MF-HTT DIL1. Mikroprocessorbaserad fukt- och temperaturgivare med regler utgång L+ (24V. Output. Montage- & driftinstruktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MF-HTT DIL1. Mikroprocessorbaserad fukt- och temperaturgivare med regler utgång L+ (24V. Output. Montage- & driftinstruktion"

Transkript

1 Montage- & driftinstruktion catrone Mikroprocessorbaserad fukt- och temperaturgivare med regler utgång MF-HTT Version 3 mi-201se / OBS! Läs igenom hela instruktionen innan du påbörjar installation och programmering. ANVÄNDNING MF-HTT är en mikroprocessorbaserad givare/regulator för mätning av fukt, temperatur, daggpunkt samt fuktkvot. Med hjälp av de fyra tangenterna,, PGM och ESC väljs såväl önskad funktion som inställning och skalning. Den tvåradiga displayen visar i klartext valda funktioner och värden. MONTAGE MF-HTT är avsedd att placeras på vägg eller infällt montage genom en vägg eller skåpdörr. Vid infällt montage används montagesatsen MFM-PANEL. MF-HTT skruvas fast på väggen med hjälp av fyra skruvar, max 4 mm. Placeringen av skruvhålen finns på baksidan av kapslingen. Lossa frontlockets fyra skruvar och använd de två nedre för att fästa frontlocket i överkant av kapslingen, se Fig 1. På frontlocket är processorkortet monterat, eftersom kalibrering av I/O kortet är lagrat i ett minne på processorkortet är det inte möjligt att byta frontlocket mellan två apparater. UTSIGNAL MF-HTT har två analoga utgångar vilka kan användas som ärvärdesutgång för fukthalt, temperatur, fuktkvot, daggpunkt samt reglersignal. DIL-switchen, se bild nedan, används för val av VDC eller ma utgångssignal. Programmering måste även göras i parametergruppen Outputs. L+ (24V N- PL1 N- Output Output DIL1 ON DIL1 Output/Utsignal DIL 1: 1 on, 2 off volt output 1 3 on, 4 off volt output 2 1 off, 2 on ma output 1 3 off, 4 on ma output J A Fig 1 Använd dom två nedre skruvarna (A) på frontlocket och fixera locket i överkant på kapslingen under installation. STARTMENY När matningsspänningen ansluts visas en startmeny. Med är det möjligt att bläddra igenom de olika startmenyerna. För att alltid erhålla samma startmeny måste valet programmeras under System settings. Ett tryck på ESC när någon annan meny visas medför att den programmerade menyn visas. PROGRAMMERING Tryck PGM tills visad text försvinner. Displayen visar parameter grupp, se tabell sida 2. Med är det möjligt att bläddra mellan parameter grupperna. 1. Current values 2. System settings 3. Outputs 4. Humidity 5. Temperature, val av enhet C, K eller F 6. Alarms 7. PIR Controller 8. Communication 9. Internals När parametergruppen som skall programmeras visas, tryck PGM. Parametrarna visas, välj med den parameter som skall programmeras och tryck PGM. A

2 PARAMETERLISTA Par.nr: Ledtext Område Förvalt Internals 0 Progver 0,00...9,99 Current values 100 Humidity 0, ,0 101 Temp -30,0...80, ,0...25,0 103 Tdp -30,0...80,0 104 PIR Out 0, , PIR CSP -3276, ,7 System settings 1 Display T+ T+ T+ +PIR T+PIR +PIR +PIR T+ (99) Access code Outputs 2 Source 1 PIR 3 Signal V 2..10V 0..20mA 4..20mA 0..10V 4 Minval , ,7 0,0 5 Maxval , ,7 100,0 6 Source 2 PIR 7 Signal V 2..10V 0..20mA 4..20mA 0..10V 8 Minval , ,7-30,0 9 Maxval , ,7 80,0 Humidity 10 0% [V] 0, ,100 0, %[V] 2, ,434 3, Cal Tbl FACTORY USER 2P USER 1P FACTORY 13 UsrCalPt 1 0, ,0 0,0 14 UsrCalPt 2 0, ,0 75,3 15 SinglePt 0, ,0 0,0 Temperature 16 Temp Unit C F K C 71 Offset Adj -99,0...99,0 0,0 Alarms 18 Alarm 1 OFF HIGH LOW OFF Par.nr: Ledtext Område Förvalt 19 Source 1 20 Level , ,7 0,0 21 Delay 1[s] Alarm 2 OFF HIGH LOW OFF 23 Source 2 24 Level ,0 25 Delay 2[s] PIR Controller 46 Source OFF OFF 47 Mode AUTO AUTO HAND 48 Output DIRECT DIRECT REVERSE 49 Set point -3276, ,7 0,0 50 NZ [%] P-band 0, ,9 0,0 52 I-time[s] Communication 26 Address Location Protocol COMLI COMLI 29 Baud 600 b 1200 b 2400 b 4800 b 9600 b 4800 b 30 Protect NO YES NO Programmering av siffror Varje siffra programmeras separat. Tryck på för Efter 9 kommer negativa siffror Siffran som kan ändras blinkar. När alla siffror är programmerade tryck på PGM och då kommer hela sifferraden att blinka. För att stoppa felaktig programmering, tryck på ESC och därefter PGM för att kunna utföra ny programmering. Programmering av enhet eller värde Tryck för att ändra enhet/värde. Efter valet tryck PGM varvid hela raden kommer att blinka. Tryck ESC för att återvända till parametergrupp. Tryck ESC för att lämna parametergruppen och återvända till start menyn. OBS Det är alltid möjligt att avbryta en felaktig programmering med ESC om Du inte har tryckt PGM efter det sista valet av enhet/värde 2

3 1. CURRENT VALUES 100 Humidity 0, ,0 101 Temp -30,0...80, ,0...25,0 103 Tdp -30,0...80,0 104 PIR Out 0, , PIR CSP -3276, ,7 Visar aktuella mätvärden för Fukt, Temperatur, Fuktkvot, Daggpunkt samt reglersignal. 2. SYSTEM SETTINGS 1 Display T+ T+ T+ +PIR T+PIR +PIR +PIR (99) Access code Val av startmeny som skall visas programmeras under parametern "Display". För aktivering / inaktivering av kodlås funktionen i parameter "Access code", se sid OUTPUTS 2 Source 1 PIR 3 Signal V 2..10V 0..20mA 4..20mA 4 Minval , ,7 5 Maxval , ,7 6 Source 2 PIR 7 Signal V 2..10V 0..20mA 4..20mA 8 Minval , ,7 9 Maxval , ,7 Här anges storhet (enhet), typ av signal och skalning för båda utgångarna, Output 1 och Output 2. Source bestämmer storhet (Fukt, Temperatur, Fuktkvot, Daggpunkt eller reglersignal PIR) för respektive utsignal. Signal bestämmer typ av utsignal (volt/ma) för respektive utgång. OBS Dessutom så måste DIL-omkopplaren vid inkopplingsplinten också var inställd för rätt typ av utsignal volt/ma. Minval och Maxval medger skalning av mätområdet för 0-100% utsignal. Mätvärden Minval ger 0% utsignal. Mätvärden Maxval ger 100% utsignal. Värden på Minval och Maxval anges alltid i respektive storhets enhet. Fukt = %. Temperatur = C / F / K. Fuktkvot = g / kg. Daggpunkt = C / F / K. Reglersignal = % 4. HUMIDITY 10 0% [V] 0, , %[V] 2, , Cal Tbl FACTORY USER 2P USER 1P 13 UsrCalPt 1 0, ,0 14 UsrCalPt 2 0, ,0 15 SinglePt 0, ,0 Kalibreringsdata för fuktsensorn Fuktsensor har ett mätfel mindre än ± 2%. Med varje sensor följer ett kalibreringsprotokoll som anger två referensvärden i volt för 0% och 75,3% (fabrikskalibrering). De inprogrammerade värdena skall överensstämma med kalibreringsprotokollet för den sensor som sitter i sonden. Vid eventuellt sensorbyte programmeras de nya värdena för 0%och 75.3 % in och apparaten ger återigen ett mätfel som är mindre än ± 2 %. OBS Spara alltid kalibreringsprotokollet som följde med den aktuella sensorn. Kalibreringstabeller MF-HTT har 3 st tabeller för att lagra kalibrering, en fabrikstabell FACTORY och 2 st användartabeller USER 2P och USER 1P för fältkalibrering. Efter utförda fältkalibreringar så går det att fritt växla mellan de 3 tabellerna. Fabrikskalibrering Kalibreringstabell FACTORY måstevaravaldför att fabrikskalibrering skall gälla. 3

4 Fältkalibrering Fältkalibrering kan utföras i en eller två punkter. Tvåpunkts fältkalibrering: Normalt utförs denna kalibrering med saltlösningar som har definierade fukthalter. Välj Cal Tbl = USER 2P Placera sonden i en definierad fukthalt för kalibrering av den lägre punkten av fukthalt. Programmera in det definierade värdet på fukthalten i parameter UsrCalPt 1. När programmereringen av aktuell fukthalt avslutas med PGM-tangenten startar kalibrering av den låga kalibreringspunkten. Det är viktigt att sensorn omsluts av en samma nivå på fukthalt under hela kalibreringsprocessen som programmerats i parameter UsrCalPt 1. Texten Calibration-Measurering visas i displayen. Calibration Measuring När kalibreringen är klar för den lägre kalibreringspunkten visas texten: Calibration DONE Fortsätt därefter med kalibrering av den högre kalibreringspunkten. Placera sonden i en definierad fukthalt för kalibrering av den högre punkten av fukthalt. Programmera in det definierade värdet på fukthalten i parameter UsrCalPt 2. När programmereringen av aktuell fukthalt avslutas med PGM-tangenten startar kalibrering av den högre kalibreringspunkten. Displayen indikerar likadant som för den lägre kalibreringspunkten. Respektive kalibreringspunkt kan omkalibreras separat om det är nödvändigt. Enpunkts fältkalibrering: Denna typ av kalibrering utförs ofta med ett referensinstrument eller liknande. Välj Cal Tbl = USER 1P Programmera in den på referensinstrumentet avlästa fukthalten i % under parameter Single Pt. När programmereringen av aktuell fukthalt avslutas med PGM startar kalibrering. Texten Calibration-Measurering visas i displayen. När kalibreringen är klar visas texten: De tre kalibreringstabellerna är lagrade varför sig, vilket gör det möjligt att välja mellan tabellerna om relevanta data finns i dessa. 5. ERATURE 16 Temp Unit C F K 71 Offset Adj -99,0...99,0 Välj enhet för temperatur. Under specialla förhållanden kan uppmätt värde skilja sig från ett önskat refernsvärde. För att likställa avläsningarna kan temperaturdifferensen programmeras under parameter "Offset Adj" så att HTT indikerar samma temperatur som referensvärdet. 6. ALARMS Calibration DONE 18 Alarm 1 OFF HIGH LOW 19 Source 1 20 Level , ,7 21 Delay 1[s] Alarm 2 OFF HIGH LOW 23 Source 2 24 Level Delay 2[s] MF-HTT är utrustad med ett gemensamt visuellt alarm. Det visuella alarmet visas vid normal status med grön lysdiod (LED) och vid alarm status med röd lysdiod. Det finns två separata alarm för hög eller låg nivå med separata tidsfördröjningar. Om båda alarmen används kommer den röda lysdioden att indikera det första alarmet som blivit aktiverat. Vid alarmnivån tänds den röda lysdioden och efter tidsfördröjningen kommer den att blinka. 4

5 7. PIR CONTROLLER 46 Source OFF 47 Mode AUTO HAND 48 Output DIRECT REVERSE 49 Set point -3276, ,7 50 NZ [%] P-band 0, ,9 52 I-time[s] MF-HTT med programversion 3.X eller högre är utrustad med en PI-regulator för valfritt mätvärde. PI-regulatorn dirigeras till önskad utgång under parametergruppen Outputs. 1. Välj källa, Source, för regulatorn,,, eller. 2. Välj Hand eller Auto funktion under Mode 3. Välj riktning för utsignalen under Output till DIRECT eller REVERSE. Ex. Vid val av REVERSE minskar reglerutsignalen om ärvärde är högre än börvärde. 4. Skriv in lämpligt börvärde i Set point. 5. För att erhålla en stabil reglering kan en neutralzon, NZ, programmeras. Minsta värde är 1 %. Neutralzonen är placerad symmetriskt runt börvärdet. 6. Välj lämplig storlek på P-band. Om P-band väljs till 0 % kopplas P-funktionen bort och I- tiden beräknas efter ett P-band på 100 %. 7. Välj en lämplig I-tid i I-time, sekunder. Handkörning av PI-regulatorn Handkörning sker från startmenyn. Bläddra med -tangenterna tills HAND/AUTO menyn visas. Humidity 38.2 % AUTO % På övre raden visas reglerad storhet och på undre raden visas HAND eller AUTO samt aktuell reglerutsignal. Tryck på PGM för att byta mellan HAND och AUTO läge. Tryck på ESC för att komma till en annan visningsmeny, själva handkörningen avslutas dock inte. HAND/AUTO kan även slås av och på i parametern Mode i parametergruppen PIR Controller. 5

6 Humidity Temp 48.5 % 23.4 C Display text: = Fukt % Temp = Temperatur C, K, F Tdp = Fuktkvot g/kg = Daggpunkt C, K, F Bläddra mellan startmenyer Bläddra i motsatt riktning Humidity 48.5 % 8.6 g/kg Humidity Tdp 48.5 % 11.7 C AB MICATRONE Humidity 48.5 % AB MICATRONE Temp 23.4 C Anm. Serienummer indikeras vid bläddring mellan startmenyer (PGM) Håll ned tangenten tills texten MF-HTT PROGRAM-MENU visas. MF-HTT PROGRAM-MENU Bläddra mellan parametergrupper Temperature exempel Outputs Source 1 Outputs Signal 1 Outputs Minval 1 (PGM) 0-10V Current values Öppnar vald parametergrupp och tillåter ingående parametrar att väljas. (PGM) Bläddra i motsatt riktning. System settings Outputs Humidity Alarms exempel PIR Controller Växlar mellan ingående parametrar för vald parametergrupp enligt parameterlistan. Enhet/Värde som skall programmeras blinkar. Inställning av Enhet eller Värde. Communication Internals Outputs Maxval (PGM) Programmering av nytt värde. Parameter för Enhet/Värde blinkar. Vid programmering av ett siffervärde skall varje siffra programmeras separat tills samtliga siffror har slutat blinka. (ESC) Lämnar parametern och återgår till parametergrupp. (ESC) Lämnar parametergruppen och återgår till startmenyn. MF-HTT Notera alltid programmerade data i parameterlista för framtida dokumentation 6

7 KODLÅS Kodlåset används för att skydda MicaFlex mot obehörig programmering. En 4-siffrig kod måste anges för att få åtkomst till program-menyn och funktions-menyn. För de MicaFlexer som har en regulator så måste koden anges för att växla mellan AUTO och HAND. Indikering av mätvärden och driftstatus är åtkomlig utan att behöva ange någon kod. Vid leverans från Micatrone är koden programmerad till 0000, om annat ej är överenskommet vid beställning. När koden är 0000 så är kodlåset inaktiverat = inget skydd mot obehörig programmering. Aktivering För att aktivera kodlåset måste en kod programmeras i parameter 'Access code' som finns i parametergruppen 'System settings'. Koden får inte vara 0000, för den koden innebär att kodlåset är inaktiverat. Efter att en kod, skild från 0000, är programmerad så måste samma kod anges för att, nästa gång, få åtkomst till program-menyn och funktions-menyn. Inaktivering Kodlåset inaktiveras genom att programmera parameter 'Access code' till Parametern finns i parametergrupp 'System settings'. Eftersom programmeringen sker från program-menyn måste tidigare programmerad kod vara känd för att kunna inaktivera kodlåset. Kontakta Micatrone om Ni har glömt koden! Ange kod För att öppna program-menyn, funktions-menyn eller växla mellan AUTO-HAND så måste koden först anges. Exempel för att öppna program-menyn: 1. Tryck på PGM-tangentan för att öppna program-menyn. Håll PGM-tangenten intryckt tills MF-xxx PROGRAM-MENU 4. När alla 4 siffrorna har knappats in trycker man en sista gång på PGM-tangenten. Nu jämförs angiven kod med den programmerade koden i parameter 'Access code'. Stämmer koderna överens så öppnas program-menyn. Current values Program-menyn är åtkomlig tills den stängs med ett eller flera tryck på ESC så att förvald startbild visas på textskärmen, t.ex. AB MICATRONE Temp 23.4 C 5. Är koden felaktig så visas INVALID CODE PROGRAM-MENU i 2 sekunder. Därefter visas återigen texten för att ange kod. ENTER CODE: 0*** PROGRAM-MENU 6. Med ett tryck på ESC avbryts inmatning av kod och förvald startbild visas på textskärmen t.ex. AB MICATRONE Temp 23.4 C visas på textskärmen. Istället för texten 'xxx' så syns modellbeteckningen för aktuell Mica- Flex. 2. Släpp PGM-tangenten. Nu visas följande text om kodlåset är aktiverat. ENTER CODE: 0*** PROGRAM-MENU 3. Första nollan blinkar och kan förändras med piltangenterna. Tryck på PGM för att fortsätta med nästa siffra, osv. 7

8 Tekniska Data Display: Alfanumerisk LCD 2 rader, 2x16 tecken Matningsspänning: 24 ± 15% VAC VDC Effektförbrukning: Max 3 VA (24VAC) Mätområde, -Temperatur: C -Fukt: % ej kondenserande -Daggpunkt: C -Fuktkvot: g/kg Mätfel, -Fukt: <±2 % -Temperatur: <±0,3 C Svarstid: 30 sekunder (låg lufthastighet) -stabilitet: ±1 % vid 50% under 5 år Utsignal: Två analoga utgångar, 0/ VDC, 0/ ma valbara samt skalbara Omgivningstemp: Alarm (visuellt): C Två separata alarm för hög & låg nivå samt alarmindikering med röd lysdiod (gemensam) Kapslingsgrad: IP 65, ABS plast Sensorskydd: Sintrat plastfilter El-anslutning, - styv ledare: 1 x 2,5 mm 2 / terminal - flexibel ledare: 1 x 1,5 mm 2 / terminal Kabelgenomföring: Dimensioner: Vikt: Inkopplingsschema 24 VAC, VDC 2 x M16x1.5mm (kabelförskruvning ingår ej) BxHxD = 120x122x62 mm 0,5 kg Skötsel MF-HTT behöver normalt ingen service. Det sintrade filtret måste rengöras vid förorenande applikationer. Leveransalternativ för givare Art nr Sond Kabel Anm mm 0 m "RUMSGIVARE" mm 2 m mm 2 m mm 5 m mm 5 m mm 10 m mm 10 m Tillbehör Fäste för kanalgivare Väggfäste för kanalgivare Montagesats för infällt montage Extern transformator 24, 115, 230 VAC Inkopplingsschema Sensor L N- N- Out 1 Out VAC VDC GUL [-PT] VIT [+5V] BRUN [+] GRÖN+SKÄRM [AGND] GRÅ [+PT] 8

9 Montagetillbehör Kanalfäste och håltagningsmått Väggfäste och håltagningsmått 90 (x4) , ,8 (x4) mm. 40, ,0 4,0 (x3) mm. 9

10 AB MICATRONE Telefon: Åldermansvägen 3 Fax: SOLNA Internet: SVERIGE 10 web reference -

MF-PFT. Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde DIL1. Instruktion : Mi-202Se_010419

MF-PFT. Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde DIL1. Instruktion : Mi-202Se_010419 Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde MF-PFT Instruktion : Mi-0Se_010419 OBSERVERA! Läs igenom instruktionen noggrannt före start. Användning MicaFlex MF-PFT är

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961

www.kylkom.se info@kylkom.se Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961 Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961 FRONTPANEL Användaren har en display och 4 tangenter för att hantera status och programmering av instrumentet TANGENTER OCH MENY Upp Scrolla genom menyn Öka värden

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

PROGRAMMERING RMS RS1

PROGRAMMERING RMS RS1 dametric PROGRAMMERING RMS RS1 RMS POWER UNIT RPU-RM2 7327 126 POWER RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 DTM POM TDC 230 VAC MAIN SUPPLY INPUT (187-264 VAC) Output: 24 VDC,

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Daggpunktsreglering ecos D

Daggpunktsreglering ecos D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Cirkulationspumpen

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service:

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: Nordtec Instrument AB Leveransadress: Box 12036 Elof Lindälvs Gata 13 402 41 Göteborg Majnabbe (Tysklandsterminalen) Telefon: 031-704 10 70 414 55 Göteborg

Läs mer

EcoSense ph10 ph-penna

EcoSense ph10 ph-penna EcoSense ph10 ph-penna MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se EcoSense ph10 ph-penna 110411 Innehåll 1. Översikt... 1 Beskrivning... 1 Knappar... 1 2. Före användning...

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Daggpunktsreglering ecos D

Daggpunktsreglering ecos D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Från

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

Effekt GRUND Framledn. 84.6

Effekt GRUND Framledn. 84.6 catrone Effektväljare för 3 pannor Serie- och parallellkopplade Drift- och montageinstruktion MVP-300 Mi-231se / 2007-04-16 Effektbehov G 1 2 Panna A B C Öppnar Stänger Blockering Relä 1 Relä 2 & 3 Alarm

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

MSR-1000. Servoregulator (Lägesregulator) Drift- och Montageinstruktion. ANVÄNDNING MSR-1000 är en servoregulator med två användningsområden.

MSR-1000. Servoregulator (Lägesregulator) Drift- och Montageinstruktion. ANVÄNDNING MSR-1000 är en servoregulator med två användningsområden. Drift- och ontageinstruktion Servoregulator (Lägesregulator) i-200se / 2005-09-05 Trimpotentiometrar Anslutning för återföringssignal från ställdon. Omkopplare för val av styr och återföringssignal Anslutning

Läs mer

/ Luftfuktighet / Temp. transmitter & Modbus

/ Luftfuktighet / Temp. transmitter & Modbus Utmärkande egenskaper En prisvärd givarlösning för CO 2 för HVAC / behovsstyrd ventilation Dubbla mätelement RS485 Modbus och analog utgång (0-5V, 0-10V, 4-20mA) CO2, Temperaturutgång (RF-funktion, tillval)

Läs mer

Instruktion styrutrustning för luftvärmare

Instruktion styrutrustning för luftvärmare SE.Styrutrustning luftvärmare.09006 Instruktion styrutrustning för luftvärmare Sid Fläktreglering TDV-... Fläktreglering TDV-... Reglerpaket MII...6 Reglerpaket MAXI...7 Reglerpaket MIXI...8 Reglerpaket

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

DIGITAL CONTROLLER LDCL

DIGITAL CONTROLLER LDCL DIGITAL CONTROLLER LDCL (version 1.2 2006) SVENSK INSTRUKTION GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING! I nödsituationer ska instrumentet stängas av omedelbart. Lossa spänningskabeln

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0 Installationsanvisning samt Bruksanvisning för TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm Rev 3.0 Bruksanvisningen Denna bruksanvisning är gemensam för TSI Airgard 8603 och Alnor Airgard 200. Dessa larm är identiska

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 3 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

Funktionsguide GOLD, Daggpunktsreglering

Funktionsguide GOLD, Daggpunktsreglering Funktionsguide GOLD, Daggpunktsreglering 1. Allmänt Funktionen Daggpunktsstyrd kylvattenreglering är avsedd att användas när klimatbafflar eller fasadapparatsystem används i lokaler med fuktöverskott under

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

dametric DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT TILL RMS-MÄTSYSTEM MANUAL DCU-RM1 SE.docx 2001-11-02 / BL 1(9) metso

dametric DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT TILL RMS-MÄTSYSTEM MANUAL DCU-RM1 SE.docx 2001-11-02 / BL 1(9) metso dametric DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT TILL RMS-MÄTSYSTEM MANUAL metso SE.docx 2001-11-02 / BL 1(9) INNEHÅLL 1 KOMPONENTPLACERING... 3 2 BESKRIVNING... 4 3 TEKNISKA DATA... 4

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9)

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9) V2.2 (24.09.2015) 1 (9) DRIFTTAGNING Inkoppling Installation och drifttagande av apparaten får endast utföras av kvalificerade yrkesmän. Installationen skall alltid utföras med strömmen avslagen. Efter

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-200 16-40 - 160 ºC Rostfritt stål Användningsområde För mätning av flöden på elektriskt ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

HYGROPALM HP23 Luftfuktighet och temperatur instrument

HYGROPALM HP23 Luftfuktighet och temperatur instrument BRUKSANVISNING HYGROPALM HP23 Luftfuktighet och temperatur instrument HP23 är ett multifunktions handhållet intrument med datalagrings möjligheter. HP23 kan användas i många olika tillämpningar som stickprovskontroll

Läs mer

FUKT. Fuktgivare Hygrostater Tillbehör

FUKT. Fuktgivare Hygrostater Tillbehör FUKT Fuktgivare Hygrostater Tillbehör Fukt DIGITALA FUKT- OCH TEMPERATURGIVARE MED KAPACITIVT ELEMENT PM-V SERIEN Aktiv digital fukt- och temperaturgivare med integrerad processor. Givaren har god linjäritet

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

Flexiservice PS/2. Bruksanvisning

Flexiservice PS/2. Bruksanvisning Bruksanvisning Flexiservice PS/2 Handitek BRUX\...\809087 FLEXISERVICE PS/2 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION VIBRATIONSMÄTARE SVAN 948

FÄLTMÄTINSTRUKTION VIBRATIONSMÄTARE SVAN 948 1(8) A. Introduktion Svan 948 är en liten bärbar och robust digital 4-kanalig ljud- och vibrationsanalysator som kan användas för mätning och lagring av både ljud och vibrationer över tid. Instrumentet

Läs mer

ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr.

ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr. 2012-02-15 Sida: 1 / 12 ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr. Status: Drift Rumstemp Konvektion Drifttid 20.0 C AUTO 234 tim 2012-02-15 Sida: 2 / 12 Innehållsförteckning Inledning 2 2. Inkoppling

Läs mer

DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46

DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46 DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46 Beskrivning Digital porttelefonpanel kapabel att generera digital uppringning till våningsapparater med upp till 9999 olika nummer. Till detta används det

Läs mer

Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc

Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc Experts in Chem-Feed and Water Treatment Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc 1. Stanna och starta produktionen och styrningen (manual 6.2) För alla åtgärder för att ändra eller kalibrera utrustningen,

Läs mer

PIC-projekt: Kodlås till dörr

PIC-projekt: Kodlås till dörr Institutionen för industriell IT IT-universitetet Kista PIC-projekt: Kodlås till dörr Lars Viebke M3Mb l.viebke@telia.com Kurs: Maskinnära programmering 6B3285, PRO1 2p Lärare: William Sandquist Datum:

Läs mer

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Instruktion BT och Programmerings-app v. 0. Sida 1 av 5 Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Observera, instruktionen bearbetas och uppdateras fortfarande. Kolla då och då www.mollehem.se/doc/instuktion/instruktion_programmering.pdf

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

KSFa ----------------------------------------------------------

KSFa ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Elektronisk luftflödesmätare ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION KSF är en elektronisk luftflödesmätare

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter Vakuumvakter, pneumatiska Omvandlar en vakuumnivå till en pneumatisk signal. Vakuumaktiverat membran som är sammanlänkat med en pneumatisk brytare. Finns förinställd eller med justerbar vakuumnivå. Enhet

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

PL400 Patientvåg för liftar

PL400 Patientvåg för liftar & PL400 Patientvåg för liftar Bruksanvisning Printed in Sweden UPPSTART OCH STRÖMFÖRSÖRJNING Liftvåg PL400 drivs enbart av batterier och går inte att ansluta till ett vägguttag. Installation/utbyte av

Läs mer

Laboration 2 i Styrteknik

Laboration 2 i Styrteknik 070921/Thomas Munther Sektionen för Informationsvetenskap, Dator och Elektroteknik Laboration 2 i Styrteknik Anvisningar: för godkänd uppgift krävs en inlämnad programlistning av typen SFC där alla relevanta

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Dragskåpslarm AFA2T/L Mäter kontinuerligt lufthastighet i dragskåpsöppningen. Larmar med ljud- och ljussignal vid lågt luftflöde. Har inställbar tidsfördröjning

Läs mer

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE SVENSKA Produktbeskrivning...3 Förberedelser...4 Koder...5 Mottagare...6 Programmering av mottagare...7 Sändare T20...17

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehåll: Sidhänvisning: 3. Låset 3. Huvudkod (Master Code) 3. Gruppkod (Supervisor Code)

Läs mer

Kontrollenhet pco 3. FLBB0MP20A, version 2.5. Användarmanual för kontrollenhet pco 3 Chiller till: AZURA S/V OMEGA V ECHOS SIGMA EIS KAPPA V EVO

Kontrollenhet pco 3. FLBB0MP20A, version 2.5. Användarmanual för kontrollenhet pco 3 Chiller till: AZURA S/V OMEGA V ECHOS SIGMA EIS KAPPA V EVO Kontrollenhet pco 3 FLBB0MP20A, version 2.5 20120704 Användarmanual för kontrollenhet pco 3 Chiller till: AZURA S/V OMEGA V ECHOS SIGMA EIS KAPPA V EVO Innehåll 1. ALLMÄNT...3 1.1 Manualens syfte...3 1.2

Läs mer

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort 1. Allmänt Funktionen All Year Comfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

Funktionsguide GOLD, Xzone

Funktionsguide GOLD, Xzone Funktionsguide GOLD, Xzone 1. Allmänt Funktionen Xzone är avsedd att kunna styra en extra temperaturzon via ventilationsanläggningen. Det finns ibland behov av att reglera en del av anläggningen med andra

Läs mer

Användarmanual. asense

Användarmanual. asense Gas and Air Sensors Användarmanual asense CO 2 / temperaturgivare Allmänt Luftanalysatorn asense är konstruerad för att mäta koldioxid och temperatur. Modell asense finns både med och utan display, (LCD).

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer