Avgifter hos FI APRIL 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgifter hos FI APRIL 2015"

Transkript

1 Avgifter hos FI APRIL 2015

2 INNEHÅLL april 2015 Dnr Sammanfattning 3 1. Inledning Bakgrund enomförande Läsanvisningar 5 2. Avgiftsutfall och kostnadstäckning samt förslag till åtgärder Förutsättningar och principer Resultatredovisning för avgifter för prövning av ärenden ällande prislista för tillstånd och anmälningar samt förslag till ny prislista Resultat per ärendegrupp och FI:s förslag till åtgärder för tillståndsärenden Prognos år Resultatredovisning för årliga avgifter Förslag till nya och ändrade avgifter Nya avgifter till följd av kapitaltäckningsreglerna Nya avgifter till följd av den delegerade akten för likviditetstäckningskravet för kreditinstitut Nya avgifter till följd av Solvens 2-direktivet Ändrade avgifter för AIF-förvaltare Ändrade avgifter för ärendeslag enligt artikel 17.5 blankningsförordningen Ny avgift till följd av förordningen om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler Sammanställning av samråd 51 2

3 SAMMANFATTNIN Finansinspektionen (FI) finansieras dels genom anslag från staten, dels med de avgifter för tillstånd och anmälningar som betalas in i samband med en ansökan. Det är regeringen som beslutar vilka avgifter som ska debiteras företagen under tillsyn och vilka avgifter som FI ska ta ut för tillstånden. FI lämnar varje år förslag till regeringen på de förändringar av avgiftsuttaget som krävs. FI samråder med Ekonomistyrningsverket (ESV) och berörda branschföreträdare innan förslag om justerade och nya avgifter skickas till regeringen. Synpunkter som lämnats i samband med samråden bifogas i sin helhet. Finansbolagens förening, Fondbolagens förening, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen lämnade synpunkter. Övriga remissinstanser hade inget att invända eller avstod från att yttra sig. FI:s avgiftsfinansierade verksamhet med tillstånd och anmälningar visade 2014 ett överskott på cirka 18,5 miljoner kronor. Det ackumulerade underskottet minskade därmed till cirka 0,3 miljoner kronor. FI föreslår med anledning av detta att det genomsnittliga timpriset sänks med 10 procent. Resultatet för enstaka ärendegrupper visar fortsatt på viss obalans. FI föreslår i denna rapport att avgiften sänks för de ägarprövningar som är placerade i avgiftsklass K. Ny avgiftsklass föreslås bli J. FI föreslår även att avgiften för ärendeslaget dispens från FI:s föreskrifter ska höjas från avgiftsklass E till avgiftsklass F. I övrigt kommer FI att följa upp och utvärdera om det finns behov av ändrade avgifter framöver. FI föreslår nya och ändrade ärendeslag med anledning av de EUförordningar som rör kapitaltäckning, blankning och värdepapperscentraler samt lagen om AIF-förvaltare och förslag till ändringar i försäkringsrörelselagen till följd av Solvens 2-direktivet. FI föreslår att förslagen träder i kraft den 1 juli 2015 eller senast i samband med att respektive regelverk beslutats. 3

4 1. Inledning 1.1 BAKRUND FI:s finansiering Merparten, cirka 77 procent, av FI:s verksamhet finansieras genom ramanslag från staten. Varje år debiterar FI företag och personer under tillsyn en årlig avgift enligt förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet. De årliga avgifterna levereras till statsbudgeten. Förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ger FI rätt att ta ut avgifter för tillstånd och anmälningar. Principen för nivån på avgifterna är att full kostnadstäckning ska uppnås på några års sikt. Företag och personer som söker tillstånd att bedriva finansiell verksamhet betalar i förväg en bestämd avgift till FI. Finansieringen genom avgifter för tillstånd och vissa lagreglerade anmälningar motsvarar i dagsläget cirka 18 procent av FI:s totala finansiering. Verksamheten med tillståndsprövning utgör ett eget verksamhetsområde. Storleken på avgifterna som nämns ovan beslutas av regeringen efter förslag från FI. FI tar även ut avgifter för viss annan verksamhet, med stöd av avgiftsförordningen (1992:191). Den ger myndigheter ett generellt bemyndigande att ta betalt utan särskilt bemyndigande från regeringen, men bara för verksamhet av mindre omfattning eller tillfällig natur, till exempel för konferenser, publikationer och portokostnader i samband med att handlingar lämnas ut. En viss del av intäkten fördelas till den avgiftsfinansierade verksamheten med tillståndsprövning (Tillstånd och anmälningar). Avgifter som följer avgiftsförordningen eller särskilt beslut behandlas inte i denna rapport FI:s avgiftsrapporter Enligt FI:s instruktion ska FI varje år vid två tillfällen, den 15 april och den 1 oktober, redovisa förslag till ändringar i avgiftsuttaget och vid behov föreslå justeringar med anledning av ny reglering. I rapporten som skickas till regeringen den 15 april ska även avgiftsutfall och kostnadstäckning redovisas. 1.2 ENOMFÖRANDE FI:s förslag till rapport skickas till Ekonomistyrningsverket (ESV) och berörda branschorganisationer för samråd. I denna rapport redovisas svaren kortfattat tillsammans med FI:s kommentarer. FI bedömer om inlämnade synpunkter ska vägas in i det slutgiltiga avgiftsförslaget till regeringen. FI har i denna rapport ändrat 4

5 några förslag med anledning av samråden. De nya förslagen redovisas endast i kapitel 4 Sammanställning av samråd. 1.3 LÄSANVISNINAR Kapitel 2 Avgiftsutfall och kostnadstäckning samt förslag till åtgärder svarar mot de krav som finns i FI:s instruktion om avgiftsutfall och kostnadstäckning. Avsnittet svarar även mot kraven i 13 förordningen om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen vad gäller att varje år se över och vid behov förslå ändringar av avgifterna. I kapitel 3 Förslag till nya och ändrade avgifter redovisas förslag till tillägg och ändringar i förordningen om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen med anledning av nya och ändrade regelverk samt behov av ändringar i övrigt. I kapitel 4 Sammanställning av samråd redovisas resultatet av samråden med Ekonomistyrningsverket (ESV) och berörda branschföreträdare. Lämnade synpunkter redovisas kortfattat tillsammans med FI:s kommentarer. I bilaga 1 redovisas förslagen till förordningsändringar. De föreslagna ändringarna är i bilagan införda med kursiv text och kantmarkering. Det FI föreslår ska tas bort är överstruket. I bilaga 2 redovisas tidsintervall per avgiftsklass. I bilaga 3 redovisas alla remissinstanser. Lämnade synpunkter i samband med samråden bifogas i sin helhet tillsammans med denna rapport. 5

6 2. Avgiftsutfall och kostnadstäckning samt förslag till åtgärder I detta kapitel behandlar FI avgiftsutfall och kostnadstäckning. FI lämnar även förslag till ändringar av avgifter för prövning av ärenden hos FI. I rapporten som lämnas den 1 oktober 2015 kommer FI att redovisa eventuella förslag till justeringar av de årliga tillsynsavgifterna. 2.1 FÖRUTSÄTTNINAR OCH PRINCIPER Intäkter och redovisningsprinciper Intäkter vid redovisning av avgiftsutfall och kostnadstäckning utgörs av de avgifter som betalas in enligt förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och enligt förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet Kostnad/timkostnad och principer för kostnadsfördelning Kostnaderna för FI:s verksamhet är både direkta och indirekta. FI:s ansvarsområden är indelade i olika typer av verksamheter. De indirekta kostnaderna är fördelade proportionellt efter hur stor andel av den arbetade tiden som FI:s personal redovisar på respektive typ av verksamhet, exempelvis Tillsyn respektive Tillstånd och anmälningar. Timkostnaden för verksamheten Tillstånd och anmälningar beräknas genom att kostnaderna för verksamheten Tillstånd och anmälningar divideras med det antal timmar som redovisats på samma verksamhet Beskrivning av gjord analys för Tillstånd och anmälningar Analysen är gjord utifrån FI:s gruppering av ärendeslag i ärendegrupper. Varje tillstånd utgör ett ärendeslag och placeras i en avgiftsklass. Vissa tillstånd placeras i en avgiftsklass, inom ett angivet intervall, först efter särskilt beslut. I de nu gällande bestämmelserna är den lägsta avgiftsklassen 800 kronor och den högsta kronor. Nedlagd handläggningstid på ett enskilt ärende redovisas av handläggaren genom att den arbetade tiden redovisas på den ärendegrupp som ärendeslaget tillhör. Den 1 januari 2013 bytte FI till en ny diarieplan som anpassats till FI:s övergripande processer. Bakgrunden till detta är ett nytt regelverk från Riksarkivet om grundläggande principer för redovisning av myndighetens arkiv. I samband med bytet till en ny diarieplan anpassade FI sin ekonomiska uppföljning till den nya diarieplanens struktur. Därför redovisar FI endast jämförvärden från Analysen av kostnaderna är främst inriktad på en granskning av personalens redovisade tid i de fall det finns över- eller underskott för en ärendegrupp eller ett ärendeslag Faktorer som påverkar analysen Periodiseringseffekter och extraordinär resultatpåverkan Antal ärenden under ett år är många och det faktum att avgiften för ett ärende betalas ett år och kostnaden uppstår ett annat jämnar normalt ut sig. 6

7 De avgiftsintäkter som uppgår till minst kronor per ärende och som avser tillstånd att använda interna modeller periodiseras normalt då handläggningen förväntas pågå under längre tid än ett kalenderår. Respektive periodisering görs efter en individuell prövning av handläggningstiden för varje enskilt ärende. I särskilda fall periodiserar FI även andra ärenden. Effekter av ny lagstiftning Ny lagstiftning innebär ofta att volymen ärenden ökar. Det kan bero på krav på omauktorisation eller omregistrering av företag. Därmed ökar både FI:s intäkter och kostnader. I samband med ny lagstiftning kan det hända att ett ärendes handläggningstid, och därmed prissättning, över- eller underskattas. Detta får en bestående effekt på det aggregerade resultatet. Effekter av prisförändringar Vid bedömning av resultatet på längre sikt ska hänsyn tas till att ett ärendeslags avgifter kan ha ändrats över tiden. Åtgärder som har vidtagits kanske ännu inte har fått full effekt. Statistiska mått Kostnadstäckningsgraden (KT) beräknas för att avgöra om det ekonomiska målet full kostnadstäckning, det vill säga att på några års sikt uppnå en balans med en KT om 100 procent, uppnås. Intäkter/Kostnader = Kostnadstäckningsgrad FI har de senaste åren haft ett ackumulerat underskott vilket innebär att KT måste överstiga 100 procent eftersom verksamheten på några års sikt ska uppnå full kostnadstäckning. Med hänsyn till 2014 års redovisade resultat finns det nu inte längre skäl för att KT i framtiden ska vara högre än 100 procent. 2.2 RESULTATREDOVISNIN FÖR AVIFTER FÖR PRÖVNIN AV ÄRENDEN FI:s hantering av ärenden gällande tillstånd och anmälningar finansieras av avgifter med stöd av förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen. Det innebär att den som önskar ett tillstånd ska betala en avgift som bestämts i förväg. Regeringen har bestämt att den avgiftsfinansierade verksamheten ska ge full kostnadstäckning på några års sikt. Avgiften bestäms utifrån en uppskattad tid för handläggning av ärendet. Det finns många olika typer av ärendeslag och de placeras i olika avgiftsklasser. En höjning av timpriset resulterar i en generell höjning av avgifterna. Det innebär att avgiften i varje avgiftsklass höjs. Vilken avgiftsklass ett ärendeslag placeras i beror på hur lång tid ett ärende i genomsnitt tar att handlägga. Sedan 2004 har FI rätt att disponera intäkterna av de avgifter som betalas för prövning av ansökningar och anmälningar. En konsekvens av detta är att verksamheten inte finansieras genom anslag. FI:s resultat för den avgiftsfinansierade verksamheten de senaste åren samt ackumulerat över-/underskott redovisas i tabell A. 7

8 Tabell A. Över-/underskott (-) i den avgiftsfinansierade verksamheten (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Kostnadstäckningsgrad, % Ack. över-/underskott före Summa ack. över-/underskott (-) vid utgången av FI redovisade 2014 ett överskott på 18,5 miljoner kronor för den avgiftsfinansierade verksamheten. Det ackumulerade underskott som FI redovisat tidigare år berodde främst på att avgifterna i samband med ny och skärpt reglering var för låga åren 2009 och I syfte att nå balans höjdes tillståndsavgifterna i flera steg. Den 1 juli 2011 höjdes timpriset till kronor och den 1 juli 2012 till kronor. Se tabell B. Inflödet av ärenden ökade med 42 procent 2014, bland annat till följd av att nya regelverk trädde i kraft. Inflödet var större än beräknat. Det genomsnittliga timpriset under 2014 översteg timkostnaden med cirka 30 procent. Timpriset och ärendetillströmningen är de främsta anledningarna till 2014 års överskott. Inom ramen för 2014 års resultat finns det inte bara överskott. Enskilda ärendegrupper visar fortsatt negativa resultat och inom ramen för ärendegrupper med positivt resultat finns det ärendeslag där kostnadstäckningsgraden är låg. Intäkternas storlek ett enskilt år är direkt beroende av antal inkommande ärenden och typ av ärende. När det gäller kostnaderna finns ett effektivitetskrav. FI har de senaste åren redovisat för regeringen hur myndigheten arbetar med att effektivisera verksamheten men även med kvalitetshöjande insatser. Kostnaderna för tillståndsverksamheten påverkas direkt av nya eller ändrade regler och FI:s personalomsättning, men indirekt även av FI:s generella löneutveckling, lokalkostnader och övriga kostnader. Av tabell B framgår timkostnaden för den avgiftsfinansierade verksamheten med tillstånd och anmälningar. Timkostnaden minskade något jämfört med Tabell B. Kostnad och pris per timme (kr) 2014 Utfall Kr 2013 Utfall Kr 2012 Utfall Kr Kostnad per timme Pris per timme, 4 förordning (2001:911) 1 äller fr.o.m. den 1 februari äller fr.o.m. den 1 juli äller fr.o.m. den 1 juli Utfall Kr 2010 Utfall Kr 2009 Utfall Kr 2008 Utfall Kr 2007 Utfall Kr 2006 Utfall Kr

9 2.3 ÄLLANDE PRISLISTA FÖR TILLSTÅND OCH ANMÄLNINAR SAMT FÖRSLA TILL NY PRISLISTA Regeringen beslutade 2012 att höja alla avgiftsklasser med i genomsnitt 10 procent. Se gällande prislista nedan. Det genomsnittliga timpriset är kronor. Tidsintervall per avgiftsklass redovisas i bilaga års prishöjning var en följd av det ackumulerade underskott som då fanns. Eftersom 2014 års utfall blev bättre än beräknat och det ackumulerade underskottet närmar sig noll föreslår FI att det genomsnittliga timpriset i ett första steg sänks med 10 procent till i genomsnitt kronor per timme. FI bedömer att det kommer att bli möjligt att sänka timpriset ytterligare framöver, men vill i detta läge inte föreslå en större sänkning eftersom det sent under 2014 kom in ovanligt många ärenden som ännu inte är avslutade. Ärendena bedöms påverka 2015 års resultat och FI vill inte bygga upp nya underskott. Tabell D. Nu gällande prislista och förslag till ny prislista, kr Avgiftsklass Nu gällande avgift Förslag till ny avgift A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö AA AB AC

