B) Strategic Human Resource Management and Labor Relations (SHRM & LR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B) Strategic Human Resource Management and Labor Relations (SHRM & LR)"

Transkript

1 Göteborgs universitet, BLUE 11, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Auditgrupp Granskning av två internationella masterprogram vid Göteborgs universitet: Slutrapport från Auditgrupp 5 inom SAMFAK/BLUE 11 Malin Albrektsson, Göteborgs stad Kerstin Gynnerstedt, Linnéuniversitet Mirjana Radulovic, SKF Stefan Tengblad, Högskolan i Skövde (ordförande) Emma Åberg, Göta studentkår A) Inledning Vi överlämnar härmed en granskningsrapport av två internationella masterprogram vid Göteborgs universitet dels Strategic Human Resource Management and Labor Relations och dels Social Work and Human Rights. Underlaget till rapporten har utgjorts av program- och kursbeskrivningar, studieanvisningar, kursutvärderingar, självvärderingsrapporter samt intervjuer med representanter för lärare och studenter. Vi tackar härmed utbildningshandläggarna Kerstin Henningsson och Victoria Nilsson Lissvall för den hjälp vi har fått med att få fram alla dokument. Rapporten är indelad i tre avsnitt, först beskrivs respektive masterprogram utifrån de granskningsområden som är identifierade i BLUE 11 och sedan sammanfattas rapporten med en SWOT-analys följt av rekommendationer i punktform. B) Strategic Human Resource Management and Labor Relations (SHRM & LR) Studentrekrytering, uppföljning och studentstöd Detta program är relativt nystartat, den första studentkullen antogs under HT 2010 och ges i samarbete mellan Sociologiska institutionen och Företagsekonomiska institutionen. Antalet antagna studenter år 2010 var 42 respektive 50 för Av dessa påbörjade 33 studenter utbildningen 2010 och 24 studenter under Av studenterna som påbörjade utbildningen 2010 har sedan 3 slutat och 5 begärt studieuppehåll, vilket får anses som en tillfredsställande genomströmning. Antalet studenter utanför Europa har emellertid minskat kraftigt under 2011 till följd av det nya avgiftssystemet. Studentrekryteringen är en kritisk faktor att beakta framöver och det finns behov av åtgärder för marknadsföring och curriculum-utveckling för att öka 1

2 Göteborgs universitet, BLUE 11, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Auditgrupp programmets attraktivitet. Marknadsföring kan eventuellt innebära att utnyttja internationella samarbetsavtal särskilt med lärosäten som inte själva erbjuder liknande utbildningar. Beträffande curriculum-utveckling så bör särskilt arbetslivsperspektivet tas i beaktande för att tydligare positionera de examinerade studenterna i förhållande till andra PA-studenter. Att inrikta sig mot så kallade strategiskt personalarbete låter förnuftigt, men risken finns att det kan bli svårt för dessa studenter att konkurrera med PA-studenter med flerårig arbetslivserfarenhet inom detta arbetsområde. En möjlighet kan vara att utbildningen genom ökat inslag av projektledning och organisationsutveckling stärker studenternas förmåga att leda projekt- och utredningsarbete, att de genom analytisk förmåga och förmåga att hantera komplexa informationsmängder kan vara med och leda utvecklings- och förändringsarbete inom HR-området. Ett annat område där det ibland finns bristande förkunskaper gäller studenternas språkfärdigheter även om de på hemmaplan klarat av de efterfrågade språktesterna. Det borde övervägas om inte Göteborgs universitet kunde erbjuda kurser i praktisk språkträning gemensamt för alla internationella program under de första 1-2 månaderna och som förstås även svensktalande studenter kan gå. I programmet Social Work and Human Rights finns det en kurs i Academic Writing som eventuellt kan utgöra inspiration när det gäller att ge träning i studenternas förmåga att uttrycka sig skriftligt och på god engelska. Från utvärderarnas sida vill vi ge beröm för det föredömliga introduktionsdokumentet som beskriver såväl hur studierna är organiserade som hur det är att studera i Göteborg utifrån skilda aspekter, allt ifrån hur man bör klä sig till vart man skall vända sig ifall man behöver ha hjälp med något. När det gäller att ordna så att de utländska studenterna blir socialt integrerade med svenska studenter går det att göra mer, många svenska studenter är mer intresserade av att läsa kurserna och få betyg än att ta del av de utländska studenternas erfarenheter och kontaktnät. Innehåll och utformning Innehåll och arbetsformer Vi har gått igenom samtliga kursplaner och finner att dessa är genomarbetade och väl i överenstämmelse med riktlinjerna för formulering av lärandemål och en lärcentrerad undervisning. En synpunkt som framkom i studentintervjun var att det upplevdes förekomma skillnader i kravnivå (och innehållsomfattning) mellan de sociologiska och företagsekonomiska institutionerna. Intrycket är att institutionerna har delat upp kurserna i varsina hälfter. Utan en rätt så omfattande samverkan och kunskapsutbyte mellan institutionerna finns risken att den röda tråden blir svag och att studenterna inte riktigt förstår hur human resource management förhåller sig till labour relations och vice versa. Då internationella studenter (särskilt från länder utanför EU) oftast är vana vid andra undervisningsformer än det svenska systemet med få lärarledda lektioner och stor vikt vid självständighet, grupparbete och ett kritiskt förhållningssätt (även till det som läraren framför) behövs det troligen en än mer systematisk introduktion till det svenska systemet. Vi finner att det i programmet finns varierande examinationsformer vilket vi tycker är bra! 2

3 Göteborgs universitet, BLUE 11, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Auditgrupp Praktik Ett uppskattat inslag i utbildningen är möjligheten till praktik som en valbar kurs inom programmet. Kursansvariga lärare bör här kunna hjälpa till att förmedla praktikplatser och att upprätthålla kontakter med lämpliga praktikplatsgivare för att underlätta för de utländska studenterna att finna praktikplatser. På sikt skulle det vara bra om det gick att kvalitetsmärka vissa företag och organisationer som återkommande tar emot praktikanter och får ett gott omdöme av eleverna. På så sätt får programmet insyn i vilka arbetsplatser som erbjuder bra praktikplatser (utifrån på förhand bestämda kriterier) och samarbetet med arbetslivet stärks. Om programmet väljer att upprätta en lista med praktikplatser som samtliga elever ska ha tillgång till är det bra om såväl offentliga som privata arbetsgivare finns representerade. Det är gruppens uppfattning att många offentliga organisationer har ett förhållandevis välutvecklat HR-arbete, dock kan många offentliga arbetsgivare tycka det vara svårt att ta erbjuda praktik inom HR för icke-svensktalande praktikstudenter. Även i reguljära kurser bör det regelbundet förekomma gästföreläsare från den offentliga sektorn samt även från civilsamhällets/den tredje sektorns organisationer. Internationell aspekt Det är bra att den internationella och den komparativa aspekten är ett genomgående tema i samtliga kurser och vi är positiva till att kursen Managing across cultures tillkommer. Ett förbättringsområde, relaterat till den internationella aspekten, skulle vara att mer genomgående dra nytta av de erfarenheter som kommer av att studenterna är från olika länder. I en av kurserna var en uppskattad uppgift att jämföra sitt land med ett annat land. Men i övrigt får vi upplevelsen att de utländska studenterna blir relativt isolerade i förhållande till svenska studenter vid Göteborgs universitet, det svenska samhället och i synnerhet det svenska arbetslivet. Möjligheten för utländska studenter att jobba extra med kvalificerade arbetsuppgifter inom det egna studieområdet är t ex högst begränsade. Kopplingar till praktiskt HR-arbete En utvecklingsmöjlighet skulle vara att etablera ett samarbete med praktiserande HR-personer så att varje kurs fick ett större arbetslivsinslag, inte enbart med hjälp av gästföreläsare, utan även genom riktiga case och studiebesök. Det är positivt att en av kurserna ska utvecklas till att innehålla studiebesök och case och det skulle även här vara önskvärt med mer anknytning till arbetsgivare inom den offentliga sektorn. För studenter som inte har läst till personalvetare i Sverige skulle det kunna vara relevant att dessa ges möjlighet att inom ramen för en valbar kurs komplettera med grundläggande arbetsrätt, speciellt för studenter som har ambitionen att söka arbete i Sverige. Detta förslag framför vi mot bakgrund av att det juridiska inslaget i HR-arbete förefaller öka i betydelse. Kursernas ordning 3

4 Göteborgs universitet, BLUE 11, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Auditgrupp Det kan vara relevant att fundera kring när metodkursen skall ges. För de studenter som precis har avslutat sin kandidatuppsats är det ofta icke-motiverande att läsa metod igen så tidigt i programmet. Detta kan leda till ökad risk för avhopp. En möjlighet kan vara att minska metodkursen i termin 1 till de delar som är mest värdefulla för de tre första terminerna (t ex förmåga att tillgodogöra sig forskningslitteratur kombinerat med aktuell forskning inom området) och spara övriga moment till senare del i programmet i anslutning till examensarbetet. Ett annat område för förbättringar som utvärderingsgruppen har identifierat är att studenterna som börjar på programmet har varierande förkunskaper vilket innebär att den första terminen innebär mycket repetition för många studenter. För att säkra att studenterna som kommer in på masterprogrammet är på ungefär samma kompetensnivå borde det vara ett krav på att ha läst minst en grundkurs i personalarbete/hr samt ha en godkänd kandidatexamen. Studenternas bristande förkunskaper är särskilt bekymmersamma med anledning av att den första kursen har temat Strategic HRM och eftersom detta är en viktig profilkurs är det olyckligt om den blir på en för grundläggande nivå som inte distinkt skiljer sig från de kurser som läses på kandidatnivån på många håll. Vi rekommenderar att de delar som handlar om strategiskt HR skulle behöva lyftas fram på ett tydligare sätt, alternativt utökas. Studenterna kommunicerade en upplevelse av att de saknar mer av det strategiska perspektivet i programmet. Vårt förslag är därför att det finns en första kurs som innehåller mer om grundläggande HRM och labour relations, medan de studenter som i huvudsak har dessa kunskaper läser en valfri kurs istället. Detta innebär att kursen Strategic HRM kan flyttas till termin 2 eller 3 istället och gärna få ett betydande inslag av diskussion med arbetslivsföreträdare och aktiva forskare på området. En relaterad synpunkt är att en nu valbar kurs i företagsstrategi, kanske borde göras obligatorisk för att ge studenterna bättre kunskaper och förmåga att knyta samman generell företagsstrategi med HR-strategier. Lärarkompetens På grund av avsaknad av kursutvärderingar av tillfredsställande svarsfrekvenser kan vi inte uttala oss om hur studenterna har upplevt undervisningen annat är att de intervjuade studenterna över lagt sade sig vara nöjda med undervisningen, särskilt vad gäller de kurser som givits av Handelshögskolan. Vi anser att lärare från de två institutionerna skulle behöva stämma av kursinnehåll och kursupplägg för att minska risken för att Handelshögskolan ses som det bättre alternativet på grund av upplevelsen av hårdare krav och att lärarna där refererar mer till aktuell forskning inom området. Kravnivån borde rimligtvis vara desamma. Och varför uppkommer ryktet att Handelshögskolans lärare generellt är bättre? Här finns det tillfälle för lärande och reflektion. När det gäller lärarnas vetenskapliga kompetens så är denna genomgående god; samtliga medverkande lärare har disputerat och fyra av fem kursansvariga lärare på de obligatoriska kurserna är antingen docenter eller professor. 4

5 Göteborgs universitet, BLUE 11, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Auditgrupp Studentinflytande De intervjuade studenterna ansåg att de kurs- och programansvariga studenterna var tillgängliga och intresserade av att ta del av studenternas åsikter. Då samtliga studenter kom från Sverige vet vi inte om denna uppfattning delas av de icke-svenska studenterna. Det finns en inbyggd risk att studenterna får svårt att få gehör för sina åsikter när de läser olika kurser på olika institutioner. Det är just nu ett stort problem att allt för få studenter besvarar kursutvärderingarna. Orsakerna till detta problem borde undersökas. Beror det på otillräckliga instruktioner/feedback till studenterna, felaktig tidpunkt för utvärderingarna eller på bristande intresse från studenternas sida? Utan någon större vetskap om hur studenterna upplever sin utbildning famlar allt utvecklingsarbete i stor utsträckning i blindo. Framtid Möjligheten att utveckla detta program påverkas av de ekonomiska förutsättningarna för masterprogrammet. De ekonomiska ramarna för att ge en hel termins utbildning (förutom den sista terminen) uppgår till cirka 570 klocktimmar eller cirka fyra arbetsmånader vilket i en internationell jämförelse är lågt för en hel grupp masterstudenter med olika förkunskaper och intressen. Att skapa bättre ekonomiska villkor är därför en angelägen uppgift inte bara för berörda institutioner utan också fakulteter och universitetsledning. Det är svårt för studenter som saknar erfarenhet av praktiskt HR-arbete att formulera vad de saknar och skulle vilja ha mer av innan de har kommit ut på sina arbetsplatser. Det finns behov av ökad dialog med representanter från arbetslivet. Programansvariga lärare behöver fundera på hur ett utökat samarbete med arbetslivet skulle kunna se ut, utan att man för den sakens skull gör avkall på den vetenskapliga kvalitén i utbildningen. Vi föreslår att man redan nu börjar fundera på hur det går att knyta de studenter som nu examineras till utbildningen såsom alumner. Kanske finns det bland denna grupp flera blivande handledare, gästföreläsare och representanter till programråd? Vi ser det som en styrka att studenterna kan skriva examensarbete inom både företagsekonomi och sociologi utifrån intresse och utbildningsbakgrund. Detta tema borde kunna fortsätta att utvecklas till en unik konkurrensfördel för utbildningen. För att denna konkurrensfördel skall bli stark bör följande frågor vara centrala framöver för utbildningsarrangörer, samverkande arbetsgivare och för studenterna själva: Vad är fördelen att ha läst kurser kring labour relations vid arbete med strategiskt HRM? Och vad är fördelen att ha läst kurser kring strategiskt HRM vid arbetsuppgifter inom området labour relations? Svaret på båda dessa frågor kan till stor del bidra till att åstadkomma en mycket efterlängtad och värdefull kunskapsintegration inom modernt personalarbete. 5

6 Göteborgs universitet, BLUE 11, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Auditgrupp C. Social Work and Human Rights (SW & HR) Studentrekrytering, uppföljning och studentstöd Antalet antagna studenter var 67 år 2010 och 39 under 2011 och under båda dessa år påbörjade 22 studenter programmet. Även om det beskrivs i självvärderingen om institutionens välutbyggda relationer ser vi studentrekryteringen som en kritisk faktor. Den stora majoriteten av sökande utanför EU-området kan inte förväntas kunna/vilja betala de nu införda studieavgifterna. För de lärosäten det finns bilaterala avtal med gäller det att öka marknadsföringsinsatserna och att skapa en utbildningsprofil som är attraktiv för dessa studenter. Eftersom lönerna inom den sociala sektorn är lägre än inom t ex naturvetenskap, teknik och ekonomi är det inte självklart att det lönar sig att läsa på programmet utifrån ett ekonomiskt perspektiv för många av studenterna. Utbildningens attraktivitet är därför till stor del avhängigt hur intressant utbildningen framstår för de potentiella studenterna. Det finns därför behov att tydliggöra var för slags mervärden utbildningen kan ge i form av ökad professionell förmåga, intressantare arbetsuppgifter, större möjligheter att åstadkomma goda resultat, etc. Även om det formellt finns en gemensam utbildningsnivå som inträdeskrav till programmet, krävs det stora insatser i början av utbildningen för att ge studenterna en på något sätt gemensam kunskapsbas. Detta beror på att synsätt, teorier och praktiker för socialt arbete skiljer sig åt mellan olika delar av världen. Då internationella studenter (särskilt från länder utanför EU) oftast är vana vid andra undervisningsformer än det svenska systemet med få lärarledda lektioner och stor vikt vid självständighet, grupparbete och ett kritiskt förhållningssätt (även till det som läraren framför) behövs det troligen en än mer systematisk introduktion till det svenska systemet. Ett annat område där det ibland finns bristande förkunskaper gäller studenternas språkfärdigheter även om de på hemmaplan klarat av de efterfrågade språktesterna- ett problem som även delas med andra internationella utbildningar. Det borde övervägas om inte Göteborgs universitet kunde erbjuda kurser i praktisk språkträning gemensamt för alla internationella program under de första 1-2 månaderna och som förstås även svensktalande studenter kan gå. Från utvärderarnas sida vill vi framhålla kursen i Academic Writing som kan utgöra inspiration för andra internationella program när det gäller att ge träning i studenternas förmåga att uttrycka sig skriftligt och på god engelska. Innehåll och utformning När flera institutioner/ämnen samverkar kring ett program finns det behov av stora samarbetsoch samordningsinsatser av lärare från involverade institutioner för att skapa den röda tråden mellan kurser och för att få en jämn och godtagbar kvalitet i programmet. Kurslitteratur och föreläsningar inom Social Work har hållit god kvalitet enligt sammanställningen av studentsynpunkter. Kursupplägg och examinationsuppgifter i kurser inom Social Work, som vi som utvärderare fått ta del av, visar på en ambitiös och välstrukturerad planering. Omdömena om 6

7 Göteborgs universitet, BLUE 11, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Auditgrupp litteratur, innehåll och genomförande varierar däremot mer inom Human Rights. Mer samverkan med institutionen Global studies skulle kunna innebära att masterprogrammet får den nationellt unika profilen Social Work- HR att bli verkligt attraktiv för både svenska och utländska studenter. Vanliga masterutbildningar på engelska i socialt arbete finns på flera lärosäten i landet men Göteborgs kombination är unik! Som utvärderare ser vi det som olyckligt att det finns ett såpass litet samarbete och utbyte mellan masterprogram i socialt arbete på svenska och på engelska. Delvis beror detta på skillnader mellan en svensk och en utländsk kontext, men inom ämnesdelar som berör teoretisk grund, vetenskapligt synsätt, forskningsmetoder, academic writing etc borde det kunna vara fruktbart med en ökat integration med de svenska magister/masterkurserna. Varför inte låta svenska studenter ta del av föreläsningar på engelska som samläses med de utländska studenterna? Om det kursorganisatoriskt är svårt att samordna kanske det vore praktiskt genomförbart att ordna gemensamma seminarier kring internationella teman. Förutom det gemensamma teoretiska innehållet skulle seminarierna bidra till att svenska och internationella studenter får kontakt med varandra på ett naturligt sätt till gagn för båda grupperna. En styrka i programmet är att institutionen ordnar med praktikplatser där att det går att koppla samman teoretisk kunskap med yrkespraktik. Inom området Human rights är arbetslivskopplingen betydligt svagare. Praktikplatserna är enligt lärarnas beskrivning väl beprövade platser med handledare som återkommer år från år bra utifrån ett socialt arbetes perspektiv men praktikplatsernas inriktning bör vidgas till att även integrera inriktningen HR. Som utvärderare har vi inte fått några indikationer på att det förekommer ett systematiskt kvalitetsarbete med koppling till utbildningen, vilket är viktigt ur både ett lärosätesperspektiv och ett studentperspektiv. Ett systematiskt kvalitetssäkringsperspektiv ger över tid indikationer både på hur samordningen mellan två institutioner genomförs i praktiken och på vad studenterna tycker genom kursutvärderingar i GUL, vilket tillsammans med gemensamma programdiskussioner kan ge underlag för framtida utvecklingsstrategier. Lärarkompetens Undervisningen bedrivs av lärare med tillfredställande formell kompetens och internationella gästlärare är engagerade i olika avsnitt i utbildningen (ex föreläsningar och vid examinationer). Vi ser med tillfredsställelse med att examinatorer av uppsatser görs av lärare med professors- och docentkompetens. Vi anser att lärare från de två institutionerna skulle behöva stämma av mer och i större utsträckning samarbeta kring kursinnehåll och kursupplägg för att tydliggöra programmets röda tråd även om varje institution sedan genomför kurserna på hemmaplan. Studentinflytande Med hänsyn till att två olika institutioner är involverade är det alltid större svårigheter för studenter att få inflytande över helheten, vilket gör det än angelägnare att lägga vikt vid systematiserat kontaktarbete både mellan institutionerna och med studenterna. 7

8 Göteborgs universitet, BLUE 11, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Auditgrupp Som utvärderare har vi svårt att få en tydlig bild av hur studenterna upplever sina möjligheter till inflytande på utbildningen eftersom vi enbart tagit del av lärarsammanställningar av kursutvärderingar och tyvärr inte haft möjlighet att träffa mer än en student vid vårt besök. Intresset för studenter att ge synpunkter på kurserna skulle troligen öka om institutionen använde sig av GUL och studenterna visste att deras synpunkter var anonyma. Många utländska studenter är inte vana från sina hemländer att kunna framföra kritiska synpunkter på sin utbildning direkt till lärare och avstår därför från att fylla i öppna enkäter. Omvärldsanalys Vi som utvärderare saknar information (kanske finns den fast vi glömt efterfråga den) från den internationella masterutbildning som bedrivits allt sedan 1993 kunskaper om utbildningens relevans för det sociala arbetet. För marknadsföring både internationellt och nationellt vore det bra att kunna hänvisa till vad tidigare studenter arbetar med eller hur de använt sin examen. Med hänsyn till det ännu så länge är få master studenter som hunnit genomföra programmet kan utgångspunkten för omvärldsanalysen starta i den tidigare magisterutbildningen. Det borde också utarbetas Modeller för samverkan med alumner och avnämare i planering, genomförande, uppföljning och utveckling av programmet, t ex programråd med externa representanter. Framtid Ett masterprogram inom Social Work med inriktning mot Human Rights framstår som en innovativ och framtidsinriktad utbildningsprofil som stämmer väl överens med definitionen och innehållet i ämnet socialt arbete utifrån ett internationellt perspektiv. Det gäller dock att koppla ihop dessa ämnen till en attraktiv utbildning som arbetsgivare nationellt och internationellt värderar ett koncept som kanske just nu har större potential internationellt än nationellt. Det krävs dock stora internationella marknadsföringsinsatser för att sprida information om utbildningen och detta borde vara en angelägenhet för GU centralt, eftersom utbildningens framtid avgörs av tillströmningen av internationella studenter. Frågan är om det finns resurser och intresse hos GU att marknadsföra det som skulle kunna betecknas som en helt unik utbildning. Därutöver kommer frågan om institutionen och GU (på olika nivåer) är förberedda på att sälja utbildningen från marknadsföring och antagning till bostäder och kring-arrangemang (i samverkan med andra internationella masterutbildningar)? Övrigt av vikt om programmet Som utvärderare skulle vi gärna se mer juridikinslag i programmet särskilt med koppling till området mänskliga rättigheter. 8

9 Göteborgs universitet, BLUE 11, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Auditgrupp D) Sammanfattning Det har varit givande att ha fått möjligheten att utvärdera två olika masterprogram eftersom det har hjälpt oss att se både likheter och skillnader kring hur utbildning på den avancerade nivån bedrivs inom det samhällsvetenskapliga området vid Göteborgs universitet. Likheterna rör problemet att attrahera ett tillräckligt stort antal studenter för att kunna vidmakthålla en redan vid utgångsläget pressad budget utan att behöva ge avkall på väsentliga förkunskapskrav. Vi ser också gemensamma problem med att integrera de utländska och svenska studenterna och få de förstnämnda att känna sig välkomna och värdesatta, liksom att få till ett bra samarbete över ämnes/institutionsgränser. En del av dessa problem behöver man arbeta med på institutionsnivån men också på den universitetsgemensamma nivån. Vi hoppas att vår rapport liksom liknande rapporter i BLUE 11 kan användas för att skapa en gemensam syn kring hur Göteborgs universitet bör bedriva internationella masterprogram. Vi skulle också rekommendera att företrädare för båda dessa program att träffas för att utbyta erfarenheter och få tips och vägledning också kring vad respektive lärarlag har lyckats väl med till exempel hur man inom SHRM & LR har arbetat med att skriva kursplaner och koppla undervisningen till pågående forskningsprojekt eller hur SW & HR arbetar med att få sin praktikkurs att fungera så bra. SWOT-analys, Strategic Human Resource Management and Labor Relations Innan vi går igenom de olika delarna i SWOT analys vill vi ge lyfta fram några generella rekommendationer: 1) I samband med att den första kullen examineras bör studenterna bjudas in till en feedback-diskussion kring vad som har varit bra och mindre bra med utbildningen. Även diskussioner bör föras lärare emellan kring läranderesultat och studentprestationer. 2) Resultatet från dessa diskussioner, tillsammans med denna rapport kan sedan användas som grund för ett målinriktat utvecklingsarbete. Utvecklingsarbetet bör enligt vår uppfattning innebära att det görs en revidering av kursstrukturen, både vad gäller kursernas ordning och vilka kurser som bör vara obligatoriska. 3) Om våra studentsynpunkter är representativa, så bör ordet strategisk kunna vara ett nyckelord i detta arbete. Andra nyckelord att ta fasta på i utvecklingsarbetet är enligt vår uppfattning praktik- och arbetslivskoppling. 4) Slutligen vill vi uppmana till att åtgärder tas för att höja svarsfrekvensen på kursutvärderingarna och för att förtäta samarbetet mellan de olika institutionerna. Kanske är det även möjligt att i större utsträckning samproducera kurserna över institutionsgränserna? 9

10 Göteborgs universitet, BLUE 11, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Auditgrupp Styrkor - Unik och tvärvetenskaplig profil på programmet - (Strategic) Human Resource Management upplevs som ett alltmer uppmärksammat och viktigt område inom företagen i takt med ökad globalisering och konkurrenstryck - Det finns en tydlig internationell profil genom hela programmet - Programmets förankring i relevant forskning - Lärarnas vetenskapliga specialkompetens inom området och visat engagemang - Relativt goda möjligheter till valfria kurser och att välja ämnesinriktning för examensarbetet - Variation i undervisningsteman och examinationsformer - Omfattande instruktioner vid kursstart Svagheter - Relativt låg söktryck; antalet behöriga studenter som vill börja på programmet alltför få. - Arbetsgivare är inte vana att anställa Masters in HRM & labour relations, det är fortfarande oklart hur de första jobben efter examen ser ut och vilka organisationer som värdesätter studenternas specifika kompetenser. - Ojämna och ibland bristfälliga förkunskaper inom det aktuella temat för programmet hos de inkommande studenterna. - Ojämna och ibland bristfälliga förkunskaper i engelska hos de inkommande studenterna. - Kopplingen mellan utbildning och arbetsliv borde kunna vara mer omfattande på ett yrkesförberedande masterprogram; från programråd till praktiktjänstgöring. - Att inte skolan kan hjälpa alla studenter som vill detta att få en praktikplats. - Kopplingen till den offentliga sektorn och ideella organisationer är svagt utvecklad. - Klart otillfredsställande svarsfrekvens på kursutvärderingarna. - Skillnader i arbetssätt, undervisningsformer och kravnivå mellan sociologen och handels skillnaderna bör ligga i vad som lärs ut, snarare än hur det lärs ut. - Nyttiggörandet av deltagarnas varierande kulturella och erfarenhetsmässiga bakgrund. - De utländska studenterna upplever sig mindre integrerade med universitet och dess övriga verksamhet och de kan känna sig ganska isolerade. Möjligheter - Att behovet av personer med en kvalificerad utbildning av detta slag ökar till följd av ökade krav på god hushållning av mänsklig kompetens bland arbetsgivare. - Att stärka samverkan med HR-specialister vid företag och andra organisationer. - Att det byggs upp ett fortlöpande samarbete med blivande alumner. - Att samverkan med de båda institutionerna stärks genom en ömsesidig anpassning. - Att samarbetet med andra internationella utbildningar vid GU ökar. - Att det strategiska perspektivet i utbildningen utvecklas. - Att inslaget av förmågeutveckling kring projektledning och förändringsarbete utvecklas. 10

11 Göteborgs universitet, BLUE 11, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Auditgrupp Hot - Att ett minskat antal studenter leder till att utbildningens ekonomi försämras. - Att de utländska studenternas förväntningar (särskilt de betalande studenternas förväntningar) inte blir uppfyllda den omfattning så att de blir nöjda med sin utbildning. - Att andra utbildningsarrangörer satsar på liknande utbildningar. - Att arbetsgivare inte erbjuder anställda med masterutbildning en utbildningspremie i förhållande till kandidat- och magisternivån. - Att engagemanget för utbildningen hos involverade lärare sviktar. - Att stödet för utbildningen från berörda institutioner och fakulteter sviktar. SWOT-analys Social Work and Human Rights (SW & HR) Inledningsvis vill vi ge följande generella rekommendationer: 1) Ta vara på den goda mångåriga erfarenheten från den internationella magisterutbildningen i socialt arbete men vidareutveckla och fördjupa samarbetet med institutionen för Global Studies och med den svenska masterutbildningen. 2) Ökade satsningar på internationella marknadsföringsaktiviteter och samarbetsavtal för att säkra studenttillströmningen 3) Utarbeta ett strukturerat kvalitetssäkringssystem och använd kursutvärderingssystemet i GUL. Styrkor - Lång tradition av framgångsrik internationell utbildning inom Social Work - Ämneskombinationen Social work - Human Rights är unik! - Att institutionen (och universitetet?) stöttar utbildningen ekonomiskt - De verksamhetsförlagda delarna i en av kurserna och den teoretiska anknytningen till sociala problem i verksamheten är välstrukturerad - Institutionen ordnar med praktikplatser med handledning nationellt för utländska studenter och internationellt för svenska studenter - Engagerade lärare med god kompetens och lärarkontinuitet - Bra sociala aktiviteter som ger förutsättningar för god trivsel för studenterna Svagheter - Sjunkande söktryck och få studenter från andra kontinenter påverkar utbildningens genomförande och utbytet studenter emellan kunskapsmässigt och socialt - Human rights-delen saknar arbetslivskopplingar - Avsaknad av tydlig koppling mellan kurser i Social Work och Human Rights för att skapa programmets röda tråd 11

12 Göteborgs universitet, BLUE 11, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Auditgrupp Avsaknad av verksamhetsförlagda studier (praktikplatser) med integrering av socialt arbete och mänskliga rättigheter - Utbildningen leder inte till en av arbetsgivarna (i Sverige) erkänd och efterfrågad yrkesexamen (ett problem som delas med många andra masterutbildningar) - Samordning mellan den svenska och den internationella mastern saknas och skulle kunna ge mervärde för båda programmen såväl kunskapsmässigt som kulturellt och socialt - En avsaknad av systematiskt strukturerat och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete - De utländska studenterna har få kontakter med institutionens svenska studenter liksom med studentkåren. Möjligheter - Utökat samarbete med övriga masterutbildningar vid institutionen och inom GU för att utbyta erfarenheter och diskutera likartade och gemensamma problem för olika internationella masterprogram kring rekrytering, språkproblem, nivåproblem, praktikinslag och examensarbeten - Förbättrat samarbete med Global Studies för de nuvarande kurserna och eventuellt nya kurser inom det området. - En kvalitetssäkring (och en rättssäkerhetsfråga för studenterna) vore om det alltid funnit resurser för att ha två examinatorer för examensarbeten (uppsatser) - Utökad internationell och nationell marknadsföring för ökad rekrytering - Ökat samarbete med kommuner och frivilligorganisationer avseende Human Rightspraktikplatser i syfte att öka den dimensionen i programmet men också som en tydlig koppling mellan utbildning och framtida arbetsliv. Hot - Att ett minskat antal studenter leder till att utbildningens ekonomi försämras och därmed dess möjligheter att ge god kvalitet i utbildningen. - Låga statliga intäkter i form av HST/HPR i relation till kostnaderna för att hålla hög kvalitet (t ex för handledning av examensarbeten) - Minskad tillströmning av internationella studenter på grund av studieavgifter om det inte finns avtal/stipendier. Risk att den internationella profilen går om intet utifrån att den så tydligt bygger på studenternas erfarenheter av socialt arbete i olika länder. - Att de utländska studenternas förväntningar (särskilt de betalande studenternas förväntningar) inte blir uppfyllda den omfattning så att de blir nöjda med sin utbildning. - Att engagemanget för utbildningen hos involverade lärare sviktar. - Att stödet för utbildningen från berörda institutioner och GU sviktar. 12

13 1 BLUE 11 Better Learning in University Education Basic facts about the programme Name of the programme: STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND LABOUR RELATIONS (SHRM and LR)* Responsible programme leader/director of studies: OKSANA SHMULYAR GRÉEN/MARK ELAM Number of higher education credits: 120 HEC** Level (first/second cycle): SECOND LEVEL Title of qualification: MASTER OF SCEINCE (120 HEC) IN STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND LABOUR RELATIONS Year started in present form: H10 Main participating departments: SOCIOLOGY DEPARTMENT, AND BUSINESS AND ADMINISTRATION DEPARTMENT Rate of study (full-time/part-time): FULL TIME Campus/distance: Campus Placement in higher education credits: 120 HEC Programme is conducted entirely/partially/not in English: ENTIRELY IN ENGLISH Admission to the programme (every semester/every autumn/every spring/other): EVERY AUTUMN Place allocation previous/most recent academic year (FTEs) semester/year: 35 places HT2010, 35places HT2011 Approximate allocation of funds to the programme/year: HT2010: ; VT2011 and HT2011: (extra)*** Coordination, if any, with other programmes: Some courses are taken in collaboration with Master of Science in Management, at the Graduate School, School of Business, Economics and Law Relevant weblinks (programme syllabus, course syllabuses etc.).: and https://gul.gu.se:443/public/courseid/38262/launchpubliccourse.do?id=38262

14 2 Any comments on the above information: *In the text that follows the full title of programme will be abbreviated to S HRM and LR. **This report is based mainly on the evaluation of the compulsory courses of the programme, which corresponds to the 90 hec out of 120 hec for the whole programme. ***Allocation of extra funds is aimed for the 2011 alone. Theme Sub-theme Ι. Student recruitment, follow-up and student support A. Recruitment and applicants per place. Describe/specify and comment on: 1. Planning figures, number of applicants and number actually admitted to the programme on the two most recent admission occasions and the size of the programme in relation to courses and programmes offered and labour market. S HRM and Labour Relations* Planning figures (17 international+ 18 national) Number of applicants 47** (119) 54 international + 98 national Actually admitted to the programme international +25 national Registered 33 24*** (11international+ 13national) *All figures refer to the data from the 2 nd admission round (2:a urval). ** Figure refers to the number of applicants who choose the programme as their 1 st choice. In brackets total number of eligible applicants. ***In 2011 considerably lower number of students have been registered for the program partly because of the drop in international students coming from outside EU/EES and thus obliged to pay fees for their education, and partly because several applicants were recruited for jobs

15 3 and decided to postpone their studies until the next year. There are approximately 18 educational programmes with a HR profile in Sweden. Only five of them are offered as Master programmes, for instance in Umeå and in Linköping. S HRM and LR is the only international Master programme with English as the language of instruction. It is also the only program with the major in strategic issues in HR. Our programme also offers elective courses, one of which is a work placement, which allows the students to practice the HR function at different working places in Sweden and abroad. Given the fact that the programme recruits both international and national students it is difficult to make any prognosis with regard to the employment possibilities of the programme s future graduates, because some of them may find better job opportunities abroad. When it comes to the Swedish labour market, according to the latest report from SACO Framtidsutsikter2015 HR-graduates should have good opportunities to find job. Thus, the size of the S HRM and LR programme can be regarded justified, also in relation to the fact that in spite of the highest application rate that the programme has at the Gothenburg University the rate of registration at the programme in H2010 and H2011 is slightly lower than the planning figures. Planning figures, number of applicants and number actually admitted to the programme on the two most recent occasions with regard to international students (for programmes given in English). It is only during the 2011 admission process that it has become possible to distinguish exactly how many international students have applied and have actually been admitted and registered for the programme. As indicated above (A1) there were 17 places allocated for international students, 25 of them were admitted to the program and 11 of them were registered. 3 out of 11registered students are paying fees for their education, and 1 has a scholarship. 2. Recruitment efforts (broadened recruitment, marketing etc.) S HRM and LR program recruits potential students via the following channels. Before the first admission in the Fall 2010 a number of meetings were held for the students who attend a Bachelor Programme in HRM at the University of Gothenburg. The program has its own homepage that serves for information and recruitment of students all around Sweden. At the same time information about the programme is available through two other international sources: and We continue with presentations about the program for the students of the bachelor program in HRM situated at our Department and invite other students who are interested. The programme also has a printed brochure, which has been used at several occasions at the Education Fairs in Sweden, and other information days for potential students. B. Student follow-up and student support. Describe/specify and comment on: 1. Average student completion rate on the programme (annual performance equivalents in relation to full-time equivalent students) in past year. S HRM and Labour Relations HT2010 VT2011 compulsory electives compulsory electives full-time equivalent students 14,95 0 8,8 6,63 annual performance equivalents 3,30* 0 7,60 7,50 Completion rate% ca 22% 0 ca 86% ca 113%

16 4 *The final examination for both courses, which start the programme, is in January the year after, thus such a low performance rate. The programme has a relatively good completion rate, yet there is a strong tendency among students to combine their studies together with a job on the side, which may influence the degree of completion negatively. 2. Follow-up of students on the programme (dropouts, retention). The programme has had a low drop-out rate so far. Out of 33 students registered H10, 3 have dropped-out from the whole programme, and 5 have taken a study postponement with the aim to return back to the programme later on. All rules and procedures related to the studies on the programme and at the Department of Sociology are outlined in the Study Guide (an example of which is attached to the report), which students receive as soon as they start the programme. The routines for improving retention are the following. Students are invited to 2 introduction days when they begin the programme and then on a number of other occasions during the term, when the director of the programme, study advisor and some teachers come to inform them about the courses during the next terms, news and events at the programme, as well as follow ups of the courses that are done during the elective period. At the end of the first year the study advisor contacts students that have obvious problems in succeeding with their studies. The students are then invited to meet the study advisor in case they would like to discuss their problems and receive some guidance. Another way of following up the students is that before every new course, students are required to do an on-line registration for the course. The same procedure refers to the elective courses as well. Hereby the administration have a good idea of how students are proceeding with their studies and can keep close contact with them even when students are taking courses during the elective periods. 3. Methods for identifying students' needs for special support. The study advisor informs the students already during the introduction days that there is support for students with special needs. Information is given both verbally and through a Study Guide hand book handed out to the students. The study advisor encourages students to take contact if there are any kinds of questions regarding this. ΙΙ. Content and formulation A. Content. Describe/specify and comment on: 1. Methods for ensuring the quality of course syllabuses, e.g. occurrence of regular revisions to course syllabuses Syllabuses of all compulsory courses included in the programme follow the formal format for the course syllabus adopted by the Faculty of Social Sciences. Moreover, the teaching and examination forms are closely related to the learning outcomes set up for every course and for the programme in the whole, following the recommendations of Blooms taxonomy. In addition to that, after the completion of each course on the programme the course co-ordinator makes an anonymous course evaluation via GUL. This evaluation together with the course report is discussed at the program board meetings at least twice per term. The same documents are also discussed at the teachers meetings at least once per term. In case if the evaluation indicates problematic areas/issues the program board directs the course co-ordinator to revise the course syllabus and make sure that the necessary changes of the course are carried out before the course will be given next time. The final decision on the changes is taken by the Faculty of Social Sciences. 2. Methods for ensuring that the content of the programme meets the qualitative targets of the Higher Education Ordinance (i.e. that the intended learning outcomes of the course syllabuses taken together fulfil the qualitative targets)

17 5 It is the task of the program director together with the program board to make sure that the intended learning outcomes of the course syllabuses taken together meet the qualitative targets set out for the program. This is done through dialogue with course co-ordinators and students representatives who attend the regular teachers meetings. Another way to achieve this is to organise course-quality conferences, which we have an ambition to start with as soon as the first group of students has completed the programme at the end of spring of B. Scientific/artistic quality. Describe/specify and comment on: 1. Methods for ensuring scientific/artistic quality. The programme contains compulsory and elective courses (see Program syllabus). To ensure the scientific quality of these courses, the programme first of all recruits qualified teaching staff. Out of 20 teachers currently involved in teaching on the programme (future supervising and examining teachers are not included here) all have a PhD degree either in sociology or business administration with a special interest in HRM and Labour Relations. Secondly, the teaching and especially the examining staff on the programme often combines lecturing with participating in different research projects, both in Sweden and internationally, providing them with expert knowledge within the field of HRM (for instance organisational theory, labour market, leadership, governance, education and learning at work). Thirdly, the quality of the courses offered by the programme is assured by the formalised collegial procedure of writing the course syllabus, scrutinising it and evaluating its performance. These are the main methods to insure the scientific quality of the courses in particular and the programme as the whole. Choice of the literature used on the courses is also an important factor in guaranteeing the quality of the education. All literature lists are suggested by the teachers responsible for the courses then scrutinised by the program board and FUN (Forskarutbildningsnämnd) at the Sociology department and if approved, they are decided upon by the Faculty of Social Sciences. All literature on the courses is in English. Every course uses mainly books in combination with a number of scientific articles relating to the relevant issues. Added to this is the way the PV2202 Challenges in Strategic HRM and PV2500 Master thesis course are designed (starting in November 2011 and Spring 2012 respectively) in order to strengthen the quality of the programme. Meaning that students have a possibility to plan their thesis already during the course on Challenges in HRM by making a significant literature research and writing a PM for their thesis. The next step at the course PV2500 is to guide them in designing their study, collect their material and present their thesis drafts approximately 3 weeks before the end of the term in order to enable them to finalise and improve the final thesis. 2. Methods for integrating up-to-date and relevant research. In order to integrate relevant research into the content of the programme the following methods are used. To begin with, several teachers at the programme are involved in research projects related to HR and managements issues. Some of the scientific articles used as course literature are written by the teachers on the programme as well. Another way to integrate current research is by inviting guest lecturers, both researchers and practitioners, who present their ongoing research projects for the students. Furthermore, all programme courses have research literature seminars where relevant research is discussed. In addition, such programme courses as Research methods (15 hec), Challenges in Strategic HRM (7,5 hec) and Master thesis in Strategic HRM (30 hec) are particularly designed for students to independently search, use, analyse and evaluate the relevant research in the field of HRM. Moreover, in the last course both supervisors and examining teachers are doing research providing them with the expert knowledge in the field of HRM.

18 6 In addition, the Master thesis course itself has as its aim to produce an independent scientific work, which can take the form of a research article or a research report, both based on the relevant research. C. Formulation. Describe/specify and comment: 1. Types of instruction used in the programme, proportional distribution (approximate) between the various types of instruction and any changes during the programme. The primary type of instruction on programme courses is lecturing, in combination with seminars, workshops and team-work. A typical 15 hec course on the programme is allocated around 285 lecturing hours (klock timmar, data for H2011), which are divided approximately in 2/3 to lectures and in 1/3 to other types of instructions. Guest lectures, given by the HR practitioners, are also a well-integrated element in teaching instructions, especially on the courses PV2101 and PV2202. Elective courses on the programme may use somewhat different types of instruction. PV2400 Work placement, to mention but one, is an elective course that is aimed at practising the HRM function at actual working places. A student is supposed to find a work placement independently, with perhaps some help provided by the leader of the course. Course participants are located at different work places in Gothenburg, or in Sweden, or elsewhere they find the placement for the course, where students spent most of their 10-weeks time. The course has three follow-up seminars and the final examination seminars, where both students and their employers are invited. Given the fact that SRM and RL is a new programme no significant changes in the instruction types have yet occurred. 2. Examination formats used in the programme, proportional distribution (approximate) between the various examination formats and any changes during the programme. The examination format at the compulsory courses includes both individual and group written assignments, where the former comprise 2/3 and the latter 1/3 of all examination forms. In both examination formats, the oral presentation for the whole group are a standard element. The predominance of the individual examination format is a conscious strategy to promote active and independent learning processes. Some examination formats are used in more than one course and include: group paper presentations, individual written examination in an examination hall and individual home examination. Others, including mini-lecture, literature seminar, individually written assignments, research proposal, and Master thesis are the examination formats used in single courses. There are some minor changes that occurred before the Fall 2011 on the first course of the programme PV2101 and will occur on the course PV2201 starting in Spring These changes are mainly due to the fact that course evaluations for these two courses indicated that the work load and the learning outcomes on these courses did not correspond to the examination format, thus the examination format in both courses has been revised before the courses were given for the 2 nd time. 3. Approximate number of hours/week of teacher-supervised time during first year of programme - and any variations during the programme. Teacher-supervised time during the first year of the programme varies between 4 to 12 hours per week, depending on the presence of workshops or seminars during the week. All compulsory courses follow approximately the same time frame, except the Master thesis course where the supervision time is allocated to 7, 5 hours (30 kl t) for the whole period of 20 weeks. 4. Methods for educational development work within the programme. The educational development work within the programme takes place first of all during the teachers meetings (once per year), where

19 7 teachers responsible for the courses hold a presentation in relation to their course and other participants have a chance to reflect upon this and their own courses. The student representatives give their own feedback on the courses during these meetings, which is an important way to ensure their influence on the content and the quality of the programme and all courses in particular. Another way to develop courses is through the active learning and course evaluations. This is what happened to the courses PV2101 and PV2201 where in dialogue with students the course co-ordinator had to design a new examination format to reach a better correspondence with the content and the learning outcomes. Another contribution to educational development within the programme is the information from the evaluation exercises, which students are suggested to participate in 2 times during the programme. The first time, they are suggested to reflect upon their expectations and fears towards the programme during the introduction days, the second time the same exercise will be performed in approximately 1 year after the start of the programme. All exercises are summarised by the program director. Students write their reflections anonymously. D. Quality of student performance. Describe/specify and comment on: 1. Methods for ensuring quality of students performance in examinations (e.g. existence of assessment and grading criteria). Every course on the programme has a course syllabus, course schedule and literature list. Most of the courses also have a course description (see provided example for PV2101). In addition to the programme syllabus, the course syllabuses clearly specify the assessment and grading criteria for every course, including the criteria for G and VG. Each examination within the courses has a specific definition of these terms as well. 2. Results attained in relation to qualitative targets in the Higher Education Ordinance (also requested in connection with the Swedish National Agency for Higher Education s programme evaluations). The first group of graduates completing the programme are due Spring To provide an insight into how the students' attain their results at the individual courses within the programme the following summary may serve a purpose: Courses Hec Term Registered students Amount with the final result VG G U No result PV H PV H (partially )4 no results PV V (partially) 4 no results PV2400* 15 V FEA 451* 7,5 V FEA 455* 7,5 V Ruhr 30 V university* *Electives courses. Observe that courses PV2400 and courses at the Ruhr university are graded only with U or G.

20 8 What is worth noting is that there is a group of students, approximately half of those admitted in 2010, that actively follow the courses and perform with relatively high results. A lower performance rate among another half can be explained by the fact of combining studies with the job on the side as well as drop-outs and and postponement of studies during the spring term E. International perspectives in the programme. Describe/specify and comment on: 1. Approximate proportion of literature in English and/or languages other than Swedish. Given the international profile of the programme all literature used on the compulsory courses is in English. While following the electives courses students may use literature in other languages as well. 2. Approximate number of exchange students and teacher exchange, outgoing and incoming in In 2010 the programme did not have any incoming or outgoing exchange students. The same applies to the teachers. However, during the period of elective courses for students admitted to the programme in the Fall 2010, 3 of them attended courses corresponding to 30 hec at the Ruhr University in Germany, with whom S HRM and LR has an exchange programme. 3. Methods/activities used so that students are well prepared for work in international contexts after their education. The very composition of the student group at the SHRM and LR programme where minimum 1/3 of the group in 2010 and almost ½ of the group in 2011 comes from other countries than Sweden provides a good opportunity for all students to prepare themselves to learn from and to work in an international environment. Moreover, during the group or team-work assignments the students are divided into working groups containing people from different countries. The courses on the programme also include case-studies from different countries in order to insure that students receive an opportunity to deepen their competence in relation to international issues. Beginning from the Fall 2011 students have been offered a lecture on Intercultural communication in order to underline the importance of being aware of various issues that can arise in an international environment (for instance cultural shock or cultural norms and traditions). During the elective period on the programme students also have a possibility to choose courses at the Ruhr University in Germany or attend a Work placement course in any country of their choice. 4. International experience of the teachers who principally teach on the programme. Teachers who principally teach on the programme have a broad international experience as well. Of 8 teachers principally teaching on the programme, all but one have had experience of international exchange for at least 4 months and maximum for 1 year. Countries where teachers have been on exchange include Italy, the USA, France, Japan and the United Kingdom. All these teachers also actively publish in English, including scientific articles, chapters in books, reports, conference papers etc. All the teachers have also a long experience of teaching in English, for a few beginning in the mid-1990s and for the majority beginning from the early Several of the teachers are also involved in teaching on other international programmes, including the Master programme in Management, Master programme in International Organisation and Global governance, as well as Master in European Studies. In addition, several of the teachers principally teaching on the programme participate in international research projects, which provide both wide international networks and active participation in international conferences.

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Kursplan. FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Written Proficiency I

Kursplan. FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Written Proficiency I Kursplan FR1050 Franska: Skriftlig språkfärdighet I 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 French Written Proficiency I 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursen syftar till att utveckla

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer

Kursplan. PR1017 Portugisiska: Muntlig språkfärdighet II. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Portuguese: Oral Proficiency II

Kursplan. PR1017 Portugisiska: Muntlig språkfärdighet II. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Portuguese: Oral Proficiency II Kursplan PR1017 Portugisiska: Muntlig språkfärdighet II 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Portuguese: Oral Proficiency II 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska den

Läs mer

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev.

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev. Anders Persson Philosophy of Science (FOR00F) Response rate = 0 % Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=no. of responses av.=mean

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Dnr: Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Allmänt General Namn Name Personnummer Civic registration no. (birth year, -month, -day,- last 4 numbers)

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Kursplan. AB1008 Personalekonomi i praktiken. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Human Resource Accounting in Practice

Kursplan. AB1008 Personalekonomi i praktiken. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Human Resource Accounting in Practice Kursplan AB1008 Personalekonomi i praktiken 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Human Resource Accounting in Practice 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs skall den

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15)

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15) IAK5 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design &2, 4 hp (H5) Antal respondenter: 6 : Svarsfrekvens: 6,25 %. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Kursplan. HI1015 Historia II med didaktisk inriktning. 30 högskolepoäng, Grundnivå 1. History II for Teacher Students

Kursplan. HI1015 Historia II med didaktisk inriktning. 30 högskolepoäng, Grundnivå 1. History II for Teacher Students Kursplan HI1015 Historia II med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 History II for Teacher Students 30 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Målet med kursen är att den studerande

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Kursplan. RK3041 Religionsvetenskap III för lärarstuderande: inriktning etik, inklusive examensarbete. 30 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. RK3041 Religionsvetenskap III för lärarstuderande: inriktning etik, inklusive examensarbete. 30 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan RK3041 Religionsvetenskap III för lärarstuderande: inriktning etik, inklusive examensarbete 30 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Religious Studies III for Teacher Students: Ethics, Including Degree

Läs mer

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Master Programme in Economics of Tourism and Events 60 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål

Läs mer

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16)

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) Antal respondenter: 14 : 3 Svarsfrekvens: 21,43 % 1. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information om kursens innehåll

Läs mer

Kursplan. KI2006 Kinesisk traditionell filosofi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 2. Chinese Traditional Philosophy

Kursplan. KI2006 Kinesisk traditionell filosofi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 2. Chinese Traditional Philosophy Kursplan KI2006 Kinesisk traditionell filosofi 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 2 Chinese Traditional Philosophy 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 2 Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Kursplan. FR1026 Franska: Muntlig språkfärdighet. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Oral Proficiency

Kursplan. FR1026 Franska: Muntlig språkfärdighet. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. French Oral Proficiency Kursplan FR1026 Franska: Muntlig språkfärdighet 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 French Oral Proficiency 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursen syftar till att utveckla färdigheter

Läs mer

Kursplan. IK1004 Java - Grafiska användargränssnitt med Swing. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Java - GUI Programming with Swing - Undergraduate Level

Kursplan. IK1004 Java - Grafiska användargränssnitt med Swing. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Java - GUI Programming with Swing - Undergraduate Level Kursplan IK1004 Java - Grafiska användargränssnitt med Swing 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Java - GUI Programming with Swing - Undergraduate Level 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course Kursplan NA1003 Finansiell ekonomi 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Financial Economics - Undergraduate Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Vid avslutad kurs har studenten förmågan

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Programme syllabus Programme for Analysis and Evaluation

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time?

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time? Design through practice and management LK0162, 30240.1516 15 Hp Pace of study = 100% Education cycle = Advanced Course leader = Petter Åkerblom Evaluation report Evaluation period: 2016-03-18-2016-03-31

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN HPE301, Breddad lärarkompetens: Engelska som undervisningsspråk i högre utbildning, 7,5 högskolepoäng Professional Teaching Skills: English as the Medium of Instruction

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053)

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) Respondents: 28 Answer Count: 9 Answer Frequency: 32,14 % Teaching methods The teaching methods in the course, that is their practical implementation and

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time?

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time? Plant Knowledge and Plant Use, Basic course LK0096, 30084.1314 8 Hp Pace of study = 30% Education cycle = Basic Course leader = Ulla Myhr Evaluation report Evaluation period: 2014-09-19-2014-10-03 Answers

Läs mer

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ltv 2015.1.1.1-839 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur samt Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Dekan Avdelning/kansli:

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time?

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time? Agricultural History summer course LB0083, 50041.1415 10 Hp Pace of study = 50% Education cycle = Basic Course leader = Karin Hallgren Evaluation report Evaluation period: 2015-08-06-2015-08-30 Answers

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi,

UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi, UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Kursplan för kursen Titel, LADOK-kod engelsk titel: Science communication

Kursplan för kursen Titel, LADOK-kod engelsk titel: Science communication KURSPLAN Datum 201X-XX-XX Diarienummer U 201X/XXX Kursplan för kursen Titel, LADOK-kod engelsk titel: Science communication Kursplanen är fastställd av fakultetens nämnd för utbildning på forskarnivå 201X-XX-

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Kursplan. KI1028 Kinesiska för affärslivet: Vardaglig kommunikation. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Chinese for Business: Daily Communication

Kursplan. KI1028 Kinesiska för affärslivet: Vardaglig kommunikation. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Chinese for Business: Daily Communication Kursplan KI1028 Kinesiska för affärslivet: Vardaglig kommunikation 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Chinese for Business: Daily Communication 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter

Läs mer

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2: Sida 1(7) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS:

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: THE ROLE OF WORKING MEMORY, COMPLEX EXECUTIVE FUNCTION AND METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING Avdelningen för psykologi Mittuniversitetet

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

http://www.vision2020.gu.se/strategiska-projekt/oversyn-av-utbildningsprogram--blue- 11-/

http://www.vision2020.gu.se/strategiska-projekt/oversyn-av-utbildningsprogram--blue- 11-/ Master of Science in Accounting http://www.gf.adm.gu.se/kvalitetsarbete/blue11/ Review of educational programmes BLUE 11 As part of efforts to raise the quality of education at the University of Gothenburg,

Läs mer

Campuskurs Distanskurs Annan. Examinator Remigijus Gustas

Campuskurs Distanskurs Annan. Examinator Remigijus Gustas Dnr HS 2013/180 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sammanställning av kursvärdering (blanketten används inte för lärarutbildningskurser) Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven,

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Kursplan. IK1014 Människa-datorinteraktion för etjänster. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. IK1014 Människa-datorinteraktion för etjänster. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan IK1014 Människa-datorinteraktion för etjänster 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Human-Computer Interaction for eservices - Undergraduate Level 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan FEKH46, Företagsekonomi: Ledarskap och change management, 7,5 högskolepoäng Business Administration: Leadership and Change Management, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Teologiska fakultetsnämnden Faculty Board of Theology. Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå Individual study plan for doctoral studies

Teologiska fakultetsnämnden Faculty Board of Theology. Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå Individual study plan for doctoral studies Instruktion Fyll i blanketten på datorn. Lämna in studieplanen med samtliga underskrifter till studierektor för utbildning på forskarnivå på Teologiska institutionen. Instructions Complete the form electronically.

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i marknadsföring, 120 högskolepoäng. Master Programme in Marketing, 120 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i marknadsföring, 120 högskolepoäng. Master Programme in Marketing, 120 Higher Education Credits Dnr: 929/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i marknadsföring, 120 högskolepoäng Master Programme in Marketing,

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Dnr: 1002/2007-515 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Master Programme in Corporate

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten SIMM41, Samhällsvetenskap: Samhällsvetenskaplig forskningsmetod, 15 högskolepoäng Social Science: Methods for Research in the Social Sciences, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Kursplan för kursen Populärare kemi, [LADOK-kod] engelsk titel: Popularizing Chemistry

Kursplan för kursen Populärare kemi, [LADOK-kod] engelsk titel: Popularizing Chemistry KURSPLAN Datum 201X-XX-XX Diarienummer U 201X/XXX Kursplan för kursen Populärare kemi, [LADOK-kod] engelsk titel: Popularizing Chemistry Kursplanen är fastställd av fakultetens nämnd för utbildning på

Läs mer

Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå Individual study plan for doctoral studies

Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå Individual study plan for doctoral studies Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Faculty Board of Social Sciences Instruktion 1. Fyll i blanketten på datorn. Blanketter ifyllda för hand skickas tillbaka utan hantering. 2. Spara den ifyllda blanketten.

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIK Inriktningskoder: MEGE, MÖFS, TEKL

Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIK Inriktningskoder: MEGE, MÖFS, TEKL KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt masterprogram i tillämpad konst och formgivning, med specialisering i Metallgestaltning, Möbeldesign inriktning trä eller Textil Kläder Formgivning

Läs mer

Bakgrund till Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers

Bakgrund till Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers Bakgrund till Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers I början av 2000-talet initierade EU en särskild verksamhet för att främja mobilitet och goda arbetsvillkor för forskare

Läs mer