Mål nr , Lagmark Gastronomi AB./. Socialnämnden i Helsingborgs kommun angående serveringstillstånd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål nr 2932-12, Lagmark Gastronomi AB./. Socialnämnden i Helsingborgs kommun angående serveringstillstånd"

Transkript

1 Kammarrätten i Göteborg Stockholm den 12 oktober 2012 Box Göteborg Mål nr , Lagmark Gastronomi AB./. Socialnämnden i Helsingborgs kommun angående serveringstillstånd Yttrande Givna möjligheten att yttra oss över aktbilaga 17 enligt underrättelse från kammarrätten den 10 september 2012 får vi anföra följande. Sammanfattning av kommunens yttrande 1. I sitt yttrande av den 6 september 2012 gör kommunen gällande att det centrala är att tillsynsavgifterna korresponderar mot motiverade kostnader som föranleds av tillsynen. Kommunen menar vidare att för att en avgift ska vara otillåten krävs inte att den betalande företagaren ska få full motprestation eller att man bara ska betala för den exakta kostnad som tillsynen åsamkat kommunen. 2. Kommunen har gjort gällande att Lagmark Gastronomi AB tillhör en hög riskklass på grund av storleken av verksamhetens omsättning genom försäljning av alkohol. Högriskverksamheter betalar en högre avgift och får flera besök per år. I yttrandet hänvisar kommunen till att Länsstyrelsen i Skåne har poängterat för kommunen att nöjeskrogar och verksamheter med sen serveringstid bör ges högsta prioritet. 1

2 Tidsåtgång för yttre tillsyn på plats hos Lagmark Gastronomi AB 3. Hittills har Lagmark haft tillsynsbesök under de senaste fem åren ( ) vid följande tillfällen enligt uppgift från kommunen (Protokoll från tillsynsbesök, bilaga 1): Den 4 maj 2012: (25 minuter). Den 2 december 2011: (10 minuter). Den 16 september 2011: (15 minuter). Den 10 juni 2011 (stängt). Den 29 december 2010: (14 minuter). Den 27 mars 2010: (15 minuter). Över detta besök har något protokoll inte upprättats. Brevet som skickades till Lagmark efter besöket utgör också minnesanteckningar från besöket. Den 16 oktober 2008: (10 minuter). 4. Av protokollen framgår att sex faktiska tillsynsbesök utförts de senaste åren om totalt 89 minuter eller en timme och 29 minuter. Under denna period har Lagmark totalt betalat kr i tillsynsavgifter ( ) (Fakturor för tillsynsavgifter , bilaga 2). Tidsåtgång för inre tillsynsarbete avseende Lagmark Gastronomi AB 5. I yttrandet från den 6 september 2012 återkommer kommunen till att tillsynen omfattar såväl yttre som inre tillsyn enligt vad som gjorts gällande i kommunens tidigare yttrande. Lagmark bestrider inte att tillsynsarbetet kan avse mer än de faktiska besöken hos verksamheterna men invänder att det inte visats i vilken omfattning kostnader för inre tillsyn föreligger. 6. I yttrandet från den 15 juni 2012 i avsnitt bestrider kommunen att det inte skulle ha dokumenterats hur mycket tillsyn som utförts och att dessa uppgifter är mycket väl dokumenterade hos socialnämnden. I kommunens yttrande av den 4 maj 2011 exemplifieras den inre tillsynen i avsnitt med att bland annat avse kontakter med övriga berörda myndigheter, registerunderhåll och planering av inspektionsverksamheten m.m. 2

3 7. Av bifogad e-postkorrespondens mellan Lagmarks ombud och kommunen framgår emellertid att kommunen inte har tillgång till dokumentation av övriga, inre tillsynsåtgärder av bland annat sådant slag som kommunen tar upp i sitt yttrande till förvaltningsrätten av den 4 maj 2011 (E-postkorrespondens mellan Lagmarks ombud och kommunen angående inre tillsyn, bilaga 3). 8. Enligt kommunen dokumenteras normalt inte inre tillsynsåtgärder för enskilda tillsynsobjekt, eftersom den inledande inre tillsynen framförallt är inriktad på generella åtgärder inom ramen för kommunens tillsynsverksamhet. Rent allmänt bedrivs det inre tillsynsarbetet i sitt första skede brett och utan direkt koppling till enskilda tillsynsobjekt. Det är först om ett särskilt tillsynsärende öppnas som inre tillsynsåtgärder inom ramen för tillsynsärendet dokumenteras för det specifika objektet. För Lagmark har några tillsynsärenden inte öppnats och Lagmark har därmed inte haft något ärende kopplat till inre tillsyn (Epostkorrespondens mellan Lagmarks ombud och kommunen angående inre tillsyn, bilaga 3). 9. I yttrandet från den 15 juni 2012 gör kommunen vidare gällande att dokumentation av tillsynen inte bara finns tillgänglig hos socialnämnden utan även att alla tillsynsbesök årligen rapporteras till Folkhälsoinstitutet (FHI). 10. Av klagandens ombuds kontakter med FHI framgår att FHI inte gör rapporter över enskilda kommuner. Helsingborgs kommun har emellertid besvarat en webbenkät som FHI skapat för att undersöka tillsynen under 2011 och som sparas i FHI:s databas. Av informationen ifråga går dock inte att utläsa annat än generell statistik över kommunens tillsynsbesök under året. I underlaget finns bland annat information om antalet besök hos serveringsställen efter visst klockslag, om besök samordnats med polisen samt huruvida standardiserade tillsynsprotokoll använts vid besöken. Av materialet framgår således inte hur mycket tid kommunen har lagt på inre tillsyn och inte heller hur mycket tillsyn som enskilda tillsynsobjekt fått (E-postkorrespondens mellan Lagmarks ombud och FHI, bilaga 4). 3

4 Administrativa kostnader för kommunen rättfärdigar inte ett otillåtet avgiftsuttag 11. I sitt yttrande från den 6 september 2012 vidhåller kommunen att det skulle medföra stora administrativa kostnader att räkna ut kostnaden för varje enskilt subjekt. 12. För Lagmarks räkning finner vi anledning att återigen särskilt poängtera vad som redan gjorts gällande i Lagmarks yttrande från den 5 juli 2012 om (p. 8 i yttrandet) att ovanstående är ett märkligt resonemang från kommunens sida. Kommunen anser att det är för dyrt att följa lagen och att detta rättfärdigar ett för högt avgiftsuttag från berörda företagare vilket enligt Lagmark är att se som en olaglig skatt. Klagandens invändningar avser inte det schabloniserade avgiftssystemet som sådant 13. Det ska poängteras att klaganden inte vänder sig mot det schabloniserade avgiftssystemet som sådant. Vad som istället invänds mot är att Lagmarks verksamhet, som många andra enligt vad som påvisats i klagandens yttrande från den 5 juli 2012 med tillhörande bilaga, årligen tvingas betala tillsynsavgifter utan att erhålla motprestation i form av tillsyn i erforderlig omfattning. Vad klaganden invänder mot är istället den ordning i Helsingborgs kommun som innebär att avgifter systematiserat tas ut utan motprestation. Sammanfattning 14. Sammanfattningsvis konstateras att Helsingborgs kommun i stor utsträckning enbart dokumenterar de faktiska tillsynsbesök som görs hos verksamheter med tillstånd att servera alkohol. Beträffande den inre tillsynen saknas dokumentation, om inte ett särskilt tillsynsärende öppnats. Så har inte skett för Lagmark Gastronomi AB och därmed har kommunen inte visat att tillsynsavgifterna motsvaras av motiverade kostnader för tillsynen utöver de faktiska besöken på plats hos Lagmark. Kommunen har tagit ut högre avgifter för tillsynen än vad som motsvaras av de faktiska kostnaderna för tillsynen av Lagmarks verksamhet, innebärande att Lagmark inte erhållit erforderlig motprestation för erlagda avgifter. Som gjorts gällande i klagandens tidigare yttranden utgör ett sådant överskjutande avgiftsuttag en otillåten skatt. 4

5 15. I övrigt hänvisas till tidigare skrivelser till kammarrätten samt till skriftväxlingen hos förvaltningsrätten. Målets fortsatta handläggning 16. I samband med att detta yttrande skickas till kammarrätten hemställes om att målet sätts ut till muntlig huvudförhandling. Det är också klagandens uppfattning att målet med fördel kan sammanläggas med mål nr , och (Per & Sara Gastro i Helsingborg AB./. Socialnämnden i Helsingborgs kommun angående serveringstillstånd). Som ovan Sebastian Scheiman Anna Rogalska-Hedlund Bilagor 1. Protokoll från tillsynsbesök Fakturor för tillsynsavgifter E-postkorrespondens mellan Lagmarks ombud och kommunen angående inre tillsyn 4. E-postkorrespondens mellan Lagmarks ombud och FHI 5

Mål nr 2928-12, 2930-12 och 2931-12, Per & Sara Gastro i Helsingborg AB./. Socialnämnden i Helsingborgs kommun angående serveringstillstånd

Mål nr 2928-12, 2930-12 och 2931-12, Per & Sara Gastro i Helsingborg AB./. Socialnämnden i Helsingborgs kommun angående serveringstillstånd Stockholm den 11 februari 2013 Kammarrätten i Göteborg Avdelning 1 Box 1531 401 50 Göteborg Mål nr 2928-12, 2930-12 och 2931-12, Per & Sara Gastro i Helsingborg AB./. Socialnämnden i Helsingborgs kommun

Läs mer

Mål nr. 13577-12, Rolf och Regina Johansson./. Partille kommun, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

Mål nr. 13577-12, Rolf och Regina Johansson./. Partille kommun, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen Stockholm den 19 mars 2013 Förvaltningsrätten i Göteborg Box 53197 400 15 Göteborg Mål nr. 13577-12, Rolf och Regina Johansson./. Partille kommun, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen Givna

Läs mer

Transportstyrelsen ansåg att det saknades skäl för omprövning.

Transportstyrelsen ansåg att det saknades skäl för omprövning. HFD 2013 ref 30 Fråga om föreskrift om tillsynsavgift, som meddelats av Transportstyrelsen med stöd av bemyndigande i en av regeringen utfärdad förordning, i regeringsformens mening utgör föreskrift om

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, miljödomstolen, dom 2010-12-08 i mål nr M 6135-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, miljödomstolen, dom 2010-12-08 i mål nr M 6135-09, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Målnr Mark-och miljööverdomstolen 2012-01-20 M 10340-10 Rotel 060103 Stockholm Sid ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, miljödomstolen, dom i mål nr M 6135-09, se bilaga A KLAGANDE OCH

Läs mer

DOM 2013-10-14 Stockholm

DOM 2013-10-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060204 DOM 2013-10-14 Stockholm Mål nr M 11581-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-06 i mål nr M 4232-12, se bilaga

Läs mer

Tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Beslut Datum 2013-05-07 Diarienummer 1363-4455/2011 Makarna NN Bjurholms kommun 916 81 Bjurholm Tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Slutsatser 1. Boverket riktar ingen kritik

Läs mer

DOM 2014-10-24 Meddelad i Malmö. ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktige i Ängelholms kommuns beslut den 26 augusti 2013, KF 180

DOM 2014-10-24 Meddelad i Malmö. ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktige i Ängelholms kommuns beslut den 26 augusti 2013, KF 180 Avdelning l 2014-10-24 Meddelad i Malmö Mål nr Sida 1 (8) KLAGANDE 1. Karl-Otto Rosenqvist, 750804-3937 Teatervägen 17 266 54 Vejbystrand 2. Lennart Näsström, 450203-8039 Barrvägen 5 262 61 Ängelholm 2014-10-

Läs mer

Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Utredningen ställer en hel del frågor och ger valbara alternativ. Saknar konkret förslag vilket gör det svårt att besvara remissen. och reglerat förhållande genom avtal

Läs mer

DOMAR 2008. Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008. Datum Mål nr Dom Kammarrätten. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr

DOMAR 2008. Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008. Datum Mål nr Dom Kammarrätten. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr DOMAR 2008 Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008 Datum Mål nr Dom Kammarrätten Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr 2008-01-16 30-08 Ej pt Sundsvall 2007-12-20 3695-07 1 2008-04-15 1715-08

Läs mer

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Sökande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Genom processråden Gunnar Wikström och Ida Nyström Motpart Onlinecon Group AB, 556713-9158 Box 701 601 16 Norrköping

Läs mer

DOM 2015-07-06 Stockholm

DOM 2015-07-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 DOM 2015-07-06 Stockholm Mål nr F 11461-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-20 i mål nr F 1054-14,

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 GRANSKNINGS Miljönämndens inspektionsverksamhet Projektledare: Olof Hammar Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 RAPP3miljönämndens_inspektionsverksamhet Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered _,, KAMMAÄTTEN I GÖTEBOG 2011-02-25 Meddelad i Göteborg f,;:_. p" ;-t.-i, Sida 1 (3) Mål nr 3712-10 KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21

Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr M 3129-11 ',' Vi Mark- och miljödomstolen 2011-10-27 JU meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Bastionen Skåne AB Box 97 201 20 Malmö Ombud: Advokat C.B. MOTPART Miljönämnden i

Läs mer

Finansiering av tillsyn rapport till Tillsynsutredningen

Finansiering av tillsyn rapport till Tillsynsutredningen ESV 2004:16 Finansiering av tillsyn rapport till Tillsynsutredningen 1 HUR FINANSIERAS TILLSYN? 3 1.1 Statlig tillsyn 3 1.2 Kommunal tillsyn 7 1.3 Kartläggning av nuläget 9 1.3.1 Omfattning och finansiering

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 2014-05-22 Dnr 891-2014 SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Redovisning av ett regeringsuppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet under år 2013 avseende användningen

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Sida 1 (15) Byråchefen My Hedström 2014-11-13 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Målsägande

Läs mer

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189 em e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr Telinet Energi AB Mäster Samuelsgatan 42 5 TR 111 57 Stockholm Föreläggande mot Telinet Energi AB med anledning

Läs mer

Tillsynsrapport Fakturabedrägeri

Tillsynsrapport Fakturabedrägeri Tillsynsrapport Fakturabedrägeri - Kvaliteten i den brottsutredande verksamheten Tillsynsrapport 2012:7 Utvecklingscentrum Stockholm 2012-11-21 (dnr ÅM-A 2012/0764) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 24 juni 2010 KLAGANDE Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm MOTPART Dun & Bradstreet Sverige AB, 556022-4692 Ombud: AA Soliditet AB Box 1529 172

Läs mer

INK. 2014-09- 1 1 Dnr ^QS- //33&

INK. 2014-09- 1 1 Dnr ^QS- //33& FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I KARLSTAD 2014-09-10 Meddelad i Karlstad Mål nr 862-14 Sida 1 (6) KLAGANDE McGreg Invest AB, 556756-6202 Box 1187 432 36 Varberg Ordn.nr. Ombud: Advokat Per Karlsson och jur.kand.

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

DOMAR 2009. Uppdatering Nr 11 2010-01-25 KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2009

DOMAR 2009. Uppdatering Nr 11 2010-01-25 KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2009 DOMAR 2009 Uppdatering Nr 11 2010-01-25 KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2009 Kammarrätt Datum Mål nr Länsrätt Datum Mål nr Sak Uppdatering nr Stockholm 2009-01-09 478-08 AB 2007-12-20 24303-07 *) 1 *) Kommunen meddelade

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för alkoholservering 2012-08-28 för alkoholservering vapen en symbol för Gästgiveri Fastställda av Kommunfullmäktige 2012-09-27 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Kommunerna ska ha tydliga och aktuella riktlinjer...

Läs mer

DOM. Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KAMMARRÄTTENS. STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153

DOM. Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KAMMARRÄTTENS. STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153 DOM KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14 Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153 Ombud: Advokat Alf-Peter Svensson och jur.kand. Elin Awerstedt

Läs mer

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 41 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖRARE

Läs mer

Uppdat. nr 2012-06-20 7399-11 Ej pt Stockholm

Uppdat. nr 2012-06-20 7399-11 Ej pt Stockholm DOMAR 2012 Uppdatering Nr 6 2013-02-18 Kammarrätterna prövar överklaganden av avgöranden enligt följande Kammarrätten i Stockholm: Förvaltningsrätten i Stockholm Förvaltningsrätten i Uppsala Kammarrätten

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/10 Mål nr A XXX/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/10 Mål nr A XXX/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/10 Mål nr A XXX/07 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer