ÅRSMÖTET 25:e FEBRUARI - föredragningslista sid 3 - valberedningens förslag 3 - motion 15 - budgetförslag 6 - förslag till avgifter 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTET 25:e FEBRUARI - föredragningslista sid 3 - valberedningens förslag 3 - motion 15 - budgetförslag 6 - förslag till avgifter 7"

Transkript

1 Pin High Medlemsinformation 38:e årg nr 1 februari 2015 ÅRSMÖTET 25:e FEBRUARI - föredragningslista sid 3 - valberedningens förslag 3 - motion 15 - budgetförslag 6 - förslag till avgifter 7 Verksamhetsberättelse sid 4 Kommittérapporter 8-13 Tävlingskalender 14 Pin High hittar Du också på nätet

2 Ordföranden har ordet Ett nytt verksamhetsår står inför dörren och det är dags att summera det föregående. Förberedelserna inför årsmötet är i full gång. Det är glädjande att konstatera att 2013 års förlust är vänd och att 2014 visar en vinst. Den höjning av medlemsavgiften som gjordes visade sig vara tillräcklig. Detta tillsammans med att vi fortfarande visar ett stabilt medlemsantal gör att styrelsen inför 2015, föreslår att medlemsavgifterna ligger kvar på samma nivå som Vad kan vi då förvänta oss av Redan nu är det klart att det blir en del förändringar vad det gäller personalsidan. Thommy Persson som varit vår klubbchef sedan 2003 kommer att gå i pension nu under våren.thommy har varit klubbens ansikte utåt mot sponsorer, övriga klubbar och media. Han har lett det administrativa arbetet på kansliet och på klubben varit styrelsens förlängda arm, haft personalansvaret över klubbens anställda och mycket mer. Hur löser vi detta? Styrelsens tankar är att i första hand låta Anders Johansson ta över en större del med hjälp av Henrik Pedersen på kansliet. En lösning vi tror kan bli hållbar i längden. Vi startar upp under 2015 så får vi göra en utvärdering vid årets slut och se om ytterligare resurser behövs i en eller annan form. Vissa tjänster går ju också att köpa in enskilt. Vidare har en ersättare till Petra värvats, Hilda Hagström från Kalmar går just nu tränarutbildningen och kommer att kunna hjälpa till både med träning och jobba i kansli/shop Som tidigare meddelats kommer våra träningsområden att utvecklas med bl.a. en riktig övningsgreen vid korthålsbanan, ett utegym vid studion samt tak över 4 utslagsplatser, till detta har vi beviljats ekonomiskt bidrag. Hoppas nu att vintern inte får något riktigt grepp och att banan kan öppnas lika tidigt som förra året. Väl mött på årsmötet onsdagen den 25/2 kl i bibliotekets hörsal. Mats Jansson Ordföranden Styrelse Ordf Mats Jansson V ordf Kent Andersson Kassör Gustav Linge Sekr Anette Nordqvist Ledamot Bo Claesson Suppl Maria Sundström Suppl Anders Olvedal Kommittéordförande Bana Torbjörn Jonasson Fastighet Mikael Andersson Tävling Hans-Peter Ehrlow Dam Annette Nordqvist Junior/Elit Joakim Karlsson Medlem Kenny Bohlin Hcp o Regel Johan Elg Senior Arne Malmberg Marknad Thommy Persson Media Gert Persson Tjänster Kansli Thommy Persson Henrik Pedersen Torbjörn Jonasson Pro/Shop/Reception Anders Johansson Henrik Swärdh Hilda Hagström Charlotta Bergström Head Greenkeeper Roger Hillborg Banarbetare Karl-Gustav Börjesson Hans-Ivar Andreasson Rickard Pettersson Florim Spahija Kaj Rubensson Magnus Nilsson Krögare Marcus Andersson Fastighetsskötsel Magnus Bärtfors Pin High nr 1 februari 2015 Utges av Redaktion Adress CGK Aktuella telefonnummer Carlskrona Golfklubb Gert Persson Carlskrona Golfklubb Klubbchef Upplaga 900 ex e-post Almö Tidsbeställning Nättraby Restaurang Ansvarig utgivare Shop Mats Jansson Hemsida och e-post Greenkeeper Fax Omslagsbild: Trean i januari. Foto: Gert Persson

3 Föredragningslista till årsmötet onsdagen den 25 feb 2015 klockan i bibliotekets hörsal 1. Fastställande av röstlängd för mötet 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 3. Fastställande av föredragningslista 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 7. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret. 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkning 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 11. Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret 12. Val av: - klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett (1) år - två (2) styrelseledamöter för en tid av två (2) år - två (2) styrelsesuppleanter med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år - två (2) revisorer för en tid av ett (1) år - en (1) revisorsuppleant för en tid av ett (1) år - två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år av vilka en utses till ordförande - ombud till GDF-möte 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 14. Övriga frågor Valberedningens förslag till styrelse och revisorer Inga nyval Ordförande Mats Jansson omval Ordinarie Bo Claesson vald tom 2015 Gustav Linge omval 1 år Annette Nordqvist vald tom 2015 Kent Andersson omval Suppleanter Anders Olvedal omval Maria Sundström omval Revisorer Helen Hansson Carleke omval Peter Nilsson omval Revisorsuppl Ronny Gustavsson omval För valberedningen Pär Berup & Pär Olvedal Pin High 3

4 Verksamhetsberättelse 2014 Allmänt Carlskrona Golfklubb bedriver idrottslig verksamhet på Almö, på egna fastigheter. Verksamheten i klubben, som följer Riksidrottsförbundets och Svenska Golfförbundets regelverk, bedrivs efter samma riktlinjer som föregående år. Under verksamhetsåret har hållits 8 protokollförda styrelsemöten, 3 arbetsmöten med styrelsen & kommittéansvariga, samt 2 allmänna informationsmöten för medlemmar. På maskinsidan skedde stora förändringar och inköp 2012, och de inköpen har varit bra investeringar. Klubben har i dagsläget en god maskinpark. I styrelsen har ingått: Mats Jansson, ordförande och klubbens representant i Blekinge Golfförbund Kent Andersson, vice ordförande Gustav Linge, kassör Anette Nordqvist, sekreterare Bo Claesson, ledamot Maria Sundström, suppleant Anders Olvedahl, suppleant Thommy Persson klubbchef har varit adjungerad i styrelsen. Inga arvoden utgår till styrelsen. Verksamheten 2014 Vid årsmötet 2014 beslutades att göra en relativt kraftig avgiftshöjning för året. Det var nödvändigt eftersom klubben under 2013, för första gången på många år, haft en förlust i rörelsen. Avgiftshöjningen var bra för klubben och har gjort att vi nu återigen visar vinst. De viktigaste aktiviteterna under året har varit att få kontroll på ekonomin, och fortsätta att utveckla banan och klubbhusområdet. Som exempel på förbättringar av banan kan nämnas dränering runt 4:an och 7:ans greenområden. Vidare finns ett pågående tee-projekt, bland annat av 7:ans tee. I klubbhuset har shop och kansli slagits ihop, vilket förbättrar servicen till medlemmarna och underlättar när det gäller att bemanna kanslishopen med personalen. Under 2014 utsåg tidningen Svensk Golf hål 16 till ett av Sveriges 100 bästa golfhål. Även på miljösidan har arbete gjorts och bland annat har klubben gjort en inventering av fågellivet kring Almö golfbana. Medlemsantalet fortsätter att vara högt och vi märker ingen avmattning av detta. Inte heller sker utträden ur klubben i någon större omfattning. Under 2014 har 12 personer varit anställda på golfklubben och jobbat med kanslifunktion, banan, klubbverksamheten, marknadsföring etc. Under året har det vidare skett en del organisationsförändringar, bland annat på banarbetarsidan. Utöver det har ett stort antal medlemmar jobbat ideellt med kommittéarbete, tävlingar, green-projektet, banan, fastigheterna etc. Under senare år har det gjorts förbättringar av uppvärmningssystemet i klubbens lokaler. Vidare har byggnader isolerats på ett bättre sätt. Detta har nu gett resultat i form av väsentligt minskade elkostnader. Det har även gjorts översyn av övrig elförbrukning och avfallshantering vilket också lett till kostnadsbesparingar. forts nästa sida 4 Pin High

5 forts Verksamhetsberättelse från föregående sida Ekonomi Här följer en sammanfattning av ekonomin i klubben. Såvitt gäller år 2014 är siffrorna preliminära. Resultaträkning (tkr) Intäkter Kostnader inkl avskrivn Rörelseresultat Finansiella kostnader Resultat Avskrivna medlemslån och inbetalda spelrätter Förändring av Eget Kapital Balansräkningen per den 31 december 2014 (tkr) Tillgångar Skulder och Eget Kapital Anläggnings- Eget Kapital tillgångar Swedbank Omsättnings- Medlemslån tillgångar 871 Maskinlån, lev.sk. m.m Ekonomiskt resultat Som framgår ovan visar nu klubben ett positivt resultat, som är större än någon gång under de senaste 10 åren. Det innebär att styrelsen föreslår att klubben, också det för första gången på många år, inte höjer årsavgiften, utan istället låter 2015 års avgift vara på samma nivå som 2014 års avgift. Balansräkningen är mycket stark och bokfört eget kapital når nu all time high, med drygt 1,7 milj. kr, samtidigt som verkligt eget kapital, med hänsyn till framförallt klubbens fastighetsinnehav, överstiger 9 milj. kr. Verksamhetsutveckling 2015 Klubben har fått bidrag att utveckla träningsmöjligheterna och detta bidrag kommer att användas till en nyanlagd övningsgreen på korthålsbanan samt ett utegym vid drivingrangen. Vidare kommer 4 utslagsplatser på drivningrangen att förses med tak. Golfbilplatserna vid klubbhuset har redan försetts med tak. Medlemsavgifter Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgiften för senior, kronor per år och att städavgiften är 400 kronor. För styrelsen Gustav Linge Mats Jansson Kassör Ordförande Pin High 5

6 Budgetförslag för 2015 Preliminärt Förslag till Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 Budget 2015 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter Aktivitetsavgifter Skåpavgifter Startavgifter tävlingar Sponsorsintäkter Greenfee Kommunalt bidrag Uthyrn Selmas, Runes, konferens Arrende shop/driv. range Träning & Nybörjare Övriga intäkter S:A INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Elit/juniorkommittén Tävlingskommittén Marknadskommittén Seniorkommittén Medlemskommittén Bankommittén Fastighetskommittén Övriga kostn kansli, SGF, BGF mm Utbildning & övr pers.kostn Arbetskraft S:A KOSTNADER Resultat före avskrivn Avskrivningar enl plan Ränteintäkter från bank Räntekostnader mm Rörelseresultat Extraord intäkter medl.lån/spelrätter Extraordinära intäkter RESULTAT Klubbmästare 2014 Följande klubbmästare 2014 kallas härmed till traditionell prisutdelning i samband med årsmötet den 25/2: Herrar Herrar Anders Svensson Hcp Mattias Åkesson Juniorer Erik Karlsson H35 Mattias Åkesson H45 Anders Svensson H55 Axel Jephson H65 Börje Johansson H75 Torgny Jonsson 6 Pin High Damer Damer Anna-Lena Nilsson D35 Anna-Lena Nilsson D50 Catharina Granqvist D60 Agneta Zimmerman D70 Ulla Sjöqvist Foursome Herrar Charlotta Berglund/Mimmi Jansson Damer Mattias Åkesson/Henrik Olsson

7 Förslag till avgifter 2015 Alla avgifter är exklusive aktivitetsavgift Medlemmar Med spelrätt Autogiro Med spelrätt Autogiro Senior fullt aktiv Vardagsmedlem måndagar-fredagar Studerande ungdom t o m 25 år Junior år Junior under 16 år Junior under 16 år utan grönt kort Passiv medlem Non Recident Greenfeemedlem Aktivitetsavgift Spelrätt (har ersatt lån) Skåp Under stort Under mindre Över stort Över mindre Bagvagnskåp (Ingen höjning) Alla årsavgifter förutom autogiro faktureras vid två tillfällen. Förfallodagar 15:e november och 15:e april Tävlingar Singel 2014 Singel 2015 Lag 2014 Lag 2015 Startavgift Tillägg Carlskronaveckan Tävlingsgreenfee Greenfee Seniorer lågsäsong kr Seniorer helger apr-sep samt 15/6-15/ Senior Sydpoolssamverkan Blekinge Sydpoolen dock ej juli Gästgreenfee rabatt 20 % 20 % Juniorer ord/helger apr-sep och hela juli ½ priset ½ priset Juniorer Sydpoolen vardagar Junior Blekingeklubb 0 0 Tävlingsgreenfee Tävlingsgreenfee / lag / pers Företagsgolf enl ök enl ök vad som än händer Pin High 7

8 Något från tävlingsåret 2014 på Almö Tävlingskommittén har under 2014 bestått av följande åtta medlemmar, Inger Gjertz, Katarina Andersson, Kerstin Karlsson, Mona-Beth Persson, Anna-Lena Nilsson, Peo Persson, Sven-Åke Holgersson, samt undertecknad. Samarbetet i kommittén har fungerat alldeles utmärkt och det gör att det är stimulerande och roligt att vara en del av det hela. Vi vill vi tacka Helen Berup och Jan-Erik Antonsson som ställt upp då det behövts. Björn Hagström har efter många år i tävlingskommittén dragit sig tillbaka från denna uppgift. Vi tackar Björn för den golfkunnighet vi fått ta del av och ett i övrigt gediget bidrag till TK. En utveckling, som har upplevts mycket positivt under året var ombyggnationen av shop och kansli, som innebar att receptionen flyttade in till AJ s och blev kombinerad shop, reception och tävlingskansli. Tävlingsadministrationen blev härvid mycket bättre och roligare. Jag uppfattar det som det blev en vinnavinna situation för våra verksamheter. Vi tackar för det goda samarbetet med AJ s och CGK s personal. TK har under säsongen hanterat ca 15 tävlingar med Carlskronaveckan som den traditionella höjdpunkten. Under den veckan var det ca 800 startande. Denna siffra inkluderar förutom individuella starter även fyroch tvåmannalag. Siffran är i paritet med antal startande under CGK-veckan De som lyckades bäst under veckan och därmed fick ta emot pris för bästa kvinnliga respektive manliga golfare var Agneta Agerström och Mattias Åkesson. Särskilt minnesvärt under veckan var för mig som tävlingsledare att vi slapp spelavbrott pga. av väderbetingelser. Det är tacksamt då vi har så många startande och inte mycket utrymme för avbrott. Utifrån scorerna vid årets tävlingar visar det sig att det är hål 8 som de tävlande haft svårast att betvinga. Snittscoren är här 5,93. Det lättaste hålet är hål 13 som hade en snittscore på 4,92. Många jubel har säkert hörts på 9:an då det på detta hål har presterats hela 12 eaglar. Blev det något HIO under årets tävlingar? Jodå, ett blev det. Det var Stefan Schmidt från Ronneby GK som på hål 3 under Carlskronaveckans inledande tävling Audio Video Viasat Trophy lyckades med denna bedrift. Många gånger under året har vi fått vidarebefordra spelarnas tillfredställelse med banans höga kvalitet till Greenkeepern. Som kuriosa kan nämnas att under 2014 års tävlingar har det slagits drygt golfslag. Detta har resulterat i snittscoren 94,4, (källa GIT). Det är 24,4 slag över banans par (Professionals Average Result). Som en bekant klubbkassör sa, kan man då säga att banans aar (Amateurs Average Result) blir ca 94. CGK medlemmarnas genomsnittshandicap är 22,59 och det stämmer ju väl överens mot ovanstående om än att medlemmar från andra klubbar deltagit i våra tävlingar. Tävlingsprogrammet för 2015 är fortfarande under utveckling och i skrivande stund inte fastställt, men ett exempel på uppskattad tävling som återkommer är Golfhäftet Trophy. Tävlingen spelas vid gökottan, den 14/5. I år startar vi en timme senare, kl Ett annat exempel på tävling som är fastställd är Audio Video Viasat Trophy och som dock är flyttad till den 6/9. Preliminärt tävlingsprogram återfinns i anslutning till denna artikel. Välkomna till tävlingssäsongen 2015 på Almö hälsar Hans-Peter Ehrlow, ordf TK 8 Pin High

9 Damgolfen 2014 Damernas Tisdagsgolf startade i slutet av april och har spelat 18 tävlingar. Deltagarantalet har varit något högre än förra året. I genomsnitt har 22 damer deltagit. I Johans Poängjakt har 42 damer samlat poänger. Även i år har Johan Schreil varit så vänlig och skänka vinglas till oss, inte bara ett första pris utan även ett andra pris. Ett stort TACK till Johan Schreil från oss alla damer. Johans Poängjakt vanns av Annette Nordqvist. Det var hårt i toppen. Det blev sista tävlingen som avgjorde slutresultatet. Säsongen avslutades med en scramble över 11 hål och därefter prisutdelning. En fantastiskt fin golfsäsong är till ända. Vädret har varit strålande. Roligt är också att vi lyckades med att arrangera en resa till Nybro GK. Vi var 14 damer som spelade där en söndag i augusti. Mycket trevligt var det. Vivianne Mattisson sätter sista putten för laget medan Gunilla Linge och Karin Nilsson tittar på Tack för denna säsong och välkommen igen nästa år. Annette Nordqvist Ordf. i Damkommittén Carlskronaveckans pubafton med Linus Norda Pin High 9

10 H Hej på er alla Vi närmar vi oss lugnet och det är läge att reflektera över året som har passerat. Jag minns att jag för första gången på många år inte var ute på uppfarten och skottade snö särskilt ofta. Det blev därför fler tillfällen över för andra väsentligare saker. Säsongen drog igång tidigt och vi fick möjlighet att vara i form redan i mars. Jag tycker själv att det alltid är svårt att hitta spelet efter ett långt uppehåll. Juniorerna i H45 gjorde därför det enda rätta och försökte hålla igång i vintras med lite inomhusträning i AJ;s studio. Henke Swärdh körde skiten ur oss och det kändes som att driven skulle explodera till våren. Han lovade oss minst 20 m länge i snitt om vi bara gjorde som han sa. Han lyckades i alla fall att få oss tro det. När säsongen drog i gång hade vädret och våra framgångsrika banarbetare tillsammans med årets greenkeeper försett oss med en alldeles underbar bana ute på Royal S:t Almö. Vi spelade som i trans mellan duffarna och de toppade wedgarna. Många i H45-gänget fick möjligheten att umgås extra mycket ett par vårdagar i Danmark. En av dessa valde bort seriespelet och prioriterade istället golf och matresan till Dronningmølle. Han var vår kock och spelade alla dagar i hackebollen. Vi hade väldigt trevligt. I seriespelet lyckade vi väl. I flera omgångar lyckades vi till och med vinna. En anledning till framgångarna är att vi för första gången på många år hade fullt lag vid samtliga omgångar. Till slut föll vi på mållinjen och kom tvåa, en enda poäng efter killarna från Mörrum. Laget har bestått av Torbjörn Jonasson, Peter M Johansson, Jan Johansson, Pär Olvedal, Anders Körling, Conny Fredriksson, Tony Andreasson, Jan- Erik Antonsson, Erik Andersson, Simon Lilley och jag själv. Många prischeckar delades ut mellan varven. Till säsongen 2015 vrider vi upp igen. Vi är nu ca på maillistan i H45 och du som fyller 45 är välkommen att höra av dig till mig om du vill lira seriespel. Det viktigaste är inte att delta, utan att vinn ha kul - och det har vi. Använd nu tillfällena innan snön täcker hela spelfältet. Åk i väg och testa andra banor. Spela på Almö med och mot varandra och ha kul. Till sist: Fyra juniorer från H45 och H35 stack till Åhus på luciadagen och lirade en jätterolig match. - Vilka som vann? Roligt var det. Tack Conny, du är en klippa! Gott nytt golfår önskar H45 Anders Olvedal Bempa Bilden är från en PR-dag vi hade den 20 maj PR-dagen innehöll 18 håls poängbogey med bandylegenden Bempa, Göran Lundqvist från Växjö GK och CGK:s Carl Jephson. Dessutom det vanliga demonstration och att låta folk prova på att slå lite bollar. Besökarantalet var ca pers och ett antal nybörjarpaket såldes den dagen. Allt enligt Bo Westermarks rescention i Pin High nr Mannen i blått bakom Bempa är Bengt Wall och bland damerna skymtar Karin Kjellqvist. 10 Pin High Text och bild: J-E Cronzell

11 Bankommittén Stora satsningar på banan framöver! Ja, det är i alla fall min och bankommitténs ambition att det ni läser nedan ska vara en av de mest offensiva satsningar som gjorts på banan på många år. Vi har i många artiklar berättat om några av de idéer vi klurat på och förhoppningsvis kan nu våra funderingar gå över i mer praktisk handling. Vi har nyligen haft ett mycket positivt samtal med länsstyrelsen som kan mynna ut i lite större frihet över vad vi får och inte får göra. Vår bana har ett fantastiskt läge med en ganska unik blandning av olika karaktärer och det är dessa vi ska utnyttja och förstärka de kommande åren. Likt en tavla har naturen satt ramen, nu målar vi om innehållet en smula. Och där tänker vi oss följande penseldrag; Det finns många områden på banan som vi vill förbättra. En följetong vi skrivit om varje år är en ombyggnad/renovering av våra tees. Vi har kommit en bra bit på väg och till i år har sjuans tee fått sig en rejäl ansiktslyftning. Vi har gjort en backtee och kantsatt sidan med sten samt breddat gul och blå tee en aning. Återstår att rulla ut gräs så fort väderleken tillåter. I samband med detta har vi passat på att rensa upp kring och restaurera den längsgående muren. Kommer att bli förbaskat snyggt. Flera andra tees står på tur och jag hoppas vi ska klara av ett par stycken till under innevarande år. Bara vanligt vatten.. Det vi under senare år fått en del kritik för är de höga ruffarna mellan fyran/åttan och åttan/nian. Vi har försvarat det med att allt kan inte bara vara en nedklippt gräsmatta och att ruffarna ska tjäna som referenspunkter för utslaget. Men för er som fått leta eller förlorat bollar där biter knappast det argumentet. Under flera år har vi funderat kring vad som dels är ett lämpligt hinder och vad som kan avgränsa de närliggande hålen från varandra. Här kommer samtalet med länsstyrelsen in i bilden och om allt går som det ska avser vi att i höst anlägga dammar mellan dessa hål. Det gäller även området mellan tvåan och elvan. Styrelsen har här gått in och stöttat oss med pengar till projektet vilket vi tackar särskilt för. Ett villkor finns med och det är att det finns blålera en bit ner i marken och att dammarna med det blir självtätande. Det finns goda utsikter att så är fallet. Med den typen av hinder följer flera fördelar, säkerheten på banan förbättras samt att vi får en bättre dränering av vatten. Det bidrar också till att öka dramatiken och göra banan än vackrare. Det är dessutom ett lättskött hinder. Rätt anlagda skapar de även lite mer eftertanke inför slagen. Det är en stor utgrävning vi har framför oss och det är en betydande mängd massor som ska hanteras men det ger oss också stora möjligheter. Vår skrivelse till länsstyrelsen kommer därför att ha inriktningen att vi får förvalta massorna varhelst på banan bara vi håller oss inom redan bearbetade ytor. Det gör att vi kan snegla lite mot en fortsatt greenombyggnad och planera för att använda massorna till att bereda och förstärka de greenområden som behöver lyftas upp. Nya fairwaybunkrar Något vi inte pratat så mycket om men som funnits med länge i våra tankar om banans utveckling är fairwaybunkrarna. Flera bunkrar ligger lite osynliga i marknivå och deras placering kan í vissa fall också bli bättre. Vi kommer att så småningom ge oss på detta och göra mer uppbyggda bunkrar eller bunkerområden. Som lite extra krydda i ämnet var jag för någon vecka sedan i kontakt med banchefen på Mälarö Golfklubb. Dom har nyligen avslutat ett ombyggnadsprojekt som innefattar nio nya greenområden men ännu intressantare, dom har även torvat sina green- och fairwaybunkrar. Man bygger således upp bunkerkanterna med flera lager av lagda torvor som vi exempelvis kan skåda på Brittish Open. Gå gärna in på deras hemsida och titta, mycket intressant läsning. Dom har gjort allt i egen regi inkluderande ett antal frivilliga krafter. forts nästa sida Pin High 11

12 forts Bankommittén från föregående sida Jag kommer att sätta ihop ett frågeformulär och skicka till honom så sänder han över all information och indata de utgått ifrån. Framförallt skulle den typen av bunkrar passa på våra mer sandiga områden, t ex på hål tolv-fjorton samt sjutton. Jag tror detta skulle höja både kvalitén och utseendet på hålen och lägga ytterligare en karaktärsdel till vår bana som kommer att eka en bra bit uppåt landet. Åttans greenbunker har en gång i tiden varit torvad så vi har viss erfarenhet från de som varit med från begynnelsen. Även här får vi nytta av de uppgrävda massorna när vi bereder marken. Dock är det viktigt att poängtera att inga nämnda hinder ska läggas på ett sådant sätt att de bestraffar för mycket. Slår man rakt så ska man kunna navigera sig mot green utan större problem. Men ju längre klubba man tar upp ur bagen, desto större risk och kanske förlorade slag. Sitter träffen som den ska blir belöningen desto högre och sänkningen av handicapet är ett faktum. Greenprojektet Vi måste ju nämna några ord om den fortsatta ombyggnaden av greenerna, det är det vi får mest frågor om. Och de ovan beskrivna massorna från dammarnas utgrävning samt ett starkt ekonomiskt resultat för 2014 borgar för att vi kan öppna pärmarna igen och kika på nästa etapp. Florim på artonde green Vi har samlat på oss mycket erfarenhet och kunskap från de tre greenerna som byggdes om som kommer oss till stor nytta när det blir dags för en fortsättning. Men som vi redogjort för tidigare, det finns ingen ekonomi för att göra femton fullskaliga ombyggnationer till utan vi har delat in greenområdena i de tre kategorierna ombyggnad/tillbyggnad samt enbart renovering. Detta gör att kostnaderna kommer ner på en mer hanterbar nivå och med något år till med positiv ekonomisk tillväxt så är vi där. Och banan får ytterligare en knuff i rätt riktning mot en större upplevelse och utmaningsgrad. Och tavlan blir fulländad.. 12 Pin High Förberedelser inför 2015 Vi har även i år fått hjälp med slyröjning och trädfällning av ett gäng från skogsstyrelsen. De kommer att vara här i sex veckor och har hittills hunnit med att avverkat en del träd där det nya övningsområdet ska byggas upp samt gallrat i aldungen vid pumphuset. Vidare har vi tagit ner några bokar på sextonde hålet, framförallt i backen till vänster om green. De gör ett kanonjobb som uppskattas av hela klubben. Avslutningsvis står den årliga vårstädningen redan inför dörren och det är ni medlemmars insatser som är uppskattat från hela klubben. Vi kör på i vanligt spår med tre städtillfällen spridda på lördagarna 21 och 28 mars samt söndagen den 12 april. Samma regler som tidigare, närvaro vid två städardagar krävs för att kunna utnyttja aktivitetsavgiften i shop eller restaurang. Medlemmar, det här var bankommitténs verksamhetsberättelse som kanske mer beskriver vad vi vill satsa på de närmaste åren. Vi hoppas att ni instämmer i att de förbättringar vi vill göra på banan är i linje med klubbens vision att vara den mest attraktiva golfklubben i regionen. Vi tror att det vi redovisat ovan ska hjälpa till med det. Det är på Almön det händer saker. Vi är Carlskrona Golfklubb. För bankommittén Torbjörn Jonasson, ordförande Nya ledamöter i bankommittén Gunilla Linge och Bengt Andrén

13 Öppettider och tidbokning 2015 Reception & Shop öppettider Perioder/veckodag mån & fre ons-tors-fredag lör-söndag 1 jan - 29 mars 08:30-15:00 08:30-15:00 Stängt 30 mars -20 sept 07:30-17:00 07:30-18:00 07:30-15:00 21 sept - 1 nov 07:30-15:00 07:30-15:00 07:30-15:00 2 nov - 31 dec 08:30-15:00 08:30-15:00 Stängt Kansliets öppettider Mån - fredagar , måndagar stängt Tidbokning Alla tider är bokningsbara genom golf.se, i terminalen eller tel kansli Vid ej använd och ej avbokad rond faktureras aktuell greenfee. Gäller såväl gäst som medlem. En spelare får ha endast 3 tider bokade samtidigt. Stående startförbud 28 april-30 sept Tisdagar fm 08:00-08:50 och em 15:30-16:30 Obs! Alla damgolfare välkomna! 1 jan-26 juni Tisdagar fm 09:00-10:30 Fredagar 09:00-10:10 Obs! Alla H 55+ är välkomna! 4 aug-31 dec Tisdagar fm 09:00-10:30 Fredagar 09:00-10:10 Obs! Alla H 55+ är välkomna! Pin High Pin High finns att avhämta på kansliet. Tidningen kan också hämtaspå pdf-fil via CGK hemsida. Då får Du hela tidningen i färg. Utskick av Pin High via posten sker endast i samband med kallelsertill årsmötet. Nästa nummer av Pin High planeras komma ut imaj Den kommer bland annat att innehålla information från årsmötet ochvi får då också veta som blev Årets golfare och Årets CGK:are för2015. Material till tidningen skickas till och bör vararedaktionen tillhanda före den 15 april 2015 Tack! Till alla medlemmar, som i tid, och på rätt sätt, betalat in den första delen av årsavgiften för Tack också till Er, som av någon anledning meddelat att Ni har ändrade förutsättningar, eller behöver uppskov med betalningen. Det underlättar vårt arbete på kansliet. Påminnelser till övriga skickas ut snarast inkl. påminnelseavgift på 50 kr. Städardagar Lördag den 21 och 28 mars Söndag den 12 april Slutfakturan skickas ut snarast efter årsmötet med förfallodag den siste mars. De med autogiro berörs inte av detta meddelande, men meddela oss omgående om det är något i överföringarna som inte fungerar. Med vänliga hälsningar Kansliet Pin High 13

14 Tävlingsprogram 2015 Mars lör 21 Städargolf 0800 scramble 11 hål gem lör 28 Städargolf 0800 scramble 11 hål gem April sön 12 Städargolf 0800 scramble 11 hål gem sön 26 Erfaren+oerfaren 11-håls träningsspel gem kl Maj lör 2 Slaget om Sveriges golfkust slaggolf bästboll sön 3 Blekingeserien D35 slagspel lag em mån 4 Gubbagolf H55+ slagtävling lag kanonstart sön 10 Skandia Tour Distrikt slag/poängbogey herr/dam ABC tor 14 Gökottegolf Golfhäftet Trophy greensome gem kanonstart kl sön 17 Juniorserien div 1 Norr seriespel herr/dam sön 31 Citygross Medlemsgolf allmänt möte Scramble gem kanonstart Juni sön 7 CGK Open + 18 Tour slagtävling 36 hål herr/dam sön 14 Erfaren+oerfaren 11-håls träningsspel gem kl fre 19 Flaggtävling slagtävling gem sön 28 Erfaren+oerfaren 11-håls träningsspel gem kl mån 29 Gummagolf slagspel lag Juli Carlskronaveckan sön 5 Home Company Trophy singel herr/dam A & B mån 6 Krögarns Scramble scramble gem tis 7 Mercedes Benz Greensome Irish Greensome gem ons 8 PRON:s Tävling/AJ:s golf slagtävling A, B, C och D tors 9 Hoglands Bästboll bästboll PB gem fre 10 Stena Line Poängbogey poängbogey A, B, C, Junior lör 11 Swedbank Äkta Makar greensome äkta makar + sidotävling Aug fre 7 Blekingeserien H70/H35 slagspel lag tis 18 KM H65/H75/D50/D60/D70 slagspel medlemmar sön 23 Greenkkeepers Challenge hosted by Roger Hillborg 12 håls slaggolf fre 22 CGK Sponsorsgolf Mix Megapol bästboll företagsgolf sön 30 Erfaren+oerfaren 11-håls träningsspel gem kl Sept fre 4 Blekingeserien H65/H55 slagspel lag sön 6 Audio Video Visat Trophy slaggolf A & B-klass lör 12 Skandia Tour Riks slagspel pojkar/flickor sön 13 Skandia Tour Riks slagspel pojkar/flickor lör 19 Finalspel OK/Q8:s onsdagsgolf slagspel dam/herr sön 20 KM Foursome H & D slagspel dam/herr sön 27 KM enligt särskilt program slagspel medlemmar Okt sön 04 Medlemsgolf/Allmänt möte Irish greensome gem kanonstart sön 11 Damernas skål/gubbapokalen poängbogey dam/herr sön 19 Gåsagolf bästboll gem kanonstart kl Startavgifter: 14 Pin High singel 120kr/spelare och lag 100 kr/lagmedlem Carlskronaveckan +30 kr/spelare. Paketpris vid deltagande i 4 eller 6 tävlingar av 7 tävlingar. Tävlingsgreenfee: singel 220 kr/spelare och lag 170 kr/lagmedlem. Juniorer halva priset Anmälan: Startförbud: senast kl 12:00, 2 dagar innan tävling, om ej annat anges. På golf.se genom inloggning med Ditt golf-id + 4 sista siffrorna på Ditt medlemskort, kansli tel eller anslagstavlan beroende på antalet deltagare och tävlingens art. Se aktuellt veckoblad. Reservation för förändringar i programmet Tävlingskommittén

15 Motion(er) CGK.s årsmöte 2015 Under flera års tid har många medlemmar uttryckt missnöje över alltför mycket sand i 1:ans, 11:ans och 18:es bunkrar och för lite i andra (båda på 3:an, höger 7:an, 8:an). Även ansvariga har hörts hålla med om att det skulle vara en bra (och ganska enkel) idé att flytta sanden från de förstnämnda till de sistnämnda. Det kan inte vara bra att så många bunkrar på en och samma bana är så olika. Varför görs/har inte detta gjorts? Varför klipps inte greenområdena? Jag kan inte påminna mig ha spelat någon annan bana där bunkerkanter och greenområden är så tjocka med ruff. Lägena blir för det mesta mycket dåliga men man kan ha tur och hamna klart spelbart. Banan skulle också bli så mycket vackrare om man gjorde detta. I samband med detta kan påpekas att dropprutan på 7:an under året varit i princip ospelbar. Istället för att lägga tid på planteringar vid parkeringen, tjusiga stenplattor runt klubbhuset och på vägarna mellan hålen m.m. borde banans skötsel prioriteras. Kopplaceringarna är för det mesta alldeles för svåra. De värsta exemplen är ett par meter in på 4:ans green (inte en chans att bollen stannar kvar på greenen om man puttar från övre delen) och mellan platåerna på 8:ans green (koppar ska inte placeras mitt i lutningar). Varför inte ha som utgångspunkt ett stort område mitt på greenen och välja olika platser inom det området och endast i undantagsfall placera kopparna i utkanterna av greenerna? Kanonstarter i i stort sett varje tävling medför att hela banan blir upptagen under x antal timmar samt att man måste ta sig till och från ex. 16:e eller 7:e hålet. KM senareläggs för varje år som går. Tävlingarna spelas på CGK efter högsäsong! Varför? SGF rekommenderar att KM spelas över minst 54 hål. Chansen att få med de bästa (våra juniorer) har visat sig vara väldigt liten vilket är synd när det handlar om klubbens största och finaste tävling (detsamma gäller f.ö. för KM Foursome). SGF rekommenderar också klubbarna att prioritera tävlingsgolf. Så tänker man nog inte riktigt på CGK. För många medlemmar känns sociala hänsynstaganden och green-feegäster viktigare än medlemmarna. Jag tycker inte detta är acceptabelt med tanke på hur mycket pengar vi betalar varje år för nöjet att spela golf och att tävla i golf, inte minst tack vare det förnämliga hcp-systemet vilket gör det möjligt för sämre såväl som bättre golfare att tävla på lika villkor. Det finns naturligtvis en social faktor i golfen och många som tycker det är trevligt att träffas under sådana betingelser men golf är framförallt en sport ( ingående i Riksidrottsförbundet) och sport och idrott har mänskligheten kommit på av ett skäl: att man vill tävla mot andra. Jag är medveten om att klubben också behöver få in pengar på andra sätt än genom årsavgiften samt att våra anställda också lyckas mycket bra med detta men tycker inte att detta får ske på medlemmarnas bekostnad. Stoppet på 12:ans tee gynnar på intet sätt flytet på banan (att korta ner rondtiderna). Jag har svårt att se varför man måste ha kaffepaus när man utövar sin sport. Det är väl något nedärvt i svensken att får han en möjlighet till fika är det svårt att avstå. Konsekvenserna av detta blir att de som inte vill ha paus mer eller mindre tvingas till en sådan. Mer naturligt vore väl att fika efter ronden (eller före om man så önskar)? Det är heller inte särskilt många som håller sig till 5 minuter vilket rekommenderas på skylten. Argumentet att restaurangverksamheten gynnas av vattenhålet (kiosken) på 12:an samt av kanonstarter tolkar jag som att den egentliga verksamheten på en golfbana (spel) dikteras av att restaurangen får in pengar. Kan inte vara rätt! Jag hemställer att dessa frågor tas upp på årsmötet. Med vänlig hälsning Axel Jephson Styrelsens invändningar till motion(er) Detta är frågeställningar och synpunkter, som i stort sett samtliga tagits upp tidigare i kommittémöten etc. En motion bör vara formulerad så att årsmötet kan ta ställning för eller emot. Styrelsen har vidarebefordrat synpunkterna till dem de berör. /Styrelsen Pin High 15

16 20 Nytt golfhål för träning Projektet finansieras till hälften av Blekinge Idrottsförbund och till hälften av klubben. Hålet blir meter, med träningsytor för olika typer av slag. Greenen har full bevattning och blir 400kvm, foregreen 600kvm inkl bunkrar och tillhörande chip och pitch områden med olika höjd på ruffar. Fairway sås med svingelblandning och får bevattning liksom ett 200 kvm stort tee. Förhoppningsvis kan området öppnas nån gång sept/ okt 2015 och från säsongen 2016 kommer hålet att användas i den ordinarie banan om det behövs göras något arbete med ett ordinarie hål. Hålet är ritat av arkitekt Christian Lundin på Regolf och arbetet är planerat att starta 22 februari och vara klart två veckor senare. Hålet sås nån gång april/maj. byggs här vid korthålsbanan Roger Hillborg Head Greenkeeper Vi tar dig till Polens greener. Att åka på kryss är ett bekvämt och roligt sätt att resa. På vägen kopplar du av och umgås med vänner, äter gott och njuter av sköna spabehandlingar. Passa också på att ta en tur i butiken ombord och shoppa till lägre priser än taxfree. Alla hytter är utrustade med DUX-bäddar, så att du ska vakna utvilad och redo för Polens utbud av natursköna golfbanor, kultur, restauranger och spännande butiker. Missa inte Riviera, norra Polens största galleria och en dröm för alla shoppingsugna. Everyone deserves a break. Boka på stenaline.se eller ring Frånpriset avser lågsäsong och ett begränsat antal avgångar. I priset ingår båtresa t/r, del i Comfort Class insides tvåbäddshytt. Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.

ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter

ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter Pin High Medlemsinformation 34:e årg nr 1 februari 2011 ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter 10 Öppettider och

Läs mer

- från årsmötet sid 4 - ny anläggning sid 7 - nya medarbetare sid 8 - medlemslån kontra spelrätter sid 11

- från årsmötet sid 4 - ny anläggning sid 7 - nya medarbetare sid 8 - medlemslån kontra spelrätter sid 11 Pin High Medlemsinformation 32:a årg nr 2 maj 2009 - från årsmötet sid 4 - ny anläggning sid 7 - nya medarbetare sid 8 - medlemslån kontra spelrätter sid 11 Årets CGK:are 2008 sid 7 Årets golfare 2008

Läs mer

Kallelse till årsmöte sid 3 Beslut och regler om spelrätter sid 9 Rapporter - Damkommittén sid 3 - Tävlingskommittén sid 4 - Bankommittén sid 12

Kallelse till årsmöte sid 3 Beslut och regler om spelrätter sid 9 Rapporter - Damkommittén sid 3 - Tävlingskommittén sid 4 - Bankommittén sid 12 Pin High Medlemsinformation 32:a årg nr 4 november 2009 Kallelse till årsmöte sid 3 Beslut och regler om spelrätter sid 9 Rapporter - Damkommittén sid 3 - Tävlingskommittén sid 4 - Bankommittén sid 12

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 6-10

Årsmöteshandlingar sid 6-10 Årgång 31 Nr 1 2008 Årsmöteshandlingar sid 6-10 Reglerna från VGF vad gäller utnyttjandet av Västgötagreenfeen är: 1. Rabatt Rabatten gäller endast fullbetalande medlemmar, samt fullbetalande juniormedlem

Läs mer

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00 Årgång 28 Nr 1 2005 Kallelse till årsmötet den 19 mars kl 10.00 Kompisgolf Dagarna för den populära "kompisgolfen" blir 2005: 21 maj, 18 juni, 13 augusti och den 10 september. Du får som vanligt boka tider

Läs mer

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet BOKBLADET Nummer 1 2012 VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET Handlingar Årsmötet PROGRAM 09.00 Kaffe och bulle 09.30 Årsmöte 10.30 Information

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april Årgång 29 Nr 1 2006 Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april KOMPISGOLF Dagarna för "kompisgolfen" 2006: 13 maj, 17 juni, 19 augusti och den 9 september. Du får som vanligt boka tider från den

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 3 NOVEMBER 2010

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 3 NOVEMBER 2010 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 3 NOVEMBER 2010 Golfen och din hcp 2010? Det är nu det börjar bli intressant Juniorsäsongen är alltid för kort! Bäst i klassen! Miljödiplomet i hamn Lempa tackar

Läs mer

Dagordning. KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB Plats Peder Skrivares Aula den 26 mars klockan 19.00 PLATSANNONS

Dagordning. KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB Plats Peder Skrivares Aula den 26 mars klockan 19.00 PLATSANNONS KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB Plats Peder Skrivares Aula den 26 mars klockan 19.00 Dagordning 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 Öppnade rangen till påsk i år? SoGK är med i Golfstore Caroline Back in the game! Utökade bokningsbara tider Regler Spelarens ansvar Golf på heltid Kan

Läs mer

First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3

First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3 First tee Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007 15 år med Bredareds Golfklubb - sid 17-18 Nytt juniorår - Sid 12 Nya tag för miljön - Sid 3 Vårens Kurser - Sid 5 Huvudsponsorer HEJ ALLA GLADA

Läs mer

Öregrunds Golfklubb. Nytt krögarpar hälsar välkommen. Många rara blommor på banan. God ekonomi och inga skulder. Medlemstidning nr 1 2010

Öregrunds Golfklubb. Nytt krögarpar hälsar välkommen. Många rara blommor på banan. God ekonomi och inga skulder. Medlemstidning nr 1 2010 Medlemstidning nr 1 2010 Öregrunds Golfklubb Nytt krögarpar hälsar välkommen sid 5 God ekonomi och inga skulder sid 3 Många rara blommor på banan sid 12 2 Vi går en ny säsong till mötes STYRELSE Sören

Läs mer

Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: TeeTime Nr 1 2009 Vårmöte Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 01. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare,

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

Strömstad Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 28 mars kl 15:00 i klubbhuset. En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben

Strömstad Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 28 mars kl 15:00 i klubbhuset. En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 35:e årgången Nr 1 2009 En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben Klubbens gamla verkstad, som låg mellan hål tio och elva, har nu fått skatta år förgängelsen.

Läs mer

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015 Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015 Bokskogens Golfklubb Lördagen den 28 mars 2015 kl. 09:30 i klubbhuset PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Styrelsen översänder stadgeenligt

Läs mer

ForsbackaNytt. Herresan 2012. 20års-jubileum. Traditionellt julbord i mysig miljö. Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe

ForsbackaNytt. Herresan 2012. 20års-jubileum. Traditionellt julbord i mysig miljö. Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe FORSBACKA GOLFKLUBB FORSBACKA GOLFKLUBB November 2011 November 2010 Foto: Leif Sundberg Herresan 2012 Traditionellt julbord i mysig miljö Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe Bordsbeställning ring 0532-430

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte November 2014 Björketorpsbladet Bobban...kommer till årsmötet Kallelse till årsmöte Ordföranden har ordet 12 Ordföranden har ordet Golfvänner! Golfsäsongen i år har varit lång och vi kunde tidigt komma

Läs mer

Bosjökloster GK. Årsmöte. Söndag 3 mars kl.14.00. Rekordtidig säsongsstart 2 januari 2013. Vårens städdag 16 mars samling kl. 09.00.

Bosjökloster GK. Årsmöte. Söndag 3 mars kl.14.00. Rekordtidig säsongsstart 2 januari 2013. Vårens städdag 16 mars samling kl. 09.00. Bosjökloster GK KLUBBNYTT NR 1-2013 Kallelse till Årsmöte - sid 4 - Anmälan till Juniorträning - sid 10 - Olympiagolfen 2013 - sid 11 - Tävlingsprogram - sid 15 - Rekordtidig säsongsstart 2 januari 2013

Läs mer

Junior- och elitkommittén har för 2013 valt Calle Hansson till Årets junior och Andreas Nilsson till Årets spelare.

Junior- och elitkommittén har för 2013 valt Calle Hansson till Årets junior och Andreas Nilsson till Årets spelare. LÄS Julnummer 2013 Årg. 27 RÄTTVIKS GOLFKLUBBS DNING Årets spelare 2013 Årets junior 2013 Andreas Nilsson Calle Hansson Junior- och elitkommittén har för 2013 valt Calle Hansson till Årets junior och Andreas

Läs mer

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Kallelse Årsmöte KALLELSE Medlemmarna i Ringenäs Golfklubb kallas härmed till årsmöte på Staffansalen Församlingsgården Söndrums Kyrka, onsdagen den

Läs mer

I detta nummer: Ordföranden har ordet 2 Smått & gott 3 Regelspalten 4 Hej alla damer 5 Tävlingssäsongen 2010 6. Mölndals Golfklubb

I detta nummer: Ordföranden har ordet 2 Smått & gott 3 Regelspalten 4 Hej alla damer 5 Tävlingssäsongen 2010 6. Mölndals Golfklubb 1 1/2010 Mölndals Golfklubb I detta nummer: Ordföranden har ordet 2 Smått & gott 3 Regelspalten 4 Hej alla damer 5 Tävlingssäsongen 2010 6 Enkäten 7 Visions- och informationskväll 8-9 Onsdagsgolfen 2010

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 GOLFARENNovember 2013 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 Kallelse till Höstmöte 28 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. Ljungentelegrafen nr 3 2013 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Foto Stig Persson Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. LJUNGENTELEGRAFEN

Läs mer

Bosjökloster GK. I väntan på våren. Årsmöte 8 mars kl 14.00. och den 36:e säsongen KLUBBNYTT NR 1-2009

Bosjökloster GK. I väntan på våren. Årsmöte 8 mars kl 14.00. och den 36:e säsongen KLUBBNYTT NR 1-2009 Bosjökloster GK KLUBBNYTT NR 1-2009 I väntan på våren och den 36:e säsongen Årsmöte 8 mars kl 14.00 Bosjökloster GK Klubbnytt - Medlemstidning för Bosjökloster GK I detta nummer Kansliet informerar 3 Kallelse

Läs mer

LÄS. Årets junior 2012 DNING RÄTTVIKS GOLFKLUBBS. William Nygård och Jonas Gullberg. Julnummer 2012 Årg. 26

LÄS. Årets junior 2012 DNING RÄTTVIKS GOLFKLUBBS. William Nygård och Jonas Gullberg. Julnummer 2012 Årg. 26 LÄS Julnummer 2012 Årg. 26 RÄTTVIKS GOLFKLUBBS DNING Årets spelare 2012 Andreas Johansson Det var ett lätt val för kommittén att utse årets spelare. Med en säsong som började trögt med ett antal missade

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 4 NOVEMBER 2009

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 4 NOVEMBER 2009 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 4 NOVEMBER 2009 Medlemsenkäten: Viktigaste framtidsfrågorna Svåraste hålen på SoGK Fastighetsprojektet börjar ta form Skillinge Scratchmöte 2010 års snackis!? Futures

Läs mer

ÖgolfBladet. Serverat och klart! OBS! Banan. Vårmöte 25 april. Rapport från Göran. ÖgolfBladet. innehåller din etikett till bagbrickan

ÖgolfBladet. Serverat och klart! OBS! Banan. Vårmöte 25 april. Rapport från Göran. ÖgolfBladet. innehåller din etikett till bagbrickan ÖgolfBladet VÅREN 2015 Serverat och klart! OBS! Banan Rapport från Göran Vårmöte 25 april Städa grilla mötas ÖgolfBladet innehåller din etikett till bagbrickan GREENERNA Just nu, den 9 mars, har banan

Läs mer