Företags- och projektstöd. Länsstyrelsen Dalarna 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företags- och projektstöd. Länsstyrelsen Dalarna 2009"

Transkript

1 Företags- och projektstöd Länsstyrelsen Dalarna 2009

2 2 Introduktion den här broschyren har vi samlat de olika stödmöjligheter som Länsstyrelsen Dalarna I hanterar och som ska bidra till att utveckla och stärka företagandet i Dalarna. Länsstyrelsens insatser ligger inom ramen för genomförandet av den nationella strate gin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning och Sveriges Landsbygdsprogram som inriktar sig särskilt mot lands bygdens utveckling. Länsstyrelsen arbetar med ett riktat företagsprogram för utveckling och förnyelse av näringslivet i syfte att bidra till en hållbar tillväxt för länet. Dalarnas genomförandestrategi inom Landsbygdsprogrammets ram ska främja tillväxt, konkurrenskraft, företagande och sysselsättning på landsbygden. De stöd som finns i den här broschyren ska bidra till tillväxt och ett konkurrenskraftigt Dalarna. För att det ska bli möjligt måste alla människor i Dalarna ha samma möjligheter till anställning och tillgång till resurser. Därför väger Länsstyrelsen Dalarna samman ekonomi, jämställdhet, mångfald och miljö i varje enskilt ärende innan vi fattar beslut. Nytt från 2007 är att Leader-metoden är en integrerad del i Landsbygds programmet. Leader är ett arbetssätt som går ut på att aktörer från den privata, offentliga och ideella sektorn på landsbygden samarbetar i planering och genomförandet av utvecklingsinsatser på landsbygden. Strukturfondsprogrammet, Mål 2 (Regionala fonden och Socialfonden) och Mål 3 (Interreg IV) utgör andra viktiga finansieringskällor för landsbygdsutvecklings insatser. Läns styrelsen hanterar inte dessa stöd men medverkar aktivt i programarbete och i enskilda projekt med målsättningen att de olika programmen ska komplettera inte konkurrera med varandra. Broschyren ger en kortfattad information om de olika stöden, vad som kan stödjas och vilka som kan få stöd. Genom att ta kontakt med någon av våra handläggare kan du få ytterligare hjälp och infomation. Mikael Selander Chef näringslivsenheten Hans Lillpers Chef lantbruksenheten

3 Snabbguide Företagsstöd 3 Vad ska du göra Vilket stöd kan du söka Marknad Sida Du ska starta ett jordbruks- eller trädgårdsföretag. Startstöd till unga jordbrukare. Lokal 5 Du tänker plantera energiskog. Plantering av energiskog. Lokal 6 Du ska göra investeringar i ett jordbruks- eller trädgårdsföretag för att ändra eller utveckla företagets verksamhet. Investeringsstöd för modernisering av jordbruks- och trädgårdsföretag. Lokal 7 Du ska göra investeringar för att förädla jordbruks- eller skogsprodukter. Investeringsstöd för förädling av jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter. Lokal 8 Du har ett företag (med färre än 10 anställda) och vill göra investeringar eller köpa tjänster. Stöd till småföretag på landsbygden. Lokal 9 För att stärka företaget vill du öka dina eller dina anställdas kunskaper. Kompetensutveckling enskild utbildning. Lokal 10 Du ska göra investeringar i produktutveckling, marknadsföring, maskiner eller göra en tillbyggnad. Regionalt bidrag till företagsutveckling. Nationell/ Internationell 11 Du har ett nystartad företag och behöver göra investeringar i maskiner mm för högst kr. Mikrostöd för utveckling av produktions- och tjänsteföretag. Nationell/ Internationell 12 Du behöver anlita en konsult för ditt företags utveckling. Konsultcheck för utveckling av produktions- och tjänsteföretag. Nationell/ Internationell 13 Ditt och två andra företag vill tillsammans arbeta fram en idé för att nå en ny och större marknad. Samverkansprojekt för utveckling av produktions- och tjänsteföretag. Nationell/ Internationell 14 Du har ett företag i Vansbro, Älvdalen, Malung eller Orsa och ska göra en större investering. Regionalt investeringsstöd för utveckling av produktions- och tjänsteföretag Nationell/ Internationell 15! Jordbruks/trädgårdsföretag: Företag som producerar, föder upp eller odlar jordbruks- eller trädgårdsprodukter. Småföretag: Företag på landsbygden med färre än 10 anställda. Inkluderar jordbruksträdgårds- och skogsföretag. Lokal marknad: Det huvudsakliga marknadsområde ligger inom Dalarna med omnejd. Nationell/internationell marknad: Det huvudsakliga marknadsområde ligger utanför Dalarna med omnejd.

4 4 Snabbguide Projektstöd Vad ska du göra Vilket stöd kan du söka Sida Du vill stimulera diversifieringen inom lantbruket genom att främja företagandet och entreprenörskap. Affärsutveckling för kompletterande verksamhet inom lantbruket. 16 Du vill utveckla besöksnäringen i länet eller skapa miljöer som stimulerar entreprenörskap och företagandet. Affärsutveckling i småföretag på landsbygden. 17 Du vill utveckla nya produkter, tjänster och tekniker i samarbete med primärproducenter inom jordbruksoch livsmedelssektorn. Samarbets- och innovations åtgärder inom jordbruks- och livsmedelssektorn. 17 Du vill planera och projektera lokal infrastruktur, exempelvis energianläggningar. Infrastrukturåtgärder för utveckling och anpassning inom jord- och skogsbruket. 18 Du vill arbeta för ökad kommersiell och offentlig service på landsbygden, hjälper bygderna att formulera och planera sina utvecklingsinsatser och har affärsidéer kring natur- och kulturmiljövårdsinsatser. Grundläggande tjänster och service på landsbygden. Förnyelse och utveckling i byarna. Bevarande och utveckling av natur- och kulturarvet. 19 Du vill starta ett lokalt utvecklingsprojekt. Leader. 20 Du vill anordna kompetensutveckling, studieresor, utbildningsdagar eller liknande. Kompetensutveckling - gruppaktiviteter. 21 Du söker projektmedel för större, övergripande landsbygdsutvecklingsinsatser. Mål 2 Norra Mellansverige Regionala fonden Mål 2 Norra Mellansverige Socialfonden Mål 3 Territoriellt samarbete Interreg 22

5 Startstöd till unga jordbrukare Företagsstöd 5 Inte till! För etablering av ett bestående och lönsamt jordbruksföretag. Du får vara högst 40 år vid ansökningstillfället. Du ska ha lämplig teoretisk och praktisk yrkesutbildning för planerad verksamhet. Heltidslantbrukare med djurhållning. Hobbyjordbruk eller landsbygdsföretag utan aktivt jordbruk. En startpremie betalas efter företagsstarten. Det är möjligt att bevilja kr, men för närvarande beviljas högst kr p g a medelsbrist. Exempel ska ske på fastställd blankett som Länsstyrelsen kan skicka till dig. Den finns även att skriva ut på Jordbruksverkets hemsida kan insändas innan starten som lantbrukare, men även upp till 12 månader efter starten. kan ske under hela året. av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket betalar ut stöd varje månad, utom juli och december. Beslut kan tas först efter företagsstarten varefter stödet utbetalas. Du har i många år haft får som hobby. Nu vill du bygga ett fårhus och bli lantbrukare på heltid. Du kan då söka startstöd om du uppfyller kraven i punkten ovan. För fårhuset kan du söka investeringsstöd.

6 6 Plantering av energiskog Företagsstöd Du kan få stöd för att plantera energiskog på åkermark. Inte till! Flora, fauna eller värdefulla naturmiljöer får inte påverkas negativt av energiskogsodlingen. Länsstyrelsen prövar därför att odlingen är förenlig med miljöbalken och kulturminneslagen. Exempel Stödet är högst 40 % av de kostnader som ger rätt till stöd och max kr/ha. ska ske på fastställd blankett som Länsstyrelsen kan skicka till dig. Den finns även att skriva ut på Jordbruksverkets hemsida bör ske i god tid innan investeringen påbörjas. Endast utgifter betalade efter att ansökan kommit in till Länsstyrelsen är normalt stödberättigade. kan ske under hela året. av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket När du planterar salix, hybridasp eller poppel på åkermark är utgifterna för plantor eller sticklingar, lejt planteringsarbete och ev. stängsel stödbart.

7 Investeringsstöd för modernisering av jordbruks- och trädgårdsföretag Företagsstöd 7 Investeringar i fasta anläggningar och inomgårdsmekanisering för modernisering och utveckling av företagets livsmedelsproduktion av till exempel mjölk, kött, potatis och grönsaker. Stöd kan även utgå till specialmaskiner och konsulttjänster. Företag med nötkreatur och får. Företag som satsar extra på miljö, jämställdhet och integration. Inte till! Ersättningsinvesteringar, reparation, underhåll, eget arbete och material. Stöden varierar från % beroende på den geografiska tillhörigheten. Procentsatsen minskar successivt i relation till den totala investeringskostnaden. För att se aktuella stödprocent i respektive område, se vår hemsida eller kontakta Länsstyrelsen. Exempel ska ske på fastställd blankett som Länsstyrelsen kan skicka till dig. Den finns även att skriva ut på Jordbruksverkets hemsida bör ske i god tid innan investe ringen påbörjas. Endast utgifter betalade efter att ansökan kommit in till Länsstyrelsen är normalt stödberättigade. kan ske under hela året. av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket Du bygger ut ladugården för ytterligare 20 mjölkkor, sätter upp ett silotorn, installerar en rälsburen utfodringsvagn, köper 20 kor och mjölkvot samt en ny hackvagn. Av detta är stallet, tornet och utfodringsvagnen möjliga att stödja med fullt stöd upp till 1,5 milj kr och därefter ett halverat stöd.

8 8 Investeringsstöd för förädling av jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter Företagsstöd Investeringar i fasta anläggningar och maskiner och annan utrustning som är nödvändig för förädlingen. Du kan också få stöd för utveckling av nya produkter, processer och tekniker eller andra konsulttjänster. Företag med småskalig vidareförädling av svenska råvaror. Företag som satsar extra på miljö, jämställdhet och integration. Inte till! Ersättningsinvesteringar, reparation, underhåll, förbrukningsmaterial, eget arbete och material. Högst kr inom en treårsperiod. Stödprocenten anpassas efter område beroende på den geografiska tillhörigheten. För att se aktuella stödprocent i respektive område, se vår hemsida eller kontakta Länsstyrelsen. Exempel ska ske på fastställd blankett som Länsstyrelsen kan skicka till dig. Den finns även att skriva ut på Jordbruksverkets hemsida bör ske i god tid innan investe ringen påbörjas. Endast utgifter betalade efter att ansökan kommit in till Länsstyrelsen är normalt stödberättigade. kan ske under hela året. av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket Ett bageri ska bygga ut. De investerar i lokaler, ugn, begagnad degblandare och utbildning för personalen. Av detta är kostnaderna för de nya lokalerna, ugnen och utbildningen möjliga att stödja, men inte den begagnade degblandaren.

9 Stöd till småföretag på landsbygden Företagsstöd 9 Utveckling av produktions- och tjänsteföretag med en lokal marknad. Företag som vill kompletterar jordbruksverksamheten eller utveckla småskalig turismverksamhet kan stödjas. Även övriga mindre företag på landsbygden kan söka stöd men konkurrenssituationen kommer att beaktas. Stöd kan beviljas för investeringar i fasta anläggningar, maskiner och annan utrustning som är nödvändig för verksamheten. Du kan också få stöd för konsultarvoden, förstudier, produktutveckling och marknadsundersökningar. Företag som säljer aktiviteter eller upplevelser till boende och turister. Företag som satsar extra på miljö, jämställdhet och integration. Inte till! Ersättningsinvesteringar, reparation, underhåll, förbrukningsmaterial, eget arbete och material. Företag på en konkurrensutsatt marknad. Företag med tio eller fler anställda. Högst kr inom en treårsperiod. Stödprocenten anpassas efter område beroende på den geografiska tillhörigheten. För att se aktuella stödprocent i respektive område, se vår hemsida eller kontakta Länsstyrelsen. Exempel ska ske på fastställd blankett som Länsstyrelsen kan skicka till dig. Den finns även att skriva ut på Jordbruksverkets hemsida skickas till länsstyrelsen. Endast utgifter betalade efter att ansökan kommit in till Länsstyrelsen är stödberättigade. kan ske under hela året. av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket Du vill utöka verksamheten att sälja aktiviteter till ortsbefolkning och turister. Du vill investera i enkla övernattningsmöjligheter, fler hästar med sadlar och övrig utrustning för hästar och ryttare och ett stall till hästarna. För att marknadsföra verksamheten behöver du en hemsida. Av detta är kostnaderna för stall och lokaler samt hemsidan stödbara. Hästarna med utrustning är inte stödbara.

10 10 Kompetensutveckling enskild utbildning Företagsstöd Verksamma på landsbygden som vill delta i kurser, seminarier, mässor, studiebesök eller andra kompetenshöjande åtgärder för att utveckla landsbygden. Produktions- och affärsutvecklande insatser. Företag som satsar extra på miljö, jämställdhet och integration. Inte till! Egen eller anställdas nedlagda tid, förtäring. 80% av kostnader upp till kronor för enstaka, kortare utbildningstillfällen. För mer omfattande insatser och utbildningsserier bedöms stödprocenten från fall till fall. Exempel Söks som företagsstöd på fastställd blankett som kan skrivas ut på Jordbruksverkets hemsida eller rekvireras från länsstyrelsen. ska ske innan utbildningen genomförs. Endast utgifter betalade efter att ansökan kommit in till Länsstyrelsen är stödberättigade. kan ske under hela året. av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket Du vill lära dig mera om ystning och deltar i en kurs. Du kan få stöd för kursavgifter, kurslitteratur och även för resekostnader om aktiviteten varar längre än en dag.

11 Regionalt bidrag till företagsutveckling Företagsstöd 11 Nationell och internationell marknad Investeringar i om- och nybyggnader, produktutveckling, marknadsföring, maskiner och inventarier. Företag som satsar extra på miljö, jämställdhet och integration. Inte till! Ersättningsinvesteringar, annonser, reparation, underhåll, ersättning av gamla maskiner eller eget arbete. Högst kr inom en treårsperiod. Stödprocenten anpassas efter område beroende på den geografiska tillhörigheten. För att se aktuella stödprocent i respektive område, se vår hemsida eller kontakta Länsstyrelsen. görs på blankett som kan hämtas på eller som kan skickas till dig från Länsstyrelsen. Bidrag kan endast beviljas till investeringar som ej påbörjats innan ansökan kommit till Länsstyrelsen. Företag som ej är bidragsberättigade av stödet sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Stora stöd kan delas upp i två eller tre utbetalningar. Bygg- eller anläggningsföretag, företag med försäljnings- och uthyrningsverksamhet, företag med enbart marknad i Dalarna, lantbruksföretag (för liknande stöd, se sid 7 9), företag med över 50 anställda.

12 12 Mikrostöd för utveckling av produktions- och tjänsteföretag Nationell och internationell marknad Företagsstöd Investeringar i om- och nybyggnader, produktutveckling, marknadsföring, maskiner och inventarier. Avser endast nystartade företag som är högst två år gamla. Företag som satsar extra på miljö, jämställdhet och integration. Inte till! Ersättningsinvesteringar, annonser, reparation, underhåll, ersättning av gamla maskiner eller eget arbete. Högst 50 % av godkända kostnader upp till kronor och högst kronor i bidrag. Bidraget beviljas endast en gång till varje företag. Företag som ej är bidragsberättigade görs på blankett som kan hämtas på eller som kan skickas till dig från Länsstyrelsen. Bidrag kan endast beviljas till investeringar som ej påbörjats innan ansökan kommit till Länsstyrelsen. av stödet sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Bygg- eller anläggningsföretag, företag med försäljnings- och uthyrningsverksamhet, företag med enbart marknad i Dalarna, lantbruksföretag (för liknande stöd, se sid 7 9), företag med över tre anställda.

13 Konsultcheck för utveckling av produktions- och tjänsteföretag Nationell och internationell marknad Företagsstöd 13 Investeringar i produktutveckling, design, generationsskifte och marknadsföring samt energikartläggning. Företag som satsar extra på miljö, jämställdhet och integration. Inte till! Ersättningsinvesteringar, annonser, reparation, underhåll, ersättning av gamla maskiner eller eget arbete. Högst 50 % av godkända kostnader och högst kronor i bidrag. görs på blankett som kan hämtas på eller som kan skickas till dig från Länsstyrelsen. Bidrag kan endast beviljas till investeringar som ej påbörjats innan ansökan kommit till Länsstyrelsen. av stödet sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Företag som ej är bidragsberättigade Bygg- eller anläggningsföretag, företag med försäljnings- och uthyrningsverksamhet, företag med enbart marknad i Dalarna, lantbruksföretag (för liknande stöd, se sid 7 9), företag med över 50 anställda.

14 14 Samverkansprojekt för utveckling av produktions- och tjänsteföretag Nationell och internationell marknad Företagsstöd Investeringar i om- och nybyggnader, produktutveckling, marknadsföring, maskiner och inventarier. Till vilka? Företag som satsar extra på miljö, jämställdhet och integration. Till minst tre fristående företag som genomför en investering för att tillsammans arbeta fram en modell eller koncept för att nå effektivare produktion eller en ny och större marknad för sina produkter eller tjänster Inte till! Ersättningsinvesteringar, annonser, reparation, underhåll, ersättning av gamla maskiner eller eget arbete. Högst 50 % av godkända kostnader och högst kronor i bidrag inom en 3-årsperiod. görs på blankett som kan hämtas på eller som kan skickas till dig från Länsstyrelsen. Bidrag kan endast beviljas till investeringar som ej påbörjats innan ansökan kommit till Länsstyrelsen. av stödet sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Stora stöd kan delas upp i två eller tre betalningar. Företag som ej är bidragsberättigade Bygg- eller anläggningsföretag, företag med försäljnings- och uthyrningsverksamhet, företag med enbart marknad i Dalarna, lantbruksföretag (för liknande stöd, se sid 17), företag med över 50 anställda.

15 Regionalt investeringsstöd för utveckling av produktions- och tjänsteföretag Nationell och internationell marknad Företagsstöd 15 Till vilka? Företag i kommunerna Vansbro, Älvdalen, Malung-Sälen och Orsa söker bidrag hos Länsstyrelsen. Företag i kommunerna Avesta, Hedemora, Ludvika, Rättvik, Smedjebacken och Mora söker bidrag hos NUTEK. Företag som satsar extra på miljö, jämställdhet och integration. Större investeringar i om- och nybyggnader, produktutveckling, marknadsföring, maskiner och inventarier. Inte till! Ersättningsinvesteringar, annonser, reparation, underhåll, ersättning av gamla maskiner eller eget arbete. Företag i kommunerna Säter, Falun, Borlänge, Leksand och Gagnef. Högst 25 % av godkända kostnader. görs på blankett som kan hämtas på eller som kan skickas till dig från Länsstyrelsen. Bidrag kan endast beviljas till investeringar som ej påbörjats innan ansökan kommit till Länsstyrelsen. av stödet sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Stora stöd kan delas upp i 2 eller 3 betalningar. Företag som ej är bidragsberättigade Bygg- eller anläggningsföretag, företag med försäljnings- och uthyrningsverksamhet, företag med enbart marknad i Dalarna, lantbruksföretag (för liknande stöd, se sid 7 9), företag med över 50 anställda.

16 16 Affärsutveckling för kompletterande verksamhet inom lantbruket Projektstöd Projekt som främjar företagande och entreprenörskap och som syftar till att stimulera kompletterande verksamhet inom lantbruket. Projekten kan exempelvis omfatta hästföretagande, förnybar energi, aktiviteter på fäbodar, utveckling av entreprenadverksamhet. Projekt av länsövergripande karaktär % av projektets faktiska stödberättigade kostnader. En 30-procentig offentlig medfinansiering krävs i vissa fall. ska ske på fastställd blankett som finns att skriva ut på Jordbruksverkets hemsida www. jordbruksverket.se eller rekvireras från Länsstyrelsen. skickas till Länsstyrelsen Dalarna. av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket

17 Affärsutveckling i småföretag på landsbygden Projektstöd 17 Projekt som främjar och stödjer besöksnäringen i länet samt miljöer för entreprenörskap, företagande och kapitalförsörjning på landsbygden. Exempelvis projekt som främjar samarbete mellan företag med olika produktionsinriktningar, paketering av tjänster och upplevelser. Projekt av länsövergripande karaktär % av projektets faktiska stödberättigade kostnader. En 30-procentig offentlig medfinansiering krävs i vissa fall. ska ske på fastställd blankett som finns att skriva ut på Jordbruksverkets hemsida www. jordbruksverket.se eller rekvireras från Länsstyrelsen. av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket Samarbets- och innovationsåtgärder inom jordbruks- och livsmedelssektorn Utveckling av nya produkter, tjänster och teknik genom samarbete mellan primärproducenter och andra producenter, högskolor eller andra utvecklingsinstitutioner Max 60 % av projektets faktiska stödberättigade kostnader. ska ske på fastställd blankett som finns på Länsstyrelsen och på Jordbruksverkets hemsida av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket

18 18 Infrastrukturåtgärder för utveckling och anpassning av jord- och skogsbruket Projektstöd Samverkanslösningar för lokal produktion av energi, samverkanslösningar för att underlätta lokala initiativ för markbyten. Max 50 % av projektets faktiska stödberättigade kostnader. ska ske på fastställd blankett som finns på Länsstyrelsen och på Jordbruksverkets hemsida av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket

19 Grundläggande tjänster och service på landsbygden Projektstöd 19 Nya lösningar för kommersiell och offentlig service på landsbygden, bredare utbud av kultur- och fritidsaktiviteter med fokus på ungdomar. Administreras som ett ramprojekt av Länsstyrelsen. Förnyelse och utveckling i byarna Insatser som bistår lokala grupper med att ta fram utvecklingsplaner, projektcoachning och processarbete. Prioritering av länsövergripande insatser % av projektets faktiska stödberättigade kostnader. En 30-procentig offentlig medfinansiering krävs i vissa fall. ska ske på fastställd blankett som finns på Länsstyrelsen och på Jordbruksverkets hemsida av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket Bevarande och utveckling av natur- och kulturarvet Utveckla affärsidéer kring natur- och kulturmiljöinsatser. Samordnas med insatser av länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Prioritering av insatser som har förebildsfunktion för länet % av projektets faktiska stödberättigade kostnader. En 30-procentig offentlig medfinansiering krävs. ska ske på fastställd blankett som finns på Länsstyrelsen och på Jordbruksverkets hemsida av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket

20 20 Leader Projektstöd Lokal utveckling Lokala utvecklingsprojekt, initierade av företag, föreningar eller organisationer. Projekten ska i möjligaste mån vara samarbetsprojekt där privat, ideell och offentlig sektor samverkar eller där projektets resultat stärker samarbetet mellan dessa. Prioriteringar görs utifrån lokala utvecklingsstrategier som tas fram för varje Leaderområde. Projektet administreras av ett lokalt partnerskap, en så kallad LAG-grupp, som även sätter regler för medfinansieringen. En medfinansiering på % genom ideella insatser krävs, beroende på Leaderområdets regelverk. Leader söks som projektstöd hos ditt lokala Leaderkontor på fastställd blankett som kan skrivas ut från Jordbruksverkets hemsida, eller rekvireras från det lokala Leaderkontoret. I Dalarna finns det fem Leaderområden: Nedre Dalälven (www.leader-nedredalalven. org), Bergslagen (www.leaderbergslagen.se), Falun-Borlänge (www.leaderfalunborlange.se), DalÄlvarna (www.leaderdalalvarna.se), och Södra fjällen (www.sodrafjallen.se). av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket Möjlighet till förskottsutbetalning finns.

21 Kompetensutveckling Gruppaktiviteter Projektstöd 21 Anordnande av kurser, utbildningar, studieresor och andra kompetenshöjande aktiviteter för verksamma på landsbygden. Insatser som syftar till ökad miljöhänsyn i jordbruket upphandlas av länsstyrelsen i särskild ordning. Produktions- och affärsutvecklande insatser. Inte till! Ersättning för deltagarnas medverkan, verksamhet som ingår i ordinarie utbildning på gymnasienivå eller högre. Upp till kronor för endagars utbildningar eller studieresor. För mer omfattande insatser och utbildningsserier bedöms stödprocenten från fall till fall. Exempel Söks som projektstöd på fastställd blankett som kan skrivas ut på Jordbruksverkets hemsida eller rekvireras från länsstyrelsen. ska ske innan utbildningen genomförs. Endast utgifter som uppstått och betalats efter att ansökan kommit in till Länsstyrelsen är stödberättigade. kan ske under hela året. av stöden sker i efterskott mot redovisning av betalade fakturor. Jordbruksverket Ett nätverk av småskaliga turismföretagare anordnar en två dagars studieresa till Halland för att titta på hur ridleder kan utnyttjas kommersiellt. Förberedelser, resekostnader och ersättning till besöksgårdar är stödberättigade. Mat och logi är i normalfall är inte stödgrundande.

22 22 Mål 2 Norra Mellansverige Regionala fonden Det övergripande målet för programmet är att utveckla innovativa miljöer, främja ett dynamiskt näringsliv och att öka tillgängligheten för regionens näringsliv och invånare. Programmet omfattar Dalarnas län, Gävleborgs län och Värmlands län och ger stöd till projekt inom insatsområdena näringslivsutveckling och tillgänglighet. Målet är 6000 nya arbetstillfällen, 3000 nya företag och ökad förvärvsfrekvens för kvinnor och män. Åtgärden finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden med 194,9 miljoner euro vilket motsvarar cirka 1,75 miljarder svenska kronor för perioden Programmet administreras av Nutek med kontor i Gävle. Mer information finns på På denna hemsida finns länkar som leder vidare till respektive programs egen hemsida där kontaktuppgifter finns tillgängliga. Projektstöd Mål 2 Norra Mellansverige Socialfonden Programmets övergripande mål är att stärka individens ställning i arbetslivet och på så sätt bidra till tillväxt och ökad sysselsättning. Åtgärden finansieras av Europeiska socialfonden med cirka 6,2 miljarder kronor. Sverige bidrar med lika mycket i offentliga medel. Sammanlagt satsas över 12 miljarder kronor under perioden Socialfonden finansierar projekt för kompetensutveckling av sysselsatta och projekt för dem som har allra svårast att få ett arbete. Alla projekt ska beakta jämställdhet och tillgänglighet för personer med funktionshinder. Förvaltande myndighet för Europeiska socialfonden är Svenska ESF-rådet och Dalarna hör till regionen Norra Mellansverige som sköts från kontoret i Gävle. Mer information finns på eller tfn Mål 3 Territoriellt samarbete Interreg Interreg är EU:s program för gränsöverskridande samarbete mellan olika regioner i EU eller angränsande till EU. Följande program inom Interreg IV kan Dalarna medverka i under åren Interreg IVA Sverige-Norge Sverige-Norge-programmet stödjer innovativa projekt mellan länderna för att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Området sträcker sig på båda sidor om riksgränsen från nordligaste Jämtland/Trøndelag till Västra Götalandsregionen (Fyrbodalområdet)/Østfold fylke. Programmet har som mål att under sju års tid förverkliga projekt för 1,1 miljarder kronor varav 335 miljoner är EU-stöd. Budgeten är gemensam för hela programområdet, som omfattar fyra svenska län och fem norska fylken. För mer information se Interreg IVB Östersjön Ska stimulera samarbete mellan länderna runt Östersjön. Där ingår hela Sverige, Danmark, Estland, Finland, Litauen, Lettland, Polen samt delar av Tyskland. Som partnerländer ingår hela Norge samt delar av Ryssland och Vitryssland. Läs mer på Interreg IVC Interregionalt samarbete Ett program där alla regioner från hela EU, Norge och Schweiz har möjlighet att samarbeta.

23 Kontaktguide 23 Typ av stöd Kontaktperson Kontaktuppgifter Startstöd till unga jordbrukare. Investeringsstöd för modernisering av jordbruks- och trädgårdsföretag. Investeringsstöd för förädling av jordbruks-, trädgårds-, skogs- och rennäringsprodukter. Line Nilsson Henrik Hansson Plantering av energiskog. Rolf Lindström Stöd till småföretag på landsbygden. Regionalt bidrag till företagsutveckling. Line Nilsson Henrik Hansson Kristina Guffars Erik Holm Maria Oskarsson Regionalt investeringsstöd. Kristina Guffars Erik Holm Maria Oskarsson Mikrostöd för utveckling av produktionsoch tjänsteföretag. Samverkansprojekt för utveckling av produktions- och tjänsteföretag. Konsultcheck för utveckling av produktions- och tjänsteföretag. Kompetensutveckling enskild utbildning. Kompetensutveckling gruppaktiviteter. Projektstöd inom landsbygdsprogram. Henrik Hansson Kristina Guffars Erik Holm Kristina Guffars Erik Holm Maria Oskarsson Erik Holm Maria Oskarsson Henrik Hansson Erik Köpmans Ninette Andersson Henrik Hansson Michael Persson Projektstöd inom Leader. Jakob Ebner Liselotte Sandberg

24 Detta är företagsstöd Definition: Nyttan av stödet stannar inom företaget Hur söks stödet: Företag som marknadsför sig i huvudsak inom Dalarna och omnejd kan få stöd från Sveriges landsbygdsprogram och ansöker på Jordbruksverkets blankett om företagsstöd, www. jordbruksverket.se/blanketterochtrycksaker Företag med en nationell eller internationell marknad kan få stöd från länsstyrelsens regionalpolitiska medel och ansöker på särskild blankett från länsstyrelsen, Detta är projektstöd Definition: Nyttan av stödet når flera än den eller dem som söker Hur söks stödet: Projektstöd finansieras med medel från Sveriges landsbygdsprogram och ansökan sker på Jordbruksverkets blankett om projektstöd, För ansökan om projektstöd och företagsstöd har Länsstyrelsen Dalarna löpande beslutstillfällen. av stöd sker en gång i månaden från Jordbruksverket (med undantag för juli och december.). Läs mer om företags- och projektstöd på Länsstyrelsen Dalarna november 2009 Grafisk form: OneHouse Foto: Länsstyrelsen Dalarna Tryck: Länsstyrelsens tryckeri 2009

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Företagsstöd och projektstöd möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Är du verksam på landsbygden och vill satsa på något nytt? Kanske utveckla ditt företag eller

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Stödmöjligheter för livsmedelssektorn 2010

Stödmöjligheter för livsmedelssektorn 2010 Stödmöjligheter för livsmedelssektorn 2010 Jordbruksverket, 551 82 Jönköping Tfn: 036-15 50 00 vx, fax: 036-19 05 46 E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se, Internet: www.jordbruksverket.se PM Dnr

Läs mer

E U : s S T R U K T U R F O N D E R 2 0 0 0 2 0 0 6. utveckla sverige

E U : s S T R U K T U R F O N D E R 2 0 0 0 2 0 0 6. utveckla sverige E U : s S T R U K T U R F O N D E R 2 0 0 0 2 0 0 6 utveckla sverige E U : s S T R U K T U R F O N D E R 2 0 0 0 2 0 0 6 förord SYFTET MED EU:s STRUKTURFONDER är att förstärka den ekonomiska och sociala

Läs mer

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling 2005 Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling ett regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Livsmedelsverket Foto: Mats Pettersson Rapport 2005:10 Åtgärder för att främja

Läs mer

Bild omslag: Kultudralen, Visby. Foto: Visby International Centre for Composers.

Bild omslag: Kultudralen, Visby. Foto: Visby International Centre for Composers. REDOVISNING AV PROJEKT MED KULTURANKNYTNING I EU:S STRUKTURFONDER 2013 Bild omslag: Kultudralen, Visby. Foto: Visby International Centre for Composers. INNEHÅLL Inledning sid. 5 Vad har bedömts vara ett

Läs mer

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK 2015-01-29 1 Innehåll Utlysningar... 3 Vinnova... 3 1 Transport- och miljöinnovationer 2015... 3 2 Innovationsprojekt i företag... 3 3 Testbäddar

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Utveckla. Sverige. EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013. Europeiska unionens strukturfonder

Utveckla. Sverige. EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013. Europeiska unionens strukturfonder Utveckla Sverige EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013 Europeiska unionens strukturfonder förord Förord EU:s strukturfonder har, genom åren, bidragit till många framgångsrika satsningar för att skapa

Läs mer

Beskrivning av strategi

Beskrivning av strategi Beskrivning av strategi 5.1 Rättfärdigande av utvalda behov att jobba med i landsbygdsprogrammet, samt val av mål, prioriteringar och fokusområden baserat på SWOT- och behovsanalys. Bakgrund Med lantbruk

Läs mer

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län Förslag till Åtgärdsdokument Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Åtgärdsdokument avseende förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län 2013-04-29 Dnr 602-14381-2013 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 Genomförandestrategi för Västra Götalands län Reviderad i april 2013 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Nulägesbeskrivning

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Gotländsk tryffel stärka försäljningsledet... 18 Säljbolag för livsmedelsprodukter... 20

Gotländsk tryffel stärka försäljningsledet... 18 Säljbolag för livsmedelsprodukter... 20 2000 2007 I den här slutrapporten vill vi förmedla en del av all den kreativitet, idérikedom och aktivitet som vi fått ta del av under åren med Leader+ och 101 projekt. Här hittar du övergripande information,

Läs mer

Beskrivning av åtgärder i landsbygdsprogrammet 2014-2020

Beskrivning av åtgärder i landsbygdsprogrammet 2014-2020 Beskrivning av åtgärder i landsbygdsprogrammet 2014-2020 (med svenska namn på åtgärderna) CCI Programtyp Land Region 2014SE06RDNP001 Landsbygdsutvecklingsprogram Sverige SE - National Programperiod 2014-2020

Läs mer

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT CCI Titel Version 1.1 Första året 2014 Sista året 2020 Stödberättigande från Stödberättigande till Kommissionens beslutsnummer Kommissionens

Läs mer

finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling

finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling Susanne Andersson Lars Findahl Gunnar Ärnström PM 2010-02-21 (Ersätter tidigare versioner) finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling Hållbar utveckling Entreprenörskap Skogsfinsk kultur

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 för Småland med öarna

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 för Småland med öarna Bilaga 9 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 N2006/9256/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 för Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar

Läs mer

Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020

Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020 Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020 Förord Ur EU:s program och fonder kan olika aktörer söka stöd till projekt som utvecklar den egna verksamheten samt det lokala och regionala samhället.

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 2011-05-20 preliminär Årsrapport 2010 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 Innehåll 1 Inledning... 7 1.1 Omfattning... 7 1.1.1 Kort redovisning av utfallet för programmet... 7

Läs mer

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28 Handbok för projekt inom Leader 2009-09-28 GENOMFÖRANDE... 2 LEADERPROJEKT... 2 TYDLIG AVGRÄNSNING GENTEMOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 2 LÅNGSIKTIGHET... 2 ANVÄNDNING AV EU- OCH LEADERLOGOTYP... 3 REDOVISNING

Läs mer

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020.

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Sida 1 av 2 2013-06-28 Dnr. 304-1272-2013 Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Bifogat översänds följande handlingar 1. Utkast till Regionalt Program

Läs mer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01 Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013 www.interreg-sverige-norge.com INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 Programmanual Version 5 2011-02-01 Programmanual 2011-02-01 Version 5 Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Nordvästra Skåne med Öresund

Nordvästra Skåne med Öresund Nordvästra Skåne med Öresund Lokal utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 2014-2020 Innehåll 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer