Miljöteknisk markundersökning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöteknisk markundersökning"

Transkript

1 Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Upprättad av: Miljöfirman Konsult Sverige AB Jesper M. Karlström Uppdrag: 1304 Datum: Miljöfirman Konsult Sverige AB, Ribevägen 19B, Malmö, M:\Uppdrag\ kv Ugglan Arlöv\ Rapport Miljöteknisk markundersökning.docx 1 (21)

2 Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Kontaktreferenser Uppdragsgivare: Burlövs Bostäder AB Dalbyvägen Arlöv Via: Geoexperten AB Rolf Svensson Tel: Uppdragstagare: Miljöfirman Konsult Sverige AB Ribevägen 19B Malmö Hemsida: Organisations nr: Kontaktperson: Jesper M. Karlström Tel: E-post: Uppdrag: 1304 Datum: Miljöfirman Konsult Sverige AB, Ribevägen 19B, Malmö, M:\Uppdrag\ kv Ugglan Arlöv\ Rapport Miljöteknisk markundersökning.docx 2 (21)

3 Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Historik Jord- och grundvattenförhållanden Brunnar och ytvatten i området Utförd undersökning Provtagningsmetodik Provtagningsförfarande Analysparameter och val av prov för analys Resultat Konceptuell modell Riktvärden Analysresultat Bedömning av föroreningssituationen Riskbedömning Rekommendationer Referenserer Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Ritningar över utförda undersökningar Jordprovstabell med VOC-halter Sammanställning av utförda analyser Analysrapporter Uppdrag: 1304 Datum: Miljöfirman Konsult Sverige AB, Ribevägen 19B, Malmö, M:\Uppdrag\ kv Ugglan Arlöv\ Rapport Miljöteknisk markundersökning.docx 3 (21)

4 Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Sammanfattning På uppdrag av Burlövs Bostäder AB via Geoexperten AB har Miljöfirman Konsult Sverige AB utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun. Markytan är till största delen täckt med flera olika typer av asfalt. Vissa mindre ytor täcks av gräs, natursten och betongsten. Jorden inom undersökt område består av fyllning av huvudsakligen mulljord och lermorän som vilar på lermorän eller lerig sandig morän. Under asfaltsytorna består den översta fyllningen av bärlager och sand till ca 0,5 m djup. I fyllningen finns även inslag av tegel och/eller kol. Fyllningens mäktighet varierar mellan 0,6 och 2,3 m med ett medeldjup om ca 1,1 m. Grundvatten noterades 0,7 till 4,9 m under markytan. I två punkter påvisades ingen mätbar vattenyta i borrhålen. Provtagning av jord utfördes i 14 punkter. Analyserna av jord visar att föroreningar endast påvisats i 1 av 15 prover. Bensen har påvisats i en halt över riktvärdet för mindre känslig mark i ett prov av bärlager direkt under asfalt. Halterna är under gränsvärdet för farligt avfall. Därmed klassificeras jorden som icke farligt avfall (IFA). Tre prover av asfalt har analyserats. Ett prov uppvisade halter under riktvärde för känslig mark. Ett prov hade halter något över riktvärdet för känslig mark. Ett prov hade relativt höga halter men under gränsvärdet för farligt avfall (avseende asfalt). Inför planerad nybyggnation inom fastigheten bör den förorenade jorden, i halter över riktvärdet för mindre känslig mark, saneras. Förslagsvis uttas flera prover av bärlager kring aktuell punkt efter det att asflaten tagits bort. Förslagsvis utförs kompletterande analyser av asfalt inför borttagning för att säkerställa rätt hantering av den asfalt som har halter över 300 mg/kg PAH-16. Då föroreningar har påvisats inom området i halter över riktvärdet i denna undersökning skall detta rapporteras till Miljömyndigheten. Uppdrag: 1304 Datum: Miljöfirman Konsult Sverige AB, Ribevägen 19B, Malmö, M:\Uppdrag\ kv Ugglan Arlöv\ Rapport Miljöteknisk markundersökning.docx 4 (21)

5 Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun 1 Inledning På uppdrag av Burlövs Bostäder AB via Geoexperten AB har Miljöfirman Konsult Sverige AB utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun, se figur nedan. N Undersökt område Figur 1. Undersökt område är markerat i kartan ovan. Undersökningen utfördes i samband med en geoteknisk undersökning inom fastigheten. 1.1 Historik Öster om området har det tidigare funnits en drivmedelsstation med biltvätt fram till år 2009 då verksamheten lades ner och marken sanerades, enligt uppgift från Länsstyrelsens MIFO-databas och Miljöförvaltningen i Burlöv. Väster om undersökt område finns en byggnad där det nu finns ett gym. Tidigare har det funnits en affär i lokalerna. Enligt flygfoton från talen utgörs marken av åker. 1.2 Jord- och grundvattenförhållanden Markytan är till största delen täckt med flera olika typer av asfalt. Vissa mindre ytor täcks av gräs, natursten och betongsten. Jorden inom undersökt område består av fyllning av huvudsakligen mulljord och lermorän som vilar på lermorän eller lerig sandig morän. Uppdrag: 1304 Datum: Miljöfirman Konsult Sverige AB, Ribevägen 19B, Malmö, M:\Uppdrag\ kv Ugglan Arlöv\ Rapport Miljöteknisk markundersökning.docx 5 (21)

6 Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Under asfaltsytorna består den översta fyllningen av bärlager och sand till ca 0,5 m djup. I fyllningen finns även inslag av tegel och/eller kol. Sandskikt, linser och mäktigare skikt av sand förekommer ställvis i den naturliga jorden under fyllningen. Sand och/eller matjord kan även finnas mellan fyllning och lermorän. Fyllningens mäktighet varierar mellan 0,6 och 2,3 m med ett medeldjup om ca 1,1 m. Det sedimentära berget finns ca 25 m under markytan (SGU, 2015). Den naturliga jorden av lermorän och morän bedöms som tät respektive normaltät. Sanden bedöms som genomsläpplig enligt Naturvårdsverket, Fyllningen bedöms som normaltät till genomsläpplig. Grundvatten noterades 0,7 till 4,9 m under markytan. I två punkter påvisades ingen mätbar vattenyta i borrhålen. Den stora variationen i djup till mätbar vattenyta i borrhålen beror troligen på de ställvis förekommande starkt vattenförande sandskikt och linser i den i övrigt täta lermoränen. Vid provtagningstillfället regnade det rikligt vilket kan medfört att högre vattennivåer har mätts i borrhålen då vatten kan ha runnit in i borrhålen och inte dränerats bort i den täta lermoränen. 1.3 Brunnar och ytvatten i området Det finns en brunn i byggnaden väster om nu undersökt område med okänd användning. Brunnen är 42 m djup. Näst närmsta brunnar är ca 50 m djupa energibrunnar, ca 200 m norr om aktuellt område (SGU, 2013). Det finns ingen känd grundvattentäkt i närområdet. Närmsta ytvatten är Öresund ca 1,5 km nordväst om aktuell fastighet. 2 Utförd undersökning 2.1 Provtagningsmetodik Provtagningen för den miljötekniska markundersökningen utfördes och 25 av Jesper M. Karlström, Miljöfirman AB. För provtagningen användes en geoteknisk bandvagn, från Geoexperten AB, med skruvborr monterad, se figur nedan. Provtagningen utfördes som djupast till 8 m djup. Provpunkternas placering framgår av bilaga 1. Provtagning av jord utfördes i 14 punkter. I bilaga 2 redovisas en provtagningstabell med jordarter och mätning av lättflyktiga kolväten (VOC) med bärbart PID-instrument, för uttagna prover. Uppdrag: 1304 Datum: Miljöfirman Konsult Sverige AB, Ribevägen 19B, Malmö, M:\Uppdrag\ kv Ugglan Arlöv\ Rapport Miljöteknisk markundersökning.docx 6 (21)

7 Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Figur 2. Provtagning med skruvborr monterad på bandvagn. 2.2 Provtagningsförfarande Provtagning av jord utfördes med 1 m skruvborr med en diameter om 82 mm, monterad på bandvagn, utförande enligt SGF, 2013a. Även om inte skruvborr är den bästa metoden (enligt SGF, 2013b) så anses den vara den bäst lämpade för denna undersökning. Det finns risk för korskontaminering vid användandet av denna provtagningsteknik. Innan uttag av prov rensades den yttersta jorden bort från skruven som kan härstamma från andra nivåer. Provet som uttogs hade ej varit i kontakt med skruven. Prov uttogs så att jordarter ej blandades och med provmäktigheter mellan 0,1 och 0,8 m med medelmäktighet om 0,5 m. Med denna provtagningsteknik minimeras risken för korskontaminering. Prover togs direkt från skruven till diffusionstät påse tillhandahållen av laboratoriet (enligt SGF, 2013a och b). Provtagningen har i huvudsak utförts enligt rekommendationer enligt SGF (2013b). Skruven rengjordes mekaniskt genom att ta bort all jord från skruven innan nästa provtagningsomgång i samma punkt och mellan punkterna. 2.3 Analysparameter och val av prov för analys På samtliga uttagna jordprover mättes lättflyktiga kolväten (VOC) med bärbart PID-instrument (fotojonisationsdetektor). Ingen lukt noterades vid provtagningstillfället. I bilaga 2 redovisas uppmätta halter av VOC i provtagningstabell med jordarter. Totalt 164 jordprover uttogs i nu utförd undersökning och av dessa har tretton prover analyserats avseende metaller och PAH (polycykliska aromatiska kolväten). Oljekolväten (alifater, aromater, bensen, toluen, Uppdrag: 1304 Datum: Miljöfirman Konsult Sverige AB, Ribevägen 19B, Malmö, M:\Uppdrag\ kv Ugglan Arlöv\ Rapport Miljöteknisk markundersökning.docx 7 (21)

8 Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun etylbensen och xylen) har analyserats i fem prover. Tre prov har uttagits av asfalt för analys avseende PAH. Nu uttagna prover analyserades av. Resultaten redovisas i tabell i bilaga 3. I bilaga 4 redovisas analysprotokollen. 3 Resultat 3.1 Konceptuell modell En konceptuell modell visas nedan som illustrerar hur föroreningar inom området kan nå och exponera skyddsobjekten. I figuren nedan redovisas föroreningskällor, spridning- och exponeringsvägar samt skyddsobjekt som gäller för aktuellt område. Växter Intag av växter/grödor Inandning av ångor Inandning av damm Intag av jord Hudkontakt Människor (skyddsobjekt) Markförorening Markmiljö (skyddsobjekt) Ytvatten (skyddsobjekt) Figur 3. Konceptuell modell som illustrerar markföroreningars spridning till skyddsobjekten inom undersökningsområdet. Exponering av markföroreningar till människor bedöms kunna ske via hudkontakt med jord, intag av jord, intag av damm och ångor från jorden samt intag av växter som odlats inom området. Exponering via dricksvatten är ej aktuellt då området kommer att anslutas till det kommunala dricksvattennätet och att det inte finns några dricksvattenbrunnar i närområdet. Det sker nu ingen odling inom området och det är okänt om det kommer att ske i framtiden. Markekosystem i urbana miljöer är ofta påverkade av mänsklig aktivitet. Inom aktuellt område har det påverkats under relativt lång tid. Detta innebär att markekosystemet troligen har anpassats till den rådande situationen. Öresund bedöms ej påverkas av eventuella föroreningar inom aktuell fastighet. Uppdrag: 1304 Datum: Miljöfirman Konsult Sverige AB, Ribevägen 19B, Malmö, M:\Uppdrag\ kv Ugglan Arlöv\ Rapport Miljöteknisk markundersökning.docx 8 (21)

9 Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun 3.2 Riktvärden För aktuell fastighet har riktvärdena för känslig markanvändning enligt Naturvårdsverkets terminologi använts. Känslig markanvändning (KM) beskrivs som att markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Alla grupper av människor kan vistas permanent inom området under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas (Naturvårdsverket, 2009). Riktvärdena för mindre känslig mark redovisas för att klassificera jorden inför en eventuellt kommande sanering. Mindre känslig markanvändning (MKM) beskrivs som att markkvaliteten begränsar användningen till kontor och industri. De exponerade vistas inom området under sin yrkesverksamma tid samt att barn och äldre vistas inom området tillfälligt. Vegetation kan etableras och djur tillfälligt vistas inom området. Grundvatten på ett avstånd av ca 200 m och ytvatten skyddas (Naturvårdsverket, 2009). Även gränsvärden för farligt avfall (FA) har använts vid bedömning av föroreningshalterna i jord (Avfall Sverige, 2007). För klassning av asfalt har riktlinjer erhållna av Länsstyrelsen använts. Halter i jord som är över riktvärdet för mindre känslig mark men under gränsvärdet för farligt avfall, benämns som icke-farligt avfall (IFA). 3.3 Analysresultat Mätning av lättflyktiga kolväten (VOC) på alla uttagna jordprover tyder på låga värden, samtliga utförda mätningar är under 6 ppm, se vidare i bilaga 2. I bilaga 3 redovisas en sammanställning av analyserade prover avseende metaller, oljekolväten och PAH. I bilaga 4 redovisas analysprotokollen för nu utförd undersökning. Av sammanställningarna i bilaga 3 framgår att föroreningar påvisats i 1 av 15 prover. Bensen har påvisats i en halt över riktvärdet för mindre känslig mark i ett prov. Halterna är under gränsvärdet för farligt avfall. Därmed klassificeras jorden som icke farligt avfall (IFA). Tre prover av asfalt har analyserats. Ett prov uppvisade halter under riktvärde för känslig mark. Ett prov hade halter något över riktvärdet för känslig mark. Ett prov hade relativt höga halter men under gränsvärdet för farligt avfall (avseende asfalt). Uppdrag: 1304 Datum: Miljöfirman Konsult Sverige AB, Ribevägen 19B, Malmö, M:\Uppdrag\ kv Ugglan Arlöv\ Rapport Miljöteknisk markundersökning.docx 9 (21)

10 Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun 4 Bedömning av föroreningssituationen Endast ett jordprov har en påvisad halt över riktvärdet för känslig markanvändning. Bensen har påvisats i bärlager direkt under asfalt. Detta kan vara spill eller läckage av drivmedel på asfalten som förorenat bärlagret. I övriga prov av bärlager under asfalten har inga föroreningar påvisats. Utbredningen av påvisad förorening är därmed okänd. Provet under aktuellt prov har ej analyserats avseende bensen. Troligen är föroreningen lokal och finns ej i underliggande jord och troligen ej inom något större område. Inom området finns flera typer av asfalt. Flera av dessa, men inte alla, har provtagits och analyserats. Utbredningen av ytan som respektive prov av asflaten representerar redovisas ej. Det kan finnas flera lager av asfalt vilket medför att det ej kan avgöras vilka ytor som är aktuella. Det som analyserna av asflaten visar är att det finns olika sorter och att dessa har olika föroreningsinnehåll och vid rivning skall de sorteras olika för att kunna återanvändas eller deponeras. Jord innehållande kolbitar har ej påvisat några föroreningshalter i analyserade prover. Bortsett från bärlager förorenad med bensen anses jord som fyllning och naturlig jord ej vara förorenad inom området, enligt nu utförd undersökning. 5 Riskbedömning Baserat på utförd undersökning har föroreningar påvisats i ett prov av bärlager direkt under asfalt. Då stora delar av området är hårdgjort med asfalt anses det inte vara några stora risker för att människor som vistas inom området exponeras av påvisad förorening. Människor som arbetar med markarbete inom området kan exponeras av förekommande föroreningar vilket kan vara en risk vid hudkontakt, inandning av damm och ångor samt oralt intag av förorenad jord. Vid framtida markarbete kan felaktig hantering medföra att påvisad förorening sprids. Påvisade föroreningar är troligen relativt hårt bundna till jorden och lakar ej i någon större mängd till den underligande jorden. Utförda analyser av den naturliga jorden visar att den ej är förorenad. Det medför även i sin tur att grundvattnet i området ej bedöms som förorenat. Föroreningen av bensen kan vara en diffus förorening inom området vilket medför att det kan finnas högre halter i fyllnadsjorden än det som nu har påvisats. På samma vis som det kan finnas halter som är under riktvärdet. Uppdrag: 1304 Datum: Miljöfirman Konsult Sverige AB, Ribevägen 19B, Malmö, M:\Uppdrag\ kv Ugglan Arlöv\ Rapport Miljöteknisk markundersökning.docx 10 (21)

11 Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Asfalten med varierade föroreningsinnehåll utgör inga direkta risker på aktuell parkeringsplats. Vid rivning av asfalt skall asfalten separeras i olika fraktioner då asfalten består av olika sorter med varierande föroreningsinnehåll som skall hanteras olika. 6 Rekommendationer Inför planerad nybyggnation inom fastigheten bör den förorenade jorden, i halter över riktvärdet för mindre känslig mark, saneras. Förslagsvis uttas flera prover av bärlager kring aktuell punkt efter det att asflaten tagits bort. Dessa prover används för att avgränsa påvisad förorening. Den förorenade jorden bör omhänderas på ändamålsenligt vis av godkänd mottagare för vidare behandling. Asfalten i punkt 4 uppfyller riktvärde för känslig mark. Asfalten i punkt 2 uppfyller riktvärde för mindre känslig mark. Dessa asfaltsorter kan återanvändas i ny asfalt. Asfalten i punkt 12 kan återanvändas efter samråd med Miljöförvaltning. Annas skall det omhändertas av godkänd mottagare. Förslagsvis utförs kompletterande analyser av asfalt inför borttagning för att säkerställa rätt hantering av den asfalt som har halter över 300 mg/kg PAH-16. Då föroreningar har påvisats inom området i halter över riktvärdet i denna undersökning skall detta rapporteras till Miljömyndigheten. Uppdrag: 1304 Datum: Miljöfirman Konsult Sverige AB, Ribevägen 19B, Malmö, M:\Uppdrag\ kv Ugglan Arlöv\ Rapport Miljöteknisk markundersökning.docx 11 (21)

12 Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun 7 Referenserer Avfall Sverige, Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor. Rapport 2007:01. Naturvårdsverket, Metodik för inventering av förorenade områden. Rapport Naturvårdsverket, Riktvärden för förorenad mark. Rapport SGU, Sveriges Geologiska Undersökning. Brunnsarkivet Uppdrag: 1304 Datum: Miljöfirman Konsult Sverige AB, Ribevägen 19B, Malmö, M:\Uppdrag\ kv Ugglan Arlöv\ Rapport Miljöteknisk markundersökning.docx 12 (21)

13 Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Bilaga 1 Ritning över undersökningspunkter Uppdrag: 1304 Datum: Miljöfirman Konsult Sverige AB, Ribevägen 19B, Malmö, M:\Uppdrag\ kv Ugglan Arlöv\ Rapport Miljöteknisk markundersökning.docx 13 (21)

14

15 Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Bilaga 2 Jordprovstabell med VOC-halter Id Djup (m) Jordart VOC (ppm) Anmärkning* 1 0,0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,3 2,3-3,0 3,0-3,5 3,5-4,0 Fyllning/Matjord, bärlagergrus, Sand Fyllning/Matjord, enstaka kolbitar, sandig Lermorän, Sand Fyllning/sandig Lermorän, Matjord, Sand, enstaka kolbitar Fyllning/sandig Lermorän, Matjord, Sand, enstaka kolbitar Fyllning/sandig Lermorän, Matjord, Sand, enstaka kolbitar brun sandig Lermorän med enstaka tunna sandskikt ingen vy vid provtagning 2 0,0-0,05 0,05-0,35 0,35-1,0 1,0-1,2 1,2-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-3,3 3,3-4,0 Asfaltsyta Fyllning/ bärlagergrus, Sand Fyllning/Lermorän, Sand, Grus, kolbitar, enstaka kalksten, matjord Fyllning/Matjord, kolbitar brun sandig Lermorän med finsandskikt och siltskikt med finsandskikt och siltskikt vy 1,9 m u my ingen vy vid provtagning *Anmärkning: vy = vattenyta i öppet borrhål, i punkt 14 mätning i grundvattenrör. m u my = meter under markytan. ras = borrhålet hade rasat igen, mätning av vy ej möjligt , rikligt med regn under natten vilket kan ha påverkat vy i borrhålen vid mätning Uppdrag: 1304 Datum: Miljöfirman Konsult Sverige AB, Ribevägen 19B, Malmö, M:\Uppdrag\ kv Ugglan Arlöv\ Rapport Miljöteknisk markundersökning.docx 14 (21)

16 Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Id Djup (m) Jordart VOC (ppm) Anmärkning* 3 0,0-0,65 0,65-1,1 1,1-1,3 1,3-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-3,5 3,5-4,0 4,0-4,5 4,5-5,0 Fyllning/Matjord, Sand Fyllning/Lermorän, Matjord, kolbitar Fyllning/mörkbrun sandig lerig Matjord, enstaka tegel mörkbrun något matjordshaltig sandig Lermorän gråbrun Sand med enstaka skikt av lermorän gråbrun Sand med enstaka skikt av lermorän brun Sand brun Sand brun Sand grå Sand ev. fyllning torrt till 3,0 m vy 2,3 m u my ,0-0,05 0,05-0,6 0,6-0,75 0,75-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,2 2,2-2,9 2,9-3,0 3,0-3,3 3,3-4,0 4,0-4,5 4,5-5,0 Asfaltsyta Fyllning/ bärlagergrus, Sand Fyllning/Lermorän svart sandig lerig Matjord svart sandig lerig Matjord grå något grusig siltig Sand gråbrun grusig Sand gråbrun Sand med sandskikt vy 1,9 m u my (vy 0,2 m u my) ,0-0,05 0,05-0,5 0,5-0,7 0,7-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-3,3 3,3-4,0 Asfaltsyta Fyllning/ bärlagergrus, Sand Fyllning/matjordshaltig Sand, Matjord grå lerig sandig Morän ingen vy vid provtagning ras 0,6 m *Anmärkning: vy = vattenyta i öppet borrhål, i punkt 14 mätning i grundvattenrör. m u my = meter under markytan. ras = borrhålet hade rasat igen, mätning av vy ej möjligt , rikligt med regn under natten vilket kan ha påverkat vy i borrhålen vid mätning Uppdrag: 1304 Datum: Miljöfirman Konsult Sverige AB, Ribevägen 19B, Malmö, M:\Uppdrag\ kv Ugglan Arlöv\ Rapport Miljöteknisk markundersökning.docx 15 (21)

17 Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Id Djup (m) Jordart VOC (ppm) Anmärkning* 6 0,0-0,3 0,3-1,0 1,0-1,3 1,3-2,0 2,0-2,75 2,75-3,0 3,0-3,5 3,5-4,0 4,0-4,5 4,5-5,0 Fyllning/matjordshaltig Sand Fyllning/Sand Fyllning/sandig Lermorän, enstaka Matjord gråbrun lerig sandig Morän brun sandig Lermorän vit vittrad kalksten brun sandig Lermorän brun sandig Lermorän grå Lermorän grå Lermorän och grå Sand vy 4,9 m u my ,0-0,05 0,05-0,85 0,85-1,0 1,0-1,5 1,5-2,1 2,1-2,5 2,5-3,0 3,0-3,5 3,5-4,0 Asfaltsyta Fyllning/Sand, bärlagergrus mörkbrun Matjord ljusbrun Sand ljusbrun Sand vy 1,9 m u my vy 1,95 m u my ,0-0,05 0,05-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-3,5 3,5-4,0 4,0-4,5 4,5-5,0 Asfaltsyta Fyllning/bärlagergrus, Sand, Grus, Lermorän Fyllning/ Sand, Grus, Lermorän vy 2,6 m u my ingen vy vid provtagning *Anmärkning: vy = vattenyta i öppet borrhål, i punkt 14 mätning i grundvattenrör. m u my = meter under markytan. ras = borrhålet hade rasat igen, mätning av vy ej möjligt , rikligt med regn under natten vilket kan ha påverkat vy i borrhålen vid mätning Uppdrag: 1304 Datum: Miljöfirman Konsult Sverige AB, Ribevägen 19B, Malmö, M:\Uppdrag\ kv Ugglan Arlöv\ Rapport Miljöteknisk markundersökning.docx 16 (21)

18 Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Id Djup (m) Jordart VOC (ppm) Anmärkning* 9 0,0-0,05 0,05-0,5 0,5-0,75 0,75-1,0 1,0-1,4 1,4-2,0 2,0-2,6 2,6-3,0 3,0-3,5 3,5-4,0 4,0-4,5 4,5-5,0 5,0-5,5 5,5-6,0 6,0-6,5 6,5-7,0 Asfaltsyta Fyllning/bärlagergrus, Sand Fyllning/Sand, Lermorän svart sandig lerig Matjord svart sandig lerig Matjord gråbrun något grusig Sand gråbrun Lermorän gråbrun Lermorän grå Lermorän grå Lermorän grå Lermorän grå Lermorän grå Lermorän grå Lermorän grå Lermorän 5 vy 1,9 m u my vy 1,9 m u my ,0-0,05 0,05-0,6 0,6-1,0 1,0-1,4 1,4-1,8 1,8-2,0 2,0-2,3 2,3-3,0 3,0-3,5 3,5-4,0 4,0-4,7 4,7-5,0 5,0-5,3 5,3-6,0 Asfaltsyta Fyllning/bärlagergrus, Sand Fyllning/Lermorän, enstaka Matjord, enstaka Sand Fyllning/Lermorän, enstaka Matjord, enstaka Sand gråbrun Sand gråbrun något siltig Sand grå något grusig Sand grå något grusig Sand grå något grusig Sand med sandskikt med sandskikt vy 1,8 m u my vy 1,5 m u my *Anmärkning: vy = vattenyta i öppet borrhål, i punkt 14 mätning i grundvattenrör. m u my = meter under markytan. ras = borrhålet hade rasat igen, mätning av vy ej möjligt , rikligt med regn under natten vilket kan ha påverkat vy i borrhålen vid mätning Uppdrag: 1304 Datum: Miljöfirman Konsult Sverige AB, Ribevägen 19B, Malmö, M:\Uppdrag\ kv Ugglan Arlöv\ Rapport Miljöteknisk markundersökning.docx 17 (21)

19 Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Id Djup (m) Jordart VOC (ppm) Anmärkning* 11 0,0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-3,5 3,5-4,0 4,0-4,5 4,5-5,0 5,0-5,5 5,5-6,0 6,0-6,5 6,5-7,0 Fyllning/Matjord Fyllning/Matjord, Sand, Lermorän torrt till 3,0 m vy 2,4 m u my ,0-0,05 0,05-0,6 0,6-1,0 1,0-1,2 1,2-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-3,5 3,5-4,0 4,0-4,5 4,5-5,0 5,0-5,35 5,35-6,0 6,0-6,4 6,4-7,0 7,0-7,5 7,5-8,0 Asfaltsyta Fyllning/bärlagergrus, Sand Fyllning/något matjordshaltig siltig Sand, enstaka tegel, enstaka kolbitar Fyllning/något matjordshaltig siltig Sand, enstaka tegel, enstaka kolbitar med sandskikt grå siltig Lera, grå något grusig Sand grå lerig sandig Morän grå lerig sandig Morän vy 1,3 m u my ingen vy vid provtagning *Anmärkning: vy = vattenyta i öppet borrhål, i punkt 14 mätning i grundvattenrör. m u my = meter under markytan. ras = borrhålet hade rasat igen, mätning av vy ej möjligt , rikligt med regn under natten vilket kan ha påverkat vy i borrhålen vid mätning Uppdrag: 1304 Datum: Miljöfirman Konsult Sverige AB, Ribevägen 19B, Malmö, M:\Uppdrag\ kv Ugglan Arlöv\ Rapport Miljöteknisk markundersökning.docx 18 (21)

20 Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Id Djup (m) Jordart VOC (ppm) Anmärkning* 13 0,0-0,05 0,05-0,5 0,5-1,0 1,0-1,65 1,65-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-3,3 3,3-4,0 4,0-4,5 4,5-5,0 5,0-5,5 5,5-6,0 6,0-6,5 6,5-7,0 14 0,0-0,05 0,05-0,6 0,6-1,1 1,1-1,5 1,5-2,0 2,0-2,7 2,7-3,0 3,0-3,5 3,5-4,0 4,0-4,5 4,5-5,0 5,0-5,5 5,5-6,0 6,0-6,5 6,5-7,0 7,0-7,7 Asfaltsyta Fyllning/ bärlagergrus, Sand Fyllning/ lerig matjordshaltig Sand, enstaka kolbitar brun siltig Sand och grusig Sand Asfaltsyta Fyllning/bärlagergrus, Sand med sandskikt stopp för provtagning vy 1,65 m u my ingen vy vid provtagning grundvattenrör ingen vy vy 0,66 m u my *Anmärkning: vy = vattenyta i öppet borrhål, i punkt 14 mätning i grundvattenrör. m u my = meter under markytan. ras = borrhålet hade rasat igen, mätning av vy ej möjligt , rikligt med regn under natten vilket kan ha påverkat vy i borrhålen vid mätning Uppdrag: 1304 Datum: Miljöfirman Konsult Sverige AB, Ribevägen 19B, Malmö, M:\Uppdrag\ kv Ugglan Arlöv\ Rapport Miljöteknisk markundersökning.docx 19 (21)

21 Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Bilaga 3 Sammanställning av nu och tidigare utförda analyser Uppdrag: 1304 Datum: Miljöfirman Konsult Sverige AB, Ribevägen 19B, Malmö, M:\Uppdrag\ kv Ugglan Arlöv\ Rapport Miljöteknisk markundersökning.docx 20 (21)

22 Sammanställning av analyssvar Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Analyssvaren jämförs med riktvärdet för känslig mark (KM). Endast ett prov (id 13) uppfyller ej riktvärdet för känslig mark (KM). Enhet mg/kg. Bensen har påvisats i halter över riktvärdet för mindre känslig mark (MKM). Halten är under gränsvärdet för farligt avfall. Id och djup (m) Riktvärde Analysparameter (1-1,5) (0,35-1) (0,65-1,1) (0,75-1) (0,05-0,5) (0-0,3) (0,05-0,85) (0,5-1) (0,05-0,5) (0,5-0,75) KM MKM Arsenik 2,35 1,53 2,68 2,9 2,07 8,94 0,993 2,72 2, Barium 40,7 27,5 23,4 54,5 39, ,7 79,1 39, Kadmium 0,149 <0,1 <0,1 0,248 0,135 0,26 <0,1 0,242 0,181 0,5 15 Kobolt 3,27 2,27 1,83 3,37 2,57 2,92 1,42 13,5 4, Krom 7,66 7,3 5,83 6,75 7,74 6,9 3,29 71,7 10, Koppar 7,07 6,88 5,3 12,5 7,23 13,7 2,04 14,2 10, Kvicksilver <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,25 2,5 Nickel 8,93 6,17 4,97 6,93 6,74 10,5 3,42 34,6 15, Bly 9,31 6,66 8, , ,64 18,8 9, Vanadin 10 11,5 10,2 9,53 6,76 9,53 4,31 40,2 10, Zink 22, ,2 29,1 27,5 25,9 12,4 72,8 31, alifater >C5-C8 <10 <10 <10 < alifater >C8-C10 <10 <10 <10 < alifater >C10-C12 <20 <20 <20 < alifater >C12-C16 <20 <20 <20 < alifater >C5-C16 <30 <30 <30 < alifater >C16-C35 <20 <20 <20 < aromater >C8-C10 <1 <1 <1 < aromater >C10-C16 <1 <1 <1 < aromater >C16-C35 <1 <1 <1 < bensen <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,012 0,04 toluen <0,05 <0,05 <0,05 <0, etylbensen <0,05 <0,05 <0,05 <0, xylener, summa <0,05 <0,05 <0,05 <0, PAH, summa L <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0, PAH, summa M <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0, PAH, summa H 0,054 0,096 0,33 0,059 <0,3 0,057 <0,3 <0,25 <0, PAH cancerogena 0,054 0,096 0,33 0,059 <0,3 0,057 <0,3 <0,2 <0,2 PAH övriga <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 Uppdrag: 1304 Datum: Miljöfirman Konsult Sverige AB, Ribevägen 19B, Malmö, M:\Uppdrag\ kv Ugglan Arlöv\ Rapport Bilaga 3 lab 1 (2)

23 Sammanställning av analyssvar Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Analyssvaren jämförs med riktvärdet för känslig mark (KM). Endast ett prov (id 13) uppfyller ej riktvärdet för känslig mark (KM). Enhet mg/kg. Bensen har påvisats i halter över riktvärdet för mindre känslig mark (MKM). Halten är under gränsvärdet för farligt avfall. Id och djup (m) Riktvärde Analys- Id Analysparameter para- meter asfalt asfalt asfalt KM MKM (1-1,4) (0-0,5) (0,6-1) (0,05-0,5) (0,5-1) Arsenik 1,86 2,19 1,33 2, PAH 16 4,3 <1,3 520 Barium 40,9 39,4 48,8 55, PAH canc. 1,3 0, Kadmium 0,18 0,194 0,14 0,206 0,5 15 PAH övr. 3 0,3 360 Kobolt 3,29 2,67 2,94 3, PAH-L 0,25 <0,15 35 Krom 7,92 6,63 6,22 7, PAH-M 2,5 0, Koppar 7,1 7,59 5,68 8, PAH-H 1,6 0, Kvicksilver <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,25 2,5 Nickel 9,17 6,78 6,3 7, Bly 8, ,48 10, Vanadin 8,62 8,69 7,73 9, Zink 26,6 30,7 23,4 32, alifater >C5-C8 < alifater >C8-C10 < alifater >C10-C12 < alifater >C12-C16 < alifater >C5-C16 < alifater >C16-C35 < aromater >C8-C10 < aromater >C10-C16 < aromater >C16-C35 < bensen 0,64 0,012 0,04 toluen 0, etylbensen 0, xylener, summa 0, PAH, summa L <0,15 <0,15 <0,15 <0, PAH, summa M <0,25 <0,25 <0,25 <0, PAH, summa H <0,25 0,2 <0,25 <0, PAH cancerogena <0,2 0,2 <0,2 <0,2 PAH övriga <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 Analysresultaten av asfalt jämförs med riktvärde för KM. Asfalt från punkt 2 har halter över KM. Asfalt från punkt 4 har halter under KM. Asfalt klassas ej som jord och halten i prov 12 är under gränsvärdet för farligt avfall avseende asfalt, gränsvärde 1000 mg/kg för PAH-16. Uppdrag: 1304 Datum: Miljöfirman Konsult Sverige AB, Ribevägen 19B, Malmö, M:\Uppdrag\ kv Ugglan Arlöv\ Rapport Bilaga 3 lab 2 (2)

24 Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Bilaga 4 Analysrapporter från nu utförd undersökning Uppdrag: 1304 Datum: Miljöfirman Konsult Sverige AB, Ribevägen 19B, Malmö, M:\Uppdrag\ kv Ugglan Arlöv\ Rapport Miljöteknisk markundersökning.docx 21 (21)

25 Sida 1 (4) T KNU640QLK Registrerad :00 Miljöfirman Konsult Sverige AB Utfärdad Jesper M. Karlström Ribevägen 19B Malmö Projekt Bestnr kv Ugglan Arlöv Analys av fast prov Er beteckning 1 (1-1,5) Provtagare Jesper M. Karlström Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V MB As mg/kg TS 1 H MB Ba mg/kg TS 1 H MB Cd mg/kg TS 1 H MB Co mg/kg TS 1 H MB Cr mg/kg TS 1 H MB Cu mg/kg TS 1 H MB Hg <0.2 mg/kg TS 1 H MB Ni mg/kg TS 1 H MB Pb mg/kg TS 1 H MB V mg/kg TS 1 H MB Zn mg/kg TS 1 H MB TS_105 C 88.3 % 2 O LISO naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D MAEL acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D MAEL acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D MAEL fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D MAEL fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D MAEL antracen <0.1 mg/kg TS 3 D MAEL fluoranten <0.1 mg/kg TS 3 D MAEL pyren <0.1 mg/kg TS 3 D MAEL bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D MAEL krysen <0.05 mg/kg TS 3 D MAEL bens(b)fluoranten mg/kg TS 3 D MAEL bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 3 D MAEL bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D MAEL dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D MAEL benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 3 D MAEL indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D MAEL PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 3 D MAEL PAH, summa cancerogena* mg/kg TS 3 N MAEL PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 3 N MAEL PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N MAEL PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 3 N MAEL PAH, summa H* mg/kg TS 3 N MAEL

26 Sida 2 (4) T KNU640QLK Er beteckning 6 (0-0,3) Provtagare Jesper M. Karlström Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V MB As mg/kg TS 1 H MB Ba mg/kg TS 1 H MB Cd mg/kg TS 1 H MB Co mg/kg TS 1 H MB Cr mg/kg TS 1 H MB Cu mg/kg TS 1 H MB Hg <0.2 mg/kg TS 1 H MB Ni mg/kg TS 1 H MB Pb mg/kg TS 1 H MB V mg/kg TS 1 H MB Zn mg/kg TS 1 H MB TS_105 C 90.7 % 2 O LISO naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D MAEL acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D MAEL acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D MAEL fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D MAEL fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D MAEL antracen <0.1 mg/kg TS 3 D MAEL fluoranten <0.1 mg/kg TS 3 D MAEL pyren <0.1 mg/kg TS 3 D MAEL bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D MAEL krysen <0.05 mg/kg TS 3 D MAEL bens(b)fluoranten mg/kg TS 3 D MAEL bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 3 D MAEL bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D MAEL dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D MAEL benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 3 D MAEL indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D MAEL PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 3 D MAEL PAH, summa cancerogena* mg/kg TS 3 N MAEL PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 3 N MAEL PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N MAEL PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 3 N MAEL PAH, summa H* mg/kg TS 3 N MAEL

27 Sida 3 (4) T KNU640QLK * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Bestämning av metaller enligt MS-1. Analysprovet har torkats vid 50 C och elementhalterna TS-korrigerats. För jord siktas provet efter torkning. För sediment/slam mals alternativt hamras det torkade provet. Vid expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov. Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO , 2 (mod) samt EPA-metod (mod). Rev Bestämning av torrsubstans enligt SS /1 Provet torkas vid 105 C. Mätosäkerhet (k=2): ±6% Rev Paket OJ-1 Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) Mätning utförs med GCMS enligt metod baserad på SS EN ISO 18287:2008 mod. och intern instruktion TKI38/TKI96. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober Mätosäkerhet k=2 Enskilda PAH: ±27-35% Rev LISO MAEL MB Godkännare Linda Söderberg Matthew Ellis Maria Bigner D H N O Utf 1 För mätningen svarar,, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar,, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar,, som är av det svenska ackrediteringsorganet 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

28 Sida 4 (4) T KNU640QLK Utf 1 SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). V Våtkemisk analys För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

29 Sida 1 (18) T MS27WNIFT Registrerad :06 Miljöfirman Konsult Sverige AB Utfärdad Jesper M. Karlström Ribevägen 19B Malmö Projekt Bestnr kv Ugglan Arlöv Analys av fast prov Er beteckning 2 (0,35-1) Provtagare Jesper M. Karlström Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V MB As mg/kg TS 1 H MB Ba mg/kg TS 1 H MB Cd <0.1 mg/kg TS 1 H MB Co mg/kg TS 1 H MB Cr mg/kg TS 1 H MB Cu mg/kg TS 1 H MB Hg <0.2 mg/kg TS 1 H MB Ni mg/kg TS 1 H MB Pb mg/kg TS 1 H MB V mg/kg TS 1 H MB Zn mg/kg TS 1 H MB TS_105 C 85.0 % 2 O LISO alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 3 D MAEL alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C5-C16 <30 mg/kg TS 3 1 STGR alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 3 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 3 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 3 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 3 D MAEL toluen <0.05 mg/kg TS 3 D MAEL etylbensen <0.05 mg/kg TS 3 D MAEL m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 3 D MAEL o-xylen <0.05 mg/kg TS 3 D MAEL xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 3 N MAEL TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 3 N MAEL naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 3 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR

30 Sida 2 (18) T MS27WNIFT Er beteckning 2 (0,35-1) Provtagare Jesper M. Karlström Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(b)fluoranten mg/kg TS 3 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 3 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa cancerogena* mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa H* mg/kg TS 3 N STGR

31 Sida 3 (18) T MS27WNIFT Er beteckning 3 (0,65-1,1) Provtagare Jesper M. Karlström Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V MB As mg/kg TS 1 H MB Ba mg/kg TS 1 H MB Cd <0.1 mg/kg TS 1 H MB Co mg/kg TS 1 H MB Cr mg/kg TS 1 H MB Cu mg/kg TS 1 H MB Hg <0.2 mg/kg TS 1 H MB Ni mg/kg TS 1 H MB Pb mg/kg TS 1 H MB V mg/kg TS 1 H MB Zn mg/kg TS 1 H MB TS_105 C 88.3 % 2 O LISO naftalen <0.1 mg/kg TS 4 D MAEL acenaftylen <0.1 mg/kg TS 4 D MAEL acenaften <0.1 mg/kg TS 4 D MAEL fluoren <0.1 mg/kg TS 4 D MAEL fenantren <0.1 mg/kg TS 4 D MAEL antracen <0.1 mg/kg TS 4 D MAEL fluoranten <0.1 mg/kg TS 4 D MAEL pyren <0.1 mg/kg TS 4 D MAEL bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 4 D MAEL krysen <0.05 mg/kg TS 4 D MAEL bens(b)fluoranten 0.15 mg/kg TS 4 D MAEL bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 4 D MAEL bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 4 D MAEL dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 4 D MAEL benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 4 D MAEL indeno(123cd)pyren 0.18 mg/kg TS 4 D MAEL PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 4 D MAEL PAH, summa cancerogena* 0.33 mg/kg TS 4 N MAEL PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 4 N MAEL PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 4 N MAEL PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 4 N MAEL PAH, summa H* 0.33 mg/kg TS 4 N MAEL

32 Sida 4 (18) T MS27WNIFT Er beteckning 4 (0,75-1) Provtagare Jesper M. Karlström Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V MB As mg/kg TS 1 H MB Ba mg/kg TS 1 H MB Cd mg/kg TS 1 H MB Co mg/kg TS 1 H MB Cr mg/kg TS 1 H MB Cu mg/kg TS 1 H MB Hg <0.2 mg/kg TS 1 H MB Ni mg/kg TS 1 H MB Pb mg/kg TS 1 H MB V mg/kg TS 1 H MB Zn mg/kg TS 1 H MB TS_105 C 87.6 % 2 O LISO naftalen <0.1 mg/kg TS 4 D MAEL acenaftylen <0.1 mg/kg TS 4 D MAEL acenaften <0.1 mg/kg TS 4 D MAEL fluoren <0.1 mg/kg TS 4 D MAEL fenantren <0.1 mg/kg TS 4 D MAEL antracen <0.1 mg/kg TS 4 D MAEL fluoranten <0.1 mg/kg TS 4 D MAEL pyren <0.1 mg/kg TS 4 D MAEL bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 4 D MAEL krysen <0.05 mg/kg TS 4 D MAEL bens(b)fluoranten mg/kg TS 4 D MAEL bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 4 D MAEL bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 4 D MAEL dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 4 D MAEL benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 4 D MAEL indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 4 D MAEL PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 4 D MAEL PAH, summa cancerogena* mg/kg TS 4 N MAEL PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 4 N MAEL PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 4 N MAEL PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 4 N MAEL PAH, summa H* mg/kg TS 4 N MAEL

33 Sida 5 (18) T MS27WNIFT Er beteckning 5 (0,05-0,5) Provtagare Jesper M. Karlström Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V MB As mg/kg TS 1 H MB Ba mg/kg TS 1 H MB Cd mg/kg TS 1 H MB Co mg/kg TS 1 H MB Cr mg/kg TS 1 H MB Cu mg/kg TS 1 H MB Hg <0.2 mg/kg TS 1 H MB Ni mg/kg TS 1 H MB Pb mg/kg TS 1 H MB V mg/kg TS 1 H MB Zn mg/kg TS 1 H MB TS_105 C 94.0 % 2 O LISO alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 3 D MAEL alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C5-C16 <30 mg/kg TS 3 1 STGR alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 3 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 3 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 3 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 3 D MAEL toluen <0.05 mg/kg TS 3 D MAEL etylbensen <0.05 mg/kg TS 3 D MAEL m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 3 D MAEL o-xylen <0.05 mg/kg TS 3 D MAEL xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 3 N MAEL TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 3 N MAEL naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 3 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 3 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 3 N STGR

34 Sida 6 (18) T MS27WNIFT Er beteckning 5 (0,05-0,5) Provtagare Jesper M. Karlström Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 3 N STGR

35 Sida 7 (18) T MS27WNIFT Er beteckning 7 (0,05-0,85) Provtagare Jesper M. Karlström Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V MB As mg/kg TS 1 H MB Ba mg/kg TS 1 H MB Cd <0.1 mg/kg TS 1 H MB Co mg/kg TS 1 H MB Cr mg/kg TS 1 H MB Cu mg/kg TS 1 H MB Hg <0.2 mg/kg TS 1 H MB Ni mg/kg TS 1 H MB Pb mg/kg TS 1 H MB V mg/kg TS 1 H MB Zn mg/kg TS 1 H MB TS_105 C 89.2 % 2 O LISO alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 3 D MAEL alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 3 D STGR alifater >C5-C16 <30 mg/kg TS 3 1 STGR alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 3 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 3 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 3 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 3 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 3 D MAEL toluen <0.05 mg/kg TS 3 D MAEL etylbensen <0.05 mg/kg TS 3 D MAEL m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 3 D MAEL o-xylen <0.05 mg/kg TS 3 D MAEL xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 3 N MAEL TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 3 N MAEL naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 3 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 3 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 3 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 3 D STGR benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 3 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 3 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 3 N STGR

36 Sida 8 (18) T MS27WNIFT Er beteckning 7 (0,05-0,85) Provtagare Jesper M. Karlström Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 3 N STGR Er beteckning 8 (0,5-1) Provtagare Jesper M. Karlström Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS_105 C % 1 V MB As mg/kg TS 1 H MB Ba mg/kg TS 1 H MB Cd mg/kg TS 1 H MB Co mg/kg TS 1 H MB Cr mg/kg TS 1 H MB Cu mg/kg TS 1 H MB Hg <0.2 mg/kg TS 1 H MB Ni mg/kg TS 1 H MB Pb mg/kg TS 1 H MB V mg/kg TS 1 H MB Zn mg/kg TS 1 H MB TS_105 C 93.6 % 2 O LISO naftalen <0.1 mg/kg TS 4 D MAEL acenaftylen <0.1 mg/kg TS 4 D MAEL acenaften <0.1 mg/kg TS 4 D MAEL fluoren <0.1 mg/kg TS 4 D MAEL fenantren <0.1 mg/kg TS 4 D MAEL antracen <0.1 mg/kg TS 4 D MAEL fluoranten <0.1 mg/kg TS 4 D MAEL pyren <0.1 mg/kg TS 4 D MAEL bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 4 D MAEL krysen <0.05 mg/kg TS 4 D MAEL bens(b)fluoranten <0.05 mg/kg TS 4 D MAEL bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 4 D MAEL bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 4 D MAEL dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 4 D MAEL benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 4 D MAEL indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 4 D MAEL PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 4 D MAEL PAH, summa cancerogena* <0.2 mg/kg TS 4 N MAEL PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 4 N MAEL PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 4 N MAEL PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 4 N MAEL PAH, summa H* <0.25 mg/kg TS 4 N MAEL

37 Sida 9 (18) T MS27WNIFT Er beteckning 9 (0,05-0,5) Provtagare Jesper M. Karlström Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 85.4 % 2 O LISO alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 5 D MAEL alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 5 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 5 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 5 D STGR alifater >C5-C16 <30 mg/kg TS 5 1 STGR alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 5 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 5 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 5 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 5 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 5 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 5 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 5 D MAEL toluen <0.05 mg/kg TS 5 D MAEL etylbensen <0.05 mg/kg TS 5 D MAEL m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 5 D MAEL o-xylen <0.05 mg/kg TS 5 D MAEL xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 5 N MAEL TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 5 N MAEL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer 2417881000 Falun 2016-02-23 Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson BILAGA 1 Miljöteknisk markundersökning WSP 2013-11-13 Miljöteknisk markundersökning 2013-11-13 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Kund Kiruna

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos BILAGA Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos 206-05-04 Bakgrund Syftet med provtagningen var att inför anläggande av nytt kontor på fastigheterna Signalen 3 och

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA RAPPORT 7 JUNI 2013 Uppdrag: 248417, Byggmästaren 2, Miljöteknisk undersökning Titel på rapport: MUR

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ RAPPORT NR: MRMRAP 2012-015/MJH. DATUM: 2012-05-28 KUND: MAF ARKITEKTER AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ Michael J Hopgood Tel 0920-604 88 Sms 073-052 18 17 michael.hopgood@mrm.se Lars

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun 2016-08-03 Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA Rapport 2015-10-02 Upprättad av: Gärdsback Granskad av: Thomas Ittner Uppdragsnr: 10212282 Daterad: 2015-10-02

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller PM UPPDRAG Haga Entrè UPPDRAGSNUMMER 1331617100 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM 2016-03-29 Härtill hör: Bilaga 1 Fältrapport (32 sid) Utvärdering av resultat avseende översiktlig miljöteknisk markundersökning,

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning

PM Miljöteknisk undersökning Uppdrag nr. 15U27727 PM Miljöteknisk undersökning Vilunda 18:1, Upplands- Väsby kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27727 Sida 1 (6) Uppdragsnamn Vilunda 18:1 Upplands-Väsby kommun Vilunda detaljplan

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se RAPPORT KF Fastigheter AB Tegelhagen Uppdragsnummer 1155705 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Brogårds tegelbruk Stockholm 2011-10-26 Sweco Environment AB Förorenade områden Eleonora Karlsson

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

Gunhild 4 och 7, Spånga

Gunhild 4 och 7, Spånga Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Översiktlig miljöteknisk markundersökning Gunhild 4 och 7, Spånga Beställare: JM AB Datum: 2015-10-16 Rev: 2015-10-20

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun 2010-07-06 Upprättad av: Linda Danielsson Granskad av: Kirsten Malmström Uppdragsnr: 10137505 Daterad: 2010-07-06

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER 2175047000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2016-06-22 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun För A& Hotell och Vandrarhem Att: Sandra Jansson Upprättad: 2015-10-12 Reviderad: 2015-11-02 Uppdrag: 1215-143 Tjädern

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning 1. Inledning och syfte... 1 2. Bakgrund... 1 3. Undersökningen... 2 4. Resultat och utvärdering... 3 5. Slutsatser och rekommendationer... 4 Bilagor Bilaga 1: Plankarta översikt (2

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: 2015-05-19 Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare Veidekke Bostad AB www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge DGE Mark och Miljö RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Mjölby kommun, Mjölby 2015-06-18 Uppdragsnr: 411993 Dokumentnr: 589115 Rapport upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad För Mölndals Stad Upprättad: 2016-02-11 Uppdrag: 1215-212 Structor Miljö Väst AB Org

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station Grap 07 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning Tvärbanans förlängning till Sickla Station Geosigma Januari 0 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 SYSTEM FÖR KALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden DGE Mark och Miljö RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Mjölby kommun, Mjölby 2015-10-06 Uppdragsnr: 412091 Dokumentnr: 606615 Rapport upprättad av Uppdragsledare Johan

Läs mer

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Beställare: Laholms kommun 2013-09-19 NIRAS Miljö Djäknegatan 16 211 35 Malmö www.niras.se

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Mariestad kommun Horn 3:88 Miljöteknisk markundersökning PM 140910 Datum: 2014-09-10 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-701 Upprättad av: BG&M Konsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ 54145 Skövde ˑ 0500-47 18 20 Horn

Läs mer

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg COWE COWl AB Skargardsgatan Box 076 0 Goteborg Telefon 00 80 0 00 Telefax 00 8000 www.cowi.se Creacon AB Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Rapport September 0 Version Granskad Utgivningsdatum

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen PM 2015-12-20 Reviderad 2016-02-16 Upprättad av: Per Sander Granskad av: Jerry Forsberg all: Rapport Advanced

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB

RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB RAPPORT 2012-10-22 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING LKAB Svartöstaden13:36 Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB Uppdragsnummer: 12512320354 Distributionslista: Luossavaara-Kiirunavaara AB KOMPLETTERANDE

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-11-08 PM Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Under augusti

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby Laholms kommun, Laholm Datum: 2015-04-20 Uppdragsnr: 411891 Dokumentnr: 576515 Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby 1 Inledning Ett område för bostäder

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA 2015-04-16 Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Kvarngärdet 9:3 Råbyvägen, Uppsala Uppsala kommun Projekt nr: 213 040 00 Uppdragsgivare: JM AB/St1 Sverige AB Upprättad av: Tommi Soveri Granskad av: Christian Lindmark Godkänd

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun

PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun PM Inventering och översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv. Bussen 5, Tyresö kommun 2014-12-15 Uppdragsnummer: 10204516 Upprättad av: Inger Johansson Granskad av: Helena Fürst Uppdragsnr: 10204516

Läs mer

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Underlag för tillståndsansökan av underhållsmuddring Toxicon Rapport 001-15 LANDSKRONA JANUARI 2015 Sedimentundersökning i Borstahusens hamn Fredrik

Läs mer

RAPPORT. PM - Kontrollprovtagning av grundvatten vid före detta Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress. Datum

RAPPORT. PM - Kontrollprovtagning av grundvatten vid före detta Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress. Datum RAPPORT Handläggare Olof Johansson Ström Tel +46 010 505 31 44 Mobil +46 0703 87 11 60 Fax +46 010 505 30 09 olof.johansson.strom@afconsult.com Datum 2016-01-18 Uppdragsnr 712321 PM - Kontrollprovtagning

Läs mer