B) Strategic Human Resource Management and Labor Relations (SHRM & LR)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B) Strategic Human Resource Management and Labor Relations (SHRM & LR)"

Transkript

1 Göteborgs universitet, BLUE 11, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Auditgrupp Granskning av två internationella masterprogram vid Göteborgs universitet: Slutrapport från Auditgrupp 5 inom SAMFAK/BLUE 11 Malin Albrektsson, Göteborgs stad Kerstin Gynnerstedt, Linnéuniversitet Mirjana Radulovic, SKF Stefan Tengblad, Högskolan i Skövde (ordförande) Emma Åberg, Göta studentkår A) Inledning Vi överlämnar härmed en granskningsrapport av två internationella masterprogram vid Göteborgs universitet dels Strategic Human Resource Management and Labor Relations och dels Social Work and Human Rights. Underlaget till rapporten har utgjorts av program- och kursbeskrivningar, studieanvisningar, kursutvärderingar, självvärderingsrapporter samt intervjuer med representanter för lärare och studenter. Vi tackar härmed utbildningshandläggarna Kerstin Henningsson och Victoria Nilsson Lissvall för den hjälp vi har fått med att få fram alla dokument. Rapporten är indelad i tre avsnitt, först beskrivs respektive masterprogram utifrån de granskningsområden som är identifierade i BLUE 11 och sedan sammanfattas rapporten med en SWOT-analys följt av rekommendationer i punktform. B) Strategic Human Resource Management and Labor Relations (SHRM & LR) Studentrekrytering, uppföljning och studentstöd Detta program är relativt nystartat, den första studentkullen antogs under HT 2010 och ges i samarbete mellan Sociologiska institutionen och Företagsekonomiska institutionen. Antalet antagna studenter år 2010 var 42 respektive 50 för Av dessa påbörjade 33 studenter utbildningen 2010 och 24 studenter under Av studenterna som påbörjade utbildningen 2010 har sedan 3 slutat och 5 begärt studieuppehåll, vilket får anses som en tillfredsställande genomströmning. Antalet studenter utanför Europa har emellertid minskat kraftigt under 2011 till följd av det nya avgiftssystemet. Studentrekryteringen är en kritisk faktor att beakta framöver och det finns behov av åtgärder för marknadsföring och curriculum-utveckling för att öka 1

2 Göteborgs universitet, BLUE 11, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Auditgrupp programmets attraktivitet. Marknadsföring kan eventuellt innebära att utnyttja internationella samarbetsavtal särskilt med lärosäten som inte själva erbjuder liknande utbildningar. Beträffande curriculum-utveckling så bör särskilt arbetslivsperspektivet tas i beaktande för att tydligare positionera de examinerade studenterna i förhållande till andra PA-studenter. Att inrikta sig mot så kallade strategiskt personalarbete låter förnuftigt, men risken finns att det kan bli svårt för dessa studenter att konkurrera med PA-studenter med flerårig arbetslivserfarenhet inom detta arbetsområde. En möjlighet kan vara att utbildningen genom ökat inslag av projektledning och organisationsutveckling stärker studenternas förmåga att leda projekt- och utredningsarbete, att de genom analytisk förmåga och förmåga att hantera komplexa informationsmängder kan vara med och leda utvecklings- och förändringsarbete inom HR-området. Ett annat område där det ibland finns bristande förkunskaper gäller studenternas språkfärdigheter även om de på hemmaplan klarat av de efterfrågade språktesterna. Det borde övervägas om inte Göteborgs universitet kunde erbjuda kurser i praktisk språkträning gemensamt för alla internationella program under de första 1-2 månaderna och som förstås även svensktalande studenter kan gå. I programmet Social Work and Human Rights finns det en kurs i Academic Writing som eventuellt kan utgöra inspiration när det gäller att ge träning i studenternas förmåga att uttrycka sig skriftligt och på god engelska. Från utvärderarnas sida vill vi ge beröm för det föredömliga introduktionsdokumentet som beskriver såväl hur studierna är organiserade som hur det är att studera i Göteborg utifrån skilda aspekter, allt ifrån hur man bör klä sig till vart man skall vända sig ifall man behöver ha hjälp med något. När det gäller att ordna så att de utländska studenterna blir socialt integrerade med svenska studenter går det att göra mer, många svenska studenter är mer intresserade av att läsa kurserna och få betyg än att ta del av de utländska studenternas erfarenheter och kontaktnät. Innehåll och utformning Innehåll och arbetsformer Vi har gått igenom samtliga kursplaner och finner att dessa är genomarbetade och väl i överenstämmelse med riktlinjerna för formulering av lärandemål och en lärcentrerad undervisning. En synpunkt som framkom i studentintervjun var att det upplevdes förekomma skillnader i kravnivå (och innehållsomfattning) mellan de sociologiska och företagsekonomiska institutionerna. Intrycket är att institutionerna har delat upp kurserna i varsina hälfter. Utan en rätt så omfattande samverkan och kunskapsutbyte mellan institutionerna finns risken att den röda tråden blir svag och att studenterna inte riktigt förstår hur human resource management förhåller sig till labour relations och vice versa. Då internationella studenter (särskilt från länder utanför EU) oftast är vana vid andra undervisningsformer än det svenska systemet med få lärarledda lektioner och stor vikt vid självständighet, grupparbete och ett kritiskt förhållningssätt (även till det som läraren framför) behövs det troligen en än mer systematisk introduktion till det svenska systemet. Vi finner att det i programmet finns varierande examinationsformer vilket vi tycker är bra! 2

3 Göteborgs universitet, BLUE 11, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Auditgrupp Praktik Ett uppskattat inslag i utbildningen är möjligheten till praktik som en valbar kurs inom programmet. Kursansvariga lärare bör här kunna hjälpa till att förmedla praktikplatser och att upprätthålla kontakter med lämpliga praktikplatsgivare för att underlätta för de utländska studenterna att finna praktikplatser. På sikt skulle det vara bra om det gick att kvalitetsmärka vissa företag och organisationer som återkommande tar emot praktikanter och får ett gott omdöme av eleverna. På så sätt får programmet insyn i vilka arbetsplatser som erbjuder bra praktikplatser (utifrån på förhand bestämda kriterier) och samarbetet med arbetslivet stärks. Om programmet väljer att upprätta en lista med praktikplatser som samtliga elever ska ha tillgång till är det bra om såväl offentliga som privata arbetsgivare finns representerade. Det är gruppens uppfattning att många offentliga organisationer har ett förhållandevis välutvecklat HR-arbete, dock kan många offentliga arbetsgivare tycka det vara svårt att ta erbjuda praktik inom HR för icke-svensktalande praktikstudenter. Även i reguljära kurser bör det regelbundet förekomma gästföreläsare från den offentliga sektorn samt även från civilsamhällets/den tredje sektorns organisationer. Internationell aspekt Det är bra att den internationella och den komparativa aspekten är ett genomgående tema i samtliga kurser och vi är positiva till att kursen Managing across cultures tillkommer. Ett förbättringsområde, relaterat till den internationella aspekten, skulle vara att mer genomgående dra nytta av de erfarenheter som kommer av att studenterna är från olika länder. I en av kurserna var en uppskattad uppgift att jämföra sitt land med ett annat land. Men i övrigt får vi upplevelsen att de utländska studenterna blir relativt isolerade i förhållande till svenska studenter vid Göteborgs universitet, det svenska samhället och i synnerhet det svenska arbetslivet. Möjligheten för utländska studenter att jobba extra med kvalificerade arbetsuppgifter inom det egna studieområdet är t ex högst begränsade. Kopplingar till praktiskt HR-arbete En utvecklingsmöjlighet skulle vara att etablera ett samarbete med praktiserande HR-personer så att varje kurs fick ett större arbetslivsinslag, inte enbart med hjälp av gästföreläsare, utan även genom riktiga case och studiebesök. Det är positivt att en av kurserna ska utvecklas till att innehålla studiebesök och case och det skulle även här vara önskvärt med mer anknytning till arbetsgivare inom den offentliga sektorn. För studenter som inte har läst till personalvetare i Sverige skulle det kunna vara relevant att dessa ges möjlighet att inom ramen för en valbar kurs komplettera med grundläggande arbetsrätt, speciellt för studenter som har ambitionen att söka arbete i Sverige. Detta förslag framför vi mot bakgrund av att det juridiska inslaget i HR-arbete förefaller öka i betydelse. Kursernas ordning 3

4 Göteborgs universitet, BLUE 11, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Auditgrupp Det kan vara relevant att fundera kring när metodkursen skall ges. För de studenter som precis har avslutat sin kandidatuppsats är det ofta icke-motiverande att läsa metod igen så tidigt i programmet. Detta kan leda till ökad risk för avhopp. En möjlighet kan vara att minska metodkursen i termin 1 till de delar som är mest värdefulla för de tre första terminerna (t ex förmåga att tillgodogöra sig forskningslitteratur kombinerat med aktuell forskning inom området) och spara övriga moment till senare del i programmet i anslutning till examensarbetet. Ett annat område för förbättringar som utvärderingsgruppen har identifierat är att studenterna som börjar på programmet har varierande förkunskaper vilket innebär att den första terminen innebär mycket repetition för många studenter. För att säkra att studenterna som kommer in på masterprogrammet är på ungefär samma kompetensnivå borde det vara ett krav på att ha läst minst en grundkurs i personalarbete/hr samt ha en godkänd kandidatexamen. Studenternas bristande förkunskaper är särskilt bekymmersamma med anledning av att den första kursen har temat Strategic HRM och eftersom detta är en viktig profilkurs är det olyckligt om den blir på en för grundläggande nivå som inte distinkt skiljer sig från de kurser som läses på kandidatnivån på många håll. Vi rekommenderar att de delar som handlar om strategiskt HR skulle behöva lyftas fram på ett tydligare sätt, alternativt utökas. Studenterna kommunicerade en upplevelse av att de saknar mer av det strategiska perspektivet i programmet. Vårt förslag är därför att det finns en första kurs som innehåller mer om grundläggande HRM och labour relations, medan de studenter som i huvudsak har dessa kunskaper läser en valfri kurs istället. Detta innebär att kursen Strategic HRM kan flyttas till termin 2 eller 3 istället och gärna få ett betydande inslag av diskussion med arbetslivsföreträdare och aktiva forskare på området. En relaterad synpunkt är att en nu valbar kurs i företagsstrategi, kanske borde göras obligatorisk för att ge studenterna bättre kunskaper och förmåga att knyta samman generell företagsstrategi med HR-strategier. Lärarkompetens På grund av avsaknad av kursutvärderingar av tillfredsställande svarsfrekvenser kan vi inte uttala oss om hur studenterna har upplevt undervisningen annat är att de intervjuade studenterna över lagt sade sig vara nöjda med undervisningen, särskilt vad gäller de kurser som givits av Handelshögskolan. Vi anser att lärare från de två institutionerna skulle behöva stämma av kursinnehåll och kursupplägg för att minska risken för att Handelshögskolan ses som det bättre alternativet på grund av upplevelsen av hårdare krav och att lärarna där refererar mer till aktuell forskning inom området. Kravnivån borde rimligtvis vara desamma. Och varför uppkommer ryktet att Handelshögskolans lärare generellt är bättre? Här finns det tillfälle för lärande och reflektion. När det gäller lärarnas vetenskapliga kompetens så är denna genomgående god; samtliga medverkande lärare har disputerat och fyra av fem kursansvariga lärare på de obligatoriska kurserna är antingen docenter eller professor. 4

5 Göteborgs universitet, BLUE 11, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Auditgrupp Studentinflytande De intervjuade studenterna ansåg att de kurs- och programansvariga studenterna var tillgängliga och intresserade av att ta del av studenternas åsikter. Då samtliga studenter kom från Sverige vet vi inte om denna uppfattning delas av de icke-svenska studenterna. Det finns en inbyggd risk att studenterna får svårt att få gehör för sina åsikter när de läser olika kurser på olika institutioner. Det är just nu ett stort problem att allt för få studenter besvarar kursutvärderingarna. Orsakerna till detta problem borde undersökas. Beror det på otillräckliga instruktioner/feedback till studenterna, felaktig tidpunkt för utvärderingarna eller på bristande intresse från studenternas sida? Utan någon större vetskap om hur studenterna upplever sin utbildning famlar allt utvecklingsarbete i stor utsträckning i blindo. Framtid Möjligheten att utveckla detta program påverkas av de ekonomiska förutsättningarna för masterprogrammet. De ekonomiska ramarna för att ge en hel termins utbildning (förutom den sista terminen) uppgår till cirka 570 klocktimmar eller cirka fyra arbetsmånader vilket i en internationell jämförelse är lågt för en hel grupp masterstudenter med olika förkunskaper och intressen. Att skapa bättre ekonomiska villkor är därför en angelägen uppgift inte bara för berörda institutioner utan också fakulteter och universitetsledning. Det är svårt för studenter som saknar erfarenhet av praktiskt HR-arbete att formulera vad de saknar och skulle vilja ha mer av innan de har kommit ut på sina arbetsplatser. Det finns behov av ökad dialog med representanter från arbetslivet. Programansvariga lärare behöver fundera på hur ett utökat samarbete med arbetslivet skulle kunna se ut, utan att man för den sakens skull gör avkall på den vetenskapliga kvalitén i utbildningen. Vi föreslår att man redan nu börjar fundera på hur det går att knyta de studenter som nu examineras till utbildningen såsom alumner. Kanske finns det bland denna grupp flera blivande handledare, gästföreläsare och representanter till programråd? Vi ser det som en styrka att studenterna kan skriva examensarbete inom både företagsekonomi och sociologi utifrån intresse och utbildningsbakgrund. Detta tema borde kunna fortsätta att utvecklas till en unik konkurrensfördel för utbildningen. För att denna konkurrensfördel skall bli stark bör följande frågor vara centrala framöver för utbildningsarrangörer, samverkande arbetsgivare och för studenterna själva: Vad är fördelen att ha läst kurser kring labour relations vid arbete med strategiskt HRM? Och vad är fördelen att ha läst kurser kring strategiskt HRM vid arbetsuppgifter inom området labour relations? Svaret på båda dessa frågor kan till stor del bidra till att åstadkomma en mycket efterlängtad och värdefull kunskapsintegration inom modernt personalarbete. 5

6 Göteborgs universitet, BLUE 11, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Auditgrupp C. Social Work and Human Rights (SW & HR) Studentrekrytering, uppföljning och studentstöd Antalet antagna studenter var 67 år 2010 och 39 under 2011 och under båda dessa år påbörjade 22 studenter programmet. Även om det beskrivs i självvärderingen om institutionens välutbyggda relationer ser vi studentrekryteringen som en kritisk faktor. Den stora majoriteten av sökande utanför EU-området kan inte förväntas kunna/vilja betala de nu införda studieavgifterna. För de lärosäten det finns bilaterala avtal med gäller det att öka marknadsföringsinsatserna och att skapa en utbildningsprofil som är attraktiv för dessa studenter. Eftersom lönerna inom den sociala sektorn är lägre än inom t ex naturvetenskap, teknik och ekonomi är det inte självklart att det lönar sig att läsa på programmet utifrån ett ekonomiskt perspektiv för många av studenterna. Utbildningens attraktivitet är därför till stor del avhängigt hur intressant utbildningen framstår för de potentiella studenterna. Det finns därför behov att tydliggöra var för slags mervärden utbildningen kan ge i form av ökad professionell förmåga, intressantare arbetsuppgifter, större möjligheter att åstadkomma goda resultat, etc. Även om det formellt finns en gemensam utbildningsnivå som inträdeskrav till programmet, krävs det stora insatser i början av utbildningen för att ge studenterna en på något sätt gemensam kunskapsbas. Detta beror på att synsätt, teorier och praktiker för socialt arbete skiljer sig åt mellan olika delar av världen. Då internationella studenter (särskilt från länder utanför EU) oftast är vana vid andra undervisningsformer än det svenska systemet med få lärarledda lektioner och stor vikt vid självständighet, grupparbete och ett kritiskt förhållningssätt (även till det som läraren framför) behövs det troligen en än mer systematisk introduktion till det svenska systemet. Ett annat område där det ibland finns bristande förkunskaper gäller studenternas språkfärdigheter även om de på hemmaplan klarat av de efterfrågade språktesterna- ett problem som även delas med andra internationella utbildningar. Det borde övervägas om inte Göteborgs universitet kunde erbjuda kurser i praktisk språkträning gemensamt för alla internationella program under de första 1-2 månaderna och som förstås även svensktalande studenter kan gå. Från utvärderarnas sida vill vi framhålla kursen i Academic Writing som kan utgöra inspiration för andra internationella program när det gäller att ge träning i studenternas förmåga att uttrycka sig skriftligt och på god engelska. Innehåll och utformning När flera institutioner/ämnen samverkar kring ett program finns det behov av stora samarbetsoch samordningsinsatser av lärare från involverade institutioner för att skapa den röda tråden mellan kurser och för att få en jämn och godtagbar kvalitet i programmet. Kurslitteratur och föreläsningar inom Social Work har hållit god kvalitet enligt sammanställningen av studentsynpunkter. Kursupplägg och examinationsuppgifter i kurser inom Social Work, som vi som utvärderare fått ta del av, visar på en ambitiös och välstrukturerad planering. Omdömena om 6

7 Göteborgs universitet, BLUE 11, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Auditgrupp litteratur, innehåll och genomförande varierar däremot mer inom Human Rights. Mer samverkan med institutionen Global studies skulle kunna innebära att masterprogrammet får den nationellt unika profilen Social Work- HR att bli verkligt attraktiv för både svenska och utländska studenter. Vanliga masterutbildningar på engelska i socialt arbete finns på flera lärosäten i landet men Göteborgs kombination är unik! Som utvärderare ser vi det som olyckligt att det finns ett såpass litet samarbete och utbyte mellan masterprogram i socialt arbete på svenska och på engelska. Delvis beror detta på skillnader mellan en svensk och en utländsk kontext, men inom ämnesdelar som berör teoretisk grund, vetenskapligt synsätt, forskningsmetoder, academic writing etc borde det kunna vara fruktbart med en ökat integration med de svenska magister/masterkurserna. Varför inte låta svenska studenter ta del av föreläsningar på engelska som samläses med de utländska studenterna? Om det kursorganisatoriskt är svårt att samordna kanske det vore praktiskt genomförbart att ordna gemensamma seminarier kring internationella teman. Förutom det gemensamma teoretiska innehållet skulle seminarierna bidra till att svenska och internationella studenter får kontakt med varandra på ett naturligt sätt till gagn för båda grupperna. En styrka i programmet är att institutionen ordnar med praktikplatser där att det går att koppla samman teoretisk kunskap med yrkespraktik. Inom området Human rights är arbetslivskopplingen betydligt svagare. Praktikplatserna är enligt lärarnas beskrivning väl beprövade platser med handledare som återkommer år från år bra utifrån ett socialt arbetes perspektiv men praktikplatsernas inriktning bör vidgas till att även integrera inriktningen HR. Som utvärderare har vi inte fått några indikationer på att det förekommer ett systematiskt kvalitetsarbete med koppling till utbildningen, vilket är viktigt ur både ett lärosätesperspektiv och ett studentperspektiv. Ett systematiskt kvalitetssäkringsperspektiv ger över tid indikationer både på hur samordningen mellan två institutioner genomförs i praktiken och på vad studenterna tycker genom kursutvärderingar i GUL, vilket tillsammans med gemensamma programdiskussioner kan ge underlag för framtida utvecklingsstrategier. Lärarkompetens Undervisningen bedrivs av lärare med tillfredställande formell kompetens och internationella gästlärare är engagerade i olika avsnitt i utbildningen (ex föreläsningar och vid examinationer). Vi ser med tillfredsställelse med att examinatorer av uppsatser görs av lärare med professors- och docentkompetens. Vi anser att lärare från de två institutionerna skulle behöva stämma av mer och i större utsträckning samarbeta kring kursinnehåll och kursupplägg för att tydliggöra programmets röda tråd även om varje institution sedan genomför kurserna på hemmaplan. Studentinflytande Med hänsyn till att två olika institutioner är involverade är det alltid större svårigheter för studenter att få inflytande över helheten, vilket gör det än angelägnare att lägga vikt vid systematiserat kontaktarbete både mellan institutionerna och med studenterna. 7

8 Göteborgs universitet, BLUE 11, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Auditgrupp Som utvärderare har vi svårt att få en tydlig bild av hur studenterna upplever sina möjligheter till inflytande på utbildningen eftersom vi enbart tagit del av lärarsammanställningar av kursutvärderingar och tyvärr inte haft möjlighet att träffa mer än en student vid vårt besök. Intresset för studenter att ge synpunkter på kurserna skulle troligen öka om institutionen använde sig av GUL och studenterna visste att deras synpunkter var anonyma. Många utländska studenter är inte vana från sina hemländer att kunna framföra kritiska synpunkter på sin utbildning direkt till lärare och avstår därför från att fylla i öppna enkäter. Omvärldsanalys Vi som utvärderare saknar information (kanske finns den fast vi glömt efterfråga den) från den internationella masterutbildning som bedrivits allt sedan 1993 kunskaper om utbildningens relevans för det sociala arbetet. För marknadsföring både internationellt och nationellt vore det bra att kunna hänvisa till vad tidigare studenter arbetar med eller hur de använt sin examen. Med hänsyn till det ännu så länge är få master studenter som hunnit genomföra programmet kan utgångspunkten för omvärldsanalysen starta i den tidigare magisterutbildningen. Det borde också utarbetas Modeller för samverkan med alumner och avnämare i planering, genomförande, uppföljning och utveckling av programmet, t ex programråd med externa representanter. Framtid Ett masterprogram inom Social Work med inriktning mot Human Rights framstår som en innovativ och framtidsinriktad utbildningsprofil som stämmer väl överens med definitionen och innehållet i ämnet socialt arbete utifrån ett internationellt perspektiv. Det gäller dock att koppla ihop dessa ämnen till en attraktiv utbildning som arbetsgivare nationellt och internationellt värderar ett koncept som kanske just nu har större potential internationellt än nationellt. Det krävs dock stora internationella marknadsföringsinsatser för att sprida information om utbildningen och detta borde vara en angelägenhet för GU centralt, eftersom utbildningens framtid avgörs av tillströmningen av internationella studenter. Frågan är om det finns resurser och intresse hos GU att marknadsföra det som skulle kunna betecknas som en helt unik utbildning. Därutöver kommer frågan om institutionen och GU (på olika nivåer) är förberedda på att sälja utbildningen från marknadsföring och antagning till bostäder och kring-arrangemang (i samverkan med andra internationella masterutbildningar)? Övrigt av vikt om programmet Som utvärderare skulle vi gärna se mer juridikinslag i programmet särskilt med koppling till området mänskliga rättigheter. 8

9 Göteborgs universitet, BLUE 11, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Auditgrupp D) Sammanfattning Det har varit givande att ha fått möjligheten att utvärdera två olika masterprogram eftersom det har hjälpt oss att se både likheter och skillnader kring hur utbildning på den avancerade nivån bedrivs inom det samhällsvetenskapliga området vid Göteborgs universitet. Likheterna rör problemet att attrahera ett tillräckligt stort antal studenter för att kunna vidmakthålla en redan vid utgångsläget pressad budget utan att behöva ge avkall på väsentliga förkunskapskrav. Vi ser också gemensamma problem med att integrera de utländska och svenska studenterna och få de förstnämnda att känna sig välkomna och värdesatta, liksom att få till ett bra samarbete över ämnes/institutionsgränser. En del av dessa problem behöver man arbeta med på institutionsnivån men också på den universitetsgemensamma nivån. Vi hoppas att vår rapport liksom liknande rapporter i BLUE 11 kan användas för att skapa en gemensam syn kring hur Göteborgs universitet bör bedriva internationella masterprogram. Vi skulle också rekommendera att företrädare för båda dessa program att träffas för att utbyta erfarenheter och få tips och vägledning också kring vad respektive lärarlag har lyckats väl med till exempel hur man inom SHRM & LR har arbetat med att skriva kursplaner och koppla undervisningen till pågående forskningsprojekt eller hur SW & HR arbetar med att få sin praktikkurs att fungera så bra. SWOT-analys, Strategic Human Resource Management and Labor Relations Innan vi går igenom de olika delarna i SWOT analys vill vi ge lyfta fram några generella rekommendationer: 1) I samband med att den första kullen examineras bör studenterna bjudas in till en feedback-diskussion kring vad som har varit bra och mindre bra med utbildningen. Även diskussioner bör föras lärare emellan kring läranderesultat och studentprestationer. 2) Resultatet från dessa diskussioner, tillsammans med denna rapport kan sedan användas som grund för ett målinriktat utvecklingsarbete. Utvecklingsarbetet bör enligt vår uppfattning innebära att det görs en revidering av kursstrukturen, både vad gäller kursernas ordning och vilka kurser som bör vara obligatoriska. 3) Om våra studentsynpunkter är representativa, så bör ordet strategisk kunna vara ett nyckelord i detta arbete. Andra nyckelord att ta fasta på i utvecklingsarbetet är enligt vår uppfattning praktik- och arbetslivskoppling. 4) Slutligen vill vi uppmana till att åtgärder tas för att höja svarsfrekvensen på kursutvärderingarna och för att förtäta samarbetet mellan de olika institutionerna. Kanske är det även möjligt att i större utsträckning samproducera kurserna över institutionsgränserna? 9

10 Göteborgs universitet, BLUE 11, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Auditgrupp Styrkor - Unik och tvärvetenskaplig profil på programmet - (Strategic) Human Resource Management upplevs som ett alltmer uppmärksammat och viktigt område inom företagen i takt med ökad globalisering och konkurrenstryck - Det finns en tydlig internationell profil genom hela programmet - Programmets förankring i relevant forskning - Lärarnas vetenskapliga specialkompetens inom området och visat engagemang - Relativt goda möjligheter till valfria kurser och att välja ämnesinriktning för examensarbetet - Variation i undervisningsteman och examinationsformer - Omfattande instruktioner vid kursstart Svagheter - Relativt låg söktryck; antalet behöriga studenter som vill börja på programmet alltför få. - Arbetsgivare är inte vana att anställa Masters in HRM & labour relations, det är fortfarande oklart hur de första jobben efter examen ser ut och vilka organisationer som värdesätter studenternas specifika kompetenser. - Ojämna och ibland bristfälliga förkunskaper inom det aktuella temat för programmet hos de inkommande studenterna. - Ojämna och ibland bristfälliga förkunskaper i engelska hos de inkommande studenterna. - Kopplingen mellan utbildning och arbetsliv borde kunna vara mer omfattande på ett yrkesförberedande masterprogram; från programråd till praktiktjänstgöring. - Att inte skolan kan hjälpa alla studenter som vill detta att få en praktikplats. - Kopplingen till den offentliga sektorn och ideella organisationer är svagt utvecklad. - Klart otillfredsställande svarsfrekvens på kursutvärderingarna. - Skillnader i arbetssätt, undervisningsformer och kravnivå mellan sociologen och handels skillnaderna bör ligga i vad som lärs ut, snarare än hur det lärs ut. - Nyttiggörandet av deltagarnas varierande kulturella och erfarenhetsmässiga bakgrund. - De utländska studenterna upplever sig mindre integrerade med universitet och dess övriga verksamhet och de kan känna sig ganska isolerade. Möjligheter - Att behovet av personer med en kvalificerad utbildning av detta slag ökar till följd av ökade krav på god hushållning av mänsklig kompetens bland arbetsgivare. - Att stärka samverkan med HR-specialister vid företag och andra organisationer. - Att det byggs upp ett fortlöpande samarbete med blivande alumner. - Att samverkan med de båda institutionerna stärks genom en ömsesidig anpassning. - Att samarbetet med andra internationella utbildningar vid GU ökar. - Att det strategiska perspektivet i utbildningen utvecklas. - Att inslaget av förmågeutveckling kring projektledning och förändringsarbete utvecklas. 10

11 Göteborgs universitet, BLUE 11, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Auditgrupp Hot - Att ett minskat antal studenter leder till att utbildningens ekonomi försämras. - Att de utländska studenternas förväntningar (särskilt de betalande studenternas förväntningar) inte blir uppfyllda den omfattning så att de blir nöjda med sin utbildning. - Att andra utbildningsarrangörer satsar på liknande utbildningar. - Att arbetsgivare inte erbjuder anställda med masterutbildning en utbildningspremie i förhållande till kandidat- och magisternivån. - Att engagemanget för utbildningen hos involverade lärare sviktar. - Att stödet för utbildningen från berörda institutioner och fakulteter sviktar. SWOT-analys Social Work and Human Rights (SW & HR) Inledningsvis vill vi ge följande generella rekommendationer: 1) Ta vara på den goda mångåriga erfarenheten från den internationella magisterutbildningen i socialt arbete men vidareutveckla och fördjupa samarbetet med institutionen för Global Studies och med den svenska masterutbildningen. 2) Ökade satsningar på internationella marknadsföringsaktiviteter och samarbetsavtal för att säkra studenttillströmningen 3) Utarbeta ett strukturerat kvalitetssäkringssystem och använd kursutvärderingssystemet i GUL. Styrkor - Lång tradition av framgångsrik internationell utbildning inom Social Work - Ämneskombinationen Social work - Human Rights är unik! - Att institutionen (och universitetet?) stöttar utbildningen ekonomiskt - De verksamhetsförlagda delarna i en av kurserna och den teoretiska anknytningen till sociala problem i verksamheten är välstrukturerad - Institutionen ordnar med praktikplatser med handledning nationellt för utländska studenter och internationellt för svenska studenter - Engagerade lärare med god kompetens och lärarkontinuitet - Bra sociala aktiviteter som ger förutsättningar för god trivsel för studenterna Svagheter - Sjunkande söktryck och få studenter från andra kontinenter påverkar utbildningens genomförande och utbytet studenter emellan kunskapsmässigt och socialt - Human rights-delen saknar arbetslivskopplingar - Avsaknad av tydlig koppling mellan kurser i Social Work och Human Rights för att skapa programmets röda tråd 11

12 Göteborgs universitet, BLUE 11, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Auditgrupp Avsaknad av verksamhetsförlagda studier (praktikplatser) med integrering av socialt arbete och mänskliga rättigheter - Utbildningen leder inte till en av arbetsgivarna (i Sverige) erkänd och efterfrågad yrkesexamen (ett problem som delas med många andra masterutbildningar) - Samordning mellan den svenska och den internationella mastern saknas och skulle kunna ge mervärde för båda programmen såväl kunskapsmässigt som kulturellt och socialt - En avsaknad av systematiskt strukturerat och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete - De utländska studenterna har få kontakter med institutionens svenska studenter liksom med studentkåren. Möjligheter - Utökat samarbete med övriga masterutbildningar vid institutionen och inom GU för att utbyta erfarenheter och diskutera likartade och gemensamma problem för olika internationella masterprogram kring rekrytering, språkproblem, nivåproblem, praktikinslag och examensarbeten - Förbättrat samarbete med Global Studies för de nuvarande kurserna och eventuellt nya kurser inom det området. - En kvalitetssäkring (och en rättssäkerhetsfråga för studenterna) vore om det alltid funnit resurser för att ha två examinatorer för examensarbeten (uppsatser) - Utökad internationell och nationell marknadsföring för ökad rekrytering - Ökat samarbete med kommuner och frivilligorganisationer avseende Human Rightspraktikplatser i syfte att öka den dimensionen i programmet men också som en tydlig koppling mellan utbildning och framtida arbetsliv. Hot - Att ett minskat antal studenter leder till att utbildningens ekonomi försämras och därmed dess möjligheter att ge god kvalitet i utbildningen. - Låga statliga intäkter i form av HST/HPR i relation till kostnaderna för att hålla hög kvalitet (t ex för handledning av examensarbeten) - Minskad tillströmning av internationella studenter på grund av studieavgifter om det inte finns avtal/stipendier. Risk att den internationella profilen går om intet utifrån att den så tydligt bygger på studenternas erfarenheter av socialt arbete i olika länder. - Att de utländska studenternas förväntningar (särskilt de betalande studenternas förväntningar) inte blir uppfyllda den omfattning så att de blir nöjda med sin utbildning. - Att engagemanget för utbildningen hos involverade lärare sviktar. - Att stödet för utbildningen från berörda institutioner och GU sviktar. 12

13 1 BLUE 11 Better Learning in University Education Basic facts about the programme Name of the programme: STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND LABOUR RELATIONS (SHRM and LR)* Responsible programme leader/director of studies: OKSANA SHMULYAR GRÉEN/MARK ELAM Number of higher education credits: 120 HEC** Level (first/second cycle): SECOND LEVEL Title of qualification: MASTER OF SCEINCE (120 HEC) IN STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND LABOUR RELATIONS Year started in present form: H10 Main participating departments: SOCIOLOGY DEPARTMENT, AND BUSINESS AND ADMINISTRATION DEPARTMENT Rate of study (full-time/part-time): FULL TIME Campus/distance: Campus Placement in higher education credits: 120 HEC Programme is conducted entirely/partially/not in English: ENTIRELY IN ENGLISH Admission to the programme (every semester/every autumn/every spring/other): EVERY AUTUMN Place allocation previous/most recent academic year (FTEs) semester/year: 35 places HT2010, 35places HT2011 Approximate allocation of funds to the programme/year: HT2010: ; VT2011 and HT2011: (extra)*** Coordination, if any, with other programmes: Some courses are taken in collaboration with Master of Science in Management, at the Graduate School, School of Business, Economics and Law Relevant weblinks (programme syllabus, course syllabuses etc.).: and https://gul.gu.se:443/public/courseid/38262/launchpubliccourse.do?id=38262

14 2 Any comments on the above information: *In the text that follows the full title of programme will be abbreviated to S HRM and LR. **This report is based mainly on the evaluation of the compulsory courses of the programme, which corresponds to the 90 hec out of 120 hec for the whole programme. ***Allocation of extra funds is aimed for the 2011 alone. Theme Sub-theme Ι. Student recruitment, follow-up and student support A. Recruitment and applicants per place. Describe/specify and comment on: 1. Planning figures, number of applicants and number actually admitted to the programme on the two most recent admission occasions and the size of the programme in relation to courses and programmes offered and labour market. S HRM and Labour Relations* Planning figures (17 international+ 18 national) Number of applicants 47** (119) 54 international + 98 national Actually admitted to the programme international +25 national Registered 33 24*** (11international+ 13national) *All figures refer to the data from the 2 nd admission round (2:a urval). ** Figure refers to the number of applicants who choose the programme as their 1 st choice. In brackets total number of eligible applicants. ***In 2011 considerably lower number of students have been registered for the program partly because of the drop in international students coming from outside EU/EES and thus obliged to pay fees for their education, and partly because several applicants were recruited for jobs

15 3 and decided to postpone their studies until the next year. There are approximately 18 educational programmes with a HR profile in Sweden. Only five of them are offered as Master programmes, for instance in Umeå and in Linköping. S HRM and LR is the only international Master programme with English as the language of instruction. It is also the only program with the major in strategic issues in HR. Our programme also offers elective courses, one of which is a work placement, which allows the students to practice the HR function at different working places in Sweden and abroad. Given the fact that the programme recruits both international and national students it is difficult to make any prognosis with regard to the employment possibilities of the programme s future graduates, because some of them may find better job opportunities abroad. When it comes to the Swedish labour market, according to the latest report from SACO Framtidsutsikter2015 HR-graduates should have good opportunities to find job. Thus, the size of the S HRM and LR programme can be regarded justified, also in relation to the fact that in spite of the highest application rate that the programme has at the Gothenburg University the rate of registration at the programme in H2010 and H2011 is slightly lower than the planning figures. Planning figures, number of applicants and number actually admitted to the programme on the two most recent occasions with regard to international students (for programmes given in English). It is only during the 2011 admission process that it has become possible to distinguish exactly how many international students have applied and have actually been admitted and registered for the programme. As indicated above (A1) there were 17 places allocated for international students, 25 of them were admitted to the program and 11 of them were registered. 3 out of 11registered students are paying fees for their education, and 1 has a scholarship. 2. Recruitment efforts (broadened recruitment, marketing etc.) S HRM and LR program recruits potential students via the following channels. Before the first admission in the Fall 2010 a number of meetings were held for the students who attend a Bachelor Programme in HRM at the University of Gothenburg. The program has its own homepage that serves for information and recruitment of students all around Sweden. At the same time information about the programme is available through two other international sources: and We continue with presentations about the program for the students of the bachelor program in HRM situated at our Department and invite other students who are interested. The programme also has a printed brochure, which has been used at several occasions at the Education Fairs in Sweden, and other information days for potential students. B. Student follow-up and student support. Describe/specify and comment on: 1. Average student completion rate on the programme (annual performance equivalents in relation to full-time equivalent students) in past year. S HRM and Labour Relations HT2010 VT2011 compulsory electives compulsory electives full-time equivalent students 14,95 0 8,8 6,63 annual performance equivalents 3,30* 0 7,60 7,50 Completion rate% ca 22% 0 ca 86% ca 113%

16 4 *The final examination for both courses, which start the programme, is in January the year after, thus such a low performance rate. The programme has a relatively good completion rate, yet there is a strong tendency among students to combine their studies together with a job on the side, which may influence the degree of completion negatively. 2. Follow-up of students on the programme (dropouts, retention). The programme has had a low drop-out rate so far. Out of 33 students registered H10, 3 have dropped-out from the whole programme, and 5 have taken a study postponement with the aim to return back to the programme later on. All rules and procedures related to the studies on the programme and at the Department of Sociology are outlined in the Study Guide (an example of which is attached to the report), which students receive as soon as they start the programme. The routines for improving retention are the following. Students are invited to 2 introduction days when they begin the programme and then on a number of other occasions during the term, when the director of the programme, study advisor and some teachers come to inform them about the courses during the next terms, news and events at the programme, as well as follow ups of the courses that are done during the elective period. At the end of the first year the study advisor contacts students that have obvious problems in succeeding with their studies. The students are then invited to meet the study advisor in case they would like to discuss their problems and receive some guidance. Another way of following up the students is that before every new course, students are required to do an on-line registration for the course. The same procedure refers to the elective courses as well. Hereby the administration have a good idea of how students are proceeding with their studies and can keep close contact with them even when students are taking courses during the elective periods. 3. Methods for identifying students' needs for special support. The study advisor informs the students already during the introduction days that there is support for students with special needs. Information is given both verbally and through a Study Guide hand book handed out to the students. The study advisor encourages students to take contact if there are any kinds of questions regarding this. ΙΙ. Content and formulation A. Content. Describe/specify and comment on: 1. Methods for ensuring the quality of course syllabuses, e.g. occurrence of regular revisions to course syllabuses Syllabuses of all compulsory courses included in the programme follow the formal format for the course syllabus adopted by the Faculty of Social Sciences. Moreover, the teaching and examination forms are closely related to the learning outcomes set up for every course and for the programme in the whole, following the recommendations of Blooms taxonomy. In addition to that, after the completion of each course on the programme the course co-ordinator makes an anonymous course evaluation via GUL. This evaluation together with the course report is discussed at the program board meetings at least twice per term. The same documents are also discussed at the teachers meetings at least once per term. In case if the evaluation indicates problematic areas/issues the program board directs the course co-ordinator to revise the course syllabus and make sure that the necessary changes of the course are carried out before the course will be given next time. The final decision on the changes is taken by the Faculty of Social Sciences. 2. Methods for ensuring that the content of the programme meets the qualitative targets of the Higher Education Ordinance (i.e. that the intended learning outcomes of the course syllabuses taken together fulfil the qualitative targets)

17 5 It is the task of the program director together with the program board to make sure that the intended learning outcomes of the course syllabuses taken together meet the qualitative targets set out for the program. This is done through dialogue with course co-ordinators and students representatives who attend the regular teachers meetings. Another way to achieve this is to organise course-quality conferences, which we have an ambition to start with as soon as the first group of students has completed the programme at the end of spring of B. Scientific/artistic quality. Describe/specify and comment on: 1. Methods for ensuring scientific/artistic quality. The programme contains compulsory and elective courses (see Program syllabus). To ensure the scientific quality of these courses, the programme first of all recruits qualified teaching staff. Out of 20 teachers currently involved in teaching on the programme (future supervising and examining teachers are not included here) all have a PhD degree either in sociology or business administration with a special interest in HRM and Labour Relations. Secondly, the teaching and especially the examining staff on the programme often combines lecturing with participating in different research projects, both in Sweden and internationally, providing them with expert knowledge within the field of HRM (for instance organisational theory, labour market, leadership, governance, education and learning at work). Thirdly, the quality of the courses offered by the programme is assured by the formalised collegial procedure of writing the course syllabus, scrutinising it and evaluating its performance. These are the main methods to insure the scientific quality of the courses in particular and the programme as the whole. Choice of the literature used on the courses is also an important factor in guaranteeing the quality of the education. All literature lists are suggested by the teachers responsible for the courses then scrutinised by the program board and FUN (Forskarutbildningsnämnd) at the Sociology department and if approved, they are decided upon by the Faculty of Social Sciences. All literature on the courses is in English. Every course uses mainly books in combination with a number of scientific articles relating to the relevant issues. Added to this is the way the PV2202 Challenges in Strategic HRM and PV2500 Master thesis course are designed (starting in November 2011 and Spring 2012 respectively) in order to strengthen the quality of the programme. Meaning that students have a possibility to plan their thesis already during the course on Challenges in HRM by making a significant literature research and writing a PM for their thesis. The next step at the course PV2500 is to guide them in designing their study, collect their material and present their thesis drafts approximately 3 weeks before the end of the term in order to enable them to finalise and improve the final thesis. 2. Methods for integrating up-to-date and relevant research. In order to integrate relevant research into the content of the programme the following methods are used. To begin with, several teachers at the programme are involved in research projects related to HR and managements issues. Some of the scientific articles used as course literature are written by the teachers on the programme as well. Another way to integrate current research is by inviting guest lecturers, both researchers and practitioners, who present their ongoing research projects for the students. Furthermore, all programme courses have research literature seminars where relevant research is discussed. In addition, such programme courses as Research methods (15 hec), Challenges in Strategic HRM (7,5 hec) and Master thesis in Strategic HRM (30 hec) are particularly designed for students to independently search, use, analyse and evaluate the relevant research in the field of HRM. Moreover, in the last course both supervisors and examining teachers are doing research providing them with the expert knowledge in the field of HRM.

18 6 In addition, the Master thesis course itself has as its aim to produce an independent scientific work, which can take the form of a research article or a research report, both based on the relevant research. C. Formulation. Describe/specify and comment: 1. Types of instruction used in the programme, proportional distribution (approximate) between the various types of instruction and any changes during the programme. The primary type of instruction on programme courses is lecturing, in combination with seminars, workshops and team-work. A typical 15 hec course on the programme is allocated around 285 lecturing hours (klock timmar, data for H2011), which are divided approximately in 2/3 to lectures and in 1/3 to other types of instructions. Guest lectures, given by the HR practitioners, are also a well-integrated element in teaching instructions, especially on the courses PV2101 and PV2202. Elective courses on the programme may use somewhat different types of instruction. PV2400 Work placement, to mention but one, is an elective course that is aimed at practising the HRM function at actual working places. A student is supposed to find a work placement independently, with perhaps some help provided by the leader of the course. Course participants are located at different work places in Gothenburg, or in Sweden, or elsewhere they find the placement for the course, where students spent most of their 10-weeks time. The course has three follow-up seminars and the final examination seminars, where both students and their employers are invited. Given the fact that SRM and RL is a new programme no significant changes in the instruction types have yet occurred. 2. Examination formats used in the programme, proportional distribution (approximate) between the various examination formats and any changes during the programme. The examination format at the compulsory courses includes both individual and group written assignments, where the former comprise 2/3 and the latter 1/3 of all examination forms. In both examination formats, the oral presentation for the whole group are a standard element. The predominance of the individual examination format is a conscious strategy to promote active and independent learning processes. Some examination formats are used in more than one course and include: group paper presentations, individual written examination in an examination hall and individual home examination. Others, including mini-lecture, literature seminar, individually written assignments, research proposal, and Master thesis are the examination formats used in single courses. There are some minor changes that occurred before the Fall 2011 on the first course of the programme PV2101 and will occur on the course PV2201 starting in Spring These changes are mainly due to the fact that course evaluations for these two courses indicated that the work load and the learning outcomes on these courses did not correspond to the examination format, thus the examination format in both courses has been revised before the courses were given for the 2 nd time. 3. Approximate number of hours/week of teacher-supervised time during first year of programme - and any variations during the programme. Teacher-supervised time during the first year of the programme varies between 4 to 12 hours per week, depending on the presence of workshops or seminars during the week. All compulsory courses follow approximately the same time frame, except the Master thesis course where the supervision time is allocated to 7, 5 hours (30 kl t) for the whole period of 20 weeks. 4. Methods for educational development work within the programme. The educational development work within the programme takes place first of all during the teachers meetings (once per year), where

19 7 teachers responsible for the courses hold a presentation in relation to their course and other participants have a chance to reflect upon this and their own courses. The student representatives give their own feedback on the courses during these meetings, which is an important way to ensure their influence on the content and the quality of the programme and all courses in particular. Another way to develop courses is through the active learning and course evaluations. This is what happened to the courses PV2101 and PV2201 where in dialogue with students the course co-ordinator had to design a new examination format to reach a better correspondence with the content and the learning outcomes. Another contribution to educational development within the programme is the information from the evaluation exercises, which students are suggested to participate in 2 times during the programme. The first time, they are suggested to reflect upon their expectations and fears towards the programme during the introduction days, the second time the same exercise will be performed in approximately 1 year after the start of the programme. All exercises are summarised by the program director. Students write their reflections anonymously. D. Quality of student performance. Describe/specify and comment on: 1. Methods for ensuring quality of students performance in examinations (e.g. existence of assessment and grading criteria). Every course on the programme has a course syllabus, course schedule and literature list. Most of the courses also have a course description (see provided example for PV2101). In addition to the programme syllabus, the course syllabuses clearly specify the assessment and grading criteria for every course, including the criteria for G and VG. Each examination within the courses has a specific definition of these terms as well. 2. Results attained in relation to qualitative targets in the Higher Education Ordinance (also requested in connection with the Swedish National Agency for Higher Education s programme evaluations). The first group of graduates completing the programme are due Spring To provide an insight into how the students' attain their results at the individual courses within the programme the following summary may serve a purpose: Courses Hec Term Registered students Amount with the final result VG G U No result PV H PV H (partially )4 no results PV V (partially) 4 no results PV2400* 15 V FEA 451* 7,5 V FEA 455* 7,5 V Ruhr 30 V university* *Electives courses. Observe that courses PV2400 and courses at the Ruhr university are graded only with U or G.

20 8 What is worth noting is that there is a group of students, approximately half of those admitted in 2010, that actively follow the courses and perform with relatively high results. A lower performance rate among another half can be explained by the fact of combining studies with the job on the side as well as drop-outs and and postponement of studies during the spring term E. International perspectives in the programme. Describe/specify and comment on: 1. Approximate proportion of literature in English and/or languages other than Swedish. Given the international profile of the programme all literature used on the compulsory courses is in English. While following the electives courses students may use literature in other languages as well. 2. Approximate number of exchange students and teacher exchange, outgoing and incoming in In 2010 the programme did not have any incoming or outgoing exchange students. The same applies to the teachers. However, during the period of elective courses for students admitted to the programme in the Fall 2010, 3 of them attended courses corresponding to 30 hec at the Ruhr University in Germany, with whom S HRM and LR has an exchange programme. 3. Methods/activities used so that students are well prepared for work in international contexts after their education. The very composition of the student group at the SHRM and LR programme where minimum 1/3 of the group in 2010 and almost ½ of the group in 2011 comes from other countries than Sweden provides a good opportunity for all students to prepare themselves to learn from and to work in an international environment. Moreover, during the group or team-work assignments the students are divided into working groups containing people from different countries. The courses on the programme also include case-studies from different countries in order to insure that students receive an opportunity to deepen their competence in relation to international issues. Beginning from the Fall 2011 students have been offered a lecture on Intercultural communication in order to underline the importance of being aware of various issues that can arise in an international environment (for instance cultural shock or cultural norms and traditions). During the elective period on the programme students also have a possibility to choose courses at the Ruhr University in Germany or attend a Work placement course in any country of their choice. 4. International experience of the teachers who principally teach on the programme. Teachers who principally teach on the programme have a broad international experience as well. Of 8 teachers principally teaching on the programme, all but one have had experience of international exchange for at least 4 months and maximum for 1 year. Countries where teachers have been on exchange include Italy, the USA, France, Japan and the United Kingdom. All these teachers also actively publish in English, including scientific articles, chapters in books, reports, conference papers etc. All the teachers have also a long experience of teaching in English, for a few beginning in the mid-1990s and for the majority beginning from the early Several of the teachers are also involved in teaching on other international programmes, including the Master programme in Management, Master programme in International Organisation and Global governance, as well as Master in European Studies. In addition, several of the teachers principally teaching on the programme participate in international research projects, which provide both wide international networks and active participation in international conferences.

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng)

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) Programme descriptor for Master of Business Administration 60 ECTS credit points (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) 1. General information The programme offers broad knowledge of Business Administration

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN INFC50 Ekonomihögskolan Institutionen för Informatik INFC50

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN INFC50 Ekonomihögskolan Institutionen för Informatik INFC50 Kurskod / Course code Huvudområde/ Main field of study INFC50 Informatik; Informationssystem / Informatics; Information Systems Kursbenämning / Course title Content Management Systems / Content Management

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Research evaluation in Sweden FOKUS

Research evaluation in Sweden FOKUS Research evaluation in Sweden FOKUS Swedish Research Council Hearings May 2014 Content Background Working process Proposed draft model Future work Timetable Questions and discussion UoH research income

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT)

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) Person 119 Basic Information 1. Name Maria Nehlin 2. E-mail address: maria nehlin@hotmail.com 3. Exchange university Nagoya University 4. City Uppsala 5. Country Sverige 6. First semester of your exchange

Läs mer

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Department of Information Technology, template version: 0.1 Page 1(2) Number of students passed

Department of Information Technology, template version: 0.1 Page 1(2) Number of students passed Department of Information Technology, template version: 0.1 Page 1(2) Course Information Technology and Users / IT-system och människor i samspel Term Year Code 1TS230 Spring Number of registered students

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

AUDIT-gruppens rapport över Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet (kurserna ÖU2100 respektive ÖU2200)

AUDIT-gruppens rapport över Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet (kurserna ÖU2100 respektive ÖU2200) AUDIT-gruppens rapport över Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet (kurserna ÖU2100 respektive ÖU2200) Inledning Som ett led i arbetet med att höja kvaliteten i utbildningen vid Göteborgs universitet

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen / har avlagt Civilingenjörsexamen has been awarded the Degree of Master of Science in Engineering utfärdat/issued 1 april 2010 av rektor vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH by the President of the Royal

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

IT Management, 60 högskolepoäng

IT Management, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZEG24 IT Management, 60 högskolepoäng IT Management, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer