Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering"

Transkript

1 Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1 (2) RA-MS 2013:40 Riksarkivets föreskrifter om gallring hos Smittskyddsinstitutet; beslutade den 15 oktober Riksarkivet föreskriver med stöd av 12 första stycket arkivförordningen (1991:446) om gallring hos Smittskyddsinstitutet (dnr RA /2868). Tillämpning och omfattning 1 Föreskrifterna gäller för Myndighet: Smittskyddsinstitutet Arkivbildare: Smittskyddsinstitutet Medium: Pappershandlingar och elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling) Tidsomfattning: Från och med den 1 juli 1993 Gallring 2 Smittskyddsinstitutet får gallra handlingar i enlighet med vad som anges i bilagan. Bevarande 3 Statliga myndigheter får endast gallra allmänna handlingar i enlighet med föreskrifter eller beslut av Riksarkivet, om det inte finns särskilda gallringsföreskrifter i lag eller förordning. Detta stadgas i 14 arkivförordningen (1991:446). Dokumentation och tillämpning 4 Smittskyddsinstitutet ska dokumentera tillämpningen av denna författning. Vid tillämpningen ska behovet av att kunna fastställa handlingarnas autenticitet beaktas. Innan gallringen verkställs ska Smittskyddsinstitutet kontrollera att samtliga förlagor har överförts till elektroniska handlingar och att dessa kan bevaras i enlighet med Riksarkivets föreskrifter om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling). Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering kungörs i en särskild publikationsserie (RA-MS), i enlighet med bilaga 2 till författningssamlingsförordningen (1976:725). I serien RA-MS kan även Riksarkivets förvaltningsbeslut om gallring och annan arkivhantering medtas.

2 2 (2) RA-MS 2013:40 1. Denna författning träder i kraft den 4 november 2013 och är giltig till och med den 31 december Genom denna författning upphävs: Riksarkivets föreskrifter, beslut och allmänna råd (RA-MS 1996:44) om gallring av handlingar hos Smittskyddsinstitutet, samt Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2011:61) om gallring hos Smittskyddsinstitutet inom Mikrobiologiska laboratorieverksamheten. Björn Jordell Tomas Wallin

3 1(8) Innehållsförteckning Tillämpning Tillämpning av bilagan... 1 Verksamhetsområden 1. Styra, planera och följa upp verksamheten Ge verksamhetsstöd Bygga upp kunskap Utföra laboratorieanalyser Ge stöd... 8 Tillämpning av bilagan Smittskyddsinstitutet får gallra handlingar i enlighet med vad som anges. Bilagan är strukturerad i enlighet med Smittskyddsinstitutet klassificeringsstruktur 2013:2. Endast de strukturenheter som omfattas av föreskrifterna finns upptagna i bilagan.

4 Verksamhetsområde 1. Styra, planera och följa upp verksamheten grupp 1.5 Följa upp och utveckla ledningssystem I aktiviteterna till processerna: Utfärda kompetensbevis Genomföra interna revisioner får följande handlingar gallras i enlighet med de frister som anges 2 (8) tillfälliga hjälpmedel i ledningssystem och avvikelsehantering, till exempel kompetensbevis eller checklistor i samband med revisionsarbete/ledningsmöten och där uppgifterna rutinmässigt förs över till andra informationsbärare. 4 år efter att uppgifterna har överförts till annan databärare inom samma medium Hantera avvikelser och förbättringsförslag enskilda avvikelserapporter. 4 år efter att sammanställning av analyserad data har upprättats. - Under förutsättning att handlingarna inte behövs för Smittskyddsinstitutets uppföljning eller för framtida utredningar i disciplin- eller patientskadeärenden.

5 Verksamhetsområde 2. Ge verksamhetsstöd 3 (8) grupp 2.4 Förvalta IT-system Drifta, utveckla och avveckla IT-system granskningsloggar i vårdsystem, det vill säga dokumentation av databasfrågor såsom anropens ursprung eller plats, ansvarig användare för operationer, datum, tidpunkt, berörda tabeller och fält, historiska samt uppdaterade värden. 10 år efter den senaste loggningen. grupp 2.5 Förvalta fastighet och teknik Sköta och underhålla laboratorieutrustning uppgifter i register över medicintekniska produkter, inventarium för registrering av uppgifter om (medicinteknisk) utrustning, benämning och placering. Handlingar i dossierer över medicinteknisk utrustning innehållande exempelvis bruksanvisning, besiktningar, dokumentation om egentillverkning samt åtgärder och andra handlingar som tillkommer under utveckling och drift. Handlingar som tillkommer vid kvalitetskontroller av medicintekniska produkter exempelvis valideringsprotokoll, provningsprotokoll och kalibreringsprotokoll. När uppgifterna inte längre behövs i verksamheten. 4 år efter att utrustningen har avyttrats. 4 år efter att produkten har avyttrats.

6 4 (8) förlopp/ autoklavkurvor (avser autoklaver). 4 år efter utskrift. Handlingar som tillkommer vid kvalitetskontroller av övrig utrustning, exempelvis valideringsprotokoll för ventilerade arbetsplatser. 4 år efter det att produkten har avyttrats. Verksamhetsområde 3. Bygga upp kunskap grupp 3.2 Övervaka, följa upp och utvärdera Övervaka och analysera data Handlingar i anmälningar enligt smittskyddslagen. 5 år efter att uppgifterna har förts in i det elektroniska övervakningssystemet för information och statistik om anmälningspliktiga sjukdomar i Sverige. Handlingar i rapporter enligt lagen om register över nationella vaccinationsprogram. 5 år efter att uppgifterna har förts in i det elektroniska hälsodataregistret för information och statistik om vaccinationer i Sverige. Inkommande handlingar som utgör rapportering, information, rådata och statistik till frivilliga övervakningssystem och register. 5 år efter att uppgifterna har överförts till övervakningssystem eller register. Elektroniska handlingar och pappershandlingar. Inkommande handlingar som utgör rapportering, information, rådata och statistik som har utgjort underlag för analys, bearbetning och sammanställning. 5 år efter att resultatet publicerats. - Under förutsättning av att handlingarna inte har någon ytterligare funktion. Pappershandlingar och elektroniska handlingar.

7 5 (8) Inkommande handlingar som utgör rapportering från mikrobiologiska laboratorier. Upprättade handlingar som utgör rapportering, underlag för statistik. personuppgifter i frivilliga övervakningssystem. 10 år efter att resultatet har publicerats. - Under förutsättning av att handlingarna inte har någon ytterligare funktion. 1 år efter att sammanställning eller bearbetning har utförts. - Under förutsättning av att handlingarna inte har någon ytterligare funktion. När uppgifterna inte längre behövs för ändamålet med behandlingen eller när samtycket till behandlingen har upphört. Pappershandlingar och elektroniska handlingar. Pappershandlingar och elektroniska handlingar. Verksamhetsområde 08. Utföra laboratorieanalyser grupp 8.1 Analysera inkommande patientprover I aktiviteterna till processerna: Analys av parasit- och svampinfektioner Övervakning och analys av virusinfektioner Övervakning och analys av bakterieinfektioner Övervakning av vaccinsjukdomar får följande handlingar gallras i enlighet med de frister som anges analysresultat- rådata/utskrifter. analysprotokoll. Efter kontroll av att handlingarna saknar värde för den slutgiltiga bedömningen. 4 år efter att undersökningen har avslutats och efter kontroll av att handlingarna saknar värde för den slutgiltiga bedömningen.

8 8.1.1 Analys av parasit- och svampinfektioner 6 (8) analysprotokoll för serologi, PCR eller mikroskopi avseende parasiter och svampar. 10 år efter att undersökningen har avslutats och efter kontroll av att handlingarna saknar värde för den slutgiltiga bedömningen. analysprotokoll för serologi avseende kroniska infektioner orsakade av parasiter. 10 år efter att handlingarna inte längre behövs för uppföljning. - Under förutsättning att serum/prov är kasserat och inte längre behövs för långtidsuppföljning av patienter Övervakning och analys av virusinfektioner analysprotokoll för serologi avseende kroniska infektioner orsakade av zoonosa virus. 10 år efter att handlingarna inte längre behövs för uppföljning. - Under förutsättning att serum/prov är kasserat och inte längre behövs för långtidsuppföljning av patienter Övervakning och analys av bakterieinfektioner analysprotokoll för serologi avseende kroniska infektioner orsakade av zoonosa bakterier. 10 år efter att handlingarna inte längre behövs för uppföljning. - Under förutsättning att serum/prov är kasserat och inte längre behövs för långtidsuppföljning av patienter.

9 8.2 Analysera inkommande vatten- och miljöprover 7 (8) analysresultat rådata/ utskrifter. analysprotokoll. Efter kontroll av att handlingarna saknar värde för den slutgiltiga bedömningen. 4 år efter att undersökningen har avslutats och efter kontroll av att handlingarna saknar värde för den slutgiltiga bedömningen. grupp 8.5 Säkerställa kvalitet på laboratorieanalyser I aktiviteterna till processerna: Utveckla och förbättra laboratoriemetoder Delta i interna kontroller Delta i externa kontroller Upprätthålla stamförråd får följande handlingar gallras i enlighet med de frister som anges uppgifter i metodloggböcker. 4 år efter att metoden har tagits ur bruk. - Under förutsättning att metodutvecklingsdokument som beskriver hur metoden har utvecklas bevaras. Elektroniska handlingar och pappershandlingar Upprätthålla stamförråd uppgifter om referensstammar i register över stamförråd. När stammarna inte längre lagras i stamförrådet.

10 8.6 Förvalta biobank 8 (8) personuppgifter i register över personer med prover i biobanken. När provet har avlägsnats ur biobanken. Verksamhetsområde 9. Ge stöd 9.2 Delta i nationella utbrottsutredningar enkäter och frågeformulär avseende epidemiologiska utbrott. enkäter och frågeformulär avseende epidemiologiska utbrott. Efter att uppgifterna har överförts till elektroniska handlingar. Efter att uppgifterna har överförts till databärare inom samma medium.

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor; RA-FS 2007:1 Utkom från trycket den

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2013:6 Riksarkivets föreskrifter om bevarande och gallring hos Centrala studiestödsnämnden; beslutade den 16

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande

Läs mer

BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION

BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION KOMMENTARER TILL RA-FS 2006:5 RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:1 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men

Läs mer

Bevara eller gallra? Andra omarbetade upplagan. Gallringsråd nr 6

Bevara eller gallra? Andra omarbetade upplagan. Gallringsråd nr 6 1 Gallringsråd nr 6 Bevara eller gallra? Råd om landstingens, regionernas och kommunernas patientjournaler och övrig medicinsk dokumentation Andra omarbetade upplagan 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar tillkomna inom löneoch personaladministrativ verksamhet; beslutade den 16 augusti 2006.

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa den 14 mars 2014. Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie

Inspektion av arkivvården vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa den 14 mars 2014. Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa den 14 mars 2014 Närvarande Från Handelsanställdas arbetslöshetskassa: kassaföreståndare digitaliseringsansvarig, Eskilstuna applikations-

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse + Bilaga Stöd&Process/Kanslienheten 2013-10-07- Mikael.Bonnevier 08-590 970 33 Dnr Fax 08-590 733 40 Mikael.Bonnevier@upplandsvasby.se Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

OM GALLRING FRÅN UTREDNING TILL BESLUT RIKSARKIVET RIKSARKIVET OM GALLRING

OM GALLRING FRÅN UTREDNING TILL BESLUT RIKSARKIVET RIKSARKIVET OM GALLRING OM GALLRING FRÅN UTREDNING TILL BESLUT RIKSARKIVET 1 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har att tillämpa

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Förstudie om e-arkiv och e-diarium

Förstudie om e-arkiv och e-diarium Förstudie om e-arkiv och e-diarium Bilagor 2011-01-31 1 (80) sdatum FÖRSTUDIE OM E REGISTRERING OCH E-ARKIVERING UNDERLAGSMATERIAL 2 (80) sdatum Innehållsförteckning 1. LÄSANVISNING UNDERLAGSMATERIAL...5

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1317-2013 Förvaltningsrätten i Uppsala Box 1853 751 48 Uppsala Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen

Läs mer

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverket Medverkande Från Arbetsmiljöverket enhetschef verksarkivarie IT-arkivarie Från Riksarkivet Elisabeth Celander, inspektör Linda Segermalm, inspektör

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på människor; beslutade den 29

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

ELEKTRONISKT UNDERSKRIVNA HANDLINGAR

ELEKTRONISKT UNDERSKRIVNA HANDLINGAR ELEKTRONISKT UNDERSKRIVNA HANDLINGAR RIKSARKIVET ELEKTRONISKT UNDERSKRIVNA HANDLINGAR RIKSARKIVET RAPPORT 2006:1 1 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även

Läs mer

Regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern

Regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern 1(12) Regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern Utfärdade av kommunfullmäktige 2008-05-26. Anvisningar för tillämpning av strategi för dokument- och arkivhanteringen i Sundsvalls

Läs mer

Arkivhandbok för Malmö stad:

Arkivhandbok för Malmö stad: Arkivhandbok för Malmö stad: Registrering, dokumenthantering och arkivvård i Malmö stad 1 Innehåll 1. Inledning... 4 2. Bevarande och gallring av allmän handling... 6 2.1 Offentlighetsprincipen och hantering

Läs mer

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion 1 (8) 2014-05-05 Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion För de flesta organisationer idag är information en förutsättning för att skapa affärsvärde eller verksamhetsnytta. Information

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om blodverksamhet Beslutade den 12 oktober 2006. LVFS 2006:16 Utkom från

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900

Läs mer

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB)

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) 1 (8) E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) Hej! Vi kontaktar er med anledning av att Statskontoret har

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Vägledning. Upphandling av analystjänster för offentlig kontroll av livsmedel och för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten

Vägledning. Upphandling av analystjänster för offentlig kontroll av livsmedel och för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten Vägledning Upphandling av analystjänster för offentlig kontroll av livsmedel och för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten Innehåll 1 Inledning... 4 2 Syfte och omfattning... 4 2.1 Laboratorieanalyser...

Läs mer