Framkomlighet under vintern på vägar med årsdygnstrafik mindre än tusen fordon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framkomlighet under vintern på vägar med årsdygnstrafik mindre än tusen fordon"

Transkript

1 VTI notat Utgivningsår Framkomlighet under vintern på vägar med årsdygnstrafik mindre än tusen fordon Norska mätningar Carl-Gustaf Wallman

2

3 Förord I samband med utvecklingen av projektet Tema Vintermodell har det norska Vegdirektoratet uttryckt önskemål om att en norsk variant skulle utvecklas. Som ett första steg har trafikmätningar vid olika vinterväglag utförts på ett par lågtrafikerade norska vägar under vintersäsongerna och Resultatet från dessa mätningar redovisas i detta notat. Ett stort tack riktas till de norska kontaktmännen Kjell Solberg och Odd Barstad. Linköping januari 2008 Carl-Gustaf Wallman VTI notat Dnr: 2004/

4 Kvalitetsgranskning Intern peer review har genomförts av Gudrun Öberg. Staffan Möller har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Projektledarens närmaste chef Gudrun Öberg har därefter granskat och godkänt publikationen för publicering Quality review Internal peer review was performed on January 1, 2008 by Gudrun Öberg. Staffan Möller has made alterations to the final manuscript of the report. The research director of the project manager Gudrun Öberg examined and approved the report for publication on January 14, VTI notat

5 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Summary Bakgrund Definitioner och förklaringar Syfte Genomförande Resultat från vintersäsongerna och Jämförelse med svenska resultat Kommentarer Bilaga 1 Grunddata VTI notat

6 VTI notat

7 Framkomlighet under vintern på vägar med årsdygnstrafik mindre än tusen fordon. Norska mätningar av Carl-Gustaf Wallman VTI Linköping Sammanfattning Det norska Vegdirektoratet har önskat att VTI:s kompetens inom drift och underhåll skall utnyttjas för att få bättre underlag för att besluta om bästa möjliga drift och underhåll av det norska vägnätet. Till följd av detta har VTI fått i uppdrag att beräkna effekter för trafikanterna av olika drift- och underhållsåtgärder och -strategier. Detta notat är en redovisning av ett av delprojekten. Vid VTI har man inom projektet Tema Vintermodell utvecklat en metodik för att undersöka biltrafikens framkomlighet vid olika väglag. Denna innebär att fordonshastigheterna mäts kontinuerligt under vintersäsongen med samtidiga observationer av rådande väder och väglag. Hastighetsreduktionerna vid olika vinterväglag relativt hastigheterna på torr barmark kan sålunda beräknas. Vegdirektoratet anser att det för deras del är viktigast att studera det lågtrafikerade vägnätet med ÅDT mindre än ca fordon. I undersökningen indelas fordonen i tre kategorier: personbilar, lastbilar utan släp och lastbilar med släp. Väglagen indelas i barmarksväglag: torr, fuktig respektive våt; tillfälliga väglag: rimfrost och tunn is; stabila väglag: packad snö och tjock is; lösa väglag: lös snö och snömodd; spårslitage med barmark i spåren samt slutligen spårslitage med tunn is i spåren. För dessa fordonskategorier och väglag har hastighetsreduktionerna relativt hastigheten vid torr barmark beräknats. Generellt sett ger stabila eller lösa väglag de största reduktionerna, 11 till 19 procent, övriga vinterväglag ger reduktioner på 6 till 10 procent, medan reduktionerna vid fuktig eller våt barmark rör sig om 1 till 4 procent. Reduktionerna är störst för personbilarna, därnäst för lastbilar utan släp, medan lastbilar med släp påverkas minst. VTI notat

8 6 VTI notat

9 Accessibility in winter on roads with average annual daily traffic less than one thousand vehicles. Norwegian measurements by Carl-Gustaf Wallman VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) SE Linköping Sweden Summary The Norwegian Public Roads Administration has expressed a wish that the expertise of VTI in infrastructure maintenance should be utilised to improve the decision base for the best possible operation and maintenance of the Norwegian road network. VTI was therefore commissioned to estimate the effects for road users of a number of operation and maintenance measures and strategies. This report gives an account of one of the projects. At VTI, within the project Tema Vintermodell, a methodology has been developed to study the accessibility of vehicular traffic in different road conditions. Vehicle speeds are continually measured during the winter season with simultaneous observations of the prevailing weather and road conditions. The reductions in speed in different road conditions, in relation to speeds on dry bare roads, can thus be calculated. The Norwegian Public Roads Administration considers that, for Norwegian conditions, it is most important to study the road network carrying low volumes of traffic, with AADT less than ca 1,000 vehicles. In the study vehicles are divided into three categories: cars, lorries without trailers and lorries with trailers. Road conditions are classified as follows: bare roads: dry, moist and wet; temporary road conditions: hoar frost and black ice; stable road conditions: compacted snow and thick ice; slushy road conditions: loose snow and slush; worndown ruts with bare road in the ruts; and finally worn-down ruts with black ice in the ruts. For these vehicle categories and road conditions, speed reductions relative to speeds on dry bare roads were calculated. Generally speaking, stable or slushy road conditions give rise to the largest reductions, 11 19%; other road conditions give reductions of 6 10%, while reductions on moist or wet bare roads are about 1 4%. Reductions are greatest for cars, followed by lorries without trailers, while lorries with trailers are least affected. VTI notat

10 8 VTI notat

11 1 Bakgrund Det norska Vegdirektoratet har önskat att VTI:s kompetens inom drift och underhåll skall utnyttjas för att få bättre underlag för att besluta om bästa möjliga drift och underhåll av det norska vägnätet. Till följd av detta har överenskommits om att VTI skall beräkna effekter för trafikanterna av olika drift och underhållsåtgärder och -strategier. Detta notat är en redovisning av ett av delprojekten. VTI notat

12 2 Definitioner och förklaringar Med biltrafikens framkomlighet avses här: Medelhastighet (km/h) räknat per timme. Fordonen indelas i tre kategorier: PB: personbilar LBU: lastbilar utan släp (inkl. bussar) LBS: lastbilar med släp. Väglaget indelas i 18 olika typer: Torr, fuktig respektive våt barmark, i förekommande fall med mittsträng av snö eller is: TB, FB, VB respektive TBmitt, FBmitt och VBmitt Tillfälliga väglag: rimfrost eller tunn is: RIM eller TUI Stabila väglag: packad snö eller tjock is: PS eller TJI Lösa väglag: lös snö eller snömodd: LS eller SM Spårslitage: med barmark i spåren (tre fall, beroende på vad som finns utanför spåren: stabila, lösa eller övriga/blandade väglag): S(B,PS), S(B,LS) eller S(B,ÖVR) Spårslitage: med tunn is i spåren (tre fall som ovan): S(TUI,PS), S(TUI,LS) eller S(TUI,ÖVR). Aggregeringar av spårslitageväglagen betecknas S(B) resp. S(TUI). För spårslitageväglag gäller att is eller snö slitits bort i hjulspåren, så att beläggningen är synlig, det möjliga tillståndet i spåren är då antingen barmark eller tunn is. 10 VTI notat

13 3 Syfte Syftet med projektet är att beräkna hastighetsreduktioner vid olika vinterväglag utifrån mätningar på vägar med ÅDT <1 000 fordon. VTI notat

14 4 Genomförande Vid VTI har man inom projektet Tema Vintermodell utvecklat en metod för att undersöka biltrafikens framkomlighet vid olika väglag (Wallman, 2005). Denna innebär, att fordonshastigheterna mäts kontinuerligt under vintersäsongen, med samtidiga observationer av rådande väder och väglag. Hastighetsreduktionerna vid olika vinterväglag relativt hastigheterna på torr barmark kan sålunda beräknas. Vegdirektoratet anser, att det för deras del är viktigast att studera det lågtrafikerade vägnätet, med ÅDT mindre än ca fordon. Under vintersäsongen genomfördes mätningar av hastigheter och trafikvolymer med VTI:s medverkan vid två platser i Norge, den ena belägen i Østfold på Rv 101, tellepunkt Kornsjøveien och den andra i Vestfold på Rv 304, tellepunkt Skjelbred. Ingen av vägarna avsågs vara halkbekämpade med salt, men det visade sig senare att Rv 101 trots detta regelmässigt brukade saltas. Parallellt med trafikmätningarna företogs väglagsobservationer. Mätningar och observationer utfördes under perioden 15 november 2004 till och med 23 mars Observationsprotokoll och filer med trafikdata skickades till VTI för inmatning i vår databas och därpå följande beräkningar av hastighetsdifferenser. Det norska formatet på trafikdata visade sig inte stämma överens med det svenska, så det krävdes en hel del manuella bearbetningar och konverteringar för att anpassa norska data. Trafikdata omfattade tre fordonskategorier: personbilar, lastbilar utan släp och lastbilar med släp. 12 VTI notat

15 5 Resultat från vintersäsongerna och Nedan beskrivs i tabellform omfattningen av det insamlade datamaterialet m.m. Tabell 1 Beskrivning av observationsplatserna. Väg Belagd bredd Fartgräns ÅDT Halkbek. Rv 101 7,0 m 80 km/tim 770 Salt Rv 304 5,5 m 80 km/tim Sand I tabell 2 och 3 redovisas antalet väglagstimmar per säsong i något aggregerad form. Timmarna är både direkt observerade och kompletterade, dvs. då vi med hjälp av omgivande observationer och väderdata med stor sannolikhet kunnat bedöma det rådande väglaget. Tabell 2 Antal väglagstimmar säsongen Väglag Rv 101 Rv 304 TB FB VB RIM/TUI PS/TJI LS/SM S(B) S(TUI) Tabell 3 Antal väglagstimmar säsongen Väglag Rv 101 Rv 304 TB FB VB RIM/TUI PS/TJI LS/SM S(B) S(TUI) VTI notat

16 I tabell 4 och 5 redovisas referenshastigheterna vid torr barmark, dvs. de hastigheter som hastighetssänkningarna vid övriga väglag relateras till. Det är anmärkningsvärt få lastbilar med släp på Rv 304, vilket gör att resultaten blir mycket osäkra för denna kategori där. Tabell 4 Referenshastigheter (km/tim) vid torr barmark, säsongen Fordonstyp Rv 101 Rv 304 Hastighet Antal fordon Hastighet Antal fordon PB 84, , LBU 77, ,2 959 LBS 74, ,8 55 Tabell 5 Referenshastigheter (km/tim) vid torr barmark, säsongen Fordonstyp Rv 101 Rv 304 Hastighet Antal fordon Hastighet Antal fordon PB 83, , LBU 77, ,8 512 LBS 71, ,5 57 I bilaga 1 redovisas i detalj fartreduktionerna för de förekommande väglagen, både absolut och relativt hastigheterna på torr barmark. De låga barmarkshastigheterna på Rv 304 jämfört med Rv 101 beror på skillnaderna i vägbredd och linjeföring, Rv 304 är smal och krokig, medan Rv 101 på mätplatsen är betydligt bredare och med en lång raksträcka åt båda håll. Referenshastigheterna för Rv 304 skiljer sig för alla fordonskategorier mellan de båda vintersäsongerna. Hastigheterna är generellt 3 4 km/tim lägre än Någon förändring av fartgräns eller trafikmätningsutrustning har inte gjorts. Skillnaden kan bero på att antalet väglagsobservationer varit färre , med större risk för felaktiga kompletteringar av väglaget torr barmark. 14 VTI notat

17 6 Jämförelse med svenska resultat För att resultaten skall bli praktiskt användbara, generaliseras och reduceras grunddata i bilaga 1 till en begriplig, men ändå detaljerad nivå. Detta innebär bland annat att ingenjörsmässiga bedömningar använts. Resultatet redovisas i tabell 6 och 7 nedan samt med en jämförelse med svenska resultat för ungefär motsvarande vägstandard i tabell 8 (Wallman, 2005). Tabell 6 Procentuella fartminskningar relativt torr barmark vid olika väglag för Rv 101 i Østfold. FB VB RIM/TUI PS/TJI LS/SM S(B) PB LBU LBS S(TUI) Tabell 7 Procentuella fartminskningar relativt torr barmark vid olika väglag för Rv 304 i Vestfold. FB VB RIM/TUI PS/TJI LS/SM S(B) PB LBU LBS S(TUI) Tabell 8 Procentuella fartminskningar relativt torr barmark vid olika väglag för svenska vägar med bredden 6 7,9 m. FB VB RIM/TUI PS/TJI LS/SM S(B) PB LBU LBS S(TUI) VTI notat

18 7 Kommentarer Förberedelserna för väglagsobservationerna blev inte helt perfekta. Det visade sig vid utbildningstillfället i Sarpsborg, att driftansvariga i Østfold (Mesta), inte hade resurser för att genomföra observationerna i avsedd omfattning. En improviserad lösning blev att den dam, som stod för väderobservationerna vid klimastasjon Prestebakke, också fick som uppgift att göra väglagsobservationer några kilometer bort. Med tanke på att hon inte var med på utbildningen, utan fick instruktioner i andra hand, får vi ändå säga att resultatet utföll så bra man kunde önska. Det hade ibland (vid snabbt skiftande väglag) emellertid varit önskvärt med tätare observationer. Observationerna blev inte heller förberedda perfekt. Båda observatörslagen blev utbytta, och observationerna fick dessvärre inte den omfattning som avsetts. Trots detta får nog slutresultatet betraktas som givande. Vid jämförelse med de mer omfattande svenska undersökningarna, är skillnaderna relativt små och rangordningen mellan hur de olika väglagen påverkar hastigheten stämmer nära nog exakt överens. Väglagsskillnaderna mellan saltad och osaltad väg framgår klart i tabell 2, där Rv 304 har avsevärt mer vinterväglag än Rv 101, särskilt när det gäller väglagen rimfrost/tunn is och de stabila väglagen packad snö/tjock is. 16 VTI notat

19 Referenser Wallman, C-G: Mätning av fordonshastighet och flöde vid olika väglag. VTI meddelande 953. Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Linköping VTI notat

20 18 VTI notat

21 Bilaga 1 Sidan 1 (5) Grunddata Denna bilaga omfattar tabeller med resultat från varje mätplats och varje säsong för personbilar, lastbilar utan släp och lastbilar med släp. Beteckningarna i tabellhuvudet: Vtb DVmed Std error K95 Rel DV referenshastigheten vid torr barmark medelvärdet på hastighetsreduktionen för respektive väglag standardavvikelsen 95-procentigt konfidensintervall; rödmarkerad cell då hastighets reduktionen inte är signifikant hastighetsreduktionen i procent av referenshastigheten Väglagen: FB VB RIM TUI PS TJI LS SM S(B, PS) S(B, LS) S(B, ÖVR) S(TUI, PS) S(TUI, LS) S(TUI, ÖVR) fuktig barmark våt barmark rimfrost tunn is packad snö tjock is lös snö snömodd spårslitage med barmark i spåren och PS eller TJI utanför spåren spårslitage med barmark i spåren och LS eller SM utanför spåren spårslitage med barmark i spåren och blandade väglag utanför spåren spårslitage med tunn is i spåren och PS eller TJI utanför spåren spårslitage med tunn is i spåren och LS eller SM utanför spåren spårslitage med barmark i spåren och blandade väglag utanför spåren VTI notat

22 Bilaga 1 Sidan 2 (5) Mätplats Östfold, Rv 101 Personbilar Vtb DVmed Std error K95 Rel DV Vtb DVmed Std error K95 Rel DV km/h km/h km/h km/h % km/h km/h km/h km/h % TB 84,7 TB 83,5 FB 1,8 0,3 0,6 2,1 FB 1,7 0,4 0,7 2,0 VB 2,5 0,3 0,7 2,9 VB 2,1 0,5 1,0 2,5 RIM 0,0 0,0 VBM 4,8 2,1 4,1 5,7 TUI 7,2 0,7 1,4 8,5 TUI 6,9 0,9 1,7 8,3 PS 15,4 1,0 1,9 18,2 PS 13,9 0,6 1,3 16,6 TJI 0,0 0,0 TJI 0,0 0,0 LS 15,9 1,1 2,2 18,7 LS 15,0 0,9 1,8 17,9 SM 16,2 0,9 1,7 19,1 SM 12,8 1,0 1,9 15,4 S(B,PS) 0,0 0,0 S(B,PS) 0,0 0,0 S(B,LS) 11,0 0,9 1,8 13,0 S(B,LS) 6,6 0,5 0,9 7,9 S(B,ÖVR) 7,3 2,3 4,5 8,6 S(B,ÖVR) 0,0 0,0 S(TUI,PS) 7,3 1,4 2,7 8,6 S(TUI,PS) 10,8 1,4 2,7 13,0 S(TUI,LS) 7,2 0,5 0,9 8,5 S(TUI,LS) 8,2 0,6 1,2 9,8 S(TUI,ÖVR) 0,0 0,0 S(TUI,ÖVR) 0,0 0,0 Mätplats Östfold Lastbilar utan släp Vtb DVmed Std error K95 Rel DV Vtb DVmed Std error K95 Rel DV km/h km/h km/h km/h % km/h km/h km/h km/h % TB 77,4 TB 77,7 FB 1,3 0,7 1,3 1,7 FB 4,3 0,9 1,8 5,5 VB 1,5 0,8 1,7 2,0 VB 3,6 1,2 2,4 4,6 RIM 0,0 0,0 VBM 18,7 4,5 8,9 24,0 TUI 5,3 1,5 2,8 6,8 TUI 7,4 1,8 3,5 9,5 PS 11,0 2,3 4,5 14,2 PS 16,7 1,5 2,9 21,5 TJI 0,0 0,0 TJI 0,0 0,0 LS 13,2 2,4 4,8 17,1 LS 17,4 2,2 4,4 22,4 SM 15,6 2,0 3,9 20,1 SM 17,3 2,2 4,3 22,3 S(B,PS) 0,0 0,0 S(B,PS) 0,0 0,0 S(B,LS) 11,5 2,3 4,5 14,8 S(B,LS) 10,0 1,2 2,4 12,9 S(B,ÖVR) 5,7 4,2 8,3 7,4 S(B,ÖVR) 0,0 0,0 S(TUI,PS) 6,2 2,7 5,3 8,0 S(TUI,PS) 16,7 2,8 5,5 21,4 S(TUI,LS) 5,7 1,2 2,3 7,4 S(TUI,LS) 9,8 1,3 2,6 12,6 S(TUI,ÖVR) 0,0 0,0 S(TUI,ÖVR) 0,0 0,0 Mätplats Östfold Lastbilar med släp Vtb DVmed Std error K95 Rel DV Vtb DVmed Std error K95 Rel DV km/h km/h km/h km/h % km/h km/h km/h km/h % TB 74,3 TB 71,5 FB 1,2 0,4 0,8 1,6 FB 0,7 0,6 1,1 0,9 VB 1,8 0,5 1,0 2,4 VB 1,0 0,7 1,4 1,4 RIM 0,0 0,0 VBM 5,0 15,2 29,7 7,0 TUI 5,1 1,1 2,1 6,8 TUI 6,7 1,1 2,2 9,3 PS 11,4 1,6 3,1 15,3 PS 8,9 1,0 1,9 12,4 TJI 0,0 0,0 TJI 0,0 0,0 LS 7,3 1,5 3,0 9,8 LS 9,7 1,5 2,9 13,5 SM 10,0 1,3 2,6 13,5 SM 7,2 1,3 2,6 10,1 S(B,PS) 0,0 0,0 S(B,PS) 0,0 0,0 S(B,LS) 7,0 1,3 2,5 9,4 S(B,LS) 2,6 0,7 1,4 3,6 S(B,ÖVR) 9,6 3,8 7,5 12,9 S(B,ÖVR) 0,0 0,0 S(TUI,PS) 3,5 1,5 3,0 4,8 S(TUI,PS) 7,6 1,8 3,6 10,7 S(TUI,LS) 3,7 0,7 1,4 5,0 S(TUI,LS) 5,4 0,9 1,8 7,5 S(TUI,ÖVR) 0,0 0,0 S(TUI,ÖVR) 0,0 0,0 VTI notat

23 Bilaga 1 Sidan 3 (5) Fartreduktion % Fartreduktioner Rv 101, Personbilar Lastbilar utan släp Lastbilar med släp FB VB RIM TUI PS TJI LS SM S(B,PS) S(B,LS) S(B,ÖVR) S(TUI,PS) S(TUI,LS) S(TUI,ÖVR) Väglag Fartreduktion % Fartreduktioner Rv 101, FB VB VBM TUI PS TJI LS SM S(B,PS) S(B,LS) S(B,ÖVR) S(TUI,PS) S(TUI,LS) Personbilar Lastbilar utan släp Lastbilar med släp Väglag S(TUI,ÖVR) VTI notat

24 Mätplats Vestfold, Rv 304 Bilaga 1 Sidan 4 (5) Personbilar Vtb DVmed Std error K95 Rel DV Vtb DVmed Std error K95 Rel DV km/h km/h km/h km/h % km/h km/h km/h km/h % TB 70,0 TB 66,9 FB 2,3 0,7 1,3 3,3 FB 0,5 0,6 1,1 0,8 VB 3,1 0,5 1,0 4,4 VB 2,0 0,4 0,8 3,0 RIM 2,9 1,2 2,4 4,2 RIM -1,6 1,7 3,2-2,4 TUI 6,9 0,7 1,4 9,8 TUI 4,2 0,5 0,9 6,2 PS 9,1 0,8 1,6 12,9 PS 6,9 0,3 0,7 10,3 TJI 11,2 0,9 1,8 16,0 TJI 14,5 1,3 2,5 21,7 LS 6,6 1,4 2,7 9,5 LS 13,0 0,5 1,0 19,3 SM 8,9 0,8 1,6 12,7 SM 9,1 0,7 1,3 13,5 S(B,PS) 11,6 3,6 7,0 16,6 S(B,PS) 5,8 1,1 2,1 8,7 S(B,LS) 7,2 6,3 12,4 10,3 S(B,LS) 0,0 0,0 S(B,ÖVR) 3,8 0,9 1,7 5,4 S(B,ÖVR) 5,5 1,8 3,5 8,2 S(TUI,PS) 5,8 0,6 1,1 8,3 S(TUI,PS) 4,3 0,4 0,8 6,4 S(TUI,LS) 6,8 0,8 1,5 9,7 S(TUI,LS) 0,0 0,0 S(TUI,ÖVR) 8,5 1,9 3,8 12,2 S(TUI,ÖVR) 0,0 0,0 Mätplats Vestfold Lastbilar utan släp Vtb DVmed Std error K95 Rel DV Vtb DVmed Std error K95 Rel DV km/h km/h km/h km/h % km/h km/h km/h km/h % TB 64,2 TB 59,8 FB 4,5 1,4 2,8 7,0 FB 0,5 0,6 1,1 0,9 VB 2,9 1,0 2,1 4,5 VB 2,0 0,4 0,8 3,4 RIM 4,7 2,7 5,4 7,4 RIM -1,6 1,7 3,2-2,7 TUI 8,7 1,3 2,6 13,6 TUI 4,2 0,5 0,9 7,0 PS 12,2 1,6 3,2 19,0 PS 6,9 0,3 0,7 11,5 TJI 8,1 1,8 3,5 12,6 TJI 14,5 1,3 2,5 24,2 LS 6,9 2,2 4,3 10,7 LS 13,0 0,5 1,0 21,6 SM 7,4 1,7 3,4 11,5 SM 6,1 0,7 1,3 10,1 S(B,PS) 5,7 9,5 18,6 8,9 S(B,PS) 5,9 1,1 2,1 9,8 S(B,LS) 2,4 8,7 17,1 3,7 S(B,LS) 0,0 0,0 S(B,ÖVR) 5,8 1,6 3,2 9,0 S(B,ÖVR) 5,5 1,8 3,5 9,1 S(TUI,PS) 6,6 1,1 2,2 10,3 S(TUI,PS) 4,3 0,4 0,8 7,2 S(TUI,LS) 6,7 1,6 3,2 10,4 S(TUI,LS) 0,0 0,0 S(TUI,ÖVR) 12,6 2,6 5,0 19,6 S(TUI,ÖVR) 0,0 0,0 Mätplats Vestfold Lastbilar med släp Vtb DVmed Std error K95 Rel DV Vtb DVmed Std error K95 Rel DV km/h km/h km/h km/h % km/h km/h km/h km/h % TB 60,8 TB 56,5 FB 0,6 3,5 6,8 0,9 FB 1,7 16,1 31,6 3,0 VB -2,6 3,7 7,3-4,2 VB 5,7 5,7 11,1 10,1 RIM -15,4 6,4 12,5-25,4 RIM 0,0 0,0 TUI 3,8 8,4 16,5 6,2 TUI 12,7 19,9 39,0 22,5 PS 5,4 5,6 11,1 8,9 PS 18,7 12,5 24,4 33,1 TJI 0,0 0,0 TJI 0,0 0,0 LS 0,0 0,0 LS 12,8 11,3 22,1 22,7 SM 11,3 4,7 9,2 18,5 SM 5,9 13,5 26,4 10,4 S(B,PS) 0,0 0,0 S(B,PS) 1,9 18,9 37,1 3,4 S(B,LS) 0,0 0,0 S(B,LS) 0,0 0,0 S(B,ÖVR) -11,4 7,2 14,1-18,7 S(B,ÖVR) 0,0 0,0 S(TUI,PS) 4,4 4,1 7,9 7,2 S(TUI,PS) 9,0 11,3 22,2 15,9 S(TUI,LS) 3,6 5,7 11,1 5,9 S(TUI,LS) 0,0 0,0 S(TUI,ÖVR) 0,0 0,0 S(TUI,ÖVR) 0,0 0,0 VTI notat

25 Bilaga 1 Sidan 5 (5) Fartreduktion % Fartreduktioner Rv 304, Personbilar Lastbilar utan släp Lastbilar med släp FB VB RIM TUI PS TJI LS SM S(B,PS) S(B,LS) S(B,ÖVR) S(TUI,PS) S(TUI,LS) Väglag S(TUI,ÖVR) Fartreduktion % Fartreduktioner Rv 304, Personbilar Lastbilar utan släp Lastbilar med släp FB VB RIM TUI PS TJI LS SM S(B,PS) S(B,LS) S(B,ÖVR) S(TUI,PS) S(TUI,LS) S(TUI,ÖVR) Väglag VTI notat

26 VTI notat

27

28 VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med forskning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys, beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion, drift och underhåll. VTI är världsledande inom ett flertal områden, till exempel simulatorteknik. VTI har tjänster som sträcker sig från förstudier, oberoende kvalificerade utredningar och expertutlåtanden till projektledning samt forskning och utveckling. Vår tekniska utrustning består bland annat av körsimulatorer för väg- och järnvägstrafik, väglaboratorium, däckprovningsanläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och seminarier inom transportområdet. VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis, behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation and maintenance. VTI is a world leader in several areas, for instance in simulator technology. VTI provides services ranging from preliminary studies, highlevel independent investigations and expert statements to project management, research and development. Our technical equipment includes driving simulators for road and rail traffic, a road laboratory, a tyre testing facility, crash tracks and a lot more. We can also offer a broad selection of courses and seminars in the field of transport. HUVUDKONTOR/HEAD OFFICE LINKÖPING BORLÄNGE STOCKHOLM GÖTEBORG POST/MAIL SE LINKÖPING POST/MAIL BOX 760 POST/MAIL BOX 6056 POST/MAIL BOX 8077 TEL +46(0) SE BORLÄNGE SE SOLNA SE GÖTEBORG TEL +46 (0) TEL +46 (0) TEL +46 (0)

Externt buller från mitträfflor

Externt buller från mitträfflor VTI notat 13 2009 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Externt buller från mitträfflor Mikael Ögren Förord Diskussioner mellan VTI och Vägverket kring de externa bullereffekterna av frästa mitträfflor

Läs mer

TU06 Nya V/D-funktioner för tätort

TU06 Nya V/D-funktioner för tätort VTI rapport 550 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer TU06 Nya V/D-funktioner för tätort Revidering av TU71-funktionerna Johan Janson Olstam Pontus Matstoms Utgivare: Publikation: VTI rapport 550

Läs mer

Uttröttning Vad säger lagen?

Uttröttning Vad säger lagen? VTI notat 20 2013 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Uttröttning Vad säger lagen? Anna Anund Förord Föreliggande rapport belyser det arbete som är gjort inom ramen för det projekt om hur man ska

Läs mer

Analys av rattfylleriolyckor

Analys av rattfylleriolyckor VTI notat 14-2012 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Analys av rattfylleriolyckor Var och när sker olyckorna? Susanne Gustafsson Åsa Forsman Förord Den här slutrapporten är framtagen med ekonomiskt

Läs mer

Regionförstorande effekter av höghastighetståg Visualisering av SAMPERS-resultat

Regionförstorande effekter av höghastighetståg Visualisering av SAMPERS-resultat VTI notat 18-2014 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer Regionförstorande effekter av höghastighetståg Visualisering av SAMPERS-resultat Johan Håkansson, Högskolan Dalarna Gunnar Isacsson, VTI Lena

Läs mer

Miljöeffekter av 30 km/h i tätort med avseende på avgasutsläpp och buller

Miljöeffekter av 30 km/h i tätort med avseende på avgasutsläpp och buller VTI meddelande 869 1999 Miljöeffekter av 30 km/h i tätort med avseende på avgasutsläpp och buller En förstudie Ragnar Hedström VTI meddelande 869 1999 Miljöeffekter av 30 km/h i tätort med avseende på

Läs mer

Trafiksäkerhetspåverkan vid omkörning av 30-metersfordon

Trafiksäkerhetspåverkan vid omkörning av 30-metersfordon VTI rapport 732 Utgivningsår 2011 www.vti.se/publikationer Trafiksäkerhetspåverkan vid omkörning av 30-metersfordon Jan Andersson Linda Renner Jesper Sandin Carina Fors Niklas Strand Mattias Hjort Jonas

Läs mer

Statistik över cyklisters olyckor

Statistik över cyklisters olyckor VTI rapport 801 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Statistik över cyklisters olyckor Faktaunderlag till gemensam strategi för säker cykling Anna Niska Jenny Eriksson Utgivare: Publikation: VTI

Läs mer

Cyklisters hjälmanvändning i ett regionalt perspektiv

Cyklisters hjälmanvändning i ett regionalt perspektiv VTI notat 23 2013 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Cyklisters hjälmanvändning i ett regionalt perspektiv Fokusgruppsintervjuer samt analys av olycks- och skadedata Susanne Gustafsson Förord

Läs mer

Nya hastighetsgränser i tätort

Nya hastighetsgränser i tätort Bulletin 240 Nya hastighetsgränser i tätort Resultat av försök i några svenska kommuner Christer Hydén, Thomas Jonsson, Leif Linderholm, Mohsen Towliat 2008 Nya hastighetsgränser i tätort Resultat av

Läs mer

Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik

Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik VTI rapport 686 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik Kartläggning och kvalitetsbedömning Anna Niska Annika Nilsson Mats Wiklund Petra Ahlström Urban

Läs mer

Långa och tunga lastbilars effekter på transportsystemet

Långa och tunga lastbilars effekter på transportsystemet VTI rapport 605 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Långa och tunga lastbilars effekter på transportsystemet Redovisning av regeringsuppdrag Inge Vierth Håkan Berell John McDaniel Mattias Haraldsson

Läs mer

Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta

Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta VTI rapport 793 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta Jan-Eric Nilsson Roger Pyddoke Matts Anderson Utgivare: Publikation:

Läs mer

Halkbekämpning vid låga. låga temperaturer. VTI notat 72 2000 VTI notat 72-2000

Halkbekämpning vid låga. låga temperaturer. VTI notat 72 2000 VTI notat 72-2000 VTI notat 72 2000 VTI notat 72-2000 Halkbekämpning vid låga temperaturer En litteraturstudie samt en utvärdering av väglagsuppföljningarna under vintrarna 1993/94 1996/1967 Författare FoU-enhet Projektnummer

Läs mer

har betytt för luftkvaliteten

har betytt för luftkvaliteten SLB 2:211 Vad dubbdäcksförbudet på Hornsgatan har betytt för luftkvaliteten Christer Johansson, Michael Norman, Lars Burman MILJÖFÖRVALTNINGEN I STOCKHOLM, JUNI 211 1 Förord Denna utredning är genomförd

Läs mer

Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning

Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning VTI rapport 472 2001 Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning Inger Engström Anders Nyberg Nils Petter Gregersen VTI rapport 472 2001 Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning Inger Engström Anders

Läs mer

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables VTI rapport 541/541A Utgivningsår/Published 2006 www.vti.se/publikationer www.vti.se/publications SARTRE 3-tabellerna Ytterligare en redovisning av europeiska bilförares åsikter om trafik och trafiksäkerhet

Läs mer

Ansvar och roller vid skolskjutsning en fördjupad analys genom gruppdiskussioner

Ansvar och roller vid skolskjutsning en fördjupad analys genom gruppdiskussioner VTI rapport 680 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Ansvar och roller vid skolskjutsning en fördjupad analys genom gruppdiskussioner Christina Stave Tania Dukic Anna Anund Utgivare: Publikation:

Läs mer

Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling

Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling VTI rapport 739 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling En kunskapsöversikt Tomas Svensson Johan Holmgren Utgivare: Publikation: VTI rapport 739

Läs mer

Spårfaktorn på spåret

Spårfaktorn på spåret VTI rapport 721 Utgivningsår 2011 www.vti.se/publikationer Spårfaktorn på spåret Förutsättningar för spårväg i svenska städer i ett internationellt perspektiv en förstudie Thomas Johansson Tomas Svensson

Läs mer

Intelligenta försäkringar för person- och lastbilar

Intelligenta försäkringar för person- och lastbilar VTI rapport 561 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer Intelligenta försäkringar för person- och lastbilar Sara Arvidsson Omar Bagdadi Jan-Erik Nilsson Utgivare: Publikation: VTI rapport 561 Utgivningsår:

Läs mer

Bussförares arbetstider kopplat till trötthet

Bussförares arbetstider kopplat till trötthet VTI rapport 830 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer Bussförares arbetstider kopplat till trötthet Anna Anund Göran Kecklund Carina Fors Jonas Ihlström Michael Ingre Igor Radun Beatrice Söderström

Läs mer

Damningsminimerad vinter- och barmarksdrift Mått, medel och strategier

Damningsminimerad vinter- och barmarksdrift Mått, medel och strategier VTI rapport 701 Utgivningsår 2011 www.vti.se/publikationer Damningsminimerad vinter- och barmarksdrift Mått, medel och strategier Mats Gustafsson Göran Blomqvist Per Jonsson Utgivare: Publikation: VTI

Läs mer

Hur säker är bussen? Skador och risker i samband med bussresor i tätort.

Hur säker är bussen? Skador och risker i samband med bussresor i tätort. Bulletin 274 2012 Trafik och Väg Institutionen för Teknik och Samhälle LTH, Lunds universitet Hur säker är bussen? Skador och risker i samband med bussresor i tätort. Monica Berntman, Bengt Holmberg och

Läs mer

Vilken utformning av vårdvalssystem ger mest nyetablering?

Vilken utformning av vårdvalssystem ger mest nyetablering? Vilken utformning av vårdvalssystem ger mest nyetablering? Erfarenheter från vårdvalsreformen inom primärvård En rapport skriven av Karl Lundvall på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport:

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Två uppsatser om förares syn på antisladdsystem

Två uppsatser om förares syn på antisladdsystem VTI notat 29-2008 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Två uppsatser om förares syn på antisladdsystem Antisladdsystem Förarens kunskap om antisladdsystem och hur de påverkas av systemet Jonna Alnervik

Läs mer

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? rapport 5915 december 2008 Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Författare: Lena Gipperth och Håkan Pleijel Göteborgs universitet NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort

Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort VTI notat 5-2010 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Trafikanters upplevda behov och problem i mörkertrafik i tätort En fokusgruppsstudie med cyklister, äldre bilförare och äldre fotgängare Carina

Läs mer