En studie om mobiloperatören 3:s marknadssegmentering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En studie om mobiloperatören 3:s marknadssegmentering"

Transkript

1 Linköpings universitet 722G54, Ekonomisk styrning & marknadsföring Projektarbete ht 2007 Carl Henrik Monsén Andreas Oliw Elias Nyberg Gustaf Åberg Emanuel Sahlström En studie om mobiloperatören 3:s marknadssegmentering

2 Sammanfattning Vi har valt att bygga vårt arbete kring mobiloperatören 3:s marknadsföring inom tv. Vidare har vi undersökt hur 3 har segmenterat mobilmarknaden för att ta reda på vilken målgrupp de vill nå. 3 befinner sig på en intensiv marknad med hård konkurrens där det ställs stora krav på att skaffa sig konkurrensfördelar, eller att nischa sig mot en specifik målgrupp. För att lyckas med att nå sin målgrupp gäller det att ha en marknadsföring som tilltalar rätt grupp, och att synas i sammanhang där man når målgruppen. I denna studie analyserar vi 3:s tv-reklam, och när de har valt att köpa reklamtid hos TV3. Vi har gjort en kvantitativ undersökning i form av en enkät som besvarades av 75 personer. Med denna enkät ville vi få svar på hur 3 upplevs av de som svarat, och om det stämmer överens med 3:s målgrupp. Svaren från enkäten har vi senare sammanställt i form av diagram och tabeller. För att få en uppfattning om hur marknadsföringen har utformats redogör vi för en av 3:s tv-reklamer som vi sedan analyserar. För att kunna analysera de resultat som vi kommer fram till i studien har vi studerat samt använt oss av teorier inom segmentering och positionering. I en analysdel så ligger dessa teorier till grund för de resonemang som förs kring resultatet av enkäten. Slutligen diskuterar vi de slutsatser som vi har kommit fram till, bland annat att bilden mellan enkätundersökningen och den 3 vill förmedla inte stämmer helt överens. 2

3 En studie om mobiloperatören 3:s marknadssegmentering Inledning Bakgrund Problematisering Syfte Avgränsning Metod Disposition Referensram Segmentering Klassificering av kunden Val av kunder Bearbetning av kunder Positioneringsmodellen Indirekt kanal Företags konkurrensmedel Empiri Resultat från enkätundersökning Externa källor Beskrivning av 3:s tv-reklam Analys Analys av enkätundersökningen Analys av 3:s tv-reklam Slutsats och diskussion

4 6 Referenser Böcker Artiklar Övrig information Intervjuer Bilagor Enkätundersökning

5 1 Inledning 1.1 Bakgrund Den svenska mobilmarknaden har vuxit kraftigt de senaste åren och ca 95% av Sveriges befolkning mellan åldrarna år, har idag tillgång till en mobiltelefon (www.scb.se). Antal operatörer på den svenska mobilmarknaden har ökat vilket har medfört att konkurrensen har hårdnat. Detta ställer krav på de olika mobiloperatörerna att nå ut med sitt budskap, att locka konsumenterna att välja just deras tjänster. Detta gör det intressant att se hur en mobiloperatör väljer sin målgrupp, och på vilket sätt de når ut till den specifika gruppen av konsumenter. Vi lever idag i ett samhälle där vi ständigt kommer i kontakt med reklam av olika slag. I takt med den omfattande exponeringen av reklam så växer kravet på företagen och reklammakarna för att sticka ut i mängden. Det ställs också högre krav på att rikta sin reklam mot en viss grupp av konsumenter. Detta görs genom att välja platser och sammanhang där man vet att man når sin målgrupp. 1.2 Problematisering Vi har valt att studera mobiloperatören 3. Företagets riktiga namn är HI3G Access AB och är ett joint ventureföretag (innebär att två andra företag samverkar kring ett projekt) med Hutchison och Investor AB som ägare. HI3G Access AB använder sig av varumärket 3 och hädanefter kommer vi att kalla företaget för 3. 3 finns idag i nio länder och är med sina nästan 16 miljoner abonnenter världens största mobiloperatör inom 3G (tredje generationens mobilnät med möjlighet att skicka datatrafik med en snabb hastighet över mobilnätet). 3 har idag ett stort antal tjänster inom mobiltelefoni som man erbjuder sina kunder. Exempel på tjänster är MSN Messenger - vilket innebär att man kan chatta med sina vänner genom mobilen, 3Musik en tjänst där 3 tillhandahåller musik deras kunder kan köpa och ladda ner till sina telefoner. Utöver mobiltelefoni erbjuder 3 även tjänster inom mobilt bredband, där tanken är att man har möjlighet att surfa på sin dator över 3:s mobilnät var man än befinner sig (www.tre.se). 3 har funnits på den svenska mobilmarknaden sedan år 2000 och var bland de första mobiloperatörerna i Sverige som fick lov att bygga master till ett tredje generationens mobilnät. Detta gör 3 till en förhållandevis ny aktör inom den svenska mobilmarknaden. Vi intresserade oss för hur man väljer att som ny på marknaden segmentera denna för att hitta rätt målgrupp och hur man sedan jobbar för att nå ut till en specifik grupp med konsumenter. Då man som ny aktör kommer in på en marknad bör man förhålla sig till andra aktörer som redan är etablerade på marknaden. 1.3 Syfte Vårt syfte är att besvara hur 3 anpassar sin marknadsföring för att nå en viss målgrupp. Dessutom vill vi undersöka varför 3 i så stor utsträckning använder tv-reklam och hur detta påverkar deras position på marknaden? 5

6 1.4 Avgränsning Det faktum att 3 är verksamma på en betydligt större arena utanför Sverige har vi valt att förbise. Den främsta anledningen till vår avgränsning är tidsbristen som vi har under projektet. Vi bedömer att det skulle bli alltför omfattande om vi skulle gå utanför landets gränser och granska hur 3 segmenterar marknader utanför Sverige. Vi har valt att endast granska 3:s marknadsföring inom mobiltelefoni och dess kringtjänster. Utöver detta erbjuder 3 ett antal tjänster inom olika områden såsom mobilt bredband och företagsabonnemang, vilket vi valt att förbise i detta arbete. Vi kommer att ta upp positioneringsmodellen under teori. På grund av tidsbegränsning så har vi valt att inte positionera fler mobiloperatörer än 3. Även om 3 använder flera medier i sin marknadsföring har vi valt att bara undersöka tv-reklamen eftersom de läger störst resurser här. 1.5 Metod Vi har valt att göra en kvantitativ enkätundersökning för att undersöka om resultatet från denna stämmer överens med hur 3 vill bli uppfattat. Enkätundersökningen utfördes på universitetet för att ha större chans att snabbt rikta in oss på 3:s största målgrupp, vilken är år (Norin & Quader, 2005). De svarande var i åldrarna 14-43, det vill säga nästan densamma som 3:s målgrupp, vidare var 56% av de svarande kvinnor och 41% män. Enkäten bestod av tio frågor, med en fyragradig skala på varje fråga. I efterhand har vi insett att vår enkät kunnat innehålla mer precisa frågor, vilket givit svar som varit mer konkreta utifrån vår frågeställning. På vissa frågor hade det ha varit värdefullt att be respondenterna jämföra 3 med andra mobiloperatörer för att se var 3 står på marknaden i jämförelse. När enkätundersökningen utfördes, visste vi inte hur 3:s målgrupper såg ut, och kunde därför inte rikta undersökningen genom att bara fråga målgruppen. Dessutom har vi inte frågat varifrån de svarande fått sina kunskaper om 3. Vi ville också undersöka vid vilka tider 3 vill sända sin tv-reklam, och tog därför kontakt med de svenska tv-kanalerna. TV3 har visats sig vara den kanal där 3 annonserar mest och därför avgränsade vi oss till att endast använda oss av TV3. Detta gjorde vi för att undersöka om 3 lägger sina reklamspots under program som motsvarar 3:s målgrupp, eller sprider dem över hela dygnet. Vi kontaktade även 3:s reklambyrå Mindshare för att få information om 3:s marknadsstrategi för tv-reklam. Offentlig information som finns tillgänglig på 3:s hemsida (www.tre.se) har använts i arbetet. Eftersom företaget inte är börsnoterat har vi inte fått ta del av affärsplanen vilket har lett till begränsningar gällande empirin kring företaget. Trots försök att kontakta 3 har vi inte fått någon respons. Utöver detta har vi studerat marknadsföringen, t.ex. reklamfilmer, för att urskilja vad 3 valt att lägga betoning på. Utifrån detta fick vi en bild av vad 3 vill kommunicera, och till vilka de vill vända sig till. 6

7 1.6 Disposition Kapitel 1, inledning, ger en inblick i arbetes innehåll och upplägg. Här presenteras också den studerade organisationen samt bakgrund till projektet. Syftet och den valda frågeställningen vi har arbetat utifrån presenteras. Kapitel 2, referensram, utgör en sammanställning av teorier och litteratur som fått ligga till grund för detta arbete. Kapitel 3, empiri, innehåller en redogörelse för resultat som framkommit i en enkätundersökning som gjorts samt annan information från TV3, Mindshare, och studerandet av en reklamfilm. Empirin ligger tillsammans med referensramen till grund för analysen i kapitel 4. Kapitel 4, analys, är som namnet antyder en analys av de data som kommit in under arbetet. Dessa data ställs mot teorierna som tas upp i kapitel 2. Kapitel 5, slutsats och diskussion, här diskuteras huvudresultaten från vår studie samt slutsatser vi dragit. 7

8 2 Referensram 2.1 Segmentering Segmentering innebär att dela upp marknaden i kundkategorier. Detta för att lättare anpassa marknadsföringen utav en produkt och inrikta sig mot en viss målgrupp (Söderlund, 1998) Klassificering av kunden Magnus Söderlund (1998) beskriver segmentering som en trestegsprocess. I den första delen behöver företaget granska vilken kundgrupp de vill vända sig emot klassificering av kunder. Inom kundgruppen kan det finnas stora skillnader, men för att kunna göra någon urskiljning av målgrupp, betraktas ändå gruppen som lika. I ena änden av linjen betraktas alla kunder som lika och hela marknaden utgörs av ett enda segment. I den andra änden ser man varje kund som unik, och varje individ representerar ett eget segment. Ett företag får ta ställning till var på skalan man vill placera sig, och hur mycket man vill segmentera marknaden för att få ut en målgrupp. Den första grova uppdelningen ett företag brukar göra, är att dela in marknaden i stora företag, små företag och privatpersoner (Söderlund 1998). Denna uppdelning är i sig alltför stor för att kunna bearbeta kunder utifrån. Det är inte ovanligt att klassificeringen av kunder går till så att en ansvarig marknadsförare förmodar att det finns olika segment och styr marknadsföringen utifrån det. Denna metod kan fungera, men det finns exempel där produkter inte har blivit framgångsrika eftersom marknadsföraren har gissat fel. Grunden för att klassificera kunderna, är att försöka kartlägga behoven hos de olika kundgrupperna och därefter matcha den mot de behov som den aktuella produkten tillgodoser Val av kunder När företaget segmenterat marknaden och därav fått fram olika kundgrupper, är det dags att välja vilka kunder företaget vill inrikta sig mot med sin produkt. Här finns två extremfall. Den ena sidan där alla kunder ska ha tillgänglighet till produkten, och på den andra sidan väljer man ut vissa grupper som får möjlighet till produkten. Exempel på sådana avgränsningar kan vara nattklubben som sätter en åldersgräns för att få komma in, eller kreditkortsföretag som kräver en viss inkomst för att kvalificera sig som kunder. I valet av kunder är det väsentligt med en kundkategori som stämmer överens med produkten/tjänsten som ett företag erbjuder. Dessutom behöver företaget granska hur lönsamma olika kundkategorier är (Söderlund 1998). Det är dock svårt att med säkerhet fastställa hur lönsam en kundgrupp är i jämförelse med andra vilket gör det svårt att prioritera vad det gäller lönsamhetsaspekten. 8

9 2.1.3 Bearbetning av kunder Det tredje steget i processen är att bearbeta den kundgrupp som företaget bestämt sig för att inrikta sig mot. På den sidan där alla kunder bearbetas identiskt ägnar sig företaget åt massmarknadsföring, medan man på den andra sidan sysslar med one-to-one marketing där man skräddarsyr erbjudanden för varje enskild kund. När marknadsföringen granskas kan det visa sig att företaget positionerar sig olika på de tre skalorna. Gemensamt för alla företag är dock att inga av dem är renodlat åt något håll, utan snarare mer eller mindre jämvikt med övervikt åt ena eller andra hållet. Alla företag arbetar i viss mån med segmentering, vilket är en nödvändighet för att överleva. Det är inte möjligt för ett företag att bearbeta alla tänkbara kunder. Det är inte ovanligt att det finns ett gap mellan klassificeringen av kunder, valet av kunder och bearbetningen av kunder (Söderlund 1998). Ibland läggs det stora resurser på att klassificera kunderna, ofta genom att anlita någon extern resurs. Det finns en rad olika anledningar till att underlaget inte används fullt ut, varken i valet eller i bearbetningen av kunderna. 2.2 Positioneringsmodellen Få företag är ensamma om en viss produkt på marknaden. Därmed är det nödvändigt för företag att förhålla sig till sina konkurrenter. Ett sätt att visa på skillnaden mellan olika alternativ är att använda sig av positioneringsmodellen. Magnus Söderlund skriver i sin bok Segmentering (1998) om positioneringsmodellen. Modellen går ut på att välja och bedöma ett varumärke, företag eller en vara i förhållande till konkurrenternas alternativ. Det kan också innebära att ett företag vill jämföra produkter i sitt eget sortiment med varandra, för att göra det lättöverskådligt använder man sig av positioneringsmodellen. Ursprunget till modellen kommer, enligt Söderlund (1998), från en artikel skriven av Jack Trout och Al Ries De menar att antalet produkter som lanseras på marknaden idag är så många att företag behöver nischa sig. För att lyckas med att sticka ut idag måste man anpassa marknadsföringen efter marknaden (Söderlund 1998). Trout & Ries skriver att en produkt som försöker tilltala alla kundgrupper kommer i slutändan inte tilltala någon alls. I sin bok Competitive Strategy föreslår Michael Porter (1998) att ett företag bör rikta in sig på att vara produktdifferentierat, lågprisledande eller nischat. Risken om företaget inte väljer inriktning är att de tappar marknadsandelar till konkurrenter som är bättre på det ena eller andra (Söderlund 1998). Positioneringsmodellen bör ses som en subjektiv ansats att göra en bedömning av företagets eller produktens konkurrens på marknaden. För att få fram ett resultat låter man människor bedöma en produkt eller ett företag och placera in dem i positioneringsmodellen. Ofta när människor väljer att bedöma en produkt i jämförelse med andra produkter utgår man från verkligheten som man själv upplever den, vilket gör att positioneringsmodellen ofta bygger på 9

10 människors uppfattningar. Uppfattningarna stämmer inte alltid överens med verkligheten (Söderlund 1998). 2.3 Indirekt kanal I marknadsföringen kan man välja mellan att gå via antingen direkta eller indirekta kanaler. Exempel på direkta kanaler är direktutskick, direktförsäljning och liknande, medan indirekta kanaler innefattar någon form av mellanhand. Att använda sig av indirekta kanaler inom marknadsföring innebär att ett företag kommunicerar med sina kunder genom en mellanhand såsom tv, dagspress eller radio genom att köpa reklamplatser inom deras ramar - vilket Söderlund (1998) beskriver. För att få ett så effektivt resultat som möjligt behöver man som marknadsförare söka information om kunderna och matcha den informationen med mediaaktörernas information, vilka konsumentgrupper de egentligen når ut till något som kallas indirekt matchning. Genom denna matchning kan ett företag välja var de vill köpa reklam för att nå sin målgrupp i så stor utsträckning som möjligt. Vid marknadsföring genom indirekta kanaler är det viktigt att ta hänsyn till kundernas inställning till reklam i olika sammanhang. I SOM-undersökningen från 2004 har 61% svarat ganska eller mycket negativt om tv-reklam, medan samma undersökning visar att endast 9% upplever annonser i morgonpress som negativt. Fördelar med tv-reklam som beskrivs i Business-to-Business pocket (2006) som ges ut av Dagens industri är möjligheten att kommunicera genom både ljud och rörliga bilder, att tvreklam engagerar på ett annat sätt än vad många andra reklamplatser gör. Det ger dessutom möjlighet till effektiva och detaljrika mätmetoder innan och efter man har en reklamkampanj. Genom tv-reklam når man ut till en stor grupp konsumenter under en kort period och man har få begränsningar vad det gäller utformning av reklam. Nackdelar som beskrivs med tv-reklam är att det är ett dyrt sätt att marknadsföra sig på, både gällande produktion och vid köp av reklamtid. Tv-reklam kräver dessutom god framförhållning, eftersom det tar tid att spela in, redigera och köpa plats för. Vid tv-reklam har man alltid ett tittarspill då få program har en homogen publik och då människor sitter och zappar framför tv:n (Business-to-Business, 2006). Tv-kanalerna säljer reklamtid på tre olika sätt. En annonsör kan välja Specifik placering och då själv välja tidpunkt och anslutning till vilket program som reklamfilmen ska sändas. En annan variant är RBS (run-by-station) där tv-kanalen väljer när reklamen ska sändas och där man lovar annonsören tittargaranti. Om företaget är berett att betala mer för reklamtid kan det välja att få sin reklam begärt placerad, vilket innebär att reklamfilmen går först eller sist i ett reklamblock. Något som kallas Top- & Tail (Business-to-Business, 2006). I Musik som passar produkten, en artikel i DN , diskuteras hur musik och reklam kan kopplas samman. I artikeln nämns många exempel på hur användandet av musik i reklam kan förstärka både produktens genomslagskraft och artistens karriär. 10

11 2.4 Företags konkurrensmedel Ett företag kan enligt Aniander m.fl. (1998) ha flera olika konkurrensmedel. Det vanligaste sättet är att dela in konkurrensmedlen i Kotlers 4P. P:na står för produkt, pris, plats och påverkan. Hur man väljer att mixa dessa konkurrensmedel beror på många faktorer, bland annat vilken marknad man befinner sig på eller i vilket stadie en produkt är. Dessa fyra P:n kallas även företagets marknadsmix och ska som en kombination av varandra tjänstgöra som företagets sätt att möta marknadens krav. 11

12 3 Empiri Här redovisar vi för resultaten utifrån vår enkätundersökning för att se hur de tillfrågade uppfattar 3. Vi redogör även för svaren vi fått från TV 3 och 3:s reklambyrå Mindshare. 3.1 Resultat från enkätundersökning Nedan visas resultatet från vår enkätundersökning kring mobiloperatören 3:s marknadsposition med antal svarande per alternativ (se bifogat enkätformulär). Medelålder: 20,17333 Kön: Man 33 st. Kvinna 42 st. Fråga Externa källor John Goliats, mediaplanner på Mindshare, 3:s reklambyrå, berättar i en intervju den 27 november 2007 att 3 köper sin tv-reklam på två olika sätt. Det ena alternativet kallar Goliats för RBS (run by station), vilket innebär att tv-kanalen själv förfogar att fritt placera ut reklamtillfällena under dagen. Vidare berättar Goliats att eftersom man kommer överens innan kampanjerna drar igång hur många tittare man ska nå placerar kanalerna ut reklamerna tills dess att tittarnivån har uppnåtts. Det andra alternativet som Goliats nämner men inte vid namn, innebär att 3 köper in sig i vissa tv-program där programmen har en mer definierad målgrupp och därför är ett dyrare alternativ. Goliats nämner också att de har valt en tydlig koppling med musik till varumärket 3 som ofta samarbetar man med olika artister i reklamspotarna (Goliats 2007). Utifrån TV3:s spotschema fick vi information om hur 3:s reklamer var fördelade under perioden maj-december Spotschemat visar vid vilken tidpunkt reklamerna sänds, i vilka program och vilka reklamer som är av RBS typ eller mer riktad reklam. Det framgår av spotscemat att 3 köpt in sig 64 gånger i ett speciellt tv-program av totalt 6275 reklamspots. De resterande 6211 reklamspotsen är vad Goliats benämner som RBS-reklam (TV3). TV3:s målgrupp är enligt Business-to-Business media pocket (2006) i åldrarna Goliats berättar även att generellt alla mobiloperatörer tror på musik i mobilen som innehållstjänst och en stor framtida intäktskälla. Därför vill 3 ha en stark varukoppling till musik (Goliats, 2007). På 3:s hemsida kan man finna att 3 profilerar sig som ett företag som ska vara den ledande leverantören av tredje generationens mobiltjänster inom Sverige. Det 12

13 står även att kunderna bland annat använder sig av kringtjänster som musik och Internet i mobilen (www.tre.se). I Musik som passar produkten, en artikel i DN , diskuteras hur musik och reklam kan kopplas samman. I artikeln nämns många exempel på hur användandet av musik i reklam kan förstärka både produktens genomslagskraft och artistens karriär. 3.3 Beskrivning av 3:s tv-reklam Kylie Minogue står med ett stort leende instängd i en röd design-tv-mobil. Hi I m Kylie Minogue, and you can hear my new single two hearts first at 3 Kameran glider ner på menyknappen som föreställer en vinylspelare. Samtidigt som Kylie sjunger sin nya låt fortfarande instängd i mobilen snurrar kameravinkeln uppåt och så spelas en ny svensk tjejröst upp. Bakgrunden är hela tiden svart med produkten i fokus. Nästa klipp visas mobilen i två färger, tillsammans med en skylt som visar priserna, först för telefonen (0kr/månad), och sedan för grundabonnemanget med betydligt mindre text(299 kr/månad) Nu kommer höstens hetaste designmobil, du får den utan extra kostnad och med 3 abonnemang kan du ringa, smsa och använda upp hela abonnemangsavgiften. Köp på tre.se i närmaste butik eller på Reklamen avslutas med en tredje tjejröst som säger: It s good to be three. Reklamklippen avslutas med en trea som ser ut som en byggnadsställning, med strålkastare i storstadsmiljö. 13

14 4 Analys Var skulle du placera in 3 angående trendighet kontra mer traditionell? 3 15% 4 3% 0 4% 1 37% 2 41% 4.1 Analys av enkätundersökningen Diagrammet visar resultatet på fråga fyra i enkäten. Deltagarna blev tillfrågade hur de uppfattade 3, trendigt eller traditionellt? De flesta har svarat alternativ två på en fyragradig skala, där ett är trendigt och fyra traditionellt. En liten grupp, 3 % har svarat alternativ fyra, traditionellt. 14

15 Hur uppfattar du 3:s priser på mobiltjänsterna? 4 20% 0 7% 1 7% 2 25% 3 41% Bedöm mobiloperatören 3 på följande punkter: Pris på abonnemang per månad 4 19% (blank) 0% 0 15% 1 7% 2 17% 3 42% Diagrammen visar resultatet på fråga tre och fem (se bilaga). Här kan vi se att de allra flesta, 41%, på fråga tre, svarat alternativ tre, näst dyrast. För att undersöka validiteten i svaren, återkom frågan om pris senare i enkäten under fråga fem, där vi fick annorlunda svar. Ungefär lika stor andel har svarat alternativ tre, men här har fler respondenter svarat 0, dvs. inte givit något svar, eller skrivit Vet ej. I samband med att enkäten delades ut, stötte vi på personer som inte ville delta eftersom de upplevde att de inte kunde sig svara på frågorna. Vi tror att skillnaden i frågornas formuleringar gjort att vi fått olika svar. Eftersom fråga fem kan uppfattas som mer specifik än fråga tre, kan det vara svårare för respondenten att svara, om de inte själva har någon erfarenhet av 3:s priser. Fråga tre är inriktat mot priset för 15

16 mobiloperatörens tjänster medan fråga fem är inriktat på abonnemangskostnaden i sin helhet. 3 har olika abonnemang med en rad olika tjänster, såsom musik eller MSN messenger att erbjuda sina kunder. Analys av enkäten visar att det är lättare att uppfatta priserna för mobiloperatörens tjänster, jämfört med abonnemangspriserna som är lite svårare att veta priset på. Vi antar att det beror på att 3 i sin tv-reklam framhäver enstaka tjänster snarare än abonnemangspriser. Vi tror att det är en medveten strategi från 3 att visa priserna per tjänst istället för kostnaden per abonnemang. Enligt enkätundersökningen uppfattas 3 som relativt dyrt. 4.2 Analys av 3:s tv-reklam Reklamfilmerna utspelar sig i miljöer där 3 försöker tilltala sin målgrupp genom igenkänning. Ofta visas offentliga och urbana miljöer som caféer, gator, tunnelbana, bussar eller bilar, men också hemmiljö med trendiga lägenheter eller som i vårt fall en ren studiomiljö. Skådespelarna i filmerna speglar också 3:s målgrupp, vilka är ungdomar eller yngre medelålder. Som tidigare nämnt är tv-reklam ett starkt medium, där annonsören kan kombinera ljud och rörliga bilder för att på så vis förstärka sitt budskap. 3 utnyttjar detta och varvar dataanimationer, filmklipp och musik. I reklamen figurerar också artister och 3 hjälper till att marknadsföra artisten i utbyte mot att de är med i 3:s reklamfilmer. Vilket kan tänkas vara gynnsamt både för artisten och företaget. 3 är som tidigare nämnts en av de största köparna av tv-reklam. Enligt positioneringsmodellen tappar individen intresse vid för hög frekvens av reklam. För mycket reklam smälter helt enkelt in i mängden, och annonsören riskerar att uppnå sämre effekt. Som Business-to- Business (2006) skriver, är tv-reklam dessutom dyrt och många tv-tittare byter kanal när det blir reklam. TV-reklam når ut till många vilket är dess styrka samtidigt som dess svaghet, tvreklam vänder sig inte bara till målgruppen, vilket gör det svårt att utforma budskap riktade enbart till denna. Precis som Porter (1998) skriver, riskerar en produkt utformad för alla att inte passa någon. Dessutom, som SOM-undersökningen från 2004 visar, har 61% av befolkningen en negativ inställning till tv-reklam. För att knyta an till Söderlunds (1998) modeller kring segmentering, antar vi att 3, som många andra företag vill se kunden som unik. Den tv-reklam de använder sig av visas vid alla tidpunkter på dygnet. Detta stödjer istället den motsatta inställningen att alla kunder är lika. Vi menar därför att 3 är positionerad i mitten av skalan för klassificering av kunden. 3 når med sina massiva kampanjer ut till många målgrupper, även om deras reklam i sig är inriktat till deras specifika målgrupp. Det faktum att 3 vid 6211 av 6275 reklamspots, låter TV3 stå för fördelningen av reklamspotsen kan utifrån positioneringsmodellen leda till att 3 tappar sitt förtroende hos målgruppen. 3 har i samråd med sin reklambyrå Mindshare bestämt att i stor utsträckning använda sig av RBS, dvs. det billigare alternativet. 16

17 5 Slutsats och diskussion 3 har gjort en relativt tydlig marknadssegmentering och utformat sina reklamfilmer för att nå rätt målgrupp. Dock finns risken att strategin faller, eftersom de inte köpt reklamtid vid speciella tillfällen utan sänder dygnet runt. Även om filmerna i sig är riktade mot målgruppen, finns risken att de försvinner i bruset när de återkommer för ofta. Här kan vi jämföra med gapet Söderström (1998) beskriver, mellan klassificeringen och bearbetningen av kunderna. 3 utgår från en kvantitativ massinriktad marknadsföring, vilket enligt positioneringsmodellen kan leda till att 3 tappar fokus på sin segmentering och deras mål med marknadsföringen. TV3:s målgrupp är i hög grad liknande 3:s, men att på dessa grunder påstå att marknadsföringen därav är kundanpassad är en överdrift. 3 har en uttalad inställning om att vilja uppfattas som trendiga. I vår enkätundersökning har största delen av respondenterna också svarat att de uppfattar 3 som trendiga. Därför anser vi att 3 som företag lyckats att profilera sig som ett trendigt företag. Receptet bakom framgången kan kopplas till att 3 förknippas med tekniska innovationer och ledord såsom ledande inom vår bransch (www.tre.se). TV3 avslöjar för oss att 3 är bland de företag som köper flest reklamkampanjer under ett år. 3:s intensiva reklamkampanj och målsättningen om ständig förnyelse verkar ha slagit väl igenom eftersom vår undersökta grupp uppfattar 3 som trendigt. I 3:s reklamfilmer presenteras både produkterna, dvs. både mobiltjänsterna, telefonen, och priset. Produkten presenteras grundligt och priset visas på en diskret skylt vid sidan av utan att någon röst läser upp detta. 3 belyser alltså inte priset i sina reklamer men säger att med 3 abonnemang kan du ringa, sms:a och använda upp hela abonnemangsavgiften. Detta erbjudande låter precis som 3 vill hävda mycket förmånligt men i kursiv text längst ner i bild visas den totala minimikostanden på två år som uppgår till 7425 kr. Du har 299/kr i månaden att använda upp, men när denna pott är slut så blir beloppet per månad betydligt högre och således även totalkostnaden. Utifrån detta resonemang tror vi förklaringen ligger till att våran enkätundersökning visade att konsumenterna uppfattade 3 som dyrt. Medan 3 framhäver priset som förmånligt och som ett säljargument i marknadsmixen tycker konsumenterna enligt våran enkätundersökning att priserna är dyra. En annan slutsats av detta kan bli förödande för företaget då denna inkongruens mellan kund och företag kan leda till att kunden tappar sitt förtroende för företaget i slutändan. 17

18 6 Referenser 6.1 Böcker Söderlund, M. (1998), Segmentering, Malmö: Liber AB Andersson, C. (2005), Dagens Industri Business-to-Business pocket, Stockholm: Dagens Industri Porter, M. (1998), Competetive Strategy: Techniques for analyzing industries and competitors, New York: Free Press 6.2 Artiklar Elfving, M. (2004) Svenskarnas inställning till reklam, i Holmberg & Weibull (red.) Lyckan kommer, lyckan går, SOM-rapport 36, Göteborgs Universitet Norin, C. & Quader, B (2005). Marknadsföringen av 3G-telefoni, C-Uppsats vid Södertörns Högskola Carp O. ( ), Musik som passar produkten, Dagens nyheter, 6.3 Övrig information asp ( ) ( ) 6.4 Intervjuer John Goliats Mediaplanner, Mindshare

19 7 Bilagor 7.1 Enkätundersökning Enkätundersökning kring mobiloperatören 3 s marknadsposition Ålder Kön Man Kvinna Hur är din uppfattning om 3 s storlek på mobilmarknaden: Minst Störst Jag tycker att 3 erbjuder Sveriges bästa mobiltjänster: Instämmer Instämmer inte alls helt Hur uppfattar du 3 s priser på mobiltjänsterna? Billigt Dyrt Vart skulle du placera in 3 angående trendighet kontra mer traditionell? Trend Traditionell Bedöm mobiloperatören 3 på följande punkter: Pris på abonnemang per månad Billigt Dyrt Kringtjänster såsom videosamtal, mms, musik och Internet i mobil Många Få Trygghet i varumärket Pålitligt Opålitligt Tillgänglighet till kundservice, butiker osv. Hög Låg 19

20 Erbjudanden i form av paketpriser Förmånliga Dåliga Telefon, teknisk utveckling, funktioner etc. Ej avancerad Avancerad Tack för din medverkan, var vänlig lämna tillbaka enkäten samt eventuell penna! 20

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Kan väljas bort (zappa) Hög impact. Begränsad tid den visas (oftast 30 sekunder) Högt kom-ihåg

Kan väljas bort (zappa) Hög impact. Begränsad tid den visas (oftast 30 sekunder) Högt kom-ihåg Kapitel MDK A Tv-reklam Fördelar Nackdelar Påverkar flera sinnen Dyrt Når nästan alla Kan väljas bort (zappa) Hög impact Begränsad tid den visas (oftast 30 sekunder) Högt kom-ihåg Når inte alla grupper

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål TV-tittarnas programpreferenser och TV-kanalernas programutbud TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH TV-KANALERNAS PROGRAMUTBUD KENT ASP Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Vad är visuell kommunikation?

Vad är visuell kommunikation? Vad är visuell kommunikation? Det vi ser upplever läser tar in... och påverkas av... då är det mycket att förhålla sig till. Hur klarar vi av att sortera? Varför påverkas vi av viss kommunikation och inte

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor

Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor Anna Maria Szczepanska E-post: annszc@hv.se Kurs: EOA100 Högskolan Väst 1 Ur Lindblad-Gidlund et al 2010 Förvaltning och medborgarskap i förändring

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

» Det är viktigt för oss att synas kontinuerligt

» Det är viktigt för oss att synas kontinuerligt » Det är viktigt för oss att synas kontinuerligt och på rätt sätt. Stora format på sajter med hög «räckvidd är navet i vår närvarostrategi Åsa Bergendorf Olsson, marketing co-ordinator, Fritidsresor AB.

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid Harjoitusty ö 5. Försäljning, marknadsföring och kundens

Läs mer

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Av: Viktor Andersson, Axel Johansson, David Bååth, Josefin Ribers, Hesam Jafaei Innehållsförteckning Nuvarande Situation Intern och extern marknadsföringsanalys

Läs mer

Positionering. konkurrenterna i konsumentens sinne. Per E Åsberg

Positionering. konkurrenterna i konsumentens sinne. Per E Åsberg Positionering Inpränta ett erbjudande relativt konkurrenterna i konsumentens sinne Per E Åsberg Dagens agenda Positioneringsstrategi Positioneringens roll i varumärkesarbetet Vad är positionering egentligen?

Läs mer

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på Varumärkesbok Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på marknaden. Vi är MooreGames Tanken kring MooreGames

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Att välja abonnemang

Att välja abonnemang Att välja abonnemang 1. Internetabonnemang (bredband) Fast anslutning o Telefonnätet (Telias gamla koppartråd) o Kabel-TV (t.ex. Comhem) o Fiber (t.ex. Stadsnät) Mobilt bredband Jag har av praktiska skäl

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Goda råd för reklamköpare

Goda råd för reklamköpare Goda råd för reklamköpare Innehåll > Kommunicera din position > Gör fler flugor på smällen > Följ din målgrupp, inte konkurrenterna > Var lite wild & crazy > Våga vara ledande eller Stureplanseffekten

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org CRM i molnet. Från relationer till upplevelser - mjuka värden och hårda fakta Stockholm 20 september Viktoria Ohlsson Marknadsansvarig Wednesday Relations Medlemmar (11 000) Leverantörer Konsulter Byråer

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 I EN AMERIKANSK UNDERSÖKNING....bland kommunikationschefer uppgav en majoritet att de upplever att förändringarna de senaste två åren är mer omfattande och

Läs mer

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR Affärer direkt 9 skäl att testa DR Direktreklam är en snabb, enkel och kostnadseffektiv marknadsföringskanal direkt till dina kunder. Du&Co listar några av de främsta skälen för dig att testa direktreklam.

Läs mer

Affärsplan en första skiss

Affärsplan en första skiss Affärsplan en första skiss Affärsplan datum Kontaktuppgifter: Företagsnamn Postadress Organisationsnu mmer Företagsform Kontaktperson Mobiltelefon Webbadress E- post Verksamhet: Beskriv verksamheten med

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

Har idag internet. Leverantör av internet

Har idag internet. Leverantör av internet Sammanställning av Enkät; IT-och telekomtjänster Brf Jästen 2014 Enkäten lämnades ut till samtliga lägenheter inom Brf Jästen. Medlemmarna hade ca 2 veckor på sig att fylla i enkäten och lämna in den i

Läs mer

Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar

Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar Starta eget Bok 1 Nulägesbeskrivning Interna, externa förutsättningar HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662 23 73 0910-72

Läs mer

Marknadsmixen 4P Daniel Nordström Marknadsföring

Marknadsmixen 4P Daniel Nordström Marknadsföring Marknadsmixen 4P Daniel Nordström Marknadsföring Marknadsföringsprojektets olika delar Disposition av marknadsplanen Moment 1 Nulägesbeskrivning Moment 2 Marknadsundersökning Moment 3 Mål och strategier

Läs mer

Massmedier. Inledning

Massmedier. Inledning Massmedier Inledning Ordet medium kommer från latin och betyder mitten, centrum eller förmedlare. I plural (när det är flera) säger man media eller medier. Medier är egentligen bara olika kanaler eller

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Reklam funkar inte på mig. Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009

Reklam funkar inte på mig. Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009 Reklam funkar inte på mig Unga, marknadsföring och internet Seminarium 8 oktober 2009 Detta ville vi undersöka: Var tonåringar surfar Hur mycket reklam de exponeras för Hur stor andel reklam är för mat

Läs mer

Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om

Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om detta fick vi många kommentarer. Rapporteringen och kommentarerna

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Resan till marknadsledarskapet. En presentation om varumärke och positionering. Lars Källgren, varumärkeskonsult på Cabomba Brothers.

Resan till marknadsledarskapet. En presentation om varumärke och positionering. Lars Källgren, varumärkeskonsult på Cabomba Brothers. Resan till marknadsledarskapet En presentation om varumärke och positionering. Lars Källgren, varumärkeskonsult på Cabomba Brothers. Varumärket har tre beståndsdelar Värdering KÄRNVÄRDEN MISSION POSITION

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

Innehåll. Förord 9. Du är en digital detektiv 22 Ta kontroll över din karriär 22. Bokens upplägg 11. Stick ut bygg ditt personliga varumärke 24

Innehåll. Förord 9. Du är en digital detektiv 22 Ta kontroll över din karriär 22. Bokens upplägg 11. Stick ut bygg ditt personliga varumärke 24 Innehåll Förord 9 Bokens upplägg 11 Du är en digital detektiv 22 Ta kontroll över din karriär 22 kapitel 1 Förstå de nya karriärtrenderna 13 Ditt arbete är inte längre en plats 13 Din arbetsbeskrivning

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Strategisk profilreklam

Strategisk profilreklam Det har skett en förändring från att i kommunikationsmixen satsa på reklam och sales promotion till ett synsätt som betonar integrerad kommunikation och ser till den totala effekten av alla kommunikationsaktiviteter

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

När storleken har betydelse

När storleken har betydelse Datum: 213-1-25 DISKUSSIONSMATERIAL Patrik Sandgren När storleken har betydelse Kostnaden för en mobil digital livsstil baserad på en mobiltelefon med surf via 4G Det trådlösa livet Den 25:e oktober 213

Läs mer

Seminarieuppgift 1 Omvärldsanalys. D3 Deborah Ghebre, Christina Petrescu, Lucas Palm, Emelie Norström & Emil Olsenmyr

Seminarieuppgift 1 Omvärldsanalys. D3 Deborah Ghebre, Christina Petrescu, Lucas Palm, Emelie Norström & Emil Olsenmyr Seminarieuppgift 1 Omvärldsanalys D3 Deborah Ghebre, Christina Petrescu, Lucas Palm, Emelie Norström & Emil Olsenmyr Omvärldsanalys Vattenfall AB Vattenfall är ett svenskt bolag som grundades 1909 i Trollhättan.

Läs mer

Butikschefsprogrammet. Examensarbete 10p (B-nivå), vt 2007. Studieort: Lidköping. Studie grupp: 1. Författare: Anne Richardsson Sanna Karlsson

Butikschefsprogrammet. Examensarbete 10p (B-nivå), vt 2007. Studieort: Lidköping. Studie grupp: 1. Författare: Anne Richardsson Sanna Karlsson Butikschefsprogrammet Examensarbete 10p (B-nivå), vt 2007 Vilken reklamkanal av annonsering, direktreklam, tv- och radioreklam skapar störst uppmärksamhet och intresse hos singelhushållen i en medelstor

Läs mer

Lycka till! Joacim & Madelaine

Lycka till! Joacim & Madelaine Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST TENTAMEN MARKNADSFÖRING, EFO706 2013-04-25, torsdag, Tid: 08.10-12.30 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel är tillåtna. Skriv din kod

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Marknadsföring via Twitter

Marknadsföring via Twitter Marknadsföring via Twitter Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Ann-Sofie Hellsén anhe0037@student.hv.se 2011-05-20 Innehållsförteckning Inledning... 1 Beskrivning... 1 Diskussion... 4 Slutsats...

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN KONTAKTPERSONER: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET RÅDGIVNING AGRI AB Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - VD Per Nilsson

Läs mer

Alla är media Ny Strategisk Marknadsföring.

Alla är media Ny Strategisk Marknadsföring. Alla är media Ny Strategisk Marknadsföring. Bakgrund 1. Macro Under hela 1900-talet har vår ekonomi byggt på att nå massorna. Massproduktion > massdistribution > massmedia > mass..a köpare! (Mass)mediaföretagens

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2008-03 Mobilt Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för, förbetalt kort och

Läs mer

Survey and analysis of morningpapers

Survey and analysis of morningpapers Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Rapport 1,5 HP JMM Höstterminen 2014 Survey and analysis of morningpapers En enkätundersökning av medievanor på morgonen. Är papperstidningen på väg att

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal...

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Budskap Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Den grafiska formen tillsammans med formuleringen av budskapet - en kanal

Läs mer

Tidningsannonser En personlig ton

Tidningsannonser En personlig ton Tidningsannonser En personlig ton Uppmärksamhetsord: Gratis, nyhet! Annonsen skall ge upphov till en åtgärd hos mottagaren kupong,tävling,utlottning mm I vilka tidningar annonserar de konkurrenter som

Läs mer

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar:

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar: Gabriel Forsberg 5 mars 2013 Statsvetenskap 2 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 4- PM Inledning: Anledningen till att jag har bestämt mig för att skriva en uppsats om hur HBTQ personer upplever sig

Läs mer

Affärsplan. Innovation camp 2016 Grupp 11

Affärsplan. Innovation camp 2016 Grupp 11 Affärsplan Innovation camp 2016 Grupp 11 Innehållsförteckning Organisation 3 Vilka är vi? 3 Vår tjänst - IC for you 4 Utseende och innehåll 4 Ekonomi 5 Inkomster 5 Utgifter 5 Målgrupp 6 Koppling till avfallstrappan

Läs mer

FeelMap. zecobyte. Put your brand on a map. www.zecobyte.com

FeelMap. zecobyte. Put your brand on a map. www.zecobyte.com FeelMap Put your brand on a map zecobyte www.zecobyte.com The Consumer does not behave as he says, he does not say what he thinks and does not think what he feels. David Ogilvy Ett framgångsrikt och lönsamt

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

PRISLISTA 2013. 24Norrbotten och Nya Medier

PRISLISTA 2013. 24Norrbotten och Nya Medier PRISLISTA 2013 24Norrbotten och Nya Medier Tv när du har tid. 24Norrbotten är en lokal nyhetskanal. Här förmedlas lokala händelser via nyhetssändningar, program och text-tv. Programformatet för 24Norrbotten

Läs mer

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi (exempel Volvo) Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Mission Vision.

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi (exempel Volvo) Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Mission Vision. Företagsstrategi Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring ME1002 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 4 Tomas Sörensson 1 Affärsidé Mission Vision Mission Övergripande uppgift Vision Önskvärt

Läs mer

Definitioner Event syftar på det arrangemang/evenemang som samlar målgruppen i tid och rum och som inkluderar ett möte i vilket en upplevelse skapas o

Definitioner Event syftar på det arrangemang/evenemang som samlar målgruppen i tid och rum och som inkluderar ett möte i vilket en upplevelse skapas o Sponsring Definitioner Event syftar på det arrangemang/evenemang som samlar målgruppen i tid och rum och som inkluderar ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras (Behrer & Larsson,

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Nu är det dags att vända blad. Lite inspiration för dig som ska hjälpa till att förändra bibliotekets varumärke.

Nu är det dags att vända blad. Lite inspiration för dig som ska hjälpa till att förändra bibliotekets varumärke. Nu är det dags att vända blad. Lite inspiration för dig som ska hjälpa till att förändra bibliotekets varumärke. 2 Vi är kända, men kunskapen om oss måste bli bättre. Kännedomen om biblioteken är mycket

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tre Högar. Presentation av triple-play tjänster till Brf Tre Högar

Bostadsrättsföreningen Tre Högar. Presentation av triple-play tjänster till Brf Tre Högar Presentation av triple-play tjänster till Brf Tre Högar 1. 1 Ownit Broadband Vår affärsidé innebär att erbjuda kostnadseffektiva helhetslösningar avseende Bredband, TV, Telefoni och LAN-installation. Våra

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Affärsplan en första skiss

Affärsplan en första skiss Affärsplan en första skiss Affärsplanen färdigställd datum Företaget Företagsnamn Adress Postnr Ort Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Kontaktperson Tel kontaktperson Företagsform Webbsida Bankförbindelse

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

ReKo Övning - Produkt- och Målgruppskort

ReKo Övning - Produkt- och Målgruppskort ReKo Övning - Produkt- och Målgruppskort Övning 1: Reflektera, diskutera och kreera! I denna övning ska deltagarna utarbeta exempel på reklam anpassad till produkt och målgrupp! Som underlag har du som

Läs mer

Affärsplaner för samhällsentreprenörer? Distanskurs i SHE Fredrik Björk, Malmö högskola

Affärsplaner för samhällsentreprenörer? Distanskurs i SHE Fredrik Björk, Malmö högskola Affärsplaner för samhällsentreprenörer? Distanskurs i SHE Fredrik Björk, Malmö högskola Affärsplaner Aktörer som stöder entreprenörskap - som ALMI, Coompanion - Bistår gärna med att utforma en affärsplan

Läs mer

CARLSSONS RESOR DEL III

CARLSSONS RESOR DEL III DEL III HANDLINGSPLAN GENOMFÖRANDE/UPPFÖLJNING HANDLINGSPLAN Aktiviteter Tidplan Budget GENOMFÖRANDE UPPFÖLJNING 1 HANDLINGSPLAN Med slutsatser från situationsanalysen samt affärsidé, strategier och mål

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT C

EXAMINATIONSUPPGIFT C EXAMINATIONSUPPGIFT C Helene Brogeland Nyckelbegrepp - introduktion till MKV distans VT2013 (1MK162) 2013-03-11 Innehåll 1. Teorier rörande medieanvändarnas makt... 3 1.1. Användningsforskningen... 3 1.2.

Läs mer

HUR FÅR MAN UT MER AV ÖPPNA SVAR?

HUR FÅR MAN UT MER AV ÖPPNA SVAR? HUR FÅR MAN UT MER AV ÖPPNA SVAR? HUR FÅR MAN UT MER AV ÖPPNA SVAR?* 1. NETÄKEN ÅP DNÄV! 1. VÄND PÅ ENKÄTEN! 2. ENGAGERA MERA! 3. LÅT IP JOBBA! 1. VÄND PÅ ENKÄTEN! 1. VÄND PÅ ENKÄTEN! Har du några övriga

Läs mer

Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark

Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark Uppdragsgivare: Kontaktperson: Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark Krogar mot Knark är ett

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Torget Säljer dina produkter!

Torget Säljer dina produkter! Vad gör Torget.se? Torget Säljer dina produkter! Torgets vision och affärsidé Vision: Torget.se ska vara det naturligaste valet för alla svenska konsumenter när de vill ta hjälp av ett medium för att hitta,

Läs mer

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. En relevant kyrka? 11 APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Är kyrkan relevant och i så fall på vilket sätt? Vilka förväntningar och förhoppningar har enskilda på kyrkans roll i samhället

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Strategiskt ledande är bra ledande

Strategiskt ledande är bra ledande Strategiskt ledande är bra ledande Ledarskap kan förstås på många olika sätt. Ett sätt att se på det är att uppfatta ledarskapet som ledarens förmåga att styra den energi som finns i organisationen så

Läs mer