Kvalitetsredovisning STRÖMSTADS KOMMUN. Barn & Utbildningsförvaltningen. Strömstad Gymnasium. Inlämnad av: Ola Nilsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN. Barn & Utbildningsförvaltningen. Strömstad Gymnasium. Inlämnad av: Ola Nilsson"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Strömstad Gymnasium Inlämnad av: Ola Nilsson

2 2 Inledning Årligen skall varje skola göra en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i uppföljning och utvärdering av verksamheten och för att ge en överblick över vad som hänt under året. Strömstad Gymnasium omfattar ungdomsskolan och Lärcentrum. Denna kvalitetsredovisning gäller ungdomsskolan. Lärcentrum redovisas separat. Framställningen följer huvudområdena i den kommunala skolplanen: Demokratri delaktighet medansvar, Kunskapsutveckling, Miljö hälsa livsstil samt Samverkan för utveckling. I det inledande avsnittet redovisas gymnasiets organisation. Varje huvudområde inleds med en presentation av BUN:s inriktningsmål och skolans lokala mål, relaterade till dessa.. Därpå redovisas planerade och genomförda åtgärder samt skolledningens bedömning av resultat och måluppfyllelse. Underlag för denna bedömning är bla dokumenterade studieresultat, elev- och personalenkäter, dialogen med programgrupperna, programledarnas redovisning av de programmens kvalitetsutvecklingsprojekt samt dialogen med elevrådet där Skolkonferensen varit forum. I flera fall är det svårt att peka på mätbara resultat utan endast på att åtgärder har genomförts, vilkas syfte är resultat på sikt. Varje avsnitt avslutas med åtgärder som anger ambitionen för nästa läsår. Som grund för konkretiseringen av de lokala målen ligger dels den politiska styrningen (Skolplan och de reviderade inriktningsmål som slutligen fastställts i april 2005 men som varit aktuella under hela läsåret) dels inriktningen på det arbete som pågått under läsåret och som förankrats i olika fora på skolan tex samverkansgrupp, arbetsplatsträffar, programledargrupp och Skolkonferensen. För närvarande pågår arbete med balanserad styrning inom Verksamhetsutveckling Strömstad. Detta arbete har dock inte hunnit så långt att det kan ligga till grund för årets kvalitetsredovisning. Parallellt med det pedagogiska utvecklingsarbetet har under året pågått ett intensivt arbete med att realisera BUN:s beslut ang produktivitetsökning. Ola Nilsson, rektor Bjarne Halvordsson, bitr rektor

3 Organisation 15 sept 2005 var antalet elever vid Strömstad Gymnasium 469, vilket innebär en kraftig ökning från föregående år. Inför läsåret beräknas antalet elever vara ungefär samma som föregående läsår. Elevantal Strömstad Gymnasiums programutbud omfattade under året sex nationella program - Elprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och restaurangprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet samt det Individuella programmet (IV). Inför läsåret har även Barn- och Fritidsprogrammet och Omvårdnadsprogrammet erbjudits, men antalet sökande är för lågt för att de båda programmen skall kunna starta. Antalet inriktningar på de nationella programmen var 15. Bland dem märks två med riksintag, Den Förberedande Sjöbefälsutbildning (Teknikprogrammet) och Roddgymnasiet. Lokala profiler har varit Lilla Musikteaterlinjen och Lilla Fotbollslinjen. Inför läsåret har dessa profiler utvecklats och nya tillkommit i utbudet: Specialidrott, Hälsoprofil, Musik-Teater-Dans (fd Lilla Musikteaterlinjen) och Fotboll (fd Lilla fotbollslinjen). Den pedagogiska personalen utgjorde ht 2005 ca 43 heltidstjänster fördelade på ung 60 personer. Skolledningen omfattar rektor och biträdande rektor. Denna resurs inkluderar även rektorsansvar för Vuxenutbildningen. Övrig personal omfattar två assistenter, en studie- och yrkesvägledare, en dataansvarig, en datatekniker, en vaktmästare och en skolvärd. På Lärcentrum finns en tjänst som samordnare. Föregående läsårs struktur på det inre arbetet har i stort sett bestått. Lärarpersonalen bildade följande grupper med resp uppdrag. Programgrupper - bedriva programutveckling. Varje program har uppsatt ett antal kvalitetsmål som i huvudsak inneburit arbete med den kommande gymnasiereformen. Sektorsgrupper - utveckla metodik, kompetens och läromedel inom ämnet. Rektor och bitr rektor delar på program-, personal- och elevansvar.

4 4 DEMOKRATI DELAKTIGHET MEDANSVAR Inriktningsmål i skolplanen: Generella: Värdegrunden skall genomsyra alla verksamhet inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Med detta menar vi att ömsesidig respekt för rättigheter och skyldigheter skall prägla umgänget mellan alla individer i verksamheten oavsett ålder, kön, etisk tillhörighet och religion. Alla ska vara uppmärksamma och reagera på kränkande och nedvärderande uppförande och tilltal. Verksamheterna ska agera utifrån en Nolltolerans! I barnkonventionens anda skall barnens bästa vara vägledande inom hela verksamheten och i frågor rörande barn- och unga skall de ha rätt att uttrycka sina åsikter och deras åsikter skall respekteras. (Skolplan , Inriktningsmål/BUN ) För gymnasiet: Utbildningen skall planeras tillsammans med eleverna utifrån varje elevs kunskaper, förmåga, erfarenheter och behov. Efter avslutad utbildning skall eleverna utifrån en stärkt självkänsla kunna möta nya människor, miljöer och kulturer. Gymnasiet skall profilera sig som ett gymnasium med tydligt elevinflytande och där eleven är medverkande i de flesta sammanhang. (Inriktningsmål/BUN ) Strömstad Gymnasiums kvalitetsmål: 1. Alla elever skall känna delaktighet i och ha ett reellt inflytande över sin skolgång, samt ta ansvar för sitt eget lärande. 2. Gymnasiet skall ha ett aktivt elevråd och fungerande klassråd. 3. Alla elever skall förstå kunskapsmålen och hur lärarna gör bedömning och sätter betyg. 4. Information skall vara tydlig och individen skall ta ansvar för att hålla sig informerad. Åtgärder för utveckling som angavs vid förra årets kvalitetsredovisning att fortsätta arbetet med elevernas inflytande i undervisningen att fortsätta arbetet med att tydliggöra grunderna för betygssättning och att utveckla rutinerna för betygsinformation till eleverna. att effektuera beslut om konferens om elevinflytande. att fortsätta arbetet med klassråd och elevråd. att utveckla informationspolicy. Fortsatt kvalitetsutvecklingsarbete på programnivå. Områden fastställs vid höstterminens start. Åtgärder som har genomförts Klassråden har träffats med viss regelbundenhet. Elevrådet och Skolkonferensen har haft regelbundna möten. Tidsutrymme för eleverna har skapats genom kursen Elevdemokrati. Språkrörsutbildning är genomförd med syfte att vidga språkrörens roll. Verksamhetsbesök med uppföljande samtal i vilka språkrören deltar har av tidsbrist inte kunnat genomföras under läsåret. Dialogen med eleverna om grunderna för betygssättningen har strukturerats i kalendariet vid tre tillfällen under året. Studiepass omfattande 5% av elevernas studietid har genomförts på samtliga program. Idén med studiepass är att eleven inom detta tidsutrymme ska kunna göra sin egen prioritering. Dessutom genomfördes buffertdagar under vt. Under läsåret har Fronter implementerats med följande mål: Mål1: hantera Fronter som ett informationsverktyg och kommunicera med eleverna om studiepassen. Mål 2: Kommunikation mentorer pedagoger om hur det går för eleverna. Mål 3: Kommunicera med eleverna om kurserna Konferens om elevinflytande har inte genomförts. Informationspolicy är inte utarbetad.

5 5 Resultat och måluppfyllelse Elevrådet har tagit ett ökat ansvar tex för att förbereda och genomföra skolavslutningar, för skolans inre miljö och att driva frågor i Skolkonferensen. Elevrådet har bla genomfört Operation dagsverke till förmån för en skola i Gambia. I Skolkonferensen, som haft regelbundna sammanträden har förts dialog inför viktiga beslut (tex utvärdering av studiepass och Fronter, information till åk9 och bildandet av en trivselgrupp). Klassråden har enligt kalendariet haft regelbundna möten. Dock varierar engagemanget. Sambandet klassråd elevråd Skolkonferens är fortfarande bristfälligt. Verksamhetsbesök i medverkan av språkrörens har under detta läsår inte kunna genomföras. I den årliga elevenkäten skattas liksom föregående läsår klassrådens, elevrådets och språkrörens verksamhet lågt. Däremot viktas inflytande i undervisningen högt (80%), och eleverna upplever att de kan utöva detta i ungefär samma grad som föregående läsår. I påståendet Mina lärare planerar och diskuterar undervisningen med oss elever instämmer ca 60% av eleverna helt eller delvis. Jag har möjlighet att påverka hur prov och läxor ser ut, tycker 55% stämmer helt eller delvis (2005: 50%). Att elevernas tankar och åsikter respekteras av lärarna upplevs av ca 72%. Samtidigt är en dryg fjärdedel mer tveksamma om detta. Även detta år är det ung 20% av de svarande eleverna som viktar inflytande över undervisningen lågt. Det är dock viktigt att notera att eleverna anser inflytande över undervisningen är viktigare än andra former av elevinflytande. Andra viktiga frågor är arbetsformer, tydlighet vad gäller grunderna för betygssättningen, vilka kurser de individuella valen skall omfatta och skolans policy mot mobbning och kränkande behandling. Studiepassen värderas högt av eleverna. Ca 60% tycker att de fungerar bra eller mycket bra för egen del och att de är aktiva. Däremot är man mer tveksam till hur andra elever utnyttjar tiden. Lärarnas uppskattning av hur aktiva eleverna är under studiepasstid avviker väsentligt från elevernas självuppfattning (6% resp ca 60% på nivå 4 och 5 i en femgradig skala). 57% av eleverna svarar ofta eller alltid på frågan huruvida studiepassen är viktiga för ditt lärande. Det är fortfarande så att endast en relativt låg andel elever (ca 40%) tycker att de får bra information om vilka aktiviteter som kommer att ske. Samtidigt är det bara ung en fjärdedel av eleverna som regelbundet tar del av den information som kommer fram då man startar Internet Explorer. Införandet av Fronter har inte medfört att eleverna upplever sig bättre informerade. Tillgången på information är stor, men ansvaret för att ta den till sig är lågt (Endast 30% av eleverna tar regelbundet del av den information som kommer upp då man startar Internet Explorer på skolans datorer dock en viss ökning jämfört med föregående år). Samtidigt är det så att elektronisk information kräver modern teknik. Åtskilliga elever upplever att datorerna krånglar ( är för sega ). Ca 80 elevdatorer har passerat sin åldersgräns (är mer än fem år gamla och tar 4-5 min att starta upp). Sammanfattningsvis kvarstår elevinflytande som ett långsiktigt utvecklingsområde. Åtgärder för utveckling att utveckla informationspolicy. att fortsätta arbetet med elevernas inflytande i undervisningen att fortsätta arbetet med att tydliggöra grunderna för betygssättning och att utveckla rutinerna för betygsinformation till eleverna. att fortsätta arbetet med klassråd och elevråd. att genomföra nödvändiga IT-reinvesteringar.

6 K U N S K A P S U T V E C K L I N G 6 Inriktningsmål i skolplanen: Generella: Barn och unga skall ges stimulans till att utveckla ett språk med en mängd uttrycksformer som redskap för kommunikation, personlighets- och livsutveckling. Utbildning och kultur hänger ihop och därför skall musik, bild, drama, dans, litteratur och fritt kreativt skapande vara delar av skolarbetet tillsammans med övrigt lärande. (Skolplan ) Gymnasiet: I gymnasieskolan och vuxenutbildningen skall utbildningen planeras utifrån varje elevs och kursdeltagares kunskaper, förmåga, erfarenheter och behov. Dessutom skall kompetensen att lära, lära om och lära nytt stimuleras. (Skolplan ) Gymnasiet skall målmedvetet marknadsföra sig utåt för att inom tre år ha ca 550 elever samtidigt som kvaliteten skall vara så bra att ungdomar naturligt söker dit. Gymnasiet skall vara känt för god kvalitet på utbildningen. Gymnasiet skall erbjuda ett så brett utbildningsutbud som möjligt. Andelen elever som slutför sin utbildning inom 3 år skall öka. Andelen elever som är behöriga till högskolan skall öka inom 2 år. Organisationen skall utvecklas så att den i ökad utsträckning ger möjligheter till flexibilitet i utbildningsutbud och former för lärande. IKT (Information och kommunikationsteknik)skall vara ett tillgängligt och självklart hjälpmedel för informationssökning, bearbetning, presentation och kommunikation både för elever och för lärare. IKT ska användas för att öka flexibiliteten i lärandet och möjliggöra distansundervisning. (Inriktningsmål/BUN ) Strömstad Gymnasiums kvalitetsmål 1. Alla elever skall vara nöjda med kvaliteten på undervisningen och ta ansvar för sina studier. 2. Gymnasiet skall bredda sitt utbildningsutbud. 3. Andelen elever som slutför sin utbildning på tre år och som blir behöriga till högskolan skall öka jämfört med föregående år. 4. Flexibla former för lärande skall utvecklas. 5. Ungdomar i Strömstad kommun skall i ökad utsträckning uppleva en kontinuitet mellan grundskolans och gymnasiets utbildningsmöjligheter. Åtgärder för utveckling som angavs vid förra årets kvalitetsredovisning att utveckla studiepassen så att eleverna utnyttjar dem för att göra prioriteringar i sitt lärande utifrån sina individuella behov. att påbörja utveckling av Fronter som ett pedagogiskt och administrativt instrument (det senare bla för att underlätta mentorernas överblick över elevernas studiesituation) att lansera Barn- och Fritidsprogrammet (BF) samt Omvårdnadsprogrammet (OP) inför läsåret (förutsätter politiskt beslut). att i samverkan med berörda slutföra utredning om ökad idrottssatsning samt hälsoinriktning i utbildningsutbudet att i samverkan med bla Strömstadslokaler utreda nödvändiga åtgärder för utveckling av den estetiska sektorn att i samverkan med berörda komma till klarhet om HR-programmets framtida placering. att påbörja en diskussion om förutsättningar för matte- och språkprofil Fortsatt kvalitetsutvecklingsarbete på programnivå. Områden fastställs vid höstterminens start.. Åtgärder som har genomförts Studiepass är genomförda på alla program utom IV. Fronter är på väg att implementeras. Bla har kursrum skapats. Barn- och Fritdsprogrammet och Omvårdnadsprogrammet har lanserats, men för få elever har sökt.

7 7 Hälso- och specialidrottsprofil har utarbetats och kommer att ingå utbildningsutbudet läsåret Samverkan med Strömstadslokaler ang lokaler för estetisk sektor har påbörjats men ej genomförts. Beslut att flytta HR-programmet från Prästängen har tagits. Under rubriken Kunskapsutveckling redovisar vi följande kvalitetsutvecklingsprojekt på programnivå: HR-programmet: Utredning av lokalförutsättningar. IV-programmet:Plan för kvalitetsökning på IV-programmet. NV-programmet: Infärgning av dataundervisningen. TE-programmet: Utveckling av Fronter i undervisningen. Resultat och måluppfyllelse Andelen elever med slutbetyg (dvs som har betyg i samtliga kurser enligt sin studieplan) vt 2006 är 85% vilket är ökning jämfört med föregående år (2002: 83,7%, 2003: 74,6%, 2004: 87%, 2005: 75%). Andelen elever med högskolebehörighet (dvs som har godkända betyg i kurser omfattande minst 2250 poäng) är 91% av dem som fick slutbetyg (2002: 86%; 2003: 83%; 2004: 91%; %). Elevantal ht Andel elever m Slutbetyg Andel elever med samlat betygsdokument Antal elever som beviljats förlängd studiegång Grundläggande högskolebehörighet; andel av slutbetyg % 75% 85% 11% 11% 8,3% % 89% 91% Jämfört med föregående läsår har alltså andelen slutbetyg och behöriga till högskolan ökat. Andelen samlat betygsdokument dvs elever som avslutar sin gymnasiala utbildning utan slutbetyg är något lägre än förra året. Antal elever som begärt förlängd studiegång har halverats. Det Individuella programmet (IV) har under läsåret omfattat ett trettiotal elever samt ett antal PRIV-elever (främst på yrkesprogrammen). Tre IV-elever, som varit lärlingbaserade inom frisör- och plåtslageribranschen, har avslutat sin gymnasieutbildning för att fortsätta på vägen mot sina gesällbrev. Mentorskapet på IV har fördelats mellan de undervisande lärarna. De elever som följer studiespåret har haft framgång och uppnår i hög utsträckning grundskolebehörighet under sitt första år. För Roddgymnasiet hänvisas till Riksidrottsförbundets löpande utvärdering som visar på mycket goda resultat. Under läsåret har 13 elever varit inskrivna vid Roddgymnasiet. Såväl nuvarande som tidigare roddelever får en allt starkare profil i landslagssammanhang. Utökningen av roddelevernas studieplan har med Specialidrott C och D har visat sig vara gynnsam. I allmänhet når de goda resultat även i andra ämnen. Men kombinationen elitidrott gymnasiestudier gör att några av roddeleverna (i likhet med vad som sker på andra elitidrottsgymnasier) behöver ett fjärde år.

8 Anpassning av utbildningen till elevernas behov leder till att Strömstad Gymnasium som stående strävan har en optimal bredd på utbildningsutbudet. I linje med detta har profiler utvecklats som ingår i nästa läsårs organisation. De är Specialidrott, Hälsoprofil, Musik-Teater-Dans (fd Lilla musikteaterlinjen) och Fotboll (fd Lilla fotbollslinjen). Barn- och Fritidsprogrammet liksom Omvårdnadsprogrammet fick tyvärr för få sökande för att kunna starta. Redan föregående läsårs kvalitetsredovisning drog vi slutsatsen att gymnasiet med relativt begränsade investeringar skulle kunna erbjuda bättre utbildningsmöjligheter på estetsektorn samt bli det av politikerna länge efterlängtade kulturhuset i Strömstad. Endast en liten del av detta har kommit till stånd (danssal och musikstudio). Processen har varit för långsam. Vad gäller HR-programmets framtid så är vi övertygade om att den förutsätter att programmet placeras närmare skolan. Ett antal alternativ har diskuterats bla i samverkan med externa aktörer. Ett elevförslag på placering i skolan föreligger. Beslut är fattat om att programmet skall flytta från Prästängen, men om dess placering ht 2007 saknas ännu beslut. Under året har samverkan skett med Räddningstjänsten dels om brandmannakurs (individuellt val) dels om en utökning av brandutbildning inom ramen för TEprogrammet. I samverkan med andra aktörer har indvalskurser genomförts nybörjarkurser i segling och croupierutbildning. Utvärderingen av de programvisa kvalitetsprojekten är genomgående positiv. HR-programmet Utredning av lokalförutsättningar se ovan IV-programmet: Plan för kvalitetsökning på IV-programmet har utarbetats och legat till grund för en konferens om programmets framtid. NV-programmet: Infärgning av dataundervisningen har medfört att eleverna ökat kvaliteten på sina redovisningar i karaktärsämnen. TE-programmet: Utveckling av Fronter i undervisningen. Ett stort antal kursrum har skapats (kemi, matematik, fysik, Teknik människa och samhälle, idrott, rodd, sjöbefälsämnen, projektarbete). Utvecklingen har nått olika långt i olika kurser. Omdömesrapportering från lärare till mentorerna på TE-programmet sker i hög grad via Fronter. För studiepassen hänvisar vi till föregående rubrik. Mycket uppmärksamhet har ägnats åt gymnasiereformen. Programarbetet har varit inriktat på att föreslå timplaner för Gy07. Åtgärder för utveckling att fortsätta arbetet inför Gy07. att fortsätta utveckla studiepassen bla genom en tydligare policy. att fortsätta utvecklingen av Fronter som ett pedagogiskt och administrativt instrument (det senare bla för att underlätta mentorernas överblick över elevernas studiesituation) att i samverkan med berörda genomföra den ökade idrottssatsningen samt hälsoinriktningen att i samverkan med bla Strömstadslokaler komma till beslut om nödvändiga åtgärder för utveckling av den estetiska sektorn 8

9 att i samverkan med berörda komma till beslut om HR-programmets placering ht att fortsätta utreda förutsättningarna för en brandutbildning. 9 M I L J Ö H Ä L S A L I V S S T I L Inriktningsmål i skolplanen: Generella: Värdegrunden skall genomsyra all verksamhet inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Med detta menar vi att ömsesidig respekt för rättigheter och skyldigheter skall prägla umgänget mellan alla individer i verksamheten oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet och religion. Vi skall ha en drogfri skola och verksamheten skall arbeta för att alla elever skall våga ta ställning mot droger (alkohol, narkotika, tobak, snus) och mobbning, rasism och andra hot mot deras utveckling. Alla inom verksamheten skall vara uppmärksamma och reagera på kränkande och nedvärderande uppförande och tilltal. (Skolplan ) All verksamhet ska arbeta för att användandet av droger minskar och att unga människor skall våga ta ställning mot droger. Hälsa och Idrott är viktigt i hela verksamheten för att därmed skapa ett större välbefinnande. Varje dag ska alla barn och ungdomar samt vuxna röra på sig minst 30 minuter i verksamheten. All verksamhet ska arbeta med att jämställdheten ökar mellan könen. (Inriktningsmål/BUN ) Strömstad Gymnasiums kvalitetsmål 1. Alla elever skall känna trygghet och trivas på skolan. 2. På Strömstad Gymnasium skall alla -. Både personal och elever - känna sig sedda och respekterade som medarbetare och människor. 3. Dialogen på Strömstad Gymnasium skall vara öppen och saklig ( det goda samtalet ). 4. Personalen skall känna att den har stöd i organisationen. 5. Alla skall ha kännedom om och i förekommande fall handla efter skolans antimobbningsplan, policy mot kränkande behandling, narkotikapolicy och konfliktlösningsmodell. Åtgärder för utveckling som angavs vid förra årets kvalitetsredovisning att öka det förebyggande arbetet mot mobbning och kränkande behandling att förbereda introduktion av undervisning i Livskunskap ht 2006 att fortsatt uppmärksamma elevboendet att medverka i projektet GenväG att i elevvårdsteamet planera information i trafik-, alkohol- och drogfrågor att ömsesidiga förväntningar tydliggörs på alla nivåer Fortsatt kvalitetsutvecklingsarbete på programnivå. Områden fastställs vid höstterminens start. Åtgärder som har genomförts Introduktion av undervisning i Livskunskap ht 06 är planerad och kommer att genomföras. Elevförslag ang elevboende i Fortums fastighet har inte kunnat genomföras. Tre lärare har utbildats inom ramen för projektet GenväG. En konferens har genomförts. Information i trafik-, alkohol- och drogfrågor har skett i samverkan med Folkhälsorådet och Vägverket. För- och efterarbete genomfördes av elevernas mentorer. Kvalitetsutvecklingsprojekt på programnivå: TE-programmet: Aktivt arbete med attitydfrågor kring könsroller och andra relationsfrågor bla under påverkan av projektet GenväG Resultat och måluppfyllelse

10 Trivseln är hög på Strömstad Gymnasium. På elevenkätens fyragradiga skala blir medelvärdet 3,3. 88% av eleverna värderar sin trivsel till 3 eller 4 på en fyragradig skala (2005: 85%). Den speciella uppmärksamhet som ägnas åt elever från andra kommuner motiveras av den sociala omställning som det innebär att flytta hemifrån. Skolvärdinnans stöd åt dessa elever är mycket nödvändig och uppskattad. Arbetet med Livskunskap kommer att initieras fr o m ht Det elevförslag till samlat elevboende som togs fram i ett projektarbete under förra läsåret har inte lett till något resultat. I samverkan med extern aktör föreligger ett nytt konkret förslag till elevboende. Skrivelse är ställd till BUN. Medverkan i projektet GenväG resulterade i en konferens kring situationen på TEprogrammet, som i sin tur lett till ökad fokus på genusfrågor. Medvetenheten om dessa frågor bland eleverna på programmet bedöms ha ökat. Lärarna på Teknikprogrammet har arbetat med fler extra samtal och mer extrastöd än vanligt i denna fråga. Även personalen på Strömstad Gymnasium trivs. På en skala 1-6 i den förvaltningsgemensamma enkäten blir medelvärdet 4,3, vilket dock är lägre än föregående läsår. En trolig orsak är de spänningar som rått under intrycket av pågående organisationsförändringar. Svarsfrekvensen är för låg för att dra några vittgående slutsatser. Som ett led i förändringen inför nästa läsår genomförs en kvalificerad riskoch konsekvensanalys under ledning av Previa och medverkan av representanter för lärarna. Varje månad har genomförts en psykosocial arbetsmiljörond, i vilken de fackliga skyddsombuden och ansvarig för personalutvecklingsprojektet (arbetet med trivselfrågor) deltagit tillsammans med skolledningen. Dessa träffar har varit mycket värdefulla. Åtgärder för utveckling att genomföra starten av undervisning i Livskunskap att upprätta handlingsplan med med risk- och konsekvensanalysen som grund att fortsätta det förebyggande arbetet mot mobbning och kränkande behandling att fortsatt uppmärksamma elevboendet att fortsätta medverkan i projektet GenväG att ömsesidiga förväntningar tydliggörs på alla nivåer 10

11 11 S A M V E R K A N F Ö R U T V E C K L I N G Inriktningsmål i skolplanen: Generella: Med barns och ungas behov i fokus skall samverkan ske mellan arbetslag, över sektorsgränser, över förvaltningsgränser och över gränser till andra verksamheter, som arbetar med barn och unga. (Skolplan ) Strömstad Gymnasiums kvalitetsmål 1. Att i samverkan inom skolan utveckla ett gemensamt förhållningssätt till elevernas lärande. 2. Att i samverkan med aktörer utanför skolan utveckla utbildningar och förutsättningarna för elevernas lärande. 3. Att i samverkan med grundskolan och Resurscentrum öka förutsättningarna för ett gott överlämnande av elever till gymnasiet. 4. Att stärka sambandet mellan Strömstiernaskolans och gymnasiets utbildningsutbud. 5. Att i samverkan med aktörer i närregionen utveckla utbildningsmöjligheterna i N Bohuslän. Åtgärder för utveckling som angavs vid förra årets kvalitetsredovisning att fortsätta samverkan på de områden som redovisats i kvalitetsredovisning för läsåret att utreda förutsättningarna för apu (arbetsplatsförlagd utbildning) på NV-, TEoch SP-programmen samt ta förnyad kontakt i denna fråga ang EC-programmet. Åtgärder som har genomförts. Samarbete med Strömstiernaskolan på följande punkter: Regelbundna möten på skolledningsnivå Fortsatt samarbete kring överlämnande av elever från år 9. Ökad samverkan kring gymnasieinformation Samarbete med Resurscentrum. Bla under gemensam konferenens om IVprogrammet. Fyrbodal: Rektor ingår i Fyrbodals beredningsgrupp. Gemensamt intagningssystem genomfört. Start till samverkan inom Fyrbodal ang Teknik College. Ung företagsamhet. Samverkan med Sjöfartshögskolan Chalmers/Lindholmen ang sjöbefälsutbildningen ocn avslutande examinationskurs Samverkan med Riksidrottsförbundet och Centrum för prestationsutveckling (Roddgymnasiet). Samverkan med Halden vgs i gemensam ansökan om IR-projekt. Samverkan med Futura i Tanum ang HR-programmet. Högskolekontakter ang lärarutbildningen genom kommunens VFU-samordnare. Samverkan med Räddningstjänsten, privat företag och Strömstads Segelsällskap ang kurser i Individuellt val. Samverkan med Folkhälsorådet kring Livskunskap Samverkan med skola i Litauen (Panèvezys) ang IR-ansökan Kvalitetsutvecklingsprojekt på programnivå: HP-programmet: Utveckla kontakterna med näringslivet. APU-placering i Dublin (Skolverksprojekt) och i Spanien HR-programmet: De EU-stödda projekten Placement (elevutbyte) och Exchange (lärarutbyte). Samarbete med Tanums HR-program. Datagruppen. Samordning av datautbudet. Företagskontakter på alla program. Se bilaga.

12 Resultat och måluppfyllelse Föregående läsårs samarbete mellan gymnasielärarna och Strömstiernaskolan lärare har inte kunnat ges utrymme att fortsätta under detta läsår pga prioritering av interna frågor på den senare skolan. Skolledningarnas gemensamma möten har lett till att samarbetet mellan Strömstiernaskolan och gymnasiets rektorer förstärkts. Föregående läsårs arbete kring överlämnande har ytterligare utvecklats. Strömstiernaskolan är en av flera partner vid utvecklingen av kurs i Livskunskap. Samarbete med Resurscentrum sker regelbundet genom elevvårdsteamet. I början av april genomfördes en gemensam konferens kring förnyelsen av IV-programmet. HP- och HR-programmens apu-placering utomlands har fortsatt och utvärderats mycket positivt. HP-programmets apu-verksamhet har utvidgats till Spanien. En svaghet är att verksamheten bygger på finansiering utifrån (Skolverket resp EU). HP-programmets strävan att utveckla näringslivskontakter har fått god respons från flera företag. Samarbete har skett bla med Nordby Shoppingcentrum dock inte i planerad omfattning pga avslag av Nutekansökan. Turisminriktningen har samarbetat nära med Strömstad Tourist. Samverkan med Fyrbodal sker på såväl politiker- som tjänstemannanivå. Rektor ingår i Fyrbodals beredningsgrupp. Under läsåret har ett gemensamt intagningssystem implementerats. Stora frågor för framtiden är utbildningsutbud och kostnader. En i ett Strömstadsperspektiv viktig fråga att driva är samverkan kring utbildningar så att eleverna kan få delar av sin utbildning på annan ort tex individuella val. I beredningsgruppen har rektor tagit initiativ till en sådan diskussion, och den bör under kommande läsår föras på såväl politisk som tjänstemannanivå. Under våren har samarbete inom Fyrbodal ang Teknik College initierats. Ung Företagsamhet har fortsatt sitt framgångsrika arbete. I enlighet med kontrakt med Sjöfartshögskolan Chalmers/Lindholmen har avslutande examinationskurs för sjöbefälseleverna genomförts för tredje året i rad. Kursen är mycket uppskattad därför att den under praktiska förhållanden ger en repetition av vad eleverna lärt sig under gymnasietiden och därigenom är ett led i att kvalitetssäkra utbildningen. Enligt Sjöfartshögskolans bedömning har eleverna från SGY mycket goda förutsättningar för vidare högskoleutbildning. Roddgymnasiet samverkar med Riksidrottsförbundet och Centrum för prestationsutveckling (CPU). Dessutom med internationella tränare och förbund. Strömstad har blivit en internationell roddplats med besök av elitroddare från andra länder. Att de båda roddtränarna undervisar även andra elever och har andra uppdrag bidrar till att roddgymnasiet integreras i verksamheten. Under läsåret har de båda roddarnas kompetens varit en plattform för att utveckla en specialidrottsprofil i samarbete med lokala idrottsföreningar samt en hälsoprofil i samarbete med aktörer på detta område. Samarbetet med Halden vgs har resulterat i en gemensam IR-ansökan ang regional utveckling av estetisk sektor, som tyvärr inte beviljats. Våra LMT-elever med inriktning scenteknik har under ett år haft delar av sin undervisning ute på praktik; bland annat hos "Det Norske Blåseensemble". Där har de följt ett urval konserter och fått göra allt från rigg av scen och publikplatser till rattning av ljus/ljud. I augusti skall samarbetet utvärderas för eventuell vidare satsning och utökning. Flera dans- och teaterförställningar har arrangerats av LMT i samarbete med Västra Götalandsregionens Kultur- och Konstutveckling. Dessutom har Västsvenska Teater och Dans AB gjort veckolånga besök då både föreställningar och undervisning ingått. Detta samarbete har dels varit en tillgång för allmänheten. Dels har det medfört en kvalitetshöjning av undervisningen i form av arbetsplatsförlagt lärande. 12

13 13 Samverkan med Tanum ang HR-programmet har konkretiserat i ett praktiskt elevsamarbete och gemensamma undervisningspass vid ett antal tillfällen. Under läsåret har samarbetet med högskolan genom kommunens VFU-samordnare (VFU=verksamhetsförlagd utbildning) ang lärarutbildningen fortsatt. Ett antal lärarkandidater har tagits emot. I första hand fortsätter samarbetet med Karlstads universitet att utvecklas. I samverkan med Göteborgs universitet utbildas LÄRISstudenter. Skolans kontakt med företag har under läsåret varit omfattande. Förutom de ovan nämnda redovisas samtliga företagskontakter programvis i bilaga. I samverkan med Räddningstjänsten, privat företag och Strömstad Segelsällskap har tre kurser i individuellt val genomförts under läsåret. Förnyad IR-ansökan ang samarbete med skola i Litauen (och ett antal andra skolor i EU-området) har beviljats i slutet av vårterminen. Åtgärder för utveckling att fortsätta samverkan på de områden som redovisats ovan Ola Nilsson Rektor Strömstad Gymnasium Bilaga: Företagskontakter vid SGY programvis läsåret enl rapport från programledarna

14 Företagskontakter vid SGY programvis läsåret enl rapport från programledarna. 14 Bilaga Elprogrammet (EC) Bravida och Axelssons El Formella och informella kontakter med företag och montörer ang bla lärlingsplatser för elever som avslutat sin gymnasieutbildning. Handels- och administrationsprogrammet (HP). APU- platser enl tabell (APU= arbetsplatsförlagd utbildning) Företag; Närområdet Företag; Närområdet forts Guldfynd Nordby KGH Exepedition Strömstad Intersport Strömstad Trävaruaffär MQ Musslan Tanumshede Indiska Hedemyrs Varuhus Galleriet Statoil Kicks Hedemyrs varuhus Motel Rasta Tanumshede järn och färg Lommelands vandrarhem Svinesund Sparbanken Grebbestad Tobaksvagnen TP:s Företag Göteborgsområdet Colorline Strömstad Bokia Kungsbacka Strömstad Tourist Allén Hotell Göteborg Hygiea Jack och Vera Övriga Sverige Willard Reklam Fagersta hotell Fagersta Hotell Laholmen Konsum Företag utomlands Dynekilens golfklubb G-sport Halden Krabban Hotell Burton Dublin, Irland Strömstad tidning Client Logic Dublin, Irland Strandboden Elmak Kosovo Hagnor Reiser Albir, Spanien Studiebesök samt övriga kontakter ex i samband med Projektarbeten och UF. Dagab, centrallager, Colorline Göteborg Alltsomglimmar Vitapost E-handelsföretag; Royal greenland Strömstad Löfbergs Lila, Marknadsavdelningen Hotell- och restaurangprogrammet (HR) APU-platser (Restauranger) Affärskontakter/ inköpsställen Laholmen Jägaren Strömstads Fisk och Skaldjur; Torskholmen Restaurang Trädgården Nordby Konsum Park Gjestgifveriet i Tanumshede Cervera Konsum Hotell/rest. i Sarpsborg Bergkvists Grönsaker Yorkshire Coast College, Scarborough, England

15 Individuella programmet (IV) 15 All Ride ivväst AB Dingle Restaurang Laholmen Björneröds Ridcenter AB Jack & Vera Salong Onyx BohusByggarna AB Kaffedoppet Samhall Comfort ( VVS) Kaffekompaniet Strömstiernaskolan bildlärare Dagis Diskusgatan 5 Kjell Johanssons Bil AB Skee lågstadie Drivnäs ridklubb Konsum Strömstad Golv Djuraffär LBC Schakt o. Transport Strömstadbyggen Ekens förskola (avd. 3-5 år) Lindnäs Byggvaror AB Strömstad Trävaruaffär AB ElProppo, Leif Johanssons Elektriska i Skee Marieholms Marina Städ Laholmen Engalseröd Godisbolaget Mattsson & Nilsson Byggfirma Mellegårdsskolan, Näsinge Sövigs Plåtslageri Toftedahl Rör och Fastighetstjänst Hårstudio 3 Peters Plåt Växtriket Hanssons Rör och Värme AB, ICA Kvantum Rederi AB Väderö Tank Kretsloppet, Renhållningen Strömstad Naturvetenskapligt program (NV) Marinbiologen. Samhällsvetenskapligt program (SP) Marknadsplaner för följande företag: Laholmen, Color-Line, Tanumsstrand Daftö Feriecenter, Konsum Team Sportia, Teknikprogrammet (TE) Sjöbefälsinriktningen KBV Flottan Sjöfartsverket Sundsbussarna Redarföreningen Dfds-torline Chalmers Colorline Koster marine Rådgivning åt UF-företag: Föreningssparbanken, Miklagård, Hedin bil AB, Strömstads kommun. Konstprojektet Give me 5: Västra Götalandsregionen, Konstoch kulturutveckling. Inriktningarna Data och Konstruktion och Design Räddningstjänsten Strömstadlokaler Hanofermässan Lennarts audio video Euronics Projektledarna i Bohuslän AB Lith Sammanställning av ON.

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 1 Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- & Utbildningsförvaltningen Strömstad Gymnasium Inlämnad av Rektor Ola Nilsson 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Organisation...

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2003-2004 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tjärnö skola Inlämnad av: Brittmari Marberger Innehållsförteckning Inledning... 3 Organisation... 3 Demokrati Delaktighet

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 1 Kvalitetsredovisning 2003-2004 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Strömstad Gymnasium Inlämnad av: Ola Nilsson 2 Inledning Strömstad Gymnasium omfattar ungdomsskolan och Lärcentrum. Denna

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2004-2005 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Nordby skola Inlämnad av: Gerd Källströmer Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation 3 Demokrati Delaktighet Medansvar

Läs mer

Kvalitetsredovisning STRÖMSTADS KOMMUN. Barn & Utbildningsförvaltningen. Strömstad Gymnasium. Inlämnad av: Ola Nilsson

Kvalitetsredovisning STRÖMSTADS KOMMUN. Barn & Utbildningsförvaltningen. Strömstad Gymnasium. Inlämnad av: Ola Nilsson Kvalitetsredovisning 1 2004-2005 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Strömstad Gymnasium Inlämnad av: Ola Nilsson 2 Inledning Årligen skall varje skola göra en skriftlig kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2008 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen STRÖMSTAD GYMNASIUM Inlämnad av Ola Nilsson Sammanfattning s organisation omfattade vid slutet av 2008 433 elever, ca 40 tjänster (heltid) pedagogisk

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap.

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap. ÖSTERLENGYMNASIET 1(8) KVALITETSREDOVISNING LÅ 2007/2008 Österlengymnasiet är en gymnasieskola belägen i Simrishamns tätort. Läsåret 2007/2008 fanns 589 elever och personalen uppgick till 79, varav 69

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning ÅR 2005 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskola, gymnasium. 2006-05-01 Inlämnad av Berit Swanström Förvaltningschef Ronnie Brorsson

Läs mer

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder Rodengymnasiet Skolan erbjuder Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Ekonomiprogrammet (EK) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ES) Fordons- och transportprogrammet

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2003-2004 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö skola Inlämnad av: Eva Hoffström Rektor Rossö skola Innehållsförteckning Beskrivning av skolan och organisation...

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen STRÖMSTAD GYMNASIUM Inlämnad av Ola Nilsson Sammanfattning s organisation omfattade vid slutet av 2009 397 elever, ca 40 tjänster (heltid) pedagogisk

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 För Skolledningen Med arbetslagen Jord, Vatten, Vind och Eld INNEHÅLL BAKGRUND... 1 SYFTE... 1 HANDLINGSPLAN SKOLLEDNINGEN... 2 1. Måluppfyllelse och resultat...

Läs mer

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 i Anna-Karin Broström 20 augusti 2015 Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 Våren 2015 har kvalitetsarbetet på Grundsärskolan 7-9 ytterligare stärkts Mått/målet är nått när Processarbetet

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETSAVDELNINGEN ENHETEN FÖR INSPEKTI ON GYMNASIEINSPEKTÖR ULLA CARLSSON ZACKRI SSON SID 1 (15) 2008-03-21 ENHETSCHEF JUKKA KUUSISTO Rapport från inspektion av Gymnasieskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. HT 2015/VT 2016 /Sundlerhälsan 2015-06-12 1 Innehållsförteckning Värdegrund...3 Varför behövs en plan mot diskriminering och kränkande...3 behandling?...3

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003/2004

Kvalitetsredovisning 2003/2004 Kvalitetsredovisning 2003/2004 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Vuxenutbildningen Inlämnad av: Ola Nilsson Inledning. Inför verksamhetsåret 2003-04 upphörde tjänsten som bitr rektor för

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14 Beslut Jensen College Education AB jakob.ladenstedt@jenseneducation.se lars.salbratt@jensengymnasium.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg Tillsyn av den

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

ÖSTERLENGYMNASIET Sid: 1(12)

ÖSTERLENGYMNASIET Sid: 1(12) ÖSTERLENGYMNASIET Sid: 1(12) Österlengymnasiet är en gymnasieskola belägen i Simrishamns tätort. Läsåret 2008/2009 fanns 584 elever och 53 pedagogiska heltidstjänster. Totalt jobbade 70 personer på skolan.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Utbildningsinspektion i Nacka kommun Nacka gymnasium Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling för SFI på Folkuniversitetet i Stockholm, läsåret 2013/2014 Planen omfattar såväl skolans arbete med likabehandling och mot diskriminering

Läs mer

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter Skolplan 2004 Lärande ger glädje och möjligheter Vi ska ge förutsättningar för barns och ungdomars bildning genom att främja lärande, ge omsorg och överföra demokratiska värderingar. Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR Fråga 1 Nedanstående fråga omfattar ett antal påståenden som förekommit i debatten om den svenska skolan. I vilken instämmer Du i vart och ett av dem? Påståenden

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun KVALITETSREDOVISNING Simrishamns kommun 2008-2009 Gymnasieskolan Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 11. Österlengymnasiet 3 11.1 Resultat och kommentarer 3 Slutbetyg för avgångselever på Österlengymnasiet

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2003-2004 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Odelsbergsskolan Inlämnad av: Sissel Röd och Brittmari Marberger Innehållsförteckning Inledning... 3 Organisation... 3 Demokrati

Läs mer

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2003-2004 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Strömstiernaskolan Inlämnad av: Bjarne Schützer, Lina Magnusson 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Organisation... 3

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Danderyds gymnasium. Skolan erbjuder

Danderyds gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Välkommen till Öppet hus på Danderyds Gymnasium måndagen den 28/11 är skolan för dig som vill gå en teoretisk utbildning och kombinera det med studier inom ett särskilt intresseområde.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Åsaka skola 1-6 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

Åva gymnasium. Skolan erbjuder

Åva gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är skolan där eleven står i centrum. Här får du möjlighet att växa och vara dig själv. Ett stegvis ökat ansvar gör studierna både roliga och intressanta. Här är skolan där möten mellan

Läs mer

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 LÄRANDESEKTIONEN AMBJÖRNARPSKOLAN Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005 Avdelningen förskola-skola Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning Handläggare: Katarina Höök Tfn: 508 14 021 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-05-30 Enskede-Årsta stadsdelsnämnd Kvalitetsredovisning för förskola,

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 7-9 Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010 2011-01-18 1(5) för läsåret 2009/2010 Enhetens namn Östrabo Yrkes, rektorsområde A. Presentations- och resultatredovisningsdel Grundfakta om verksamheten (presentation) Rektorsområdet omfattar byggprogrammet,

Läs mer

Plan för utbildningen på Introduktionsprogrammen. skolan, Finspångs kommun

Plan för utbildningen på Introduktionsprogrammen. skolan, Finspångs kommun Plan för utbildningen på Introduktionsprogrammen på Bergska skolan, Finspångs kommun Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun arkivbild.se BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-15-1 - 123 456 Aa Hej! - 2 - Vi ska uppfattas som regionens bästa alternativ för barns och vuxnas

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Grundskolan Grundskolan Grundskolan Gymnasieskolan Gymnasieskolan år 1-3 år 4-6 år 7-9 NV, SP, TE, IB, ES Övriga program

Grundskolan Grundskolan Grundskolan Gymnasieskolan Gymnasieskolan år 1-3 år 4-6 år 7-9 NV, SP, TE, IB, ES Övriga program + + Vad tycker Du om skolan? ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 UNDERSÖKNING BLAND LÄRARE Bakgrundsfrågor Fråga 1 Var har Du huvuddelen av Din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskolan Grundskolan Grundskolan

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Trollskogen och Fröhusets förskola i Kvidinges plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trollskogen och Fröhusets förskola i Kvidinges plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollskogen och Fröhusets förskola i Kvidinges plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling 4 2.2 Kommunikation och

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 2016-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade områden läsåret 2016-2017... 3 Förväntansdokument... 5 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 2 Viktor Rydberg gymnasium Djursholm Rektorn vid Viktor Rydberg gymnasium Djursholm för gymnasieskola efter tillsyn av Viktor Rydberg gymnasium Djursholm i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017 Ärende 11 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-09-18 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017 Dnr: UN 17/078 Sammanfattning av ärendet Sammanfattningsvis

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015 Genom utmaningar och upplevelser i en trygg och jämställd miljö har varje elev utvecklat sina kunskaper, sin lust till livslångt lärande och sig själv som individ i vårt demokratiska samhälle lustfyllt

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1 (6) Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Njutångers skola LÅ 2011-2012 Planen reviderad 20111212 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utgår från Skollagen

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Nordby förskola Inlämnad av: Gerd Källströmer Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola och Grundskola Kvalitetsredovisning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4 Verksamhetsplan 2015 Möckelngymnasiet rektorsområde 4 2015-02- 18 Leena Jonsson Arndt Rektor 1 1. Inledning I rektorsområde 4, Möckelngymnasiet Karlskoga, ingår från läsåret 2014/15 följande utbildningsprogram:

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 16/17

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 16/17 Malmö Stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Valdemarsro Gymnasium LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 16/17 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3

Läs mer

Fridegårdsgymnasiet. Skolan erbjuder

Fridegårdsgymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder 6 Nationella program: Ekonomiprogrammet Fordonsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Skolans målsättning

Läs mer

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2016

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2016 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-09-12 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2016 Dnr: UN 16/090 Sammanfattning av ärendet Sammanfattningsvis har

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Normer och värden Citat ur Läroplanerna Lpo 94, Lpfö 98, Lpf 94 Citat ur kommunens skolplan Skolans mål Att aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles

Läs mer

2. Övergripande mål och riktlinjer

2. Övergripande mål och riktlinjer 2. Övergripande mål och riktlinjer I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla e lever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. en anger inriktningen på skolans arbete.

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Stålvallaskolan Norra Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkningen av skolan kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att

Läs mer

FRIVILLIGA SKOLFORMER

FRIVILLIGA SKOLFORMER FRIVILLIGA SKOLFORMER OCH VUXENUTBILDNINGEN LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2006/2007 Frivilliga skolformer Arbetsplanens innehåll: Styrdokument A: Information om verksamheten - Organisation/rutiner - Lärande

Läs mer

Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun

Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun Upprättad i april 2011 2 Gymnasiesärskolan - Kvalitetsredovisning för år 2010 Gymnasiesärskolan ska utifrån varje

Läs mer

Täby Enskilda Gymnasium

Täby Enskilda Gymnasium Gymnasium Skolan erbjuder Vi erbjuder: SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET tre inriktningar: -Samhällsvetenskap -Medier, information och kommunikation -Beteendevetenskap EKONOMIPROGRAMMET två inriktningar: -Juridik

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ansvariga för planen Vår vision Planen gäller från Planen gäller till Läsår

Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ansvariga för planen Vår vision Planen gäller från Planen gäller till Läsår 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-5 och fritidshem Ansvariga för planen Jill Nord, rektor Ida Karlsson, bitr. rektor Vår vision På Rörsjöskolan ska det

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Emmaboda kommun kommunen@emmaboda.se Rektorerna vid Vilhelm Mobergsgymnasiet bo.oscarsson@emmaboda.se thomas.claesson@emmaboda.se för gymnasieskola efter tillsyn i Vilhelm Mobergsgymnasiet i Emmaboda Skolinspektionen,

Läs mer