58. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "58. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat."

Transkript

1 Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Torsdag den 24 oktober 2013 Plats: Säftaholms Slott, Vingåker Närvarande:, Ingrid Dorsander Andersson, Agneta Pettersson, Raymond Jennersjö, Lennart Hansson,Yvonne Oward, Liselotte Palmborg, Bibbi Molander, Stefan Andersson, Bertil Karlsson, Olle Karlsson, Lars Andersson, Christine Gyllby och Rolf Persson. Adjungerade Birgit Andersson,, Emma Dahlin och Lena Ramdani. Från klockan 13.00: Suzanne Östman Bäckman och Annelie Bengtsson, Vingåker samt Lars-Erik Sandhgren, Katrineholm. 58. Mötets öppnande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 59. Val av sekreterare Till sekreterare vid sammanträdet väljs. 60. Val av för mötet väljs att justera dagens protokoll. 61. Fastställande av dagordning Dagordning fastställs med följande tillägg: 63. Rapporter c) Framtidsgruppen 62. Övertagande av projektadministration Gränslandet a) Bakgrund och information I slutet av juni nåddes vi av besked från Länsstyrelsen i Södermanland att man sagt upp avtalet med Leader Gränslandet. Avtalet med Gränslandet sades upp den 26 juni, efter det är det länsstyrelsen som haft ansvaret att stötta projektägarna. Jordbruksverket och Länsstyrelsen har enats om att ställa en förfrågan till Leader Inlandet om vi har möjlighet att ta över administrationen av de projekt som är beslutade av Leader Gränslandets LAG samt av Länsstyrelsen, där Gränslandet inte har möjlighet att fullfölja sitt uppdrag. Uppsägningen av avtalet innebär att de inte får bedriva verksamhet inom landsbygdsprogrammet under innevarande programperiod. Under några veckor har Birgit, Niklas och Ingrid deltagit på möten för att ta reda på vad uppdraget handlar om: Den 7 oktober var Niklas, Ingrid och Birgit på Länsstyrelsen och träffade lantbruksdirektören och handläggarna för att få svar på frågor och se över ett eventuellt avtal. Flera frågor uppstod vid detta möte då det fortfarande var oklart hur många projekt det handlar om. Den 15 oktober ägnade Birgit hela dagen på Länsstyrelsen i Nyköping för att gå igenom de ärenden som är aktuella för eventuellt övertagande från Gränslandet.

2 Den 14 oktober deltog Ingrid och Birgit på möte som Länsstyrelsen höll för att informera Gränslandets kommuner i Östergötland om bakgrund för uppsägning av avtal och det eventuella övertagande av projektstöttning som vi kan hjälpa till med. Mötet hölls hos Länsstyrelsen i Linköping. Den 17 oktober deltog Niklas och Birgit på möte som Länsstyrelsen höll för att informera Gränslandets kommuner i Örebro och Södermanland om bakgrund för uppsägning av avtal och det eventuella övertagande av projektstöttning som vi kan hjälpa till med. Mötet hölls hos Länsstyrelsen i Örebro. Följande diskuterades under LAG-mötet: Med anledning av det inträffade blir tredje part drabbade och projektägarna får ingen hjälp och stöd för att genomföra sina projekt. Vi har fört diskussion med länsstyrelsen angående ersättning för den extra administrationen, och att vi får täckning för de resurser som behövs. Det finns även pågående delaktiviteter under två paraplyprojekt, som vi eventuellt kan stötta och se till att de får täckning för sina kostnader. Vi tar inte initiativ till nya delprojekt utan stöttar de projekt som redan är igång för att de ska kunna slutföra det de redan påbörjat. Vi kommer inte att jobba med kontaktpersoner från LAG för de projekt vi tar över administrationen för. Det finns behov av utökad tid i en del av projekten och där måste varje projekt själva komma in med en ansökan om omprövning. Förslaget är att LAG delegerar till AU att fatta beslut om projektförlängning för dessa. Birgit, Cecilia och Emma har stött och blött frågan på kansliet och det har skiftat vad uppdraget handlar om, hur omfattande och vilken arbetsinsats som krävs. Initialt var tanken att anställa en person för uppdraget samt hyra ett extra kontor. Förslaget är, efter noggrant övervägande, att Emma går in och gör jobbet. Emma avslutar Ungt Flyt där hon arbetat 70% av sin tid. Tanken var att Emma skulle jobba mer med Unga Ideer, men vi tänker om och skalar ner och skjuter det arbetet till ett senare tillfälle. Även framtidsarbetet kommer att förändras då vi idag på stämman kommer att tillsätta en interimstyrelse. En del arbete är redan gjort och framtidsarbetet går in i en annan fas. Det blir troligen en något lugnare period för kansliet vad gäller framtidsarbetet och vi får tid att bilda oss en uppfattning av hur långt projekten har kommit. Emma få mer tid för framtidsarbetet längre fram. Niklas, Ingrid och kanslipersonalen gör täta uppföljningar för att se att det fungerar och att vi har en beredskap att ta in personal om det finns behov. De projekten vi tar över blir inbjudna att delta i en projektskola där vi går igenom regelverk och kraven på redovisningen. På grund av förskingringen finns ingen LAG-pott i de här projekten, länsstyrelsen kommer att ompröva dessa och de får enbart projektstöd. Vi ska gå igenom lista på projekten och besluta om dessa idag. Men det kommer eventuellt till ett fåtal ytterligare som är beslutade av Gränslandets LAG, men som ännu inte fått journalnummer och kommit till Länsstyrelsen. Det arbete som genomförs i den extra driften finansieras av projektstöd och vi har möjlighet att söka förskott. Vi känner oss trygga med våra kontakter med länsstyrelsen och att vi tar över administrationen tror vi inte kommer att fördröja några utbetalningar.

3 Genomgång av tilläggsavtalet mellan Länsstyrelsen och Leader Inlandet Övertagandet av projekten sker det datumet som avtalet skrivs under. Det som hänt innan behöver inte vi ta något ansvar för. Vi behöver skriva in en klausul i avtalet, som ger möjlighet att säga upp avtalet om det uppstår yttre omständigheter som gör att uppdraget blir svårt att genomföra. Det finns en reservation för antalet projekt i bilagan då det finns projekt som är tillstyrkta av Gränslandet men som inte har kommit till länsstyrelsen. Det handlar om ett fåtal projekt som också bör få en möjlighet. Under 3) Omfattning - ändras avslås till avsluta. Under 6) Ersättning - driftstöd x tkr. ersätts av den budget LAG beslutar om idag. Under 8) Övrigt - görs ett tillägg för force majeure och möjlighet att säga upp avtalet. LAG beslutar att godkänna avtalet med de ovanstående ändringarna. Niklas uppdras att göra ändringarna och underteckna avtalet. b) Externa projekt Listan på de externa projekten från Gränslandet gicks igenom. Listan bifogas protokollet. Projektet Förstudie för möjliga jobb på landsbygden tas bort då Länsstyrelsen avslår detta projekt. En del av projekten har behov av utökad projekttid. Omprövningsansökan måste skickas in av respektive projektägare. LAG beslutar att överta projektadministrationen på de listade projekten enligt bilaga 1 i tilläggsavtalet samt delegera till AU att besluta om projektförlängning och eventuellt tillkommande projekt som ännu ej har journalnummer. LAG föreslår att samtliga projekt bör förlängas till c) LAG-ägda projekt Listan på LAG-ägda projekt från Gränslandet gicks igenom. Listan bifogas protokollet. LAG ser att projektet Fisketurism inte är aktuellt att överta. Projektet Omställning Gränslandet har avslutats. De två resterande paraplyprojekten menar LAG att vi övertar ett utbetalningsansvar gentemot pågående delaktiviteter, för att så snart detta skett avsluta paraplyprojekten. En sammanställning behövs över delaktiviteterna och kvarvarande budget innan slutligt beslut tas. LAG beslutar att delegera till AU att besluta om övertagandet av paraplyprojekten: Unga entreprenörer och Förstudiemedel, när vi har fått fakta från Länsstyrelsen om projekten och delaktiviteterna.

4 d) 2013-I-140 Extra Driftprojekt Extra Driftprojekt Diarienummer: 2013-I-140 Journalnummer: Projektägare: Leader Inlandet ideell förening Kontaktpersoner: Birgit Andersson tel , Projektperiod: Driftskostnader för LAG-grupperna samt informations- och animationsinsatser Projektets beslutade budget: Projektstöd: kronor LAG-pott: 0 kronor Totalt: kronor Projektbeskrivning: Ett tilläggsavtal har upprättats mellan Länsstyrelsen i Södermanland och Leader Inlandet om övertagande av ansvar för administration och projektstöd av pågående projekt som tillhört Leader Gränslandet. Avtalet är upprättat i samförstånd med Jordbruksverket mot bakgrund av att avtal mellan Länsstyrelsen och Leader Gränslandet upphört att gälla den 26 juni För projektets genomförande behövs resurser från LAG/styrelsen, befintlig personal på Leader Inlandets kansli samt därtill en person som rekryteras för huvuddelen av projektgenomförandet. LAG beslutar att tillstyrka projektet 2013-I-140 Extra Driftprojekt Beslutsmotivering: Mot bakgrund av det inträffade är det angeläget att externa parter i Leader Gränslandets område kan få stöttning via leaderkansli. I enlighet med upprättat tilläggsavtal tar Leader Inlandet det administrativa ansvaret att bedriva den verksamheten med de resurser som behövs. Stödet har lämnats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget för stöd av mindre betydelse.

5 e) Rekrytering Enligt tidigare diskussion görs en internrekrytering för uppdraget. Täta uppföljningar på kansli och tillsammans med Arbetsutskottet säkrar arbetsförhållandena för personalen. Vi behåller möjligheten rekrytera personal vid behov. LAG beslutar att internrekrytera Emma Dahlin till tjänsten som handläggare för det extra driftprojektet. Uppdraget omfattar inledningsvis 100% tjänst, för att senare kunna stämmas av vartefter handläggningen pågår. I budget för det extra driftprojektet finns också avsatt lönemedel för verksamhetsledarens tillkommande arbetstid som behöver läggas för uppdraget. LAG delegerar till AU att överenskomma och besluta om villkoren för de anställda i projektet. f) Övrigt Inga övriga frågor 63. Rapporter a) Verksamhets- och ekonomirapport Verksamhets- och ekonomirapporter som skickats ut före mötet gicks igenom. Den 19 september besöktes kontoret av projektet Soldattorpet vid Arsenalen, som lämnade in sin slutredovisning. Den 20 september träff med projektsökande från Kalklinbanans Vänner. Den 25 september hölls ett telefonmöte med Södertälje Landsbygd angående den avslutande delen av projektet Hopaskaket. Bestämdes att inte genomföra någon avslutande gemensam träff för samtliga, utan ett kortare möte där VL och Ordf/annan LAG-ledamot deltar, och som syftar till att sammanfatta och gå igenom underlag för slutrapportering. Den 26 september hölls en projektskola för projekt beslutade av LAG den 17 september samt ett projekt som var med för repetition. Fyra projekt deltog tillsammans med två kontaktpersoner ur LAG. På eftermiddagen den 26 september besöktes kontoret av projektledaren i Malmköpings Torghandel, som lämnade in redovisning Den 30 september möte med sökande för projektet Kunskapsturism Kafjärden. Den 1 oktober hade Birgit möte med Tom Linder från Kustlinjen angående uppdraget med kompetensutveckling för regionen. Den 3 oktober hade arbetsgruppen för Utvärdering-/Framtidsfrågor möte och därefter hölls ett kanslimöte (Niklas, Ingrid och personalen). Den 8 oktober hölls först ett möte med Framtidsgruppen och därefter SWOT-möte med kommunerna på eftermiddagen samt på kvällen med föreningar i Gnesta och Flens kommuner. Mötena hölls i Malmköping. Den 10 oktober var det AU-möte och därefter en SWOT-kväll för föreningar i Kungsör och Eskilstuna. Kvällsmötet hölls i Torpa Bygdegård utanför Kungsör. Den 16 oktober hölls en informations- & SWOT-kväll för föreningar i Katrineholm och Vingåker. Träffen hölls i Baggetorps Bygdegård. Den 17 oktober träffades verksamhetsledarna och de tre projektledarna i Ungt Flyt! För att sammanfatta, utvärdera och prata igenom slutrapportering av projektet. SWOT-kväll hölls i Åkers Sportcentrum för föreningar i Strängnäs och Nykvarn den 21 oktober. Framtidsgruppen hade möte den 22 oktober och träffade då även Leader Västra Mälardalen.

6 På gång: Den 5 november avslutande möte för Hopaskaket. Den 5 november på kvällen möte med Gränslandets Verkställande Utskott för att prata om vårt övertagande av pågående projekt. Den 6 november medverkar Karin och Birgit på KS i Strängnäs. Den 18 november kanslimöte. Den 20 november möte med Leader Kustlinjen för dialog om eventuellt framtida samarbete. Den 28 november har Länsstyrelsen i Södermanland ett partnerskapsmöte. Den 6 december nästa LAG/styrelsemöte i Skottvångs Grufva. Med anledning av att vi förlängt projekttiden för våra två LAG-ägda projekt Samarbete samt Nationellt samarbete utsågs Olle och Niklas (Samarbete internationellt) resp Ingrid (Nationellt samarbete) att se vilka möjligheter som finns för kontaktskapande inför framtida samarbetsprojekt. Det bästa är att bygga vidare på de förslag och idéer om samarbete som framförts av projektägare i vårt område samt att internationellt kontakskapande därutöver också kan ske via nätverksträffar ordnade av ELARD och ENRD. b) Rapport från kontaktpersonerna Bibbi Molander meddelar att hon inte haft personlig kontakt med någon av projekten Våga säga Nej och Klubbhus till Gyllingsvallen den senaste tiden. Birgit har besökt Gyllingsvallen och rapporterar att de jobbar på bra och håller sin tidsplan. Lennart Hansson kontaktperson för Långsjö teater gör sig redo. De har nyss fått sitt projektbeslut från Länsstyrelsen. Lennart ser fram emot att följa projektet. kontaktperson för Åsborgen Navet i Ärla, de är i stort sett färdiga och håller på att avsluta nu. Rolf Persson kontaktperson för Drömfabriken, det är full aktivitet i projektet och de har många olika samarbetsparter. Agneta Pettersson kontaktperson för Kungsudden, har inget nytt att förmedla utöver att en omprövningsansökan finns för behandling vid dagens möte. Ingrid Dorsander Andersson kontaktperson för Mat i Södermanland som har inte fått sitt beslut än, men de har haft kontakt i samband med att de deltog i projektskolan. Yvonne Oward deltog vid projektskolan tillsammans med projektet Fredrikshall De har inte fått sitt beslut än och har därför inte kommit igång. Olle Karlsson kontaktperson för projektet Q-sam, har inte haft kontakt med projektet. Kansliet meddelar att de lämnat in sin slutredovisning. c) Framtidsgruppen Framtidsgruppens arbete har bedrivits intensivt under den här perioden. Förutom arbetsgruppens möten, har SWOT-möten hållits. Ett möte med kommunföreträdare från de åtta kommunerna samt fyra möten med föreningar/organisationer. Efter LAGs diskussioner vid mötet den september om framtida organisation, kommer en interimstyrelse för bildande av ny förening att tillsättas vid den extra föreningsstämman den 24 oktober. Nuvarande Framtidsgruppens ledamöter föreslås ingå i interimstyrelsen.

7 Den 22 oktober hade gruppen möte och träffade även Leader Västra Mälardalen för ett samtal om möjligt framtida samarbete i någon form. Nu ska anteckningar och synpunkter från SWOT träffarna sammanställas. LAG uppmanas att tipsa om någon lämplig som kan arbeta med själva strategiskrivandet vilket handlar om några månaders arbete. Framtidsgruppen uppmanar även samtliga ledamöter i LAG att snarast lämna in sina svar på den utskickade enkäten. Svaren kommer att ligga till grund för det framtida arbetet. 64. Projektbeslut LAG fattade beslut om 9 (nio) ansökningar om projektstöd inom Leader varav 5 (fem) av dessa är beslut om omprövning och 1 (ett) projektbeslut inom Växtlust. Beslut i varje enskilt ärende enligt nedan. Avropsansökningar ur den centrala potten för projektstöd har gjorts, det fanns inga pengar kvar vilket medför att ingen tilldelning beviljas från Jordbruksverket. LAG ser om det är något projekt som bör prioriteras och finansieras med LAG-pott.

8 a) 2008-I-028 KulTur omprövning budget KulTur Diarienummer: 2008-I-028 Journalnummer: Projektägare: Leader Inlandet ideell förening Kontaktpersoner: Birgit Andersson tel , Projektperiod: , Leaderprojekt inom axel 3 Främja ökad diversifiering av landsbygdens näringsliv, i syfte att främja sysselsättning, högre livskvalitet för dem som bor på landsbygden samt ett hållbart nyttjande av landsbygdens samlade resurser Projektets beslutade budget: Projektets nya budget: Projektstöd: kronor Projektstöd: kronor LAG-potten: kronor LAG-potten: kronor Privat/ideell: kronor Privat/ideell: kronor Totalt: kronor Totalt: kronor Projektbeskrivning: LAG Leader Inlandet ansöker om utökad budget med kronor. Med motiveringen att det är viktigt att i glappet mellan programperioderna kunna ta vara på de idéer som finns och ge smörjmedel får att hålla inspirationen och glöden vid liv. Ytterligare medel till delaktiviteter ger leaderområdets aktörer chans till mindre aktiviteter under denna tid. LAG beslutar att tillstyrka utöka budgeten enligt förslaget för projektet 2008-I-028 KulTur. Beslutsmotivering: Med den utökade budget skapas ytterligare möjligheter till kulturoch turismaktiviter som främjar utvecklingen i Leader Inlandets område. Stödet har lämnats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget för stöd av mindre betydelse.

9 b) 2010-I-073 Kungsudden omprövning budget Kungsudden Diarienummer: 2010-I-073 Journalnummer: Projektägare: Kungsörs Hembygdsförening Kontaktperson: Marie-Louise Widén tel , Barbro Silfversparre tel Projektperiod: , Leaderprojekt inom axel 3 Främja ökad diversifiering av landsbygdens näringsliv, i syfte att främja sysselsättning, högre livskvalitet för dem som bor på landsbygden samt ett hållbart nyttjande av landsbygdens samlade resurser Projektets beslutade budget: Projektstöd: kronor LAG-pott/Kungsör: kronor Privat/ideell: kronor Offentlig resurs: kronor Totalt: kronor Projektbeskrivning: Kungsörs Hembygdsförening ansöker om att omfördela kronor inom beslutad budget. Motiveringen är att det finns starka önskemål om att bygga en utställningshall på Kungsudden for att visa upp modellen av byggnaderna på Kungsudden vid 1600-talets slut samt ge möjlighet for viss övrig utställningsverksamhet. Byggnaden ska vara på ca 90 kvadratmeter (8 x II m)och ha sittplatser for ca 50 personer vid olika arrangemang som föredrag, visningar mm. Byggnaden är tänkt att göras i två etapper. Etapp 1 avser att ingå i detta projekt och omfattar arkeologiskt underarbete, markabete för grunden, arbete för att få betongelementen på plats samt uppsättning av ytterväggar, provisoriskt yttertak samt OSB-skivor som ersätter fönster i denna etappen. LAG beslutar att tillstyrka omfördelningen inom budget för projektet 2010-I-073 Kungsudden. Beslutsmotivering: De förändringar som görs bidrar till att stärka möjligheterna för arrangemang och aktiviteter på Kungsudden. Kontaktperson: Agneta Pettersson Stödet har lämnats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget för stöd av mindre betydelse.

10 c) 2010-I-075 Klubbhus till Gyllingsvallen omprövning budget Klubbhus till Gyllingsvallen Diarienummer: 2010-I-075 Journalnummer: Projektägare: Stenkvista GoIF Kontaktperson: Maria Valgren, Projektperiod: , Leaderprojekt inom axel 3 Främja ökad diversifiering av landsbygdens näringsliv, i syfte att främja sysselsättning, högre livskvalitet för dem som bor på landsbygden samt ett hållbart nyttjande av landsbygdens samlade resurser Projektets beslutade budget: Projektet nya budget: Projektstöd: kronor Projektstöd: kronor LAG-pott/Eskilstuna: kronor LAG-pott/Eskilstuna: kronor Riksidrottsförbundet: kronor Riksidrottsförbundet: 0 kronor Privat faktisk fin: kronor Privat faktisk fin: kronor Ideellt arbete: kronor Ideellt arbete: kronor Ideella resurser: kronor Ideella resurser: kronor Totalt: kronor Totalt: kronor Projektbeskrivning: Stenkvista GoIF ansöker om omprövning av budget. När de blev beviljade projektstödet ifrån Leader blev de också beviljade bidrag ifrån Riksidrottsförbundet RF. Slutdatum för att rekvirera pengarna gick ut , de har försökt att förlänga datumet genom samtal med RF men blev då hänvisade att söka bidraget på nytt för att få ett nytt beslut. Som det ser ut nu är det ej möjligt att få stöd för den typ av byggnad från RFsom ingår i projektet. Det tidigare beviljade stödet från RF var på är kr. Anledningen till att pengarna inte kunde rekvireras i tid var att man hade problem med bygglov och det drog ut på tiden innan bygget kom igång. De önskar även omfördela kostnader inom projektet och ta kronor från kostnader för grunden och istället använda de pengarna till att måla huset. LAG beslutar att tillstyrka omfördelning inom budget samt den ändrade finansieringen för projektet 2010-I-075 Klubbhus till Gyllingsvallen. Beslutsmotivering: Finansieringen säkerställer att projektet kan slutföras. Kontaktperson: Bibbi Molander Stödet har lämnats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget för stöd av mindre betydelse.

11 d) 2012-I-128 Gnesta Vattentorn omprövning budget Gnesta Vattentorn Diarienummer: 2012-I-128 Journalnummer: Projektägare: Gnesta Vattentorn Kontaktperson: Rolf Nilsson, tel Jeanette Lewald, tel Projektperiod: , Leaderprojekt inom axel 3 Främja ökad diversifiering av landsbygdens näringsliv, i syfte att främja sysselsättning, högre livskvalitet för dem som bor på landsbygden samt ett hållbart nyttjande av landsbygdens samlade resurser Projektets beslutade budget: Projektet nya budget: Projektstöd: kronor Projektstöd: kronor LAG-potten, Gnesta: kronor LAG-potten, Gnesta: kronor Off fin.gnesta kommun: kronor Off fin.gnesta kommun: kronor Ideellt arbete: kronor Ideellt arbete: kronor Totalt: kronor Totalt: kronor Projektbeskrivning: Föreningen Gnesta Vattentorn ansöker om utökad budget med kronor. Kostnaderna för en nålfiltsmatta blev i deras ansökan felkalkylerad. Kravet är att nålfiltsmattan står emot väta och smuts samt viss ljuddämpning. Den utökade finansieringen medför att de kan arbeta vidare i projektet. LAG beslutar att tillstyrka utökad budget projektet 2012-I-128 Gnesta Vattentorn Beslutsmotivering: Projektet syftar till att bevara värdefull kulturmiljö, erbjuda samlingslokal för lokal konst samt bli ett besöksmål i Gnesta kommun. Den utökade finansieringen medför att de kan genomföra de planerade delarna i projektet. Kontaktperson: Olle Karlsson Stödet har lämnats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget för stöd av mindre betydelse.

12 e) 2013-I-134 Mat i Södermanland omprövning tid Mat i Södermanland Diarienummer: 2013-I-134 Journalnummer: Projektägare: LRF Flensorten Kontaktperson: Charlotte Sommarin tel Ola Engelmark tel Projektperiod: , Leaderprojekt inom axel 1 Stimulera konkurrenskraft hos företag inom jord- och skogsbruk, rennäring samt inom livsmedelsproduktion och förädling på grundval av ett hållbart resursutnyttjande Projektets budget: Projektstöd: LAG-potten/Flen: Privat/ideell: Totalt: kronor kronor kronor kronor Projektbeskrivning: LRF Flensorten söker stöd för att kartlägga aktörer som arbetar med avsättning på produkter för att växa och överleva på marknaden eller tex lämna anbud i offentlig sektor samt skapa samarbeten genom möten i processinriktad metod, allt i syfte att stärka Matlandet Södermanland. Med anledning av att beslutet från länsstyrelsen dragit ut på tiden ansöker de nu om utökad tid t.o.m LAG beslutar att tillstyrka utökad tid projektet t.o.m för projektet Mat i Södermanland. Beslutsmotivering: Projektet syftar till att stimulera konkurrenskraften hos företagarna på Landsbygden inom Leader Inlandets område. Genom att skapa förutsättningar för en lokal marknad befrämjas ett hållbart resursutnyttjande. Den utökade tiden bidrar till att LRF Flensorten får möjlighet att genomföra projektet i sin helhet. Kontaktperson: Ingrid Dorsander Andersson Stödet har lämnats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget för stöd av mindre betydelse.

13 f) 2013-I-137 Förstudie Kalklinbanans tekniska historiska center JÄV: anmäler jäv och deltar inte i förhandlingarna. Förstudie Kalklinbanans tekniska historiska center Diarienummer: 2013-I-137 Journalnummer: Projektägare: Föreningen Linbanans Vänner Kontaktperson: Anders Ellner tel , Projektperiod: , Leaderprojekt inom axel 3 Främja ökad diversifiering av landsbygdens näringsliv, i syfte att främja sysselsättning, högre livskvalitet för dem som bor på landsbygden samt ett hållbart nyttjande av landsbygdens samlade resurser Leader Inlandets del av projektets budget: Projektstöd: kronor LAG-pott: kronor Privat/ideell resurs: kronor Totalt: kronor Projektbeskrivning: Föreningen Linbanans Vänner söker stöd för att genomföra en förstudie. En partnerskapsgrupp, med ambassadörer från privat, offentliga och ideella sektor bildas som ska arbeta fram en strategi för implementering av projektet inom olika verksamhetsområden samt stödja och skapa förutsättningar för kommande aktiviteter och verka för ökad samverkan och dialog. Man ska ta fram ekonomiska kalkyler på kostnader för iordningställa lokalerna i Malmberga, Västermo och Granhammar i Kungsör samt kostnader för en mobil visualiseringsanläggning vars placering kan alternera mellan Malmberga, Forsby och olika utställningsplatser i landet. Beräkna ekonomiska kalkyler för att bevara en visningslinbana mellan Granberga och Malmberga. Det ingår även att ta fram en SWOT-analys. En avropsansökan från Jordbruksverkets centrala pott gjordes, men kunde inte beviljas pga att pengarna i potten var slut. LAG beslutar att avslå projektet 2013-I-137 Förstudie Kalklinbanans tekniska historiska center. Beslutsmotivering: Det saknas finansieringsmöjligheter för projektet.

14 g) 2013-I-138 Kunskapsturism Kafjärden Kunskapsturism Kafjärden Diarienummer: 2013-I-0138 Journalnummer: Projektägare: Södermanlands Hembygdsförbund Kontaktperson: Anders Johansson tel , Jan Brandt tel , Projektperiod: , Leaderprojekt inom axel 3 Främja ökad diversifiering av landsbygdens näringsliv, i syfte att främja sysselsättning, högre livskvalitet för dem som bor på landsbygden samt ett hållbart nyttjande av landsbygdens samlade resurser Leader Inlandets del av projektets budget: Projektstöd: kronor LAG-pott: kronor Ideellt arbete: kronor Totalt: kronor Projektbeskrivning: Södermanlands Hembygdsförbund söker stöd för att bygga populärhistorisk utställning för kunskapsturism med fokus på rikskanslern Axel Oxenstierna - europé, statsarkitekt och sörmlänning - Stormakts-Sveriges främste civile makthavare. Man vill främja kulturarvslyft för Kafjärden - locka turister och skolungdom till denna landsbygd vid Mälaren som är präglad av säregen sörmländsk miljö och rik på lokal historia med nationella och europeiska utblickar. De samverkar med ideella krafter, företag, skolor och offentlig sektor samt resurspersoner (Mälardalens högskola, universitet, museer, arkiv, bibliotek etc) för att utveckla och bruka kreativ, pedagogisk och innovativ gestaltning och göra svensk historia bruklig, relevant och intressant för nutida människor. En avropsansökan från Jordbruksverkets centrala pott gjordes, men kunde inte beviljas pga att pengarna i potten var slut. LAG beslutar att avslå projektet 2013-I-138 Kunskapsturism Kafjärden. Beslutsmotivering: Det saknas finansieringsmöjligheter för projektet.

15 h) 2013-I-139 Utökad verksamhet i hembygdsgården Smedsbygget Utökad verksamhet i hembygdsgården Smedsbygget Diarienummer: 2013-I-139 Journalnummer: Projektägare: Turinge-Taxinge Hembygdsförening Kontaktperson: Britt-Marie Ellis Nygren, , Bengt Lindén, , Projektperiod: , Leaderprojekt inom axel 3 Främja ökad diversifiering av landsbygdens näringsliv, i syfte att främja sysselsättning, högre livskvalitet för dem som bor på landsbygden samt ett hållbart nyttjande av landsbygdens samlade resurser Leader Inlandets del av projektets budget: Projektstöd: 0 kronor LAG-pott: kronor Ideellt arbete: kronor Privat/ideell resurs: kronor Totalt: kronor Projektbeskrivning: Turinge-Taxinge hembygdsförening söker stöd för att göra i ordning befintlig lokal så att den blir användbar för ny verksamhet. Smedsbygget som är deras hembygdsgård är mellan år gammal, börjar tjäna ut som modern och aktiv föreningslokal. De har redan idag många programpunkter, se hemsida men behöver för fortlevnad utöka engagemanget för att locka nya medlemmar och deltagare. De vill handikappanpassa västra delen av huset, göra den barnvänlig och användbar till ny verksamhet, såsom skolaktiviteter, barn & ungdom, mobila utställningar, dataanvändning mm. En avropsansökan från Jordbruksverkets centrala pott gjordes, men kunde inte beviljas pga att pengarna i potten var slut. LAG konstaterar att tillräcklig LAG-pott finns kvar för Nykvarns kommun för att täcka projektets finansiering. LAG beslutar att tillstyrka projektet 2013-I-139 Utökad verksamhet i hembygdsgården Smedsbygget. Beslutsmotivering: Projektet bidrar till att täcka det behov som finns av möteslokaler i Nykvarn. Projektet främjar även kulturaktiviteter, kompetensutveckling, jämlikhet och ungdomsinitiativ samt att det finns ett stort ideellt engagemang för genomförandet. Kontaktperson: Lena Ramdani Stödet har lämnats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget för stöd av mindre betydelse.

16 65. Projektbeslut inom Växtlust a) 2008-I-027/014 Bredband åt Magröhorn Bredband åt Magröhorn Diarienummer: 2008-I-027/014 Journalnummer: Projektägare: Leader Inlandet ideell förening Kontaktpersoner: Birgit Andersson tel , Kontaktperson för delprojektet: Jilles Endhoven tel , mob Projektperiod: , Leaderprojekt inom axel 1 Stimulera konkurrenskraft hos företag inom jord- och skogsbruk, rennäring samt inom livsmedelspro-duktion och förädling på grundval av ett hållbart resursutnyttjande Leader Inlandets del av projektets budget: Projektstöd: kronor LAG-pott: kronor Privat/ideell resurs: kronor Totalt: kronor Projektbeskrivning: Björndalen-Homuddens vägsamfällighet söker stöd för att göra en förstudie för att skapa goda förutsättningar så att bredband installeras i bygden. Målen är dels att skapa ett nätverk av bredbandsintresserade ortsbor samt ta fram underlag för hur upphandlingen skall ske. Man undersöker möjligheterna till bredband för området genom informationsmöten, kontakter med myndigheter och lämpliga genomförare. De kommer att ta vara på erfarenheter från andra liknande förstudier utifrån det de tagit del av under studieresor och övriga personliga kontakter. LAG beslutar att tillstyrka projektet 2008-I-027/014 Bredband åt Magröhorn, med uppmaning att kostnaderna för fika ses över så att de är rimliga och inom stödberättigande belopp. Beslutsmotivering: Projektet syftar till att i förlängningen stimulera konkurrenskraft hos landsbygdens företag samt ge de boende på landsbygden ökad service med förbättrad livskvalitet. Stödet har lämnats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget för stöd av mindre betydelse.

17 66. Byte av kontaktpersoner Med anledning av att några projekt har kontaktperson som har avgått eller kommer avgå från LAG inom kort utses nya kontaktpersoner för dessa. Klubbhus till Gyllingsvallen kontaktperson fram till Bibbi Molander, blir ny kontaktperson f.o.m Upplevelserundan Tidigare kontaktperson var Liselotte Palmborg, men då projektet avslutar inom kort behöver ingen ny kontaktperson utses. Räddningsbil Cafs Tidigare kontaktperson var Alf Uddberg, men då projektet avslutar inom kort behöver ingen ny kontaktperson utses. Våga säga Nej kontaktperson fram till Bibbi Molander Sirpa Lindelöf, som efterträder Bibbi i LAG, tillfrågas och vi lyfter frågan vid nästa LAGmöte. Mötesplats stjärnhov Tidigare kontaktperson var Alf Uddberg. Bertil Karlsson utses till ny kontaktperson. Ny utebana Nykvarns bågskytteklubb Tidigare kontaktperson Jörgen Hedberg, Lars Andersson utses till ny kontaktperson. 67. Övriga frågor Inga övriga frågor 68. Avslutning n tackade för visat intresse och avslutade mötet.

69. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

69. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Fredag den 6 december 2013 Plats: Skottvångs Grufva, Gnesta Närvarande:, Raymond Jennersjö, Yvonne Oward, Lena Ramdani, Bibbi Molander, Stefan

Läs mer

14. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

14. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Fredagen den 10 mars 2011 Plats: Arsenalen, Strängnäs. Närvarande:, Ingrid Dorsander Andersson, Agneta Pettersson, AnneMarie Andersson,, Carola

Läs mer

94. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

94. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Torsdagen den 15 december 2011 Plats: Sörby Herrgård, Kungsör Närvarande:, Ingrid Dorsander Andersson, Karin Svensson, AnneMarie Andersson, Agneta

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Utveckling genom Utbyte

Utveckling genom Utbyte Utveckling genom Utbyte Jämförande utvärdering mellan områdena Leader Södra Fjällen och Leader Åres Gröna Dalar inom Landsbygdsprogrammet 2007-2013. 2014-09-02 Gunvor Sundin INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANTTNING

Läs mer

Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj

Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj Närvarande: Staffan Markström, Leader Mare Boreale, ordf Per Andersson,

Läs mer

Flyinge jobbmodell. Gunnar Petersson. Maj 2009

Flyinge jobbmodell. Gunnar Petersson. Maj 2009 Flyinge jobbmodell av Gunnar Petersson Maj 2009 Reviderad 2009-01 01, 2009-01-25, 2009-03-02, 2009-03-28, 2009-05-12 Det hjälper inte att gödsla uppe bland blommorna. All gödsling måste ske vid rötterna

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede www.hedeforetagargrupp.se UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede En metod och åtgärdsplan för Hedes utvecklingsarbete Projektperiod: augusti 2011 - december 2012 Processledare: Eva Nordström FRAMTID HEDE SAMMANFATTNING

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2013-12-31 Projektbenämning Socialt företag - fortsättning Rapportering avser Delårsrapport utifrån processdag gällande projekt Socialt

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 091215 Kl 9-12 Plats: Åre Fjällsätra

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 091215 Kl 9-12 Plats: Åre Fjällsätra Sid 1 Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 091215 Kl 9-12 Plats: Åre Fjällsätra Medverkande Från LAG-grupp: Jörgen Andersson, Lena Bromarker, Mikael Sundman, Jan Andersson, Eva Hellstrand,

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 48 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Fryshuset, Stockholm Torsdagen den 8 maj 2014, kl 08.30-14.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Åke Nilsson Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28 SLUTRAPPORT Anders Pettersson 2015-06-28 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Frågeställningar... 4 1.3 Metod och avgränsningar... 4 1.4 Om rapporten... 5 2. Presentation av

Läs mer

Dilemman och möjligheter med LEADER-metoden

Dilemman och möjligheter med LEADER-metoden Dilemman och möjligheter med LEADER-metoden Utvärdering Leader Mellansjölandet 2007-2013 Hillevi Helmfrid & Jacob Käll Oktober 2014 Inte allt som räknas kan mätas (A. Einstein) Innehåll Inledning... 2

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Nätverksträff i Sunne 5-6 maj 2010 Luft under vingarna

Nätverksträff i Sunne 5-6 maj 2010 Luft under vingarna Nätverksträff i Sunne 5-6 maj 2010 Luft under vingarna Nu är 98 procent av landets leaderområden är igång med projekt. Det stod klart under nätverksträffen i Sunne som pågick under två dagar, 5-6 maj 2010,

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont - en utvärdering av Leader Höga kusten Vi har haft förmånen att få fördjupa oss i leader och i Leader Höga kusten i synnerhet. Det har varit många

Läs mer