Årsberättelse Tobias Registret förvaltas och administreras av Stockholm Care AB, som är ett av Stockholms läns landsting helägt bolag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2013. Tobias Registret förvaltas och administreras av Stockholm Care AB, som är ett av Stockholms läns landsting helägt bolag."

Transkript

1 Inledning Årsberättelse Tobias Registret, Sveriges nationella register för potentiella givare av blodbildande stamceller, invigdes den 19 maj Registret namngavs efter Tobias som avled i en blodbristsjukdom den 3 december 1991 endast 17 år gammal. Tobias liv gick inte att rädda då man aldrig fann en passande givare av stamceller till honom. Tobias Registret förvaltas och administreras av Stockholm Care AB, som är ett av Stockholms läns landsting helägt bolag. Tobias Registret är ett av många register för stamcellsdonatorer i världen, ca 23 miljoner givare finns registrerade i dessa register. I Tobias Registret fanns per 31 december ca 42 st. personer registrerade och vävnadstypade/hla-typade. Drygt 75 st. svenskar har genom åren donerat benmärg/blodstamceller och därmed gett svårt sjuka personer, världen över, chansen att bli friska. Tobias Registret är medlem av World Marrow Donor Association (WMDA) och European Marrow Donor Information System (EMDIS). Tobias Registret är anslutet som ett Donor Center till USA:s största register, National Marrow Donor Program (NMDP). Tobias Registret bedriver ett samarbete med Nationella biobanken för navelsträngsblod vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, st. enheter från biobanken är inlagda i Tobias Registret för global exponering per den 31 december. Tobias Registret bedriver sedan 1 Mars sin verksamhet på Sabbatsbergs Sjukhusområde i samma lokaler som Stockholm Care AB. Verksamhet Förutom att rekrytera nya potentiella givare och förvalta registret administrerar Tobias Registret olika typer av sökningar för svenska och utländska patienter efter förfrågan från patientsjukhuset. Tobias Registrets medarbetare fungerar även som en koordinerande länk mellan patientsjukhus och givarsjukhus under hela processen när en stamcellstransplantation äger rum. Verksamhetsåret Styrelsen och verksamhetsledningen för Tobias Registret har formulerat ett antal strategiska mål och tagit fram en strategisk plan som syftar till utöka och föryngra registret. För att lyckas nå dessa mål har verksamhetens fokus under legat på att förenkla anmälningsprocessen av nya potentiella givare till registret. Detta arbete har varit mycket lyckat och resulterat i väsentligt kortare ledtider, minskat manuellt arbete samt lägre kostnader per ny registrerad givare. En ny hemsida utvecklades främst av ideella arbetsinsatser och lanseringen skedde under sommaren. Vid utvecklingen av hemsidan satsades medel på att utveckla en säker kommunikationslösning där intresserade lätt kan anmäla sig via registrets hemsida och via en molntjänst godkänd av Datainspektionen fylla i sin hälsodeklaration. Även typningsprocessen har förenklats väsentligen, tidigare typades alla nya potentiella givare med ett blodprov som utfördes på en blodcentral, detta är nu ersatt av ett salivprov som den nyanmälde kan lämna i hemmet genom att använda en tops eller spotta i en spottkopp. Resultaten analyseras sedan

2 av ett labb i USA vilket är gemensamt upphandlat tillsammans med ett antal mindre register runt om i världen. Bytet av labb innebär förutom en kostnadssänkning med ca 7% per ny potentiell givare även att typningen utförs till med högre kvalitet. Fokus under har även legat på att strukturera upp kommunikationen och öka allmänhetens kännedom om Tobias Registret. För att nå den nyckelgrupp som specificeras i den strategiska planen, 18-3 åringar har registret bl.a. fortsatt satsat på en aktiv Facebooksida, därutöver har med hjälp av frivilliga insatser ett antal arrangemang till förmån för Tobias Registret anordnats runt om i landet. Förberedande arbete, i enlighet med de strategiska målen i syfte att ackreditera Tobias Registret enligt WMDA:s standard utfördes också under. Arbetet med ackrediteringsprocessen beräknas påbörjas under hösten 214. Insatserna under året har sammantaget lett till att tillströmningen av nya potentiella givare nu ligger på en ny och högre nivå än tidigare. Antalet nyanmälda potentiella givare av benmärg/blodstamceller till Tobias Registret uppgår till st. för, detta är mer än åtta gånger fler än under. Inflödet av nya anmälningar nådde nya toppnivåer under november och december. Ytterligare ca 2 st. potentiella givare anmälde sig till registret under denna period men anmälningsförfarandet hann inte avslutas innan årsskiftet. Av de st. nya potentiella givarna är 2 71 st. (62%) mellan 18-3 år. Under har 576 st. nya enheter navelsträngsblod tillkommit. Uppsvinget i antalet nya potentiella mer vältypade givare hann inte få genomslag. På uppdrag av svenska transplantationskliniker och utländska register fick 121 st. personer under lämna blodprover för s.k. Confirmatory Typing (CT). CT är det sista steget i processen att utreda om en person är lämplig givare av eller inte. Av dessa ledde 25 st. slutligen till förmedling av benmärg/blodstamceller, därutöver har även 5 st. navelsträngsenheter förmedlats. Förväntningar på 214 Under 214 kommer effekten av det strategiska arbete som utförts under. Redan under första halvåret har den negativa trenden i antalet CT:s och förmedlingar av benmärg/blodstamceller vänt. Per den 3 juni 214 har 98 st. personer lämnat blodprov för CT, och 22 st. förmedlingar av benmärg/blodstamceller har slutförts. Helårsmålet på 5 st. nya potentiella givare i registret kommer att nås med råge, redan i inledningen av juni 214 uppgår antalet nya potentiella givare till över 4 st.

3 Donatorer För att kostnadsfritt få ansluta sig till Tobias Registret ska man vara mellan 18 och 4 år och helt frisk. Personer över 4 år är också välkomna, men måste själva betala för sin typning, f n 5 kronor. Man finns kvar i registret tills man fyller 6 år. När Tobias Registret bildades gjordes bedömningen att 4 donatorer var ett lämpligt antal för att man skulle finna en givare åt de patienter som har en av de vanligaste vävnadstyperna. Med hänsyn till landets befolkningsutveckling samt. Registret uppdateras kontinuerligt och nya givare tillkommer för att för att ersätta den naturliga avgången när givarna har passerat 6 år. Ålder och kön donatorer Män Kvinnor Totalt år år år år >55 år Summa Transplantationer Totalt förmedlades 25 transplantationer via Tobias Registret under. Transplantationer fördelade per land under. England 1 Tyskland 4 USA 4 Sverige 15 Antal registrerade DR/HR klass II Av totalt st. registrerade donatorer var st. (65,8% ) klass II typade vid årsskiftet Samtliga enheter navelsträngsblod hade klass II typning eller högre

4 Antal CT På uppdrag av svenska transplantationskliniker och utländska register fick 121 st. potentiella givare lämna blodprover för s.k. Confirmatory Typing (CT) under. Dessa ledde till 25 st. förmedlade transplantationer Fördelning Märg/PBSC När Tobias Registret bildades transplanterade man alltid benmärg som samlades in från de bakre höftledskammarna. Under senare år har det blivit allt vanligare att samla in blodbildande stamceller direkt ur blodet, perifera stamceller (PBSC). Fördelning Märg/PBSC Märg från höftledskammarna PBSC

5 Resultaträkning (Tkr) Intäkter Kostnader Rörelseresultat 52 Avskrivningar -27 Finansnetto -77 Redovisat resultat -52 Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslöt den 25 maj att rekommendera landstingen, Region Skåne, Västra Götalandsregionen samt Gotlands kommun att bidra till Tobias Registrets utveckling genom att betala,43 kronor per invånare och år. Hittills har alla utom ett landsting medverkat med bidrag till typningskostnader av nya potentiella givare, uppklassificering av potentiella givare samt utvecklingskostnader. Stockholms läns landsting har dessutom medverkat med ett extra bidrag om 2,4 mkr. Totalt har under 4,3 mkr ianspråktagits av utvecklingsbidraget från landstingen.,5 mkr har överförts till 214. Personal Vid Tobias Registret arbetar tre koordinatorer, Rosa Hellström, Camilla Lindgren samt som vikarie Miranda Drobin. Medicinskt ansvarig är Docent Mats Bengtsson vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. IT-ansvarig är Bert Svensson. Ledning och administration sköts av Stockholm Care AB. Verksamhetsansvarig för Tobias Registret är Michael Nordh Grate. Snabbfakta per 31 december o st. registrerade potentiella givare o st. registrerade enheter navelsträngsblod o st. HLA ABDR (klass II) typade potentiella givare (65,8 %) o 25 transplantationer av benmärg/blodbildande stamceller förmedlades under o st. nya potentiella givare rekryterades under, därtill 576 st. enheter navelsträngsblod Kontakt Tobias Registret Postadress: Box Stockholm Besöksadress: Olivecronas väg 7 Tel: Fax: E-post: Hemsida:

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret 1 (2) FÖRSLAG 2012:68 LS 1206-0891 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Att donera organ. - förutsättningar för information till allmänheten och sjukvårdspersonal

Att donera organ. - förutsättningar för information till allmänheten och sjukvårdspersonal Att donera organ - förutsättningar för information till allmänheten och sjukvårdspersonal Innehåll Sammanfattning... 7 1 Inledning... 13 1.1 Bakgrund... 13 1.2 Utredningens direktiv... 14 1.3 Syfte...

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN Utvärdering av ett projekt med förenklad biståndsprövning av hemtjänst i Hägersten och Norrmalm i Stockholm Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Första året med förenklad biståndshandläggning i Nacka

Första året med förenklad biståndshandläggning i Nacka Första året med förenklad biståndshandläggning i Nacka Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Nacka kommun såg ett behov av att utveckla innehåll

Läs mer

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Sjukresor Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Tina Burgerhout Nils Rydmarker Helseplan Stadsgården 10 116 45 Stockholm tel 08-410 408 00 helseplan.se Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 XVIVO PERFUSION AB (PUBL)

ÅRSREDOVISNING 2013 XVIVO PERFUSION AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2013 XVIVO PERFUSION AB (PUBL) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 VD har ordet 4 Historik 5 Verksamhetsbeskrivning 6 Marknad, behandling och produkter 9 Värdekedjan inom transplantation 14

Läs mer

NASDAQ Stockholm. ÅRSSTÄMMA. 2015, Box 12283, 102 27 Stockholm alt. arsstamma@allenex.se, RAPPORTTILLFÄLLEN 2015 FINANSIELL INFORMATION

NASDAQ Stockholm. ÅRSSTÄMMA. 2015, Box 12283, 102 27 Stockholm alt. arsstamma@allenex.se, RAPPORTTILLFÄLLEN 2015 FINANSIELL INFORMATION Årsredovisning 2014 Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE Året i korthet 3 VD har ordet 4 Om Allenex 6 Rätt donator till rätt mottagare 8 Transplantationsdiagnostik en global och värdefull nischmarknad 12 Världsledande

Läs mer

Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0. Fastställande av avgifter

Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0. Fastställande av avgifter Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0 5 Fastställande av avgifter Avgiftshöjning i tre steg Bakgrund SEKOs verksamhet och struktur bygger i stora stycken på en verklighet där vi hade knappt 150 000

Läs mer

Innehåll. Operation Smile Sveriges organisation Styrelsens arbete 14 Personal 14

Innehåll. Operation Smile Sveriges organisation Styrelsens arbete 14 Personal 14 ÅRSRAPPORT 2011 Innehåll Verksamhetsberättelse Operation Smile 3 Etableringen i Sverige 3 Programarbete 6-7 Uppdraget i Addis Abeba 8 Uppdraget i Jimma 9 Uppdraget i Lima 10 En medicinsk volontär berättar

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT 2010

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT 2010 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT 2010 1 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller för att förebygga en sjukskrivning i de fall där sjukskrivning är det vanligaste tecknade Sveriges Kommuner

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Kronofogdemyndigheten

ÅRSREDOVISNING för Kronofogdemyndigheten ÅRSREDOVISNING för Kronofogdemyndigheten Budgetåret 2007 www.kronofogden.se RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT 1 INLEDNING 3 ORGANISATION 4 SAMLAD BEDÖMNING AV ÅRETS RESULTAT 5 INDRIVNING

Läs mer

Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.

Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011 Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Innehåll 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Ägarförhållanden 3 Styrelse och revisorer 3

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 XVIVO PERFUSION AB (PUBL)

ÅRSREDOVISNING 2012 XVIVO PERFUSION AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING XVIVO PERFUSION AB (PUBL) Innehåll Sammanfattning av 3 VD har ordet 4 Historik 5 Verksamhetsbeskrivning 6 Marknad, behandling och produkter 9 Värdekedjan inom transplantation 12 XVIVO Perfusion-aktien

Läs mer

Styrelsens AU Styrelsemöte 13 mars 2008

Styrelsens AU Styrelsemöte 13 mars 2008 Rapport till stämman 2008 Stämmans beslut den 21-22 april 2007 Stämman beslöt avslå motionen. - att utreda erfarenheterna av Orsa-kontoret - att utreda möjligheterna och formerna till att expandera verksamheten

Läs mer

1 Inledning... 2. 2 Verksamhetsresultat... 4 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 4 2.2 Bolagsverkets organisation 6

1 Inledning... 2. 2 Verksamhetsresultat... 4 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 4 2.2 Bolagsverkets organisation 6 AD163/2012 1 (45) Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 4 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 4 2.2 Bolagsverkets organisation 6 3 Resultatredovisning... 7 3.1 Bolagsverkets

Läs mer

Återrapportering av regeringsuppdrag Utveckling och förvaltning av register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige.

Återrapportering av regeringsuppdrag Utveckling och förvaltning av register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 2014-02-18 2014/101973 1 (7) Ert datum Er beteckning 2012-12-20 A2012/4136/ARM Enheten för Svarstänst Alexandra Falke, 08-730 90 44 alexandra.falke@av.se Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 203

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

KUNGLIGA INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIN. Prövningar för svensk medicin. Infrastruktur Tillgänglighet

KUNGLIGA INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIN. Prövningar för svensk medicin. Infrastruktur Tillgänglighet KUNGLIGA INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIN Prövningar för svensk medicin Infrastruktur Tillgänglighet 2013-10-29 Utkast 2 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Postadress: Box 5073, 102 42 Stockholm Besöksadress:

Läs mer

INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2011

INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2011 2011 Årsredovisning INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2011 Kommunstyrelsens ordförande 2 Omvärldsanalys, vår utveckling 3 Kommunövergripande utvecklingsområden 11 Övergripande mål 17 Välfärdsbokslut 24 God ekonomisk

Läs mer

Helårsbedömning 08 2009

Helårsbedömning 08 2009 1 (1) Ledningsstaben Ekonomi och uppföljningsgruppen 2009-10-07 LiÖ 2009-29 Delårsrapport 08 år 2009 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 08 är en samlad rapportering till landstingsfullmäktige från

Läs mer

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Bokslutskommuniké Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Helåret 2007 >> Fortsatt stark tillströmning av kunder >> Omsättningen uppgick till 3 666 (2 049) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -9 540 (-4

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Slutrapport. Diarienummer: 2009-3090046 Projektperiod: 09-08-17-11-12-31

Slutrapport. Diarienummer: 2009-3090046 Projektperiod: 09-08-17-11-12-31 PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: Framtidens affärsaktörer Diarienummer: 2009-3090046 Projektperiod: 09-08-17-11-12-31 Slutrapportens bilagor: 1. Lägesrapport för sista perioden: 111001-111231 2. Transnationell

Läs mer

Felaktiga utbetalningar

Felaktiga utbetalningar PM59100 PM59008 2.1 Felaktiga utbetalningar PM59008 Innehåll 1 Uppdrag... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Disposition... 4 4 Bakgrund... 4 5 Definitioner och utgångspunkter... 6 6 Felaktiga utbetalningar...

Läs mer