VTI notat Utgivningsår Tema Vintermodell. Hastighetsmätningar på 13-metersväg och 2+1-väg. Carl-Gustaf Wallman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VTI notat 16-2009 Utgivningsår 2009. www.vti.se/publikationer. Tema Vintermodell. Hastighetsmätningar på 13-metersväg och 2+1-väg. Carl-Gustaf Wallman"

Transkript

1 VTI notat Utgivningsår Tema Vintermodell Hastighetsmätningar på 13-metersväg och 2+1-väg Carl-Gustaf Wallman

2

3 Förord Projektet Mätning av fordonshastighet och flöde vid olika väglag pågick under sex år, 1998 till 2003, med trafikmätningar och väglagsobservationer under fem vintersäsonger. Vi fick då fram data, som lade grunden för Vintermodellen, där de väsentligaste samhällsekonomiska effekterna av vinterväghållningen kunde beräknas. Utvecklingen av Vintermodellen begränsades till att omfatta vägar med en maximal bredd av 9,5 meter. Mätningar har nu genomförts på bredare (och mer trafikerade vägar) för en vidare utveckling av Vintermodellen. Projektet har finansierats av Vägverket. Jag vill tacka Staffan Möller, Mats Wiklund och Gudrun Öberg vid VTI för samarbete, råd och synpunkter. Vid Vägverket tackar jag våra projektledare och kontaktpersoner, Dan Eriksson, Jan Ölander och Östen Johansson för allt intresse och engagemang. Ett mycket noggrant och uppoffrande arbete har utförts av våra väglagsobservatörer, utan deras insats hade projektet svårligen kunnat genomföras. Linköping maj 2009 Carl-Gustaf Wallman Projektledare Dnr: 2000/ VTI notat

4 Kvalitetsgranskning Intern peer review har genomförts av Gudrun Öberg. Carl-Gustaf Wallman har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Projektledarens närmaste chef Anita Ihs har därefter granskat och godkänt publikationen för publicering Quality review Internal peer review was performed on April 20, 2009 by Gudrun Öberg. Carl-Gustaf Wallman has made alterations to the final manuscript of the report. The research director of the project manager Anita Ihs examined and approved the report for publication on April 29, VTI notat

5 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Summary Bakgrund Definitioner och förklaringar Syfte Genomförande metersvägar vägar Resultat metersvägar vägar Slutsatser Referenser Bilagor: Bilaga 1 Hastighetsreduktion vid olika väglag; 13-metersväg Bilaga 2 Hastighetsreduktion vid olika väglag; 2+1-väg Bilaga 3 Trafikflöden vid vinterväglag och barmark; 2+1-väg VTI notat

6 VTI notat

7 Tema Vintermodell. Hastighetsmätningar på 13-metersväg och 2+1-väg av Carl-Gustaf Wallman VTI Linköping Sammanfattning Vintermodellen är ett datorbaserat system för beräkning av de viktigaste samhällsekonomiska konsekvenserna av olika strategier i vinterväghållningen. En grundläggande del i modellen har varit mätning och analys av fordons hastighetsreduktioner vid olika typer av vinterväglag, jämfört med hastigheterna vid torr barmark. Modellen är utvecklad för vägar med en maximal bredd av 9,5 meter, men det är viktigt att större och mer högtrafikerade vägar tas med i en fortsatt utveckling. I denna studie har mätningar utförts på ett par bredare vägar: en 13-metersväg, dvs. med körbanebredden 7,5 m och vägrenar med bredden 2,75 m samt en 2+1-väg, dvs. en så kallad mötesfri landsväg med vajerräcke mellan körriktningarna och växelvis två körfält i vardera riktningen. Fordonen indelades i tre klasser: personbilar, lastbilar utan släp (inkl. bussar) och lastbilar med släp. Resultaten från 13-metersvägen följer de tidigare resultaten från smalare vägar vid isoch snöväglag, nämligen: Ju tyngre fordon desto mindre inverkan på hastighetsreduktionen Ju bredare väg, desto mindre inverkan på hastighetsreduktionen. Resultaten från 2+1-vägen är mindre entydiga, det krävs ytterligare studier för att få tillräckligt underbyggda data. VTI notat

8 6 VTI notat

9 The Winter Model. Measuring of vehicle speed on a 13 metre wide road and on a 2+1-road. by Carl-Gustaf Wallman VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) SE Linköping Sween Summary Vintermodellen ( The Winter Model ) is a computer-based system for assessing the most important socio-economic consequences of different strategies for winter road maintenance. A basic part of the model is measurement and analysis of vehicle speed reduction in different winter road conditions, compared with speeds in dry, bare road conditions. The model is developed for roads with a maximum width of 9.5 metres, however, it is important to include larger and more trafficked roads in a further development. In this study, measurements have been performed on two wider roads: a 13 metre road, i.e. the roadway is 7.5 m wide, and the shoulders are each 2.75 m wide; and a 2+1-road, i.e. collision-free road with a cable barrier separating the traffic directions, and alternately two lanes in each direction. The vehicles were divided into three categories: passenger cars, trucks with no trailers (incl. buses), and trucks with trailers. The results of the 13 metre road measurements follow the previous results for narrow roads on ice and snow conditions: The heavier the vehicle, the less effect on speed reduction. The wider the road, the less effect on speed reduction. The results from the 2+1-road are less unequivocal; more studies are required to get better supported data. VTI notat

10 8 VTI notat

11 1 Bakgrund Vintermodellen är ett datorbaserat system för beräkning av de viktigaste samhällsekonomiska konsekvenserna av olika strategier i vinterväghållningen. En grundläggande del i modellen har varit mätning och analys av fordons hastighetsreduktioner vid olika typer av vinterväglag, jämfört med hastigheterna vid torr barmark. Mätningarna begränsades till vägbredder mellan 6 och 9,5 m. En fortsatt utveckling av Vintermodellen bör även omfatta bredare vägar. Eftersom vi har intrimmade metoder för mätning och utvärdering, är det effektivt att redan nu utvidga mätningarna till att omfatta breda tvåfältsvägar (13-metersväg) och 2+1-väg, där resultaten i ett senare skede kan infogas i Vintermodellen. VTI notat

12 2 Definitioner och förklaringar Med biltrafikens framkomlighet avses här: Medelhastighet (km/h) räknat per timme Fordonen indelas i tre kategorier: PB: personbilar LBU: lastbilar utan släp (inkl. bussar) LBS: lastbilar med släp. Väglaget indelas i 18 olika typer: Torr, fuktig respektive våt barmark, i förekommande fall med mittsträng av snö eller is: TB, FB, VB respektive TBM, FBM och VBM Tillfälliga väglag: rimfrost eller tunn is: RIM eller TUI Stabila väglag: packad snö eller tjock is: PS eller Lösa väglag: lös snö eller snömodd: LS eller SM Spårslitage: med barmark i spåren (tre fall, beroende på vad som finns utanför spåren: stabila, lösa eller övriga/blandade väglag): S(B,PS), S(B,LS) eller S(B,ÖVR) Spårslitage: med tunn is i spåren (tre fall som ovan): S(TUI,PS), S(TUI,LS) eller Aggregeringar av spårslitageväglagen betecknas S(B) resp. S(TUI). För spårslitageväglag gäller att is eller snö slitits bort i hjulspåren, så att beläggningen är synlig, det möjliga tillståndet i spåren är då antingen barmark eller tunn is. Två vägtyper har studerats: 13-metersväg: tvåfältig landsväg med körbanebredden 7,5 m och vägrensbredden 2,75 m, total belagd bredd 13,0 m 2+1-väg, så kallad mötesfri landsväg. Körriktningarna är separerade med vajerräcke och det är växelvis två körfält i vardera riktningen. De olika körfälten betecknas enligt följande: H: mätplats Hagsta, T: mätplats Testeboån, S: riktning söderut, N: riktning norrut, K1: höger körfält, K2 vänster körfält (endast i sydlig riktning). HSK2 avser alltså mätplats Hagsta, sydgående trafik och vänster körfält. 10 VTI notat

13 3 Syfte Inom projektet Tema Vintermodell har vi utvecklat en metodik för att undersöka biltrafikens framkomlighet vid olika väglag. Metodiken innebär att fordonshastigheterna mäts kontinuerligt under vintersäsongen, medan observationer av rådande väder och väglag sker mellan kl. 8 till 20 vardagar, från två gånger per dag till en gång i timmen, beroende på väder och väglag. Hastighetsreduktionerna vid olika vinterväglag relativt hastigheterna på torr barmark kan sedan beräknas med dessa data som underlag. I projektet har hastighetsreduktionerna tidigare beräknats för vägar med bredder mellan 6 och 9,5 meter (Wallman, 2005). I detta delprojekt studeras bredare vägar: breda tvåfältsvägar (13-metersvägar) och mötesfria vägar (2+1-vägar). I ett senare skede är avsikten att implementera resultaten i en utvidgning av Vintermodellen. VTI notat

14 4 Genomförande metersvägar Väglagsobservationer och trafikmätningar utfördes på Rv 66 i W län vid VViS-station nr 2031 Viksberg, belägen cirka 20 km sydost om Smedjebacken, se figur 1. Vägens typsektion var K7,5 + 2V2,75, ÅDT var fordon och driftstandardklassen var A4. Hastighetsgränsen var 90 km/tim. Väglaget observerades i körfältet med nordgående trafik där även hastigheterna mättes. Observationerna genomfördes vintersäsongen under tiden till och vintersäsongen under tiden till Observationerna utfördes enligt samma regler, som gällde för tidigare mätningar, se (Wallman, 2005). Uppgifter om vidtagna vinterväghållningsåtgärder finns. Figur 1 Riksväg 66 vid VViS-station 2031, Viksberg. Foto: Staffan Möller, VTI vägar Väglagsobservationer och trafikmätningar utfördes på E4 i X-län vid VViS-stationerna nr 2132 Testeboån och nr 2123 Hagsta. Mätplatserna var belägna cirka 10 km respektive 30 km norr om Gävle. Vid bägge platserna var den nordliga körriktningen enfältig och den sydliga tvåfältig. Testeboån var början på en tvåfältig sträcka, medan Hagsta var slutet på en tvåfältig sträcka, se figur 2 och VTI notat

15 Figur 2 E4 vid VViS-station 2132 Testeboån sedd söderut. Södergående väghalva övergår från 1 till 2 körfält. Foto: Staffan Möller, VTI. Figur 3 E4 vid VViS-station 2123 Hagsta sedd söderut. Södergående väghalva övergår från 2 till 1 körfält. Foto: Staffan Möller, VTI. VTI notat

16 Väggeometrin vid mätplatserna framgår av tabell 1. K1 är höger körfält och K2 är vänster körfält. Tabell 1 Väggeometrin vid Testeboån respektive Hagsta, mått i meter. Vägren norr Körfält K1N norr Skiljeremsa Vägren syd Körfält K1S syd Körfält K2S syd Testeboån 1,0 3,60 1,25 0,5 3,70 3,60 Hagsta 1,5 3,70 1,25 0,5 3,70 3,60 ÅDT var cirka fordon och driftstandardklassen var troligen A3. Hastighetsgränsen var 90 km/tim. Väglagen i samtliga körfält observerades där även hastigheterna mättes. De flesta observationerna skedde flygande, emedan 2+1-vägens utformning gjorde det svårt eller omöjligt att parkera fordonet för att göra observationerna. Dessa utfördes via en rundtur: K1N Testeboån K1N Hagsta K1S+K2S Hagsta K1S+K2S Testeboån. Hela rundturen tog cirka 45 minuter. Med detta upplägg blev observationerna mycket dyra, så de skedde endast under vintersäsongen under tiden till Under observationsperioderna insamlades data från VViS-stationerna kontinuerligt. Väderinformationen utnyttjades för att förlänga perioder med lika väglag. Inga uppgifter om vidtagna vinterväghållningsåtgärder finns. Den statistiska analysen genomfördes sedan med den inom projektet utvecklade parjämförelsemetoden (Möller, 1996), (Wiklund 2004). 14 VTI notat

17 5 Resultat metersvägar Resultaten från parjämförelseanalysen redovisas i bilaga 1. För att resultaten skall bli praktiskt användbara, har grunddata reducerats och generaliserats på samma sätt som gjorts vid mätningarna I tabell 2 redovisas referenshastigheterna på torr barmark och i tabell 3 kan hastighetsreduktionerna för olika väglag och vägbredder jämföras. Tabell 2 Referenshastigheter på torr barmark för tre fordonstyper. Mätplats Viksberg. Mätsäsong PB LBU LBS ,6 88,4 83, ,7 87,6 83,2 Tabell 3 Procentuella hastighetsminskningar relativt torr barmark för tre olika breddklasser och tio olika väglag. Vägbredd 6 7,9 m Vägbredd 8 9,5 m Vägbredd 13 m PB LBU LBS PB LBU LBS PB LBU LBS TBM FB FBM VB VBM RIM/TUI PS/ LS/SM S(B) S(TUI) Referenshastigheterna skiljer sig mycket litet mellan säsongerna. Utan att göra mycket våld på grunddata, noterar man att hastighetsreduktionerna vid isoch snöväglag följer vissa regler: Ju bredare väg, desto mindre blir reduktionerna Ju tyngre fordon, desto mindre blir reduktionerna Packad snö/tjock is och lös snö/snömodd ger de största reduktionerna Tunna skikt (rimfrost/tunn is) ger måttliga reduktioner, liksom spårslitageväglag. VTI notat

18 vägar Mätningar och observationer utfördes som nämnts endast under en vintersäsong. Någon reducering och generalisering av grunddata har därför inte gjorts. Grunddata redovisas i bilaga 2. Man kan bland annat se att vinterväglagen är fåtaliga i samtliga K1-fält. I K2- fälten noteras betydligt fler väglagstyper. Åtskilliga hastighetsreduktioner är icke signifikanta, i synnerhet för de tunga fordonen. I bilaga 3 är trafikflödena beräknade för de olika körfälten och fordonstyperna för vinterväg respektive barmark. Flödesfördelningarna mellan K1 och K2 samt mellan vinterväg och barmark visar sig vara mycket stabila, dvs. man tycks köra lika ofta i omkörningsfälten oberoende av väglaget. Jämförelsen haltar dock något, eftersom det inte är samma timmar som resultaten bygger på. I tabell 4 visas fordonshastigheterna på torr barmark i de olika körfälten. Tabell 4 Fordonshastigheter (km/tim) på torr barmark för de olika körfälten. PB LBU LBS HSK1 104,0 82,8 77,0 HSK2 117,1 106,8 83,9 HNK1 106,1 93,4 84,9 TSK1 105,6 87,9 83,1 TSK2 106,8 99,6 84,4 TNK1 102,6 94,7 85,4 Hastigheterna för respektive fordonstyp är relativt enhetliga, förutom för personbilar och lastbilar utan släp i körfält K2 vid Hagsta, där omkörningar strax skall avslutas. Fordon i körfält K2 accelererar därför för att hinna avsluta omkörningen i tid. 16 VTI notat

19 6 Slutsatser För 13-metersväg fann vi ofta signifikanta samband mellan hastighetsreduktioner för skilda fordonstyper och olika väglag. Sambanden följer mönstret vid is- och snöväglag för de smalare vägklasserna med bredden 6 7,9 m respektive 8 9,5 m som studerats tidigare. Hastighetsreduktionerna bör kunna användas i en utvidgad Vintermodell. När det gäller 2+1-vägar är resultaten betydligt osäkrare. Vinterväglagen på så pass högtrafikerade vägar är mycket sällsyntare än på mindre trafikerade vägar, i varje fall på K1-fälten. Där förekommer praktiskt taget endast spårslitageväglag. K2-fälten har betydligt mer varierande väglag. Hastighetsreduktionerna vid is- och snöväglag är vanligen signifikanta för personbilar, medan de ofta icke är signifikanta för lastbilar. Ytterligare mätningar på 2+1-vägar är önskvärda för att få bättre stabilitet i resultaten. Dessutom är det önskvärt att studera motorvägar, för att täcka in alla typer av vägar i Vintermodellen. VTI notat

20 Referenser Möller, S: Väglag Trafikflöde Hastighet. En studie med nyttan med att ta hänsyn till väglaget vid bortfallskomplettering av trafikflöde och hastighet. Statens väg- och transportforskningsinstitut. VTI meddelande 794. Linköping Wallman, C-G: Mätning av fordonshastighet och flöde vid olika väglag. Statens vägoch transportforskningsinstitut. VTI meddelande 953. Linköping Wiklund, M: Pair Comparing Method. Statens väg- och transportforskningsinstitut. VTI rapport 495A. Linköping VTI notat

21 Bilaga 1 Sidan 1 (2) Denna bilaga omfattar tabeller med resultat från mätplats Viksberg på RV 66, för mätsäsongerna och Tre fordonskategorier finns: PB LBU LBS personbilar lastbilar utan släp (inkl. bussar) lastbilar med släp Beteckningarna i tabellhuvudet: Vtb DVmed Std error K95 Rel DV Väglagen: referenshastigheten på torr barmark medelvärdet på hastighetsreduktionerna för respektive väglag standardavvikelsen 95-procentigt konfidensintervall; rödmarkerad cell då hastighetsreduktionen inte är signifikant hastighetsreduktionen i procent av referenshastigheten TB/TBM torr barmark/med mittsträng av is/snö FB/FBM fuktig barmark/med mittsträng av is/snö VB/VBM våt barmark/med mittsträng av is/snö RIM rimfrost TUI tunn is PS packad snö tjock is LS lös snö SM snömodd S(B,PS) spårslitage med barmark i spåren och PS eller utanför S(B,LS) spårslitage med barmark i spåren och LS eller SM utanför S(B;ÖVR) spårslitage med barmark i spåren och blandade väglag utanför S(TUI,PS) spårslitage med tunn is i spåren och PS eller utanför S(TUI,LS) spårslitage med tunn is i spåren och LS eller SM utanför spårslitage med tunn is i spåren och blandade väglag utanför spåren VTI notat

22 Bilaga 1 Sidan 2 (2) Mätplats Viksberg Personbilar TB 98,6 TB 98,7 TBM -3,3 0,3 0,7-3,4 TBM -3,2 0,4 0,8-3,2 FB -0,4 0,4 0,7-0,4 FB -0,1 0,4 0,8-0,1 FBM -1,6 1,1 2,1-1,6 FBM -4,7 0,5 1,1-4,7 VB -1,8 0,3 0,6-1,8 VB -0,5 0,4 0,9-0,5 VBM -4,2 0,5 1,0-4,3 VBM -2,5 1,0 2,0-2,6 RIM RIM TUI TUI -6,8 0,7 1,3-6,9 PS -13,1 1,5 2,9-13,3 PS LS -8,3 0,6 1,2-8,4 LS -8,9 0,4 0,8-9,0 SM -10,3 1,7 3,3-10,4 SM S(B,PS) S(B,PS) S(B,LS) -7,8 0,4 0,8-7,9 S(B,LS) -6,5 0,6 1,1-6,5 S(B,ÖVR) -7,3 0,9 1,7-7,4 S(B,ÖVR) -4,5 1,3 2,5-4,6 S(TUI,PS) S(TUI,PS) S(TUI,LS) -7,6 1,2 2,3-7,7 S(TUI,LS) -8,0 0,5 1,1-8,1 Lastbilar utan släp TB 88,4 TB 87,6 TBM -1,3 0,6 1,1-1,5 TBM -1,1 0,7 1,4-1,3 FB -0,7 0,6 1,2-0,7 FB 0,2 0,6 1,2 0,2 FBM 1,8 2,0 3,9 2,0 FBM -1,6 0,9 1,7-1,8 VB -0,8 0,5 1,0-0,9 VB -0,1 0,7 1,4-0,1 VBM -1,9 0,9 1,8-2,1 VBM -4,5 1,6 3,2-5,1 RIM 0,0 RIM TUI 0,0 TUI -3,4 1,0 2,0-3,9 PS -11,0 2,2 4,3-12,4 PS 0,0 LS -6,8 1,0 1,9-7,7 LS -6,4 0,6 1,3-7,2 SM -7,9 3,0 5,9-8,9 SM S(B,PS) 0,0 S(B,PS) S(B,LS) -4,4 0,7 1,3-5,0 S(B,LS) -5,0 0,9 1,8-5,7 S(B,ÖVR) -6,8 1,8 3,5-7,7 S(B,ÖVR) -4,3 2,0 3,9-4,9 S(TUI,PS) 0,0 S(TUI,PS) S(TUI,LS) -6,3 1,8 3,5-7,1 S(TUI,LS) -5,9 0,8 1,7-6,8 0,0 Lastbilar med släp TB 83,4 TB 83,2 TBM -0,4 0,3 0,6-0,4 TBM -0,5 0,4 0,7-0,5 FB 0,4 0,3 0,7 0,5 FB 0,3 0,3 0,6 0,3 FBM -0,6 1,1 2,1-0,7 FBM -0,5 0,5 0,9-0,6 VB -0,3 0,3 0,5-0,3 VB 0,0 0,4 0,7 0,0 VBM 0,0 0,5 1,0 0,0 VBM 0,3 0,8 1,5 0,4 RIM RIM TUI TUI -2,5 0,5 1,0-3,0 PS -5,6 1,1 2,2-6,7 PS LS -2,8 0,5 1,0-3,4 LS -2,5 0,3 0,6-3,0 SM -7,0 1,8 3,5-8,3 SM S(B,PS) S(B,PS) S(B,LS) -0,9 0,3 0,7-1,1 S(B,LS) -1,2 0,5 0,9-1,4 S(B,ÖVR) -1,7 1,1 2,1-2,0 S(B,ÖVR) -1,4 0,9 1,9-1,7 S(TUI,PS) S(TUI,PS) S(TUI,LS) -0,2 0,9 1,8-0,2 S(TUI,LS) -1,7 0,4 0,9-2,1 VTI notat

23 Bilaga 2 Sidan 1 (7) Denna bilaga omfattar tabeller med resultat från mätplatserna Hagsta och Testeboån på E4, för mätsäsongen Resultaten redovisas per körfält, K1 och K2 söderut samt K1 norrut. Tre fordonskategorier finns: PB LBU LBS personbilar lastbilar utan släp (inkl. bussar) lastbilar med släp Beteckningarna i tabellhuvudet: Vtb DVmed Std error K95 Rel DV Väglagen: referenshastigheten på torr barmark medelvärdet på hastighetsreduktionerna för respektive väglag standardavvikelsen 95-procentigt konfidensintervall; rödmarkerad cell då hastighetsreduktionen inte är signifikant hastighetsreduktionen i procent av referenshastigheten TB/TBM torr barmark/med mittsträng av is/snö FB/FBM fuktig barmark/med mittsträng av is/snö VB/VBM våt barmark/med mittsträng av is/snö RIM rimfrost TUI tunn is PS packad snö tjock is LS lös snö SM snömodd S(B,PS) spårslitage med barmark i spåren och PS eller utanför S(B,LS) spårslitage med barmark i spåren och LS eller SM utanför S(B;ÖVR) spårslitage med barmark i spåren och blandade väglag utanför S(TUI,PS) spårslitage med tunn is i spåren och PS eller utanför S(TUI,LS) spårslitage med tunn is i spåren och LS eller SM utanför spårslitage med tunn is i spåren och blandade väglag utanför spåren VTI notat

24 Bilaga 2 Sidan 2 (7) Mätplats Testeboån söderut K Personbilar TB 105,6 TBM FB -0,8 0,5 1,1-0,8 FBM VB -2,3 0,6 1,2-2,2 VBM RIM TUI -19,1 1,6 3,2-18,1 PS LS SM S(B,PS) -10,7 2,3 4,4-10,1 S(B,LS) -11,8 0,9 1,7-11,2 S(B,ÖVR) -5,0 1,3 2,5-4,8 S(TUI,PS) S(TUI,LS) Lastbilar utan släp TB 87,9 TBM FB -1,2 0,5 1,0-1,3 FBM VB -0,6 0,6 1,1-0,7 VBM RIM TUI -7,2 1,7 3,3-8,2 PS LS SM S(B,PS) -2,3 2,4 4,7-2,7 S(B,LS) -2,6 0,9 1,8-2,9 S(B,ÖVR) -0,4 1,4 2,8-0,4 S(TUI,PS) S(TUI,LS) Lastbilar med släp TB 83,1 TBM FB -0,1 0,4 0,8-0,1 FBM VB 0,4 0,4 0,9 0,4 VBM RIM TUI -4,2 1,0 1,9-5,0 PS LS SM S(B,PS) -0,7 1,5 3,0-0,9 S(B,LS) -2,3 0,6 1,2-2,8 S(B,ÖVR) 0,3 1,0 2,0 0,4 S(TUI,PS) S(TUI,LS) VTI notat

25 Bilaga 2 Sidan 3 (7) Mätplats Testeboån söderut K Personbilar TB 106,8 TBM -3,3 1,0 2,0-3,1 FB -1,2 0,5 1,0-1,1 FB M -2,3 1,3 2,5-2,1 VB -1,9 0,5 1,1-1,8 VBM -4,4 1,7 3,3-4,1 RIM -3,5 2,4 4,7-3,3 TUI -6,5 1,6 3,1-6,1 PS -12,3 0,8 1,6-11,5 LS -13,4 0,6 1,2-12,5 SM -9,5 3,2 6,3-8,9 S(B,PS) -6,6 1,4 2,7-6,2 S(B,LS) -7,1 6,3 12,4-6,6 S(B,ÖVR ) -7,7 1,9 3,7-7,2 S(TUI,PS) S(TUI,LS) Lastbilar utan släp TB 99,6 TBM 0,3 3,7 7,2 0,3 FB -4,3 2,2 4,3-4,3 FB M -2,6 5,0 9,8-2,6 VB -0,7 2,0 4,0-0,7 VBM -2,4 7,0 13,7-2,4 RIM -4,4 7,5 14,8-4,4 TUI -10,5 6,1 11,9-10,5 PS -18,4 2,4 4,7-18,4 LS -11,2 1,8 3,6-11,2 SM -9,3 11,8 23,2-9,3 S(B,PS) -10,0 3,8 7,4-10,1 S(B,LS) -4,2 16,6 32,6-4,2 S(B,ÖVR ) 0,2 7,0 13,6 0,2 S(TUI,PS) S(TUI,LS) Lastbilar med släp TB 84,4 TBM FB 1,9 8,2 16,1 2,3 FB M 10,1 23,2 45,4 12,0 VB -2,4 7,6 14,9-2,9 VBM RIM TUI -13,8 16,8 32,9-16,4 PS -26,4 6,8 13,2-31,3 LS -6,3 7,1 13,8-7,4 SM S(B,PS) 1,8 11,5 22,5 2,1 S(B,LS) S(B,ÖVR ) 1,6 24,3 47,6 1,8 S(TUI,PS) S(TUI,LS) VTI notat

26 Bilaga 2 Sidan 4 (7) Mätplats Testeboån norrut K Personbilar TB 102,6 TBM -7,2 1,6 3,0-7,0 FB -0,8 0,5 0,9-0,8 FB M VB -1,7 0,5 1,0-1,7 VBM RIM TUI -17,9 5,1 10,0-17,5 PS LS SM S(B,PS) -9,6 1,6 3,1-9,4 S(B,LS) -11,6 0,7 1,3-11,3 S(B,ÖVR ) -4,8 1,1 2,2-4,7 S(TUI,PS) -13,0 3,6 7,0-12,7 S(TUI,LS) -14,1 3,2 6,2-13,8 Lastbilar utan släp TB 94,7 TBM -4,5 2,1 4,1-4,7 FB 0,2 0,7 1,3 0,2 FB M VB -1,1 0,8 1,5-1,2 VBM RIM TUI -11,7 5,2 10,2-12,3 PS LS SM S(B,PS) -4,2 1,9 3,7-4,4 S(B,LS) -8,0 0,9 1,8-8,4 S(B,ÖVR ) -4,6 1,5 2,8-4,9 S(TUI,PS) -8,2 4,6 9,0-8,7 S(TUI,LS) -10,3 4,0 7,9-10,8 Lastbilar med släp TB 85,4 TBM -1,1 1,2 2,3-1,3 FB 0,6 0,4 0,7 0,7 FB M VB -0,5 0,4 0,8-0,6 VBM RIM TUI -7,1 3,1 6,0-8,4 PS LS SM S(B,PS) -3,3 1,1 2,1-3,8 S(B,LS) -4,2 0,5 1,0-4,9 S(B,ÖVR ) -2,4 0,8 1,6-2,8 S(TUI,PS) -3,0 2,3 4,5-3,5 S(TUI,LS) -8,8 2,4 4,7-10,3 VTI notat

27 Bilaga 2 Sidan 5 (7) Mätplats Hagsta söderut K Personbilar TB 104,0 TBM FB -0,7 0,5 1,0-0,7 FB M VB -2,6 0,6 1,2-2,5 VBM RIM -3,8 2,0 3,9-3,6 TUI PS -16,1 2,7 5,4-15,5 LS SM S(B,PS) -9,5 2,3 4,4-9,2 S(B,LS) -13,0 0,7 1,4-12,5 S(B,ÖVR ) -11,4 1,3 2,6-11,0 S(TUI,PS) S(TUI,LS) -17,1 4,7 9,3-16,4 Lastbilar utan släp TB 82,8 TBM FB -1,4 0,5 0,9-1,7 FB M VB -1,3 0,6 1,1-1,5 VBM RIM -2,9 2,3 4,4-3,5 TUI PS -9,8 3,3 6,5-11,8 LS SM S(B,PS) -0,8 1,9 3,8-0,9 S(B,LS) -5,4 0,6 1,2-6,6 S(B,ÖVR ) -5,1 1,4 2,7-6,1 S(TUI,PS) S(TUI,LS) -3,9 5,3 10,5-4,7 Lastbilar med släp TB 77,0 TBM FB -0,1 0,4 0,7-0,2 FB M VB -1,3 0,4 0,9-1,6 VBM RIM -3,5 1,9 3,7-4,5 TUI PS -5,3 1,8 3,5-6,9 LS SM S(B,PS) -2,6 1,7 3,2-3,4 S(B,LS) -3,3 0,5 1,0-4,3 S(B,ÖVR ) -4,0 1,0 1,9-5,2 S(TUI,PS) S(TUI,LS) -5,0 3,9 7,7-6,5 VTI notat

28 Bilaga 2 Sidan 6 (7) Mätplats Hagsta söderut K Personbilar TB 117,1 TBM -3,0 2,8 5,5-2,6 FB -4,2 0,9 1,8-3,6 FB M -8,8 4,6 9,0-7,5 VB -3,9 1,0 1,9-3,3 VBM -8,9 3,1 6,0-7,6 RIM -3,0 2,2 4,4-2,6 TUI -9,1 2,7 5,2-7,8 PS -11,8 1,4 2,8-10,1 LS -17,7 1,2 2,4-15,1 SM -18,5 4,1 8,0-15,8 S(B,PS) -3,8 4,7 9,3-3,2 S(B,LS) -13,3 1,8 3,6-11,3 S(B,ÖVR ) -5,5 3,5 6,9-4,7 S(TUI,PS) S(TUI,LS) Lastbilar utan släp TB 106,8 TBM -12,9 11,4 22,3-12,1 FB -7,5 3,8 7,4-7,0 FB M VB -3,5 4,1 8,1-3,2 VBM -8,3 10,1 19,8-7,7 RIM 6,1 23,6 46,3 5,7 TUI -13,4 10,1 19,7-12,6 PS -23,2 4,8 9,5-21,8 LS -26,4 4,3 8,4-24,8 SM -1,0 13,9 27,3-0,9 S(B,PS) -8,6 13,8 27,0-8,0 S(B,LS) -3,7 8,5 16,7-3,4 S(B,ÖVR ) -13,4 12,2 23,8-12,6 S(TUI,PS) S(TUI,LS) Lastbilar med släp TB 83,9 TBM -5,1 8,4 16,4-6,1 FB 6,2 4,5 8,9 7,4 FB M 20,9 16,4 32,1 24,9 VB -5,6 4,8 9,4-6,7 VBM -12,9 11,6 22,7-15,3 RIM -6,9 15,8 30,9-8,2 TUI PS 6,2 5,6 10,9 7,4 LS -4,9 5,7 11,2-5,9 SM 14,6 10,1 19,8 17,4 S(B,PS) 3,6 11,6 22,7 4,3 S(B,LS) S(B,ÖVR ) -0,2 12,0 23,5-0,3 S(TUI,PS) S(TUI,LS) VTI notat

29 Bilaga 2 Sidan 7 (7) Mätplats Hagsta norrut K Personbilar TB 106,1 TBM -10,0 1,5 3,0-9,5 FB -0,7 0,7 1,3-0,6 FB M VB -3,6 0,7 1,4-3,4 VBM RIM TUI PS LS SM S(B,PS) -7,3 2,6 5,0-6,9 S(B,LS) -11,5 0,9 1,8-10,8 S(B,ÖVR ) -12,5 1,5 3,0-11,8 S(TUI,PS) -17,8 7,2 14,2-16,8 S(TUI,LS) -18,2 5,9 11,7-17,1 Lastbilar utan släp TB 93,4 TBM -6,2 1,6 3,1-6,6 FB -0,6 0,7 1,5-0,6 FB M VB -0,9 0,9 1,7-0,9 VBM RIM TUI PS LS SM S(B,PS) -5,8 2,5 4,9-6,2 S(B,LS) -3,8 1,0 2,0-4,1 S(B,ÖVR ) -8,2 1,6 3,2-8,8 S(TUI,PS) -15,6 6,7 13,1-16,7 S(TUI,LS) -9,9 5,2 10,2-10,6 Lastbilar med släp TB 84,9 TBM -3,2 1,1 2,1-3,8 FB -0,1 0,5 1,0-0,1 FB M VB -0,4 0,6 1,1-0,4 VBM RIM TUI PS LS SM S(B,PS) -3,5 1,6 3,1-4,2 S(B,LS) -2,6 0,8 1,5-3,0 S(B,ÖVR ) -6,1 1,1 2,1-7,2 S(TUI,PS) -8,7 4,8 9,5-10,2 S(TUI,LS) -5,7 3,2 6,3-6,7 VTI notat

30 VTI notat

31 Bilaga 3 Sidan 1 (2) I bilagan visas flödesfördelningen för de olika körfälten på väg E4 vid mätplatserna Hagsta respektive Testeboån, dels vid vintervägsförhållanden dels vid barmark. Flödena anges totalt och som timmedelvärde. Fordonen indelas i tre kategorier: PB: LBU: LBS: personbilar lastbilar utan släp (inkl. bussar) lastbilar med släp. De olika körfälten betecknas enligt följande: H: mätplats Hagsta, T: mätplats Testeboån, S: riktning söderut, N: riktning norrut, K1: höger körfält, K2 vänster körfält (endast i sydlig riktning). HSK2 avser alltså mätplats Hagsta, sydgående trafik och vänster körfält. VTI notat

32 Bilaga 3 Sidan 2 (2) Vintervägsflöden Barmarksflöden PB LBU LBS Obstim PB LBU LBS Obstim HSK HSK f/tim 145,3 25,6 20,2 f/tim 143,4 24,7 21,4 HSK HSK f/tim 10,8 0,6 0,2 f/tim 13,6 0,6 0,2 HNK HNK f/tim 152,1 30,6 11,3 f/tim 165,6 31,5 12,6 PB LB LBS Obstim PB LB LBS Obstim TSK TSK f/tim 132,7 19,9 24,2 f/tim 122,7 22,1 21,8 TSK TSK f/tim 36,1 1,8 0,5 f/tim 36,8 1,1 0,2 TNK TNK f/tim 147,5 32,5 12,1 f/tim 165,5 33,4 12,5 VTI notat

33

34 VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med forskning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys, beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion, drift och underhåll. VTI är världsledande inom ett flertal områden, till exempel simulatorteknik. VTI har tjänster som sträcker sig från förstudier, oberoende kvalificerade utredningar och expertutlåtanden till projektledning samt forskning och utveckling. Vår tekniska utrustning består bland annat av körsimulatorer för väg- och järnvägstrafik, väglaboratorium, däckprovningsanläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och seminarier inom transportområdet. VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis, behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation and maintenance. VTI is a world leader in several areas, for instance in simulator technology. VTI provides services ranging from preliminary studies, highlevel independent investigations and expert statements to project management, research and development. Our technical equipment includes driving simulators for road and rail traffic, a road laboratory, a tyre testing facility, crash tracks and a lot more. We can also offer a broad selection of courses and seminars in the field of transport. HUVUDKONTOR/HEAD OFFICE LINKÖPING BORLÄNGE STOCKHOLM GÖTEBORG POST/MAIL SE LINKÖPING POST/MAIL BOX 760 POST/MAIL BOX POST/MAIL BOX 8077 TEL +46(0) SE BORLÄNGE SE STOCKHOLM SE GÖTEBORG TEL +46 (0) TEL +46 (0) TEL +46 (0)

Framkomlighet under vintern på vägar med årsdygnstrafik mindre än tusen fordon

Framkomlighet under vintern på vägar med årsdygnstrafik mindre än tusen fordon VTI notat 4-2008 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Framkomlighet under vintern på vägar med årsdygnstrafik mindre än tusen fordon Norska mätningar Carl-Gustaf Wallman Förord I samband med utvecklingen

Läs mer

Vintermodellen. Anna Arvidsson. NVF Stykkishólmur, Island 2014-06-11

Vintermodellen. Anna Arvidsson. NVF Stykkishólmur, Island 2014-06-11 Vintermodellen Anna Arvidsson NVF Stykkishólmur, Island 2014-06-11 Varför startades utvecklingen av Vintermodellen? Det har sen 1970-talet funnits samhällsekonomiska kalkyler för att beräkna kostnaderna

Läs mer

Rullningsindikator för fastfrusna släpvagnsbromsar

Rullningsindikator för fastfrusna släpvagnsbromsar VTI notat 40-2005 Utgivningsår 2005 www.vti.se/publikationer Rullningsindikator för fastfrusna släpvagnsbromsar Anne Bolling Förord VTI har genomfört denna utvärdering av rullningsreflexer på släpvagnar.

Läs mer

Antal övergångsställen på det kommunala vägnätet förändring under perioden 2000 2003

Antal övergångsställen på det kommunala vägnätet förändring under perioden 2000 2003 VTI notat 46-2005 Utgivningsår 2005 www.vti.se/publikationer Antal övergångsställen på det kommunala vägnätet förändring under perioden 2000 2003 Hans Thulin Förord Föreliggande undersökning ingår som

Läs mer

Mätning av bränsleförbrukning på asfalt- och betongbeläggning norr om Uppsala

Mätning av bränsleförbrukning på asfalt- och betongbeläggning norr om Uppsala VTI notat 31-2008 Utgivningsår 2009 www.vti.se/publikationer Mätning av bränsleförbrukning på asfalt- och betongbeläggning norr om Uppsala Per Jonsson Bengt-Åke Hultqvist Förord Under hösten 2007 gav

Läs mer

Upptäckbarhet av fotgängare i mörker vid övergångsställen

Upptäckbarhet av fotgängare i mörker vid övergångsställen VTI notat 5-2007 Utgivningsår 2007 www.vti.se/publikationer Upptäckbarhet av fotgängare i mörker vid övergångsställen Sven-Olof Lundkvist Sara Nygårdhs Förord Denna studie har i sin helhet bekostats av

Läs mer

Incidenter vid arbete på väg

Incidenter vid arbete på väg VTI notat 14-2008 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Incidenter vid arbete på väg En sammanställning av olyckstillbud Mats Wiklund Förord I detta notat har ett antal incidenter i samband med arbete

Läs mer

Spärrområden i trevägskorsningar med separat körfält för vänstersväng

Spärrområden i trevägskorsningar med separat körfält för vänstersväng VTI notat 3-2008 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Spärrområden i trevägskorsningar med separat körfält för vänstersväng Behzad Koucheki Sara Nygårdhs Förord Detta projekt har finansierats av

Läs mer

VTInotat. Statens väg- och trafikinstitut

VTInotat. Statens väg- och trafikinstitut VTInotat Hummer: T 103 Datum: 1991-01-22 Titel: Hastighetsutvecklingen för personbilar på landsvägar i Sverige. Mätningar fr 0 m 1980 t 0 m september 1990. Författare: Göran K Nilsson Avdelning: Trafik

Läs mer

Effekter vid mötesfri utformning av E18 Karlskoga Lekhyttan

Effekter vid mötesfri utformning av E18 Karlskoga Lekhyttan VTI notat 13-2007 Utgivningsår 2007 www.vti.se/publikationer Effekter vid mötesfri utformning av E18 Karlskoga Lekhyttan Andreas Tapani Förord Denna trafiksimuleringsstudie av framkomlighetseffekter vid

Läs mer

Förväntningar på åtgärd av riksväg 23 mellan Sandsbro och Braås

Förväntningar på åtgärd av riksväg 23 mellan Sandsbro och Braås VTI notat 15-2007 Utgivningsår 2007 www.vti.se/publikationer Förväntningar på åtgärd av riksväg 23 mellan Sandsbro och Braås Gruppdiskussioner med lastbilschaufförer och frekventa användare av riksväg

Läs mer

Sänkt hastighetsgräns och osaltad E4 i Region Norr. Väglags- och hastighetsdata.

Sänkt hastighetsgräns och osaltad E4 i Region Norr. Väglags- och hastighetsdata. VT1 notat Nr 61-1995 Utgivningsår: 1996 Titel: Osaltat och sänkt hastighetsgräns vintern 1994/95 på E4 i Region Norr. Effekt på väglag och hastighet Författare: Gudrun Öberg Programområde: Vägunderhåll/drift

Läs mer

Undersökning av mekaniska egenskaper hos tunna beläggningar av MJAB

Undersökning av mekaniska egenskaper hos tunna beläggningar av MJAB VTI notat 2-2006 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer Undersökning av mekaniska egenskaper hos tunna beläggningar av MJAB Etapp I Torbjörn Jacobson Hassan Hakim Safwat Said Förord På uppdrag av

Läs mer

Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar)

Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar) Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar) Anna Vadeby Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya VTI är projektledare för utvärderingsprojektet som genomförs tillsammans med Vectura

Läs mer

Distribution: fri / nyförvärv / begränsad / Statens väg- och trafikinstitut. Projektnummer: _ Projektnamn:

Distribution: fri / nyförvärv / begränsad / Statens väg- och trafikinstitut. Projektnummer: _ Projektnamn: VZfnotat Nummer: T 20 Datum: 1987-09-21 Titel: Översiktlig beräkning av antalet omkörningar längs E6. Författare: Arne Carlsson och Gunilla Sörensen Avdelning: Trafik Projektnummer: _75313-7 Projektnamn:

Läs mer

Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö. Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun

Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö. Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun Delprojektet syftar till att redovisa 1. Verkliga hastighets- och tidsavståndsförändringar

Läs mer

Nordiskt samarbetsprojekt inom NMF

Nordiskt samarbetsprojekt inom NMF VTI notat 20-2006 Utgivningsår 2006. Andra reviderade utgåvan december 2006 www.vti.se/publikationer Nordiskt samarbetsprojekt inom NMF Synbarhet av VMS Sven-Olof Lundkvist Kai Sørensen Sara Nygårdhs Förord

Läs mer

Mätning av fordonshastighet och flöde vid olika väglag

Mätning av fordonshastighet och flöde vid olika väglag 2005 Mätning av fordonshastighet och flöde vid olika väglag Carl-Gustaf Wallman 2005 Mätning av fordonshastighet och flöde vid olika väglag Carl-Gustaf Wallman Foto: Gudrun Öberg, VTI Utgivare: Publikation:

Läs mer

13 Stigningsfält och omkörningsfält

13 Stigningsfält och omkörningsfält 13 Stigningsfält och omkörningsfält Med stigningsfält avses extra körfält i backar, placerat till vänster om ordinarie körfält i stigningens riktning. Med omkörningsfält avses extra körfält på begränsad

Läs mer

VTI rapport 529 Utgivningsår 2006. www.vti.se/publikationer. Tema Vintermodell. Väglagsmodellen. Staffan Möller

VTI rapport 529 Utgivningsår 2006. www.vti.se/publikationer. Tema Vintermodell. Väglagsmodellen. Staffan Möller Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer Tema Vintermodell Väglagsmodellen Staffan Möller Utgivare: Publikation: Utgivningsår: 2006 Projektnummer: 80470 581 95 Linköping Projektnamn: Väglagsmodellen,

Läs mer

Beräkningar av energiåtgång och koldioxidutsläpp vid byggande, drift och underhåll av vägar

Beräkningar av energiåtgång och koldioxidutsläpp vid byggande, drift och underhåll av vägar VTI notat 3-2010 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Beräkningar av energiåtgång och koldioxidutsläpp vid byggande, drift och underhåll av vägar Beräkningar enligt fyra typfall Robert Karlsson Annelie

Läs mer

Sammanställning av aktörsmätningar hastighet

Sammanställning av aktörsmätningar hastighet RAPPORT Sammanställning av aktörsmätningar hastighet 2007 2011 Slutrapport Dokumenttitel: Sammanställning av aktörsmätningar hastighet. 2007-2011 Skapat av: Liselott Söderström, Trivector Traffic Dokumentdatum:2011-11-30

Läs mer

Disposition. 100 och 120 km/h. Bakgrund Metod Berörda vägkategorier Datamaterial och nya samband Slutsatser Behov av fortsatt arbete

Disposition. 100 och 120 km/h. Bakgrund Metod Berörda vägkategorier Datamaterial och nya samband Slutsatser Behov av fortsatt arbete Revidering av VQsamband för vägar med och km/h Johan Olstam Mohammad-Reza Yahya Arne Carlsson Disposition Bakgrund Metod Berörda vägkategorier Datamaterial och nya samband Slutsatser Behov av fortsatt

Läs mer

Trafiksäkerhet landsväg före ändring

Trafiksäkerhet landsväg före ändring Trafiksäkerhetseffekter av nya hastighetsgränser Karl-Lennart Bång, KTH Bakgrund Regeringsuppdrag 2008 till Vägverket att utreda effekter av att ändra hastighetsgränserna från nuvarande 50 70 90 110 km/h

Läs mer

Framkomlighet och fördröjningar på E22 Fjälkinge Gualöv

Framkomlighet och fördröjningar på E22 Fjälkinge Gualöv VTI notat 34-25 Utgivningsår 25 www.vti.se/publikationer Framkomlighet och fördröjningar på E22 Fjälkinge Gualöv Arne Carlsson Andreas Tapani Förord Denna studie av framkomlighetseffekter till följd av

Läs mer

Trafiksäkerhetseffekter av frästa räfflor och mötesfria vägar. Anna Vadeby, forskare i trafiksäkerhet VTI Urban Björketun Arne Carlsson

Trafiksäkerhetseffekter av frästa räfflor och mötesfria vägar. Anna Vadeby, forskare i trafiksäkerhet VTI Urban Björketun Arne Carlsson Trafiksäkerhetseffekter av frästa räfflor och mötesfria vägar Anna Vadeby, forskare i trafiksäkerhet VTI Urban Björketun Arne Carlsson Bakgrund Omkring år 2000: Vägverket sökte möjligheter för att öka

Läs mer

Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet

Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet RAPPORT Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet 2007-2012 Slutrapport Dokumenttitel: Sammanställning av aktörsmätningar hastighet. 2007-2012 Skapat av: Robin Billsjö, Liselott Söderström och Annika

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Tema Vintermodell. Val av standardklass på vinterväghållning med hänsyn till energieffektivitet. VTI rapport 858 Utgivningsår Anna K.

Tema Vintermodell. Val av standardklass på vinterväghållning med hänsyn till energieffektivitet. VTI rapport 858 Utgivningsår Anna K. VTI rapport 858 Utgivningsår 215 www.vti.se/publikationer Tema Vintermodell VTI rapport 858 Tema Vintermodell Val av standardklass på vinterväghållning med hänsyn till energieffektivitet Val av standardklass

Läs mer

PUBLIKATION 2007:16. Utvärdering och analys av trafiksäkerhetskameror. Riksväg 50 E länsgräns Åsbro

PUBLIKATION 2007:16. Utvärdering och analys av trafiksäkerhetskameror. Riksväg 50 E länsgräns Åsbro PUBLIKATION 27:6 Utvärdering och analys av trafiksäkerhetskameror Riksväg 5 E länsgräns Åsbro Titel: Utvärdering och analys av trafiksäkerhetskameror Riksväg 5 E länsgräns Åsbro Publikation: 27:6 Utgivningsdatum:

Läs mer

Utvärdering av Actibump i Uppsala

Utvärdering av Actibump i Uppsala Trivector Traffic Rapport 2015:45, Version 1.0 Utvärdering av Actibump i Uppsala Effekt på hastighet, väjningsbeteende och buller Dokumentinformation Titel: Utvärdering av Actibump. Effekter på hastighet,

Läs mer

Mopedistens exponering och säkerhet i trafiken

Mopedistens exponering och säkerhet i trafiken VTI notat 57-2004 Utgivningsår 2005 www.vti.se/publikationer Mopedistens exponering och säkerhet i trafiken Hans Thulin Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Bakgrund och målsättning 5 2 Användningen

Läs mer

Ringanalys bitumen. Viskositet. VTI notat 2-2015 Utgivningsår 2015. Emelie Karlsson Leif Viman. www.vti.se/publikationer

Ringanalys bitumen. Viskositet. VTI notat 2-2015 Utgivningsår 2015. Emelie Karlsson Leif Viman. www.vti.se/publikationer VTI notat 2-2015 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Ringanalys bitumen Viskositet Emelie Karlsson Leif Viman VTI notat 2-2015 Ringanalys bitumen Viskositet VTI notat 2-2015 Ringanalys bitumen

Läs mer

Luftutredning E6 Kållered. Rapport 2005:04

Luftutredning E6 Kållered. Rapport 2005:04 Luftutredning E6 Kållered Rapport 2005:04 Luftutredning E6 Kållered R 2005:04 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Metoder... 5 Beräkningar... 5 Osäkerhet i beräkningarna... 5 Scenarier... 5 Undersökningsområde...

Läs mer

Cykelfartsgata på Hunnebergs- och Klostergatan i Linköping en före-/efterstudie Hans Thulin och Alexander Obrenovic

Cykelfartsgata på Hunnebergs- och Klostergatan i Linköping en före-/efterstudie Hans Thulin och Alexander Obrenovic PM 2008-12-07 Cykelfartsgata på Hunnebergs- och Klostergatan i Linköping en före-/efterstudie Hans Thulin och Alexander Obrenovic Innehållsförteckning Sammanfattning (sidan 2) Bakgrund och syfte (sidan

Läs mer

Tillståndsmätning av vägmarkeringars funktion 2014

Tillståndsmätning av vägmarkeringars funktion 2014 VTI notat 12-15 Utgivningsår 15 www.vti.se/publikationer Tillståndsmätning av vägmarkeringars funktion 14 Carina Fors Mohammad-Reza Yahya Sven-Olof Lundkvist VTI notat 12-15 Tillståndsmätning av vägmarkeringars

Läs mer

Prediktion av våta vägmarkeringars retroreflexion från mätningar på torra vägmarkeringar

Prediktion av våta vägmarkeringars retroreflexion från mätningar på torra vägmarkeringar VTI notat 5-2006 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer Prediktion av våta vägmarkeringars retroreflexion från mätningar på torra vägmarkeringar Sven-Olof Lundkvist Förord Detta notat kan sägas vara

Läs mer

Bilaga 1 Effekter och samhällsekonomiska kostnader

Bilaga 1 Effekter och samhällsekonomiska kostnader Bilaga 1 Effekter och samhällsekonomiska kostnader Effekter och samhällsekonomiska kostnader behövs för att jämföra och analysera alternativa utformningar. För planeringsbehov redovisas beräkningsmodeller

Läs mer

Tester på radarräknare i Finland /rapportering

Tester på radarräknare i Finland /rapportering Tester på radarräknare i Finland /rapportering Preciserad testplan och anvisningar för testning 9.6.2011 Infodag om testningen för lev. i 29.6.2011 Tester i Finland före 15.8.2011 Förtester i juli NorSIKT-tilläggstester

Läs mer

Alternativa typer av utmärkning vid vägarbete på motorväg

Alternativa typer av utmärkning vid vägarbete på motorväg VTI notat 24-2007 Utgivningsår 2007 www.vti.se/publikationer Alternativa typer av utmärkning vid vägarbete på motorväg En jämförande studie Sara Nygårdhs Förord Denna studie har i sin helhet bekostats

Läs mer

Trafikanternas syn på vägarbeten. Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll

Trafikanternas syn på vägarbeten. Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll Trafikanternas syn på vägarbeten Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll Utvärdering av kameraövervakade vägarbetsplatser en pilotstudie Radar som registrerar hastigheten hos passerande fordon Kamera

Läs mer

Effekter av dedicerade körfält för tung trafik på flerfältsväg

Effekter av dedicerade körfält för tung trafik på flerfältsväg VTI notat 41 2004 VTI notat 41-2004 Effekter av dedicerade körfält för tung trafik på flerfältsväg Författare Johan Janson Olstam FoU-enhet Trafik- och säkerhetsanalys Projektnummer 50439 Projektnamn Omkörningsrestriktion

Läs mer

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Händelse/Diarienr: 512.2012.01044 Sida 1(7) OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Trafikolycka E4an norr om Gävle. Utredare Myndighet Telefon Magnus Östlund Gästrike Räddningstjänst 026-179663 Medutredare Myndighet/Organisation

Läs mer

Vägmarkeringsstandard för kantlinjer vid olika vägtyper, utan vägbelysning

Vägmarkeringsstandard för kantlinjer vid olika vägtyper, utan vägbelysning 2 Val av standard Vid val av vägmarkeringsstandard skall först standard för n enligt tabellen nedan väljas. Standard för övriga längsgående vägmarkeringar väljs därefter för respektive vägtyp enligt TABELL

Läs mer

VTI rapport 657 Utgivningsår 2009. www.vti.se/publikationer. Slitna vindrutor. Simulatorstudie. Anne Bolling Gunilla Sörensen

VTI rapport 657 Utgivningsår 2009. www.vti.se/publikationer. Slitna vindrutor. Simulatorstudie. Anne Bolling Gunilla Sörensen VTI rapport 657 Utgivningsår 2009 www.vti.se/publikationer Slitna vindrutor Simulatorstudie Anne Bolling Gunilla Sörensen Utgivare: Publikation: VTI rapport 657 Utgivningsår: 2009 581 95 Linköping Projektnamn:

Läs mer

Utvärdering av Actibump i Linköping

Utvärdering av Actibump i Linköping Rapport 2016:56, Version 1.0 Utvärdering av Actibump i Linköping Effekt på hastighet och väjningsbeteende Dokumentinformation Titel: Utvärdering av Actibump i Linköping. Effekt på hastighet och väjningsbeteende.

Läs mer

Drift och Underhåll Kapitel 2 Vinterdrift

Drift och Underhåll Kapitel 2 Vinterdrift Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2015-04-01 Steg 2 Drift och Underhåll Kapitel 2 Vinterdrift Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar i kapitel 2 Drift och

Läs mer

Tema Vintermodell: Etapp 1

Tema Vintermodell: Etapp 1 VTI meddelande 958 2005 Tema Vintermodell: Etapp 1 Carl-Gustaf Wallman Staffan Möller Göran Blomqvist Anna Bergström Hanna Gaunt Geografi Vägdata Trafikdata Regelverk Teknik Prognos VViS m.fl. Slitage

Läs mer

Marginalkostnadsskattningar för buss och lätt lastbil buller, trafiksäkerhet och vägslitage

Marginalkostnadsskattningar för buss och lätt lastbil buller, trafiksäkerhet och vägslitage VTI notat 31-2012 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Marginalsskattningar för buss och lätt lastbil buller, trafiksäkerhet och vägslitage Mattias Haraldsson Lina Jonsson Mikael Ögren Förord VTI

Läs mer

Utveckling av Road Marking Tester

Utveckling av Road Marking Tester VTI notat 20-2009 Utgivningsår 2009 www.vti.se/publikationer Utveckling av Road Marking Tester Status RMT version 2 Sven-Olof Lundkvist Berne Nielsen Förord Detta notat redovisar en fortsättning av det

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

ALLMÄN TEKNISK BESKRIVNING

ALLMÄN TEKNISK BESKRIVNING ATB VINTER 2003 VV Publ 2002:148 1 ATB VINTER 2003 VV Publ 2002:148 ALLMÄN TEKNISK BESKRIVNING 2 VV Publ 2002:148 ATB VINTER 2003 ATB VINTER 2003 VV Publ 2002:148 3 Innehållsförteckning 1 Definitioner

Läs mer

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings 2014-03-31 Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/Humlevägen, Jönköpings Kund Jönköpings Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Trafikverket Region Öst Stefan Tykesson Planering Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se stefan.tykesson@trafikverket.se Direkt: 010-123 57 72 Beredningsunderlag till förslag

Läs mer

Aktivt varningssystem-fivö (SeeMe)

Aktivt varningssystem-fivö (SeeMe) Aktivt varningssystem-fivö (SeeMe) Systemet detekterar fotgängare som är på väg att gå över på övergångsstället. Även cyklister detekteras. Detekteringen tänder gula lampor som växelvis blinkar ovanför

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Hastigheter på kommunala gator i tätort

Hastigheter på kommunala gator i tätort VTI rapport 887 Utgivningsår 2016 www.vti.se/publikationer Hastigheter på kommunala gator i tätort Resultat från mätningar 2015 VTI rapport 887 Hastigheter på kommunala gator i tätort. Resultat från mätningar

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2015 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Observationer av funktionskonflikter mellan miljö och drift och underhåll av vägar

Observationer av funktionskonflikter mellan miljö och drift och underhåll av vägar VTI notat 3-2012 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Observationer av funktionskonflikter mellan miljö och drift och underhåll av vägar Annika Jägerbrand Göran Blomqvist Förord Denna rapport utgör

Läs mer

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning NTF RAPPORT 2017:1 Hastighetsmätningar och ökad polisövervakning på fem platser inom Polisregion Väst www.ntf.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Gotlands län 2016-02-25 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas

Läs mer

Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats

Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats UPPDRAG Analys TA-plan Fisksätra tpl UPPDRAGSNUMMER 7001219000 UPPDRAGSLEDARE Joacim Thelin UPPRÄTTAD AV Joacim Thelin DATUM Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats Sweco har fått i uppdrag av Nacka

Läs mer

Metod för beräkning av fördröjningar på vägavsnitt utan omkörningsmöjlighet

Metod för beräkning av fördröjningar på vägavsnitt utan omkörningsmöjlighet VTI notat 2 2013 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Metod för beräkning av fördröjningar på vägavsnitt utan omkörningsmöjlighet Arne Carlsson Mats Wiklund Johan Olstam Andreas Tapani Förord Detta

Läs mer

Riskkurva för alkohol

Riskkurva för alkohol VTI notat 25 2013 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Riskkurva för alkohol Studie baserad på omkomna personbilsförare i Sverige Åsa Forsman Förord Den här slutrapporten är framtagen med ekonomiskt

Läs mer

Om de oskyddade fick bestämma.. då skulle jag.

Om de oskyddade fick bestämma.. då skulle jag. Om de oskyddade fick bestämma.. då skulle jag. Christer Hydén, Professor emeritus Lunds Universitet Nordiskt Trafiksäkerhetsforum Bergen,16 maj 2013 prioriterra följande Säkerhet Trygghet i allmänhet Trygghet

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Vägverkets Fordonsklasser

Vägverkets Fordonsklasser Vägverket 1 Vägverkets Fordonsklasser Vägverkets Trafikmätningsverksamhet på statligt vägnät Fordonsklasser stickprovsmätning ÅDT Fordonsmätning helårsmätning TF Sid 1 Vägverkets mätningsverksamhet på

Läs mer

Skaderisker för motorcyklister

Skaderisker för motorcyklister VTI notat 11-2006 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer Skaderisker för motorcyklister Urban Björketun Göran Nilsson Förord På uppdrag av Vägtrafikinspektionen i Borlänge har VTI försökt belysa trafiksäkerhetssituationen

Läs mer

Läsbarhet av VMS: Resultat från förförsök vid DTU

Läsbarhet av VMS: Resultat från förförsök vid DTU VTI notat 20-2008 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Läsbarhet av VMS: Resultat från förförsök vid DTU Sara Nygårdhs Sven-Olof Lundkvist Förord Föreliggande notat beskriver resultatet av ett förförsök

Läs mer

Effekter av trafikmeddelanden via VMS - några resultat från 1998

Effekter av trafikmeddelanden via VMS - några resultat från 1998 Effekter av trafikmeddelanden via - några resultat från 1998 2-1-31 Allogg AB Telefon: Telefax: e-mail: all@allogg.se Box 43 159-156 159-113 hemsida: www.allogg.se 647 21 MARIEFRED Sammanfattning I detta

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011 Undersökning av däcktyp i Sverige Kvartal 1, 2011 1 UTKAST 2011-07-07 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige...

Läs mer

Fyrfältiga väglänkar Tillämpning av hastighet flödesmodell för fyrfältig väg

Fyrfältiga väglänkar Tillämpning av hastighet flödesmodell för fyrfältig väg Royal Institute of Technology Rapportkoncept CTR - Centrum för trafikteknik och trafiksimulering 1999-04-07 Partners: VTI och KTH rev 2000-07-11 Värdinstitution: Infrastruktur och Samhällsplanering Fyrfältiga

Läs mer

Boende, pendlare och lastbilsförare tycker till om riksväg 23 och riksväg 40

Boende, pendlare och lastbilsförare tycker till om riksväg 23 och riksväg 40 VTI notat 18-2012 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Boende, pendlare och lastbilsförare tycker till om riksväg 23 och riksväg 40 Anna Anund Inger Forsberg Förord Studien har utförts på uppdrag

Läs mer

Train simulation at VTI. Mats Lidström Björn Blissing

Train simulation at VTI. Mats Lidström Björn Blissing Train simulation at VTI Mats Lidström Björn Blissing SST-projektet Körsimulator för spårburen trafik (SST) Förstudie 2002 Fem användningsområden: 1. Beteendevetenskaplig grundforskning 2. Utbildning och

Läs mer

Green Charge Southeast a Leading Effort for Electric Vehicles in Sweden. Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH

Green Charge Southeast a Leading Effort for Electric Vehicles in Sweden. Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH Green Charge Southeast a Leading Effort for s in Sweden Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH GreenCharge - for fossil-free transports 2030 Lead Partner (BTH) The whole value-chain Project Mgmt

Läs mer

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten?

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Prof. András Várhelyi, Prof. Christer Hydén, Doc. Åse Svensson, Trafik & väg, Lunds Universitet Bilen är ett flexibelt transportmedel som tillfredsställer

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion år 2012 Trafikverket Region Norr

Tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion år 2012 Trafikverket Region Norr VTI notat 5:3-2013 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Tillståndsmätningar av vägmarkeringars funktion år 2012 Trafikverket Region Norr Sven-Olof Lundkvist Jonas Ihlström Mohammad-Reza Yahya Förord

Läs mer

Trafiksäkerhetspotential av vinterdäck på alla axlar på tunga fordon - analys av dödsolyckor på vinterväglag med tunga fordon inblandade

Trafiksäkerhetspotential av vinterdäck på alla axlar på tunga fordon - analys av dödsolyckor på vinterväglag med tunga fordon inblandade 1(5) Bilaga till remissvar TRV 2017/97669, vinterdäckskrav för tunga fordon Trafiksäkerhetspotential av vinterdäck på alla axlar på tunga fordon - analys av dödsolyckor på vinterväglag med tunga fordon

Läs mer

Hastigheter på kommunala gator i tätort Resultat från mätningar 2013

Hastigheter på kommunala gator i tätort Resultat från mätningar 2013 VTI rapport 815 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer Hastigheter på kommunala gator i tätort Resultat från mätningar 2013 Anna Vadeby Anna Anund Utgivare: Publikation: VTI rapport 815 Utgivningsår:

Läs mer

Årsrapport för mätsäsonger 2010 och 2011 Resultat från mätningar av partiklar (PM 10) Hamngatan, Linköping

Årsrapport för mätsäsonger 2010 och 2011 Resultat från mätningar av partiklar (PM 10) Hamngatan, Linköping Årsrapport för mätsäsonger 2010 och 2011 Resultat från mätningar av partiklar (PM 10) Hamngatan, Linköping Linköping 2011 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Miljökvalitetsnorm

Läs mer

Sam-modalitet i praktiken - utveckling och samhällsekonomisk utvärdering av landtransportsystem för långväga transporter

Sam-modalitet i praktiken - utveckling och samhällsekonomisk utvärdering av landtransportsystem för långväga transporter Sam-modalitet i praktiken - utveckling och samhällsekonomisk utvärdering av landtransportsystem för långväga transporter Johan Ericson Statens Väg- och transportforskningsinstitut (VTI) Tekniska mässan,

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010 Undersökning av däcktyp i Sverige Januari/februari 2010 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5 Regionala

Läs mer

Hastighetsundersökning 2016

Hastighetsundersökning 2016 RAPPORT Hastighetsundersökning 2016 Resultatrapport Trafikverket Postadress: 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel: Hastighetsundersökning 2016, resultatrapport

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Svenskt Hastighetsindex

Svenskt Hastighetsindex SÄKER TRAFIK SVERIGE AB Svenskt Hastighetsindex Resultatrapport september - oktober 2010 Exempel - Företag AB Tunga lastbilar (LB) Rapporten upprättad 2010-11-24 av Lars Nordquist, Säker Trafik Sverige

Läs mer

Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor

Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor Månad: Januari Projekt 2007- Skåne OLYCKA 1 Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor Datum: 2007-01-03 Riksväg 21, ca 1 km från Lommarpskorset Hässleholm Hastighetsbegränsning: 90 km/tim Förare, framsätespassagerare

Läs mer

Skador i trafikolyckor med buss åren 2003 2006

Skador i trafikolyckor med buss åren 2003 2006 VTI rapport 624 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Skador i trafikolyckor med buss åren 2003 2006 Särskilt barns skolresor Jörgen Larsson Utgivare: Publikation: VTI rapport 624 Utgivningsår: 2008

Läs mer

VTI utlåtande rörande information om vinterdäcks trafiksäkerhetsegenskaper

VTI utlåtande rörande information om vinterdäcks trafiksäkerhetsegenskaper Mattias Hjort 2005-11-09 Olle Nordström 1(6) VTI utlåtande rörande information om vinterdäcks trafiksäkerhetsegenskaper Inledning Vägverket har gett VTI i uppdrag att besvara följande frågeställningar

Läs mer

VTI notat Utgivningsår Konvexa vägräcken. Tre krockprov utförda Jan Wenäll

VTI notat Utgivningsår Konvexa vägräcken. Tre krockprov utförda Jan Wenäll VTI notat 13-2006 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer Konvexa vägräcken Tre krockprov utförda 2003 Jan Wenäll Förord I detta notat redovisas tre stycken krockprov utförda 2003 på uppdrag av Vägverket,

Läs mer

PM BESLUTSUNDERLAG TRAFIKTEKNISK STANDARD

PM BESLUTSUNDERLAG TRAFIKTEKNISK STANDARD -14 UPPDRAG Vattenskyddsåtgärder längs väg 570 för Bottorps vattentäkt UPPDRAGSNUMMER 2203057 UPPDRAGSLEDARE Christina Sjögren UPPRÄTTAD AV Daniel Alm DATUM Inledning Bottorps grundvattentäkt ligger utmed

Läs mer

ERS (Electrical Road System) Slide-in project within FFI program

ERS (Electrical Road System) Slide-in project within FFI program ERS (Electrical Road System) Slide-in project within FFI program FFI Fordonsstrategisk forskning och innovation What is slide-in? Slide-in, is a name that forsknings-, is used to innovations- explain,

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-10-01 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt: 010-123 61

Läs mer

Uppföljning av trafiksäkerheten i Kungsbacka tätort

Uppföljning av trafiksäkerheten i Kungsbacka tätort Utgivningsår 2007 www.vti.se/publikationer Uppföljning av trafiksäkerheten i Kungsbacka tätort Hans Thulin Alexander Obrenovic Förord På uppdrag av Kungsbacka kommun har VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33)

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33) 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Analys av tänkbara åtgärder Enligt fyrstegsprincipen ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg. I det aktuella projektet bedöms åtgärder motsvarande

Läs mer

HUR EFFEKTIVT ÄR TRAFIKSÄKERHETSARBETET?

HUR EFFEKTIVT ÄR TRAFIKSÄKERHETSARBETET? Tylösandsseminariet augusti 2004 HUR EFFEKTIVT ÄR TRAFIKSÄKERHETSARBETET? En sammanställning av Polisens och Vägverkets arbete inom trafiksäkerhetsområdet För att nå framgång i Nollvisionen krävs handlingskraft

Läs mer

Trafikmätning Smedstorp Uppdragsnr: Redovisning från trafikmätningar i Smedstorp på väg 1550, sep 2009.

Trafikmätning Smedstorp Uppdragsnr: Redovisning från trafikmätningar i Smedstorp på väg 1550, sep 2009. Trafikmätning Smedstorp Uppdragsnr: 102001101 Redovisning från trafikmätningar i Smedstorp på väg 1550, sep 2009. Trafikmätning Datum 2009-09-23 Innehållsförteckning Leveransbrev 1 Karta 2 Antal fordon

Läs mer

Samband mellan hastighet och olyckor. Basfakta.

Samband mellan hastighet och olyckor. Basfakta. Dokument 2 Gunnar Carlsson 1998-4-28 NTF-kansliet Rev 23-9-5 Samband mellan hastighet och olyckor. Basfakta. Hastighetens betydelse för olycksrisken och olyckornas konsekvenser har visats i en stor mängd

Läs mer

Hastigheter på kommunala gator i tätort

Hastigheter på kommunala gator i tätort VTI rapport 851 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Hastigheter på kommunala gator i tätort Resultat från mätningar 2014 VTI rapport 851 Hastigheter på kommunala gator i tätort Resultat från mätningar

Läs mer