ett ITiS-projekt med invandrarelever

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ett ITiS-projekt med invandrarelever"

Transkript

1 ett ITiS-projekt med invandrarelever John Claesson Lisbeth Karlsson Kerstin Uppenberg MagnusÅbergsgymnasiet

2 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Mål...4 Genomförande...5 Resultat...6 Diskussion...7 Bilagor: Bilaga 1: Den planerade arbetsgången Bilaga 2: En elevs loggbok 2

3 Bakgrund Vi är tre lärare på Magnus Åbergsgymnasiet som arbetar med invandrarelever i en ITK-klass (ITK = Introduktionskurs för invandrare). Magnus Åbergsgymnasiet har över 1000 elever av vilka en stor andel kommer från många olika länder. Skolan har flera olika program bl.a. Hotell- och Restaurangprogrammet (HR), som vi ville samarbeta med. Utöver de vanliga programmen finns även vår ITK-klass samt Gymnasiesärskolan. ITK är en klass som består av 10 elever, 8 pojkar och 2 flickor. Klassen är överrepresenterad av elever från Asien (Irak och Thailand) men några kommer också från Europa (Kosovo (Albanien), Tyskland och Finland). Deras skolbakgrund är mycket varierande, liksom deras förkunskaper i svenska. Några hade nyss kommit till Sverige höstterminen -01 medan andra hade några års svensk skolbakgrund bakom sig. ITK är en förberedelseklass vars mål är att eleverna skall bli godkända i svenska som andraspråk, matematik och engelska på grundskolenivå. Kerstin Uppenberg är mentor för ITK-eleverna och undervisar i svenska. John Claesson har religion och Lisbeth Karlsson är deras naturkunskapslärare. ITK-eleverna får ofta dålig, eller ingen kontakt alls, med de svenska eleverna eftersom de har stora svårigheter med språket. För att förbättra elevernas möjlighet till kontakt med andra elever startade vi, genom ITiS försorg ett samverkansprojekt. Tillsammans med eleverna beslutade vi oss för att samverka med HR-elever kring internationell matlagning. Som lärare i ITK ser vi problem med den stora klyfta som finns mellan ITKelever och elever på programmen. Vi ville försöka hitta ett sätt att överbrygga detta glapp, och såg mat som något universellt och gemensamt, och samtidigt unikt något som eleverna kunde dela med sig av. Vi tre lärare, som deltar i projektet, har det gemensamt att vi är matintresserade och gärna vill lära oss nya maträtter och ta del av andra länders kultur. Därför blev det naturligt för oss att samarbeta runt ämnet Matkultur i olika länder med vår elevgrupp där så många kulturer finns representerade. Syfte Ett syfte med vårt projekt för våra ITK-elever är en bättre integration, både i skolan och i samhället i stort. Eleverna skall tränas i att samverka i grupp och lära sig ta ansvar. Ett annat syfte är att stärka elevernas självförtroende genom att de får lära oss något som de känner till bättre än vi. Deras egen matkultur är 3

4 ett sådant exempel. Självklart är ett ytterligare, mer övergripande syfte att de ska lära sig svenska genom behovsstyrda arbetssituationer. Syfte för lärare ITiS-arbetet syftar till att träna oss att samverka i ett arbetslag, samt att använda multimedia i undervisningen. Därigenom får vi insyn i varandras arbete både när det gäller ämnen och program, och kan på så sätt hitta nya kontaktytor mellan ämnena och utveckla både oss själva och varandra som lärare. Syftet är också att lära oss mer om den kulturella bakgrund som eleverna har med sig när de kommer hit, och därigenom få ökad insikt och förståelse för den. Dessutom har aldrig PBL prövats på ITK-elever, något som vi nu får möjlighet att pröva. Mål Tillsammans med eleverna beslutade vi oss för att samarbeta med HR-elever. Tanken med det här samarbetet var att: Skapa förutsättningar för ett möte mellan invandrarelever och svenska elever, med matlagning som förenande länk Att arbeta problembaserat och ämnesövergripande Visa de svenska eleverna att invandrareleverna är en positiv resurs, att de innehar kunskaper som vi kan ha både nytta och glädje av Skriva en receptsamling på Internet Lärarspecifika mål Utveckla arbetslag och förbättra samarbetet mellan oss lärare Öva datoranvändning Lära oss mer om elevernas kulturer Elevspecifika mål Ge ITK-eleverna möjlighet att förbättra sin svenska i både tal och skrift Tränas i att kunna förmedla information på det nya språket 4

5 Knyta kontakter med elever på ett program, och i detta möte förberedas inför programintroduktionen Stärka ITK-elevernas självförtroende, så att eleverna, trots språksvårigheter kan tillföra oss nya kunskaper Genomförande För att skapa ett naturligt möte, där ITK-eleverna hade kunskaper som var värdefulla för oss svenskar, beslöt vi tillsammans att vi skulle laga mat från deras hemländer. Vi diskuterade med våra elever och ställde frågan: Vilken maträtt, från ditt hemland, skulle du bjuda på om du ordnade en fest? Eleverna berättade om maträtter som de brukade ha på sina fester. Vi fick höra om många för oss okända rätter och eleverna gick sedan hem och bad sina föräldrar om recepten. Dessa översatte eleverna till svenska så att vi tillsammans med HR-eleverna skulle kunna laga rätterna. Eleverna bestämde också att de skulle skriva ut recepten på data så att de kunde lägga ut dem på Internet. På svensklektionerna arbetade vi med ord och uttryck som hörde ihop med mat och matlagning. När de skulle göra arbetsbeskrivningar till recepten blev t.ex. inlärningen av verbens imperativ (vispa, häll, blanda, mät upp etc.) ett naturligt inslag. Eleverna gjorde också besök i affärer för att se om det de behövde till sina recept fanns att köpa. Naturkunskapen arbetade bl.a. med näringsämnen och vad man behöver för en allsidig kost. Eleverna fick till exempel i klassrummet praktiskt följa mjölets väg från ax till limpa. Religionsämnet diskuterade mat utifrån olika religiösa högtider. Då Ramadan (den muslimska fastemånaden) pågick i slutet av höstterminen föll sig detta naturligt, och även religiösa regler för tillagning (halal för muslimer, kosher för judar), eller hur man äter (dukning etc.) diskuterades. Även i dessa ämnen blev det mycket svenskundervisning och genom vår samverkan blev det lättare för eleverna att förstå naturkunskapen och religionsämnets innehåll. Alla ämnen utgjorde ju olika perspektiv på temat mat. Under tiden som vi arbetade med projektet i de olika ämnena ville vi också praktiskt använda oss av de nya svenskkunskaperna. Gemensamt med eleverna gjorde vi fastlagsbullar i skolans metodkök. Det började med att vi gick igenom vad som behövs för att tillaga semlor och hur man gör, och därefter arbetade eleverna i grupper och lagade sina egna bullar. Detta var ett uppskattat inslag 5

6 och några elever tyckte det var så gott att de gick hem och gjorde fler bullar för att bjuda sina familjer. Tillsammans besökte vi sedan HR- eleverna i deras restaurangkök. De svenska eleverna visade invandrareleverna all utrustning som behövs i ett storkök och besöket avslutades med en pratstund där ITK-eleverna bjöd på choklad som tack för besöket. Nu var det dags för eleverna att laga recepten från sina hemländer. Våra förhoppningar om att lära HR-eleverna nya och annorlunda rätter grusades tyvärr, eftersom de (uppenbarligen inspirerade av oss?) vid jul startade ett eget ITiS-projekt kring mattraditioner, men utifrån landskapsrätter. Därför kände de sig tvungna att avstå från att delta i vårt projekt på grund av tidsbrist. Tre dagar avsattes för matlagning. Vi började med att gå igenom recepten. Vid genomgången fick varje elev beskriva vad receptet innehöll och vad de okända ingredienserna var. Den elev som skrivit receptet fick förklara för de andra hur rätten skulle lagas. Eleverna arbetade i grupper och den som skrivit receptet blev huvudansvarig och fick fördela arbetsuppgifterna inom gruppen. Alla gjorde sitt bästa och resultatet blev mycket bra. En dag hade en av mammorna lagat en gryta med dolmar eftersom det skulle ta för lång tid att laga dem i skolan. Vilken positiv respons från föräldrar! Båda dagarna avslutades med att alla fick smaka av varandras goda rätter. När de dukade och serverade fick de öva sin sociala kompetens. Mycket som kan tyckas självklart för oss är inte självklart för dem. Vad säger man t.ex. när man vill att gästerna skall sätta sig till bords eller när man skall tacka för maten? Både de och vi fick lära mycket vid det livliga samtalet under måltiden.alla de nya och spännande rätterna var verkligen mycket goda så eleverna hade all anledning att känna sig stolta över vad de åstadkommit. Resultat Mötet med HR-eleverna skedde inte fullt ut, som det var tänkt. ITK-elevernas självförtroende och språkkunskaper stärktes likväl i det gemensamma arbetet i klassen med att utforma och tillaga de olika recepten. Att arbeta enligt PBL-metoden visade sig ha vissa svårigheter då brister i språket försvårade möjligheten till självständigt arbete hos eleverna. Därför blev arbetet ganska lärarstyrt. Det ämnesövergripande arbetssättet var dock mer fruktbart, och matlagning visade sig vara en utmärkt gemensam kärna att arbeta kring. Ur 6

7 ett lärarperspektiv resulterade arbetet i att vi blev ett väl sammanfogat arbetslag, tack vare det fokus recepten utgjorde. För- och kanske framför allt efterarbetet (utvärderingen och rapportskrivandet) har sammanfogat oss i både tanke och handling på ett intressant och givande sätt. Även eleverna uppskattade det nya arbetssättet och har verkligen lagt ner mycket tid och möda på sina recept och maträtter. En hemsida håller just nu på att växa fram, och ska länkas från MÅGs startsida på nätet. Diskussion Trots att vissa samverkansmoment inte kunde fullföljas som vi tänkt från början blev arbetet med projektet givande. Det möte med elever på Hotell- och Restaurangprogrammet, som vi hade satt som mål, blev inte som vi hade tänkt oss, men under arbetet med de praktiska momenten uppstod möten mellan elevelev och elev-lärare som var mycket positiva. Spontana samtal uppstod inom ITK-gruppen då vi arbetade sida vid sida. Vi kände att vi kom närmare varandra och fördjupade våra relationer. Eleverna fick också mycket träning i svenska och utvecklade sin förmåga att samtala och uttrycka sig så att alla förstod. Var och en bidrog med sina särskilda kunskaper som vi andra kunde ha nytta och glädje av. När vi ser tillbaka inser vi att vår tro på att direkt blanda svenska elever med invandrarelever kanske inte har enbart positiva effekter. Detta blev tydligt när det av misstag hade blivit en dubbelbokning av köket så att våra elever fick arbeta i en del av köket samtidigt som några andra elever arbetade i en annan del. Våra elever blev då osäkra och oroliga och kände sig i underläge när de såg hur duktiga och rutinerade de andra eleverna var. Därför tycker vi att elevernas insatser i sin egen klass, t.ex. deras presentation av sina recept, arbetsfördelningen när de tillagade recepten och utförandet av arbetet med hemsidan och recepten, var en tillräckligt stor utmaning för dem. Vi är mycket imponerade av deras sätt att arbeta och kommunicera. Projektet lyckades över förväntan. Deras utvärderingar innehöll ord som lärorikt, roligt och intressant, vilket bör tolkas som att projektet hade varit givande även för dem. Vi tror att vårt projekt kan utgöra en bra plattform för att gå vidare med nya samverkansplaner för ITK, som förhoppningsvis kan ge ökade möjligheter till kontakter med svenska elever och det svenska samhället. 7

Projektmaterial. Västerbergs folkhögskola

Projektmaterial. Västerbergs folkhögskola Projektmaterial OPEN WINDOWS - KULTURMÖTEN OCH IT-MÖTEN Västerbergs folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Lär känna Malmö. ITIS-PROJEKT Läsåret 2002-2003 Malmö Borgarskola Arbetslag IVIK

Lär känna Malmö. ITIS-PROJEKT Läsåret 2002-2003 Malmö Borgarskola Arbetslag IVIK ITIS-PROJEKT Läsåret 2002-2003 Malmö Borgarskola Arbetslag IVIK Lär känna Malmö Handledare: Anne-Charlotte Maltesson Paul Belfrage Niklas Bjerre Per Brantmark Catarina Economou Michael Eklund Camelia Lagerström

Läs mer

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Projektmaterial DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Det går

Läs mer

IB inspirerar till mångspråkigt arbete. Mångspråkiga skolbiblioteket

IB inspirerar till mångspråkigt arbete. Mångspråkiga skolbiblioteket Det mångspråkiga skolbiblioteket Enligt bibliotekslagen ska alla bibliotek, även skolbiblioteken, ägna särskild uppmärksamhet åt personer med andra modersmål än svenska. Det innebär bland annat att skol-

Läs mer

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1 Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001 Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson Hammars skola barnskola 1 Handledare: Elisabeth Banemark Sammanfattning Den här rapporten handlar om vårt arbete

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP

ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP Maria Jönsson Åsa Jönsson Kicki Wemmenborn Bakgrund Vi jobbar på Helgedalskolan i Kristianstad. Helgedalskolan är en 0-5-skola med ca 280 elever.

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT Litorina folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Projektmaterial. Fristads folkhögskola

Projektmaterial. Fristads folkhögskola Projektmaterial BILD, TEXT OCH LJUD I DATORN Fristads folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net ITiS- projekt

Läs mer

ITiS på Önnestadsgymnasiet. Ekologisk framtid. Mats Andersson Ylva Glimfeldt Gunilla Underdahl Kristian Krebs

ITiS på Önnestadsgymnasiet. Ekologisk framtid. Mats Andersson Ylva Glimfeldt Gunilla Underdahl Kristian Krebs ITiS på Önnestadsgymnasiet Ekologisk framtid Mats Andersson Ylva Glimfeldt Gunilla Underdahl Kristian Krebs Innehåll 1. Projektbeskrivning 1.1 Genomförande 1.2 Mål 1.3 Utvärdering 2. Bakgrund 2.1 Projektidé

Läs mer

Entreprenörskap och företagsamhet i skolan

Entreprenörskap och företagsamhet i skolan Entreprenörskap och företagsamhet i skolan Text: Eva Leffler Traditionellt är det framför allt inom företagarsektorn som vikten av entreprenörskap och företagsamhet betonats, men sedan några år lyfts begreppen

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Growing up Ett ämnesövergripande temaarbete ht-2000 Sylteskolan

Growing up Ett ämnesövergripande temaarbete ht-2000 Sylteskolan Growing up Ett ämnesövergripande temaarbete ht-2000 Sylteskolan Erik Hjertén Eva Johnsson Tuija Rantanen Carina Strandberg Sammanfattning Inledning Syfte Metod Resultat Diskussion Litteraturförteckning

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Vi utbildar världsmedborgare! Projektledare och rektor Renée Dahlberg,

Läs mer

ITiS- RAPPORT. Barn utforskar världen med hjälp av IT. Karin Altmark Solvig Bildt 2001-06-05

ITiS- RAPPORT. Barn utforskar världen med hjälp av IT. Karin Altmark Solvig Bildt 2001-06-05 ITiS- RAPPORT Barn utforskar världen med hjälp av IT Karin Altmark Solvig Bildt 2001-06-05 BARN UTFORSKAR VÄRLDEN MED HJÄLP AV IT. Bakgrund Vi i ITiS-laget består av en förskollärare och en fritidspedagog,

Läs mer

Lärarnas planering för temaarbete i årskurs 6

Lärarnas planering för temaarbete i årskurs 6 Karin Jönsson och Jan Nilsson, Malmö högskola Lärarnas planering för temaarbete i årskurs 6 ett arbete inom ramen för lärarutbildningen av Kerstin Magnusson I kursen Barns språk och textvärldar ingår som

Läs mer

Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar. Tel: 0480-45 32 60 Fax: 0480-45 32 59

Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar. Tel: 0480-45 32 60 Fax: 0480-45 32 59 1 (28) Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar Tel: 0480-45 32 60 Fa: 0480-45 32 59 E-post: vastrafunkaboskolan@kalmar.se Hemsida: http://www.kalmar.se/vastrafunkaboskolan 2 (28) Sammanfattning... 3 A Enhetens

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Projektmaterial KOMMUNIKATION MED DATOR, HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

RESAN. -med två klasser på Väskolan. reseledare: Anders Hall Erik Holm Anders Jönsson Christine Larsson Elisabeth Lundén Birgitta Voelkerling

RESAN. -med två klasser på Väskolan. reseledare: Anders Hall Erik Holm Anders Jönsson Christine Larsson Elisabeth Lundén Birgitta Voelkerling RESAN -med två klasser på Väskolan reseledare: Anders Hall Erik Holm Anders Jönsson Christine Larsson Elisabeth Lundén Birgitta Voelkerling Innehållsförteckning I Sidan Bakgrund Vår projektplan 4 Organisation

Läs mer

Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS)

Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS) En likvärdig utbildning i praktiken Fyra exempel som inspirerar Plats för vinjett 2012 Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS) En likvärdig utbildning i praktiken Specialpedagogiska

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola av Christian Johansson Kontaktinformation: Christian Johansson E-post: christian.johansson@kalmar.se Charlotte

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Entreprenörsskapstävlingen för sjätteklassare

Entreprenörsskapstävlingen för sjätteklassare Entreprenörsskapstävlingen för sjätteklassare Syftet med Regionförbundets entreprenörstävling är att uppmuntra barnen till kreativitet och uppfinningsrikedom, men också att öka deras intresse för hemkommunen,

Läs mer