Medicinska biobanken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medicinska biobanken"

Transkript

1 Medicinska biobanken Granskning av avtal 1

2 1 Uppdrag och revisionsfråga Mellan Umeå universitet (Umu) och Västerbottens läns landsting (VLL) har träffats avtal avseende ledning samt hantering av drift och forskningsstöd rörande medicinska biobanken. Avtalet omfattar de i medicinska biobanken ingående Västerbottensoch mammarkohorterna samt bankfacken. Särskilda resurser ställs till förfogande för att upprätthålla och utöka provsamlingarna inom medicinska biobanken samt för att underlätta forskningen. Avtalet reglerar syfte, ansvarförhållanden, organisationsstruktur, informationsteknologi, lokaler och drift samt forskningsstödjande enhet. En styrgrupp, bestående av representanter från Umu och VLL samt extern ordförande, har bland annat till uppgift att aktivt bidra till utvecklingen av biobanksrelaterad forskning. Med biobank menas biologiskt material från människa som samlas och bevaras och vars ursprung kan härledas till den från vilket materialet härrör. Området är reglerat bland annat genom biobankslagen 1 samt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 2. Avtalet löper till och med den 31 oktober Universitetsstyrelsen har givit internrevisionen i uppdrag att granska avtalets tilllämpning. Granskningens syfte är att besvara följande revisionsfrågor; Är organisationen ändamålsenlig med hänsyn till målsättningen med biobanken? Hur säkerställer de båda huvudmännen efterlevnaden av gällande avtal? Hur har styrgruppen tolkat och fullgjort sitt uppdrag? Vilka aktiva åtgärder har vidtagits för att utveckla, leda, styra och följa verksamheten inom biobanken? 2 Metod och avgränsning Vi vill särskilt betona att granskningen avser tillämpning av fastställt avtal rörande medicinska biobanken. Innehållet och kvaliteten i landstingets basenhet laboratoriemedicin (driften) och den forskningsstödjande verksamheten under medicinska fakultetens kansli värderas inte i rapporten. Historiken kring uppbyggnaden av medicinska biobanken ingår inte heller i granskningsuppdraget. 1 Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården. 2 SOSFS 2008:14 Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården. 2

3 Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med ledningspersonal inom universitetet och landstinget samt forskare och annan personal inom de båda huvudmännens ansvarsområden med koppling till medicinska biobanken. Sammanlagt har ett 15-tal intervjuer genomförts. Denna rapport är kommunicerad med rektor Göran Sandberg samt universitetsdirektör Lars Lustig. Kvalitetssäkring har också skett genom att några av de intervjuade personerna har beretts möjlighet att kommentera rapportens innehåll och lämna synpunkter innan dess slutliga färdigställande. Avtalet bygger på ett gemensamt ansvar för två huvudmän och granskningen har därför skett i samarbete med Västerbottens läns landsting, utredare Eva Grahn. 3 Läsanvisning I rapportens avsnitt 4 sammanfattar vi våra iakttagelser och bedömningar. Dessa ligger till grund för våra förslag till åtgärder. Beskrivande delar återfinns i kapitlen I bilaga återfinns processen avseende provtagning till omhändertagande avseende Västerbottens hälsoundersökningar. 4 Våra sammanfattande iakttagelser och bedömningar Universitetet och landstinget har i avtalet angivit att verksamheten ska bedrivas i projektform under en treårsperiod med utvärdering och ställningstagande till fortsatta satsningar senast 31 december Avtalet har sedermera förlängts till den 31 oktober Nedan redovisar vi iakttagelser med utgångspunkt från revisionsfrågorna: Revisionsfråga Är organisationen ändamålsenlig med hänsyn till målsättningen med medicinska biobanken? Hur säkerställer de båda huvudmännen efterlevnaden av gällande avtal? Iakttagelser Vår uppfattning är att organisationen för den medicinska biobanken inte är ändamålsenlig i bemärkelsen rationell och pragmatisk med hänsyn till målsättningen med medicinska biobanken. Organisationen präglas av splittring och oenighet i grundläggande frågor. Detta hämmar arbetet med att utveckla biobanken. Då formell koppling mellan styrgruppen och samverkansstyrelsen för Västerbottens läns landsting och Umeå universitet saknas kan vi inte se att varken Umu eller VLL har säkerställt efterlevnaden av gällande avtal under löpande avtalsperiod. Former för styrning, uppföljning och rapportering är outvecklade. 3

4 Hur har styrgruppen tolkat och fullgjort sitt uppdrag? Vilka aktiva åtgärder har vidtagits för att utveckla, leda, styra och följa verksamheten inom medicinska biobanken? Flera av de uppgifter som ålagts styrgruppen enligt avtalet har inte fullgjorts. Styrgruppen har inte haft förmåga att verkställa uppdragen kring exempelvis långsiktig plan för finansiering, IT, lokaler, bankfacken mm. Ett antal ärenden ligger öppna sedan flera år tillbaka. Styrgruppen har utarbetat en verksamhetsplan för år 2010 samt låtit genomföra utvärdering av två större forskningslinjer innehållande ett flertal projekt som nyttjat medicinska biobanken för forskning. Syfte medicinska biobanken Syftet med medicinska biobanken är, enligt avtalet, att stödja forskning och utveckling för att förebygga olika folksjukdomar. Särskilda resurser ställs därför till förfogande för att upprätthålla och utöka provsamlingarna samt för att underlätta forskningen. Transparens Vår uppfattning är att det är av stor vikt att verksamheten inom medicinska biobanken möjliggör god insyn och ett öppet förhållningssätt gentemot olika intressenter inte minst mot de personer som bidrar till provsamlingarna. En förutsättning för god insyn är att information och uppgifter på ett enkelt sätt finns tillgängliga för både interna och externa intressenter. Det här innebär att hanteringen av uppdrag och processer ska vara överblickbara och möjliga att förstå. Vidare bör det vara möjligt att följa olika ärenden, ta del av beslutsmotiveringar och att förstå grunderna för de beslut som fattas. Granskningen visar att det finns betydande brister i transparensen. Förslag: Utforma en tydlig och överblickbar bild över de processer som sammantaget utgör medicinska biobanken. Avtalet Avtalet rörande medicinska biobanken är i huvudsak styrande och möjligt att utvärdera i betydelsen att göra en efterhandsbedömning av utfall och prestationer. Vi saknar dock reglering av ekonomiska förhållanden. Frågor som bör lyftas och avgöras är bland annat den långsiktiga finansieringen av medicinska biobanken samt eventuella uttagsavgifter. Vi saknar även definition av begreppen bankfack/provsamling samt vilka bankfack som avses när beskrivning görs i avtalet av innehållet i den medicinska biobanken. Vi har bland annat funnit att vissa av de blodprover som tillhör det så kallade Monicaprojektet ingår i medicinska biobanken trots att avtal saknas. 4

5 Förslag: Reglera ekonomiska förhållanden avseende medicinska biobanken. Definiera och kartlägg samtliga ingående bankfack och provsamlingar. Organisation Medel för finansiering av medicinska biobanken kommer från statlig skatt (forskningsstödjande enheten), landstingsskatt (laboratoriemedicin) samt externa bidrag och avgifter. Verksamhet som till stora delar finansieras via offentliga medel styrs generellt genom demokratiskt uppbyggda organ. När två eller flera huvudmän samverkar bildas i regel styrande och beslutande organ med representanter från bägge parter. Beträffande medicinska biobanken finns en styrgrupp med representanter från Umu och VLL. Mellan universitetet och landstinget finns ett regionalt samverkansavtal om samarbete inom medicin, odontologi och hälsa. Detta avtal berör inte medicinska biobanken. Förslag: Det befintliga regionala samverkansavtalet bör kompletteras med organisationen för ledning och styrning av biobanker med koppling till Västerbottens läns landsting. Gemensam vision inom området bör utarbetas i likhet med visioner för utbildningar, klinisk forskning samt hälso- och sjukvården och tandvården. Fastställ former för uppföljning och rapportering till samverkansstyrelsen. I avtalet anges att med den uppbyggnad som biobanken har idag kan den ena funktionen (driften) inte helt tydliggöras i förhållande till den andra (forskningsstöd). Processansvaret upplevs inte vara helt tydligt definierat av alla parter. Vår uppfattning är att just denna otydlighet är en av grunderna till de oenigheter som präglar samarbetet mellan driften och forskningsstödjande enheten. Nuvarande organisation är inte ändamålsenlig. Två alternativa modeller är tänkbara; 1. Sammanhållande organisation av driftfunktion och forskningsstöd dels arbetsmässigt, dels fysiskt med gemensam ledning. 2. En organisation av typ beställare - utförare med renodlat ansvar där VLL står för infrastrukturen och Umu (forskningsstödjande enhet) beställer prover och data som erfordras för forskning. Förslag: En partsammansatt (från VLL respektive Umu) arbetsgrupp bör genomföra översyn av nuvarande organisation. 5

6 Styrgruppen Styrgruppen består av två ordinarie ledamöter från Umu respektive VLL samt en opartisk ordförande. Till styrgruppen är chefen för biobankens forskningsenhet (Umu) samt driftansvarig avdelningschef (VLL) adjungerad. Styrgruppen har svårigheter att uppnå enighet och diskussioner förs kring uppdrag, arbetsprocesser, avtalstolkning, ekonomi med mera. Till protokollen fogas i allmänhet protokollsanteckningar som rör avvikande uppfattning avseende justerat protokoll samt dokument som avser uppbyggnaden av medicinska biobanken. Styrgruppen bör utforma en arbetsordning som reglerar arbetet. Bland annat bör det ingå en instruktion som reglerar sammanträdesformalia såsom antal sammanträden, föredragningslista och beslutsunderlag samt frågor kring beslut, protokoll och justering. Innebörden av adjungerad ledamot bör också framgå. Förslag: Den nuvarande styrgruppen bör upplösas och diskussion bör föras hur en styrande grupp ska utformas. Fastställ vilka kompetenser som bör vara representerade i styrgruppen samt eventuellt behov av adjungerande ledamöter i vissa frågor. Utforma en arbetsordning som fastställer vilka frågor som ska behandlas av styrgruppen, eventuell arbetsfördelning samt instruktion som reglerar sammanträdesformalia. Inom Västerbottens läns landsting finns ett vetenskapligt råd för Västerbottens hälsoundersökningar (VHU). Uppdraget är bland annat att bistå med råd beträffande VHU-arbetet samt att medverka till att utforma riktlinjer för forskningssamarbeten. Förslag: Parterna bör överväga att slå samman det vetenskapliga rådet och styrgruppen för medicinska biobanken. Huvudmännens uppgifter Nedan redovisas en sammanfattning av de uppgifter som åläggs huvudmännen i det gemensamma avtalet. Uppgifter Iakttagelser Parterna har för avsikt att träffa ett separat avtal avseende Monica-kohorten. Översyn av IT-situationen. Vi har inte funnit att initiativ har tagits från någon av huvudmännen, från styrgruppen eller från ledningen av Monica-kohorten i syfte att teckna ett avtal. Beslut eller åtgärd saknas. 6

7 IT-situationen har lyfts i styrgruppen vid tre sammanträden. Ett beslut har fattats (29 jan 2008): Avdelningschef för laboratoriemedicin och enhetschefen för forskningsstödjande enhet får i uppdrag att tillsammans ta fram förslag till lösning. Gemensamt förslag har inte tagits fram. Lokalfrågan Mer eller mindre tillfälliga lösningar har genomförts för att hantera arbetsmiljöproblem. Långsiktig lösning för driftsfunktionen pågår. Styrgruppens uppgifter Nedan redovisas en sammanfattning av de uppgifter som åläggs styrgruppen i det gemensamma avtalet. Uppgifter Iakttagelser Tillse att prover och enkäter nyttjas för forskning. Samsyn finns att det inom medicinska biobanken finns outnyttjad potential. Vid granskningen framkommer dock att det sedan en tid inte längre kommer in prover till bankfacken. Vi saknar underlag för att utröna orsaken. Aktivt bidra till utveckling av biobanksrelaterad forskning. Utse ledamöter i de vetenskapliga expertgrupperna. Besluta om uttag efter godkännande i expertgrupperna. Fastställa riktlinjer för och omfattningen av verksamheten, upprätta långsiktig plan för total finansiering. Tillse att ingångna avtal mellan medicinska biobanken och externa parter följs. Utvärdering har skett av två större forskningslinjer innehållande ett flertal projekt som nyttjat medicinska biobanken för forskning. Experter förordnas enligt beslut i styrgruppen. Styrgruppen har godkänt uttagsansökningar från expertgruppen avseende cancersjukdomar samt från expertgruppen för hjärta kärl och övriga sjukdomar. Verksamhetsplan upprättad Innehåller inget förslag till långsiktig plan för finansiering. Vi har under granskningen inte kunnat identifiera vilka avtal som avses. Samrådsgruppen En samrådsgrupp med avdelningschefen från laboratoriemedicin och enhetschefen från forskningsstödjande enhet är inrättad för samverkan i frågor som rör det fortlö- 7

8 pande arbetet. Process för hantering av prover och enkäter Vi har haft svårigheter att kartlägga flödet/processen från hälsoundersökning med komponenterna enkäter, provsvar, blodprover och samtyckeshandlingar fram till och med omhändertagandet inom VLL och den forskningsstödjande enheten. (se bilaga) Vi kan konstatera att biobankslagen uttryckligen anger att kodnycklar ska förvaras hos den vårdgivare som beslutat att samla in och förvara vävnadsproverna i en biobank. Kodnycklarna ska förvaras på ett betryggande sätt. Inom processen finns olika aktörer såsom vårdcentral, Umdac, epidemiologen, laboratoriemedicin samt forskningsstödjande enhet vilket bland annat medför att sekretessbelagda uppgifter inom hälso- och sjukvården förs mellan huvudmännen på ett icke säkert sätt. Under granskningsarbetet har vi kunnat konstatera att en stor mängd samtyckeshandlingar saknades i arkivskåpen och utlånats till näringsforskningen. Flera databaser finns som innehåller delvis samma uppgifter. Manuella och datoriserade rutiner blandas. Förslag: Översyn av processen för hantering av prover och enkäter. Processen är avhängig förslag till organisation. 8

9 5 Sammanfattande förslag till åtgärder Med anledning av de iakttagelser som gjorts i granskningen lämnar vi följande förslag till åtgärder: Utforma en tydlig och överblickbar bild över de processer som sammantaget utgör medicinska biobanken. Reglera ekonomiska förhållande avseende medicinska biobanken. Definiera och kartlägg samtliga ingående bankfack och provsamlingar. Komplettera det befintliga regionala samverkansavtalet med organisationen för ledning och styrning av biobanker. Gemensam vision inom området bör utarbetas. Fastställ former för uppföljning och rapportering till samverkansstyrelsen. Översyn av nuvarande organisation samt processen för hantering av prover och enkäter. Upplös styrgruppen i nuvarande form och för diskussion om hur en styrande grupp ska formeras. Fastställ vilka kompetenser som ska vara representerade i styrgruppen samt eventuellt behov av adjungerande ledamöter i vissa frågor. Utforma en arbetsordning som dels fastställer vilka frågor som ska behandlas av styrgruppen, eventuell arbetsfördelning samt en instruktion som reglerar sammanträdesformalia. Överväg att slå samman det vetenskapliga rådet för Västerbottens hälsoundersökningar och styrgruppen för medicinska biobanken. 9

10 6 Bakgrund I Sverige finns ett stort antal provsamlingar (biobanker) som innehåller vävnadsprover som tagits till vara i samband med diagnostik och behandling av patienter. Varje år sätts flera miljoner prover in på Sveriges biobanker. Proverna och provresultaten sparas dels för att kunna användas som jämförelsematerial om patienten återinsjuknar, dels i medicinsk forskning. Prover kan även tas inom sjukvården på uppdrag av universitetet för ett specifikt forskningsprojekt. Biobankslagen reglerar hur humanbiologiskt material, med respekt för den enskilda människans integritet, ska få insamlas, förvaras och användas för vissa ändamål. Lagar såsom personuppgiftslagen och patientdatalagen reglerar hanteringen av den information som är kopplad till materialet. En primär provsamling kan härledas till de provgivare från vilka materialet tillhör. I biobanken kan också finnas provsamlingar som varken är primära eller sekundära det vill säga som är avidentifierade och därmed inte omfattas av biobankslagen. Nationella biobanksrådet verkar för nationell samordning och enhetliga rutiner kring Biobankslagen och dess praktiska tillämpning. Socialstyrelsen utövar tillsyn över efterlevnaden av biobankslagen samt kan överpröva huvudmannens beslut att vägra lämna ut vävnadsprov ur en biobank och ge rekommendation i ärendet. Datainspektionen utöver tillsyn över efterlevnaden av personuppgiftslagen och tillhörande föreskrifter vad avser personuppgifter i biobanksforskningen. Etikprövning av forskning som avser människor sker i sex regionala nämnder däribland vid universitetet i Umeå. Swedac styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll är en statlig myndighet under Utrikesdepartementet som har som huvuduppgift att verka som nationellt ackrediteringsorgan. Verksamheten omfattar bland annat ackreditering av medicinska laboratorier. Huvudman för en biobank som innehåller primära provsamlingar kan endast vara landsting och andra offentliga eller privata vårdgivare. Huvudman för en sekundär biobank kan även vara en forskningsinstitution, läkemedelsbolag eller annan juridisk person med motsvarande verksamhet. 10

11 Samverkan Västerbottens läns landsting och Umeå universitet Umu och VLL har tecknat regionalt avtal om samarbete inom området medicin, odontologi och hälsa. Avtalet omfattar utbildningar inom detta område i synnerhet läkar- och tandläkarutbildningarna, forskning inom samverkansområdet samt utveckling av hälso- och sjukvården. Nuvarande avtal tecknades och ersatte tidigare avtal avseende ALF- och TUA. Avtalets syfte anges dels vara att åstadkomma ett vidgat och fördjupat samarbete mellan parterna, dels till en närmare reglering av ALF- och TUA-medlen för läkarrespektive tandläkarutbildningarna. I avtalet anges att samverkan ska ske på tre nivåer ledningsnivå, verksamhetsnivå samt basenhets-/institutionsnivå. På den översta nivån är det gemensamma organet samverkansstyrelsen. Avtalet berör inte samarbetet kring de biobanker som finns inom landstinget. I den arbetsordning som finns för samverkansstyrelsen återfinns inte heller ärenden som berör denna del. Vi har dock noterat att VLL:s representant i styrgruppen för medicinska biobanken tillika ledamot i samverkansstyrelsen vid några tillfällen har lyft ärenden för information/vägledning i samverkansstyrelsen. Lagar och förordningar Lag om biobanker i hälso- och sjukvården mm Syftet med lagen är att reglera hur humanbiologiskt material, med respekt för den enskildes integritet, ska få samlas in, förvaras och användas för vissa ändamål. Med biobank menas biologiskt material från människa som samlas och bevaras och vars ursprung kan härledas till den från vilket materialet härrör. Huvudman för en biobank är en vårdgivare, forskningsinstitution eller annan som innehar en biobank. Biobankslagen anger att biobankshuvudmannen har ett lagstadgat ansvar för materialet i biobanken. Den person som lämnat samtycke till användning av ett vävnadsprov kan när som helst återkalla sitt samtycke vilket torde innebära 3 att huvudmannen har ansvar för materialet så länge det finns i huvudmannens samling, men äger inte materialet i juridisk mening eftersom material måste återlämnas (förstöras, avidentifieras) om så begärs. 3 Observera vår tolkning 11

12 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om biobanker i hälso- och sjukvården mm I föreskrifterna anges att huvudmännen som beslutar om att inrätta en biobank ska ge skriftliga direktiv och se till att det finns ändamålsenliga rutiner för verksamheten. I samband med biobankens inrättande ska huvudmannen besluta om de ändamål för vilka biobanken ska användas samt om vem som ska vara ansvarig för biobanken. Vidare ska beslut fattas om vilka typer av vävnadsprover som får samlas in i biobanken, vilken tid proverna ska bevaras samt vart biobanken ska förvaras. En vårdgivare som beslutar att inrätta en biobank ska vidare fastställa ett kodsystem för kodning av vävnadsprover som förvaras i biobanken. Kodsystemet ska ge säker spårbarhet till identitetsuppgifter och säkerställa att integriteten för den enskilda människan tillgodoses. Kodnycklarna ska kunna härledas till personuppgifter i register eller patientjournaler och förvaras på sådant sätt att de inte riskerar att förstöras och att obehöriga kan få tillgång till dem. I den lokala instruktionen ska behöriga användare anges. Om en vårdgivare inom ramen för full kostnadstäckning tar ut ersättning vid utlämnande och överlåtelse av vävnadsprover ska vårdgivaren fastställa grunderna för beräkning av ersättningen. Proverna får inte lämnas ut eller överlåtas i vinstsyfte enligt biobankslagen kap 4:8. Den som enligt en huvudmans beslut är ansvarig för en biobank ska fastställa ändamålsenliga rutiner och entydigt fördela ansvaret för verksamheten. Rutinerna och ansvarsfördelningen ska dokumenteras i en lokal instruktion. Personuppgiftslagen Personuppgiftslagen reglerar om och hur forskaren får hantera personuppgifter för forskningsändamål. Lagen kräver ett samtycke som lämnas efter att personen har fått information om hur uppgifterna ska behandlas i aktuellt forskningsprojekt. Personuppgiftslagen gäller vid sådan behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården som är helt eller delvis automatiserad eller där uppgifterna ingår i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning. Patientdatalagen Lagens syfte är att tillgodose informationshantering inom hälso- och sjukvården är organiserad så att den tillgodoser patientsäkerhet och behandlas så att integriteten respekteras. Dokumenterade personuppgifter ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. 12

13 Biobanker inom Västerbottens läns landsting Enligt socialstyrelsens biobanksregister är Västerbottens läns landsting huvudman för ett flertal biobanker. Klinikbanker Varje klinikbank har egen biobanksansvarig, Biobanken VL inom laboratoriemedicin En biobanksansvarig Urolog Barn Onkolog Reumatolog Kliniska rutinprover Särskilda provsamlingar Maternity Västerbottens Öv särskilda Cohort kohorten kohorter Biobanken VL är anmäld till socialstyrelsen enligt lagen om biobanker i hälso- och sjukvården. Enligt anmälan anges att Västerbottens läns landsting är huvudman för biobanken och att landstinget utsett namngiven ansvarig för biobanken som är anställd vid laboratoriemedicin. Biobanken anges vara en sammanslagning av såväl diagnostiska provsamlingar som provsamlingar för forskningsändamål. Särskilda provsamlingar med föreskrifter är Northern Sweden Maternity Cohort, Västerbottenskohorten samt övriga särskilda provsamlingar. Medicinska biobanken består av den så kallade Västerbottenskohorten som insamlats sedan mitten av 1980-talet via den hälsokontroll som erbjuds samtliga invånare i vissa åldergrupper av Västerbottens läns landsting. Den undersökte svarar på vissa frågor i ett frågeformulär bland annat olika livsstilfaktorer, blodprov analyseras och blod sparas. Kohorten består av blodprover, enkäter, samtyckeshandlingar samt resultat från tester och prover. Ihopkoppling av prov med person/enkät sker med hjälp av en kodnyckel. Medicinska biobanken består vidare av den så kallade mammarkohorten där blodprov och frågeformulär samlas in i samband med mammografi för att spåra förstadier till bröstcancer. Förutom Västerbottenskohorten och Mammarkohorten finns ett antal bankfack innehållande i huvudsak forskningsprover från patienter med definierade sjukdomar inom den medicinska biobanken. Enligt styrgruppen finns c:a 60 bankfack definierade varav enligt enhetschefens uppgifter c:a 15 är aktiva. Självkostnaden faktureras bankinnehavarna. Skriftliga kontrakt har inte redovisats för styrgruppen. Förteckning över bankfacken samt ansvariga saknas. Styrgruppen har givit chefen vid forskningsstödjande enhet i uppdrag, vid sammanträde den , att upprätta dokument på vilka bankfack som finns, vilka som är ansvariga, vilka som faktureras och är aktiva samt vilken typ av avtal som finns. 13

14 MONICA-undersökningen i norra Sverige är ett forskningsprojekt som samlar data för att kartlägga och öka förståelsen för de riskfaktorer som orsakar hjärtkärlsjukdom, som hjärtinfarkt och stroke. Projektet har sedan av mitten av 80-talet återkommande genomfört screeningar av befolkningen i Norr- och Västerbotten. Monica-projektet har en egen styrgrupp, egna frysboxar och egen personal som sköter uttag av prover för forskningsprojekt. Ett samarbete finns med medicinska biobanken genom samkörning av uppgifter för att identifiera personer som lämnat blodprov och senare har insjuknat liksom för användning av kontrollgivare. Förutom Biobanken VL inom laboratoriemedicin finns så kallade klinikbanker där varje biobank har en egen biobanksansvarig. Biobanker och biobanksansvariga återfinns på olika organisatoriska nivåer, bland annat inom urologen, barnkliniken, onkologen samt reumatologen. 7 Avtal rörande medicinska biobanken ledning samt hantering av drift och forskningsstöd Mellan Västerbottens läns landsting och Umeå universitet har avtal träffats den avseende ledning samt hantering av drift och forskningsstöd av de i Medicinska Biobanken ingående Västerbottens- och mammarkohorterna samt bankfacken. Medicinska biobanken omfattar dessutom prover som ingår i MONICA kohorten. Parterna har, enligt avtalet, för avsikt att träffa ett separat avtal avseende MONICA kohorten. I avtalet anges att översyn av IT-situationen pågår. Resultatet av översynen anges vara avgörande för möjligheterna till både framtida rationell hantering av drift och nyttjande av medicinska biobanken för forskning. Behovet av långsiktig lokalisering lyfts fram i avtalet. Avtalstiden är 1 januari 2007 till och med 31 december Avtalet förlängdes till den 31 oktober 2010 med motivering att förseningar har inträffat och att verksamheten inte har igångsatts förrän i november Ansvarförhållanden I avtalet anges att VLL ikläder sig ett grundläggande ansvar för drift och Umu ett grundläggande ansvar för forskningsstöd för medicinska biobanken. Driftverksamheten ingår i landstingets basenhet Laboratoriemedicin. Drygt tio tjänster finns budgeterade för den medicinska biobanken. Den forskningsstödjande verksamheten ingår i medicinska fakultetens kansli vid Umu. Knappt sju tjänster finns budgeterade för forskningsstödjande enhet. 14

15 I avtalet anges att medicinska biobanken ska ledas av en styrgrupp bestående av två representanter vardera från landstinget och universitetet samt med en neutral ordförande. Som adjungerande ledamöter ingår enhetschefen för forskningsstöd samt avdelningschefen för drift. En samrådsgrupp för frågor kring det fortlöpande arbetet inrättas där både enhetschef och avdelningschef ingår. Vi vill understryka att det i vårt uppdrag inte ingår att ta ställning till några andra frågor än vad avser tillämpningen av avtalet. Vi har konstaterat att de båda huvudmännen tecknat ett ömsesidigt avtal avseende ledning samt hantering av drift och forskningsstöd av de i medicinska biobanken ingående provsamlingarna samt bankfacken. Två huvudfunktioner kan identifieras för medicinska biobanken nämligen drift av biobanken samt nyttjande av banken för forskningsändamål. Redan vid avtalsskrivandet kunde konstateras att finns svårigheter att tydligt avgränsa den ena funktionen från den andra. Personal inom den forskningsstödjande verksamheten återfinns också inom enheten för näringsforskning vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. VLL ansvarar för att resurser för provtagning och hantering av prov för aktuella forskningsprojekt finns. VLL har också ansvar för att se till att en biobank för forskningsändamål finns inrättad i vilken provsamlingen för aktuellt forskningsprojekt ingår. I Västerbottens hälsoundersökning ingår att man lämnar blodprov för kontroll av vissa komponenter. Vidare erbjuds patienten att lämna ett forskningsblodprov till medicinska biobanken. I samtyckesinformationen anges att patientens integritet skyddas genom att all bearbetning av prover och data sker i kodad form samt att uppgifter som lämnats lagras i sekretesskyddat dataregister. Huvudaktiviteter/processer I avtalet finns angivet aktiviteter för hela processen från provtagning till omhändertagande av eventuella resterande material efter avslutade forskningsanalyser både avseende drift och forskningsstödjande enhet. Västerbottens hälsoundersökningar ger upphov till forskning på olika sätt. Forskning sker dels på enbart enkäter och provresultat, dels på enkäter, provresultat och biologiska prover. Vi har i bilaga sökt beskriva processen med stöd av vad som framkommit i intervjuer och handlingar. 15

16 8 Styrgruppen Styrgruppen för den medicinska biobanken har haft 29 protokollförda sammanträden sedan Protokollen har karaktär av minnesanteckningar. Regler avseende val av protokoll med kort ärendebeskrivning inklusive beslut - alternativt minnesanteckningar som även speglar diskussionen saknas. Protokollsanteckning med bilagor inlämnas regelbundet av enhetschefen för forskningsstöd. Styrgruppen har fattat beslut om uppdrag till namngivna personer. Flera av dessa beslut respektive uppdrag har inte verkställts eller återrapporterats/ avslutats. Styrgruppens beslut Status april 2010 Efterfråga dokumentation kring hanteringsordning för ansökningar om uttag vid medicinska biobanken. Efterfråga aktuella avtal/avtalstexter med medicinska biobanken. Alla ansökningar till medicinska biobanken ska diarieföras av forskningsstödjande enhet samt skickas till styrgruppen. Dokumentation kring hantering av bankfack. Ansvariga för enheterna för forskning och drift tar fram förslag på struktur/organisation för hantering av bankfack. Ska rapporteras i september Ta fram förslag på IT - lösning för åtkomst till data. Extern rådgivning för att bättre se verksamhetens starka och eventuellt svaga områden. Frågan kring kostnaden för revisionen tas upp av samverkansstyrelsen. Ekonomin för forskningsstödjande enhet. Långsiktig plan för finansiering med mera. Har fastställt rutin för handläggning av uttagsansökningar. Externa avtal ej tydligt presenterade. Beslutet efterlevs ej vad avser utskick till styrgruppen. Saknas. Saknas. Utmynnat i utvärdering av två större forskningslinjer innehållande ett flertal projekt. Bemanning finns presenterad. Verksamhetsplan för år 2010 är fastställd. 16

17 9 Övriga avtal Ett avtal angående insatser rörande databasen för Västerbottens hälsoundersökningar tecknades att gälla tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Avtalet tecknades mellan VLL och enheten för epidemiologi och folkhälsovetenskap inom Umu. I avtalet uppdras till epidemiologin att svara för bland annat kvalitetssäkring av databasen för VHU samt att svara för vissa basuppgifter. VLL har att förse epidemiologen med datafiler med registeruppgifter. Universitetets datorcentral (Umdac) levererar datafilerna. Vi har inte kunnat finna några övriga avtal som berör den medicinska biobanken. 10 Referensgruppen Inom VLL finns en referensgrupp bestående av representanter från VLL och Umu. Referensgruppens uppgifter är bland annat att ta del av samtliga avvikelser som rapporteras från biobankerna samt övriga kvalitetsfrågor. Gruppen har också att stimulera återföring av forskningsresultat till den kliniska sjukvården. 17

18 Bilaga Processen provtagning - omhändertagande kan i korthet beskrivas enligt följande: Hälsoundersökning Deltagare fyller i livsstilsenkät och lämnar blodprov för hälsoundersökning. Enkätens första sida ifylls av sköterska där provsvar framgår. Enkätens första sida levereras till Umdac för digitalisering. Enkäten ligger även kvar i patientdatajornalen. Första sidan fotograferas på Umdac och läggs på CD-skivor som sänds på fil. Enkätens första sida matas även in manuellt av driften och läggs i en databas i biobanken. Denna databas finns därefter i den server som är placerad vid forskningsstödjande enhet. Efter inläsning på Umdac lagras pappersenkäten i biobankens arkivmappar inom driften. Umdac levererar datafiler samt inscannade filer till epidemiologen som kvalitetssäkrar. Epidemiologen sänder datafilerna till forskningsstödjande enheten. VHU beställer vid behov uppgifter från epidemiologen. Forskning Utöver blodprov för hälsoundersökning tas, efter samtycke, även forskningsprov. Samtyckeshandlingen innehåller uppgifter om rökning, snusning, mediciner mm. Medföljer det blodprov som går till biobankens frysar. Efter driftens inmatning av uppgifter i datafil lagras samtyckeshandlingen i arkivskåp på driften. 18

19 Inom driften förvaras blodprov i frysarna, samtyckeshandlingar på papper i arkivskåp på driften samt på datafil inom driften. Enkäten finns i pappersform i arkivskåp på driften samt i databas inom näringsforskningen och på forskningsstödjande enhet. Vid forskning inom VHU beställs uppgifter från epidemiologen. Vid forskning på biobanksmaterial beställs blodprov från driften samt enkätdata från näringsforskningen. 19

Biobanksinformation 2012-11-22. Eva Arveström Carina Fröjd Biobank, Labmedicin Skåne

Biobanksinformation 2012-11-22. Eva Arveström Carina Fröjd Biobank, Labmedicin Skåne Biobanksinformation 2012-11-22 Eva Arveström Carina Fröjd Biobank, Labmedicin Skåne 1 Biobank, Labmedicin Skåne Handlägger ansökningar Rapporterar till Socialstyrelsen och Svenska Biobanksregistret Kvalitetssäkrar

Läs mer

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den mall som ska används av forskare som vill få tillgång till prov från

Läs mer

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den nationella blanketten som ska användas när man vill ansöka om tillgång

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Rapport nr 25/2012 Februari 2013 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 REKOMMENDATIONER... 4 2. BAKGRUND...

Läs mer

Medicinska biobanken

Medicinska biobanken Medicinska biobanken Medicinska biobanken består till sin huvuddel av: Västerbottenskohorten Mammarkohorten MONICA-kohorten Därtill finns ett antal bankfack med i huvudsak forskningsprover från patienter

Läs mer

Tillgång till prov för forskning

Tillgång till prov för forskning Tillgång till prov för forskning Provsamlingar för forskning Alla prov tagna inom vården för vård eller forskning tillhör sjukvårdshuvudmannens ansvarsområde Prov måste alltid inrättas/registreras i någon

Läs mer

Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) om samverkan avseende Kvalitetsregistercentrum Stockholm.

Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) om samverkan avseende Kvalitetsregistercentrum Stockholm. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 p 19 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-11-01 HSN 1104-0356 Handläggare: Inger Rising Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI)

Läs mer

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier.

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier. 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier. Specifika villkor för multicenterprincipen proven ska vara nyinsamlade

Läs mer

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier Dokument M3 Anvisning ansökan enligt Multicenterprincipen, version 4.6 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 749-2011 Capio S:t Görans Sjukhus 112 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. SOSFS 2013:2 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Innehåll NATIONELLA BIOBANKSRÅDET (NBR)

Innehåll NATIONELLA BIOBANKSRÅDET (NBR) Innehåll 1. Inledning 4 2. Vilka prov omfattas av biobankslagen? 5 3. Vad är en biobank? 6 4. Hantering av prov och personuppgifter i en biobank 9 5. Tillgång till prov i forskning 10 6. Den praktiska

Läs mer

Initiativ för utveckling och kvalitetssäkringsarbete för användning av landstingens biobanker

Initiativ för utveckling och kvalitetssäkringsarbete för användning av landstingens biobanker Initiativ för utveckling och kvalitetssäkringsarbete för användning av landstingens biobanker Gisela Dahlquist Professor,Umeå universitet, Ledamot, SKLs Nationella biobanksråd, Vetenskaplig sekreterare,centrala

Läs mer

Anvisningar och rutiner

Anvisningar och rutiner Dokument M1 Version 4.6 Sida 1 (7) Kontaktadress info@biobanksverige.se Fastställd av Nationella biobanksrådet - AU Datum 2013-11-19 Landstingens gemensamma Anvisningar och rutiner för tillgång till nyinsamlade

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Granskning av behörigheter till journalsystemet

Granskning av behörigheter till journalsystemet Granskning av behörigheter till journalsystemet Rapport nr 18/2015 Februari 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 61:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER...

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Dokumenttyp: Regel Dnr: 100-828-10 Område: Beslutsfattare: Universitetsstyrelsen

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården

Informationshantering och journalföring. nya krav på informationssäkerhet i vården Informationshantering och journalföring nya krav på informationssäkerhet i vården Sammanhållen journalföring! Förklaring av symbolerna Patient Verksamhetschef Hälso- och sjukvårdspersonal samt övriga befattningshavare

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Studerandens möjligheter att ta del av och använda patientuppgifter

Studerandens möjligheter att ta del av och använda patientuppgifter Promemoria 2013-12-31 Utredningen om rätt information i vård och omsorg S 2011:13 Promemorian ingår i utredningens delredovisning enligt direktiv 2013:43 och syftar till att belysa förutsättningarna för

Läs mer

Informationshantering och journalföring. Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Informationshantering och journalföring. Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Informationshantering och journalföring Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 1. Målet för hälso- och sjukvården 2 HSL Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 750-2011 Landstingsstyrelsen Landstinget Blekinge 371 81 Karlskrona Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut

Läs mer

2 Fördjupad samverkan

2 Fördjupad samverkan Regionalt avtal mellan Region Skåne och Lunds universitet om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården 1 Region Skåne och Lunds universitet träffar

Läs mer

INNEHÅLL Biobankslagen Information & samtycke Biobanker, kvalitetskrav Roller & ansvar

INNEHÅLL Biobankslagen Information & samtycke Biobanker, kvalitetskrav Roller & ansvar INNEHÅLL Biobankslagen Information & samtycke Biobanker, kvalitetskrav Roller & ansvar Tillgång till prov för forskning/klinisk prövning Gemensam biobanksdokumentation Organisation nationell & regional

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Sammanfattning 4

1. Inledning 2. 2. Sammanfattning 4 Biobanker och personuppgiftslagen Datainspektionens rapport 2004:2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Sammanfattning 4 3. Regler 6 3.1. Personuppgiftslagen 6 3.1.1. Allmänt 6 3.1.2. Definitioner 7

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister 1.1 God samverkan med industrin leder till bättre vård I Sverige förekommer

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-04-15 Dnr 100-828-10 Dokumenttyp:

Läs mer

Dokumentinformation -

Dokumentinformation - Sida 1 (7) Landstingens gemensamma Dokumentinformation - Tillgång till biobanksprov och Sida 2 (7) Revisionshistorik snummer Datum Ansvarig Ändringar mot tidigare version 1.93 20050531 Anne Snis en skickades

Läs mer

Styrning av behörigheter

Styrning av behörigheter Revisionsrapport Styrning av behörigheter i journalsystem Landstinget i Östergötland Janne Swenson Kerem Kocaer Jens Ryning Eva Andlert, cert. kommunal revisor Styrning av behörigheter i journalsystem

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG Kvalitetssäkra patientjournalen Inledning En legitimerad tandhygienist måste utöver sitt yrkeskunnande om

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-05-07 Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem INLEDNING Patientdatalagen

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården

Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU20 Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:202

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

Anvisningar och rutiner för tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier som utlämnas via e-biobank

Anvisningar och rutiner för tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier som utlämnas via e-biobank Landstingens/regionernas gemensamma biobanksdokumentation Dokument: M1 Version: 5.0 Sida 1 (7) Information: www.biobanksverige.se Fastställd av: Nationella biobanksrådet - AU 2017-05-24 Landstingens/regionernas

Läs mer

Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister för forskningsändamål

Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister för forskningsändamål Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister för forskningsändamål Ansökan sänds till: Regionalt cancercentrum Norr, Norrlands universitetssjukhus, 90185 Umeå. Upplysning lämnas via e-post: rccnorr@vll.se

Läs mer

Rutin för loggkontroll och tilldelning av behörigheter i nationell patientöversikt (NPÖ) Rutinen gäller från fram till

Rutin för loggkontroll och tilldelning av behörigheter i nationell patientöversikt (NPÖ) Rutinen gäller från fram till 1(5) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Rutin för loggkontroll och tilldelning av behörigheter i nationell patientöversikt

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Avtal LK 09-0

Avtal LK 09-0 1(6) Avtal om sammanhållen journalföring för privat vårdgivare Landstinget i Jönköpings län ges rätt att för privata vårdgivares räkning träffa avtal om sammanhållen journalföring. 1 PARTER ,

Läs mer

Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister för forskningsändamål

Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister för forskningsändamål Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister för forskningsändamål Ansökan sänds till: BPSD-registret Minneskliniken Skånes Universitetssjukhus 205 02 Malmö Upplysningar lämnas av: Eva Granvik Mail;

Läs mer

Biobanker Nya forskningsetiska riktlinjer för nyttjande av biobanker för forskningsändamål

Biobanker Nya forskningsetiska riktlinjer för nyttjande av biobanker för forskningsändamål Reviderad maj 2003 P O L I C Y D O K U M E N T från arbetsgruppen för forskningsetik vid ämnesrådet för medicin Biobanker Nya forskningsetiska riktlinjer för nyttjande av biobanker för forskningsändamål

Läs mer

YTTRANDE. Datum Dnr Remiss. Betänkande Unik kunskap genom registerforskning

YTTRANDE. Datum Dnr Remiss. Betänkande Unik kunskap genom registerforskning Regionstyrelsen Hannie Lundgren Forskningschef 044-309 30 12 hannie.lundgren@skane.se YTTRANDE Datum 2015-02-05 Dnr 1402609 1 (6) Remiss. Betänkande Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) har

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i ideella föreningar

Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i ideella föreningar Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i ideella föreningar HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL SOM ARBETAR I IDEELLA FÖRENINGAR 1 Har din förening vårdpersonal som arbetar ideellt? Det är vanligt att ideella

Läs mer

Biobankslagen. Sonja Eaker Ordf. Nationellt biobanksråd (NBR) Chef Regionalt biobankscentrum Uppsala Örebro regionen

Biobankslagen. Sonja Eaker Ordf. Nationellt biobanksråd (NBR) Chef Regionalt biobankscentrum Uppsala Örebro regionen Biobankslagen Sonja Eaker Ordf. Nationellt biobanksråd (NBR) Chef Regionalt biobankscentrum Uppsala Örebro regionen Det svenska biobankslandskapet Landsting, ca 300 (54 %) Minskar för varje år 556 biobanker

Läs mer

Svar från Datainspektionen på er begäran om samråd angående hälsoverktyg inom elevhälsovården

Svar från Datainspektionen på er begäran om samråd angående hälsoverktyg inom elevhälsovården Datum Diarienr 2015-01-19 2132-2014 Gnosjö kommun Per Kjöllerström per.kjollerstrom@edu.gnosjo.se Eksjö kommun Roger Hvitman roger.hvitman@eksjo.se Svar från Datainspektionen på er begäran om samråd angående

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-08-21 AN-2014/390.145 1 (7) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Rätt information på rätt plats och i rätt

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 586-2013 Omsorgsnämnden Trollhättans stad 461 83 Trollhättan Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens beslut

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-02-23 1464-2009 Folktandvården i Stockholms län AB Huvudkontoret Olivecronas väg 7 113 82 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens

Läs mer

Fullgörande av verksamhetsuppdrag

Fullgörande av verksamhetsuppdrag Granskningsredogörelse Fullgörande av verksamhetsuppdrag Blaikenvind AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 751-2011 Landstingsstyrelsen Jämtlands läns landsting Box 602 832 23 Frösön Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter i e-post Datainspektionens

Läs mer

RÅD Checklista för avtal rörande sammanhållen journalföring

RÅD Checklista för avtal rörande sammanhållen journalföring 1 (9) 21 december 2010 RÅD Checklista för avtal rörande sammanhållen journalföring 2 (9) Innehåll 1 Inledning...4 2 Syfte...4 3 Checklista...5 3 (9) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk

Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Regeringsbeslut I:4 2013-05-08 S2007/4754/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2 september 2014 SN-2014/2986.145 1 (7) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Socialnämnden Rätt information på rätt plats och i rätt

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

UFV 2003/39 CK 2003-0036

UFV 2003/39 CK 2003-0036 1 Regionalt avtal mellan Uppsala universitet och landstinget i Uppsala län om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården. Bakgrund Läkarutbildningen

Läs mer

Tillsyn - äldreomsorg

Tillsyn - äldreomsorg Datum Diarienr 2011-12-07 876-2010 TioHundranämnden Box 801 761 28 Norrtälje Tillsyn - äldreomsorg Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att TioHundranämnden i strid med 6 lagen om behandling

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:460 Utkom från trycket den 27 juni 2003 utfärdad den 5 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE 1. Personuppgiftsbiträdesavtalets syfte Detta Personuppgiftsbiträdesavtal syftar till att uppfylla stadgandet i 30 personuppgiftslagen (PuL)

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behovs- och riskanalys samt riktlinjer till befattningshavare som utför loggkontroller

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behovs- och riskanalys samt riktlinjer till befattningshavare som utför loggkontroller Beslut Diarienr 1 (8) 2017-06-13 990-2016 Feelgood Företagshälsovård AB Box 101 11 100 55 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behovs- och riskanalys samt riktlinjer till befattningshavare

Läs mer

K4. Instruktion för ifyllande av blankett L1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

K4. Instruktion för ifyllande av blankett L1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Dokument: K4, Instruktion 2017-02-28 Version: 5.0 Sida 1 (7) Information: www.biobanksverige.se K4. Instruktion för ifyllande av blankett L1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta

Läs mer

U2015/1807/F

U2015/1807/F Promemoria 2015-03-24 U2015/1807/F Utbildningsdepartementet Fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa 1. Bakgrund Lagen (2013:794)

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-04-28 1650-2009 AB Previa Box 4080 171 04 Solna Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att AB Previa (härefter

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

GKR Gyn-KvalitetsRegistret

GKR Gyn-KvalitetsRegistret GKR Gyn-KvalitetsRegistret Ansökan om registeruppgifter från Gyn-KvalitetsRegistret för Forskningsändamål Ansökan sänds till: Karolinska Universitetssjukhuset, Att: Maria Mering, Kvinnokliniken K57, Karolinska

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo Revisionsrapport Granskning av Patientnämnden Norrbottens läns landsting Datum Mars 2005 Namn Jan-Erik Wuolo 1 Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod...3 2. Patientnämndens ansvarsområde...3

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar till kommunstyrelsen

Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar till kommunstyrelsen Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning Avdelningen egen regi Tjänsteutlåtande DNR1.5.1.-406/2014 Sida 1 (7) 2014-09-04 Handläggare Cecilia Schönewald Telefon: 08-508 14 061 Till Enskede-Årsta-Vantörs

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Transporter av frihetsberövade (SOU 2011:7) och Transporter av frihetsberövade en konsekvensanalys (Statskontoret, rapport 2011:28)

Transporter av frihetsberövade (SOU 2011:7) och Transporter av frihetsberövade en konsekvensanalys (Statskontoret, rapport 2011:28) Yttrande Diarienr 2012-04-13 1825-2011 Ert diarienr Ju2011/1164 Ju2011/7648 Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 STOCKHOLM Transporter av frihetsberövade (SOU 2011:7) och Transporter av frihetsberövade

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Formulär för ansökan om registeruppgifter, från kvalitetsregister vid UCR, för forskningsändamål.

Formulär för ansökan om registeruppgifter, från kvalitetsregister vid UCR, för forskningsändamål. Formulär för ansökan om registeruppgifter, från kvalitetsregister vid UCR, för forskningsändamål. Diarienummer UCR OBS! Dessa uppgifter fylls i av UCR-personal vid mottagande av ansökan. Inom 3 veckor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration; SFS 2003:763 Utkom från trycket den 25 november 2003 utfärdad den 13 november 2003. Enligt riksdagens

Läs mer

Svar på remiss från Utbildningsdepartementet: Betänkande Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45)

Svar på remiss från Utbildningsdepartementet: Betänkande Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03469 Uppdnr 967 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på remiss

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation

Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-06-27 Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation BAKGRUND Vid vård av patienter ska det föras patientjournal. En patientjournal

Läs mer

Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2016-06-28 Beslutad av SN 84 2016-08-31 Sammanhållen journalföring Via nationella e-tjänster, t.ex. NPÖ, Pascal eller Svevac Gäller för

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-05-21 1319-2009 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torggatan 1 431 35 Mölndal Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 587-2013 Vård- och omsorgsnämnden Östersunds kommun Vård- och omsorgsförvaltningen 831 82 Östersund Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso-

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Ändringar enligt RF 171/14 har införts. Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Utöver detta reglemente

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) utlämnande genom direktåtkomst

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) utlämnande genom direktåtkomst Beslut Diarienr 1 (7) 2016-12-19 1567-2016 Regionstyrelsen Region Jönköpings län Box 1024 551 11 Jönköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) utlämnande genom direktåtkomst Datainspektionens

Läs mer

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i hälso- och sjukvården

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i hälso- och sjukvården Yttrande Diarienr 1(7) 2015-09-15 1284-2015 Ert diarienr 4.1-39055/2013 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i

Läs mer

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden 2015 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2016-04-08 16REV20 2(7) Sammanfattning Granskningen visar att Patientnämnden - Etiska nämnden har arbetat

Läs mer