VARFÖR GENOMFÖRS DHR-PILOTUNDER-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARFÖR GENOMFÖRS DHR-PILOTUNDER-"

Transkript

1 INFORMATION TILL STUDIEDELTAGARE VAD ÄR DIGITAL HEALTH REVOLUTION (DHR) DVS. DIGITAL HÄLSOREVOLUTION -PILOTSTUDIEN? Flera nya teknologiska möjligheter till uppföljning av hälsa och välbefinnande utvecklas. Dessutom samlas det in mycket direkt eller indirekt hälsorelaterad digital information om medborgare. Denna information har en betydande potential för att främja hälsan, men är i det nuvarande läget till stor del outnyttjad. Digital Health Revolution (DHR) -projektets (http://www.digitalhealthrevolution.fi/) syfte är att utveckla och testa metoder som kan hjälpa befolkningen att i framtiden främja och bibehålla sin hälsa. I DHR-projektet sammanställs systematiskt information från olika källor, inklusive individens genominformation, uppföljningsdata om hälsa och välbefinnande samt uppgifter relaterade till vardagsbeteende, dvs. individens digitala fotspår. Det långsiktiga målet är att bearbeta den individuella hälsoinformationen till individens och samhällets nytta i form av nya tjänster. DHR-projektet förenar flera universitets och forskningsinstitutioners spetskompetens inom olika områden av digital hälsa. I projektet ingår experter inom bl.a. genforskning, laboratoriemedicin, hälsobeteende, fysisk träning, mobila tjänster, hälsosensorer och användarcentrerad tjänsteutveckling. Syftet med pilotstudien, som genomförs inom ramen för DHR-projektet, är att utveckla och testa metoder för en helt ny, djuplodande hälso- och livsstilskartläggning. Det långsiktiga målet är att utreda om information från denna typ av kartläggning samt livsstilscoaching som baseras på den kan användas för att påverka riskfaktorer för sjukdomar, förebygga sjukdomar och förbättra individens motivation att genomföra livsstilsförändringar. Personer som undersöks i DHR-pilotstudien får betydligt mer information om sin hälsa jämfört med traditionella hälsoundersökningar och epidemiologiska studier. Uppgifter som samlas in under studien sparas på studiedeltagarens elektroniska hälsokonto (vid behov med hjälp av mobilteknologi). I studien utvecklas metoder med vilka individens risk att insjukna kan bestämmas. Detta gäller speciellt sådana multifaktoriella sjukdomar som kan förebyggas med hälsosam livsstil. Syftet är att förbättra deltagarnas förståelse av sitt hälsotillstånd och eventuella hälsorisker samt att utöka deltagarnas intresse för sin hälsa och för att följa dess utveckling. Deltagarna instrueras också i att följa upp faktorer som är centrala för deras hälsa och välbefinnande. Dessutom får deltagarna coaching baserat på sina undersökningsresultat; med hjälp av information och coachingen kan deltagarna göra livsstilsförändringar som påverkar hälsan i positiv riktning. Vidare eftersträvar studien att undersöka hur studiedeltagarna upplever insamlandet och mottagandet av sådan information. 1 Studiedeltagarna får information om sin individuella risk att insjukna i kranskärlsjukdom samt i fortsättningen även i andra multifaktoriella sjukdomar och tillstånd, såsom andra hjärt- och kärlsjukdomar, typ II diabetes, fetma och förhöjt blodtryck. Riskbedömningen baseras på genominformation från blodprov, på hälsoinformation från hälsokontrollens resultat, på bedömning av biologiska prov samt på svar i frågeformuläret. Dessutom får deltagarna handledning och coaching i livsstilsfrågor från en coach (personlig tränare) som utnyttjar den under studiens gång fördjupade kunskapen om deltagarens hälsa och levnadsvanor. Alla uppgifter och prov som samlats in inom ramen för studien överförs med studiedeltagarens tillstånd till en biobank, och kan därmed användas vidare i studier relaterade till uppkomsten, förebyggandet och behandlingen av folksjukdomar. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts koordinerande etiska kommitté har utvärderat DHR-pilotstudiens forskningsplan och instruktioner till deltagare och avgett ett positivt utlåtande om studien. VARFÖR GENOMFÖRS DHR-PILOTUNDER- SÖKNINGEN? Medicinen går i riktning mot förebyggande av sjukdomar och mot hälsouppföljningar, som är individuellt anpassade och som befrämjar individens aktiva deltagande. Med detta nya tillvägagångssätt eftersträvas att befrämja hälsan och att ingripa i hälsoproblem och sjukdomssymptom i ett så tidigt skede som möjligt, samt att erbjuda individuell hälsouppföljning och individuella hälsoråd. Vidare är syftet att stärka individens vilja att följa med sin hälsa och sitt välbefinnande bl.a. med hjälp av nya digitala metoder, att motivera individen att ta ansvar för sitt välbefinnande och sin hälsa, samt att genomföra livsstilsförändringar som främjar dessa. Omfattande laboratorieundersökningar och genetiska undersökningar erbjuds redan nu av privata aktörer, och utbudet av dessa tjänster förväntas öka och bli alltmer mångformiga. Inom hälsovården utnyttjas den här typen av djuplodande undersökningar dock i liten omfattning. I DHRpilotundersökningen testas en helt ny, djuplodande hälsooch livsstilskartläggning. Utnyttjandet av denna djuplodande informationen inom hälsovården kan hjälpa till med att hitta personer som besitter en hög risk att insjukna i exempelvis kranskärlssjukdom. Dessa personer med hög risk kunde ges individuella livsstilsrekommendationer för att förebygga sjukdom, samt vid behov få tillgång till läkemedel i tid. Å andra sidan kunde en mer exakt riskbedömning minska onödig medicinering av personer, för vilkas del riskbedömningen, som baserar sig på den djuplodande

2 hälsoundersökningen, visar att risken för insjuknande är lägre än den generella risken. Utöver bättre vård antas ett sådant tillvägagångssätt även leda till framtida kostnadsbesparingar: en del av de för samhället dyra insjuknandena kan förebyggas, och patienterna kan erbjudas lämpligt stöd och exakt den typ av förebyggande insatser och behandlingar som gynnar dem mest. STUDIENS LÄNGD Studiedelatagarna medverkar i forskningen i 16 månaders tid ( ). Prov och uppgifter som samlas in i studien analyseras, och ytterligare finansiering söks till studien under år Studiedeltagarna kan med sitt godkännande inbjudas till uppföljningsundersökningar, för vilket ett separat samtycke bes. VEM KAN DELTA I STUDIEN? Deltagare rekryteras bland anställda för företagskunderna för Mehiläinens arbetshälsovård. För att trygga deltagarnas säkerhet och för att säkerställa att studien lyckas, utesluts personer som inte uppfyller alla urvalskriterier för deltagande. Studiedeltagarna bör vara friska och år gamla vid studiens början. Personer kommer att uteslutas om de lider eller tidigare har lidit av någon allvarlig sjukdom som de får eller har fått behandling eller läkemedel för. Gravida kvinnor kan inte delta i studien, och deltagare som blir gravida under studietiden ombes att anmäla detta omedelbart till studiens koordinator. Deltagarna bör ha tillgång till en högst två år gammal Android eller iphone -smarttelefon (närmare information över lämpliga smarttelefonmodeller och mobiloperativsystem finns i det elektroniska frågeformuläret på https://dhr.fimm.fi) samt internetuppkoppling. Identiska tvillingar kan endast delta i studien om båda ger sitt samtycke. Forskningsdata samlas in med tillhjälp av (elektroniska) frågeformulär, hälsokontroller, blod- och urinprov som tas i samband med hälsokontrollerna, saliv- och avföringsprov som deltagarna tar själva, uthållighetsmätningar utförda av coachen, samt bl.a. en elektronisk sensor (aktivitetsmätare), som mäter fysisk aktivitet och sömn. Dessutom insamlas data relaterad till det så kallade digitala fotspåret, som studiedeltagarna själva införskaffar och överlämnar till forskningsgruppen. Insamlandet av denna indirekta hälsoinformation kan bidra till tolkningen av den direkta hälsoinformationen och till utvecklingen av framtida verktyg för hälsouppföljning. En del av studiedeltagarna kommer att intervjuas under studietiden om sina erfarenheter av användningen av elektroniska sensorer och smarttelefonapplikationer. Detta är viktigt speciellt för utvärderingen av fördelarna med dessa instrument. Varje studiedeltagare deltar i sammanlagt fem undersökningstillfällen: i början av studien samt ungefär 4, 8, 12 och 16 månader efter den första undersökningen. Varje undersökningstillfälle består av tre separata delar: 1) en hälsokontroll som genomförs på mottagningen; blod- och urinprov tas i samband med detta, 2) ett (elektroniskt) frågeformulär samt 3) saliv- och avföringsprov som deltagaren själv tar. Fyra gruppmöten arrangeras för studiedeltagare (ungefär efter 4, 8, 12 och 16 månader efter det första undersökningstillfället). I samband med dessa genomför en coach konditionstest. I gruppmötena ges deltagarna dessutom information om bl.a. studien, om sina resultat samt om olika teman kring hälsa och välbefinnande. Under gruppmötena har deltagarna möjlighet att ställa frågor och att diskutera sina resultat med läkare, studiesköterskan och/eller coachen. För att spara på deltagarnas tid, organiseras informations- och handledningstillfällena samt intervjuerna i samband med undersökningstillfällena och gruppmötena. Den preliminära tidtabellen för studien finns på DHR-pilotstudiens webbsida https://www.fimm.fi/fi/dhr. En detaljerad tidtabell samt tiden och platsen för gruppmötena finns i fortsättningen uppdaterade på hälsokontot (https://dhr.fimm.fi) Man kan ta reda på om man är lämplig som studiedeltagare genom att fylla i det elektroniska frågeformuläret på följande adress: https://dhr.fimm.fi (mer detaljerade instruktioner finns i den bifogade inbjudan). Deltagandet i studien förutsätter att samtycke ges till punkterna 1-5 i Samtycke till DHR-pilotstudien -formuläret, samt att samtycke ges till att prov och uppgifter som samlas in under studien förs över till en biobank och användningen av dessa i biobankforskning. VILKA UNDERSÖKNINGAR INGÅR I STU- DIEN? 2 Studiedeltagarna förväntas använda bl.a. en sensor, som mäter fysisk aktivitet och sömn (de 12 sista månaderna av studien), samt eventuellt även andra instrument för självmätning. Data som sparas med sensorer och mätare samlas in för att användas av forskare och coacher, men även studiedeltagare får tillgång till dessa uppgifter. Data om det digitala fotspåret samlas in med applikationer och program installerade på smarttelefonen och datorn under studiens 12 sista månader. Dessutom önskas att studiedeltagarna tillförser data från sina digitala tjänster både i början av studien (historik från föregående 16 månader, om dessa tidigare uppgifter finns) och i slutet av studien (data som ackumulerats under den 16 månader långa studieperioden).

3 UTFÖRLIGARE INFORMATION OM UNDER- SÖKNINGSBESÖKENS OLIKA DELAR 1 HÄLSOKONTROLL En hälsovårdare mäter längd, vikt, midje- och höftomfång, blodtryck och puls. I anslutning till hälsokontrollen tas blodprov för följande analyser: totalkolesterol, HDLkolesterol (det s.k. goda kolesterolet), LDL-kolesterol (det s.k. onda kolesterolet), triglycerider (blodfettvärde), blodsocker, hscpr (inflammationsvärde), glutamyltransferas (GT, levervärde), liten blodbild och trombocyter, apolipoprotein A1 och apolipoprotein B (riskestimat för kranskärlsjukdom), tyreotropin (TSH, sköldkörtelns funktionsmått) och D-vitamin. Dessutom isoleras DNA ur blodprovet, eftersom individens ärftliga risk för olika sjukdomar kan uppskattas genom att analysera DNA. I riskbedömningen utnyttjas regioner i DNA som i tidigare forskning har påvisats vara kopplade till vissa vanliga sjukdomar och riskfaktorer, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, typ II diabetes, högt blodtryck och fetma/ övervikt. Urinprovet som ges i anslutning till hälsokontrollen analyseras med hjälp av en kemisk screening. Hälsokontroller anordnas i Helsingfors fr.o.m. oktober Studiedeltagare kan själva välja en lämplig tid för hälsokontrollen. Tider erbjuds bara vissa dagar och endast på morgonen och på förmiddagen. Mer detaljerade instruktioner för tidsbokning finns i den bifogade inbjudan. 2 FRÅGEFORMULÄR Frågeformuläret används för att klarlägga faktorer som är kopplade till multifaktoriella sjukdomar (såsom hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes) och deras riskfaktorer (exempelvis övervikt och högt blodtryck). Sådana faktorer är exempelvis mat- och motionsvanor, rökning och alkoholbruk samt studiedeltagarens och nära släktningars sjukdomar. Dessutom utreds bl.a. studiedeltagarens allmänna hälsotillstånd, psykiska välbefinnande, sömn, personlighetsdrag, sätt att följa upp hälsan samt förväntningar och attityder angående livsstilscoaching och hälsoteknologi. Frågeformuläret fylls i elektroniskt före hälsokontrollen på https://dhr.fimm.fi eller vid behov på mottagningen före hälsokontrollen.3 PROV SOM DELTAGARNA TAR SJÄLVA OCH SJÄLVMÄTNING I samband med hälsokontrollen får studiedeltagare provtagningsrör och instruktioner för provtagning och förvaring av saliv- och avföringsprov. Från avföringsprovet kan tarmmikroflorans mångfald och mängd bestämmas. Tarmmikrofloran är en betydelsefull faktor för hälsa och välbefinnande. Från salivprov kan halten av kortisol, som ger information om psykisk och fysisk belastning, bestämmas. Avförings- 3 och salivprov hämtas från studiedeltagarens arbetsplats eller lämnas in till en given Mehiläinen läkarcentral. Vid första gruppmötet får samtliga studiedeltagare tillgång till en elektronisk sensor som mäter bl.a. fysisk aktivitet och sömn. Deltagarna erbjuds även en möjlighet att få tillgång till andra instrument för självmätning. UTFÖRLIGARE INFORMATION OM MÄT- NINGAR SOM COACHEN GENOMFÖR Coachen mäter studiedeltagarens uthållighet i vila med ett konditionstest som uppskattar maximal syreupptagningsförmåga (VO 2 max). UTFÖRLIGARE INFORMATION OM UPPSAM- LING AV DET DIGITALA FOTSPÅRET Studiedeltagarna instrueras att samla in data om sitt digitala fotspår. Dessa används i strävan efter att bättre förstå studiedeltagarnas levnadsvanor samt vecko- och dygnsrytm och omfattar information om dagligvaruinköpsuppgifter som fås från S-kanava och K-plussa-tjänsten. Inköpsuppgifter som fås via S- och K-grupperna bearbetas så att en överblick över deltagarens kost (inte enstaka inköp) kan skapas. Data samlas in över sammanlagt 32 månader: 16 månader före studiens början och 16 månader under studiens gång. Deltagarna skickar informationsbegäran enligt särskilda instruktioner från forskningsgruppen. Elektroniska filer laddas upp genom pilotstudiens webbsida, och eventuella uppgifter som fåtts i pappersversion levereras till forskningsgruppen. Deltagarna har möjlighet att gå igenom data som fåtts genom informationsbegäran och ta bort uppgifter som de klassificerar som känsliga innan informationen överlämnas. Kostnader som uppstår i samband med att skaffa fram eller skicka informationsbegäran ersätts mot betalningsbevis i original. Vid det första gruppmötet kommer deltagare att ombes installera Moves-smarttelefonapplikationen, som samlar in data om tidsanvändning (tid som spenderas hemma/i transportmedel/på jobbet/i affären/med fritidsintressen) och fysisk aktivitet. Förväntningen är att studiedeltagare gör data från applikationen tillgänglig för DHR-pilotstudien. I samband med dataöverföring raderas positionsuppgifter samt andra uppgifter som är känsliga eller som kan identifiera individen. Dessutom ombeds deltagarna att installera RescueTIme-applikationen på sin smarttelefon/dator. Applikationen klassificerar tidsinformation vid data- och nätanvändning. Applikationen tar fram också en s.k. produktivitetsrapport, som jämför studiedeltagarens eget mål med sin tidsanvändning med den faktiska tidsanvändningen.

4 VILKA FORSKNINGSRESULTAT GÖRS TILL- GÄNGLIGA TILL DELTAGAREN? Studiedeltagarna får efter det andra undersökningstillfället (vid det första gruppmötet) en sammanfattning av sina svar i frågeformuläret, resultaten från de viktigaste kliniska mätningarna och laboratorieundersökningarna från det första och andra undersökningstillfället, samt resultaten från den konditionsmätning som genomförs i vila. Deltagarna får resultaten från dessa mätningar och analyser även efter det tredje, fjärde och femte undersökningstillfället. Efter det andra undersökningstillfället får deltagarna en egen riskbedömning, som baseras både på traditionella och ärftliga riskfaktorer och som uppskattas baserat på svar på frågeformuläret, från de kliniska mätningarna och från laboratorieprov som gjorts i samband med hälsokontrollerna. Läkaren informerar om betydelsen av riskbedömningen till deltagarna vid det första gruppmötet. Dessutom kan deltagarna ges information om sådana ärftliga faktorer som påverkar den individuella responsen på kost. Exempel på dessa är variation i arvsmassans regioner som påverkar metabolismen av D-vitamin och upptaget av laktos. Deltagarna får inte detaljerade resultat från genomanalysen, eftersom de genomförda analyserna inte är diagnostiska laboratorieundersökningar för kliniskt bruk, utan test som fortfarande är vid forskningsstadiet. Deltagarna får data som lagrats av den elektroniska sensorn och andra eventuella instrument för självmätning samt data om sitt digitala fotspår. Till varje deltagare öppnas ett personligt elektroniskt hälsokonto, som används för att göra resultaten tillgängliga efter det andra undersökningstillfället och det första gruppmötet. Deltagarna får efter studiens slut behålla sitt hälsokonto samt den information och de resultat som lagrats in där. DHR-pilotstudien ansvarar inte för vård av sjukdomar eller för att säkerställa vård. Dock hänvisas deltagaren till uppföljningsundersökningar vid arbetshälsovården vid behov. Ifall resultat från undersökningar tyder på att det behövs omedelbar behandling, tar arbetshälsovården kontakt med studiedeltagaren. Läkare tolkar resultaten från mätningar och analyser och bedömer behovet av eventuell behandling och handledning i levnadsvanor. Behandlingen baseras på läkarens övervägande i enlighet med God medicinsk praxisrekommendationerna. HANTERING AV PROV, DATA OCH FORSK- NINGSRESULTAT Biologiska prov och alla insamlade uppgifter kodas före vidare hantering så att inga direkta identifieringsuppgifter om deltagarna finns med, och god datahantering och kravet på skydd följs i enlighet med personuppgiftslagen. Provrören 4 innehåller inga direkta identifieringsuppgifter om provgivaren, och därmed kan den tekniska personalen på laboratoriet inte ta reda på provgivarens identitet. Om det befrämjar studien, kan prov och data som samlas in i studien vid behov kopplas samman med uppgifter i deltagarnas patientjournal (se utförligare information i bilagan till registerbeskrivning). Enligt samtycket från studiedeltagaren kan avidentifierade uppgifter även överföras inom forskningssamarbete till andra universitet och forskningscentra samt internationella databaser. Alla prov och uppgifter som samlas in inom ramen för studien sparas i Helsingfors Biobank. Enligt biobankslagen kan biobanken lämna ut avidentifierade uppgifter om studiedeltagare till nationella och internationella forskningsdatabaser på det sätt som finska lagen föreskriver. Vid lagringen och förvarandet av prov följs biobankslagen, som särskilt tryggar biobankprovgivarnas rättigheter. I det bifogade dokumentet Information till provlämnare finns utförligare information om biobanken och om syftet med biobankforskning. För att skydda studiedeltagarnas uppgifter krävs användartillstånd för att få tillgång till studiens datasystem. Tillgång till och rätt att använda dessa system ges endast till personer som auktoriserats av studiens ledningsgrupp eller av biobanken. Användningen av systemen sparas i loggfiler så att personer som använt databasen kan identifieras. Inmatningen och användningen av uppgifter sker via en skyddad anslutning. Därmed kan ingen utomstående (exempelvis arbetsgivare eller försäkringsbolag) ta del av studiedeltagarens uppgifter. Studiens registerbeskrivning är bifogad till denna information och finns också på DHR-pilotstudiens webbsida (www.fimm.fi/fi/dhr.). Registerbeskrivingen finns endast tillgänglig på finska. ÄGANDERÄTT OCH ANVÄNDNING AV PROV, DATA OCH FORSKNINGSRESULTAT FIMM (Institutet för molekylärmedicin i Finland, Helsingfors universitet) ansvarar för DHR-pilotstudien och äger data och prov som samlas in i studien samt resultat av analyser av dessa. Insamlad data och forskningsresultat delas avidentifierat med följande partier som deltar i forskningsprojektet: Konsumentforskningscentret (Helsingfors universitet), Aalto-universitetet, Tammerfors tekniska universitet, Statens tekniska forskningscentral VTT, Uleåborgs universitet och Lapplands universitet. FIMM och andra deltagande parter ansvarar för att prov och data används enligt vad som beskrivits i denna information. Prov och data överförs med studiedeltagarens tillstånd till Helsingfors Biobank och blir därmed biobankens

5 egendom. Överföringen av prov och data till biobanken och användningen i biobankforskningen beskrivs utförligare i en separat bilaga (Information till provlämnare). All insamlad data och forskningsresultat sparas endast i DHR:s forskningsdatabas. Om studiedeltagaren vill, kan han eller hon överföra sina undersökningsresultat från sitt personliga hälsokonto till Mehiläinens e-tjänst (MinMehiläinen) samt tillåta att den vårdande läkaren får se dessa uppgifter. Mehiläinen Ab får sammanfattning av resultaten och slutsatserna baserade på dessa, men det går inte att urskilja enskilda deltagares resultat utifrån det materialet. Undersökningsresultaten meddelas inte heller till arbetsgivare på individnivå. Varken Mehiläinen eller något annat företag får äganderättigheter till forskningsresultaten. C OACHING Handledning och coaching i levnadsvanor som studiedeltagaren erbjuds är så individuellt anpassade som möjligt och utgår från deltagarens hälsotillstånd, fysiska kondition och undersökningsresultat samt hans/hennes målsättningar och önskemål. Coachingen börjar efter det tredje undersökningstillfället och fortsätter till studiens slut, dvs. sammanlagt under åtta månader. Studiedeltagarna träffar sina coacher i gruppmöten var fjärde månad. Dessutom håller coacherna regelbundet kontakt med deltagarna, minst varannan vecka, exempelvis via telefon, Skype, e-post, Facebook eller hälsokontot. Vid behov kan fysiska möten ordnas mellan deltagaren och coachen. Handledningen och coachingen i levnadsvanor innehåller både allmän och individuell rådgivning i hälsa och välbefinnande, gällande bl.a. kost, fysisk aktivitet, sömn och psykiskt välbefinnande. Dessutom får deltagarna ett träningsprogram, som det är frivilligt att följa. Coachingen betonar deltagarnas aktiva roll och ansvarstagande för sin hälsa och för sitt välbefinnande. Målet är att förbättra deltagarnas uppfattning om och förståelse för sitt hälsotillstånd samt att utöka deltagarnas intresse för sin hälsa och dess uppföljning. Deltagarna instrueras att följa upp faktorer som är centrala för deras hälsa och välbefinnande. Syftet med coachingen är att stödja och motivera deltagarna att genomföra livsstilsförändringar och att upprätthålla hälsosamma levnadsvanor. För coachingen ansvarar personliga tränare, som har utbildats av Trainer4You. De får information om studiedeltagarnas undersökningsresultat och hälsotillstånd, samt faktorer som påverkar dessa, i den mån detta är av betydelse för coachingens innehåll och säkerhet. STUDIENS EVENTUELLA NACKDELAR OCH NYTTA FÖR STUDIEDELTAGAREN 5 Det slutgiltiga målet med denna studie är att försöka förbättra de enskilda studiedeltagarnas hälsa, kunskaper om hälsa och hälsobeteende med hjälp av all disponibel kunskap och teknologi. Alla deltagare erbjuds coaching, som syftar till att främja hälsa (se ovan), med förhoppningen att det motiverar deltagarna att genomföra livsstilsförändringar och upprätthålla hälsosamma levnadsvanor. Deltagarna får tillgång till ett personligt hälsokonto för sina hälsouppgifter. Kontot kan behållas efter studiens slut. Dessutom får deltagarna tillgång till en elektronisk sensor samt eventuellt andra instrument för självmätning. Informationen som samlas in med denna utrustning kan bidra till och stödja ansatsen att följa en hälsosam livsstil samt upprätthålla och följa upp hälsotillståndet. Under studien tar studiedeltagarna del i fem omfattande hälsokontroller, som inkluderar laboratorieprov. Deltagarna får djupgående och mångsidig information om och återkoppling på sitt hälsotillstånd och faktorer som påverkar det, samt eventuella förändringar som sker under studien. Undersökningarna kan exempelvis upptäcka även sådana lättåtgärdade omständigheter gällande näringsstatus eller risk för sjukdom, där ett ingripande kan förbättra individens hälsa på lång sikt (se även avsnittet nedan om oväntade fynd). Studien kan orsaka möda och obehag åt deltagaren. Eventuella nackdelar med studien är tidsåtgången med hälsokontroller, ifyllning av formulär, provtagning och gruppmöten; införskaffandet av det digitala fotspåret och den tid som går åt det; samt obehag kopplad till provtagningar (att anlända med fastande mage till hälsokontrollen; eventuell trötthet eller huvudvärk; obehag kopplad till tagning och leverans av avföringsprov). Emellertid innebär provtagning ingen risk för deltagarnas hälsa. Studiedeltagarna kan även uppleva användningen av den elektroniska sensorn och andra instrument för självmätning som obehaglig eller ansträngande. De mätningar och analyser som hör till studien kan avslöja något oväntat om studiedeltagarens hälsa, vilket kan orsaka negativa känslor såsom ångest eller stress hos deltagaren. Om resultaten är betydande hänvisas studiedeltagaren till en läkare med kunskap inom området. Alla deltagare har dessutom möjlighet att diskutera studien, sin egen hälsa och sina undersökningsresultat samt eventuella negativa känslor med studiesköterskan och coacherna. Det kan även hända att man i samband med undersökningarna upptäcker något oväntat fynd som är av kliniskt betydelse för studiedeltagarens hälsa. Om deltagaren vill det, underrättas läkaren inom arbetshälsovård eller en annan läkare som deltagaren själv angett om fyndet, varvid läkaren kontaktar deltagaren och vid behov hänvisar till uppföljande be-

6 handling (Samtycke till DHR-pilotstudien, punkt 6). Annars påverkar resultaten inte arbetshälsovårdens aktiviteter eller behandlingsbeslut, och resultaten förmedlas inte till arbetsgivaren. ERSÄTTNING SOM BETALAS TILL STUDIEDEL- TAGAREN Studiedeltagarnas arbetsgivare har blivit underrättade om att en del av undersökningsbesöken kan komma att ske under arbetstid. Arbetsgivarna har accepterat detta, och därmed leder deltagandet i studien inte till intäktsbortfall för studiedeltagaren. Andra eventuella intäktsbortfall som studien kan ge upphov till ersätts inte. Undersökningsbesöken och gruppmötena arrangeras i huvudstadsregionen vid goda kommunikationsförbindelser. Resekostnader för att delta i dessa ersätts mot betalningsbevis i original (dock högst till värdet av en regionbiljett per enkelresa). Kostnader som eventuellt uppstår vid informationsbegäran ersätts åt studiedeltagaren mot betalningsbevis i original. ATT AVBRYTA STUDIEDELTAGANDET OCH ATT TA TILLBAKA SAMTYCKET Deltagandet i studien är frivilligt. Studiedeltagaren kan när som helst före studiens slut avbryta sin medverkan i studien utan att påverkas negativt. Deltagaren kan även ta tillbaka sitt samtycke till studien, varvid insamlade uppgifter och prover inte längre används i forskningssyfte. Uppgifterna kommer dock inte avlägsnas från redan färdiga analyser eller vetenskapliga publikationer som baseras på dessa forskningsdata. Avbrytande av medverkan eller tillbackatagande av samtycket sker genom att skriftligt meddela det till den person som koordinerar DHR-pilotstudien fimm.fi). Avbrytandet av studien eller tillbakatagandet av samtycket påverkar inte studiedeltagarens ställning som användare av hälso- och sjukvårdstjänster, eller dennes ställning på arbetsplatsen. e-post till adressen eller genom att ringa DHR-pilotstudiens informationsnummer Ni kan ringa numret måndagar till torsdagar kl (samtalet kostar lokalnätsavgiften från trådanslutning, mobiltelefonavgiften från mobiltelefonanslutning och ifall Ni ringer från utlandet fastställs priset för samtalet av den lokala operatören). På DHR-konsortiets vägnar, Olli Kallioniemi Professor, MD, ansvarig forskare Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM), Helsingfors universitet Riitta Sallinen FD, LVM, senior forskare, projektkoordinator Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM), Helsingfors universitet Kristina Hotakainen MD, docent, specialistläkare i klinisk kemi Laboratoriesektorchef, Mehiläinen Ab MED I STUDIEN: STUDIENS FINANSIÄR Studien finansieras av TEKES, Helsingfors universitet, Tammerfors tekniska universitet, Uleåborgs universitet, Lapplands universitet, Aalto-universitetet och Statens tekniska forskningscentral VTT Ab. Dessutom medverkar Mehiläinen Ab i genomförandet av studien. YTTERLIGARE INFORMATION OM STUDIEN Ytterligare information om studien kan fås på DHR-pilotstudiens webbsida genom att skicka 6

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

God sjukvårdspraxis inom företagshälsovården

God sjukvårdspraxis inom företagshälsovården God sjukvårdspraxis inom företagshälsovården 1.4.2010 Social- och hälsovårdsministeriet beställde våren 2009 av Arbetshälsoinstitutet en rekommendation avsedd för företagshälsovården: God sjukvårdspraxis

Läs mer

Biobanken resurs för livet

Biobanken resurs för livet En lag om biobanker Världens viktigaste banker rymmer inga pengar. Till biobankernas skåp och frysar med blod, födelsemärken och andra vävnadsprover går läkaren för att ge dig säker diagnos och rätt behandling.

Läs mer

Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning

Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning Forskningsetisk policy och organisation i Sverige F.d. Medicinska forskningsrådets nämnd för forskningsetik ISSN 1401-288X ISBN 91-85547-28-X

Läs mer

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96)

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) LiÖ 2012-4080 Screening Särskilt utredningsuppdrag 2012 Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) Innehåll Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 11 1.1 Uppdragsbeskrivning och

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten

Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten FoU-Centrum Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten Författare: Anna Elvenger och Eva Degerheim Frykstad Primärvården Eskilstuna Rapport nr 5:2007

Läs mer

Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag om ordnande av etikprövning

Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag om ordnande av etikprövning Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag om ordnande av etikprövning Forskningsetiska delegationen Helsingfors 2009 2 Forskningsetiska delegationens

Läs mer

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET Introduktion Arbetsgivaren har i sin verksamhet behov av att samla in arbetstagarnas personuppgifter, medan till skyddet av privatlivet hör

Läs mer

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Dnr: KS 2013-335 Typ av dokument: Rutin Handläggare: Personalutvecklare

Läs mer

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4.1. Anbud AR-konsult - tjänsteutbud 4.1.1. Inledning Anbudsgivaren ska tillhandahålla samtliga nedan efterfrågade tjänster som beskrivs i detta kapitel. Anbudsgivaren

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Undersköterskans patientundervisning inom diabetesvård

Undersköterskans patientundervisning inom diabetesvård Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Undersköterskans patientundervisning inom diabetesvård informera, instruera, handleda, dokumentera Examensarbete,

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Forskningsinformation 3.0

Forskningsinformation 3.0 1 (75) U2012/737/F Dnr 111-2012-203 Forskningsinformation 3.0 Fokus på processtöd och kunskapsdelning Redovisning av regeringsuppdrag angående förvaltning och vidareutveckling av Sweden ScienceNet (SSN)

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud

4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4. Leveransavtalsbilaga 4 Tjänsteutbud 4.1. Anbud Företagshälsan Falun Borlänge - tjänsteutbud 4.1.1. Inledning Anbudsgivaren ska tillhandahålla samtliga nedan efterfrågade tjänster som beskrivs i detta

Läs mer

Distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med rökavvänjning på hälsocentral.

Distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med rökavvänjning på hälsocentral. Vårdvetenskap Självständigt arbete 15 hp Avancerad nivå Distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med rökavvänjning på hälsocentral. Författare: Fast, Malin & Jernhag Eva Handledare: Kristina Schildmeijer

Läs mer

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2005:2

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2005:2 ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2005:2 ALKOHOL- OCH DROGSKADEFÖREBYGGANDE ARBETE INOM ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Utredning och plan Siv Palmqvist, projektledare Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen

Läs mer

Brev till undersökningspersoner betydelsen av det informerade samtycket

Brev till undersökningspersoner betydelsen av det informerade samtycket Brev till undersökningspersoner betydelsen av det informerade samtycket PM från Mittuniversitetets Forskningsetiska kommitté, 2007-09-27 (reviderat den 10 oktober 2008) I alla typer av undersökningar där

Läs mer

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Upptäck utvärderingens fyra faser. Sammanfattande rekommendationer och minimikrav på utvärdering 1 Planering MOMENT Bestäm vilka resultat insatsen

Läs mer

Övervakning i arbetslivet Kontroll av de anställdas Internetoch e-postanvändning m.m. Datainspektionens rapport 2005:3

Övervakning i arbetslivet Kontroll av de anställdas Internetoch e-postanvändning m.m. Datainspektionens rapport 2005:3 Övervakning i arbetslivet Kontroll av de anställdas Internetoch e-postanvändning m.m. Datainspektionens rapport 2005:3 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Sammanfattning...4 3. Personuppgiftslagen

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Akten

Protokollsutdrag dokument till Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-05-19 LS-LED09-040 79 Slutrapport Programmet för arbetsmiljö och hälsa Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner föreliggande slutrapport

Läs mer

Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv

Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv Jens Laage-Hellman IMIT WP: 2001_121 Datum: 2001 Antal sidor: 82 Institute for Management of Innovation and Technology Kommersialisering

Läs mer

Hälsofrämjande stöd för anhöriga i Varbergs kommun

Hälsofrämjande stöd för anhöriga i Varbergs kommun Hälsofrämjande stöd för anhöriga i Varbergs kommun Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM ÖVERVIKT OCH FETMA 2010 2013. beställarunderlag Vårdprogram Samhällsinriktat hälsoarbete

HANDLINGSPROGRAM ÖVERVIKT OCH FETMA 2010 2013. beställarunderlag Vårdprogram Samhällsinriktat hälsoarbete 104 HANDLINGSPROGRAM ÖVERVIKT OCH FETMA 2010 2013 beställarunderlag Vårdprogram Samhällsinriktat hälsoarbete 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 Handlingsprogram övervikt och fetma 2010 2013

Läs mer

Distriktssköterskors upplevelser av compliance till läkemedelsförskrivning

Distriktssköterskors upplevelser av compliance till läkemedelsförskrivning Distriktssköterskors upplevelser av compliance till läkemedelsförskrivning En intervjustudie Författare: Sandra Lukic Sofie Olsson Handledare: Maria Ekelin Magisteruppsats November 2013 Lunds universitet

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer