Kvalitetsredovisning STRÖMSTADS KOMMUN. Barn & Utbildningsförvaltningen. Strömstad Gymnasium. Inlämnad av: Ola Nilsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN. Barn & Utbildningsförvaltningen. Strömstad Gymnasium. Inlämnad av: Ola Nilsson"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Strömstad Gymnasium Inlämnad av: Ola Nilsson

2 2 Inledning Årligen skall varje skola göra en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i uppföljning och utvärdering av verksamheten och för att ge en överblick över vad som hänt under året. Strömstad Gymnasium omfattar ungdomsskolan och Lärcentrum. Denna kvalitetsredovisning gäller ungdomsskolan. Lärcentrum redovisas separat. Framställningen följer huvudområdena i den kommunala skolplanen: Demokratri delaktighet medansvar, Kunskapsutveckling, Miljö hälsa livsstil samt Samverkan för utveckling. I det inledande avsnittet redovisas gymnasiets organisation. Varje huvudområde inleds med en presentation av BUN:s inriktningsmål och skolans lokala mål, relaterade till dessa.. Därpå redovisas planerade och genomförda åtgärder samt skolledningens bedömning av resultat och måluppfyllelse. Underlag för denna bedömning är bla dokumenterade studieresultat, elev- och personalenkäter, dialogen med programgrupperna, programledarnas redovisning av de programmens kvalitetsutvecklingsprojekt samt dialogen med elevrådet där Skolkonferensen varit forum. I flera fall är det svårt att peka på mätbara resultat utan endast på att åtgärder har genomförts, vilkas syfte är resultat på sikt. Varje avsnitt avslutas med åtgärder som anger ambitionen för nästa läsår. Som grund för konkretiseringen av de lokala målen ligger dels den politiska styrningen (Skolplan och de reviderade inriktningsmål som slutligen fastställts i april 2005 men som varit aktuella under hela läsåret) dels inriktningen på det arbete som pågått under läsåret och som förankrats i olika fora på skolan tex samverkansgrupp, arbetsplatsträffar, programledargrupp och Skolkonferensen. För närvarande pågår arbete med balanserad styrning inom Verksamhetsutveckling Strömstad. Detta arbete har dock inte hunnit så långt att det kan ligga till grund för årets kvalitetsredovisning. Parallellt med det pedagogiska utvecklingsarbetet har under året pågått ett intensivt arbete med att realisera BUN:s beslut ang produktivitetsökning. Ola Nilsson, rektor Bjarne Halvordsson, bitr rektor

3 Organisation 15 sept 2005 var antalet elever vid Strömstad Gymnasium 469, vilket innebär en kraftig ökning från föregående år. Inför läsåret beräknas antalet elever vara ungefär samma som föregående läsår. Elevantal Strömstad Gymnasiums programutbud omfattade under året sex nationella program - Elprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och restaurangprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet samt det Individuella programmet (IV). Inför läsåret har även Barn- och Fritidsprogrammet och Omvårdnadsprogrammet erbjudits, men antalet sökande är för lågt för att de båda programmen skall kunna starta. Antalet inriktningar på de nationella programmen var 15. Bland dem märks två med riksintag, Den Förberedande Sjöbefälsutbildning (Teknikprogrammet) och Roddgymnasiet. Lokala profiler har varit Lilla Musikteaterlinjen och Lilla Fotbollslinjen. Inför läsåret har dessa profiler utvecklats och nya tillkommit i utbudet: Specialidrott, Hälsoprofil, Musik-Teater-Dans (fd Lilla Musikteaterlinjen) och Fotboll (fd Lilla fotbollslinjen). Den pedagogiska personalen utgjorde ht 2005 ca 43 heltidstjänster fördelade på ung 60 personer. Skolledningen omfattar rektor och biträdande rektor. Denna resurs inkluderar även rektorsansvar för Vuxenutbildningen. Övrig personal omfattar två assistenter, en studie- och yrkesvägledare, en dataansvarig, en datatekniker, en vaktmästare och en skolvärd. På Lärcentrum finns en tjänst som samordnare. Föregående läsårs struktur på det inre arbetet har i stort sett bestått. Lärarpersonalen bildade följande grupper med resp uppdrag. Programgrupper - bedriva programutveckling. Varje program har uppsatt ett antal kvalitetsmål som i huvudsak inneburit arbete med den kommande gymnasiereformen. Sektorsgrupper - utveckla metodik, kompetens och läromedel inom ämnet. Rektor och bitr rektor delar på program-, personal- och elevansvar.

4 4 DEMOKRATI DELAKTIGHET MEDANSVAR Inriktningsmål i skolplanen: Generella: Värdegrunden skall genomsyra alla verksamhet inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Med detta menar vi att ömsesidig respekt för rättigheter och skyldigheter skall prägla umgänget mellan alla individer i verksamheten oavsett ålder, kön, etisk tillhörighet och religion. Alla ska vara uppmärksamma och reagera på kränkande och nedvärderande uppförande och tilltal. Verksamheterna ska agera utifrån en Nolltolerans! I barnkonventionens anda skall barnens bästa vara vägledande inom hela verksamheten och i frågor rörande barn- och unga skall de ha rätt att uttrycka sina åsikter och deras åsikter skall respekteras. (Skolplan , Inriktningsmål/BUN ) För gymnasiet: Utbildningen skall planeras tillsammans med eleverna utifrån varje elevs kunskaper, förmåga, erfarenheter och behov. Efter avslutad utbildning skall eleverna utifrån en stärkt självkänsla kunna möta nya människor, miljöer och kulturer. Gymnasiet skall profilera sig som ett gymnasium med tydligt elevinflytande och där eleven är medverkande i de flesta sammanhang. (Inriktningsmål/BUN ) Strömstad Gymnasiums kvalitetsmål: 1. Alla elever skall känna delaktighet i och ha ett reellt inflytande över sin skolgång, samt ta ansvar för sitt eget lärande. 2. Gymnasiet skall ha ett aktivt elevråd och fungerande klassråd. 3. Alla elever skall förstå kunskapsmålen och hur lärarna gör bedömning och sätter betyg. 4. Information skall vara tydlig och individen skall ta ansvar för att hålla sig informerad. Åtgärder för utveckling som angavs vid förra årets kvalitetsredovisning att fortsätta arbetet med elevernas inflytande i undervisningen att fortsätta arbetet med att tydliggöra grunderna för betygssättning och att utveckla rutinerna för betygsinformation till eleverna. att effektuera beslut om konferens om elevinflytande. att fortsätta arbetet med klassråd och elevråd. att utveckla informationspolicy. Fortsatt kvalitetsutvecklingsarbete på programnivå. Områden fastställs vid höstterminens start. Åtgärder som har genomförts Klassråden har träffats med viss regelbundenhet. Elevrådet och Skolkonferensen har haft regelbundna möten. Tidsutrymme för eleverna har skapats genom kursen Elevdemokrati. Språkrörsutbildning är genomförd med syfte att vidga språkrörens roll. Verksamhetsbesök med uppföljande samtal i vilka språkrören deltar har av tidsbrist inte kunnat genomföras under läsåret. Dialogen med eleverna om grunderna för betygssättningen har strukturerats i kalendariet vid tre tillfällen under året. Studiepass omfattande 5% av elevernas studietid har genomförts på samtliga program. Idén med studiepass är att eleven inom detta tidsutrymme ska kunna göra sin egen prioritering. Dessutom genomfördes buffertdagar under vt. Under läsåret har Fronter implementerats med följande mål: Mål1: hantera Fronter som ett informationsverktyg och kommunicera med eleverna om studiepassen. Mål 2: Kommunikation mentorer pedagoger om hur det går för eleverna. Mål 3: Kommunicera med eleverna om kurserna Konferens om elevinflytande har inte genomförts. Informationspolicy är inte utarbetad.

5 5 Resultat och måluppfyllelse Elevrådet har tagit ett ökat ansvar tex för att förbereda och genomföra skolavslutningar, för skolans inre miljö och att driva frågor i Skolkonferensen. Elevrådet har bla genomfört Operation dagsverke till förmån för en skola i Gambia. I Skolkonferensen, som haft regelbundna sammanträden har förts dialog inför viktiga beslut (tex utvärdering av studiepass och Fronter, information till åk9 och bildandet av en trivselgrupp). Klassråden har enligt kalendariet haft regelbundna möten. Dock varierar engagemanget. Sambandet klassråd elevråd Skolkonferens är fortfarande bristfälligt. Verksamhetsbesök i medverkan av språkrörens har under detta läsår inte kunna genomföras. I den årliga elevenkäten skattas liksom föregående läsår klassrådens, elevrådets och språkrörens verksamhet lågt. Däremot viktas inflytande i undervisningen högt (80%), och eleverna upplever att de kan utöva detta i ungefär samma grad som föregående läsår. I påståendet Mina lärare planerar och diskuterar undervisningen med oss elever instämmer ca 60% av eleverna helt eller delvis. Jag har möjlighet att påverka hur prov och läxor ser ut, tycker 55% stämmer helt eller delvis (2005: 50%). Att elevernas tankar och åsikter respekteras av lärarna upplevs av ca 72%. Samtidigt är en dryg fjärdedel mer tveksamma om detta. Även detta år är det ung 20% av de svarande eleverna som viktar inflytande över undervisningen lågt. Det är dock viktigt att notera att eleverna anser inflytande över undervisningen är viktigare än andra former av elevinflytande. Andra viktiga frågor är arbetsformer, tydlighet vad gäller grunderna för betygssättningen, vilka kurser de individuella valen skall omfatta och skolans policy mot mobbning och kränkande behandling. Studiepassen värderas högt av eleverna. Ca 60% tycker att de fungerar bra eller mycket bra för egen del och att de är aktiva. Däremot är man mer tveksam till hur andra elever utnyttjar tiden. Lärarnas uppskattning av hur aktiva eleverna är under studiepasstid avviker väsentligt från elevernas självuppfattning (6% resp ca 60% på nivå 4 och 5 i en femgradig skala). 57% av eleverna svarar ofta eller alltid på frågan huruvida studiepassen är viktiga för ditt lärande. Det är fortfarande så att endast en relativt låg andel elever (ca 40%) tycker att de får bra information om vilka aktiviteter som kommer att ske. Samtidigt är det bara ung en fjärdedel av eleverna som regelbundet tar del av den information som kommer fram då man startar Internet Explorer. Införandet av Fronter har inte medfört att eleverna upplever sig bättre informerade. Tillgången på information är stor, men ansvaret för att ta den till sig är lågt (Endast 30% av eleverna tar regelbundet del av den information som kommer upp då man startar Internet Explorer på skolans datorer dock en viss ökning jämfört med föregående år). Samtidigt är det så att elektronisk information kräver modern teknik. Åtskilliga elever upplever att datorerna krånglar ( är för sega ). Ca 80 elevdatorer har passerat sin åldersgräns (är mer än fem år gamla och tar 4-5 min att starta upp). Sammanfattningsvis kvarstår elevinflytande som ett långsiktigt utvecklingsområde. Åtgärder för utveckling att utveckla informationspolicy. att fortsätta arbetet med elevernas inflytande i undervisningen att fortsätta arbetet med att tydliggöra grunderna för betygssättning och att utveckla rutinerna för betygsinformation till eleverna. att fortsätta arbetet med klassråd och elevråd. att genomföra nödvändiga IT-reinvesteringar.

6 K U N S K A P S U T V E C K L I N G 6 Inriktningsmål i skolplanen: Generella: Barn och unga skall ges stimulans till att utveckla ett språk med en mängd uttrycksformer som redskap för kommunikation, personlighets- och livsutveckling. Utbildning och kultur hänger ihop och därför skall musik, bild, drama, dans, litteratur och fritt kreativt skapande vara delar av skolarbetet tillsammans med övrigt lärande. (Skolplan ) Gymnasiet: I gymnasieskolan och vuxenutbildningen skall utbildningen planeras utifrån varje elevs och kursdeltagares kunskaper, förmåga, erfarenheter och behov. Dessutom skall kompetensen att lära, lära om och lära nytt stimuleras. (Skolplan ) Gymnasiet skall målmedvetet marknadsföra sig utåt för att inom tre år ha ca 550 elever samtidigt som kvaliteten skall vara så bra att ungdomar naturligt söker dit. Gymnasiet skall vara känt för god kvalitet på utbildningen. Gymnasiet skall erbjuda ett så brett utbildningsutbud som möjligt. Andelen elever som slutför sin utbildning inom 3 år skall öka. Andelen elever som är behöriga till högskolan skall öka inom 2 år. Organisationen skall utvecklas så att den i ökad utsträckning ger möjligheter till flexibilitet i utbildningsutbud och former för lärande. IKT (Information och kommunikationsteknik)skall vara ett tillgängligt och självklart hjälpmedel för informationssökning, bearbetning, presentation och kommunikation både för elever och för lärare. IKT ska användas för att öka flexibiliteten i lärandet och möjliggöra distansundervisning. (Inriktningsmål/BUN ) Strömstad Gymnasiums kvalitetsmål 1. Alla elever skall vara nöjda med kvaliteten på undervisningen och ta ansvar för sina studier. 2. Gymnasiet skall bredda sitt utbildningsutbud. 3. Andelen elever som slutför sin utbildning på tre år och som blir behöriga till högskolan skall öka jämfört med föregående år. 4. Flexibla former för lärande skall utvecklas. 5. Ungdomar i Strömstad kommun skall i ökad utsträckning uppleva en kontinuitet mellan grundskolans och gymnasiets utbildningsmöjligheter. Åtgärder för utveckling som angavs vid förra årets kvalitetsredovisning att utveckla studiepassen så att eleverna utnyttjar dem för att göra prioriteringar i sitt lärande utifrån sina individuella behov. att påbörja utveckling av Fronter som ett pedagogiskt och administrativt instrument (det senare bla för att underlätta mentorernas överblick över elevernas studiesituation) att lansera Barn- och Fritidsprogrammet (BF) samt Omvårdnadsprogrammet (OP) inför läsåret (förutsätter politiskt beslut). att i samverkan med berörda slutföra utredning om ökad idrottssatsning samt hälsoinriktning i utbildningsutbudet att i samverkan med bla Strömstadslokaler utreda nödvändiga åtgärder för utveckling av den estetiska sektorn att i samverkan med berörda komma till klarhet om HR-programmets framtida placering. att påbörja en diskussion om förutsättningar för matte- och språkprofil Fortsatt kvalitetsutvecklingsarbete på programnivå. Områden fastställs vid höstterminens start.. Åtgärder som har genomförts Studiepass är genomförda på alla program utom IV. Fronter är på väg att implementeras. Bla har kursrum skapats. Barn- och Fritdsprogrammet och Omvårdnadsprogrammet har lanserats, men för få elever har sökt.

7 7 Hälso- och specialidrottsprofil har utarbetats och kommer att ingå utbildningsutbudet läsåret Samverkan med Strömstadslokaler ang lokaler för estetisk sektor har påbörjats men ej genomförts. Beslut att flytta HR-programmet från Prästängen har tagits. Under rubriken Kunskapsutveckling redovisar vi följande kvalitetsutvecklingsprojekt på programnivå: HR-programmet: Utredning av lokalförutsättningar. IV-programmet:Plan för kvalitetsökning på IV-programmet. NV-programmet: Infärgning av dataundervisningen. TE-programmet: Utveckling av Fronter i undervisningen. Resultat och måluppfyllelse Andelen elever med slutbetyg (dvs som har betyg i samtliga kurser enligt sin studieplan) vt 2006 är 85% vilket är ökning jämfört med föregående år (2002: 83,7%, 2003: 74,6%, 2004: 87%, 2005: 75%). Andelen elever med högskolebehörighet (dvs som har godkända betyg i kurser omfattande minst 2250 poäng) är 91% av dem som fick slutbetyg (2002: 86%; 2003: 83%; 2004: 91%; %). Elevantal ht Andel elever m Slutbetyg Andel elever med samlat betygsdokument Antal elever som beviljats förlängd studiegång Grundläggande högskolebehörighet; andel av slutbetyg % 75% 85% 11% 11% 8,3% % 89% 91% Jämfört med föregående läsår har alltså andelen slutbetyg och behöriga till högskolan ökat. Andelen samlat betygsdokument dvs elever som avslutar sin gymnasiala utbildning utan slutbetyg är något lägre än förra året. Antal elever som begärt förlängd studiegång har halverats. Det Individuella programmet (IV) har under läsåret omfattat ett trettiotal elever samt ett antal PRIV-elever (främst på yrkesprogrammen). Tre IV-elever, som varit lärlingbaserade inom frisör- och plåtslageribranschen, har avslutat sin gymnasieutbildning för att fortsätta på vägen mot sina gesällbrev. Mentorskapet på IV har fördelats mellan de undervisande lärarna. De elever som följer studiespåret har haft framgång och uppnår i hög utsträckning grundskolebehörighet under sitt första år. För Roddgymnasiet hänvisas till Riksidrottsförbundets löpande utvärdering som visar på mycket goda resultat. Under läsåret har 13 elever varit inskrivna vid Roddgymnasiet. Såväl nuvarande som tidigare roddelever får en allt starkare profil i landslagssammanhang. Utökningen av roddelevernas studieplan har med Specialidrott C och D har visat sig vara gynnsam. I allmänhet når de goda resultat även i andra ämnen. Men kombinationen elitidrott gymnasiestudier gör att några av roddeleverna (i likhet med vad som sker på andra elitidrottsgymnasier) behöver ett fjärde år.

8 Anpassning av utbildningen till elevernas behov leder till att Strömstad Gymnasium som stående strävan har en optimal bredd på utbildningsutbudet. I linje med detta har profiler utvecklats som ingår i nästa läsårs organisation. De är Specialidrott, Hälsoprofil, Musik-Teater-Dans (fd Lilla musikteaterlinjen) och Fotboll (fd Lilla fotbollslinjen). Barn- och Fritidsprogrammet liksom Omvårdnadsprogrammet fick tyvärr för få sökande för att kunna starta. Redan föregående läsårs kvalitetsredovisning drog vi slutsatsen att gymnasiet med relativt begränsade investeringar skulle kunna erbjuda bättre utbildningsmöjligheter på estetsektorn samt bli det av politikerna länge efterlängtade kulturhuset i Strömstad. Endast en liten del av detta har kommit till stånd (danssal och musikstudio). Processen har varit för långsam. Vad gäller HR-programmets framtid så är vi övertygade om att den förutsätter att programmet placeras närmare skolan. Ett antal alternativ har diskuterats bla i samverkan med externa aktörer. Ett elevförslag på placering i skolan föreligger. Beslut är fattat om att programmet skall flytta från Prästängen, men om dess placering ht 2007 saknas ännu beslut. Under året har samverkan skett med Räddningstjänsten dels om brandmannakurs (individuellt val) dels om en utökning av brandutbildning inom ramen för TEprogrammet. I samverkan med andra aktörer har indvalskurser genomförts nybörjarkurser i segling och croupierutbildning. Utvärderingen av de programvisa kvalitetsprojekten är genomgående positiv. HR-programmet Utredning av lokalförutsättningar se ovan IV-programmet: Plan för kvalitetsökning på IV-programmet har utarbetats och legat till grund för en konferens om programmets framtid. NV-programmet: Infärgning av dataundervisningen har medfört att eleverna ökat kvaliteten på sina redovisningar i karaktärsämnen. TE-programmet: Utveckling av Fronter i undervisningen. Ett stort antal kursrum har skapats (kemi, matematik, fysik, Teknik människa och samhälle, idrott, rodd, sjöbefälsämnen, projektarbete). Utvecklingen har nått olika långt i olika kurser. Omdömesrapportering från lärare till mentorerna på TE-programmet sker i hög grad via Fronter. För studiepassen hänvisar vi till föregående rubrik. Mycket uppmärksamhet har ägnats åt gymnasiereformen. Programarbetet har varit inriktat på att föreslå timplaner för Gy07. Åtgärder för utveckling att fortsätta arbetet inför Gy07. att fortsätta utveckla studiepassen bla genom en tydligare policy. att fortsätta utvecklingen av Fronter som ett pedagogiskt och administrativt instrument (det senare bla för att underlätta mentorernas överblick över elevernas studiesituation) att i samverkan med berörda genomföra den ökade idrottssatsningen samt hälsoinriktningen att i samverkan med bla Strömstadslokaler komma till beslut om nödvändiga åtgärder för utveckling av den estetiska sektorn 8

9 att i samverkan med berörda komma till beslut om HR-programmets placering ht att fortsätta utreda förutsättningarna för en brandutbildning. 9 M I L J Ö H Ä L S A L I V S S T I L Inriktningsmål i skolplanen: Generella: Värdegrunden skall genomsyra all verksamhet inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Med detta menar vi att ömsesidig respekt för rättigheter och skyldigheter skall prägla umgänget mellan alla individer i verksamheten oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet och religion. Vi skall ha en drogfri skola och verksamheten skall arbeta för att alla elever skall våga ta ställning mot droger (alkohol, narkotika, tobak, snus) och mobbning, rasism och andra hot mot deras utveckling. Alla inom verksamheten skall vara uppmärksamma och reagera på kränkande och nedvärderande uppförande och tilltal. (Skolplan ) All verksamhet ska arbeta för att användandet av droger minskar och att unga människor skall våga ta ställning mot droger. Hälsa och Idrott är viktigt i hela verksamheten för att därmed skapa ett större välbefinnande. Varje dag ska alla barn och ungdomar samt vuxna röra på sig minst 30 minuter i verksamheten. All verksamhet ska arbeta med att jämställdheten ökar mellan könen. (Inriktningsmål/BUN ) Strömstad Gymnasiums kvalitetsmål 1. Alla elever skall känna trygghet och trivas på skolan. 2. På Strömstad Gymnasium skall alla -. Både personal och elever - känna sig sedda och respekterade som medarbetare och människor. 3. Dialogen på Strömstad Gymnasium skall vara öppen och saklig ( det goda samtalet ). 4. Personalen skall känna att den har stöd i organisationen. 5. Alla skall ha kännedom om och i förekommande fall handla efter skolans antimobbningsplan, policy mot kränkande behandling, narkotikapolicy och konfliktlösningsmodell. Åtgärder för utveckling som angavs vid förra årets kvalitetsredovisning att öka det förebyggande arbetet mot mobbning och kränkande behandling att förbereda introduktion av undervisning i Livskunskap ht 2006 att fortsatt uppmärksamma elevboendet att medverka i projektet GenväG att i elevvårdsteamet planera information i trafik-, alkohol- och drogfrågor att ömsesidiga förväntningar tydliggörs på alla nivåer Fortsatt kvalitetsutvecklingsarbete på programnivå. Områden fastställs vid höstterminens start. Åtgärder som har genomförts Introduktion av undervisning i Livskunskap ht 06 är planerad och kommer att genomföras. Elevförslag ang elevboende i Fortums fastighet har inte kunnat genomföras. Tre lärare har utbildats inom ramen för projektet GenväG. En konferens har genomförts. Information i trafik-, alkohol- och drogfrågor har skett i samverkan med Folkhälsorådet och Vägverket. För- och efterarbete genomfördes av elevernas mentorer. Kvalitetsutvecklingsprojekt på programnivå: TE-programmet: Aktivt arbete med attitydfrågor kring könsroller och andra relationsfrågor bla under påverkan av projektet GenväG Resultat och måluppfyllelse

10 Trivseln är hög på Strömstad Gymnasium. På elevenkätens fyragradiga skala blir medelvärdet 3,3. 88% av eleverna värderar sin trivsel till 3 eller 4 på en fyragradig skala (2005: 85%). Den speciella uppmärksamhet som ägnas åt elever från andra kommuner motiveras av den sociala omställning som det innebär att flytta hemifrån. Skolvärdinnans stöd åt dessa elever är mycket nödvändig och uppskattad. Arbetet med Livskunskap kommer att initieras fr o m ht Det elevförslag till samlat elevboende som togs fram i ett projektarbete under förra läsåret har inte lett till något resultat. I samverkan med extern aktör föreligger ett nytt konkret förslag till elevboende. Skrivelse är ställd till BUN. Medverkan i projektet GenväG resulterade i en konferens kring situationen på TEprogrammet, som i sin tur lett till ökad fokus på genusfrågor. Medvetenheten om dessa frågor bland eleverna på programmet bedöms ha ökat. Lärarna på Teknikprogrammet har arbetat med fler extra samtal och mer extrastöd än vanligt i denna fråga. Även personalen på Strömstad Gymnasium trivs. På en skala 1-6 i den förvaltningsgemensamma enkäten blir medelvärdet 4,3, vilket dock är lägre än föregående läsår. En trolig orsak är de spänningar som rått under intrycket av pågående organisationsförändringar. Svarsfrekvensen är för låg för att dra några vittgående slutsatser. Som ett led i förändringen inför nästa läsår genomförs en kvalificerad riskoch konsekvensanalys under ledning av Previa och medverkan av representanter för lärarna. Varje månad har genomförts en psykosocial arbetsmiljörond, i vilken de fackliga skyddsombuden och ansvarig för personalutvecklingsprojektet (arbetet med trivselfrågor) deltagit tillsammans med skolledningen. Dessa träffar har varit mycket värdefulla. Åtgärder för utveckling att genomföra starten av undervisning i Livskunskap att upprätta handlingsplan med med risk- och konsekvensanalysen som grund att fortsätta det förebyggande arbetet mot mobbning och kränkande behandling att fortsatt uppmärksamma elevboendet att fortsätta medverkan i projektet GenväG att ömsesidiga förväntningar tydliggörs på alla nivåer 10

11 11 S A M V E R K A N F Ö R U T V E C K L I N G Inriktningsmål i skolplanen: Generella: Med barns och ungas behov i fokus skall samverkan ske mellan arbetslag, över sektorsgränser, över förvaltningsgränser och över gränser till andra verksamheter, som arbetar med barn och unga. (Skolplan ) Strömstad Gymnasiums kvalitetsmål 1. Att i samverkan inom skolan utveckla ett gemensamt förhållningssätt till elevernas lärande. 2. Att i samverkan med aktörer utanför skolan utveckla utbildningar och förutsättningarna för elevernas lärande. 3. Att i samverkan med grundskolan och Resurscentrum öka förutsättningarna för ett gott överlämnande av elever till gymnasiet. 4. Att stärka sambandet mellan Strömstiernaskolans och gymnasiets utbildningsutbud. 5. Att i samverkan med aktörer i närregionen utveckla utbildningsmöjligheterna i N Bohuslän. Åtgärder för utveckling som angavs vid förra årets kvalitetsredovisning att fortsätta samverkan på de områden som redovisats i kvalitetsredovisning för läsåret att utreda förutsättningarna för apu (arbetsplatsförlagd utbildning) på NV-, TEoch SP-programmen samt ta förnyad kontakt i denna fråga ang EC-programmet. Åtgärder som har genomförts. Samarbete med Strömstiernaskolan på följande punkter: Regelbundna möten på skolledningsnivå Fortsatt samarbete kring överlämnande av elever från år 9. Ökad samverkan kring gymnasieinformation Samarbete med Resurscentrum. Bla under gemensam konferenens om IVprogrammet. Fyrbodal: Rektor ingår i Fyrbodals beredningsgrupp. Gemensamt intagningssystem genomfört. Start till samverkan inom Fyrbodal ang Teknik College. Ung företagsamhet. Samverkan med Sjöfartshögskolan Chalmers/Lindholmen ang sjöbefälsutbildningen ocn avslutande examinationskurs Samverkan med Riksidrottsförbundet och Centrum för prestationsutveckling (Roddgymnasiet). Samverkan med Halden vgs i gemensam ansökan om IR-projekt. Samverkan med Futura i Tanum ang HR-programmet. Högskolekontakter ang lärarutbildningen genom kommunens VFU-samordnare. Samverkan med Räddningstjänsten, privat företag och Strömstads Segelsällskap ang kurser i Individuellt val. Samverkan med Folkhälsorådet kring Livskunskap Samverkan med skola i Litauen (Panèvezys) ang IR-ansökan Kvalitetsutvecklingsprojekt på programnivå: HP-programmet: Utveckla kontakterna med näringslivet. APU-placering i Dublin (Skolverksprojekt) och i Spanien HR-programmet: De EU-stödda projekten Placement (elevutbyte) och Exchange (lärarutbyte). Samarbete med Tanums HR-program. Datagruppen. Samordning av datautbudet. Företagskontakter på alla program. Se bilaga.

12 Resultat och måluppfyllelse Föregående läsårs samarbete mellan gymnasielärarna och Strömstiernaskolan lärare har inte kunnat ges utrymme att fortsätta under detta läsår pga prioritering av interna frågor på den senare skolan. Skolledningarnas gemensamma möten har lett till att samarbetet mellan Strömstiernaskolan och gymnasiets rektorer förstärkts. Föregående läsårs arbete kring överlämnande har ytterligare utvecklats. Strömstiernaskolan är en av flera partner vid utvecklingen av kurs i Livskunskap. Samarbete med Resurscentrum sker regelbundet genom elevvårdsteamet. I början av april genomfördes en gemensam konferens kring förnyelsen av IV-programmet. HP- och HR-programmens apu-placering utomlands har fortsatt och utvärderats mycket positivt. HP-programmets apu-verksamhet har utvidgats till Spanien. En svaghet är att verksamheten bygger på finansiering utifrån (Skolverket resp EU). HP-programmets strävan att utveckla näringslivskontakter har fått god respons från flera företag. Samarbete har skett bla med Nordby Shoppingcentrum dock inte i planerad omfattning pga avslag av Nutekansökan. Turisminriktningen har samarbetat nära med Strömstad Tourist. Samverkan med Fyrbodal sker på såväl politiker- som tjänstemannanivå. Rektor ingår i Fyrbodals beredningsgrupp. Under läsåret har ett gemensamt intagningssystem implementerats. Stora frågor för framtiden är utbildningsutbud och kostnader. En i ett Strömstadsperspektiv viktig fråga att driva är samverkan kring utbildningar så att eleverna kan få delar av sin utbildning på annan ort tex individuella val. I beredningsgruppen har rektor tagit initiativ till en sådan diskussion, och den bör under kommande läsår föras på såväl politisk som tjänstemannanivå. Under våren har samarbete inom Fyrbodal ang Teknik College initierats. Ung Företagsamhet har fortsatt sitt framgångsrika arbete. I enlighet med kontrakt med Sjöfartshögskolan Chalmers/Lindholmen har avslutande examinationskurs för sjöbefälseleverna genomförts för tredje året i rad. Kursen är mycket uppskattad därför att den under praktiska förhållanden ger en repetition av vad eleverna lärt sig under gymnasietiden och därigenom är ett led i att kvalitetssäkra utbildningen. Enligt Sjöfartshögskolans bedömning har eleverna från SGY mycket goda förutsättningar för vidare högskoleutbildning. Roddgymnasiet samverkar med Riksidrottsförbundet och Centrum för prestationsutveckling (CPU). Dessutom med internationella tränare och förbund. Strömstad har blivit en internationell roddplats med besök av elitroddare från andra länder. Att de båda roddtränarna undervisar även andra elever och har andra uppdrag bidrar till att roddgymnasiet integreras i verksamheten. Under läsåret har de båda roddarnas kompetens varit en plattform för att utveckla en specialidrottsprofil i samarbete med lokala idrottsföreningar samt en hälsoprofil i samarbete med aktörer på detta område. Samarbetet med Halden vgs har resulterat i en gemensam IR-ansökan ang regional utveckling av estetisk sektor, som tyvärr inte beviljats. Våra LMT-elever med inriktning scenteknik har under ett år haft delar av sin undervisning ute på praktik; bland annat hos "Det Norske Blåseensemble". Där har de följt ett urval konserter och fått göra allt från rigg av scen och publikplatser till rattning av ljus/ljud. I augusti skall samarbetet utvärderas för eventuell vidare satsning och utökning. Flera dans- och teaterförställningar har arrangerats av LMT i samarbete med Västra Götalandsregionens Kultur- och Konstutveckling. Dessutom har Västsvenska Teater och Dans AB gjort veckolånga besök då både föreställningar och undervisning ingått. Detta samarbete har dels varit en tillgång för allmänheten. Dels har det medfört en kvalitetshöjning av undervisningen i form av arbetsplatsförlagt lärande. 12

13 13 Samverkan med Tanum ang HR-programmet har konkretiserat i ett praktiskt elevsamarbete och gemensamma undervisningspass vid ett antal tillfällen. Under läsåret har samarbetet med högskolan genom kommunens VFU-samordnare (VFU=verksamhetsförlagd utbildning) ang lärarutbildningen fortsatt. Ett antal lärarkandidater har tagits emot. I första hand fortsätter samarbetet med Karlstads universitet att utvecklas. I samverkan med Göteborgs universitet utbildas LÄRISstudenter. Skolans kontakt med företag har under läsåret varit omfattande. Förutom de ovan nämnda redovisas samtliga företagskontakter programvis i bilaga. I samverkan med Räddningstjänsten, privat företag och Strömstad Segelsällskap har tre kurser i individuellt val genomförts under läsåret. Förnyad IR-ansökan ang samarbete med skola i Litauen (och ett antal andra skolor i EU-området) har beviljats i slutet av vårterminen. Åtgärder för utveckling att fortsätta samverkan på de områden som redovisats ovan Ola Nilsson Rektor Strömstad Gymnasium Bilaga: Företagskontakter vid SGY programvis läsåret enl rapport från programledarna

14 Företagskontakter vid SGY programvis läsåret enl rapport från programledarna. 14 Bilaga Elprogrammet (EC) Bravida och Axelssons El Formella och informella kontakter med företag och montörer ang bla lärlingsplatser för elever som avslutat sin gymnasieutbildning. Handels- och administrationsprogrammet (HP). APU- platser enl tabell (APU= arbetsplatsförlagd utbildning) Företag; Närområdet Företag; Närområdet forts Guldfynd Nordby KGH Exepedition Strömstad Intersport Strömstad Trävaruaffär MQ Musslan Tanumshede Indiska Hedemyrs Varuhus Galleriet Statoil Kicks Hedemyrs varuhus Motel Rasta Tanumshede järn och färg Lommelands vandrarhem Svinesund Sparbanken Grebbestad Tobaksvagnen TP:s Företag Göteborgsområdet Colorline Strömstad Bokia Kungsbacka Strömstad Tourist Allén Hotell Göteborg Hygiea Jack och Vera Övriga Sverige Willard Reklam Fagersta hotell Fagersta Hotell Laholmen Konsum Företag utomlands Dynekilens golfklubb G-sport Halden Krabban Hotell Burton Dublin, Irland Strömstad tidning Client Logic Dublin, Irland Strandboden Elmak Kosovo Hagnor Reiser Albir, Spanien Studiebesök samt övriga kontakter ex i samband med Projektarbeten och UF. Dagab, centrallager, Colorline Göteborg Alltsomglimmar Vitapost E-handelsföretag; Royal greenland Strömstad Löfbergs Lila, Marknadsavdelningen Hotell- och restaurangprogrammet (HR) APU-platser (Restauranger) Affärskontakter/ inköpsställen Laholmen Jägaren Strömstads Fisk och Skaldjur; Torskholmen Restaurang Trädgården Nordby Konsum Park Gjestgifveriet i Tanumshede Cervera Konsum Hotell/rest. i Sarpsborg Bergkvists Grönsaker Yorkshire Coast College, Scarborough, England

15 Individuella programmet (IV) 15 All Ride ivväst AB Dingle Restaurang Laholmen Björneröds Ridcenter AB Jack & Vera Salong Onyx BohusByggarna AB Kaffedoppet Samhall Comfort ( VVS) Kaffekompaniet Strömstiernaskolan bildlärare Dagis Diskusgatan 5 Kjell Johanssons Bil AB Skee lågstadie Drivnäs ridklubb Konsum Strömstad Golv Djuraffär LBC Schakt o. Transport Strömstadbyggen Ekens förskola (avd. 3-5 år) Lindnäs Byggvaror AB Strömstad Trävaruaffär AB ElProppo, Leif Johanssons Elektriska i Skee Marieholms Marina Städ Laholmen Engalseröd Godisbolaget Mattsson & Nilsson Byggfirma Mellegårdsskolan, Näsinge Sövigs Plåtslageri Toftedahl Rör och Fastighetstjänst Hårstudio 3 Peters Plåt Växtriket Hanssons Rör och Värme AB, ICA Kvantum Rederi AB Väderö Tank Kretsloppet, Renhållningen Strömstad Naturvetenskapligt program (NV) Marinbiologen. Samhällsvetenskapligt program (SP) Marknadsplaner för följande företag: Laholmen, Color-Line, Tanumsstrand Daftö Feriecenter, Konsum Team Sportia, Teknikprogrammet (TE) Sjöbefälsinriktningen KBV Flottan Sjöfartsverket Sundsbussarna Redarföreningen Dfds-torline Chalmers Colorline Koster marine Rådgivning åt UF-företag: Föreningssparbanken, Miklagård, Hedin bil AB, Strömstads kommun. Konstprojektet Give me 5: Västra Götalandsregionen, Konstoch kulturutveckling. Inriktningarna Data och Konstruktion och Design Räddningstjänsten Strömstadlokaler Hanofermässan Lennarts audio video Euronics Projektledarna i Bohuslän AB Lith Sammanställning av ON.

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 MÅL, UPPDRAG OCH FOKUSOMRÅDEN... 3 PLANERING... 5 KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Nyheter. Österlengymnasiet i Simrishamn. Nu kan du även studera kinesiska, danska och teckenspråk! Barn- och utbildningsförvaltningen informerar

Nyheter. Österlengymnasiet i Simrishamn. Nu kan du även studera kinesiska, danska och teckenspråk! Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Nyheter Nu kan du även studera kinesiska, danska och teckenspråk! Österlengymnasiet i Simrishamn Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Välkommen till Österlengymnasiet här börjar din framtid Många

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet inr frisör, Hotell- och turismprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Skolans målsättning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015. Ekonomisk sektor

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015. Ekonomisk sektor Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Ekonomisk sektor Innehållsförteckning 1 Vision för Barn- och utbildningsnämnden... 3 2 Inledning... 3 3 Uppföljning av prioriterade mål... 3 3.1 Utveckling och lärande/kunskaper/kunskaper...

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Resultat, analys och åtgärder Strömkullegymnasiet läsåret 2014-2015 2015-08- 24 Ingela Engström Rektor Strömkullegymnasiet Bengtsfors Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA FALKENBERGS GYMNASIESKOLA SITUATIONSPLAN ÖPPET HUS Alla program håller programpresentation Kl 10.00, 11.00, 12.00 Cafeterian håller öppet 09.30-13.00 Förbindelsegången hus 1-3 o Programbord o Elevhälsan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Slottsbrons förskola Lå 2009-10 Grums kommun 1 Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Slottsbrons förskola sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Tabellbilaga för bokslut 2014

Tabellbilaga för bokslut 2014 Tabellbilaga för bokslut 2014 Personal Tabell 1 Kostnader 2013* Kostnad per inskrivet barn/ elev/heltidsstuderande totalt år 2013 Hudiksvall %** Jämförbara kommuner *** %** Riket %** Förskola 120 700 (2)

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Elfhems Gymnasium. Gymnasial Lärlingsutbildning Individuella programmet. Kvalitetsredovisning Kalenderåret 2010

Elfhems Gymnasium. Gymnasial Lärlingsutbildning Individuella programmet. Kvalitetsredovisning Kalenderåret 2010 Elfhems Gymnasium Gymnasial Lärlingsutbildning Individuella programmet Kvalitetsredovisning Kalenderåret 2010 Rektor: Carl Nyström 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Skolans elever,

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Gymnasieinformation 2013

Gymnasieinformation 2013 Gymnasieinformation 2013 SYV-Kalendarium HT-2012 Kommunala gymnasieskolor - presentation i aulan (september) SYV - gymnasieinformation klassvis (september) PRAO vecka 40 Enskilda vägledningssamtal inbokade

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER Bakgrund systematiskt kvalitetsarbete Inför vårterminen delegerade skolledningen på Spångbergsgymnasiet det systematiska kvalitetsarbetet till

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2008 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen LÄRCENTRUM Inlämnad av Ola Nilsson Sammanfattning Den kommunala vuxenutbildningen i Strömstad, som finns under begreppet Lärcentrum Strömstad,

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 LINDESKOLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 1 Innehåll Utgångspunkter 3 Definitioner av begrepp 3 Vad säger FN:s barnkonvention? 3 Vad säger lagen? 4 Vad säger Lindesbergs

Läs mer

Sammanställning över elever och barn inskrivna i skola och förskola. Läsåret 2012/2013

Sammanställning över elever och barn inskrivna i skola och förskola. Läsåret 2012/2013 Danielle Marklund Åström Sammanställning över elever och barn inskrivna i skola och förskola Läsåret 2012/2013 Förskolan Inskrivna barn i förskolan < 3år >3 år Totalt Samtliga enheter inkl intraprenad

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014

Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Murgårdsskolans vision Murgårdsskolan F-9 ska vara en plats där varje elev får förutsättningar att utvecklas till en individ som har goda kunskaper och

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23, 155 Skolplan 2004-2006 Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Kungsholmens Västra Gymnasium

Kungsholmens Västra Gymnasium K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Kungsholmens Västra Gymnasium Ing re ss På Kungsholmens Västra Gymnasium är det kunskaper om vad det är att vara människa i en alltmer globaliserad värld som är

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Göteborg Ansvarig chef: Jonas Enger, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Hermods Gymnasium (HG) i Göteborg startade hösten 2013 och är

Läs mer

Jämtlands Gymnasium!

Jämtlands Gymnasium! Jämtlands Gymnasium! Årlig likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Jämtlands Gymnasium Wargentin, Enhet 1a, b, c, 2 a, b, c Likabehandlingsgruppen Jämtlands Gymnasium Wargentin Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14.

Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Barn- och fritidsprogrammet utbildar dig för arbete med människor i alla åldrar. Programmet ger dig kunskaper och färdigheter i pedagogik, psykologi, sociologi och service.

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan 95 722 23 VÄSTERÅS Tel. 021-185385 // 021-185330 Innehåll Innehåll... 2 Handlingsplan för Västerås Idrottsgymnasium 2011/2012...

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Studiedagsprogram 29 mars

Studiedagsprogram 29 mars Studiedagsprogram 29 mars 08.30-08.45 Åtgärdsprogram 08.45-09.45 Gy 2011, Bakgrund, betyg 09.45-10.15 Fika 10.15-10.45 Hemsidan 10.45-11.45 Gy 2011 fortsättning, Programstruktur, Ämnen och ämnesplaner

Läs mer

Lokal arbetsplan för Sunnerbogymnasiet 2012

Lokal arbetsplan för Sunnerbogymnasiet 2012 Lokal arbetsplan för Sunnerbogymnasiet 2012 Syftet med denna arbetsplan är att kvalitetssäkra skolan genom att en plan för verksamhetsutveckling, uppföljning och utvärdering upprättas. Arbetsplanen utgår

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM

MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM LÄSÅRET2010-2011 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM D u, som just står inför att påbörja en gymnasial utbildning, har säkert ett behov av att skaffa Dig så god insikt som möjligt inför ditt val. I denna broschyr

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer