Susanne Eberstein, Glenn Nordlund, Sara Sjölander, Kristoffer Park. Motionär: Bo Anders Öberg, Härnösands Socialdemokratiska seniorförening förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Susanne Eberstein, Glenn Nordlund, Sara Sjölander, Kristoffer Park. Motionär: Bo Anders Öberg, Härnösands Socialdemokratiska seniorförening förening"

Transkript

1

2 2 (16)

3 3 (16) Susanne Eberstein, Glenn Nordlund, Sara Sjölander, Kristoffer Park Motionär: Bo Anders Öberg, Härnösands Socialdemokratiska seniorförening förening Dagligen stöter vi medborgare i kontakt med företag, myndigheter och övrig samhällsservice beskedet att Just nu är det många som ringer. Väntetiden varierar. Upp till 50 minuters väntetid på att få anmäla brott på teleledning, beställa telefon (Telia) är några exempel. Banker, försäkringsbolag, myndigheter, statlig verksamhet, (t.ex.skatteverket) kommuner, landsting med fler är i många stycken lika dålig. Glädjande att sjukvården på vissa områden har en bättre ordning. Tendensen är att bolagen för att tjäna pengar drar in på telefon- servicen. Försöker allt mer föra över samtal och kontakter till datakommunikation via webb och hemsidor. En annan tendens att företagen förlägger telefonservicen till låglöneländer. I Sverige finns tecken på att företagen utnyttjar samhällets bidrag för att förlägga telefonservice ut i landet. Centralisering och koncentration av verksamheter gör det mer otillgängligt och personliga besök för samtal och rådgivning är nu nästan ogörligt. En väntetid på 45 minuter för att få komma fram med sitt ärende är att överföra kostnader på kunden. För många är en sådan väntetid ogörligt om man har ett arbete, t.ex. i en kassa, löpande bandet, i en skogsmaskin, ol. Hänvisning till webb och hemsidor klaras inte av och passar inte alla. Äldre, funktionshindrade och de som ej har tillgång till dator. Det kan även gälla knappande med ett antal val/alternativ som kan vara omfattande och förvirrande. Konkurrensen är dessutom satt ur spel då alla är i stort sett lika dåliga och valmöjligheterna är begränsade. T.ex. om man söker kontakt med sin egen kommun. I vissa fall kan svårigheterna att nå den man söker utgöra en fara/risk. Detta är ett problem och måste uppmärksammas innan det går för långt. De företag som fått samhällsstöd för sin verksamhet måste ge en bra service och inte bara göra vinster på den dåliga servicen och samhällets bidrag. Övriga företag med denna dåliga service måste bli bättre och tillgängligare. Gränsen är nådd.

4 4 (16) Otaliga exempel på hur dålig servicen är och väntetiderna kan ges men troligen upplever våra riksdagsledamöter själva och de väljare man har kontakt med samma problem. Mot denna bakgrund önskar vi att våra riksdagsledamöter på ett eller annat sätt tar upp problemen och arbetar för en förbättring. just nu är det många som är missnöjda med den dåliga telefonservicen För Härnösands Socialdemokratiska seniorförening förening. Härnösand Bo-Anders Öberg Ordförande Arbetarkommunens styrelse beslutar att föreslå medlemsmötet att bifalla motionen och skicka den vidare till distriktskongressen. Härnösands arbetarekommuns medlemsmöte har beslutat att bifalla motionen. Huvudföredragande: Susanne Eberstein Bemötande är grundstenen i kontakten mellan människor. Där ingår självklart att motverka långa väntetider och snäsiga svar. Som exempel kan tas upp klagomålen på polisen. De flesta av anmälningarna om t ex polisbrott ( ca 6000 per år) rör enbart dåligt bemötande. Självklart skall alla våra statliga myndigheter och kommunala verksamheter ständigt arbete för ett bra klimat med korta handläggningstider och bra service på alla sätt. Det åligger chefer och politiker på alla nivåer att verkställa detta. Privat näringsverksamhet förlorar kunder på att ha dålig service, när det finns konkurrens. Tyvärr är det svårare när konkurrensen är satt ur spel. Bästa sättet för att åstadkomma förändringar är att vi medborgare, kunder eller brukare ständigt påtalar problemet. Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: att avslå motionen

5 5 (16) Motionär: Lena Näslund Flera oseriösa telekombolag i landet tycks ha som affärsidé att lura äldre och sjuka att byta sina fasta telefonabonnemang. Enligt Aftonbladet fick Konsumentverket 2013 in 493 anmälningar mot företag i telekombranschen. Till augusti 2014 har 415 anmälningar gjorts. Av anmälningarna som har kommit in till Konsumentverket framgår att det i flera fall är äldre och sjuka människor som känt sig lurade att teckna fasta telefonabonnemang. Återkommande i flera av anmälningarna är att konsumenterna har haft svårt att komma fram till företaget via telefon eller mejl. En anmälare skriver att hon under en dag ringde ett hundratal gånger till företagets kundtjänst utan att få hjälp. Förra sommaren stämde Konsumentverket ett av företagen och för ett par veckor sedan kom en dom som innebär att bolaget måste upphöra med sin marknadsföring. Företaget hotas annars av vite på en miljon kronor. Jag anser det både oetiskt och kriminellt att detta får fortgå. Telefonförsäljning är svårt att förbjuda men att kräva att det som har överenskommits ska skickas ut skriftligt för ett godkännande av kunden är fullt möjligt. Det har flera gånger påtalats av organisationer som företräder äldre och personer med funktionshinder påtalats att detta är ett stort problem. Till det ska också läggas den arbetstid som polisen får ägna åt alla anmälningar. Med hänvisning till min beskrivning yrkar jag att distriktskongressen beslutar att uppdra till länets riksdagsledamöter att verka för att lagstiftningen gällande telefonförsäljning ändras så att det alltid krävs ett avtal underskrivet av kunden. Lena Näslund Föredragande: Sara Häggström Kräv underskrivet avtal vid telefonförsäljning Motionären belyser ett viktigt problem som till stor del drabbar äldre, sjuka, funktionshindrade & andra svaga grupper i vårt samhälle som är lätta offer för bedrägerier.

6 6 (16) Vi anser att det är vår skyldighet att stötta dessa grupper så vi ser det som en självklarhet att verka för att det skall krävas underskrivna skriftliga avtal vid telefonförsäljning. Arbetarekommunens styrelse föreslår representantskapet: Att bifalla motionen och överlämna den till distriktskongressen som sin egen. Representationskapet beslutade enligt arbetarekommunensstyrelsens förslag: Att bifalla motionen och överlämna den till distriktskongressen som sin egen. Huvudföredragande: Sara Sjölander Distriktsstyrelsen delar motionärens åsikter kring att lagstiftningen kring distansförsäljning måste skärpas. I distandsförsäljningslagen så har konsumenten en garanterad ångerrätt, men precis som motionären också lyfter fram så kringgår säljaren detta genom att göra sig onåbar. Distriktsstyrelsen menar dock att lösningen kan diskuteras, detta kan lösas på andra sätt än att ställa generalla krav på underskrivna villkor. Med dagens IT-utveckling så skulle en signatur med bank-id vara en lösning, andra seriösa telefoniförsäljare använder sig idag av inspelade sekvenser där man som kund uppger personnummer och att man är villig att ingå avtal på de villkor som läses upp i samband med telefonsamtalet. Båda dessa lösningar kan juridiskt likställas med en skriftlig signatur i samband med tecknande av avtal. Utvecklingen av detta sker dock av frivillighet från företagen själva. Genom att bifalla motionen skulle det inte räcka med antingen ett ja, eller nej i telefonen, utan kompletteras med antingen en skriftlig signatur, digital signatur eller inspelad sekvens där man som kund medger att man tecknar avtalet. Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar: att bifalla motionen

7 7 (16) Motionär: Marie Sjöbom Olsson Idag får mopedbilar ha högsta tillåtna hastighet 45km i timmen, en A-traktor är högsta tillåtna hastigheten 30 km i timmen medan dagens traktorer efter vägarna får köra 50 km i timmen. Mopedbilar är till största del tillverkade i plast. De är inte tillverkade med deformationszon, vilket innebär att de inte är uppbyggd med ett passivt säkerhetssystem passivt säkerhetssystem innebär att föraren sitter säkrare vid en eventuell trafikolycka. En A-traktor däremot som är en ombyggd bil i grunden med detta passiva säkerhetsystem får endast köra 30 km i timmen. En A-traktor har en stålram i grunden, vilket är säkrare till skillnad mot en mopedbil. Att höja hastigheten för A- traktorer till 45 km i timmen skulle leda till ett bättre flöde i trafiken, undvika bilköer och hastiga omkörningar. Att tillåta enkellåda med varvtalsregulator skulle utgöra lägre varvstal=mindre koldioxidutsläpp vilket också således skulle vara bra för vår miljö. Yrkande: Därför vill jag att man höjer hastigheten på A-traktorer till 45 km i timmen samt tillåter enkellåda på A-traktorer. Sundsvall Marie Sjöbom Olsson Anledningen till att man endast tillåter 30 km/h på A-traktorer är helt och hållet kopplat till trafiksäkerhet. Dessa kan ha en mycket stor tjänstevikt och utgör därmed en fara för medtrafikanter eftersom tjänstevikten är direkt kopplad till den skada som uppstår vid eventuell olycka. När det gäller att tillåta enkellåda på grund av miljöskäl så är nog det bästa sättet att minska miljöpåverkan att man inte använder sig av det ofta gamla motorerna som oftast är fallet i A-traktorer. Styrelsen föreslår därför att representantskapet beslutar att sända motionen till distriktskongressen som enskild. Representantskapet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att skicka motionen till distriktskongressen som enskild.

8 8 (16) Huvudföredragande: Kristoffer Park En A-traktor är ett arbetsredskap och inte ett transportmedel det är anledningen att man inte får ha mer en två passagerare. Det är viktigt att ha med sig i beaktande att a-traktorn finns till för att vara ett arbetsredskap när man behandlar den här motionen. Idag är det sällan man ser att den används till sitt urspungliga ändamål utan den vanliga användningen är som transportmedel för ungdomar. Det finns regler för hur en a-traktor ska vara konstruerad det regleras i Vägverkets föreskrifter om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass 2, här är den stora skillnaden jämfört med en mopedbil, om en a-traktor skulle gå fortare en 30km/h så skulle den idag med definition räknas som bil och med de krav det innebär. Det kan vid första anblicken av en a-traktor se ut som en personbil och man drar då slutsatsen att den är lika trafiksäker som en sådan men ur flera aspekter skiljer sig säkerheten mellan de olika typerna åt, ett sådant exempel är kravet på bälte. Men det främsta skälet till att det är olämpligt att höja hastighetsbegränsningen för a- traktor är cyklister och fotgängares säkerhet. Risken för att en människa som blir påkörd av en bil dör är mycket hög vid 50 kilometer i timmen men liten vid hastigheter under 30 kilometer i timmen. Trafikforskare från Lunds Tekniska Högskola har analyserat fotgängarolyckor och kommit fram till att en bilist som kör 30 kilometer i timmen kan samspela med gående och cyklande på ett helt annat sätt än den som kör 50 kilometer i timmen. Distriktsstyrelsen föreslår att distriktkongressen beslutar att avslå motionen Motionär: Övrebygdens Socialdemokratiska förening Många kör bil trots att de vet att de har dålig syn och svårt att läsa vägskyltarna. Några krav på regelbundna syntester hos bilförare finns dock inte i Sverige. Allt fler anser att det borde vara obligatoriskt för bilförare att kontrollera synen när de förnyar sitt körkort. Men i Sverige behövs inget syntest. Inte heller krävs att äldre kontrollerar synen regelbundet. Där skiljer sig Sverige från många andra europeiska länder där syntester måste göras vartannat, vart femte eller vart tionde år, från år och uppåt.

9 9 (16) Det är konstigt att det inte anses lika allvarligt att sätta sig i bilen med nedsatt syn som att köra berusad. Synfel försämrar förares reaktionsförmåga och de blir en fara för sig själva och andra i trafiken. Problem med synen kan påverka bilkörningen, det kan bli svårare att läsa vägskyltar och köra när det är mörkt, i dåligt väder eller i starkt solljus. Såväl bilskolor som försäkringsbolag och Optikerförbundet har efterfrågat regelbundna synkontroller och syntest när körkort ska förnyas. I dagsläget är endast läkare skyldiga att anmäla om de misstänker att en förare fått sämre syn. Synkrav för körkort idag: * När du ansöker om körkort måste en legitimerad optiker undersöka om din syn uppfyller kraven för körkort. Denne gör en synskärpekontroll och ett synfältsprov. * Om kraven inte uppfylls får du reda på vilken typ av korrigering som krävs för att du ska få köra bil. * Synskärpan måste vara minst 0.5 med hjälp av glasögon eller kontaktlinser när man ser med båda ögonen. * Färgblindhet utgör inget hinder för innehav av A- och B-körkort. * Däremot finns restriktioner mot exempelvis dubbelseende, nattblindhet och plötslig minskning av synskärpan. Källa: Körkortsportalen Övrebygdens Socialdemokratiska förening föreslår att: våra riksdagsledamöter får i uppdrag att arbeta för att ändra kraven vid förnyelse av körkort så att alla måste genomgå en synundersökning vid förnyelse av körkortet oavsett ålder eller behörigheter. Övrebygdens Socialdemokratiska förening beslutade anta motionen som föreningens vid styrelsemöte Föredragande: Per Nylén Ändring av krav vid förnyelse av körkort alla behörigheter Motionären menar att alltför många kör bil trots att de skulle behöva korrigering för att kunna framföra fordonet på ett trafiksäkert sätt. Det finns dock ingen statistik över hur många det rör sig om. Synen är bara en faktor som påverkar en människas förmåga att köra trafiksäkert. Idag har läkarna av Socialstyrelsen uppdraget att anmäla de fall där de anser att en person inte bör få behålla sitt körkort. Enligt 1177 Vårdguiden är erfarenheten hos ögonläkare och optiker att man i allmänhet är väl medveten om sin syn och söker [hjälp] när man märker att något är fel. Mot bakgrund av att vi har en

10 10 (16) anmälningsplikt samt att de flesta självmant söker hjälp borde inte krav på synundersökning behövas. Dock ställs redan idag krav på synundersökning vid anskaffandet av körkortstillstånd, och ett införande av krav skulle därför harmonisera förfarandet vid förnyelse av körkort. Dessutom kan detta idag ske på ett enkelt sätt genom att undersökande optiker eller läkare skickar in synintyget via en e-tjänst, på samma sätt som sker vid förnyelse av körkort med högre behörigheter. Arbetarekommunens styrelse föreslår representantskapet: Att bifalla motionen och överlämna den till distriktskongressen som sin egen. Representationskapet beslutade enligt arbetarekommunensstyrelsens förslag: Att bifalla motionen och överlämna den till distriktskongressen som sin egen. Huvudföredragande: Susanne Eberstein Hälsan har en stor betydelse vid framförande av fordon anmäldes 2700 förare av läkare som varande uppenbart olämpliga förare. Lagen har numera ändrats till olämplig som förare. Kraven har således skärpts på läkarna att anmäla. Om man betänker att personer per år diagnostiseras med bara demens och stroke så innebär det att många människor på våra vägar kanske inte borde finnas där. Krav har under åren ställts i motioner om obligatoriska hälsokontroller på äldre bilförare, men har inte vunnit gehör. Många människor slutar frivilligt att köra när de eller omgivningen förstår att det inte är lämpligt längre. De flesta olyckor förorsakas trots allt av unga människor som med god hälsa är våghalsiga eller okunniga. Att lagstiftningen idag endast kräver olämplighet innebär att ett viktigt steg tagits och bör få verka innan man gör ytterligare förändringar. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta att avslå motionen Motionär: Sophia Beyer Ett någorlunda nytt fenomen på internet och i sociala medier är att vi ser människors privata sex- eller nakenbilder spridas och delas mot personens vilja. Det kallas i vardagligt tal för hämndporr eftersom bilderna ofta sprids som hämnd av en ex-

11 11 (16) partner eller någon annan som önskar skada personen på bilden. Det finns sidor på internet enbart dedikerade till att publicera sexuella bilder som hämnd ihop med kränkande kommentarer från de som tittar på sidorna. Ofta postas även offrets kontaktuppgifter, var hen går i skolan eller arbetar, osv. Detta gör att offret kan utsättas för ytterligare kränkningar från andra personer som ser bilderna, om och om igen. Hämndporr bygger på förnedring och skam. För den som utsätts är detta en oerhört stor kränkning. Av polisen beskrivs sexualbrott som "när någon utsätts för en sexuell handling mot sin vilja". Men idag finns ingen formulering i sexualbrottslagen om intima bilder som sprids mot offrets vilja. Istället faller dessa kränkningar ofta mellan stolarna av olika regler. Det kan till exempel bli en fråga om upphovsrättsbrott. Det kan också hamna under förtal, eller PUL. I de flesta fall blir det inte ens någon rättegång eftersom åklagare inte väcker åtal med hänsyn till rättsläget. Det blir godtyckligt och oklart vad som gäller. Lagstiftningen fångar heller inte den sexuella kränkningen i brottet vilket gör att även vid dom värderas just det för lågt. Därför yrkar motionären Att länets riksdagsledamöter får i uppdrag att verka för en ny lagstiftning som inbär att spridande av intima bilder och/eller filmer av en individ mot deras vilja/utan deras samtycke ska vara straffbart samt Att länets riksdagsledamöter får i uppdrag att i den mån det är möjligt verka för att den nya lagen skrivs in i sexualbrottslagen Inlämnad den 19 november 2014 av Sophia Beyer Styrelsen föreslår att representantskapet beslutar att bifalla motionen och skicka den till distriktskongressen som arbetarekommunens egen. Representantskapet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att skicka motionen till distriktskongressen som arbetarekommunens egen. Huvudföredragande: Glenn Nordlund Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning och analys gällande den problematik som beskrivs i motionen. Företeelsen att lägga ut sex- eller nakenbilder/videor utan samtycke på personer har i princip funnits sedan internets tillkomst, men i takt med att förekomsten av sociala medier och plattformar för kommunikation blivit allt fler har också möjligheten att sprida detta material ökat markant.

12 12 (16) När det gäller internet och ny teknik tenderar den rättsliga apparaten och lagstiftningen att hamna på efterkälken eftersom utvecklingen ofta sker mycket snabbt. Just detta problem är dock som sagt inte nytt, men det är först på senare år som debatten tagit fart om hur man mer effektivt ska kunna lagföra denna typ av kränkningar. Det är en allmän uppfattning att den lagstiftning som finns idag gör rättsläget oklart utifrån dels vad som betraktas som lagligt i sig och dels vilka lagar och lagrum som kan användas för att komma åt problemet. Vare sig man ser på företeelsen som ett ärekränkningsbrott eller brott mot exempelvis PUL så är det högst osäkert om det leder till åtal. Förtal och förolämpning är heller inte brott som faller under allmänt åtal annat än i undantagsfall, eller i fall då brottsoffret är under 18 år. Dessa oklarheter i lagstiftningen gör också att åtal sällan väcks och att förövaren i många fall döms till låga straff. De skadestånd som döms ut är ofta heller inte stora, sett till att den kränkning som personen utsätts för kan vara livslång (då bilderna kan leva kvar på nätet under oöverskådlig tid). Som motionären påpekar i motionen finns inget idag formulerat i sexualbrottslagstiftningen kring denna typ av fenomen, trots att det är uppenbart att det handlar om en sexuell kränkning. Vi kan dock se att allt fler länder nu börjar agera kring dessa frågor, Frankrike, Tyskland och Israel är exempel på länder där hämndporr nu rubriceras som ett specifikt brott och där personer som sprider detta vidare kan dömas till fängelse. Distriktsstyrelsen instämmer i motionärens yrkanden om att en ny lagstiftning bör införas som gör det straffbart att sprida intima bilder/videor av en person mot deras vilja/utan deras samtycke. Med hänsyn taget till de juridiska aspekterna är det också rimligt att verka för att en sådan ny lag också skrivs in i sexualbrottslagstiftningen, varför distriktsstyrelsen även föreslår bifall till den andra att-satsen. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta att bifalla motionen Motionär: Marie Sjöbom Olsson Antal brott ökar i Sverige, till exempel överfall, våldtäkt, inbrott, misshandel och personer med drogrelaterade problem. Medborgarna känner sig otrygga. Förr fanns det närpoliser i vissa områden som hade kontor på orten. Det ledde till en ökad trygghet hos medborgarna och att boende hade en nära kontakt med Rättsväsendet.

13 13 (16) På så vis skapades också en relation emellan medborgarna och polisen vilket ledde till att man får en naturlig kontakt emellan och att man kunde känna sig tryggare. Yrkande: Därför vill jag att man skall återinföra närpoliskontor i utsatta områden. Sundsvall Marie Sjöbom Olsson Styrelsen menar att det är viktigare att använda polisens resurser till fler poliser så att man kan finnas på plats ute i kommundelarna än att bekosta närpoliskontor. Styrelsen föreslår därför att representantskapet beslutar att motionen skickas till distriktskongressen som enskild. Representantskapet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att skicka motionen till distriktskongressen som enskild. Huvudföredragande: Sara Sjölander Distriktsstyrelsen delar arbetarekommunens bedömning att i huvudsak bör polisens resurser läggas på polisiära aktiviter och mindre resurser läggas på kontor. Styrelsen tror att det är mycket mer effektivt att polisen rör sig ute i samhället, inte minst i de mest utsatta områdena, än att de ska vara inhysta på kontor. Närpoliskontoren, främst på landsbygden, var inte helt sällan stängda, vilket skapade en hel del diskussioner och också frustration bland befolkningen. Den personliga kontakten kan också skapas mellan befolkningen och poliser som utgår från en annan ort. Polisen genomför en stor omorganisation, där den tidigare länspolisorganisationen har just övergått till en gemensam polismyndighet. Distriktsstyrelsen menar att den nya polisorganisationen bör få möjlighet att sätta sig och utvärderas, innan nya omorganisationer inleds. Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att avslå motionen Motionär: Gunnar Nordström

14 14 (16) På senare tid har flera personer som varit beväpnande eller uppträtt hotfullt dödats eller blivit allvarligt sårade. Vanligen har den misstänkte brottslingen varit drogpåverkad eller psykiskt sjuk. Frågan är om inte den olyckliga utgången berott på onödigt bryskt ingripande eller på grund av att polisen använt sig av hålspetsammunition. Polisen har rätt att använda våld när det anses nödvändigt av omständigheterna. Polisen kan skydda sig och undvika dödligt våld genom användning av sköldar, isolering, väntan tills den anfallande lugnar ned sig, kampsportsmetoder eller exempelvis elpistoler. Hålspetsammunition ger extra stora skador. Så kallad expanderande ammunition är i krig förbjuden redan i Haagkonventionen. Jag föreslår därför att i Polislagen eller Polisförordning det tydligt skall framgå att minsta möjliga våld skall användas att hålspetsammunition inte får användas att distriktets riksdagspolitiker tar kontakt med regeringen i dessa frågor Gunnar Nordström Motionären beskriver ett problem med polisens våldsanvändning, samt den typ av ammunition som svensk polis idag använder. Motionären föreslår följande: att minsta möjliga våld skall användas att hålspetsammunition inte får användas att distriktets riksdagspolitiker tar kontakt med regeringen i dessa frågor Styrelsens uppfattning gällande polisens våldsanvändning. Är att polisen ska använda det våld som krävs för att oskadliggöra en farlig person eller för att skydda samhället och dess medborgare. Att staten har så kallat våldsmonopol är en viktig princip, men övervåld kan trots detta aldrig accepteras. Detta är något som poliser fokuserar på i sin utbildning och något övervåld förespråkas inte, även om ett ingripande ibland kan framstå som brutalt. Gällande den så kallade hålspetsammunitionen så har den varit omdebatterad. Motionären beskriver att hålspetsammunition mycket riktigt är förbjuden i Haagkonventionen från år Detta gäller dock endast militärt bruk. Från år 2003 är denna typ av ammunition den svenska polisens tjänsteammunition. Polisen gör ca 1,3 miljoner ingripanden varje år. Av dessa så avlossas ca 40 skott. 20 är

15 15 (16) varningsskott och 20 så kallad verkanseld. Polisen har idag pepparspray samt fjäderbatong att tillgå för att avvärja hotfulla situationer. Givet då, att alla försök till dialog är uttömda. Enligt polisen själva som hänvisar till forskning, så är hålspetsammunitionens största fördel att den stannar i målet och inte riskerar att träffa någon utöver den som kulan är avsedd för. Den tidigare 9 mm helmantlade ammunitionen går istället rätt igenom målet och kan orsaka vådaskott. Frågan om polisens ammunition är komplex och kräver djupgående studier i ämnet. Även om ett utbyte av hålspetsammunitionen skulle vara motiverat, så bör frågan i så fall utredas noggrant. Styrelsen föreslår därför att representantskapet beslutar att sända motionen till distriktskongressen som enskild. Representantskapet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att skicka motionen till distriktskongressen som enskild. Huvudföredragande: Kristoffer Park Motionen tar upp två saker som debatterats flitig i media de senaste åren, polisens ammunition och övervåld. Motionären föreslår att det i polislagen alt polisförordningen ska framgå att minsta möjliga våld skall användas. Det är ett rimligt krav och distriktsstyrelsen anser att det redan idag är tydligt, i polislagen paragraf 8 går det att läsa : polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift skall under iakttagande av vad som föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Måste tvång tillgripas, skall detta ske endast i den form och den utsträckning som behövs för att det avsedda resultatet skall uppnås. När det gäller polisens ammunition så har Sundsvall AK beskrivit detta på ett utomordentligt vis. Det man kan tillägga är att det är ingen tillfällighet att polisen bytte ut den tidigare ammunitionen till en hålspetsammunition. Det gjordes grundliga tester och en av de främsta fördelarna med den nya ammunitionen är att risken för tredje person minskar drastiskt. Att det minskar risken beror på flera olika anledningar men för att nämna några så räcker det att bara avlossa ett skott med den nya ammunitionen medan med den tidigare kunde krävas flera skott och med det ökade det risken att tredje person skadas. Precis som Sundsvalls AK beskiver så har hålspetsammunition den fördel att uppstoppningseffekten är god och det gör att om polisen avlossar ett skott som går emot en vägg så är risken att en person som befinner sig bakom vägen skadas väldigt liten.

16 Distriktstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att avslå motionen 16 (16)

HUR SER DU EGENTLIGEN? En rapport om bilförares synskärpa från Trygg-Hansa

HUR SER DU EGENTLIGEN? En rapport om bilförares synskärpa från Trygg-Hansa HUR SER DU EGENTLIGEN? En rapport om bilförares synskärpa från Trygg-Hansa HUR SER DU EGENTLIGEN? Nära en tredjedel av alla bilförare i Sverige har svårt att läsa vad som står på skyltarna i trafiken.

Läs mer

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning April 2011 1 Inledning 2009 dödades 358 personer i trafiken. 74 procent av dem var män och endast 26 procent var kvinnor. Den höga andelen män kan

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Innehåll Inledning... 4 Fakta om PuL... 5 Så här kan du få rättelse... 6 Rätten till registerutdrag... 6 Möjligheten att själv

Läs mer

de medicinska kraven i trafiken

de medicinska kraven i trafiken de medicinska kraven i trafiken Information om trafikmedicin Enligt 3 kap. 2 i körkortslagen (SFS 1998:488) får körkortstillstånd meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska

Läs mer

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Med moped kan du förflytta dig enkelt, fritt och smidigt. Se till att det också blir säkert! Är du runt 15 år och tänker skaffa moped eller redan

Läs mer

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Fyra trafikslag samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Vision Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften! 2013-02-08 4 Fakta Myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden 1 (5) 2009-03-19 God man för ensamkommande barn Genom särskild lagstiftning föreskrivs att en god man för ensamkommande barn och barn som har blivit ensamma i Sverige skall utses så

Läs mer

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik -teori rbetsuppgift vsnitt 3 Fordonet i trafiken bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik Klass Namn Olika typer av fordon 1. Hur många passagerare (föraren oräknad) får en bil högst vara registreringsbesiktigad

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

DOM 2014-11-18 Stockholm

DOM 2014-11-18 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 0707 DOM 2014-11-18 Stockholm Mål nr B 4556-14 Sid 1 (6) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 8 april 2014 i mål nr B 2750-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Brottsoffrens rättigheter Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Människohandel kränker rättigheterna och påverkar otaliga människors liv i Europa och utanför dess gränser. Ett ökande antal

Läs mer

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Ricky Ansell, Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Linköping Elena Severin, Åklagarmyndigheten utvecklingsavdelning. Göteborg Mariella Öberg, Nationellt

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 233 Kommunala pensionärsråd och Landstings/Region pensionärsråd PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID529 Pensionärsråden inom landsting och kommun har under många år knappast genomsyrats av

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten)

Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten) Informationstext till blanketten Hälsodeklaration och intyg om synprövning Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten) Enligt 3 kap 2 i körkortslagen (SFS 1998:488)

Läs mer

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering.

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland ID540 Folkunga PRO, Väderstad, Mjölby kommun har under de senaste åren upplevt en klar försämring i de grundläggande betaltjänster,

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Frågor & svar om nya PuL

Frågor & svar om nya PuL Frågor & svar om nya PuL Fråga 1: Varför ändras PuL? PuL ändras för att underlätta vardaglig behandling av personuppgifter som normalt inte medför några risker för att de registrerades personliga integritet

Läs mer

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Anförande av justitiekansler Anna Skarhed vid seminariet Sexköp som brott och fenomen Helsingfors den 7 november 2012

Läs mer

Enkät om kränkningar och hot mot journalister

Enkät om kränkningar och hot mot journalister Enkät om kränkningar och hot mot journalister Enkät om kränkningar och hot mot journalister 2013 Journalistförbundet genomför regelbundna enkätundersökningar bland sina medlemmar för att kartlägga förekomsten

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPLAN FÖR UMEÅ KOMMUNS GYMNASIESKOLOR

ALKOHOL OCH DROGPLAN FÖR UMEÅ KOMMUNS GYMNASIESKOLOR 2012 05 30 ALKOHOL OCH DROGPLAN FÖR UMEÅ KOMMUNS GYMNASIESKOLOR Inom Umeå gymnasieskolor UGS är vår vision; lärande, utveckling och framtidstro för alla våra elever. Vårt mål är en drogfri skola där ingen

Läs mer

En liten bok om #NÄTKÄRLEK

En liten bok om #NÄTKÄRLEK En liten bok om #NÄTKÄRLEK Vi behöver mer nätkärlek! Kommentarer som smärtar. En bild som sprids. En grupp du inte får vara med i. Eller meddelanden fyllda med hat och hot. Kränkningar på nätet tar många

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Våldtäkt eller inte? - det är frågan.

Våldtäkt eller inte? - det är frågan. Våldtäkt eller inte? - det är frågan. När den nya sexualbrottslagen kom för tre år sedan var det många som välkomnade det stärkta skyddet för barn. Det slogs fast att sex med någon som är under 15 år är

Läs mer

Inledning. Utbildning till AM-körkort ska ske på moped. Under vissa förutsättningar kan Transortstyrelsen. fordonstyp, t.ex. mopedbil.

Inledning. Utbildning till AM-körkort ska ske på moped. Under vissa förutsättningar kan Transortstyrelsen. fordonstyp, t.ex. mopedbil. Inledning För att kunna köra fordon i trafiken måste du vara riskmedveten. Vid en olycka är det stor risk att du kan få allvarliga skador. Det är därför viktigt att du kan de regler som gäller i trafiken

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 37 Nr 37 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 23 maj 2011 I enlighet

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

Integritetsskydd Dag Victors förslag till lagtext

Integritetsskydd Dag Victors förslag till lagtext PM 101 2011-12-12 Yttrandefrihetskommittén Ju 2003:04 Göran Lambertz, ordförande Integritetsskydd Dag Victors förslag till lagtext 1 Inledning Vid det senast kommittésammanträdet, den 23 november, diskuterades

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde!

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! Kerstin Kristensen 2014-09-30 VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! SoL 5 kap11 - Brottsoffer 1978-2007 Lag (2007:225) Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61)

Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61) Finansdepartementet Enheten för offentlig förvaltning Konsumentenheten 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-11-02 Ulrica Dyrke Fi2015/3612/OFA/KO Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Internet - en trygg plats för alla? Vem kan man lita på? Göteborgs Stad, Social Resursförvaltning Länsstyrelsen, Västra Götaland 28 januari 2015

Internet - en trygg plats för alla? Vem kan man lita på? Göteborgs Stad, Social Resursförvaltning Länsstyrelsen, Västra Götaland 28 januari 2015 Internet - en trygg plats för alla? Vem kan man lita på? Göteborgs Stad, Social Resursförvaltning Länsstyrelsen, Västra Götaland 28 januari 2015 Karin Torgny journalist kulturvetare + vårdarinna vård och

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:32 2003-11-06 Dnr C 3/03

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:32 2003-11-06 Dnr C 3/03 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:32 2003-11-06 Dnr C 3/03 KÄRANDE L. Optiker Aktiebolag, 556150-0256, Box 104, 461 23 TROLLHÄTTAN Ställföreträdare: styrelseledamoten P. L., adress som ovan SVARANDE Axet Optik

Läs mer

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID574 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO: medlemsförsäkringar är till delar unika i sin omfattning. Olycksfallsförsäkringen

Läs mer

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är.

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är. Att känna sig trygg och bli respekterad för den man är. Det borde vara alla människors grundläggande rättighet. Tyvärr är verkligheten ofta en annan om du har en hudfärg, religion eller sexuell läggning

Läs mer

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla.

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Odödlig O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Ovan Det är svårt att själv uppskatta riskerna Tycker du som många tonåringar att mopeden ger dig frihet, rörlighet och kanske till och med status

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-01-08 :. '.. ~.r T,,,, 'j.u..l 13 (20) 10 Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden Dnr 2014/904 INLEDNING Emil Andersson

Läs mer

IT-projektet ya svenskar i trafiken

IT-projektet ya svenskar i trafiken Bakgrund och fakta IT-projektet ya svenskar i trafiken Pågått sedan 2004 i samarbete mellan FMK, NTF, Bilkåren och Vägverket Mål: ge kunskap om svensk trafiklag + påverka attityder och beteenden när det

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

HFD 2014 ref 80. Transportstyrelsen bestred bifall till överklagandet.

HFD 2014 ref 80. Transportstyrelsen bestred bifall till överklagandet. HFD 2014 ref 80 Ny praxis beträffande skattetillägg och straff för skattebrott i förhållande till Europakonventionens förbud mot dubbla förfaranden (HFD 2013 ref. 71) påverkar inte bedömningen att den

Läs mer

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM SVAR 2012-01-10 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till EU-direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och

Läs mer

RAPPORT. Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK. Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden

RAPPORT. Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK. Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden RAPPORT Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden S M P S V E N S K M A S K I N P R O V N I N G A B SMP Uppsala:

Läs mer

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2001:753 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 utfärdad den 18 oktober 2001. Regeringen föreskriver att 3 kap. 6,

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Tystnadsplikt och sekretess i vården

Tystnadsplikt och sekretess i vården Tystnadsplikt och sekretess i vården Regelverket om tystnadsplikt och sekretess i vården är komplicerat, omfattande och svårt att få en överblick över. Den här texten anger endast huvuddragen i regelverket.

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 december 2014 KLAGANDE AA, Ombud: Advokat Hans Fritzheimer Esplanaden 11, 2 tr 852 31 Sundsvall MOTPART Transportstyrelsen 701 97 Örebro

Läs mer

Forsbergs Trafikskola

Forsbergs Trafikskola 1 (5) Undervisningsplan behörighet B För dig som ska ta ett B-körkort Här följer en kort sammanfattning av utbildningen på vår trafikskola. Först visar vi en översikt av de olika delarna. I kolumnen till

Läs mer

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (6) Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Innehåll Inledning Vad är sociala medier? 2 Hjälp och råd 2 Syfte med kommunens användning av sociala medier 2 Dokumentation

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort

Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort 15-10-07 1(6) Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort Härmed fastställs regler och ansvarsförbindelse för studenters

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om en förenklad handläggningsrutin avseende snatteribrott;

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten)

Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten) Informationstext till blanketten Hälsodeklaration och intyg om synprövning Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten) Enligt 3 kap. 2 i körkortslagen (1998:488)

Läs mer

Är automatiserade förarstöd lösningen för de som på grund av sjukdom inte får inneha körkort?

Är automatiserade förarstöd lösningen för de som på grund av sjukdom inte får inneha körkort? Är automatiserade förarstöd lösningen för de som på grund av sjukdom inte får inneha körkort? Transportforum 2015 Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning Sjukdomar och

Läs mer

JÄRNVÄGSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OM HÄLSOUNDERSÖKNING OCH HÄLSOTILLSTÅND FÖR PERSONAL MED ARBETSUPPGIFTER AV BE- TYDELSE FÖR TRAFIKSÄKERHETEN

JÄRNVÄGSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OM HÄLSOUNDERSÖKNING OCH HÄLSOTILLSTÅND FÖR PERSONAL MED ARBETSUPPGIFTER AV BE- TYDELSE FÖR TRAFIKSÄKERHETEN BANVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING ISSN 1102-1314 Utkom från trycket den 2000-12-05 JÄRNVÄGSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OM HÄLSOUNDERSÖKNING OCH HÄLSOTILLSTÅND FÖR PERSONAL MED ARBETSUPPGIFTER AV BE- TYDELSE

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om videoupptagning i polisfordon vid trafikövervakning m.m.;

Läs mer

Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning för innehav av kamphundar

Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning för innehav av kamphundar Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-08-21 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning

Läs mer

Rese- och trafiksäkerhetspolicy för anställda i Bengtsfors kommun

Rese- och trafiksäkerhetspolicy för anställda i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anders Alin POLICY Antagen av Fullmäktige Paragraf 60 1(5) Rese- och trafiksäkerhetspolicy för 2 Omfattning Denna policy gäller samtliga medarbetare i Bengtsfors koncern. Policyn

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Förberedelsematerial för eleverna

Förberedelsematerial för eleverna Demokrativerkstaden i klassrummet Ett rollspel från förslag till lag 1 Förberedelsematerial för eleverna Riksdagskrysset Är du redo att bli ledamot i Demokrativerkstaden? Gör krysset nedan och se om du

Läs mer

Till dig som har anmält ett brott

Till dig som har anmält ett brott 6 Till dig som har anmält ett brott Du har anmält ett brott till Polisen. Genom din information är det möjligt för oss att utreda och förhoppningsvis klara upp brottet. Informationen kan också bidra till

Läs mer

Infotillfälle ang. intressebevakning

Infotillfälle ang. intressebevakning Infotillfälle ang. intressebevakning 02.05.2012 LAGSTIFTNING Lag om förmyndarverksamhet (442/99), Förordning om förmyndarverksamhet (889/99) SYFTE Syftet är att övervaka sådana personers rätt, som inte

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor

Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor Riktlinjer och rutiner för hantering av kommunens bilar 2014-10-24 Antagen av Kommunstyrelsen 2014-11-26 265 Dnr 2014-000398 Kontaktperson Eva Danielsson Friberg/ Jan-Olof Stoor Innehållsförteckning 1

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

kommunikation Riktlinjer Extern

kommunikation Riktlinjer Extern Riktlinjer Extern kommunikation Detta är en sammanfattning av Karlshamns kommuns riktlinjer gällande de externa kommunikationskanalerna. Hela dokumentet hittar du i First Class under Kommunikation. Som

Läs mer

Landet Demokratien. Om arbetsbladet

Landet Demokratien. Om arbetsbladet Om arbetsbladet I den här övningen får eleverna i grupper fundera, argumentera och ta ställning i demokratifrågor. Ämnets aktualitet och förankring i skolans styrdokument gör att övningen kan användas

Läs mer

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE Föredraganden Caroline

Läs mer

Meddelandeblad. Januari 2005

Meddelandeblad. Januari 2005 Meddelandeblad Mottagare: Kommunstyrelser, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, länsstyrelser, förvaltningsdomstolar, Utrikesdepartementet och Migrationsverket Januari 2005 Rättigheter inom socialtjänsten

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Yttrande över motion Hur gör vi för att skydda de allra sköraste och mest förvirrade i äldreomsorgen med hjälp av teknik

Yttrande över motion Hur gör vi för att skydda de allra sköraste och mest förvirrade i äldreomsorgen med hjälp av teknik 1 (2) 2011-08-08 Tjänsteskrivelse Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Sofie Somers 08-523 063 78 sofie.somers@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Enhörna kommundelsnämnd Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Järna

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-08-30 88 2004-08-31 2004/273-008 RIKTLINJER FÖR IT-ANVÄNDNING Riktlinjer för IT-användningen i Bromölla

Läs mer

Medlemsregler Goodgame

Medlemsregler Goodgame Medlemsregler Goodgame Riksförbundet Goodgame Tullgatan 2E 252 70 Råå tel. 0736 440882 info@goodgame.se org.nr. 802412 2718 Ansöker du om medlemskap och inte gör ett aktivt föreningsval kommer du att bli

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:20

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Internet laglöst land?

Internet laglöst land? Internet laglöst land? Internationella Brottsofferdagen Stockholm 2011-02-22 Anders Ahlqvist Dagens epistel Är Internet ett laglöst land? Motivering till svaret Eget beteende Men Laglöst? Alla lagar som

Läs mer