AIS Arkitekter i Sverige: Ideell och Fackligt Obunden Yrkesförening för Arkitekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AIS Arkitekter i Sverige: Ideell och Fackligt Obunden Yrkesförening för Arkitekter"

Transkript

1 AIS Nättidning 2015:01 Februari 2015 AIS Arkitekter i Sverige: Ideell och Fackligt Obunden Yrkesförening för Arkitekter Varmt välkommen till AIS Arkitekter i Sveriges nättidning AvISen 2015:02 där vi som alltid publicerar texter om ämnen som vi anser berör oss och vår profession. Vi hoppas att du finner tidningen intressant och underhållande. I detta nummer publiceras styrelsens inlämnade synpunkter beträffande kommande organisatoriska förändring av Arkitekturmuseum mot Statens centrum för arkitektur och design i Moderna museet. Dessutom redovisar vi en inlaga om Arkdes och dess verksamhet av vår nestor Sven Danielsson, en personlig kommentar om Arkitektuppdraget av Hans G. i samma ämne, samt en notis om hanteringen av Gasklocka 3 och 4 i Norra Djurgårdsstaden av Ann Lindegren Westerman. Ett nummer med bara text, men läs det i all fall. Nu vill red. gärna se några insända reflektioner att publicera i kommande nummer. Om du har ett inlägg vill redaktionen gärna ha texten i ett World-dokument och eventuella bilder i en separat pdf- eller jpg-fil. Välkomna med era inlägg, medlemmar! Red. AIS Arkitekter i Sverige är en ideell och fackligt obunden yrkesförening för Arkitekter. Föreningens fokus är att verka som en informerande och nätverkande kunskapsorganisation. AIS arbetar för att samla landets kvalificerade arkitektkår, attrahera de mest engagerande debattörerna och erbjuda en kompetens- och kunskapsorienterad plattform centrerad kring den yrkestitel, Arkitekt AIS, som är ett bevis på dess medlemmars kvalifikationer. För ansökan om medlemskap, se Sid 1:55

2 Stockholm den 11 maj 2015 Till Regeringskansliet Kulturdepartementet Avser synpunkter på Promemoria Ku2015/01253/KY Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna museet en kraftsamling för konsten, arkitekturen och formen. Synpunkter lämnade av den ideella arkitektföreningen AIS, Arkitekter i Sverige. Box 838, Stockholm, Tel: Vi vill i detta sammanhang påpeka att Sveriges Arkitekter, som på sidan 10 i promemorian beskrivs som en ideell förening, är en facklig förening tillhörig SACO. AIS är en ideell förening för yrkesutbildade arkitekter. 1. Bakgrund (enligt punkterna i promemorian) I promemorian föreslås samla uppgifterna för Moderna museet och Statens centrum för arkitektur och design i en myndighet med namnet Moderna museet. AIS anser att om så sker, det borde stärka Arkitekturens ställning inom museet genom att Arkitektur och stadsplanering i ett gestaltningsperspektiv kan få en större plats och ökat inflytande i museets kommande utställningar och aktiviteter inte minst med tanke på hur viktiga dessa frågor är i dagens samhälle. Arkitektur är den enda konstart som är funktionell och som berör alla i samhället. Arkitektur med stadsbyggnad berör oss alla 2. Myndigheter som berörs av organisationsförändringen. Statens centrum för arkitektur och design, Arkdes, har sin grund i kärnverksamheterna att bevara och förvalta det arkiv av ritningar, modeller mm som donerats till Museet sedan Arkitekturmuseet bildades som stiftelse 1962 av dåvarande Svenska Arkitekters Riksförbund, SAR. För detta ändamål ritades och byggdes de nuvarande lokalerna med arkiv, forskningssal, bibliotek och läsesal i en välfungerande helhet inom Moderna museets olika delar. AIS understryker vikten av att dessa lokaler och aktiviteter bevaras som en del av museets kärnverksamhet, som det uttrycks i 3 Myndigheten ska vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten och hålla samlingarna tillgängliga för allmänheten. Samlingsområdet omfattar de föremål som har samband med myndighetens uppgifter inom arkitekturområdet. Verksamheten sköts idag på ett utmärkt sätt. Arkiv- och biblioteksuppgiften är en förutsättning för den tänkta utvidgade verksamheten som föreslås under rubriken Mötesplatsuppgiften. 5. Överväganden och förslag. 5.2 Mötesplatsuppgiften Stor vikt i det lagda förslaget läggs på något som kallas mötesplatsuppgiften. Den finns redan för Arkdes, men har hitintills inte givit det resultat som förväntats. Kan sammanslagningen med Moderna museet ge bättre förutsättningar? Detta är en viktig fråga! Arkdes inriktning förutom att förvalta och hålla samlingarna öppna för allmänheten är ju relaterat till en konkret verklighet: arkitektur i sin vidaste bemärkning genom byggande, stadsplanering och utformning av föremål som bruksvara. Ämnesområdet innehåller både teoribildning och konkret verklighetsanknytning. Moderna museets samlingar är huvudsakligen inriktade på måleri och skulptur som konst. Det är viktigt att även i fortsättningen hålla isär dessa verksamheter. Sid 2:55

3 En mötesplatsuppgift bygger på att tydliggöra vad som skiljer och vad som förenar konst och arkitektur och att bredda förståelsen för dessa verksamheters förutsättningar. Vad som skiljer och vad som förenar konst, arkitektur och design ger det spänningsfält som är mötesplatsuppgiftens uppgift att hålla fram. Här kan en meningsfull dialog med allmänheten ske! Det skulle i bästa fall leda till nytänkande som skulle ge internationellt eko. Styrelsen för AIS genom Ann Lindegren Westerman, Arkitekt AIS, TeknDr Mobil: KULTURDEPARTEMENTETS INORDNANDE AV STATENS CENTRUM FÖR ARKITEKTUR OCH DESIGN I MODERNA MUSEET Av Sven Danielsson Sammanfattning av skrivelse Arkitektur erkänns som konstart tillsammans med måleri och skulptur Kulturdepartementets argument för samordning av Arkitektur- och Moderna Museet är. Ekonomi, flexibilitet och rumssaverkan. Kommentar avvägning mellan arkitektur och övrig verksamhet är viktigast. Arkitekturen måste vara självständig och uppgiften målsättningen vara klart definierad. Här är ett utkast till Arkitekturens verksamhet Arkitekturmuseet har idag speciallokaler för sin verksamhet. Arkitekturmuseets samlingar har ca 3.5 miljoner ritningar som måste vårdas och samlingen hållas aktuell. De ska också vara tillgängliga för forskare och andra på pedagogiskt sätt. Guidade visningar kan bidra till information om samlingarna. Kopplingen till Sveriges arkitekturhistoria och dagens miljö skall framgå. Arkitekturmuseet skall ha tema var femte månad riktade till allmänheten. Moderna medel, som film, video, affischer, ritningar, modeller och föredrag är nödvändiga för att få ett tydligt ansikte utåt. Ett samarbete med dagens arkitekter är viktigt. Till varje tema upprättas specialbroschyrer. Exempel kan vara byggnader och miljöer från olika delar av landet, som är intressanta. Även en aktuell arkitekttävling kan ingå liksom aktuella arkitekturfrågor. Lokaler måste finnas för tillfälliga utställningar. Skisserade programpunkter och arbetssätt kommer att göra arkitekturmuseet levande och intressant för allmänheten samt ge arkitekter möjlighet att medverka i och påverka arkitekturmuseet. Arkitekturmuseets omväxlande och utåtriktade verksamhet görs till en naturlig mötesplats för arkitekter samt med nära anknytning till form och gestaltning. Arkitektur är den konstart som är den mest betydelsefulla för människor och miljö och måste därför ha en funktionell plats i Moderna Museets arkitektur. För genomförandet av detta, måste en utredning tillsättas, som ger ett praktiskt och ekonomiskt underlag. Det är nödvändigt för att få tillräcklig del av den gemensamma budgeten för arkitektur, måleri och skulptur. Arkitektur är den enda konstart som är funktionell och som berör alla i samhället. Den har storskalig funktion som påverkar människor, miljö och samhälle. Därför måste arkitektur, oavsett administrativ och politiskt ledning, kunna arbeta med sina uppgifter på ett fackmässigt sätt. Sid 3:55

4 PERSONLIG KOMMENTAR: Vad Arkitektuppdraget bl a skulle kunna innehålla av Hans Göransson Vi erfar just nu en process, inte bara i Sverige utan i hela världen, en snabb och påtaglig förändring av civilisationens villkor drastiskt många fler människor än någonsin flyttar till, bor och livnär sig i städer, och lämnar landsbygden för gott. Historiskt sett har stad och land normalt haft ett ömsesidigt lokalt framväxt förhållande. Så är det i allt mindre grad, se er omkring. Vad betyder detta för framtiden? Vissa städer expanderar starkt med växtvärk, andra krymper med sviktande samhällsservice och kulturellt utbud, för att inte tala om landsbygdens villkor. Jag tror att detta hör till det viktigaste vi måste diskutera, hållbar utveckling av staden och hällbar utveckling av landsbygden - samtidigt. Utvecklingens drivkrafter är naturligtvis komplexa och mångfacetterade, olika i skilda delar av världen. Men det finns kraft som tycks vara universellt utspridd, hur destruktiv den än är och trots att vi borde veta bättre vid det här laget: Kortsiktigt ekonomiskt tänkande - kardinalsynd och hållbarhetens motsats. Låt mig bara just nu ta något enkelt exempel på hur det präglar vår vardagliga verksamhet och byggandet i allmänhet.. Med arkitektur menar vi huvuddelen av den byggda miljön, alltså det fysiska, människotillverkade ramverket för våra individuella och gemensamma liv. Ska vi föra en meningsfull diskussion om arkitekturens ställning och möjliga utveckling måste vi se det så, som ett samlingsnamn för byggandets resultat och dess inverkan på våra liv. Arkitektur har starka samhällsbärande karaktärer. Vi har också inrättat oss för det, med samhällsinstitutioner som är tänkta att ingjuta och kontrollera demokratiska, juridiska och just samhällsbärande och hållbara aspekter i både byggproduktion och byggenskapens resultat. Men det är naturligtvis inte hela bilden av vad som styr byggandet: Låt oss så att säga follow the money för en stund. Byggandet har i huvudsaker två aspekter och apparater för det: - att få byggnader till stånd och att tjäna pengar på det (entreprenörerna) med i huvudsak kortsiktigt ekonomiskt perspektiv, i börsnoterade fall kvartalsekonomiskt, inget hemligt med det. - att upprätthålla byggnaders tillstånd, äga och hyra ut lokaler/bostäder och att tjäna pengar på det (förvaltarna). Förvaltning/drift är långsiktiga aspekter i sig och huvuddelen av förvaltarledet försöker ha ett motsvarande perspektiv, men naturligtvis finns aktörer som i första hand spekulerar i och drar nytta av kortsiktiga värdeförändringar utan att delta i det uppehållande förvaltnings- och förädlingsarbetet, vilket gör deras perspektiv kortsiktigt och samhälleligt destruktivt. Det finns naturligtvis en andra förvaltarkategori, dvs de som äger och förvaltar fastigheter för att själva vara brukare där, men de påverkar inte vårt resonemang nämnvärt och lämnas i just detta sammanhang åt sidan. Låt oss då betrakta kortsiktighetens karaktär och betydelse i ett ständigt aktuellt sammanhang som exempel: bostadsbyggande och hållbar stadsutveckling: - Vi känner väl behovet av förnyade och förbättrade planeringsmodeller för att göra våra bostadsområden till just ett bättre ramverk för våra individuella och gemensamma liv, rikare och mer sammansatt och närmande sig det vi menar när vi talar om stadsliv. Vi behöver inte gå in mer på denna bakgrund just i detta sammanhang. Sid 4:55

5 - Kommunernas planeringsverktyg för bygg och miljö, som stadsbyggnadskontor, exploateringskontor, gatukontor, kan i bästa fall ena sig om ambitioner för att driva denna utveckling, men gör det inte alltid stuprörstänkande är en alltför vanlig åkomma i sammanhanget. Sedan sviktar ofta resurserna för att utföra de planeringsmoment som ska utgöra anvisningen för byggandet, inte minst den arkitektoniska grunden. Resultatet är att exploatören driver planeringsprocessen under visst överinseende av stadsbyggnadskontor m fl, vilka sedan slutgiltigt godkänner och stadfäster planeringsresultatet. - Det dominerande bostadsbyggandet är relaterat till bostadsrätter, den enda upplåtelseform som låter sig lånas till kvartalsekonomiskt perspektiv. Förvaltning av hyresrätter är en långsiktig affär, lönsam, men just på lång sikt det är ingen slump att aktörer som Wallenstam och Stena från rederibranschen intresserar sig för byggande och förvaltning av hyresbostäder, det är ett säkert sätt att förränta på annat håll intjänat kapital på längre sikt. Men bostadsrättsbyggandet dominerar situationen och det stort. - Det placerar det huvudsakliga utvecklingsincitamentet för bostadsbyggandet i händerna på kortsiktigt drivna aktörer. En exploatör som bygger för upplåtande för bostadsrätter och omedelbar försäljning har ett helt dominerande intresse att bygga så snabbt som möjligt och med optimal och säkerställd försäljningsprocess. Ofta får inte produktionsprocessen sättas igång förrän huvuddelen av bostäderna redan sålts och det betyder också att intresset för andra typer av lokaler är minimalt. Intäktsögonblicket måste ligga så tidigt som möjligt i förhållande till investeringstillfället, allt annat är en risk. Inget konstigt med det i deras perspektiv. - I denna process finns inte mycket utrymme för diskussion om hållbar stadsutveckling. En utveckling av bostadsbyggandet förutsätter sannolikt just ett diversifierat lokalinnehåll i bostadsområdet (och åtminstone en viss långsiktighet) och det verkar stå i direkt motsättning till ett kvartalsdrivet ekonomiskt perspektiv. Men pengarna styr byggandet, inget konstigt med det i detta begränsade perspektiv. - Men det borde vara det. Kortsiktighet och girighet hotar oss visserligen på fler och ibland mycket mer oroande nivåer, men det borde inte hindra oss arkitekter och planerare från att bedriva vår verksamhet på ett professionellt sätt i vårt arbetsfält och vår uppgift är inte i första hand att tillgodose kortsiktiga lönsamhetskrav på det viset vi ska nog rimligtvis ha mer långsiktiga mål med vår verksamhet om vi ska motivera vår existens och verksamhet över huvud taget. Även om det skulle irritera i kvartalsrapporterna. För att på meningsfullt sätt kunna diskutera vår tids och framtidens arkitektur, ramverket för våra individuella och gemensamma liv, måste vi också samtidigt diskutera byggandets huvudvillkor och ekonomiska styrmekanismer. Vi borde rimligtvis också dra in entreprenörsledet i denna diskussion om samhällsbärande aspekter och utveckling av staden.. Vad säger vi om allt detta, om växande städer, landsbygden och städerna som sviktar? Kom igen, AISmedlemmar! Hans G Sid 5:55

6 DOMSLUT från Nacka Tingsrätt Av Ann Lindegren Westerman Nacka Tingsrätt - Mark- och miljödomstolen har den 17 juni 2015 meddelat följande DOM gällande Detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden Gasklocka 3 och 4. Det överklagade beslutet gäller Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut i ärende nr Mark- och miljödomstolen skriver: Med ändring av Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 13 oktober 2014 upphäver mark- och miljödomstolen Kommunfullmäktige i Stockholms kommuns beslut den 7 april 2014, 23, att anta detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden Gasklocka 3 och 4 i stadsdelen Hjorthagen. För alla som överklagat och fått rätt samt för alla oss andra som engagerat oss på olika sätt i frågan är tillfredsställelsen över detta stor! Vad gäller saken? I Norra Djurgårdsstaden pågår en massiv utbyggnad av i första hand bostäder. Stadsdelen gränsar till bl. a. Nationalstadsparken och rymmer inom sig också det numera nedlagda Värtagasverket, som levererade stadsgas till gasnätet och som består av en stor mängd av industribyggnader från mitten av 1890-talet till 2011, då verket lades ner, bland dem 5 stycken Gasklockor, av vilka Ferdinand Bobergs 2 gasklockor byggda i tegel är de mest kända och redan kulturminnesmärkta. Dessutom finns det två gasklockor av stål på Hjorthagens högst belägna del. Gasklocka 4 är 95 meter hög och har en diameter på 55 meter och är synlig från de flesta håll i Stockholm. Gasklocka 4 är en känd profil för stockholmare och Lidingöbor med flera kringboende. Den är också ett synvärt tecken på en nära nog komplett industrianläggning, inklusive bostadsområdet Abessinien i Hjorthagen uppfört till arbetarbostäder för Värtagasverket. Många har hävdat att detta område bör få status som Industri byggnadsminnesmärke och ha sin plats på Unescos lista för världsarv. Stockholms stad föreslog i detaljplanen att gasklocka 4 ska rivas och på dess plats i stället låta bygga ett bostadstorn med lyxbostäder. Det föreslås bli 140 meter högt. Förslaget har ogillats av i princip två olika skäl. AB Fortum Värme samägt av Stockholmsstad har två näraliggande höga skorstenar från vilka rökplymer kommer att träffa överdelen av det föreslagna bostadstornet och rökgaser beräknas förekomma vid bostadstornet 14 procent av årets timmar och Fortum anser därför bland annat att förslaget är olämpligt med hänsyn till människors hälsa. Förbundet för Ekoparken hävdar att ett 140 meter högt bostadstorn med upplysta fönster kommer att vara synlig på långt håll i hela Stockholm och närmast i Nationalstadsparken och innebär en påtaglig skada på riksintresset. Det påpekas också brister i utredningen avseende att endast föreslå bostäder i Gasklocka 4, utan att redogöra för alternativa utformningar/användningsmöjligheter. Långsiktigt hållbart byggande måste också förhålla sig till befintliga kulturvärden. Människor lever med referenspunkter av olika slag som berättar om tidens gång. Här ska vi vara medvetna om att platser och miljöer har betydelse för människor. Anmärkning: Stockholms stad kommer att gå vidare med ärendet till Mark- och miljööverdomstolen, så saken är ännu inte avgjord i alla instanser. Sid 6:55

7 Värtagasverkets gasklockor sedda från Lidingö. Bevara den unika gruppen av byggnader med avläsbara årsringar som ett Industriminne i världsklass! Vi avser att lägga in hela Mark- och miljödomstolens dom på vår hemsida, Kolla där. Sid 7:55

Sammanfattning. Kulturdepartementet Enheten för konstarter och internationell samordning. Stockholm 2015-05-13

Sammanfattning. Kulturdepartementet Enheten för konstarter och internationell samordning. Stockholm 2015-05-13 Kulturdepartementet Enheten för konstarter och internationell samordning Stockholm 2015-05-13 Remissyttrande Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna museet en kraftsamling för

Läs mer

Gestaltad livsmiljö En ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Dnr: Ku2015/02481/KL

Gestaltad livsmiljö En ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Dnr: Ku2015/02481/KL Sid 1 (5) Remissvar Dnr 16SBN54 2016-02-03 Samhällsbyggnadsnämnden Klara Wirdby Telefon 026-17 73 52 klara.wirdby@gavle.se Gestaltad livsmiljö En ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

Läs mer

Gestaltad livsmiljö svar på remiss

Gestaltad livsmiljö svar på remiss BN 30 Gestaltad livsmiljö svar på remiss BN 2015/7023 - SBF den 15 februari 2016 Au 28 Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse. Paragrafen förklaras omedelbart

Läs mer

SAMTAL OM HÅLLBARHETSARBETET I NORRA DJUR- GÅRDSSTADEN

SAMTAL OM HÅLLBARHETSARBETET I NORRA DJUR- GÅRDSSTADEN Varmt välkommen till första numret av AIS Arkitekter i Sveriges nättidning AvISen där vi publicerar upplysande och tankeväckande texter om aktuella ämnen som berör vår profession och samhällsbyggandet

Läs mer

GOTT NYTT ÅR, kära medlemmar!

GOTT NYTT ÅR, kära medlemmar! AIS Nättidning 2015:04 December 2015 AIS Arkitekter i Sverige: Ideell och Fackligt Obunden Yrkesförening för Arkitekter Varmt välkommen till AIS Arkitekter i Sveriges nättidning AvISen 2015:04 där vi som

Läs mer

Yttrande. Boverket Box Karlskrona. Remiss. Riksantikvarieämbetets ställningstagande. Riksantikvarieämbetet handläggning

Yttrande. Boverket Box Karlskrona. Remiss. Riksantikvarieämbetets ställningstagande. Riksantikvarieämbetet handläggning Yttrande Datum 2012-04-02 Dnr 331-674-2012 Ert datum 2012-02-15 Er beteckning 10113-630/2012 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Remiss från Boverket överklagande av beslut om upphävande av detaljplan för

Läs mer

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12 SVID, Stiftelsen Svensk Industridesigns, remissyttrande angående Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna museet en kraftsamling

Läs mer

Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86)

Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86) Till: Socialdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86) SABOs synpunkter SABO instämmer i regeringens

Läs mer

Kulturdepartementet STOCKHOLM

Kulturdepartementet STOCKHOLM Yttrande Vårt Dnr 294/5/103 Ert Dnr Ku2015/02481/KL Datum 2016-03-11 Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad livsmiljö (SOU 2015: 88) Kulturdepartementet har översänt

Läs mer

Stockholm den 13 maj 2015

Stockholm den 13 maj 2015 Stockholm den 13 maj 2015 Kulturdepartementet Enheten för konstarter och internationell samordning Sara Hurni Åsberg Drottninggatan 16 103 33 Stockholm Svar på promemoria (Ku2015/01253/KI) från Kulturdepartementet

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 1/5 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 Remiss till betänkandet av Gestaltad livsmiljö- Ny politik för arkitektur, form

Läs mer

Intresseanmälan för konstnärlig gestaltning i nya Sannerudsskolan

Intresseanmälan för konstnärlig gestaltning i nya Sannerudsskolan KOMMUNLEDNINGSKONTORET Anna Åberg 2013-01-23 anna.aberg@kil.se Intresseanmälan för konstnärlig gestaltning i nya Sannerudsskolan Ambitionen att skapa Sveriges bästa skola är hög och genomsyrar den process

Läs mer

Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25)

Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25) Sveriges Arkitekter Storgatan 41 Box 5027 102 41 Stockholm kansli@arkitekt.se 08-505 577 00 www.arkitekt.se Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se anna.berglund@regeringskansliet.se

Läs mer

Kommentarer Samverkan mellan ArkDes och MM Stödfunktioner och innehåll Andra myndigheter som berörs Mötesplatsuppdraget

Kommentarer Samverkan mellan ArkDes och MM Stödfunktioner och innehåll Andra myndigheter som berörs Mötesplatsuppdraget Dnr AM2015-86 Till Kulturdepartementet Remiss angående departementspromemorian inordnandet av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna museet en kraftsamling för konsten arkitekturen och formen

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling INVESTERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103

Läs mer

Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm. D-nr: KN 2015/8606 YTTRANDE 2016-03-07

Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm. D-nr: KN 2015/8606 YTTRANDE 2016-03-07 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm D-nr: KN 2015/8606 YTTRANDE 2016-03-07 SOU 2015:88 GESTALTAD LIVSMILJÖ - EN NY POLITIK FÖR ARKITEKTUR, FORM OCH DESIGN (KU2015/02481/KL) Konstnärsnämnden

Läs mer

Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016

Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016 PM 2016:213 RII (Dnr 110-1697/2016) Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring Hej! Detta dokument är ute på en snabb remiss runda. Synpunkter mm lämnas senast torsdagen den 4 juni kl 13.00. Synpunkter mejlas till remiss@ideburnamalmo.se Ambitionen är att alla som varit delaktiga

Läs mer

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen - Yttrande över betänkandet Ny museipolitik, SOU 2015:89

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen - Yttrande över betänkandet Ny museipolitik, SOU 2015:89 Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen KFN/2015:272 Arkiv och museer Nils Mossberg, 016-710 29 90 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande över remiss från kommunstyrelsen -

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Ny allmän forumregel för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (DV 2009:4) Remiss från Justitiedepartementet

Ny allmän forumregel för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (DV 2009:4) Remiss från Justitiedepartementet PM 2009: RI (Dnr 001-1593/2009) Ny allmän forumregel för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (DV 2009:4) Remiss från Justitiedepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-20 Vår referens Caroline B. Le Bongoat projektledare caroline.lebongoat@malmo.se Tjänsteskrivelse Ann Bergström enhetschef ann.bergstrom@malmo.se Remiss

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 060207 DOM 2012-06-26 Stockholm Mål nr P 2623-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen dom, 2012-03-07 i mål nr P 6244-11, se bilaga KLAGANDE L S

Läs mer

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2016-03-15 Sida 1 (5) Dnr LD15/04485 Falun 2016-03-15 Dnr: Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

DOM 2014-12-11 Stockholm

DOM 2014-12-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060102 DOM 2014-12-11 Stockholm Mål nr P 5065-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-30 i mål nr P 4148-13, se

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Remissvar Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

Remissvar Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Dalarnas Arkitekturråd 2016-03-07 1 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se Remissvar Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Detta

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2016-10-14 Stockholm Mål nr P 1302-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-01-27 i mål nr P 3655-15,

Läs mer

DOM 2013-12-16 Stockholm

DOM 2013-12-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060109 DOM 2013-12-16 Stockholm Mål nr P 3174-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-03-12 i mål nr P 167-13, se bilaga KLAGANDE Krokek Vind AB Ombud:

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33 Stockholm 1. Uppgifter

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33 Stockholm 1. Uppgifter

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

DOM meddelad i Nacka strand

DOM meddelad i Nacka strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2016-10-21 meddelad i Nacka strand Mål nr P 4477-16 KLAGANDE EJSelenkonsult AB Genetikvägen 11 B 756 51 Uppsala MOTPART Uppsala kommun 753 75 Uppsala ÖVERKLAGAT

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33

Läs mer

Till Kulturdepartementet Stockholm. Ang. utredningen Gestaltad Livsmiljö (Ku2015/02481KL)

Till Kulturdepartementet Stockholm. Ang. utredningen Gestaltad Livsmiljö (Ku2015/02481KL) Till Kulturdepartementet 111 51 Stockholm Ang. utredningen Gestaltad Livsmiljö (Ku2015/02481KL) Konstakademien har tagit del av utredningen Gestaltad Livsmiljö förslag till ny politik för arkitektur, form

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Karolina Nord 08-731 31 70 2016-02-25 2015:271 Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete Omsorgs- och socialnämndens riktlinjer 2 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

Ämne Hållbart samhälle

Ämne Hållbart samhälle Ämne Hållbart samhälle Ämnet hållbart samhälle är tvärvetenskapligt och belyser begreppet hållbar utveckling ur såväl ekologiska som sociala och ekonomiska synvinklar. Det behandlar samspelet mellan människan

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö Ku2015/02481/KL

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö Ku2015/02481/KL 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y YTTRANDE 2016-03-10 Ärendenr: NV-08201-15 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden

Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden Styrelsehandling nr 14 2017 02 10 Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden Med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges mål att Framtiden ska

Läs mer

DOM 2013-09-06 Stockholm

DOM 2013-09-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060108 DOM 2013-09-06 Stockholm Mål nr P 979-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-01-15 i mål P 3633-12, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2016-09-08 Stockholm Mål nr P 2214-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-02-23 i mål nr P 6476-15, se

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:59 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 1999:24 av Bengt Cedrenius m fl (mp) om bättre utnyttjande av landstingets konstsamlingar Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund

Läs mer

Utställningsyttrande Hjorthagstornet dp 2009-11340-54

Utställningsyttrande Hjorthagstornet dp 2009-11340-54 2013-09-29 Utställningsyttrande Hjorthagstornet dp 2009-11340-54 Detaljplaneförslaget avser att ersätta gasklocka 4 med ett bostadshus och göra gasklocka 3 till ett kulturhus. Förbundet för Ekoparken med

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Bostadsrätterna arbetar också fokuserat med opinionsbildning och information för att påverka samhället till bostadsrättens fördel. Ett

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-02-19 Handläggare Renoir Danyar Telefon: 08-508 26 659 Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Förslag till beslut

Läs mer

Dokumentärfilm: Gården Producerad av Magdalena Dziurlikowska och Niklas Rydén Tid: 29.53

Dokumentärfilm: Gården Producerad av Magdalena Dziurlikowska och Niklas Rydén Tid: 29.53 GÅRDEN Dokumentärfilm: Gården Producerad av Magdalena Dziurlikowska och Niklas Rydén Tid: 29.53 Det är svårt att förstå om man inbillar sig att det alltid har sett ut som det nu gör. Det har inte alltid

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Remissyttrande över betänkandet En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Krehla Runa 2017-02-13 KTN-2016-0412 Sundequist Karin Kulturnämnden Remissyttrande över betänkandet En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Läs mer

En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Civilutskottets betänkande 2013/14:CU5 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens förslag i proposition 2012/13: 178 En tydligare

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2012-12-13 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 2133-12 KLAGANDE Naturskyddsföreningen i Danderyd c/o Eivor Niklasson Ekbacksvägen 33 B 182 38 Danderyd MOTPART

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Handläggare. Inga-Lena Palmgren 08-523 038 60. inga-lena.palmgren@sodertalje.se

Handläggare. Inga-Lena Palmgren 08-523 038 60. inga-lena.palmgren@sodertalje.se södertälje U kommun l (2) 2014-06-26 Tjänsteskrivelse Kontor Social-och omsorgskontoret Handläggare Inga-Lena Palmgren 08-523 038 60 inga-lena.palmgren@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Kommundelsnämnderna

Läs mer

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-19. Medborgarförslag "Pelarsal vid Södertälje hamn".

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-10-19. Medborgarförslag Pelarsal vid Södertälje hamn. 1 (3) 2013-10-19 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Medborgarförslag Pelarsal vid Södertälje

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-05-12 meddelad i Nacka Strand Mål nr P 2166-15 KLAGANDE Bengt Johansson Stövelvägen 5 126 40 Hägersten MOTPART Stockholms kommun Box 8314 104 20 Stockholm

Läs mer

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20 Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. Mia Söderberg Arkitekt SAR/MSA och Civilekonom Arbetar med samhällsplanering: Social och ekonomisk hållbarhet i stadsutveckling Hållbar och värdebaserad stadsplanering

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Domarnämnden. Inledning

Domarnämnden. Inledning PM 1 (5) Mark- och miljööverdomstolen Domarnämnden Yttrande över rapporten Ett förbättrat anställningsförfarande vid rekrytering av tekniska råd till mark- och miljödomstolarna samt Mark- och miljööverdomstolen

Läs mer

DOM meddelad i Vänersborg

DOM meddelad i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM 2017-06-29 meddelad i Vänersborg Mål nr P 1011-17 KLAGANDE 1. Urban Carlsson 2. Susanne Eriksson 3. Siri Karlsson 4. Barbro Lundqvist Banvallsvägen 1 5. Bertil Lundqvist Banvallsvägen

Läs mer

Remissvar angående förslag till detaljplan för Giggen 25 i stadsdelen Tallkrogen, Sbk Dp

Remissvar angående förslag till detaljplan för Giggen 25 i stadsdelen Tallkrogen, Sbk Dp Kulturförvaltningen Kulturmiljöenheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-08-05 Handläggare Mari Ferring Telefon: 08-508 31 573 Till Kulturnämnden 2013-08-29 Nr 6 Förslag till beslut Kulturförvaltningen

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället blir

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter 1 Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060303 DOM 2015-04-16 Stockholm Mål nr P 7439-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-07-07 i mål nr P 1601-14, se bilaga A KLAGANDE 1. A 2. B

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2016-10-12 Stockholm Mål nr P 6430-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-06-30 i mål nr P 739-16, se

Läs mer

Aktuellt i bygg- och bostadspolitiken SKL:s presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 4 april 2017

Aktuellt i bygg- och bostadspolitiken SKL:s presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 4 april 2017 Aktuellt i bygg- och bostadspolitiken SKL:s presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 4 april 2017 Alf Karlsson (MP) statssekreterare för Peter Eriksson Bostads- och digitaliseringsfrågor Näringsdepartementer

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

DOM 2015-03-19 meddelad i Nacka Strand

DOM 2015-03-19 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-03-19 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 73-15 KLAGANDE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun, 131 81 Nacka MOTPART Grundets vägförening, c/o

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm (Dnr /2100). Svar på remiss

Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm (Dnr /2100). Svar på remiss Anita Granlund Personal och administrativa avdelningen 08-508 270 03 anita.granlund@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2011-10-25 Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm (Dnr 1.6-317/2100).

Läs mer

Konsensus Bulletin Nr

Konsensus Bulletin Nr Konsensus Bulletin Nr 3 Sida 1 Innehåll... 1 Aktuella möten... 3 Byggprojekt i samverkan med HSB... 3 Besöksnäringsstrategi... 4 Långsiktig framgång kan man inte skapa ensam... 4 Förändring och Utveckling...

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

underlättas. rådgivande och vägledande roll med fokus på arkitektonisk kvalitet, genomförande-

underlättas. rådgivande och vägledande roll med fokus på arkitektonisk kvalitet, genomförande- 4 5. Processen 57 5.1 Staden utvecklar kontinuerligt öppnare och effektivare processer med ett tydligare samspel mellan stadens olika förvaltningar, bolag och medaktörer. 5.2 Staden arbetar medvetet med

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design

Yttrande över betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design YTTRANDE 2016-03-08 GD 2016:51 Dnr KUR 2015/7200 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design Kulturrådet

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

SKOLPLAN 11 jan 2008

SKOLPLAN 11 jan 2008 SKOLPLAN Skolplan för KF Gymnasiet Kooperativa Förbundets skola för handel och ekonomi KF Gymnasiet erbjuder en bred ekonomisk utbildning med nära koppling mellan teori och praktik. Skolan har ambitionen

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060303 DOM 2017-02-06 Stockholm Mål nr P 7394-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-08-01 i mål nr P 3139-16, se bilaga A KLAGANDE 1. KW 2. WW MOTPARTER

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering

Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering Lagrådsremiss Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 november 2005 Thomas Bodström Dag Mattsson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Välkommen till din nya bostad!

Välkommen till din nya bostad! Välkommen till din nya bostad! KORT OM BOSTADSRÄTT Din bostadsrättsförening en ekonomisk förening Du och dina grannar bildar tillsammans en ekonomisk förening, er bostadsrättsförening. Varje medlem har

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer