Svaren: om det är en transparent organisation med uttag baserat på ansökan och projektets kvalitet ser jag stor nytta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svaren: om det är en transparent organisation med uttag baserat på ansökan och projektets kvalitet ser jag stor nytta"

Transkript

1 Biobanker Antal kommentarer: 97 (60%) Barncancerfonden medfinansierar ett antal biobanker i Sverige innehållande blod-, cell- och vävnadsprover. Syftet med biobankerna är att öka kunskapen så att diagnostik och behandling kan förbättras. Vilken nytta ser du med biobanker och hur skulle du kunna använda dessa i din forskning? Svaren: om det är en transparent organisation med uttag baserat på ansökan och projektets kvalitet ser jag stor nytta ingen Biobanker är väldigt viktiga, men det är viktigt att de administreras effektivt och utan svågerpolitik, alltså att de är öppna för alla som har seriösa forskningsprojekt. Vissa biobanker är utmärkta, vissa är mindre bra. Framförallt när det gäller relativt sällsynta sjukdomar som leukemi så är det angeläget att samordna inom landet så att alla som forskar kring leukemi, prekliniker såväl som kliniker, har en kanal in till materialet. jag ser nytta med biobanker Stor nytta om de verkligen ges tillträde på ett smidigt och demokratiskt sätt. Många gånger används de i ett egen-bevarande och egenpolitiskt syfte Att spara i biobanker är viktigt och måste ske för att forskning ska gå framåt, men inte i all oändlighet. Tror att vi är dåliga på att använda biobanker. Mycket revir. Mycket viktigt, tillgång till material och klinisk expertis krävs för genomförande av mina forskningsprojekt Ingen nytta med biobanker. De som "äger" dem är för protektiva. Förmodligen rädda för konkurrens istället för att bli glada för samarbete och för att möjligheten att nå bot ska tillfalla någon annan. Tyvärr genomsyrar detta tänk hela forskningen ni Sverige! Ritualerna kring befintliga biobank i Uppsala är för kostsam och krånglig Vi har sedan länge själva samlat in blod och vävnadsprover från barn och har stor expertis inom området - bland annat odling av CNS tumörer. Vi har varit bollplank till Nationella Biobanken för CNS barntumörer - och skickar regelbundet prover till dem. Genom att dela med sig av vävnad och resultat maximerar man informationen från ett väldigt unikt forskningsmaterial. Vi bygger stor del av vår forskning på patientmaterial. För att nå visionen om att bota cancer är forskning på patientmaterial oerhört viktig. need to be better run to make them useful Denna verksamhet bör utökas samt bli mer lättillgänglig. Det är bra med biobanker men jag anser att det är viktigt att material blir tillgängligt för ALLA forskare med frågeställningar som har vetenskaplig och/eller klinisk relevans.

2 Mycket viktigt då tillgång av material från mer sällsynta former av barncancer kräver tillgång till material. Detta är något jag kommer att nyttja i ett kommande projekt. Mycket viktigt, speciellt om de på ett bra sätt är organiserade och kopplade till klinisk information. Om biobanken är tillgänglig för andra än forskargruppen kanske BCF kunde ha en central lista över biobanker de är med och finansierar som forskare kan söka lämplig biobank och kontakta dem för ev samarbete? Värdefullt för framtida forskning Bättre tillgång till material från sällsynta tumörtyper. Ej relevant för mitt fält. Viktig resurs för forskarna. Det skulle behövas information om vilka prover finns och hur man söker för att använda prover i sin forskning och hur beslutsprocessen ser ut. Stor nytta, men kan just nu inte se hur jag själv iskulle kunna ha användning av det. Öka transparansen samt tillgänglighet. Biobanker finanserade av BCF borde tillhandhålla TMAs samt annat kliniskt material till andra BCF-finansierade forskningsprojekt, för att öka tillgänligheten. De som sitter på biobankerna har kanske inte de relevantaste frågeställningarna. Jätteviktigt engagemang! Använder själv inte dessa just nu, men de skulle kunna vara centrala i ett framtida projekt. ej aktuellt Detta skulle bidra till att överbrygga experimentella och prekliniska studier och ger en unik patient prover. Biobankerna har en stor men outnyttjad potential. Den framtida målsättningen måste vara att på ett optimalt sätt integrera biobanken med forskning av bra kvalité. Här uppstår ett dilemma. Vem ska göra den initiala analysen av materialet t ex sekvensering, RNA analys, fenotypning med FACS. Faller detta på den enskilda forskaren eller ska det göras av biobanken. Biobankerna kan ffa utnyttjas vid analys av mutationer, expressionsmönster mm, och de kan då bli värdefulla i att finna prognios/diagnos indikatorer, men har begränsad användning inom experimentell forskning. Ett annat problem är att Sverige är ett litet land, kommer vi verkligen att få ihop tillräckligt material för olika tumörer? Genetiska om biokemiska studier, prognostiska markörer Nyttan är att kunna få tillgång till ett större patientmatierial. Risken är studier som kräver speciellt omhändertagande av material som inte kan genomföras om allt material går till biobank. Vidare finns frågetecken om hur proverna sedan ska fördelas, kommer även små nya grupper kunna få tillgång till material... Det finns en otroligt stor nytta! idag måste grundforskning ha en nära relation till patient anknuten data då det är ett sätt att verifiera biologiskt relevans. Detta förutsätter att det finns en bra tillgänglighet.

3 Skulle vara värdefullt att få mer information om dessa via tex nyhetsbrev eller dyligt. För min egen forskning skulle tillgång till biobanker vara värdefullt för att det skulle ge mig möjligheten att testa och validera prekliniska resultat. Ingen nytta för tillfället. I den forskningen som ajg bedrev hade jag inte haft någon nytta med biobanker, men jag tycker det är viktig verksamhet som bör stödjas. Däremot så tycker jag också det är viktigt att det finns ett klart och tydligt syfte med biobankerna och en tydlig verksamhetsplan. Oerhört viktigt att Barncancerfonden medfinansierar detta! Vi som e flesta andra barncancerforskare behöver tillgång till kliniskat material. Viktigt att det är transparant hur man ansöker och hu ansökningarna för att få tillgång till biobankerna bedöms. Inte alls Dock kommer ett kvalitetsregister/forskningsregister om det innehåller vårdvetenskapliga variabler att bli av stort värde i framtida forskning. Jag tycker att det är bra som nu Säker bra men inte för min forskning. Diagnostik och behandling är så klart jätte viktigt men det är inte allt. LÄgg mindre pengar på detta systematisk insamling är bra och bör stödjas i bästa fall på ett sätt som är samordnat med initiativ från sjukhus och universitet Bra om de fungerade. Från mina erfarenheter tycker jag inte dessa fungerar effektivt i dagsläget. Ingen nytta i min forskning. Mycket värdefullt att ha dessa Biobankerna är mycket viktig för min forskning, då den sker på sparat material från primärtumörer. Stor nytta. Biobankerna blir inte så personliga utan kan användas av fler forskare Nackdelen är att en biobanken kan utnyttjas av forskare som inte varit med o skapat dem, vilket är en arbetskrävnade insats It is really good to use the materials in biobank. But it is a little difficult for the researchers to get these samples if the researchers are not clinicians. Visste inte att de fanns, men de kan säkert komma till nytta Bra för rerospektiva studier som ju kan ge snabba resultat för tex nya biomarkörer. Introduktion av Digital Patologi skulle kunna vara ett intressant forsksingområde i framtiden för att förbättra hantringen av stora datamängder vid forskning.

4 Mkt viktiga för god translationell forskning. 'Om' det hade varit smidigt att anvanda dessa prover i forskningen sa skulle de underlatta den direkta kliniska kopplingen till proverna. For narvarande sa ar det latt att inte fa tillgang till sadana prover och eller att relaterade kliniker ar fullstandigt ointresserade av forskning It would be good if more info about biobank can be found in the webpage. Kommer framledes att använda dessa i min forskning. Stort värde för nuvarande och framtida studier att prover finns bevarade för retrospektiva analyser. Fullständigt oumbärliga för barncancerforskning. Har startat egen lokal biobank för 10 år sedan och stor del av vår forskning baserade på denna. Ger stor potential att bedriva biomedicinsk forskning och ge viktig kunskap till sjukvården/samhället. Sparade prover bör vara tillgänglig för forskning, vård och behandling men samtidigt ha individen i fokus (dvs. betydelse av att beakta informerat samtycke och patientsäkerhet i hantering av uppgifter). Nyttjande av material från biobanker i klinisk psykologisk forskning är ett område i utveckling men som ännu inte är i fokus i min forksning. En stor nytta förutsatt att styrningen och utlämning av prover till olika projekt sker på ett transparent sätt och via en ledningsgrupp där alla barncancercentra och vårdplaneringsgruppe är representerade Helt centralt för att öka den biologiska kunskapen. Mycket viktig satsning! Ja, men det är viktigt att säkerställa att de blir tillgängliga för alla. Mycket stor nytta I the case of leukemis, this bank could be very useful to us. Biopsies from ependymomas Stor nytta, båda för aktuella, men även framtida forksningsfrågor biobanker är absolut nödvändigt för att bekräfta de cell linje baserade resultat i patient material. Som grundforskare med translationell profil vore det av mycket stor vikt att ha fungerande nationella biobanker, i synnerhet för sällsynta sjukdomar. Mycket viktiga. Förvaring och tillgängliggörande av patientmaterial, tex blodprover och lymfocyter i kliniska uppföljninhgsstudier. Tumörbiopsi/prov banker vore också mycket värdefullt! Vi använder redan kontinuerligt tumörbiobanker i vår forskning. Ser en stor nytta av dessa i framtida forskning så länge som de uppfyller god kvalitet och att det finns tillräckligt med material. Inte så stor nytta. Jag vill oftast samla in prover själv för att veta hur de är insamlade etc. Ofta är de preparerade fel för ändamålet eller för små volymer. T.ex. blod i heparinrör när det ska vara Citrat etc.

5 Unikt material för retrospektiva studier, med nya metoder. Biobankerna är en väldigt viktig och demokratisk ide där alla kan samla och alla kan ansöka om att använda proverna. I och med att vårt land är relativt litet är samarbetet med NOPHO viktigt. Jag studerar celler/dna och kan på detta sätt ha stor nytta av biobanksprover. Mycket viktig! Men det skall vara lätt tillgänglig och forskare skall få information om om vilka biobanker som är finansierade av BC finns. Stor nytta om tydlig forskningsfrågeställning. Viktigt med biobanker, men det finns rel mycket pengar till infrastruktur och centra. En trend är att färre forskare (tex via VR) får mer pengar längre tid. Man kan aldrig veta vad som blir ett genombrott, många fynd som har fått stora applikationer inom vården har varit oväntade. Jag tror på att satsa på flera olika projekt och grundforskning, för att bibehålla diversitet och bredd. Idag finns det en risk att det på universiteten snart bara finns genetiker och epidemiologer som jobbar med bioinformatik. Den tyngre experimentella forskningen är lite satt på undantag. Satsa brett tycker jag. We can use to verify our idea. Inte direkt nytta för mej men för forskning på sällsynta tumörer är biobanken mycket viktig Biobankerna är extremt viktiga. De bör vara lätt tillgängliga för alla forskare. Hela min forskning om barnleukemi bygger på analys av patientprover. Det skulle behövas personal till biobankerna som kan extrahera DNA, RNA och ev proteiner åt användarna centralt på ett kvalitetssäkrat sätt. Ingen Inte relevant för min forskning Potentiellt stor nytta. Dessa biobanker är i nuläget lite tillgänglig förr forskare som inte är involverad i biobank projekt. Detta borde ändras. Biobanker är ett fantastiskt verktyg för oss forskare men jag önskar att det vore lättare att få tillgång till dem. Stor nytta Göra forskningen mer kliniknära genom användande av patientprover Samla all klinisk information för varje enskild patient (patologi, ålder, behandling, lokalisation för primärtumör/metastaser, överlevnad etc) följt av resultat från fullskaliga analyser av te.x Exome/Whole genome seq, RNA-seq, SNP-array profiler, methyleringsarrayer (koordinerade av Barntumörbanken). Inte insatt i frågan. It is very good idea to have the biobanks. It is better to have the database that other people can search and see if there is any appropriate samples can be used. Ej aktuellt för närvarande

6 Mycket stor nytta, men viktigt att de kommer alla till del och inte används av den forskare som ansvarar för biobanken som ett sätt att skaffa egen nytta, "köpslå" om publikationer, samarbeten etc. Måste finnas krav från Barncancerfonden att biobankerna är för alla forskare (och detta måste kontrolleras). Viktig del av forskningen att ha tillgång till prover och där man kan ansöka om tillgång till proverna i visst projekt Mycket prioriterat område nu och ffa på sikt. Bra att BCF satsar på infrastruktur. Viktigt om insamling sker effektivt och lättillgängligt, vilket inte är fallet med av BCF finansierade barntumörbiobanker idag. Ovärderliga resurser för att åstadkomma internationellt konkurrenskraftig forskning Jag anser att biobankerna är oerhört viktiga. Jag kommer använda mig av ett flertal biobanker för min forskning för att kunna studera primärt tumörmaterial. Biobanking is indeed critical for not only our research, but also for others. Different groups can share the samples at the time in order to best use of the samples and most importantly to obtain more information which could be beneficial for both patients and science.. Jag skulle kunna undersöka utryck av den kandidatgen som vi jobbar med i dessa cell- och vävnadsprover. aktuell nytta är populationsbaserade studier med material från alla pat o 100 procentig uppföljning. Den framtida nyttan av det sparade materialet utnyttjat med nya tekniker kommer med stor sannolikhet att bli väsentlig. De har afgørende betydning og er en vigtig resurse for forskning. Der er dog behov for lettere tilgang til oversigt over hvad biobankerne indeholder Biobanker är till stor nytta. Stort värde att få tillgång till kliniskt material för evaluering av biomarkörer för olika typer av barncancer För genetiska studier som görs i allt större utsträckning t ex för att förstå olika patienters känslighet för samma behandling. Nyttan är stor med biobanker, men endast om de i praktiken kan användas av ett flertal forskare. Det tycks vara en utbredd uppfattning att ju fler biobanker, ju bättre. Avgörande för möjliga forskningsresultat är att biomaterialet på ett enkelt sätt kan nyttjas av "alla" de forskare som är verksamma.

Biobanken resurs för livet

Biobanken resurs för livet En lag om biobanker Världens viktigaste banker rymmer inga pengar. Till biobankernas skåp och frysar med blod, födelsemärken och andra vävnadsprover går läkaren för att ge dig säker diagnos och rätt behandling.

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare av video inom landstingen.

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

En fallstudie av uppföljningsarbetet hos markoch trädgårdsanläggningsföretag

En fallstudie av uppföljningsarbetet hos markoch trädgårdsanläggningsföretag SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE VID LTJ - FAKULTETEN Affärsledarskap påbyggnadsprogram till kandidatexamen inom Landskapsingenjörsprogrammet 15 hp En fallstudie av uppföljningsarbetet hos markoch trädgårdsanläggningsföretag

Läs mer

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin ORDLISTA AT Allmäntjänstgöring är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Tidsuppföljning i tiden

Tidsuppföljning i tiden Tidsuppföljning i tiden En studie i hur företag gör planering och uppföljning av tid inom entreprenadbranschen Niklas Frisell & Erika Svensson Självständigt arbete 15 hp Grundnivå, G2E Affärsledarskap-

Läs mer

Forskningsdata i öppna arkiv och universitetsarkiv: en förstudie vid Göteborgs universitet, Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet

Forskningsdata i öppna arkiv och universitetsarkiv: en förstudie vid Göteborgs universitet, Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet Forskningsdata i öppna arkiv och universitetsarkiv: en förstudie vid Göteborgs universitet, Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet Carin Björklund, Göteborgs universitetsbibliotek Jörgen Eriksson,

Läs mer

Utveckling av förbättrad projekthantering i intranät En fallstudie.

Utveckling av förbättrad projekthantering i intranät En fallstudie. Utveckling av förbättrad projekthantering i intranät En fallstudie. Development of improved project management in intranets A case study. Viktor Roos EXAMENSARBETE 2015 Datateknik Postadress: Besöksadress:

Läs mer

Barncancerfondens effektrapport

Barncancerfondens effektrapport Barncancerfondens effektrapport Barncancerfonden är en ideell förening med sex medlemmar, dessa är våra lokala föreningar som är knutna till respektive Barncancer-center. I dem är det främst drabbade familjer

Läs mer

Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv

Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv Jens Laage-Hellman IMIT WP: 2001_121 Datum: 2001 Antal sidor: 82 Institute for Management of Innovation and Technology Kommersialisering

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Sociala medier strategier, möjligheter och risker

Sociala medier strategier, möjligheter och risker Sociala medier strategier, möjligheter och risker Social media strategies, opportunities and risks TOBIAS PRODAN Kandidatuppsats i Informatik Rapport nr. 2012:009 ISSN: 1651-4769 Göteborgs universitet

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Forskningsinformation 3.0

Forskningsinformation 3.0 1 (75) U2012/737/F Dnr 111-2012-203 Forskningsinformation 3.0 Fokus på processtöd och kunskapsdelning Redovisning av regeringsuppdrag angående förvaltning och vidareutveckling av Sweden ScienceNet (SSN)

Läs mer

Enkätsvar om e-vägledning

Enkätsvar om e-vägledning Enheten för studieinformation Föredragande Birgitta Svensson Kommunikatör 010-470 05 03 birgitta.svensson@uhr.se PM Datum 2014-01-20 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

barncancerrapporten om barncancerfondens satsningar på forskning

barncancerrapporten om barncancerfondens satsningar på forskning BarncancerRAPPORTEN 2013 Den här rapporten lyfter fram delar av den forskning som Barncancerfonden stöttar. Fokus i årets rapport är leukemi. Det är den vanligaste cancerdiagnosen för barn och ungdomar

Läs mer

Institutionen för skogens produkter. Kundrelationer på Internet - en utveckling av Skandias webbplats

Institutionen för skogens produkter. Kundrelationer på Internet - en utveckling av Skandias webbplats Institutionen för skogens produkter Kundrelationer på Internet - en utveckling av Skandias webbplats Customer relationships through the Internet - developing Skandia s homepages Malin Skoglund Examensarbeten

Läs mer

BILAGOR TILL FÖRSLAG TILL ETABLERINGS-/VERKSAMHETSPLAN FÖR SWEDISH TOXICOLOGY SCIENCES INSTITUTE. (SweTox) A. Myndiheters behov av toxikologitjänster

BILAGOR TILL FÖRSLAG TILL ETABLERINGS-/VERKSAMHETSPLAN FÖR SWEDISH TOXICOLOGY SCIENCES INSTITUTE. (SweTox) A. Myndiheters behov av toxikologitjänster BILAGOR TILL FÖRSLAG TILL ETABLERINGS-/VERKSAMHETSPLAN FÖR SWEDISH TOXICOLOGY SCIENCES INSTITUTE () A. Myndiheters behov av toxikologitjänster B. Behovsstudie av internationella aktörer C. Förutsättningarna

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Ansvarig utgivare: SQMA/SIQ Projektledare: Michael Westher, SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Fabriksgatan 10, 412 50 Göteborg Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723

Läs mer

Effektiv dokumenthantering

Effektiv dokumenthantering Uppsala universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap Effektiv dokumenthantering Martin Berntsson & Niclas Hedman Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-14 Datum: 140616 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning

Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning Forskningsetisk policy och organisation i Sverige F.d. Medicinska forskningsrådets nämnd för forskningsetik ISSN 1401-288X ISBN 91-85547-28-X

Läs mer

Kunskapshantering inom växande IT-bolag

Kunskapshantering inom växande IT-bolag Kunskapshantering inom växande IT-bolag En kvalitativ fallstudie på ett mindre IT-bolag Knowledge management in growing IT companies A qualitative case study at a small IT company Patrik Evertsson Jonas

Läs mer

KUNGLIGA INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIN. Prövningar för svensk medicin. Infrastruktur Tillgänglighet

KUNGLIGA INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIN. Prövningar för svensk medicin. Infrastruktur Tillgänglighet KUNGLIGA INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIN Prövningar för svensk medicin Infrastruktur Tillgänglighet 2013-10-29 Utkast 2 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Postadress: Box 5073, 102 42 Stockholm Besöksadress:

Läs mer

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28 SLUTRAPPORT Anders Pettersson 2015-06-28 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Frågeställningar... 4 1.3 Metod och avgränsningar... 4 1.4 Om rapporten... 5 2. Presentation av

Läs mer

BLI LIVSVIKTIG var med oss i kampen mot cancer

BLI LIVSVIKTIG var med oss i kampen mot cancer BLI LIVSVIKTIG var med oss i kampen mot cancer Cancersjukvården inom Västra Götalandsregionen innefattar många specialistområden. För att illustrera bredden av möjliga arbetsuppgifter för dig som funderar

Läs mer