MF-HTT DIL1. Mikroprocessorbaserad fukt- och temperaturgivare med regler utgång L+ (24V. Output. Montage- & driftinstruktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MF-HTT DIL1. Mikroprocessorbaserad fukt- och temperaturgivare med regler utgång L+ (24V. Output. Montage- & driftinstruktion"

Transkript

1 Montage- & driftinstruktion catrone Mikroprocessorbaserad fukt- och temperaturgivare med regler utgång MF-HTT Version 3 mi-201se / OBS! Läs igenom hela instruktionen innan du påbörjar installation och programmering. ANVÄNDNING MF-HTT är en mikroprocessorbaserad givare/regulator för mätning av fukt, temperatur, daggpunkt samt fuktkvot. Med hjälp av de fyra tangenterna,, PGM och ESC väljs såväl önskad funktion som inställning och skalning. Den tvåradiga displayen visar i klartext valda funktioner och värden. MONTAGE MF-HTT är avsedd att placeras på vägg eller infällt montage genom en vägg eller skåpdörr. Vid infällt montage används montagesatsen MFM-PANEL. MF-HTT skruvas fast på väggen med hjälp av fyra skruvar, max 4 mm. Placeringen av skruvhålen finns på baksidan av kapslingen. Lossa frontlockets fyra skruvar och använd de två nedre för att fästa frontlocket i överkant av kapslingen, se Fig 1. På frontlocket är processorkortet monterat, eftersom kalibrering av I/O kortet är lagrat i ett minne på processorkortet är det inte möjligt att byta frontlocket mellan två apparater. UTSIGNAL MF-HTT har två analoga utgångar vilka kan användas som ärvärdesutgång för fukthalt, temperatur, fuktkvot, daggpunkt samt reglersignal. DIL-switchen, se bild nedan, används för val av VDC eller ma utgångssignal. Programmering måste även göras i parametergruppen Outputs. L+ (24V N- PL1 N- Output Output DIL1 ON DIL1 Output/Utsignal DIL 1: 1 on, 2 off volt output 1 3 on, 4 off volt output 2 1 off, 2 on ma output 1 3 off, 4 on ma output J A Fig 1 Använd dom två nedre skruvarna (A) på frontlocket och fixera locket i överkant på kapslingen under installation. STARTMENY När matningsspänningen ansluts visas en startmeny. Med är det möjligt att bläddra igenom de olika startmenyerna. För att alltid erhålla samma startmeny måste valet programmeras under System settings. Ett tryck på ESC när någon annan meny visas medför att den programmerade menyn visas. PROGRAMMERING Tryck PGM tills visad text försvinner. Displayen visar parameter grupp, se tabell sida 2. Med är det möjligt att bläddra mellan parameter grupperna. 1. Current values 2. System settings 3. Outputs 4. Humidity 5. Temperature, val av enhet C, K eller F 6. Alarms 7. PIR Controller 8. Communication 9. Internals När parametergruppen som skall programmeras visas, tryck PGM. Parametrarna visas, välj med den parameter som skall programmeras och tryck PGM. A

2 PARAMETERLISTA Par.nr: Ledtext Område Förvalt Internals 0 Progver 0,00...9,99 Current values 100 Humidity 0, ,0 101 Temp -30,0...80, ,0...25,0 103 Tdp -30,0...80,0 104 PIR Out 0, , PIR CSP -3276, ,7 System settings 1 Display T+ T+ T+ +PIR T+PIR +PIR +PIR T+ (99) Access code Outputs 2 Source 1 PIR 3 Signal V 2..10V 0..20mA 4..20mA 0..10V 4 Minval , ,7 0,0 5 Maxval , ,7 100,0 6 Source 2 PIR 7 Signal V 2..10V 0..20mA 4..20mA 0..10V 8 Minval , ,7-30,0 9 Maxval , ,7 80,0 Humidity 10 0% [V] 0, ,100 0, %[V] 2, ,434 3, Cal Tbl FACTORY USER 2P USER 1P FACTORY 13 UsrCalPt 1 0, ,0 0,0 14 UsrCalPt 2 0, ,0 75,3 15 SinglePt 0, ,0 0,0 Temperature 16 Temp Unit C F K C 71 Offset Adj -99,0...99,0 0,0 Alarms 18 Alarm 1 OFF HIGH LOW OFF Par.nr: Ledtext Område Förvalt 19 Source 1 20 Level , ,7 0,0 21 Delay 1[s] Alarm 2 OFF HIGH LOW OFF 23 Source 2 24 Level ,0 25 Delay 2[s] PIR Controller 46 Source OFF OFF 47 Mode AUTO AUTO HAND 48 Output DIRECT DIRECT REVERSE 49 Set point -3276, ,7 0,0 50 NZ [%] P-band 0, ,9 0,0 52 I-time[s] Communication 26 Address Location Protocol COMLI COMLI 29 Baud 600 b 1200 b 2400 b 4800 b 9600 b 4800 b 30 Protect NO YES NO Programmering av siffror Varje siffra programmeras separat. Tryck på för Efter 9 kommer negativa siffror Siffran som kan ändras blinkar. När alla siffror är programmerade tryck på PGM och då kommer hela sifferraden att blinka. För att stoppa felaktig programmering, tryck på ESC och därefter PGM för att kunna utföra ny programmering. Programmering av enhet eller värde Tryck för att ändra enhet/värde. Efter valet tryck PGM varvid hela raden kommer att blinka. Tryck ESC för att återvända till parametergrupp. Tryck ESC för att lämna parametergruppen och återvända till start menyn. OBS Det är alltid möjligt att avbryta en felaktig programmering med ESC om Du inte har tryckt PGM efter det sista valet av enhet/värde 2

3 1. CURRENT VALUES 100 Humidity 0, ,0 101 Temp -30,0...80, ,0...25,0 103 Tdp -30,0...80,0 104 PIR Out 0, , PIR CSP -3276, ,7 Visar aktuella mätvärden för Fukt, Temperatur, Fuktkvot, Daggpunkt samt reglersignal. 2. SYSTEM SETTINGS 1 Display T+ T+ T+ +PIR T+PIR +PIR +PIR (99) Access code Val av startmeny som skall visas programmeras under parametern "Display". För aktivering / inaktivering av kodlås funktionen i parameter "Access code", se sid OUTPUTS 2 Source 1 PIR 3 Signal V 2..10V 0..20mA 4..20mA 4 Minval , ,7 5 Maxval , ,7 6 Source 2 PIR 7 Signal V 2..10V 0..20mA 4..20mA 8 Minval , ,7 9 Maxval , ,7 Här anges storhet (enhet), typ av signal och skalning för båda utgångarna, Output 1 och Output 2. Source bestämmer storhet (Fukt, Temperatur, Fuktkvot, Daggpunkt eller reglersignal PIR) för respektive utsignal. Signal bestämmer typ av utsignal (volt/ma) för respektive utgång. OBS Dessutom så måste DIL-omkopplaren vid inkopplingsplinten också var inställd för rätt typ av utsignal volt/ma. Minval och Maxval medger skalning av mätområdet för 0-100% utsignal. Mätvärden Minval ger 0% utsignal. Mätvärden Maxval ger 100% utsignal. Värden på Minval och Maxval anges alltid i respektive storhets enhet. Fukt = %. Temperatur = C / F / K. Fuktkvot = g / kg. Daggpunkt = C / F / K. Reglersignal = % 4. HUMIDITY 10 0% [V] 0, , %[V] 2, , Cal Tbl FACTORY USER 2P USER 1P 13 UsrCalPt 1 0, ,0 14 UsrCalPt 2 0, ,0 15 SinglePt 0, ,0 Kalibreringsdata för fuktsensorn Fuktsensor har ett mätfel mindre än ± 2%. Med varje sensor följer ett kalibreringsprotokoll som anger två referensvärden i volt för 0% och 75,3% (fabrikskalibrering). De inprogrammerade värdena skall överensstämma med kalibreringsprotokollet för den sensor som sitter i sonden. Vid eventuellt sensorbyte programmeras de nya värdena för 0%och 75.3 % in och apparaten ger återigen ett mätfel som är mindre än ± 2 %. OBS Spara alltid kalibreringsprotokollet som följde med den aktuella sensorn. Kalibreringstabeller MF-HTT har 3 st tabeller för att lagra kalibrering, en fabrikstabell FACTORY och 2 st användartabeller USER 2P och USER 1P för fältkalibrering. Efter utförda fältkalibreringar så går det att fritt växla mellan de 3 tabellerna. Fabrikskalibrering Kalibreringstabell FACTORY måstevaravaldför att fabrikskalibrering skall gälla. 3

4 Fältkalibrering Fältkalibrering kan utföras i en eller två punkter. Tvåpunkts fältkalibrering: Normalt utförs denna kalibrering med saltlösningar som har definierade fukthalter. Välj Cal Tbl = USER 2P Placera sonden i en definierad fukthalt för kalibrering av den lägre punkten av fukthalt. Programmera in det definierade värdet på fukthalten i parameter UsrCalPt 1. När programmereringen av aktuell fukthalt avslutas med PGM-tangenten startar kalibrering av den låga kalibreringspunkten. Det är viktigt att sensorn omsluts av en samma nivå på fukthalt under hela kalibreringsprocessen som programmerats i parameter UsrCalPt 1. Texten Calibration-Measurering visas i displayen. Calibration Measuring När kalibreringen är klar för den lägre kalibreringspunkten visas texten: Calibration DONE Fortsätt därefter med kalibrering av den högre kalibreringspunkten. Placera sonden i en definierad fukthalt för kalibrering av den högre punkten av fukthalt. Programmera in det definierade värdet på fukthalten i parameter UsrCalPt 2. När programmereringen av aktuell fukthalt avslutas med PGM-tangenten startar kalibrering av den högre kalibreringspunkten. Displayen indikerar likadant som för den lägre kalibreringspunkten. Respektive kalibreringspunkt kan omkalibreras separat om det är nödvändigt. Enpunkts fältkalibrering: Denna typ av kalibrering utförs ofta med ett referensinstrument eller liknande. Välj Cal Tbl = USER 1P Programmera in den på referensinstrumentet avlästa fukthalten i % under parameter Single Pt. När programmereringen av aktuell fukthalt avslutas med PGM startar kalibrering. Texten Calibration-Measurering visas i displayen. När kalibreringen är klar visas texten: De tre kalibreringstabellerna är lagrade varför sig, vilket gör det möjligt att välja mellan tabellerna om relevanta data finns i dessa. 5. ERATURE 16 Temp Unit C F K 71 Offset Adj -99,0...99,0 Välj enhet för temperatur. Under specialla förhållanden kan uppmätt värde skilja sig från ett önskat refernsvärde. För att likställa avläsningarna kan temperaturdifferensen programmeras under parameter "Offset Adj" så att HTT indikerar samma temperatur som referensvärdet. 6. ALARMS Calibration DONE 18 Alarm 1 OFF HIGH LOW 19 Source 1 20 Level , ,7 21 Delay 1[s] Alarm 2 OFF HIGH LOW 23 Source 2 24 Level Delay 2[s] MF-HTT är utrustad med ett gemensamt visuellt alarm. Det visuella alarmet visas vid normal status med grön lysdiod (LED) och vid alarm status med röd lysdiod. Det finns två separata alarm för hög eller låg nivå med separata tidsfördröjningar. Om båda alarmen används kommer den röda lysdioden att indikera det första alarmet som blivit aktiverat. Vid alarmnivån tänds den röda lysdioden och efter tidsfördröjningen kommer den att blinka. 4

5 7. PIR CONTROLLER 46 Source OFF 47 Mode AUTO HAND 48 Output DIRECT REVERSE 49 Set point -3276, ,7 50 NZ [%] P-band 0, ,9 52 I-time[s] MF-HTT med programversion 3.X eller högre är utrustad med en PI-regulator för valfritt mätvärde. PI-regulatorn dirigeras till önskad utgång under parametergruppen Outputs. 1. Välj källa, Source, för regulatorn,,, eller. 2. Välj Hand eller Auto funktion under Mode 3. Välj riktning för utsignalen under Output till DIRECT eller REVERSE. Ex. Vid val av REVERSE minskar reglerutsignalen om ärvärde är högre än börvärde. 4. Skriv in lämpligt börvärde i Set point. 5. För att erhålla en stabil reglering kan en neutralzon, NZ, programmeras. Minsta värde är 1 %. Neutralzonen är placerad symmetriskt runt börvärdet. 6. Välj lämplig storlek på P-band. Om P-band väljs till 0 % kopplas P-funktionen bort och I- tiden beräknas efter ett P-band på 100 %. 7. Välj en lämplig I-tid i I-time, sekunder. Handkörning av PI-regulatorn Handkörning sker från startmenyn. Bläddra med -tangenterna tills HAND/AUTO menyn visas. Humidity 38.2 % AUTO % På övre raden visas reglerad storhet och på undre raden visas HAND eller AUTO samt aktuell reglerutsignal. Tryck på PGM för att byta mellan HAND och AUTO läge. Tryck på ESC för att komma till en annan visningsmeny, själva handkörningen avslutas dock inte. HAND/AUTO kan även slås av och på i parametern Mode i parametergruppen PIR Controller. 5

6 Humidity Temp 48.5 % 23.4 C Display text: = Fukt % Temp = Temperatur C, K, F Tdp = Fuktkvot g/kg = Daggpunkt C, K, F Bläddra mellan startmenyer Bläddra i motsatt riktning Humidity 48.5 % 8.6 g/kg Humidity Tdp 48.5 % 11.7 C AB MICATRONE Humidity 48.5 % AB MICATRONE Temp 23.4 C Anm. Serienummer indikeras vid bläddring mellan startmenyer (PGM) Håll ned tangenten tills texten MF-HTT PROGRAM-MENU visas. MF-HTT PROGRAM-MENU Bläddra mellan parametergrupper Temperature exempel Outputs Source 1 Outputs Signal 1 Outputs Minval 1 (PGM) 0-10V Current values Öppnar vald parametergrupp och tillåter ingående parametrar att väljas. (PGM) Bläddra i motsatt riktning. System settings Outputs Humidity Alarms exempel PIR Controller Växlar mellan ingående parametrar för vald parametergrupp enligt parameterlistan. Enhet/Värde som skall programmeras blinkar. Inställning av Enhet eller Värde. Communication Internals Outputs Maxval (PGM) Programmering av nytt värde. Parameter för Enhet/Värde blinkar. Vid programmering av ett siffervärde skall varje siffra programmeras separat tills samtliga siffror har slutat blinka. (ESC) Lämnar parametern och återgår till parametergrupp. (ESC) Lämnar parametergruppen och återgår till startmenyn. MF-HTT Notera alltid programmerade data i parameterlista för framtida dokumentation 6

7 KODLÅS Kodlåset används för att skydda MicaFlex mot obehörig programmering. En 4-siffrig kod måste anges för att få åtkomst till program-menyn och funktions-menyn. För de MicaFlexer som har en regulator så måste koden anges för att växla mellan AUTO och HAND. Indikering av mätvärden och driftstatus är åtkomlig utan att behöva ange någon kod. Vid leverans från Micatrone är koden programmerad till 0000, om annat ej är överenskommet vid beställning. När koden är 0000 så är kodlåset inaktiverat = inget skydd mot obehörig programmering. Aktivering För att aktivera kodlåset måste en kod programmeras i parameter 'Access code' som finns i parametergruppen 'System settings'. Koden får inte vara 0000, för den koden innebär att kodlåset är inaktiverat. Efter att en kod, skild från 0000, är programmerad så måste samma kod anges för att, nästa gång, få åtkomst till program-menyn och funktions-menyn. Inaktivering Kodlåset inaktiveras genom att programmera parameter 'Access code' till Parametern finns i parametergrupp 'System settings'. Eftersom programmeringen sker från program-menyn måste tidigare programmerad kod vara känd för att kunna inaktivera kodlåset. Kontakta Micatrone om Ni har glömt koden! Ange kod För att öppna program-menyn, funktions-menyn eller växla mellan AUTO-HAND så måste koden först anges. Exempel för att öppna program-menyn: 1. Tryck på PGM-tangentan för att öppna program-menyn. Håll PGM-tangenten intryckt tills MF-xxx PROGRAM-MENU 4. När alla 4 siffrorna har knappats in trycker man en sista gång på PGM-tangenten. Nu jämförs angiven kod med den programmerade koden i parameter 'Access code'. Stämmer koderna överens så öppnas program-menyn. Current values Program-menyn är åtkomlig tills den stängs med ett eller flera tryck på ESC så att förvald startbild visas på textskärmen, t.ex. AB MICATRONE Temp 23.4 C 5. Är koden felaktig så visas INVALID CODE PROGRAM-MENU i 2 sekunder. Därefter visas återigen texten för att ange kod. ENTER CODE: 0*** PROGRAM-MENU 6. Med ett tryck på ESC avbryts inmatning av kod och förvald startbild visas på textskärmen t.ex. AB MICATRONE Temp 23.4 C visas på textskärmen. Istället för texten 'xxx' så syns modellbeteckningen för aktuell Mica- Flex. 2. Släpp PGM-tangenten. Nu visas följande text om kodlåset är aktiverat. ENTER CODE: 0*** PROGRAM-MENU 3. Första nollan blinkar och kan förändras med piltangenterna. Tryck på PGM för att fortsätta med nästa siffra, osv. 7

8 Tekniska Data Display: Alfanumerisk LCD 2 rader, 2x16 tecken Matningsspänning: 24 ± 15% VAC VDC Effektförbrukning: Max 3 VA (24VAC) Mätområde, -Temperatur: C -Fukt: % ej kondenserande -Daggpunkt: C -Fuktkvot: g/kg Mätfel, -Fukt: <±2 % -Temperatur: <±0,3 C Svarstid: 30 sekunder (låg lufthastighet) -stabilitet: ±1 % vid 50% under 5 år Utsignal: Två analoga utgångar, 0/ VDC, 0/ ma valbara samt skalbara Omgivningstemp: Alarm (visuellt): C Två separata alarm för hög & låg nivå samt alarmindikering med röd lysdiod (gemensam) Kapslingsgrad: IP 65, ABS plast Sensorskydd: Sintrat plastfilter El-anslutning, - styv ledare: 1 x 2,5 mm 2 / terminal - flexibel ledare: 1 x 1,5 mm 2 / terminal Kabelgenomföring: Dimensioner: Vikt: Inkopplingsschema 24 VAC, VDC 2 x M16x1.5mm (kabelförskruvning ingår ej) BxHxD = 120x122x62 mm 0,5 kg Skötsel MF-HTT behöver normalt ingen service. Det sintrade filtret måste rengöras vid förorenande applikationer. Leveransalternativ för givare Art nr Sond Kabel Anm mm 0 m "RUMSGIVARE" mm 2 m mm 2 m mm 5 m mm 5 m mm 10 m mm 10 m Tillbehör Fäste för kanalgivare Väggfäste för kanalgivare Montagesats för infällt montage Extern transformator 24, 115, 230 VAC Inkopplingsschema Sensor L N- N- Out 1 Out VAC VDC GUL [-PT] VIT [+5V] BRUN [+] GRÖN+SKÄRM [AGND] GRÅ [+PT] 8

9 Montagetillbehör Kanalfäste och håltagningsmått Väggfäste och håltagningsmått 90 (x4) , ,8 (x4) mm. 40, ,0 4,0 (x3) mm. 9

10 AB MICATRONE Telefon: Åldermansvägen 3 Fax: SOLNA Internet: SVERIGE 10 web reference -

Mikroprocessorbaserad fukt- och temperatur- regulator med en kontinuerlig PI-regulator och en MF-HTC två-stegs on-off regulator samt ärvärdesutgång

Mikroprocessorbaserad fukt- och temperatur- regulator med en kontinuerlig PI-regulator och en MF-HTC två-stegs on-off regulator samt ärvärdesutgång Mikroprocessorbaserad fukt- och temperaturregulator med en kontinuerlig PI-regulator och en två-stegs on-off regulator samt ärvärdesutgång MF-HTC Dok.nr. mi-240se / 2006-08-24 OBS! Läs igenom hela instruktionen

Läs mer

MF-HTC/T2 ver 4.x. MicaFlex HTC/T2 ver 4. Mikroprocessorbaserad fukt- och temperaturregulator. Installation- och montageanvisning

MF-HTC/T2 ver 4.x. MicaFlex HTC/T2 ver 4. Mikroprocessorbaserad fukt- och temperaturregulator. Installation- och montageanvisning Installation- och montageanvisning [Dok. id: mi-307se_150817] MicaFlex HTC/ ver 4. Mikroprocessorbaserad fukt- och temperaturregulator MF-HTC/ ver 4.x OBS! Läs igenom hela instruktionen innan du påbörjar

Läs mer

MF-PFT. Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde DIL1. Instruktion : Mi-202Se_010419

MF-PFT. Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde DIL1. Instruktion : Mi-202Se_010419 Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde MF-PFT Instruktion : Mi-0Se_010419 OBSERVERA! Läs igenom instruktionen noggrannt före start. Användning MicaFlex MF-PFT är

Läs mer

MF-PFA. Mikroprocessor baserad differenstryckgivare för mätning, reglering samt övervakning av tryck och flöde DIL1. Mi-206Se_

MF-PFA. Mikroprocessor baserad differenstryckgivare för mätning, reglering samt övervakning av tryck och flöde DIL1. Mi-206Se_ catrone Mikroprocessor baserad differenstryckgivare för mätning, reglering samt övervakning av tryck och flöde MF-PFA Mi-206Se_ 2001-08-22 OBSERVERA! Läs igenom instruktionen noggrannt före start. Användning

Läs mer

MF-PFCP. Programmerbar 3-punkts differenstryckregulator för reglering av tryck och flöde. DIL1 Output/Utsignal 1 L+ (2. Mi-220se /

MF-PFCP. Programmerbar 3-punkts differenstryckregulator för reglering av tryck och flöde. DIL1 Output/Utsignal 1 L+ (2. Mi-220se / catrone Programmerbar 3-punkts differenstryckregulator för reglering av tryck och flöde. MF-PFCP Mi-220se / 2010-12-09 OBSERVERA! Läs igenom hela instruktionen innan Du börjar. Användning MicaFlex MF-PFCP

Läs mer

MF-PFCA ver 3.x. Micaflex PFCA ver 3. Tryck- och Flödesregulator med utgång för ärvärde och reglersignal samt alarm.

MF-PFCA ver 3.x. Micaflex PFCA ver 3. Tryck- och Flödesregulator med utgång för ärvärde och reglersignal samt alarm. Installation- och montageanvisning [Dok. id: mi-308se_141105] Micaflex PFCA ver 3. Tryck- och Flödesregulator med utgång för ärvärde och reglersignal samt alarm. MF-PFCA ver 3.x OBS! Läs igenom hela instruktionen

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragbänk. Dragbänksreglering. Innehållsförteckning. Mi-216Se_2001-11-09

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragbänk. Dragbänksreglering. Innehållsförteckning. Mi-216Se_2001-11-09 catrone Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragbänk Dragbänksreglering Mi-16Se_001-11-09 AB MICATROE 001-11-09 [H: \ Apps \ Typeset \ Mima \ Mi-16Se_011109.vp] dragbänksreglering

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59mm *Mätområde NTC 40,0 till 105,0 C PTC 50,0 till 150,0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

KYLCITY AB Sid 1 av 6

KYLCITY AB Sid 1 av 6 KYLCITY AB Sid 1 av 6 Instrumentbeskrivning FK211A Generella data. *Mått front 75 x 33,5 mm, djup 62 mm *Spänning 12 Vac/dc *Programmering sker från instrumentets framsida *2 reläer K1 10A / 250Vac Slutande

Läs mer

Swema 03. Bruksanvisning vers 1.01 MB

Swema 03. Bruksanvisning vers 1.01 MB Swema 03 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

P00. Programmering & Funktionsbeskrivning MicaFlex reglersystem för dragskåp ver 3. Dragskåpsreglering. MicaFlex FHM. mi-288se_

P00. Programmering & Funktionsbeskrivning MicaFlex reglersystem för dragskåp ver 3. Dragskåpsreglering. MicaFlex FHM. mi-288se_ catrone Programmering & Funktionsbeskrivning MicaFlex reglersystem för dragskåp ver 3 Dragskåpsreglering mi-288se_2012-03-07 Programmering MicaFlex Dragskåpsreglering är ett programmerbart system för reglering

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION

LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION 1. Lysdioder för ärvärdesvisning. 2. Ratt för inställning av gränsvärde. 3. Omkopplare för avläst värde ( x1, x3, x10 ) 4. Nätspänningsindikering. 5. Indikering

Läs mer

Elektromagnetiska flödesmätare. Modell AMC2100

Elektromagnetiska flödesmätare. Modell AMC2100 Elektromagnetiska flödesmätare Modell AMC2100 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GIVARE...3 1.1 AMF900 Flänstyp...3 1.2 AMF500 Wafer typ...3 2. INSTALLATION...4 3. MONTERING AV GIVAREN...6 3.1 Koning av rör...6

Läs mer

ph-transmitter TH-404

ph-transmitter TH-404 ph-transmitter TH-404 Sid 1 ph-transmitter TH-404 Tack för att du valt en mjk produkt Mjk Automation AB Box 105 661 23 SÄFFLE Tel. 0533-177 50 Fax 0533-138 11 E-post kontoret@mjk.se www.mjk.se Sid 2 Sid

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK412N7VXS Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 Vac *2 reläer 1 x 16A / 250Vac 1 x 8A / 250Vac Växlande Växlande *Visartavla med 3 siffror, höjd 13,2

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

Daggpunktsreglering ergoflex D

Daggpunktsreglering ergoflex D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Reläutgång

Läs mer

FR-2/S5. Stegregulator. Installation och drifttagning. Tel Fax

FR-2/S5. Stegregulator. Installation och drifttagning. Tel Fax FR-2/S5 Stegregulator Installation och drifttagning Industrivägen 3 S-760 40 Väddö Tel. 0176-50765 Fax. 0176-52322 E-mail: info@luftreglering.se 2004-01 Innehållsförteckning Inledning. 1 Reglerprincip,

Läs mer

MDT Temperaturregulator med självövervakning. Drift och montageinstruktion. Dok.nr: Mi-229se /

MDT Temperaturregulator med självövervakning. Drift och montageinstruktion. Dok.nr: Mi-229se / Drift och montageinstruktion catrone Temperaturregulator med självövervakning MDT-2000 Dok.nr: Mi-229se / 2006-02-09 Programmering Steg 1 Steg 2 Blockerad Hand 0083 PGM Hand ESC C ANVÄNDNING. MDT-2000

Läs mer

Instrumentbeskrivning FK203

Instrumentbeskrivning FK203 Instrumentbeskrivning FK203 Generella data. *Mått front 75 x 33,5 mm, djup 62 mm *Spänning 230 Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *3 reläer 1 x 10A / 250Vac Kompressor 2 x 8A / 250Vac

Läs mer

UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning

UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning Industrivägen 3 S-760 40 Väddö Tel. 0176-50765 Fax. 0176-52322 E-mail: info@luftreglering.se 2004-01 Innehållsförteckning Inledning.

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

Nivåmätare HD700. HONDA HD doc sidan

Nivåmätare HD700. HONDA HD doc sidan Nivåmätare HD700 HONDA HD700.doc sidan 1 Instruktion Nivågivare HD-700 Innehållsförteckning Snabb start...3 Allmänt... 4 Mekaniska mått... 5 Montage... 5 Elektrisk inkoppling... 6 Inkoppling av matningsspänning

Läs mer

MiLAB Oxygen Control MANUAL & INSTALLATION. MOC-100 Ver 3.0

MiLAB Oxygen Control MANUAL & INSTALLATION. MOC-100 Ver 3.0 MiLAB Oxygen Control MANUAL & INSTALLATION MOC-100 Ver 3.0 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 FUNKTIONER...4 2.1 O 2 -STYRNING...4 2.2 DISPLAY FUNKTIONER...4 2.3 KOMMUNIKATION VIA KNAPPSATSEN...5 2.3.1

Läs mer

Typ CXE/AV Digital universalregulator för anslutning till motorstyrningar med 0-10V ingång

Typ CXE/AV Digital universalregulator för anslutning till motorstyrningar med 0-10V ingång Unicon Typ CXE/AV Digital universalregulator för anslutning till motorstyrningar med 0-10V ingång Applikation: Tryckreglering, utetemperaturstyrning och utetemperaturkompenserad tryckreglering mm Äggelundavägen

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

MONTAGE- OCH DRIFTINSTRUKTION KONSTANTTRYCKREGULATOR STYZ c-d

MONTAGE- OCH DRIFTINSTRUKTION KONSTANTTRYCKREGULATOR STYZ c-d MONTAGE- OCH DRIFTINSTRUKTION KONSTANTTRYCKREGULATOR STYZ-01-10-c-d 1 2 3 4 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961

www.kylkom.se info@kylkom.se Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961 Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961 FRONTPANEL Användaren har en display och 4 tangenter för att hantera status och programmering av instrumentet TANGENTER OCH MENY Upp Scrolla genom menyn Öka värden

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

ph-transmitter Sensorex TX3000

ph-transmitter Sensorex TX3000 -transmitter Sensorex TX3000 MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Denna sida är blank. -transmitter Sensorex TX3000 160203 Innehåll 1. Tekniska data... 1 2. Installation...

Läs mer

SC-9180 Rumsenhet med LCD Display

SC-9180 Rumsenhet med LCD Display Produktblad 2.7.1 Utgåva 03.01 SC-9180 Rumsenhet med LCD Display Introduktion Rumsenheten SC-9180 med LCD display är utvecklad för användning tillsammans med SC-9100 DDC regulator. En knappsats och en

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Mätområde NTC 40.0 till 105.0 C PTC 50.0 till 150.0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

MANUAL KNICK PH 73,74 OCH 77

MANUAL KNICK PH 73,74 OCH 77 MANUAL KNICK PH 73,74 OCH 77 1 INLEDNING...3 INKOPPLING...4 INSTRUMENTETS FRAMSIDA...5 DISPLAY...5 KNAPPAR OCH FUNKTIONER...6 KALIBRERING...7 INSTÄLLNING AV INSTRUMENTENS FUNKTIONER...12 KODER VID LEVERANSTILLSTÅND...15

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK411M3/7VHBS Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 Vac *Visartavla med 3 siffror, höjd 13,2 mm *Programmering sker från instrumentets framsida *1

Läs mer

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER 1. Introduktion Mini Alfa Plus är en kompact (32x74mm) elektronisk övervakning för luftkonditioneringssystem baserade på en ensam

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

SM950 LARMDONSSTYRNING

SM950 LARMDONSSTYRNING DONSSTYRNING BESKRIVNING Larmdonskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 G3076.1 sv Installationsinstruktion Rumsregulator T Applikationer Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 DIP-omkopplare Ställdonets funktion Typbeteckning - Kyltak / radiator T - 2-rörs Fan Coil T med

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

PROGRAMMERING RMS RS1

PROGRAMMERING RMS RS1 dametric PROGRAMMERING RMS RS1 RMS POWER UNIT RPU-RM2 7327 126 POWER RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 DTM POM TDC 230 VAC MAIN SUPPLY INPUT (187-264 VAC) Output: 24 VDC,

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare

S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare Mätrör DN20 till DN1 Analog utsignal 0/4-20 ma Pulsutgång, öppen kollektor Automatisk nollpunktskalibrering Stort urval av mätrör och elektrodmaterial Beskrivning

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service:

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: Nordtec Instrument AB Leveransadress: Box 12036 Elof Lindälvs Gata 13 402 41 Göteborg Majnabbe (Tysklandsterminalen) Telefon: 031-704 10 70 414 55 Göteborg

Läs mer

Daggpunktsreglering ecos D

Daggpunktsreglering ecos D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Cirkulationspumpen

Läs mer

esense ( -D) CO 2 -transmitter

esense ( -D) CO 2 -transmitter Installationsmanual för alla kapslingar esense ( -D) CO 2 -transmitter esense - D esense - K och esense - Ip54 Allmänt Luftanalysatorn esense är konstruerade för att mäta koldioxid (CO 2 ) i kontors- och

Läs mer

MO Mätvärdesomvandlare för temperaturgivare Pt-100 (Temperaturtransmitter) ANVÄNDNING: Mätvärdesomvandlarna är avsedda att omvandla

MO Mätvärdesomvandlare för temperaturgivare Pt-100 (Temperaturtransmitter) ANVÄNDNING: Mätvärdesomvandlarna är avsedda att omvandla catrone Mätvärdesomvandlare för temperaturgivare Pt00 (Temperaturtransmitter) MO000 Mi0se / 00609 AB MICATROE 00609 [H:\Apps\Typeset\Mima\mi0se_0609.vp] AVÄDIG: Mätvärdesomvandlarna är avsedda att omvandla

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version)

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Baserat på: programvarudokumentation (alg000228423.doc) ebm-papst AB Äggelundavägen 2 Florettgatan 29B Backabergögatan 8 Bodavägen 73 175 62 JÄRFÄLLA

Läs mer

MS-35M4-LR. Elektriskt ställdon med inbyggd lägesregulator & lägesutsignal för styrning & reglering av spjäll, ledskenor och ventiler

MS-35M4-LR. Elektriskt ställdon med inbyggd lägesregulator & lägesutsignal för styrning & reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Drift- och montageinstruktion catrone Elektriskt ställdon med inbyggd lägesregulator & lägesutsignal för styrning & reglering av spjäll, ledskenor och ventiler MS-35M4-LR Mi-281se / 2009-12-18 Innehållsförteckning

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

PM-8900 Fläktstyrningsmodul TC-8900 Rumsregulator

PM-8900 Fläktstyrningsmodul TC-8900 Rumsregulator Produktblad 2.14 Utgåva 09.00 PM-8900 Fläktstyrningsmodul TC-8900 Rumsregulator Introduktion TC-8900 är en serie analoga regulatorer, utvecklade för styrning av fancoils med två rörs, två rörs med change-over,

Läs mer

EcoSense ph10 ph-penna

EcoSense ph10 ph-penna EcoSense ph10 ph-penna MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se EcoSense ph10 ph-penna 110411 Innehåll 1. Översikt... 1 Beskrivning... 1 Knappar... 1 2. Före användning...

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

UPP, Används för att öka inställt värde. Hålls tangenten intryckt ökar stegningstakten.

UPP, Används för att öka inställt värde. Hålls tangenten intryckt ökar stegningstakten. Every Control - instrumentbeskrivning, EC3-180 Installation. Instrumentet, EC3-180 är avsett för infällt montage i panel, håltagning 71x29 mm och fastsättning med medlevererad fästbygel Omgivande temperatur

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CL-153AI

Installatörs- och användarhandbok CL-153AI Installatörs- och användarhandbok MINICODE CL-153AI MINICODE CL-153AI 1. INTRODUKTION CL-153AI är bestyckat med ett relä som har en fri växelkontakt. På den jackbara plinten finns ingång för öppningsknapp,

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

Bruksanvisning. Eutech 35 ph/lt fickmätare. Före användning

Bruksanvisning. Eutech 35 ph/lt fickmätare. Före användning 990147 Bruksanvisning Eutech 35 ph/lt fickmätare Före användning Bli inte orolig om det finns vita kristaller runt elektroden, det är helt normalt. Ta av skyddskåpan och doppa elektroderna i kranvatten

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

ETO Manual ETO Innehåll

ETO Manual ETO Innehåll ETO2 4550 Manual ETO2-4550 Innehåll Förklaringar Inledning Uppstart Huvudmeny Information Inställningar Fabriksinställningar Kopplingsscheman Så här kopplas givarna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Förklaring Zon

Läs mer

1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR (PID

1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR (PID CARLO GAVAZZI AB, Nattvindsgatan 1, SE-652 21 Karlstad Telefon: 054-85 11 25, Telefax: 054-85 11 77 Internet: http://www.carlogavazzi.se E-Mail: info@carlogavazzi.se Manual N2300 1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR

Läs mer

1000TR ORP. Svensk manual

1000TR ORP. Svensk manual 1000TR ORP Svensk manual INNEHÅLL 1. INTRODUKTION... 2 1.1 ALLMÄN INTRODUKTION... 2 1.2 DELAR & TILLBEHÖR... 2 2. INSTALLATION... 3 2.1 KAPSLING... 3 2.2 MONTERING... 3 2.3 ELEKTRISK INSTALLATION... 3

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Ultraljudsbaserad nivåmätare för nivåstyrning, volymberäkning och alarm i vätskor och fasta media. Med eller utan display. Utrustas med nivågivare i db-serien

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

Instruktion ph-mätare phix

Instruktion ph-mätare phix Instruktion ph-mätare phix Instruktion ph-mätare phix Innehållsförteckning 1. Allmän beskrivning...1 2. Tekniska data...2 3. Mekaniska mått...3 4. Elektrisk Inkoppling...4 5. Handhavande...6 6. Programmering

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

ph-transmitter TX-100

ph-transmitter TX-100 -Transmitter TX-100 MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se -Transmitter TX-100 111202 Innehåll 1. Inkoppling... 1 Elektrisk anslutning... 1 2. Inställning och driftsättning...

Läs mer

Daggpunktsreglering ecos D

Daggpunktsreglering ecos D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Från

Läs mer

5-29 Distribuerade I/O

5-29 Distribuerade I/O 5-29 Distribuerade I/O XFL 521, 522, 523 AND 524 MODULER AMA 8, UFB.5 BESKRIVNING SPECIFIKATION DATA 2-tråds LON bus mellan regulatorer och I/O Inga ytterligare plintar behövs Addresseras med hexadecimal

Läs mer

Effekt GRUND Framledn. 84.6

Effekt GRUND Framledn. 84.6 catrone Effektväljare för 3 pannor Serie- och parallellkopplade Drift- och montageinstruktion MVP-300 Mi-231se / 2007-04-16 Effektbehov G 1 2 Panna A B C Öppnar Stänger Blockering Relä 1 Relä 2 & 3 Alarm

Läs mer

Instruktion för I/O-Kort, med USB-anslutning.

Instruktion för I/O-Kort, med USB-anslutning. Instruktion för I/O-Kort, med USB-anslutning. I/O-kortet har: 8 digitala ingångar. Avsedda för slutande kontakter. Gemensam plus-matning 15Volt. Öppen ingång = 0. 8 digitala utgångar. Utgångskrets typ

Läs mer

TILLQUIST ELTEKNIK AB

TILLQUIST ELTEKNIK AB DIZ Energimätare Manual TILLQUIST ELTEKNIK AB Tel.: 08 594 632 00 Box 1120 Fax: 08 751 36 95 164 22 KISTA Email: info@tillquist.com Internet: www.tillquist.com 2007-09-04 Med reservation för ändringar

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

VÅGINSTRUMENT LD 5208

VÅGINSTRUMENT LD 5208 VÅGINSTRUMENT LD 5208 Viktdisplay 6-siffrig display för visning av vikt (brutto eller netto), funktioner eller felmeddelanden. Siffrornas höjd ca 20 mm. Överlast indikeras med på displayen. Underlast indikeras

Läs mer

Instruktion Handylab 11

Instruktion Handylab 11 Instruktion Handylab 11 Handylab ph.doc 1 Instruktion ph-mätare handylab 11 Innehållsförteckning Tekniska Data... 3 Display och anslutningar... 4 Starta ph mätaren... 5 Översikt av mätmetoder... 5 Special

Läs mer

Total Control snabbguide

Total Control snabbguide Total Control snabbguide Total Control, tillverkad av Irritrol systems är en bevattningsdator med möjlighet att styra 6-24 olika bevattningssektioner. Varje sektion kopplas till en magnetventil som öppnar

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

MSR-1000. Servoregulator (Lägesregulator) Drift- och Montageinstruktion. ANVÄNDNING MSR-1000 är en servoregulator med två användningsområden.

MSR-1000. Servoregulator (Lägesregulator) Drift- och Montageinstruktion. ANVÄNDNING MSR-1000 är en servoregulator med två användningsområden. Drift- och ontageinstruktion Servoregulator (Lägesregulator) i-200se / 2005-09-05 Trimpotentiometrar Anslutning för återföringssignal från ställdon. Omkopplare för val av styr och återföringssignal Anslutning

Läs mer

, fukt- och temperaturdetektor Modbus RTU, trafikljus

, fukt- och temperaturdetektor Modbus RTU, trafikljus Rum - Utmärkande egenskaper Avkänningselement med hög prestanda, temperaturkompenserad och stabil Modbus RS85 för digitala avläsningar Utgångar för-0ma, 0-0Vdc och 0-5Vdc Valfria färger, t.ex. röd Enkel

Läs mer

Exempel PI reglering med SMV frekvensomriktare.

Exempel PI reglering med SMV frekvensomriktare. 2008-08-21 V1.1 Page 1 (6) Exempel PI reglering med SMV frekvensomriktare. Typexempel fläktapplikation. Luft sugs in igenom luftintaget från utsidan in i luftkanelen med hjälp av motorn/fläkten. Luften

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen kan bara anslutas

Läs mer

SVM F4. Integrationsverk. Installationsanvisning

SVM F4. Integrationsverk. Installationsanvisning SVM F4 Integrationsverk Installationsanvisning Inkopplingsanvisning F4 För fullständig inkopplingsanvisning, se manual för F4. Leverans Integreringsverket levereras i transportläge. Detta innebär att endast

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

MSR. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

MSR. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen MSR www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Inledning Intabs MSR är en liten kraftfull datalogger med USB-anslutning som komponeras ihop efter behov. De olika modellerna

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer