Utanför de vita strecken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utanför de vita strecken"

Transkript

1 Avdelningen för idrottsvetenskap Utanför de vita strecken En kvalitativ studie om fotbollstränarens uppgifter utanför träning och match Gustaf Eriksson Coaching & Sport Management Läsåret Handledare: Per Göran Fahlström Examinator: Stefan Lund

2 Examensarbete Coaching & Sport Management Läsåret Institutionen för pedagogik Avd. för idrottsvetenskap Abstract (engelsk version) Författare/Author: Gustaf Eriksson Titel/Title: Beyond the white lines A qualitative study about the tasks of a football coach outside of the training and matches Antal sidor: 74 The purpose of this essay is to examine what is included in a football coach s work assignments apart from the training sessions and matches. The study was carried out in an inductive way with a qualitative approach. As a qualitative method focus groups were chosen because the essay intends to research as much as possible of the chosen field. A total of six meetings were held with a total of 25 respondents from the immediate surroundings of Vaxjo. Twelve categories were selected through analyzing the interview material; the association, the training, the match, the players, the team, season planning, the parents, the economy, media, education, the mentality and others. Within each category there are work tasks related to that of a football coach such as; to plan the training sessions, making money through raffles, carrying out conversations with individuals, representing the association and many more. In the discussion it is explained why individual football coaches carry out different amounts of work outside of the training sessions and the matches. What the conditions of the association are, at which level the team is and what the coaches ambitions are is described as reasons for the variable working conditions of the coaches. A fourth subject that is discussed is the knowledge requirements demanded of the coach as a result of these twelve categories like for example, organization, planning and communication. The conclusion of the study is that the work of a coach is more complex than what first meets the eye and that their work takes up much more time than what an outsider really can understand. Sökord: Football, coach, assignments. 1

3 Examensarbete Coaching & Sport Management Läsåret Institutionen för pedagogik Avd. för idrottsvetenskap Abstract (svensk version) Författare/Author: Gustaf Eriksson Titel/Title: Utanför de vita strecken - En kvalitativ studie om fotbollstränarens uppgifter utanför träning och match Antal sidor: 74 Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som ingår i en fotbollstränares arbetsuppgifter förutom träning och match. Undersökningen genomfördes induktivt med en kvalitativ ansats. Som kvalitativ metod valdes fokusgrupper eftersom uppsatsen ämnade undersöka så mycket som möjligt av området. Totalt hölls sex träffar med totalt 25 respondenter från Växjö närområde. Tolv kategorier togs fram genom analys av intervjumaterialet; föreningen, träning, match, spelare, laget, säsongsplanering, föräldrar, ekonomi, media, utbildning, mentalt och övrigt. Inom varje kategori finns arbetsuppgifter som går att relatera till en fotbollstränares arbete och dessa kan vara att planera träning, sälja lotter, genomföra individuella samtal, representera föreningen och mycket annat. I diskussionen förklaras varför fotbollstränare gör olika mycket arbete utanför träning och match. Vilka förutsättningar föreningen har, vilken nivå laget befinner sig på och vilka ambitioner man har som tränare beskrivs som anledningar till tränares skiftande arbetssituation. Ett fjärde område som diskuteras är de kunskapskrav i form av bland annat organisering, planering och kommunikation som ställs på tränaren i och med dessa tolv kategorier. Undersökningens slutsats är att tränarens arbete är mer komplext än vad man först tror och att man lägger ned mycket mer tid än vad en utomstående kan förstå. Sökord: Fotbollstränare, arbetsuppgifter. 2

4 Innehållsförteckning 1. Inledning, syfte och disposition Inledning Begrepp Syfte Avgränsning Disposition Bakgrund Fotbollens historia i korta drag Svensk fotboll idag Tränaren Bakgrund Tränarens uppgifter En sammanfattande bild av tränarens uppgifter Teori Litteratur Tränarrollen Föreningen Träning Match Spelare Laget Säsongsplanering Föräldrar Ekonomi Media Utbildning Övrigt Övrig litteratur Metod Val av ansats Fokusgrupper Urval Rekrytering av respondenter Tillvägagångssätt Transkribering Analysmetod Validitet och reliabilitet Respondenterna Resultat Sammanfattning av varje fokusgrupp Grupp A herrtränare Grupp B ungdomstränare för killar Grupp C ungdomstränare för tjejer Grupp D herrtränare Grupp E ungdomstränare för killar Grupp F damtränare Sammanställning av fokusgrupper Föreningen

5 5.2.2 Träning Match Spelare Laget Säsongsplanering Föräldrar Ekonomi Media Utbildning Mentalt Övrigt Analys och sammanfattning En sammanfattande bild av tränarens uppgifter Föreningen Träning Match Spelare Laget Säsongsplanering Föräldrar Ekonomi Media Utbildning Mentalt Övrigt Diskussion Slutord Källförteckning Bilaga 1 Fokusgruppfrågorna

6 1. Inledning, syfte och disposition 1.1 Inledning Fotboll är idag Sveriges största sport med aktiva spelare och en miljon medlemmar. Det var alltså inte så konstigt att jag som sjuåring började träna just fotboll även om passionen för idrotten kom först sommaren 1994 när Sveriges herrlag slog Bulgarien med 4-0 och därmed kom trea i VM. Efter denna händelse växte kärleken för fotboll till något större och redan som sextonåring tog jag över ansvaret för ett gäng tioåriga killar i min hembygd. Efter totalt fem års tränarerfarenhet finns intresset kvar men det har också skapats en förståelse för hur mycket arbete som faktiskt tillkommer uppdraget. Träning och match är självklara delar men det är tränarens alla andra uppgifter som har undersökts i denna uppsats så att alla, insatta eller inte, kan få en bild av vad som verkligen krävs av en fotbollstränare. Området är bitvis undersökt tidigare i form av olika idrotters tränarlitteratur och tidigare forskning men det saknas en helhetsbild av just fotbollstränarens roll. Eftersom fotboll idag inte bara är Sveriges största utan också en av världens största idrotter är förhoppningen att denna uppsats ska ge ett sammanfattande intryck av det arbete som krävs från de som faktiskt leder idrotten framåt Begrepp Breddfotboll Enligt mail till förbundet kan man dra gränsen från div.1 och nedåt för herrar samt div.2 och nedåt för damer. Damtränare Alla tränare för kvinnliga seniorlag Herrtränare Alla tränare för manliga seniorlag Tjejtränare Alla tränare för tjejer upp till sista års juniorer Killtränare Alla tränare för killar upp till sista års juniorer 1.3 Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som ingår i en klubbtränares arbetsuppgifter förutom träning och match. 5

7 1.3.1 Avgränsning Med träning avses här endast den tid som tränaren befinner sig på planen och tränar laget, från träningens start till träningens slut. Med match avses tiden från avspark till slutsignal i alla sorters fotbollsmatcher. Undersökningen vänder sig till fotbollstränare i division 1 och nedåt för herrar samt division 2 och nedåt för damer. 1.4 Disposition Uppsatsen är indelad i sju olika kapitel där kapitel ett till fyra är uppsatsens första del och redovisar vägen fram till resultatet medan kapitel fem till sju innehåller resultat, analys och diskussion. Det första kapitlet startar med inledning, syfte och disposition. I det andra kapitlet presenteras en bakgrundgenomgång med delar som fotbollens historia, fotbollen i Sverige och fotbollstränarrollen som den kan se ut idag. I slutet presenteras en sammanfattande bild i kategorier som i efterhand har anpassats efter undersökningens resultat. I det tredje kapitlet, teorigenomgången, presenteras litteratur som har anknytning till undersökningen. Teorin presenteras i de elva kategorier som avslutar bakgrundkapitlet och beskriver mer ingående vad litteraturen säger kring området. Fjärde kapitlet, metod, avslutar uppsatsens första del. Här redovisas vilken ansats arbetet har, fakta kring fokusgrupper som metod, urval, rekrytering av respondenter, tillvägagångssätt, transkribering, analysmetod samt arbetets validitet och reliabilitet. Arbetets andra del inleds med det femte kapitlet där resultatet redovisas. Först ges en bakgrund av respondenterna och fokusgrupperna för att sedan följas av en kort sammanfattning om vad varje fokusgrupp diskuterade. Därefter redovisas resultatet i tolv kategorier utan tolkning. I det sjätte kapitlet ges en analys och sammanfattning av varje kategori med fri tolkning och kopplingar mellan resultat, bakgrund samt teori. Uppsatsen fullbordas med ett sjunde kapitel, diskussion, som inleds med att några områden lyfts fram för ytterligare diskussion och avslutas med några slutord. 6

8 2. Bakgrund Eftersom det finns lite skrivet kring fotbollstränarens arbetsuppgifter utanför träning och match ska denna del ge läsaren en kort genomgång av fotbollens historia och nuvarande status samt vad som skulle kunna tänkas ingå i en fotbollstränares roll idag. I beskrivningen av fotbollstränarens uppgifter har litteratur från teorikapitlet används för att skapa en bild av vad som kan tänkas ingå i tränarens arbete. 2.1 Fotbollens historia i korta drag Man tror att fotbollen hade sin början redan i Kina 2500 f.kr men då med namnet tsu chu (sparka boll). Även Amerika hade sin variant av fotboll genom Aztekerna men trots dessa liknande bollsporter skulle det dröja ända fram till 1857 innan det första fotbollslaget bildades i England under namnet Sheffield FC. Under de närmsta åren fick fler och fler upp ögonen för fotboll och även de statliga myndigheterna började förstå spelets positiva effekter. Till följd av detta stegrande intresse blev också kraven på en gemensam organisation stora och den 26 oktober 1863 bildades Football Association (FA). En kort tid efter detta skapades ett gemensamt regelverk som är grundstommen till det spel vi idag kallar fotboll. 1 Det var den engelska medelklassen som införde fotboll i Sverige men det dröjde flera år innan sporten fick ett ordentligt fotfäste här. I Sveriges första riktiga idrottstidning, Tidning för idrott, kan man i ett nummer från 1883 för första gången läsa något utförligt om fotbollen. Vid denna tid var fotboll något exklusivt som bara starka och fysiska män skulle ägna sig åt. 2 Den 18 december 1904 bildades Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och ett förslag lades fram där man bland annat uppmanar de föreningar som ännu inte har anslutit sig till Riksförbundet att göra det snarast. 3 Det var då fortfarande en exklusivt manliga rätt att spela fotboll och detta höll i sig ända fram till 1917 då det första damlaget bildades i Sandviken. 4 Trots detta tog det mer än 50 år innan man 1972 bestämde att damfotboll skulle bedrivas i SvFF och integreras inom samtliga organisations led. 5 1 Åke Jönsson. Fotboll, hur världens största sport växte fram. (Lund : Historiska media, 2006) 2 Torbjörn Andersson. Kung fotboll. (Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion, 2002) 3 20/ Andersson, Jonny Hjelm och Eva Olofsson. Genombrottet för svensk damfotboll. (2003): s.8-9 7

9 2.2 Svensk fotboll idag Idag är fotbollsförbundet Sveriges största specialidrottsförbund med 3266 föreningar och ungefär en miljon medlemmar varav aktiva spelare. Detta gör att fotboll är den klart största sporten i Sverige med golf som närmsta utmanare bestående av ca medlemmar. Fotboll är den femte mest jämställda idrotten i Sverige med bara golf, friidrott, gymnastik och ridsport framför sig. Ca 22 % kvinnor är aktiva medlemmar i SvFF samtidigt som närmare 30 % kvinnor återfinns i förbundsstyrelsen. 6 Damfotboll är alltså på gång och 2007 fick man i Damallsvenskan ett publiksnitt på 976/match i jämförelse med 157/match Ännu tydligare syntes denna utveckling då damlandslaget 2003 spelade VM-final mot Tyskland och svenskar såg den tv-sända förlängningen. Detta kan jämföras med de svenskar som såg herr VM-matchen mellan Sverige och England Fortfarande är det dock fler som kommer och tittar på Allsvenskan för herrar vilket märks på publiksnittet som säsongen 2007 kom upp i hela /match i jämförelse med damernas 976/match Tränaren Bakgrund I en idrottspedagogisk rapport, Tränaren, från 1987 skrev Sten Eriksson följande om tränaryrket: För en ökande skara idrottstränare än så länge dock inom ett begränsat antal sk större idrottsgrenar kan emellertid tränarskapet vara en deltidssyssla eller relativt eftertraktat extra knäck och för ett fåtal tränarkrafter inom storklubbar och förbund (uppskattningsvis max 500 personer?) betyder tränarjobbet ett ganska välbetalt heltidsarbete Idrotten i siffror. 20/ EFD-Bladet, nr / MMS årsrapport av tv-tittandet / / Sten Eriksson. Tränaren. Idrottspedagogiska rapporter. (Göteborg: Göteborgs universitet, 1987, s 11-12) 8

10 Idag är läget annorlunda och man kan bland annat läsa om Sven-Göran Erikssons enorma lön som tränare för det engelska landslaget. 11 Även på lägre nivå kan man i Sverige dock tjäna en slant på tränaryrket även om de flesta inte kommer upp i en heltidslön. 12 Det är svårt att fastställa när den första fotbollstränaren i Sverige började sitt arbete men på SvFF hemsida kan man läsa om Lennart Nyman som blev Sveriges första förbundskapten Innan dess hade laget letts av Uttagningskommittén vars ledare oftast fungerade som tränare och lagledare för landslaget. 13 På Internet återfinns följande definition av en tränare: Person som leder eller ansvarar för någons träning.. Utifrån denna definition kan man tänka sig att den första ideella fotbollstränaren dök upp någon gång i slutet av 1800-talet då fotbollen introducerades i Sverige. Något exakt årtal på när den första fotbollstränaren började är dock svårt att fastslå Tränarens uppgifter För att få en bild av vad som kan tänkas ingå i en tränares arbete har information sökts bland olika föreningars hjälpdokument till tränaren, ett förbunds material till lagledaren för seniorlag, tidskrifter och tränarlitteratur från både fotboll och andra idrotter. I slutet sammanfattas alla uppgifter i en bild kategoriserad efter resultatet för att möjliggöra en jämförelse mellan de olika kapitlen. En klar koppling mellan tränaren och den förening man representerar finns i form av föreningsmöten, ledarmöten och planeringskonferenser som tränaren måste närvara på. 15 Träning och match är ytterligare två områden med tydlig koppling till tränarens arbete. Förutom att hålla i själva träningen kan exempelvis uppgifter som att anteckna spelarnas närvaro, ansvara för material och boka träningsplaner ingå. 16 De uppgifter som tillkommer runt match kan också vara många och varierande. Några exempel på dessa är att motståndare och domare ska bli inbjudna till hemmamatcher, spelare ska tas ut och kallas till match samt att tvätt och körning måste organiseras / / / / Värnamo hockeys ledarpärm: 20/ och Sandåkerns SK ledarpärm: lagsidan.se/lagsidan/filer/4411lledarhandbok.pdf, 20/ Ibid. 17 Lagledarhäfte seniorfotboll. Stockholms Fotbollförbund

11 För att kunna bedriva en verksamhet behövs spelare som tillsammans formar ett lag. Runt spelarna tillkommer en del uppgifter för tränaren i form av konflikthantering, dokumentation och samtal. 18 Förutom nämnda uppgifter kring spelare skapas mer arbete som är kopplat till laget såsom organisering av ledarstab, avslutningar, 19 cuper och läger. 20 I hopp om att skapa de bästa förutsättningarna för sitt lag brukar en säsongsplanering vara användbar. Tränaren måste i denna planering veta vart laget vill, vilka mål som finns samt vilka strategier som ska användas. 21 Föräldrar involveras kring laget på olika sätt. Till att börja med vill de veta vad som händer kring sina barn och för att sprida denna information kan tränaren anordna föräldramöten. På dessa möten kan också tränaren ta tillfället i akt att försöka delegera uppgifter till föräldrar i form av exempelvis tvätt efter matcherna. 22 Uppgifter som är kopplade till ekonomi förekommer i tränarens arbete. Främst handlar det då om att tjäna pengar till föreningen eller laget genom olika insatser som exempelvis studiecirklar och lottförsäljning. 23 Samtidigt som ekonomi är en viktig del behöver en tränare i vissa fall ha en kontakt med media. Denna kontakt är vanligast då laget har presterat något och det varierar mellan vem som tar den första kontakten, ibland är det journalisten och ibland tränaren. 24 De sista uppgifterna som kan nämnas kring tränaren är utbildning och kontraktsskrivning. Utbildningen förekommer internt inom föreningen men också externt inom andra organisationer. Kontrakt skrivning är något övrigt som förekommer innan tränaren påbörjar sitt uppdrag men borde nämnas som en arbetsuppgift för tränaren. 25 I ett nummer av Offside kan man läsa om Magnus Haglund och Rickard Norling och deras arbete kring fotbollsklubbarna Elfsborg och AIK säsongen Tränarna i artikeln ansvarar 18 Richard Ray. Management strategies in athletic training. (Michigan: Human Kinetics Publishers, 1994) 19 Värnamo hockeys och Sandåkerns SK ledarpärm 20 Richard Leonard. The administrative side of coaching: A handbook for applying buisness concepts to coaching athletics. (West Virginia: West Virginia University, 2005) 21 Ibid. 22 Värnamo hockeys och Sandåkerns SK ledarpärm 23 Ibid. 24 Gerhard Karlsson, Bo Fuhrman, Olle Lundqvist. Tränarboken, 16 intervjuer om konsten att vara tränare. (Farsta : SISU idrottsböcker, 1994) 25 Ibid. 10

12 för två svenska elitlag men ger vissa indikationer av hur en tränares roll kan se ut även i de lägre divisionerna. Magnus Haglund berättar bland annat hur folk kan komma fram och dunka honom i ryggen samtidigt som de vill tala om den stundande segern i Allsvenskan. Samma tränare berättar också om ett tidigare liv med ett tränaruppdrag i division tre samt ett gymnasiejobb som båda låg en bit bort från vart han bodde. Under varje vardag i tre års tid åkte han då 15 mil vilket tog väldigt mycket tid men som han klarade tack vare de goda resultaten i klubben. 26 Rickard Norling berättar i samma artikel hur han scoutar motståndarlag innan match och vilken tid han måste lägga på media. Detta är saker som breddtränare kanske inte hinner arbeta med så mycket men samtidigt påpekar han hur ambitionen styr arbetet man lägger ned. När han tränade division två laget Väsby var det inte på långa vägar ett heltidsjobb men han la ned samma arbetstid som han lägger på AIK nu. Han var exempelvis på träningsanläggningen klockan tolv för förberedelser även om träningen inte började förrän klockan fem. 27 I boken Toppa för att krossa, 10 lektioner för onda knattetränare, som innehåller mycket humor och ironi, kan man hitta några användbara bitar kring arbetet som tränare. Inom ungdomsfotboll får exempelvis föräldrarna en nyckelroll. För att inte du som tränare ska få göra allt kring laget måste du kunna delegera uppgifter och i de yngre åldrarna blir detta ofta till föräldrar. Att hitta rätt förälder för uppgiften kan vara svårt och ofta får tränaren lägga mycket tid på att bara hitta någon som är villig att ställa upp. Baka bullar för att tjäna pengar, fylla närvarolistor och bokning av föräldramöten är några uppgifter som dessa skulle kunna hjälpa tränaren med En sammanfattande bild av tränarens uppgifter Här presenteras den bild 29 av tränares arbetsuppgifter som kapitlet har tagit fram. Informationen är i efterhand sammanfattad i de kategorier som undersökningen har fått fram för att möjliggöra en jämförelse mellan kapitlen. Processen med att skapa denna bild ger en förståelse kring området och har underlättat arbetet med att bedriva bra och undersökande fokusgrupper: 26 Henrik Ystén. I stormens öga. Offside # 8 (2006). S Ibid. 28 Hans-Olov Öberg, Håkan Bräcke. Toppa för att krossa, 10 lektioner för onda knattetränare. (Stockholm: Kalla Kulor Förlag, 2007) /

13 Ekonomi Match Föreningen Laget Säsongsplanering Spelare Träning Utbildning Föräldrar Media Övrigt 12

14 3. Teori Det finns en kunskapslucka inom detta område och inte någonstans finns en bok som specifikt beskriver en fotbollstränares arbetsuppgifter utanför träning och match trots kontakt med bland annat SISU idrottsböcker och SvFF. Däremot finns föreningars och förbunds egna material som beskrevs i föregående kapitel samt litteratur med liknande teorier från andra idrotter och områden. Vissa områden från den sistnämnda litteraturen kommer här att förklaras mer ingående i samma kategorier som föregående kapitel presenterade i slutet för att möjliggöra en tydlig och klar analys mellan resultatet och teorin. 3.1 Litteratur Det finns i Sverige mycket litteratur som beskriver hur en tränare ska vara pedagogiskt eller vad man ska träna på i olika åldrar och nivåer. Sådana böcker ligger utanför syftet och i jakten på relevant litteratur har andra böcker med kopplingar till undersökningen hittats. Alla är inte direkt anslutna till fotbollstränaren men ger en ytterligare förståelse kring tränarens roll. I jakten på litteratur togs även två amerikanska böcker fram, The administrative side of coaching och Management strategies in athletic training. Dessa böcker beskriver olika uppgifter som den amerikanska tränaren ställs inför. Många av tipsen som kommer från denna litteratur är baserad på ett helt annat system än det vi har i Sverige. Litteraturen ska därför ses som en hjälp att förstå och utveckla en tränares roll och inte något som rakt av kan appliceras på vårt svenska system. I England, som är den nutida fotbollens moderland, finns det mycket litteratur kring ämnet och från dessa är boken, Youth Soccer, from Science to performance, hämtad. Denna bok riktar sig mot ungdomsfotboll och berör några delar utanför själva träningstiden. Även denna litteratur är anpassad efter en annan kultur och ska inte appliceras rakt av på vårt system. Den svenska, amerikanska och engelska litteraturen kommer presenteras djupare i de kategorier som sammanfattades i föregående kapitel. I slutet av kapitlet redovisas även en kort genomgång kring övrig litteratur som skiljer sig lite från den litteratur som nämns i kategorierna. Denna del kommer att presenteras mer generellt för att ge en överblick kring den tidigare forskning som finns inom området. 13

15 3.1.1 Tränarrollen Tränarrollen är en fråga om makt och ansvar men innehåller ingen entydig funktion som är lätt att analysera och forma. För en majoritet i vårt land är tränarskapet en ideell fritidssysselsättning utan någon större kostnadsersättning. Kraven på tränaren är oftast av pedagogisk, teknisk, etisk, fysiologisk, psykologisk, social och organisatorisk kompetens vilket visar på den bredd en tränare måste ha och som denna uppsats hoppas undersöka mer ingående. Tränarrollen är alltså inte entydig och lätt att beskriva utan det råder olika villkor beroende på miljö och politiskt system men även inom olika idrottsgrenar, föreningar och tävlingsnivåer. 30 När man har fått ett ledarförtroende är det egentligen bara början på en lång vandring. Ledarskapet är att ständigt lägga pussel men inte ett pussel av en viss storlek och med ett bestämt antal bitar utan ett pussel som fogas samman år efter år. Som nämndes i föregående stycke kan bitarna innehålla de stora sakerna som planering, organisation och strategi medan andra rör mer känslomässiga saker som engagemang, glädje och besvikelse Föreningen Beroende på i vilken situation du befinner dig i, vilken grupp man leder och vilket mål verksamheten har förändras betydelsen av de olika roller som du intar. Vid stora förändringar och omorganisation krävs exempelvis mycket information medan man måste uppmuntra väldigt mycket om det går dåligt för gruppen. Med bakgrund av detta kan man utläsa att en föreningskunskap föredras när man tar sig an ett tränaruppdrag. En bra kontakt med föreningen hjälper dig vid valet av vilken roll du ska inta. 32 När tränaren ska lägga upp en strategi för laget kan man behöva kritiskt undersöka föreningen och organisationen för att föra organisationen framåt. En av de viktigaste sakerna du behöver granska i en förening är dess policy. Genom att kunna policyn får du fram viktig information om vart föreningen vill med sin verksamhet så att du inte börjar arbeta i motsatt riktning Sten Eriksson. Tränaren. Idrottspedagogiska rapporter. (Göteborg: Göteborgs universitet, 1987) 31 Lasse Hogedal. Uppslag för tränare och ledare. (Malmö: SISU Idrottsböcker, 2000) 32 Ibid 33 Ray,

16 3.1.3 Träning Det finns en del skrivet om vad, hur och när man ska träna fotboll och även en del om planeringen. När man planerar en träning finns det mycket man ska tänka på. En sak som är viktig är att spelarna får tillräckligt med vila beroende på vad som krävs av dem i övningen och för att göra en sådan planering krävs vissa fysiologiska kunskaper. Den kunskap du besitter är avgörande för hur du gör din träningsplanering och nedan presenteras tre enkla punkter man skulle kunna följa: 1. Analys Tänk på vad man gör, hur man gör det och hur man kan göra det bättre. 2. Praktik Träna tills man gör det automatiskt. 3. Koncentration Skapa och bibehåll den rätta koncentrationen Nämnda teori är bara ett axplock av allt material som finns kring planeringen av träning och ska ses som ett exempel på hur man skulle kunna gå tillväga Match När man pratar om material är det bra att ha ett centralt lager så att det blir enklare att hantera. Detta riktar sig mer till föreningen att ordna men tränarens roll i systemet blir att anteckna allt han tar från förrådet på ett papper så att den som beställer saker kan se om det behöver fyllas på med exempelvis tejp eller skavsårsplåster. Tränaren ansvarar då för att hämta det material som laget behöver från föreningens lager så att spelarna inte saknar något på träning och match Spelare Att som tränare dokumentera saker är viktigt av många anledningar men framförallt för att förbättra kommunikationen mellan spelare och ledare. Desto mer information ledaren har kring en spelare desto bättre beslut tar man vilket också minskar missförstånd mellan tränaren och spelaren. Att dokumentera saker kan också hjälpa dig som tränare att sätta mål tillsammans med din spelare för att på bästa sätt uppnå en personlig utveckling Gareth Stratton, Thomas Reilly, A. Mark Williams and Dave Richardson. Youth Soccer, from Science to performance. (London : Routledge ; New York : Taylor & Francis, 2004) 35 Ray, Ibid. 15

17 För att spelare ska få ut några pengar om de skadar sig gäller det att de är försäkrade. Som spelare blir du ofta det i en förening när du har blivit medlem och betalat din licens. Som tränare behöver du ha koll på sådant så att du inte låter en oförsäkrad spelare vara med i träning eller match med ditt lag. Gör man detta och spelaren skadar sig kan det bli en konflikt mellan de inblandade parterna om vem som ska betala Laget Som tränare får du mycket papper om olika saker och ibland kan det vara svårt att hålla koll på allt. För bästa koll bör man upprätta någon form av filsystem som bör innehålla fem eller sex större områden. Dessa kan exempelvis vara spelare, cuper, läger, matcher, kontakter och övriga administrativa filer. Varje kategori kan sedan delas in i grupper. Spelare kan exempelvis delas in i ålder, position eller statistik och bör ligga i bokstavsordning. Saker som har med datum att göra som t ex matcher, läger och cuper bör ligga i ordning efter datum eftersom det är mest relevant för de områdena. De vanligaste misstagen man gör är att glömma hur man kategoriserade papperna, glömma bort att uppdatera systemet eller skapa för många kategorier. För att undvika detta bör man skapa tydliga filer och schemalägga tid som går till att kolla över det nuvarande systemet och uppdatera det om så behövs. 38 Det finns flera sätt för en tränare att sprida information kring laget. Tränaren kan ordna möten, ha individuella samtal, skicka brev, ringa eller maila de berörda personerna. Tillvägagångssätt beror på storleken och betydelsen av den information du har och behövs det mer förklaring bör man ta det skriftligt eller muntligt. 39 En resplan kan också vara bra att göra i förväg som tränare framförallt för att alla ska veta vart ni är ifall ett nödläge uppstår. Resplanen bör innehålla datum, plats, tidpunkter för alla begivenheter, avgång och ankomst, transportens hållpunkter, information om boendet samt övrig viktig information. Allt detta visar på hur mycket arbete som tillkommer av bara en liten sak som att åka med laget på ett läger Ibid. 38 Leonard, Ray, Leonard,

18 I egenskap av tränare är det du som är ansvarig för att allt blir gjort kring laget. För att du inte ska behöva göra allt gäller det då att organisera människorna runtomkring dig så att allas tillvaro blir så optimal som möjligt Säsongsplanering En tränare måste planera, ta beslut och koordinera aktiviteterna kring ett lag med spelare mot ett gemensamt mål. I detta kan aktiviteter som schemaläggning, betalningar, bokningar, utvärdering och mycket mer ingå. Som tränare måste du också kunna kommunicera med alla kring din organisation. 42 En säsongsplanering ska översiktligt visa när träning, tävling och andra aktiviteter kalendermässigt är placerade. I denna planering bör man dela in året i flera perioder efter exempelvis förberedelse-, tävlings- och rekreationsperiod. Periodplanen är mer detaljerad och görs klar strax innan den ska gälla. Det kan hända att man som tränare vill göra en planering över hela perioden eller bara en månad av en period eftersom det kan skilja sig i vad man vill fokusera på. Inom periodiseringen kan man också göra väldigt detaljerade planeringar som hur man ska pulsera sin träning, formtoppa sin prestation eller konservera nuvarande form Föräldrar Det är klart att föräldrar har en viss påverkan på den aktivitet där ens barn befinner sig och deras syn på hur en bra ledare ska vara avspeglar också den relation man får med tränaren. Hur föräldrar vill att ledaren ska vara och hur man ser på regler och fairplay skiljer sig mellan könen vilket kan innebära variationer i den feedback tränaren får. Föräldrars engagemang varierar väldigt mycket och beror bland annat på vilka andra idrotter som barnet utövar. När de beskriver sitt engagemang i barnens idrott kan man kalla det en slags serviceinrättning vars uppgift är ordna så att barnen kan utöva det de håller på med. Exempel på detta kan vara skjuts till och från matcher samt träning, lottförsäljning, resesamordnare etc. Av detta förstår man att föräldrars engagemang i sitt barns idrott kan vara viktigt om tränaren vill ha hjälp med olika saker runtomkring laget Hogedal Lasse, Ray, Janne Carlstedt. Träningslära, planering. (Farsta : SISU idrottsböcker, 1994) 44 Staffan Karp. Barn, Föräldrar och Idrott En intervjustudie om fostran inom fotboll och golf. (Umeå : Univ., cop. 2000) 17

19 3.1.9 Ekonomi När man har ett lag händer det att man åker iväg på resor. Det första man bör ta reda på när man ska på en resa är om föreningen använder ett deduktivt budgeteringssätt som innebär att man får bestämma resa efter en fastslagen summa pengar eller ett induktivt sätt som innebär att tränaren tar fram en budget på resan som sedan lämnas till föreningen för godkännande. När man vet hur föreningen arbetar kan man ta fram en budget och då är det viktigt att man får ett pris där allt är inkluderat så att inga överraskningar kan komma på vägen. Om den är korrekt och väl uppbyggd är det större chans att den blir godkänd när du lämnar den till föreningen. Ett exempel på hur det kan se ut om du ska resa med 20 personer från Växjö till Karlskrona på träningsläger med bil ser du nedan: Plats # Dagar # Personer Måltider Logi Flyg Karlskrona 4 ¼ kr 9600 kr Buss Minibuss/Bil Bensin Annat Totalt 6 st bilar 2400 kr 4000 kr # Dagar bör brytas ner till ¼ eller ½ av en hel dag för så korrekt budget som möjligt. Man bör mäta dagarna från avresa till ankomst vilket i detta fall innebar en uträkning på avresa torsdag morgon kl. 08:00 och hemkomst måndag kl. 14:00. # Måltider kan variera beroende på hur dagarna ser ut. I detta exempel har vi på ankomstdagen (torsdag) beställt lunch och middag medan vi beräknar att laget kommer att äta tre måltider/dag från fredag söndag. Avresedag beställs bara frukost och totalt blir det alltså fyra frukostar (20 kr/frukost), lunchar (30 kr/lunch) och middagar (40 kr/middag). Eftersom vi kommer att äta mindre vissa dagar så bör man först räkna ut vad varje måltid kostar för hela laget och sedan komma fram till den totala summan som blir 7200 kr. Logi bör man boka tidigt och i detta fall gäller det tre salar. Spelarnas två salar kostar 2000 kr/natt medan ledarnas kostar 400 kr/natt. Totalt blir det 9600 kr. 18

20 Det billigaste alternativet är att köra egna bilar med en milersättning på 20 kr. Tur och retur är det 20 mil till Karlskrona vilket innebär en kostnad på 2400 kr till bilarnas ägare. Annat är till för att täcka oförutsedda utgifter. I detta fall 4000 kr om man vill göra något annat under vistelsen i Karlskrona. Totalt kostar detta föreningen eller 1160 kr/person Media Kontakten med media är större i alla idrotters högsta divisioner. I en mindre sport som volleyboll beskriver en tränare hur de får anordna träffar med journalister för att ge de en snabbguide i volleybollens abc-bok. Han berättar också hur de lokala tidningarna ringer honom efter varje hemmamatch men att det vid bortamatcher aldrig står en rad. Vid ett tillfälle var det också han själv som ringde tidningarna vilket gav några artiklar. Fotboll är idag Sveriges största sport och sportjournalister känner till reglerna så någon föreläsning om idrotten behövs inte. Man kan däremot tänka sig att tidningar, på samma sätt som med volleybollen, inte hinner ha koll på alla de fotbollslag som finns. Har man gjort något speciellt och vill att det ska stå i tidningen får man nog därför ligga i lite själv Utbildning Som tränare kan du utbilda dig på olika sätt. Det vanligaste är att man gör detta inom SvFF som nyligen omarbetade sin utbildning. Utbildningen är indelad i kategorierna Bas, Avancerad och Professionell som innehåller 16, 17 respektive 37 utbildningsdagar. Varje kategori avslutas med en diplomkurs och därefter är du klar med den nivån. Kostnaden varierar mellan förbunden men hos exempelvis Smålands Fotbollförbund kostar den första kursen i Bas kr och den första i Bas kr. 47 Förutom SvFF finns det en uppsjö med utbildningar och föreläsningar inom specialdistriktsförbunden, SISU och andra idrottsrelaterade organisationer. 45 Leonard, Karlsson, Fuhrman, Lundqvist, /

21 Övrigt Om man tränar ett seniorlag i fotboll behöver en tränare sätta sig ned i kontraktsförhandlingar. Även om detta sker innan ditt tränaruppdrag så är det otroligt viktigt för vilken situation du själv sätter dig i. I en intervju med Lennart Söderberg, fd spelare i fotboll och ishockey och många säsonger som fotbollstränare, svarar han såhär på frågan om hur han brukar göra vid förhandlingar: Det behöver ju inte vara så formellt, men jag brukar lämna ett förslag på vilken lön jag vill ha och om bilen ska vara fri eller om det ska ordnas med bensinersättning och sånt. Sen är det upp till klubben att tacka ja eller att komma med ett alternativ som jag ska ta ställning till. 48 Detta är ett exempel på något som lägger grunden för vilka förutsättningar du går in i som fotbollstränare. Skulle du exempelvis glömma att förhandla till dig bensinersättning så står du kanske där med högre utgifter eftersom träningsplanerna ligger ett par mil från ditt hem. Vilka krav du ställer i samband med övergången kan alltså vara helt avgörande för vilken miljö du kommer att arbeta i den närmaste säsongen Övrig litteratur I FoU rapporten Lärande och erfarenheters värde, en studie av ledare inom barn och ungdomsidrott har Per Gerrevall, Samanthi Carlsson och Ylva Nilsson på uppdrag av RF intervjuat 48 ideella ledare i åtta fokusgrupper. De har koncentrerat sig på friidrott, gymnastik, fotboll samt innebandy och i resultatet för ledarna inom fotboll finner man rubriken fotbollsledarens uppgifter och kompetenser. I denna del kan man läsa att en fotbollsledares främsta uppgift är att planera och hålla i träningar. Dessutom ska en tränare förbereda inför och efter match, ordna körschema inför bortamatcher, ha en föräldrakontakt samt i en del fall anordna avslutningar. Utanför själva laget nämns det som ledarens uppgift att gå på olika möten och representera föreningen samt att sälja lotter och andra attiraljer för att dra in pengar till föreningen. 48 Karlsson, Fuhrman, Lundqvist, Ibid. 20

22 Från friidrotten kan man utläsa uppgifter som att planera tävlingsscheman samt att administrera inför tävlingar med bokning och boende etc. Inom gymnastiken nämns säsongsoch veckoplanering, ta närvaro, informera gymnaster och föräldrar om verksamheten, inköp samt läger verksamhet. Slutligen så nämner man inom innebandy kostgenomgångar och att ordna träningsläger som uppgifter för en innebandyledare. 50 Mer tidigare forskning återfinns i en D-uppsats från GIH skriven av Tore Lennartsson som heter, Kännetecken för en framgångsrik coach: en jämförande studie av tre manliga elittränare i bandy, fotboll och ishockey. Författaren vänder sig, till skillnad från mig, mot elittränare och en av hans frågeställningar är på vilket sätt de tre tränarna ser på sin roll som coach och hur de arbetar i praktiken. Undersökningen är genomförd i tre steg: 1. Observationer av de tre elittränarna i rollen som coach under en tävlingsmatch. Dessa observationer är gjorda utifrån ett eget författat observationsprotokoll. 2. Halvstrukturerade intervjuer med en assisterande tränare och en lagkapten, inom respektive idrott, för att få deras syn på tränaren ifråga. 3. Halvstrukturerade intervjuer med de tre elittränarna. En av elittränarna ägnar sig åt fotboll och ur det resultatet nämner han bland annat analysen efter match som en del i tränarrollen och vill gärna se matcherna två gånger på DVD innan han möter spelartruppen för analys. Samma tränare jobbar också med målsättningar tillsammans med laget och att det då är resultat-, prestations- och utvecklingsmål man går igenom. Det kommer även fram att fotbollstränaren inte jobbar med några regler för laget utan att det är sunt förnuft som råder i gruppen. Uppsatsen är inte direkt kopplad till denna undersöknings syfte och tar också upp saker som agentverksamhet, spelares kontraktsförhandlingar och matchobservationer som kanske inte direkt är relevant för denna uppsats. 51 I en C-uppsats från GIH skriven av Andreas Bauducco och Daniel Lundbohm som heter, Inom den här fyrkanten ska vi jobba : En studie om hur fyra tränare inom 50 Per Gerrevall, Samanthi Carlsson och Ylva Nilsson. Lärande och erfarenheters värde, en studie av ledare inom barn och ungdomsidrott. (Växjö: RF, 2006) 51 Tore Lennartsson. Kännetecken för en framgångsrik coach: en jämförande studie av tre manliga elittränare i bandy, fotboll och ishockey. (Stockholm: GIH, 2007) 21

23 ungdomsfotbollen ser på ledarskap, tas några saker till upp som har koppling till denna undersökning. Författarna har använt tre olika frågeställningar: 1. Vilken syn har de fyra tränarna på begreppet ledarskap? 2. Vilka motiv ligger bakom tränarnas ledaruppdrag? 3. Hur värderar tränarna sin ledaruppgift? Studien bygger på djupintervjuer med fyra ungdomstränare från en av Sveriges största fotbollsföreningar hemmahörande i en av Sveriges största städer varav två är verksamma på pojksidan och två på flicksidan. I resultatet kan man se liknande frågor och svar som denna uppsats handlar om och de berättar bland annat att tränaren måste skapa de rätta förutsättningarna för att spelarna ska utvecklas, sätta regler för vad som gäller i laget samt ha ett situationsanpassat ledarskap efter ålder och mognad på spelarna. När tränarna skulle värdera sin ledaruppgift kom de fram till att det sämsta var krävande föräldrar, tidsbrist och målsättningar som inte uppfylls. 52 Per Göran Fahlström skrev 2001 en avhandling vid namn Ishockeycoacher En studie om rekrytering, arbete och ledarstil. Undersökningen avser belysa fem frågeställningar varav en faller inom denna undersöknings syfte: Hur ser coachernas arbete ut, vad gäller t ex arbetsuppgifter, anställningsförhållande, organisation och tidsåtgång? Forskaren tar upp några av de områden som detta arbete ämnar undersöka och i ovanstående kapitel går han in på arbetets innehåll. I kapitlet nämns det breda ansvar som coachen har och att arbetsuppgifterna hänger på vilken nivå laget befinner sig samt vilka förutsättningar föreningen har. Coachen får också hjälp av andra personer men nämns då som ansvarig oavsett förutsättningarna. Ekonomiska uppgifter krävs av tränaren för att klubbar ska ha råd med en anställning men föreningen ställer också krav på ett engagemang för hela klubbens 52 Andreas Bauducco och Daniel Lundbohm. Inom den här fyrkanten ska vi jobba : En studie om hur fyra tränare inom ungdomsfotbollen ser på ledarskap. (Stockholm: GIH, 2006) 22

24 verksamhet. Forskaren skriver också att tränarens tre viktigaste arbetsuppgifter är att planera träning, motivera och skapa laganda samt att leda träning. 53 Rapporten, de två uppsatserna och avhandlingen handlar inte direkt om det område som denna uppsats vill undersöka men lyfter fram ett axplock av den svenska ledarforskning som finns inom olika idrotter och nivåer. Forskningen lyfter tydligt fram uppgifter kopplade till träning och match men glömmer ta upp andra eventuella arbetsområden. Uppsatsens avsikt blir därför att undersöka vad fotbollstränare själva upplever ingår i det jobb de utför för att komplettera och leda vidare dagens forskning kring ledarskap. 53 Per Göran Fahlström. Ishockeycoacher En studie om rekrytering, arbete och ledarstil. (Umeå: Umeå universitets tryckeri, 2001) 23

25 4. Metod I undersökningen används ett induktivt tillvägagångssätt som innebär att man vill få fram så mycket information som möjligt från respondenterna och på så sätt skapa teorin utifrån praktiken. Det är svårt att genom detta sätt dra några riktiga slutsatser eller visa på klara samband men eftersom detta inte var syftet passade strategin uppsatsen. I undersökningen bygger denna teori på att deltagarna ska leda uppsatsen framåt mot en tolkning och inte tvärtom vilket leder till att undersökningen blir öppen för deras erfarenheter och vad de vill ta upp. Eftersom uppsatsens första del bygger på de kategorier som resultatet presenterar är inte undersökningen helt induktiv men det är ändå detta tillvägagångssätt som har legat till grund för undersökningens utformning och process Val av ansats En inledande tanke med arbetet var att kunna generalisera resultatet till alla svenska fotbollstränare genom en kvantitativ metod. I detta fall skulle enkäter till mängder av respondenter i hela landet skickas ut men efter en veckas jobb med utformningen av enkäten togs beslutet att använda fokusgrupper istället. Kvalitativ forskning är mer inriktad på ord och har en induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik. Forskningen beskrivs ofta som tolkningsinriktad vilket betyder att tyngden ligger på förståelsen av den sociala verkligheten på grundval av hur respondenterna i en viss miljö tolkar denna verklighet. Deltagarnas uppfattning är viktigare än forskarens och undersöks bäst genom en föga strukturerad undersökning. 55 Målsättningen är att identifiera och bestämma ännu icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och innebörder Fokusgrupper Fokusgrupper är bra när man vill få fram många olika åsikter och hålls den ostrukturerad så kan diskussionerna hamna på områden som man inte hade tänkt på från början. Litteraturen rekommenderar att man organiserar grupper men uppmärksammar också att det finns starka argument som talar för att alltför många grupper kan innebära ett slöseri med tid då 54 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. (Malmö : Liber ekonomi, 2002) 55 Bryman, Bengt Starrin och Per-Gunnar Svensson. Kvalitativ metod och vetenskapsteori. (Lund : Studentlitteratur, 1994) 24

26 man snart kan uppnå teoretisk mättnad, alltså att du inte får fram något nytt från dina fokusgrupper längre. 57 En tumregel brukar vara att man har minst tre fokusgrupper men denna undersökning stannade på sex eftersom det upplevdes tillräckligt för att svara på syftet. 58 Det finns olika teorier på hur stor en fokusgrupp ska vara men man burkar säga att ju fler personer desto mindre livsrum får var och en av deltagarna. 59 Målet var att försöka få tag i 6 respondenter till varje träff så att intervjun kunde genomföras även om några inte kunde komma. Tyvärr visade det sig att respondenterna hade problem att hinna med undersökningen då de ofta hade träningar eller var tvungna att vara hemma med sin familj. Detta ledde till att det slutligen organiserades sex fokusgruppträffar med fem respondenter i varje grupp. Då förväntningen var att respondenterna skulle ha mycket att säga kring frågeställningen gjorde det dock inget att det blev färre än vad som var tänkt. 60 Eftersom det är svårt att skriva ned exakt vad deltagarna säger och veta vem det är som säger vad är det en fördel att spela in samtalen. Det är också av största vikt att inspelningsutrustningen håller god kvalité och med lite tur och givmildhet från ansvariga kring Coaching and Sport Management kunde den utrustning som de använder i sina undersökningar användas. Därmed säkrades kvalitén på inspelningarna vilket märktes då arbetet med transkriberingen började Urval Populationen där urvalet gjordes bestod av alla svenska klubbtränare på breddnivå. För att ta reda på vart gränsen mellan bredd och elit gick kontaktades Marika Domanski Lyfors på SvFF:s fotbollsavdelning. I ett mail förklarade hon att en bra gräns går vid div.1 herrar och div.2 damer. Alla andra tränare över den nivån är enligt henne elittränare. 62 När populationen var bestämd kunde urvalet göras. Eftersom syftet inte var att generalisera resultaten användes ett bekvämlighets- och snöbollsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att man kontaktar redan kända tränare som för tillfället råkar vara tillgängliga. Snöbollsurval 57 Bryman, Victoria Wibeck. Fokusgrupper, om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. (Lund : Studentlitteratur, 2000) 59 Ibid. 60 Bryman, Ibid. 62 Ibid. 25

27 användes då det blev svårt att få ihop tillräckligt många respondenter. Detta urval innebar att man frågar respondenterna om de kan hjälpa till att få kontakt med ytterligare tränare. 63 För att få så bra diskussioner som möjligt delades deltagarna in i grupper efter vilka lag de tränade. Detta ledde till ett upplägg bestående av två grupper med herrseniortränare, två med killtränare, en grupp med damtränare och en med tjejtränare. Det blev färre grupper med damoch tjejtränare eftersom det finns många fler herr- och killtränare i Sverige. Eftersom det antagligen skiljer sig en del mellan vad man gör i ett ungdoms-, herr- och damlag var förhoppningen att denna uppdelning skulle göra diskussionerna mer lätthanterliga för respondenterna. Vid mötena påpekades det dock varje gång att all tränarerfarenhet, inom ramen för undersökningen, var välkommen Rekrytering av respondenter Genom att ringa varje potentiell respondent var förhoppningen att fler skulle vilja delta i undersökningen. Det var på förhand bestämt vilken sorts grupp det skulle vara och olika föreningars hemsidor blev därför en bra kanal för att hitta respondenter. Smålands Fotbollförbunds hemsida var ofta utgångspunkt i letandet eftersom man där finner alla Smålands fotbollslag och kontaktpersoner. 65 Varje samtal inleddes med en presentation av forskaren och undersökningens syfte samt undersökningens framtida användning. Respondenterna var tvungna att minst vara inne på sin första säsong som tränare men det gjorde inget om man inte var tränare längre eftersom erfarenheten ändå var användbar för undersökningen. Det kontaktades endast tränare från Växjö närområde eftersom det var lättare för de att ta sig till lokalen för intervjun. I början var ambitionen att ha träffarna på vardagskvällar och söndagseftermiddagar men det blev snabbt klart att söndagar var en helig dag för dem flesta. I slutändan blev grupptillfällena därför utspridda på tre onsdagar, två måndagar och en torsdag mellan kl Sammanlagt klarades intervjuerna av mellan den 9/1-23/1. 63 Ibid. 64 Ibid. 65 Wibeck,

28 De allra flesta tränare som kontaktades var vänliga och intresserade men fick det inte att fungera med sitt schema. Totalt kontaktades 50 tränare i rekryteringen och av dessa kunde tillslut 30 st. För att undvika bortfall från dessa skickades ett sms till respondenterna på intervjudagen och detta ledde förhoppningsvis till att fler kom samt att de som inte kunde hörde av sig i god tid. I ett fall kontaktades en tränare som kunde ställa upp på kort varsel. 4.5 Tillvägagångssätt För att skapa en avslappnad stämning bjöds respondenterna hem till mig. Intervjuerna hölls i köket och de fick placera sig hur de ville runt köksbordet vilket skapade en miljö där ögonkontakt kunde finnas med alla samtidigt som deltagarna inte behövde sitta för trångt. Tyvärr fanns inget runt bord vilket kan leda till att kommunikationen med den mittemot är vanligare än med den som sitter bredvid. På bordet fanns även fika som respondenterna kunde ta för sig av när de ville. 66 Varje intervju inleddes med undersökningens syfte och det nämndes att de gärna fick vara detaljerade i sina svar. Det informerades även om hur materialet skulle användas i arbetet, om deras anonymitet samt att intervjun skulle spelas in för att senare kunna transkriberas. På grund av den ostrukturerade metoden blev uppgiften som moderator att introducera ämnet och därefter ingripa i diskussionen när det behövdes. Trots detta är det viktigt att man lyssnar noga på diskussionerna så att de kan avbrytas när det går överstyr eller om ett intressant ämne nämns och sedan inte diskuteras mer. För att få ut så mycket som möjligt av respondenternas erfarenheter fanns en förutbestämd fråga, Vad ingår i en tränares organisering, planering och administration?. Utifrån denna fråga skrevs diskussionerna ned på en whiteboard som alla deltagare kunde se för att på så sätt skapa en helhetsbild av de diskussioner som fördes. Utöver huvudfrågan fanns några mer detaljerade frågor som var förberedda ifall diskussionerna skulle plana ut. Dessa behövdes dock bara användas i den första fokusgruppen, alla andra grupper diskuterade livligt ända tills tiden för mötet var slut Ibid. 67 Ibid. 27

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 SYFTE OCH MÅLGRUPP... 3 DOKUMENTANSVARIG,

Läs mer

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till ledare

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till ledare FC Rosengårds fotbollspolicy Information till ledare Den bästa fotbollsutbildningen Vi på FC Rosengård är glada att du vill vara ledare i vår klubb. Vår målsättning är att ge barn den bästa fotbollsutbildningen.

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Riktlinjer Golfens. välkommen till. utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01

Riktlinjer Golfens. välkommen till. utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01 Riktlinjer Golfens LEDAR välkommen till SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus UTBILDNING 2 utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01 Riktlinjer Golfens ledarutbildning 2 Syfte Säkert är att ungdomar framför allt

Läs mer

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små Idrottsföreningen kamraterna 1898 En fotbollsklubb för stora och små IFK Västerås Fotboll IFK Västerås är en förening med lång och stolt historia. Klubben bildades den 19 mars 1898. Idag finns totalt 170

Läs mer

Sammanfattning Kvarnby IK Nya Blå Tråden. Kvarnby IK mål, vision och värdegrunder

Sammanfattning Kvarnby IK Nya Blå Tråden. Kvarnby IK mål, vision och värdegrunder Sammanfattning Kvarnby IK Nya Blå Tråden Nedan följer en kort summering av Kvarnby IKs Nya Blå Tråden. Under innehållsförteckningen i den totala Blå Tråden kan du se var du kan läsa mer om varje område.

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång?

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011 ELITTRÄNAR UTBILDNINGEN Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Av Michael Carlsson Handledare: Göran Lindblom 2011 05 14 1 Sammanfattning:

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet BLÅ TRÅ DEN IK Viljan Strängnäs Inledning IK Viljan Strängnäs bildades 1914 och är en fotbollsförening i centrala Strängnäs. Föreningens ambition är att ge alla barn och ungdomar som vill möjligheten att

Läs mer

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott!

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott! Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens bästa! Visionen

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN SOLLENTUNA FK P-04 TÖJNAN

VERKSAMHETSPLAN SOLLENTUNA FK P-04 TÖJNAN VERKSAMHETSPLAN SOLLENTUNA FK P-04 TÖJNAN VERKSAMHETEN 2015 Vi har under 2015 haft två lag anmälda i St:Erikscupen, ett lag i lättserien och ett i medelserien, vilket gör att vi totalt har spelat 28 seriematcher.

Läs mer

1 (5) IFK ÖSTERÅKER P SÄSONGEN 2016

1 (5) IFK ÖSTERÅKER P SÄSONGEN 2016 1 (5) 2015-11-24 1 IFK ÖSTERÅKER P03-1 - SÄSONGEN 2016 2 POLICY IFK Österåkers policy ligger som grund för verksamheten, och den finns tillgänglig på http://www.ifkosteraker.se. 2.1 Målsättning Vår målsättning

Läs mer

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år 1. Klubbens historia 1907 Idrottssällskapet Halmia bildas den 16 juni. 1912 Halmstad IF besegras med 5-3 1914 Första utländska matchen mot Köpenhamn 1924 IS Halmia

Läs mer

Varför inte engagera sig när man kan?

Varför inte engagera sig när man kan? Varför inte engagera sig när man kan? En intervjustudie om varför få före detta elitsatsande kvinnor finns på ledande positioner i svensk tennis Linn Brozén och Jenny Lindström GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

Läs mer

Bergdalens IK. Vår klubb. Den lokala föreningen med det stora hjärtat

Bergdalens IK. Vår klubb. Den lokala föreningen med det stora hjärtat Bergdalens IK Vår klubb Den lokala föreningen med det stora hjärtat Kvartersklubben med det stora hjärtat! Bergdalens IK bildades 1956 som en kvartersklubb med ungdomsverksamhet som hjärta - och så skall

Läs mer

IF BROMMAPOJKARNAS AKADEMI VÅR IDENTITET

IF BROMMAPOJKARNAS AKADEMI VÅR IDENTITET IF BROMMAPOJKARNAS AKADEMI VÅR IDENTITET Innehållsförteckning Om den här skriften... 2 Vad är IF Brommapojkarnas Akademi?... 2 Vad skiljer IF Brommapojkarnas Akademi från andra?... 3 Vad vill vi uppnå?...

Läs mer

Steget från Div 1 till elitspelare är det möjligt? Håkan Åhlund

Steget från Div 1 till elitspelare är det möjligt? Håkan Åhlund Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Steget från Div 1 till elitspelare är det möjligt? Håkan Åhlund Handledare: Johan Andersson Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Sammanfattning Steget från div 1 till elitspelare

Läs mer

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn Gymnasiearbete Datum Uppsatsens rubrik Ev. underrubrik Ditt namn, klass Handledarens namn Sammanfattning En uppsats har en kort, inledande sammanfattning av hela arbetet. Den kommer inledningsvis men skrivs

Läs mer

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A )

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A ) Gröna tråden Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling (Rev. A 2012 11 16) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Grönahögs

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision Riktlinjer Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken Vision FC Norrsken är Norrbottens ledande flick- och damfotbollsförening och det naturliga valet för alla tjejer. Här

Läs mer

Peter Nilsson SISU Idrottsutbildarna Box 1030, Neptungatan Visby tfn: , e-post:

Peter Nilsson SISU Idrottsutbildarna Box 1030, Neptungatan Visby tfn: , e-post: Peter Nilsson SISU Idrottsutbildarna Box 1030, Neptungatan 4 621 21 Visby tfn: 207057, 0768-540760 e-post: peter.nilsson@gotsport.se www.gotsport.se Föreningen När man gör en säsongsanalys, så bör man

Läs mer

Den lilla klubben med det stora hjärtat!

Den lilla klubben med det stora hjärtat! Den lilla klubben med det stora hjärtat! Syfte Syfte med denna ledarguide är att ge riktlinjer och stöd till dem som är berörda av vår verksamhet. Vision Fotboll för alla! Getinge IF:s vision är att ha

Läs mer

Innehåll. SÅ HÄR SPELAR VI MATCH Spelsystem som utvecklar...45 Om spelsystem och utveckling...46

Innehåll. SÅ HÄR SPELAR VI MATCH Spelsystem som utvecklar...45 Om spelsystem och utveckling...46 Innehåll INLEDNING...5 En praktisk handbok för fotbollstränare...6 Bokens struktur i korthet...8 Om Sundbybergs IK Fotboll...9 Hur du kan använda boken...10 SÅ HÄR SPELAR VI FOTBOLL En spelstil för Sundbybergs

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Att vara idrottsförälder

Att vara idrottsförälder Att vara idrottsförälder Detta är ett studiematerial för er som är föräldrar till idrottande barn. För många barn är idrottsföreningen, näst efter hemmet och skolan, den viktigaste uppfostringsmiljön.

Läs mer

Examinationsarbete. Etu Special

Examinationsarbete. Etu Special Tommy Samuelsson Examinationsarbete Etu Special - Nya generationens elitspelares syn på coachning Handledare: Göran Pegenius 1 Innehåll 1. Inledning..3 1.1 Bakgrund..3 1.2 Presentation..3 1.3 Mitt ledarskap...4

Läs mer

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 2014 09 30 Agenda Inledning (närvarolista, protokoll skrivs inte separat utan tillägg från mötet införs med grön text i denna presentation, specifika notat och beslut

Läs mer

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy Sandareds IBS:s riktlinjer och policy FÖRORD I detta dokument har vi satt Sandareds IBS: s policy och riktlinjer på pränt. Syftet med dokumentet är att ge vägledning i hur föreningen ställer sig i en rad

Läs mer

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till R A D LE 1 G NIN D IL B T U s n e lf o G r je n li Rikt utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus Riktlinjer Golfens ledarutbildning 1 SYFTE Säkert är att barn

Läs mer

GLÄDJE GEMENSKAP FRAMÅTANDA INNEBANDY OCH FOTBOLL

GLÄDJE GEMENSKAP FRAMÅTANDA INNEBANDY OCH FOTBOLL GLÄDJE GEMENSKAP FRAMÅTANDA INNEBANDY OCH FOTBOLL Agenda ledarmöte 24 mars 2015 Inledning Högalids profil Thomas Vem gör vad i laget? Anneli Utbildning ledare Helena/Anneli Ekonomi och sponsring Helena/Thomas

Läs mer

LHC Ledarprogram 2015-2016. Magnus Hävelid Torbjörn Lindblom

LHC Ledarprogram 2015-2016. Magnus Hävelid Torbjörn Lindblom LHC Ledarprogram 2015-2016 Magnus Hävelid Torbjörn Lindblom Presentation Att prata är lätt men att vinna är svårt. Ledarskap är svårt, särskilt i stressade och avgörande situationer där du ska leva upp

Läs mer

Ledarträff

Ledarträff Ledarträff 2014-11-03 Närvarande: Sofia, Johan K, Dennis, Victoria, Tor, Jimmy, Björn, Malin v E, Malin G, Emma, Kristofer, Fredrik Kort info och lägesrapport Läget i lagen kort rapport från varje grupp

Läs mer

Kreativ. Kreativ coaching. Lärgruppsplan COACHING. när det snurrar i bollen. PG Fahlström Carl-Axel Hageskog

Kreativ. Kreativ coaching. Lärgruppsplan COACHING. när det snurrar i bollen. PG Fahlström Carl-Axel Hageskog Kreativ COACHING när det snurrar i bollen PG Fahlström Carl-Axel Hageskog Lärgruppsplan Kreativ coaching Inledning Nästan alla barn och ungdomar i vårt land är under någon period av sitt liv med i idrotten.

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med:

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Fotbollsglädje En satsning på Barnfotbollen Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg 018-27 70 51 chasmine.wahlberg@upplandsff.c.se

Läs mer

VILKEN MÅLSÄTTNING HAR DU SOM FÖRÄLDER FÖR DITT BARNS IDROTTANDE?

VILKEN MÅLSÄTTNING HAR DU SOM FÖRÄLDER FÖR DITT BARNS IDROTTANDE? DEN STÖDJANDE FÖRÄLDERN Du som förälder kommer finnas där för ditt barn oavsett om han lyckas eller misslyckas Vi ledare vill inte att du som förälder skall vara tyst En förälder blandar ofta ihop vägskylten

Läs mer

UNGA I OCH OM FRAMTIDENS IDROTTSORGANISERING. Susanna Hedenborg

UNGA I OCH OM FRAMTIDENS IDROTTSORGANISERING. Susanna Hedenborg Susanna Hedenborg Susanna.Hedenborg@mah.se 2010 05 04 Tänk om det fanns en idrottshall där jag har mitt gym. Där du har ett årskort och får gå in hur mycket du vill och träna din idrott. Det har jag aldrig

Läs mer

Föräldramöte 9/2 Pojkar 08

Föräldramöte 9/2 Pojkar 08 Föräldramöte 9/2 Pojkar 08 Ledare/ Tränare Spelare Föräldrar Träning Match Lagsponsring Försäkring Övrigt Agenda LEDARE OCH TRÄNARE Planera träningen, alla tränare tagit del av det innan träningen börjar

Läs mer

ÖSTERSUNDS FK AKADEMI

ÖSTERSUNDS FK AKADEMI Senast reviderad januari 2016 ÖSTERSUNDS FK AKADEMI VERSION 2 Innehåll 4 2 Förord 4 3 Målsättning på planen... 4 4...och utanför planen 4 5 Värdegrund & Vision 4 7 Träningsavgift & Innehåll 4 9 Förväntningar

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin & årtal Handledare: namn Abstract/Sammanfattning Du skall skriva

Läs mer

Elittränarutbildning 2014

Elittränarutbildning 2014 Elittränarutbildning 2014 Vikten av varierad träning i ung ålder - avgörande för vem som lyckas eller inte? Roger Forsberg 1 Sammanfattning Denna studie syftar till att undersöka om det läggs för stor

Läs mer

Hur kom det sig att folket litade på Hitler?

Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Ämne: Historia om media Namn: Carolin Zethelius Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 BAKGRUND... 2 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING,

Läs mer

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR Inledning... 1 Vem har tagit fram detta?... 1 Internationellt regelverk och ersättning... 2 Föreningens

Läs mer

Riktlinjer för verksamhets- och säsongsplanering (Reviderad 2013-11-19)

Riktlinjer för verksamhets- och säsongsplanering (Reviderad 2013-11-19) 2014 Riktlinjer för verksamhets- och säsongsplanering (Reviderad 2013-11-19) Inledning Verksamhetsplanen tas fram av respektive chefstränare/samordnande tränare i samråd med lagens tränare, ledare och

Läs mer

Föräldramöte agenda

Föräldramöte agenda Föräldramöte 20170504 agenda Kort årsberättelse och nuläge för P06 Kontentan av HFF ungdoms FAS möte Ert ansvar som föräldrar vad innebär det Barnens ansvar Cuper? Kassa Fotografering Övriga frågor Kort

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Det är inget nytt för oss.

Det är inget nytt för oss. NATIONAL SPORTEN 1 miljon svenskar missar Nyheterna varje dag. Det är inget nytt för oss. Varje dag spelas det 1.266 fotbollsmatcher i Sverige. Visst är det så att tanken svindlar. På ett år blir det 462.000

Läs mer

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE VÄLKOMMEN TILL DET VINNANDE LAGET Vi har varit aktiva inom fotboll- och sportresor

Läs mer

Välkommen till ett nytt utvecklingsprojekt för den halländska innebandyn!

Välkommen till ett nytt utvecklingsprojekt för den halländska innebandyn! Välkommen till ett nytt utvecklingsprojekt för den halländska innebandyn! Aldrig har intresset för utbildning och utveckling varit så stort i distriktet som just nu och därför erbjuder vi alla halländska

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

Introduktion Oscar Bjers Styrelseordförande Saltsjöbaden Fotboll

Introduktion Oscar Bjers Styrelseordförande Saltsjöbaden Fotboll Introduktion Oscar Bjers Styrelseordförande Saltsjöbaden Fotboll Ledarmöte Mars 2009 Saltsjöbadens IF Fotbollssektionen Tack för att ni ställer upp! Fotboll Agenda, Fotboll introduktion Målsättning med

Läs mer

Skapa en bra grundkommunikation med föräldrarna.

Skapa en bra grundkommunikation med föräldrarna. Coach - Förälder relation Föräldrarnas roll är viktig i att få ett lag att fungera ordentligt och utvecklas så mycket som det möjligt går. Fram till barnen blir tonåringar så har föräldrarna allt att säga

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

På den tiden fanns inte tillgång till nätet på samma sätt som i dag och därför var det skrivna ordet hårdvaluta.

På den tiden fanns inte tillgång till nätet på samma sätt som i dag och därför var det skrivna ordet hårdvaluta. Tommy Söderberg gästade Idrottsgillet torsdagen den 31 oktober. Lunchmötet var välbesökt med 52 deltagare och avhölls denna gång på restaurang Lundia. Tommy gav en inspirerande och engagerad föreläsning

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Sinhéad O connor Just A Rebel Song

Sinhéad O connor Just A Rebel Song Sinhéad O connor Just A Rebel Song Ämne: So/Sv Namn: Henrik Estander Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Sinhéad O connor Just A Rebel Song 1 Innehållsförteckning 2 Sinhéad

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

målinriktat -ledarskap och organisationsarbete

målinriktat -ledarskap och organisationsarbete Studieplan målinriktat -ledarskap och organisationsarbete av Annika Grälls och Tomas Ekman Svensk damfotboll befinner sig i en spännande tid. Klubbarna satsar, vi har våra första yrkesspelare. Mer tid

Läs mer

Referenser Cesilia Ekroth, Idéer & Co AB/ IdéLagret

Referenser Cesilia Ekroth, Idéer & Co AB/ IdéLagret Referenser Cesilia Ekroth, Idéer & Co AB/ IdéLagret Cesilia Ekroth skapade ett helt nytt kreativt engagemang på Kalmarsund Promotions affärsresa Promotiontåget. En årlig återkommande regional affärsresa

Läs mer

Handbok för Lagledare. vers. 1.0,

Handbok för Lagledare. vers. 1.0, Handbok för Lagledare vers. 1.0, 2011-05-04 Innehåll: En lagledares uppgifter:... 3 Matcher... 4 Spelschema... 4 Inbjudningar... 4 Flytt av matcher... 4 Sarg... 5 Omklädningsrum... 5 Matchprotokoll...

Läs mer

LEDARSKAP UNDER TIME OUT

LEDARSKAP UNDER TIME OUT Svenska Ishockeyförbundet Eltkurs LEDARSKAP UNDER TIME OUT AV: Erik Vikström Handledare: Thomas Gradin Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Inledning sid 3 2. Bakgrund sid 4 3. Syfte och frågeställning

Läs mer

Fotboll på Gymnasiet. Nationell Idrottsutbildning (NIU) samt Idrottsalternativet

Fotboll på Gymnasiet. Nationell Idrottsutbildning (NIU) samt Idrottsalternativet Fotboll på Gymnasiet Nationell Idrottsutbildning (NIU) samt Idrottsalternativet Tibble Fristående Gymnasium NIU Samarbetet mellan Tibble Gymnasium, AIK och Täby IS (numera Täby FK) startade läsåret 2009-2010.

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

SSAFF styrelsemöte den 6 juli Plats: Hemma hos Thomas P i Lund

SSAFF styrelsemöte den 6 juli Plats: Hemma hos Thomas P i Lund SSAFF styrelsemöte den 6 juli 2008. Plats: Hemma hos Thomas P i Lund 1. Ordförande, Bengt Björnehammar, hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Närvarande: Bengt Björnehammar, Dan Nilsson, Thomas Palmgren,

Läs mer

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Projektarbetet 100p 1 L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Metoder Intervju Power Point Innehåll En vetenskaplig rapport Struktur,

Läs mer

FÖRÄLDRAPROFIL JÄRFÄLLA HOCKEY CLUB

FÖRÄLDRAPROFIL JÄRFÄLLA HOCKEY CLUB JÄRFÄLLA HOCKEY CLUB TEL. 08-580 347 11 EPOST KANSLI@JARFALLAHOCKEY.COM 1 VÄRDEGRUND VÅR VISION Stockholms bästa plantskola - för alla VÅR STRATEGI Järfälla HC fostrar duktiga ledare, ishockeyspelare och

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Innehåll Föreningsidé och målsättning...2 Verksamhetsidé... 3 Barn/Ungdom... 3 Spelarutbildningsmatris... 4 Spelaransvar...5

Läs mer

TRÄNARUTBILDNING BARKARÖ SK. Johan Kraft

TRÄNARUTBILDNING BARKARÖ SK. Johan Kraft TRÄNARUTBILDNING BARKARÖ SK Johan Kraft 2015-04-03 Detta dokument reglerar vilka utbildningar som ledare i Barkarö SKs verksamhet bör genomföra och arbeta efter. Välkommen som tränare i Barkarö Sportklubb!

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

SÅ HÄR SPELAR VI FOTBOLL... 8 SÅ HÄR TRÄNAR VI... 17

SÅ HÄR SPELAR VI FOTBOLL... 8 SÅ HÄR TRÄNAR VI... 17 Inledning... 3 En praktisk handbok för fotbollstränare... 3 Bokens struktur i korthet:... 5 Om Sundbybergs IK Fotboll... 5 Hur du kan använda boken... 7 SÅ HÄR SPELAR VI FOTBOLL... 8 En spelstil för Sundbybergs

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Föräldramöte VIK Team P

Föräldramöte VIK Team P Föräldramöte VIK Team P-06 2014-09-24 Presentation Ledare/Organisation Vår syn på hockeyskolan VIK Hockeys Headlines Enkät efter säsong 2013/2014 Säsongen 2014/2015 Årsplanering Träningsgrupper Poolspelsgrupper

Läs mer

Barns perspektiv Om barns idrott och FN:s barnkonvention

Barns perspektiv Om barns idrott och FN:s barnkonvention Barns perspektiv Om barns idrott och FN:s barnkonvention Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet med stöd från Centrum för idrottsforskning Inger Eliasson, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 BKC har många aktiva spelare i våra träningsgrupper. I år har vi gjort ett stort jobb, lagt ner tid och tanke för att göra säsongen så bra som möjligt. Med vår

Läs mer

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10 Första hjälpen år 7 Innehåller regler och mallar för: Muntligt framförande s. 2 Intervju s. 3 Datorskrivna arbeten s. 4 Bokrecension s. 5 Fördjupningsarbeten s. 6 Labbrapporter s. 7 Källor s. 8 Nyhetsrapportering

Läs mer

Vad är viktiga coachbeteenden

Vad är viktiga coachbeteenden Svenska Ishockeyförbundet Elittränarutbildning Vad är viktiga coachbeteenden Fredrik Olausson Handledare: Göran Pegenius 2011 06 13 Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 2. Bakgrund sid. 2 2.1 Ledarteorier

Läs mer

Furulunds IK. Föreningspolicy 2009-03-01

Furulunds IK. Föreningspolicy 2009-03-01 Furulunds IK Föreningspolicy 2009-03-01 Innehåll Vision och målsättning Värdegrunder och Ledstjärnor Fairplay Ledarskap Träningar & matcher Utbildning Talangutveckling Föräldrarollen Vision och målsättning

Läs mer

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY...

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... Policysamling 2012-02-28 Innehåll 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN.... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... 3 5 UPPFÖRANDE POLICY... 3 5.1 Spelare och ledare...

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Vad betyder det att ta ansvar och vem skapar en ansvarstagande miljö?

Vad betyder det att ta ansvar och vem skapar en ansvarstagande miljö? Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2012-06-06 Vad betyder det att ta ansvar och vem skapar en ansvarstagande miljö? Patrik Klüft Handledare: Göran Lindblom Sammanfattning Efter att ha haft ett smärre huvudbry

Läs mer

För de två första nivåerna har vi fokuserat på bedömningar som integrerar flera olika lärande mål i en bedömning uppgift.

För de två första nivåerna har vi fokuserat på bedömningar som integrerar flera olika lärande mål i en bedömning uppgift. Ungern I Ungern kombineras bedömningssystemet på nivå 1 & 2 bedömningen olika formativa bedömningar med en summativ bedömningar (även olika delar) vid slutet av varje nivå i tränarutbildningen. Utbildningen

Läs mer

Studier av ungdomsidrott

Studier av ungdomsidrott Stuider av ungdomsidrott version 5 Sidan 1 (5) Studier av ungdomsidrott En sammanfattning av fyra studier av ungdomsidrott Bakgrund När idrottande barn närmar sig tonåren börjar det dyka upp en hel del

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

Här nedan följer en del info och datum som är viktig för både spelare och förälder.

Här nedan följer en del info och datum som är viktig för både spelare och förälder. Sundbybergs IK Fotboll P98 Information till spelar och föräldrar inför säsongen 2012. Hej Spelare och Förälder! Dags för en ny härlig fotbollsäsong med förhoppningsvis goda resultat och glada miner. Ni

Läs mer

Sverige under Gustav Vasa

Sverige under Gustav Vasa Sverige under Gustav Vasa Detta lektionsupplägg är planerat och genomfört av Daniel Feltborg. Upplägget är ett resultat av en praktiskt tillämpad uppgift i kursen Historiedidaktik då, nu och sedan, Malmö

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School EIO Ledarskapsprogram Så här tycker några av deltagarna om vad programmet haft för omvälvande betydelse

Läs mer

Välkomna till föräldramöte Östers IF P08

Välkomna till föräldramöte Östers IF P08 Välkomna till föräldramöte Östers IF P08 Dagens agenda Information från ungdomssektionen Ledarorganisation 2015 Laget & föräldrar Föräldrainsatser under året Hemsidan, kalender, mail Träningar, cuper,

Läs mer

kan och vill påverka i min förening!

kan och vill påverka i min förening! kan och vill påverka i min förening! Varför? På Riksidrottsmötet (RIM) 2009 togs beslut, efter motion från Skåneidrotten, att SISU Idrottsutbildarna skulle ta fram ett studie- och utbildningsmaterial för

Läs mer

Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen.

Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen. Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen. Inledning För Svenska Spel är idrottens utveckling en hjärtefråga.

Läs mer

Varför finns Ishockeyn vill?

Varför finns Ishockeyn vill? Ishockeyn Vill 2 Varför finns Ishockeyn vill? Det är viktigt att vi alla inom svensk ishockey kontinuerligt reflekterar och tydliggör de visioner och mål vi har satt upp för både oss själva och utomstående.

Läs mer