ÅRSMÖTET 25:e FEBRUARI - föredragningslista sid 3 - valberedningens förslag 3 - motion 15 - budgetförslag 6 - förslag till avgifter 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTET 25:e FEBRUARI - föredragningslista sid 3 - valberedningens förslag 3 - motion 15 - budgetförslag 6 - förslag till avgifter 7"

Transkript

1 Pin High Medlemsinformation 38:e årg nr 1 februari 2015 ÅRSMÖTET 25:e FEBRUARI - föredragningslista sid 3 - valberedningens förslag 3 - motion 15 - budgetförslag 6 - förslag till avgifter 7 Verksamhetsberättelse sid 4 Kommittérapporter 8-13 Tävlingskalender 14 Pin High hittar Du också på nätet

2 Ordföranden har ordet Ett nytt verksamhetsår står inför dörren och det är dags att summera det föregående. Förberedelserna inför årsmötet är i full gång. Det är glädjande att konstatera att 2013 års förlust är vänd och att 2014 visar en vinst. Den höjning av medlemsavgiften som gjordes visade sig vara tillräcklig. Detta tillsammans med att vi fortfarande visar ett stabilt medlemsantal gör att styrelsen inför 2015, föreslår att medlemsavgifterna ligger kvar på samma nivå som Vad kan vi då förvänta oss av Redan nu är det klart att det blir en del förändringar vad det gäller personalsidan. Thommy Persson som varit vår klubbchef sedan 2003 kommer att gå i pension nu under våren.thommy har varit klubbens ansikte utåt mot sponsorer, övriga klubbar och media. Han har lett det administrativa arbetet på kansliet och på klubben varit styrelsens förlängda arm, haft personalansvaret över klubbens anställda och mycket mer. Hur löser vi detta? Styrelsens tankar är att i första hand låta Anders Johansson ta över en större del med hjälp av Henrik Pedersen på kansliet. En lösning vi tror kan bli hållbar i längden. Vi startar upp under 2015 så får vi göra en utvärdering vid årets slut och se om ytterligare resurser behövs i en eller annan form. Vissa tjänster går ju också att köpa in enskilt. Vidare har en ersättare till Petra värvats, Hilda Hagström från Kalmar går just nu tränarutbildningen och kommer att kunna hjälpa till både med träning och jobba i kansli/shop Som tidigare meddelats kommer våra träningsområden att utvecklas med bl.a. en riktig övningsgreen vid korthålsbanan, ett utegym vid studion samt tak över 4 utslagsplatser, till detta har vi beviljats ekonomiskt bidrag. Hoppas nu att vintern inte får något riktigt grepp och att banan kan öppnas lika tidigt som förra året. Väl mött på årsmötet onsdagen den 25/2 kl i bibliotekets hörsal. Mats Jansson Ordföranden Styrelse Ordf Mats Jansson V ordf Kent Andersson Kassör Gustav Linge Sekr Anette Nordqvist Ledamot Bo Claesson Suppl Maria Sundström Suppl Anders Olvedal Kommittéordförande Bana Torbjörn Jonasson Fastighet Mikael Andersson Tävling Hans-Peter Ehrlow Dam Annette Nordqvist Junior/Elit Joakim Karlsson Medlem Kenny Bohlin Hcp o Regel Johan Elg Senior Arne Malmberg Marknad Thommy Persson Media Gert Persson Tjänster Kansli Thommy Persson Henrik Pedersen Torbjörn Jonasson Pro/Shop/Reception Anders Johansson Henrik Swärdh Hilda Hagström Charlotta Bergström Head Greenkeeper Roger Hillborg Banarbetare Karl-Gustav Börjesson Hans-Ivar Andreasson Rickard Pettersson Florim Spahija Kaj Rubensson Magnus Nilsson Krögare Marcus Andersson Fastighetsskötsel Magnus Bärtfors Pin High nr 1 februari 2015 Utges av Redaktion Adress CGK Aktuella telefonnummer Carlskrona Golfklubb Gert Persson Carlskrona Golfklubb Klubbchef Upplaga 900 ex e-post Almö Tidsbeställning Nättraby Restaurang Ansvarig utgivare Shop Mats Jansson Hemsida och e-post Greenkeeper Fax Omslagsbild: Trean i januari. Foto: Gert Persson

3 Föredragningslista till årsmötet onsdagen den 25 feb 2015 klockan i bibliotekets hörsal 1. Fastställande av röstlängd för mötet 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 3. Fastställande av föredragningslista 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 7. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret. 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkning 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 11. Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret 12. Val av: - klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett (1) år - två (2) styrelseledamöter för en tid av två (2) år - två (2) styrelsesuppleanter med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år - två (2) revisorer för en tid av ett (1) år - en (1) revisorsuppleant för en tid av ett (1) år - två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år av vilka en utses till ordförande - ombud till GDF-möte 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 14. Övriga frågor Valberedningens förslag till styrelse och revisorer Inga nyval Ordförande Mats Jansson omval Ordinarie Bo Claesson vald tom 2015 Gustav Linge omval 1 år Annette Nordqvist vald tom 2015 Kent Andersson omval Suppleanter Anders Olvedal omval Maria Sundström omval Revisorer Helen Hansson Carleke omval Peter Nilsson omval Revisorsuppl Ronny Gustavsson omval För valberedningen Pär Berup & Pär Olvedal Pin High 3

4 Verksamhetsberättelse 2014 Allmänt Carlskrona Golfklubb bedriver idrottslig verksamhet på Almö, på egna fastigheter. Verksamheten i klubben, som följer Riksidrottsförbundets och Svenska Golfförbundets regelverk, bedrivs efter samma riktlinjer som föregående år. Under verksamhetsåret har hållits 8 protokollförda styrelsemöten, 3 arbetsmöten med styrelsen & kommittéansvariga, samt 2 allmänna informationsmöten för medlemmar. På maskinsidan skedde stora förändringar och inköp 2012, och de inköpen har varit bra investeringar. Klubben har i dagsläget en god maskinpark. I styrelsen har ingått: Mats Jansson, ordförande och klubbens representant i Blekinge Golfförbund Kent Andersson, vice ordförande Gustav Linge, kassör Anette Nordqvist, sekreterare Bo Claesson, ledamot Maria Sundström, suppleant Anders Olvedahl, suppleant Thommy Persson klubbchef har varit adjungerad i styrelsen. Inga arvoden utgår till styrelsen. Verksamheten 2014 Vid årsmötet 2014 beslutades att göra en relativt kraftig avgiftshöjning för året. Det var nödvändigt eftersom klubben under 2013, för första gången på många år, haft en förlust i rörelsen. Avgiftshöjningen var bra för klubben och har gjort att vi nu återigen visar vinst. De viktigaste aktiviteterna under året har varit att få kontroll på ekonomin, och fortsätta att utveckla banan och klubbhusområdet. Som exempel på förbättringar av banan kan nämnas dränering runt 4:an och 7:ans greenområden. Vidare finns ett pågående tee-projekt, bland annat av 7:ans tee. I klubbhuset har shop och kansli slagits ihop, vilket förbättrar servicen till medlemmarna och underlättar när det gäller att bemanna kanslishopen med personalen. Under 2014 utsåg tidningen Svensk Golf hål 16 till ett av Sveriges 100 bästa golfhål. Även på miljösidan har arbete gjorts och bland annat har klubben gjort en inventering av fågellivet kring Almö golfbana. Medlemsantalet fortsätter att vara högt och vi märker ingen avmattning av detta. Inte heller sker utträden ur klubben i någon större omfattning. Under 2014 har 12 personer varit anställda på golfklubben och jobbat med kanslifunktion, banan, klubbverksamheten, marknadsföring etc. Under året har det vidare skett en del organisationsförändringar, bland annat på banarbetarsidan. Utöver det har ett stort antal medlemmar jobbat ideellt med kommittéarbete, tävlingar, green-projektet, banan, fastigheterna etc. Under senare år har det gjorts förbättringar av uppvärmningssystemet i klubbens lokaler. Vidare har byggnader isolerats på ett bättre sätt. Detta har nu gett resultat i form av väsentligt minskade elkostnader. Det har även gjorts översyn av övrig elförbrukning och avfallshantering vilket också lett till kostnadsbesparingar. forts nästa sida 4 Pin High

5 forts Verksamhetsberättelse från föregående sida Ekonomi Här följer en sammanfattning av ekonomin i klubben. Såvitt gäller år 2014 är siffrorna preliminära. Resultaträkning (tkr) Intäkter Kostnader inkl avskrivn Rörelseresultat Finansiella kostnader Resultat Avskrivna medlemslån och inbetalda spelrätter Förändring av Eget Kapital Balansräkningen per den 31 december 2014 (tkr) Tillgångar Skulder och Eget Kapital Anläggnings- Eget Kapital tillgångar Swedbank Omsättnings- Medlemslån tillgångar 871 Maskinlån, lev.sk. m.m Ekonomiskt resultat Som framgår ovan visar nu klubben ett positivt resultat, som är större än någon gång under de senaste 10 åren. Det innebär att styrelsen föreslår att klubben, också det för första gången på många år, inte höjer årsavgiften, utan istället låter 2015 års avgift vara på samma nivå som 2014 års avgift. Balansräkningen är mycket stark och bokfört eget kapital når nu all time high, med drygt 1,7 milj. kr, samtidigt som verkligt eget kapital, med hänsyn till framförallt klubbens fastighetsinnehav, överstiger 9 milj. kr. Verksamhetsutveckling 2015 Klubben har fått bidrag att utveckla träningsmöjligheterna och detta bidrag kommer att användas till en nyanlagd övningsgreen på korthålsbanan samt ett utegym vid drivingrangen. Vidare kommer 4 utslagsplatser på drivningrangen att förses med tak. Golfbilplatserna vid klubbhuset har redan försetts med tak. Medlemsavgifter Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgiften för senior, kronor per år och att städavgiften är 400 kronor. För styrelsen Gustav Linge Mats Jansson Kassör Ordförande Pin High 5

6 Budgetförslag för 2015 Preliminärt Förslag till Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 Budget 2015 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter Aktivitetsavgifter Skåpavgifter Startavgifter tävlingar Sponsorsintäkter Greenfee Kommunalt bidrag Uthyrn Selmas, Runes, konferens Arrende shop/driv. range Träning & Nybörjare Övriga intäkter S:A INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Elit/juniorkommittén Tävlingskommittén Marknadskommittén Seniorkommittén Medlemskommittén Bankommittén Fastighetskommittén Övriga kostn kansli, SGF, BGF mm Utbildning & övr pers.kostn Arbetskraft S:A KOSTNADER Resultat före avskrivn Avskrivningar enl plan Ränteintäkter från bank Räntekostnader mm Rörelseresultat Extraord intäkter medl.lån/spelrätter Extraordinära intäkter RESULTAT Klubbmästare 2014 Följande klubbmästare 2014 kallas härmed till traditionell prisutdelning i samband med årsmötet den 25/2: Herrar Herrar Anders Svensson Hcp Mattias Åkesson Juniorer Erik Karlsson H35 Mattias Åkesson H45 Anders Svensson H55 Axel Jephson H65 Börje Johansson H75 Torgny Jonsson 6 Pin High Damer Damer Anna-Lena Nilsson D35 Anna-Lena Nilsson D50 Catharina Granqvist D60 Agneta Zimmerman D70 Ulla Sjöqvist Foursome Herrar Charlotta Berglund/Mimmi Jansson Damer Mattias Åkesson/Henrik Olsson

7 Förslag till avgifter 2015 Alla avgifter är exklusive aktivitetsavgift Medlemmar Med spelrätt Autogiro Med spelrätt Autogiro Senior fullt aktiv Vardagsmedlem måndagar-fredagar Studerande ungdom t o m 25 år Junior år Junior under 16 år Junior under 16 år utan grönt kort Passiv medlem Non Recident Greenfeemedlem Aktivitetsavgift Spelrätt (har ersatt lån) Skåp Under stort Under mindre Över stort Över mindre Bagvagnskåp (Ingen höjning) Alla årsavgifter förutom autogiro faktureras vid två tillfällen. Förfallodagar 15:e november och 15:e april Tävlingar Singel 2014 Singel 2015 Lag 2014 Lag 2015 Startavgift Tillägg Carlskronaveckan Tävlingsgreenfee Greenfee Seniorer lågsäsong kr Seniorer helger apr-sep samt 15/6-15/ Senior Sydpoolssamverkan Blekinge Sydpoolen dock ej juli Gästgreenfee rabatt 20 % 20 % Juniorer ord/helger apr-sep och hela juli ½ priset ½ priset Juniorer Sydpoolen vardagar Junior Blekingeklubb 0 0 Tävlingsgreenfee Tävlingsgreenfee / lag / pers Företagsgolf enl ök enl ök vad som än händer Pin High 7

8 Något från tävlingsåret 2014 på Almö Tävlingskommittén har under 2014 bestått av följande åtta medlemmar, Inger Gjertz, Katarina Andersson, Kerstin Karlsson, Mona-Beth Persson, Anna-Lena Nilsson, Peo Persson, Sven-Åke Holgersson, samt undertecknad. Samarbetet i kommittén har fungerat alldeles utmärkt och det gör att det är stimulerande och roligt att vara en del av det hela. Vi vill vi tacka Helen Berup och Jan-Erik Antonsson som ställt upp då det behövts. Björn Hagström har efter många år i tävlingskommittén dragit sig tillbaka från denna uppgift. Vi tackar Björn för den golfkunnighet vi fått ta del av och ett i övrigt gediget bidrag till TK. En utveckling, som har upplevts mycket positivt under året var ombyggnationen av shop och kansli, som innebar att receptionen flyttade in till AJ s och blev kombinerad shop, reception och tävlingskansli. Tävlingsadministrationen blev härvid mycket bättre och roligare. Jag uppfattar det som det blev en vinnavinna situation för våra verksamheter. Vi tackar för det goda samarbetet med AJ s och CGK s personal. TK har under säsongen hanterat ca 15 tävlingar med Carlskronaveckan som den traditionella höjdpunkten. Under den veckan var det ca 800 startande. Denna siffra inkluderar förutom individuella starter även fyroch tvåmannalag. Siffran är i paritet med antal startande under CGK-veckan De som lyckades bäst under veckan och därmed fick ta emot pris för bästa kvinnliga respektive manliga golfare var Agneta Agerström och Mattias Åkesson. Särskilt minnesvärt under veckan var för mig som tävlingsledare att vi slapp spelavbrott pga. av väderbetingelser. Det är tacksamt då vi har så många startande och inte mycket utrymme för avbrott. Utifrån scorerna vid årets tävlingar visar det sig att det är hål 8 som de tävlande haft svårast att betvinga. Snittscoren är här 5,93. Det lättaste hålet är hål 13 som hade en snittscore på 4,92. Många jubel har säkert hörts på 9:an då det på detta hål har presterats hela 12 eaglar. Blev det något HIO under årets tävlingar? Jodå, ett blev det. Det var Stefan Schmidt från Ronneby GK som på hål 3 under Carlskronaveckans inledande tävling Audio Video Viasat Trophy lyckades med denna bedrift. Många gånger under året har vi fått vidarebefordra spelarnas tillfredställelse med banans höga kvalitet till Greenkeepern. Som kuriosa kan nämnas att under 2014 års tävlingar har det slagits drygt golfslag. Detta har resulterat i snittscoren 94,4, (källa GIT). Det är 24,4 slag över banans par (Professionals Average Result). Som en bekant klubbkassör sa, kan man då säga att banans aar (Amateurs Average Result) blir ca 94. CGK medlemmarnas genomsnittshandicap är 22,59 och det stämmer ju väl överens mot ovanstående om än att medlemmar från andra klubbar deltagit i våra tävlingar. Tävlingsprogrammet för 2015 är fortfarande under utveckling och i skrivande stund inte fastställt, men ett exempel på uppskattad tävling som återkommer är Golfhäftet Trophy. Tävlingen spelas vid gökottan, den 14/5. I år startar vi en timme senare, kl Ett annat exempel på tävling som är fastställd är Audio Video Viasat Trophy och som dock är flyttad till den 6/9. Preliminärt tävlingsprogram återfinns i anslutning till denna artikel. Välkomna till tävlingssäsongen 2015 på Almö hälsar Hans-Peter Ehrlow, ordf TK 8 Pin High

9 Damgolfen 2014 Damernas Tisdagsgolf startade i slutet av april och har spelat 18 tävlingar. Deltagarantalet har varit något högre än förra året. I genomsnitt har 22 damer deltagit. I Johans Poängjakt har 42 damer samlat poänger. Även i år har Johan Schreil varit så vänlig och skänka vinglas till oss, inte bara ett första pris utan även ett andra pris. Ett stort TACK till Johan Schreil från oss alla damer. Johans Poängjakt vanns av Annette Nordqvist. Det var hårt i toppen. Det blev sista tävlingen som avgjorde slutresultatet. Säsongen avslutades med en scramble över 11 hål och därefter prisutdelning. En fantastiskt fin golfsäsong är till ända. Vädret har varit strålande. Roligt är också att vi lyckades med att arrangera en resa till Nybro GK. Vi var 14 damer som spelade där en söndag i augusti. Mycket trevligt var det. Vivianne Mattisson sätter sista putten för laget medan Gunilla Linge och Karin Nilsson tittar på Tack för denna säsong och välkommen igen nästa år. Annette Nordqvist Ordf. i Damkommittén Carlskronaveckans pubafton med Linus Norda Pin High 9

10 H Hej på er alla Vi närmar vi oss lugnet och det är läge att reflektera över året som har passerat. Jag minns att jag för första gången på många år inte var ute på uppfarten och skottade snö särskilt ofta. Det blev därför fler tillfällen över för andra väsentligare saker. Säsongen drog igång tidigt och vi fick möjlighet att vara i form redan i mars. Jag tycker själv att det alltid är svårt att hitta spelet efter ett långt uppehåll. Juniorerna i H45 gjorde därför det enda rätta och försökte hålla igång i vintras med lite inomhusträning i AJ;s studio. Henke Swärdh körde skiten ur oss och det kändes som att driven skulle explodera till våren. Han lovade oss minst 20 m länge i snitt om vi bara gjorde som han sa. Han lyckades i alla fall att få oss tro det. När säsongen drog i gång hade vädret och våra framgångsrika banarbetare tillsammans med årets greenkeeper försett oss med en alldeles underbar bana ute på Royal S:t Almö. Vi spelade som i trans mellan duffarna och de toppade wedgarna. Många i H45-gänget fick möjligheten att umgås extra mycket ett par vårdagar i Danmark. En av dessa valde bort seriespelet och prioriterade istället golf och matresan till Dronningmølle. Han var vår kock och spelade alla dagar i hackebollen. Vi hade väldigt trevligt. I seriespelet lyckade vi väl. I flera omgångar lyckades vi till och med vinna. En anledning till framgångarna är att vi för första gången på många år hade fullt lag vid samtliga omgångar. Till slut föll vi på mållinjen och kom tvåa, en enda poäng efter killarna från Mörrum. Laget har bestått av Torbjörn Jonasson, Peter M Johansson, Jan Johansson, Pär Olvedal, Anders Körling, Conny Fredriksson, Tony Andreasson, Jan- Erik Antonsson, Erik Andersson, Simon Lilley och jag själv. Många prischeckar delades ut mellan varven. Till säsongen 2015 vrider vi upp igen. Vi är nu ca på maillistan i H45 och du som fyller 45 är välkommen att höra av dig till mig om du vill lira seriespel. Det viktigaste är inte att delta, utan att vinn ha kul - och det har vi. Använd nu tillfällena innan snön täcker hela spelfältet. Åk i väg och testa andra banor. Spela på Almö med och mot varandra och ha kul. Till sist: Fyra juniorer från H45 och H35 stack till Åhus på luciadagen och lirade en jätterolig match. - Vilka som vann? Roligt var det. Tack Conny, du är en klippa! Gott nytt golfår önskar H45 Anders Olvedal Bempa Bilden är från en PR-dag vi hade den 20 maj PR-dagen innehöll 18 håls poängbogey med bandylegenden Bempa, Göran Lundqvist från Växjö GK och CGK:s Carl Jephson. Dessutom det vanliga demonstration och att låta folk prova på att slå lite bollar. Besökarantalet var ca pers och ett antal nybörjarpaket såldes den dagen. Allt enligt Bo Westermarks rescention i Pin High nr Mannen i blått bakom Bempa är Bengt Wall och bland damerna skymtar Karin Kjellqvist. 10 Pin High Text och bild: J-E Cronzell

11 Bankommittén Stora satsningar på banan framöver! Ja, det är i alla fall min och bankommitténs ambition att det ni läser nedan ska vara en av de mest offensiva satsningar som gjorts på banan på många år. Vi har i många artiklar berättat om några av de idéer vi klurat på och förhoppningsvis kan nu våra funderingar gå över i mer praktisk handling. Vi har nyligen haft ett mycket positivt samtal med länsstyrelsen som kan mynna ut i lite större frihet över vad vi får och inte får göra. Vår bana har ett fantastiskt läge med en ganska unik blandning av olika karaktärer och det är dessa vi ska utnyttja och förstärka de kommande åren. Likt en tavla har naturen satt ramen, nu målar vi om innehållet en smula. Och där tänker vi oss följande penseldrag; Det finns många områden på banan som vi vill förbättra. En följetong vi skrivit om varje år är en ombyggnad/renovering av våra tees. Vi har kommit en bra bit på väg och till i år har sjuans tee fått sig en rejäl ansiktslyftning. Vi har gjort en backtee och kantsatt sidan med sten samt breddat gul och blå tee en aning. Återstår att rulla ut gräs så fort väderleken tillåter. I samband med detta har vi passat på att rensa upp kring och restaurera den längsgående muren. Kommer att bli förbaskat snyggt. Flera andra tees står på tur och jag hoppas vi ska klara av ett par stycken till under innevarande år. Bara vanligt vatten.. Det vi under senare år fått en del kritik för är de höga ruffarna mellan fyran/åttan och åttan/nian. Vi har försvarat det med att allt kan inte bara vara en nedklippt gräsmatta och att ruffarna ska tjäna som referenspunkter för utslaget. Men för er som fått leta eller förlorat bollar där biter knappast det argumentet. Under flera år har vi funderat kring vad som dels är ett lämpligt hinder och vad som kan avgränsa de närliggande hålen från varandra. Här kommer samtalet med länsstyrelsen in i bilden och om allt går som det ska avser vi att i höst anlägga dammar mellan dessa hål. Det gäller även området mellan tvåan och elvan. Styrelsen har här gått in och stöttat oss med pengar till projektet vilket vi tackar särskilt för. Ett villkor finns med och det är att det finns blålera en bit ner i marken och att dammarna med det blir självtätande. Det finns goda utsikter att så är fallet. Med den typen av hinder följer flera fördelar, säkerheten på banan förbättras samt att vi får en bättre dränering av vatten. Det bidrar också till att öka dramatiken och göra banan än vackrare. Det är dessutom ett lättskött hinder. Rätt anlagda skapar de även lite mer eftertanke inför slagen. Det är en stor utgrävning vi har framför oss och det är en betydande mängd massor som ska hanteras men det ger oss också stora möjligheter. Vår skrivelse till länsstyrelsen kommer därför att ha inriktningen att vi får förvalta massorna varhelst på banan bara vi håller oss inom redan bearbetade ytor. Det gör att vi kan snegla lite mot en fortsatt greenombyggnad och planera för att använda massorna till att bereda och förstärka de greenområden som behöver lyftas upp. Nya fairwaybunkrar Något vi inte pratat så mycket om men som funnits med länge i våra tankar om banans utveckling är fairwaybunkrarna. Flera bunkrar ligger lite osynliga i marknivå och deras placering kan í vissa fall också bli bättre. Vi kommer att så småningom ge oss på detta och göra mer uppbyggda bunkrar eller bunkerområden. Som lite extra krydda i ämnet var jag för någon vecka sedan i kontakt med banchefen på Mälarö Golfklubb. Dom har nyligen avslutat ett ombyggnadsprojekt som innefattar nio nya greenområden men ännu intressantare, dom har även torvat sina green- och fairwaybunkrar. Man bygger således upp bunkerkanterna med flera lager av lagda torvor som vi exempelvis kan skåda på Brittish Open. Gå gärna in på deras hemsida och titta, mycket intressant läsning. Dom har gjort allt i egen regi inkluderande ett antal frivilliga krafter. forts nästa sida Pin High 11

12 forts Bankommittén från föregående sida Jag kommer att sätta ihop ett frågeformulär och skicka till honom så sänder han över all information och indata de utgått ifrån. Framförallt skulle den typen av bunkrar passa på våra mer sandiga områden, t ex på hål tolv-fjorton samt sjutton. Jag tror detta skulle höja både kvalitén och utseendet på hålen och lägga ytterligare en karaktärsdel till vår bana som kommer att eka en bra bit uppåt landet. Åttans greenbunker har en gång i tiden varit torvad så vi har viss erfarenhet från de som varit med från begynnelsen. Även här får vi nytta av de uppgrävda massorna när vi bereder marken. Dock är det viktigt att poängtera att inga nämnda hinder ska läggas på ett sådant sätt att de bestraffar för mycket. Slår man rakt så ska man kunna navigera sig mot green utan större problem. Men ju längre klubba man tar upp ur bagen, desto större risk och kanske förlorade slag. Sitter träffen som den ska blir belöningen desto högre och sänkningen av handicapet är ett faktum. Greenprojektet Vi måste ju nämna några ord om den fortsatta ombyggnaden av greenerna, det är det vi får mest frågor om. Och de ovan beskrivna massorna från dammarnas utgrävning samt ett starkt ekonomiskt resultat för 2014 borgar för att vi kan öppna pärmarna igen och kika på nästa etapp. Florim på artonde green Vi har samlat på oss mycket erfarenhet och kunskap från de tre greenerna som byggdes om som kommer oss till stor nytta när det blir dags för en fortsättning. Men som vi redogjort för tidigare, det finns ingen ekonomi för att göra femton fullskaliga ombyggnationer till utan vi har delat in greenområdena i de tre kategorierna ombyggnad/tillbyggnad samt enbart renovering. Detta gör att kostnaderna kommer ner på en mer hanterbar nivå och med något år till med positiv ekonomisk tillväxt så är vi där. Och banan får ytterligare en knuff i rätt riktning mot en större upplevelse och utmaningsgrad. Och tavlan blir fulländad.. 12 Pin High Förberedelser inför 2015 Vi har även i år fått hjälp med slyröjning och trädfällning av ett gäng från skogsstyrelsen. De kommer att vara här i sex veckor och har hittills hunnit med att avverkat en del träd där det nya övningsområdet ska byggas upp samt gallrat i aldungen vid pumphuset. Vidare har vi tagit ner några bokar på sextonde hålet, framförallt i backen till vänster om green. De gör ett kanonjobb som uppskattas av hela klubben. Avslutningsvis står den årliga vårstädningen redan inför dörren och det är ni medlemmars insatser som är uppskattat från hela klubben. Vi kör på i vanligt spår med tre städtillfällen spridda på lördagarna 21 och 28 mars samt söndagen den 12 april. Samma regler som tidigare, närvaro vid två städardagar krävs för att kunna utnyttja aktivitetsavgiften i shop eller restaurang. Medlemmar, det här var bankommitténs verksamhetsberättelse som kanske mer beskriver vad vi vill satsa på de närmaste åren. Vi hoppas att ni instämmer i att de förbättringar vi vill göra på banan är i linje med klubbens vision att vara den mest attraktiva golfklubben i regionen. Vi tror att det vi redovisat ovan ska hjälpa till med det. Det är på Almön det händer saker. Vi är Carlskrona Golfklubb. För bankommittén Torbjörn Jonasson, ordförande Nya ledamöter i bankommittén Gunilla Linge och Bengt Andrén

13 Öppettider och tidbokning 2015 Reception & Shop öppettider Perioder/veckodag mån & fre ons-tors-fredag lör-söndag 1 jan - 29 mars 08:30-15:00 08:30-15:00 Stängt 30 mars -20 sept 07:30-17:00 07:30-18:00 07:30-15:00 21 sept - 1 nov 07:30-15:00 07:30-15:00 07:30-15:00 2 nov - 31 dec 08:30-15:00 08:30-15:00 Stängt Kansliets öppettider Mån - fredagar , måndagar stängt Tidbokning Alla tider är bokningsbara genom golf.se, i terminalen eller tel kansli Vid ej använd och ej avbokad rond faktureras aktuell greenfee. Gäller såväl gäst som medlem. En spelare får ha endast 3 tider bokade samtidigt. Stående startförbud 28 april-30 sept Tisdagar fm 08:00-08:50 och em 15:30-16:30 Obs! Alla damgolfare välkomna! 1 jan-26 juni Tisdagar fm 09:00-10:30 Fredagar 09:00-10:10 Obs! Alla H 55+ är välkomna! 4 aug-31 dec Tisdagar fm 09:00-10:30 Fredagar 09:00-10:10 Obs! Alla H 55+ är välkomna! Pin High Pin High finns att avhämta på kansliet. Tidningen kan också hämtaspå pdf-fil via CGK hemsida. Då får Du hela tidningen i färg. Utskick av Pin High via posten sker endast i samband med kallelsertill årsmötet. Nästa nummer av Pin High planeras komma ut imaj Den kommer bland annat att innehålla information från årsmötet ochvi får då också veta som blev Årets golfare och Årets CGK:are för2015. Material till tidningen skickas till och bör vararedaktionen tillhanda före den 15 april 2015 Tack! Till alla medlemmar, som i tid, och på rätt sätt, betalat in den första delen av årsavgiften för Tack också till Er, som av någon anledning meddelat att Ni har ändrade förutsättningar, eller behöver uppskov med betalningen. Det underlättar vårt arbete på kansliet. Påminnelser till övriga skickas ut snarast inkl. påminnelseavgift på 50 kr. Städardagar Lördag den 21 och 28 mars Söndag den 12 april Slutfakturan skickas ut snarast efter årsmötet med förfallodag den siste mars. De med autogiro berörs inte av detta meddelande, men meddela oss omgående om det är något i överföringarna som inte fungerar. Med vänliga hälsningar Kansliet Pin High 13

14 Tävlingsprogram 2015 Mars lör 21 Städargolf 0800 scramble 11 hål gem lör 28 Städargolf 0800 scramble 11 hål gem April sön 12 Städargolf 0800 scramble 11 hål gem sön 26 Erfaren+oerfaren 11-håls träningsspel gem kl Maj lör 2 Slaget om Sveriges golfkust slaggolf bästboll sön 3 Blekingeserien D35 slagspel lag em mån 4 Gubbagolf H55+ slagtävling lag kanonstart sön 10 Skandia Tour Distrikt slag/poängbogey herr/dam ABC tor 14 Gökottegolf Golfhäftet Trophy greensome gem kanonstart kl sön 17 Juniorserien div 1 Norr seriespel herr/dam sön 31 Citygross Medlemsgolf allmänt möte Scramble gem kanonstart Juni sön 7 CGK Open + 18 Tour slagtävling 36 hål herr/dam sön 14 Erfaren+oerfaren 11-håls träningsspel gem kl fre 19 Flaggtävling slagtävling gem sön 28 Erfaren+oerfaren 11-håls träningsspel gem kl mån 29 Gummagolf slagspel lag Juli Carlskronaveckan sön 5 Home Company Trophy singel herr/dam A & B mån 6 Krögarns Scramble scramble gem tis 7 Mercedes Benz Greensome Irish Greensome gem ons 8 PRON:s Tävling/AJ:s golf slagtävling A, B, C och D tors 9 Hoglands Bästboll bästboll PB gem fre 10 Stena Line Poängbogey poängbogey A, B, C, Junior lör 11 Swedbank Äkta Makar greensome äkta makar + sidotävling Aug fre 7 Blekingeserien H70/H35 slagspel lag tis 18 KM H65/H75/D50/D60/D70 slagspel medlemmar sön 23 Greenkkeepers Challenge hosted by Roger Hillborg 12 håls slaggolf fre 22 CGK Sponsorsgolf Mix Megapol bästboll företagsgolf sön 30 Erfaren+oerfaren 11-håls träningsspel gem kl Sept fre 4 Blekingeserien H65/H55 slagspel lag sön 6 Audio Video Visat Trophy slaggolf A & B-klass lör 12 Skandia Tour Riks slagspel pojkar/flickor sön 13 Skandia Tour Riks slagspel pojkar/flickor lör 19 Finalspel OK/Q8:s onsdagsgolf slagspel dam/herr sön 20 KM Foursome H & D slagspel dam/herr sön 27 KM enligt särskilt program slagspel medlemmar Okt sön 04 Medlemsgolf/Allmänt möte Irish greensome gem kanonstart sön 11 Damernas skål/gubbapokalen poängbogey dam/herr sön 19 Gåsagolf bästboll gem kanonstart kl Startavgifter: 14 Pin High singel 120kr/spelare och lag 100 kr/lagmedlem Carlskronaveckan +30 kr/spelare. Paketpris vid deltagande i 4 eller 6 tävlingar av 7 tävlingar. Tävlingsgreenfee: singel 220 kr/spelare och lag 170 kr/lagmedlem. Juniorer halva priset Anmälan: Startförbud: senast kl 12:00, 2 dagar innan tävling, om ej annat anges. På golf.se genom inloggning med Ditt golf-id + 4 sista siffrorna på Ditt medlemskort, kansli tel eller anslagstavlan beroende på antalet deltagare och tävlingens art. Se aktuellt veckoblad. Reservation för förändringar i programmet Tävlingskommittén

15 Motion(er) CGK.s årsmöte 2015 Under flera års tid har många medlemmar uttryckt missnöje över alltför mycket sand i 1:ans, 11:ans och 18:es bunkrar och för lite i andra (båda på 3:an, höger 7:an, 8:an). Även ansvariga har hörts hålla med om att det skulle vara en bra (och ganska enkel) idé att flytta sanden från de förstnämnda till de sistnämnda. Det kan inte vara bra att så många bunkrar på en och samma bana är så olika. Varför görs/har inte detta gjorts? Varför klipps inte greenområdena? Jag kan inte påminna mig ha spelat någon annan bana där bunkerkanter och greenområden är så tjocka med ruff. Lägena blir för det mesta mycket dåliga men man kan ha tur och hamna klart spelbart. Banan skulle också bli så mycket vackrare om man gjorde detta. I samband med detta kan påpekas att dropprutan på 7:an under året varit i princip ospelbar. Istället för att lägga tid på planteringar vid parkeringen, tjusiga stenplattor runt klubbhuset och på vägarna mellan hålen m.m. borde banans skötsel prioriteras. Kopplaceringarna är för det mesta alldeles för svåra. De värsta exemplen är ett par meter in på 4:ans green (inte en chans att bollen stannar kvar på greenen om man puttar från övre delen) och mellan platåerna på 8:ans green (koppar ska inte placeras mitt i lutningar). Varför inte ha som utgångspunkt ett stort område mitt på greenen och välja olika platser inom det området och endast i undantagsfall placera kopparna i utkanterna av greenerna? Kanonstarter i i stort sett varje tävling medför att hela banan blir upptagen under x antal timmar samt att man måste ta sig till och från ex. 16:e eller 7:e hålet. KM senareläggs för varje år som går. Tävlingarna spelas på CGK efter högsäsong! Varför? SGF rekommenderar att KM spelas över minst 54 hål. Chansen att få med de bästa (våra juniorer) har visat sig vara väldigt liten vilket är synd när det handlar om klubbens största och finaste tävling (detsamma gäller f.ö. för KM Foursome). SGF rekommenderar också klubbarna att prioritera tävlingsgolf. Så tänker man nog inte riktigt på CGK. För många medlemmar känns sociala hänsynstaganden och green-feegäster viktigare än medlemmarna. Jag tycker inte detta är acceptabelt med tanke på hur mycket pengar vi betalar varje år för nöjet att spela golf och att tävla i golf, inte minst tack vare det förnämliga hcp-systemet vilket gör det möjligt för sämre såväl som bättre golfare att tävla på lika villkor. Det finns naturligtvis en social faktor i golfen och många som tycker det är trevligt att träffas under sådana betingelser men golf är framförallt en sport ( ingående i Riksidrottsförbundet) och sport och idrott har mänskligheten kommit på av ett skäl: att man vill tävla mot andra. Jag är medveten om att klubben också behöver få in pengar på andra sätt än genom årsavgiften samt att våra anställda också lyckas mycket bra med detta men tycker inte att detta får ske på medlemmarnas bekostnad. Stoppet på 12:ans tee gynnar på intet sätt flytet på banan (att korta ner rondtiderna). Jag har svårt att se varför man måste ha kaffepaus när man utövar sin sport. Det är väl något nedärvt i svensken att får han en möjlighet till fika är det svårt att avstå. Konsekvenserna av detta blir att de som inte vill ha paus mer eller mindre tvingas till en sådan. Mer naturligt vore väl att fika efter ronden (eller före om man så önskar)? Det är heller inte särskilt många som håller sig till 5 minuter vilket rekommenderas på skylten. Argumentet att restaurangverksamheten gynnas av vattenhålet (kiosken) på 12:an samt av kanonstarter tolkar jag som att den egentliga verksamheten på en golfbana (spel) dikteras av att restaurangen får in pengar. Kan inte vara rätt! Jag hemställer att dessa frågor tas upp på årsmötet. Med vänlig hälsning Axel Jephson Styrelsens invändningar till motion(er) Detta är frågeställningar och synpunkter, som i stort sett samtliga tagits upp tidigare i kommittémöten etc. En motion bör vara formulerad så att årsmötet kan ta ställning för eller emot. Styrelsen har vidarebefordrat synpunkterna till dem de berör. /Styrelsen Pin High 15

16 20 Nytt golfhål för träning Projektet finansieras till hälften av Blekinge Idrottsförbund och till hälften av klubben. Hålet blir meter, med träningsytor för olika typer av slag. Greenen har full bevattning och blir 400kvm, foregreen 600kvm inkl bunkrar och tillhörande chip och pitch områden med olika höjd på ruffar. Fairway sås med svingelblandning och får bevattning liksom ett 200 kvm stort tee. Förhoppningsvis kan området öppnas nån gång sept/ okt 2015 och från säsongen 2016 kommer hålet att användas i den ordinarie banan om det behövs göras något arbete med ett ordinarie hål. Hålet är ritat av arkitekt Christian Lundin på Regolf och arbetet är planerat att starta 22 februari och vara klart två veckor senare. Hålet sås nån gång april/maj. byggs här vid korthålsbanan Roger Hillborg Head Greenkeeper Vi tar dig till Polens greener. Att åka på kryss är ett bekvämt och roligt sätt att resa. På vägen kopplar du av och umgås med vänner, äter gott och njuter av sköna spabehandlingar. Passa också på att ta en tur i butiken ombord och shoppa till lägre priser än taxfree. Alla hytter är utrustade med DUX-bäddar, så att du ska vakna utvilad och redo för Polens utbud av natursköna golfbanor, kultur, restauranger och spännande butiker. Missa inte Riviera, norra Polens största galleria och en dröm för alla shoppingsugna. Everyone deserves a break. Boka på stenaline.se eller ring Frånpriset avser lågsäsong och ett begränsat antal avgångar. I priset ingår båtresa t/r, del i Comfort Class insides tvåbäddshytt. Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.

från årsmötet sidan 4-5 Årets CGK:are och Årets Golfare sidan 6 Pin High hittar Du också på nätet www.carlskronagk.com

från årsmötet sidan 4-5 Årets CGK:are och Årets Golfare sidan 6 Pin High hittar Du också på nätet www.carlskronagk.com Pin High Medlemsinformation 33:e årg nr 2 maj 2010 från årsmötet sidan 4-5 Årets CGK:are och Årets Golfare sidan 6 Pin High hittar Du också på nätet www.carlskronagk.com Ordföranden har ordet Plötsligt

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter

ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter Pin High Medlemsinformation 34:e årg nr 1 februari 2011 ÅRSMÖTET 10 MARS 3 föredragningslista 3 valberedningens förslag 4 verksamhetsberättelse 6 budgetförslag 7 förslag till avgifter 10 Öppettider och

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Ordförande hälsade drygt 60 årsmötsdeltagare välkomna till Loftahammars Golfklubbs i Loftahammars Bygdegård den 2:a maj 2009 1. Val av ordförande till

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2009 1(19)

Höstmöteshandlingar 2009 1(19) Höstmöteshandlingar 2009 1(19) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2009 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i Bromma Gymnasium.

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt. PROTOKOLL från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22. Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala. 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var

Läs mer

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014 KANSLI/SHOP 2014 Peter Falck som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, Greenfeegäster,

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER Källa: Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok DEFINITIONER SPELSÄTT Sätten att spela är singelspel, parspel och lagspel Singel I singelspel bildar en spelare

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

- från årsmötet sid 4 - ny anläggning sid 7 - nya medarbetare sid 8 - medlemslån kontra spelrätter sid 11

- från årsmötet sid 4 - ny anläggning sid 7 - nya medarbetare sid 8 - medlemslån kontra spelrätter sid 11 Pin High Medlemsinformation 32:a årg nr 2 maj 2009 - från årsmötet sid 4 - ny anläggning sid 7 - nya medarbetare sid 8 - medlemslån kontra spelrätter sid 11 Årets CGK:are 2008 sid 7 Årets golfare 2008

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015.

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget för 2015 bygger på ett medlemsantal på drygt 1600 medlemmar i tre olika medlemsformer. 27-hålsmedlemskap

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014. Veterangolfare vid 2013 års upptakt

Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014. Veterangolfare vid 2013 års upptakt Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014 Veterangolfare vid 2013 års upptakt För VETERANGOLFEN på TOBO GK år 2014 gäller: Ålderskrav: Spelare skall vara född senast 1959. Yngre kan få deltaga utom tävlan

Läs mer

Kallelse till årsmöte sid 3 Beslut och regler om spelrätter sid 9 Rapporter - Damkommittén sid 3 - Tävlingskommittén sid 4 - Bankommittén sid 12

Kallelse till årsmöte sid 3 Beslut och regler om spelrätter sid 9 Rapporter - Damkommittén sid 3 - Tävlingskommittén sid 4 - Bankommittén sid 12 Pin High Medlemsinformation 32:a årg nr 4 november 2009 Kallelse till årsmöte sid 3 Beslut och regler om spelrätter sid 9 Rapporter - Damkommittén sid 3 - Tävlingskommittén sid 4 - Bankommittén sid 12

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 5, 2014-06-28 vid Boulebanan 1 Styrelsens ordförande Lars Danielsson hälsade de 27 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00.

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. AGENDA Inledning Bakgrund Marknadsutveckling Utveckling medlemmar, intäkter och resultat

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 1. Mötets öppnande 2. Föregående mötes protokoll (bilaga) 3. Förslag till ansvarsfördelning (bilaga) 4. Hur får styrelsen

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018 Utvecklingsplan Österlens Golfklubb 2014 2018 GOLFBANORNA Nya förväntningar och ökad konkurrens gör att ÖsGK måste förädla och anpassa de värden klubben erbjuder medlemmar och gäster. Denna utvecklingsplan

Läs mer

Veteraner herrar KOMPENDIUM 2015. Veterangolfare vid 2014 års upptakt

Veteraner herrar KOMPENDIUM 2015. Veterangolfare vid 2014 års upptakt Veteraner herrar KOMPENDIUM 2015 Veterangolfare vid 2014 års upptakt För VETERANGOLFEN på TOBO GK år 2015 gäller: Ålderskrav: Spelare skall vara född senast 1960. Yngre kan få delta utom tävlan och går

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2014-11-24 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #5 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen står på för fullt och visst är det roligt att ta emot alla lovord för hur bra banan är. Medlemmar och gäster är mycket glada och nöjda när de upplever

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 14 september 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30.

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30. ÅRSMÖTE STOCKHOLMS KAJAKKLUBB 2013-02- 20 TID: Klockan 18.30 21:30 PLATS: Klubbhuset NÄRVARANDE: 42 medlemmar 1 Mötets öppnande Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL

GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL MARGARETA LINDELL DAGFOLKHÖGSKOLAN TROLLHÄTTAN HÖSTEN 1995 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 HISTORIA... 2 UTRUSTNING... 3 REGLER... 3 VAD KOSTAR DET?... 4 SÄLLSKAPSSPEL... 4

Läs mer

KC rapport. Äntligen! Fakturering av medlemsavgifter. Tidbokningsregler

KC rapport. Äntligen! Fakturering av medlemsavgifter. Tidbokningsregler Äntligen! Nu är våren här, om än förbaskat sent. Vädret i april var som bekant en smula ambivalent. Ena dagen värmde solen riktigt skönt för att någon dag senare vara gömd bakom regntunga moln och kylan

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2013

Forsgårdens Golfklubb 2013 Forsgårdens Golfklubb 2013 Styrelsemöte 2013-04-15 Närvarande Lars-Åke Fritzson (LF) Bo Dahlström (BD) Gert Karlsson (GK) Pierre Reinler (PR) Thomas Setterberg (TS) Annika Harrysson (AH) Elisabeth Schumacher

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning:

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning: Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014 2015-02-12 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Åke Axelsson Älghult Kassör Peter Lindahl Åseda Ledamot Hans-Willy Magnusson Norrhult

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2012

Forsgårdens Golfklubb 2012 Forsgårdens Golfklubb 2012 Styrelsemöte 2012-04-16 Närvarande Pigge Lindén (PL) Arthur Andersson (AA) Lennart Löfberg (LL) Elisabeth Schumacher (ES) Annika Harrysson (AH) Torleif Thomsen (TT) Pierre Reinler

Läs mer

TÄVLINGSINFORMATION. hemsida www.karlstadgk.se under Kommitté/Damkommittén/ Tävlingar.

TÄVLINGSINFORMATION. hemsida www.karlstadgk.se under Kommitté/Damkommittén/ Tävlingar. TÄVLINGSINFORMATION ANMÄLAN till 18 hålstävlingar och 9-hålstävling anmäles senast klockan 17.00 måndag före tävling antingen på www.golf.se/min golf eller ring receptionen (054-866353) om inte annat anges.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Gunnarns Golfklubb bildades den 5 juli 2001. Styrelse under verksamhetsåret: Olle Wärnick Ordförande Sten Gullhagen Kassör Roland Kärrman Sekreterare Erik

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april

Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april 2013 i sammanfattning Ett bra år med flera utmaningar 1. Golfbana/Greener - öppnade med ordinarie greener den 8 maj 2. Hög spelaktivitet 3. Golfbana/fastigheter - fortsatt

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NYHETSBREV NR 1, 2013 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Nu finns alla grupper för golfkul, knatte och junior 12-21 år upplagda på på hemsidan. Där kan ni också se tider och dagar för respektive grupp.

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll fört vid Forsbacka Golfklubbs Styrelsemöte den 15 april 2013

Protokoll fört vid Forsbacka Golfklubbs Styrelsemöte den 15 april 2013 Protokoll fört vid Forsbacka Golfklubbs Styrelsemöte den 15 april 2013 Närvarande: Ordinarie: Svante Melander, Susanne Korduner, Rolf Andersson, Johnny Kjellin, Christer Stolpen, S-Å Runelid. Suppl. Dan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Efter första bollträffen är du såld på golfen

Efter första bollträffen är du såld på golfen Efter första bollträffen är du såld på golfen Den dag du står på övningsbanan och träffar bollen helt rent, ser den lyfta mot skyn i en hög båge det är då du förstår. Förstår tjusningen med golfen. Förstår

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23 Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte Vallda G&CC 2011-01-23 Agenda 1. Pågående aktiviteter 2. Vallda Golf Junior- och Elitklubb 3. Juniorverksamheten 2011 4. Tävling 5. Vägen mot officiellt hcp 6. Samarbete

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 3 augusti 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT Välkommen till Gröntkort på Täby Golfcenter (TGC) och Jarlabanke Gk Vår gröntkort utbildning kan ske både privat eller i grupp. Den vanligaste formen är att gå i grupp, och där

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Golf Nytt. Nr 1 / 2014 Medlemsskrift för Söderhamns Golfklubb

Golf Nytt. Nr 1 / 2014 Medlemsskrift för Söderhamns Golfklubb Golf Nytt Nr 1 / 2014 Medlemsskrift för Söderhamns Golfklubb Visst ser det inbjudande ut? Hoppas vi får registrera många HIO:s på detta vackra korthål under 2014 Ordförande har ordet. Hej golfare! 2014

Läs mer

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla.

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla. Våren är äntligen här! I skrivande stund är det 16 grader varmt ute och värmen är fantastisk. Äntligen får man sätta sig i solen och njuta, åka till golfbanan och spela golf och träffa härliga och trevliga

Läs mer

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK samarbetar på olika vis med Bryngfjorden Golf AB som äger och förvaltar golfbanan, Bryngfjordens Fastighets AB som förvaltar klubbhuset samt krögaren

Läs mer

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009 Grönt kort på väg till hcp 36 Teoriutbildning - 2009 1 2009 Grundläggande golfutbildning Teori Cirka 8-10h Teoretiskt prov Praktik Cirka 8-10h Praktiska prov Åskådarrond Fadderrond 2 Grundläggande golfutbildning

Läs mer

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet. KALLELSE till Extra medlemsmöte i Forsgårdens Golfklubb Plats: Elof Lindälvs Gymnasium Aulan Tid: Tisdag den 8 februari 2011 kl. 19.00 Styrelsen i Forsgårdens Golfklubb kallar härmed till Extra medlemsmöte

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 4 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Torsdagen den 8 maj 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Maria Uller, MU

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

spelas i Mellansvenska Veteranserien

spelas i Mellansvenska Veteranserien MATCHSPEL spelas i Mellansvenska Veteranserien I matchspel spelas om varje hål Ett hål vinns av spelaren som har lägst nettoscore på hålet Spelaren som vann föregående hål har honnören, om hålet delades

Läs mer

3 Val av justerare som utöver ordföranden justerar protokollet

3 Val av justerare som utöver ordföranden justerar protokollet ARASLÖVS GOLFKLUBB 2014-04-01 Sida 1 (5) Tid: 2014-04-01 kl 18.00 Plats Araslövs GK Deltagare: Styrelsen Initialer Närvarande Åsa Melkersson ÅM X Tore Bergman TB X Camilla Breitenfellner CB X Markus Brånemo

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer