58. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "58. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat."

Transkript

1 Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Torsdag den 24 oktober 2013 Plats: Säftaholms Slott, Vingåker Närvarande:, Ingrid Dorsander Andersson, Agneta Pettersson, Raymond Jennersjö, Lennart Hansson,Yvonne Oward, Liselotte Palmborg, Bibbi Molander, Stefan Andersson, Bertil Karlsson, Olle Karlsson, Lars Andersson, Christine Gyllby och Rolf Persson. Adjungerade Birgit Andersson,, Emma Dahlin och Lena Ramdani. Från klockan 13.00: Suzanne Östman Bäckman och Annelie Bengtsson, Vingåker samt Lars-Erik Sandhgren, Katrineholm. 58. Mötets öppnande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 59. Val av sekreterare Till sekreterare vid sammanträdet väljs. 60. Val av för mötet väljs att justera dagens protokoll. 61. Fastställande av dagordning Dagordning fastställs med följande tillägg: 63. Rapporter c) Framtidsgruppen 62. Övertagande av projektadministration Gränslandet a) Bakgrund och information I slutet av juni nåddes vi av besked från Länsstyrelsen i Södermanland att man sagt upp avtalet med Leader Gränslandet. Avtalet med Gränslandet sades upp den 26 juni, efter det är det länsstyrelsen som haft ansvaret att stötta projektägarna. Jordbruksverket och Länsstyrelsen har enats om att ställa en förfrågan till Leader Inlandet om vi har möjlighet att ta över administrationen av de projekt som är beslutade av Leader Gränslandets LAG samt av Länsstyrelsen, där Gränslandet inte har möjlighet att fullfölja sitt uppdrag. Uppsägningen av avtalet innebär att de inte får bedriva verksamhet inom landsbygdsprogrammet under innevarande programperiod. Under några veckor har Birgit, Niklas och Ingrid deltagit på möten för att ta reda på vad uppdraget handlar om: Den 7 oktober var Niklas, Ingrid och Birgit på Länsstyrelsen och träffade lantbruksdirektören och handläggarna för att få svar på frågor och se över ett eventuellt avtal. Flera frågor uppstod vid detta möte då det fortfarande var oklart hur många projekt det handlar om. Den 15 oktober ägnade Birgit hela dagen på Länsstyrelsen i Nyköping för att gå igenom de ärenden som är aktuella för eventuellt övertagande från Gränslandet.

2 Den 14 oktober deltog Ingrid och Birgit på möte som Länsstyrelsen höll för att informera Gränslandets kommuner i Östergötland om bakgrund för uppsägning av avtal och det eventuella övertagande av projektstöttning som vi kan hjälpa till med. Mötet hölls hos Länsstyrelsen i Linköping. Den 17 oktober deltog Niklas och Birgit på möte som Länsstyrelsen höll för att informera Gränslandets kommuner i Örebro och Södermanland om bakgrund för uppsägning av avtal och det eventuella övertagande av projektstöttning som vi kan hjälpa till med. Mötet hölls hos Länsstyrelsen i Örebro. Följande diskuterades under LAG-mötet: Med anledning av det inträffade blir tredje part drabbade och projektägarna får ingen hjälp och stöd för att genomföra sina projekt. Vi har fört diskussion med länsstyrelsen angående ersättning för den extra administrationen, och att vi får täckning för de resurser som behövs. Det finns även pågående delaktiviteter under två paraplyprojekt, som vi eventuellt kan stötta och se till att de får täckning för sina kostnader. Vi tar inte initiativ till nya delprojekt utan stöttar de projekt som redan är igång för att de ska kunna slutföra det de redan påbörjat. Vi kommer inte att jobba med kontaktpersoner från LAG för de projekt vi tar över administrationen för. Det finns behov av utökad tid i en del av projekten och där måste varje projekt själva komma in med en ansökan om omprövning. Förslaget är att LAG delegerar till AU att fatta beslut om projektförlängning för dessa. Birgit, Cecilia och Emma har stött och blött frågan på kansliet och det har skiftat vad uppdraget handlar om, hur omfattande och vilken arbetsinsats som krävs. Initialt var tanken att anställa en person för uppdraget samt hyra ett extra kontor. Förslaget är, efter noggrant övervägande, att Emma går in och gör jobbet. Emma avslutar Ungt Flyt där hon arbetat 70% av sin tid. Tanken var att Emma skulle jobba mer med Unga Ideer, men vi tänker om och skalar ner och skjuter det arbetet till ett senare tillfälle. Även framtidsarbetet kommer att förändras då vi idag på stämman kommer att tillsätta en interimstyrelse. En del arbete är redan gjort och framtidsarbetet går in i en annan fas. Det blir troligen en något lugnare period för kansliet vad gäller framtidsarbetet och vi får tid att bilda oss en uppfattning av hur långt projekten har kommit. Emma få mer tid för framtidsarbetet längre fram. Niklas, Ingrid och kanslipersonalen gör täta uppföljningar för att se att det fungerar och att vi har en beredskap att ta in personal om det finns behov. De projekten vi tar över blir inbjudna att delta i en projektskola där vi går igenom regelverk och kraven på redovisningen. På grund av förskingringen finns ingen LAG-pott i de här projekten, länsstyrelsen kommer att ompröva dessa och de får enbart projektstöd. Vi ska gå igenom lista på projekten och besluta om dessa idag. Men det kommer eventuellt till ett fåtal ytterligare som är beslutade av Gränslandets LAG, men som ännu inte fått journalnummer och kommit till Länsstyrelsen. Det arbete som genomförs i den extra driften finansieras av projektstöd och vi har möjlighet att söka förskott. Vi känner oss trygga med våra kontakter med länsstyrelsen och att vi tar över administrationen tror vi inte kommer att fördröja några utbetalningar.

3 Genomgång av tilläggsavtalet mellan Länsstyrelsen och Leader Inlandet Övertagandet av projekten sker det datumet som avtalet skrivs under. Det som hänt innan behöver inte vi ta något ansvar för. Vi behöver skriva in en klausul i avtalet, som ger möjlighet att säga upp avtalet om det uppstår yttre omständigheter som gör att uppdraget blir svårt att genomföra. Det finns en reservation för antalet projekt i bilagan då det finns projekt som är tillstyrkta av Gränslandet men som inte har kommit till länsstyrelsen. Det handlar om ett fåtal projekt som också bör få en möjlighet. Under 3) Omfattning - ändras avslås till avsluta. Under 6) Ersättning - driftstöd x tkr. ersätts av den budget LAG beslutar om idag. Under 8) Övrigt - görs ett tillägg för force majeure och möjlighet att säga upp avtalet. LAG beslutar att godkänna avtalet med de ovanstående ändringarna. Niklas uppdras att göra ändringarna och underteckna avtalet. b) Externa projekt Listan på de externa projekten från Gränslandet gicks igenom. Listan bifogas protokollet. Projektet Förstudie för möjliga jobb på landsbygden tas bort då Länsstyrelsen avslår detta projekt. En del av projekten har behov av utökad projekttid. Omprövningsansökan måste skickas in av respektive projektägare. LAG beslutar att överta projektadministrationen på de listade projekten enligt bilaga 1 i tilläggsavtalet samt delegera till AU att besluta om projektförlängning och eventuellt tillkommande projekt som ännu ej har journalnummer. LAG föreslår att samtliga projekt bör förlängas till c) LAG-ägda projekt Listan på LAG-ägda projekt från Gränslandet gicks igenom. Listan bifogas protokollet. LAG ser att projektet Fisketurism inte är aktuellt att överta. Projektet Omställning Gränslandet har avslutats. De två resterande paraplyprojekten menar LAG att vi övertar ett utbetalningsansvar gentemot pågående delaktiviteter, för att så snart detta skett avsluta paraplyprojekten. En sammanställning behövs över delaktiviteterna och kvarvarande budget innan slutligt beslut tas. LAG beslutar att delegera till AU att besluta om övertagandet av paraplyprojekten: Unga entreprenörer och Förstudiemedel, när vi har fått fakta från Länsstyrelsen om projekten och delaktiviteterna.

4 d) 2013-I-140 Extra Driftprojekt Extra Driftprojekt Diarienummer: 2013-I-140 Journalnummer: Projektägare: Leader Inlandet ideell förening Kontaktpersoner: Birgit Andersson tel , Projektperiod: Driftskostnader för LAG-grupperna samt informations- och animationsinsatser Projektets beslutade budget: Projektstöd: kronor LAG-pott: 0 kronor Totalt: kronor Projektbeskrivning: Ett tilläggsavtal har upprättats mellan Länsstyrelsen i Södermanland och Leader Inlandet om övertagande av ansvar för administration och projektstöd av pågående projekt som tillhört Leader Gränslandet. Avtalet är upprättat i samförstånd med Jordbruksverket mot bakgrund av att avtal mellan Länsstyrelsen och Leader Gränslandet upphört att gälla den 26 juni För projektets genomförande behövs resurser från LAG/styrelsen, befintlig personal på Leader Inlandets kansli samt därtill en person som rekryteras för huvuddelen av projektgenomförandet. LAG beslutar att tillstyrka projektet 2013-I-140 Extra Driftprojekt Beslutsmotivering: Mot bakgrund av det inträffade är det angeläget att externa parter i Leader Gränslandets område kan få stöttning via leaderkansli. I enlighet med upprättat tilläggsavtal tar Leader Inlandet det administrativa ansvaret att bedriva den verksamheten med de resurser som behövs. Stödet har lämnats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget för stöd av mindre betydelse.

5 e) Rekrytering Enligt tidigare diskussion görs en internrekrytering för uppdraget. Täta uppföljningar på kansli och tillsammans med Arbetsutskottet säkrar arbetsförhållandena för personalen. Vi behåller möjligheten rekrytera personal vid behov. LAG beslutar att internrekrytera Emma Dahlin till tjänsten som handläggare för det extra driftprojektet. Uppdraget omfattar inledningsvis 100% tjänst, för att senare kunna stämmas av vartefter handläggningen pågår. I budget för det extra driftprojektet finns också avsatt lönemedel för verksamhetsledarens tillkommande arbetstid som behöver läggas för uppdraget. LAG delegerar till AU att överenskomma och besluta om villkoren för de anställda i projektet. f) Övrigt Inga övriga frågor 63. Rapporter a) Verksamhets- och ekonomirapport Verksamhets- och ekonomirapporter som skickats ut före mötet gicks igenom. Den 19 september besöktes kontoret av projektet Soldattorpet vid Arsenalen, som lämnade in sin slutredovisning. Den 20 september träff med projektsökande från Kalklinbanans Vänner. Den 25 september hölls ett telefonmöte med Södertälje Landsbygd angående den avslutande delen av projektet Hopaskaket. Bestämdes att inte genomföra någon avslutande gemensam träff för samtliga, utan ett kortare möte där VL och Ordf/annan LAG-ledamot deltar, och som syftar till att sammanfatta och gå igenom underlag för slutrapportering. Den 26 september hölls en projektskola för projekt beslutade av LAG den 17 september samt ett projekt som var med för repetition. Fyra projekt deltog tillsammans med två kontaktpersoner ur LAG. På eftermiddagen den 26 september besöktes kontoret av projektledaren i Malmköpings Torghandel, som lämnade in redovisning Den 30 september möte med sökande för projektet Kunskapsturism Kafjärden. Den 1 oktober hade Birgit möte med Tom Linder från Kustlinjen angående uppdraget med kompetensutveckling för regionen. Den 3 oktober hade arbetsgruppen för Utvärdering-/Framtidsfrågor möte och därefter hölls ett kanslimöte (Niklas, Ingrid och personalen). Den 8 oktober hölls först ett möte med Framtidsgruppen och därefter SWOT-möte med kommunerna på eftermiddagen samt på kvällen med föreningar i Gnesta och Flens kommuner. Mötena hölls i Malmköping. Den 10 oktober var det AU-möte och därefter en SWOT-kväll för föreningar i Kungsör och Eskilstuna. Kvällsmötet hölls i Torpa Bygdegård utanför Kungsör. Den 16 oktober hölls en informations- & SWOT-kväll för föreningar i Katrineholm och Vingåker. Träffen hölls i Baggetorps Bygdegård. Den 17 oktober träffades verksamhetsledarna och de tre projektledarna i Ungt Flyt! För att sammanfatta, utvärdera och prata igenom slutrapportering av projektet. SWOT-kväll hölls i Åkers Sportcentrum för föreningar i Strängnäs och Nykvarn den 21 oktober. Framtidsgruppen hade möte den 22 oktober och träffade då även Leader Västra Mälardalen.

6 På gång: Den 5 november avslutande möte för Hopaskaket. Den 5 november på kvällen möte med Gränslandets Verkställande Utskott för att prata om vårt övertagande av pågående projekt. Den 6 november medverkar Karin och Birgit på KS i Strängnäs. Den 18 november kanslimöte. Den 20 november möte med Leader Kustlinjen för dialog om eventuellt framtida samarbete. Den 28 november har Länsstyrelsen i Södermanland ett partnerskapsmöte. Den 6 december nästa LAG/styrelsemöte i Skottvångs Grufva. Med anledning av att vi förlängt projekttiden för våra två LAG-ägda projekt Samarbete samt Nationellt samarbete utsågs Olle och Niklas (Samarbete internationellt) resp Ingrid (Nationellt samarbete) att se vilka möjligheter som finns för kontaktskapande inför framtida samarbetsprojekt. Det bästa är att bygga vidare på de förslag och idéer om samarbete som framförts av projektägare i vårt område samt att internationellt kontakskapande därutöver också kan ske via nätverksträffar ordnade av ELARD och ENRD. b) Rapport från kontaktpersonerna Bibbi Molander meddelar att hon inte haft personlig kontakt med någon av projekten Våga säga Nej och Klubbhus till Gyllingsvallen den senaste tiden. Birgit har besökt Gyllingsvallen och rapporterar att de jobbar på bra och håller sin tidsplan. Lennart Hansson kontaktperson för Långsjö teater gör sig redo. De har nyss fått sitt projektbeslut från Länsstyrelsen. Lennart ser fram emot att följa projektet. kontaktperson för Åsborgen Navet i Ärla, de är i stort sett färdiga och håller på att avsluta nu. Rolf Persson kontaktperson för Drömfabriken, det är full aktivitet i projektet och de har många olika samarbetsparter. Agneta Pettersson kontaktperson för Kungsudden, har inget nytt att förmedla utöver att en omprövningsansökan finns för behandling vid dagens möte. Ingrid Dorsander Andersson kontaktperson för Mat i Södermanland som har inte fått sitt beslut än, men de har haft kontakt i samband med att de deltog i projektskolan. Yvonne Oward deltog vid projektskolan tillsammans med projektet Fredrikshall De har inte fått sitt beslut än och har därför inte kommit igång. Olle Karlsson kontaktperson för projektet Q-sam, har inte haft kontakt med projektet. Kansliet meddelar att de lämnat in sin slutredovisning. c) Framtidsgruppen Framtidsgruppens arbete har bedrivits intensivt under den här perioden. Förutom arbetsgruppens möten, har SWOT-möten hållits. Ett möte med kommunföreträdare från de åtta kommunerna samt fyra möten med föreningar/organisationer. Efter LAGs diskussioner vid mötet den september om framtida organisation, kommer en interimstyrelse för bildande av ny förening att tillsättas vid den extra föreningsstämman den 24 oktober. Nuvarande Framtidsgruppens ledamöter föreslås ingå i interimstyrelsen.

7 Den 22 oktober hade gruppen möte och träffade även Leader Västra Mälardalen för ett samtal om möjligt framtida samarbete i någon form. Nu ska anteckningar och synpunkter från SWOT träffarna sammanställas. LAG uppmanas att tipsa om någon lämplig som kan arbeta med själva strategiskrivandet vilket handlar om några månaders arbete. Framtidsgruppen uppmanar även samtliga ledamöter i LAG att snarast lämna in sina svar på den utskickade enkäten. Svaren kommer att ligga till grund för det framtida arbetet. 64. Projektbeslut LAG fattade beslut om 9 (nio) ansökningar om projektstöd inom Leader varav 5 (fem) av dessa är beslut om omprövning och 1 (ett) projektbeslut inom Växtlust. Beslut i varje enskilt ärende enligt nedan. Avropsansökningar ur den centrala potten för projektstöd har gjorts, det fanns inga pengar kvar vilket medför att ingen tilldelning beviljas från Jordbruksverket. LAG ser om det är något projekt som bör prioriteras och finansieras med LAG-pott.

8 a) 2008-I-028 KulTur omprövning budget KulTur Diarienummer: 2008-I-028 Journalnummer: Projektägare: Leader Inlandet ideell förening Kontaktpersoner: Birgit Andersson tel , Projektperiod: , Leaderprojekt inom axel 3 Främja ökad diversifiering av landsbygdens näringsliv, i syfte att främja sysselsättning, högre livskvalitet för dem som bor på landsbygden samt ett hållbart nyttjande av landsbygdens samlade resurser Projektets beslutade budget: Projektets nya budget: Projektstöd: kronor Projektstöd: kronor LAG-potten: kronor LAG-potten: kronor Privat/ideell: kronor Privat/ideell: kronor Totalt: kronor Totalt: kronor Projektbeskrivning: LAG Leader Inlandet ansöker om utökad budget med kronor. Med motiveringen att det är viktigt att i glappet mellan programperioderna kunna ta vara på de idéer som finns och ge smörjmedel får att hålla inspirationen och glöden vid liv. Ytterligare medel till delaktiviteter ger leaderområdets aktörer chans till mindre aktiviteter under denna tid. LAG beslutar att tillstyrka utöka budgeten enligt förslaget för projektet 2008-I-028 KulTur. Beslutsmotivering: Med den utökade budget skapas ytterligare möjligheter till kulturoch turismaktiviter som främjar utvecklingen i Leader Inlandets område. Stödet har lämnats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget för stöd av mindre betydelse.

9 b) 2010-I-073 Kungsudden omprövning budget Kungsudden Diarienummer: 2010-I-073 Journalnummer: Projektägare: Kungsörs Hembygdsförening Kontaktperson: Marie-Louise Widén tel , Barbro Silfversparre tel Projektperiod: , Leaderprojekt inom axel 3 Främja ökad diversifiering av landsbygdens näringsliv, i syfte att främja sysselsättning, högre livskvalitet för dem som bor på landsbygden samt ett hållbart nyttjande av landsbygdens samlade resurser Projektets beslutade budget: Projektstöd: kronor LAG-pott/Kungsör: kronor Privat/ideell: kronor Offentlig resurs: kronor Totalt: kronor Projektbeskrivning: Kungsörs Hembygdsförening ansöker om att omfördela kronor inom beslutad budget. Motiveringen är att det finns starka önskemål om att bygga en utställningshall på Kungsudden for att visa upp modellen av byggnaderna på Kungsudden vid 1600-talets slut samt ge möjlighet for viss övrig utställningsverksamhet. Byggnaden ska vara på ca 90 kvadratmeter (8 x II m)och ha sittplatser for ca 50 personer vid olika arrangemang som föredrag, visningar mm. Byggnaden är tänkt att göras i två etapper. Etapp 1 avser att ingå i detta projekt och omfattar arkeologiskt underarbete, markabete för grunden, arbete för att få betongelementen på plats samt uppsättning av ytterväggar, provisoriskt yttertak samt OSB-skivor som ersätter fönster i denna etappen. LAG beslutar att tillstyrka omfördelningen inom budget för projektet 2010-I-073 Kungsudden. Beslutsmotivering: De förändringar som görs bidrar till att stärka möjligheterna för arrangemang och aktiviteter på Kungsudden. Kontaktperson: Agneta Pettersson Stödet har lämnats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget för stöd av mindre betydelse.

10 c) 2010-I-075 Klubbhus till Gyllingsvallen omprövning budget Klubbhus till Gyllingsvallen Diarienummer: 2010-I-075 Journalnummer: Projektägare: Stenkvista GoIF Kontaktperson: Maria Valgren, Projektperiod: , Leaderprojekt inom axel 3 Främja ökad diversifiering av landsbygdens näringsliv, i syfte att främja sysselsättning, högre livskvalitet för dem som bor på landsbygden samt ett hållbart nyttjande av landsbygdens samlade resurser Projektets beslutade budget: Projektet nya budget: Projektstöd: kronor Projektstöd: kronor LAG-pott/Eskilstuna: kronor LAG-pott/Eskilstuna: kronor Riksidrottsförbundet: kronor Riksidrottsförbundet: 0 kronor Privat faktisk fin: kronor Privat faktisk fin: kronor Ideellt arbete: kronor Ideellt arbete: kronor Ideella resurser: kronor Ideella resurser: kronor Totalt: kronor Totalt: kronor Projektbeskrivning: Stenkvista GoIF ansöker om omprövning av budget. När de blev beviljade projektstödet ifrån Leader blev de också beviljade bidrag ifrån Riksidrottsförbundet RF. Slutdatum för att rekvirera pengarna gick ut , de har försökt att förlänga datumet genom samtal med RF men blev då hänvisade att söka bidraget på nytt för att få ett nytt beslut. Som det ser ut nu är det ej möjligt att få stöd för den typ av byggnad från RFsom ingår i projektet. Det tidigare beviljade stödet från RF var på är kr. Anledningen till att pengarna inte kunde rekvireras i tid var att man hade problem med bygglov och det drog ut på tiden innan bygget kom igång. De önskar även omfördela kostnader inom projektet och ta kronor från kostnader för grunden och istället använda de pengarna till att måla huset. LAG beslutar att tillstyrka omfördelning inom budget samt den ändrade finansieringen för projektet 2010-I-075 Klubbhus till Gyllingsvallen. Beslutsmotivering: Finansieringen säkerställer att projektet kan slutföras. Kontaktperson: Bibbi Molander Stödet har lämnats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget för stöd av mindre betydelse.

11 d) 2012-I-128 Gnesta Vattentorn omprövning budget Gnesta Vattentorn Diarienummer: 2012-I-128 Journalnummer: Projektägare: Gnesta Vattentorn Kontaktperson: Rolf Nilsson, tel Jeanette Lewald, tel Projektperiod: , Leaderprojekt inom axel 3 Främja ökad diversifiering av landsbygdens näringsliv, i syfte att främja sysselsättning, högre livskvalitet för dem som bor på landsbygden samt ett hållbart nyttjande av landsbygdens samlade resurser Projektets beslutade budget: Projektet nya budget: Projektstöd: kronor Projektstöd: kronor LAG-potten, Gnesta: kronor LAG-potten, Gnesta: kronor Off fin.gnesta kommun: kronor Off fin.gnesta kommun: kronor Ideellt arbete: kronor Ideellt arbete: kronor Totalt: kronor Totalt: kronor Projektbeskrivning: Föreningen Gnesta Vattentorn ansöker om utökad budget med kronor. Kostnaderna för en nålfiltsmatta blev i deras ansökan felkalkylerad. Kravet är att nålfiltsmattan står emot väta och smuts samt viss ljuddämpning. Den utökade finansieringen medför att de kan arbeta vidare i projektet. LAG beslutar att tillstyrka utökad budget projektet 2012-I-128 Gnesta Vattentorn Beslutsmotivering: Projektet syftar till att bevara värdefull kulturmiljö, erbjuda samlingslokal för lokal konst samt bli ett besöksmål i Gnesta kommun. Den utökade finansieringen medför att de kan genomföra de planerade delarna i projektet. Kontaktperson: Olle Karlsson Stödet har lämnats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget för stöd av mindre betydelse.

12 e) 2013-I-134 Mat i Södermanland omprövning tid Mat i Södermanland Diarienummer: 2013-I-134 Journalnummer: Projektägare: LRF Flensorten Kontaktperson: Charlotte Sommarin tel Ola Engelmark tel Projektperiod: , Leaderprojekt inom axel 1 Stimulera konkurrenskraft hos företag inom jord- och skogsbruk, rennäring samt inom livsmedelsproduktion och förädling på grundval av ett hållbart resursutnyttjande Projektets budget: Projektstöd: LAG-potten/Flen: Privat/ideell: Totalt: kronor kronor kronor kronor Projektbeskrivning: LRF Flensorten söker stöd för att kartlägga aktörer som arbetar med avsättning på produkter för att växa och överleva på marknaden eller tex lämna anbud i offentlig sektor samt skapa samarbeten genom möten i processinriktad metod, allt i syfte att stärka Matlandet Södermanland. Med anledning av att beslutet från länsstyrelsen dragit ut på tiden ansöker de nu om utökad tid t.o.m LAG beslutar att tillstyrka utökad tid projektet t.o.m för projektet Mat i Södermanland. Beslutsmotivering: Projektet syftar till att stimulera konkurrenskraften hos företagarna på Landsbygden inom Leader Inlandets område. Genom att skapa förutsättningar för en lokal marknad befrämjas ett hållbart resursutnyttjande. Den utökade tiden bidrar till att LRF Flensorten får möjlighet att genomföra projektet i sin helhet. Kontaktperson: Ingrid Dorsander Andersson Stödet har lämnats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget för stöd av mindre betydelse.

13 f) 2013-I-137 Förstudie Kalklinbanans tekniska historiska center JÄV: anmäler jäv och deltar inte i förhandlingarna. Förstudie Kalklinbanans tekniska historiska center Diarienummer: 2013-I-137 Journalnummer: Projektägare: Föreningen Linbanans Vänner Kontaktperson: Anders Ellner tel , Projektperiod: , Leaderprojekt inom axel 3 Främja ökad diversifiering av landsbygdens näringsliv, i syfte att främja sysselsättning, högre livskvalitet för dem som bor på landsbygden samt ett hållbart nyttjande av landsbygdens samlade resurser Leader Inlandets del av projektets budget: Projektstöd: kronor LAG-pott: kronor Privat/ideell resurs: kronor Totalt: kronor Projektbeskrivning: Föreningen Linbanans Vänner söker stöd för att genomföra en förstudie. En partnerskapsgrupp, med ambassadörer från privat, offentliga och ideella sektor bildas som ska arbeta fram en strategi för implementering av projektet inom olika verksamhetsområden samt stödja och skapa förutsättningar för kommande aktiviteter och verka för ökad samverkan och dialog. Man ska ta fram ekonomiska kalkyler på kostnader för iordningställa lokalerna i Malmberga, Västermo och Granhammar i Kungsör samt kostnader för en mobil visualiseringsanläggning vars placering kan alternera mellan Malmberga, Forsby och olika utställningsplatser i landet. Beräkna ekonomiska kalkyler för att bevara en visningslinbana mellan Granberga och Malmberga. Det ingår även att ta fram en SWOT-analys. En avropsansökan från Jordbruksverkets centrala pott gjordes, men kunde inte beviljas pga att pengarna i potten var slut. LAG beslutar att avslå projektet 2013-I-137 Förstudie Kalklinbanans tekniska historiska center. Beslutsmotivering: Det saknas finansieringsmöjligheter för projektet.

14 g) 2013-I-138 Kunskapsturism Kafjärden Kunskapsturism Kafjärden Diarienummer: 2013-I-0138 Journalnummer: Projektägare: Södermanlands Hembygdsförbund Kontaktperson: Anders Johansson tel , Jan Brandt tel , Projektperiod: , Leaderprojekt inom axel 3 Främja ökad diversifiering av landsbygdens näringsliv, i syfte att främja sysselsättning, högre livskvalitet för dem som bor på landsbygden samt ett hållbart nyttjande av landsbygdens samlade resurser Leader Inlandets del av projektets budget: Projektstöd: kronor LAG-pott: kronor Ideellt arbete: kronor Totalt: kronor Projektbeskrivning: Södermanlands Hembygdsförbund söker stöd för att bygga populärhistorisk utställning för kunskapsturism med fokus på rikskanslern Axel Oxenstierna - europé, statsarkitekt och sörmlänning - Stormakts-Sveriges främste civile makthavare. Man vill främja kulturarvslyft för Kafjärden - locka turister och skolungdom till denna landsbygd vid Mälaren som är präglad av säregen sörmländsk miljö och rik på lokal historia med nationella och europeiska utblickar. De samverkar med ideella krafter, företag, skolor och offentlig sektor samt resurspersoner (Mälardalens högskola, universitet, museer, arkiv, bibliotek etc) för att utveckla och bruka kreativ, pedagogisk och innovativ gestaltning och göra svensk historia bruklig, relevant och intressant för nutida människor. En avropsansökan från Jordbruksverkets centrala pott gjordes, men kunde inte beviljas pga att pengarna i potten var slut. LAG beslutar att avslå projektet 2013-I-138 Kunskapsturism Kafjärden. Beslutsmotivering: Det saknas finansieringsmöjligheter för projektet.

15 h) 2013-I-139 Utökad verksamhet i hembygdsgården Smedsbygget Utökad verksamhet i hembygdsgården Smedsbygget Diarienummer: 2013-I-139 Journalnummer: Projektägare: Turinge-Taxinge Hembygdsförening Kontaktperson: Britt-Marie Ellis Nygren, , Bengt Lindén, , Projektperiod: , Leaderprojekt inom axel 3 Främja ökad diversifiering av landsbygdens näringsliv, i syfte att främja sysselsättning, högre livskvalitet för dem som bor på landsbygden samt ett hållbart nyttjande av landsbygdens samlade resurser Leader Inlandets del av projektets budget: Projektstöd: 0 kronor LAG-pott: kronor Ideellt arbete: kronor Privat/ideell resurs: kronor Totalt: kronor Projektbeskrivning: Turinge-Taxinge hembygdsförening söker stöd för att göra i ordning befintlig lokal så att den blir användbar för ny verksamhet. Smedsbygget som är deras hembygdsgård är mellan år gammal, börjar tjäna ut som modern och aktiv föreningslokal. De har redan idag många programpunkter, se hemsida men behöver för fortlevnad utöka engagemanget för att locka nya medlemmar och deltagare. De vill handikappanpassa västra delen av huset, göra den barnvänlig och användbar till ny verksamhet, såsom skolaktiviteter, barn & ungdom, mobila utställningar, dataanvändning mm. En avropsansökan från Jordbruksverkets centrala pott gjordes, men kunde inte beviljas pga att pengarna i potten var slut. LAG konstaterar att tillräcklig LAG-pott finns kvar för Nykvarns kommun för att täcka projektets finansiering. LAG beslutar att tillstyrka projektet 2013-I-139 Utökad verksamhet i hembygdsgården Smedsbygget. Beslutsmotivering: Projektet bidrar till att täcka det behov som finns av möteslokaler i Nykvarn. Projektet främjar även kulturaktiviteter, kompetensutveckling, jämlikhet och ungdomsinitiativ samt att det finns ett stort ideellt engagemang för genomförandet. Kontaktperson: Lena Ramdani Stödet har lämnats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget för stöd av mindre betydelse.

16 65. Projektbeslut inom Växtlust a) 2008-I-027/014 Bredband åt Magröhorn Bredband åt Magröhorn Diarienummer: 2008-I-027/014 Journalnummer: Projektägare: Leader Inlandet ideell förening Kontaktpersoner: Birgit Andersson tel , Kontaktperson för delprojektet: Jilles Endhoven tel , mob Projektperiod: , Leaderprojekt inom axel 1 Stimulera konkurrenskraft hos företag inom jord- och skogsbruk, rennäring samt inom livsmedelspro-duktion och förädling på grundval av ett hållbart resursutnyttjande Leader Inlandets del av projektets budget: Projektstöd: kronor LAG-pott: kronor Privat/ideell resurs: kronor Totalt: kronor Projektbeskrivning: Björndalen-Homuddens vägsamfällighet söker stöd för att göra en förstudie för att skapa goda förutsättningar så att bredband installeras i bygden. Målen är dels att skapa ett nätverk av bredbandsintresserade ortsbor samt ta fram underlag för hur upphandlingen skall ske. Man undersöker möjligheterna till bredband för området genom informationsmöten, kontakter med myndigheter och lämpliga genomförare. De kommer att ta vara på erfarenheter från andra liknande förstudier utifrån det de tagit del av under studieresor och övriga personliga kontakter. LAG beslutar att tillstyrka projektet 2008-I-027/014 Bredband åt Magröhorn, med uppmaning att kostnaderna för fika ses över så att de är rimliga och inom stödberättigande belopp. Beslutsmotivering: Projektet syftar till att i förlängningen stimulera konkurrenskraft hos landsbygdens företag samt ge de boende på landsbygden ökad service med förbättrad livskvalitet. Stödet har lämnats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget för stöd av mindre betydelse.

17 66. Byte av kontaktpersoner Med anledning av att några projekt har kontaktperson som har avgått eller kommer avgå från LAG inom kort utses nya kontaktpersoner för dessa. Klubbhus till Gyllingsvallen kontaktperson fram till Bibbi Molander, blir ny kontaktperson f.o.m Upplevelserundan Tidigare kontaktperson var Liselotte Palmborg, men då projektet avslutar inom kort behöver ingen ny kontaktperson utses. Räddningsbil Cafs Tidigare kontaktperson var Alf Uddberg, men då projektet avslutar inom kort behöver ingen ny kontaktperson utses. Våga säga Nej kontaktperson fram till Bibbi Molander Sirpa Lindelöf, som efterträder Bibbi i LAG, tillfrågas och vi lyfter frågan vid nästa LAGmöte. Mötesplats stjärnhov Tidigare kontaktperson var Alf Uddberg. Bertil Karlsson utses till ny kontaktperson. Ny utebana Nykvarns bågskytteklubb Tidigare kontaktperson Jörgen Hedberg, Lars Andersson utses till ny kontaktperson. 67. Övriga frågor Inga övriga frågor 68. Avslutning n tackade för visat intresse och avslutade mötet.

69. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

69. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Fredag den 6 december 2013 Plats: Skottvångs Grufva, Gnesta Närvarande:, Raymond Jennersjö, Yvonne Oward, Lena Ramdani, Bibbi Molander, Stefan

Läs mer

47. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

47. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Tisdag den 17 september 2013 Plats: Sörby Herrgård, Kungsör Närvarande: Niklas Witt, Ingrid Dorsander Andersson, Karin Svensson, Bibbi Molander,

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Fredagen den 4 februari 2011 Plats: Kommunhuset, Kungsör. Närvarande:, AnneMarie Andersson, Lena Montgomery, Carola Rydberg,, Stefan Andersson,

Läs mer

Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet. Tid: Måndagen den 16 juni 2009 kl. 9.00-12.00 Plats: Leader Inlandets kansli, Eskilstuna

Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet. Tid: Måndagen den 16 juni 2009 kl. 9.00-12.00 Plats: Leader Inlandets kansli, Eskilstuna Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Måndagen den 16 juni 2009 kl. 9.00-12.00 Plats: Leader Inlandets kansli, Eskilstuna Närvarande: Niklas Witt, Ingrid Dorsander Andersson, Agneta

Läs mer

Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet

Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Måndagen den 8 december 2008 kl. 9.00-13.00 Plats: Kommunhuset, Strängnäs Närvarande: Niklas Witt, Ingrid Dorsander Andersson, Bibbi Molander,

Läs mer

Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet

Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Onsdagen den 2 september 2009 kl. 8.30-12.00 Plats: Solbacka Sport & Konferens, Gnesta Närvarande:, Ingrid Dorsander Andersson, Agneta Pettersson,

Läs mer

Leader. Inlandet. ÅrsRapport 2015. En livskraftig landsbygd främjar allas livskvalitet och hållbar utveckling

Leader. Inlandet. ÅrsRapport 2015. En livskraftig landsbygd främjar allas livskvalitet och hållbar utveckling Leader Inlandet ÅrsRapport 2015 En livskraftig landsbygd främjar allas livskvalitet och hållbar utveckling Leader Inlandet ideell förening, org,nr 802440-0650 Årsberättelse för räkenskapsåret 2015-01-01

Läs mer

48. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

48. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Torsdagen den 6 september 2012 Plats: Follökna, Malmköping Närvarande:, Ingrid Dorsander Andersson, Bibbi Molander,, Olle Karlsson, Bertil Karlsson,

Läs mer

94. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

94. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Torsdagen den 15 december 2011 Plats: Sörby Herrgård, Kungsör Närvarande:, Ingrid Dorsander Andersson, Karin Svensson, AnneMarie Andersson, Agneta

Läs mer

59. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

59. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Fredagen den 31 augusti 2011 Plats: Stora Sundby GoIF, Alberga, Eskilstuna Närvarande: Niklas Witt, Ingrid Dorsander Andersson, AnneMarie Andersson,

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Torsdag den 6 februari 2014 Plats: Åsborgen Ärla IF, Eskilstuna Närvarande:, Ingrid Dorsander Andersson, Sirpa Lindelöf, Stefan Andersson, Bertil

Läs mer

25. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

25. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Fredagen den 13 april, 2011 Plats: Frustuna Prästgård,Gnesta. Närvarande:, Ingrid Dorsander Andersson,, AnneMarie Andersson, Lena Montgomery, Bibbi

Läs mer

14. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

14. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Fredagen den 10 mars 2011 Plats: Arsenalen, Strängnäs. Närvarande:, Ingrid Dorsander Andersson, Agneta Pettersson, AnneMarie Andersson,, Carola

Läs mer

29. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

29. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Torsdag den 22 maj 2014 Plats: Arsenalen, Strängnäs Närvarande:, Ingrid Dorsander Andersson, Karin Svensson, Lena Montgomery, Lars-Olov Lundkvist,

Läs mer

Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet. Tid: Fredagen den 10 september 2010 Plats: Munktell Science Park, Eskilstuna.

Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet. Tid: Fredagen den 10 september 2010 Plats: Munktell Science Park, Eskilstuna. Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Fredagen den 10 september 2010 Plats: Munktell Science Park, Eskilstuna. Närvarande:, Carola Rydberg, Lena Montgomery, Bibbi Molander, Jörgen Hedberg,

Läs mer

Årsrapport 2014. Leader Södermanland. Med lokalt engagemang i gränsöverskridande samverkan möjliggörs en livskraftig landsbygd i utveckling.

Årsrapport 2014. Leader Södermanland. Med lokalt engagemang i gränsöverskridande samverkan möjliggörs en livskraftig landsbygd i utveckling. Årsrapport 2014 Med lokalt engagemang i gränsöverskridande samverkan möjliggörs en livskraftig landsbygd i utveckling Mälaren Kungsör Hjälmaren Eskilstuna Strängnäs Nykvarn Vingåker Öljaren Katrineholm

Läs mer

Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet

Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Onsdagen den 13 oktober 2009 Plats: Solö Fogdön, Strängnäs Närvarande:, Ingrid Dorsander Andersson, Agneta Pettersson, Lennart Hansson, Lena Ramdani,

Läs mer

Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet. Tid: Måndagen den 16 mars 2009 kl. 9.00-12.00 Plats: Kommunhuset, Flen

Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet. Tid: Måndagen den 16 mars 2009 kl. 9.00-12.00 Plats: Kommunhuset, Flen Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Måndagen den 16 mars 2009 kl. 9.00-12.00 Plats: Kommunhuset, Flen Närvarande: Niklas Witt, Ingrid Dorsander Andersson, Lena Ramdani, Yvonne Oward,

Läs mer

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13 Trekom Leader, ideell förening Föreningsstämma 2014-03-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens styrelse, som även är beslutsgrupp för leaderområdet Trekom Leader, har följande sammansättning: Roland

Läs mer

Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet

Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Fredagen den 4 december 2009 Plats: Vidbynäs Slott, Nykvarn Närvarande:, Ingrid Dorsander Andersson, Lena Ramdani,, Olle Karlsson, Alf Persson,

Läs mer

Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet. Tid: Fredagen den 9 April 2010 Plats: Bommersvik, Nykvarn

Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet. Tid: Fredagen den 9 April 2010 Plats: Bommersvik, Nykvarn Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Fredagen den 9 April 2010 Plats: Bommersvik, Nykvarn Närvarande:, Lena Ramdani, Yvonne Oward, Lennart Hansson, Bertil Karlsson, Olle Karlsson,

Läs mer

Ej närvarande: Sabina Karlsson, Marian van Ham, Anmarie Larsson, Anders Tivell och Charlotta Englund.

Ej närvarande: Sabina Karlsson, Marian van Ham, Anmarie Larsson, Anders Tivell och Charlotta Englund. Protokoll LEADER Mellansjölandet, LAG-möte, 366-376 Tid: Tisdagen den 12 juni 2012 kl. 18.00 21.30 Plats: Nysunds Bygdegård, Åtorp Närvarande: Kjell Schlyter, Anders Jansson, Catharina Carlsson, Erika

Läs mer

Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet. Tid: Fredagen den 26 maj, 2011 Plats: Årdala Hembygdsgård, Flen.

Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet. Tid: Fredagen den 26 maj, 2011 Plats: Årdala Hembygdsgård, Flen. Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Fredagen den 26 maj, 2011 Plats: Årdala Hembygdsgård, Flen. Närvarande:, Ingrid Dorsander Andersson, AnneMarie Andersson, Lena Montgomery, Carola

Läs mer

Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Södermanland

Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Södermanland Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Södermanland Tid: Måndagen den 14 september 2015 Plats: Skebokvarnsgården Närvarande: Tommy Björkdal, Birgitta, Blanck Göran Nygren, Lars Wigström, Bam Björling,

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2012-09-05. Övriga deltagare: Jeanette Lewald, verksamhetsledare och Sonia Nilsson Wegler, projektadministratör

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2012-09-05. Övriga deltagare: Jeanette Lewald, verksamhetsledare och Sonia Nilsson Wegler, projektadministratör Datum: 2012-09-05 Tid 9-14 Plats: Mötesplats Enhörna Beslutande: Mötesprotokoll Möte: LAG-möte Tage Gripenstam Anna Nienhüysen Lars-Gunnar Thor Peter Friström Ansa Borin Elisabet Aschan Övriga deltagare:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Protokoll från arbetsutskottets (AU) möte i Leader Linné den 10 mars 2010 på Electrolux i Ljungby.

Protokoll från arbetsutskottets (AU) möte i Leader Linné den 10 mars 2010 på Electrolux i Ljungby. Leader Linné Protokoll från arbetsutskottets (AU) möte i Leader Linné den 10 mars 2010 på Electrolux i Ljungby. Närvarande: Sven Sunesson Solveig Carlsson Gottlieb Granberg Annika Nilsson Solveig Carlsson

Läs mer

Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun

Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun 1. Mötet öppnas av ordförande Kenneth Nyberg 2. Projektbesök på Kolargår n LAG började dagens

Läs mer

476. Mötets öppnande Föreningens ordförande Milis Ivarsson hälsade välkommen till kvällens möte och förklarade mötet öppnat.

476. Mötets öppnande Föreningens ordförande Milis Ivarsson hälsade välkommen till kvällens möte och förklarade mötet öppnat. Protokoll LEADER Mellansjölandet, LAG-möte, 476-488 Tid: Måndagen den 7 april 2014 kl. 18.00 21.00 Plats: Klockargården, Askersund Närvarande: Milis Ivarsson, Sabina Karlsson, Anders Jansson, Per-Arne

Läs mer

Finansieringsstatus 2013-03-20 Budget / Beslut / Rekvirerat Fördelning Totalt och per kommun

Finansieringsstatus 2013-03-20 Budget / Beslut / Rekvirerat Fördelning Totalt och per kommun Finansieringsstatus 3-3- / Beslut / Fördelning Totalt och per kommun Leader Inlandet Leader Inlandet Mälaren Kungsör Eskilstuna Strängnäs Nykvarn Flen Gnesta Begreppsförklaringar: EU + statliga medel

Läs mer

Protokoll L02-2013. LAG Terra et Mare 18 mars 2013. Tid: 15.00-15.50. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund

Protokoll L02-2013. LAG Terra et Mare 18 mars 2013. Tid: 15.00-15.50. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund L02-2013 Protokoll LAG Terra et Mare 18 mars 2013 Tid: 15.00-15.50 Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund Medverkande: Essam El Naggar (ordf.) Gösta Andersson Rolf Andersson Bert Olsson Göran Oskarson

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 11 Plats: Kommunhuset i Norsjö Tid: 17 december 2009, kl. 15 ca 17.30 Närvarande: Roland Lundqvist, ordf. Birgitta Marklund Marjet Gustavsson Britt-Inger Olofsson Mikael

Läs mer

Leader. Inlandet. ÅrsRapport 2009. En livskraftig landsbygd främjar allas livskvalitet och hållbar utveckling

Leader. Inlandet. ÅrsRapport 2009. En livskraftig landsbygd främjar allas livskvalitet och hållbar utveckling Leader Inlandet ÅrsRapport 2009 En livskraftig landsbygd främjar allas livskvalitet och hållbar utveckling Leader Inlandet ideell förening, org,nr 802440-0650 Årsberättelse för räkenskapsåret 2009-01-01

Läs mer

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra Sid 1 Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra Medverkande Från LAG-grupp: Jörgen Andersson, Maria Kjellström, Lena Bromarker, Mikael Sundman,

Läs mer

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Org nr 802441-9189 får härmed avge Årsbokslut för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Underskrifter styrelse/lag 6

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2011-10-26

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2011-10-26 Datum: 2011-10-26 Mötesprotokoll Möte: LAG-möte Tid: 8.30-12 Plats: Stadshuset, sal Opus Beslutande: Tage Gripenstam Anna Nienhaüsen Lars-Gunnar Thor Anita Wennberg Henrik Åström Björn Jonsson Övriga deltagare:

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsbokslut 2015 för räkenskapsåret 1 januari 2015 30 november 2015

Verksamhetsberättelse med årsbokslut 2015 för räkenskapsåret 1 januari 2015 30 november 2015 Ideella föreningen Timråbygd Org nr 802441-9189 får härmed avge Verksamhetsberättelse med årsbokslut 2015 för räkenskapsåret 1 januari 2015 30 november 2015 Innehåll Sid Verksamhetsberättelse 2 Bokslut

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet i föreningen Leader Linné Småland, Hjortsberga, den 20 april 2016

Protokoll från styrelsemötet i föreningen Leader Linné Småland, Hjortsberga, den 20 april 2016 Protokoll från styrelsemötet i föreningen Leader Linné Småland, Hjortsberga, den 20 april 2016 Närvarande: Bengt-Elis Pettersson, Elizabeth Peltola, Jenny Anderberg, Roger Andersson, Jenny Svensgård, Hanna

Läs mer

Vad säger utvärderingen av Leader ? Preliminära resultat. Cecilia Waldenström

Vad säger utvärderingen av Leader ? Preliminära resultat. Cecilia Waldenström Vad säger utvärderingen av Leader 2007-2013? Preliminära resultat Cecilia Waldenström 2015-10-07 Utvärderingen av Leader 2007-2013 1. Frågorna och hur vi jobbat 2. Leadermetoden - tillämpas den? 3. Projektens

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Integration Rydaholm Journalnummer: 201-3006

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten

Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten Version 2013-10-14 Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten LAG (Local Action Group) LAG är Upplandsbygds styrelse. LAG i Leader Upplandsbygd

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 4 Plats: Norsjö kommun, Sammanträdesrum Renen Tid: 21 januari 2009, kl 15 - ca 17.30 Dagordning 52. Mötets öppnande 53. Val av justerare 54. Föregående protokoll 55. Verksamhetsledare

Läs mer

Minnesanteckningar för telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp den 22 augusti 2011

Minnesanteckningar för telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp den 22 augusti 2011 Minnesanteckningar för telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp den 22 augusti 2011 Närvarande: Annika Andersson, Leader Sjuhärad Maria Gustafsson, Landsbygdsnätverkets

Läs mer

22. Val av justerare Annlouise Olsson väljs att jämte ordförande justera protokollet.

22. Val av justerare Annlouise Olsson väljs att jämte ordförande justera protokollet. Protokoll fört vid LAG/styrelsemöte 7 april 2016 Tid: Torsdagen den 7 april 2016, kl. 11.00 17.30 Plats: Åsa Folkhögskola, Sköldinge, Katrineholms kommun Närvarande: Offentlig Privat Ideell Tommy Björkdal

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Protokoll LL01-2010. Lilla LAG Terra et Mare (styrelsen) 8 februari 2010. Tid: 09.30-11.30. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund

Protokoll LL01-2010. Lilla LAG Terra et Mare (styrelsen) 8 februari 2010. Tid: 09.30-11.30. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund LL01-2010 Protokoll Lilla LAG Terra et Mare (styrelsen) 8 februari 2010 Tid: 09.30-11.30 Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund Medverkande: Inger Blixt (tf. ordf.) Lars Strömberg Carina Dyås Tomas

Läs mer

Typ av sammanträde Styrelsemöte Sammanträdesdatum 2013-06-12 Tid 13.00 16.00 Handikappalliansen, Hantverksgatan 43 Nyköping. Viola Pettersson + ass

Typ av sammanträde Styrelsemöte Sammanträdesdatum 2013-06-12 Tid 13.00 16.00 Handikappalliansen, Hantverksgatan 43 Nyköping. Viola Pettersson + ass Sida 1 av 8 SÖRMLAND PROTOKOLL 06/2013 Typ av sammanträde Styrelsemöte Sammanträdesdatum 2013-06-12 Tid 13.00 16.00 Plats Handikappalliansen, Hantverksgatan 43 Nyköping Närvarande: Bo Erixon Helge Andersson

Läs mer

Leader. Inlandet. ÅrsRapport. En livskraftig landsbygd främjar allas livskvalitet och hållbar utveckling

Leader. Inlandet. ÅrsRapport. En livskraftig landsbygd främjar allas livskvalitet och hållbar utveckling Leader Inlandet ÅrsRapport 20 1 1 En livskraftig landsbygd främjar allas livskvalitet och hållbar utveckling Leader Inlandet ideell förening, org,nr 802440-0650 Årsberättelse för räkenskapsåret 2011-01-01

Läs mer

Ej närvarande: Anne Carlkvist Fors, Kjell Möller, Karl-Anders Andersson, Jenny Risberg, Marian van Ham, Sören Hedberg.

Ej närvarande: Anne Carlkvist Fors, Kjell Möller, Karl-Anders Andersson, Jenny Risberg, Marian van Ham, Sören Hedberg. Protokoll LEADER Mellansjölandet, LAG-möte, 547-557 Tid: Onsdagen den 25 februari 2015 kl. 18.00 20.00 Plats: Magiska Teatern, Vretstorp Närvarande: Milis Ivarsson, Charlotta Englund, Anders Holm, Barbro

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. Sid 1(5) Protokoll fört vid LAG-gruppsmöte URnära Tid: kl. 17,00-20.00 Plats: Ersboda slöjd, Gräddvägen 15, Umeå. 1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Privat. Övrigt offentligt stöd. Svenskt stöd (statlig del) EU-stöd

Privat. Övrigt offentligt stöd. Svenskt stöd (statlig del) EU-stöd Leaderguiden 2016-04-26 Till skillnad från programperioden 2007-2013 kommer inte ideella resurser att ingå som en privat medfinansiering i projektens budget. Under programperioden 2014-2020 kommer det

Läs mer

Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets paraplyprojekt för miljö och klimat

Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets paraplyprojekt för miljö och klimat ANBUDSINBJUDAN Dnr: MU2009 0141 Anbud skall vara inkommet senast 20091201 Anbud skall vara bindande t. o. m. 20091231 Upphandlingsform Öppet förfarande Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets

Läs mer

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader 2008. Namn på förslaget: Hjärtats fröjd Journalnummer:08016 Kontaktperson i det nominerade förslaget: Ebon

Läs mer

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20091123 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2008-4651 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat.

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL Sörmländska Folkdansringen Distriktstyrelsen Sörmländska Folkdansringen Sammanträde 2007-1 Tid 20 januari 2007 Plats Nyköping Närvarande Pierre Marklund, via telefon Ann-Sofie Svensson Agneta

Läs mer

Sammanträdestyp: Sammanträdestid: nr:177-197 LAG möte 2009-11-24 kl 18.00 21.00. Plats: Konferensrum Multen, Kommunhuset, Fjugesta

Sammanträdestyp: Sammanträdestid: nr:177-197 LAG möte 2009-11-24 kl 18.00 21.00. Plats: Konferensrum Multen, Kommunhuset, Fjugesta Protokoll Sammanträdestyp: Sammanträdestid: nr:177-197 LAG möte 2009-11-24 kl 18.00 21.00 Plats: Konferensrum Multen, Kommunhuset, Fjugesta Ordförande: Anders Tivell Sekreterare: Erika Sörengård Närvarande:

Läs mer

Protokoll vid Vätterns FOG möte 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala

Protokoll vid Vätterns FOG möte 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala Nr 2/2011 Sida 1/5 Linda Englund Vätternvårdsförbundet Tel 036-39 52 60 Protokoll vid Vätterns FOG möte 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala 13. Mötets öppnande Ordförande öppnade mötet. Beslut: Mötet

Läs mer

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader 2008. Namn på förslaget: Från slott till slott Journalnummer: 2008-5592 Kontaktperson i det nominerade förslaget:

Läs mer

Lena Danielsson, verksamhetsledare. 134. Öppnande LEADER Mellansjölandets ordförande Anders Tivell öppnade mötet.

Lena Danielsson, verksamhetsledare. 134. Öppnande LEADER Mellansjölandets ordförande Anders Tivell öppnade mötet. Protokoll Sammanträdestyp: Sammanträdestid: nr:134-155 LAG möte 2009-06-01 kl 18.00 21.00 Plats: Konferensrum Multen, Kommunhuset, Fjugesta Ordförande: Anders Tivell Sekreterare: Erika Sörengård Närvarande:

Läs mer

Styrning och ledning Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten. Uppdaterad 2015-07-28. Innehållsförteckning

Styrning och ledning Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten. Uppdaterad 2015-07-28. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. LAG... 2 2. Organisation... 2 2.1. Arbetsutkott (AU)... 2 2.2. Kansliet... 3 3. Handlingar... 4 4. Personalärenden... 4 5. Resor... 4 6. Betalningsrutiner... 4 7. Arvodering styrelsemöten...

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsbokslut 2012 för räkenskapsåret 1 januari 2012 31 december 2012

Verksamhetsberättelse med årsbokslut 2012 för räkenskapsåret 1 januari 2012 31 december 2012 Ideella föreningen Timråbygd Org nr 802441-9189 får härmed avge Verksamhetsberättelse med årsbokslut 2012 för räkenskapsåret 1 januari 2012 31 december 2012 Innehåll Sid Verksamhetsberättelse 2 Balansräkning

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Leader Linné. Mötesprotokoll från styrelsemöte i Leader Linné den 26 maj 2010 i Odensjö, Ljungby kommun.

Leader Linné. Mötesprotokoll från styrelsemöte i Leader Linné den 26 maj 2010 i Odensjö, Ljungby kommun. Leader Linné Mötesprotokoll från styrelsemöte i Leader Linné den 26 maj 2010 i Odensjö, Ljungby kommun. Närvarande: Lars Henriksson, Sven Sunesson, Solveig Carlsson, Anette Olsson, Mette Adolfsson, Malin

Läs mer

Protokoll januari 2013

Protokoll januari 2013 Protokoll 27-28 januari 2013 Styrelsens sammanträde nr 1/13 Tid och plats Söndagen den 27 januari klockan 16,00 till måndagen den 28 januari 2013 klockan 15,45 på Bosön, Lidingö. Närvarande ledamöter Lena

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Lärande Sommarjobb, Leader Linné projekt Lärande Bygd Journalnummer:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Vision Gotlands landsbygd är 2015 ett hållbart samhälle med ett starkt lokalt engagemang. Verksamhetsidé Leader Gotland stöder nytänkande tillsammans med andra och med nytta för många.

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet i Leader Linné Småland den 7 november 2016 på Hjortsbergagården i Hjortsberga.

Protokoll från styrelsemötet i Leader Linné Småland den 7 november 2016 på Hjortsbergagården i Hjortsberga. Protokoll från styrelsemötet i Leader Linné Småland den 7 november 2016 på Hjortsbergagården i Hjortsberga. Tid: kl. 8.30 till kl. 12.00. Närvarande: Privat sektor:, Roger Andersson, Cecilia Ej närvarande:

Läs mer

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara alla underlag för utgifterna i original

Läs mer

Protokoll LL05-2013. Lilla LAG Terra et Mare (styrelsen) 15 augusti 2013. Tid: 9.30 11.20. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund

Protokoll LL05-2013. Lilla LAG Terra et Mare (styrelsen) 15 augusti 2013. Tid: 9.30 11.20. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund LL05-2013 Protokoll Lilla LAG Terra et Mare (styrelsen) 15 augusti 2013 Tid: 9.30 11.20 Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Henrik Sjöstrand Tomas Börgesson Carina

Läs mer

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland Vad är Leader? Liane Persson Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland EU:s Landsbygdsprogram 2007-2013 Tre insatsområden Förbättrad konkurrenskraft inom jord- och skogsbruket

Läs mer

Paraply Företag startgas stimulans

Paraply Företag startgas stimulans Paraply Företag startgas stimulans Projektnamn: Paraply Företag startgas stimulans Journalnummer: 2009-4450 Projektägare: Leader Skånes Ess Projektperiod: 2009-04-08 2014-12-30 Kort sammanfattning Projektidén

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer för bygdemedel KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa

Riktlinjer. Riktlinjer för bygdemedel KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa KS17-484 003 Riktlinjer för bygdemedel Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2017-09-13 Antagen av kommunstyrelsen 2017-09-26 50 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 091215 Kl 9-12 Plats: Åre Fjällsätra

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 091215 Kl 9-12 Plats: Åre Fjällsätra Sid 1 Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 091215 Kl 9-12 Plats: Åre Fjällsätra Medverkande Från LAG-grupp: Jörgen Andersson, Lena Bromarker, Mikael Sundman, Jan Andersson, Eva Hellstrand,

Läs mer

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET 2 Det behövs företagsamma människor för att skapa en konkurrenskraftig och attraktiv landsbygd. Leadermetoden är ett sätt att lyfta

Läs mer

Minnesanteckningar för telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp den 10 juni 2011

Minnesanteckningar för telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp den 10 juni 2011 Minnesanteckningar för telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp den 10 juni 2011 Närvarande: Annika Andersson, Leader Sjuhärad Maria Gustafsson, Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

Miljösamverkan Värmland

Miljösamverkan Värmland Protokoll Styrgruppsmöte 2 oktober 2009 Plats och tid: Region Värmland klockan 10.00-12.00 Närvarande; Mikael Schultz, Karlstad (ordförande), Michael Lindstedt, Kristinehamn, Örjan Nässlander, Hammarö,

Läs mer

Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Sydnärke

Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Sydnärke Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Datum: 2009-06-17 Tid: 13.30-16.00 Plats: Kommunhuset i Askersund Närvarande: Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun V ordförande Inga-Britt

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ung kultur från Sjuhärad Ungdomscheckens namn Västra Vi Unga distriktet Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 2006-09-06 Kl 10.00-15.00 15-27

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 2006-09-06 Kl 10.00-15.00 15-27 Sammanträdesplats: Gränsö Slott, Västervik Deltagande Ledamöter Sven-Olof Karlsson FORSS ordförande Ewa Idvall H län Claes Hallert E län Jan Ernerudh HU Karin Fälth-Magnusson ordförande /Pk 1 Peter Blomstrand

Läs mer

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 BEVIS

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 BEVIS PROTOKOLL Sammanträdesdatum Samordningsförbundet Umeå 2012-11-30 Plats och tid Arbetsförmedlingen, klockan 08.15-12.00 Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 Ulf Björk Landstinget Per

Läs mer

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014 Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2014/15:132

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-03-25 2014-149 AH Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Stadgar för Leader Vättern

Stadgar för Leader Vättern Stadgar för Leader Vättern 1 Föreningens namn Leader Vättern 2 Syfte och ändamål Leader Vättern ska bedriva en allmännyttig och ideell verksamhet genom leadermetoden. Leader Vätterns ändamål är att, främst

Läs mer

PROTOKOLL LAG DALSLAND OCH ÅRJÄNG. Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30

PROTOKOLL LAG DALSLAND OCH ÅRJÄNG. Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30 Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Plats: Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30 Närvarande: LAG, beslutande Kansli Övriga Per Jonsson, ordförande Anne Sörqvist Mats Bergling Bo Carlsson Carina Bohm Kjell-Arne

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen

Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen Närvarande: Yvonne Nilsson Gauffin Flens Hembygdsförening, Krister Karlsson och Mats Frankenberg Vadsbro-Blacksta

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer