Föreslagna områden som inte uppfyller kriterier för LIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreslagna områden som inte uppfyller kriterier för LIS"

Transkript

1 Föreslagna områden som inte uppfyller kriterier för LIS Dnr:

2 Skellefteå kommun Skellefteå

3 Innehåll inledning...4 Bakgrund... 4 föreslagna områden som inte uppfyller kriterier för Lis...5 byskeälven... 5 storklintträsket... 5 hornsträsket... 6 FINNTRÄSKET... 6 långsjötjärnen... 7 tåme... 7 byske... 8 ytterstfors... 9 furuskogen... 9 romelsön mm klåvaskäret bodudden storkågeträsk orrholmen, bjässviken bergskäret boviken bjurvattnet varuträsk sillskatan ragvaldsträsk medgrundet skelleftehamnsområdet burön norrfjärden bureå bursjön, åbacka vikfors falmarksträsket landskär burehällorna, tällön skötgrönnan burvik storön lossmenträsket ljusvattnet villvattnet lubboträsket järvträsket åbyn långnäset bodbysund mora bygdeträskliden kvarnbyn bonäs storsanden bygdsiljum bäckfjärden bjuröklubb blackefjärden och kallviken... 30

4 4 inledning inledning Skellefteå kommun har beslutat att upprätta ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för Skellefteå kommun, tema landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Bakgrund Skellefteå kommun har stor tillgång till strandområden, med 1500 sjöar, 1000 namngivna vattendrag och en sammanlagd strandlinje på 6152 km är det svårt att förutspå var det finns intresse och vilja att exploatera i strandnära läge för att gynna landsbygden. Därför ombads kommuninvånarna att lämna in förslag på LIS-områden. I samband med programsamrådet våren 2012 hölls informations- och samrådsmöten på tio orter runt om i kommunen. Mötesdeltagarna gavs möjlighet att lämna förslag på LIS-områden. LIS-planen har sedan varit ute på samråd och granskning, flera nya förslag har kommit in, sammanlagt har ca 150 förslag på LIS-områden kommit in. Förslagen har sedan bedömts utifrån kriterierna i programmet och planhandlingen. Många av förslagen har även inventerats ur naturvärdessynpunkt för att se om det finns naturvärden som kan påverkas negativt i och med en exploatering. Landsbygdsutveckling i Skellefteå kommun har preciserats till fyra användningsområden: näringsverksamhet, turism, friluftsliv och bostäder. De förslag som lämnats in innehåller ibland flera olika användningar. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de inlämnade LIS-förslag som har valts bort eftersom de inte uppfyller kriterierna för LIS, tillsammans med en motivering om varför. Vissa förslag kan vara lämpliga, men LIS krävs ej för att åtgärden ska kunna genomföras. Några av förslagen handlar om områden man vill bevara, dvs. inte exploatera. > Samtliga inkomna förslag på LIS-områden (150 st).

5 föreslagna områden som inte uppfyller kriterier för lis 5 föreslagna områden som inte uppfyller kriterier för lis Nedan följer en sammanfattning av föreslagna områden (blå-skrafferade i kartorna) som inte uppfyller kriterierna för LIS tillsammans med en motivering om varför. Områdena är ordnade enligt kommundel, från norr till söder. byskeälven (bostäder) Området är inte lämpligt LIS-område för bostäder då området är av riksintresse för rennäring, kulturmiljövård, naturvård och friluftsliv. Delar av området är Natura 2000-område och halva området är utpekat som fornlämningsområde. Storklintträsket (bostäder, Näringsverksamhet) Områdena är inte lämpliga som LISområden för näringsverksamhet eller bostäder. Det norra området ligger inom riksintresse för rennäringen och används som betesområde av Svaipa sameby. En exploatering skulle innebära skada på riksintresset. Det södra området är olämpligt eftersom det inte ligger nära befintlig bebyggelse. I och i anslutning till området finns höga naturvärden i form av sumpskog och nyckelbiotop. Östra området har utgått efter samrådsskedet med hänsyn till Svaipa samebys yttrande.

6 6 föreslagna områden som inte uppfyller kriterier för lis hornsträsket (bostäder) Området är inte lämpligt för bostäder eftersom det är ett krav att det ska finnas befintlig bebyggelse i närheten. Området (större delen av sjön) är oexploaterad. finnträsket (bostäder) Områdena är inte lämpliga som LISområden för bostäder. Det norra området har höga naturvärden i form av öppen lövskog bestående av björk, vide, al, rönn och sälg. På udden går en rullstensås och det finns en allmän badplats. Området består av en mycket fågelrik lövdominerad blandskog med flera grova gamla björkar och aspar samt död ved. Stora delar av området består av fornlämningar och en del jordbruksmark. Det södra området är olämpligt eftersom det har höga naturvärden i form av björkdunge, enstaka grova träd, död ved. Inom området finns en sågindustri, jordbruksmark och badplatser och området är ganska brant sluttande. Det område som skulle kunna vara aktuellt som LIS-område är olämpligt eftersom en kraftledning skär genom området.

7 föreslagna områden som inte uppfyller kriterier för lis 7 långsjötjärnen (bostäder) Området är inte lämpligt som LIS-område för bostäder eftersom området ligger inom beslutat vattenskyddsområde. Syftet med vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster som är viktiga för drickssvattenförsörjningen ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgångar säkras i ett långsiktigt perspektiv ett flergenerationsperspektiv. TÅme (bostäder) Området är inte lämpligt som LIS-område för bostäder eftersom området är ett skjutfält av riksintresse för totalförsvaret. Eventuellt skulle detta område kunna vara aktuellt att exploatera i framtiden om försvarsmakten försvinner från området.

8 8 föreslagna områden som inte uppfyller kriterier för lis byske (friluftsliv, näringsverksamhet) På Byskeberget gäller förslaget sportanläggning, utkikstorn och restaurang. Goda idéer som skulle kunna utveckla landsbygden. Dock ligger området inte inom strandskydd, och ett LIS-område behöver därför ej pekas ut. Förslaget i Björknäsviken handlar om allmänhetens nedfart till havet som bör förbättras. Om markägaren vill går det att göra en nedfart utan LIS. byske (näringsverksamhet, turism) Ett större område har lämnats in som LIS-förslag (utökning av LISområdet Byske camping). En del av området har tagits med i LISplanen. Området längst väster ut är inte lämpligt som LIS-område då det finns många olika intressen i området så som beslutad korridor för Norrbotniabanan, misstänkt markförorening samt höga naturvärden. Området är välbesökt ur rekreation- och fritidsändamål och genom området går flera motionsspår, stigar och hälsorunda.

9 föreslagna områden som inte uppfyller kriterier för lis 9 Ytterstfors (bostäder, Näringsverksamhet) Det norra området föreslogs som LIS för en golfbana. Området anses inte lämpligt eftersom det finns frilufts- och rekreationsvärden i området i form av badstrand, grillstuga och flertalet stigar/ vandringsled. Området omfattar dessutom höga naturvärden som älvsmynning, bäckmynning och lövsumpskog. Det södra området är inte lämpligt för bostäder då det är ett större orört område som har höga naturvärden i form av glosjö, hällmarker, myrmarker och bäckmynning. furuskogen (friluftsliv, näringsverksamhet) Förslaget omfattar en utveckling av hamnen, servering, kulturella verksamheter och bastu. Området anses inte ha goda förutsättningar att utveckla befintligt näringsliv eftersom området är ett fritidshusområde. ut som lämpligt LIS-område för näringsverksamhet i planhandlingen. Däremot pekas hamnen

10 10 föreslagna områden som inte uppfyller kriterier för lis romelsön mm. (näringsverksamhet, turism, friluftsliv) Lotsskäret har förutsättningar för erosion enligt översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys för Västerbotten. Ön har en angöringsplats för båtar och är utpekad som värdefull kulturmiljö i kustplanen. Det finns inga konkreta idéer i dagsläget och någon ny bebyggelse är inte aktuell. klåvaskäret (friluftsliv) Romelsön hyser höga natur- kulturoch friluftsvärden och är till största delen oexploaterad. Planer finns för ett blivande naturreservat och Länsstyrelsen föreslår ett utökat strandskydd på 200 m längs hela ön. För tillfället finns inga konkreta utvecklingsidéer. Området är inte lämpligt som LISområde eftersom det är en liten obebyggd ö. Ön är ett besöksmål med flertalet fornlämningar.

11 föreslagna områden som inte uppfyller kriterier för lis 11 bodudden (bostäder) Området är inte lämpligt som LISområde för bostäder eftersom området har stora naturvärden. Vid tidigare planläggning av Bodudden (väster om föreslaget område) tog man bort detta område pga. naturvärden. Hela Kågefjärden utgör en helhet där havsstrandängarna på fjärdens östra strand med omgivande mark är ett kärnområde med särskilt höga naturvärden. Området ligger i anslutning till riksintresse naturvård och utgörs av barrblandskog med en bård av främst klibbal närmast stranden. Det är ovanligt att så mycket klibbal växer på samma ställe såhär långt norr ut. Gott om död ved, goda förutsättningar för fåglar och andra djur att söka skydd och föda nära vattnet. En exploatering här skulle påtagligt skada naturmiljön och den helhet strandskogen gör tillsammans med omgivande odlingsmark. storkågeträsk (bostäder) Området är inte lämpligt som LIS-område för bostäder eftersom området har höga naturvärden i form av lövsumpskog och strandäng. Bäckmynningen som angränsar området har också höga naturvärden och det är en stor översvämningszon (ca 20 m) upp på land. En dåligt placerad kraftledning går längs området. Beviljat undersökningstillstånd (guld) i området.

12 12 föreslagna områden som inte uppfyller kriterier för lis orrholmen, bjässviken (bostäder, friluftsliv) Orrholmen anses inte lämplig som LIS-område för bostäder. Området är detaljplanerat och färdigbyggt längs stranden. Det kan gå att få in fler tomter i andra led, dock hamnar dessa tomter i sådana fall utanför strandskyddsområdet, vilket betyder att LIS inte behövs. Om fler tomter blir aktuellt måste en ny detaljplan göras för området. Dessutom måste VA-situationen (som idag är problematisk) utredas ordenligt. I Bjässviken och Bjässvikholmen föreslås gemensamma friluftslivsanläggningar så som bastu, grillplats, altan och brygga. Sådana anläggningar går att söka strandskyddsdispens för utan att området pekas ut som LIS. bergskäret (friluftsliv) Bergskäret är inte lämplig för LIS eftersom ön är oexploaterad. Ön är ett utflyktsmål för det rörliga friluftslivet med befintliga bryggor och har höga naturvärden (bl.a. hällmarker). Det finns inga konkreta utvecklingsidéer i dagsläget.

13 föreslagna områden som inte uppfyller kriterier för lis 13 boviken (bostäder, friluftsliv) Boviksön är inte lämpligt som LIS-område för bostäder. Inom strandskydd finns endast plats för en tomt, vilket inte anses som landsbygdsutveckling. En detaljplan kan göra det möjligt att bygga bostäder i andra led (utan LIS). I Boviken gäller förslaget badet, gästhamn och pir. Detta är anläggningar som går att söka dispens för utan att området pekas ut som LIS. bjurvattnet (näringsverksamhet) LIS-förslaget handlar om en camping i anslutning till befintlig golfbana. Förslaget i sig är ett bra förslag som anses uppfylla syftet med LIS, dock anses området ej lämpligt eftersom större delen består av jordbruksmark. I området finns även en bäckmynning. Markförutsättningarna är dåliga. Det finns bättre lägen (utanför strandskyddsområdet) för en camping.

14 14 föreslagna områden som inte uppfyller kriterier för lis varuträsk (bostäder) Det norra området innefattar höga naturvärden så som löv/ bland-sumpskog, tjocka vass/vegetationsbälten i vikarna. Stor översvämningszon, vattnet går långt upp på land i vikarna. Området ligger delvis inom 1000 meter från utpekat område i vindkraftsplanen. Större delen av området är redan detaljplanelagd, det finns alltså en genomarbetad tanke med området och flertalet tomter är ännu inte avstyckade/bebyggda. Det södra området uppnår inte något av LIS syften. Gagnar inte en långsiktigt positiv sysselsättningseffekt då tänkt användning är bostäder. Bidrar ej till att upprätthålla serviceunderlaget på landsbygden, en tomt är ej landsbygdsutveckling. Dessutom består området av jordbruksmark. sillskatan (bostäder) Området är inte lämpligt för bostäder eftersom det inte uppnår något av LIS syften. Gagnar inte en långsiktigt positiv sysselsättningseffekt då tänkt användning är bostäder. Bidrar ej till att upprätthålla serviceunderlaget på landsbygden, en tomt kan inte anses vara landsbygdsutveckling. Större delen av området är även olämpligt enligt naturvärdesinventering (landhöjningsskog, bäckmynning) och ligger i anslutning till badplats.

15 föreslagna områden som inte uppfyller kriterier för lis 15 ragvaldsträsk (bostäder) Områdena är olämpliga för bostadsbebyggelse då marken mestadels består av jordbruksmark. Svedubäcken (i västra området) är klassat som värdefullt vattendrag, vattenförekomst med beslut enligt miljökvalitetsnorm med otillfredställande ekologisk status. Östra området ligger inom utpekat område i kulturmiljöprogrammet (både bebyggelsemiljö och odlingslandskap). Att bebygga detta område skulle påverka upplevelsen av kulturmiljöns värden. medgrundet (friluftsliv) LIS-förslaget handlar om att ordna en brygga och dass. Det går att få dispens för en brygga och dass utan att peka ut området som LIS. Medgrundet är obebyggt. Ön berörs av riksintresse för yrkesfisket.

16 16 föreslagna områden som inte uppfyller kriterier för lis Skelleftehamns-området (bostäder, turism, friluftsliv) Förslaget vid Norrskär handlar om muddring i Norrskärshålet, vilket inte uppfyller något av målen för LIS. Degeröberget,Timmerviken och Sundudden ligger alla inom området Skelleftedalen och räknas alltså inte som landsbygd, dvs. är inte lämpliga att pekas ut som LIS-områden. BUrön (bostäder) Området är inte lämpligt som LISområde för bostäder eftersom det finns skyddsvärda naturvärden i området: strandklippor, blockkant vid stranden, klapperstensområde. Hela området mellan Buröväggen och Gäddviken består av barrnaturskog klass 3.

17 föreslagna områden som inte uppfyller kriterier för lis 17 norrfjärden (bostäder) Områdena är inte lämpliga för bostäder eftersom hela Norrfjärden hyser stora naturvärden. Exempel på naturvärden inom området: strandängar, lövbårdar, grunda vegetationsklädda vikar, blandsumpskogar, barrnaturskog och lövsumpskog klass 2, bäckmynningar, nyckelbiotoper, klappersten och berg i dagen. BUreå (bostäder, turism, friluftsliv) Storgrundet och Skäret är ej lämpliga för uthyrningsstugor pga närhet till vindkraftverk på Storgrundet. Sjöbodvallen är ett olämpligt område eftersom det ligger i Bureälvens mynning. Älvmynningsområden har stor betydelse för den biologiska mångfalden och bör inte exploateras ytterligare. Björkön är idag oexploaterad och därför inte lämplig för bostäder. Björkön kan däremot vara ett lämpligt område för utveckling av friluftslivet (idag ett utflyktsmål för det rörliga båtlivet). Dock finns inga konkreta utvecklingsidéer för tillfället.

18 18 föreslagna områden som inte uppfyller kriterier för lis BUrsjön, Åbacka (bostäder, turism, friluftsliv) Västra delen av Bureälven är olämplig för bostadsbebyggelse eftersom området ligger inom flygbuller-zonen. Skellefteå Airport önskar ingen ny bebyggelse inom zonen för flygbuller. Åbackaområdet ligger dessutom delvis inom den beslutade korridoren för Norrbotniabanan. Vissa delar av det västra området består av hänsynskrävande natur. En del fornlämningar ligger inom området. Befintlig fiskestig finns, LIS för friluftsliv behövs inte. vikfors (bostäder) Området är olämpligt som LIS-område för bostäder. Norra delen är skyddsvärd pga. friluftsliv- och kulturvärden och har höga naturvärden i form av lövskog. Ytterviks by har planer på att göra området till friluftsområde. Södra sidan anses olämplig pga. flygbuller (inom Skellefteå Airports beräknade flygbullerzon 70 db 3 gånger per årsmedeldygn) och har ingen koppling till befintlig bebyggelse. Området är dessutom värdefullt för sportfiske och Länsstyrelsen planerar att göra en restaureringsinsats i vattenområdet.

19 föreslagna områden som inte uppfyller kriterier för lis 19 falmarksträsket (bostäder) Området är olämpligt för bostadsbebyggelse eftersom området ligger inom flygbuller-zonen. Skellfteå Airport anser att detta område inte är lämpligt eftersom de inte önskar att få in någon ny bebyggelse inom buller-zonen. Flertal fornlämningar inom området. landskär (bostäder) Området är inte lämpligt som LIS-område för bostäder eftersom området hyser stora naturvärden så som orörd landhöjningsskog/ successionsskog med albård samt rönn, sälg och gran och ett örtrikt fältskikt (ger hög artrikedom).

20 20 föreslagna områden som inte uppfyller kriterier för lis burehällorna, TÄLLÖN (friluftsliv, BOSTÄDER) Burehällorna är inte lämpligt som LISområde eftersom förslaget handlar om att man vill muddra i farleden. Muddring anses inte definieras som landsbygdsutveckling i strandnära läge. Burehällorna är ett välbesökt utflyktsmål och naturskyddsområde. Tällön är inte lämpligt som LIS-område pga. naturvärden i form av glosjöar/våtmarksområden. Jordbärlandsviken kommer på sikt att utvecklas till en större glosjö. Glosjöar och processen som pågår vid bildandet av dem har kommunen ett uttalat ansvar att bevara. Dessa blir under en längre period en mycket intressant miljö för flora och fauna. Saltvattenanpassade växter och djur byts ut till sötvattenanpassade. Under tiden processen sker finns både och. Det är endast 40 m från Tällön till gränsen för Burehällornas naturskyddsområde (som närmast). Området är grunt och har en sandbank som man kan gå över vid lågt vattenstånd. Länsstyrelsen i Västerbotten har för avsikt att på sikt omvandla naturskyddsområdet till naturreservat. Närheten till Burehällorna gör att det är olämpligt med en exploatering här. skötgrönnan (friluftsliv) ett besöksmål med ett flertal fornlämningar. Området är inte lämpligt som LISområde eftersom förslaget handlar om att ordna en ny brygga. Det går att få dispens för en brygga utan att peka ut området som LIS. Ön är av riksintresse för naturvård och friluftsliv och är skyddat som naturreservat och Natura Skötgrönnan är

21 föreslagna områden som inte uppfyller kriterier för lis 21 burvik (BOSTÄDER) Områdena anses olämpliga som LIS för bostäder. Det norra området har ingen koppling till befintlig bebyggelse och är dessutom av riksintresse för naturvård. Det södra området hyser höga naturvärden i form av landhöjningsskog, blivande gammelskog och glosjö i anslutning. Området är dessutom av riksintresse för naturvård. BURVIK (BOSTÄDER) Området anses olämpligt som LIS-område för bostäder eftersom det har skyddsvärd natur i form av tallhed, strandäng och närliggande sandstrand. Området ligger i direkt anslutning till ett Natura 2000-område. Området är av riksintresse natur och skulle dessutom endast rymma en tomt, vilket inte klassas som landsbygdsutveckling.

22 22 föreslagna områden som inte uppfyller kriterier för lis storön (friluftsliv) LIS-förslaget handlar om att ordna en brygga och dass. Det går att få dispens för en brygga och dass utan att peka ut området som LIS. lossmenträsket (bostäder) Området är inte lämpligt som LIS-område för bostäder eftersom området ligger centralt i ett sammanhängande betesområde för rennäringen som också är utpekat som riksintresse. En exploatering här skulle innebära att rennäringens markanvändning kommer att påverkas på ett mycket påtagligt sätt. Området har utgått efter samrådsskedet med hänsyn till Svaipa samebys yttrande.

23 föreslagna områden som inte uppfyller kriterier för lis 23 ljusvattnet (bostäder, näringsverksamhet) Områdena är inte lämpliga som LISområden för bostäder eller näringsverksamhet eftersom de består av brukad jordbruksmark. Näringsverksamheten är inte av ett sådant slag att den måste ligga vid vatten eller att den skulle få en uppenbar fördel av detta. Bostäder i dessa områden skulle förstöra bystrukturen. Det norra området har ingen koppling till befintlig bebyggelse. Markförutsättningarna är dåliga för infiltration (lera), gemensamhetsanläggning eller vattenfria toaletter skulle vara ett krav. Sjöarna är kraftigt övergödda. villvattnet (bostäder) riksintresse för rennäringen och är delvis utpekat i Kulturmiljöprogrammet (odlingslandskap). Området är inte lämpligt som LISområde för bostäder eftersom området anses färdigexploaterat. En detaljplan finns för del av området med möjlighet att avstycka tomter (har inte gjorts ännu). Området är av

24 24 föreslagna områden som inte uppfyller kriterier för lis lubboträsket (bostäder, turism) Området är inte lämpligt som LISområde pga. naturvärden så som riksintresse natur, sumpskogar och myrmark. Dessutom går det en kraftledning rakt genom området. Ingen konkret turismutvecklings-idé finns för området. järvträsket (bostäder) Området är inte lämpligt för bostäder eftersom det är ett krav att det ska finnas befintlig bebyggelse i närheten. Området är oexploaterat och hyser dessutom stora naturvärden, bland annat större områden med nyckelbiotoper.

25 föreslagna områden som inte uppfyller kriterier för lis 25 åbyn (bostäder) Området är inte lämpligt som LIS-område för bostäder eftersom området består av brukad jordbruksmark. Området har dessutom dåliga markförutsättningar för infiltration då marken består av lera/ silt. långnäset (bostäder) Områdena är inte lämpliga som LISområden för bostäder. Långnäset har höga friluftsvärden (badplatsen) och naturvärden (ås med grundvattenförekomst, blandskog av tall/gran, myrmark med myrtallar). Norra sidan av udden har en lång sandstrand med lövbård och vassbälte. Södra delen har stor mängd död ved. Bestånd av grova aspar, al och hägg. Flertalet fornlämningar. Området i Vargviken har höga naturvärden i form av vassbälte, lövbård, sekundär lövskog och blivande gammelskog.

26 26 föreslagna områden som inte uppfyller kriterier för lis bodbysund (bostäder) Områdena är inte lämpliga som LISområden för bostäder. Båda områdena är med i kulturmiljöprogrammet (bebyggelse). Det östra området består till större delen av brukad jordbruksmark. Naturvärden finns vid Bureälvens utlopp. Det västra området anses vara färdigexploaterat. De gröna släpp som finns idag bör bevaras. Viss bullerrisk i och med avståndet till vägen. mora (bostäder) Områdena är inte lämpliga som LISområden för bostäder eftersom det ligger så nära väg 364 som har en årsmedeldygnstrafik på ca 1600 fordon. Det södra området består dessutom mestadels av jordbruksmark och har dåliga markförutsättningar (lera/silt) för infiltration.

27 föreslagna områden som inte uppfyller kriterier för lis 27 bygdeträskliden (bostäder) Ett korrigerat förslag på LIS-område har lämnats in i samrådsskedet. Området är inte lämpligt som LISområde för bostäder eftersom området ligger inom riksintresse för rennäringen (flyttled). Om området skulle bebyggas skulle det innebära att det enda området utan bebyggelse skulle försvinna. En exploatering skulle innebära en påtaglig skada på riksintresset. Södra delen (utanför riksintresse rennäring) har ingen koppling till bebyggelse och anses därför inte uppfylla kriterierna för LIS. kvarnbyn (bostäder) Området uppnår ej något av LIS syften. Gagnar inte en långsiktigt positiv sysselsättningseffekt då tänkt användning är bostäder. Bidrar ej till att upprätthålla serviceunderlaget på landsbygden, en tomt är ej landsbygdsutveckling. Hela Kvarnbyn har setts över, men strandnära bebyggelse anses olämpligt pga. riksintresse kulturmiljö samt kulturmiljöprogrammet (Kvarnbyn) där det står: ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning, fortsatt hävd av odlingslandskapet. I stort sett hela byn består av jordbruksmark. Här är den extra viktig att bevara på grund av kulturmiljövärdena.

28 28 föreslagna områden som inte uppfyller kriterier för lis Bonäs (bostäder) Området är inte lämpligt som LISområde för bostäder eftersom större delen av området är väldigt brant. Vissa naturvärden finns i området. På ömse sidor om området (norr och söder) pekas lämpliga LISområden ut. storsanden (bostäder) Området är inte lämpligt som LISområde för bostäder eftersom området ligger inom beslutat vattenskyddsområde. Syftet med vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster som är viktiga för drickssvattenförsörjningen ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgångar säkras i ett långsiktigt perspektiv ett flergenerationsperspektiv. Ett korrigerat LIS-förslag har lämnats in i samrådsskedet, men även detta ligger inom beslutat vattenskyddsområde och anses därför olämpligt som LIS.

29 föreslagna områden som inte uppfyller kriterier för lis 29 bygdsiljum (bevaras, bostäder) Området är olämpligt för bostäder då större delen av området består av fornlämning, endast någon enstaka tomt skulle rymmas. Grönytan bör istället användas som rekreationsområde för de boende i området. Området är av riksintresse för kulturmiljövården. Ett område norr om pekas ut som LIS. Området är tidigare inlämnat som ett bevarandeförslag från en enskild fastighetsägare men bedömningen från kommunens sida är att det allmänna intresset för ortens utveckling överväger ett enskilt intresse. bäckfjärden (bostäder, friluftsliv) Flakaskäret är inte lämpligt som LISområde för bostäder eftersom området är färdigexploaterat på västra sidan, östra sidan innefattar höga naturvärden som strandängar, blockstränder, äldre barrskog och gammelskog. Bäckfjärden är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Utanför Flakaskärsskatan finns fina grundområden, vilka utvecklas bäst utan den båttrafik som skulle uppstå om de yttre delarna av Flakaskäret bebyggs. Dock pekas en mindre del av norra Flakaskäret ut som lämpligt LIS. Bergskäret är inte lämpligt som LIS-område då det inte finns några konkreta utvecklingsidéer. Förslaget som lämnades in säger att det ryktas att någon vill bygga övernattningsstugor. Det finns en naturhamn i området med bryggor och dass. Eventuellt kan området bli aktuellt som LIS för friluftslivet i ett senare skede när konkreta idéer och avgränsning finns.

30 30 föreslagna områden som inte uppfyller kriterier för lis bjuröklubb (friluftsliv) Områdena är inte lämpliga som LIS-område för friluftsliv eftersom det inte finns några konkreta utvecklingsidéer i dagsläget. LIS-förslagen syftar på de naturhamnar som finns i områdena. Båda områdena är av riksintresse friluftsliv och naturvård. Gärdviken är även av riksintresse för kulturmiljövård, samt delvis naturreservat och Natura 2000-område. I Gärdviken finns flertalet fornlämningar och naturvärden i form av skog klass 1. blackefjärden och kallviken (friluftsliv) Blackefjärden är av riksintresse för naturvård och friluftsliv, och delar av området hyser höga naturvärden. Blackhamn är med i kulturmiljöprogrammet (bebyggelse) och flertalet fornlämningar finns i området. LISförslaget syftar här på den naturhamn som finns i området. Hamnen anses ej behöva pekas ut som LIS. Kallviken är också av riksintresse för naturvård och friluftsliv och delar av området är med i kulturmiljöprogrammet (bebyggelse). Värdefull natur finns i form av skog klass 1-3. I detta område handlade förslaget om att utveckla den kaj som finns där idag. För detta anses ett LIS-utpekande ej behövas.

31

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

Kristianstads kommun är stor till ytan och vi har många strategier att arbeta utifrån! Kommunen är Skånes, till ytan, största med en areal på 1 346

Kristianstads kommun är stor till ytan och vi har många strategier att arbeta utifrån! Kommunen är Skånes, till ytan, största med en areal på 1 346 Kristianstads kommun är stor till ytan och vi har många strategier att arbeta utifrån! Kommunen är Skånes, till ytan, största med en areal på 1 346 km². I kommunen finns ca 40 orter utöver centralorten,

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen

Läs mer

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Del 1 PLAN Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk VINDBRUKSPLAN ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Vindkraften som planeras i vår kommun kommer att påtagligt förändra landskapet men samtidigt

Läs mer

strand skydd En skrift om det nya strandskyddet från Boverket och Naturvårdsverket

strand skydd En skrift om det nya strandskyddet från Boverket och Naturvårdsverket strand skydd En skrift om det nya strandskyddet från Boverket och Naturvårdsverket Innehåll Vad är strandskydd? 4 Dispens från strandskyddet 6 Särskilda skäl för dispens 6 Förbjudna åtgärder och undantag

Läs mer

Folkmängd och befolkningsutveckling 1999-2003-2013

Folkmängd och befolkningsutveckling 1999-2003-2013 ALLMÄNNA INTRESSEN BEFOLKNING 124 BOSTÄDER 128 KOMMUNIKATIONER 130 ARBETE & NÄRINGSLIV 132 SERVICE 134 SJÖFART OCH HAMNAR 136 BÅTLIV 140 NATURMILJÖ 142 REKREATION & FRITID 148 KULTURMILJÖ 152 ÖRLOGSSTADEN

Läs mer

Bilaga 1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira

Bilaga 1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira Bilaga 1 Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira Beslutshandling Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledning: SWECO Studio plan, Peter Lindroos Fotografier: Lin Wiklund, Joe Lindström,

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr P 1433-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-29 i mål nr P 2142-14,

Läs mer

Ett gott liv i en hållbar kommun

Ett gott liv i en hållbar kommun Ett gott liv i en hållbar kommun Översiktsplan för Aneby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 2 Ett gott liv i en hållbar kommun - Översiktsplan för Aneby kommun Förord Ett gott liv i en hållbar

Läs mer

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Del 2: Åtgärder 2015-2019 Antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-16 Titel: Naturvårdsprogram för Boxholms kommun, Del 2: Åtgärder 2015-2019 Utgiven av: Miljökontoret,

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2011-02007 SID 1 (12) 2013-07-25

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2011-02007 SID 1 (12) 2013-07-25 STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (12) 2013-07-25 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-508 26 659 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av fastigheten

Läs mer

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor 2006-11-29 Omslagsfotografiet visar muddringsarbeten 2002 på Blidö, Oxhalsö i Norrtälje kommun. Om detta mudderverk är en ättling till den ärevördiga

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun BILAGA 3 Datum 2014-12-09 Rabbalshede Elnät AB Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun 2 (40) Projektorganisation: Rabbalshede

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:238

Regeringens proposition 2009/10:238 Regeringens proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv Prop. 2009/10:238 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Visby den 8 juli 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

Samråd 12:6 Samsyn i hanteringen

Samråd 12:6 Samsyn i hanteringen Samråd 12:6 Samsyn i hanteringen Maj 2012 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Jordbruksverket samt Havs- och Vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats

Läs mer

1 (11) 2013-07-12. E-post. Besöksadress 301 86. Telefon

1 (11) 2013-07-12. E-post. Besöksadress 301 86. Telefon FÖRSLAG TILL BESLUTB 2013-07-12 1 (11) 511-7177-11 Naturreservatet Södra Skummeslöv i Laholms kommun Postadress Besöksadress 301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 E-post Halland@lansstyrelsen.se Telefon 035-13

Läs mer

- M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G -

- M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G - - M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G - Alternativ i programförslaget Programmet prövar fyra områden för bostadsbebyggelse. Dessa prövas vart för sig. De är lokaliserade geografiskt olika

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer