ÅRSMÖTET 25:e FEBRUARI - föredragningslista sid 3 - valberedningens förslag 3 - motion 15 - budgetförslag 6 - förslag till avgifter 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTET 25:e FEBRUARI - föredragningslista sid 3 - valberedningens förslag 3 - motion 15 - budgetförslag 6 - förslag till avgifter 7"

Transkript

1 Pin High Medlemsinformation 38:e årg nr 1 februari 2015 ÅRSMÖTET 25:e FEBRUARI - föredragningslista sid 3 - valberedningens förslag 3 - motion 15 - budgetförslag 6 - förslag till avgifter 7 Verksamhetsberättelse sid 4 Kommittérapporter 8-13 Tävlingskalender 14 Pin High hittar Du också på nätet

2 Ordföranden har ordet Ett nytt verksamhetsår står inför dörren och det är dags att summera det föregående. Förberedelserna inför årsmötet är i full gång. Det är glädjande att konstatera att 2013 års förlust är vänd och att 2014 visar en vinst. Den höjning av medlemsavgiften som gjordes visade sig vara tillräcklig. Detta tillsammans med att vi fortfarande visar ett stabilt medlemsantal gör att styrelsen inför 2015, föreslår att medlemsavgifterna ligger kvar på samma nivå som Vad kan vi då förvänta oss av Redan nu är det klart att det blir en del förändringar vad det gäller personalsidan. Thommy Persson som varit vår klubbchef sedan 2003 kommer att gå i pension nu under våren.thommy har varit klubbens ansikte utåt mot sponsorer, övriga klubbar och media. Han har lett det administrativa arbetet på kansliet och på klubben varit styrelsens förlängda arm, haft personalansvaret över klubbens anställda och mycket mer. Hur löser vi detta? Styrelsens tankar är att i första hand låta Anders Johansson ta över en större del med hjälp av Henrik Pedersen på kansliet. En lösning vi tror kan bli hållbar i längden. Vi startar upp under 2015 så får vi göra en utvärdering vid årets slut och se om ytterligare resurser behövs i en eller annan form. Vissa tjänster går ju också att köpa in enskilt. Vidare har en ersättare till Petra värvats, Hilda Hagström från Kalmar går just nu tränarutbildningen och kommer att kunna hjälpa till både med träning och jobba i kansli/shop Som tidigare meddelats kommer våra träningsområden att utvecklas med bl.a. en riktig övningsgreen vid korthålsbanan, ett utegym vid studion samt tak över 4 utslagsplatser, till detta har vi beviljats ekonomiskt bidrag. Hoppas nu att vintern inte får något riktigt grepp och att banan kan öppnas lika tidigt som förra året. Väl mött på årsmötet onsdagen den 25/2 kl i bibliotekets hörsal. Mats Jansson Ordföranden Styrelse Ordf Mats Jansson V ordf Kent Andersson Kassör Gustav Linge Sekr Anette Nordqvist Ledamot Bo Claesson Suppl Maria Sundström Suppl Anders Olvedal Kommittéordförande Bana Torbjörn Jonasson Fastighet Mikael Andersson Tävling Hans-Peter Ehrlow Dam Annette Nordqvist Junior/Elit Joakim Karlsson Medlem Kenny Bohlin Hcp o Regel Johan Elg Senior Arne Malmberg Marknad Thommy Persson Media Gert Persson Tjänster Kansli Thommy Persson Henrik Pedersen Torbjörn Jonasson Pro/Shop/Reception Anders Johansson Henrik Swärdh Hilda Hagström Charlotta Bergström Head Greenkeeper Roger Hillborg Banarbetare Karl-Gustav Börjesson Hans-Ivar Andreasson Rickard Pettersson Florim Spahija Kaj Rubensson Magnus Nilsson Krögare Marcus Andersson Fastighetsskötsel Magnus Bärtfors Pin High nr 1 februari 2015 Utges av Redaktion Adress CGK Aktuella telefonnummer Carlskrona Golfklubb Gert Persson Carlskrona Golfklubb Klubbchef Upplaga 900 ex e-post Almö Tidsbeställning Nättraby Restaurang Ansvarig utgivare Shop Mats Jansson Hemsida och e-post Greenkeeper Fax Omslagsbild: Trean i januari. Foto: Gert Persson

3 Föredragningslista till årsmötet onsdagen den 25 feb 2015 klockan i bibliotekets hörsal 1. Fastställande av röstlängd för mötet 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 3. Fastställande av föredragningslista 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 7. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret. 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkning 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 11. Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret 12. Val av: - klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett (1) år - två (2) styrelseledamöter för en tid av två (2) år - två (2) styrelsesuppleanter med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år - två (2) revisorer för en tid av ett (1) år - en (1) revisorsuppleant för en tid av ett (1) år - två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år av vilka en utses till ordförande - ombud till GDF-möte 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 14. Övriga frågor Valberedningens förslag till styrelse och revisorer Inga nyval Ordförande Mats Jansson omval Ordinarie Bo Claesson vald tom 2015 Gustav Linge omval 1 år Annette Nordqvist vald tom 2015 Kent Andersson omval Suppleanter Anders Olvedal omval Maria Sundström omval Revisorer Helen Hansson Carleke omval Peter Nilsson omval Revisorsuppl Ronny Gustavsson omval För valberedningen Pär Berup & Pär Olvedal Pin High 3

4 Verksamhetsberättelse 2014 Allmänt Carlskrona Golfklubb bedriver idrottslig verksamhet på Almö, på egna fastigheter. Verksamheten i klubben, som följer Riksidrottsförbundets och Svenska Golfförbundets regelverk, bedrivs efter samma riktlinjer som föregående år. Under verksamhetsåret har hållits 8 protokollförda styrelsemöten, 3 arbetsmöten med styrelsen & kommittéansvariga, samt 2 allmänna informationsmöten för medlemmar. På maskinsidan skedde stora förändringar och inköp 2012, och de inköpen har varit bra investeringar. Klubben har i dagsläget en god maskinpark. I styrelsen har ingått: Mats Jansson, ordförande och klubbens representant i Blekinge Golfförbund Kent Andersson, vice ordförande Gustav Linge, kassör Anette Nordqvist, sekreterare Bo Claesson, ledamot Maria Sundström, suppleant Anders Olvedahl, suppleant Thommy Persson klubbchef har varit adjungerad i styrelsen. Inga arvoden utgår till styrelsen. Verksamheten 2014 Vid årsmötet 2014 beslutades att göra en relativt kraftig avgiftshöjning för året. Det var nödvändigt eftersom klubben under 2013, för första gången på många år, haft en förlust i rörelsen. Avgiftshöjningen var bra för klubben och har gjort att vi nu återigen visar vinst. De viktigaste aktiviteterna under året har varit att få kontroll på ekonomin, och fortsätta att utveckla banan och klubbhusområdet. Som exempel på förbättringar av banan kan nämnas dränering runt 4:an och 7:ans greenområden. Vidare finns ett pågående tee-projekt, bland annat av 7:ans tee. I klubbhuset har shop och kansli slagits ihop, vilket förbättrar servicen till medlemmarna och underlättar när det gäller att bemanna kanslishopen med personalen. Under 2014 utsåg tidningen Svensk Golf hål 16 till ett av Sveriges 100 bästa golfhål. Även på miljösidan har arbete gjorts och bland annat har klubben gjort en inventering av fågellivet kring Almö golfbana. Medlemsantalet fortsätter att vara högt och vi märker ingen avmattning av detta. Inte heller sker utträden ur klubben i någon större omfattning. Under 2014 har 12 personer varit anställda på golfklubben och jobbat med kanslifunktion, banan, klubbverksamheten, marknadsföring etc. Under året har det vidare skett en del organisationsförändringar, bland annat på banarbetarsidan. Utöver det har ett stort antal medlemmar jobbat ideellt med kommittéarbete, tävlingar, green-projektet, banan, fastigheterna etc. Under senare år har det gjorts förbättringar av uppvärmningssystemet i klubbens lokaler. Vidare har byggnader isolerats på ett bättre sätt. Detta har nu gett resultat i form av väsentligt minskade elkostnader. Det har även gjorts översyn av övrig elförbrukning och avfallshantering vilket också lett till kostnadsbesparingar. forts nästa sida 4 Pin High

5 forts Verksamhetsberättelse från föregående sida Ekonomi Här följer en sammanfattning av ekonomin i klubben. Såvitt gäller år 2014 är siffrorna preliminära. Resultaträkning (tkr) Intäkter Kostnader inkl avskrivn Rörelseresultat Finansiella kostnader Resultat Avskrivna medlemslån och inbetalda spelrätter Förändring av Eget Kapital Balansräkningen per den 31 december 2014 (tkr) Tillgångar Skulder och Eget Kapital Anläggnings- Eget Kapital tillgångar Swedbank Omsättnings- Medlemslån tillgångar 871 Maskinlån, lev.sk. m.m Ekonomiskt resultat Som framgår ovan visar nu klubben ett positivt resultat, som är större än någon gång under de senaste 10 åren. Det innebär att styrelsen föreslår att klubben, också det för första gången på många år, inte höjer årsavgiften, utan istället låter 2015 års avgift vara på samma nivå som 2014 års avgift. Balansräkningen är mycket stark och bokfört eget kapital når nu all time high, med drygt 1,7 milj. kr, samtidigt som verkligt eget kapital, med hänsyn till framförallt klubbens fastighetsinnehav, överstiger 9 milj. kr. Verksamhetsutveckling 2015 Klubben har fått bidrag att utveckla träningsmöjligheterna och detta bidrag kommer att användas till en nyanlagd övningsgreen på korthålsbanan samt ett utegym vid drivingrangen. Vidare kommer 4 utslagsplatser på drivningrangen att förses med tak. Golfbilplatserna vid klubbhuset har redan försetts med tak. Medlemsavgifter Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgiften för senior, kronor per år och att städavgiften är 400 kronor. För styrelsen Gustav Linge Mats Jansson Kassör Ordförande Pin High 5

6 Budgetförslag för 2015 Preliminärt Förslag till Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 Budget 2015 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter Aktivitetsavgifter Skåpavgifter Startavgifter tävlingar Sponsorsintäkter Greenfee Kommunalt bidrag Uthyrn Selmas, Runes, konferens Arrende shop/driv. range Träning & Nybörjare Övriga intäkter S:A INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Elit/juniorkommittén Tävlingskommittén Marknadskommittén Seniorkommittén Medlemskommittén Bankommittén Fastighetskommittén Övriga kostn kansli, SGF, BGF mm Utbildning & övr pers.kostn Arbetskraft S:A KOSTNADER Resultat före avskrivn Avskrivningar enl plan Ränteintäkter från bank Räntekostnader mm Rörelseresultat Extraord intäkter medl.lån/spelrätter Extraordinära intäkter RESULTAT Klubbmästare 2014 Följande klubbmästare 2014 kallas härmed till traditionell prisutdelning i samband med årsmötet den 25/2: Herrar Herrar Anders Svensson Hcp Mattias Åkesson Juniorer Erik Karlsson H35 Mattias Åkesson H45 Anders Svensson H55 Axel Jephson H65 Börje Johansson H75 Torgny Jonsson 6 Pin High Damer Damer Anna-Lena Nilsson D35 Anna-Lena Nilsson D50 Catharina Granqvist D60 Agneta Zimmerman D70 Ulla Sjöqvist Foursome Herrar Charlotta Berglund/Mimmi Jansson Damer Mattias Åkesson/Henrik Olsson

7 Förslag till avgifter 2015 Alla avgifter är exklusive aktivitetsavgift Medlemmar Med spelrätt Autogiro Med spelrätt Autogiro Senior fullt aktiv Vardagsmedlem måndagar-fredagar Studerande ungdom t o m 25 år Junior år Junior under 16 år Junior under 16 år utan grönt kort Passiv medlem Non Recident Greenfeemedlem Aktivitetsavgift Spelrätt (har ersatt lån) Skåp Under stort Under mindre Över stort Över mindre Bagvagnskåp (Ingen höjning) Alla årsavgifter förutom autogiro faktureras vid två tillfällen. Förfallodagar 15:e november och 15:e april Tävlingar Singel 2014 Singel 2015 Lag 2014 Lag 2015 Startavgift Tillägg Carlskronaveckan Tävlingsgreenfee Greenfee Seniorer lågsäsong kr Seniorer helger apr-sep samt 15/6-15/ Senior Sydpoolssamverkan Blekinge Sydpoolen dock ej juli Gästgreenfee rabatt 20 % 20 % Juniorer ord/helger apr-sep och hela juli ½ priset ½ priset Juniorer Sydpoolen vardagar Junior Blekingeklubb 0 0 Tävlingsgreenfee Tävlingsgreenfee / lag / pers Företagsgolf enl ök enl ök vad som än händer Pin High 7

8 Något från tävlingsåret 2014 på Almö Tävlingskommittén har under 2014 bestått av följande åtta medlemmar, Inger Gjertz, Katarina Andersson, Kerstin Karlsson, Mona-Beth Persson, Anna-Lena Nilsson, Peo Persson, Sven-Åke Holgersson, samt undertecknad. Samarbetet i kommittén har fungerat alldeles utmärkt och det gör att det är stimulerande och roligt att vara en del av det hela. Vi vill vi tacka Helen Berup och Jan-Erik Antonsson som ställt upp då det behövts. Björn Hagström har efter många år i tävlingskommittén dragit sig tillbaka från denna uppgift. Vi tackar Björn för den golfkunnighet vi fått ta del av och ett i övrigt gediget bidrag till TK. En utveckling, som har upplevts mycket positivt under året var ombyggnationen av shop och kansli, som innebar att receptionen flyttade in till AJ s och blev kombinerad shop, reception och tävlingskansli. Tävlingsadministrationen blev härvid mycket bättre och roligare. Jag uppfattar det som det blev en vinnavinna situation för våra verksamheter. Vi tackar för det goda samarbetet med AJ s och CGK s personal. TK har under säsongen hanterat ca 15 tävlingar med Carlskronaveckan som den traditionella höjdpunkten. Under den veckan var det ca 800 startande. Denna siffra inkluderar förutom individuella starter även fyroch tvåmannalag. Siffran är i paritet med antal startande under CGK-veckan De som lyckades bäst under veckan och därmed fick ta emot pris för bästa kvinnliga respektive manliga golfare var Agneta Agerström och Mattias Åkesson. Särskilt minnesvärt under veckan var för mig som tävlingsledare att vi slapp spelavbrott pga. av väderbetingelser. Det är tacksamt då vi har så många startande och inte mycket utrymme för avbrott. Utifrån scorerna vid årets tävlingar visar det sig att det är hål 8 som de tävlande haft svårast att betvinga. Snittscoren är här 5,93. Det lättaste hålet är hål 13 som hade en snittscore på 4,92. Många jubel har säkert hörts på 9:an då det på detta hål har presterats hela 12 eaglar. Blev det något HIO under årets tävlingar? Jodå, ett blev det. Det var Stefan Schmidt från Ronneby GK som på hål 3 under Carlskronaveckans inledande tävling Audio Video Viasat Trophy lyckades med denna bedrift. Många gånger under året har vi fått vidarebefordra spelarnas tillfredställelse med banans höga kvalitet till Greenkeepern. Som kuriosa kan nämnas att under 2014 års tävlingar har det slagits drygt golfslag. Detta har resulterat i snittscoren 94,4, (källa GIT). Det är 24,4 slag över banans par (Professionals Average Result). Som en bekant klubbkassör sa, kan man då säga att banans aar (Amateurs Average Result) blir ca 94. CGK medlemmarnas genomsnittshandicap är 22,59 och det stämmer ju väl överens mot ovanstående om än att medlemmar från andra klubbar deltagit i våra tävlingar. Tävlingsprogrammet för 2015 är fortfarande under utveckling och i skrivande stund inte fastställt, men ett exempel på uppskattad tävling som återkommer är Golfhäftet Trophy. Tävlingen spelas vid gökottan, den 14/5. I år startar vi en timme senare, kl Ett annat exempel på tävling som är fastställd är Audio Video Viasat Trophy och som dock är flyttad till den 6/9. Preliminärt tävlingsprogram återfinns i anslutning till denna artikel. Välkomna till tävlingssäsongen 2015 på Almö hälsar Hans-Peter Ehrlow, ordf TK 8 Pin High

9 Damgolfen 2014 Damernas Tisdagsgolf startade i slutet av april och har spelat 18 tävlingar. Deltagarantalet har varit något högre än förra året. I genomsnitt har 22 damer deltagit. I Johans Poängjakt har 42 damer samlat poänger. Även i år har Johan Schreil varit så vänlig och skänka vinglas till oss, inte bara ett första pris utan även ett andra pris. Ett stort TACK till Johan Schreil från oss alla damer. Johans Poängjakt vanns av Annette Nordqvist. Det var hårt i toppen. Det blev sista tävlingen som avgjorde slutresultatet. Säsongen avslutades med en scramble över 11 hål och därefter prisutdelning. En fantastiskt fin golfsäsong är till ända. Vädret har varit strålande. Roligt är också att vi lyckades med att arrangera en resa till Nybro GK. Vi var 14 damer som spelade där en söndag i augusti. Mycket trevligt var det. Vivianne Mattisson sätter sista putten för laget medan Gunilla Linge och Karin Nilsson tittar på Tack för denna säsong och välkommen igen nästa år. Annette Nordqvist Ordf. i Damkommittén Carlskronaveckans pubafton med Linus Norda Pin High 9

10 H Hej på er alla Vi närmar vi oss lugnet och det är läge att reflektera över året som har passerat. Jag minns att jag för första gången på många år inte var ute på uppfarten och skottade snö särskilt ofta. Det blev därför fler tillfällen över för andra väsentligare saker. Säsongen drog igång tidigt och vi fick möjlighet att vara i form redan i mars. Jag tycker själv att det alltid är svårt att hitta spelet efter ett långt uppehåll. Juniorerna i H45 gjorde därför det enda rätta och försökte hålla igång i vintras med lite inomhusträning i AJ;s studio. Henke Swärdh körde skiten ur oss och det kändes som att driven skulle explodera till våren. Han lovade oss minst 20 m länge i snitt om vi bara gjorde som han sa. Han lyckades i alla fall att få oss tro det. När säsongen drog i gång hade vädret och våra framgångsrika banarbetare tillsammans med årets greenkeeper försett oss med en alldeles underbar bana ute på Royal S:t Almö. Vi spelade som i trans mellan duffarna och de toppade wedgarna. Många i H45-gänget fick möjligheten att umgås extra mycket ett par vårdagar i Danmark. En av dessa valde bort seriespelet och prioriterade istället golf och matresan till Dronningmølle. Han var vår kock och spelade alla dagar i hackebollen. Vi hade väldigt trevligt. I seriespelet lyckade vi väl. I flera omgångar lyckades vi till och med vinna. En anledning till framgångarna är att vi för första gången på många år hade fullt lag vid samtliga omgångar. Till slut föll vi på mållinjen och kom tvåa, en enda poäng efter killarna från Mörrum. Laget har bestått av Torbjörn Jonasson, Peter M Johansson, Jan Johansson, Pär Olvedal, Anders Körling, Conny Fredriksson, Tony Andreasson, Jan- Erik Antonsson, Erik Andersson, Simon Lilley och jag själv. Många prischeckar delades ut mellan varven. Till säsongen 2015 vrider vi upp igen. Vi är nu ca på maillistan i H45 och du som fyller 45 är välkommen att höra av dig till mig om du vill lira seriespel. Det viktigaste är inte att delta, utan att vinn ha kul - och det har vi. Använd nu tillfällena innan snön täcker hela spelfältet. Åk i väg och testa andra banor. Spela på Almö med och mot varandra och ha kul. Till sist: Fyra juniorer från H45 och H35 stack till Åhus på luciadagen och lirade en jätterolig match. - Vilka som vann? Roligt var det. Tack Conny, du är en klippa! Gott nytt golfår önskar H45 Anders Olvedal Bempa Bilden är från en PR-dag vi hade den 20 maj PR-dagen innehöll 18 håls poängbogey med bandylegenden Bempa, Göran Lundqvist från Växjö GK och CGK:s Carl Jephson. Dessutom det vanliga demonstration och att låta folk prova på att slå lite bollar. Besökarantalet var ca pers och ett antal nybörjarpaket såldes den dagen. Allt enligt Bo Westermarks rescention i Pin High nr Mannen i blått bakom Bempa är Bengt Wall och bland damerna skymtar Karin Kjellqvist. 10 Pin High Text och bild: J-E Cronzell

11 Bankommittén Stora satsningar på banan framöver! Ja, det är i alla fall min och bankommitténs ambition att det ni läser nedan ska vara en av de mest offensiva satsningar som gjorts på banan på många år. Vi har i många artiklar berättat om några av de idéer vi klurat på och förhoppningsvis kan nu våra funderingar gå över i mer praktisk handling. Vi har nyligen haft ett mycket positivt samtal med länsstyrelsen som kan mynna ut i lite större frihet över vad vi får och inte får göra. Vår bana har ett fantastiskt läge med en ganska unik blandning av olika karaktärer och det är dessa vi ska utnyttja och förstärka de kommande åren. Likt en tavla har naturen satt ramen, nu målar vi om innehållet en smula. Och där tänker vi oss följande penseldrag; Det finns många områden på banan som vi vill förbättra. En följetong vi skrivit om varje år är en ombyggnad/renovering av våra tees. Vi har kommit en bra bit på väg och till i år har sjuans tee fått sig en rejäl ansiktslyftning. Vi har gjort en backtee och kantsatt sidan med sten samt breddat gul och blå tee en aning. Återstår att rulla ut gräs så fort väderleken tillåter. I samband med detta har vi passat på att rensa upp kring och restaurera den längsgående muren. Kommer att bli förbaskat snyggt. Flera andra tees står på tur och jag hoppas vi ska klara av ett par stycken till under innevarande år. Bara vanligt vatten.. Det vi under senare år fått en del kritik för är de höga ruffarna mellan fyran/åttan och åttan/nian. Vi har försvarat det med att allt kan inte bara vara en nedklippt gräsmatta och att ruffarna ska tjäna som referenspunkter för utslaget. Men för er som fått leta eller förlorat bollar där biter knappast det argumentet. Under flera år har vi funderat kring vad som dels är ett lämpligt hinder och vad som kan avgränsa de närliggande hålen från varandra. Här kommer samtalet med länsstyrelsen in i bilden och om allt går som det ska avser vi att i höst anlägga dammar mellan dessa hål. Det gäller även området mellan tvåan och elvan. Styrelsen har här gått in och stöttat oss med pengar till projektet vilket vi tackar särskilt för. Ett villkor finns med och det är att det finns blålera en bit ner i marken och att dammarna med det blir självtätande. Det finns goda utsikter att så är fallet. Med den typen av hinder följer flera fördelar, säkerheten på banan förbättras samt att vi får en bättre dränering av vatten. Det bidrar också till att öka dramatiken och göra banan än vackrare. Det är dessutom ett lättskött hinder. Rätt anlagda skapar de även lite mer eftertanke inför slagen. Det är en stor utgrävning vi har framför oss och det är en betydande mängd massor som ska hanteras men det ger oss också stora möjligheter. Vår skrivelse till länsstyrelsen kommer därför att ha inriktningen att vi får förvalta massorna varhelst på banan bara vi håller oss inom redan bearbetade ytor. Det gör att vi kan snegla lite mot en fortsatt greenombyggnad och planera för att använda massorna till att bereda och förstärka de greenområden som behöver lyftas upp. Nya fairwaybunkrar Något vi inte pratat så mycket om men som funnits med länge i våra tankar om banans utveckling är fairwaybunkrarna. Flera bunkrar ligger lite osynliga i marknivå och deras placering kan í vissa fall också bli bättre. Vi kommer att så småningom ge oss på detta och göra mer uppbyggda bunkrar eller bunkerområden. Som lite extra krydda i ämnet var jag för någon vecka sedan i kontakt med banchefen på Mälarö Golfklubb. Dom har nyligen avslutat ett ombyggnadsprojekt som innefattar nio nya greenområden men ännu intressantare, dom har även torvat sina green- och fairwaybunkrar. Man bygger således upp bunkerkanterna med flera lager av lagda torvor som vi exempelvis kan skåda på Brittish Open. Gå gärna in på deras hemsida och titta, mycket intressant läsning. Dom har gjort allt i egen regi inkluderande ett antal frivilliga krafter. forts nästa sida Pin High 11

12 forts Bankommittén från föregående sida Jag kommer att sätta ihop ett frågeformulär och skicka till honom så sänder han över all information och indata de utgått ifrån. Framförallt skulle den typen av bunkrar passa på våra mer sandiga områden, t ex på hål tolv-fjorton samt sjutton. Jag tror detta skulle höja både kvalitén och utseendet på hålen och lägga ytterligare en karaktärsdel till vår bana som kommer att eka en bra bit uppåt landet. Åttans greenbunker har en gång i tiden varit torvad så vi har viss erfarenhet från de som varit med från begynnelsen. Även här får vi nytta av de uppgrävda massorna när vi bereder marken. Dock är det viktigt att poängtera att inga nämnda hinder ska läggas på ett sådant sätt att de bestraffar för mycket. Slår man rakt så ska man kunna navigera sig mot green utan större problem. Men ju längre klubba man tar upp ur bagen, desto större risk och kanske förlorade slag. Sitter träffen som den ska blir belöningen desto högre och sänkningen av handicapet är ett faktum. Greenprojektet Vi måste ju nämna några ord om den fortsatta ombyggnaden av greenerna, det är det vi får mest frågor om. Och de ovan beskrivna massorna från dammarnas utgrävning samt ett starkt ekonomiskt resultat för 2014 borgar för att vi kan öppna pärmarna igen och kika på nästa etapp. Florim på artonde green Vi har samlat på oss mycket erfarenhet och kunskap från de tre greenerna som byggdes om som kommer oss till stor nytta när det blir dags för en fortsättning. Men som vi redogjort för tidigare, det finns ingen ekonomi för att göra femton fullskaliga ombyggnationer till utan vi har delat in greenområdena i de tre kategorierna ombyggnad/tillbyggnad samt enbart renovering. Detta gör att kostnaderna kommer ner på en mer hanterbar nivå och med något år till med positiv ekonomisk tillväxt så är vi där. Och banan får ytterligare en knuff i rätt riktning mot en större upplevelse och utmaningsgrad. Och tavlan blir fulländad.. 12 Pin High Förberedelser inför 2015 Vi har även i år fått hjälp med slyröjning och trädfällning av ett gäng från skogsstyrelsen. De kommer att vara här i sex veckor och har hittills hunnit med att avverkat en del träd där det nya övningsområdet ska byggas upp samt gallrat i aldungen vid pumphuset. Vidare har vi tagit ner några bokar på sextonde hålet, framförallt i backen till vänster om green. De gör ett kanonjobb som uppskattas av hela klubben. Avslutningsvis står den årliga vårstädningen redan inför dörren och det är ni medlemmars insatser som är uppskattat från hela klubben. Vi kör på i vanligt spår med tre städtillfällen spridda på lördagarna 21 och 28 mars samt söndagen den 12 april. Samma regler som tidigare, närvaro vid två städardagar krävs för att kunna utnyttja aktivitetsavgiften i shop eller restaurang. Medlemmar, det här var bankommitténs verksamhetsberättelse som kanske mer beskriver vad vi vill satsa på de närmaste åren. Vi hoppas att ni instämmer i att de förbättringar vi vill göra på banan är i linje med klubbens vision att vara den mest attraktiva golfklubben i regionen. Vi tror att det vi redovisat ovan ska hjälpa till med det. Det är på Almön det händer saker. Vi är Carlskrona Golfklubb. För bankommittén Torbjörn Jonasson, ordförande Nya ledamöter i bankommittén Gunilla Linge och Bengt Andrén

13 Öppettider och tidbokning 2015 Reception & Shop öppettider Perioder/veckodag mån & fre ons-tors-fredag lör-söndag 1 jan - 29 mars 08:30-15:00 08:30-15:00 Stängt 30 mars -20 sept 07:30-17:00 07:30-18:00 07:30-15:00 21 sept - 1 nov 07:30-15:00 07:30-15:00 07:30-15:00 2 nov - 31 dec 08:30-15:00 08:30-15:00 Stängt Kansliets öppettider Mån - fredagar , måndagar stängt Tidbokning Alla tider är bokningsbara genom golf.se, i terminalen eller tel kansli Vid ej använd och ej avbokad rond faktureras aktuell greenfee. Gäller såväl gäst som medlem. En spelare får ha endast 3 tider bokade samtidigt. Stående startförbud 28 april-30 sept Tisdagar fm 08:00-08:50 och em 15:30-16:30 Obs! Alla damgolfare välkomna! 1 jan-26 juni Tisdagar fm 09:00-10:30 Fredagar 09:00-10:10 Obs! Alla H 55+ är välkomna! 4 aug-31 dec Tisdagar fm 09:00-10:30 Fredagar 09:00-10:10 Obs! Alla H 55+ är välkomna! Pin High Pin High finns att avhämta på kansliet. Tidningen kan också hämtaspå pdf-fil via CGK hemsida. Då får Du hela tidningen i färg. Utskick av Pin High via posten sker endast i samband med kallelsertill årsmötet. Nästa nummer av Pin High planeras komma ut imaj Den kommer bland annat att innehålla information från årsmötet ochvi får då också veta som blev Årets golfare och Årets CGK:are för2015. Material till tidningen skickas till och bör vararedaktionen tillhanda före den 15 april 2015 Tack! Till alla medlemmar, som i tid, och på rätt sätt, betalat in den första delen av årsavgiften för Tack också till Er, som av någon anledning meddelat att Ni har ändrade förutsättningar, eller behöver uppskov med betalningen. Det underlättar vårt arbete på kansliet. Påminnelser till övriga skickas ut snarast inkl. påminnelseavgift på 50 kr. Städardagar Lördag den 21 och 28 mars Söndag den 12 april Slutfakturan skickas ut snarast efter årsmötet med förfallodag den siste mars. De med autogiro berörs inte av detta meddelande, men meddela oss omgående om det är något i överföringarna som inte fungerar. Med vänliga hälsningar Kansliet Pin High 13

14 Tävlingsprogram 2015 Mars lör 21 Städargolf 0800 scramble 11 hål gem lör 28 Städargolf 0800 scramble 11 hål gem April sön 12 Städargolf 0800 scramble 11 hål gem sön 26 Erfaren+oerfaren 11-håls träningsspel gem kl Maj lör 2 Slaget om Sveriges golfkust slaggolf bästboll sön 3 Blekingeserien D35 slagspel lag em mån 4 Gubbagolf H55+ slagtävling lag kanonstart sön 10 Skandia Tour Distrikt slag/poängbogey herr/dam ABC tor 14 Gökottegolf Golfhäftet Trophy greensome gem kanonstart kl sön 17 Juniorserien div 1 Norr seriespel herr/dam sön 31 Citygross Medlemsgolf allmänt möte Scramble gem kanonstart Juni sön 7 CGK Open + 18 Tour slagtävling 36 hål herr/dam sön 14 Erfaren+oerfaren 11-håls träningsspel gem kl fre 19 Flaggtävling slagtävling gem sön 28 Erfaren+oerfaren 11-håls träningsspel gem kl mån 29 Gummagolf slagspel lag Juli Carlskronaveckan sön 5 Home Company Trophy singel herr/dam A & B mån 6 Krögarns Scramble scramble gem tis 7 Mercedes Benz Greensome Irish Greensome gem ons 8 PRON:s Tävling/AJ:s golf slagtävling A, B, C och D tors 9 Hoglands Bästboll bästboll PB gem fre 10 Stena Line Poängbogey poängbogey A, B, C, Junior lör 11 Swedbank Äkta Makar greensome äkta makar + sidotävling Aug fre 7 Blekingeserien H70/H35 slagspel lag tis 18 KM H65/H75/D50/D60/D70 slagspel medlemmar sön 23 Greenkkeepers Challenge hosted by Roger Hillborg 12 håls slaggolf fre 22 CGK Sponsorsgolf Mix Megapol bästboll företagsgolf sön 30 Erfaren+oerfaren 11-håls träningsspel gem kl Sept fre 4 Blekingeserien H65/H55 slagspel lag sön 6 Audio Video Visat Trophy slaggolf A & B-klass lör 12 Skandia Tour Riks slagspel pojkar/flickor sön 13 Skandia Tour Riks slagspel pojkar/flickor lör 19 Finalspel OK/Q8:s onsdagsgolf slagspel dam/herr sön 20 KM Foursome H & D slagspel dam/herr sön 27 KM enligt särskilt program slagspel medlemmar Okt sön 04 Medlemsgolf/Allmänt möte Irish greensome gem kanonstart sön 11 Damernas skål/gubbapokalen poängbogey dam/herr sön 19 Gåsagolf bästboll gem kanonstart kl Startavgifter: 14 Pin High singel 120kr/spelare och lag 100 kr/lagmedlem Carlskronaveckan +30 kr/spelare. Paketpris vid deltagande i 4 eller 6 tävlingar av 7 tävlingar. Tävlingsgreenfee: singel 220 kr/spelare och lag 170 kr/lagmedlem. Juniorer halva priset Anmälan: Startförbud: senast kl 12:00, 2 dagar innan tävling, om ej annat anges. På golf.se genom inloggning med Ditt golf-id + 4 sista siffrorna på Ditt medlemskort, kansli tel eller anslagstavlan beroende på antalet deltagare och tävlingens art. Se aktuellt veckoblad. Reservation för förändringar i programmet Tävlingskommittén

15 Motion(er) CGK.s årsmöte 2015 Under flera års tid har många medlemmar uttryckt missnöje över alltför mycket sand i 1:ans, 11:ans och 18:es bunkrar och för lite i andra (båda på 3:an, höger 7:an, 8:an). Även ansvariga har hörts hålla med om att det skulle vara en bra (och ganska enkel) idé att flytta sanden från de förstnämnda till de sistnämnda. Det kan inte vara bra att så många bunkrar på en och samma bana är så olika. Varför görs/har inte detta gjorts? Varför klipps inte greenområdena? Jag kan inte påminna mig ha spelat någon annan bana där bunkerkanter och greenområden är så tjocka med ruff. Lägena blir för det mesta mycket dåliga men man kan ha tur och hamna klart spelbart. Banan skulle också bli så mycket vackrare om man gjorde detta. I samband med detta kan påpekas att dropprutan på 7:an under året varit i princip ospelbar. Istället för att lägga tid på planteringar vid parkeringen, tjusiga stenplattor runt klubbhuset och på vägarna mellan hålen m.m. borde banans skötsel prioriteras. Kopplaceringarna är för det mesta alldeles för svåra. De värsta exemplen är ett par meter in på 4:ans green (inte en chans att bollen stannar kvar på greenen om man puttar från övre delen) och mellan platåerna på 8:ans green (koppar ska inte placeras mitt i lutningar). Varför inte ha som utgångspunkt ett stort område mitt på greenen och välja olika platser inom det området och endast i undantagsfall placera kopparna i utkanterna av greenerna? Kanonstarter i i stort sett varje tävling medför att hela banan blir upptagen under x antal timmar samt att man måste ta sig till och från ex. 16:e eller 7:e hålet. KM senareläggs för varje år som går. Tävlingarna spelas på CGK efter högsäsong! Varför? SGF rekommenderar att KM spelas över minst 54 hål. Chansen att få med de bästa (våra juniorer) har visat sig vara väldigt liten vilket är synd när det handlar om klubbens största och finaste tävling (detsamma gäller f.ö. för KM Foursome). SGF rekommenderar också klubbarna att prioritera tävlingsgolf. Så tänker man nog inte riktigt på CGK. För många medlemmar känns sociala hänsynstaganden och green-feegäster viktigare än medlemmarna. Jag tycker inte detta är acceptabelt med tanke på hur mycket pengar vi betalar varje år för nöjet att spela golf och att tävla i golf, inte minst tack vare det förnämliga hcp-systemet vilket gör det möjligt för sämre såväl som bättre golfare att tävla på lika villkor. Det finns naturligtvis en social faktor i golfen och många som tycker det är trevligt att träffas under sådana betingelser men golf är framförallt en sport ( ingående i Riksidrottsförbundet) och sport och idrott har mänskligheten kommit på av ett skäl: att man vill tävla mot andra. Jag är medveten om att klubben också behöver få in pengar på andra sätt än genom årsavgiften samt att våra anställda också lyckas mycket bra med detta men tycker inte att detta får ske på medlemmarnas bekostnad. Stoppet på 12:ans tee gynnar på intet sätt flytet på banan (att korta ner rondtiderna). Jag har svårt att se varför man måste ha kaffepaus när man utövar sin sport. Det är väl något nedärvt i svensken att får han en möjlighet till fika är det svårt att avstå. Konsekvenserna av detta blir att de som inte vill ha paus mer eller mindre tvingas till en sådan. Mer naturligt vore väl att fika efter ronden (eller före om man så önskar)? Det är heller inte särskilt många som håller sig till 5 minuter vilket rekommenderas på skylten. Argumentet att restaurangverksamheten gynnas av vattenhålet (kiosken) på 12:an samt av kanonstarter tolkar jag som att den egentliga verksamheten på en golfbana (spel) dikteras av att restaurangen får in pengar. Kan inte vara rätt! Jag hemställer att dessa frågor tas upp på årsmötet. Med vänlig hälsning Axel Jephson Styrelsens invändningar till motion(er) Detta är frågeställningar och synpunkter, som i stort sett samtliga tagits upp tidigare i kommittémöten etc. En motion bör vara formulerad så att årsmötet kan ta ställning för eller emot. Styrelsen har vidarebefordrat synpunkterna till dem de berör. /Styrelsen Pin High 15

16 20 Nytt golfhål för träning Projektet finansieras till hälften av Blekinge Idrottsförbund och till hälften av klubben. Hålet blir meter, med träningsytor för olika typer av slag. Greenen har full bevattning och blir 400kvm, foregreen 600kvm inkl bunkrar och tillhörande chip och pitch områden med olika höjd på ruffar. Fairway sås med svingelblandning och får bevattning liksom ett 200 kvm stort tee. Förhoppningsvis kan området öppnas nån gång sept/ okt 2015 och från säsongen 2016 kommer hålet att användas i den ordinarie banan om det behövs göras något arbete med ett ordinarie hål. Hålet är ritat av arkitekt Christian Lundin på Regolf och arbetet är planerat att starta 22 februari och vara klart två veckor senare. Hålet sås nån gång april/maj. byggs här vid korthålsbanan Roger Hillborg Head Greenkeeper Vi tar dig till Polens greener. Att åka på kryss är ett bekvämt och roligt sätt att resa. På vägen kopplar du av och umgås med vänner, äter gott och njuter av sköna spabehandlingar. Passa också på att ta en tur i butiken ombord och shoppa till lägre priser än taxfree. Alla hytter är utrustade med DUX-bäddar, så att du ska vakna utvilad och redo för Polens utbud av natursköna golfbanor, kultur, restauranger och spännande butiker. Missa inte Riviera, norra Polens största galleria och en dröm för alla shoppingsugna. Everyone deserves a break. Boka på stenaline.se eller ring Frånpriset avser lågsäsong och ett begränsat antal avgångar. I priset ingår båtresa t/r, del i Comfort Class insides tvåbäddshytt. Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.

Årsmötet den 6 mars - föredragningslista sid 3 - valberedningens förslag 3 - motion 5 - budgetförslag 6 - förslag till avgifter 7

Årsmötet den 6 mars - föredragningslista sid 3 - valberedningens förslag 3 - motion 5 - budgetförslag 6 - förslag till avgifter 7 Pin High Medlemsinformation 37:e årg nr 1 februari 2014 Verksamhetsberättelse sid 4 En fantastisk start... 8 Dennis krönika 9 Tävlingskalender 10 Kallelse KM-pristagare 12 Årsmötet den 6 mars - föredragningslista

Läs mer

Carlskronaveckan Rapport bankommittén Rapport damkommittén. Pin High hittar Du också på nätet www.carlskronagk.com

Carlskronaveckan Rapport bankommittén Rapport damkommittén. Pin High hittar Du också på nätet www.carlskronagk.com Pin High Medlemsinformation 38:e årg nr 3 september 2015 Carlskronaveckan Rapport bankommittén Rapport damkommittén Pin High hittar Du också på nätet www.carlskronagk.com Ordföranden har ordet Ett nytt

Läs mer

Årsbokslut. För. Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31. Organisationsnummer 835000-0355. Styrelsen avger följande årsbokslut

Årsbokslut. För. Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31. Organisationsnummer 835000-0355. Styrelsen avger följande årsbokslut Årsbokslut För Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31 Organisationsnummer 835000-0355 Styrelsen avger följande årsbokslut Förvaltningsberättelsen 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Redovisningsprinciper

Läs mer

- från årsmötet - Thommy i pension - rapport bankommittén - städardagar - planeringskalender

- från årsmötet - Thommy i pension - rapport bankommittén - städardagar - planeringskalender Pin High Medlemsinformation 38:e årg nr 2 maj 2015 - från årsmötet - Thommy i pension - rapport bankommittén - städardagar - planeringskalender Årets CGK:are -2014- Årets Golfare Pin High hittar Du också

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Medlemsinformation 35:e årg nr 1 februari 2012

Medlemsinformation 35:e årg nr 1 februari 2012 Pin High Medlemsinformation 35:e årg nr 1 februari 2012 Årsmötet 8 mars 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 8 budgetförslag 9 förslag till avgifter kommittérapporter

Läs mer

från årsmötet sidan 4-5 Årets CGK:are och Årets Golfare sidan 6 Pin High hittar Du också på nätet www.carlskronagk.com

från årsmötet sidan 4-5 Årets CGK:are och Årets Golfare sidan 6 Pin High hittar Du också på nätet www.carlskronagk.com Pin High Medlemsinformation 33:e årg nr 2 maj 2010 från årsmötet sidan 4-5 Årets CGK:are och Årets Golfare sidan 6 Pin High hittar Du också på nätet www.carlskronagk.com Ordföranden har ordet Plötsligt

Läs mer

Carlskrona Golfklubb

Carlskrona Golfklubb Verksamhetsberättelse 2012 Allmänt Carlskrona Golfklubb bedriver idrottslig verksamhet på Almö, på egna fastigheter. Verksamheten i klubben, som följer Riksidrottsförbundets och Svenska Golfförbundets

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet 2016-04-26 Härmed kallas Viksjö Golfklubbs medlemmar till allmänt möte (vårmöte) i klubbhuset tisdagen den 26 april 2016 kl. 19.00. Föredragningslista

Läs mer

Höstmöte Välkomna!

Höstmöte Välkomna! Höstmöte 2016 Välkomna! Dagordning Höstmöte 2016-11-09 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Val av två protokolljusterare,

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2014-01-30 0.1 Styrelsemöte 14:01 Datum 2014-01-30 18.00-19.00 Plats Närvarande Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Peder Gidlund Johan Niemi-Tjäder Delges Medlemmarna

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter

ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter Pin High Medlemsinformation 34:e årg nr 1 februari 2011 ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter 10 Öppettider och

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte VÄLKOMNA TILL Årsmöte 2017.10.25 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden 2017-10-25 2 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden Länken till rösten 2017-10-25 3 Vad tänker du, jag,

Läs mer

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017 KANSLI/SHOP 2017 Jörgen Carlsson som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, greenfeegäster,

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2013-01-24 0.1 Styrelsemöte 13:01 Datum 2013-01-24 18.00-19.25 Plats Närvarande Kiruna, Softcenter Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Anna Wester Pia Kyrö Peder

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Tönnersjö golfklubb har 491 medlemmar varav 263 greenfee medlemmar, 107 aktiva medlemmar, 82 nybörjarmedlemmar, tillkommer anställda, sekundära medlemmar

Läs mer

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R HÖSTMÖTE 29 NOVEMBER 2016 Sida 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av Föredragningslista. 4. Val av ordförande

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN!

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! Gräppås 2011-2014 Gräppås Golfklubb Vi vill vara den vänliga klubben för alla som vill spela golf och trivas i en avslappnad naturskön miljö Idé - inriktning - kännetecken Verksamhetsidé

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 INNEHÅLL sida Kallelse och dagordning 2 Verksamhetsberättelser 2013 4 Resultaträkning 2013 6 Balansräkning 2013 7 Förslag verksamhetsplaner 2014 8 Budgetförslag

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenberg Strandbad Tid: 2015-11-30 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt

Läs mer

TÄVLINGS- PROGRAM 2015

TÄVLINGS- PROGRAM 2015 TÄVLINGS- PROGRAM 2015 TÄVLINGSPROGRAM 2015 * = Endast medlemmar i Alingsås GK. Shotgun = Gemensam start. SL = Slagtävling SG = Slaggolf PB = Poängbogey S = Singel GS = Greensome Four = Foursome FB = Fyrboll

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Övergripande mål Jönåkers golfklubb skall karaktäriseras av familjekänsla med personlig och bra service och vi skall ha en kvalitetsbana med ambitioner för ett långt

Läs mer

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Nyhetsbrev #2 2016 Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Sida 1 av 4 I höstas på höstmötet presenterade vi en verksamhetsplan för 2016.

Läs mer

TÄVLINGSPROGRAM 2012

TÄVLINGSPROGRAM 2012 TÄVLINGSPROGRAM 2012 Tidsbokning 040-42 96 80 Tävling 040-42 96 81 Kansli 040-42 96 82 Klubbchef 040-42 96 83 Fax 040-42 96 84 Shop 040-42 96 85 Restaurang 040-42 96 86 E-mail: soderslattsgk@sslgk.se Hemsida:

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Ordförande hälsade drygt 60 årsmötsdeltagare välkomna till Loftahammars Golfklubbs i Loftahammars Bygdegård den 2:a maj 2009 1. Val av ordförande till

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Sida 1 av 5 Vänner, Så kom vintern till slut, även om vi när vädret tillåter, fortfarande spelar golf på vår linksbana.

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Art: Årsmöte Umeå Golfklubb Tid: 2015-03-13, kl. 1800 Plats: Tegs Församlingsgård 1 Mötets öppnande Ordförande i Umeå Golfklubb, Ted Samuelsson, förklarade mötet öppnat och hälsade

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER Källa: Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok DEFINITIONER SPELSÄTT Sätten att spela är singelspel, parspel och lagspel Singel I singelspel bildar en spelare

Läs mer

Ordföranden har ordet.

Ordföranden har ordet. Ordföranden har ordet. När dessa rader skrivs i mitten av april, är vi just i färd med att öppna Skogsbanan för spel på ordinarie greener. Samtidigt spelas US Masters på Augusta-banan. Därmed känns det

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2009 1(19)

Höstmöteshandlingar 2009 1(19) Höstmöteshandlingar 2009 1(19) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2009 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i Bromma Gymnasium.

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015.

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget för 2015 bygger på ett medlemsantal på drygt 1600 medlemmar i tre olika medlemsformer. 27-hålsmedlemskap

Läs mer

Höstmötet HaningeStrand

Höstmötet HaningeStrand Höstmötet 2015 1 En golfsäsong Ett år Årsplan Varför? 2 Nyår En golfsäsong Ett år Årsplan Höstmöte Stämma Upptaktskonferens Kommittéer Höstmöte Kommittéer Konferens Plan nästa år Budget nästa år Avgifter

Läs mer

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1(5) Tomelilla Golfklubb Höstmöte Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla Närvarande: personer Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1 1. Fastställande

Läs mer

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00.

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. AGENDA Inledning Bakgrund Marknadsutveckling Utveckling medlemmar, intäkter och resultat

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2 Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, 2011 Standardrapport Del 2 1 Kön Kvinna 29,8% 134 Man 70,2% 315 Svarande 449 Inget svar 0 2 Ålder Yngre än 21 år 3,1% 14 21-30 år 5,6% 25 31-40 år 11,1% 50 41-50

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

Juniorbladet 1/2016 2016-04-04. Loftahammars Golfklubb www.loftahammarsgk.se. Hej golfvänner,

Juniorbladet 1/2016 2016-04-04. Loftahammars Golfklubb www.loftahammarsgk.se. Hej golfvänner, Juniorbladet 1/2016 Hej golfvänner, Nu gäller det att Du börjar planera golfsäsongen 2016 för att få ut så mycket så möjligt av denna fantastiska sport! I det här Juniorbladet har vi listat alla aktiviteter

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018 Styrelsens verksamhetsplan 2018 VISION: UPPLANDS BÄSTA GOLFKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla former De som söker

Läs mer

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt. PROTOKOLL från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22. Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala. 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

www.brastadgolfcenter.nu/golfklubb Ordinarie årsmöte, Brastad GK Plats: Stångenäs AIS klubbstuga Datum 2009-02-14 Tid: 13:00 Förslag till dagordning 1 Öppnande 2 Fastställande av röstlängd 3 Fastställande

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2015-02-18 0.1 Styrelsemöte 15:03 Datum 2015-02-18 18.00-19.00 Plats Office, Kyrkogatan Närvarande Bengt Keisu Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Conny Fredriksson

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Björkhagens Golfklubb

Björkhagens Golfklubb Björkhagens Golfklubb Protokoll från årsmötet den 30 mars 2009 Före årsmötet utdelades årsmötet THK pris till Victor Bogestedt som utnämts till årets bästa spelare under året. 1. Upprop och fastställande

Läs mer

Årets CGK:are och Golfare 2013 sid 6

Årets CGK:are och Golfare 2013 sid 6 Pin High Medlemsinformation 37:e årg nr 2 maj 2014 Årsmötesförhandlingarna sid 2 Från städardagarna 7 Roger årets svenska green.. 8 Planeringskalender 2014 9 Golfhäftet Trophy 10 Vassröjning 12 Dennis

Läs mer

Huvudstadens GK Protokoll höstmöte Sida 1

Huvudstadens GK Protokoll höstmöte Sida 1 Sida 1 Protokoll: HGK årsmöte höst 2014 Plats: Lindö golfanläggning Tidpunkt: 2014-12-08 19.00 21.25 Deltagare: 46 röstberättande medlemmar inklusive styrelsen. Ordförande Stefan Thorberg hälsade alla

Läs mer

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016 Verksamhetsplan Norråva GK 2016 Priser 2016 Medlemsavgift Klubben Årsavgift Senior 2015 995 kr Årsavgift Junior 2015 595 kr Medlemspriser på Norråva Årskort Senior 3.990 kr ( Vid köp före 1 mars 3.700)

Läs mer

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 1. 2011

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 1. 2011 Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 1. 2011 Sö erslätts Golfklubb Söderslätts GK har ny krögare! Kallelse till vårårsmöte 8 mars. Kansliet informerar

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 14 september 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Välkommen till extra årsmöte!

Välkommen till extra årsmöte! Välkommen till extra årsmöte! Dagordning vid extra årsmöte i Skellefteå Golfklubb 2015-12-01 1. Mötets öppnande. 2. Upprop och fastställande av röstlängd. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014 KANSLI/SHOP 2014 Peter Falck som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, Greenfeegäster,

Läs mer

Höstmöte kl: Plats: Restaurangen. Välkomna!

Höstmöte kl: Plats: Restaurangen. Välkomna! Höstmöte 2015-11-05 kl: 19.00 Plats: Restaurangen Välkomna! Höstmöte 2015 KALLELSE TILL HÖSTMÖTE I ALVESTA GOLFKLUBB Innan det utlysta mötet börjar, kommer representanter från styrelsen och klubbchefatt

Läs mer

- Årsmöte den 15 februari - Carl Jephson fyller 60 - Valberedningens förslag sid 4 - Budget och avgifter sid 6-7 - Femtiolappen sid 9

- Årsmöte den 15 februari - Carl Jephson fyller 60 - Valberedningens förslag sid 4 - Budget och avgifter sid 6-7 - Femtiolappen sid 9 Pin High Medlemsinformation 30:e årg nr 1 februari 2007 - Årsmöte den 15 februari - Carl Jephson fyller 60 - Valberedningens förslag sid 4 - Budget och avgifter sid 6-7 - Femtiolappen sid 9 Pin High hittar

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2013-11-25 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Årets Tränare sidan 9. Från årsmötet 4-6 Elvan får ett lyft 8 Städardagar 9 & 12. Årets Golfare och Årets CGK:are sidan 7

Årets Tränare sidan 9. Från årsmötet 4-6 Elvan får ett lyft 8 Städardagar 9 & 12. Årets Golfare och Årets CGK:are sidan 7 Pin High Medlemsinformation 34:e årg nr 2 maj 2011 Årets Tränare sidan 9 Årets Golfare och Årets CGK:are sidan 7 Från årsmötet 4-6 Elvan får ett lyft 8 Städardagar 9 & 12 Pin High hittar Du också på nätet

Läs mer

Carlskronaveckan Citygross Irish Greensome 19 år med Selma Dennis krönika

Carlskronaveckan Citygross Irish Greensome 19 år med Selma Dennis krönika Pin High Medlemsinformation 36:e årg nr 3 augusti 2013 Carlskronaveckan Citygross Irish Greensome 19 år med Selma Dennis krönika Äkta makar Bästa herre och Bästa dam Pin High hittar Du också på nätet www.carlskronagk.com

Läs mer

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare,

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte 2017 12 04 Prisutdelning Innan höstmötet öppnades, inleddes kvällen med prisutdelning till vinnare och stipendiater av: KM Argentinapokalen Kay von Schultz Sundsvalls Golfklubbs

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid HaningeStrand GK: s 17:e årsmöte måndagen den 21 mars kl 1900 i Quality hotell Winn, Rudsjöterassen 3, Haninge

Protokoll fört vid HaningeStrand GK: s 17:e årsmöte måndagen den 21 mars kl 1900 i Quality hotell Winn, Rudsjöterassen 3, Haninge Protokoll fört vid HaningeStrand GK: s 17:e årsmöte måndagen den 21 mars kl 1900 i Quality hotell Winn, Rudsjöterassen 3, Haninge Hans-Ola Jonsson hälsade välkommen och gav en kort tillbakablick över säsongen.

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Efter första bollträffen är du såld på golfen

Efter första bollträffen är du såld på golfen Efter första bollträffen är du såld på golfen Den dag du står på övningsbanan och träffar bollen helt rent, ser den lyfta mot skyn i en hög båge det är då du förstår. Förstår tjusningen med golfen. Förstår

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl 09.00-12.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Eva Thörngren

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Klubbhuset Närvarande Svante Gustafsson, ordförande Ossian Nilsson Eva Thörngren

Läs mer

Välkommen till Årsmöte 2016

Välkommen till Årsmöte 2016 Välkommen till Årsmöte 2016 Onsdag den 20 juli kl. 18.00 har vi årsmöte på Mjölkeröds Golfklubb, i Tältet. Styrelsen önskar att så många medlemmar som möjligt kommer till detta möte där resultatet för

Läs mer

Nyhetsbrev 7. Team-Handigolf. Glädje-Gemenskap-Engagemang Nyhetsbrev nr7. Årets sista nyhetsbrev är också vårt julnummer 2012

Nyhetsbrev 7. Team-Handigolf. Glädje-Gemenskap-Engagemang Nyhetsbrev nr7. Årets sista nyhetsbrev är också vårt julnummer 2012 Team-Handigolf Glädje-Gemenskap-Engagemang Nyhetsbrev nr7 Ansvarig utgivare Gunnar Lindberg. Redaktör Conny Dahlberg. Årets sista nyhetsbrev är också vårt julnummer 2012 INNEHÅLL 1. Inledning. 2. Smålands

Läs mer

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna.

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. IFK Lidingö Friidrottsklubb Protokoll årsmöte 2013-04-17 Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. Före det formella årsmötet förrättas prisutdelning. Hanen utdelades till Nadja

Läs mer

Våra starttider: Kl och kl From 13 aug kl

Våra starttider: Kl och kl From 13 aug kl Damernas dag är tisdagar mellan den 7 maj till 22 oktober Våra starttider: Kl 9.30 11.00 och kl 16.40-16.30. From 13 aug kl 15.30-16.00 Anmälan sker till golf.se Receptionen lottar måndag före kl 12.00

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Föreningen Täby Golfklubb

Kallelse till årsmöte i Föreningen Täby Golfklubb Kallelse till årsmöte i Föreningen Täby Golfklubb Tid: måndag den 11 januari 2016 klockan 19:00 Plats: Såstaholm Konferens i Täby Dagordning Inledning Prisutdelningar Mötesförhandlingar 1 Mötet öppnas

Läs mer