Introduktionsplan. för medarbetare och chefer. Förvaltningsövergripande introduktion. Arbetsplatsförlagd introduktion. Uppföljning av introduktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktionsplan. för medarbetare och chefer. Förvaltningsövergripande introduktion. Arbetsplatsförlagd introduktion. Uppföljning av introduktion"

Transkript

1 för medarbetare och chefer Innehåll Förvaltningsövergripande introduktion Arbetsplatsförlagd introduktion Uppföljning av introduktion Program för chefsintroduktion

2 Introduktion inom barn- och utbildningsförvaltningen Introduktion genomförs på kommun-, förvaltnings- och arbetsplatsnivå. Barn- och utbildningsförvaltningen har även ett individuellt anpassat chefsprogram. Syftet med all introduktion är att den nyanställde ska känna sig välkommen och få kännedom om vilka krav och förväntningar som finns. För att kunna utföra sitt jobb måste den nyanställde också få information om arbetsuppgifter, arbetssätt, informationsvägar samt om organisationens mål och strategi. Möjligheten att få introduktion gäller även medarbetare som varit borta från sin arbetsplats en tid. Det kan gälla medarbetare som varit föräldralediga, tjänstlediga för studier eller varit sjukskrivna. Arbetsmiljölagen, och ett flertal arbetsmiljöföreskrifter, föreskriver att arbetsmiljöaspekterna skall beaktas vid introduktion av personal. Gemensamt för lagtext och föreskrifter är att arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren får en god kännedom om arbetsförhållandena, om de risker som kan finnas i arbetet, om vilka rutiner som finns när det gäller att undvika riskerna samt en beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet bedrivs på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska förvissa sig om att arbetstagaren har de kunskaper som behövs för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter utan att bli utsatt för risker för ohälsa och olycksfall. Samtidigt måste arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har förstått informationen och innehållet i introduktionen. På de följande sidorna presenteras barn- och utbildningsförvaltningens riktlinjer för introduktion av nyanställda medarbetare. Dokumentet bygger på gällande lagstiftning, Kristianstads kommuns riktlinjer för introduktion, samt på de processer och rutiner som beskrivs i Kristianstads kommuns PA-handbok vilken finns på Intranätet. 2

3 Förvaltningsövergripande introduktion Alla nyanställda, med en anställning på minst sex månader eller en termin, ska snarast möjligt delta i den obligatoriska förvaltningsövergripande introduktionen. Syfte Den förvaltningsövergripande introduktionen syftar till att ge ett helhetsperspektiv på förvaltningen och att få den nyanställde att känna sig delaktig i ett större sammanhang. Vilken målsättning kommunen har med skolan och hur vi arbetar tillsammans för att nå dit. Introduktionen ska vidare ge förutsättningar för nätverksbygge och samverkan inom, och mellan skolområdena. Omfattning Förvaltningsintroduktion genomförs under en halv dag minst två gånger per år. Ansvarig Ansvarig för den förvaltningsövergripande introduktionen är HR-chefen. Medverkar gör förvaltningschef, skolchefer samt andra föredragande. Innehåll Under introduktionen ska nyanställda bli insatta i våra värderingar, vår vision, vår personalpolitik och vilka mål förvaltningen har. Medarbetarna ska få kunskaper om organisationen, våra verksamheter och de beslutsvägar som finns. Deltagarna ska även få kännedom om offentlighet och sekretess, IT och de ekonomiska förutsättningarna som finns inom förvaltningen. Fackliga företrädare ges möjlighet att i anslutning till introduktionstillfället ge information för respektive avtalsområde. 3

4 Arbetsplatsförlagd introduktion Närmaste chef ansvarar för den arbetsplatsförlaga introduktionen. Det är viktigt att förbereda introduktionen i god tid innan anställningen börjar. Checklista Aktiviteter innan anställningen börjar Begär in utdrag ur belastningsregistret där så krävs. Skicka in uppgifter som behövs gällande anställningsavtalet till Informera övriga berörda medarbetare om den nya anställningen. Ordna med ev arbetsplats/kontor/dator (namnskylt till dörren i de fall det förekommer). Ev. telefonnummer, meddela växeln om den nya medarbetaren (ev mobil). Beställ behörigheter till eventuella datasystem etc genom behörighetsblanketten. Ordna ev postfack. Ordna ev nycklar och passerkort. Material som t.ex. pennor, block, miniräknare etc. Genomfört Planera medarbetarens introduktionsprogram, se mall i metodboken. Vilka ska den nyanställde träffa den första tiden? Utse en fadder. Beställ ev skyddskläder eller skyddsskor. Den nyanställde fyller i blankett om eventuella bisysslor. Aktiviteter under den första veckan Genomgång av kommunens skolplan, verksamhetsplan och delegeringsordning. Presentera medarbetaren för arbetskamraterna och visa lokalerna. Information om posthantering, telefon, skrivare och kopiering. Informera om offentlighet och sekretess samt regler för e-post, underskrift. 4

5 Anställningsvillkor, löneutbetalning, skattetabell, kontouppgifter. Blankett för löneutbetalning ska fyllas i. Visa medarbetaren hur Heroma självservice fungerar (lägger in uppgifter om nära anhörig etc). Det finns filmer på intranätet. Ev flextid, raster och semester. Disponering av arbetstid. Sjukfrånvaro, friskanmälan. Informationskällor (intranätet, First Class, Cefyren etc). Personalförmåner (personalföreningen Karisma, andra förmåner gällande friskvård). Arbetstagaren ska få skriftlig information om gällande försäkringar (TFA, AGS). Informera om kontaktperson för facklig verksamhet, skyddsombud, ansvarspersoner. Information om åtgärdsplan vid nödsituation (brandsläckare, uppsamlingsplats vid brandlarm, första hjälpen, utrymningsvägar samt krisgrupp). Informera om hantering av risk, tillbud och skada som gäller elever och tillbudsoch arbetsskadeanmälan gällande medarbetare i Flexite. Ergonomigenomgång (t.ex. lyfta rätt, skrivbordsinställningar etc). Aktiviteter efter en tid Uppföljning av arbetet. Gå igenom förvaltningens organisation och beslutsnivåer. Gå igenom arbetsmiljöpolicyn, personalidén och medarbetarpolicyn. Var tydlig med uppdraget och hur medarbetaren kan påverka sin lön utifrån gällande lönekriterier (informera om när medarbetarsamtal samt lönesamtal äger rum). Introduktion till upphandling/inköp. 5

6 Uppföljning av introduktionen Syfte Ur kvalitetssynpunkt är det lika viktigt att introduktionen följs upp och utvärderas på samma noggranna sätt som den har planerats och genomförts. Syftet med uppföljningen är att uppmärksamma möjligheter till förbättringar och ta tillvara den nyanställdes idéer. Innehåll Uppföljningssamtal med närmaste chef ska genomföras när alla delar i Barn- och utbildningsförvaltningens introduktionsprogram är avslutade. Uppföljningssamtalet är ett bra tillfälle att gå igenom checklistan för att förvissa sig om att alla moment har gåtts igenom och om något moment behöver förtydligas närmare. Ansvarig Respektive chef Förslag på frågor vid uppföljning Hur har du upplevt den första tiden på arbetsplatsen? Vad har varit bra? Har du några förbättringsförslag till verksamheten? Hur fungerar samarbetet med dina kollegor? 6

7 Program för chefsintroduktion Introduktion genomförspå kommun-, förvaltnings- och arbetsplatsnivå. Syftet med introduktionen är att den nyanställde chefen ska få de bästa förutsättningarna för att så snart som möjligt skapa positiva resultat. Eftersom alla nyanställda chefer har olika förutsättningar anpassas programmet individuellt. Programmet består av tre delar. 1. Chefsintroduktion förvaltning Två gånger om året genomför central förvaltning en introduktion för nyanställda chefer. Introduktionens omfattning är en halv dag. Anmälan görs av ansvarig chef till HR-specialist vid anställning. Syftet med introduktionen är att tydliggöra barn- och utbildningsförvaltningens vision, mål och arbetssätt för att nå dit. Fokus ligger på vår värdegrund, ledarskap, arbetsgivarroll, personalpolitik och vilka vi är till för. Deltagarna ska få grepp om organisationen och veta vart de ska vända sig för olika frågor. De som medverkar är förvaltningschef, utvecklingschef, HR-chef, ekonomichef, en skolchef och planeringschef. 2. Nätverk, Mentor, grupper Nyanställda chefer ska ha möjlighet att få en mentor som ska vara från ett annat skolområde inom förvaltningen eller från någon annan verksamhet i kommunen. Val av mentor beror på chefens erfarenhet och behov. Behov och val av mentor diskuteras med berörd HR-specialist. Mentorn och adepten ska få en tydlig struktur för uppgiften. Överenskommelse/kontrakt skrivs mellan adept och mentor. Även en fadder från den egna ledningsgruppen kan utses som kan vara ett stöd i det dagliga arbetet. 3. Övrig chefsintroduktion Nya chefer behöver introduceras inom ett flertal områden. Det kan t.ex. gälla något av våra system eller någon förvaltningsspecifik policy. För att tydliggöra vad den nya chefen bör introduceras i finns en bifogad checklista. All introduktion sker utifrån chefens tidigare erfarenhet. Kristianstads kommun erbjuder ett ledarutvecklingsprogram för chefer. Programmet innehåller ett antal olika fristående s.k. verktyg. På intranätet finns information om verktygen och hur man anmäler sig till dem. 7

8 Företagshälsovård Kommunens företagshälsovård, Arbetsmiljöenheten, erbjuder även utbildning i grundläggande arbetsmiljö. Rektorsutbildning Rektorsutbildningen omfattar 30 högskolepoäng och genomförs på avancerad nivå. Programmet fördelas på tre delkurser: skoljuridik och myndighetsutövning, mål- och resultatstyrning och skolledarskap. Utbildningen är obligatorisk för nya rektorer. Utbildningen ska påbörjas snarast möjligt efter det att rektorn tillträtt sin anställning. Dokumentet upprättat Reviderat Introduktionsplanen avser medarbetare i verksamheter som har Kristianstads kommun som huvudman.

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Introduktion för chefer

Introduktion för chefer Introduktion för chefer Att börja som ny chef i en organisation ska kännas välkomnande och enkelt Omgivningen ska vara förberedd på att en ny chef börjar. Information ska ges på ett tydligt, metodiskt

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Handbok för introduktion av chefer

Handbok för introduktion av chefer Handbok för introduktion av chefer Värdefullt med en bra start Den första kontakten är avgörande för den nyanställdes inställning till sitt arbete och sin arbetsplats. En väl genomförd introduktion påverkar

Läs mer

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten ÅM-A 2010/0191 Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten Riktlinjer inkl handlingsplan för 2010 RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖARBETET UNDER 2010 Arbetsgivarens ansvar Riksåklagaren har det övergripande ansvaret

Läs mer

Kommentarer till paragrafer i Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan

Kommentarer till paragrafer i Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan 17.12.2007 Kommentarer till paragrafer i Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan Samverkan 2 De arbetsmiljökonsekvensbeskrivningar som ska göras när ändringar i verksamheten planeras

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Att jobba i Alingsås kommun

Att jobba i Alingsås kommun Att jobba i Alingsås kommun Innehållsförteckning Välkommen till Alingsås kommun! 2 Informationskanaler 3 Introduktion 3 Anställning 3 Sekretess 4 Arbetstider 4 Förmåner 4 Pension 5 Omställningsavtal 5

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD VISION I arbetsmiljön ingår allt som påverkar oss i vårt arbete, fysiskt, psykiskt och socialt. Arbetsmiljön i Mölndals stad skall av förtroendevalda, ledare och anställda

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

INTRODUKTION/HANDLEDNING AV NY PERSONAL INOM BUN:s VERKSAMHETSOMRÅDE

INTRODUKTION/HANDLEDNING AV NY PERSONAL INOM BUN:s VERKSAMHETSOMRÅDE Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (6) 2012-02-21 INTRODUKTION/HANDLEDNING AV NY PERSONAL INOM BUN:s VERKSAMHETSOMRÅDE MÅL: Att ny personal får kunskap om och känner delaktighet i utvecklandet av verksamhetens

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Välkommen som medarbetare. i Strängnäs kommun! Personalenheten

Välkommen som medarbetare. i Strängnäs kommun! Personalenheten Välkommen som medarbetare i Strängnäs kommun! Broschyren innehåller information om anställningsvillkor och anställningsförmåner som berör kommunens medarbetare. Mer information om hur det är att arbeta

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

LATHUND. Arbetsplatsförlagt lärande, apl

LATHUND. Arbetsplatsförlagt lärande, apl LATHUND Arbetsplatsförlagt lärande, apl 1 (10) Arbetsplatsfö rlagt la rande Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram och inom gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra delar av utbildningen

Läs mer

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07 Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Innehåll 2 (16) Inledning... 3 Ansvar... 3 Förebyggande insatser...

Läs mer

LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15. Rekrytering & introduktion

LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15. Rekrytering & introduktion LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15 Rekrytering & introduktion LULEÅ KOMMUN 2015-01-01 2 (16) FÖRORD Luleå kommun rekryterar flera hundra nya medarbetare årligen. Strategisk kompetensförsörjning

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen, 179/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810

Läs mer

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE............................ 2 VAR FINNS ANSVARET FÖR KLUBBENS ARBETSMILJÖARBETE...........3 VAD ÄR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE......................5

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer