VTI notat Utgivningsår Tema Vintermodell. Hastighetsmätningar på 13-metersväg och 2+1-väg. Carl-Gustaf Wallman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VTI notat 16-2009 Utgivningsår 2009. www.vti.se/publikationer. Tema Vintermodell. Hastighetsmätningar på 13-metersväg och 2+1-väg. Carl-Gustaf Wallman"

Transkript

1 VTI notat Utgivningsår Tema Vintermodell Hastighetsmätningar på 13-metersväg och 2+1-väg Carl-Gustaf Wallman

2

3 Förord Projektet Mätning av fordonshastighet och flöde vid olika väglag pågick under sex år, 1998 till 2003, med trafikmätningar och väglagsobservationer under fem vintersäsonger. Vi fick då fram data, som lade grunden för Vintermodellen, där de väsentligaste samhällsekonomiska effekterna av vinterväghållningen kunde beräknas. Utvecklingen av Vintermodellen begränsades till att omfatta vägar med en maximal bredd av 9,5 meter. Mätningar har nu genomförts på bredare (och mer trafikerade vägar) för en vidare utveckling av Vintermodellen. Projektet har finansierats av Vägverket. Jag vill tacka Staffan Möller, Mats Wiklund och Gudrun Öberg vid VTI för samarbete, råd och synpunkter. Vid Vägverket tackar jag våra projektledare och kontaktpersoner, Dan Eriksson, Jan Ölander och Östen Johansson för allt intresse och engagemang. Ett mycket noggrant och uppoffrande arbete har utförts av våra väglagsobservatörer, utan deras insats hade projektet svårligen kunnat genomföras. Linköping maj 2009 Carl-Gustaf Wallman Projektledare Dnr: 2000/ VTI notat

4 Kvalitetsgranskning Intern peer review har genomförts av Gudrun Öberg. Carl-Gustaf Wallman har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Projektledarens närmaste chef Anita Ihs har därefter granskat och godkänt publikationen för publicering Quality review Internal peer review was performed on April 20, 2009 by Gudrun Öberg. Carl-Gustaf Wallman has made alterations to the final manuscript of the report. The research director of the project manager Anita Ihs examined and approved the report for publication on April 29, VTI notat

5 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Summary Bakgrund Definitioner och förklaringar Syfte Genomförande metersvägar vägar Resultat metersvägar vägar Slutsatser Referenser Bilagor: Bilaga 1 Hastighetsreduktion vid olika väglag; 13-metersväg Bilaga 2 Hastighetsreduktion vid olika väglag; 2+1-väg Bilaga 3 Trafikflöden vid vinterväglag och barmark; 2+1-väg VTI notat

6 VTI notat

7 Tema Vintermodell. Hastighetsmätningar på 13-metersväg och 2+1-väg av Carl-Gustaf Wallman VTI Linköping Sammanfattning Vintermodellen är ett datorbaserat system för beräkning av de viktigaste samhällsekonomiska konsekvenserna av olika strategier i vinterväghållningen. En grundläggande del i modellen har varit mätning och analys av fordons hastighetsreduktioner vid olika typer av vinterväglag, jämfört med hastigheterna vid torr barmark. Modellen är utvecklad för vägar med en maximal bredd av 9,5 meter, men det är viktigt att större och mer högtrafikerade vägar tas med i en fortsatt utveckling. I denna studie har mätningar utförts på ett par bredare vägar: en 13-metersväg, dvs. med körbanebredden 7,5 m och vägrenar med bredden 2,75 m samt en 2+1-väg, dvs. en så kallad mötesfri landsväg med vajerräcke mellan körriktningarna och växelvis två körfält i vardera riktningen. Fordonen indelades i tre klasser: personbilar, lastbilar utan släp (inkl. bussar) och lastbilar med släp. Resultaten från 13-metersvägen följer de tidigare resultaten från smalare vägar vid isoch snöväglag, nämligen: Ju tyngre fordon desto mindre inverkan på hastighetsreduktionen Ju bredare väg, desto mindre inverkan på hastighetsreduktionen. Resultaten från 2+1-vägen är mindre entydiga, det krävs ytterligare studier för att få tillräckligt underbyggda data. VTI notat

8 6 VTI notat

9 The Winter Model. Measuring of vehicle speed on a 13 metre wide road and on a 2+1-road. by Carl-Gustaf Wallman VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) SE Linköping Sween Summary Vintermodellen ( The Winter Model ) is a computer-based system for assessing the most important socio-economic consequences of different strategies for winter road maintenance. A basic part of the model is measurement and analysis of vehicle speed reduction in different winter road conditions, compared with speeds in dry, bare road conditions. The model is developed for roads with a maximum width of 9.5 metres, however, it is important to include larger and more trafficked roads in a further development. In this study, measurements have been performed on two wider roads: a 13 metre road, i.e. the roadway is 7.5 m wide, and the shoulders are each 2.75 m wide; and a 2+1-road, i.e. collision-free road with a cable barrier separating the traffic directions, and alternately two lanes in each direction. The vehicles were divided into three categories: passenger cars, trucks with no trailers (incl. buses), and trucks with trailers. The results of the 13 metre road measurements follow the previous results for narrow roads on ice and snow conditions: The heavier the vehicle, the less effect on speed reduction. The wider the road, the less effect on speed reduction. The results from the 2+1-road are less unequivocal; more studies are required to get better supported data. VTI notat

10 8 VTI notat

11 1 Bakgrund Vintermodellen är ett datorbaserat system för beräkning av de viktigaste samhällsekonomiska konsekvenserna av olika strategier i vinterväghållningen. En grundläggande del i modellen har varit mätning och analys av fordons hastighetsreduktioner vid olika typer av vinterväglag, jämfört med hastigheterna vid torr barmark. Mätningarna begränsades till vägbredder mellan 6 och 9,5 m. En fortsatt utveckling av Vintermodellen bör även omfatta bredare vägar. Eftersom vi har intrimmade metoder för mätning och utvärdering, är det effektivt att redan nu utvidga mätningarna till att omfatta breda tvåfältsvägar (13-metersväg) och 2+1-väg, där resultaten i ett senare skede kan infogas i Vintermodellen. VTI notat

12 2 Definitioner och förklaringar Med biltrafikens framkomlighet avses här: Medelhastighet (km/h) räknat per timme Fordonen indelas i tre kategorier: PB: personbilar LBU: lastbilar utan släp (inkl. bussar) LBS: lastbilar med släp. Väglaget indelas i 18 olika typer: Torr, fuktig respektive våt barmark, i förekommande fall med mittsträng av snö eller is: TB, FB, VB respektive TBM, FBM och VBM Tillfälliga väglag: rimfrost eller tunn is: RIM eller TUI Stabila väglag: packad snö eller tjock is: PS eller Lösa väglag: lös snö eller snömodd: LS eller SM Spårslitage: med barmark i spåren (tre fall, beroende på vad som finns utanför spåren: stabila, lösa eller övriga/blandade väglag): S(B,PS), S(B,LS) eller S(B,ÖVR) Spårslitage: med tunn is i spåren (tre fall som ovan): S(TUI,PS), S(TUI,LS) eller Aggregeringar av spårslitageväglagen betecknas S(B) resp. S(TUI). För spårslitageväglag gäller att is eller snö slitits bort i hjulspåren, så att beläggningen är synlig, det möjliga tillståndet i spåren är då antingen barmark eller tunn is. Två vägtyper har studerats: 13-metersväg: tvåfältig landsväg med körbanebredden 7,5 m och vägrensbredden 2,75 m, total belagd bredd 13,0 m 2+1-väg, så kallad mötesfri landsväg. Körriktningarna är separerade med vajerräcke och det är växelvis två körfält i vardera riktningen. De olika körfälten betecknas enligt följande: H: mätplats Hagsta, T: mätplats Testeboån, S: riktning söderut, N: riktning norrut, K1: höger körfält, K2 vänster körfält (endast i sydlig riktning). HSK2 avser alltså mätplats Hagsta, sydgående trafik och vänster körfält. 10 VTI notat

13 3 Syfte Inom projektet Tema Vintermodell har vi utvecklat en metodik för att undersöka biltrafikens framkomlighet vid olika väglag. Metodiken innebär att fordonshastigheterna mäts kontinuerligt under vintersäsongen, medan observationer av rådande väder och väglag sker mellan kl. 8 till 20 vardagar, från två gånger per dag till en gång i timmen, beroende på väder och väglag. Hastighetsreduktionerna vid olika vinterväglag relativt hastigheterna på torr barmark kan sedan beräknas med dessa data som underlag. I projektet har hastighetsreduktionerna tidigare beräknats för vägar med bredder mellan 6 och 9,5 meter (Wallman, 2005). I detta delprojekt studeras bredare vägar: breda tvåfältsvägar (13-metersvägar) och mötesfria vägar (2+1-vägar). I ett senare skede är avsikten att implementera resultaten i en utvidgning av Vintermodellen. VTI notat

14 4 Genomförande metersvägar Väglagsobservationer och trafikmätningar utfördes på Rv 66 i W län vid VViS-station nr 2031 Viksberg, belägen cirka 20 km sydost om Smedjebacken, se figur 1. Vägens typsektion var K7,5 + 2V2,75, ÅDT var fordon och driftstandardklassen var A4. Hastighetsgränsen var 90 km/tim. Väglaget observerades i körfältet med nordgående trafik där även hastigheterna mättes. Observationerna genomfördes vintersäsongen under tiden till och vintersäsongen under tiden till Observationerna utfördes enligt samma regler, som gällde för tidigare mätningar, se (Wallman, 2005). Uppgifter om vidtagna vinterväghållningsåtgärder finns. Figur 1 Riksväg 66 vid VViS-station 2031, Viksberg. Foto: Staffan Möller, VTI vägar Väglagsobservationer och trafikmätningar utfördes på E4 i X-län vid VViS-stationerna nr 2132 Testeboån och nr 2123 Hagsta. Mätplatserna var belägna cirka 10 km respektive 30 km norr om Gävle. Vid bägge platserna var den nordliga körriktningen enfältig och den sydliga tvåfältig. Testeboån var början på en tvåfältig sträcka, medan Hagsta var slutet på en tvåfältig sträcka, se figur 2 och VTI notat

15 Figur 2 E4 vid VViS-station 2132 Testeboån sedd söderut. Södergående väghalva övergår från 1 till 2 körfält. Foto: Staffan Möller, VTI. Figur 3 E4 vid VViS-station 2123 Hagsta sedd söderut. Södergående väghalva övergår från 2 till 1 körfält. Foto: Staffan Möller, VTI. VTI notat

16 Väggeometrin vid mätplatserna framgår av tabell 1. K1 är höger körfält och K2 är vänster körfält. Tabell 1 Väggeometrin vid Testeboån respektive Hagsta, mått i meter. Vägren norr Körfält K1N norr Skiljeremsa Vägren syd Körfält K1S syd Körfält K2S syd Testeboån 1,0 3,60 1,25 0,5 3,70 3,60 Hagsta 1,5 3,70 1,25 0,5 3,70 3,60 ÅDT var cirka fordon och driftstandardklassen var troligen A3. Hastighetsgränsen var 90 km/tim. Väglagen i samtliga körfält observerades där även hastigheterna mättes. De flesta observationerna skedde flygande, emedan 2+1-vägens utformning gjorde det svårt eller omöjligt att parkera fordonet för att göra observationerna. Dessa utfördes via en rundtur: K1N Testeboån K1N Hagsta K1S+K2S Hagsta K1S+K2S Testeboån. Hela rundturen tog cirka 45 minuter. Med detta upplägg blev observationerna mycket dyra, så de skedde endast under vintersäsongen under tiden till Under observationsperioderna insamlades data från VViS-stationerna kontinuerligt. Väderinformationen utnyttjades för att förlänga perioder med lika väglag. Inga uppgifter om vidtagna vinterväghållningsåtgärder finns. Den statistiska analysen genomfördes sedan med den inom projektet utvecklade parjämförelsemetoden (Möller, 1996), (Wiklund 2004). 14 VTI notat

17 5 Resultat metersvägar Resultaten från parjämförelseanalysen redovisas i bilaga 1. För att resultaten skall bli praktiskt användbara, har grunddata reducerats och generaliserats på samma sätt som gjorts vid mätningarna I tabell 2 redovisas referenshastigheterna på torr barmark och i tabell 3 kan hastighetsreduktionerna för olika väglag och vägbredder jämföras. Tabell 2 Referenshastigheter på torr barmark för tre fordonstyper. Mätplats Viksberg. Mätsäsong PB LBU LBS ,6 88,4 83, ,7 87,6 83,2 Tabell 3 Procentuella hastighetsminskningar relativt torr barmark för tre olika breddklasser och tio olika väglag. Vägbredd 6 7,9 m Vägbredd 8 9,5 m Vägbredd 13 m PB LBU LBS PB LBU LBS PB LBU LBS TBM FB FBM VB VBM RIM/TUI PS/ LS/SM S(B) S(TUI) Referenshastigheterna skiljer sig mycket litet mellan säsongerna. Utan att göra mycket våld på grunddata, noterar man att hastighetsreduktionerna vid isoch snöväglag följer vissa regler: Ju bredare väg, desto mindre blir reduktionerna Ju tyngre fordon, desto mindre blir reduktionerna Packad snö/tjock is och lös snö/snömodd ger de största reduktionerna Tunna skikt (rimfrost/tunn is) ger måttliga reduktioner, liksom spårslitageväglag. VTI notat

18 vägar Mätningar och observationer utfördes som nämnts endast under en vintersäsong. Någon reducering och generalisering av grunddata har därför inte gjorts. Grunddata redovisas i bilaga 2. Man kan bland annat se att vinterväglagen är fåtaliga i samtliga K1-fält. I K2- fälten noteras betydligt fler väglagstyper. Åtskilliga hastighetsreduktioner är icke signifikanta, i synnerhet för de tunga fordonen. I bilaga 3 är trafikflödena beräknade för de olika körfälten och fordonstyperna för vinterväg respektive barmark. Flödesfördelningarna mellan K1 och K2 samt mellan vinterväg och barmark visar sig vara mycket stabila, dvs. man tycks köra lika ofta i omkörningsfälten oberoende av väglaget. Jämförelsen haltar dock något, eftersom det inte är samma timmar som resultaten bygger på. I tabell 4 visas fordonshastigheterna på torr barmark i de olika körfälten. Tabell 4 Fordonshastigheter (km/tim) på torr barmark för de olika körfälten. PB LBU LBS HSK1 104,0 82,8 77,0 HSK2 117,1 106,8 83,9 HNK1 106,1 93,4 84,9 TSK1 105,6 87,9 83,1 TSK2 106,8 99,6 84,4 TNK1 102,6 94,7 85,4 Hastigheterna för respektive fordonstyp är relativt enhetliga, förutom för personbilar och lastbilar utan släp i körfält K2 vid Hagsta, där omkörningar strax skall avslutas. Fordon i körfält K2 accelererar därför för att hinna avsluta omkörningen i tid. 16 VTI notat

19 6 Slutsatser För 13-metersväg fann vi ofta signifikanta samband mellan hastighetsreduktioner för skilda fordonstyper och olika väglag. Sambanden följer mönstret vid is- och snöväglag för de smalare vägklasserna med bredden 6 7,9 m respektive 8 9,5 m som studerats tidigare. Hastighetsreduktionerna bör kunna användas i en utvidgad Vintermodell. När det gäller 2+1-vägar är resultaten betydligt osäkrare. Vinterväglagen på så pass högtrafikerade vägar är mycket sällsyntare än på mindre trafikerade vägar, i varje fall på K1-fälten. Där förekommer praktiskt taget endast spårslitageväglag. K2-fälten har betydligt mer varierande väglag. Hastighetsreduktionerna vid is- och snöväglag är vanligen signifikanta för personbilar, medan de ofta icke är signifikanta för lastbilar. Ytterligare mätningar på 2+1-vägar är önskvärda för att få bättre stabilitet i resultaten. Dessutom är det önskvärt att studera motorvägar, för att täcka in alla typer av vägar i Vintermodellen. VTI notat

20 Referenser Möller, S: Väglag Trafikflöde Hastighet. En studie med nyttan med att ta hänsyn till väglaget vid bortfallskomplettering av trafikflöde och hastighet. Statens väg- och transportforskningsinstitut. VTI meddelande 794. Linköping Wallman, C-G: Mätning av fordonshastighet och flöde vid olika väglag. Statens vägoch transportforskningsinstitut. VTI meddelande 953. Linköping Wiklund, M: Pair Comparing Method. Statens väg- och transportforskningsinstitut. VTI rapport 495A. Linköping VTI notat

21 Bilaga 1 Sidan 1 (2) Denna bilaga omfattar tabeller med resultat från mätplats Viksberg på RV 66, för mätsäsongerna och Tre fordonskategorier finns: PB LBU LBS personbilar lastbilar utan släp (inkl. bussar) lastbilar med släp Beteckningarna i tabellhuvudet: Vtb DVmed Std error K95 Rel DV Väglagen: referenshastigheten på torr barmark medelvärdet på hastighetsreduktionerna för respektive väglag standardavvikelsen 95-procentigt konfidensintervall; rödmarkerad cell då hastighetsreduktionen inte är signifikant hastighetsreduktionen i procent av referenshastigheten TB/TBM torr barmark/med mittsträng av is/snö FB/FBM fuktig barmark/med mittsträng av is/snö VB/VBM våt barmark/med mittsträng av is/snö RIM rimfrost TUI tunn is PS packad snö tjock is LS lös snö SM snömodd S(B,PS) spårslitage med barmark i spåren och PS eller utanför S(B,LS) spårslitage med barmark i spåren och LS eller SM utanför S(B;ÖVR) spårslitage med barmark i spåren och blandade väglag utanför S(TUI,PS) spårslitage med tunn is i spåren och PS eller utanför S(TUI,LS) spårslitage med tunn is i spåren och LS eller SM utanför spårslitage med tunn is i spåren och blandade väglag utanför spåren VTI notat

22 Bilaga 1 Sidan 2 (2) Mätplats Viksberg Personbilar TB 98,6 TB 98,7 TBM -3,3 0,3 0,7-3,4 TBM -3,2 0,4 0,8-3,2 FB -0,4 0,4 0,7-0,4 FB -0,1 0,4 0,8-0,1 FBM -1,6 1,1 2,1-1,6 FBM -4,7 0,5 1,1-4,7 VB -1,8 0,3 0,6-1,8 VB -0,5 0,4 0,9-0,5 VBM -4,2 0,5 1,0-4,3 VBM -2,5 1,0 2,0-2,6 RIM RIM TUI TUI -6,8 0,7 1,3-6,9 PS -13,1 1,5 2,9-13,3 PS LS -8,3 0,6 1,2-8,4 LS -8,9 0,4 0,8-9,0 SM -10,3 1,7 3,3-10,4 SM S(B,PS) S(B,PS) S(B,LS) -7,8 0,4 0,8-7,9 S(B,LS) -6,5 0,6 1,1-6,5 S(B,ÖVR) -7,3 0,9 1,7-7,4 S(B,ÖVR) -4,5 1,3 2,5-4,6 S(TUI,PS) S(TUI,PS) S(TUI,LS) -7,6 1,2 2,3-7,7 S(TUI,LS) -8,0 0,5 1,1-8,1 Lastbilar utan släp TB 88,4 TB 87,6 TBM -1,3 0,6 1,1-1,5 TBM -1,1 0,7 1,4-1,3 FB -0,7 0,6 1,2-0,7 FB 0,2 0,6 1,2 0,2 FBM 1,8 2,0 3,9 2,0 FBM -1,6 0,9 1,7-1,8 VB -0,8 0,5 1,0-0,9 VB -0,1 0,7 1,4-0,1 VBM -1,9 0,9 1,8-2,1 VBM -4,5 1,6 3,2-5,1 RIM 0,0 RIM TUI 0,0 TUI -3,4 1,0 2,0-3,9 PS -11,0 2,2 4,3-12,4 PS 0,0 LS -6,8 1,0 1,9-7,7 LS -6,4 0,6 1,3-7,2 SM -7,9 3,0 5,9-8,9 SM S(B,PS) 0,0 S(B,PS) S(B,LS) -4,4 0,7 1,3-5,0 S(B,LS) -5,0 0,9 1,8-5,7 S(B,ÖVR) -6,8 1,8 3,5-7,7 S(B,ÖVR) -4,3 2,0 3,9-4,9 S(TUI,PS) 0,0 S(TUI,PS) S(TUI,LS) -6,3 1,8 3,5-7,1 S(TUI,LS) -5,9 0,8 1,7-6,8 0,0 Lastbilar med släp TB 83,4 TB 83,2 TBM -0,4 0,3 0,6-0,4 TBM -0,5 0,4 0,7-0,5 FB 0,4 0,3 0,7 0,5 FB 0,3 0,3 0,6 0,3 FBM -0,6 1,1 2,1-0,7 FBM -0,5 0,5 0,9-0,6 VB -0,3 0,3 0,5-0,3 VB 0,0 0,4 0,7 0,0 VBM 0,0 0,5 1,0 0,0 VBM 0,3 0,8 1,5 0,4 RIM RIM TUI TUI -2,5 0,5 1,0-3,0 PS -5,6 1,1 2,2-6,7 PS LS -2,8 0,5 1,0-3,4 LS -2,5 0,3 0,6-3,0 SM -7,0 1,8 3,5-8,3 SM S(B,PS) S(B,PS) S(B,LS) -0,9 0,3 0,7-1,1 S(B,LS) -1,2 0,5 0,9-1,4 S(B,ÖVR) -1,7 1,1 2,1-2,0 S(B,ÖVR) -1,4 0,9 1,9-1,7 S(TUI,PS) S(TUI,PS) S(TUI,LS) -0,2 0,9 1,8-0,2 S(TUI,LS) -1,7 0,4 0,9-2,1 VTI notat

23 Bilaga 2 Sidan 1 (7) Denna bilaga omfattar tabeller med resultat från mätplatserna Hagsta och Testeboån på E4, för mätsäsongen Resultaten redovisas per körfält, K1 och K2 söderut samt K1 norrut. Tre fordonskategorier finns: PB LBU LBS personbilar lastbilar utan släp (inkl. bussar) lastbilar med släp Beteckningarna i tabellhuvudet: Vtb DVmed Std error K95 Rel DV Väglagen: referenshastigheten på torr barmark medelvärdet på hastighetsreduktionerna för respektive väglag standardavvikelsen 95-procentigt konfidensintervall; rödmarkerad cell då hastighetsreduktionen inte är signifikant hastighetsreduktionen i procent av referenshastigheten TB/TBM torr barmark/med mittsträng av is/snö FB/FBM fuktig barmark/med mittsträng av is/snö VB/VBM våt barmark/med mittsträng av is/snö RIM rimfrost TUI tunn is PS packad snö tjock is LS lös snö SM snömodd S(B,PS) spårslitage med barmark i spåren och PS eller utanför S(B,LS) spårslitage med barmark i spåren och LS eller SM utanför S(B;ÖVR) spårslitage med barmark i spåren och blandade väglag utanför S(TUI,PS) spårslitage med tunn is i spåren och PS eller utanför S(TUI,LS) spårslitage med tunn is i spåren och LS eller SM utanför spårslitage med tunn is i spåren och blandade väglag utanför spåren VTI notat

24 Bilaga 2 Sidan 2 (7) Mätplats Testeboån söderut K Personbilar TB 105,6 TBM FB -0,8 0,5 1,1-0,8 FBM VB -2,3 0,6 1,2-2,2 VBM RIM TUI -19,1 1,6 3,2-18,1 PS LS SM S(B,PS) -10,7 2,3 4,4-10,1 S(B,LS) -11,8 0,9 1,7-11,2 S(B,ÖVR) -5,0 1,3 2,5-4,8 S(TUI,PS) S(TUI,LS) Lastbilar utan släp TB 87,9 TBM FB -1,2 0,5 1,0-1,3 FBM VB -0,6 0,6 1,1-0,7 VBM RIM TUI -7,2 1,7 3,3-8,2 PS LS SM S(B,PS) -2,3 2,4 4,7-2,7 S(B,LS) -2,6 0,9 1,8-2,9 S(B,ÖVR) -0,4 1,4 2,8-0,4 S(TUI,PS) S(TUI,LS) Lastbilar med släp TB 83,1 TBM FB -0,1 0,4 0,8-0,1 FBM VB 0,4 0,4 0,9 0,4 VBM RIM TUI -4,2 1,0 1,9-5,0 PS LS SM S(B,PS) -0,7 1,5 3,0-0,9 S(B,LS) -2,3 0,6 1,2-2,8 S(B,ÖVR) 0,3 1,0 2,0 0,4 S(TUI,PS) S(TUI,LS) VTI notat

25 Bilaga 2 Sidan 3 (7) Mätplats Testeboån söderut K Personbilar TB 106,8 TBM -3,3 1,0 2,0-3,1 FB -1,2 0,5 1,0-1,1 FB M -2,3 1,3 2,5-2,1 VB -1,9 0,5 1,1-1,8 VBM -4,4 1,7 3,3-4,1 RIM -3,5 2,4 4,7-3,3 TUI -6,5 1,6 3,1-6,1 PS -12,3 0,8 1,6-11,5 LS -13,4 0,6 1,2-12,5 SM -9,5 3,2 6,3-8,9 S(B,PS) -6,6 1,4 2,7-6,2 S(B,LS) -7,1 6,3 12,4-6,6 S(B,ÖVR ) -7,7 1,9 3,7-7,2 S(TUI,PS) S(TUI,LS) Lastbilar utan släp TB 99,6 TBM 0,3 3,7 7,2 0,3 FB -4,3 2,2 4,3-4,3 FB M -2,6 5,0 9,8-2,6 VB -0,7 2,0 4,0-0,7 VBM -2,4 7,0 13,7-2,4 RIM -4,4 7,5 14,8-4,4 TUI -10,5 6,1 11,9-10,5 PS -18,4 2,4 4,7-18,4 LS -11,2 1,8 3,6-11,2 SM -9,3 11,8 23,2-9,3 S(B,PS) -10,0 3,8 7,4-10,1 S(B,LS) -4,2 16,6 32,6-4,2 S(B,ÖVR ) 0,2 7,0 13,6 0,2 S(TUI,PS) S(TUI,LS) Lastbilar med släp TB 84,4 TBM FB 1,9 8,2 16,1 2,3 FB M 10,1 23,2 45,4 12,0 VB -2,4 7,6 14,9-2,9 VBM RIM TUI -13,8 16,8 32,9-16,4 PS -26,4 6,8 13,2-31,3 LS -6,3 7,1 13,8-7,4 SM S(B,PS) 1,8 11,5 22,5 2,1 S(B,LS) S(B,ÖVR ) 1,6 24,3 47,6 1,8 S(TUI,PS) S(TUI,LS) VTI notat

26 Bilaga 2 Sidan 4 (7) Mätplats Testeboån norrut K Personbilar TB 102,6 TBM -7,2 1,6 3,0-7,0 FB -0,8 0,5 0,9-0,8 FB M VB -1,7 0,5 1,0-1,7 VBM RIM TUI -17,9 5,1 10,0-17,5 PS LS SM S(B,PS) -9,6 1,6 3,1-9,4 S(B,LS) -11,6 0,7 1,3-11,3 S(B,ÖVR ) -4,8 1,1 2,2-4,7 S(TUI,PS) -13,0 3,6 7,0-12,7 S(TUI,LS) -14,1 3,2 6,2-13,8 Lastbilar utan släp TB 94,7 TBM -4,5 2,1 4,1-4,7 FB 0,2 0,7 1,3 0,2 FB M VB -1,1 0,8 1,5-1,2 VBM RIM TUI -11,7 5,2 10,2-12,3 PS LS SM S(B,PS) -4,2 1,9 3,7-4,4 S(B,LS) -8,0 0,9 1,8-8,4 S(B,ÖVR ) -4,6 1,5 2,8-4,9 S(TUI,PS) -8,2 4,6 9,0-8,7 S(TUI,LS) -10,3 4,0 7,9-10,8 Lastbilar med släp TB 85,4 TBM -1,1 1,2 2,3-1,3 FB 0,6 0,4 0,7 0,7 FB M VB -0,5 0,4 0,8-0,6 VBM RIM TUI -7,1 3,1 6,0-8,4 PS LS SM S(B,PS) -3,3 1,1 2,1-3,8 S(B,LS) -4,2 0,5 1,0-4,9 S(B,ÖVR ) -2,4 0,8 1,6-2,8 S(TUI,PS) -3,0 2,3 4,5-3,5 S(TUI,LS) -8,8 2,4 4,7-10,3 VTI notat

27 Bilaga 2 Sidan 5 (7) Mätplats Hagsta söderut K Personbilar TB 104,0 TBM FB -0,7 0,5 1,0-0,7 FB M VB -2,6 0,6 1,2-2,5 VBM RIM -3,8 2,0 3,9-3,6 TUI PS -16,1 2,7 5,4-15,5 LS SM S(B,PS) -9,5 2,3 4,4-9,2 S(B,LS) -13,0 0,7 1,4-12,5 S(B,ÖVR ) -11,4 1,3 2,6-11,0 S(TUI,PS) S(TUI,LS) -17,1 4,7 9,3-16,4 Lastbilar utan släp TB 82,8 TBM FB -1,4 0,5 0,9-1,7 FB M VB -1,3 0,6 1,1-1,5 VBM RIM -2,9 2,3 4,4-3,5 TUI PS -9,8 3,3 6,5-11,8 LS SM S(B,PS) -0,8 1,9 3,8-0,9 S(B,LS) -5,4 0,6 1,2-6,6 S(B,ÖVR ) -5,1 1,4 2,7-6,1 S(TUI,PS) S(TUI,LS) -3,9 5,3 10,5-4,7 Lastbilar med släp TB 77,0 TBM FB -0,1 0,4 0,7-0,2 FB M VB -1,3 0,4 0,9-1,6 VBM RIM -3,5 1,9 3,7-4,5 TUI PS -5,3 1,8 3,5-6,9 LS SM S(B,PS) -2,6 1,7 3,2-3,4 S(B,LS) -3,3 0,5 1,0-4,3 S(B,ÖVR ) -4,0 1,0 1,9-5,2 S(TUI,PS) S(TUI,LS) -5,0 3,9 7,7-6,5 VTI notat

28 Bilaga 2 Sidan 6 (7) Mätplats Hagsta söderut K Personbilar TB 117,1 TBM -3,0 2,8 5,5-2,6 FB -4,2 0,9 1,8-3,6 FB M -8,8 4,6 9,0-7,5 VB -3,9 1,0 1,9-3,3 VBM -8,9 3,1 6,0-7,6 RIM -3,0 2,2 4,4-2,6 TUI -9,1 2,7 5,2-7,8 PS -11,8 1,4 2,8-10,1 LS -17,7 1,2 2,4-15,1 SM -18,5 4,1 8,0-15,8 S(B,PS) -3,8 4,7 9,3-3,2 S(B,LS) -13,3 1,8 3,6-11,3 S(B,ÖVR ) -5,5 3,5 6,9-4,7 S(TUI,PS) S(TUI,LS) Lastbilar utan släp TB 106,8 TBM -12,9 11,4 22,3-12,1 FB -7,5 3,8 7,4-7,0 FB M VB -3,5 4,1 8,1-3,2 VBM -8,3 10,1 19,8-7,7 RIM 6,1 23,6 46,3 5,7 TUI -13,4 10,1 19,7-12,6 PS -23,2 4,8 9,5-21,8 LS -26,4 4,3 8,4-24,8 SM -1,0 13,9 27,3-0,9 S(B,PS) -8,6 13,8 27,0-8,0 S(B,LS) -3,7 8,5 16,7-3,4 S(B,ÖVR ) -13,4 12,2 23,8-12,6 S(TUI,PS) S(TUI,LS) Lastbilar med släp TB 83,9 TBM -5,1 8,4 16,4-6,1 FB 6,2 4,5 8,9 7,4 FB M 20,9 16,4 32,1 24,9 VB -5,6 4,8 9,4-6,7 VBM -12,9 11,6 22,7-15,3 RIM -6,9 15,8 30,9-8,2 TUI PS 6,2 5,6 10,9 7,4 LS -4,9 5,7 11,2-5,9 SM 14,6 10,1 19,8 17,4 S(B,PS) 3,6 11,6 22,7 4,3 S(B,LS) S(B,ÖVR ) -0,2 12,0 23,5-0,3 S(TUI,PS) S(TUI,LS) VTI notat

29 Bilaga 2 Sidan 7 (7) Mätplats Hagsta norrut K Personbilar TB 106,1 TBM -10,0 1,5 3,0-9,5 FB -0,7 0,7 1,3-0,6 FB M VB -3,6 0,7 1,4-3,4 VBM RIM TUI PS LS SM S(B,PS) -7,3 2,6 5,0-6,9 S(B,LS) -11,5 0,9 1,8-10,8 S(B,ÖVR ) -12,5 1,5 3,0-11,8 S(TUI,PS) -17,8 7,2 14,2-16,8 S(TUI,LS) -18,2 5,9 11,7-17,1 Lastbilar utan släp TB 93,4 TBM -6,2 1,6 3,1-6,6 FB -0,6 0,7 1,5-0,6 FB M VB -0,9 0,9 1,7-0,9 VBM RIM TUI PS LS SM S(B,PS) -5,8 2,5 4,9-6,2 S(B,LS) -3,8 1,0 2,0-4,1 S(B,ÖVR ) -8,2 1,6 3,2-8,8 S(TUI,PS) -15,6 6,7 13,1-16,7 S(TUI,LS) -9,9 5,2 10,2-10,6 Lastbilar med släp TB 84,9 TBM -3,2 1,1 2,1-3,8 FB -0,1 0,5 1,0-0,1 FB M VB -0,4 0,6 1,1-0,4 VBM RIM TUI PS LS SM S(B,PS) -3,5 1,6 3,1-4,2 S(B,LS) -2,6 0,8 1,5-3,0 S(B,ÖVR ) -6,1 1,1 2,1-7,2 S(TUI,PS) -8,7 4,8 9,5-10,2 S(TUI,LS) -5,7 3,2 6,3-6,7 VTI notat

30 VTI notat

31 Bilaga 3 Sidan 1 (2) I bilagan visas flödesfördelningen för de olika körfälten på väg E4 vid mätplatserna Hagsta respektive Testeboån, dels vid vintervägsförhållanden dels vid barmark. Flödena anges totalt och som timmedelvärde. Fordonen indelas i tre kategorier: PB: LBU: LBS: personbilar lastbilar utan släp (inkl. bussar) lastbilar med släp. De olika körfälten betecknas enligt följande: H: mätplats Hagsta, T: mätplats Testeboån, S: riktning söderut, N: riktning norrut, K1: höger körfält, K2 vänster körfält (endast i sydlig riktning). HSK2 avser alltså mätplats Hagsta, sydgående trafik och vänster körfält. VTI notat

32 Bilaga 3 Sidan 2 (2) Vintervägsflöden Barmarksflöden PB LBU LBS Obstim PB LBU LBS Obstim HSK HSK f/tim 145,3 25,6 20,2 f/tim 143,4 24,7 21,4 HSK HSK f/tim 10,8 0,6 0,2 f/tim 13,6 0,6 0,2 HNK HNK f/tim 152,1 30,6 11,3 f/tim 165,6 31,5 12,6 PB LB LBS Obstim PB LB LBS Obstim TSK TSK f/tim 132,7 19,9 24,2 f/tim 122,7 22,1 21,8 TSK TSK f/tim 36,1 1,8 0,5 f/tim 36,8 1,1 0,2 TNK TNK f/tim 147,5 32,5 12,1 f/tim 165,5 33,4 12,5 VTI notat

33

34 VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med forskning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys, beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion, drift och underhåll. VTI är världsledande inom ett flertal områden, till exempel simulatorteknik. VTI har tjänster som sträcker sig från förstudier, oberoende kvalificerade utredningar och expertutlåtanden till projektledning samt forskning och utveckling. Vår tekniska utrustning består bland annat av körsimulatorer för väg- och järnvägstrafik, väglaboratorium, däckprovningsanläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och seminarier inom transportområdet. VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis, behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation and maintenance. VTI is a world leader in several areas, for instance in simulator technology. VTI provides services ranging from preliminary studies, highlevel independent investigations and expert statements to project management, research and development. Our technical equipment includes driving simulators for road and rail traffic, a road laboratory, a tyre testing facility, crash tracks and a lot more. We can also offer a broad selection of courses and seminars in the field of transport. HUVUDKONTOR/HEAD OFFICE LINKÖPING BORLÄNGE STOCKHOLM GÖTEBORG POST/MAIL SE LINKÖPING POST/MAIL BOX 760 POST/MAIL BOX POST/MAIL BOX 8077 TEL +46(0) SE BORLÄNGE SE STOCKHOLM SE GÖTEBORG TEL +46 (0) TEL +46 (0) TEL +46 (0)

Externt buller från mitträfflor

Externt buller från mitträfflor VTI notat 13 2009 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Externt buller från mitträfflor Mikael Ögren Förord Diskussioner mellan VTI och Vägverket kring de externa bullereffekterna av frästa mitträfflor

Läs mer

TU06 Nya V/D-funktioner för tätort

TU06 Nya V/D-funktioner för tätort VTI rapport 550 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer TU06 Nya V/D-funktioner för tätort Revidering av TU71-funktionerna Johan Janson Olstam Pontus Matstoms Utgivare: Publikation: VTI rapport 550

Läs mer

Uttröttning Vad säger lagen?

Uttröttning Vad säger lagen? VTI notat 20 2013 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Uttröttning Vad säger lagen? Anna Anund Förord Föreliggande rapport belyser det arbete som är gjort inom ramen för det projekt om hur man ska

Läs mer

Analys av rattfylleriolyckor

Analys av rattfylleriolyckor VTI notat 14-2012 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Analys av rattfylleriolyckor Var och när sker olyckorna? Susanne Gustafsson Åsa Forsman Förord Den här slutrapporten är framtagen med ekonomiskt

Läs mer

Trafiksäkerhetspåverkan vid omkörning av 30-metersfordon

Trafiksäkerhetspåverkan vid omkörning av 30-metersfordon VTI rapport 732 Utgivningsår 2011 www.vti.se/publikationer Trafiksäkerhetspåverkan vid omkörning av 30-metersfordon Jan Andersson Linda Renner Jesper Sandin Carina Fors Niklas Strand Mattias Hjort Jonas

Läs mer

Regionförstorande effekter av höghastighetståg Visualisering av SAMPERS-resultat

Regionförstorande effekter av höghastighetståg Visualisering av SAMPERS-resultat VTI notat 18-2014 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer Regionförstorande effekter av höghastighetståg Visualisering av SAMPERS-resultat Johan Håkansson, Högskolan Dalarna Gunnar Isacsson, VTI Lena

Läs mer

Cyklisters hjälmanvändning i ett regionalt perspektiv

Cyklisters hjälmanvändning i ett regionalt perspektiv VTI notat 23 2013 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Cyklisters hjälmanvändning i ett regionalt perspektiv Fokusgruppsintervjuer samt analys av olycks- och skadedata Susanne Gustafsson Förord

Läs mer

Halkbekämpning vid låga. låga temperaturer. VTI notat 72 2000 VTI notat 72-2000

Halkbekämpning vid låga. låga temperaturer. VTI notat 72 2000 VTI notat 72-2000 VTI notat 72 2000 VTI notat 72-2000 Halkbekämpning vid låga temperaturer En litteraturstudie samt en utvärdering av väglagsuppföljningarna under vintrarna 1993/94 1996/1967 Författare FoU-enhet Projektnummer

Läs mer

Miljöeffekter av 30 km/h i tätort med avseende på avgasutsläpp och buller

Miljöeffekter av 30 km/h i tätort med avseende på avgasutsläpp och buller VTI meddelande 869 1999 Miljöeffekter av 30 km/h i tätort med avseende på avgasutsläpp och buller En förstudie Ragnar Hedström VTI meddelande 869 1999 Miljöeffekter av 30 km/h i tätort med avseende på

Läs mer

Långa och tunga lastbilars effekter på transportsystemet

Långa och tunga lastbilars effekter på transportsystemet VTI rapport 605 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Långa och tunga lastbilars effekter på transportsystemet Redovisning av regeringsuppdrag Inge Vierth Håkan Berell John McDaniel Mattias Haraldsson

Läs mer

Statistik över cyklisters olyckor

Statistik över cyklisters olyckor VTI rapport 801 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Statistik över cyklisters olyckor Faktaunderlag till gemensam strategi för säker cykling Anna Niska Jenny Eriksson Utgivare: Publikation: VTI

Läs mer

Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik

Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik VTI rapport 686 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik Kartläggning och kvalitetsbedömning Anna Niska Annika Nilsson Mats Wiklund Petra Ahlström Urban

Läs mer

Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta

Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta VTI rapport 793 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta Jan-Eric Nilsson Roger Pyddoke Matts Anderson Utgivare: Publikation:

Läs mer

Spårfaktorn på spåret

Spårfaktorn på spåret VTI rapport 721 Utgivningsår 2011 www.vti.se/publikationer Spårfaktorn på spåret Förutsättningar för spårväg i svenska städer i ett internationellt perspektiv en förstudie Thomas Johansson Tomas Svensson

Läs mer

Nya hastighetsgränser i tätort

Nya hastighetsgränser i tätort Bulletin 240 Nya hastighetsgränser i tätort Resultat av försök i några svenska kommuner Christer Hydén, Thomas Jonsson, Leif Linderholm, Mohsen Towliat 2008 Nya hastighetsgränser i tätort Resultat av

Läs mer

Två uppsatser om förares syn på antisladdsystem

Två uppsatser om förares syn på antisladdsystem VTI notat 29-2008 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Två uppsatser om förares syn på antisladdsystem Antisladdsystem Förarens kunskap om antisladdsystem och hur de påverkas av systemet Jonna Alnervik

Läs mer

Bussförares arbetstider kopplat till trötthet

Bussförares arbetstider kopplat till trötthet VTI rapport 830 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer Bussförares arbetstider kopplat till trötthet Anna Anund Göran Kecklund Carina Fors Jonas Ihlström Michael Ingre Igor Radun Beatrice Söderström

Läs mer

Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning

Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning VTI rapport 472 2001 Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning Inger Engström Anders Nyberg Nils Petter Gregersen VTI rapport 472 2001 Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning Inger Engström Anders

Läs mer

har betytt för luftkvaliteten

har betytt för luftkvaliteten SLB 2:211 Vad dubbdäcksförbudet på Hornsgatan har betytt för luftkvaliteten Christer Johansson, Michael Norman, Lars Burman MILJÖFÖRVALTNINGEN I STOCKHOLM, JUNI 211 1 Förord Denna utredning är genomförd

Läs mer

Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort

Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort VTI notat 5-2010 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort En fokusgruppsstudie med cyklister, äldre bilförare och äldre fotgängare Carina

Läs mer

Ansvar och roller vid skolskjutsning en fördjupad analys genom gruppdiskussioner

Ansvar och roller vid skolskjutsning en fördjupad analys genom gruppdiskussioner VTI rapport 680 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Ansvar och roller vid skolskjutsning en fördjupad analys genom gruppdiskussioner Christina Stave Tania Dukic Anna Anund Utgivare: Publikation:

Läs mer

Intelligenta försäkringar för person- och lastbilar

Intelligenta försäkringar för person- och lastbilar VTI rapport 561 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer Intelligenta försäkringar för person- och lastbilar Sara Arvidsson Omar Bagdadi Jan-Erik Nilsson Utgivare: Publikation: VTI rapport 561 Utgivningsår:

Läs mer

Effekter av upprepad 30-skyltning

Effekter av upprepad 30-skyltning Effekter av upprepad 30-skyltning Rapport 2004:56 september 2004 Dokumentinformation Titel Effekter av upprepad 30-skyltning Serie nr Trivector rapport 2004:56 Författare Beställare Leif Linderholm, Trivector

Läs mer

Hur säker är bussen? Skador och risker i samband med bussresor i tätort.

Hur säker är bussen? Skador och risker i samband med bussresor i tätort. Bulletin 274 2012 Trafik och Väg Institutionen för Teknik och Samhälle LTH, Lunds universitet Hur säker är bussen? Skador och risker i samband med bussresor i tätort. Monica Berntman, Bengt Holmberg och

Läs mer

Damningsminimerad vinter- och barmarksdrift Mått, medel och strategier

Damningsminimerad vinter- och barmarksdrift Mått, medel och strategier VTI rapport 701 Utgivningsår 2011 www.vti.se/publikationer Damningsminimerad vinter- och barmarksdrift Mått, medel och strategier Mats Gustafsson Göran Blomqvist Per Jonsson Utgivare: Publikation: VTI

Läs mer

Mätning av kall- och varmvatten i tio hushåll ER 2008:14

Mätning av kall- och varmvatten i tio hushåll ER 2008:14 Mätning av kall- och varmvatten i tio hushåll ER 28:14 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice. Orderfax: 16-544 22 59 e-post:

Läs mer

Fler äldre bilförare i trafiken färre olyckor per individ?

Fler äldre bilförare i trafiken färre olyckor per individ? VTI notat 6 23 VTI notat 6-23 Fler äldre bilförare i trafiken färre olyckor per individ? Författare FoU-enhet Projektnummer 4454 Projektnamn Uppdragsgivare Per Henriksson och Liisa Hakamies- Blomqvist

Läs mer

Vilken utformning av vårdvalssystem ger mest nyetablering?

Vilken utformning av vårdvalssystem ger mest nyetablering? Vilken utformning av vårdvalssystem ger mest nyetablering? Erfarenheter från vårdvalsreformen inom primärvård En rapport skriven av Karl Lundvall på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport:

Läs mer

Brandstatistik - Vad vet vi om anlagd brand Per Blomqvist, Henrik Johansson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Brandstatistik - Vad vet vi om anlagd brand Per Blomqvist, Henrik Johansson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandstatistik - Vad vet vi om anlagd brand Per Blomqvist, Henrik Johansson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Rapport 28:48 Borås, 29 2 Abstract The key objective of the work presented in this

Läs mer

Utvärdering av Svenskt Vattens rekommenderade sammanvägda avrinningskoefficienter

Utvärdering av Svenskt Vattens rekommenderade sammanvägda avrinningskoefficienter Rapport Nr 2013 05 Utvärdering av Svenskt Vattens rekommenderade sammanvägda avrinningskoefficienter Linda Tegelberg Gilbert Svensson Bebyggelsetyp Slutet byggnadssätt, ingen vegetation Slutet byggnadssätt

Läs mer