Hur kan insamlingen av biobanksprov förbättras för den nationella reumatologiska SRQ provsamlingen?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur kan insamlingen av biobanksprov förbättras för den nationella reumatologiska SRQ provsamlingen?"

Transkript

1 biobank WEBINAR

2 Hur kan insamlingen av biobanksprov förbättras för den nationella reumatologiska SRQ provsamlingen? Thomas Bergman, koordinator Karolinska Institutet

3 Syfte Den primära målsä.ningen är a. iden1fiera faktorer, inklusive biomarkörer, gene1ska och miljöfaktorer, som påverkar respons på behandling vid ledgångsreuma1sm (RA) Na1onell provinsamling för det krävs större material för gene1ska och biomarkörstudier A. koppla storskalig biobanking 1ll Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ)

4 Vägledande principer för provsamlingen Transparent, gemensam, juridiskt korrekt: m.a.p struktur, ägande- och förfogandeprinciper. Provsamlingen ska vara en gemensam, na1onell resurs Storskalig, kvalitetssäkrad, och kostnadseffek:v. Etablera samarbete med BBMRI.se Så lite merarbete i klinisk ru:nsjukvård som möjligt

5 Vilka patienter provtas? 1. Alla som nyligen inkluderas i kvalitetsregistret SRQ pga diagnosen RA 2. Befintliga patienter i SRQ med RA som nyligen startat behandling med biologiskt läkemedel Kvalitetsregistret (SRQ) har drygt patienter med RA Årligen inkluderas drygt RA-patienter i SRQ

6 SRQ provsamlingens status Provinsamling startade i april 2013 Följande sjukhus är hitlls anslutna: - Karolinska Universitetssjukhuset - Sahlgrenska (Göteborg) - Farsta privatklinik - Eskilstuna - Falun Flera andra kliniker planerar och förbereder medverkan Ø Gävle, Danderyd, Västerås, Uppsala och Karlskrona Målsä.ning hela Sverige

7 Rekrytering och provtagning av patienter Krävs separata remisser och rutiner som helt/delvis skiljer sig från befintliga rutiner i sjukvården Provinsamlingen kräver extra tid och resurser från vården Upprätta avtal krångligt och tidskrävande

8 Beslutsstöd i kvalitetsregistret (SRQ) påminner automatiskt om att patienten kan rekryteras till biobanken

9 Logistiken en utmaning Nuläge: Tid 1ll frys = h Reumatologklinik Rekrytering Provtagning Prov skickas med posten Biobank Stockholm Provhantering Frysförvaring Fram:den: Tid 1ll frys = 4 8 h / 8-24 h Reumatologklinik Rekrytering Provtagning Lokal/Regional Biobank Provhantering Biobankning Central Biobank Frysförvaring Använder befintliga ru1ner i vården Logis1k för ru1nprov Standardiserade protokoll och provformat Databas över alla prov Förenklade u.agsru1ner

10 Integration med kvalitetsregistret SRQ Kvalitetsregister Webapplika1on SRQ Rapport om inkomna prov och samtyckesstatus BBMRI Biobank Provhantering Provfrysar LIMS Informa1on om Rekryterbara pa1enter Inkomna prov Samtycke finns Reumaklinik Rekrytering Provtagning Blodprov Remiss Samtycke

11 Behov av förbättring Underlätta för vårdpersonalen att rekrytera och provta patienter genom att använda befintliga rutiner Logistik och provhantering som ger högre kvalitet Förenkla användandet av prov från olika och biobanker i forskningsprojekt

12 Frågor?

13 Provhantering i vård och forskning Sonja Eaker Ordf. Nationellt biobanksråd Ordf. Förvaltningsgruppen SBR

14 Nationellt biobanksråd, NBR Bakgrund Inrättat av SKL. Sjukvårdsregioner (RBC), universitetsrepresentanter, SKL, VR, jurist, patientorganisation, LiF, BBMRI.se Regionalt biobankscentrum, RBC (6st) Inrättat av sjukvårdsregionerna. Hantering regionalt SBR, stöd till regionens landsting & BBS gällande regelverk, information & utbildning, regional kontakt forskare/företag Landstingens biobankssamordnare (BBS) (21st) Svenska biobanksregistret (SBR) Ordförande NBR, Inera, RBC, sjukvård, IT, universitet 325 biobanker Över 100 milj prov, årlig tillväxt ca 3 milj Informa1on från LIS - patologi/cytologi (90%) - bakteriologi/virologi (3%) - klinisk kemi - klinisk genetik - immunologi (3%) - transfusion - transplantation/ivf - gynekologi/obstetrik - forskningsprovsamlingar (3%) Informationen lagras i - LIS (Vård och Behandling) - Datamanagement (Vård och Behandling) - LIMS (Forskning) - Kontorsprogram (Forskning)

15 Gemensam Svensk Biobanksstruktur, GSB Prov och informa:on är en förutsäkning för forskning om orsaker 1ll sjukdomar, ny kunskap om diagnos1k, bä.re diagnos- klassifika1oner, förbä.rade behandlingar, nya läkemedel och vacciner. Forskningens behov har ändrats och kräver e. gemensamt tänk kring infrastruktur för insamling av prov för forskning och ru1ner gällande u.ag av befintliga prov. Prov från e. större pa1entunderlag Kortare 1d mellan idé och resultat Informa1on om prov och koppling 1ll andra register

16 Nyinsamling av prov Insamling av prov för forskning sker ocast i sjukvården Men manuellt vid sidan av ru1nsjukvården Gemensam standard (hantering/dokumenta1on/förvaring) saknas Det saknas e. etablerat och utbyggt stöd för insamling och provhantering De.a innebär bl.a. a. På klinikerna kräver provtagningen extra :d och extra personal. Kan enbart ske på dag1d vid planerade besök. Särskilda remisser och administra1on och dokumenta1on. På laboratorier måste separata manuella ru1ner skapas för varje projekt. Extra 1d, arbete. Försämrar kvalitet och jämförbarhet. Ca 30 min per pa1ent. Problemen ökar i studier över huvudmannagränser Studier tvingas oca göra ecergicer och anpassningar jämfört med önskad ru1n. Avvägning mellan an1ngen Standardiserad provhantering och lagringsformat men med en lägre provkvalitet - 1dskrävande En snabbare hantering av prov för högre provkvalitet men utan enhetlig standard och lagring

17 GSB - Förslag Enhetlig provhantering Sjukvårdsintegrerat: Använd vårdens befintliga infrastruktur Ru1nsjukvården har en högkvalita1v långsik1g infrastruktur för insamling och hantering av prov för vård som kräver kompetent personal dygnet runt. Standardisering: A. prov har en känd kvalitet enligt utarbetad standard, oavse. var de har tagits, hanterats och biobankats i landet IT- stöd: För dokumenta1on om prov, för a. hi.a prov för snabbt 1llgängliggörande ecer e1kgodkännande/samtycke Regionala LIMS för informa1on om prov: Finns/eller planeras Gemensamt register för utsök, t.ex. Svenska biobanksregistret (SBR)

18 Sjukvårdsintegrerat Vinster för vården Hanteringen kräver inga extraordinära resurser. Proven tas av ru1npersonal på plats alla dygnets 1mmar. Hanterings1d minskar (automa1serad), ca 2-3 min/pa:ent. Ordning och reda och spårbarhet Vinster för forskare Behöver inte vara experter på biobankning Kortare 1d från ide 1ll provinsamling Proven får en högre och jämnare kvalitet - fler typer av analyser. Större pa1entunderlag Då proven fryses in i fler por1oner kan fler analyser göras på e. o1nat prov - höjer kvaliteten/proven räcker längre.

19 Service- nivå för preanaly:sk hantering Service- nivå kopplas 1ll provets kvalitet studiens kvalitet Nivå 1: Hantering - 2 1m från provtagning Specialanalyser inom proteomik och koagula1on, cellprepara1on, vävnadsbankning + nivå 2-4. Exempel på studier/insamlingar: SCAN B, Big3, UCAN Umeå, och Västerbo.enkohorten (VIP) Nivå 2 - basnivå: Hantering 2-8 1m från provtagning Kvalitet för e. bre. urval av analyser inklusive proteomik och metabolomik + nivå 3-4. Exempel på studier: UCAN Uppsala, SCAPIS, SWEDEHEART

20 Service- nivå för preanaly:sk hantering Nivå 3: Hantering inom 24 1m från provtagning Kvalitet för e. urval av analyser inklusive proteomik och metabolomik. Inkl nivå 4. Exempel på studier: SRQ, Karma, EpiHealth, TC- studien och LifeGene och andra typer av epidemiologiska studier Nivå 4: Hantering inom m från provtagning Kvalitet för an1kropps1trar och e. stort antal mindre känsliga analyser inkl genomik. Exempel på studier: Olika typer av gene1ska studier

21 Frågor om provinsamling För råd angående studieupplägg nya prov: Biobanksfaciliteten vid di. universitetssjukhus eller KI Biobank/BBMRI.se. För :llgång :ll befintliga prov: Aktuell/aktuellt lands1ngs biobankssamordnare. Hi.as på under Länkar/Di. lands1ng. Om ni ej vet vem som ska kontakts. Kontakta Regionalt biobankscentrum (RBC) i er region som kan hänvisa vidare. Hi.as på under Länkar.

22 Frågor?

23 GBIS informationsstandard för biobanksprov Anders Brinne, projektledare BBMRI.se

24 Olika intressenter har olika behov av informationsförsörjning QA/QC Verksamhetsledning IT-personal Labpersonal Information om biobanksprov Forskare

25 Samma forskare vill ha informationsförsörjning från flera olika biobanker Information om biobanksprov Forskare Information om biobanksprov Information om biobanksprov Information om biobanksprov

26 Målsättning i arbetet med ny informationsstandard Komma överens om Omfattning: vilken information som behövs för att säkra biobanksprovens användbarhet med utgångspunkt i preanalytisk provhantering och servicenivåer till stöd för utsökning/utvärdering av biobanksprov Innehåll: hur denna information skall representeras Komplettera redan utfört arbete SPREC (ISBER) SBR attributlista (NBR) MIABIS (BBMRI) ISO 8601 ISO 11179

27 GBIS Gemensam Informationsstandard för Biobanksprov GBIS omfattar information rörande Provets spårbarhet Provets kvalitet Provets tillgänglighet Specifikt innehåller standarden definitioner för Prov Provgivare Provtagning Samtycke Provsamling / studie Kvalitetsmätningar Avvikelser

28 Exempel 1: Lagringstid

29 Exempel 2: provtyp

30 Entity Relationship Diagram

31 Konkreta användningsområden Kravställning på rapporteringsfunktioner från biobanker och datafångst i den preanalytiska provhanteringen LIMS / LIS etc Grund för centraliserade tjänster för sökning av biobanksprov för forskningsändamål Sökkriterier

32 Vidare arbete Ev framtida vidareutveckling av SBR för centraliserade söktjänster Saknas lagrum för central hantering av GBIS biobanksinformation. I dagsläget är information uppdelad mellan huvudmän. GBIS förvaltningsorganisation vidareutveckling enl krav från biobankerna och biobanksanvändarna

33 Publicering av GBIS Publicering av GBIS i en vetenskaplig tidskrift planeras senare under Tills dess kan man få tillgång till definitioner m.m. genom att kontakta

34 Frågor?

NYHETER. från Nationellt BiobanksRåd Nr 13 december 2013. Projektet Gemensam Svensk. Ungefär 90 procent av landstingens

NYHETER. från Nationellt BiobanksRåd Nr 13 december 2013. Projektet Gemensam Svensk. Ungefär 90 procent av landstingens NYHETER från Nationellt BiobanksRåd Nr 13 december 2013 Gemensam Svensk Biobanksinfrastruktur Projektet Gemensam Svensk Biobanksinfrastruktur (GSB) lämnade sin rapport till uppdragsgivarna Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientkunskap Best Practice

Patientkunskap Best Practice Patientkunskap Best Practice Förutsättningar för en lyckad utformning av innovativa e-hälsotjänster Henrik Ahlén Elena Eftimovska Stockholm september 2014 Innehållsförteckning Bakgrund till Patientkunskap

Läs mer

NYHETER. från Nationellt BiobanksRåd Nr 15 december 2014. Tisdagen den 20 maj 2014 anordnades en. Kombinationen av biobanker och register.

NYHETER. från Nationellt BiobanksRåd Nr 15 december 2014. Tisdagen den 20 maj 2014 anordnades en. Kombinationen av biobanker och register. Intresset var mycket stort och det stora antalet anmälda, 110 st, innebar att vi fick organisera om och byta lokal. NYHETER från Nationellt BiobanksRåd Nr 15 december 2014 Nationell biobanksutbildning

Läs mer

Sammanfattning. Stockholm 2014-03-01. Joakim Dillner. Sida 3 av 27

Sammanfattning. Stockholm 2014-03-01. Joakim Dillner. Sida 3 av 27 Återrapportering till Vetenskapsrådet för året 2013 Sida 2 av 27 Sammanfattning Under 2013 har BBMRI.se kunnat konsolidera verksamheten för nationell biobankning. Påtagliga framsteg under året utgör: -Effektiviserad

Läs mer

KUNGLIGA INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIN. Prövningar för svensk medicin. Infrastruktur Tillgänglighet

KUNGLIGA INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIN. Prövningar för svensk medicin. Infrastruktur Tillgänglighet KUNGLIGA INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIN Prövningar för svensk medicin Infrastruktur Tillgänglighet 2013-10-29 Utkast 2 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Postadress: Box 5073, 102 42 Stockholm Besöksadress:

Läs mer

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier Dokument M3 Anvisning ansökan enligt Multicenterprincipen, version 4.6 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Läs mer

Prövningen. Starka tillsammans från idé till verklighet

Prövningen. Starka tillsammans från idé till verklighet Prövningen Informationsblad från Apotekarsocietetens sektion för klinisk prövning juni 2015 Starka tillsammans från idé till verklighet NATIONELL KONFERENS OM KLINISK FORSKNING I GÖTEBORG den 14-15 april

Läs mer

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87 Starka tillsammans Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier Stockholm 2013 SOU 2013:87 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin ORDLISTA AT Allmäntjänstgöring är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Hantera ordinationer för patienter med samordningsnummer och reservnummer. Ange utsättningsorsak via en strukturerad lista över orsaker

Hantera ordinationer för patienter med samordningsnummer och reservnummer. Ange utsättningsorsak via en strukturerad lista över orsaker 21(52) Doseringslogiken i Pascal ordinationsverktyg ska utvecklas med målsättningen att ordinatören ska ordinera på "samma sätt och i samma ordinationsvy" oavsett hur läkemedlet administreras (dos eller

Läs mer

Patientkunskap Beskrivning Tjänstekontrakt och API:er 2014-06-25 Version 1.0 Patientkunskap

Patientkunskap Beskrivning Tjänstekontrakt och API:er 2014-06-25 Version 1.0 Patientkunskap Beskrivning Tjänstekontrakt och API:er 2014-06-25 Version 1.0 1 Innehåll Inledning... 3 Tjänster grunden för systemintegrationen... 3 Tjänsteplattform... 3 Tjänstekontrakt... 4 Tjänster/API:er... 5 Koppling

Läs mer

Årsrapport 2012. 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser

Årsrapport 2012. 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Årsrapport 2012 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Årsrapport 2012 till Socialstyrelsen Hovås 21 februari 2013 2 Nationella Funktionen Sällsynta

Läs mer

Genvägen till en diagnos

Genvägen till en diagnos I framkant Genvägen till en diagnos Kundsamtal som ökar förståelsen s2 s 10 Mervärde med patogeninaktivering s 14 Vinnande koncept för säkrare väg i vården s 17 2014 2015 s c i l i f e l a b Genvägen till

Läs mer

framsteg klar och BBMRI..se har också kunnat göra utsedd till en av Ett annat exempel på (Biobank Sammanfattningsvis Sida 3 av 40

framsteg klar och BBMRI..se har också kunnat göra utsedd till en av Ett annat exempel på (Biobank Sammanfattningsvis Sida 3 av 40 Återrapportering till Vetenskapsrådet för året 2014 Sida 2 av 40 Sammanfattning Under 2014 har BBMRI.se kunnat konsolidera verksamheten för nationell biobankning. Påtagliga framsteg under året utgör: -Effektiviserad

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Forskningsinformation 3.0

Forskningsinformation 3.0 1 (75) U2012/737/F Dnr 111-2012-203 Forskningsinformation 3.0 Fokus på processtöd och kunskapsdelning Redovisning av regeringsuppdrag angående förvaltning och vidareutveckling av Sweden ScienceNet (SSN)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 med verksamhetsplanering 2014

Verksamhetsberättelse 2013 med verksamhetsplanering 2014 Verksamhetsberättelse 2013 med verksamhetsplanering 2014 2014-03-26 Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) har under 2013 fortsatt utvecklas via en mångfald aktiviteter, som beskrivs nedan. Styrgruppen

Läs mer

Förebyggande av livmoderhalscancer i Sverige

Förebyggande av livmoderhalscancer i Sverige Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention Förebyggande av livmoderhalscancer i Sverige Verksamhetsberättelse och Årsrapport 2012 med data tom 2011 Citera gärna rapporten, men glöm inte att

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 2 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Inera i korthet 2 Styrelseordförande och VD har ordet 4 Invånartjänster 8 1177 hela Sveriges webbplats 10 UMO sajten för unga om sex, hälsa och relationer 12 Vårdtjänster

Läs mer

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONSTYRELSEN 20-21 JANUARI 2015

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONSTYRELSEN 20-21 JANUARI 2015 SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONSTYRELSEN 20-21 JANUARI 2015 . flfl"""" --1-- REGERI NGSKANSLIET Remiss 2014-11-04 U2014/4224/F Utbildningsdepartementet JAMTLANDS LÄNS LANDSTTN(l 2m~ -fl- 07 Dnr LS/..../20....

Läs mer

RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002

RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002 RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002 RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister) Steg 1 - Återkoppling till deltagande verksamheter Finns webbmodul för utdata som individuella kliniker kan

Läs mer

Svenska Registret för Medfödda Metabola Sjukdomar, NKR14-185

Svenska Registret för Medfödda Metabola Sjukdomar, NKR14-185 Svenska Registret för Medfödda Metabola Sjukdomar, NKR14-185 Svenska Registret för Medfödda Metabola Sjukdomar Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns

Läs mer

Märk väl! Nyttan av bättre innehållsmärkning, taggning och struktur i vårdens kunskapsdokument. sbu statens beredning för medicinsk ut värdering

Märk väl! Nyttan av bättre innehållsmärkning, taggning och struktur i vårdens kunskapsdokument. sbu statens beredning för medicinsk ut värdering Märk väl! Nyttan av bättre innehållsmärkning, taggning och struktur i vårdens kunskapsdokument sbu statens beredning för medicinsk ut värdering SBU, Box 3657, 103 59 Stockholm Olof Palmes Gata 17 Internet:

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan andra upplagan Handbok för start och utveckling av kvalitetsregister Framtagen av EyeNet Sweden 2009 på uppdrag av Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister Innehåll Förord 3 Bakgrund 5 Framgångsfaktorer

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer