Analytiker: Antonia Wijkström Elliot Magnusson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analytiker: Antonia Wijkström Elliot Magnusson"

Transkript

1 TeliaSonera är Europas femte största telekomoperatör och ägs till största delen av den svenska staten. Det senaste året har varit tufft för såväl TeliaSonera som telekombranschen som helhet vilket medfört sänkt omsättning och försämrat resultat. Aktien harutvecklats svagt de senaste åren, men inräknat den höga direktavkastningen bolaget delar ut, finns det fortfarande anledning att investera? Verksamheten TeliaSonera bildades år 2002 genom fusion mellan svenska Telia och finska Sonera. Genom en sammanslagning av dessa två, tidigare statliga televerk, bildades den största operatören i Norden och Baltikum och en av de största i Europa. Företagen Telia och Sonera hade dock redan före sammanslagningen arbetat tillsammans i ett antal olika projekt och kompletterade varandra på många sätt. Den svenska verksamheten bedrivs inom dotterbolaget TeliaSonera Sverige AB, under varumärket Telia. Idag är TeliaSonera Europas femte största telekomoperatör och erbjuder såväl företag som privatpersoner nätanslutning och telekomtjänster för att enkelt, effektivt och miljövänligt kunna kommunicera. Företagets produkter och tjänster erbjuds i Norden, Baltikum, tillväxtmarknader i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt Spanien. Mobiltjänster erbjuder mobil kommunikation för både konsument- och företagsmarknaden och omfattar bl.a. mobila röst- och datatjänster för telefoner, mobilt bredband, WLAN Hotspots och trådlösa kontorstjänster. Bredbandstjänsten erbjuder massmarknadstjänster för att ansluta bostäder och kontor till telekommunikation. Tjänsterna omfattar bredband via koppar, fiber och kabel, tv, bredbandstelefoni, tjänster för kommunikation i hemmet, ip- vpn/- internet för företag, hyrda förbindelser och traditionell telefoni. Tjänsten riktar sig både till konsumenter och företag i Norden och Baltikum. Affärsområdet Eurasien erbjuder mobila rösttjänster och är den ledande leverantören av mobilt internet med hög hastighet i länder som Kazakstan, Azerbajdzjan, Tadzjikistan, Georgien, Moldavien, Neapel och Uzbekistan. Affärsområdet omfattar även TeliaSoneras ägande av ryska Megafon (25 %) och turkiska Turkcell (38 %). Nettoomsättning per affärsområde Mobilteletjänster: MSEK Bredbandstjänster: MSEK Eurasien: MSEK Övrig verksamhet: MSEK TeliaSoneras affärsidé är: att erbjuda nätanslutning och telekommunikationstjänster som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Affärsområden Telia Sonera arbetar utifrån tre huvudsakliga affärsområden: Mobiltjänster, Bredbandstjänster och Eurasien. Marknaden utgörs av Norden, Baltikum, tillväxtmarknader i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt Spanien.

2 Intresset för mobilt internet och alla tjänster kopplade till internet ökar i Eurasien och volymerna i datatrafik har de senaste åren ökat markant. För att möta det ökade behovet fortsätter man att bygga ut mobila nätverk. Telia erbjuder 3G tjänster på alla marknader i Eurasien, under 2012 lanserades 4G i Azerbajdzjan och Moldavien, men man arbetar nu för att kunna erbjuda denna tjänst på övriga marknader i Eurasien inom en nära framtid. De sju bolagen i Eurasien utgör en viktig tillväxtmotor och genererar höga marginaler. Eurasien var dessutom det enda av de tre affärsområdena som ökade sin nettoomsättning fjärde kvartalet. TeliaSonera verkar på ett flertal olika geografiska produkt- och tjänstemarknader i en starkt konkurrensutsatt och reglerad telekombransch. Vissa marknader där TeliaSonera verkar är utsatta för korruption och brott mot mänskliga rättigheter vilket medför risker och osäkerhetsfaktorer för TeliaSonera. Marknad och konkurrenter. TeliaSoneras huvudsakliga konkurrenter är de bolag som erbjuder liknande tjänster/produkter. Huvudkonkurrenterna i Sverige är Telenor, tele2, 3, Comhem och Boxer. I Sverige erbjuder TeliaSonera ett komplett sortiment av telekommunikationstjänster och är den ledande leverantören på den svenska telemarknaden. Tjänsterna marknadsförs under varumärkena Telia, Halebop, Skanova och Cygate. På de marknader där TeliaSonera är representerad innehar de i över 50 % av fallen den ledande marknadspositionen inom mobiltelefoni. Konkurrensen i Eurasien från TeliaSoneras huvudkonkurrenter (i Sverige) är svag. Det är endast Tele2 som, sedan 2012, är verksam där, men då bara i Kazakstan (TeliaSoneras marknadsandel i Kazakstan är 47 %). Telekombranschen är en starkt reglerad bransch. EU- kommissionen lade förra året fram ett förslag på slopad roamingavgift (d.v.s. en avgift vid omkoppling från en teleoperatörs nät till en annans), något som skulle få den europeiska telekombranschen att hamna på efterkälken. Utbyggnaden av 4G- näten (LTE) går redan långsammare här än i USA och stora delar av Asien. Operatörernas utbyggnad av mobil- och bredbandsnäten är ett kostsamt projekt. Skulle förslaget om slopad roaming gå igenom skulle det medföra en sänkning av dagens tak max- taxa med drygt 30 öre/min. Det nya förslaget skulle gynna konsumenterna men missgynna teleoperatörerna. De svenska operatörernas intäkter för roaming inom EU uppgick 2012 till drygt 600 miljoner kronor enligt Post- och telestyrelsen. Året som gått 2013 har visat sig vara ett tufft år för TeliaSonera, men samtidigt även för telekombranschen som helhet. Nettoomsättningen sjönk 3,0 procent i lokal valuta samtidigt som resultatet sjönk med 24,7 procent från året innan. Det fjärde kvartalet 2013 visar en negativ utveckling av omsättning inom affärsområdena Mobilitetstjänster samt Bredbandstjänster med 2,5 respektive 1,7 procent, dock ses positiv utveckling inom området Euroasien med 7,7 procent. Detta visar hur de affärsområdena med starkast konkurrens har påverkat omsättningen negativt, samtidigt som de fortsatta satsningarna inom de mindre utvecklade fortfarande visar potential inför framtiden. Trots detta har rörelseresultatet för 2013, som både är belastat med stora nedskrivningar av goodwill samt misslyckade affärer i Nepal, endast minskat med 0,5 procent. CAPEX i procent av nettoomsättning har även ökat med 28 % från 2012 vilket också påverkat resultatet.

3 Sammanfattningsvis ses 2013 som ett tufft år, men trots detta tycks bolaget ha stabila finanser med ökade intäkter inom affärsområdet Eurasien som präglas av hög tillväxt och goda marginaler. Beaktning bör även tas åt den stora omsättningsnedgång som skett samtidigt som resultatet endast minskade i liten grad. Detta bör knappast vara hållbart i längden och omsättningen bör ta fart igen för att bolaget skall hamna på rätt köl igen. Makroanalys TeliaSonera är ett globalt bolag med verksamhet i huvudsak över två kontinenter, av denna anledning påverkas därför även av makroekonomiska händelser. Även investeringar i tillväxtmarknader inom affärsområdet Eurasien bidrar med ytterligare osäkerhetsfaktorer och beroendeställningar. Detta ty de politiska, ekonomiska, legala och regulatoriska systemen i dessa länder historiskt sett varit mer volatila än i länder med mer utvecklade ekonomier. Av samma anledning är valutautveckling i dessa tillväxtmarknader en viktig faktor för resultatet i dessa marknader som stod för nästan 20 % av den totala omsättning som bolaget visar. Åren under finanskrisen påverkades inte TeliaSonera märkbart av det rådande ekonomiska läget. En utmärkande faktor för telekomsektorn är hög konkurrens, samt även den stora förändring i kundbehov som skett till följd av den kraftiga teknikutvecklingen det senaste decenniet, vilket har tvingat branschen att ändra sina affärsmodeller för att kunna överleva i den hårda konkurrens som finns. Finansiell data och nyckeltal TeliaSonera visar, före skatt, en räntabilitet på eget(20,0 %) och totalt kapital(8,4 %) som är högre än den branschmedian på 19,2 % respektive 6,4 % som redovisas. Dessa siffror tyder på att de är just en av de största aktörerna på en väldigt konkurrenssatt marknad och kan därför visa en högre marginal än branschmedian Re 15,9 20,15 16,8 17,8 15,2 17,2 18,6 Rsyss 13,9 14,9 16,4 16,9 15,5 17,3 19,4 Soliditet 39,5 38, ,1 50,5 50,3 Ek/Aktie 25 24,3 26, , ,1 Skuldsättningsgrad 55,8 61,4 58,2 39,3 34,9 36,5 31,3

4 Soliditeten för TeliaSonera var 39,5% vid utgående 2013 vilket kan ses som finansiellt tryggt tillsammans med det faktum att det fria kassaflödet, om även minskat, låg på ca 2,1Mdr SEK för Tillsammans med en mycket god räntabilitet på eget kapital som inte bara slagit branschstandard men samtidigt varit mycket stabil på omkring 20 % de senaste åren. Värderingsmässigt kan man se grafen på föregående sida baserat på P/E NTM(Next Twelve Months) över de senaste 10 åren att P/E har minskat i förhållande till branschindex. TeliaSoneras aktie är nu att anse lägre värderad per vinstkrona än sina konkurrenter. Direktavkastningen har varit hög och stabil historiskt sett med en ökning de senaste åren tack vare goda vinster. Direktavkastningen idag är 6,3 %, vilket bör anses vara acceptabelt för branschen. Jämfört med de tre största konkurrenterna, Tele2, Telenor samt TDC, är det endast TDC som har högre direktavkastning(7,4 %). Tillväxten för direktavkastningen på 10,3 % de senaste 5 åren är dessutom lägre än för både Telenor(12.0 %) samt TDC(26,2 %). En stor del av aktieägarna gick in då staten sålde 30 % av sitt innehav till allmänheten år Teckningskursen var då 85 kr och sedan starten har denna affär, rent kursmässigt, ej varit lönsam eller överpresterat jämförelseindex som grafen nedan visar: Sett ifrån månatlig data fem år bakåt i tiden har aktien ett lågt beta- värde på 0,31. Detta indikerar en stabil aktie som, på gott och ont, ej rör sig nämnvärt med marknaden. Som diskuterats tidigare har aktien levererat en direktavkastning på över 6 % de senaste åren, vilket bör ses som det attraktiva i denna aktie. En intressant synpunkt är de framtida prognoserna över utdelningar samt vinst per aktie. Man ser i diagrammet nedan att de har utvecklats positivt och även prognoserna är fortsatt ljusa. Aktien

5 Över tiden har utdelningarna följt resultatet, vilka båda har varit stabila över tiden. Detta troligtvis då den svenska staten fortfarande äger den största delen av TeliaSonera. Förhållandet mellan vinst och utdelning bör därmed hållas stabilt även i framtiden Ägare och insideraktivitet TeliaSonera ägs till 37,3% av den Svenska staten, 10,1% av finska staten, ägandet utanför Sverige och Finland steg föregående år från 22,4% till 25,6% resterande 27 % är fördelade på övriga ägare. Antalet aktieägare sjönk under 2013 från till Sedan september 2013 är Johan Dennelind verkställande direktör och koncernchef för TeliaSonera. Dennelind var mellan VD på Vodacom international. Han har dessutom tidigare innehaft ett antal ledande befattningar på Telenor i Sverige och Malaysia och dessförinnan, ledande befattningar på Telia. Dennelinds aktieandel utgörs av aktier, nyligen (början 2013) utökad med st. Även ordförande Marie Ehrling utökade (31/1-2013) sin andel med aktier ( kr beräknat på öppningskursen), till att nu äga st. Efter korruptionsanklagelser i bland annat Uzbekistan, då den tidigare Eurasien- chefen Tero Kivisaari samt Veysel Arial, vd för Telias operatör i Kazakstan fått gå, utsåg TeliaSonera i slutet av 2013 en helt ny koncernledning. Anledningen till omstruktureringen sägs dock vara en förändrad verksamhetsmodell där de nuvarande affärsområdena försvinner och ersätts med geografiska motsvarigheter (Europa, Eurasien och Sverige). Den nya koncernledningen, bestående av tolv personer, tillträder 1 april 2014 Framtiden Även om prognoserna ser goda ut inför framtiden, med förhoppningar på att omsättningen skall ta fart igen, så investeras väldigt mycket i nya marknader(läs: Eurasien) som visas i CAPEX över tid. Ifall detta görs då man räknar med fortsatt nedgång på de mer väletablerade affärsområdena(läs: Mobil- och bredbandstjänster) och sedan hoppas på att kunna kompensera med de framtida intäkterna ifrån affärsområdet Eurasien(där omsättningen har ökat de senaste åren) anser författarna att denna strategi bör förtydligas. Prognos TeliaSonera är ett mycket stort bolag inom sin sektor och har på grund utav detta en väldigt stark position på marknaden. De senaste åren har omsättningen minskat vilket har fått till följd att nya affärsområden har sökts. Finanserna i bolaget är stabila och bolaget har goda marginaler och väldigt god räntabilitet på bolagets egna kapital. TeliaSonera bryr sig om sina aktieägare och har varit mycket generös vilket har skapat en trygg placering med lågt beta- värde som ändå ger en avkastning om ca 6 % årligen. Framtidsmässigt ser författarna dock ingen tydlig strategi eller vision, mer än att bara förbättra de områden som de i nuläget är verksam i. Anledning till detta kan vara en osäkerhet i den nyutsedda ledningen i företaget, som på grund av detta ej vågar prognostisera för stort om framtiden. Detta till trots är aktien lågt värderad sett till P/E relativt konkurrenter och bolaget har bevisat gång på gång hur de levererar avkastning till ägarna genom utdelning.

6 Rekommendation Bolaget behöver ej bevisa att de är duktiga på att leverera avkastning till ägare, samtidigt syns ingen tydlig framtidsstrategi och vision. Detta till trots ses aktien som en stabil grund i en aktieportfölj som mer eller mindre garanterar direktavkastning vilket skapar grunden till rekommendationen behåll. Med en riktkurs på 51 kr vilket är medelvärdet på alla värderingsestimat. Rekommendation Behåll(51kr)

Positiv organisk omsättningstillväxt och högre marginal

Positiv organisk omsättningstillväxt och högre marginal Delårsrapport januari-juni Positiv organisk omsättningstillväxt och högre marginal Sammanfattning andra kvartalet Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, steg 0,4 procent.

Läs mer

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2 Årsredovisning TeliaSonera Årsredovisning Introduktion 2 Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse 10 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2010

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2010 Årsredovisning TeliaSonera Årsredovisning Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse 9 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Företagspresentation 2011

Företagspresentation 2011 Företagspresentation 2011 TeliaSonera Företagspresentation 2011 2 Innehåll Vår värld 3 TeliaSonera i korthet 5 Året i korthet 6 Vision och strategi 7 Ett företag 10 TeliaSonera-aktien 11 Trender 12 Marknader

Läs mer

Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur. Årsredovisning 2013

Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur. Årsredovisning 2013 Finansiellt stabilt med en solid kapitalstruktur Årsredovisning Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

71 miljoner. Årsredovisning 2012

71 miljoner. Årsredovisning 2012 Årsredovisning Vi vill hjälpa våra kunder att vara uppkopplade Vi erbjuder högkvalitativa tjänster, som mobilt bredband via 4G, det digitala hemmet och tjänster baserade på fiber, för att säkerställa framtidens

Läs mer

Företagspresentation 2010

Företagspresentation 2010 Företagspresentation 2010 Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Vision och strategi 7 TeliaSonera-aktien 9 Trender 10 Marknader och varumärken 13 Vår verksamhet

Läs mer

71 miljoner. Företagspresentation 2012. Från röst till data

71 miljoner. Företagspresentation 2012. Från röst till data Företagspresentation 2012 Från röst till data Telekombranschen genomgår en förändring. Mobilanvändadet handlar allt mindre om röstsamtal och textmeddelanden och mer om att vara uppkopplad. 71 miljoner

Läs mer

Års + hållbarhetsredovisning

Års + hållbarhetsredovisning 2014 Års + hållbarhetsredovisning Innehåll Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Block Kapitel Sida Introduktion Räkenskaper GRI-index TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer

Läs mer

Företagspresentation 2009

Företagspresentation 2009 Företagspresentation 2009 Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Koncernchefens kommentarer 4 Vision och strategi 6 TeliaSonera-aktien 8 Trender 9 Marknader och varumärken 3 Vår verksamhet 4 Ansvarsfullt

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

Årsredovisning 2007. TeliaSonera Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007. TeliaSonera Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 TeliaSonera Årsredovisning 2007 Innehåll Detta är TeliaSonera 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 TeliaSonera-aktien 6 Koncernstrategi 8 Marknad och kunder 9 En översikt

Läs mer

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2008

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2008 Årsredovisning 2008 TeliaSonera Årsredovisning 2008 Innehåll Detta är TeliaSonera 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 TeliaSonera-aktien 7 Koncernstrategi 9 Marknad och kunder 10 En översikt

Läs mer

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Bästa aktieägare, mina damer och herrar. Stort tack för att ni är här idag. Jag uppskattar verkligen att möta engagerade ägare. Jag har nu verkat

Läs mer

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014 januari december januari december Grunden är lagd för förändringsarbetet SAMMANFATTNING FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 2,2 procent. I rapporterad

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson BAHNHOF AB Det tredje kvartalet 2014 slår alla tidigare rekord i Bahnhofs historia. På detta sätt inleder Bahnhof in Q3 rapport, vilket väl speglar utvecklingen för både bolaget och aktiekursen de senaste

Läs mer

SJR in Scandinavia. Aställda inom koncernen

SJR in Scandinavia. Aställda inom koncernen SJR in Scandinavia På en vikande marknad går vi fortsatt framåt, så inledde SJR in Scandinavia sin årsredovisning 2013. SJR in Scandinavia lyckades ta nya marknadsandelar, trots som beskrivet, ett lugnt

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

Bästa aktieägare. Vänliga hälsningar. Per-Arne Blomquist VD. Date 2013-03-08

Bästa aktieägare. Vänliga hälsningar. Per-Arne Blomquist VD. Date 2013-03-08 Date 213-3-8 Bästa aktieägare När TeliaSonera bildades för lite över tio år sedan fanns inga surfplattor. Ingen hade twittrat eller tryckt gilla på Facebook. Vi använde telefonen för att ringa och skicka

Läs mer

Lundin Petroleum är ett svenskt oljebolag som prospekterar samt producerar olja och naturgas med kärnområden i Norge och

Lundin Petroleum är ett svenskt oljebolag som prospekterar samt producerar olja och naturgas med kärnområden i Norge och Lundin Petroleum är ett svenskt oljebolag som prospekterar samt producerar olja och naturgas med kärnområden i Norge och Sydostasien. De senaste åren har aktien, tyngd utav rapporter som ej levt upp till

Läs mer

Analytiker: Andreas Lergård John Olsson Hampus Sundberg

Analytiker: Andreas Lergård John Olsson Hampus Sundberg -Sedan 1994, då Securitas och finska Wärtisilä slog ihop sina låsdivisioner, ASSA och Abloy, har ASSA ABLOY klättrat uppåt genom en viss organisk tillväxt och större förvärv. Genom förvärv penetrerar ASSA

Läs mer

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb.

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb. NIBE Industrier AB Rekommendation Sälj Nu börjar resan gå mot sitt slut, dags att kliva av tåget SEK 90 Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod:

Läs mer

Analytiker: Zimon Inge Madina Holmegren

Analytiker: Zimon Inge Madina Holmegren Mekonomen är i grunden ett välskött bolag som sedan starten 1973 visat både hög omsättningstillväxt och lönsamhet. När eftermarknaden avreglerades 2003 var Mekonomen ett av de bolag som hade mest att vinna

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Olle Hynén Ulfsjöö

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Olle Hynén Ulfsjöö SSAB är i skrivande stund Nordens största tillverkare av handelsstål. Under Januari månad 2014 har SSAB sammanslagits med det finska stålbolaget Rautaruukki. Sammanslagningen har skapat stora rubriker

Läs mer

ÅRs- REDOVISNING 2013

ÅRs- REDOVISNING 2013 ÅRs- REDOVISNING 2013 Kalender 2014 Maj 12 Årsstämma 2014 Stockholm Finansiella rapporter Feb 7 Bokslutskommuniké januari december 2013 Mar 31 Apr 25 Årsredovisning 2013 Delårsrapport Interim Report January

Läs mer

Årsredovisning. Många snackar. Vi lyssnar.

Årsredovisning. Många snackar. Vi lyssnar. Årsredovisning 2014 Många snackar. Vi lyssnar. Innehåll 03 05 06 08 18 20 23 24 26 27 28 29 31 32 33 39 54 55 56 58 59 Bredband2 i korthet Detta är Bredband2 VD har ordet Marknad Aktien Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson

Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson - Sjunkande aktie men höga utdelningar kommande åren, så kan man sammanfatta Axfood. För den som är ute efter en kassako med potential på långsikt är detta ett bra investeringsalternativ. Axfood bedriver

Läs mer

Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2012 i sammandrag 2 Ordförande har ordet 4 Affärsområden 5 Transaktionsväxel Distribution

Läs mer

Delårsrapport första kvartalet 2015

Delårsrapport första kvartalet 2015 Delårsrapport första kvartalet Dataanvändning som drivkraft HÖJDPUNKTER FÖRSTA KVARTALET Stark tillväxt för mobila tjänsteintäkter från slutkund och EBITDA för koncernen Nettoomsättningen under första

Läs mer