Information om avgifter för vård och omsorg Avgifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om avgifter för vård och omsorg Avgifter"

Transkript

1 Information om avgifter för vård och omsorg Avgifter Enköpings kommun

2 Enköpings kommun Vård- och omsorgsförvaltningen.

3 Allmänt Den här informationen vänder sig till dig som har hjälp och stöd från vård- och omsorgsförvaltningen. I Enköpings kommun är det kommunfullmäktige som beslutar vilka avgifter som ska gälla. Kommunen tillämpar ett enhetligt avgiftssystem för service och omvårdnad. Det innebär att avgiften beräknas på samma sätt oavsett om du bor i eget boende eller i någon av kommunens boendeformer. I hemtjänsten betalar du för utförd tid. Det innebär att din avgift baserar sig på hur många timmar personalen har hjälpt dig under en månad. Din avgift kan därför variera från månad till månad. Summan av avgifterna för hjälp i hemmet, service och omvårdnad får inte uppgå till mer än maximal avgift enligt gällande taxa, så kallad maxtaxa. Maxtaxa är ett bestämt belopp (ett högkostnadskydd per månad) som är lika i hela landet och kan ändras från år till år. Enköpings kommuns möjlighet att ta ut avgift inom äldre- och handikappomsorg regleras i socialtjänstlagen 8 kapitlet 2 paragrafen. Bra att känna till Ibland kommer det kanske flera personal till dig vid samma besök. Då gäller följande: Om dubbelbemanning är nödvändigt på grund av arbetsmiljöskäl (exempelvis tunga förflyttningar), betalar du enbart för den tid som en (1) personal utför. Ibland väljer personalen själva att gå dubbelt exempelvis vid städningar. Du betalar då för två personer men då åtgår mindre tid. Om du avbokar din tid minst fyra dagar i förväg behöver du inte betala någon hemtjänstavgift. Om du inte har avbokat i tid betalar du enligt hemtjänsttaxan för den tid besöket skulle ha tagit. Om du läggs in på sjukhus, åker på avlastning eller växelvård betalar du ingen hemtjänstavgift. Du behöver inte avboka i dessa fall men det kan vara bra att meddela hemtjänstgruppen om du har möjlighet, så att de inte behöver åka till dig. Avlösning i hemmet. Du betalar för den tid som överstiger de första 12 timmarna. Du betalar en fast avgift per dygn oavsett hur många tillfällen som sjuksköterskan besöker dig. Vissa sjuksköterskeinsatser ingår dock i din avgift om du har omvårdnad från hemtjänsten eller tillhör den specialistanknutna hemsjukvården.

4 Registrering av tid hos makar där båda har omvårdnadsinsatser. Makar där båda parter har insatser kommer att få tiden specificerad var för sig. Trygghetslarm hjälp i samband med att du larmat. Du betalar ingen avgift för att du har larmat och du får hjälp. Detta eftersom det ingår i den fasta månadsavgiften för trygghetslarm. Makar eller sammanboende som har varsitt larm har också varsin kostnad för larmet. Du betalar inte för personlig assistans enligt LSS. Om du har en anhörig som får lön för att utföra din hemtjänst gäller samma avgift och beräkning som om hjälpen utförs av hemtjänstpersonal. Maxtaxa I Enköpings kommun ingår följande avgifter inom maxtaxan: Hemtjänst (avgift per timme) Omvårdnadsavgift Korttidsvistelse, trygghetsplats, växelvård, avlastning (avgift per plats och dygn) Trygghets- och anhöriglarm. Hembesök av sjuksköterska Följande avgifter ligger utanför maxtaxan: Matabonnemang på omvårdnadsboende (frukost, lunch, middag och mellanmål) Matavgift vid korttidsvistelse, växelvård, avlastning, på dagverksamhet och trygghetsplats Hembesök av arbetsterapeut och fysioterapeut (första besöket varje år) Hjälpmedel, till exempel rollator och rullstol Resor till och från dagverksamhet Nedanstående insatser är avgiftsfria: Dagverksamhet och daglig sysselsättning Träffpunktsverksamhet (öppen verksamhet utan biståndsprövning) Boendestöd Insatser beslutade enligt LSS är i princip avgiftsfria Avlösning upp till 12 timmar per månad Avlösning på Anhörigcentrum (Villa Sandgatan) Närvårdsavdelningens palliativa team Joursköterska Förbehållsbelopp/personliga medel För att kunna räkna ut din avgift använder vi oss av ett beräkningsbelopp, ett så kallat förbehållsbelopp. Med förbehållsbelopp menas de medel du behöver för att klara utgifter för dina personliga behov utöver avgifter och bostadskostnader. Det finns dock ingen garanti att ha det beloppet kvar efter att alla kostnader är betalda. Förbehållsbeloppet är baserat på gällande basbelopp och kan därför ändras varje år. Beloppet har räknats ut med ledning av uppgifter från Konsumentverkets hushållsbudget som gäller hushållskostnader för ensamstående och sammanboende personer. I förbehållsbeloppet ingår: Livsmedel Resor, färdtjänst, sjukresor Kläder, skor Fritid Hygien Förbrukningsvaror Dagstidningar Telefon/tv- licens Hemförsäkring Möbler Tandvård Kostnader varierar från individ till individ. Ovanstående uppräkning är bara exempel och ska inte ses som någon uppräkning av alla kostnader som förbehållsbeloppet ska täcka. Om du har extra dyra kostnader för till exempel god man, underhållskostnad för minderårigt barn eller av medicinska skäl kan du ansöka om att ditt förbehållsbelopp ska höjas. Kostnaden ska vara i minst sex sammanhängande månader och uppgå till minst 200 kronor per månad. Om du är under 65 år har du rätt till

5 ett högre förbehållsbelopp, du får själv ta kontakt med din avgiftshandläggare om det. Blanketter hittar du på under flik Blanketter och e-tjänster överst på sidan. Beloppet sänks automatiskt i kommunens boendeformer då du har lägre omkostnader eftersom elavgift, tv-avgift och vissa förbrukningsartiklar ingår i omvårdnadsavgiften. Underlag för att beräkna avgifter Blanketten Inkomst/utgiftsförfrågan skickas varje år till alla som har någon insats från Vård och omsorgsförvaltningen. Du kan också ha fått den av en biståndshandläggare eller en sjuksköterska. På den blanketten finns två val: 1. Du väljer att lämna in kompletterande uppgifter som till exempel övriga pensioner och bostadskostnader samt godkänner att uppgifter om din inkomst hämtas från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Statens tjänstepensionsverk. Då kan eventuell reducering göras av gällande avgift och vi tar hänsyn till din ekonomiska situation. Avgiften kan maximalt sättas ner till 0 kronor. När avgiften räknats fram skickas ett avgiftsbeslut till dig. I beslutet kan du se hur beräkningarna är gjorda. Detta beslut kan överklagas, se avsnittet om överklagan av avgiftsbeslut. 2. Du väljer att inte lämna uppgifter till oss om inkomst och bostadskostnader. Du får då betala den maximala avgiften enligt gällande taxa. Detta väljer du genom att kryssa för det alternativet på blanketten. OBS! Om du inte skickar in blanketten får du betala den maximala avgiften enligt gällande taxa. Du kan när som helst ändra ditt val genom att skicka in en ny blankett. Förändringen gäller då från månaden efter och några retroaktiva ändringar görs inte. Omräkning av avgiftsbeslut Du som har valt att lämna uppgifter på blankett inkomst/utgiftsförfrågan måste vid förändringar under året själv komma in med nya uppgifter. Förändringen gäller vanligtvis från och med månaden efter att den anmälts. Överklagan av avgiftsbeslut Du har möjlighet att överklaga avgiftsbeslutet genom att skicka ett brev till vård- och omsorgsförvaltningen, där du talar om varför du tycker att beslutet är felaktigt. Mer information om hur man överklagar skickas ut tillsammans med avgiftsbeslutet. Beräkning av avgift för gifta/registrerade partners Du som är gift eller registrerad partner betalar en egen avgift om båda behöver hemtjänst. Avgifterna beräknas då på den hjälp var och en behöver. Avgiftsbeslutet grundar sig på era sammanlagda inkomster, bostadstillägg och bostadskostnader som delas lika mellan er. Enligt äktenskapsbalken har man betalningsansvar för varandra. Inkomsterna läggs därför ihop och delas på två. Detta gäller även om någon av makarna/registrerad partner flyttar till någon av kommunens boendeformer. Tänk på att när du eller din partner flyttar till någon av kommunens boendeformer ska en anmälan göras till Pensionsmyndigheten/ Försäkringskassan samt till Skattemyndigheten. När du inte längre bor tillsammans med din partner betraktas du ekonomiskt som ensamstående när det gäller pensioner, bostadstillägg och skatter. Vård- och omsorgsförvaltningen tar också hänsyn till den ekonomiska situationen för den som bor kvar hemma. Beräkning av avgift för sammanboende För dig som är sammanboende (inte gift eller registrerad partner) räknas avgiften fram utifrån var och ens inkomst samt bostadstillägg. Den sammanlagda bostadskostnaden delas på två.

6 I övrigt gäller samma regler som för den som är gift eller registrerad partner vid uträkning av hemtjänstavgift. Om den ena av er flyttar till någon av kommunens boendeformer tar vård- och omsorgsförvaltningen inte någon hänsyn till den ekonomiska situationen för den som bor kvar hemma, eftersom ni inte har betalningsansvar för varandra. Avgiftsgrundande inkomster Din aktuella inkomst före skatt, med tillägg av inkomst av kapital, utgör grunden vid beräkning av avgiften. Vid beräkning av avgifter utgår kommunen från: Förvärvsinkomst till exempel pensioner, lön, pensionsförsäkringar Kapitalinkomster till exempel räntor, utdelningar Inkomster som inte är skattepliktiga till exempel utlandspension och livränta Bostadstillägg ansökan görs hos Pensions- myndigheten eller Försäkringskassan. Vid förändringar av boendekostnaden ska för- ändringen meddelas Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan. Förmögenhet, handikappersättning, vårdbidrag, reavinster eller reaförluster och försörjningsstöd räknas inte. Bostadskostnader Vid avgiftsberäkning ska den faktiska bostadskostnaden räknas bort från din inkomst efter skatt. Vad räknas som bostadskostnader? Hyrd bostad: Hyran inklusive värme och obligatoriska avgifter. Ingår hushållsel i hyran dras denna kostnad ifrån enligt Försäkringskassans schablon. Bostadsrätt och eventuella räntekostnader Månadsavgiften inklusive värme och obligatoriska avgifter. Ingår hushållsel i avgiften till bostadsrättsföreningen dras denna kostnad ifrån enligt Försäkringskassans schablon. Bostadskostnaden i eget hus är: 70 procent av räntekostnaden på lån på bostadsfastigheten sedan eventuella räntebidrag dragits av. 70 procent av tomträttsavgäld. 0,75 procent av aktuell fastighetsskatt, dock högst kronor per år (2014). Uppvärmnings- och övriga driftkostnader. Dessa beräknas enligt Försäkringskassans schablon, om du inte har lämnat egna uppgifter. Dubbla boendekostnader Foto: Elin Hjelm I samband med flytt från eget boende till någon av kommunens boendeformer händer det ofta att man får dubbla boendekostnader/hyror under en kortare tid. Du kan då skriftligt ansöka om att eventuellt få reducerad avgift på omvårdnadsavgift och matabonnemang så länge dubbla hyreskostnader betalas, dock maximalt tre månader. Ansökningsblankett finns hos avgiftshandläggaren eller på under avsnittet om avgifter och i blankettbanken. Om du behöver avdrag längre måste du skicka in en skriftlig ansökan till vård- och omsorgsnämnden. Så här räknas ditt avgiftsutrymme fram Med avgiftsutrymme menas de pengar som du har kvar att betala avgifter för vård och omsorg. För att få fram ditt avgiftsutrymme ska man från din nettoinkomst räkna av bostadskostnaden samt förbehållsbelopp. Nettoinkomst + (bruttoinkomst minus skatt) Bostadskostnad - Bostadstillägg + Förbehållsbelopp - Summa avgiftsutrymme Observera att matabonnemang i någon av kommunens boendeformer och hyra för lägenheten inte räknas som avgifter och därför tillkommer.

7 Faktura Avgifterna debiteras normalt en månad i efterskott. Fakturan som skickas ut ska betalas i slutet av nästkommande månad. Om du vill att en anhörig eller annan person ska ta hand om din faktura/avgiftsbeslut ska du meddela detta till avgiftshandläggaren genom att fylla i fullmakten på blanketten Inkomst/utgiftsförfrågan. Du har möjlighet att betala fakturan via autogiro, kontakta i så fall din avgiftshandläggare eller hämta blanketten på Om du vill ha elektronisk faktura kontaktar du din bank. Information om avgifter gällande LSS Om du har ålderspension, hel garantipension, hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning och har stöd enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, ) får kommunen bara ta ut avgifter för bostad, kultur och fritid. Du betalar alltid för din egen mat men inom vissa verksamheter, till exempel daglig verksamhet, är det möjligt att köpa lunch till självkostnadspris. Då skickas en faktura för det i slutet av varje månad med betalning den sista i nästkommande månad. Barn med LSS-insatser Hur och när kommunen kan ta ut avgifter i samband med insatser inom LSS regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, paragraferna 18, 19 och 20. Du som förälder har ansvar för ditt barns kostnader tills barnet fyller 18 år eller gifter sig. Det betyder också att du som förälder har underhållsskyldighet för ditt barn tills han eller hon fyllt 18 år. Efter det att ditt barn har fyllt 18 år upp- hör din underhållsskyldighet om inte barnet går i skola, till exempel gymnasieskola. Då kan du som förälder bli underhållsskyldig fram till att ditt barn fyllt 21 år. Om du har barn som är under 18 år och som får omvårdnad i ett annat hem måste du som förälder bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden. Det kan till exempel vara om ditt barn bor på ett boende enligt LSS i samband med skolgång. Kommunen har då rätt till det underhållsbidrag som avser barnet. Bidraget bestäms efter samma grunder som när Försäkringskassan bestämmer återbetalningsskyldighet för underhållsbidrag och betalas ut genom Försäkringskassan. Beräkningen av vilken avgift som ska betalas till Enköpings kommun görs på var och en av föräldrarna, även om ni är sammanboende, så ni ska alltså lämna in varsin blankett. Det belopp som var och en av er ska betala per månad får inte överstiga det högsta underhållstödsbeloppet (cirkulär SKL 2006:54). Aktuellt belopp framgår av bilagan. Blanketten för beräkning kan fås av avgiftshandläggaren eller hämtas på Om blanketten inte lämnas in tas maximalt belopp ut. Det skickas alltid ut ett beslut till dig där avgiften framgår. Avgiften omprövas i början av varje år och kan då förändras. En blankett skickas då ut till alla för att aktuella uppgifter ska lämnas. Om dina uppgifter förändras under året ska du kontakta avgiftshandläggaren. Om du har barn som vistas på ett korttidshem, till exempel Asphagen och Gluggen tas en matkostnad ut för de dygn barnet varit där. Då skickas en faktura för det till en av föräldrarna i slutet av varje månad med betalning den sista nästkommande månad.

8 Kontakta vård- och omsorgsförvaltningens avgiftshandläggare: Besöksadress: Rådhusgatan 8, 1 trappa Postadress: Kungsgatan Enköping Telefon: Fax: E-post: Webbplats:

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg Strängnäs kommun

Avgifter inom vård och omsorg Strängnäs kommun Avgifter inom vård och omsorg Strängnäs kommun 2015 Innehållsförteckning INLEDNING....2 NÄR DU FÖRSTA GÅNGEN BEVILJAS INSATSER... 2 BERÄKNING AV AVGIFTEN ENLIGT DINA INKOMSTER... 3 VILL DU VETA MERA?...

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg Avgifter för vård och omsorg i Sundsvalls kommun 2014 Alla människor i Sverige har rätt att ansöka om stöd och service från kommunen när de behöver det. För den hjälp du blir beviljad, sedan du fått dina

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

AVGIFTSREGLER FÖR VÅRD OCH OMSORG

AVGIFTSREGLER FÖR VÅRD OCH OMSORG AVGIFTSBROSCHYR Avgift AVGIFTSREGLER FÖR VÅRD OCH OMSORG Antagna i kommunfullmäktige: 132/06, 92 /09, med justeringar: Kf 74/11 och 75/11 samt redaktionella ändringar 2015 FÖRORD Enligt 8 kap 2 Socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården Avgifter 2015 För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården I Västerviks kommun finns en avgift för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2015-02-01 Ersätter avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2014-02-01 Avgiftshandläggare: Tfn 0620/68 20 00 vx 88180 Sollefteå Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Taxor, avgifter och ersättningar. inom. äldre- och handikappomsorgen. uppdateras årligen

Taxor, avgifter och ersättningar. inom. äldre- och handikappomsorgen. uppdateras årligen Datum 2015-01-07 Sida 1(12) Taxor, avgifter och ersättningar inom äldre- och handikappomsorgen uppdateras årligen c:\users\laisan64\desktop\taxor och avgifter äo och ho 2015.doc E-post Organisationsnr

Läs mer

Avgifter 2015. Insatser till personer med funktionshinder VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

Avgifter 2015. Insatser till personer med funktionshinder VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Avgifter 2015 Insatser till personer med funktionshinder Avgifter och taxor är antagna av Omsorgsnämnden 26 augusti 2010, 69. Kommunfullmäktige 21 juni 2010, 105 och 106. 28 november 2011, 214. Avgiftsmodellen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Beslutade av omsorgsnämnden 2014-11-17 Innehållsförteckning Kapitel 1. Avgifter

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Till Tillämpningsanvisning 2014-12-19 Tillämpningsanvisningar 2015 för taxesystem - SoL-insatser och hemsjukvård - avgifter och ersättningar till kommunen i samband med insatser enligt LSS Dnr VON 2014/0998

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun Avgifter inom äldreomsorgen och enheten för funktionsnedsättning 2015 Jokkmokks Kommun Socialtjänsten erbjuder insatser efter biståndsbedömning till äldre och yngre psykiskt eller fysiskt funktionshindrade.

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012. 4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.146 Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen Förslag till beslut Socialnämnden beslutar 1. Att godkänna

Läs mer

Avgifter. inom Funktionsstöd 2015

Avgifter. inom Funktionsstöd 2015 Avgifter inom Funktionsstöd 2015 Du betalar en avgift för den hjälp du får Du som får hjälp av hemtjänsten betalar en avgift för den omsorg och service du får. Hur mycket du betalar i omsorgsavgift beror

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Ledsagning till sjukvård Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med

Läs mer

Riktlinjer. - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11

Riktlinjer. - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11 Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11 Dnr SÄN/2014:248 Riktlinjer - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från och med 2015-05-01 Nivå:

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Socialförvaltningen Gislaveds kommun

Socialförvaltningen Gislaveds kommun Tillämpningsanvisningar avseende uttagande av avgifter i samband med insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilda insatser för funktionshindrade för 2013. Reviderade 2013-02.06 1 Innehåll Inledning....3

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

2011-05-23. Dnr SÄN/2011:27. Social- och äldrenämnden

2011-05-23. Dnr SÄN/2011:27. Social- och äldrenämnden 2011-05-23 Dnr SÄN/2011:27 Social- och äldrenämnden Taxor och avgifter inom äldre- och handikappomsorg Gäller från och med 2012-01-01 Avgifter som justeras utifrån prisbasbeloppet kommer årligen att justeras

Läs mer

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service.

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service. Innehåller även information om omsorgsgaranti för äldreboende och hemtjänst Avgifter för vård, omsorg och service Foto: Scandinav 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg och service till äldre och

Läs mer