Framkomlighet under vintern på vägar med årsdygnstrafik mindre än tusen fordon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framkomlighet under vintern på vägar med årsdygnstrafik mindre än tusen fordon"

Transkript

1 VTI notat Utgivningsår Framkomlighet under vintern på vägar med årsdygnstrafik mindre än tusen fordon Norska mätningar Carl-Gustaf Wallman

2

3 Förord I samband med utvecklingen av projektet Tema Vintermodell har det norska Vegdirektoratet uttryckt önskemål om att en norsk variant skulle utvecklas. Som ett första steg har trafikmätningar vid olika vinterväglag utförts på ett par lågtrafikerade norska vägar under vintersäsongerna och Resultatet från dessa mätningar redovisas i detta notat. Ett stort tack riktas till de norska kontaktmännen Kjell Solberg och Odd Barstad. Linköping januari 2008 Carl-Gustaf Wallman VTI notat Dnr: 2004/

4 Kvalitetsgranskning Intern peer review har genomförts av Gudrun Öberg. Staffan Möller har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Projektledarens närmaste chef Gudrun Öberg har därefter granskat och godkänt publikationen för publicering Quality review Internal peer review was performed on January 1, 2008 by Gudrun Öberg. Staffan Möller has made alterations to the final manuscript of the report. The research director of the project manager Gudrun Öberg examined and approved the report for publication on January 14, VTI notat

5 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Summary Bakgrund Definitioner och förklaringar Syfte Genomförande Resultat från vintersäsongerna och Jämförelse med svenska resultat Kommentarer Bilaga 1 Grunddata VTI notat

6 VTI notat

7 Framkomlighet under vintern på vägar med årsdygnstrafik mindre än tusen fordon. Norska mätningar av Carl-Gustaf Wallman VTI Linköping Sammanfattning Det norska Vegdirektoratet har önskat att VTI:s kompetens inom drift och underhåll skall utnyttjas för att få bättre underlag för att besluta om bästa möjliga drift och underhåll av det norska vägnätet. Till följd av detta har VTI fått i uppdrag att beräkna effekter för trafikanterna av olika drift- och underhållsåtgärder och -strategier. Detta notat är en redovisning av ett av delprojekten. Vid VTI har man inom projektet Tema Vintermodell utvecklat en metodik för att undersöka biltrafikens framkomlighet vid olika väglag. Denna innebär att fordonshastigheterna mäts kontinuerligt under vintersäsongen med samtidiga observationer av rådande väder och väglag. Hastighetsreduktionerna vid olika vinterväglag relativt hastigheterna på torr barmark kan sålunda beräknas. Vegdirektoratet anser att det för deras del är viktigast att studera det lågtrafikerade vägnätet med ÅDT mindre än ca fordon. I undersökningen indelas fordonen i tre kategorier: personbilar, lastbilar utan släp och lastbilar med släp. Väglagen indelas i barmarksväglag: torr, fuktig respektive våt; tillfälliga väglag: rimfrost och tunn is; stabila väglag: packad snö och tjock is; lösa väglag: lös snö och snömodd; spårslitage med barmark i spåren samt slutligen spårslitage med tunn is i spåren. För dessa fordonskategorier och väglag har hastighetsreduktionerna relativt hastigheten vid torr barmark beräknats. Generellt sett ger stabila eller lösa väglag de största reduktionerna, 11 till 19 procent, övriga vinterväglag ger reduktioner på 6 till 10 procent, medan reduktionerna vid fuktig eller våt barmark rör sig om 1 till 4 procent. Reduktionerna är störst för personbilarna, därnäst för lastbilar utan släp, medan lastbilar med släp påverkas minst. VTI notat

8 6 VTI notat

9 Accessibility in winter on roads with average annual daily traffic less than one thousand vehicles. Norwegian measurements by Carl-Gustaf Wallman VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) SE Linköping Sweden Summary The Norwegian Public Roads Administration has expressed a wish that the expertise of VTI in infrastructure maintenance should be utilised to improve the decision base for the best possible operation and maintenance of the Norwegian road network. VTI was therefore commissioned to estimate the effects for road users of a number of operation and maintenance measures and strategies. This report gives an account of one of the projects. At VTI, within the project Tema Vintermodell, a methodology has been developed to study the accessibility of vehicular traffic in different road conditions. Vehicle speeds are continually measured during the winter season with simultaneous observations of the prevailing weather and road conditions. The reductions in speed in different road conditions, in relation to speeds on dry bare roads, can thus be calculated. The Norwegian Public Roads Administration considers that, for Norwegian conditions, it is most important to study the road network carrying low volumes of traffic, with AADT less than ca 1,000 vehicles. In the study vehicles are divided into three categories: cars, lorries without trailers and lorries with trailers. Road conditions are classified as follows: bare roads: dry, moist and wet; temporary road conditions: hoar frost and black ice; stable road conditions: compacted snow and thick ice; slushy road conditions: loose snow and slush; worndown ruts with bare road in the ruts; and finally worn-down ruts with black ice in the ruts. For these vehicle categories and road conditions, speed reductions relative to speeds on dry bare roads were calculated. Generally speaking, stable or slushy road conditions give rise to the largest reductions, 11 19%; other road conditions give reductions of 6 10%, while reductions on moist or wet bare roads are about 1 4%. Reductions are greatest for cars, followed by lorries without trailers, while lorries with trailers are least affected. VTI notat

10 8 VTI notat

11 1 Bakgrund Det norska Vegdirektoratet har önskat att VTI:s kompetens inom drift och underhåll skall utnyttjas för att få bättre underlag för att besluta om bästa möjliga drift och underhåll av det norska vägnätet. Till följd av detta har överenskommits om att VTI skall beräkna effekter för trafikanterna av olika drift och underhållsåtgärder och -strategier. Detta notat är en redovisning av ett av delprojekten. VTI notat

12 2 Definitioner och förklaringar Med biltrafikens framkomlighet avses här: Medelhastighet (km/h) räknat per timme. Fordonen indelas i tre kategorier: PB: personbilar LBU: lastbilar utan släp (inkl. bussar) LBS: lastbilar med släp. Väglaget indelas i 18 olika typer: Torr, fuktig respektive våt barmark, i förekommande fall med mittsträng av snö eller is: TB, FB, VB respektive TBmitt, FBmitt och VBmitt Tillfälliga väglag: rimfrost eller tunn is: RIM eller TUI Stabila väglag: packad snö eller tjock is: PS eller TJI Lösa väglag: lös snö eller snömodd: LS eller SM Spårslitage: med barmark i spåren (tre fall, beroende på vad som finns utanför spåren: stabila, lösa eller övriga/blandade väglag): S(B,PS), S(B,LS) eller S(B,ÖVR) Spårslitage: med tunn is i spåren (tre fall som ovan): S(TUI,PS), S(TUI,LS) eller S(TUI,ÖVR). Aggregeringar av spårslitageväglagen betecknas S(B) resp. S(TUI). För spårslitageväglag gäller att is eller snö slitits bort i hjulspåren, så att beläggningen är synlig, det möjliga tillståndet i spåren är då antingen barmark eller tunn is. 10 VTI notat

13 3 Syfte Syftet med projektet är att beräkna hastighetsreduktioner vid olika vinterväglag utifrån mätningar på vägar med ÅDT <1 000 fordon. VTI notat

14 4 Genomförande Vid VTI har man inom projektet Tema Vintermodell utvecklat en metod för att undersöka biltrafikens framkomlighet vid olika väglag (Wallman, 2005). Denna innebär, att fordonshastigheterna mäts kontinuerligt under vintersäsongen, med samtidiga observationer av rådande väder och väglag. Hastighetsreduktionerna vid olika vinterväglag relativt hastigheterna på torr barmark kan sålunda beräknas. Vegdirektoratet anser, att det för deras del är viktigast att studera det lågtrafikerade vägnätet, med ÅDT mindre än ca fordon. Under vintersäsongen genomfördes mätningar av hastigheter och trafikvolymer med VTI:s medverkan vid två platser i Norge, den ena belägen i Østfold på Rv 101, tellepunkt Kornsjøveien och den andra i Vestfold på Rv 304, tellepunkt Skjelbred. Ingen av vägarna avsågs vara halkbekämpade med salt, men det visade sig senare att Rv 101 trots detta regelmässigt brukade saltas. Parallellt med trafikmätningarna företogs väglagsobservationer. Mätningar och observationer utfördes under perioden 15 november 2004 till och med 23 mars Observationsprotokoll och filer med trafikdata skickades till VTI för inmatning i vår databas och därpå följande beräkningar av hastighetsdifferenser. Det norska formatet på trafikdata visade sig inte stämma överens med det svenska, så det krävdes en hel del manuella bearbetningar och konverteringar för att anpassa norska data. Trafikdata omfattade tre fordonskategorier: personbilar, lastbilar utan släp och lastbilar med släp. 12 VTI notat

15 5 Resultat från vintersäsongerna och Nedan beskrivs i tabellform omfattningen av det insamlade datamaterialet m.m. Tabell 1 Beskrivning av observationsplatserna. Väg Belagd bredd Fartgräns ÅDT Halkbek. Rv 101 7,0 m 80 km/tim 770 Salt Rv 304 5,5 m 80 km/tim Sand I tabell 2 och 3 redovisas antalet väglagstimmar per säsong i något aggregerad form. Timmarna är både direkt observerade och kompletterade, dvs. då vi med hjälp av omgivande observationer och väderdata med stor sannolikhet kunnat bedöma det rådande väglaget. Tabell 2 Antal väglagstimmar säsongen Väglag Rv 101 Rv 304 TB FB VB RIM/TUI PS/TJI LS/SM S(B) S(TUI) Tabell 3 Antal väglagstimmar säsongen Väglag Rv 101 Rv 304 TB FB VB RIM/TUI PS/TJI LS/SM S(B) S(TUI) VTI notat

16 I tabell 4 och 5 redovisas referenshastigheterna vid torr barmark, dvs. de hastigheter som hastighetssänkningarna vid övriga väglag relateras till. Det är anmärkningsvärt få lastbilar med släp på Rv 304, vilket gör att resultaten blir mycket osäkra för denna kategori där. Tabell 4 Referenshastigheter (km/tim) vid torr barmark, säsongen Fordonstyp Rv 101 Rv 304 Hastighet Antal fordon Hastighet Antal fordon PB 84, , LBU 77, ,2 959 LBS 74, ,8 55 Tabell 5 Referenshastigheter (km/tim) vid torr barmark, säsongen Fordonstyp Rv 101 Rv 304 Hastighet Antal fordon Hastighet Antal fordon PB 83, , LBU 77, ,8 512 LBS 71, ,5 57 I bilaga 1 redovisas i detalj fartreduktionerna för de förekommande väglagen, både absolut och relativt hastigheterna på torr barmark. De låga barmarkshastigheterna på Rv 304 jämfört med Rv 101 beror på skillnaderna i vägbredd och linjeföring, Rv 304 är smal och krokig, medan Rv 101 på mätplatsen är betydligt bredare och med en lång raksträcka åt båda håll. Referenshastigheterna för Rv 304 skiljer sig för alla fordonskategorier mellan de båda vintersäsongerna. Hastigheterna är generellt 3 4 km/tim lägre än Någon förändring av fartgräns eller trafikmätningsutrustning har inte gjorts. Skillnaden kan bero på att antalet väglagsobservationer varit färre , med större risk för felaktiga kompletteringar av väglaget torr barmark. 14 VTI notat

17 6 Jämförelse med svenska resultat För att resultaten skall bli praktiskt användbara, generaliseras och reduceras grunddata i bilaga 1 till en begriplig, men ändå detaljerad nivå. Detta innebär bland annat att ingenjörsmässiga bedömningar använts. Resultatet redovisas i tabell 6 och 7 nedan samt med en jämförelse med svenska resultat för ungefär motsvarande vägstandard i tabell 8 (Wallman, 2005). Tabell 6 Procentuella fartminskningar relativt torr barmark vid olika väglag för Rv 101 i Østfold. FB VB RIM/TUI PS/TJI LS/SM S(B) PB LBU LBS S(TUI) Tabell 7 Procentuella fartminskningar relativt torr barmark vid olika väglag för Rv 304 i Vestfold. FB VB RIM/TUI PS/TJI LS/SM S(B) PB LBU LBS S(TUI) Tabell 8 Procentuella fartminskningar relativt torr barmark vid olika väglag för svenska vägar med bredden 6 7,9 m. FB VB RIM/TUI PS/TJI LS/SM S(B) PB LBU LBS S(TUI) VTI notat

18 7 Kommentarer Förberedelserna för väglagsobservationerna blev inte helt perfekta. Det visade sig vid utbildningstillfället i Sarpsborg, att driftansvariga i Østfold (Mesta), inte hade resurser för att genomföra observationerna i avsedd omfattning. En improviserad lösning blev att den dam, som stod för väderobservationerna vid klimastasjon Prestebakke, också fick som uppgift att göra väglagsobservationer några kilometer bort. Med tanke på att hon inte var med på utbildningen, utan fick instruktioner i andra hand, får vi ändå säga att resultatet utföll så bra man kunde önska. Det hade ibland (vid snabbt skiftande väglag) emellertid varit önskvärt med tätare observationer. Observationerna blev inte heller förberedda perfekt. Båda observatörslagen blev utbytta, och observationerna fick dessvärre inte den omfattning som avsetts. Trots detta får nog slutresultatet betraktas som givande. Vid jämförelse med de mer omfattande svenska undersökningarna, är skillnaderna relativt små och rangordningen mellan hur de olika väglagen påverkar hastigheten stämmer nära nog exakt överens. Väglagsskillnaderna mellan saltad och osaltad väg framgår klart i tabell 2, där Rv 304 har avsevärt mer vinterväglag än Rv 101, särskilt när det gäller väglagen rimfrost/tunn is och de stabila väglagen packad snö/tjock is. 16 VTI notat

19 Referenser Wallman, C-G: Mätning av fordonshastighet och flöde vid olika väglag. VTI meddelande 953. Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Linköping VTI notat

20 18 VTI notat

21 Bilaga 1 Sidan 1 (5) Grunddata Denna bilaga omfattar tabeller med resultat från varje mätplats och varje säsong för personbilar, lastbilar utan släp och lastbilar med släp. Beteckningarna i tabellhuvudet: Vtb DVmed Std error K95 Rel DV referenshastigheten vid torr barmark medelvärdet på hastighetsreduktionen för respektive väglag standardavvikelsen 95-procentigt konfidensintervall; rödmarkerad cell då hastighets reduktionen inte är signifikant hastighetsreduktionen i procent av referenshastigheten Väglagen: FB VB RIM TUI PS TJI LS SM S(B, PS) S(B, LS) S(B, ÖVR) S(TUI, PS) S(TUI, LS) S(TUI, ÖVR) fuktig barmark våt barmark rimfrost tunn is packad snö tjock is lös snö snömodd spårslitage med barmark i spåren och PS eller TJI utanför spåren spårslitage med barmark i spåren och LS eller SM utanför spåren spårslitage med barmark i spåren och blandade väglag utanför spåren spårslitage med tunn is i spåren och PS eller TJI utanför spåren spårslitage med tunn is i spåren och LS eller SM utanför spåren spårslitage med barmark i spåren och blandade väglag utanför spåren VTI notat

22 Bilaga 1 Sidan 2 (5) Mätplats Östfold, Rv 101 Personbilar Vtb DVmed Std error K95 Rel DV Vtb DVmed Std error K95 Rel DV km/h km/h km/h km/h % km/h km/h km/h km/h % TB 84,7 TB 83,5 FB 1,8 0,3 0,6 2,1 FB 1,7 0,4 0,7 2,0 VB 2,5 0,3 0,7 2,9 VB 2,1 0,5 1,0 2,5 RIM 0,0 0,0 VBM 4,8 2,1 4,1 5,7 TUI 7,2 0,7 1,4 8,5 TUI 6,9 0,9 1,7 8,3 PS 15,4 1,0 1,9 18,2 PS 13,9 0,6 1,3 16,6 TJI 0,0 0,0 TJI 0,0 0,0 LS 15,9 1,1 2,2 18,7 LS 15,0 0,9 1,8 17,9 SM 16,2 0,9 1,7 19,1 SM 12,8 1,0 1,9 15,4 S(B,PS) 0,0 0,0 S(B,PS) 0,0 0,0 S(B,LS) 11,0 0,9 1,8 13,0 S(B,LS) 6,6 0,5 0,9 7,9 S(B,ÖVR) 7,3 2,3 4,5 8,6 S(B,ÖVR) 0,0 0,0 S(TUI,PS) 7,3 1,4 2,7 8,6 S(TUI,PS) 10,8 1,4 2,7 13,0 S(TUI,LS) 7,2 0,5 0,9 8,5 S(TUI,LS) 8,2 0,6 1,2 9,8 S(TUI,ÖVR) 0,0 0,0 S(TUI,ÖVR) 0,0 0,0 Mätplats Östfold Lastbilar utan släp Vtb DVmed Std error K95 Rel DV Vtb DVmed Std error K95 Rel DV km/h km/h km/h km/h % km/h km/h km/h km/h % TB 77,4 TB 77,7 FB 1,3 0,7 1,3 1,7 FB 4,3 0,9 1,8 5,5 VB 1,5 0,8 1,7 2,0 VB 3,6 1,2 2,4 4,6 RIM 0,0 0,0 VBM 18,7 4,5 8,9 24,0 TUI 5,3 1,5 2,8 6,8 TUI 7,4 1,8 3,5 9,5 PS 11,0 2,3 4,5 14,2 PS 16,7 1,5 2,9 21,5 TJI 0,0 0,0 TJI 0,0 0,0 LS 13,2 2,4 4,8 17,1 LS 17,4 2,2 4,4 22,4 SM 15,6 2,0 3,9 20,1 SM 17,3 2,2 4,3 22,3 S(B,PS) 0,0 0,0 S(B,PS) 0,0 0,0 S(B,LS) 11,5 2,3 4,5 14,8 S(B,LS) 10,0 1,2 2,4 12,9 S(B,ÖVR) 5,7 4,2 8,3 7,4 S(B,ÖVR) 0,0 0,0 S(TUI,PS) 6,2 2,7 5,3 8,0 S(TUI,PS) 16,7 2,8 5,5 21,4 S(TUI,LS) 5,7 1,2 2,3 7,4 S(TUI,LS) 9,8 1,3 2,6 12,6 S(TUI,ÖVR) 0,0 0,0 S(TUI,ÖVR) 0,0 0,0 Mätplats Östfold Lastbilar med släp Vtb DVmed Std error K95 Rel DV Vtb DVmed Std error K95 Rel DV km/h km/h km/h km/h % km/h km/h km/h km/h % TB 74,3 TB 71,5 FB 1,2 0,4 0,8 1,6 FB 0,7 0,6 1,1 0,9 VB 1,8 0,5 1,0 2,4 VB 1,0 0,7 1,4 1,4 RIM 0,0 0,0 VBM 5,0 15,2 29,7 7,0 TUI 5,1 1,1 2,1 6,8 TUI 6,7 1,1 2,2 9,3 PS 11,4 1,6 3,1 15,3 PS 8,9 1,0 1,9 12,4 TJI 0,0 0,0 TJI 0,0 0,0 LS 7,3 1,5 3,0 9,8 LS 9,7 1,5 2,9 13,5 SM 10,0 1,3 2,6 13,5 SM 7,2 1,3 2,6 10,1 S(B,PS) 0,0 0,0 S(B,PS) 0,0 0,0 S(B,LS) 7,0 1,3 2,5 9,4 S(B,LS) 2,6 0,7 1,4 3,6 S(B,ÖVR) 9,6 3,8 7,5 12,9 S(B,ÖVR) 0,0 0,0 S(TUI,PS) 3,5 1,5 3,0 4,8 S(TUI,PS) 7,6 1,8 3,6 10,7 S(TUI,LS) 3,7 0,7 1,4 5,0 S(TUI,LS) 5,4 0,9 1,8 7,5 S(TUI,ÖVR) 0,0 0,0 S(TUI,ÖVR) 0,0 0,0 VTI notat

23 Bilaga 1 Sidan 3 (5) Fartreduktion % Fartreduktioner Rv 101, Personbilar Lastbilar utan släp Lastbilar med släp FB VB RIM TUI PS TJI LS SM S(B,PS) S(B,LS) S(B,ÖVR) S(TUI,PS) S(TUI,LS) S(TUI,ÖVR) Väglag Fartreduktion % Fartreduktioner Rv 101, FB VB VBM TUI PS TJI LS SM S(B,PS) S(B,LS) S(B,ÖVR) S(TUI,PS) S(TUI,LS) Personbilar Lastbilar utan släp Lastbilar med släp Väglag S(TUI,ÖVR) VTI notat

24 Mätplats Vestfold, Rv 304 Bilaga 1 Sidan 4 (5) Personbilar Vtb DVmed Std error K95 Rel DV Vtb DVmed Std error K95 Rel DV km/h km/h km/h km/h % km/h km/h km/h km/h % TB 70,0 TB 66,9 FB 2,3 0,7 1,3 3,3 FB 0,5 0,6 1,1 0,8 VB 3,1 0,5 1,0 4,4 VB 2,0 0,4 0,8 3,0 RIM 2,9 1,2 2,4 4,2 RIM -1,6 1,7 3,2-2,4 TUI 6,9 0,7 1,4 9,8 TUI 4,2 0,5 0,9 6,2 PS 9,1 0,8 1,6 12,9 PS 6,9 0,3 0,7 10,3 TJI 11,2 0,9 1,8 16,0 TJI 14,5 1,3 2,5 21,7 LS 6,6 1,4 2,7 9,5 LS 13,0 0,5 1,0 19,3 SM 8,9 0,8 1,6 12,7 SM 9,1 0,7 1,3 13,5 S(B,PS) 11,6 3,6 7,0 16,6 S(B,PS) 5,8 1,1 2,1 8,7 S(B,LS) 7,2 6,3 12,4 10,3 S(B,LS) 0,0 0,0 S(B,ÖVR) 3,8 0,9 1,7 5,4 S(B,ÖVR) 5,5 1,8 3,5 8,2 S(TUI,PS) 5,8 0,6 1,1 8,3 S(TUI,PS) 4,3 0,4 0,8 6,4 S(TUI,LS) 6,8 0,8 1,5 9,7 S(TUI,LS) 0,0 0,0 S(TUI,ÖVR) 8,5 1,9 3,8 12,2 S(TUI,ÖVR) 0,0 0,0 Mätplats Vestfold Lastbilar utan släp Vtb DVmed Std error K95 Rel DV Vtb DVmed Std error K95 Rel DV km/h km/h km/h km/h % km/h km/h km/h km/h % TB 64,2 TB 59,8 FB 4,5 1,4 2,8 7,0 FB 0,5 0,6 1,1 0,9 VB 2,9 1,0 2,1 4,5 VB 2,0 0,4 0,8 3,4 RIM 4,7 2,7 5,4 7,4 RIM -1,6 1,7 3,2-2,7 TUI 8,7 1,3 2,6 13,6 TUI 4,2 0,5 0,9 7,0 PS 12,2 1,6 3,2 19,0 PS 6,9 0,3 0,7 11,5 TJI 8,1 1,8 3,5 12,6 TJI 14,5 1,3 2,5 24,2 LS 6,9 2,2 4,3 10,7 LS 13,0 0,5 1,0 21,6 SM 7,4 1,7 3,4 11,5 SM 6,1 0,7 1,3 10,1 S(B,PS) 5,7 9,5 18,6 8,9 S(B,PS) 5,9 1,1 2,1 9,8 S(B,LS) 2,4 8,7 17,1 3,7 S(B,LS) 0,0 0,0 S(B,ÖVR) 5,8 1,6 3,2 9,0 S(B,ÖVR) 5,5 1,8 3,5 9,1 S(TUI,PS) 6,6 1,1 2,2 10,3 S(TUI,PS) 4,3 0,4 0,8 7,2 S(TUI,LS) 6,7 1,6 3,2 10,4 S(TUI,LS) 0,0 0,0 S(TUI,ÖVR) 12,6 2,6 5,0 19,6 S(TUI,ÖVR) 0,0 0,0 Mätplats Vestfold Lastbilar med släp Vtb DVmed Std error K95 Rel DV Vtb DVmed Std error K95 Rel DV km/h km/h km/h km/h % km/h km/h km/h km/h % TB 60,8 TB 56,5 FB 0,6 3,5 6,8 0,9 FB 1,7 16,1 31,6 3,0 VB -2,6 3,7 7,3-4,2 VB 5,7 5,7 11,1 10,1 RIM -15,4 6,4 12,5-25,4 RIM 0,0 0,0 TUI 3,8 8,4 16,5 6,2 TUI 12,7 19,9 39,0 22,5 PS 5,4 5,6 11,1 8,9 PS 18,7 12,5 24,4 33,1 TJI 0,0 0,0 TJI 0,0 0,0 LS 0,0 0,0 LS 12,8 11,3 22,1 22,7 SM 11,3 4,7 9,2 18,5 SM 5,9 13,5 26,4 10,4 S(B,PS) 0,0 0,0 S(B,PS) 1,9 18,9 37,1 3,4 S(B,LS) 0,0 0,0 S(B,LS) 0,0 0,0 S(B,ÖVR) -11,4 7,2 14,1-18,7 S(B,ÖVR) 0,0 0,0 S(TUI,PS) 4,4 4,1 7,9 7,2 S(TUI,PS) 9,0 11,3 22,2 15,9 S(TUI,LS) 3,6 5,7 11,1 5,9 S(TUI,LS) 0,0 0,0 S(TUI,ÖVR) 0,0 0,0 S(TUI,ÖVR) 0,0 0,0 VTI notat

25 Bilaga 1 Sidan 5 (5) Fartreduktion % Fartreduktioner Rv 304, Personbilar Lastbilar utan släp Lastbilar med släp FB VB RIM TUI PS TJI LS SM S(B,PS) S(B,LS) S(B,ÖVR) S(TUI,PS) S(TUI,LS) Väglag S(TUI,ÖVR) Fartreduktion % Fartreduktioner Rv 304, Personbilar Lastbilar utan släp Lastbilar med släp FB VB RIM TUI PS TJI LS SM S(B,PS) S(B,LS) S(B,ÖVR) S(TUI,PS) S(TUI,LS) S(TUI,ÖVR) Väglag VTI notat

26 VTI notat

27

28 VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med forskning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys, beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion, drift och underhåll. VTI är världsledande inom ett flertal områden, till exempel simulatorteknik. VTI har tjänster som sträcker sig från förstudier, oberoende kvalificerade utredningar och expertutlåtanden till projektledning samt forskning och utveckling. Vår tekniska utrustning består bland annat av körsimulatorer för väg- och järnvägstrafik, väglaboratorium, däckprovningsanläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och seminarier inom transportområdet. VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis, behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation and maintenance. VTI is a world leader in several areas, for instance in simulator technology. VTI provides services ranging from preliminary studies, highlevel independent investigations and expert statements to project management, research and development. Our technical equipment includes driving simulators for road and rail traffic, a road laboratory, a tyre testing facility, crash tracks and a lot more. We can also offer a broad selection of courses and seminars in the field of transport. HUVUDKONTOR/HEAD OFFICE LINKÖPING BORLÄNGE STOCKHOLM GÖTEBORG POST/MAIL SE LINKÖPING POST/MAIL BOX 760 POST/MAIL BOX 6056 POST/MAIL BOX 8077 TEL +46(0) SE BORLÄNGE SE SOLNA SE GÖTEBORG TEL +46 (0) TEL +46 (0) TEL +46 (0)

VTI notat 16-2009 Utgivningsår 2009. www.vti.se/publikationer. Tema Vintermodell. Hastighetsmätningar på 13-metersväg och 2+1-väg. Carl-Gustaf Wallman

VTI notat 16-2009 Utgivningsår 2009. www.vti.se/publikationer. Tema Vintermodell. Hastighetsmätningar på 13-metersväg och 2+1-väg. Carl-Gustaf Wallman VTI notat 16-2009 Utgivningsår 2009 www.vti.se/publikationer Tema Vintermodell Hastighetsmätningar på 13-metersväg och 2+1-väg Carl-Gustaf Wallman Förord Projektet Mätning av fordonshastighet och flöde

Läs mer

Vintermodellen. Anna Arvidsson. NVF Stykkishólmur, Island 2014-06-11

Vintermodellen. Anna Arvidsson. NVF Stykkishólmur, Island 2014-06-11 Vintermodellen Anna Arvidsson NVF Stykkishólmur, Island 2014-06-11 Varför startades utvecklingen av Vintermodellen? Det har sen 1970-talet funnits samhällsekonomiska kalkyler för att beräkna kostnaderna

Läs mer

Rullningsindikator för fastfrusna släpvagnsbromsar

Rullningsindikator för fastfrusna släpvagnsbromsar VTI notat 40-2005 Utgivningsår 2005 www.vti.se/publikationer Rullningsindikator för fastfrusna släpvagnsbromsar Anne Bolling Förord VTI har genomfört denna utvärdering av rullningsreflexer på släpvagnar.

Läs mer

Mätning av bränsleförbrukning på asfalt- och betongbeläggning norr om Uppsala

Mätning av bränsleförbrukning på asfalt- och betongbeläggning norr om Uppsala VTI notat 31-2008 Utgivningsår 2009 www.vti.se/publikationer Mätning av bränsleförbrukning på asfalt- och betongbeläggning norr om Uppsala Per Jonsson Bengt-Åke Hultqvist Förord Under hösten 2007 gav

Läs mer

Antal övergångsställen på det kommunala vägnätet förändring under perioden 2000 2003

Antal övergångsställen på det kommunala vägnätet förändring under perioden 2000 2003 VTI notat 46-2005 Utgivningsår 2005 www.vti.se/publikationer Antal övergångsställen på det kommunala vägnätet förändring under perioden 2000 2003 Hans Thulin Förord Föreliggande undersökning ingår som

Läs mer

Spärrområden i trevägskorsningar med separat körfält för vänstersväng

Spärrområden i trevägskorsningar med separat körfält för vänstersväng VTI notat 3-2008 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Spärrområden i trevägskorsningar med separat körfält för vänstersväng Behzad Koucheki Sara Nygårdhs Förord Detta projekt har finansierats av

Läs mer

Upptäckbarhet av fotgängare i mörker vid övergångsställen

Upptäckbarhet av fotgängare i mörker vid övergångsställen VTI notat 5-2007 Utgivningsår 2007 www.vti.se/publikationer Upptäckbarhet av fotgängare i mörker vid övergångsställen Sven-Olof Lundkvist Sara Nygårdhs Förord Denna studie har i sin helhet bekostats av

Läs mer

Incidenter vid arbete på väg

Incidenter vid arbete på väg VTI notat 14-2008 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Incidenter vid arbete på väg En sammanställning av olyckstillbud Mats Wiklund Förord I detta notat har ett antal incidenter i samband med arbete

Läs mer

Undersökning av mekaniska egenskaper hos tunna beläggningar av MJAB

Undersökning av mekaniska egenskaper hos tunna beläggningar av MJAB VTI notat 2-2006 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer Undersökning av mekaniska egenskaper hos tunna beläggningar av MJAB Etapp I Torbjörn Jacobson Hassan Hakim Safwat Said Förord På uppdrag av

Läs mer

Förväntningar på åtgärd av riksväg 23 mellan Sandsbro och Braås

Förväntningar på åtgärd av riksväg 23 mellan Sandsbro och Braås VTI notat 15-2007 Utgivningsår 2007 www.vti.se/publikationer Förväntningar på åtgärd av riksväg 23 mellan Sandsbro och Braås Gruppdiskussioner med lastbilschaufförer och frekventa användare av riksväg

Läs mer

Effekter vid mötesfri utformning av E18 Karlskoga Lekhyttan

Effekter vid mötesfri utformning av E18 Karlskoga Lekhyttan VTI notat 13-2007 Utgivningsår 2007 www.vti.se/publikationer Effekter vid mötesfri utformning av E18 Karlskoga Lekhyttan Andreas Tapani Förord Denna trafiksimuleringsstudie av framkomlighetseffekter vid

Läs mer

Sänkt hastighetsgräns och osaltad E4 i Region Norr. Väglags- och hastighetsdata.

Sänkt hastighetsgräns och osaltad E4 i Region Norr. Väglags- och hastighetsdata. VT1 notat Nr 61-1995 Utgivningsår: 1996 Titel: Osaltat och sänkt hastighetsgräns vintern 1994/95 på E4 i Region Norr. Effekt på väglag och hastighet Författare: Gudrun Öberg Programområde: Vägunderhåll/drift

Läs mer

Nordiskt samarbetsprojekt inom NMF

Nordiskt samarbetsprojekt inom NMF VTI notat 20-2006 Utgivningsår 2006. Andra reviderade utgåvan december 2006 www.vti.se/publikationer Nordiskt samarbetsprojekt inom NMF Synbarhet av VMS Sven-Olof Lundkvist Kai Sørensen Sara Nygårdhs Förord

Läs mer

Mätning av fordonshastighet och flöde vid olika väglag

Mätning av fordonshastighet och flöde vid olika väglag 2005 Mätning av fordonshastighet och flöde vid olika väglag Carl-Gustaf Wallman 2005 Mätning av fordonshastighet och flöde vid olika väglag Carl-Gustaf Wallman Foto: Gudrun Öberg, VTI Utgivare: Publikation:

Läs mer

VTInotat. Statens väg- och trafikinstitut

VTInotat. Statens väg- och trafikinstitut VTInotat Hummer: T 103 Datum: 1991-01-22 Titel: Hastighetsutvecklingen för personbilar på landsvägar i Sverige. Mätningar fr 0 m 1980 t 0 m september 1990. Författare: Göran K Nilsson Avdelning: Trafik

Läs mer

Drift och Underhåll Kapitel 2 Vinterdrift

Drift och Underhåll Kapitel 2 Vinterdrift Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2015-04-01 Steg 2 Drift och Underhåll Kapitel 2 Vinterdrift Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar i kapitel 2 Drift och

Läs mer

Tema Vintermodell. Val av standardklass på vinterväghållning med hänsyn till energieffektivitet. VTI rapport 858 Utgivningsår Anna K.

Tema Vintermodell. Val av standardklass på vinterväghållning med hänsyn till energieffektivitet. VTI rapport 858 Utgivningsår Anna K. VTI rapport 858 Utgivningsår 215 www.vti.se/publikationer Tema Vintermodell VTI rapport 858 Tema Vintermodell Val av standardklass på vinterväghållning med hänsyn till energieffektivitet Val av standardklass

Läs mer

Vinterväghållning på gångoch cykelvägar i Sverige

Vinterväghållning på gångoch cykelvägar i Sverige Vinterväghållning på gångoch cykelvägar i Sverige Anna Niska Teknologidagene, Trondheim, 7 okt. 2014 Cyklister: flest svårt skadade vägtrafikanter 1/3 av alla trafikanter på sjukhus är cyklister Källa:

Läs mer

Beräkningar av energiåtgång och koldioxidutsläpp vid byggande, drift och underhåll av vägar

Beräkningar av energiåtgång och koldioxidutsläpp vid byggande, drift och underhåll av vägar VTI notat 3-2010 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Beräkningar av energiåtgång och koldioxidutsläpp vid byggande, drift och underhåll av vägar Beräkningar enligt fyra typfall Robert Karlsson Annelie

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

VTI rapport 529 Utgivningsår 2006. www.vti.se/publikationer. Tema Vintermodell. Väglagsmodellen. Staffan Möller

VTI rapport 529 Utgivningsår 2006. www.vti.se/publikationer. Tema Vintermodell. Väglagsmodellen. Staffan Möller Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer Tema Vintermodell Väglagsmodellen Staffan Möller Utgivare: Publikation: Utgivningsår: 2006 Projektnummer: 80470 581 95 Linköping Projektnamn: Väglagsmodellen,

Läs mer

Mopedistens exponering och säkerhet i trafiken

Mopedistens exponering och säkerhet i trafiken VTI notat 57-2004 Utgivningsår 2005 www.vti.se/publikationer Mopedistens exponering och säkerhet i trafiken Hans Thulin Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Bakgrund och målsättning 5 2 Användningen

Läs mer

Ringanalys bitumen. Viskositet. VTI notat 2-2015 Utgivningsår 2015. Emelie Karlsson Leif Viman. www.vti.se/publikationer

Ringanalys bitumen. Viskositet. VTI notat 2-2015 Utgivningsår 2015. Emelie Karlsson Leif Viman. www.vti.se/publikationer VTI notat 2-2015 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Ringanalys bitumen Viskositet Emelie Karlsson Leif Viman VTI notat 2-2015 Ringanalys bitumen Viskositet VTI notat 2-2015 Ringanalys bitumen

Läs mer

Om de oskyddade fick bestämma.. då skulle jag.

Om de oskyddade fick bestämma.. då skulle jag. Om de oskyddade fick bestämma.. då skulle jag. Christer Hydén, Professor emeritus Lunds Universitet Nordiskt Trafiksäkerhetsforum Bergen,16 maj 2013 prioriterra följande Säkerhet Trygghet i allmänhet Trygghet

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Utveckling av Road Marking Tester

Utveckling av Road Marking Tester VTI notat 20-2009 Utgivningsår 2009 www.vti.se/publikationer Utveckling av Road Marking Tester Status RMT version 2 Sven-Olof Lundkvist Berne Nielsen Förord Detta notat redovisar en fortsättning av det

Läs mer

Skaderisker för motorcyklister

Skaderisker för motorcyklister VTI notat 11-2006 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer Skaderisker för motorcyklister Urban Björketun Göran Nilsson Förord På uppdrag av Vägtrafikinspektionen i Borlänge har VTI försökt belysa trafiksäkerhetssituationen

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö. Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun

Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö. Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun Delprojektet syftar till att redovisa 1. Verkliga hastighets- och tidsavståndsförändringar

Läs mer

Tema Vintermodell: Etapp 1

Tema Vintermodell: Etapp 1 VTI meddelande 958 2005 Tema Vintermodell: Etapp 1 Carl-Gustaf Wallman Staffan Möller Göran Blomqvist Anna Bergström Hanna Gaunt Geografi Vägdata Trafikdata Regelverk Teknik Prognos VViS m.fl. Slitage

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar)

Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar) Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar) Anna Vadeby Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya VTI är projektledare för utvärderingsprojektet som genomförs tillsammans med Vectura

Läs mer

Prediktion av våta vägmarkeringars retroreflexion från mätningar på torra vägmarkeringar

Prediktion av våta vägmarkeringars retroreflexion från mätningar på torra vägmarkeringar VTI notat 5-2006 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer Prediktion av våta vägmarkeringars retroreflexion från mätningar på torra vägmarkeringar Sven-Olof Lundkvist Förord Detta notat kan sägas vara

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

arverbusssommar 2010 15 välutbildade experter Sid 4

arverbusssommar 2010 15 välutbildade experter Sid 4 arverbusssommar 2010 15 välutbildade experter Sid 4 Sommar 2010 Vi kallar oss bussexperter nu genomför vi en nysatsning på Arver i Katrineholm och startar upp något vi valt att kalla Arver Buss. I företaget

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Systematiskt arbete med Nollvisionen, vad lära?

Systematiskt arbete med Nollvisionen, vad lära? Systematiskt arbete med Nollvisionen, vad lära? Anders Lie Med hjälp från TMALL 0141 Presentation v 1.0 Roger Johansson Och, det finns många nollvisioner! Nollvision för varg Nollvision för sportsligt

Läs mer

Riskkurva för alkohol

Riskkurva för alkohol VTI notat 25 2013 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Riskkurva för alkohol Studie baserad på omkomna personbilsförare i Sverige Åsa Forsman Förord Den här slutrapporten är framtagen med ekonomiskt

Läs mer

Train simulation at VTI. Mats Lidström Björn Blissing

Train simulation at VTI. Mats Lidström Björn Blissing Train simulation at VTI Mats Lidström Björn Blissing SST-projektet Körsimulator för spårburen trafik (SST) Förstudie 2002 Fem användningsområden: 1. Beteendevetenskaplig grundforskning 2. Utbildning och

Läs mer

Helsinki, 30 November 2011. Väino Tarandi, KTH & buildingsmart SWEDEN

Helsinki, 30 November 2011. Väino Tarandi, KTH & buildingsmart SWEDEN Väino Tarandi, KTH & buildingsmart Swedish initiatives NVDB Swedish Transport Administration VisuCity Research project Detailing level - lanes Abstraction levels Phenomena linked to net links Trafikverket

Läs mer

Tillståndsmätning av vägmarkeringars funktion 2014

Tillståndsmätning av vägmarkeringars funktion 2014 VTI notat 12-15 Utgivningsår 15 www.vti.se/publikationer Tillståndsmätning av vägmarkeringars funktion 14 Carina Fors Mohammad-Reza Yahya Sven-Olof Lundkvist VTI notat 12-15 Tillståndsmätning av vägmarkeringars

Läs mer

Distribution: fri / nyförvärv / begränsad / Statens väg- och trafikinstitut. Projektnummer: _ Projektnamn:

Distribution: fri / nyförvärv / begränsad / Statens väg- och trafikinstitut. Projektnummer: _ Projektnamn: VZfnotat Nummer: T 20 Datum: 1987-09-21 Titel: Översiktlig beräkning av antalet omkörningar längs E6. Författare: Arne Carlsson och Gunilla Sörensen Avdelning: Trafik Projektnummer: _75313-7 Projektnamn:

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Adress 15. August 2014

Adress 15. August 2014 , Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany Adress 15. August 2014 Brådskande Säkerhetsmeddelande Urgent Safety Notice Bästa kund, Dear valued customer, med anledning av en incident på marknaden fick vi kännedom

Läs mer

Läsbarhet av VMS: Resultat från förförsök vid DTU

Läsbarhet av VMS: Resultat från förförsök vid DTU VTI notat 20-2008 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Läsbarhet av VMS: Resultat från förförsök vid DTU Sara Nygårdhs Sven-Olof Lundkvist Förord Föreliggande notat beskriver resultatet av ett förförsök

Läs mer

Observationer av funktionskonflikter mellan miljö och drift och underhåll av vägar

Observationer av funktionskonflikter mellan miljö och drift och underhåll av vägar VTI notat 3-2012 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Observationer av funktionskonflikter mellan miljö och drift och underhåll av vägar Annika Jägerbrand Göran Blomqvist Förord Denna rapport utgör

Läs mer

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION Ipsos globala undersökning visar vad som oroar medborgare i 24 länder, om de anser att utvecklingen är på väg åt rätt håll och hur nöjda de är med utvecklingen där de bor. Global Worries, Direction, Satisfaction

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Är det meningsfullt att försöka överraska förare flera gånger i rad när man utvärderar kollisionsvarning?

Är det meningsfullt att försöka överraska förare flera gånger i rad när man utvärderar kollisionsvarning? 2010-01-14 Volvo Car Corporation Är det meningsfullt att försöka överraska förare flera gånger i rad när man utvärderar kollisionsvarning? Mikael Ljung Aust, Volvo Cars Institute Excellence Centre at VTI

Läs mer

Skador i trafikolyckor med buss åren 2003 2006

Skador i trafikolyckor med buss åren 2003 2006 VTI rapport 624 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Skador i trafikolyckor med buss åren 2003 2006 Särskilt barns skolresor Jörgen Larsson Utgivare: Publikation: VTI rapport 624 Utgivningsår: 2008

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Marginalkostnadsskattningar för buss och lätt lastbil buller, trafiksäkerhet och vägslitage

Marginalkostnadsskattningar för buss och lätt lastbil buller, trafiksäkerhet och vägslitage VTI notat 31-2012 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Marginalsskattningar för buss och lätt lastbil buller, trafiksäkerhet och vägslitage Mattias Haraldsson Lina Jonsson Mikael Ögren Förord VTI

Läs mer

Klassificering av brister från internaudit

Klassificering av brister från internaudit Klassificering av brister från internaudit Del-21G seminarium 2015 Jukka Salo Slou Klassificering av brister från internaudit Vid VK har det visat sig att Procedurer för klassificering av brister finns,

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Presentation för VTI Måndag 18 mars 2013. Annica Roos 0738-222297 annica.roos@itsdalarna.se

Presentation för VTI Måndag 18 mars 2013. Annica Roos 0738-222297 annica.roos@itsdalarna.se Presentation för VTI Måndag 18 mars 2013 Annica Roos 0738-222297 annica.roos@itsdalarna.se ITS en översiktsbild ITS Ett paraplybegrepp Intelligenta transporter handlar om att med hjälp av information och

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

VTI rapport 657 Utgivningsår 2009. www.vti.se/publikationer. Slitna vindrutor. Simulatorstudie. Anne Bolling Gunilla Sörensen

VTI rapport 657 Utgivningsår 2009. www.vti.se/publikationer. Slitna vindrutor. Simulatorstudie. Anne Bolling Gunilla Sörensen VTI rapport 657 Utgivningsår 2009 www.vti.se/publikationer Slitna vindrutor Simulatorstudie Anne Bolling Gunilla Sörensen Utgivare: Publikation: VTI rapport 657 Utgivningsår: 2009 581 95 Linköping Projektnamn:

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 12845:2015/AC:2016

SVENSK STANDARD SS-EN 12845:2015/AC:2016 SVENSK STANDARD SS-EN 12845:2015/AC:2016 Fastställd/Approved: 2016-01-25 Publicerad/Published: 2016-02-02 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 13.220.20 Brand och räddning Fasta släcksystem

Läs mer

Tester på radarräknare i Finland /rapportering

Tester på radarräknare i Finland /rapportering Tester på radarräknare i Finland /rapportering Preciserad testplan och anvisningar för testning 9.6.2011 Infodag om testningen för lev. i 29.6.2011 Tester i Finland före 15.8.2011 Förtester i juli NorSIKT-tilläggstester

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Körsträckor för svenskregistrerade vägfordon Vehicles kilometres for Swedish road vehicles

Körsträckor för svenskregistrerade vägfordon Vehicles kilometres for Swedish road vehicles Statistik Körsträckor för svenskregistrerade vägfordon 1999-2015 Vehicles kilometres for Swedish road vehicles Publiceringsdatum: 2016-04-07 Kontaktperson: Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Uppföljning av trafiksäkerheten i Kungsbacka tätort

Uppföljning av trafiksäkerheten i Kungsbacka tätort Utgivningsår 2007 www.vti.se/publikationer Uppföljning av trafiksäkerheten i Kungsbacka tätort Hans Thulin Alexander Obrenovic Förord På uppdrag av Kungsbacka kommun har VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)

Läs mer

Green Charge Southeast a Leading Effort for Electric Vehicles in Sweden. Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH

Green Charge Southeast a Leading Effort for Electric Vehicles in Sweden. Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH Green Charge Southeast a Leading Effort for s in Sweden Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH GreenCharge - for fossil-free transports 2030 Lead Partner (BTH) The whole value-chain Project Mgmt

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se Projecticon Grafisk Standard Logotype Logotype Typsnitt: Palatino Färg: RGB, R46, G98, B174 C87M65 Typsnitt Dokument Rubriker Brödtext Fotnoter Verdana Garmond Arial Webb Rubriker Brödtext Länkar Verdana

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

www.pianoflygelservice.com

www.pianoflygelservice.com PRESENTERAR KLIMATANLÄGGNING FÖR PIANON OCH FLYGLAR. Varför blir ett piano eller en flygel ostämd? Det kan vara många orsaker, t.ex. hårdhänt bruk, flyttning av instrument, stora skillnader i luftfuktighet

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

Forest regeneration in Sweden

Forest regeneration in Sweden Forest regeneration in Sweden Historic developement Methods Pine regeneration in Southern Sweden Storm damage Forest legislation and regeneration survey Survey: Is performed 5(7) years after final cutting.

Läs mer

Vätgas och bränsleceller!

Vätgas och bränsleceller! VÄTGAS SOM BRÄNSLE Vätgas och bränsleceller! Elforsk, Göteborg 2011 Björn Aronsson 2011-09-16 Vätgas Sverige 1 Balanserad STATUS Synergier Teknikutvecklingen för bränsleceller i fordon är klar volymproduktion

Läs mer

VTI utlåtande rörande information om vinterdäcks trafiksäkerhetsegenskaper

VTI utlåtande rörande information om vinterdäcks trafiksäkerhetsegenskaper Mattias Hjort 2005-11-09 Olle Nordström 1(6) VTI utlåtande rörande information om vinterdäcks trafiksäkerhetsegenskaper Inledning Vägverket har gett VTI i uppdrag att besvara följande frågeställningar

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

Hållbara transporter. Anders Bylund. Unrestricted Siemens AG 2016

Hållbara transporter. Anders Bylund. Unrestricted Siemens AG 2016 Hållbara transporter Anders Bylund Unrestricted Siemens AG 2016 siemens.com Utsläppstrenden för transporter är tydlig Lösningar för CO2-sänkning är nödvändiga Transporter kommer att vara den största utmaningen

Läs mer

Elektrifiering av Svenska gruvtransporter - en realistisk framtid

Elektrifiering av Svenska gruvtransporter - en realistisk framtid Elektrifiering av Svenska gruvtransporter - en realistisk framtid Answers for infrastructure and cities. Elektrifiering av transporter då.. Page 2 ..och nu. Page 3 Varför elektrifierade gruvtransporter?

Läs mer

Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet

Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet RAPPORT Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet 2007-2012 Slutrapport Dokumenttitel: Sammanställning av aktörsmätningar hastighet. 2007-2012 Skapat av: Robin Billsjö, Liselott Söderström och Annika

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Heavy Transport on Existing Lines: the Assessment of Bearing Capacity of Track-bed based on Track Stiffness Measurements and Theoretical Studies

Heavy Transport on Existing Lines: the Assessment of Bearing Capacity of Track-bed based on Track Stiffness Measurements and Theoretical Studies 19th Nordic Seminar on Railway Technology, 14-15 September 2016, JVTC, Luleå Heavy Transport on Existing Lines: the Assessment of Bearing Capacity of Track-bed based on Track Stiffness Measurements and

Läs mer

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Driving in the USA Driving is the lifeblood of the United States. It fosters commerce, recreation and

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1432

SVENSK STANDARD SS-EN 1432 SVENSK STANDARD SS-EN 1432 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-09-19 1 1 (1+37) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Sectra Critical Security Services. Fel bild

Sectra Critical Security Services. Fel bild Sectra Critical Security Services Fel bild Sectra is world leading in data security Sectra is also one of Europes most reknown IT-security companies with solutions such as: EU TOP SECRET High speed encryption

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Gotlands län 2016-02-25 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas

Läs mer