Avgifter hos FI APRIL 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgifter hos FI APRIL 2015"

Transkript

1 Avgifter hos FI APRIL 2015

2 INNEHÅLL april 2015 Dnr Sammanfattning 3 1. Inledning Bakgrund enomförande Läsanvisningar 5 2. Avgiftsutfall och kostnadstäckning samt förslag till åtgärder Förutsättningar och principer Resultatredovisning för avgifter för prövning av ärenden ällande prislista för tillstånd och anmälningar samt förslag till ny prislista Resultat per ärendegrupp och FI:s förslag till åtgärder för tillståndsärenden Prognos år Resultatredovisning för årliga avgifter Förslag till nya och ändrade avgifter Nya avgifter till följd av kapitaltäckningsreglerna Nya avgifter till följd av den delegerade akten för likviditetstäckningskravet för kreditinstitut Nya avgifter till följd av Solvens 2-direktivet Ändrade avgifter för AIF-förvaltare Ändrade avgifter för ärendeslag enligt artikel 17.5 blankningsförordningen Ny avgift till följd av förordningen om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler Sammanställning av samråd 51 2

3 SAMMANFATTNIN Finansinspektionen (FI) finansieras dels genom anslag från staten, dels med de avgifter för tillstånd och anmälningar som betalas in i samband med en ansökan. Det är regeringen som beslutar vilka avgifter som ska debiteras företagen under tillsyn och vilka avgifter som FI ska ta ut för tillstånden. FI lämnar varje år förslag till regeringen på de förändringar av avgiftsuttaget som krävs. FI samråder med Ekonomistyrningsverket (ESV) och berörda branschföreträdare innan förslag om justerade och nya avgifter skickas till regeringen. Synpunkter som lämnats i samband med samråden bifogas i sin helhet. Finansbolagens förening, Fondbolagens förening, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen lämnade synpunkter. Övriga remissinstanser hade inget att invända eller avstod från att yttra sig. FI:s avgiftsfinansierade verksamhet med tillstånd och anmälningar visade 2014 ett överskott på cirka 18,5 miljoner kronor. Det ackumulerade underskottet minskade därmed till cirka 0,3 miljoner kronor. FI föreslår med anledning av detta att det genomsnittliga timpriset sänks med 10 procent. Resultatet för enstaka ärendegrupper visar fortsatt på viss obalans. FI föreslår i denna rapport att avgiften sänks för de ägarprövningar som är placerade i avgiftsklass K. Ny avgiftsklass föreslås bli J. FI föreslår även att avgiften för ärendeslaget dispens från FI:s föreskrifter ska höjas från avgiftsklass E till avgiftsklass F. I övrigt kommer FI att följa upp och utvärdera om det finns behov av ändrade avgifter framöver. FI föreslår nya och ändrade ärendeslag med anledning av de EUförordningar som rör kapitaltäckning, blankning och värdepapperscentraler samt lagen om AIF-förvaltare och förslag till ändringar i försäkringsrörelselagen till följd av Solvens 2-direktivet. FI föreslår att förslagen träder i kraft den 1 juli 2015 eller senast i samband med att respektive regelverk beslutats. 3

4 1. Inledning 1.1 BAKRUND FI:s finansiering Merparten, cirka 77 procent, av FI:s verksamhet finansieras genom ramanslag från staten. Varje år debiterar FI företag och personer under tillsyn en årlig avgift enligt förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet. De årliga avgifterna levereras till statsbudgeten. Förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ger FI rätt att ta ut avgifter för tillstånd och anmälningar. Principen för nivån på avgifterna är att full kostnadstäckning ska uppnås på några års sikt. Företag och personer som söker tillstånd att bedriva finansiell verksamhet betalar i förväg en bestämd avgift till FI. Finansieringen genom avgifter för tillstånd och vissa lagreglerade anmälningar motsvarar i dagsläget cirka 18 procent av FI:s totala finansiering. Verksamheten med tillståndsprövning utgör ett eget verksamhetsområde. Storleken på avgifterna som nämns ovan beslutas av regeringen efter förslag från FI. FI tar även ut avgifter för viss annan verksamhet, med stöd av avgiftsförordningen (1992:191). Den ger myndigheter ett generellt bemyndigande att ta betalt utan särskilt bemyndigande från regeringen, men bara för verksamhet av mindre omfattning eller tillfällig natur, till exempel för konferenser, publikationer och portokostnader i samband med att handlingar lämnas ut. En viss del av intäkten fördelas till den avgiftsfinansierade verksamheten med tillståndsprövning (Tillstånd och anmälningar). Avgifter som följer avgiftsförordningen eller särskilt beslut behandlas inte i denna rapport FI:s avgiftsrapporter Enligt FI:s instruktion ska FI varje år vid två tillfällen, den 15 april och den 1 oktober, redovisa förslag till ändringar i avgiftsuttaget och vid behov föreslå justeringar med anledning av ny reglering. I rapporten som skickas till regeringen den 15 april ska även avgiftsutfall och kostnadstäckning redovisas. 1.2 ENOMFÖRANDE FI:s förslag till rapport skickas till Ekonomistyrningsverket (ESV) och berörda branschorganisationer för samråd. I denna rapport redovisas svaren kortfattat tillsammans med FI:s kommentarer. FI bedömer om inlämnade synpunkter ska vägas in i det slutgiltiga avgiftsförslaget till regeringen. FI har i denna rapport ändrat 4

5 några förslag med anledning av samråden. De nya förslagen redovisas endast i kapitel 4 Sammanställning av samråd. 1.3 LÄSANVISNINAR Kapitel 2 Avgiftsutfall och kostnadstäckning samt förslag till åtgärder svarar mot de krav som finns i FI:s instruktion om avgiftsutfall och kostnadstäckning. Avsnittet svarar även mot kraven i 13 förordningen om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen vad gäller att varje år se över och vid behov förslå ändringar av avgifterna. I kapitel 3 Förslag till nya och ändrade avgifter redovisas förslag till tillägg och ändringar i förordningen om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen med anledning av nya och ändrade regelverk samt behov av ändringar i övrigt. I kapitel 4 Sammanställning av samråd redovisas resultatet av samråden med Ekonomistyrningsverket (ESV) och berörda branschföreträdare. Lämnade synpunkter redovisas kortfattat tillsammans med FI:s kommentarer. I bilaga 1 redovisas förslagen till förordningsändringar. De föreslagna ändringarna är i bilagan införda med kursiv text och kantmarkering. Det FI föreslår ska tas bort är överstruket. I bilaga 2 redovisas tidsintervall per avgiftsklass. I bilaga 3 redovisas alla remissinstanser. Lämnade synpunkter i samband med samråden bifogas i sin helhet tillsammans med denna rapport. 5

6 2. Avgiftsutfall och kostnadstäckning samt förslag till åtgärder I detta kapitel behandlar FI avgiftsutfall och kostnadstäckning. FI lämnar även förslag till ändringar av avgifter för prövning av ärenden hos FI. I rapporten som lämnas den 1 oktober 2015 kommer FI att redovisa eventuella förslag till justeringar av de årliga tillsynsavgifterna. 2.1 FÖRUTSÄTTNINAR OCH PRINCIPER Intäkter och redovisningsprinciper Intäkter vid redovisning av avgiftsutfall och kostnadstäckning utgörs av de avgifter som betalas in enligt förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och enligt förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet Kostnad/timkostnad och principer för kostnadsfördelning Kostnaderna för FI:s verksamhet är både direkta och indirekta. FI:s ansvarsområden är indelade i olika typer av verksamheter. De indirekta kostnaderna är fördelade proportionellt efter hur stor andel av den arbetade tiden som FI:s personal redovisar på respektive typ av verksamhet, exempelvis Tillsyn respektive Tillstånd och anmälningar. Timkostnaden för verksamheten Tillstånd och anmälningar beräknas genom att kostnaderna för verksamheten Tillstånd och anmälningar divideras med det antal timmar som redovisats på samma verksamhet Beskrivning av gjord analys för Tillstånd och anmälningar Analysen är gjord utifrån FI:s gruppering av ärendeslag i ärendegrupper. Varje tillstånd utgör ett ärendeslag och placeras i en avgiftsklass. Vissa tillstånd placeras i en avgiftsklass, inom ett angivet intervall, först efter särskilt beslut. I de nu gällande bestämmelserna är den lägsta avgiftsklassen 800 kronor och den högsta kronor. Nedlagd handläggningstid på ett enskilt ärende redovisas av handläggaren genom att den arbetade tiden redovisas på den ärendegrupp som ärendeslaget tillhör. Den 1 januari 2013 bytte FI till en ny diarieplan som anpassats till FI:s övergripande processer. Bakgrunden till detta är ett nytt regelverk från Riksarkivet om grundläggande principer för redovisning av myndighetens arkiv. I samband med bytet till en ny diarieplan anpassade FI sin ekonomiska uppföljning till den nya diarieplanens struktur. Därför redovisar FI endast jämförvärden från Analysen av kostnaderna är främst inriktad på en granskning av personalens redovisade tid i de fall det finns över- eller underskott för en ärendegrupp eller ett ärendeslag Faktorer som påverkar analysen Periodiseringseffekter och extraordinär resultatpåverkan Antal ärenden under ett år är många och det faktum att avgiften för ett ärende betalas ett år och kostnaden uppstår ett annat jämnar normalt ut sig. 6

7 De avgiftsintäkter som uppgår till minst kronor per ärende och som avser tillstånd att använda interna modeller periodiseras normalt då handläggningen förväntas pågå under längre tid än ett kalenderår. Respektive periodisering görs efter en individuell prövning av handläggningstiden för varje enskilt ärende. I särskilda fall periodiserar FI även andra ärenden. Effekter av ny lagstiftning Ny lagstiftning innebär ofta att volymen ärenden ökar. Det kan bero på krav på omauktorisation eller omregistrering av företag. Därmed ökar både FI:s intäkter och kostnader. I samband med ny lagstiftning kan det hända att ett ärendes handläggningstid, och därmed prissättning, över- eller underskattas. Detta får en bestående effekt på det aggregerade resultatet. Effekter av prisförändringar Vid bedömning av resultatet på längre sikt ska hänsyn tas till att ett ärendeslags avgifter kan ha ändrats över tiden. Åtgärder som har vidtagits kanske ännu inte har fått full effekt. Statistiska mått Kostnadstäckningsgraden (KT) beräknas för att avgöra om det ekonomiska målet full kostnadstäckning, det vill säga att på några års sikt uppnå en balans med en KT om 100 procent, uppnås. Intäkter/Kostnader = Kostnadstäckningsgrad FI har de senaste åren haft ett ackumulerat underskott vilket innebär att KT måste överstiga 100 procent eftersom verksamheten på några års sikt ska uppnå full kostnadstäckning. Med hänsyn till 2014 års redovisade resultat finns det nu inte längre skäl för att KT i framtiden ska vara högre än 100 procent. 2.2 RESULTATREDOVISNIN FÖR AVIFTER FÖR PRÖVNIN AV ÄRENDEN FI:s hantering av ärenden gällande tillstånd och anmälningar finansieras av avgifter med stöd av förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen. Det innebär att den som önskar ett tillstånd ska betala en avgift som bestämts i förväg. Regeringen har bestämt att den avgiftsfinansierade verksamheten ska ge full kostnadstäckning på några års sikt. Avgiften bestäms utifrån en uppskattad tid för handläggning av ärendet. Det finns många olika typer av ärendeslag och de placeras i olika avgiftsklasser. En höjning av timpriset resulterar i en generell höjning av avgifterna. Det innebär att avgiften i varje avgiftsklass höjs. Vilken avgiftsklass ett ärendeslag placeras i beror på hur lång tid ett ärende i genomsnitt tar att handlägga. Sedan 2004 har FI rätt att disponera intäkterna av de avgifter som betalas för prövning av ansökningar och anmälningar. En konsekvens av detta är att verksamheten inte finansieras genom anslag. FI:s resultat för den avgiftsfinansierade verksamheten de senaste åren samt ackumulerat över-/underskott redovisas i tabell A. 7

8 Tabell A. Över-/underskott (-) i den avgiftsfinansierade verksamheten (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Kostnadstäckningsgrad, % Ack. över-/underskott före Summa ack. över-/underskott (-) vid utgången av FI redovisade 2014 ett överskott på 18,5 miljoner kronor för den avgiftsfinansierade verksamheten. Det ackumulerade underskott som FI redovisat tidigare år berodde främst på att avgifterna i samband med ny och skärpt reglering var för låga åren 2009 och I syfte att nå balans höjdes tillståndsavgifterna i flera steg. Den 1 juli 2011 höjdes timpriset till kronor och den 1 juli 2012 till kronor. Se tabell B. Inflödet av ärenden ökade med 42 procent 2014, bland annat till följd av att nya regelverk trädde i kraft. Inflödet var större än beräknat. Det genomsnittliga timpriset under 2014 översteg timkostnaden med cirka 30 procent. Timpriset och ärendetillströmningen är de främsta anledningarna till 2014 års överskott. Inom ramen för 2014 års resultat finns det inte bara överskott. Enskilda ärendegrupper visar fortsatt negativa resultat och inom ramen för ärendegrupper med positivt resultat finns det ärendeslag där kostnadstäckningsgraden är låg. Intäkternas storlek ett enskilt år är direkt beroende av antal inkommande ärenden och typ av ärende. När det gäller kostnaderna finns ett effektivitetskrav. FI har de senaste åren redovisat för regeringen hur myndigheten arbetar med att effektivisera verksamheten men även med kvalitetshöjande insatser. Kostnaderna för tillståndsverksamheten påverkas direkt av nya eller ändrade regler och FI:s personalomsättning, men indirekt även av FI:s generella löneutveckling, lokalkostnader och övriga kostnader. Av tabell B framgår timkostnaden för den avgiftsfinansierade verksamheten med tillstånd och anmälningar. Timkostnaden minskade något jämfört med Tabell B. Kostnad och pris per timme (kr) 2014 Utfall Kr 2013 Utfall Kr 2012 Utfall Kr Kostnad per timme Pris per timme, 4 förordning (2001:911) 1 äller fr.o.m. den 1 februari äller fr.o.m. den 1 juli äller fr.o.m. den 1 juli Utfall Kr 2010 Utfall Kr 2009 Utfall Kr 2008 Utfall Kr 2007 Utfall Kr 2006 Utfall Kr

9 2.3 ÄLLANDE PRISLISTA FÖR TILLSTÅND OCH ANMÄLNINAR SAMT FÖRSLA TILL NY PRISLISTA Regeringen beslutade 2012 att höja alla avgiftsklasser med i genomsnitt 10 procent. Se gällande prislista nedan. Det genomsnittliga timpriset är kronor. Tidsintervall per avgiftsklass redovisas i bilaga års prishöjning var en följd av det ackumulerade underskott som då fanns. Eftersom 2014 års utfall blev bättre än beräknat och det ackumulerade underskottet närmar sig noll föreslår FI att det genomsnittliga timpriset i ett första steg sänks med 10 procent till i genomsnitt kronor per timme. FI bedömer att det kommer att bli möjligt att sänka timpriset ytterligare framöver, men vill i detta läge inte föreslå en större sänkning eftersom det sent under 2014 kom in ovanligt många ärenden som ännu inte är avslutade. Ärendena bedöms påverka 2015 års resultat och FI vill inte bygga upp nya underskott. Tabell D. Nu gällande prislista och förslag till ny prislista, kr Avgiftsklass Nu gällande avgift Förslag till ny avgift A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö AA AB AC

10 2.4 RESULTAT PER ÄRENDERUPP OCH FI:S FÖRSLA TILL ÅTÄRDER FÖR TILLSTÅNDSÄRENDEN Nedan följer en redovisning av resultat per ärendegrupp. En ärendegrupp består av ärendeslag med likartad karaktär. Till exempel återfinns ärendeslag som rör grundtillstånd i gruppen auktorisationer. Handläggningstiden vid prövning av ett grundtillstånd för exempelvis ett betalningsinstitut är normalt inte lika lång som handläggningstiden för att pröva ett grundtillstånd för bank. Den genomsnittliga kostnaden för respektive typ är därför inte lika stor. Av den anledningen kan ärendeslag inom samma ärendegrupp placeras i olika avgiftsklasser. Den 1 januari 2013 bytte FI till en ny diarieplan som anpassats till FI:s övergripande processer. Bakgrunden till detta är ett nytt regelverk från Riksarkivet avseende grundläggande principer för redovisning av myndighetens arkiv. I samband med bytet till en ny diarieplan anpassade FI sin ekonomiska uppföljning till den nya diarieplanens struktur. FI:s bedömning är att utfallet ska bli lättare att följa upp framöver. Effekten blir att FI inte kan följa utfallet på enskilda ärendegrupper mer än två år bakåt i tiden. Ett antal ärendegrupper har sin motsvarighet i tidigare års ärendegrupper och då är det möjligt att göra en jämförelse med tidigare år, men det är inte möjligt att med rimliga medel ta fram helt jämförbar statistik för tidigare år. FI tar i sin analys om möjligt hänsyn till resultatet från motsvarande grupps resultat tidigare år, detta nämns då i texten. När FI bedömer om full kostnadstäckning kan uppnås på några års sikt tas inte bara hänsyn till den enskilda ärendegruppens kostnadstäckning utan även till FI:s ackumulerade underskott från tidigare år. Utfallet per ärendegrupp varierar. FI föreslår, om möjligt, avgiftsjusteringar för alla eller enstaka ärendeslag i de ärendegrupper som har obalanser. De förslag som redovisas i detta kapitel är på en övergripande nivå. Det exakta förslaget till författningstext återfinns som bilaga till denna rapport. De föreslagna ändringarna är i bilagan införda med kursiv text och kantmarkering. Det som FI föreslår ska tas bort i förordningen är överstruket. Ärendegrupp Auktorisationer I denna grupp ingår såväl grundtillstånd som registrering och anmälning av finansiell verksamhet. Auktorisationer (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen Auktorisationer visar ett överskott Ärendetillströmningen ökade under 2014 beroende på många nya regelverk. Överskottet är dock inte i nivå med vad det borde vara med hänsyn till det stora antalet ärenden och det nuvarande timpriset. Anledningen är att kostnadstäckningsgraden för de auktorisationer som prövats med stöd av försäkringsrörelselagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse var lägre för övriga auktorisationer i denna grupp. FI 10

11 kommer under 2015 att följa samtliga auktorisationsärenden i denna ärendegrupp och anpassa avgiften med hänsyn till de eventuella olikheter som finns. Ett enskilt ärende från 2013 avseende auktorisation som central motpart har belastat även 2014 med kostnader. Avgiftsmodellen för de ärendeslag som rör auktorisation som central motpart ändrades den 1 juli 2014, vilket innebär att FI i framtiden kan fatta beslut om högre avgift. Den generella sänkningen av timpriset med 10 procent som föreslås i denna rapport kommer även denna grupp tillgodo. FI föreslår för närvarande inga övriga åtgärder. Ärendegrupp Nya fondbestämmelser Nya fondbestämmelser (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen Nya fondbestämmelser visar ett överskott Överskottet beror främst på att timpriset överstiger timkostnaden, vilket i sin tur beror på tidigare underskott i den avgiftsfinansierade verksamheten. Den generella sänkningen av timpriset med 10 procent som föreslås i denna rapport kommer även denna grupp tillgodo. Eftersom gruppen belastas av ett underskott från 2013 föreslår FI inga övriga ändringar. Ärendegrupp Tillstånd för utländsk etablering i Sverige Utländsk etablering i Sverige (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen visar ett överskott Ärendetillströmningen var oväntat stor och merparten avsåg ärenden som kom till följd av det nya regelverket om förvaltare av alternativa investeringsfonder. En viss balans av ärenden från 2014 återstår att handlägga under Den stora mängden ärenden har gett vissa stordriftsfördelar eftersom en grupp handläggare har kunnat arbeta koncentrerat med denna typ av ärenden. Vi kan även notera att handläggningen i genomsnitt gått snabbare än vad som bedömts. Det är dock för tidigt att bedöma om mängden ärenden av detta slag är bestående. Färre antal ärenden bedöms inte ge samma stordriftsfördelar. FI föreslår med anledning av ovanstående och mot bakgrund av förslaget om en generell avgiftssänkning på 10 procent inga övriga ändringar i denna ärendegrupp. 11

12 Ärendegrupp Ägarprövningar Ägarprövningar (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen visar ett överskott Till viss del ska ärendegruppen bidra till det ackumulerade underskottet från tidigare år, En viktig anledning till det förhållandevis stora överskottet är den stora ärendetillströmningen; antalet ärenden dubblerades jämfört med Flera ägarprövningar rörde direkta och indirekta förvärv av aktier eller andelar i samma företag. Det innebar i några särskilda fall att handläggningen gick betydligt snabbare än normalt. Men det finns även fall med en grupp ärendeprövningar där handläggningen inte blev klar 2014 och där FI avvaktar kompletterande uppgifter. FI ser dock att det ändå finns utrymme för avgiftssänkningar motsvarande en avgiftsklass när det gäller ägarprövningar som är placerade i avgiftsklass K (för närvarande kronor 1 ). FI föreslår därför att alla ägarprövningar med avgiftsklass K istället placeras i avgiftsklass J ( kronor). Förslaget innebär en risk att inte nå full kostnadstäckning i de fall 2015 års mix av ärenden inte helt motsvarar 2014 års mix. FI:s bedömning är dock ändå att förslaget bör genomföras och att nästa års uppföljning får visa om en helt ny modell för avgiftsuttag kan vara aktuell. Ärendegrupp Ägarledningsprövningar Ägarledningsprövningar (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen visar ett överskott även år Överskottet beror främst på att timpriset överstiger timkostnaden, vilket i sin tur beror på tidigare underskott i den avgiftsfinansierade verksamheten. FI har sedan 2013 arbetat med fördjupade prövningar och i slutet av 2014 uppdaterades processen för ägarledningsprövningar, vilket innebär att vissa prövningar kommer att fördjupas ytterligare. FI har övervägt att sänka avgiften för de ägarledningsprövningar som ligger i avgiftsklass (för närvarande kronor) till avgiftsklass F ( kronor), men det steget visade sig för stort för att fortsatt nå full kostnadstäckning. FI vill därför avvakta med att föreslå avgiftssänkningar för denna grupp. 1 FI föreslår i denna rapport att avgiften för avgiftsklass K generellt ska sänkas från kronor till kronor. 12

13 Den generella sänkningen av timpriset med 10 procent som föreslås i denna rapport kommer även denna grupp tillgodo. Ärendegrupp Ledningsprövningar Ledningsprövningar (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen visar ett överskott år Överskottet beror främst på att timpriset överstiger timkostnaden, vilket i sin tur beror på tidigare underskott i den avgiftsfinansierade verksamheten. FI har sedan 2013 arbetat med fördjupade prövningar och i slutet av 2014 uppdaterades processen för ägarledningsprövningar, vilket innebär att vissa prövningar kommer att fördjupas ytterligare. FI har övervägt att sänka avgiften för de ägarledningsprövningar som ligger i avgiftsklass (för närvarande kronor) till avgiftsklass F ( kronor), men det steget visade sig för stort för att fortsatt nå full kostnadstäckning. FI vill därför avvakta med att föreslå avgiftssänkningar för denna grupp. Den generella sänkningen av timpriset med 10 procent som föreslås i denna rapport kommer även denna grupp tillgodo. Ärendegrupp Ändring av styrdokument m.m. I denna grupp ingår förutom bolagsordningsändringar, tillstånd att verkställa beslut om ombildning till bankaktiebolag. Dessutom ingår prövning av ändrade förutsättningar för registrerade betaltjänstleverantörer eller utgivare och anmälan om väsentlig ändring i verksamhet eller organisation enligt lagen om alternativa investeringsfonder. Ändring av styrdokument m.m. (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen visar ett överskott år Antalet ärenden har ökat något samtidigt som FI har handlagt fler ärendetyper som ligger i en högre avgiftsklass. Flera av ärendeslagen med högre avgiftsklass har tillkommit de senaste åren på grund av ny lagstiftning. FI kan inte se någon tydlig trend vad gäller handläggningstiden per ärendeslag i gruppen och bedömer därför att det är för tidigt att sänka någon avgift. Överskottet beror också på att timpriset överstiger timkostnaden, vilket i sin tur beror på tidigare underskott i den avgiftsfinansierade verksamheten. 13

14 Den generella sänkningen av timpriset med 10 procent som föreslås i denna rapport kommer även denna grupp tillgodo. FI föreslår inga övriga ändringar. Ärendegrupp Utvidgad verksamhet och sidoverksamhet I denna grupp ingår förutom tillstånd för utvidgad verksamhet och sidoverksamhet, anmälan av ombud för betaltjänster, tillstånd att registreras som förvaltare av värdepappersfonder och tillstånd att utge säkerställda obligationer. Utvidgad verksamhet och sidoverksamhet (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen visar ett underskott även Underskottet beror delvis på två ärenden som rör utvidgning som central motpart. FI uppmärksammade redan förra våren att ärendeslagen var lågt prissatta och föreslog en höjning som trädde i kraft den 1 juli De två ärendena inkom dock innan den 1 juli Delvis kan underskottet också härledas till gruppen värdepappersbolag och prövningen av ett enstaka ärende som varit särskilt omfattande och därför krävt längre handläggningstid än normalt. Den generella avgiftssänkningen på 10 procent som föreslås i denna rapport kommer att påverka även denna ärendegrupp. FI föreslår inga övriga ändringar. Ärendegrupp Beståndsöverlåtelser, förvärv, fusioner och delningar Beståndsöverlåtelser, förvärv, fusioner och delningar (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen visar ett överskott Överskottet beror främst på att timpriset överstiger timkostnaden, vilket i sin tur beror på tidigare underskott i den avgiftsfinansierade verksamheten. Den generella sänkningen av timpriset med 10 procent som föreslås i denna rapport kommer även denna grupp tillgodo. FI föreslår inga övriga ändringar. 14

15 Ärendegrupp Ändring av fondbestämmelser Ändring fondbestämmelser (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen visar ett marginellt underskott år Avgiften för ärendeslagen i denna grupp höjdes den 1 juli 2014, vilket har gett effekt på 2014 års resultat. Nuvarande avgiftsklass bedöms vara tillräcklig på helårsbasis. Den generella avgiftssänkningen på 10 procent som föreslås i denna rapport kommer att påverka även denna ärendegrupp. FI föreslår inga övriga ändringar. Ärendegrupp Uppdragsavtal I denna grupp ingår uppdragsavtal och godkännande av utkontraktering. Uppdragsavtal (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen visar ett mindre underskott år FI ser dock inga behov till avgiftsjusteringar för närvarande. Den generella avgiftssänkningen på 10 procent som föreslås i denna rapport kommer att påverka även denna ärendegrupp. FI föreslår inga övriga ändringar. Ärendegrupp Svenska företags verksamhet utomlands I denna grupp ingår gränsöverskridande verksamhet i utlandet samt filial utanför EES. Svenska företags verksamhet utomlands (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen visar ett överskott år Resultatet skiljer sig inte mycket från 2013 och överskottet beror främst på att timpriset överstiger timkostnaden, vilket i sin tur beror på tidigare underskott i den avgiftsfinansierade verksamheten. Den generella sänkningen av timpriset med 10 procent som föreslås i denna rapport kommer även denna grupp tillgodo. FI föreslår inga övriga ändringar. 15

16 Ärendegrupp Dispens eller undantag från regelverket Dispenser eller undantag (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen visar ett underskott år Ärendeslagen omfattar alla FI:s dispenser och undantag, men en stor andel under 2014 avsåg dispenser och undantag från Försäkringsrörelselagen (2010:2043) och FI:s föreskrifter på försäkringsområdet. ruppens kostnadstäckningsgrad är låg och de avgiftshöjningar gällande aktuariedispenser som trädde i kraft den 1 juli 2014 är inte tillräckliga för att ärendegruppen ska nå full kostnadstäckning. Avgiften för dispenser från FI:s föreskrifter är låg i förhållande till det arbete en dispens i genomsnitt tar att handlägga. Ett större antal dispenser som rör understödsföreningar och som enligt särskilt beslut befriats från avgift har handlagts under Handläggningen är relativt enkel men medför ändå kostnader utan motsvarande intäkter. Dessutom har resultatet påverkats av de dispenser som rör undantag från vissa krav som gäller för ett blandat finansiellt holdingföretag. Ärendena har gällt både bank och försäkring och har varit tidskrävande. Ärendeslagen är avgiftsbelagda från den 1 januari För att uppnå full kostnadstäckning föreslår FI att avgiften för dispenser från FI:s föreskrifter höjs från avgiftsklass E (för närvarande kronor 2 ) till avgiftsklass F ( kronor). FI kommer också att se till att kostnaden för de ärenden som enligt särskilt beslut inte är avgiftsbelagda redovisas mot anslag under 2015 och framåt. Det kan komma fler ärenden av detta slag under ytterligare några år. FI föreslår vidare vissa ändringar av avgiftsuttaget för de ärenden som rör undantag från blankning. Förslaget presenteras i avsnitt 3.5. Den generella avgiftssänkningen på 10 procent som föreslås i denna rapport kommer att påverka även denna ärendegrupp. Ärendegrupp Befrielse från anmälningsskyldighet Befrielse från anmälningsskyldighet (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat De ärenden som handläggs inom ramen för denna ärendegrupp är inte avgiftsbelagda och FI har beslutat att redovisa kostnaderna för handläggningen av denna typ av ärenden mot den anslagsfinansierade verksamheten från och med FI föreslår i denna rapport att avgiften för avgiftsklass E sänks från kronor till kronor. 16

17 Ärendegrupp Besluta om kapitalkrav/kapitalbas Besluta om kapitalkrav/kapitalbas (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen visar 2014 ett överskott. Flera ärendeslag ingick tidigare i gruppen Övriga tillstånd och anmälningar, men det finns även en koppling till ärendegruppen Prövning av interna modeller för banker och kreditinstitut. Därför kan de båda ärendegruppernas resultat under en övergångsperiod ses sammantaget. Många ärendeslag i denna grupp är också nya med anledning av de nya kapitaltäckningsreglerna och det är för tidigt att bedöma om något av ärendeslagen är placerad i fel avgiftsklass. Överskottet beror till viss del på att timpriset överstiger timkostnaden, vilket i sin tur beror på tidigare underskott i den avgiftsfinansierade verksamheten. Den generella sänkningen av timpriset med 10 procent som föreslås i denna rapport kommer även denna grupp tillgodo. FI föreslår inga övriga ändringar. Ärendegrupp Prövning av interna modeller för banker och kreditinstitut Interna modeller banker och kreditinstitut (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen visar ett underskott år Anledningen är dels fortsatt arbete med ett gammalt ärende som ännu inte är avgjort, dels arbete med bedömning och tidsskattning av nya ärenden där intäkterna kommer först Med de åtgärder som föreslagits senaste åren bedömer FI att ärendegruppen snart bör vara i balans. Den generella avgiftssänkningen på 10 procent som föreslås i denna rapport kommer att påverka även denna ärendegrupp. Ärendegrupp Förhandsgranskning av interna modeller Solvens 2 Interna modeller Solvens 2 (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen visar ett underskott år Handläggningen av ärenden i denna grupp startade 2011 och gruppen har sedan dess belastats med 17

18 underskott. En viktig anledning till underskotten genom åren är att regelverket inte är på plats och att ikraftträdandet dessutom förskjutits i omgångar. Detta har lett till att ansökningsprocessen blivit mer utdragen och därmed svårare för FI att hantera på ett resursmässigt effektivt sätt. Under 2014 hade FI ett antal ärenden som skulle slutgranskas och underskottet var beräknat till 3 miljoner kronor. Regelverket kommer att träda i kraft den 1 januari 2016 och därefter kommer det inte vara aktuellt med fler förhandsgranskningar. FI har en ny praxis för att beräkna uppskattad tid för denna typ av ärenden, vilket bedöms leda till att underskott kan undvikas i framtiden. Den generella avgiftssänkningen på 10 procent som föreslås i denna rapport kommer att påverka även denna ärendegrupp. Ärendegrupp Prospekt Prospekt (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen visar ett överskott år Detta kan förklaras med att FI hanterade ett ökat antal prospektärenden under året och att timpriset överstiger timkostnaden, vilket i sin tur beror på tidigare underskott i den avgiftsfinansierade verksamheten. ruppen motsvarar den grupp som även tidigare kallades Prospekt. Avgifterna har höjts i flera steg de senaste åren, både för att täcka tidigare underskott och för att fördjupa prövningarna. Handläggningstiden för några ärendeslag i gruppen har ökat under 2014 till följd av Omnibus I och II och dess krav på rapportering till Esma, och kommer att öka ytterligare under När det gäller grundprospekt har detaljregleringen ökat och FI ser att det kan finnas ett behov av att ändra avgiftsuttaget. Det kan även finnas utrymme att sänka avgiften för några ärendeslag i gruppen. FI kommer att följa upp och utvärdera detta och återkommer med ett förslag i höstens avgiftsrapport. Den generella sänkningen av timpriset med 10 procent som föreslås i denna rapport kommer även denna grupp tillgodo. FI föreslår för närvarande inga övriga ändringar. Ärendegrupp Tillstånd att avveckla finansiell verksamhet Avveckling av finansiell verksamhet (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat

19 Ärendegruppen visar ett överskott år Ärendegruppen ska liksom övriga grupper bidra till att täcka FI:s ackumulerade underskott. FI har främst handlagt ärenden som avser tillstånd för att avveckla fonder. Flera ärenden har avsett fonder som ägs av samma fondbolag, vilket har förenklat handläggningen. Av den anledningen ser FI inte att det är möjligt att göra en större sänkning än den generella avgiftssänkningen på 10 procent som föreslås i denna rapport. Ärendegrupp odkännande av system för transaktionsinrapportering System för transaktionsinrapportering (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen visar ett resultat när noll I denna grupp ingår endast ett ärendeslag och det handläggs endast ett fåtal ärenden under ett år. Det är därför nödvändigt att se på resultatet på några års sikt. Efter den generella avgiftssänkning på 10 procent som föreslås kommer avgiften att ligga något lågt, men FI bedömer att det är för tidigt att föreslå korrigeringar med tanke på att det endast är en liten mängd ärenden som handläggs under ett år. Ärendegrupp Övriga tillstånd eller beslut Övriga tillstånd eller beslut (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen visar ett underskott Underskottet är dock mindre än föregående år. Anledningen är att FI under 2014 såg över vilka ärendetyper som ska redovisas inom ramen för denna grupp. Ärenden som inte är avgiftsbelagda ska inte längre redovisas i denna grupp i någon större omfattning. Vid halvårsskiftet 2014 tillkom ett antal ärendeslag på grund av nya regler. De blev inte avgiftsbelagda förrän den 1 januari Ärendeslagen rör bland annat tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i ett bankaktiebolag som är betydande att få ha ytterligare uppdrag och redovisas från och med den 1 januari 2015 i gruppen Dispenser och undantag. Den generella avgiftssänkningen på 10 procent som föreslås i denna rapport kommer att påverka även denna ärendegrupp. FI:s bedömning är att med de åtgärder som gjordes 2014 ska gruppen på sikt nå full kostnadstäckning. Ärendegrupp Utfärda intyg I denna grupp ingår utfärdande av verksamhetsintyg, solvensintyg och så kallade Europapass. 19

20 Intyg (tkr) År Intäkter Kostnader Resultat Ärendegruppen visar ett resultat nära noll FI föreslog avgiftshöjningar med anledning av 2013 års underskott. Dessa beslutades av regeringen och trädde ikraft den 1 juli Förändringarna har därmed endast gett effekt på resultatet för andra halvåret Eftersom FI föreslår avgiftssänkningar på i genomsnitt 10 procent finns det en risk att kostnadstäckningen påverkas negativt, men avgiftshöjningarna från andra halvåret 2014 bör uppväga detta. ruppen bedöms därför klara den generella avgiftssänkningen på 10 procent som föreslås i denna rapport. 2.5 PRONOS ÅR FI:s övergripande mål är att nå full kostnadstäckning på några års sikt. FI:s avgiftsfinansierade verksamhet är till följd av 2014 års överskott nära balans. Underskottet reducerades betydligt snabbare än beräknat på grund av att inflödet av ärenden var betydligt större än beräknat 2014 samtidigt som timpriset överstiger timkostnaden, vilket i sin tur beror på tidigare underskott i den avgiftsfinansierade verksamheten. Kostnaderna är beräknade utifrån en schabloniserad fördelning mellan den anslagsfinansierade och den avgiftsfinansierade verksamheten. Detta kan innebära att det verkliga utfallet blir annorlunda om det visar sig att andelen kostnader som fördelas till den avgiftsfinansierade verksamheten blir lägre eller högre än beräknat. FI gör för närvarande en översyn av metoden för kostnadsfördelning och resultatet väntas vara färdigt under Eventuella förändringar till följd av detta införs FI:s prognos är att 2015 års resultat kan påverkas av några enskilda faktorer. Den stora ärendetillströmningen till följd av nya regelverk 2014 har medfört ovanligt stora ärendebalanser 2015 samtidigt som det finns en risk att FI inte kan ta betalt för alla nya ärendeslag som är en följd av EUdirektiv och EU-förordningar. Tabell D: Resultatprognos år och utfall 2014 (tkr) Resultat/ År Intäkter Kostnader Prognos Ackumulerat resultat Tabellkommentar: FI:s prognos baseras på ett normalinflöde av ärenden med tillägg för de kända effekterna av förslag till avgiftsändringar och nya regelverk. FI har i tabellen ovan räknat med att de förslag som FI föreslår i denna rapport beslutas av regeringen och träder i kraft den 1 juli

Avgifter hos FI APRIL 2016

Avgifter hos FI APRIL 2016 Avgifter hos FI APRIL 2016 INNEHÅLL april 2016 nr 16-3567 Sammanfattning 3 1. Inledning 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 enomförande 5 1.3 Läsanvisningar 5 2. Avgiftsutfall och kostnadstäckning samt förslag till åtgärder

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling 0994.fm Page 1 Tuesday, uly 1, 2014 1:52 PM Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövningen av ärenden hos Finansinspektionen; Utkom från trycket den

Läs mer

Avgifter hos FI SEPTEMBER 2016

Avgifter hos FI SEPTEMBER 2016 Avgifter hos FI SEPTEMBER 2016 INNEHÅLL september 2016 Dnr 16-12148 Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Analys och förslag om årliga avgifter 5 2.1 Beräkning av årliga avgifter 5 2.2 Analys av kostnadstäckning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2013:1109 Utkom från trycket den 20 december 2013 utfärdad den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2014:1392 Utkom från trycket den 5 december 2014 utfärdad den

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, P.O. Box 6750, SE-113 85 Stockholm, Tel +46 8 787 80 00, Fax +46 8 24 13 35. Prenumerera via e-post på www.fi.se. ISSN

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2007:739 Utkom från trycket den 16 oktober 2007 utfärdad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2002:1042 Utkom från trycket den 17 december 2002 utfärdad den 5 december 2002. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2006:536 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om värdepappersfonder; utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:588 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Regeringen föreskriver följande. Tillämpningsområde 1 Denna förordning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om ägar- och ledningsprövning; FFFS 2007:22 Utkom från trycket den

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet 1 Vad är problemet och vad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2015:309 Utkom från trycket den 5 juni 2015 utfärdad den 28 maj

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2016-12-20 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om tillstånd för kreditinstitut utanför

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar; SFS 2007:570 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU13 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens

Läs mer

Förslag till nya avgiftsnivåer i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till

Förslag till nya avgiftsnivåer i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Dokumentstatus: Godkänt Regeringen, Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Beslut Vårt datum: 2016-10-05 Er referens: Diarienr: SSM2016-4305 Handläggare: Erik Henriksson Telefon: +46 8 799 4390

Läs mer

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter 2016-05-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 16-3734 Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2006:1387 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2013-10-14 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav för kreditinstitut och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2004:95 Utkom från trycket den 9 mars 2004 utfärdad den 26 februari

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet

Förslag till nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet 2015-10-22 REMISSPROMEMORIA Förslag till nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet FI Dnr 10-9537 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om anmälan av vissa förvärv

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om anmälan av vissa förvärv Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets X uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter; Utkom

Läs mer

Artikel 1. Syfte och tillämpningsområde

Artikel 1. Syfte och tillämpningsområde L 107/76 25.4.2015 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/656 av den 4 februari 2015 om villkoren för att kreditinstitut ska få inräkna delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapitalet i enlighet med

Läs mer

Ändrade föreskrifter om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag

Ändrade föreskrifter om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag 2015-02-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 14-14349 Ändrade föreskrifter om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet

Nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet 2015-12-14 BESLUTSPROMEMORIA Nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet FI Dnr 10-9537 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Upplysningar till uppgiftsblankett för resolutionsavgift 2017

Upplysningar till uppgiftsblankett för resolutionsavgift 2017 1 (8) Upplysningar till uppgiftsblankett för resolutionsavgift 2017 Utgångspunkten för beräkningen av resolutionsavgiften är dels bestämmelser i lagen (2015:1016) om resolution, dels bestämmelser i kommissionens

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2015:704 Utkom från trycket den 1 december 2015 utfärdad den 19

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2011-10-27 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 11-4690 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Ändringar i regler

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar; FFFS 2014:12 Utkom från trycket

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport aåê=mrjqvmnjnmm Delårsrapport 2005-06-30 2005-08-11 = 2 av 6 Väsentlig information Inom ramen för Finansinspektionens kompetensväxlingsprogram ersätts succesivt de som lämnat myndigheten och genom nyrekryteringen

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av ägares kvalificerade innehav

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 247. Statligt stöd och garanti... 357. Kapitalkrav...

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 247. Statligt stöd och garanti... 357. Kapitalkrav... Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9 Kreditvärderingsinstitut... 247 Statligt stöd och garanti... 357 Kapitalkrav... 395 Obligationer och e-pengar... 901 Betalning, inlåning och kreditupplysning...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2005:1131 Utkom från trycket den 20 december 2005 utfärdad den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2004:1235 Utkom från trycket den 17 december 2004 utfärdad den

Läs mer

Nya regler för AIF-förvaltare

Nya regler för AIF-förvaltare Nya regler för AIF-förvaltare FI-forum 1 och 3 oktober 2013 Agneta Blomquist Lovisa Hedberg Fredrik Lundberg Erik Lindholm 1 Agenda FI:s roll och vår förväntan Definitioner/kriterier för nyckelbegrepp

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Ändring av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:1) om säkerställda obligationer

Ändring av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:1) om säkerställda obligationer 2016-05-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 16-3060 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Ändring av Finansinspektionens

Läs mer

Befogenheter för avgiftsbelagd verksamhet

Befogenheter för avgiftsbelagd verksamhet 1 Befogenheter för avgiftsbelagd verksamhet Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Skogsstyrelsen (SKS) granskat myndighetens efterlevnad av de ekonomiska målen för den avgiftsbelagda

Läs mer

Revisionsrapport Årsredovisning 2015

Revisionsrapport Årsredovisning 2015 KEMIKALIEINSPEKTIONEN, BOX 2 172 13 SUNDBYBERG Kemikalieinspektionen Revisionsrapport Årsredovisning 2015 Riksrevisionen har granskat Kemikalieinspektionens (KemI) årsredovisning, daterad 2016-02-22. Syftet

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Per Virdesten och Margit Knutsson. Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 8/2015

Föreskrifter och anvisningar 8/2015 Föreskrifter och anvisningar 8/2015 Liv- och skadeförsäkringsbolag, riktlinjer om Solvens II del II, Dnr FIVA 17/01.00/2015 Utfärdade 30.11.2015 Gäller från 1.1.2016 FINANSINSPEKTIONEN tfn 010 831 51 fax

Läs mer

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74)

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74) AD. 41-549/2006 851 81 Sundsvall 2006-08-11 1 (5) Tel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Betänkande

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Kapitalbuffert för övriga systemviktiga institut

Kapitalbuffert för övriga systemviktiga institut 2015-11-17 BESLUT Skandinaviska Enskilda Banken AB FI Dnr 15-8080 Att: Verkställande Direktören Delgivning nr 1 106 40 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om särskild tillsyn över finansiella konglomerat;

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790); SFS 1999:690 Utkom från trycket den 6 juli 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Miljönämndens arbetsutskott 2011 09 08 34 1 Dnr 2011 1791 Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Bilaga: Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område gällande miljönämndens verksamhet

Läs mer

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR)

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) 1. Likvida tillgångar 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om tillgångar för övervakning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2014:453 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni

Läs mer

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag:

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2010-09-20 Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. Förslag till beslut Socialförvaltningens förslår att socialnämnden lämnar följande förslag till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2001:911 Utkom från trycket den 7 december 2001 utfärdad den 22 november 2001. Regeringen föreskriver

Läs mer

2011-09-20 REMISSPROMEMORIA. FI Dnr 10-11395 [Brunnsgatan 3] Sammanfattning

2011-09-20 REMISSPROMEMORIA. FI Dnr 10-11395 [Brunnsgatan 3] Sammanfattning 2011-09-20 REMISSPROMEMORIA Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om placeringsriktlinjer samt riskhantering av tillgångar och derivatinstrument i försäkringsföretag och pensionsstiftelser Finansinspektionen

Läs mer

Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar Promemoria Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar Fi2017/00532/FPM Februari 2017 1 Innehållsförteckning 1 Lagtext... 4 Förslag till lag om ändring

Läs mer

En juridisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga:

En juridisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga: FFFS 2009:3 Bilaga 1 b Ansökan ägarprövning juridisk person En juridisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga: Finansinspektionen

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

Datum Per september månad 2015 infördes kravet för kapitalkonserveringsbufferten som gäller alla institut.

Datum Per september månad 2015 infördes kravet för kapitalkonserveringsbufferten som gäller alla institut. 1(7) Kapitaltäckning Nya kapitaltäckningsregler trädde i kraft den 1 januari 2014 i enlighet med tillsynsförordning (575/2013/EU) som är en del av implementeringen av Basel III-regelverket. I och med att

Läs mer

Periodisk information Kvartal

Periodisk information Kvartal 1 Periodisk information Kvartal 3 2014 2014-09-30 2 Nya EU-gemensamma kapitaltäckningsregler trädde i kraft den 1 januari 2014. Regelverket består av en förordning (EU) 575/2013 som är direktverkande och

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

Lag. om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) 1 1 mom. 9 punkten, 4 1 mom., 5 1 mom. och

Läs mer

Nya regler för finansiella konglomerat och grupper. Eva-Lena Norgren (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Nya regler för finansiella konglomerat och grupper. Eva-Lena Norgren (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Nya regler för finansiella konglomerat och grupper Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 april 2013 Peter Norman Eva-Lena Norgren (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Periodisk information per

Periodisk information per Periodisk information per 2015-03-31 Periodisk information per 2015-03-31 Resurs Bank AB, ( banken ), org nr 516401-0208, samt den konsoliderade situationen lämnar periodisk information i enlighet med

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om institut för elektroniska pengar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Agneta Bäcklund. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskild tillsyn och kapitalbuffertar; SFS 2014:993 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Förslag till ändrade regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändrade regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-07-01 R E M I S S P R O M E M O R I A Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändrade

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 26 maj 2016 Morgan Johansson Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-2866 Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning;

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning; FFFS 1997:15 beslutade den 26 juni 1997. Omfattningen av de allmänna råden 1

Läs mer

Nya regler om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare

Nya regler om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare BESLUTSPROMEMORIA Finansinspektionen Datum 2011-11-01 FI Dnr 11-3549 Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya regler om

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning;

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning; FFFS 1998:14 beslutade den 18 juni 1998. Omfattningen av de allmänna råden 1

Läs mer

Avgifterna bör vara enkla och överskådliga för de enskilda företagen.

Avgifterna bör vara enkla och överskådliga för de enskilda företagen. Socialdepartementet Att Andreas Johansson Handläggare Yvonne Elofsson Datum 2016-07-06 Sida 1 (5) Förslag till avgiftsnivåer med utgångspunkt från propositionen Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet

Läs mer

Nya regler för AIF-förvaltare

Nya regler för AIF-förvaltare Nya regler för AIF-förvaltare Presentation 27 maj 2014 Agneta Blomquist Fredrik Lundberg Finansinspektionens roll Regelgivning Besluta i tillstånds- och anmälningsärenden Utöva tillsyn Besvara förfrågningar

Läs mer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) 2015-02-13.

Läs mer

Totalt kapital 69 373 70 917 76 912

Totalt kapital 69 373 70 917 76 912 Skandia Investment Management AB 556606-6832 INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING Rapporten innehåller information om kapitaltäckning i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-10. Ändrade kapitaltäckningsregler

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-10. Ändrade kapitaltäckningsregler LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-10 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Ändrade kapitaltäckningsregler

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2013

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland Dnr FIVA 15/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om beräkning av ett finans- och försäkringskonglomerats kapitaltäckning I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 20 5 mom. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2015:399 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni

Läs mer

2014-09-09 FI Dnr 14-5565

2014-09-09 FI Dnr 14-5565 2014-09-09 FI Dnr 14-5565 REMISSPROMEMORIA Ändrade föreskrifter om försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar och kvartalsuppgifter för livförsäkringsföretag Sammanfattning Finansinspektionen

Läs mer