10 2.4 RESULTAT PER ÄRENDERUPP OCH FI:S FÖRSLA TILL ÅTÄRDER FÖR TILLSTÅNDSÄRENDEN Nedan följer en redovisning av resultat per ärendegrupp. En ärendegrupp består av ärendeslag med likartad karaktär. Till exempel återfinns ärendeslag som rör grundtillstånd i gruppen auktorisationer. Handläggningstiden vid prövning av ett grundtillstånd för exempelvis ett betalningsinstitut är normalt inte lika lång som handläggningstiden för att pröva ett grundtillstånd för bank. Den genomsnittliga kostnaden för respektive typ är därför inte lika stor. Av den anledningen kan ärendeslag inom samma ärendegrupp placeras i olika avgiftsklasser. Den 1 januari 2013 bytte FI till en ny diarieplan som anpassats till FI:s övergripande processer. Bakgrunden till detta är ett nytt regelverk från Riksarkivet avseende grundläggande principer för redovisning av myndighetens arkiv. I samband med bytet till en ny diarieplan anpassade FI sin ekonomiska uppföljning till den nya diarieplanens struktur. FI:s bedömning är att utfallet ska bli lättare att följa upp framöver. Effekten blir att FI inte kan följa utfallet på enskilda ärendegrupper mer än två år bakåt i tiden. Ett antal ärendegrupper har sin motsvarighet i tidigare års ärendegrupper och då är det möjligt att göra en jämförelse med tidigare år, men det är inte möjligt att med rimliga medel ta fram helt jämförbar statistik för tidigare år. FI tar i sin analys om möjligt hänsyn till resultatet från motsvarande grupps resultat tidigare år, detta nämns då i texten. När FI bedömer om full kostnadstäckning kan uppnås på några års sikt tas inte bara hänsyn till den enskilda ärendegruppens kostnadstäckning utan även till FI:s ackumulerade underskott från tidigare år. Utfallet per ärendegrupp varierar. FI föreslår, om möjligt, avgiftsjusteringar för alla eller enstaka ärendeslag i de ärendegrupper som har obalanser. De förslag som redovisas i detta kapitel är på en övergripande nivå. Det exakta förslaget till författningstext återfinns som bilaga till denna rapport. De föreslagna ändringarna är i bilagan införda med kursiv text och kantmarkering. Det som FI föreslår ska tas bort i förordningen är överstruket. Ärendegrupp Auktorisationer I denna grupp ingår såväl grundtillstånd som registrering och anmälning av finansiell verksamhet. Auktorisationer (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen Auktorisationer visar ett överskott Ärendetillströmningen ökade under 2014 beroende på många nya regelverk. Överskottet är dock inte i nivå med vad det borde vara med hänsyn till det stora antalet ärenden och det nuvarande timpriset. Anledningen är att kostnadstäckningsgraden för de auktorisationer som prövats med stöd av försäkringsrörelselagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse var lägre för övriga auktorisationer i denna grupp. FI 10

11 kommer under 2015 att följa samtliga auktorisationsärenden i denna ärendegrupp och anpassa avgiften med hänsyn till de eventuella olikheter som finns. Ett enskilt ärende från 2013 avseende auktorisation som central motpart har belastat även 2014 med kostnader. Avgiftsmodellen för de ärendeslag som rör auktorisation som central motpart ändrades den 1 juli 2014, vilket innebär att FI i framtiden kan fatta beslut om högre avgift. Den generella sänkningen av timpriset med 10 procent som föreslås i denna rapport kommer även denna grupp tillgodo. FI föreslår för närvarande inga övriga åtgärder. Ärendegrupp Nya fondbestämmelser Nya fondbestämmelser (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen Nya fondbestämmelser visar ett överskott Överskottet beror främst på att timpriset överstiger timkostnaden, vilket i sin tur beror på tidigare underskott i den avgiftsfinansierade verksamheten. Den generella sänkningen av timpriset med 10 procent som föreslås i denna rapport kommer även denna grupp tillgodo. Eftersom gruppen belastas av ett underskott från 2013 föreslår FI inga övriga ändringar. Ärendegrupp Tillstånd för utländsk etablering i Sverige Utländsk etablering i Sverige (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen visar ett överskott Ärendetillströmningen var oväntat stor och merparten avsåg ärenden som kom till följd av det nya regelverket om förvaltare av alternativa investeringsfonder. En viss balans av ärenden från 2014 återstår att handlägga under Den stora mängden ärenden har gett vissa stordriftsfördelar eftersom en grupp handläggare har kunnat arbeta koncentrerat med denna typ av ärenden. Vi kan även notera att handläggningen i genomsnitt gått snabbare än vad som bedömts. Det är dock för tidigt att bedöma om mängden ärenden av detta slag är bestående. Färre antal ärenden bedöms inte ge samma stordriftsfördelar. FI föreslår med anledning av ovanstående och mot bakgrund av förslaget om en generell avgiftssänkning på 10 procent inga övriga ändringar i denna ärendegrupp. 11

12 Ärendegrupp Ägarprövningar Ägarprövningar (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen visar ett överskott Till viss del ska ärendegruppen bidra till det ackumulerade underskottet från tidigare år, En viktig anledning till det förhållandevis stora överskottet är den stora ärendetillströmningen; antalet ärenden dubblerades jämfört med Flera ägarprövningar rörde direkta och indirekta förvärv av aktier eller andelar i samma företag. Det innebar i några särskilda fall att handläggningen gick betydligt snabbare än normalt. Men det finns även fall med en grupp ärendeprövningar där handläggningen inte blev klar 2014 och där FI avvaktar kompletterande uppgifter. FI ser dock att det ändå finns utrymme för avgiftssänkningar motsvarande en avgiftsklass när det gäller ägarprövningar som är placerade i avgiftsklass K (för närvarande kronor 1 ). FI föreslår därför att alla ägarprövningar med avgiftsklass K istället placeras i avgiftsklass J ( kronor). Förslaget innebär en risk att inte nå full kostnadstäckning i de fall 2015 års mix av ärenden inte helt motsvarar 2014 års mix. FI:s bedömning är dock ändå att förslaget bör genomföras och att nästa års uppföljning får visa om en helt ny modell för avgiftsuttag kan vara aktuell. Ärendegrupp Ägarledningsprövningar Ägarledningsprövningar (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen visar ett överskott även år Överskottet beror främst på att timpriset överstiger timkostnaden, vilket i sin tur beror på tidigare underskott i den avgiftsfinansierade verksamheten. FI har sedan 2013 arbetat med fördjupade prövningar och i slutet av 2014 uppdaterades processen för ägarledningsprövningar, vilket innebär att vissa prövningar kommer att fördjupas ytterligare. FI har övervägt att sänka avgiften för de ägarledningsprövningar som ligger i avgiftsklass (för närvarande kronor) till avgiftsklass F ( kronor), men det steget visade sig för stort för att fortsatt nå full kostnadstäckning. FI vill därför avvakta med att föreslå avgiftssänkningar för denna grupp. 1 FI föreslår i denna rapport att avgiften för avgiftsklass K generellt ska sänkas från kronor till kronor. 12

13 Den generella sänkningen av timpriset med 10 procent som föreslås i denna rapport kommer även denna grupp tillgodo. Ärendegrupp Ledningsprövningar Ledningsprövningar (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen visar ett överskott år Överskottet beror främst på att timpriset överstiger timkostnaden, vilket i sin tur beror på tidigare underskott i den avgiftsfinansierade verksamheten. FI har sedan 2013 arbetat med fördjupade prövningar och i slutet av 2014 uppdaterades processen för ägarledningsprövningar, vilket innebär att vissa prövningar kommer att fördjupas ytterligare. FI har övervägt att sänka avgiften för de ägarledningsprövningar som ligger i avgiftsklass (för närvarande kronor) till avgiftsklass F ( kronor), men det steget visade sig för stort för att fortsatt nå full kostnadstäckning. FI vill därför avvakta med att föreslå avgiftssänkningar för denna grupp. Den generella sänkningen av timpriset med 10 procent som föreslås i denna rapport kommer även denna grupp tillgodo. Ärendegrupp Ändring av styrdokument m.m. I denna grupp ingår förutom bolagsordningsändringar, tillstånd att verkställa beslut om ombildning till bankaktiebolag. Dessutom ingår prövning av ändrade förutsättningar för registrerade betaltjänstleverantörer eller utgivare och anmälan om väsentlig ändring i verksamhet eller organisation enligt lagen om alternativa investeringsfonder. Ändring av styrdokument m.m. (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen visar ett överskott år Antalet ärenden har ökat något samtidigt som FI har handlagt fler ärendetyper som ligger i en högre avgiftsklass. Flera av ärendeslagen med högre avgiftsklass har tillkommit de senaste åren på grund av ny lagstiftning. FI kan inte se någon tydlig trend vad gäller handläggningstiden per ärendeslag i gruppen och bedömer därför att det är för tidigt att sänka någon avgift. Överskottet beror också på att timpriset överstiger timkostnaden, vilket i sin tur beror på tidigare underskott i den avgiftsfinansierade verksamheten. 13

14 Den generella sänkningen av timpriset med 10 procent som föreslås i denna rapport kommer även denna grupp tillgodo. FI föreslår inga övriga ändringar. Ärendegrupp Utvidgad verksamhet och sidoverksamhet I denna grupp ingår förutom tillstånd för utvidgad verksamhet och sidoverksamhet, anmälan av ombud för betaltjänster, tillstånd att registreras som förvaltare av värdepappersfonder och tillstånd att utge säkerställda obligationer. Utvidgad verksamhet och sidoverksamhet (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen visar ett underskott även Underskottet beror delvis på två ärenden som rör utvidgning som central motpart. FI uppmärksammade redan förra våren att ärendeslagen var lågt prissatta och föreslog en höjning som trädde i kraft den 1 juli De två ärendena inkom dock innan den 1 juli Delvis kan underskottet också härledas till gruppen värdepappersbolag och prövningen av ett enstaka ärende som varit särskilt omfattande och därför krävt längre handläggningstid än normalt. Den generella avgiftssänkningen på 10 procent som föreslås i denna rapport kommer att påverka även denna ärendegrupp. FI föreslår inga övriga ändringar. Ärendegrupp Beståndsöverlåtelser, förvärv, fusioner och delningar Beståndsöverlåtelser, förvärv, fusioner och delningar (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen visar ett överskott Överskottet beror främst på att timpriset överstiger timkostnaden, vilket i sin tur beror på tidigare underskott i den avgiftsfinansierade verksamheten. Den generella sänkningen av timpriset med 10 procent som föreslås i denna rapport kommer även denna grupp tillgodo. FI föreslår inga övriga ändringar. 14

15 Ärendegrupp Ändring av fondbestämmelser Ändring fondbestämmelser (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen visar ett marginellt underskott år Avgiften för ärendeslagen i denna grupp höjdes den 1 juli 2014, vilket har gett effekt på 2014 års resultat. Nuvarande avgiftsklass bedöms vara tillräcklig på helårsbasis. Den generella avgiftssänkningen på 10 procent som föreslås i denna rapport kommer att påverka även denna ärendegrupp. FI föreslår inga övriga ändringar. Ärendegrupp Uppdragsavtal I denna grupp ingår uppdragsavtal och godkännande av utkontraktering. Uppdragsavtal (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen visar ett mindre underskott år FI ser dock inga behov till avgiftsjusteringar för närvarande. Den generella avgiftssänkningen på 10 procent som föreslås i denna rapport kommer att påverka även denna ärendegrupp. FI föreslår inga övriga ändringar. Ärendegrupp Svenska företags verksamhet utomlands I denna grupp ingår gränsöverskridande verksamhet i utlandet samt filial utanför EES. Svenska företags verksamhet utomlands (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen visar ett överskott år Resultatet skiljer sig inte mycket från 2013 och överskottet beror främst på att timpriset överstiger timkostnaden, vilket i sin tur beror på tidigare underskott i den avgiftsfinansierade verksamheten. Den generella sänkningen av timpriset med 10 procent som föreslås i denna rapport kommer även denna grupp tillgodo. FI föreslår inga övriga ändringar. 15

16 Ärendegrupp Dispens eller undantag från regelverket Dispenser eller undantag (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen visar ett underskott år Ärendeslagen omfattar alla FI:s dispenser och undantag, men en stor andel under 2014 avsåg dispenser och undantag från Försäkringsrörelselagen (2010:2043) och FI:s föreskrifter på försäkringsområdet. ruppens kostnadstäckningsgrad är låg och de avgiftshöjningar gällande aktuariedispenser som trädde i kraft den 1 juli 2014 är inte tillräckliga för att ärendegruppen ska nå full kostnadstäckning. Avgiften för dispenser från FI:s föreskrifter är låg i förhållande till det arbete en dispens i genomsnitt tar att handlägga. Ett större antal dispenser som rör understödsföreningar och som enligt särskilt beslut befriats från avgift har handlagts under Handläggningen är relativt enkel men medför ändå kostnader utan motsvarande intäkter. Dessutom har resultatet påverkats av de dispenser som rör undantag från vissa krav som gäller för ett blandat finansiellt holdingföretag. Ärendena har gällt både bank och försäkring och har varit tidskrävande. Ärendeslagen är avgiftsbelagda från den 1 januari För att uppnå full kostnadstäckning föreslår FI att avgiften för dispenser från FI:s föreskrifter höjs från avgiftsklass E (för närvarande kronor 2 ) till avgiftsklass F ( kronor). FI kommer också att se till att kostnaden för de ärenden som enligt särskilt beslut inte är avgiftsbelagda redovisas mot anslag under 2015 och framåt. Det kan komma fler ärenden av detta slag under ytterligare några år. FI föreslår vidare vissa ändringar av avgiftsuttaget för de ärenden som rör undantag från blankning. Förslaget presenteras i avsnitt 3.5. Den generella avgiftssänkningen på 10 procent som föreslås i denna rapport kommer att påverka även denna ärendegrupp. Ärendegrupp Befrielse från anmälningsskyldighet Befrielse från anmälningsskyldighet (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat De ärenden som handläggs inom ramen för denna ärendegrupp är inte avgiftsbelagda och FI har beslutat att redovisa kostnaderna för handläggningen av denna typ av ärenden mot den anslagsfinansierade verksamheten från och med FI föreslår i denna rapport att avgiften för avgiftsklass E sänks från kronor till kronor. 16

17 Ärendegrupp Besluta om kapitalkrav/kapitalbas Besluta om kapitalkrav/kapitalbas (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen visar 2014 ett överskott. Flera ärendeslag ingick tidigare i gruppen Övriga tillstånd och anmälningar, men det finns även en koppling till ärendegruppen Prövning av interna modeller för banker och kreditinstitut. Därför kan de båda ärendegruppernas resultat under en övergångsperiod ses sammantaget. Många ärendeslag i denna grupp är också nya med anledning av de nya kapitaltäckningsreglerna och det är för tidigt att bedöma om något av ärendeslagen är placerad i fel avgiftsklass. Överskottet beror till viss del på att timpriset överstiger timkostnaden, vilket i sin tur beror på tidigare underskott i den avgiftsfinansierade verksamheten. Den generella sänkningen av timpriset med 10 procent som föreslås i denna rapport kommer även denna grupp tillgodo. FI föreslår inga övriga ändringar. Ärendegrupp Prövning av interna modeller för banker och kreditinstitut Interna modeller banker och kreditinstitut (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen visar ett underskott år Anledningen är dels fortsatt arbete med ett gammalt ärende som ännu inte är avgjort, dels arbete med bedömning och tidsskattning av nya ärenden där intäkterna kommer först Med de åtgärder som föreslagits senaste åren bedömer FI att ärendegruppen snart bör vara i balans. Den generella avgiftssänkningen på 10 procent som föreslås i denna rapport kommer att påverka även denna ärendegrupp. Ärendegrupp Förhandsgranskning av interna modeller Solvens 2 Interna modeller Solvens 2 (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen visar ett underskott år Handläggningen av ärenden i denna grupp startade 2011 och gruppen har sedan dess belastats med 17

18 underskott. En viktig anledning till underskotten genom åren är att regelverket inte är på plats och att ikraftträdandet dessutom förskjutits i omgångar. Detta har lett till att ansökningsprocessen blivit mer utdragen och därmed svårare för FI att hantera på ett resursmässigt effektivt sätt. Under 2014 hade FI ett antal ärenden som skulle slutgranskas och underskottet var beräknat till 3 miljoner kronor. Regelverket kommer att träda i kraft den 1 januari 2016 och därefter kommer det inte vara aktuellt med fler förhandsgranskningar. FI har en ny praxis för att beräkna uppskattad tid för denna typ av ärenden, vilket bedöms leda till att underskott kan undvikas i framtiden. Den generella avgiftssänkningen på 10 procent som föreslås i denna rapport kommer att påverka även denna ärendegrupp. Ärendegrupp Prospekt Prospekt (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen visar ett överskott år Detta kan förklaras med att FI hanterade ett ökat antal prospektärenden under året och att timpriset överstiger timkostnaden, vilket i sin tur beror på tidigare underskott i den avgiftsfinansierade verksamheten. ruppen motsvarar den grupp som även tidigare kallades Prospekt. Avgifterna har höjts i flera steg de senaste åren, både för att täcka tidigare underskott och för att fördjupa prövningarna. Handläggningstiden för några ärendeslag i gruppen har ökat under 2014 till följd av Omnibus I och II och dess krav på rapportering till Esma, och kommer att öka ytterligare under När det gäller grundprospekt har detaljregleringen ökat och FI ser att det kan finnas ett behov av att ändra avgiftsuttaget. Det kan även finnas utrymme att sänka avgiften för några ärendeslag i gruppen. FI kommer att följa upp och utvärdera detta och återkommer med ett förslag i höstens avgiftsrapport. Den generella sänkningen av timpriset med 10 procent som föreslås i denna rapport kommer även denna grupp tillgodo. FI föreslår för närvarande inga övriga ändringar. Ärendegrupp Tillstånd att avveckla finansiell verksamhet Avveckling av finansiell verksamhet (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat

19 Ärendegruppen visar ett överskott år Ärendegruppen ska liksom övriga grupper bidra till att täcka FI:s ackumulerade underskott. FI har främst handlagt ärenden som avser tillstånd för att avveckla fonder. Flera ärenden har avsett fonder som ägs av samma fondbolag, vilket har förenklat handläggningen. Av den anledningen ser FI inte att det är möjligt att göra en större sänkning än den generella avgiftssänkningen på 10 procent som föreslås i denna rapport. Ärendegrupp odkännande av system för transaktionsinrapportering System för transaktionsinrapportering (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen visar ett resultat när noll I denna grupp ingår endast ett ärendeslag och det handläggs endast ett fåtal ärenden under ett år. Det är därför nödvändigt att se på resultatet på några års sikt. Efter den generella avgiftssänkning på 10 procent som föreslås kommer avgiften att ligga något lågt, men FI bedömer att det är för tidigt att föreslå korrigeringar med tanke på att det endast är en liten mängd ärenden som handläggs under ett år. Ärendegrupp Övriga tillstånd eller beslut Övriga tillstånd eller beslut (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen visar ett underskott Underskottet är dock mindre än föregående år. Anledningen är att FI under 2014 såg över vilka ärendetyper som ska redovisas inom ramen för denna grupp. Ärenden som inte är avgiftsbelagda ska inte längre redovisas i denna grupp i någon större omfattning. Vid halvårsskiftet 2014 tillkom ett antal ärendeslag på grund av nya regler. De blev inte avgiftsbelagda förrän den 1 januari Ärendeslagen rör bland annat tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i ett bankaktiebolag som är betydande att få ha ytterligare uppdrag och redovisas från och med den 1 januari 2015 i gruppen Dispenser och undantag. Den generella avgiftssänkningen på 10 procent som föreslås i denna rapport kommer att påverka även denna ärendegrupp. FI:s bedömning är att med de åtgärder som gjordes 2014 ska gruppen på sikt nå full kostnadstäckning. Ärendegrupp Utfärda intyg I denna grupp ingår utfärdande av verksamhetsintyg, solvensintyg och så kallade Europapass. 19

20 Intyg (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen visar ett resultat nära noll FI föreslog avgiftshöjningar med anledning av 2013 års underskott. Dessa beslutades av regeringen och trädde ikraft den 1 juli Förändringarna har därmed endast gett effekt på resultatet för andra halvåret Eftersom FI föreslår avgiftssänkningar på i genomsnitt 10 procent finns det en risk att kostnadstäckningen påverkas negativt, men avgiftshöjningarna från andra halvåret 2014 bör uppväga detta. ruppen bedöms därför klara den generella avgiftssänkningen på 10 procent som föreslås i denna rapport. 2.5 PRONOS ÅR FI:s övergripande mål är att nå full kostnadstäckning på några års sikt. FI:s avgiftsfinansierade verksamhet är till följd av 2014 års överskott nära balans. Underskottet reducerades betydligt snabbare än beräknat på grund av att inflödet av ärenden var betydligt större än beräknat 2014 samtidigt som timpriset överstiger timkostnaden, vilket i sin tur beror på tidigare underskott i den avgiftsfinansierade verksamheten. Kostnaderna är beräknade utifrån en schabloniserad fördelning mellan den anslagsfinansierade och den avgiftsfinansierade verksamheten. Detta kan innebära att det verkliga utfallet blir annorlunda om det visar sig att andelen kostnader som fördelas till den avgiftsfinansierade verksamheten blir lägre eller högre än beräknat. FI gör för närvarande en översyn av metoden för kostnadsfördelning och resultatet väntas vara färdigt under Eventuella förändringar till följd av detta införs FI:s prognos är att 2015 års resultat kan påverkas av några enskilda faktorer. Den stora ärendetillströmningen till följd av nya regelverk 2014 har medfört ovanligt stora ärendebalanser 2015 samtidigt som det finns en risk att FI inte kan ta betalt för alla nya ärendeslag som är en följd av EUdirektiv och EU-förordningar. Tabell D: Resultatprognos år och utfall 2014 (tkr) Resultat/ År Intäkter Kostnader Prognos Ackumulerat resultat Tabellkommentar: FI:s prognos baseras på ett normalinflöde av ärenden med tillägg för de kända effekterna av förslag till avgiftsändringar och nya regelverk. FI har i tabellen ovan räknat med att de förslag som FI föreslår i denna rapport beslutas av regeringen och träder i kraft den 1 juli

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2

FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2 PROMEMORIA Datum 2015-05-08 FI Dnr 14-14414 FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

ESV 2003:21. Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt. verksamhet. Regeringsuppdrag

ESV 2003:21. Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt. verksamhet. Regeringsuppdrag ESV 2003:21 Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt verksamhet Regeringsuppdrag 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...3 1 INLEDNING...5 1.1 BAKGRUND...5 1.2 REGERINGENS UPPDRAG...5 1.3 GENOMFÖRANDE...5

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2

FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2 PROMEMORIA Datum 2014-12-11 FI Dnr 14-14414 FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Ändringar i föreskrifter och allmänna råd med anled- ning av en ny försäkringsrörelselag

Ändringar i föreskrifter och allmänna råd med anled- ning av en ny försäkringsrörelselag BESLUTSPROMEMORIA Datum: 2011-03-31 Ändringar i föreskrifter och allmänna råd med anled- ning av en ny försäkringsrörelselag Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Ändringar i föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar med anledning av CRD 3

Ändringar i föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar med anledning av CRD 3 BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-10-06 FI Dnr 11-30 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Ändringar i föreskrifter

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 15 MAJ 2014 15 maj 2014 Dnr 14-4986 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Spara och placera 4 Låna 5 Pensionsspara 6 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 7 Konsumenterna behöver skyddas

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:16 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Definitioner 2 Villkor för att tillhandahålla

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:65

Regeringens proposition 2009/10:65 Regeringens proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter Prop. 2009/10:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 2010

Läs mer

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning ESV 2006:20 Statlig lokalförsörjning Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1 Inledning...7 1.1 Uppdraget...7 1.2 Genomförande och avgränsningar...7 1.3 Rapportens disposition...8 2 Bakgrund och hittillsvarande

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter www.hsv.se Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv

Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv Elin Eliasson, Emil Jansson och Thomas Jansson* Författarna är eller har varit verksamma vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet samt Riksbankens

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

MARS 2015. Kartläggning av underliggande orsaker till Migrationsverkets långa handläggningstider avseende arbetstillstånd

MARS 2015. Kartläggning av underliggande orsaker till Migrationsverkets långa handläggningstider avseende arbetstillstånd MARS 2015 Kartläggning av underliggande orsaker till Migrationsverkets långa handläggningstider avseende arbetstillstånd Författare: Karin Ekenger Förord Reformen av regelverket för arbetskraftsinvandring

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Boverket. Mindre olja, bättre miljö men till vilket pris

Boverket. Mindre olja, bättre miljö men till vilket pris Boverket Mindre olja, bättre miljö men till vilket pris Mindre olja, bättre miljö men till vilket pris Boverket juni 2008 2 Titel: Mindre olja, bättre miljö men till vilket pris Utgivare: Boverket juni

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag

Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Regeringsuppdrag Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Titel: Regeringsuppdrag - Underlag för offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Utgivningsdatum: Oktober 2014 Ärendenummer:

Läs mer

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Betänkande av PBL-överklagandeutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:14 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer