Personal och arbetsliv 180 hp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personal och arbetsliv 180 hp"

Transkript

1 Personal och arbetsliv 180 hp

2 Viktig kunskap bred bas Kan du tänka dig ett samhälle utan arbete? Det är svårt eftersom arbete utgör en central del av samhället och har stor betydelse för ditt och andra människors liv. Därför är det viktigt med personer som kan identifiera och analysera frågor och problemkomplex som rör arbetslivet och dess sätt att fungera. Om du tycker detta är ett intressant område, ger programmet Personal och arbetsliv dig en bred kunskapsbas med grund i samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Kunskaperna ger dig goda förutsättningar och bra kunskaper för en framtida karriär inom personal- organisations- och arbetslivsområdet. En del av utbildningen läser du gemensamt med dina studiekompisar. Termin fyra och fem kan du välja att läsa företagsekonomi, pedagogik, psykologi, rättsvetenskap, sociologi eller socialpsykologi. Här väljer du själv vilken inriktning som intresserar dig och kan skapa din egen profil. Under utbildningen finns olika möjligheter till en bra kontakt med yrkeslivet, till exempel genom gästföreläsare och mentorer som knyts till programmet. Vi erbjuder även en valbar kurs, verksamhetsförlagd utbildning, som ger dig möjlighet till värdefull praktik. Du har också goda möjligheter att få internationell erfarenhet, genom vårt utbyte med utvalda högskolor och universitet.

3 JON NIELZEN Jag har helt klart haft stor nytta av min utbildning Jon Nielzen är jobbcoach på Arbetsförmedlingen - och egen företagare. Han började studera när han var 30 år, lite äldre än flera av studiekamraterna. Med sig i bagaget hade han arbetslivserfarenhet från bland annat försäljnings- och restaurangbranschen. Under studietiden jobbade han även på Drivhuset och INOVA, som coach åt studenter och andra med idéer i fröstadiet. Jag gillar helt klart att jobba med människor. Relationer är viktigt, och det var den aspekten som gjorde att jag valde programmet Personaloch Arbetsliv framför andra utbildningar som jag också sneglade på. Men det roligaste att läsa var arbetsrätten, säger Jon Nielzen entusiastiskt. Efter flera år inom den privata sektorn, ville Jon Nielzen gärna pröva på en statlig myndighet eller kommunal verksamhet. Idag är han jobbcoach på Arbetsförmedlingen. - Som jobbcoach ger jag stöd åt många olika typer av människor, allt från 19-åringar som ännu inte kommit ut på arbetsmarknaden till 60+ med ett helt yrkesliv med sig. Det är omväxlande och jag gillar den spännvidden. Min roll är att hitta verktyg och nya infallsvinklar för att individerna ska hitta nytt jobb, förklarar Jon. Jon valde att studera med arbetsrättslig inriktning. Innan han började på programmet läste han handelsrättslig översiktskurs och även marknadsrätt. Jag gillade den tjocka lagboken! Och blev väldigt intresserad av just arbetsrättsdelen. Steget vidare till Personal- och Arbetslivsprogrammet kändes naturligt. Utbildningen ger ett väldigt bra fundament för vårt samhälle och en bra överblick över området. Jag som jobbat länge i olika branscher med bland annat personalfrågor, saknade ibland kopplingen till den praktiska verkligheten och kände att en del teorier hade blivit gamla. Men teorierna behövs också, för de ger en annan dimension till verkligheten, säger Jon. Det egna företaget har levt vidare, med rådgivning i avtalsrätt och arbetsrätt, föreläsningar inom försäljning samt coachning. Det kan handla om personalutbildning eller coachning vid företagsbildningar. Tidigare har Jon även drivit ett företag inriktat mot verksamhetutveckling, i första hand för restaurangbranschen mot företag som behövt rådgivning och stöd i en förändring av ägarstrukturen. Jag har helt klart haft stor nytta av min utbildning. Särskilt arbetsrätten, men också kursen operativt personalarbete där vi jobbade med case, gruppövningar och samtalsseminarier. Det var riktigt bra. Och jag har inte släppt studierna helt, utan går just nu en kurs i ledarskap i projekt. Den kan jag rekommendera! avslutar Jon Nielzen. HELEN ERIKSSON Arbetet är varierande och roligt anders jonsson Jag fick möjlighet att arbeta med saker som jag inte kunnat föreställa mig Studierna förberedde mig bra för arbetslivet och jag känner att jag kan jobba både operativt och mer strategiskt, säger Helen Eriksson, rekryterare vid Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB. Helen Eriksson läste Personal- och Arbetsliv med inriktning mot sociologi. Under studierna jobbade hon även extra på Vägvalet, Karlstads universitets karriärvägledning och studenternas kontakt med arbetslivet. Det gav extra erfarenhet och studierna kom väl till användning. Idag jobbar hon med att rekrytera civila till insatser på den internationella arenan. Bland annat har hon varit ansvarig för att rekrytera personer till MSB:s base camp på det jordbävningsdrabbade Haiti. Arbetet är varierande och roligt, med både operativt och strategiskt personalarbete i form av rekrytering. Man behöver bland annat kunna vara flexibel och jobba i kriser där ny information, kring vad som behövs hela tiden kommer in. Katastrofen i Haiti var ett tydligt exempel, där förutsättningarna och kraven ändrades ofta och snabbt. Anders Jonsson arbetar som personalsekreterare på Teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstads kommun. Han studerade med arbetsrätt som inriktning och fyllde även på med kurser inom bland annat projektledning och rättsvetenskap. Han var klar med sin utbildning för ett par år sedan och började jobba redan under sista terminen. Jag jobbade som rekryteringsassistent på ett företag under studietiden. När jag var klar med studierna fick jag jobb som projektledare inom en intresseorganisation för stål- och verkstadsindustrin. Där arbetade jag med attitydfrågor och kompetensförsörjning innan jag fick tjänsten på Karlstads kommun. Jag har haft som mål ända sedan jag började läsa på PA-programmet att det är som personalare jag vill arbeta. Vägen dit var kanske krokig men väldigt lärorik och nyttig och gav mig värdefull arbets- och livserfarenhet. Jag fick möjlighet att arbeta med saker som jag bara

4 några år tidigare inte kunnat föreställa mig. Det visar på vilken bred utbildning personal- och arbetslivsprogrammet är och vilka möjligheter den ger. Att arbeta som personalsekreterare på en förvaltning i en mellanstor kommun innebär ett varierande arbeta med vitt skilda arbetsuppgifter. Anders arbetar bland annat med arbetsrättsliga ärenden, lokala kollektivavtal, policies, kompetensförsörjning och personalbokslut, men också planering inför exempelvis arbetsmarknads- och utbildningsdagar. Eftersom vi är en personalstab är vår uppgift att serva och ge cheferna i förvaltningen stöd i personalrelaterade ärenden. Cheferna kommer till oss för att få hjälp vid rekrytering, arbetsmiljöarbete och rehabilitering. Det är även vi som har hand om lönerna på förvaltningen. Arbetet är både operativt och strategiskt och genom att vi på staben skriver personalbokslut, får vi en aktuell bild av ett antal personalstrategiska frågor som vi sedan kan arbeta utifrån. Det är ett omväxlande och stimulerande jobb som jag trivs väldigt bra med. JOHAN RYSTEDT Jag kan se att det vi läser i högsta grad är relevant. Johan Rystedt är student och började läsa på Personaloch Arbetsliv hösten Han har valt inriktningen mot socialpsykologi. Johan Rystedt arbetade redan innan studierna med rekryteringsfrågor och tyckte det var ett intressant område. Yrkeserfarenheten är något han haft nytta av även i studierna. Jag kan se att det vi läser i högsta grad är relevant. Redan under det första året ges en bra koppling till HRM-området, Human Resource Management. Att träffa mentorer från arbetslivet tidigt under utbildningen är bra. Det gör att vi tidigt får jobba med verkliga case, träffa yrkesverksamma, skriva rapporter och göra presentationer, säger Johan Rystedt. Utbildningens internationella kontakter är väl utvecklade och det finns bra möjligheter till längre och kortare utlandsstudier. Vi har haft utbyte med ett polskt universitet. De polska studenterna var hos oss en vecka och sedan var vi i Polen en vecka. Vi besökte bland annat företag och fokus låg på strategiskt personalarbete. Man kunde även välja utbyte med Holland, och då ha ett europeiskt perspektiv, berättar Johan Rystedt. Målet är att jobba inom personalområdet med olika frågor. Just nu är det C-uppsats som gäller och Johan Rystedt fokuserar på strategisk kompetensförsörjning. Uppsatsarbetet ingår även i ett forskningsprojekt inom arbetsvetenskap, så kopplingen mellan utbildning och forskning är konkret och tydlig. David Johansson Jag är väldigt nöjd med utbildningen David Johansson är konsultchef på Academic Work, ett av Nordens största bemanningsföretag och rekryteringsföretag för studenter och unga akademiker. Att vara konsultchef är en bred tjänst och omfattar bland annat försäljning av Academic Works tjänster, rekrytering, urval och intervjuer av medarbetare samt personalansvar för de konsulter som anställs. Det team jag ansvarar för jobbar mycket med ekonomirelaterade tjänster. Det är till exempel ekonomiassistenter, men även kommunikatörer och olika typer av administrativa tjänster, berättar David Johansson. Under studierna riktade David in sig mot arbetsrätt och handelsrätt, något han idag har stor nytta av. Jag skriver ofta olika typer av avtal, beroende på vilken bransch det gäller, och då har jag stor nytta av mina kunskaper i arbetsrätt. Jag är väldigt nöjd med utbildningen, och i min roll som personalansvarig har jag stor användning för min kompetens inom arbetsmiljöområdet, organisation och alla de faktorer som är viktiga för att individen ska trivas på arbetsplatsen. Efter sin examen jobbade David Johansson en period i Stockholm som projektkoordinator. Sedan bar det av till Göteborg och jobbet som konsultchef på Academic Work. Jag fick reda på Academic Work genom kompisar, och sökte en ledig tjänst där. Jobbet är kul och varierande, företaget är toppen och jag trivs verkligen med mitt yrkesval. AIDA ALVINIUS Det är en bra kombination av teori och praktik Aida Alvinius går just nu forskarutbildning i sociologi och är industridoktorand vid Institutionen för Ledarskap och Management vid Försvarshögskolan. Hennes forskning handlar bland annat om byråkratiska organisationers anpassning till krissituationer i både civila och militära sammanhang samt internationellt. Samverkan är ett centralt begrepp i forskningen men ses i ljuset av ledarskap och stress. Det är också namnet på den projektgrupp som Aida Alvinius tillhör. Eftersom organisationers anpassning sker på individnivå är det viktigt att omsätta forskningsresultat till praktisk nytta. Nästa steg i forskningen blir att få fram utbildning och urvalsinstrument för samverkansbefattningar inför internationella uppdrag.

5 Idag går mycket på personkännedom, men vi vill hitta ett urvalsverktyg som kan fungera på en större mängd samverkansofficerare. Det kan gälla att hitta personer som är lämpade att samverka med olika organisatoriska nivåer, med lokalbefolkningen, med andra organisationer och militära aktörer i internationella sammanhang, berättar Aida Alvinius. Aida Alvinius har en bredd i sin kunskapsgrund. Hon har läst sociologi, arbetsvetenskap och statskunskap. Hösten 2005 lämnade hon studierna på grundnivå och har sedan fortsatt på forskarnivå. Personal- och Arbetsliv har gett mig en bra samhällelig utbildning, och programmet utmärker sig genom de praktiska inslag som finns. Det är en bra kombination av teori och praktik. Kontakten med mentorföretag gav en god inblick i arbetslivet. Teorin höll också en bra nivå, arbetsrätten till exempel är helt ovärderlig! Och lärarna är bra och tydliga. flera yrkestitlar Personalarbete är en viktig del för en väl fungerande organisation. Du kan jobba som specialist eller ha en bredd med flera frågor på ditt bord. Arbetet kan vara operativt eller på en strategisk nivå. Exempel på yrkestitlar är personalhandläggare, rekryterare, HR-konsult (efter engelskans Human Resources), coach, personalchef, HR-chef, personalkonsulent och personalansvarig. Många personalvetare jobbar också inom olika rekryterings- och bemanningsföretag, på arbetsförmedlingar runtom i landet samt för olika branschorganisationer, fackliga organisationer eller arbetsgivarorganisationer. För de studenter som tog sin examen från Personal- och arbetslivsprogram har 75 procent fått jobb som är relevanta för utbildningen. Fördelningen mellan offentlig sektor och privata företag var ungefär lika*. * Karlstads universitets alumniundersökningar Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den Förutom akademisk spets, internationell kompetens och nära kontakter med arbetslivet, ger vi dig möjligheten att utveckla praktisk färdighet inför din kommande karriär. Vi kallar det Professional skills. Och det handlar om att förflytta kunskapen från huvudet ut i händerna, att förvandla teoretisk kunskap till praktisk nytta. Detta gör vi genom kurser i ledarskap och gruppdynamik, presentationsteknik och kommunikation, men också genom vägledning i hur du bäst skriver din CV och planerar din karriär. Under hela studietiden möter du arbetslivet i form av gästföreläsare och frukostmöten, verksamhetsförlagd utbildning (praktik) och genom examensarbeten. Hos oss finns också den senaste forskningen inom tjänsteekonomin och arbetsvetenskap. Du har också goda möjligheter att toppa din grundutbildning med program på avancerad nivå. Internationella kontakter är en självklarhet på alla nivåer. Som student märker du detta genom att få bra chanser att studera över hela världen. Den internationella prägeln möts du också av på hemmaplan. Vi har studenter från hela världen som valt att läsa en eller flera terminer vid Karlstad Business School. Mer information om programmet Personal- och arbetsliv hittar du på hhk.kau.se eller kontakta: Programledare, Maiwor Grundh, tfn Studievägledare, Elisabeth Sandlund, tfn

6 Vad var särskilt bra med Personal - och Arbetslivsprogrammet? Möjligheterna till utbytesstudier En god översikt över den strategiska delen av HR-arbetet Tänket inom personalfrågorna Praktiken, lärarna och entusiasmen Möjligheterna till både bredd och djup i utbildningen Samarbetet och gruppövningarna Citat från alumniundersökning, examina

7 hhk.kau.se Produktion Karlstads universitet Tryck Universitetstryckeriet, Karlstad 2010

Personalvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Personalvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Personalvetare utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är SCB:s sysselsättningsregister

Läs mer

Utbildningar. A ö PEFC/02-31-162

Utbildningar. A ö PEFC/02-31-162 AR VID KARLSTADS UNIVERSITET 2014-2015 PEFC/02-31-162 Utbildningar A ö Arbetsvetenskap... 19 Biologi med inriktning mot rinnande vatten... 73 Biologiprogrammet... 60 Biovetenskapligt program: Bred ingång...

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE Vi erbjuder personaluthyrning och rekrytering av Young Professionals - det är vår nisch och vårt expertområde. Vi hjälper företag att attrahera och rekrytera just denna målgrupp, som i dag blir mer och

Läs mer

Innehåll. Inledning 3. Joel Rydh arbetar som utredare 5. Emma Johannisson är på väg ut i arbetslivet 6. Shima är student på Polisutbildningen 8

Innehåll. Inledning 3. Joel Rydh arbetar som utredare 5. Emma Johannisson är på väg ut i arbetslivet 6. Shima är student på Polisutbildningen 8 Innehåll Inledning 3 Joel Rydh arbetar som utredare 5 Emma Johannisson är på väg ut i arbetslivet 6 Shima är student på Polisutbildningen 8 Peter Ström skolar om sig till polis 10 Polisutbildning med internationella

Läs mer

KARRIÄRBOKEN FÖR AKADEMIKER. Verktyg och tips för en bra karriär.

KARRIÄRBOKEN FÖR AKADEMIKER. Verktyg och tips för en bra karriär. KARRIÄRBOKEN FÖR AKADEMIKER Verktyg och tips för en bra karriär. boost 2013 1 Boost 2013 boost 2013 1 Boost Boost, tredje upplagan, oktober 2013 ISBN 978-91-979870-0-4 Grafisk produktion: Magnus Eriksson,

Läs mer

Språk, kommunikation och journalistik

Språk, kommunikation och journalistik Språk, kommunikation och journalistik XXXprogrammet 2 Innehåll Journalistik och medieproduktion 5 Mediekreatörprogrammet 5 Medieentreprenörprogrammet 6 Samhällskommunikation för social hållbarhet 6 Språk,

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22.

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22. Data/IT XXXprogrammet 2 Innehåll Datavetenskap 4 Informatik, Medieteknik 12 Elektroteknik, Fysik, Matematik 17 Distansstudier 21 Fristående kurser 22 Förberedande utbildningar 22 Studera vidare 22 Var

Läs mer

Människorna och möjligheterna

Människorna och möjligheterna Människorna och möjligheterna Vi anställer inte invandrare. Vårt bidrag till ett mer integrerat samhälle. Vi anställer inte personer med svensk bakgrund heller, vi anställer individer. Hos oss är ambition

Läs mer

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ekonomer utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s register

Läs mer

Högskolan i Gävle Program 2014/2015

Högskolan i Gävle Program 2014/2015 Högskolan i Gävle Program 2014/2015 Viktiga datum 2014 15 februari Sista anmälningsdag till vårens högskoleprov. 21 februari Webbanmälan öppnar för sommarkurser, 12 mars Ingenjörskväll på Högskolan i Gävle,

Läs mer

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 ko oi og ko an inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 2 Innehåll: världen väntar...5 Mer än en handelshögskola...6 stora, lilla lund... 8 Tänk

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET

SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET PROGRAM 2015 2016 SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET WWW.ORU.SE Den senast uppdaterade programinformationen finns på www.oru.se/blivande_student. Facebook

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

ACCIGO KONSULTPROGRAM

ACCIGO KONSULTPROGRAM ACCIGO KONSULTPROGRAM Accigos konsultprogram förvandlar spirande talanger till framgångsrika konsulter Talanger växer inte på träd och att hitta dem är en sport i sig. Sedan starten av vårt eftertraktade

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

CAMPUSMÄSSAN 7 FEBRUARI 2012 UTSTÄLLARE INTERVJUER INSPIRATION

CAMPUSMÄSSAN 7 FEBRUARI 2012 UTSTÄLLARE INTERVJUER INSPIRATION CAMPUSMÄSSAN 7 FEBRUARI 2012 INSPIRATION INTERVJUER UTSTÄLLARE INNEHÅLL 9 PROGRAM 10 FÖRELÄSNINGAR 20 STARTA EGET 23 TIPS OCH RÅD 33 INTERVJUER 51 UTSTÄLLARE 98 MÄSSKARTA ANSVARIG UTGIVARE: Natalie Henriksson

Läs mer

Kompass. Vilka är framtidsbranscherna? REDO FÖR JOBB. vägar till din nya karriär. Tips & trix. Ett magasin från Nackademin 2015

Kompass. Vilka är framtidsbranscherna? REDO FÖR JOBB. vägar till din nya karriär. Tips & trix. Ett magasin från Nackademin 2015 Kompass Ett magasin från Nackademin 2015 26 vägar till din nya karriär Tips & trix REDO FÖR JOBB Vilka är framtidsbranscherna? 1 BYGG DESIGN IT KOMMUNIKATION HÄLSA Innehåll Tips & trix - Redo för jobb

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Försvarshögskolan. Utbildning för samhällets skydd och säkerhet

Försvarshögskolan. Utbildning för samhällets skydd och säkerhet Försvarshögskolan Utbildning för samhällets skydd och säkerhet Utbildningskatalog 2012-2013 Grafisk form: Dolhem Design AB Redaktionell text: Informationssektionen (sid 5-18, 28, 32, 42 och 48) För övrig

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Ekonomi och företagande på Södertörns högskola

Ekonomi och företagande på Södertörns högskola Ekonomi och företagande på Södertörns högskola Bredare utbud av ekonomiprogram än någon annan högskola Ekonomi, teknik och design Ekonomie kandidatprogrammet Entreprenörskap, innovation och marknad Internationella

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Stockholm Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2012/2013 www.saco.se/valjayrke sista ansökningsdag 6 maj 2013 ansök på www.nph.se Läs mer på www.nph.se facebook.com/naprapathogskolan NAPRAPAT HÖGSKOLAN sca ndinavian

Läs mer

10 tips. Små förändringar ger högre betyg.

10 tips. Små förändringar ger högre betyg. 10 tips Små förändringar ger högre betyg. Ekonomiprogrammet inriktningarna ekonomi och juridik Samhällsvetenskapsprogrammet inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap Är du intresserad av företagande

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer