BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014"

Transkript

1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 Koncern fjärde kvartalet, 1 oktober 31 december 2014 Nettoomsättning ksek (6 762) Resultat efter skatt -564 ksek (-92) Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (0,00) Koncern 1 januari 31 december 2014 Nettoomsättning ksek (20 517) Kassaflöde 1096 ksek (1 989) Resultat efter skatt -827 ksek (-606) Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,02) Likvida medel uppgick till ksek (-2 325) Soliditet 25 % (32) Moderbolag 1 januari 31 december 2014 Nettoomsättning 0 ksek (706) Resultat efter skatt uppgick till -847 ksek (-1 117) Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,03) Soliditet 97 % (96 %) Likvida medel uppgick till 307 ksek (133) Styrelsen föreslår att ingen utdelning för 2014 utgår Vi hänvisar till rubriken Redovisningsprinciper för förtydliganden

2 Utveckling & Marknad Sista kvartalet präglades av ett intensivt utvecklingsarbete i koncernen. Dotterbolaget AlphaHelix Technologies fick första leverans av den egenutvecklade vätskeroboten Rob under Q4. Bolaget har sedan dess arbetat med att optimera funktion och gränssnitt. Tyvärr bidrog inte Rob till kassaflödet Bolaget ville helt enkelt vara säkert på att den tas emot väl internationellt. Man beslutade därför att lägga extra tid och resurser på utvecklingen. Detta innebar att man blev sittande med ett lager över årsskiftet; något som drabbade nyckeltalen ganska hårt. Också dotterbolaget Techtum hade en period av utveckling där utvecklingen av MRSA-konceptet står högst upp på agendan. Tillväxtverket delfinansierade detta projekt under Q4 och fler ansökningar är aktuella. De plattformar som installerades på bl a Karolinska börjar nu ge ett mycket fint kassaflöde. Kunden betalar Techtum per genomfört prov; vilket ger löpande intäkter för både maskinutrustning och förbrukning. Generellt har Techtum koncentrerat sig på ett smalare segment; i vissheten om att detta segment växer explosionsartat. Detta avspeglar sig bland annat in en höjning av bolagets marginaler; trots synnerligen ofördelaktiga valutakurser. Bearbetningen av biobankerna fortsätter och Techtum har tagit en stark position inför upphandlingarna Verksamheten kommer på sikt att hamna i ett separat bolag eftersom det faller lite utanför Techtums avgränsade verksamhetsområde. Tillväxten i Norge fortsätter och omsättningen passerade miljonen under Techtum har länge sökt en samarbetspartner i Norge. Fortsätter den stabila ökningen bedömer bolaget att man själv kan etablera sig där. Organisationen har ändrats under perioden. Mattias Molin tillträdde som VD för moderbolaget 1:a oktober. Hans fokus blir att skapa finansiella förutsättningar för den expansion som nu sker i dotterbolagen. Håkan Evefors tillträdde som VD för Techtum med tydligt fokus på bolagets försäljningsutveckling. Mikael Havsjö lämnade rollen som koncernchef och ägnar all sin tid åt utvecklingen i AlphaHelix Technologies. Vidare tillträdde Mikael Havsjö som styrelseordförande. Också andra organisationsförändringar påverkar verksamheten. Koncernen har nyanställt resurser med större fokus på relevant utbildning. Försäljningsarbetet går alltmer mot samarbeten och problemlösning hos kund; det kräver helt enkelt en mer kunnig personal. Under perioden flyttades koncernens huvudkontor från Uppsala till Solna, bara några minuter från Karolinska Universitetssjukhuset. Ekonomi Ledningen fortsätter att städa ut gamla synder ur balansräkningen. Också 2014 tyngs av synnerligen höga avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar; totalt 1672 ksek. Glädjande nog skall allt detta vara avskrivet vid utgången av mars; vilket kommer att ge en resultatförbättring på över en miljon under Man har också gjort stora engångsnedskrivningar av lager i samband med ÅR 2014; totalt 460 ksek. Målet är att inget skall vara äldre än fem år per Koncernen fortsätter att generera ett gott kassaflöde. Tyvärr drabbades det av lagerföringen av robotar över årsskiftet i AlphaHelix Technologies. Också soliditeten drabbades. Styrelsen har i samband med införandet av

3 K3 beslutat att bolaget skall tillämpa den så kallade kostnadsföringsmodellen. Det innebär att alla utvecklingskostnader kostnadsförs löpande; i motsats till aktiveringsmodellen, där man balanserar utvecklingskostnader som en tillgång. Detta drabbar naturligtvis resultat och soliditet på kort sikt men ses som ett seriöst förhållningssätt gentemot aktieägarna. Under 2014 är de dedikerade utvecklingskostnaderna ksek. Koncernen avslutade sin fakturabelåning under oktober månad. Syftet var dels att sänka de finansiella kostnaderna; dels att skapa ett sunt fokus på kassaflödet i koncernen. Initialt begränsade detta koncernens likviditet; men också detta ansåg ledningen delvis var av godo hade koncernen räntekostnader på över 500 ksek; budgeten för 2015 är på under 100 ksek. Ett mycket gott samarbete med ALMI avslutades med att de under oktober skrev av ett så kallat Innovationslån på drygt 200 ksek. Techtum fick 250kSEK av Tillväxtverket under november. Pengarna utgör delersättning för Techtums pågående utveckling av MRSA-plattformen. Bolaget söker ytterligare pengar under Sammantaget blir ekonomin allt bättre. Koncernen har nu råd att fortsätta med den utveckling som avstannade Skillnaden är att det idag sker med eget kassaflöde och mycket låg risk. Ledningen ser mycket positivt på framtiden. Händelser efter periodens utgång AlphaHelix arbetar med utveckling av produkter vars behov framkommit under samarbetsprojektet Nya tekniker för DNAanalys vid bombning och terrorism som pågår tillsammans med Kriminaltekniska roteln, Polismyndigheten i Stockholms län och IGP, Uppsala Universitet. En anpassning av αamp har gjorts för en pågående utvärdering av effektivitet vid HPE-PCR, en patenterad PCR metod som möjliggör detektion av vissa sjukdomar, bl a ALS, samt förbättrar BIAS för Next Generation Sequencing. Studierna pågår fortfarande i Finland och Vietnam och det är högst osäkert vilket utfall studierna får. Bolaget hoppas dock att det här finns en ny bred användning för AlphaHelix patent inom SuperConvention. Verksamheten AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB och AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi omkring superkonvektion som möjliggör snabbare PCR/QPCR än annan teknologi på marknaden. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen. Techtum är en etablerad distributör av utrustning för PCR/QPCR samt vätskehantering/ biobankslagring med tillhörande förbruknings-material i Sverige och Norden. Bolaget utvecklar även en provprepareringsplattform för diagnostik av bakterier. AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer produkter via distributörer inom PCR-/QPCR-teknik baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget. Produkter Techtums marknadsför produkter för PCR/QPCR. Sortimentet har ett tydligt kundfokus; där man kan erbjuda förbättrade resultat, ekonomi och användarfördelar till kunderna. Marknadens största sortiment för lagring med tillhörande maskiner för biobanker ger Techtum en bred exponering på denna marknad. AlphaHelix Technologies har utvecklat

4 Rob tillsammans med AddCare, Kina. Den tillverkas exklusivt för AlphaHelix med exklusiv försäljningsrättighet globalt. Rob är en ny vätskerobot inriktad på automatisk uppsättning av PCR/QPCR reaktioner för forskning eller klinisk verksamhet. Rob kännetecknas av marknadsledande prestanda i kombination med en bra prisbild. AlphaHelix Technologies tillverkar även αamp, en nischad PCR-maskin för en begränsad del av marknaden; de som efterfrågar ett extremt specifikt och snabbt PCR-instrument. Aktien Kortnamn: ALPH ISIN-kod: SE Antal aktier: Org. nr: Bolaget är noterat på AktieTorget och har ca 1700 (1900) aktieägare. Närstående Inga transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställning. Insynspersonernas aktieinnehav Bland registrerade insynspersoner har följande förändringar i aktieinnehav anmälts. Insynsperson Aktieinnehav LabKompaniet* Mattias Molin Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för verksamhetsåret Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Aktietorgets regler. Koncernen börjar i och med ÅR 2014 redovisa enligt K3. Detta innebär bland annat att koncernens leasingåtaganden kommer att redovisas som balansposter. Detta gör att ÅR 2014 kan komma att avvika något från föreliggande rapport. Vidare kräver K3 att företaget bestämmer hur man avser göra med utvecklingskostnader; aktivera eller kostnadsföra. Styrelsen har beslutat att AlphaHelix skall kostnadsföra alla utvecklingskostnader löpande. I föreliggande rapport definieras likvida medel som nettokassa minus checkkredit. I nuläget är denna 1700 ksek. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer. Solna i februari 2015 AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Mattias Molin, VD., Mikael Havsjö, ordf, *Insynspersonerna: Mikael Havsjö äger 50%, Håkan Evefors äger 25% och Ulrica Karlsson äger 25% av dessa aktier. Årsstämma och årsredovisning Årsredovisningen publiceras på Aktietorgets och AlphaHelix hemsidor. Årsstämman hålls i AlphaHelix lokaler i Solna kl

5 Resultaträkning i sammandrag Koncern (KSEK) Nettoomsättning Upplösning negativ goodwill Summa intäkter Rörelsekostnader Utvecklingskostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster netto Resultat efter finansiella poster Skatt Resultat efter skatt Balansräkning i sammandrag Koncern (KSEK) Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgång Lager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Eget capital Avsättningar 0 0 Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Nyckeltal Soliditet, % Antal aktier i genomsnitt Resultat per aktie SEK Antal aktier efter utspädning Resultat efter utspädning Medeltal anställda -0, ,01 9-0, ,02 8-0, ,02 8

6 KONCERN Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar Övriga poster Skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 Förvärv av verksamhet 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission 0 0 Emissionskostnader 0 0 Upptagna lån Amorteringar av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Erhållen ränta uppgår till Betald ränta uppgår till

7 Resultaträkning i sammandrag Moderbolaget * (ksek) Nettoomsättning Övriga intäkter Summa intäkter Rörelsekostnader Avskrivning anläggningstillg Rörelseresultat Finansiella poster netto Resultat efter finansiella poster Skatt Resultat efter skatt Balansräkning i sammandrag Moderbolaget * (ksek) Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 0 0 Finansiella anläggningstillgång Lager 0 0 Kundfordringar 0 0 Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Eget capital Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

8 MODERBOLAG Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar Övriga poster Skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Förändring av varulager Förändringar av fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 Investering i dotterbolag Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission 0 0 Emissionskostnader 0 0 Upptagna lån 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Erhållen ränta uppgår till Betald ränta uppgår till

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012. Organisationsnr. 556733-1045. Information om företaget. Fjärde kvartalet 2012 FINLAND 18%362% NORGE 35%59%

ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012. Organisationsnr. 556733-1045. Information om företaget. Fjärde kvartalet 2012 FINLAND 18%362% NORGE 35%59% ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Organisationsnr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Litauen, Lettland,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013/2014

Bokslutskommuniké 2013/2014 Bokslutskommuniké 2013/2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014-12-31, 16 MÅNADER Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 57.385 (35.150). Periodens resultat uppgick till KSEK 7.686 (8.224). Periodresultat per

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 21 augusti Delårsrapport för andra kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB (publ) Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2011 Fortsatt bra tillväxt i Asien Rekordleverans till Indien Kvartalet oktober december 2011 * Nettoomsättningen uppgick till MSEK 67,7 (67,0),

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Delårsrapport, period 2015-01-01 2015-03-31

Delårsrapport, period 2015-01-01 2015-03-31 Uppåt Finansiell utveckling Första kvartalet: januari mars 2015 Nettoomsättning: 3 145 (1 837) TSEK Resultatet efter finansiella poster: -1 438 (-1 728) TSEK Resultatet per aktie*: -0,29 (-0,54) SEK *

Läs mer

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Delårsrapport januari mars 2015 1 Fortsatt stark tillväxt som renodlat expertbolag inom ehandel Nyckeltal januari mars 2015 (kvarvarande verksamhet) Omsättning 23,9 (18,2) MKR Rörelsemarginal 7,0 (5,8)

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Mars 2015. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Mars 2015. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 215 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 215 Omsättningen uppgick till 21,2 MSEK (25,8). EBITDA uppgick till -2,8 MSEK (-1,6). Tillskott av engångskaraktär förbättrade

Läs mer

MQ Holding AB Bokslutskommuniké

MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ Holding AB Bokslutskommuniké Stabil utveckling i svag marknad Fjärde kvartalet (juni 2011-augusti 2011) Nettoomsättningen uppgick till 358 MSEK (350), en ökning med 2,2 procent. Omsättningen i jämförbara

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

Delårsrapport. januari - mars 2012

Delårsrapport. januari - mars 2012 Delårsrapport januari - mars 2012 Avensia innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag. Avensia AB är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av en design

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 SolTech Energy Sweden AB (publ) Stark omsättningsökning Nettoomsättningen uppgick till 20,6 (11,3 1 ) MSEK. En ökning med 82 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Resultat och ställning Bokslutskommunikén i sammandrag: Nyckeltal Q4 2014 Q4 2013 Helår 2014 Helår 2013 Nettoomsättning, tkr 8 978 4 179 20 334 10 097 Totala intäkter, tkr 9 406

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för andra kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande delårsrapport för perioden januari-juni 2015 TrustBuddy AB (publ.) Andra kvartalet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014

Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014 Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014 Delårsrapport Q1 2014 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

ÖKAD OMSÄTTNING OCH STARKT KASSAFLÖDE

ÖKAD OMSÄTTNING OCH STARKT KASSAFLÖDE Bokslutskommuniké januari - december 2012 ÖKAD OMSÄTTNING OCH STARKT KASSAFLÖDE Nyckeltal oktober december 2012 Omsättning 16,3 (15,6) MKR Rörelsemarginal 0,5 (neg) procent Rörelseresultat 0,1 (-0,5) MKR

Läs mer

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) 2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 22 maj 2014 Kvartalsrapport första kvartalet 2014 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014

FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014 FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014 Första kvartalet 2014 Nettoomsättningen uppgick till 170 (1 124) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 5 292 (- 2 790) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer