Susanne Eberstein, Glenn Nordlund, Sara Sjölander, Kristoffer Park. Motionär: Bo Anders Öberg, Härnösands Socialdemokratiska seniorförening förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Susanne Eberstein, Glenn Nordlund, Sara Sjölander, Kristoffer Park. Motionär: Bo Anders Öberg, Härnösands Socialdemokratiska seniorförening förening"

Transkript

1

2 2 (16)

3 3 (16) Susanne Eberstein, Glenn Nordlund, Sara Sjölander, Kristoffer Park Motionär: Bo Anders Öberg, Härnösands Socialdemokratiska seniorförening förening Dagligen stöter vi medborgare i kontakt med företag, myndigheter och övrig samhällsservice beskedet att Just nu är det många som ringer. Väntetiden varierar. Upp till 50 minuters väntetid på att få anmäla brott på teleledning, beställa telefon (Telia) är några exempel. Banker, försäkringsbolag, myndigheter, statlig verksamhet, (t.ex.skatteverket) kommuner, landsting med fler är i många stycken lika dålig. Glädjande att sjukvården på vissa områden har en bättre ordning. Tendensen är att bolagen för att tjäna pengar drar in på telefon- servicen. Försöker allt mer föra över samtal och kontakter till datakommunikation via webb och hemsidor. En annan tendens att företagen förlägger telefonservicen till låglöneländer. I Sverige finns tecken på att företagen utnyttjar samhällets bidrag för att förlägga telefonservice ut i landet. Centralisering och koncentration av verksamheter gör det mer otillgängligt och personliga besök för samtal och rådgivning är nu nästan ogörligt. En väntetid på 45 minuter för att få komma fram med sitt ärende är att överföra kostnader på kunden. För många är en sådan väntetid ogörligt om man har ett arbete, t.ex. i en kassa, löpande bandet, i en skogsmaskin, ol. Hänvisning till webb och hemsidor klaras inte av och passar inte alla. Äldre, funktionshindrade och de som ej har tillgång till dator. Det kan även gälla knappande med ett antal val/alternativ som kan vara omfattande och förvirrande. Konkurrensen är dessutom satt ur spel då alla är i stort sett lika dåliga och valmöjligheterna är begränsade. T.ex. om man söker kontakt med sin egen kommun. I vissa fall kan svårigheterna att nå den man söker utgöra en fara/risk. Detta är ett problem och måste uppmärksammas innan det går för långt. De företag som fått samhällsstöd för sin verksamhet måste ge en bra service och inte bara göra vinster på den dåliga servicen och samhällets bidrag. Övriga företag med denna dåliga service måste bli bättre och tillgängligare. Gränsen är nådd.

4 4 (16) Otaliga exempel på hur dålig servicen är och väntetiderna kan ges men troligen upplever våra riksdagsledamöter själva och de väljare man har kontakt med samma problem. Mot denna bakgrund önskar vi att våra riksdagsledamöter på ett eller annat sätt tar upp problemen och arbetar för en förbättring. just nu är det många som är missnöjda med den dåliga telefonservicen För Härnösands Socialdemokratiska seniorförening förening. Härnösand Bo-Anders Öberg Ordförande Arbetarkommunens styrelse beslutar att föreslå medlemsmötet att bifalla motionen och skicka den vidare till distriktskongressen. Härnösands arbetarekommuns medlemsmöte har beslutat att bifalla motionen. Huvudföredragande: Susanne Eberstein Bemötande är grundstenen i kontakten mellan människor. Där ingår självklart att motverka långa väntetider och snäsiga svar. Som exempel kan tas upp klagomålen på polisen. De flesta av anmälningarna om t ex polisbrott ( ca 6000 per år) rör enbart dåligt bemötande. Självklart skall alla våra statliga myndigheter och kommunala verksamheter ständigt arbete för ett bra klimat med korta handläggningstider och bra service på alla sätt. Det åligger chefer och politiker på alla nivåer att verkställa detta. Privat näringsverksamhet förlorar kunder på att ha dålig service, när det finns konkurrens. Tyvärr är det svårare när konkurrensen är satt ur spel. Bästa sättet för att åstadkomma förändringar är att vi medborgare, kunder eller brukare ständigt påtalar problemet. Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: att avslå motionen

5 5 (16) Motionär: Lena Näslund Flera oseriösa telekombolag i landet tycks ha som affärsidé att lura äldre och sjuka att byta sina fasta telefonabonnemang. Enligt Aftonbladet fick Konsumentverket 2013 in 493 anmälningar mot företag i telekombranschen. Till augusti 2014 har 415 anmälningar gjorts. Av anmälningarna som har kommit in till Konsumentverket framgår att det i flera fall är äldre och sjuka människor som känt sig lurade att teckna fasta telefonabonnemang. Återkommande i flera av anmälningarna är att konsumenterna har haft svårt att komma fram till företaget via telefon eller mejl. En anmälare skriver att hon under en dag ringde ett hundratal gånger till företagets kundtjänst utan att få hjälp. Förra sommaren stämde Konsumentverket ett av företagen och för ett par veckor sedan kom en dom som innebär att bolaget måste upphöra med sin marknadsföring. Företaget hotas annars av vite på en miljon kronor. Jag anser det både oetiskt och kriminellt att detta får fortgå. Telefonförsäljning är svårt att förbjuda men att kräva att det som har överenskommits ska skickas ut skriftligt för ett godkännande av kunden är fullt möjligt. Det har flera gånger påtalats av organisationer som företräder äldre och personer med funktionshinder påtalats att detta är ett stort problem. Till det ska också läggas den arbetstid som polisen får ägna åt alla anmälningar. Med hänvisning till min beskrivning yrkar jag att distriktskongressen beslutar att uppdra till länets riksdagsledamöter att verka för att lagstiftningen gällande telefonförsäljning ändras så att det alltid krävs ett avtal underskrivet av kunden. Lena Näslund Föredragande: Sara Häggström Kräv underskrivet avtal vid telefonförsäljning Motionären belyser ett viktigt problem som till stor del drabbar äldre, sjuka, funktionshindrade & andra svaga grupper i vårt samhälle som är lätta offer för bedrägerier.

6 6 (16) Vi anser att det är vår skyldighet att stötta dessa grupper så vi ser det som en självklarhet att verka för att det skall krävas underskrivna skriftliga avtal vid telefonförsäljning. Arbetarekommunens styrelse föreslår representantskapet: Att bifalla motionen och överlämna den till distriktskongressen som sin egen. Representationskapet beslutade enligt arbetarekommunensstyrelsens förslag: Att bifalla motionen och överlämna den till distriktskongressen som sin egen. Huvudföredragande: Sara Sjölander Distriktsstyrelsen delar motionärens åsikter kring att lagstiftningen kring distansförsäljning måste skärpas. I distandsförsäljningslagen så har konsumenten en garanterad ångerrätt, men precis som motionären också lyfter fram så kringgår säljaren detta genom att göra sig onåbar. Distriktsstyrelsen menar dock att lösningen kan diskuteras, detta kan lösas på andra sätt än att ställa generalla krav på underskrivna villkor. Med dagens IT-utveckling så skulle en signatur med bank-id vara en lösning, andra seriösa telefoniförsäljare använder sig idag av inspelade sekvenser där man som kund uppger personnummer och att man är villig att ingå avtal på de villkor som läses upp i samband med telefonsamtalet. Båda dessa lösningar kan juridiskt likställas med en skriftlig signatur i samband med tecknande av avtal. Utvecklingen av detta sker dock av frivillighet från företagen själva. Genom att bifalla motionen skulle det inte räcka med antingen ett ja, eller nej i telefonen, utan kompletteras med antingen en skriftlig signatur, digital signatur eller inspelad sekvens där man som kund medger att man tecknar avtalet. Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar: att bifalla motionen

7 7 (16) Motionär: Marie Sjöbom Olsson Idag får mopedbilar ha högsta tillåtna hastighet 45km i timmen, en A-traktor är högsta tillåtna hastigheten 30 km i timmen medan dagens traktorer efter vägarna får köra 50 km i timmen. Mopedbilar är till största del tillverkade i plast. De är inte tillverkade med deformationszon, vilket innebär att de inte är uppbyggd med ett passivt säkerhetssystem passivt säkerhetssystem innebär att föraren sitter säkrare vid en eventuell trafikolycka. En A-traktor däremot som är en ombyggd bil i grunden med detta passiva säkerhetsystem får endast köra 30 km i timmen. En A-traktor har en stålram i grunden, vilket är säkrare till skillnad mot en mopedbil. Att höja hastigheten för A- traktorer till 45 km i timmen skulle leda till ett bättre flöde i trafiken, undvika bilköer och hastiga omkörningar. Att tillåta enkellåda med varvtalsregulator skulle utgöra lägre varvstal=mindre koldioxidutsläpp vilket också således skulle vara bra för vår miljö. Yrkande: Därför vill jag att man höjer hastigheten på A-traktorer till 45 km i timmen samt tillåter enkellåda på A-traktorer. Sundsvall Marie Sjöbom Olsson Anledningen till att man endast tillåter 30 km/h på A-traktorer är helt och hållet kopplat till trafiksäkerhet. Dessa kan ha en mycket stor tjänstevikt och utgör därmed en fara för medtrafikanter eftersom tjänstevikten är direkt kopplad till den skada som uppstår vid eventuell olycka. När det gäller att tillåta enkellåda på grund av miljöskäl så är nog det bästa sättet att minska miljöpåverkan att man inte använder sig av det ofta gamla motorerna som oftast är fallet i A-traktorer. Styrelsen föreslår därför att representantskapet beslutar att sända motionen till distriktskongressen som enskild. Representantskapet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att skicka motionen till distriktskongressen som enskild.

8 8 (16) Huvudföredragande: Kristoffer Park En A-traktor är ett arbetsredskap och inte ett transportmedel det är anledningen att man inte får ha mer en två passagerare. Det är viktigt att ha med sig i beaktande att a-traktorn finns till för att vara ett arbetsredskap när man behandlar den här motionen. Idag är det sällan man ser att den används till sitt urspungliga ändamål utan den vanliga användningen är som transportmedel för ungdomar. Det finns regler för hur en a-traktor ska vara konstruerad det regleras i Vägverkets föreskrifter om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass 2, här är den stora skillnaden jämfört med en mopedbil, om en a-traktor skulle gå fortare en 30km/h så skulle den idag med definition räknas som bil och med de krav det innebär. Det kan vid första anblicken av en a-traktor se ut som en personbil och man drar då slutsatsen att den är lika trafiksäker som en sådan men ur flera aspekter skiljer sig säkerheten mellan de olika typerna åt, ett sådant exempel är kravet på bälte. Men det främsta skälet till att det är olämpligt att höja hastighetsbegränsningen för a- traktor är cyklister och fotgängares säkerhet. Risken för att en människa som blir påkörd av en bil dör är mycket hög vid 50 kilometer i timmen men liten vid hastigheter under 30 kilometer i timmen. Trafikforskare från Lunds Tekniska Högskola har analyserat fotgängarolyckor och kommit fram till att en bilist som kör 30 kilometer i timmen kan samspela med gående och cyklande på ett helt annat sätt än den som kör 50 kilometer i timmen. Distriktsstyrelsen föreslår att distriktkongressen beslutar att avslå motionen Motionär: Övrebygdens Socialdemokratiska förening Många kör bil trots att de vet att de har dålig syn och svårt att läsa vägskyltarna. Några krav på regelbundna syntester hos bilförare finns dock inte i Sverige. Allt fler anser att det borde vara obligatoriskt för bilförare att kontrollera synen när de förnyar sitt körkort. Men i Sverige behövs inget syntest. Inte heller krävs att äldre kontrollerar synen regelbundet. Där skiljer sig Sverige från många andra europeiska länder där syntester måste göras vartannat, vart femte eller vart tionde år, från år och uppåt.

9 9 (16) Det är konstigt att det inte anses lika allvarligt att sätta sig i bilen med nedsatt syn som att köra berusad. Synfel försämrar förares reaktionsförmåga och de blir en fara för sig själva och andra i trafiken. Problem med synen kan påverka bilkörningen, det kan bli svårare att läsa vägskyltar och köra när det är mörkt, i dåligt väder eller i starkt solljus. Såväl bilskolor som försäkringsbolag och Optikerförbundet har efterfrågat regelbundna synkontroller och syntest när körkort ska förnyas. I dagsläget är endast läkare skyldiga att anmäla om de misstänker att en förare fått sämre syn. Synkrav för körkort idag: * När du ansöker om körkort måste en legitimerad optiker undersöka om din syn uppfyller kraven för körkort. Denne gör en synskärpekontroll och ett synfältsprov. * Om kraven inte uppfylls får du reda på vilken typ av korrigering som krävs för att du ska få köra bil. * Synskärpan måste vara minst 0.5 med hjälp av glasögon eller kontaktlinser när man ser med båda ögonen. * Färgblindhet utgör inget hinder för innehav av A- och B-körkort. * Däremot finns restriktioner mot exempelvis dubbelseende, nattblindhet och plötslig minskning av synskärpan. Källa: Körkortsportalen Övrebygdens Socialdemokratiska förening föreslår att: våra riksdagsledamöter får i uppdrag att arbeta för att ändra kraven vid förnyelse av körkort så att alla måste genomgå en synundersökning vid förnyelse av körkortet oavsett ålder eller behörigheter. Övrebygdens Socialdemokratiska förening beslutade anta motionen som föreningens vid styrelsemöte Föredragande: Per Nylén Ändring av krav vid förnyelse av körkort alla behörigheter Motionären menar att alltför många kör bil trots att de skulle behöva korrigering för att kunna framföra fordonet på ett trafiksäkert sätt. Det finns dock ingen statistik över hur många det rör sig om. Synen är bara en faktor som påverkar en människas förmåga att köra trafiksäkert. Idag har läkarna av Socialstyrelsen uppdraget att anmäla de fall där de anser att en person inte bör få behålla sitt körkort. Enligt 1177 Vårdguiden är erfarenheten hos ögonläkare och optiker att man i allmänhet är väl medveten om sin syn och söker [hjälp] när man märker att något är fel. Mot bakgrund av att vi har en

10 10 (16) anmälningsplikt samt att de flesta självmant söker hjälp borde inte krav på synundersökning behövas. Dock ställs redan idag krav på synundersökning vid anskaffandet av körkortstillstånd, och ett införande av krav skulle därför harmonisera förfarandet vid förnyelse av körkort. Dessutom kan detta idag ske på ett enkelt sätt genom att undersökande optiker eller läkare skickar in synintyget via en e-tjänst, på samma sätt som sker vid förnyelse av körkort med högre behörigheter. Arbetarekommunens styrelse föreslår representantskapet: Att bifalla motionen och överlämna den till distriktskongressen som sin egen. Representationskapet beslutade enligt arbetarekommunensstyrelsens förslag: Att bifalla motionen och överlämna den till distriktskongressen som sin egen. Huvudföredragande: Susanne Eberstein Hälsan har en stor betydelse vid framförande av fordon anmäldes 2700 förare av läkare som varande uppenbart olämpliga förare. Lagen har numera ändrats till olämplig som förare. Kraven har således skärpts på läkarna att anmäla. Om man betänker att personer per år diagnostiseras med bara demens och stroke så innebär det att många människor på våra vägar kanske inte borde finnas där. Krav har under åren ställts i motioner om obligatoriska hälsokontroller på äldre bilförare, men har inte vunnit gehör. Många människor slutar frivilligt att köra när de eller omgivningen förstår att det inte är lämpligt längre. De flesta olyckor förorsakas trots allt av unga människor som med god hälsa är våghalsiga eller okunniga. Att lagstiftningen idag endast kräver olämplighet innebär att ett viktigt steg tagits och bör få verka innan man gör ytterligare förändringar. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta att avslå motionen Motionär: Sophia Beyer Ett någorlunda nytt fenomen på internet och i sociala medier är att vi ser människors privata sex- eller nakenbilder spridas och delas mot personens vilja. Det kallas i vardagligt tal för hämndporr eftersom bilderna ofta sprids som hämnd av en ex-

11 11 (16) partner eller någon annan som önskar skada personen på bilden. Det finns sidor på internet enbart dedikerade till att publicera sexuella bilder som hämnd ihop med kränkande kommentarer från de som tittar på sidorna. Ofta postas även offrets kontaktuppgifter, var hen går i skolan eller arbetar, osv. Detta gör att offret kan utsättas för ytterligare kränkningar från andra personer som ser bilderna, om och om igen. Hämndporr bygger på förnedring och skam. För den som utsätts är detta en oerhört stor kränkning. Av polisen beskrivs sexualbrott som "när någon utsätts för en sexuell handling mot sin vilja". Men idag finns ingen formulering i sexualbrottslagen om intima bilder som sprids mot offrets vilja. Istället faller dessa kränkningar ofta mellan stolarna av olika regler. Det kan till exempel bli en fråga om upphovsrättsbrott. Det kan också hamna under förtal, eller PUL. I de flesta fall blir det inte ens någon rättegång eftersom åklagare inte väcker åtal med hänsyn till rättsläget. Det blir godtyckligt och oklart vad som gäller. Lagstiftningen fångar heller inte den sexuella kränkningen i brottet vilket gör att även vid dom värderas just det för lågt. Därför yrkar motionären Att länets riksdagsledamöter får i uppdrag att verka för en ny lagstiftning som inbär att spridande av intima bilder och/eller filmer av en individ mot deras vilja/utan deras samtycke ska vara straffbart samt Att länets riksdagsledamöter får i uppdrag att i den mån det är möjligt verka för att den nya lagen skrivs in i sexualbrottslagen Inlämnad den 19 november 2014 av Sophia Beyer Styrelsen föreslår att representantskapet beslutar att bifalla motionen och skicka den till distriktskongressen som arbetarekommunens egen. Representantskapet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att skicka motionen till distriktskongressen som arbetarekommunens egen. Huvudföredragande: Glenn Nordlund Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning och analys gällande den problematik som beskrivs i motionen. Företeelsen att lägga ut sex- eller nakenbilder/videor utan samtycke på personer har i princip funnits sedan internets tillkomst, men i takt med att förekomsten av sociala medier och plattformar för kommunikation blivit allt fler har också möjligheten att sprida detta material ökat markant.

12 12 (16) När det gäller internet och ny teknik tenderar den rättsliga apparaten och lagstiftningen att hamna på efterkälken eftersom utvecklingen ofta sker mycket snabbt. Just detta problem är dock som sagt inte nytt, men det är först på senare år som debatten tagit fart om hur man mer effektivt ska kunna lagföra denna typ av kränkningar. Det är en allmän uppfattning att den lagstiftning som finns idag gör rättsläget oklart utifrån dels vad som betraktas som lagligt i sig och dels vilka lagar och lagrum som kan användas för att komma åt problemet. Vare sig man ser på företeelsen som ett ärekränkningsbrott eller brott mot exempelvis PUL så är det högst osäkert om det leder till åtal. Förtal och förolämpning är heller inte brott som faller under allmänt åtal annat än i undantagsfall, eller i fall då brottsoffret är under 18 år. Dessa oklarheter i lagstiftningen gör också att åtal sällan väcks och att förövaren i många fall döms till låga straff. De skadestånd som döms ut är ofta heller inte stora, sett till att den kränkning som personen utsätts för kan vara livslång (då bilderna kan leva kvar på nätet under oöverskådlig tid). Som motionären påpekar i motionen finns inget idag formulerat i sexualbrottslagstiftningen kring denna typ av fenomen, trots att det är uppenbart att det handlar om en sexuell kränkning. Vi kan dock se att allt fler länder nu börjar agera kring dessa frågor, Frankrike, Tyskland och Israel är exempel på länder där hämndporr nu rubriceras som ett specifikt brott och där personer som sprider detta vidare kan dömas till fängelse. Distriktsstyrelsen instämmer i motionärens yrkanden om att en ny lagstiftning bör införas som gör det straffbart att sprida intima bilder/videor av en person mot deras vilja/utan deras samtycke. Med hänsyn taget till de juridiska aspekterna är det också rimligt att verka för att en sådan ny lag också skrivs in i sexualbrottslagstiftningen, varför distriktsstyrelsen även föreslår bifall till den andra att-satsen. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta att bifalla motionen Motionär: Marie Sjöbom Olsson Antal brott ökar i Sverige, till exempel överfall, våldtäkt, inbrott, misshandel och personer med drogrelaterade problem. Medborgarna känner sig otrygga. Förr fanns det närpoliser i vissa områden som hade kontor på orten. Det ledde till en ökad trygghet hos medborgarna och att boende hade en nära kontakt med Rättsväsendet.

13 13 (16) På så vis skapades också en relation emellan medborgarna och polisen vilket ledde till att man får en naturlig kontakt emellan och att man kunde känna sig tryggare. Yrkande: Därför vill jag att man skall återinföra närpoliskontor i utsatta områden. Sundsvall Marie Sjöbom Olsson Styrelsen menar att det är viktigare att använda polisens resurser till fler poliser så att man kan finnas på plats ute i kommundelarna än att bekosta närpoliskontor. Styrelsen föreslår därför att representantskapet beslutar att motionen skickas till distriktskongressen som enskild. Representantskapet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att skicka motionen till distriktskongressen som enskild. Huvudföredragande: Sara Sjölander Distriktsstyrelsen delar arbetarekommunens bedömning att i huvudsak bör polisens resurser läggas på polisiära aktiviter och mindre resurser läggas på kontor. Styrelsen tror att det är mycket mer effektivt att polisen rör sig ute i samhället, inte minst i de mest utsatta områdena, än att de ska vara inhysta på kontor. Närpoliskontoren, främst på landsbygden, var inte helt sällan stängda, vilket skapade en hel del diskussioner och också frustration bland befolkningen. Den personliga kontakten kan också skapas mellan befolkningen och poliser som utgår från en annan ort. Polisen genomför en stor omorganisation, där den tidigare länspolisorganisationen har just övergått till en gemensam polismyndighet. Distriktsstyrelsen menar att den nya polisorganisationen bör få möjlighet att sätta sig och utvärderas, innan nya omorganisationer inleds. Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att avslå motionen Motionär: Gunnar Nordström

14 14 (16) På senare tid har flera personer som varit beväpnande eller uppträtt hotfullt dödats eller blivit allvarligt sårade. Vanligen har den misstänkte brottslingen varit drogpåverkad eller psykiskt sjuk. Frågan är om inte den olyckliga utgången berott på onödigt bryskt ingripande eller på grund av att polisen använt sig av hålspetsammunition. Polisen har rätt att använda våld när det anses nödvändigt av omständigheterna. Polisen kan skydda sig och undvika dödligt våld genom användning av sköldar, isolering, väntan tills den anfallande lugnar ned sig, kampsportsmetoder eller exempelvis elpistoler. Hålspetsammunition ger extra stora skador. Så kallad expanderande ammunition är i krig förbjuden redan i Haagkonventionen. Jag föreslår därför att i Polislagen eller Polisförordning det tydligt skall framgå att minsta möjliga våld skall användas att hålspetsammunition inte får användas att distriktets riksdagspolitiker tar kontakt med regeringen i dessa frågor Gunnar Nordström Motionären beskriver ett problem med polisens våldsanvändning, samt den typ av ammunition som svensk polis idag använder. Motionären föreslår följande: att minsta möjliga våld skall användas att hålspetsammunition inte får användas att distriktets riksdagspolitiker tar kontakt med regeringen i dessa frågor Styrelsens uppfattning gällande polisens våldsanvändning. Är att polisen ska använda det våld som krävs för att oskadliggöra en farlig person eller för att skydda samhället och dess medborgare. Att staten har så kallat våldsmonopol är en viktig princip, men övervåld kan trots detta aldrig accepteras. Detta är något som poliser fokuserar på i sin utbildning och något övervåld förespråkas inte, även om ett ingripande ibland kan framstå som brutalt. Gällande den så kallade hålspetsammunitionen så har den varit omdebatterad. Motionären beskriver att hålspetsammunition mycket riktigt är förbjuden i Haagkonventionen från år Detta gäller dock endast militärt bruk. Från år 2003 är denna typ av ammunition den svenska polisens tjänsteammunition. Polisen gör ca 1,3 miljoner ingripanden varje år. Av dessa så avlossas ca 40 skott. 20 är

15 15 (16) varningsskott och 20 så kallad verkanseld. Polisen har idag pepparspray samt fjäderbatong att tillgå för att avvärja hotfulla situationer. Givet då, att alla försök till dialog är uttömda. Enligt polisen själva som hänvisar till forskning, så är hålspetsammunitionens största fördel att den stannar i målet och inte riskerar att träffa någon utöver den som kulan är avsedd för. Den tidigare 9 mm helmantlade ammunitionen går istället rätt igenom målet och kan orsaka vådaskott. Frågan om polisens ammunition är komplex och kräver djupgående studier i ämnet. Även om ett utbyte av hålspetsammunitionen skulle vara motiverat, så bör frågan i så fall utredas noggrant. Styrelsen föreslår därför att representantskapet beslutar att sända motionen till distriktskongressen som enskild. Representantskapet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att skicka motionen till distriktskongressen som enskild. Huvudföredragande: Kristoffer Park Motionen tar upp två saker som debatterats flitig i media de senaste åren, polisens ammunition och övervåld. Motionären föreslår att det i polislagen alt polisförordningen ska framgå att minsta möjliga våld skall användas. Det är ett rimligt krav och distriktsstyrelsen anser att det redan idag är tydligt, i polislagen paragraf 8 går det att läsa : polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift skall under iakttagande av vad som föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Måste tvång tillgripas, skall detta ske endast i den form och den utsträckning som behövs för att det avsedda resultatet skall uppnås. När det gäller polisens ammunition så har Sundsvall AK beskrivit detta på ett utomordentligt vis. Det man kan tillägga är att det är ingen tillfällighet att polisen bytte ut den tidigare ammunitionen till en hålspetsammunition. Det gjordes grundliga tester och en av de främsta fördelarna med den nya ammunitionen är att risken för tredje person minskar drastiskt. Att det minskar risken beror på flera olika anledningar men för att nämna några så räcker det att bara avlossa ett skott med den nya ammunitionen medan med den tidigare kunde krävas flera skott och med det ökade det risken att tredje person skadas. Precis som Sundsvalls AK beskiver så har hålspetsammunition den fördel att uppstoppningseffekten är god och det gör att om polisen avlossar ett skott som går emot en vägg så är risken att en person som befinner sig bakom vägen skadas väldigt liten.

16 Distriktstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att avslå motionen 16 (16)

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

UE1 Utlåtande: Kongress 2017... 2

UE1 Utlåtande: Kongress 2017... 2 KONGRESS 2017 UE1 Utlåtande: Kongress 2017... 2 2015 års kongress har tema jobb och ska i ett första steg fortsätta utvecklingsarbetet kring en jobbpolitik mot valrörelsen 2018, men kongressens uppdrag

Läs mer

Feministiskt Initiativ

Feministiskt Initiativ Vänsterpartiet 1. Om ert parti går ut som vinnare i valet 2014 och har en majoritet i riksdagen, kommer ni då införa en samtyckeslagstiftning? Om nej, varför inte? Ja. Ett samtyckeskrav markerar att sex

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Det goda samtalet - samtalets betydelse mellan polis och våldsutsatta kvinnor Susanne Kanon Abstract Kvinnovåldet

Läs mer

Integritetsåret 2009

Integritetsåret 2009 Integritetsåret 2009 Nya lagar, lagförslag, beslut och tekniker som påverkade den personliga integriteten under året Integritetsåret 2009 Nya lagar, lagförslag, beslut och tekniker som påverkade den personliga

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik. s juridiska årsbok 2015» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.» 1 Inledning Innehållsförteckning För fjärde året i rad har vi på tagit fram en juridisk årsbok. Rapporterna är ett led i

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp F Rättsväsende

Motioner och utlåtanden. Grupp F Rättsväsende Motioner och utlåtanden Grupp F Rättsväsende Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion F1 Skärpt straff för försäljning av piratkopierade cigaretter i butik...5 Husby s-förening

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If?

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? - En artikel om klagomålshantering och beskrivning av If Skadeförsäkrings klagomålshantering. Johan Ohlsson - Klagomålsansvarig för

Läs mer

Motioner. Närodlad rättspolitik. Lokalt brottsförebyggande arbete - Motion 9.1 Behandlas av kommitté nr: 12

Motioner. Närodlad rättspolitik. Lokalt brottsförebyggande arbete - Motion 9.1 Behandlas av kommitté nr: 12 Motioner Närodlad rättspolitik Lokalt brottsförebyggande arbete - Motion 9.1 Centerpartiet antog vid partistämman 2013 en rad beslut för att stärka det lokala trygghetsarbetet. Bland annat beslutades att

Läs mer

Partikongressmotioner 2009 H - N

Partikongressmotioner 2009 H - N Partikongressmotioner 2009 H - N H Sjukvård, tandvård, omsorg I Skola, utbildning J Bostad K Sociala frågor L Kultur M Lagar, Brott N Organisation Motion H07X Motion angående funktionshindrades rätt till

Läs mer

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Nya vårdnadsregler Från och med den 1 juli 2006 gäller nya regler rörande vårdnad, boende och umgänge. Meddelandebladet behandlar

Läs mer

REGIONAL UTVECKLING Motion 13 Tydligt socialdemokratiskt miljöprogram för Stockholms län...32 Motion 14 Bygg bostäder på Bromma flygplats...

REGIONAL UTVECKLING Motion 13 Tydligt socialdemokratiskt miljöprogram för Stockholms län...32 Motion 14 Bygg bostäder på Bromma flygplats... INNEHÅLL VÄLFÄRD Motion 1 Flytta in socialtjänsten i skolan...3 Motion 2 Den kommunala välfärden valmöjligheter och system med kvalitetsval...4 Motion 3 Utvecklad konsumentpolitik...7 Motion 4 Äldreomsorg

Läs mer

Våld i nära relation. Handlingsplan

Våld i nära relation. Handlingsplan Våld i nära relation Handlingsplan Förord I Sverige drabbas dagligen mellan 200 och 300 kvinnor av våld utfört av en man de har eller har haft en nära relation med, i flera fall finns det barn som bevittnar

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Sexuell exploatering av barn och ungdomar vad vet de som möter barnen?

Sexuell exploatering av barn och ungdomar vad vet de som möter barnen? Sexuell exploatering av barn och ungdomar vad vet de som möter barnen? En inventering av kunskaps- och resursbehov Stiftelsen Allmänna Barnhuset - 1 - Sexuell exploatering av barn och ungdomar vad vet

Läs mer

KOMMITTÉ 5 - RÄTTSVÄSENDE, CIVILRÄTT, DEMOKRATI OCH INTEGRITET

KOMMITTÉ 5 - RÄTTSVÄSENDE, CIVILRÄTT, DEMOKRATI OCH INTEGRITET S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 1 1 O m r å d e 5 Område: Sidantal: Rättsväsende, civilrätt, demokrati och integritet 24 KOMMITTÉ 5 - RÄTTSVÄSENDE, CIVILRÄTT, DEMOKRATI OCH INTEGRITET

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Prylar för miljarder En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Växande näthandel visar att vi litar på varandra För bara tio år sedan skedde nästan all handel med begagnade

Läs mer

En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012. Brukarstödcentrum. HSO Göteborg

En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012. Brukarstödcentrum. HSO Göteborg En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012 Brukarstödcentrum HSO Göteborg Besöksadress: Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg Postadress: Brukarstödcentrum, HSO Göteborg, Box 120 53, 402 41

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer