Framkomlighet under vintern på vägar med årsdygnstrafik mindre än tusen fordon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framkomlighet under vintern på vägar med årsdygnstrafik mindre än tusen fordon"

Transkript

1 VTI notat Utgivningsår Framkomlighet under vintern på vägar med årsdygnstrafik mindre än tusen fordon Norska mätningar Carl-Gustaf Wallman

2

3 Förord I samband med utvecklingen av projektet Tema Vintermodell har det norska Vegdirektoratet uttryckt önskemål om att en norsk variant skulle utvecklas. Som ett första steg har trafikmätningar vid olika vinterväglag utförts på ett par lågtrafikerade norska vägar under vintersäsongerna och Resultatet från dessa mätningar redovisas i detta notat. Ett stort tack riktas till de norska kontaktmännen Kjell Solberg och Odd Barstad. Linköping januari 2008 Carl-Gustaf Wallman VTI notat Dnr: 2004/

4 Kvalitetsgranskning Intern peer review har genomförts av Gudrun Öberg. Staffan Möller har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Projektledarens närmaste chef Gudrun Öberg har därefter granskat och godkänt publikationen för publicering Quality review Internal peer review was performed on January 1, 2008 by Gudrun Öberg. Staffan Möller has made alterations to the final manuscript of the report. The research director of the project manager Gudrun Öberg examined and approved the report for publication on January 14, VTI notat

5 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Summary Bakgrund Definitioner och förklaringar Syfte Genomförande Resultat från vintersäsongerna och Jämförelse med svenska resultat Kommentarer Bilaga 1 Grunddata VTI notat

6 VTI notat

7 Framkomlighet under vintern på vägar med årsdygnstrafik mindre än tusen fordon. Norska mätningar av Carl-Gustaf Wallman VTI Linköping Sammanfattning Det norska Vegdirektoratet har önskat att VTI:s kompetens inom drift och underhåll skall utnyttjas för att få bättre underlag för att besluta om bästa möjliga drift och underhåll av det norska vägnätet. Till följd av detta har VTI fått i uppdrag att beräkna effekter för trafikanterna av olika drift- och underhållsåtgärder och -strategier. Detta notat är en redovisning av ett av delprojekten. Vid VTI har man inom projektet Tema Vintermodell utvecklat en metodik för att undersöka biltrafikens framkomlighet vid olika väglag. Denna innebär att fordonshastigheterna mäts kontinuerligt under vintersäsongen med samtidiga observationer av rådande väder och väglag. Hastighetsreduktionerna vid olika vinterväglag relativt hastigheterna på torr barmark kan sålunda beräknas. Vegdirektoratet anser att det för deras del är viktigast att studera det lågtrafikerade vägnätet med ÅDT mindre än ca fordon. I undersökningen indelas fordonen i tre kategorier: personbilar, lastbilar utan släp och lastbilar med släp. Väglagen indelas i barmarksväglag: torr, fuktig respektive våt; tillfälliga väglag: rimfrost och tunn is; stabila väglag: packad snö och tjock is; lösa väglag: lös snö och snömodd; spårslitage med barmark i spåren samt slutligen spårslitage med tunn is i spåren. För dessa fordonskategorier och väglag har hastighetsreduktionerna relativt hastigheten vid torr barmark beräknats. Generellt sett ger stabila eller lösa väglag de största reduktionerna, 11 till 19 procent, övriga vinterväglag ger reduktioner på 6 till 10 procent, medan reduktionerna vid fuktig eller våt barmark rör sig om 1 till 4 procent. Reduktionerna är störst för personbilarna, därnäst för lastbilar utan släp, medan lastbilar med släp påverkas minst. VTI notat

8 6 VTI notat

9 Accessibility in winter on roads with average annual daily traffic less than one thousand vehicles. Norwegian measurements by Carl-Gustaf Wallman VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) SE Linköping Sweden Summary The Norwegian Public Roads Administration has expressed a wish that the expertise of VTI in infrastructure maintenance should be utilised to improve the decision base for the best possible operation and maintenance of the Norwegian road network. VTI was therefore commissioned to estimate the effects for road users of a number of operation and maintenance measures and strategies. This report gives an account of one of the projects. At VTI, within the project Tema Vintermodell, a methodology has been developed to study the accessibility of vehicular traffic in different road conditions. Vehicle speeds are continually measured during the winter season with simultaneous observations of the prevailing weather and road conditions. The reductions in speed in different road conditions, in relation to speeds on dry bare roads, can thus be calculated. The Norwegian Public Roads Administration considers that, for Norwegian conditions, it is most important to study the road network carrying low volumes of traffic, with AADT less than ca 1,000 vehicles. In the study vehicles are divided into three categories: cars, lorries without trailers and lorries with trailers. Road conditions are classified as follows: bare roads: dry, moist and wet; temporary road conditions: hoar frost and black ice; stable road conditions: compacted snow and thick ice; slushy road conditions: loose snow and slush; worndown ruts with bare road in the ruts; and finally worn-down ruts with black ice in the ruts. For these vehicle categories and road conditions, speed reductions relative to speeds on dry bare roads were calculated. Generally speaking, stable or slushy road conditions give rise to the largest reductions, 11 19%; other road conditions give reductions of 6 10%, while reductions on moist or wet bare roads are about 1 4%. Reductions are greatest for cars, followed by lorries without trailers, while lorries with trailers are least affected. VTI notat

10 8 VTI notat

11 1 Bakgrund Det norska Vegdirektoratet har önskat att VTI:s kompetens inom drift och underhåll skall utnyttjas för att få bättre underlag för att besluta om bästa möjliga drift och underhåll av det norska vägnätet. Till följd av detta har överenskommits om att VTI skall beräkna effekter för trafikanterna av olika drift och underhållsåtgärder och -strategier. Detta notat är en redovisning av ett av delprojekten. VTI notat

12 2 Definitioner och förklaringar Med biltrafikens framkomlighet avses här: Medelhastighet (km/h) räknat per timme. Fordonen indelas i tre kategorier: PB: personbilar LBU: lastbilar utan släp (inkl. bussar) LBS: lastbilar med släp. Väglaget indelas i 18 olika typer: Torr, fuktig respektive våt barmark, i förekommande fall med mittsträng av snö eller is: TB, FB, VB respektive TBmitt, FBmitt och VBmitt Tillfälliga väglag: rimfrost eller tunn is: RIM eller TUI Stabila väglag: packad snö eller tjock is: PS eller TJI Lösa väglag: lös snö eller snömodd: LS eller SM Spårslitage: med barmark i spåren (tre fall, beroende på vad som finns utanför spåren: stabila, lösa eller övriga/blandade väglag): S(B,PS), S(B,LS) eller S(B,ÖVR) Spårslitage: med tunn is i spåren (tre fall som ovan): S(TUI,PS), S(TUI,LS) eller S(TUI,ÖVR). Aggregeringar av spårslitageväglagen betecknas S(B) resp. S(TUI). För spårslitageväglag gäller att is eller snö slitits bort i hjulspåren, så att beläggningen är synlig, det möjliga tillståndet i spåren är då antingen barmark eller tunn is. 10 VTI notat

13 3 Syfte Syftet med projektet är att beräkna hastighetsreduktioner vid olika vinterväglag utifrån mätningar på vägar med ÅDT <1 000 fordon. VTI notat

14 4 Genomförande Vid VTI har man inom projektet Tema Vintermodell utvecklat en metod för att undersöka biltrafikens framkomlighet vid olika väglag (Wallman, 2005). Denna innebär, att fordonshastigheterna mäts kontinuerligt under vintersäsongen, med samtidiga observationer av rådande väder och väglag. Hastighetsreduktionerna vid olika vinterväglag relativt hastigheterna på torr barmark kan sålunda beräknas. Vegdirektoratet anser, att det för deras del är viktigast att studera det lågtrafikerade vägnätet, med ÅDT mindre än ca fordon. Under vintersäsongen genomfördes mätningar av hastigheter och trafikvolymer med VTI:s medverkan vid två platser i Norge, den ena belägen i Østfold på Rv 101, tellepunkt Kornsjøveien och den andra i Vestfold på Rv 304, tellepunkt Skjelbred. Ingen av vägarna avsågs vara halkbekämpade med salt, men det visade sig senare att Rv 101 trots detta regelmässigt brukade saltas. Parallellt med trafikmätningarna företogs väglagsobservationer. Mätningar och observationer utfördes under perioden 15 november 2004 till och med 23 mars Observationsprotokoll och filer med trafikdata skickades till VTI för inmatning i vår databas och därpå följande beräkningar av hastighetsdifferenser. Det norska formatet på trafikdata visade sig inte stämma överens med det svenska, så det krävdes en hel del manuella bearbetningar och konverteringar för att anpassa norska data. Trafikdata omfattade tre fordonskategorier: personbilar, lastbilar utan släp och lastbilar med släp. 12 VTI notat

15 5 Resultat från vintersäsongerna och Nedan beskrivs i tabellform omfattningen av det insamlade datamaterialet m.m. Tabell 1 Beskrivning av observationsplatserna. Väg Belagd bredd Fartgräns ÅDT Halkbek. Rv 101 7,0 m 80 km/tim 770 Salt Rv 304 5,5 m 80 km/tim Sand I tabell 2 och 3 redovisas antalet väglagstimmar per säsong i något aggregerad form. Timmarna är både direkt observerade och kompletterade, dvs. då vi med hjälp av omgivande observationer och väderdata med stor sannolikhet kunnat bedöma det rådande väglaget. Tabell 2 Antal väglagstimmar säsongen Väglag Rv 101 Rv 304 TB FB VB RIM/TUI PS/TJI LS/SM S(B) S(TUI) Tabell 3 Antal väglagstimmar säsongen Väglag Rv 101 Rv 304 TB FB VB RIM/TUI PS/TJI LS/SM S(B) S(TUI) VTI notat

16 I tabell 4 och 5 redovisas referenshastigheterna vid torr barmark, dvs. de hastigheter som hastighetssänkningarna vid övriga väglag relateras till. Det är anmärkningsvärt få lastbilar med släp på Rv 304, vilket gör att resultaten blir mycket osäkra för denna kategori där. Tabell 4 Referenshastigheter (km/tim) vid torr barmark, säsongen Fordonstyp Rv 101 Rv 304 Hastighet Antal fordon Hastighet Antal fordon PB 84, , LBU 77, ,2 959 LBS 74, ,8 55 Tabell 5 Referenshastigheter (km/tim) vid torr barmark, säsongen Fordonstyp Rv 101 Rv 304 Hastighet Antal fordon Hastighet Antal fordon PB 83, , LBU 77, ,8 512 LBS 71, ,5 57 I bilaga 1 redovisas i detalj fartreduktionerna för de förekommande väglagen, både absolut och relativt hastigheterna på torr barmark. De låga barmarkshastigheterna på Rv 304 jämfört med Rv 101 beror på skillnaderna i vägbredd och linjeföring, Rv 304 är smal och krokig, medan Rv 101 på mätplatsen är betydligt bredare och med en lång raksträcka åt båda håll. Referenshastigheterna för Rv 304 skiljer sig för alla fordonskategorier mellan de båda vintersäsongerna. Hastigheterna är generellt 3 4 km/tim lägre än Någon förändring av fartgräns eller trafikmätningsutrustning har inte gjorts. Skillnaden kan bero på att antalet väglagsobservationer varit färre , med större risk för felaktiga kompletteringar av väglaget torr barmark. 14 VTI notat

17 6 Jämförelse med svenska resultat För att resultaten skall bli praktiskt användbara, generaliseras och reduceras grunddata i bilaga 1 till en begriplig, men ändå detaljerad nivå. Detta innebär bland annat att ingenjörsmässiga bedömningar använts. Resultatet redovisas i tabell 6 och 7 nedan samt med en jämförelse med svenska resultat för ungefär motsvarande vägstandard i tabell 8 (Wallman, 2005). Tabell 6 Procentuella fartminskningar relativt torr barmark vid olika väglag för Rv 101 i Østfold. FB VB RIM/TUI PS/TJI LS/SM S(B) PB LBU LBS S(TUI) Tabell 7 Procentuella fartminskningar relativt torr barmark vid olika väglag för Rv 304 i Vestfold. FB VB RIM/TUI PS/TJI LS/SM S(B) PB LBU LBS S(TUI) Tabell 8 Procentuella fartminskningar relativt torr barmark vid olika väglag för svenska vägar med bredden 6 7,9 m. FB VB RIM/TUI PS/TJI LS/SM S(B) PB LBU LBS S(TUI) VTI notat

18 7 Kommentarer Förberedelserna för väglagsobservationerna blev inte helt perfekta. Det visade sig vid utbildningstillfället i Sarpsborg, att driftansvariga i Østfold (Mesta), inte hade resurser för att genomföra observationerna i avsedd omfattning. En improviserad lösning blev att den dam, som stod för väderobservationerna vid klimastasjon Prestebakke, också fick som uppgift att göra väglagsobservationer några kilometer bort. Med tanke på att hon inte var med på utbildningen, utan fick instruktioner i andra hand, får vi ändå säga att resultatet utföll så bra man kunde önska. Det hade ibland (vid snabbt skiftande väglag) emellertid varit önskvärt med tätare observationer. Observationerna blev inte heller förberedda perfekt. Båda observatörslagen blev utbytta, och observationerna fick dessvärre inte den omfattning som avsetts. Trots detta får nog slutresultatet betraktas som givande. Vid jämförelse med de mer omfattande svenska undersökningarna, är skillnaderna relativt små och rangordningen mellan hur de olika väglagen påverkar hastigheten stämmer nära nog exakt överens. Väglagsskillnaderna mellan saltad och osaltad väg framgår klart i tabell 2, där Rv 304 har avsevärt mer vinterväglag än Rv 101, särskilt när det gäller väglagen rimfrost/tunn is och de stabila väglagen packad snö/tjock is. 16 VTI notat

19 Referenser Wallman, C-G: Mätning av fordonshastighet och flöde vid olika väglag. VTI meddelande 953. Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Linköping VTI notat

20 18 VTI notat

21 Bilaga 1 Sidan 1 (5) Grunddata Denna bilaga omfattar tabeller med resultat från varje mätplats och varje säsong för personbilar, lastbilar utan släp och lastbilar med släp. Beteckningarna i tabellhuvudet: Vtb DVmed Std error K95 Rel DV referenshastigheten vid torr barmark medelvärdet på hastighetsreduktionen för respektive väglag standardavvikelsen 95-procentigt konfidensintervall; rödmarkerad cell då hastighets reduktionen inte är signifikant hastighetsreduktionen i procent av referenshastigheten Väglagen: FB VB RIM TUI PS TJI LS SM S(B, PS) S(B, LS) S(B, ÖVR) S(TUI, PS) S(TUI, LS) S(TUI, ÖVR) fuktig barmark våt barmark rimfrost tunn is packad snö tjock is lös snö snömodd spårslitage med barmark i spåren och PS eller TJI utanför spåren spårslitage med barmark i spåren och LS eller SM utanför spåren spårslitage med barmark i spåren och blandade väglag utanför spåren spårslitage med tunn is i spåren och PS eller TJI utanför spåren spårslitage med tunn is i spåren och LS eller SM utanför spåren spårslitage med barmark i spåren och blandade väglag utanför spåren VTI notat

22 Bilaga 1 Sidan 2 (5) Mätplats Östfold, Rv 101 Personbilar Vtb DVmed Std error K95 Rel DV Vtb DVmed Std error K95 Rel DV km/h km/h km/h km/h % km/h km/h km/h km/h % TB 84,7 TB 83,5 FB 1,8 0,3 0,6 2,1 FB 1,7 0,4 0,7 2,0 VB 2,5 0,3 0,7 2,9 VB 2,1 0,5 1,0 2,5 RIM 0,0 0,0 VBM 4,8 2,1 4,1 5,7 TUI 7,2 0,7 1,4 8,5 TUI 6,9 0,9 1,7 8,3 PS 15,4 1,0 1,9 18,2 PS 13,9 0,6 1,3 16,6 TJI 0,0 0,0 TJI 0,0 0,0 LS 15,9 1,1 2,2 18,7 LS 15,0 0,9 1,8 17,9 SM 16,2 0,9 1,7 19,1 SM 12,8 1,0 1,9 15,4 S(B,PS) 0,0 0,0 S(B,PS) 0,0 0,0 S(B,LS) 11,0 0,9 1,8 13,0 S(B,LS) 6,6 0,5 0,9 7,9 S(B,ÖVR) 7,3 2,3 4,5 8,6 S(B,ÖVR) 0,0 0,0 S(TUI,PS) 7,3 1,4 2,7 8,6 S(TUI,PS) 10,8 1,4 2,7 13,0 S(TUI,LS) 7,2 0,5 0,9 8,5 S(TUI,LS) 8,2 0,6 1,2 9,8 S(TUI,ÖVR) 0,0 0,0 S(TUI,ÖVR) 0,0 0,0 Mätplats Östfold Lastbilar utan släp Vtb DVmed Std error K95 Rel DV Vtb DVmed Std error K95 Rel DV km/h km/h km/h km/h % km/h km/h km/h km/h % TB 77,4 TB 77,7 FB 1,3 0,7 1,3 1,7 FB 4,3 0,9 1,8 5,5 VB 1,5 0,8 1,7 2,0 VB 3,6 1,2 2,4 4,6 RIM 0,0 0,0 VBM 18,7 4,5 8,9 24,0 TUI 5,3 1,5 2,8 6,8 TUI 7,4 1,8 3,5 9,5 PS 11,0 2,3 4,5 14,2 PS 16,7 1,5 2,9 21,5 TJI 0,0 0,0 TJI 0,0 0,0 LS 13,2 2,4 4,8 17,1 LS 17,4 2,2 4,4 22,4 SM 15,6 2,0 3,9 20,1 SM 17,3 2,2 4,3 22,3 S(B,PS) 0,0 0,0 S(B,PS) 0,0 0,0 S(B,LS) 11,5 2,3 4,5 14,8 S(B,LS) 10,0 1,2 2,4 12,9 S(B,ÖVR) 5,7 4,2 8,3 7,4 S(B,ÖVR) 0,0 0,0 S(TUI,PS) 6,2 2,7 5,3 8,0 S(TUI,PS) 16,7 2,8 5,5 21,4 S(TUI,LS) 5,7 1,2 2,3 7,4 S(TUI,LS) 9,8 1,3 2,6 12,6 S(TUI,ÖVR) 0,0 0,0 S(TUI,ÖVR) 0,0 0,0 Mätplats Östfold Lastbilar med släp Vtb DVmed Std error K95 Rel DV Vtb DVmed Std error K95 Rel DV km/h km/h km/h km/h % km/h km/h km/h km/h % TB 74,3 TB 71,5 FB 1,2 0,4 0,8 1,6 FB 0,7 0,6 1,1 0,9 VB 1,8 0,5 1,0 2,4 VB 1,0 0,7 1,4 1,4 RIM 0,0 0,0 VBM 5,0 15,2 29,7 7,0 TUI 5,1 1,1 2,1 6,8 TUI 6,7 1,1 2,2 9,3 PS 11,4 1,6 3,1 15,3 PS 8,9 1,0 1,9 12,4 TJI 0,0 0,0 TJI 0,0 0,0 LS 7,3 1,5 3,0 9,8 LS 9,7 1,5 2,9 13,5 SM 10,0 1,3 2,6 13,5 SM 7,2 1,3 2,6 10,1 S(B,PS) 0,0 0,0 S(B,PS) 0,0 0,0 S(B,LS) 7,0 1,3 2,5 9,4 S(B,LS) 2,6 0,7 1,4 3,6 S(B,ÖVR) 9,6 3,8 7,5 12,9 S(B,ÖVR) 0,0 0,0 S(TUI,PS) 3,5 1,5 3,0 4,8 S(TUI,PS) 7,6 1,8 3,6 10,7 S(TUI,LS) 3,7 0,7 1,4 5,0 S(TUI,LS) 5,4 0,9 1,8 7,5 S(TUI,ÖVR) 0,0 0,0 S(TUI,ÖVR) 0,0 0,0 VTI notat

23 Bilaga 1 Sidan 3 (5) Fartreduktion % Fartreduktioner Rv 101, Personbilar Lastbilar utan släp Lastbilar med släp FB VB RIM TUI PS TJI LS SM S(B,PS) S(B,LS) S(B,ÖVR) S(TUI,PS) S(TUI,LS) S(TUI,ÖVR) Väglag Fartreduktion % Fartreduktioner Rv 101, FB VB VBM TUI PS TJI LS SM S(B,PS) S(B,LS) S(B,ÖVR) S(TUI,PS) S(TUI,LS) Personbilar Lastbilar utan släp Lastbilar med släp Väglag S(TUI,ÖVR) VTI notat

24 Mätplats Vestfold, Rv 304 Bilaga 1 Sidan 4 (5) Personbilar Vtb DVmed Std error K95 Rel DV Vtb DVmed Std error K95 Rel DV km/h km/h km/h km/h % km/h km/h km/h km/h % TB 70,0 TB 66,9 FB 2,3 0,7 1,3 3,3 FB 0,5 0,6 1,1 0,8 VB 3,1 0,5 1,0 4,4 VB 2,0 0,4 0,8 3,0 RIM 2,9 1,2 2,4 4,2 RIM -1,6 1,7 3,2-2,4 TUI 6,9 0,7 1,4 9,8 TUI 4,2 0,5 0,9 6,2 PS 9,1 0,8 1,6 12,9 PS 6,9 0,3 0,7 10,3 TJI 11,2 0,9 1,8 16,0 TJI 14,5 1,3 2,5 21,7 LS 6,6 1,4 2,7 9,5 LS 13,0 0,5 1,0 19,3 SM 8,9 0,8 1,6 12,7 SM 9,1 0,7 1,3 13,5 S(B,PS) 11,6 3,6 7,0 16,6 S(B,PS) 5,8 1,1 2,1 8,7 S(B,LS) 7,2 6,3 12,4 10,3 S(B,LS) 0,0 0,0 S(B,ÖVR) 3,8 0,9 1,7 5,4 S(B,ÖVR) 5,5 1,8 3,5 8,2 S(TUI,PS) 5,8 0,6 1,1 8,3 S(TUI,PS) 4,3 0,4 0,8 6,4 S(TUI,LS) 6,8 0,8 1,5 9,7 S(TUI,LS) 0,0 0,0 S(TUI,ÖVR) 8,5 1,9 3,8 12,2 S(TUI,ÖVR) 0,0 0,0 Mätplats Vestfold Lastbilar utan släp Vtb DVmed Std error K95 Rel DV Vtb DVmed Std error K95 Rel DV km/h km/h km/h km/h % km/h km/h km/h km/h % TB 64,2 TB 59,8 FB 4,5 1,4 2,8 7,0 FB 0,5 0,6 1,1 0,9 VB 2,9 1,0 2,1 4,5 VB 2,0 0,4 0,8 3,4 RIM 4,7 2,7 5,4 7,4 RIM -1,6 1,7 3,2-2,7 TUI 8,7 1,3 2,6 13,6 TUI 4,2 0,5 0,9 7,0 PS 12,2 1,6 3,2 19,0 PS 6,9 0,3 0,7 11,5 TJI 8,1 1,8 3,5 12,6 TJI 14,5 1,3 2,5 24,2 LS 6,9 2,2 4,3 10,7 LS 13,0 0,5 1,0 21,6 SM 7,4 1,7 3,4 11,5 SM 6,1 0,7 1,3 10,1 S(B,PS) 5,7 9,5 18,6 8,9 S(B,PS) 5,9 1,1 2,1 9,8 S(B,LS) 2,4 8,7 17,1 3,7 S(B,LS) 0,0 0,0 S(B,ÖVR) 5,8 1,6 3,2 9,0 S(B,ÖVR) 5,5 1,8 3,5 9,1 S(TUI,PS) 6,6 1,1 2,2 10,3 S(TUI,PS) 4,3 0,4 0,8 7,2 S(TUI,LS) 6,7 1,6 3,2 10,4 S(TUI,LS) 0,0 0,0 S(TUI,ÖVR) 12,6 2,6 5,0 19,6 S(TUI,ÖVR) 0,0 0,0 Mätplats Vestfold Lastbilar med släp Vtb DVmed Std error K95 Rel DV Vtb DVmed Std error K95 Rel DV km/h km/h km/h km/h % km/h km/h km/h km/h % TB 60,8 TB 56,5 FB 0,6 3,5 6,8 0,9 FB 1,7 16,1 31,6 3,0 VB -2,6 3,7 7,3-4,2 VB 5,7 5,7 11,1 10,1 RIM -15,4 6,4 12,5-25,4 RIM 0,0 0,0 TUI 3,8 8,4 16,5 6,2 TUI 12,7 19,9 39,0 22,5 PS 5,4 5,6 11,1 8,9 PS 18,7 12,5 24,4 33,1 TJI 0,0 0,0 TJI 0,0 0,0 LS 0,0 0,0 LS 12,8 11,3 22,1 22,7 SM 11,3 4,7 9,2 18,5 SM 5,9 13,5 26,4 10,4 S(B,PS) 0,0 0,0 S(B,PS) 1,9 18,9 37,1 3,4 S(B,LS) 0,0 0,0 S(B,LS) 0,0 0,0 S(B,ÖVR) -11,4 7,2 14,1-18,7 S(B,ÖVR) 0,0 0,0 S(TUI,PS) 4,4 4,1 7,9 7,2 S(TUI,PS) 9,0 11,3 22,2 15,9 S(TUI,LS) 3,6 5,7 11,1 5,9 S(TUI,LS) 0,0 0,0 S(TUI,ÖVR) 0,0 0,0 S(TUI,ÖVR) 0,0 0,0 VTI notat

25 Bilaga 1 Sidan 5 (5) Fartreduktion % Fartreduktioner Rv 304, Personbilar Lastbilar utan släp Lastbilar med släp FB VB RIM TUI PS TJI LS SM S(B,PS) S(B,LS) S(B,ÖVR) S(TUI,PS) S(TUI,LS) Väglag S(TUI,ÖVR) Fartreduktion % Fartreduktioner Rv 304, Personbilar Lastbilar utan släp Lastbilar med släp FB VB RIM TUI PS TJI LS SM S(B,PS) S(B,LS) S(B,ÖVR) S(TUI,PS) S(TUI,LS) S(TUI,ÖVR) Väglag VTI notat

26 VTI notat

27

28 VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med forskning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys, beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion, drift och underhåll. VTI är världsledande inom ett flertal områden, till exempel simulatorteknik. VTI har tjänster som sträcker sig från förstudier, oberoende kvalificerade utredningar och expertutlåtanden till projektledning samt forskning och utveckling. Vår tekniska utrustning består bland annat av körsimulatorer för väg- och järnvägstrafik, väglaboratorium, däckprovningsanläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och seminarier inom transportområdet. VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis, behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation and maintenance. VTI is a world leader in several areas, for instance in simulator technology. VTI provides services ranging from preliminary studies, highlevel independent investigations and expert statements to project management, research and development. Our technical equipment includes driving simulators for road and rail traffic, a road laboratory, a tyre testing facility, crash tracks and a lot more. We can also offer a broad selection of courses and seminars in the field of transport. HUVUDKONTOR/HEAD OFFICE LINKÖPING BORLÄNGE STOCKHOLM GÖTEBORG POST/MAIL SE LINKÖPING POST/MAIL BOX 760 POST/MAIL BOX 6056 POST/MAIL BOX 8077 TEL +46(0) SE BORLÄNGE SE SOLNA SE GÖTEBORG TEL +46 (0) TEL +46 (0) TEL +46 (0)

VTI notat 16-2009 Utgivningsår 2009. www.vti.se/publikationer. Tema Vintermodell. Hastighetsmätningar på 13-metersväg och 2+1-väg. Carl-Gustaf Wallman

VTI notat 16-2009 Utgivningsår 2009. www.vti.se/publikationer. Tema Vintermodell. Hastighetsmätningar på 13-metersväg och 2+1-väg. Carl-Gustaf Wallman VTI notat 16-2009 Utgivningsår 2009 www.vti.se/publikationer Tema Vintermodell Hastighetsmätningar på 13-metersväg och 2+1-väg Carl-Gustaf Wallman Förord Projektet Mätning av fordonshastighet och flöde

Läs mer

Rullningsindikator för fastfrusna släpvagnsbromsar

Rullningsindikator för fastfrusna släpvagnsbromsar VTI notat 40-2005 Utgivningsår 2005 www.vti.se/publikationer Rullningsindikator för fastfrusna släpvagnsbromsar Anne Bolling Förord VTI har genomfört denna utvärdering av rullningsreflexer på släpvagnar.

Läs mer

Antal övergångsställen på det kommunala vägnätet förändring under perioden 2000 2003

Antal övergångsställen på det kommunala vägnätet förändring under perioden 2000 2003 VTI notat 46-2005 Utgivningsår 2005 www.vti.se/publikationer Antal övergångsställen på det kommunala vägnätet förändring under perioden 2000 2003 Hans Thulin Förord Föreliggande undersökning ingår som

Läs mer

Upptäckbarhet av fotgängare i mörker vid övergångsställen

Upptäckbarhet av fotgängare i mörker vid övergångsställen VTI notat 5-2007 Utgivningsår 2007 www.vti.se/publikationer Upptäckbarhet av fotgängare i mörker vid övergångsställen Sven-Olof Lundkvist Sara Nygårdhs Förord Denna studie har i sin helhet bekostats av

Läs mer

Beräkningar av energiåtgång och koldioxidutsläpp vid byggande, drift och underhåll av vägar

Beräkningar av energiåtgång och koldioxidutsläpp vid byggande, drift och underhåll av vägar VTI notat 3-2010 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Beräkningar av energiåtgång och koldioxidutsläpp vid byggande, drift och underhåll av vägar Beräkningar enligt fyra typfall Robert Karlsson Annelie

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Prediktion av våta vägmarkeringars retroreflexion från mätningar på torra vägmarkeringar

Prediktion av våta vägmarkeringars retroreflexion från mätningar på torra vägmarkeringar VTI notat 5-2006 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer Prediktion av våta vägmarkeringars retroreflexion från mätningar på torra vägmarkeringar Sven-Olof Lundkvist Förord Detta notat kan sägas vara

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

arverbusssommar 2010 15 välutbildade experter Sid 4

arverbusssommar 2010 15 välutbildade experter Sid 4 arverbusssommar 2010 15 välutbildade experter Sid 4 Sommar 2010 Vi kallar oss bussexperter nu genomför vi en nysatsning på Arver i Katrineholm och startar upp något vi valt att kalla Arver Buss. I företaget

Läs mer

Marginalkostnadsskattningar för buss och lätt lastbil buller, trafiksäkerhet och vägslitage

Marginalkostnadsskattningar för buss och lätt lastbil buller, trafiksäkerhet och vägslitage VTI notat 31-2012 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Marginalsskattningar för buss och lätt lastbil buller, trafiksäkerhet och vägslitage Mattias Haraldsson Lina Jonsson Mikael Ögren Förord VTI

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se Projecticon Grafisk Standard Logotype Logotype Typsnitt: Palatino Färg: RGB, R46, G98, B174 C87M65 Typsnitt Dokument Rubriker Brödtext Fotnoter Verdana Garmond Arial Webb Rubriker Brödtext Länkar Verdana

Läs mer

VTI utlåtande rörande information om vinterdäcks trafiksäkerhetsegenskaper

VTI utlåtande rörande information om vinterdäcks trafiksäkerhetsegenskaper Mattias Hjort 2005-11-09 Olle Nordström 1(6) VTI utlåtande rörande information om vinterdäcks trafiksäkerhetsegenskaper Inledning Vägverket har gett VTI i uppdrag att besvara följande frågeställningar

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Informationsinsatser om biogas som fordonsbränsle i Västerås 610416 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten?

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Prof. András Várhelyi, Prof. Christer Hydén, Doc. Åse Svensson, Trafik & väg, Lunds Universitet Bilen är ett flexibelt transportmedel som tillfredsställer

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Olyckor på olika väglag och med olika däck

Olyckor på olika väglag och med olika däck Olyckor på olika väglag och med olika däck 5 Mellersta Sverige, olyckskvot för olika väglag Gudrun Öberg Olyckor per miljon fkm 4 3 2 1 Saltade vägar Osaltade vägar Torr barmark Våt barmark Packad snö

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

Supplier of complete biofuel installations

Supplier of complete biofuel installations Supplier of complete biofuel installations PETRO ETT Company is a part of PETRO group Petrokraft AB in Gothenburg Supplier of oil burners within output range of 2-45MW PPES(Petro Powder Energy System),

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Matchsaver specialiserar sig på att tillverka plantäckning för fotboll, rugby och cricket och är baserad i North Yorkshire, England.!

Matchsaver specialiserar sig på att tillverka plantäckning för fotboll, rugby och cricket och är baserad i North Yorkshire, England.! Matchsaver specialiserar sig på att tillverka plantäckning för fotboll, rugby och cricket och är baserad i North Yorkshire, England. Matchsaver plantäckning är ett verktyg som minskar drift- och energikostnader,

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 Marknadsföringsmaterial Agenda 1. Utvärdering av ETF:er 2. Likviditetshantering 3. Allokering 4. Riskhantering 2 Handelsbanken Asset Management AUM 375 mdr 57 pers

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Hastigheter på kommunala gator i tätort Resultat från mätningar 2013

Hastigheter på kommunala gator i tätort Resultat från mätningar 2013 VTI rapport 815 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer Hastigheter på kommunala gator i tätort Resultat från mätningar 2013 Anna Vadeby Anna Anund Utgivare: Publikation: VTI rapport 815 Utgivningsår:

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

SUV-däcks väggrepp på is

SUV-däcks väggrepp på is VTI notat 58-2005 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer SUV-däcks väggrepp på is Mattias Hjort Förord Undersökningen har bekostats av Vägverket via Skyltfonden samt Norska Vegdirektoratet. Den har

Läs mer

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG Transporter och handel med utsläppsrättigheter Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG 1 Drivmedel och koldioxid Alla fossila bränslen ger CO 2 -utsläpp vid förbränning 1 l bensin 2.3

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem

Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem Birgitta Thorslund The Swedish National Road and Transport Research Institute HEAD Graduate School (Hearing and Deafness)

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Per-Olof Sjölander Vägverket Driftledare Dalarna

Per-Olof Sjölander Vägverket Driftledare Dalarna Per-Olof Sjölander Vägverket Driftledare Dalarna Projektidé Projektmålet är att utvärdera om informationsöverföringen från bil kombinerat med väderdata kan utgöra ett underlag för att öka trafiksäkerheten

Läs mer

Internet of Things Ingenting är omöjligt Möjligheter med IoT

Internet of Things Ingenting är omöjligt Möjligheter med IoT Internet of Things Ingenting är omöjligt Möjligheter med IoT Presentation, vid IoT Sverige seminarium 19 maj 2015 Torbjörn Fängström, programchef IoT Sverige, Uppsala universitet IoT Sverige vad vi är

Läs mer

Kundundersökning mars 2013

Kundundersökning mars 2013 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Designprinciper för säkerhet och Epilog. Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA) Avdelningen för Databas- och Informationsteknik (ADIT)

Designprinciper för säkerhet och Epilog. Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA) Avdelningen för Databas- och Informationsteknik (ADIT) Designprinciper för säkerhet och Epilog Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA) Avdelningen för Databas- och Informationsteknik (ADIT) Designprinciper för säkerhet Tumregler och utgångspunkter

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

VTI i ord och siffror 2012. www.vti.se

VTI i ord och siffror 2012. www.vti.se VTI i ord och siffror 2012 www.vti.se Till årets glädjeämnen räknar jag VTI:s nya uppdrag att tillsammans med Lunds universitet och Malmö högskola få bygga det nya nationella kollektivtrafikcentret K2.

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART Östergötlands ängs- och hagmarker - restaurering och skötsel ROSORIS Länsstyrelsen Östergötland FORM F0 Proposal Acronym: ROSORIS Budget breakdown categories Total cost

Läs mer

Vinterdäck inverkan påverkan. Gudrun Öberg

Vinterdäck inverkan påverkan. Gudrun Öberg Vinterdäck inverkan påverkan? Gudrun Öberg Nya vinterdäcksregler Regeringen beslutade den 22 oktober 2009 om följande ändringar i trafikförordningen från den 15 november 2009 Ge kommunerna möjlighet att,

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Läsbarhet av vägskyltar i form av LED-skylt

Läsbarhet av vägskyltar i form av LED-skylt VTI notat 15-2015 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer VTI notat 15-2015 Läsbarhet av vägskyltar i form av LED-skylt Färgkombination och fontstorlekens betydelse för läsbarheten Läsbarhet av vägskyltar

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Odour measurements in a kitchen exhaust duct at Burger King

Odour measurements in a kitchen exhaust duct at Burger King REPORT Odour measurements in a kitchen exhaust duct at Burger King For Interzon AB 24 February 2011 Archive number: U 3117 Kjell Peterson Rapporten godkänd 2011-02-24 Karin Sjöberg Enhetschef Box 21060,

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Slide 4 PKCS#7. XMLDsig

Slide 4 PKCS#7. XMLDsig Slide 1 Slide 3 Slide 4 PKCS#7 XMLDsig Slide 5 Slide 6 Slide 7 Portable Document Format (PDF), är ett digitalt dokumentformat utvecklat av Adobe Systems och introducerat 1993. Filerna visas på skärm i

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Inventering av fordonspotential biogasdrift i Södermanland 610220 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Detektering av cykeltrafik

Detektering av cykeltrafik Vägverket Konsult Affärsområde Väg och Trafik Box 4107 17104 Solna Solna Strandväg 4 Texttelefon: 0243-750 90 Henrik Carlsson, Erik Fransson KVTn henrik-c.carlsson@vv.se, erik.fransson@vv.se Direkt: 08-445

Läs mer

Elpris för småhusägare. En promemoria till Villaägarnas Riksförbund 2012-03-02

Elpris för småhusägare. En promemoria till Villaägarnas Riksförbund 2012-03-02 En promemoria till Villaägarnas Riksförbund 2012-03-02 2012-03-02 2 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den information och synpunkter som ges i detta arbete är riktiga och väl underbyggda,

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

GREEN DEPARTURES. DMAN - Departure Management. Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007

GREEN DEPARTURES. DMAN - Departure Management. Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007 GREEN DEPARTURES DMAN - Departure Management Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007 GREEN DEPARTURES Departure Management Effekten av att använda DMAN DMAN procedurer och informationsflöden

Läs mer

Projekt i bildanalys Trafikövervakning

Projekt i bildanalys Trafikövervakning Projekt i danalys Trafikövervakning F 99 F 00 Handledare : Håkan Ardö Hösten 3 vid Lunds Tekniska Högskola Abstract Using traffic surveillance cameras the authorities can get information about the traffic

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Evaluation of speed reducing measures in Gothenburg

Evaluation of speed reducing measures in Gothenburg VTI notat 24A 2013 Published 2013 www.vti.se/publications Evaluation of speed reducing measures in Gothenburg Jörgen Larsson Arne Carlsson Preface This document is an account of the review and update

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer