MF-HTT DIL1. Mikroprocessorbaserad fukt- och temperaturgivare med regler utgång L+ (24V. Output. Montage- & driftinstruktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MF-HTT DIL1. Mikroprocessorbaserad fukt- och temperaturgivare med regler utgång L+ (24V. Output. Montage- & driftinstruktion"

Transkript

1 Montage- & driftinstruktion catrone Mikroprocessorbaserad fukt- och temperaturgivare med regler utgång MF-HTT Version 3 mi-201se / OBS! Läs igenom hela instruktionen innan du påbörjar installation och programmering. ANVÄNDNING MF-HTT är en mikroprocessorbaserad givare/regulator för mätning av fukt, temperatur, daggpunkt samt fuktkvot. Med hjälp av de fyra tangenterna,, PGM och ESC väljs såväl önskad funktion som inställning och skalning. Den tvåradiga displayen visar i klartext valda funktioner och värden. MONTAGE MF-HTT är avsedd att placeras på vägg eller infällt montage genom en vägg eller skåpdörr. Vid infällt montage används montagesatsen MFM-PANEL. MF-HTT skruvas fast på väggen med hjälp av fyra skruvar, max 4 mm. Placeringen av skruvhålen finns på baksidan av kapslingen. Lossa frontlockets fyra skruvar och använd de två nedre för att fästa frontlocket i överkant av kapslingen, se Fig 1. På frontlocket är processorkortet monterat, eftersom kalibrering av I/O kortet är lagrat i ett minne på processorkortet är det inte möjligt att byta frontlocket mellan två apparater. UTSIGNAL MF-HTT har två analoga utgångar vilka kan användas som ärvärdesutgång för fukthalt, temperatur, fuktkvot, daggpunkt samt reglersignal. DIL-switchen, se bild nedan, används för val av VDC eller ma utgångssignal. Programmering måste även göras i parametergruppen Outputs. L+ (24V N- PL1 N- Output Output DIL1 ON DIL1 Output/Utsignal DIL 1: 1 on, 2 off volt output 1 3 on, 4 off volt output 2 1 off, 2 on ma output 1 3 off, 4 on ma output J A Fig 1 Använd dom två nedre skruvarna (A) på frontlocket och fixera locket i överkant på kapslingen under installation. STARTMENY När matningsspänningen ansluts visas en startmeny. Med är det möjligt att bläddra igenom de olika startmenyerna. För att alltid erhålla samma startmeny måste valet programmeras under System settings. Ett tryck på ESC när någon annan meny visas medför att den programmerade menyn visas. PROGRAMMERING Tryck PGM tills visad text försvinner. Displayen visar parameter grupp, se tabell sida 2. Med är det möjligt att bläddra mellan parameter grupperna. 1. Current values 2. System settings 3. Outputs 4. Humidity 5. Temperature, val av enhet C, K eller F 6. Alarms 7. PIR Controller 8. Communication 9. Internals När parametergruppen som skall programmeras visas, tryck PGM. Parametrarna visas, välj med den parameter som skall programmeras och tryck PGM. A

2 PARAMETERLISTA Par.nr: Ledtext Område Förvalt Internals 0 Progver 0,00...9,99 Current values 100 Humidity 0, ,0 101 Temp -30,0...80, ,0...25,0 103 Tdp -30,0...80,0 104 PIR Out 0, , PIR CSP -3276, ,7 System settings 1 Display T+ T+ T+ +PIR T+PIR +PIR +PIR T+ (99) Access code Outputs 2 Source 1 PIR 3 Signal V 2..10V 0..20mA 4..20mA 0..10V 4 Minval , ,7 0,0 5 Maxval , ,7 100,0 6 Source 2 PIR 7 Signal V 2..10V 0..20mA 4..20mA 0..10V 8 Minval , ,7-30,0 9 Maxval , ,7 80,0 Humidity 10 0% [V] 0, ,100 0, %[V] 2, ,434 3, Cal Tbl FACTORY USER 2P USER 1P FACTORY 13 UsrCalPt 1 0, ,0 0,0 14 UsrCalPt 2 0, ,0 75,3 15 SinglePt 0, ,0 0,0 Temperature 16 Temp Unit C F K C 71 Offset Adj -99,0...99,0 0,0 Alarms 18 Alarm 1 OFF HIGH LOW OFF Par.nr: Ledtext Område Förvalt 19 Source 1 20 Level , ,7 0,0 21 Delay 1[s] Alarm 2 OFF HIGH LOW OFF 23 Source 2 24 Level ,0 25 Delay 2[s] PIR Controller 46 Source OFF OFF 47 Mode AUTO AUTO HAND 48 Output DIRECT DIRECT REVERSE 49 Set point -3276, ,7 0,0 50 NZ [%] P-band 0, ,9 0,0 52 I-time[s] Communication 26 Address Location Protocol COMLI COMLI 29 Baud 600 b 1200 b 2400 b 4800 b 9600 b 4800 b 30 Protect NO YES NO Programmering av siffror Varje siffra programmeras separat. Tryck på för Efter 9 kommer negativa siffror Siffran som kan ändras blinkar. När alla siffror är programmerade tryck på PGM och då kommer hela sifferraden att blinka. För att stoppa felaktig programmering, tryck på ESC och därefter PGM för att kunna utföra ny programmering. Programmering av enhet eller värde Tryck för att ändra enhet/värde. Efter valet tryck PGM varvid hela raden kommer att blinka. Tryck ESC för att återvända till parametergrupp. Tryck ESC för att lämna parametergruppen och återvända till start menyn. OBS Det är alltid möjligt att avbryta en felaktig programmering med ESC om Du inte har tryckt PGM efter det sista valet av enhet/värde 2

3 1. CURRENT VALUES 100 Humidity 0, ,0 101 Temp -30,0...80, ,0...25,0 103 Tdp -30,0...80,0 104 PIR Out 0, , PIR CSP -3276, ,7 Visar aktuella mätvärden för Fukt, Temperatur, Fuktkvot, Daggpunkt samt reglersignal. 2. SYSTEM SETTINGS 1 Display T+ T+ T+ +PIR T+PIR +PIR +PIR (99) Access code Val av startmeny som skall visas programmeras under parametern "Display". För aktivering / inaktivering av kodlås funktionen i parameter "Access code", se sid OUTPUTS 2 Source 1 PIR 3 Signal V 2..10V 0..20mA 4..20mA 4 Minval , ,7 5 Maxval , ,7 6 Source 2 PIR 7 Signal V 2..10V 0..20mA 4..20mA 8 Minval , ,7 9 Maxval , ,7 Här anges storhet (enhet), typ av signal och skalning för båda utgångarna, Output 1 och Output 2. Source bestämmer storhet (Fukt, Temperatur, Fuktkvot, Daggpunkt eller reglersignal PIR) för respektive utsignal. Signal bestämmer typ av utsignal (volt/ma) för respektive utgång. OBS Dessutom så måste DIL-omkopplaren vid inkopplingsplinten också var inställd för rätt typ av utsignal volt/ma. Minval och Maxval medger skalning av mätområdet för 0-100% utsignal. Mätvärden Minval ger 0% utsignal. Mätvärden Maxval ger 100% utsignal. Värden på Minval och Maxval anges alltid i respektive storhets enhet. Fukt = %. Temperatur = C / F / K. Fuktkvot = g / kg. Daggpunkt = C / F / K. Reglersignal = % 4. HUMIDITY 10 0% [V] 0, , %[V] 2, , Cal Tbl FACTORY USER 2P USER 1P 13 UsrCalPt 1 0, ,0 14 UsrCalPt 2 0, ,0 15 SinglePt 0, ,0 Kalibreringsdata för fuktsensorn Fuktsensor har ett mätfel mindre än ± 2%. Med varje sensor följer ett kalibreringsprotokoll som anger två referensvärden i volt för 0% och 75,3% (fabrikskalibrering). De inprogrammerade värdena skall överensstämma med kalibreringsprotokollet för den sensor som sitter i sonden. Vid eventuellt sensorbyte programmeras de nya värdena för 0%och 75.3 % in och apparaten ger återigen ett mätfel som är mindre än ± 2 %. OBS Spara alltid kalibreringsprotokollet som följde med den aktuella sensorn. Kalibreringstabeller MF-HTT har 3 st tabeller för att lagra kalibrering, en fabrikstabell FACTORY och 2 st användartabeller USER 2P och USER 1P för fältkalibrering. Efter utförda fältkalibreringar så går det att fritt växla mellan de 3 tabellerna. Fabrikskalibrering Kalibreringstabell FACTORY måstevaravaldför att fabrikskalibrering skall gälla. 3

4 Fältkalibrering Fältkalibrering kan utföras i en eller två punkter. Tvåpunkts fältkalibrering: Normalt utförs denna kalibrering med saltlösningar som har definierade fukthalter. Välj Cal Tbl = USER 2P Placera sonden i en definierad fukthalt för kalibrering av den lägre punkten av fukthalt. Programmera in det definierade värdet på fukthalten i parameter UsrCalPt 1. När programmereringen av aktuell fukthalt avslutas med PGM-tangenten startar kalibrering av den låga kalibreringspunkten. Det är viktigt att sensorn omsluts av en samma nivå på fukthalt under hela kalibreringsprocessen som programmerats i parameter UsrCalPt 1. Texten Calibration-Measurering visas i displayen. Calibration Measuring När kalibreringen är klar för den lägre kalibreringspunkten visas texten: Calibration DONE Fortsätt därefter med kalibrering av den högre kalibreringspunkten. Placera sonden i en definierad fukthalt för kalibrering av den högre punkten av fukthalt. Programmera in det definierade värdet på fukthalten i parameter UsrCalPt 2. När programmereringen av aktuell fukthalt avslutas med PGM-tangenten startar kalibrering av den högre kalibreringspunkten. Displayen indikerar likadant som för den lägre kalibreringspunkten. Respektive kalibreringspunkt kan omkalibreras separat om det är nödvändigt. Enpunkts fältkalibrering: Denna typ av kalibrering utförs ofta med ett referensinstrument eller liknande. Välj Cal Tbl = USER 1P Programmera in den på referensinstrumentet avlästa fukthalten i % under parameter Single Pt. När programmereringen av aktuell fukthalt avslutas med PGM startar kalibrering. Texten Calibration-Measurering visas i displayen. När kalibreringen är klar visas texten: De tre kalibreringstabellerna är lagrade varför sig, vilket gör det möjligt att välja mellan tabellerna om relevanta data finns i dessa. 5. ERATURE 16 Temp Unit C F K 71 Offset Adj -99,0...99,0 Välj enhet för temperatur. Under specialla förhållanden kan uppmätt värde skilja sig från ett önskat refernsvärde. För att likställa avläsningarna kan temperaturdifferensen programmeras under parameter "Offset Adj" så att HTT indikerar samma temperatur som referensvärdet. 6. ALARMS Calibration DONE 18 Alarm 1 OFF HIGH LOW 19 Source 1 20 Level , ,7 21 Delay 1[s] Alarm 2 OFF HIGH LOW 23 Source 2 24 Level Delay 2[s] MF-HTT är utrustad med ett gemensamt visuellt alarm. Det visuella alarmet visas vid normal status med grön lysdiod (LED) och vid alarm status med röd lysdiod. Det finns två separata alarm för hög eller låg nivå med separata tidsfördröjningar. Om båda alarmen används kommer den röda lysdioden att indikera det första alarmet som blivit aktiverat. Vid alarmnivån tänds den röda lysdioden och efter tidsfördröjningen kommer den att blinka. 4

5 7. PIR CONTROLLER 46 Source OFF 47 Mode AUTO HAND 48 Output DIRECT REVERSE 49 Set point -3276, ,7 50 NZ [%] P-band 0, ,9 52 I-time[s] MF-HTT med programversion 3.X eller högre är utrustad med en PI-regulator för valfritt mätvärde. PI-regulatorn dirigeras till önskad utgång under parametergruppen Outputs. 1. Välj källa, Source, för regulatorn,,, eller. 2. Välj Hand eller Auto funktion under Mode 3. Välj riktning för utsignalen under Output till DIRECT eller REVERSE. Ex. Vid val av REVERSE minskar reglerutsignalen om ärvärde är högre än börvärde. 4. Skriv in lämpligt börvärde i Set point. 5. För att erhålla en stabil reglering kan en neutralzon, NZ, programmeras. Minsta värde är 1 %. Neutralzonen är placerad symmetriskt runt börvärdet. 6. Välj lämplig storlek på P-band. Om P-band väljs till 0 % kopplas P-funktionen bort och I- tiden beräknas efter ett P-band på 100 %. 7. Välj en lämplig I-tid i I-time, sekunder. Handkörning av PI-regulatorn Handkörning sker från startmenyn. Bläddra med -tangenterna tills HAND/AUTO menyn visas. Humidity 38.2 % AUTO % På övre raden visas reglerad storhet och på undre raden visas HAND eller AUTO samt aktuell reglerutsignal. Tryck på PGM för att byta mellan HAND och AUTO läge. Tryck på ESC för att komma till en annan visningsmeny, själva handkörningen avslutas dock inte. HAND/AUTO kan även slås av och på i parametern Mode i parametergruppen PIR Controller. 5

6 Humidity Temp 48.5 % 23.4 C Display text: = Fukt % Temp = Temperatur C, K, F Tdp = Fuktkvot g/kg = Daggpunkt C, K, F Bläddra mellan startmenyer Bläddra i motsatt riktning Humidity 48.5 % 8.6 g/kg Humidity Tdp 48.5 % 11.7 C AB MICATRONE Humidity 48.5 % AB MICATRONE Temp 23.4 C Anm. Serienummer indikeras vid bläddring mellan startmenyer (PGM) Håll ned tangenten tills texten MF-HTT PROGRAM-MENU visas. MF-HTT PROGRAM-MENU Bläddra mellan parametergrupper Temperature exempel Outputs Source 1 Outputs Signal 1 Outputs Minval 1 (PGM) 0-10V Current values Öppnar vald parametergrupp och tillåter ingående parametrar att väljas. (PGM) Bläddra i motsatt riktning. System settings Outputs Humidity Alarms exempel PIR Controller Växlar mellan ingående parametrar för vald parametergrupp enligt parameterlistan. Enhet/Värde som skall programmeras blinkar. Inställning av Enhet eller Värde. Communication Internals Outputs Maxval (PGM) Programmering av nytt värde. Parameter för Enhet/Värde blinkar. Vid programmering av ett siffervärde skall varje siffra programmeras separat tills samtliga siffror har slutat blinka. (ESC) Lämnar parametern och återgår till parametergrupp. (ESC) Lämnar parametergruppen och återgår till startmenyn. MF-HTT Notera alltid programmerade data i parameterlista för framtida dokumentation 6

7 KODLÅS Kodlåset används för att skydda MicaFlex mot obehörig programmering. En 4-siffrig kod måste anges för att få åtkomst till program-menyn och funktions-menyn. För de MicaFlexer som har en regulator så måste koden anges för att växla mellan AUTO och HAND. Indikering av mätvärden och driftstatus är åtkomlig utan att behöva ange någon kod. Vid leverans från Micatrone är koden programmerad till 0000, om annat ej är överenskommet vid beställning. När koden är 0000 så är kodlåset inaktiverat = inget skydd mot obehörig programmering. Aktivering För att aktivera kodlåset måste en kod programmeras i parameter 'Access code' som finns i parametergruppen 'System settings'. Koden får inte vara 0000, för den koden innebär att kodlåset är inaktiverat. Efter att en kod, skild från 0000, är programmerad så måste samma kod anges för att, nästa gång, få åtkomst till program-menyn och funktions-menyn. Inaktivering Kodlåset inaktiveras genom att programmera parameter 'Access code' till Parametern finns i parametergrupp 'System settings'. Eftersom programmeringen sker från program-menyn måste tidigare programmerad kod vara känd för att kunna inaktivera kodlåset. Kontakta Micatrone om Ni har glömt koden! Ange kod För att öppna program-menyn, funktions-menyn eller växla mellan AUTO-HAND så måste koden först anges. Exempel för att öppna program-menyn: 1. Tryck på PGM-tangentan för att öppna program-menyn. Håll PGM-tangenten intryckt tills MF-xxx PROGRAM-MENU 4. När alla 4 siffrorna har knappats in trycker man en sista gång på PGM-tangenten. Nu jämförs angiven kod med den programmerade koden i parameter 'Access code'. Stämmer koderna överens så öppnas program-menyn. Current values Program-menyn är åtkomlig tills den stängs med ett eller flera tryck på ESC så att förvald startbild visas på textskärmen, t.ex. AB MICATRONE Temp 23.4 C 5. Är koden felaktig så visas INVALID CODE PROGRAM-MENU i 2 sekunder. Därefter visas återigen texten för att ange kod. ENTER CODE: 0*** PROGRAM-MENU 6. Med ett tryck på ESC avbryts inmatning av kod och förvald startbild visas på textskärmen t.ex. AB MICATRONE Temp 23.4 C visas på textskärmen. Istället för texten 'xxx' så syns modellbeteckningen för aktuell Mica- Flex. 2. Släpp PGM-tangenten. Nu visas följande text om kodlåset är aktiverat. ENTER CODE: 0*** PROGRAM-MENU 3. Första nollan blinkar och kan förändras med piltangenterna. Tryck på PGM för att fortsätta med nästa siffra, osv. 7

8 Tekniska Data Display: Alfanumerisk LCD 2 rader, 2x16 tecken Matningsspänning: 24 ± 15% VAC VDC Effektförbrukning: Max 3 VA (24VAC) Mätområde, -Temperatur: C -Fukt: % ej kondenserande -Daggpunkt: C -Fuktkvot: g/kg Mätfel, -Fukt: <±2 % -Temperatur: <±0,3 C Svarstid: 30 sekunder (låg lufthastighet) -stabilitet: ±1 % vid 50% under 5 år Utsignal: Två analoga utgångar, 0/ VDC, 0/ ma valbara samt skalbara Omgivningstemp: Alarm (visuellt): C Två separata alarm för hög & låg nivå samt alarmindikering med röd lysdiod (gemensam) Kapslingsgrad: IP 65, ABS plast Sensorskydd: Sintrat plastfilter El-anslutning, - styv ledare: 1 x 2,5 mm 2 / terminal - flexibel ledare: 1 x 1,5 mm 2 / terminal Kabelgenomföring: Dimensioner: Vikt: Inkopplingsschema 24 VAC, VDC 2 x M16x1.5mm (kabelförskruvning ingår ej) BxHxD = 120x122x62 mm 0,5 kg Skötsel MF-HTT behöver normalt ingen service. Det sintrade filtret måste rengöras vid förorenande applikationer. Leveransalternativ för givare Art nr Sond Kabel Anm mm 0 m "RUMSGIVARE" mm 2 m mm 2 m mm 5 m mm 5 m mm 10 m mm 10 m Tillbehör Fäste för kanalgivare Väggfäste för kanalgivare Montagesats för infällt montage Extern transformator 24, 115, 230 VAC Inkopplingsschema Sensor L N- N- Out 1 Out VAC VDC GUL [-PT] VIT [+5V] BRUN [+] GRÖN+SKÄRM [AGND] GRÅ [+PT] 8

9 Montagetillbehör Kanalfäste och håltagningsmått Väggfäste och håltagningsmått 90 (x4) , ,8 (x4) mm. 40, ,0 4,0 (x3) mm. 9

10 AB MICATRONE Telefon: Åldermansvägen 3 Fax: SOLNA Internet: SVERIGE 10 web reference -

Centralapparat för miljöövervakning Installationsanvisning HM 2007-12-15 version 1.1

Centralapparat för miljöövervakning Installationsanvisning HM 2007-12-15 version 1.1 Centralapparat för miljöövervakning Installationsanvisning HM 2007-12-15 version 1.1 Generell information EnviroAlert EA200 och EA400 är små centralapparater för miljöövervakning. Enheten ställer ut larm

Läs mer

MIKROPROCESSORSTYRD DOSERINGSENHET KONTROLL)

MIKROPROCESSORSTYRD DOSERINGSENHET KONTROLL) Lagerhålls i Sverige av: VODAK AB Ventil- och donapplikationer Postadress: Box 5005, 141 05 Huddinge Tel: 08-464 90 30 Fax: 08-464 91 30 Hemsida: http://www.vodak.se (.com;.nu) eller vad???/// MIKROPROCESSORSTYRD

Läs mer

BAS-VVS Styrning av vattenburen värme

BAS-VVS Styrning av vattenburen värme BAS-VVS Styrning av vattenburen värme Shuntautomatik Inkopplings- och bruksanvisning Kontrollera att alla detaljer är medlevererade. I förpackningen skall följande finnas: 1 st Regulator 1 st Framledningsgivare

Läs mer

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320 BAS-SMS RT Manual Vers. 1.0.17 140320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Kontakt, SIM-kort, tryckknapp, LED 4 Funktion 5 Kom igång snabbt 6 Inkoppling 7 SIM-kort pin-kod 8 Driftsättning 8 Programmering

Läs mer

DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter

DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter Installation & Handhavande Manual version 0.2) Wesmar AB Box 4013 Tel: 08-544 715 50 www.wesmar.se 182 04 Enebyberg Fax: 08-544 715 60 info@wesmar.se 1 Innehåll

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961

www.kylkom.se info@kylkom.se Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961 Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961 FRONTPANEL Användaren har en display och 4 tangenter för att hantera status och programmering av instrumentet TANGENTER OCH MENY Upp Scrolla genom menyn Öka värden

Läs mer

Emotron M20 Shaft Power Monitor. Bruksanvisning Svenska

Emotron M20 Shaft Power Monitor. Bruksanvisning Svenska Emotron M20 Shaft Power Monitor Bruksanvisning Svenska Innehåll 1 I kartongen... 3 2 Säkerhet... 4 3 Beskrivning... 5 4 Komma igång... 7 4.1 Viktigt... 7 4.2 Anslutning och inställning före första start...

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

MultiModem V3 Manual

MultiModem V3 Manual MultiModem V3 Manual MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgång 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter 4 2.5 Batteribackup

Läs mer

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer

Multimeter, Milliohmmeter och Kalibrator

Multimeter, Milliohmmeter och Kalibrator Bruksanvisning METRA 28C Multimeter, Milliohmmeter och Kalibrator 3-349-099-09 3/9.03 1 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 21 20 15 16 15 12 9 7 max. 600 V!! Observera, ingen mätingång! Lägg inte på någon

Läs mer

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles FÄLT EC II Beskrivning och installationsanvisning Manual and installation instruction Handbuch und Montagevorschrift Instruction de manuel et d installation Manuale e istruzioni per l installazione Sv

Läs mer

AUTODOS 5000. ph-/klor-mätare för swimming-pooler

AUTODOS 5000. ph-/klor-mätare för swimming-pooler AUTODOS 5000 ph-/klor-mätare för swimming-pooler Register ph-/klor-regulator AUTODOS 5000-2005-01-21 Register...2 1. Installation...3 1.1. Förslag på installation av reningsanläggning för badvatten...

Läs mer

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 3.0.4 * 100125 Innehålls förteckning:

Läs mer

Professionella fukttransmittrar för industrin

Professionella fukttransmittrar för industrin Med sikte på framtiden testo 6651 testo 6681 Professionella fukttransmittrar för industrin NYHET! %RH C/ F C td F td g/m 3 g/kg J/g hpa H 2 O 2 ppm KJ/Kg Testos fuktsensor borgar för stabilitet Dielektriskt

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-11/16

Installatörs- och användarhandbok DI-623-11/16 Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-11/16 . Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han på direktknappen med ditt namn på. Därefter ringer Din telefon. Under samtalet

Läs mer

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions Användarmanual YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm R wireless alarm and control solutions Tack för ditt val av YachtSafe. Denna manual beskriver de båda produkterna YachtSafe Entreprenadlarm

Läs mer

Manual för Swema 3000

Manual för Swema 3000 Manual för Swema 3000 Version 1508 5.31 Tel: 08 94 00 90 Fax: 08 93 44 93 swema@swema.se www.swema.se 1 Innehåll 1. Översikt... 3 2. Montering av hållare... 4 3. Läs detta innan du börjar... 5 4. MENY

Läs mer

Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA

Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA 2 SVENSKA... sida 3 A INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VAD ÄR MC CUBE... 4 2 EN

Läs mer

Videotech Sverige AB

Videotech Sverige AB Videotech Sverige AB Introduktion Beskrivning XL Centralapparat är ett trådlöst och batteridrivet larmsystem. Designen är framtagen för att passa in i bostads samt i mindre företags säkerhetssystem. Med

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

Ontech GSM 9020. Bruksanvisning

Ontech GSM 9020. Bruksanvisning Ontech GSM 9020 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech GSM 9020. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

EWRC 300/500 NT QUICK START. Styrenhet för kyl- och frysrum. Svenska

EWRC 300/500 NT QUICK START. Styrenhet för kyl- och frysrum. Svenska EWRC 300/500 NT Styrenhet för kyl- och frysrum QUICK START INLEDNING Coldface EWRC 300/500 NT styr temperatur i kylda utrymmen med temperatur såväl över som under 0 C. Instrumentet kan även styra dubbla

Läs mer

vacon 100 hvac frekvensomriktare applikationshandbok

vacon 100 hvac frekvensomriktare applikationshandbok vacon 100 hvac frekvensomriktare applikationshandbok vacon 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dokument-: DPD0055H Beställningskod: DOC-APP02456+DLUK Rev. H Datum för publicering av denna revision: 19.8.1 Motsvarar

Läs mer

ISCO Signature Flödesmätare

ISCO Signature Flödesmätare ISCO Signature Flödesmätare MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck, annan kopiering eller publicering,

Läs mer

i30-spc Användarmanual 2006-05-02

i30-spc Användarmanual 2006-05-02 2006-05-02 Ingen del av detta dokument får återges eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt., för något som helst ändamål utan uttryckligt medgivande från Honeywell

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1 Sida 1 INSTALLATIONSMANUAL DS74 V1 3 3 5 6 7 8 9 * # A B C Guide för manöverenhet Aktivering av larm Aktivera hela systemet Kod + # +1 Skalskydd utan fördröjning Kod + # +2 Skalskydd med fördröjning Kod

Läs mer