VTI notat Utgivningsår Tema Vintermodell. Hastighetsmätningar på 13-metersväg och 2+1-väg. Carl-Gustaf Wallman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VTI notat 16-2009 Utgivningsår 2009. www.vti.se/publikationer. Tema Vintermodell. Hastighetsmätningar på 13-metersväg och 2+1-väg. Carl-Gustaf Wallman"

Transkript

1 VTI notat Utgivningsår Tema Vintermodell Hastighetsmätningar på 13-metersväg och 2+1-väg Carl-Gustaf Wallman

2

3 Förord Projektet Mätning av fordonshastighet och flöde vid olika väglag pågick under sex år, 1998 till 2003, med trafikmätningar och väglagsobservationer under fem vintersäsonger. Vi fick då fram data, som lade grunden för Vintermodellen, där de väsentligaste samhällsekonomiska effekterna av vinterväghållningen kunde beräknas. Utvecklingen av Vintermodellen begränsades till att omfatta vägar med en maximal bredd av 9,5 meter. Mätningar har nu genomförts på bredare (och mer trafikerade vägar) för en vidare utveckling av Vintermodellen. Projektet har finansierats av Vägverket. Jag vill tacka Staffan Möller, Mats Wiklund och Gudrun Öberg vid VTI för samarbete, råd och synpunkter. Vid Vägverket tackar jag våra projektledare och kontaktpersoner, Dan Eriksson, Jan Ölander och Östen Johansson för allt intresse och engagemang. Ett mycket noggrant och uppoffrande arbete har utförts av våra väglagsobservatörer, utan deras insats hade projektet svårligen kunnat genomföras. Linköping maj 2009 Carl-Gustaf Wallman Projektledare Dnr: 2000/ VTI notat

4 Kvalitetsgranskning Intern peer review har genomförts av Gudrun Öberg. Carl-Gustaf Wallman har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Projektledarens närmaste chef Anita Ihs har därefter granskat och godkänt publikationen för publicering Quality review Internal peer review was performed on April 20, 2009 by Gudrun Öberg. Carl-Gustaf Wallman has made alterations to the final manuscript of the report. The research director of the project manager Anita Ihs examined and approved the report for publication on April 29, VTI notat

5 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Summary Bakgrund Definitioner och förklaringar Syfte Genomförande metersvägar vägar Resultat metersvägar vägar Slutsatser Referenser Bilagor: Bilaga 1 Hastighetsreduktion vid olika väglag; 13-metersväg Bilaga 2 Hastighetsreduktion vid olika väglag; 2+1-väg Bilaga 3 Trafikflöden vid vinterväglag och barmark; 2+1-väg VTI notat

6 VTI notat

7 Tema Vintermodell. Hastighetsmätningar på 13-metersväg och 2+1-väg av Carl-Gustaf Wallman VTI Linköping Sammanfattning Vintermodellen är ett datorbaserat system för beräkning av de viktigaste samhällsekonomiska konsekvenserna av olika strategier i vinterväghållningen. En grundläggande del i modellen har varit mätning och analys av fordons hastighetsreduktioner vid olika typer av vinterväglag, jämfört med hastigheterna vid torr barmark. Modellen är utvecklad för vägar med en maximal bredd av 9,5 meter, men det är viktigt att större och mer högtrafikerade vägar tas med i en fortsatt utveckling. I denna studie har mätningar utförts på ett par bredare vägar: en 13-metersväg, dvs. med körbanebredden 7,5 m och vägrenar med bredden 2,75 m samt en 2+1-väg, dvs. en så kallad mötesfri landsväg med vajerräcke mellan körriktningarna och växelvis två körfält i vardera riktningen. Fordonen indelades i tre klasser: personbilar, lastbilar utan släp (inkl. bussar) och lastbilar med släp. Resultaten från 13-metersvägen följer de tidigare resultaten från smalare vägar vid isoch snöväglag, nämligen: Ju tyngre fordon desto mindre inverkan på hastighetsreduktionen Ju bredare väg, desto mindre inverkan på hastighetsreduktionen. Resultaten från 2+1-vägen är mindre entydiga, det krävs ytterligare studier för att få tillräckligt underbyggda data. VTI notat

8 6 VTI notat

9 The Winter Model. Measuring of vehicle speed on a 13 metre wide road and on a 2+1-road. by Carl-Gustaf Wallman VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) SE Linköping Sween Summary Vintermodellen ( The Winter Model ) is a computer-based system for assessing the most important socio-economic consequences of different strategies for winter road maintenance. A basic part of the model is measurement and analysis of vehicle speed reduction in different winter road conditions, compared with speeds in dry, bare road conditions. The model is developed for roads with a maximum width of 9.5 metres, however, it is important to include larger and more trafficked roads in a further development. In this study, measurements have been performed on two wider roads: a 13 metre road, i.e. the roadway is 7.5 m wide, and the shoulders are each 2.75 m wide; and a 2+1-road, i.e. collision-free road with a cable barrier separating the traffic directions, and alternately two lanes in each direction. The vehicles were divided into three categories: passenger cars, trucks with no trailers (incl. buses), and trucks with trailers. The results of the 13 metre road measurements follow the previous results for narrow roads on ice and snow conditions: The heavier the vehicle, the less effect on speed reduction. The wider the road, the less effect on speed reduction. The results from the 2+1-road are less unequivocal; more studies are required to get better supported data. VTI notat

10 8 VTI notat

11 1 Bakgrund Vintermodellen är ett datorbaserat system för beräkning av de viktigaste samhällsekonomiska konsekvenserna av olika strategier i vinterväghållningen. En grundläggande del i modellen har varit mätning och analys av fordons hastighetsreduktioner vid olika typer av vinterväglag, jämfört med hastigheterna vid torr barmark. Mätningarna begränsades till vägbredder mellan 6 och 9,5 m. En fortsatt utveckling av Vintermodellen bör även omfatta bredare vägar. Eftersom vi har intrimmade metoder för mätning och utvärdering, är det effektivt att redan nu utvidga mätningarna till att omfatta breda tvåfältsvägar (13-metersväg) och 2+1-väg, där resultaten i ett senare skede kan infogas i Vintermodellen. VTI notat

12 2 Definitioner och förklaringar Med biltrafikens framkomlighet avses här: Medelhastighet (km/h) räknat per timme Fordonen indelas i tre kategorier: PB: personbilar LBU: lastbilar utan släp (inkl. bussar) LBS: lastbilar med släp. Väglaget indelas i 18 olika typer: Torr, fuktig respektive våt barmark, i förekommande fall med mittsträng av snö eller is: TB, FB, VB respektive TBM, FBM och VBM Tillfälliga väglag: rimfrost eller tunn is: RIM eller TUI Stabila väglag: packad snö eller tjock is: PS eller Lösa väglag: lös snö eller snömodd: LS eller SM Spårslitage: med barmark i spåren (tre fall, beroende på vad som finns utanför spåren: stabila, lösa eller övriga/blandade väglag): S(B,PS), S(B,LS) eller S(B,ÖVR) Spårslitage: med tunn is i spåren (tre fall som ovan): S(TUI,PS), S(TUI,LS) eller Aggregeringar av spårslitageväglagen betecknas S(B) resp. S(TUI). För spårslitageväglag gäller att is eller snö slitits bort i hjulspåren, så att beläggningen är synlig, det möjliga tillståndet i spåren är då antingen barmark eller tunn is. Två vägtyper har studerats: 13-metersväg: tvåfältig landsväg med körbanebredden 7,5 m och vägrensbredden 2,75 m, total belagd bredd 13,0 m 2+1-väg, så kallad mötesfri landsväg. Körriktningarna är separerade med vajerräcke och det är växelvis två körfält i vardera riktningen. De olika körfälten betecknas enligt följande: H: mätplats Hagsta, T: mätplats Testeboån, S: riktning söderut, N: riktning norrut, K1: höger körfält, K2 vänster körfält (endast i sydlig riktning). HSK2 avser alltså mätplats Hagsta, sydgående trafik och vänster körfält. 10 VTI notat

13 3 Syfte Inom projektet Tema Vintermodell har vi utvecklat en metodik för att undersöka biltrafikens framkomlighet vid olika väglag. Metodiken innebär att fordonshastigheterna mäts kontinuerligt under vintersäsongen, medan observationer av rådande väder och väglag sker mellan kl. 8 till 20 vardagar, från två gånger per dag till en gång i timmen, beroende på väder och väglag. Hastighetsreduktionerna vid olika vinterväglag relativt hastigheterna på torr barmark kan sedan beräknas med dessa data som underlag. I projektet har hastighetsreduktionerna tidigare beräknats för vägar med bredder mellan 6 och 9,5 meter (Wallman, 2005). I detta delprojekt studeras bredare vägar: breda tvåfältsvägar (13-metersvägar) och mötesfria vägar (2+1-vägar). I ett senare skede är avsikten att implementera resultaten i en utvidgning av Vintermodellen. VTI notat

14 4 Genomförande metersvägar Väglagsobservationer och trafikmätningar utfördes på Rv 66 i W län vid VViS-station nr 2031 Viksberg, belägen cirka 20 km sydost om Smedjebacken, se figur 1. Vägens typsektion var K7,5 + 2V2,75, ÅDT var fordon och driftstandardklassen var A4. Hastighetsgränsen var 90 km/tim. Väglaget observerades i körfältet med nordgående trafik där även hastigheterna mättes. Observationerna genomfördes vintersäsongen under tiden till och vintersäsongen under tiden till Observationerna utfördes enligt samma regler, som gällde för tidigare mätningar, se (Wallman, 2005). Uppgifter om vidtagna vinterväghållningsåtgärder finns. Figur 1 Riksväg 66 vid VViS-station 2031, Viksberg. Foto: Staffan Möller, VTI vägar Väglagsobservationer och trafikmätningar utfördes på E4 i X-län vid VViS-stationerna nr 2132 Testeboån och nr 2123 Hagsta. Mätplatserna var belägna cirka 10 km respektive 30 km norr om Gävle. Vid bägge platserna var den nordliga körriktningen enfältig och den sydliga tvåfältig. Testeboån var början på en tvåfältig sträcka, medan Hagsta var slutet på en tvåfältig sträcka, se figur 2 och VTI notat

15 Figur 2 E4 vid VViS-station 2132 Testeboån sedd söderut. Södergående väghalva övergår från 1 till 2 körfält. Foto: Staffan Möller, VTI. Figur 3 E4 vid VViS-station 2123 Hagsta sedd söderut. Södergående väghalva övergår från 2 till 1 körfält. Foto: Staffan Möller, VTI. VTI notat

16 Väggeometrin vid mätplatserna framgår av tabell 1. K1 är höger körfält och K2 är vänster körfält. Tabell 1 Väggeometrin vid Testeboån respektive Hagsta, mått i meter. Vägren norr Körfält K1N norr Skiljeremsa Vägren syd Körfält K1S syd Körfält K2S syd Testeboån 1,0 3,60 1,25 0,5 3,70 3,60 Hagsta 1,5 3,70 1,25 0,5 3,70 3,60 ÅDT var cirka fordon och driftstandardklassen var troligen A3. Hastighetsgränsen var 90 km/tim. Väglagen i samtliga körfält observerades där även hastigheterna mättes. De flesta observationerna skedde flygande, emedan 2+1-vägens utformning gjorde det svårt eller omöjligt att parkera fordonet för att göra observationerna. Dessa utfördes via en rundtur: K1N Testeboån K1N Hagsta K1S+K2S Hagsta K1S+K2S Testeboån. Hela rundturen tog cirka 45 minuter. Med detta upplägg blev observationerna mycket dyra, så de skedde endast under vintersäsongen under tiden till Under observationsperioderna insamlades data från VViS-stationerna kontinuerligt. Väderinformationen utnyttjades för att förlänga perioder med lika väglag. Inga uppgifter om vidtagna vinterväghållningsåtgärder finns. Den statistiska analysen genomfördes sedan med den inom projektet utvecklade parjämförelsemetoden (Möller, 1996), (Wiklund 2004). 14 VTI notat

17 5 Resultat metersvägar Resultaten från parjämförelseanalysen redovisas i bilaga 1. För att resultaten skall bli praktiskt användbara, har grunddata reducerats och generaliserats på samma sätt som gjorts vid mätningarna I tabell 2 redovisas referenshastigheterna på torr barmark och i tabell 3 kan hastighetsreduktionerna för olika väglag och vägbredder jämföras. Tabell 2 Referenshastigheter på torr barmark för tre fordonstyper. Mätplats Viksberg. Mätsäsong PB LBU LBS ,6 88,4 83, ,7 87,6 83,2 Tabell 3 Procentuella hastighetsminskningar relativt torr barmark för tre olika breddklasser och tio olika väglag. Vägbredd 6 7,9 m Vägbredd 8 9,5 m Vägbredd 13 m PB LBU LBS PB LBU LBS PB LBU LBS TBM FB FBM VB VBM RIM/TUI PS/ LS/SM S(B) S(TUI) Referenshastigheterna skiljer sig mycket litet mellan säsongerna. Utan att göra mycket våld på grunddata, noterar man att hastighetsreduktionerna vid isoch snöväglag följer vissa regler: Ju bredare väg, desto mindre blir reduktionerna Ju tyngre fordon, desto mindre blir reduktionerna Packad snö/tjock is och lös snö/snömodd ger de största reduktionerna Tunna skikt (rimfrost/tunn is) ger måttliga reduktioner, liksom spårslitageväglag. VTI notat

18 vägar Mätningar och observationer utfördes som nämnts endast under en vintersäsong. Någon reducering och generalisering av grunddata har därför inte gjorts. Grunddata redovisas i bilaga 2. Man kan bland annat se att vinterväglagen är fåtaliga i samtliga K1-fält. I K2- fälten noteras betydligt fler väglagstyper. Åtskilliga hastighetsreduktioner är icke signifikanta, i synnerhet för de tunga fordonen. I bilaga 3 är trafikflödena beräknade för de olika körfälten och fordonstyperna för vinterväg respektive barmark. Flödesfördelningarna mellan K1 och K2 samt mellan vinterväg och barmark visar sig vara mycket stabila, dvs. man tycks köra lika ofta i omkörningsfälten oberoende av väglaget. Jämförelsen haltar dock något, eftersom det inte är samma timmar som resultaten bygger på. I tabell 4 visas fordonshastigheterna på torr barmark i de olika körfälten. Tabell 4 Fordonshastigheter (km/tim) på torr barmark för de olika körfälten. PB LBU LBS HSK1 104,0 82,8 77,0 HSK2 117,1 106,8 83,9 HNK1 106,1 93,4 84,9 TSK1 105,6 87,9 83,1 TSK2 106,8 99,6 84,4 TNK1 102,6 94,7 85,4 Hastigheterna för respektive fordonstyp är relativt enhetliga, förutom för personbilar och lastbilar utan släp i körfält K2 vid Hagsta, där omkörningar strax skall avslutas. Fordon i körfält K2 accelererar därför för att hinna avsluta omkörningen i tid. 16 VTI notat

19 6 Slutsatser För 13-metersväg fann vi ofta signifikanta samband mellan hastighetsreduktioner för skilda fordonstyper och olika väglag. Sambanden följer mönstret vid is- och snöväglag för de smalare vägklasserna med bredden 6 7,9 m respektive 8 9,5 m som studerats tidigare. Hastighetsreduktionerna bör kunna användas i en utvidgad Vintermodell. När det gäller 2+1-vägar är resultaten betydligt osäkrare. Vinterväglagen på så pass högtrafikerade vägar är mycket sällsyntare än på mindre trafikerade vägar, i varje fall på K1-fälten. Där förekommer praktiskt taget endast spårslitageväglag. K2-fälten har betydligt mer varierande väglag. Hastighetsreduktionerna vid is- och snöväglag är vanligen signifikanta för personbilar, medan de ofta icke är signifikanta för lastbilar. Ytterligare mätningar på 2+1-vägar är önskvärda för att få bättre stabilitet i resultaten. Dessutom är det önskvärt att studera motorvägar, för att täcka in alla typer av vägar i Vintermodellen. VTI notat

20 Referenser Möller, S: Väglag Trafikflöde Hastighet. En studie med nyttan med att ta hänsyn till väglaget vid bortfallskomplettering av trafikflöde och hastighet. Statens väg- och transportforskningsinstitut. VTI meddelande 794. Linköping Wallman, C-G: Mätning av fordonshastighet och flöde vid olika väglag. Statens vägoch transportforskningsinstitut. VTI meddelande 953. Linköping Wiklund, M: Pair Comparing Method. Statens väg- och transportforskningsinstitut. VTI rapport 495A. Linköping VTI notat

21 Bilaga 1 Sidan 1 (2) Denna bilaga omfattar tabeller med resultat från mätplats Viksberg på RV 66, för mätsäsongerna och Tre fordonskategorier finns: PB LBU LBS personbilar lastbilar utan släp (inkl. bussar) lastbilar med släp Beteckningarna i tabellhuvudet: Vtb DVmed Std error K95 Rel DV Väglagen: referenshastigheten på torr barmark medelvärdet på hastighetsreduktionerna för respektive väglag standardavvikelsen 95-procentigt konfidensintervall; rödmarkerad cell då hastighetsreduktionen inte är signifikant hastighetsreduktionen i procent av referenshastigheten TB/TBM torr barmark/med mittsträng av is/snö FB/FBM fuktig barmark/med mittsträng av is/snö VB/VBM våt barmark/med mittsträng av is/snö RIM rimfrost TUI tunn is PS packad snö tjock is LS lös snö SM snömodd S(B,PS) spårslitage med barmark i spåren och PS eller utanför S(B,LS) spårslitage med barmark i spåren och LS eller SM utanför S(B;ÖVR) spårslitage med barmark i spåren och blandade väglag utanför S(TUI,PS) spårslitage med tunn is i spåren och PS eller utanför S(TUI,LS) spårslitage med tunn is i spåren och LS eller SM utanför spårslitage med tunn is i spåren och blandade väglag utanför spåren VTI notat

22 Bilaga 1 Sidan 2 (2) Mätplats Viksberg Personbilar TB 98,6 TB 98,7 TBM -3,3 0,3 0,7-3,4 TBM -3,2 0,4 0,8-3,2 FB -0,4 0,4 0,7-0,4 FB -0,1 0,4 0,8-0,1 FBM -1,6 1,1 2,1-1,6 FBM -4,7 0,5 1,1-4,7 VB -1,8 0,3 0,6-1,8 VB -0,5 0,4 0,9-0,5 VBM -4,2 0,5 1,0-4,3 VBM -2,5 1,0 2,0-2,6 RIM RIM TUI TUI -6,8 0,7 1,3-6,9 PS -13,1 1,5 2,9-13,3 PS LS -8,3 0,6 1,2-8,4 LS -8,9 0,4 0,8-9,0 SM -10,3 1,7 3,3-10,4 SM S(B,PS) S(B,PS) S(B,LS) -7,8 0,4 0,8-7,9 S(B,LS) -6,5 0,6 1,1-6,5 S(B,ÖVR) -7,3 0,9 1,7-7,4 S(B,ÖVR) -4,5 1,3 2,5-4,6 S(TUI,PS) S(TUI,PS) S(TUI,LS) -7,6 1,2 2,3-7,7 S(TUI,LS) -8,0 0,5 1,1-8,1 Lastbilar utan släp TB 88,4 TB 87,6 TBM -1,3 0,6 1,1-1,5 TBM -1,1 0,7 1,4-1,3 FB -0,7 0,6 1,2-0,7 FB 0,2 0,6 1,2 0,2 FBM 1,8 2,0 3,9 2,0 FBM -1,6 0,9 1,7-1,8 VB -0,8 0,5 1,0-0,9 VB -0,1 0,7 1,4-0,1 VBM -1,9 0,9 1,8-2,1 VBM -4,5 1,6 3,2-5,1 RIM 0,0 RIM TUI 0,0 TUI -3,4 1,0 2,0-3,9 PS -11,0 2,2 4,3-12,4 PS 0,0 LS -6,8 1,0 1,9-7,7 LS -6,4 0,6 1,3-7,2 SM -7,9 3,0 5,9-8,9 SM S(B,PS) 0,0 S(B,PS) S(B,LS) -4,4 0,7 1,3-5,0 S(B,LS) -5,0 0,9 1,8-5,7 S(B,ÖVR) -6,8 1,8 3,5-7,7 S(B,ÖVR) -4,3 2,0 3,9-4,9 S(TUI,PS) 0,0 S(TUI,PS) S(TUI,LS) -6,3 1,8 3,5-7,1 S(TUI,LS) -5,9 0,8 1,7-6,8 0,0 Lastbilar med släp TB 83,4 TB 83,2 TBM -0,4 0,3 0,6-0,4 TBM -0,5 0,4 0,7-0,5 FB 0,4 0,3 0,7 0,5 FB 0,3 0,3 0,6 0,3 FBM -0,6 1,1 2,1-0,7 FBM -0,5 0,5 0,9-0,6 VB -0,3 0,3 0,5-0,3 VB 0,0 0,4 0,7 0,0 VBM 0,0 0,5 1,0 0,0 VBM 0,3 0,8 1,5 0,4 RIM RIM TUI TUI -2,5 0,5 1,0-3,0 PS -5,6 1,1 2,2-6,7 PS LS -2,8 0,5 1,0-3,4 LS -2,5 0,3 0,6-3,0 SM -7,0 1,8 3,5-8,3 SM S(B,PS) S(B,PS) S(B,LS) -0,9 0,3 0,7-1,1 S(B,LS) -1,2 0,5 0,9-1,4 S(B,ÖVR) -1,7 1,1 2,1-2,0 S(B,ÖVR) -1,4 0,9 1,9-1,7 S(TUI,PS) S(TUI,PS) S(TUI,LS) -0,2 0,9 1,8-0,2 S(TUI,LS) -1,7 0,4 0,9-2,1 VTI notat

23 Bilaga 2 Sidan 1 (7) Denna bilaga omfattar tabeller med resultat från mätplatserna Hagsta och Testeboån på E4, för mätsäsongen Resultaten redovisas per körfält, K1 och K2 söderut samt K1 norrut. Tre fordonskategorier finns: PB LBU LBS personbilar lastbilar utan släp (inkl. bussar) lastbilar med släp Beteckningarna i tabellhuvudet: Vtb DVmed Std error K95 Rel DV Väglagen: referenshastigheten på torr barmark medelvärdet på hastighetsreduktionerna för respektive väglag standardavvikelsen 95-procentigt konfidensintervall; rödmarkerad cell då hastighetsreduktionen inte är signifikant hastighetsreduktionen i procent av referenshastigheten TB/TBM torr barmark/med mittsträng av is/snö FB/FBM fuktig barmark/med mittsträng av is/snö VB/VBM våt barmark/med mittsträng av is/snö RIM rimfrost TUI tunn is PS packad snö tjock is LS lös snö SM snömodd S(B,PS) spårslitage med barmark i spåren och PS eller utanför S(B,LS) spårslitage med barmark i spåren och LS eller SM utanför S(B;ÖVR) spårslitage med barmark i spåren och blandade väglag utanför S(TUI,PS) spårslitage med tunn is i spåren och PS eller utanför S(TUI,LS) spårslitage med tunn is i spåren och LS eller SM utanför spårslitage med tunn is i spåren och blandade väglag utanför spåren VTI notat

24 Bilaga 2 Sidan 2 (7) Mätplats Testeboån söderut K Personbilar TB 105,6 TBM FB -0,8 0,5 1,1-0,8 FBM VB -2,3 0,6 1,2-2,2 VBM RIM TUI -19,1 1,6 3,2-18,1 PS LS SM S(B,PS) -10,7 2,3 4,4-10,1 S(B,LS) -11,8 0,9 1,7-11,2 S(B,ÖVR) -5,0 1,3 2,5-4,8 S(TUI,PS) S(TUI,LS) Lastbilar utan släp TB 87,9 TBM FB -1,2 0,5 1,0-1,3 FBM VB -0,6 0,6 1,1-0,7 VBM RIM TUI -7,2 1,7 3,3-8,2 PS LS SM S(B,PS) -2,3 2,4 4,7-2,7 S(B,LS) -2,6 0,9 1,8-2,9 S(B,ÖVR) -0,4 1,4 2,8-0,4 S(TUI,PS) S(TUI,LS) Lastbilar med släp TB 83,1 TBM FB -0,1 0,4 0,8-0,1 FBM VB 0,4 0,4 0,9 0,4 VBM RIM TUI -4,2 1,0 1,9-5,0 PS LS SM S(B,PS) -0,7 1,5 3,0-0,9 S(B,LS) -2,3 0,6 1,2-2,8 S(B,ÖVR) 0,3 1,0 2,0 0,4 S(TUI,PS) S(TUI,LS) VTI notat

25 Bilaga 2 Sidan 3 (7) Mätplats Testeboån söderut K Personbilar TB 106,8 TBM -3,3 1,0 2,0-3,1 FB -1,2 0,5 1,0-1,1 FB M -2,3 1,3 2,5-2,1 VB -1,9 0,5 1,1-1,8 VBM -4,4 1,7 3,3-4,1 RIM -3,5 2,4 4,7-3,3 TUI -6,5 1,6 3,1-6,1 PS -12,3 0,8 1,6-11,5 LS -13,4 0,6 1,2-12,5 SM -9,5 3,2 6,3-8,9 S(B,PS) -6,6 1,4 2,7-6,2 S(B,LS) -7,1 6,3 12,4-6,6 S(B,ÖVR ) -7,7 1,9 3,7-7,2 S(TUI,PS) S(TUI,LS) Lastbilar utan släp TB 99,6 TBM 0,3 3,7 7,2 0,3 FB -4,3 2,2 4,3-4,3 FB M -2,6 5,0 9,8-2,6 VB -0,7 2,0 4,0-0,7 VBM -2,4 7,0 13,7-2,4 RIM -4,4 7,5 14,8-4,4 TUI -10,5 6,1 11,9-10,5 PS -18,4 2,4 4,7-18,4 LS -11,2 1,8 3,6-11,2 SM -9,3 11,8 23,2-9,3 S(B,PS) -10,0 3,8 7,4-10,1 S(B,LS) -4,2 16,6 32,6-4,2 S(B,ÖVR ) 0,2 7,0 13,6 0,2 S(TUI,PS) S(TUI,LS) Lastbilar med släp TB 84,4 TBM FB 1,9 8,2 16,1 2,3 FB M 10,1 23,2 45,4 12,0 VB -2,4 7,6 14,9-2,9 VBM RIM TUI -13,8 16,8 32,9-16,4 PS -26,4 6,8 13,2-31,3 LS -6,3 7,1 13,8-7,4 SM S(B,PS) 1,8 11,5 22,5 2,1 S(B,LS) S(B,ÖVR ) 1,6 24,3 47,6 1,8 S(TUI,PS) S(TUI,LS) VTI notat

26 Bilaga 2 Sidan 4 (7) Mätplats Testeboån norrut K Personbilar TB 102,6 TBM -7,2 1,6 3,0-7,0 FB -0,8 0,5 0,9-0,8 FB M VB -1,7 0,5 1,0-1,7 VBM RIM TUI -17,9 5,1 10,0-17,5 PS LS SM S(B,PS) -9,6 1,6 3,1-9,4 S(B,LS) -11,6 0,7 1,3-11,3 S(B,ÖVR ) -4,8 1,1 2,2-4,7 S(TUI,PS) -13,0 3,6 7,0-12,7 S(TUI,LS) -14,1 3,2 6,2-13,8 Lastbilar utan släp TB 94,7 TBM -4,5 2,1 4,1-4,7 FB 0,2 0,7 1,3 0,2 FB M VB -1,1 0,8 1,5-1,2 VBM RIM TUI -11,7 5,2 10,2-12,3 PS LS SM S(B,PS) -4,2 1,9 3,7-4,4 S(B,LS) -8,0 0,9 1,8-8,4 S(B,ÖVR ) -4,6 1,5 2,8-4,9 S(TUI,PS) -8,2 4,6 9,0-8,7 S(TUI,LS) -10,3 4,0 7,9-10,8 Lastbilar med släp TB 85,4 TBM -1,1 1,2 2,3-1,3 FB 0,6 0,4 0,7 0,7 FB M VB -0,5 0,4 0,8-0,6 VBM RIM TUI -7,1 3,1 6,0-8,4 PS LS SM S(B,PS) -3,3 1,1 2,1-3,8 S(B,LS) -4,2 0,5 1,0-4,9 S(B,ÖVR ) -2,4 0,8 1,6-2,8 S(TUI,PS) -3,0 2,3 4,5-3,5 S(TUI,LS) -8,8 2,4 4,7-10,3 VTI notat

27 Bilaga 2 Sidan 5 (7) Mätplats Hagsta söderut K Personbilar TB 104,0 TBM FB -0,7 0,5 1,0-0,7 FB M VB -2,6 0,6 1,2-2,5 VBM RIM -3,8 2,0 3,9-3,6 TUI PS -16,1 2,7 5,4-15,5 LS SM S(B,PS) -9,5 2,3 4,4-9,2 S(B,LS) -13,0 0,7 1,4-12,5 S(B,ÖVR ) -11,4 1,3 2,6-11,0 S(TUI,PS) S(TUI,LS) -17,1 4,7 9,3-16,4 Lastbilar utan släp TB 82,8 TBM FB -1,4 0,5 0,9-1,7 FB M VB -1,3 0,6 1,1-1,5 VBM RIM -2,9 2,3 4,4-3,5 TUI PS -9,8 3,3 6,5-11,8 LS SM S(B,PS) -0,8 1,9 3,8-0,9 S(B,LS) -5,4 0,6 1,2-6,6 S(B,ÖVR ) -5,1 1,4 2,7-6,1 S(TUI,PS) S(TUI,LS) -3,9 5,3 10,5-4,7 Lastbilar med släp TB 77,0 TBM FB -0,1 0,4 0,7-0,2 FB M VB -1,3 0,4 0,9-1,6 VBM RIM -3,5 1,9 3,7-4,5 TUI PS -5,3 1,8 3,5-6,9 LS SM S(B,PS) -2,6 1,7 3,2-3,4 S(B,LS) -3,3 0,5 1,0-4,3 S(B,ÖVR ) -4,0 1,0 1,9-5,2 S(TUI,PS) S(TUI,LS) -5,0 3,9 7,7-6,5 VTI notat

28 Bilaga 2 Sidan 6 (7) Mätplats Hagsta söderut K Personbilar TB 117,1 TBM -3,0 2,8 5,5-2,6 FB -4,2 0,9 1,8-3,6 FB M -8,8 4,6 9,0-7,5 VB -3,9 1,0 1,9-3,3 VBM -8,9 3,1 6,0-7,6 RIM -3,0 2,2 4,4-2,6 TUI -9,1 2,7 5,2-7,8 PS -11,8 1,4 2,8-10,1 LS -17,7 1,2 2,4-15,1 SM -18,5 4,1 8,0-15,8 S(B,PS) -3,8 4,7 9,3-3,2 S(B,LS) -13,3 1,8 3,6-11,3 S(B,ÖVR ) -5,5 3,5 6,9-4,7 S(TUI,PS) S(TUI,LS) Lastbilar utan släp TB 106,8 TBM -12,9 11,4 22,3-12,1 FB -7,5 3,8 7,4-7,0 FB M VB -3,5 4,1 8,1-3,2 VBM -8,3 10,1 19,8-7,7 RIM 6,1 23,6 46,3 5,7 TUI -13,4 10,1 19,7-12,6 PS -23,2 4,8 9,5-21,8 LS -26,4 4,3 8,4-24,8 SM -1,0 13,9 27,3-0,9 S(B,PS) -8,6 13,8 27,0-8,0 S(B,LS) -3,7 8,5 16,7-3,4 S(B,ÖVR ) -13,4 12,2 23,8-12,6 S(TUI,PS) S(TUI,LS) Lastbilar med släp TB 83,9 TBM -5,1 8,4 16,4-6,1 FB 6,2 4,5 8,9 7,4 FB M 20,9 16,4 32,1 24,9 VB -5,6 4,8 9,4-6,7 VBM -12,9 11,6 22,7-15,3 RIM -6,9 15,8 30,9-8,2 TUI PS 6,2 5,6 10,9 7,4 LS -4,9 5,7 11,2-5,9 SM 14,6 10,1 19,8 17,4 S(B,PS) 3,6 11,6 22,7 4,3 S(B,LS) S(B,ÖVR ) -0,2 12,0 23,5-0,3 S(TUI,PS) S(TUI,LS) VTI notat

29 Bilaga 2 Sidan 7 (7) Mätplats Hagsta norrut K Personbilar TB 106,1 TBM -10,0 1,5 3,0-9,5 FB -0,7 0,7 1,3-0,6 FB M VB -3,6 0,7 1,4-3,4 VBM RIM TUI PS LS SM S(B,PS) -7,3 2,6 5,0-6,9 S(B,LS) -11,5 0,9 1,8-10,8 S(B,ÖVR ) -12,5 1,5 3,0-11,8 S(TUI,PS) -17,8 7,2 14,2-16,8 S(TUI,LS) -18,2 5,9 11,7-17,1 Lastbilar utan släp TB 93,4 TBM -6,2 1,6 3,1-6,6 FB -0,6 0,7 1,5-0,6 FB M VB -0,9 0,9 1,7-0,9 VBM RIM TUI PS LS SM S(B,PS) -5,8 2,5 4,9-6,2 S(B,LS) -3,8 1,0 2,0-4,1 S(B,ÖVR ) -8,2 1,6 3,2-8,8 S(TUI,PS) -15,6 6,7 13,1-16,7 S(TUI,LS) -9,9 5,2 10,2-10,6 Lastbilar med släp TB 84,9 TBM -3,2 1,1 2,1-3,8 FB -0,1 0,5 1,0-0,1 FB M VB -0,4 0,6 1,1-0,4 VBM RIM TUI PS LS SM S(B,PS) -3,5 1,6 3,1-4,2 S(B,LS) -2,6 0,8 1,5-3,0 S(B,ÖVR ) -6,1 1,1 2,1-7,2 S(TUI,PS) -8,7 4,8 9,5-10,2 S(TUI,LS) -5,7 3,2 6,3-6,7 VTI notat

30 VTI notat

31 Bilaga 3 Sidan 1 (2) I bilagan visas flödesfördelningen för de olika körfälten på väg E4 vid mätplatserna Hagsta respektive Testeboån, dels vid vintervägsförhållanden dels vid barmark. Flödena anges totalt och som timmedelvärde. Fordonen indelas i tre kategorier: PB: LBU: LBS: personbilar lastbilar utan släp (inkl. bussar) lastbilar med släp. De olika körfälten betecknas enligt följande: H: mätplats Hagsta, T: mätplats Testeboån, S: riktning söderut, N: riktning norrut, K1: höger körfält, K2 vänster körfält (endast i sydlig riktning). HSK2 avser alltså mätplats Hagsta, sydgående trafik och vänster körfält. VTI notat

32 Bilaga 3 Sidan 2 (2) Vintervägsflöden Barmarksflöden PB LBU LBS Obstim PB LBU LBS Obstim HSK HSK f/tim 145,3 25,6 20,2 f/tim 143,4 24,7 21,4 HSK HSK f/tim 10,8 0,6 0,2 f/tim 13,6 0,6 0,2 HNK HNK f/tim 152,1 30,6 11,3 f/tim 165,6 31,5 12,6 PB LB LBS Obstim PB LB LBS Obstim TSK TSK f/tim 132,7 19,9 24,2 f/tim 122,7 22,1 21,8 TSK TSK f/tim 36,1 1,8 0,5 f/tim 36,8 1,1 0,2 TNK TNK f/tim 147,5 32,5 12,1 f/tim 165,5 33,4 12,5 VTI notat

33

34 VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med forskning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys, beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion, drift och underhåll. VTI är världsledande inom ett flertal områden, till exempel simulatorteknik. VTI har tjänster som sträcker sig från förstudier, oberoende kvalificerade utredningar och expertutlåtanden till projektledning samt forskning och utveckling. Vår tekniska utrustning består bland annat av körsimulatorer för väg- och järnvägstrafik, väglaboratorium, däckprovningsanläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och seminarier inom transportområdet. VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis, behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation and maintenance. VTI is a world leader in several areas, for instance in simulator technology. VTI provides services ranging from preliminary studies, highlevel independent investigations and expert statements to project management, research and development. Our technical equipment includes driving simulators for road and rail traffic, a road laboratory, a tyre testing facility, crash tracks and a lot more. We can also offer a broad selection of courses and seminars in the field of transport. HUVUDKONTOR/HEAD OFFICE LINKÖPING BORLÄNGE STOCKHOLM GÖTEBORG POST/MAIL SE LINKÖPING POST/MAIL BOX 760 POST/MAIL BOX POST/MAIL BOX 8077 TEL +46(0) SE BORLÄNGE SE STOCKHOLM SE GÖTEBORG TEL +46 (0) TEL +46 (0) TEL +46 (0)

Framkomlighet under vintern på vägar med årsdygnstrafik mindre än tusen fordon

Framkomlighet under vintern på vägar med årsdygnstrafik mindre än tusen fordon VTI notat 4-2008 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Framkomlighet under vintern på vägar med årsdygnstrafik mindre än tusen fordon Norska mätningar Carl-Gustaf Wallman Förord I samband med utvecklingen

Läs mer

Rullningsindikator för fastfrusna släpvagnsbromsar

Rullningsindikator för fastfrusna släpvagnsbromsar VTI notat 40-2005 Utgivningsår 2005 www.vti.se/publikationer Rullningsindikator för fastfrusna släpvagnsbromsar Anne Bolling Förord VTI har genomfört denna utvärdering av rullningsreflexer på släpvagnar.

Läs mer

Antal övergångsställen på det kommunala vägnätet förändring under perioden 2000 2003

Antal övergångsställen på det kommunala vägnätet förändring under perioden 2000 2003 VTI notat 46-2005 Utgivningsår 2005 www.vti.se/publikationer Antal övergångsställen på det kommunala vägnätet förändring under perioden 2000 2003 Hans Thulin Förord Föreliggande undersökning ingår som

Läs mer

Upptäckbarhet av fotgängare i mörker vid övergångsställen

Upptäckbarhet av fotgängare i mörker vid övergångsställen VTI notat 5-2007 Utgivningsår 2007 www.vti.se/publikationer Upptäckbarhet av fotgängare i mörker vid övergångsställen Sven-Olof Lundkvist Sara Nygårdhs Förord Denna studie har i sin helhet bekostats av

Läs mer

Beräkningar av energiåtgång och koldioxidutsläpp vid byggande, drift och underhåll av vägar

Beräkningar av energiåtgång och koldioxidutsläpp vid byggande, drift och underhåll av vägar VTI notat 3-2010 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Beräkningar av energiåtgång och koldioxidutsläpp vid byggande, drift och underhåll av vägar Beräkningar enligt fyra typfall Robert Karlsson Annelie

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Prediktion av våta vägmarkeringars retroreflexion från mätningar på torra vägmarkeringar

Prediktion av våta vägmarkeringars retroreflexion från mätningar på torra vägmarkeringar VTI notat 5-2006 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer Prediktion av våta vägmarkeringars retroreflexion från mätningar på torra vägmarkeringar Sven-Olof Lundkvist Förord Detta notat kan sägas vara

Läs mer

Marginalkostnadsskattningar för buss och lätt lastbil buller, trafiksäkerhet och vägslitage

Marginalkostnadsskattningar för buss och lätt lastbil buller, trafiksäkerhet och vägslitage VTI notat 31-2012 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Marginalsskattningar för buss och lätt lastbil buller, trafiksäkerhet och vägslitage Mattias Haraldsson Lina Jonsson Mikael Ögren Förord VTI

Läs mer

Hastigheter på kommunala gator i tätort Resultat från mätningar 2013

Hastigheter på kommunala gator i tätort Resultat från mätningar 2013 VTI rapport 815 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer Hastigheter på kommunala gator i tätort Resultat från mätningar 2013 Anna Vadeby Anna Anund Utgivare: Publikation: VTI rapport 815 Utgivningsår:

Läs mer

VTI utlåtande rörande information om vinterdäcks trafiksäkerhetsegenskaper

VTI utlåtande rörande information om vinterdäcks trafiksäkerhetsegenskaper Mattias Hjort 2005-11-09 Olle Nordström 1(6) VTI utlåtande rörande information om vinterdäcks trafiksäkerhetsegenskaper Inledning Vägverket har gett VTI i uppdrag att besvara följande frågeställningar

Läs mer

Fyrfältiga väglänkar Tillämpning av hastighet flödesmodell för fyrfältig väg

Fyrfältiga väglänkar Tillämpning av hastighet flödesmodell för fyrfältig väg Royal Institute of Technology Rapportkoncept CTR - Centrum för trafikteknik och trafiksimulering 1999-04-07 Partners: VTI och KTH rev 2000-07-11 Värdinstitution: Infrastruktur och Samhällsplanering Fyrfältiga

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST

RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST 2006-11-20 Upprättad av: Lisa Granå Granskad av: Tommy Zetterling RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning

Läs mer

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten?

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Prof. András Várhelyi, Prof. Christer Hydén, Doc. Åse Svensson, Trafik & väg, Lunds Universitet Bilen är ett flexibelt transportmedel som tillfredsställer

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Säker framkomlighet. Trafiksäkerhetseffekter på mitträfflade vägar. www.vti.se/publikationer. VTI notat 28 2012 Utgivningsår 2012

Säker framkomlighet. Trafiksäkerhetseffekter på mitträfflade vägar. www.vti.se/publikationer. VTI notat 28 2012 Utgivningsår 2012 VTI notat 28 2012 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Säker framkomlighet Trafiksäkerhetseffekter på mitträfflade vägar Arne Carlsson Urban Björketun Anna Vadeby Förord Detta notat redovisar resultat

Läs mer

Vägförbindelsen norska gränsen Gävle som Europaväg (E16)

Vägförbindelsen norska gränsen Gävle som Europaväg (E16) Vägförbindelsen norska gränsen Gävle som Europaväg (E16) 25 augusti 2008 Rapport E16, augusti 2008 1 (9) Innehållsförteckning 0. Sammanfattning...3 1. Inledning...4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Vad är fördelarna/nyttan

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt Trafik Datum 2014-06-24 Uppdrag Beställare Från Till Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Borealis AB Felix Staffanson Åsa Åkesson Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se Projecticon Grafisk Standard Logotype Logotype Typsnitt: Palatino Färg: RGB, R46, G98, B174 C87M65 Typsnitt Dokument Rubriker Brödtext Fotnoter Verdana Garmond Arial Webb Rubriker Brödtext Länkar Verdana

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Björnstammens storlek i Sverige 2013 länsvisa skattningar och trender

Björnstammens storlek i Sverige 2013 länsvisa skattningar och trender Björnstammens storlek i Sverige 213 länsvisa skattningar och trender Rapport 214-2 från det Skandinaviska björnprojektet Jonas Kindberg och Jon E. Swenson www.bearproject.info Introduktion Den senaste

Läs mer

Hur påverkas luften i centrala Göteborg om trängselavgifter införs? Scenarier. Emissionsberäkning. Tre scenarier Nu-scenarie: 2006

Hur påverkas luften i centrala Göteborg om trängselavgifter införs? Scenarier. Emissionsberäkning. Tre scenarier Nu-scenarie: 2006 Hur påverkas luften i centrala Göteborg om trängselavgifter införs? Marie Haeger-Eugensson Jenny Westerdahl Karin Sjöberg Lin Tang IVL Svenska Miljöinstitutet Scenarier Tre scenarier Nu-scenarie: 26 Framtidsscenarie

Läs mer

Dödsolyckor vintertid och på vinterväglag samt ett försök att bedöma betydelsen av däckval på lätta fordon.

Dödsolyckor vintertid och på vinterväglag samt ett försök att bedöma betydelsen av däckval på lätta fordon. Vägverket; Ssat 2003-12-09 Östen Johansson Dödsolyckor vintertid och på vinterväglag samt ett försök att bedöma betydelsen av däckval på lätta fordon. 1. Inledning Den 1 januari 1999 trädde Miljöbalken

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

Olyckor på olika väglag och med olika däck

Olyckor på olika väglag och med olika däck Olyckor på olika väglag och med olika däck 5 Mellersta Sverige, olyckskvot för olika väglag Gudrun Öberg Olyckor per miljon fkm 4 3 2 1 Saltade vägar Osaltade vägar Torr barmark Våt barmark Packad snö

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Kundundersökning mars 2013

Kundundersökning mars 2013 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Inledning För precis 10 år sedan tog riksdagen beslutet om Nollvisionen. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller

Läs mer

Kövarningssystem på E6 Göteborg

Kövarningssystem på E6 Göteborg TI notat 12 23 TI notat 12-23 Kövarningssystem på E6 Göteborg Analys av parameterinställningar Författare FoU-enhet Projektnummer 4489 Projektnamn Uppdragsgivare Urban Björketun Arne Carlsson Mohammad-Reza

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Projekt i bildanalys Trafikövervakning

Projekt i bildanalys Trafikövervakning Projekt i danalys Trafikövervakning F 99 F 00 Handledare : Håkan Ardö Hösten 3 vid Lunds Tekniska Högskola Abstract Using traffic surveillance cameras the authorities can get information about the traffic

Läs mer

Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre

Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Arbetsrapport 12 2000-02 Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera Tobias Hansson Yvonne Rogbeck Leif Säfström

Läs mer

Vinterdäck inverkan påverkan. Gudrun Öberg

Vinterdäck inverkan påverkan. Gudrun Öberg Vinterdäck inverkan påverkan? Gudrun Öberg Nya vinterdäcksregler Regeringen beslutade den 22 oktober 2009 om följande ändringar i trafikförordningen från den 15 november 2009 Ge kommunerna möjlighet att,

Läs mer

Trafikverket och Energimyndigheten. Elektriska Vägar, Miljöanalys. Maria Lennartsson Projektledning, Miljö & Infrastruktur

Trafikverket och Energimyndigheten. Elektriska Vägar, Miljöanalys. Maria Lennartsson Projektledning, Miljö & Infrastruktur Trafikverket och Energimyndigheten Elektriska Vägar, Miljöanalys Maria Lennartsson Projektledning, Miljö & Infrastruktur Vår referens Projektledning Miljö & Infrastruktur, Maria Lennartsson Rapport Namnteckning

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Detektering av cykeltrafik

Detektering av cykeltrafik Vägverket Konsult Affärsområde Väg och Trafik Box 4107 17104 Solna Solna Strandväg 4 Texttelefon: 0243-750 90 Henrik Carlsson, Erik Fransson KVTn henrik-c.carlsson@vv.se, erik.fransson@vv.se Direkt: 08-445

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Erfarenheter av ledningssystem för trafiksäkerhet och ISO 39001 i Sveriges Åkeriföretag

Erfarenheter av ledningssystem för trafiksäkerhet och ISO 39001 i Sveriges Åkeriföretag Erfarenheter av ledningssystem för trafiksäkerhet och ISO 39001 i Sveriges Åkeriföretag Mårten Johansson marten.johansson@akeri.se +46 70 671 13 85 teknikchef Sveriges åkeriföretag Sveriges Åkeriföretag

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Bilaga till Program för detaljplan för Airport City Härryda Kommun 2011-05-05 WSP Analys & Strategi Box 13033 402

Läs mer

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Dnr: TRV 2011/22239 A Dnr: TSV 2011-1792 Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Innehåll Vinterdäck på tunga fordons drivaxel... 3 Bakgrund...

Läs mer

UTFORMNING AV TRAFIKSÄKRA SIDOOMRÅDEN. Skyltfonden har bidragit ekonomiskt till projektet

UTFORMNING AV TRAFIKSÄKRA SIDOOMRÅDEN. Skyltfonden har bidragit ekonomiskt till projektet UTFORMNING AV TRAFIKSÄKRA SIDOOMRÅDEN Skyltfonden har bidragit ekonomiskt till projektet Februari 2009 Dok. Nr.: TR-523-50028 - Rev. 0 Rapport Rapport titel: Utformning av trafiksäkra sidoområden Sponsor:

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

LINJEFÖRING 5 Sikt. 5 Sikt

LINJEFÖRING 5 Sikt. 5 Sikt 5 Sikt Med siktlinje avses den räta linjen mellan en fordonsförares öga och ett av föraren observerat föremål, se FIGUR 5-1. Motsvarande vägsträcka kallas siktsträcka. FIGUR 5-1 Sikt vid vertikalkurva

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 Marknadsföringsmaterial Agenda 1. Utvärdering av ETF:er 2. Likviditetshantering 3. Allokering 4. Riskhantering 2 Handelsbanken Asset Management AUM 375 mdr 57 pers

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

SUV-däcks väggrepp på is

SUV-däcks väggrepp på is VTI notat 58-2005 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer SUV-däcks väggrepp på is Mattias Hjort Förord Undersökningen har bekostats av Vägverket via Skyltfonden samt Norska Vegdirektoratet. Den har

Läs mer

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING WSP Analys & Strategi 2 (15) Bakgrund...3 Förutsättningar...3 Godsmängder...3 Omräkning till lastbilar...6 Antal TEU som används för

Läs mer

Friktion på våt is för konventionella vinterdäck utan dubbar och för ett regummerat vinterdäck med hårda partiklar i slitbanans gummi

Friktion på våt is för konventionella vinterdäck utan dubbar och för ett regummerat vinterdäck med hårda partiklar i slitbanans gummi VTI notat 43 2001 VTI notat 43-2001 Friktion på våt is för konventionella vinterdäck utan dubbar och för ett regummerat vinterdäck med hårda partiklar i slitbanans gummi Författare Henrik Åström FoU-enhet

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

Läsbarhet av vägskyltar i form av LED-skylt

Läsbarhet av vägskyltar i form av LED-skylt VTI notat 15-2015 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer VTI notat 15-2015 Läsbarhet av vägskyltar i form av LED-skylt Färgkombination och fontstorlekens betydelse för läsbarheten Läsbarhet av vägskyltar

Läs mer

Externt buller från mitträfflor

Externt buller från mitträfflor VTI notat 13 2009 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Externt buller från mitträfflor Mikael Ögren Förord Diskussioner mellan VTI och Vägverket kring de externa bullereffekterna av frästa mitträfflor

Läs mer

Ny markering med räfflor Per Strömgren Vägverket Ssau i Borlänge

Ny markering med räfflor Per Strömgren Vägverket Ssau i Borlänge 1 Ny markering med räfflor Per Strömgren Vägverket Ssau i Borlänge Utformningsriktlinjer 2007-02-21 2 Räffla i vägmitt 2007-02-21 3 Räfflad vägmitt med omkörningsfält 2007-02-21 4 Räcke med omkörningsfält

Läs mer

Tillfälliga och permanenta skyddsbarriärer DB 100. Allmänna kommentarer 2 Produktdatablad 3 Krocktester 4 Ytterligare information 5

Tillfälliga och permanenta skyddsbarriärer DB 100. Allmänna kommentarer 2 Produktdatablad 3 Krocktester 4 Ytterligare information 5 Tillfälliga och permanenta skyddsbarriärer Högsta möjliga säkerhet snabb montering Allmänna kommentarer 2 Produktdatablad 3 Krocktester 4 Ytterligare information 5 Allmänna kommentarer är en skyddsanordning

Läs mer

Elektrifiering av tunga vägtransporter

Elektrifiering av tunga vägtransporter Elektrifiering av tunga vägtransporter Harry Frank Per Ranch Presentation för Riksdagens Trafikutskott den 6 april 2010 Agenda Sammanfattning Projektformalia Antaganden Diskussion Resultat Invändningar

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Feminist Economic Theory what difference does it make? Agneta Stark Kungälv 28 augusti 2015

Feminist Economic Theory what difference does it make? Agneta Stark Kungälv 28 augusti 2015 Feminist Economic Theory what difference does it make? Agneta Stark Kungälv 28 augusti 2015 Feminist Economic Theory Applies the same models to women and men Uses terminology consistently and logically

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Lastbilar och bussar från Scania -- fossilfria transporter idag och i morgon. Urban Wästljung Manager Sustainable Transport Research Support Office

Lastbilar och bussar från Scania -- fossilfria transporter idag och i morgon. Urban Wästljung Manager Sustainable Transport Research Support Office Lastbilar och bussar från Scania -- fossilfria transporter idag och i morgon Urban Wästljung Manager Sustainable Transport Research Support Office Tre kommersiellt tillgängliga biodrivmedel Etanol Biodiesel

Läs mer

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet Objektnr 85544655 Kalkyl-PM Datum: 2008-08-22 Beteckning: Version 1 1. Bakgrund Väg 2183 ingår i det lokala vägnätet och går mellan Ed och Nössemark i Dals Eds kommun, Västra Götaland. Vägen utgör enda

Läs mer

Resultatkonferens inom Fordons- och trafiksäkerhet

Resultatkonferens inom Fordons- och trafiksäkerhet Resultatkonferens inom Fordons- och trafiksäkerhet Non Hit Car & Truck Volvo Personvagnar med flera projektparter presenterar de resultat som nåtts avseende: 360 vy för bilar Fusion av sensordata Kollisionsfria

Läs mer

arverbusssommar 2010 15 välutbildade experter Sid 4

arverbusssommar 2010 15 välutbildade experter Sid 4 arverbusssommar 2010 15 välutbildade experter Sid 4 Sommar 2010 Vi kallar oss bussexperter nu genomför vi en nysatsning på Arver i Katrineholm och startar upp något vi valt att kalla Arver Buss. I företaget

Läs mer

Promoting Electric Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project

Promoting Electric Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project Promoting Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project ELMOS, Karlskrona, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH A New Industrial Revolution? 1. Renewable Energy 2. Energy generation in buildings 3. Local

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Medverkande Beställare: Årjängs kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig Handläggare: Bo Asplind Susanne

Läs mer

Vägtrafikolyckor. Handledning vid rapportering

Vägtrafikolyckor. Handledning vid rapportering Vägtrafikolyckor Handledning vid rapportering Titel: Vägtrafikolyckor, handledning vid rapportering Författare: Kristina Mattsson, Anci Ungerbäck, Transportstyrelsen, väg- och järnvägsavdelningen Publikation:

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

ETT(A) modular system for Timber transport Efficient transport of CO 2 neutral raw material

ETT(A) modular system for Timber transport Efficient transport of CO 2 neutral raw material ETT(A) modular system for Timber transport Efficient transport of CO 2 neutral raw material V3P 1 2010-02-03 Advanced Engineering V3P ETT(A) modular system for Timber transport Skogforsk leads the ETT-project

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Samband mellan hastighet och belysning

Samband mellan hastighet och belysning VTI notat 3 2014 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer Samband mellan hastighet och belysning Sven-Olof Lundkvist Jonas Ihlström Förord Denna studie har genomförts på uppdrag av Trafikverket, där

Läs mer

Hastighetsfördelningar och potensmodellen

Hastighetsfördelningar och potensmodellen VTI PM www.vti.se Hastighetsfördelningar och potensmodellen Anna Vadeby Åsa Forsman Förord Detta PM utgör slutrapport i projektet Potensmodellen applicerad på hastigheter hos enskilda fordon - validering.

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer

Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer Kerstin Robertson, VTI, Sebastian Bamberg, University of Bielefeld, John Parkin, London South Bank University, Aslak Fyhri, TØI Bakgrund

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Nya regler för lastbil och buss Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

Matchsaver specialiserar sig på att tillverka plantäckning för fotboll, rugby och cricket och är baserad i North Yorkshire, England.!

Matchsaver specialiserar sig på att tillverka plantäckning för fotboll, rugby och cricket och är baserad i North Yorkshire, England.! Matchsaver specialiserar sig på att tillverka plantäckning för fotboll, rugby och cricket och är baserad i North Yorkshire, England. Matchsaver plantäckning är ett verktyg som minskar drift- och energikostnader,

Läs mer

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG Transporter och handel med utsläppsrättigheter Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG 1 Drivmedel och koldioxid Alla fossila bränslen ger CO 2 -utsläpp vid förbränning 1 l bensin 2.3

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Winter Management Systems

Winter Management Systems VTI notat 5 2014 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer Winter Management Systems eller finns det andra versioner av Vintermodellen? En översikt över befintliga system Anna K. Arvidsson Förord Idén

Läs mer

Tjänster och tillämpad forskning. Luftmiljö på SMHI. Mallversion 1.0 2009-09-23

Tjänster och tillämpad forskning. Luftmiljö på SMHI. Mallversion 1.0 2009-09-23 Tjänster och tillämpad forskning Luftmiljö på SMHI Mallversion 1.0 2009-09-23 Ett tjugotal personer engageras i luftmiljö Gruppen Produktion luft på avdelning Miljö & Säkerhet består av 19 personer, som

Läs mer

Hur kan HCT bidra till klimatmålen? Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29

Hur kan HCT bidra till klimatmålen? Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29 Hur kan HCT bidra till klimatmålen? Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29 Först några utgångspunkter The main conclusion of the analysis is that the introduction of Mega- Trucks would be beneficial

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Scania och gasmotorer. Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB

Scania och gasmotorer. Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB 1 Scania och gasmotorer Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB Agenda Bakgrund kring Scania Drivkrafter för hållbara transporter Biodrivmedel CNG/LNG Transportutrustning Lastbilar och Bussar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-01-08 :. '.. ~.r T,,,, 'j.u..l 13 (20) 10 Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden Dnr 2014/904 INLEDNING Emil Andersson

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer