Avgifter inom Individ & Familjeomsorg, Funktionsstödsenheten. Information till nämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgifter inom Individ & Familjeomsorg, Funktionsstödsenheten. Information till nämnden"

Transkript

1 Avgifter inom Individ & Familjeomsorg, Funktionsstödsenheten Information till nämnden

2 Nämnden för Funktionsstöd beslutade (Dnr FS/2015:135) att: Belopp (maxtaxa, minimibelopp, hyra särskilt boende) enligt socialtjänstlagen följer ändring av prisbasbeloppet (pbb) och ska därför gälla från och med 1 januari varje år Beräkningssättet istället för den faktiska avgiften godkänns Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg följer förvaltningen för Vård & Omsorgs avgifter för de insatser som tillhandahålls av den förvaltningen I beslutet åtog Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg sig att informera nämnden och kommunfullmäktige varje år om de aktuella beloppen. Prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2017 beräknats till kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2017 är 500 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2016.

3 Belopp enligt Socialtjänstlagen Syftet med regleringen av avgifter är att skydda äldre och personer med funktionsnedsättning från alltför höga avgifter samt att dessa personer ska få behålla en lägsta nivå av egna medel. Beräknas enligt prisbasbelopp och börjar gälla från och med 1 januari varje år.

4 Avgifter inom Funktionsstödsenheten Avgifter inom IF (Funktionsstöd) Börjar gälla från och med 1 januari varje år. OBS! IF-kunder betala även omsorg, trygghetslarm, mat och matdistribution enligt VO Beräkningssätt from 1 januari 2017 förändring mot 2016 Boendestöd timtaxa* 1/10 maxtaxa 201 kr/timme 2 kr/timme Korttidsplats omsorg * 1/30 del av maxtaxa per dygn 67 kr/ dygn 1 kr/ dygn Korttidsplats mat helabonnemang/ kr/ dygn 23 kr/ dygn Korttidsplats omsorg enligt LSS endast matkostnad debiteras Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 1/12 av 2,6 % pbb per dygn 97 kr/dygn 1 kr/dygn Avgift för placerade unga över 18 år 1/12 av 2,6 % pbb per dygn 97 kr/dygn 1 kr/dygn Avgift för placerade barn under 18 år Underhållsstöd enl. Socialförsäkringsbalken 1573 kr/mån per förälder 1573 kr/mån per förälder *Ingår i maxtaxan

5 Avgifter inom Vård & Omsorg Avgifter inom Vård och Omsorg Från och med 2018 ska avgiften kopplas till service index. Under är avgiften frikopplat för att höja successivt och hinner "ikapp" service belopp. Beräkningssätt from 1 januari 2017 förändring mot 2016 Hemtjänst timtaxa* 1/10 maxtaxa 201 kr/timme 2 kr/timme Trygghetslarm* 206 kr/månad 206 kr/månad 0 kr/månad Korttidsplats omsorg * 1/30 del av maxtaxa per dygn 67 kr/ dygn 1 kr/ dygn Korttidsplats mat helabonnemang/ kr/ dygn 23 kr/ dygn Helabonnemang mat/sondabonnemang 3363 kr /månad 3363 kr /månad Avgift för dagomsorg * 1/90 maxtaxa 22 kr/dag 0 kr/dag Kostnad för dagomsorg mat/fika 60 kr/ portion 10 kr/ portion Mat portion ordinärt boende 60 kr/ portion 10 kr/ portion Avgift för matdistribution* Timtaxa/12 per portion 17 0 Helabonnemang mat äldreboende / Sondabonnemang kr /månad 483 kr /månad Sondabonnemang 2 2/3 av helabonnemang 2242 kr/månad 322 kr/månad Sondabonnemang 1 1/3 av helabonnemang 1121 kr/månad 161 kr/månad Hygienabonnemang inkl. moms 150 kr/mån inkl. moms 120 kr/mån exkl. moms *Ingår i maxtaxan

6 TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Individ & Familjeomsorg Rapport från verksamheten till nämnden kvartal Då myndighetsutövningen, Funktionsstödsenheten, har full delegation att fatta samtliga beslut, ska nämnden varje kvartal få information om beslut och kostnader vid extern verkställighet. Enhetschef för myndighetsutövningen, Funktionsstödsenheten, väljer ut några ärenden med olika lagstöd för att nämnden ska få en bild av vilken typ av insatser som söks och beviljas/avslås. Principiellt intressanta ärenden presenteras för att nämnden ska få information alternativt fatta beslut i ärenden som har stor påverkan på verksamheten. Antal avslagsärenden redovisas. 1 (2) Datum Externa placeringar enligt SoL Korttidsvistelse: 1 Avslag: 0 Särskilt boende vuxna (inkl. korttidsplats): 4 (0 nya) Förlängt beslut Göstorp, årskostnad Förlängt beslut Orana, Nytt beslut Finjagården, 3 månader Avslag: 0 delavslag Avslutade: 1 ( ) Verkställda boenden egen regi: 0 Särskilt boende barn/unga (gymnasieplaceringar: 0 (nya) KUB1000, v2.0, Individ & Familjeomsorg Funktionsstödsenheten Eva-Marie Netzén Direkt Kungsbacka kommun Box Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5 Telefon Fax

7 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Avslag: 0 Avslutade: 0 Boendestöd (vid studier): 4 (0 nya) Delavslag: 0 Avslutade: 0 Externa placeringar enligt LSS Korttidsvistelse: 1 Förlängt beslut Ågrenska, 31 dygn, Avslag: 0 Delavslag: 0 Avslutade: 1 ( ) Bostad med särskild service för vuxna: 1 Förlängt beslut, Hultagården årskostnad Avslag: 0 Avslutade: 0 Verkställda boenden i egen regi: Bostad med särskild service för barn/unga (vid studier): 0 Avslag: 0 Avslutade: 0 Daglig verksamhet: 1 Förlängt beslut Hultagården, årskostnad Avslag: 0 Avslutade: 0 Avslag övriga insatser SoL: 0 Delavslag SoL: 0 LSS: Avslag: Personlig assistans 1, bostad med särskild service 1, daglig verksamhet 1 Delavslag: Personlig assistans 1 Med vänlig hälsning Eva-Marie Netzén Enhetschef

8 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer IF/2016:187 Rapport personlig assistans från verksamheten till nämnden kvartal Förslag till beslut Informationen noteras till protokollet Sammanfattning Nämnden för Individ & Familjeomsorg ska varje kvartal få rapport om beslut avseende personlig assistans. Personlig assistans, timmar och kostnader per månad Beviljade personlig assistans: 11 (1 ny) Summa timmar per månad: 825 varav kommunen som utförare timmar per månad = 288 kr x 754 timmar= kr annan utförare timmar per månad = 288 kr x 71tim = kr Summa timmar tillfällig utökning: varav kommunen som utförare = 288 kr x timmar = kr annan utförare = 288 kr x 38 timmar = kr Avslag: 1 Skäl: tillhör ej personkrets eller har inte hjälpbehov som anses vara i sådan omfattning och av sådan kvalificerad och personlig karaktär att det gör dem berättigade till personlig assistans, utöver goda levnadsvillkor Delavslag: 2 Skäl: Ansökan går utöver goda levnadsvillkor Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Individ & Familjeomsorg Vera Lagerström /RedigerareTelefon/ 1 (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

9 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2)

10 TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Individ & Familjeomsorg Rapport om ej verkställda beslut enligt 9 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL 1 (2) Datum Förslag till beslut Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar förvaltningens skrivelse angående rapport avseende ej verkställda och överlämnar rapporten till kommunfullmäktige samt att den ställs till revisorernas förfogande. Sammanfattning Enligt 16 kap 6 f SoL och 28 f LSS har kommunerna skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och till de förtroendevalda revisorerna rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap 1 SoL och 9 LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts ska även de rapporteras. Rapportering ska ske på individnivå varje kvartal. I samband med rapporteringen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska kommunfullmäktige informeras. Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg, Funktionsstödsenheten, hade 30 september 2016, 12 beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader. Besluten gäller särskilt boende, boendestöd, korttidsvistelse samt avlösning i hemmet. Skäl till dröjsmålen - se bifogat beslutsunderlag. KUB1000, v2.0, Individ & Familjeomsorg Funktionsstödsenheten Eva-Marie Netzén Direkt Kungsbacka kommun Box Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5 Telefon Fax

11 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg, Funktionsstödsenheten, hade 30 september 2016, 28 beslut enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader. Besluten gäller bostad med särskild service, kontaktperson, avlösarservice, ledsagare, personlig assistans, daglig verksamhet och korttidsvistelse. Skäl till dröjsmålen - se bifogat beslutsunderlag. Rapportering avseende kvartal 3 har skett till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 14 oktober Beslutsunderlag Sammanfattning av ej verkställda beslut för de fyra senaste kvartalen, Funktionsstödsenheten Eva-Marie Netzén Enhetschef

12 Sammanfattning av ej verkställda beslut som har rapporterats till IVO, inspektionen för vård och omsorg, kvartal Typ av bistånd Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal LSS 9.9 Bostad med 14 (0 nya) 13 (1 ny) 13 (0 nya) 13 (1 ny) särskild service för vuxna 5 Tackat nej, saknar ledig 5 Tackat nej, saknar ledig 5 Tackat nej, saknar ledig 5 Tackat nej, saknar ledig bostad bostad bostad bostad 7 Saknar ledig bostad 7 Saknar ledig bostad 6 Saknar ledig bostad 0 Saknar ledig bostad 2 Verkställda 1 Avslutad på den enskildes 2 Annat skäl 1 Annat skäl begäran 6 Verkställda 1 Avlidit LSS 9.4 Kontaktperson 8 (5 nya) 3 (1 ny) 2 (1 ny) 1 (1ny) 1 Tackat nej 1 Annat skäl, vill avvakta 1 Avslutad på den enskildes 2 Annat skäl, vill avvakta 1 Avslutad på den enskildes begäran 5 Verkställda begäran 1 Verkställt 1 Avslutad, ej ansökt om 1 Annat skäl fortsatt insats LSS 9.3 Ledsagarservice 3 (3 nya) (2 nya) 1 Tackat nej 1 Avslutad pga annan insats 1 Tackat nej 1 Avslutad på den enskildes 1 Annat skäl begäran 1 Verkställt LSS 9.5 Avlösarservice 1 (ny) 2 (1 ny) Tackat nej 1 Tackat nej 1 Annat skäl 1 Avslutad på den enskildes 1 Avslutad pga annan insats begäran LSS 9.2 Personlig (ny) 1 assistans 1 Annat skäl 1 Annat skäl LSS 9.10 Daglig 2 (1 ny) 1 (0 ny) 4 (3 nya) 4 (0 nya) verksamhet 1 Avbrott i verkställigheten, 1 Avbrott i verkställigheten, 1 Avbrott i verkställigheten, 4 Annat skäl vill avvakta vill avvakta vill avvakta 1 Verkställt 3 Annat skäl

13 Typ av bistånd Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal LSS 9.6 Korttidsvistelse 2 1 (1 ny) 2 (2 nya) 6 (5 nya) 2 Verkställda 1 Resursbrist 1 Annat skäl 1 Tackat nej 4 Annat skäl 1 Verkställt 1 1 Verkställt 1 Verkställt SoL, korttidsvistelse läger 4 (4 nya) 4 Resursbrist, saknas lämplig personal SoL, Permanent bostad 2 (1 ny) 2 (1 ny) Tackat nej 1 Tackat nej, saknar ledig 1 Tackat nej, saknar ledig 1 Tackat nej, saknar ledig 1 Verkställt bostad bostad bostad 1 Verkställt SoL, Boendestöd 1 1 (1 ny) 5 (4 nya) 6 (2 nya) 1 Verkställt 1 Vill avvakta pga avgift 3 Resursbrist 1 Resursbrist 1 Annat skäl 4 Verkställt 1 Avslutad på den enskildes 1 Avslutad på den enskildes begäran begäran SoL, stödfamilj 2 (2 nya) Resursbrist, saknar lämplig 1 Avslutad, ej ansökt om personal fortsatt insats 1 Verkställt SoL, avlösning i hemmet ny) 1 Avslutad på den enskildes 1 Avslutad på den enskildes begäran begäran Ej verkställda beslut inkl avslutade ärenden som inte har verkställts Verkställda beslut

14 Åtgärder för att kunna verkställa de icke-verkställda besluten Lokalresursplanen är förvaltningens beställning till serviceförvaltningen utifrån beräknade behov. Förvaltningen deltar aktivt i planeringen kring nybyggnation. Ansvarig tjänsteman deltar i möten/har kontakt med serviceförvaltningen och byggande bolag för att så långt det är möjligt kunna påskynda processerna. Förvaltningen tar aktivt ställning till de förslag som kommer angående lämpliga placeringar. Erfarenheten de senaste åren är att byggnationen, trots god planering, blir kraftig framskjuten av olika skäl. Tre nya gruppbostäder blir klara för inflyttning i september i år, vilket kommer att påverka antalet ej verkställda beslut om boende. Svårigheter att rekrytera leder till bristen på personal, vilket fn påverkar hemteamets möjlighet att verkställa beslut om boendestöd. Eva-Marie Netzén Enhetschef

15 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer IF/2014:227 Ändring i Lokalplan avseende Anneberg från HVB till stödboende Förslag till beslut Nämnden för Individ & Familjeomsorg ger Service Fastigheter i uppdrag att ändra planeringen och kommande byggnationen av tomten i Anneberg, från att byggas till ett hem för vård och boende till ett stödboende. Sammanfattning Kungsbacka kommuns mottagande av ensamkommandebarn har som för övriga kommuner i landet drastiskt minskat. Behovet av HVB-platser har minskat men behovet av stödboendeplatser kommer att öka. Fokus på tillväxten för den befintliga verksamheten är att utveckla stödboenden, då arbetet kommer att handla om utveckling av befintliga placeringar och inte ökat basmottagande. Med stödboenden så kommer det att frigöras platser på befintliga och kommande HVB vilket gör att det skapas en boendekedja. Med denna bakgrund så anses det vara tryggast för nämnden att ändra inriktning på den tomt i Anneberg som det planeras ett HVB på till stödboende Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Beslutet skickas till Eva Apelvi IF Jessica Rönnerfors IF Karin Martinsson KLK Ulrika Granfors SE Fastigheter Maria Rosenberg SE Fastigheter Individ & Familjeomsorg Vera Lagerström /RedigerareTelefon/ 1 (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

16 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2)

17 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer IF/2016:193 Tidplan sammanträden Nämnden för Individ & Familjeomsorg Förslag till beslut Nämnden för Individ & Familjeomsorg fastställer sammanträdesdatum för nämnden, och sammanträdesdatum utskottet Individ & Familjeomsorg enligt redovisning i protokoll Nämnden för Individ & Familjeomsorgs planeringsdagar fastställs till 24 januari och 8 juni. Sammanfattning Onsdagar klockan 15 Sammanträde Onsdagar klockan 15 Sammanträde 4 januari 18 januari 24 januari - tisdag Planeringsdag 5 juli 19 juli 1februari 8 februari 15 februari 1 mars 8 mars 15 mars 29 mars 5 april 12 april 26 april 10 maj 24 maj annan lokal 31 maj 7 juni 8 juni torsdag 14 juni 21 juni Individ & Familjeomsorg Karolina Naij Ordinarie nämnd Ordinarie nämnd Ordinarie nämnd Ordinarie nämnd Planeringsdag Ordinarie nämnd 1 (2) 2 augusti 16 augusti 23 augusti 30 augusti 13 september 27 september 27 september obs oktober 18 oktober 25 oktober 8 november 22 november 29 november 6 december 13 december 20 december Ordinarie nämnd Ordinarie nämnd Ordinarie nämnd Ordinarie nämnd Ordinarie nämnd Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

18 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Karolina Naij Nämndsekreterare

19 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer IF/2016:192 Redovisning inkomna skrivelser, oktober 2016 Förslag till beslut Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen Sammanfattning Följande handlingar är inkomna/upprättade under juni-september 2016 Beskrivning Inkom Tillhör ärende Ärendemening KF 130 Svar på motion om hälsoundersökning av asylsökande ensamkommande (SD) Svar på motion om hälsoundersökning av asylsökande ensamkommande Protokollsutdrag KS 194 Boende för nyanlända som har fått uppehållstillstånd Skrivelse om boende för nyanlända som fått uppehållstillstånd IF IF IF/2016:179 Beslut från Kommunstyrelsen rörande boende för nyanlända som har fått uppehållstillstånd IF/2016:179 Beslut från Kommunstyrelsen rörande boende för nyanlända som har fått uppehållstillstånd. Individ & Familjeomsorg Karolina Naij (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

20 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Inrapportering till Sveriges kommuner och landsting (SKL) gällande vård och behandling för missbruk och beroende! Beslut från IVO att avsluta tillsynsärende Bukärrs stödboende, Dnr / Beslut från IVO att avsluta tillsynsärende på Bukärr HVB, Dnr / IF/2016:181 Inrapportering till Sveriges kommuner och landsting (SKL) gällande vård och behandling för missbruk och beroende IF/2016:161 IVO Inspektion- Stödboende Bukärr Dnr / IF/2016:162 IVO inspektion Bukärr HVB Dnr /2016 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Karolina Naij Nämndsekreterare

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta Gustafsson (L) 24 november 2016

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta Gustafsson (L) 24 november 2016 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-11-04 Nämnden för Funktionsstöd Sammanträde 2016-11-17 klockan 15. Teknikgatan 12, Kungsbacka Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta

Läs mer

Nämnden för Individ & Familjeomsorg. Klockan , ajournering klockan Kungsbacka

Nämnden för Individ & Familjeomsorg. Klockan , ajournering klockan Kungsbacka KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Näsbofjorden, Teknikgatan 12, Kungsbacka Klockan 15 17.50, ajournering klockan 16.20 16.40. ande Ledamöter Karl-Erik Sundvall (M), ordförande

Läs mer

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD)

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Teknikgatan 12 Klockan 15-17 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S), vice ordförande Bo

Läs mer

Nämnden för Äldreomsorg

Nämnden för Äldreomsorg KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnden för Äldreomsorg Sammanträde onsdagen den 28 januari 2015, klockan 14 i Stora Borg, Borgmästaregatan 5, Kungsbacka 1 (2) Ärende 1 Val av justerare och bestämmande av tid för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2017-01-25 6 (19) 3 Dnr KS 2016/238 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service

Läs mer

Sammandrag av rapporteringen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS i Nacka för tidpunkten

Sammandrag av rapporteringen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS i Nacka för tidpunkten 2015-10-28 1 (5) ÄLN 2015/10-739 SOCN 2015/25-709 KFKS 2015/37-709 Äldrenämnden Socialnämnden Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Rapportering enligt 16 kap 6 f-h SoL och 28 f-g LSS av ej verkställda

Läs mer

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen.

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-10-07 Blad 7 Ks 142 Au 120 Dnr 157/2014-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 Från socialnämndens sammanträde

Läs mer

Nämnden för Funktionsstöd. Ajournering 16:

Nämnden för Funktionsstöd. Ajournering 16: KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Teknikgatan 12 Klockan 15-18:20 Ajournering 16:30-16.50 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S), vice ordförande

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år Dnr 263/

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år Dnr 263/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-03-01 Blad 13 Ksau 32 Dnr 263/2015-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år 2015 Från socialnämndens

Läs mer

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-08-17 18 Sn 123 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Beslut Godkänna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt

Läs mer

Ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2017

Ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Britt Kronberg 2017-04-10 SN 2017/0238.11.01 0480-450956 Socialnämnden Ej verkställda 1:a kvartalet 2017 Förslag till Socialnämnden ar att godkänna informationen

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Återrapportering förvaltningsbudget Förslag till beslut Informationen noteras till protokollet.

TJÄNSTESKRIVELSE. Återrapportering förvaltningsbudget Förslag till beslut Informationen noteras till protokollet. TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-02-23 Diarienummer FS/2017:10 Återrapportering förvaltningsbudget 2017 Förslag till beslut Informationen noteras till protokollet. Sammanfattning Verksamhet Budget 2017 Boende

Läs mer

Nämnden för Funktionsstöd

Nämnden för Funktionsstöd KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnden för Funktionsstöd Sammanträde 28 augusti 2014, klockan 13 Fullmäktigesalen, Stadshuset, Kungsbacka Ärende Sid Beslutsförslag 1 Val av justerare och tid för justering Gunilla

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Nämnden för Individ & Familjeomsorg. Kalle Sundvall (M), ordförande Daniel Kvist (KD), vice ordförande Elisabeth Lyckevall (S) Carita Boulwén (SD)

Nämnden för Individ & Familjeomsorg. Kalle Sundvall (M), ordförande Daniel Kvist (KD), vice ordförande Elisabeth Lyckevall (S) Carita Boulwén (SD) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Aspen, Sjöallén 9 D, Kungsbacka Klockan 15-18.05 ande Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Daniel Kvist (KD), vice ordförande Elisabeth

Läs mer

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut. tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten till kommunfullmäktige

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut. tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten till kommunfullmäktige 2upealue ÄLDRENÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 20 15-1 1-19 ALN-2015-0119.30 Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal 1 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal 1 2015) Kommunstyrelsen 2015-07-09 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (3) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

Protokoll. Kommunens socialnämnd är skyldig att anmäla riu IVO - Inspektionen för

Protokoll. Kommunens socialnämnd är skyldig att anmäla riu IVO - Inspektionen för Kristinehamns kommun Socialnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2015-11-05 Sida 9(18) Sn/2015:353 SNau 141 Rapport ej verkställda beslut kvartal 3 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan Kungsbacka. Bo Dahlström (M)

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan Kungsbacka. Bo Dahlström (M) Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Borg, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka Klockan 16-17.50 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 2 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 2 2015) Kommunstyrelsen 2015-09-15 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal ) Kommunstyrelsen 2016-08-24 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Nämnden för Funktionsstöd. Sammanträde 26 mars 2015 klockan 15 Sjöallén 9D, Kungsbacka

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Nämnden för Funktionsstöd. Sammanträde 26 mars 2015 klockan 15 Sjöallén 9D, Kungsbacka KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-03-18 Nämnden för Funktionsstöd Sammanträde 26 mars 2015 klockan 15 Sjöallén 9D, Kungsbacka Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Ingrid

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 16 juni 2016 klockan 9 Kommunfullmäktigesalen. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 16 juni 2016 klockan 9 Kommunfullmäktigesalen. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-06-07 Kommunfullmäktige Sammanträde 16 juni 2016 klockan 9 Kommunfullmäktigesalen 1. Val av justerare och tid för justering Eva Borg (S) och Ulrika Landergren (L)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2017

Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Elisabeth Karlsson 2017-05-15 Socialnämnden Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2017 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att godkänna rapporten över ej verkställda

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014 SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2014-04-24 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap

Läs mer

Bakgrund ÄLN 2015/ SOCN 2015/ AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709

Bakgrund ÄLN 2015/ SOCN 2015/ AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709 2016-07-29 1 (6) ÄLN 2015/10-739 SOCN 2015/25-709 AFN 2016/58 KFKS 2015/37-709 Äldrenämnden Socialnämnden Arbets- och företagsnämnden Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Rapportering enligt 16 kap 6

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal ) Kommunstyrelsen 2016-12-21 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

överlämna rapporten inklusive bilagor till kommunfullmäktige.

överlämna rapporten inklusive bilagor till kommunfullmäktige. .gn sia a KOMMUN OMS ORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer 26-3-6 OSN-25-258 Omsorgsnämnden Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal ) Kommunstyrelsen 2017-02-16 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut första kvartalet 2016

Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut första kvartalet 2016 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Bengt Ehlin 2016-04-21 SCN-2016-0158 Socialnämnden Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut första kvartalet 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

11 maj klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A

11 maj klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sjöallén 9D, Kungsbacka Klockan 15-18.50 Ajournering 16.50-17.10 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S),

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Taxa för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade () m.m. i Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-05-29 21, Dnr 2011/454 KS 111

Läs mer

Omvärlds- och nulägesanalys avseende ensamkommande barn

Omvärlds- och nulägesanalys avseende ensamkommande barn Nämnden för Individ & Familjeomsorg PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2017-04-05 42 Omvärlds- och nulägesanalys avseende ensamkommande barn Beslut Nämnden noterar informationen i protokollet. Nämnden för Individ

Läs mer

Förslag till kommunfullmäktige

Förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(2) 166 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL) kvartal 1, 2016 (KSKF/2016:6) Beslut

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal ) Kommunstyrelsen 2016-03-23 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut andra kvartalet 2016

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut andra kvartalet 2016 Uppsala ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Johan Rubbestad Lilja 2016-08-18 ALN-2016-0106 Äldrenämnden Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut andra kvartalet 2016 Förslag

Läs mer

Nämnden för Funktionsstöd

Nämnden för Funktionsstöd KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnden för Funktionsstöd Sammanträde 22 januari 2014, klockan 15 Stora Borg, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka 1 (2) Datum 2014-01-10 Ärende Sid Beslutsförslag 1 Val av justerare

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal ) Kommunstyrelsen 2016-08-25 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (3) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. (AU 325) KS 2015-177

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. (AU 325) KS 2015-177 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-12-01 284 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. (AU 325) KS 2015-177 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20

Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20 Beslutande Åke Bertils (S) ordförande Sigbritt Persson (S) Lisbeth

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal ) Kommunstyrelsen 2017-03-17 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (3) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

L SOLLENTUNA m FÖRFATTNINGSSAMLING

L SOLLENTUNA m FÖRFATTNINGSSAMLING L SOLLENTUNA m Taxa för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade () m.m. i Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-05-29 21, Dnr 2011/454

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S), vice ordförande Bo Dahlström (M) Heidi Sjöstedt (M) Harri Lötjönen (MP))

Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S), vice ordförande Bo Dahlström (M) Heidi Sjöstedt (M) Harri Lötjönen (MP)) Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-13 Plats och tid Säröhus, Säröhusvägen 12, Särö Klockan 13-16.35 Ajournering 14.40-15.00 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar

Läs mer

82 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4, 2015 (KSKF/2015:6)

82 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4, 2015 (KSKF/2015:6) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-04-12 Sida 1(2) 82 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4, 2015 (KSKF/2015:6) Beslut

Läs mer

Det senaste kvartalet var det totalt 17 beslut som inte verkställts inom tre månader. Anledningen till att besluten inte verkställdes var:

Det senaste kvartalet var det totalt 17 beslut som inte verkställts inom tre månader. Anledningen till att besluten inte verkställdes var: upplate ÄLDRENÄMNDEN 5(10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2016-11-24 UPPSALA KOMMUNSTYRELSE Ink 2016-12- 07 176 i 'Diarlenr. i W-2,0/C I,Zbe 3 33 pktbil. Ej verkställda gynnande beslut 2016 ALN-2016-0106

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA 2013-01-23. 08.30 ca 15:00. Plats OBS! Ebelingrummet, Stadshuset. Erika Rydja Sandvik (FP) 2:e vice ordf.

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA 2013-01-23. 08.30 ca 15:00. Plats OBS! Ebelingrummet, Stadshuset. Erika Rydja Sandvik (FP) 2:e vice ordf. 1 Sammanträde med Enligt uppdrag Sammanträdesdatum OBS! KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA 2013-01-23 Vuxennämnden Ordföranden Onsdagen den 30 januari 2013 klockan 08.30 ca 15:00 Plats OBS! Ebelingrummet,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Tid Måndagen den 12 december 2016 kl 13.00 Plats Konferensrum 128, kommunhuset, Sundsgatan 29,

Läs mer

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan , ajourneras Kungsbacka

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan , ajourneras Kungsbacka KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Näsbofjorden,Teknikgatan 12, Kungsbacka Klockan 15-17.50, ajourneras 16.30-16.45 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Maria Kuisma 2015-01-22 SCN-2015-0090 administratör

Handläggare Datum Diarienummer Maria Kuisma 2015-01-22 SCN-2015-0090 administratör SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Maria Kuisma 2015-01-22 SCN-2015-0090 administratör Socialnämnden Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 och 16 kapitlet 6

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 1 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 1 2015) Kommunstyrelsen 2015-07-09 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Marie Andersson (C), måndag 16 november kl. 15

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Marie Andersson (C), måndag 16 november kl. 15 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-11-04 Familjeomsorg Sammanträde 2015-11-11 klockan 15:00 Näsbofjorden, Teknikgatan 12 1. Val av justerare och tid för justering Marie Andersson (C), måndag 16 november

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD) 1(29) Kommunstyrelsens omsorgsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 11.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, 90-92

Läs mer

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV)

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-12 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm

Läs mer

176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5)

176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5) Beslut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Lena Kandergård (S), 1:e vice ordförande Börje Wahlund (M),

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal KS

Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal KS Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal 2 2016 23 KS 2016.286 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-11-28 229 Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal 2 2016 (KS 2016.286) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Datum låta expediera rapport och missiv till kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige.

Datum låta expediera rapport och missiv till kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige. Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Karlsson Elisabeth Datum 23-8-22 Diarienummer NHO-23-5.3 Nämnden för hälsa och omsorg Ej verkställda gynnande beslut Förslag till beslut

Läs mer

Avgifter. inom Funktionsstöd 2015

Avgifter. inom Funktionsstöd 2015 Avgifter inom Funktionsstöd 2015 Du betalar en avgift för den hjälp du får Du som får hjälp av hemtjänsten betalar en avgift för den omsorg och service du får. Hur mycket du betalar i omsorgsavgift beror

Läs mer

Delredovisning av tillsynsfrekvens samt resultat från genomförd tillsyn enligt alkoholoch tobakslagen

Delredovisning av tillsynsfrekvens samt resultat från genomförd tillsyn enligt alkoholoch tobakslagen TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-06-07 Diarienummer FS/2016:122 Delredovisning av tillsynsfrekvens samt resultat från genomförd tillsyn enligt alkoholoch tobakslagen Förslag till beslut Nämnden för Funktionsstöd

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde klockan 18:00 Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset. Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde klockan 18:00 Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset. Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-11-29 Kommunfullmäktige Sammanträde 2016-12-06 klockan 18:00 Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset Ärende 1. Val av justerare och tid för justering Beteckning Förslag

Läs mer

Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende

Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2016-12-15 9 (xx) Dnr SN 2016/245 Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende Sammanfattning

Läs mer

AU 6:15 Dnr. KS 2012/

AU 6:15 Dnr. KS 2012/ ÖSTERÅKERS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-20 AU 6:15 Dnr. KS 2012/0160-739 Utdrag: akten, KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Ulf Persson (C) 14-16 Stellan Petré (C) 17-27

Ulf Persson (C) 14-16 Stellan Petré (C) 17-27 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Blåvingevägens äldreboende, Blåvingevägen 33, Vallda Klockan 14-17 ande Ledamöter Marianne Kierkemann (M), ordförande Christian Haneson

Läs mer

AVGIFTER. inom omsorgen om personer med FUNKTIONSNEDSÄTTNING

AVGIFTER. inom omsorgen om personer med FUNKTIONSNEDSÄTTNING AVGIFTER inom omsorgen om personer med FUNKTIONSNEDSÄTTNING 20 6 avgifter funktionsnedsättning AVGIFTER FÖR DIG SOM ÄR UNDER 65 ÅR OCH HAR OMSORGS- OCH STÖDINSATSER Här presenteras kortfattat de oftast

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. KS 2015-177

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. KS 2015-177 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 161 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. KS 2015-177 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg 2015

Avgifter Vård och omsorg 2015 Avgifter Vård och omsorg 2015 Information om avgifter Socialförvaltningens möjlighet att ta ut avgifter inom äldreomsorg regleras i socialtjänstlagen 8 kap. I lagen regleras den högsta avgift som en kommun

Läs mer

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan Ajournering Kungsbacka

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan Ajournering Kungsbacka KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Näsbofjorden, Teknikgatan 12, Kungsbacka Klockan 15 17.20 Ajournering 16.15-16.35 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent

Läs mer

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan Ajournering Kungsbacka. Harri Lötjönen (MP)

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan Ajournering Kungsbacka. Harri Lötjönen (MP) Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Borg, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka Klockan 15-18.30 Ajournering 16.40-17 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande

Läs mer

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Sociala enheten 2007:6 Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt

Läs mer

Stora Borg, Borgmästaregatan 5, Kungsbacka

Stora Borg, Borgmästaregatan 5, Kungsbacka Nämnden för Äldreomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Stora Borg, Borgmästaregatan 5, Kungsbacka Ledamöter Marianne Kierkemann (M), ordförande Ann Molander (FP) vice

Läs mer

Nämnden för Funktionsstöd

Nämnden för Funktionsstöd KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sammanträde 17 september 2014, klockan 15 Fullmäktigesalen, Stadshuset, Kungsbacka Ärende Sid Beslutsförslag 1 Val av justerare och tid för justering Kent Stenhammar (S), klockan

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen den 4 februari 2016 kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, ordf, S Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Hans Karlsson,

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

KS DECEMBER 2013

KS DECEMBER 2013 KS 20 18 DECEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2013-11-21 Diarienummer KSN-2013-1162 Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)

Läs mer

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Kungsbacka. Marianne Kierkemann (M)

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Kungsbacka. Marianne Kierkemann (M) Nämnden för Äldreomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid ande Övriga närvarande Fullmäktigesalen, Stadshuset, Kungsbacka Ledamöter Marianne Kierkemann (M), ordförande Ann Molander (FP), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

Trädgårdarna, vård- och omsorgsboende i Örebro kommun, Hedvägen 55, Örebro

Trädgårdarna, vård- och omsorgsboende i Örebro kommun, Hedvägen 55, Örebro KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Beslutande Trädgårdarna, vård- och omsorgsboende i Örebro kommun, Hedvägen 55, Örebro Ledamöter Marianne Kierkemann (M), ordförande Christian

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Beslutande ledamöter Martina Johansson (C), ordf. Tommy Setzman (S) Dan Larson (M) Birgitta Pettersson (M) Lena Mobrand (KD) Ricken Svensson-Nyquist

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-11-26. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering. 6 Ny motion om särskilda boenden för äldre KS 15/428

Sammanträdesdatum 2015-11-26. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering. 6 Ny motion om särskilda boenden för äldre KS 15/428 KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-26 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 26 november 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Delegationsordning. Omsorgsnämnden

Delegationsordning. Omsorgsnämnden Delegationsordning Omsorgsnämnden Delegationsordning antagen av omsorgsnämnden 2016-06-15 85. Ersätter delegationsordningen beslutad 2015-06-10. Delegationsordningen reglerar vem eller vilka som har rätt

Läs mer