Kartläggning av organisation och psykosocial arbetsmiljö vid äldreboendet Lindäng avdelning 3 inom Socialförvaltningen i Marks kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av organisation och psykosocial arbetsmiljö vid äldreboendet Lindäng avdelning 3 inom Socialförvaltningen i Marks kommun"

Transkript

1 Kartläggning av organisation och psykosocial arbetsmiljö vid äldreboendet Lindäng avdelning 3 inom Socialförvaltningen i Marks kommun

2 1 UPPDRAGET Perema har fått uppdraget att genomföra en utredning kring arbetsorganisation och psykosocial arbetsmiljö på äldreboendet Lindäng avdelning 3 inom Socialförvaltningen i Marks kommun. Kartläggningen omfattar en belysning av avdelningen ur organisatorisk-, psykosocial- som ledarskapsperspektiv. I uppdraget har också ingått att komma med förslag till åtgärder för att förbättra arbetsorganisation och psykosocial arbetsmiljö. METOD Uppdraget inleddes med att Elizabeth Frey och Karin Fridén träffade uppdragsgivaren verksamhetschef Henry Freij och personalsekreterare Ingrid Stenbom, Socialförvaltningen Marks kommun för att fastställa uppdrag och tidplan. Karin Fridén träffade 19 oktober all berörd personal och informerade om uppdraget och Perema. Vidare gavs en presentation av Marvin Weisboards sexboxmodell, vilken utgör den teoretiska grunden för kartläggningen. Kartläggningen har skett genom intervjuer med följande personal: Tillsvidareanställda, timvikarier och sommarvikarier som tjänstgör dagtid på avdelning 3 på Lindäng, en sjuksköterska knuten till avdelningen, sex representanter för nattpersonalen, chefen för nattpersonalen/hemtjänsten, chefen för andra avdelningar på Lindäng samt med nuvarande chefen, två tidigare chefer på avdelning 3, två lokala fackliga representanter från kommunalarbetarförbundet samt personalsekreterare från socialförvaltningen. Totalt har 38 personer intervjuats. Intervjuerna har genomförts i Skene församlingshem och på Elimkyrkan i Skene av Karin Fridén, Bernt Grehorn och Ingrid Ahnér. Intervjuerna bygger på Weisbords teori kring faktorer som forskningsmässigt visat sig ha avgörande betydelse för effektivitet, arbetstrivsel och motivation på arbetsplatser (se bilaga Weisbord). MEDARBETARE Personalen vid avdelning 3 på Lindäng består av undersköterskor samt vårdbiträden. En sjuksköterska betjänar avd. 3. Flertalet av personalen har gymnasieskolans omvårdnadsprogram, några har gått barn- och fritidsprogrammet och några har 20 veckors vårdbiträdeskurs från 80-talet. MÅL Generella aspekter på området MÅL En organisations målsättning är resultatet av en psykologisk uppgörelse mellan vad vi är tvungna att göra (omgivningens krav) och vad vi vill göra (våra värderingar, kunskap etc.). Denna uppgörelse leder till en rad prioriteringar. Om uppgörelsen inte blir medvetandegjord kan prioriteringen härledas ur vad man faktiskt lägger ner tid på. Avsaknaden av ett gemensamt helhetsperspektiv gör det möjligt att ensidigt fokusera på det egna arbetets huvudinnehåll eller till och med utgå från privata önskningar och behov. En viktig del av

3 2 arbetstillfredsställelse är att känna till målen samt att vara delaktig i arbetet med att ge övergripande mål ett konkret innehåll. Värdegrund i Marks kommun Socialförvaltningens arbete utgår från en gemensam värdegrund: Våra brukare skall bli bemötta med empati Våra medarbetare skall ha rätt kunskap för sina arbetsuppgifter Verksamheterna skall styras genom gemensamma mål Lindäng avd. 3 är ett äldreboende som har många svårt sjuka och dementa vårdtagare. Avdelningen bedriver palliativ vård. Flertalet av personalen anser sig förstå målet med verksamheten på nivån att ge en god omvårdnad till vårdtagarna i livets slutskede. Att omvandla detta övergripande mål till operativa mål för det dagliga arbetet är dock betydligt svårare. Personalen ger uttryck för mycket stora skillnader i målsättning när det gäller vad god omvårdnad innebär. Detta medför att personalen har olika uppfattning om vad som skall göras och hur. Intrycket är att var och en gör vad man själv anser förväntas av en eller vad man själv vill göra. Några anser att det finns tydliga mål som inte följs. Avsaknaden av operativa mål för det dagliga arbetet och uppföljning av dem får omedelbara konsekvenser på det psykosociala området i form av konflikter, vantrivsel och ineffektivitet. ARBETSORGANISATION/STRUKTUR OCH KOMPETENS Generella aspekter på område arbetsorganisation och kompetens En arbetsorganisation är bl.a. till för att utifrån uppsatta mål fördela arbete och arbetsuppgifter samt fastställa nödvändig kompetens för uppgiftens genomförande. Otydlighet beträffande tjänster och arbetsfördelning, bristande överensstämmelse mellan ansvar och befogenheter samt mellan arbetsuppgifter och nödvändig kompetens kan skapa otrygghet och risk för att trampa in på varandras område. Vidare är det en självklarhet att mängden arbete och därmed utrymme för tjänster sätts i relation till vad man vill åstadkomma. Arbetsorganisation Bemanning På avdelningen är grundbemanningen fem undersköterskor på dagen på vardagar och fyra på kvällen på vardagar. Nattpersonal från hemtjänsten bemannar avdelningen på natten. På helgerna fr.o.m. fredag kväll tjänstgör fyra undersköterskor på dagen och tre på kvällen. Personalen har olika uppfattning om bemanningen är tillräcklig på avdelningen med hänsyn till målen. Flertalet anser att det finns tillräckligt med personal medan några anser att personalstyrkan är för liten över huvud taget och/eller i synnerhet på helgerna. Fördelningen av patienter upplevs som ojämn. Personalen upplever att det är uppenbart att 3:an har tyngre mer vårdkrävande patienter än vad avd. 4 har.

4 3 Schema Enhetschefen har delegerat till personalen att själva sköta schemaläggningen. Personalen har på APT utsett två ur personalen att sköta schemaläggningen. Schemaläggningen fungerar bra anser flertalet. De två som gör schemaläggningen styr vilken personal som schemaläggs tillsammans. Planering dag för dag En dag för dag planering som innebär ett schema för arbetsinnehållet under dagen infördes i somras. Några följer planeringen medan andra inte gör det och anger tidsbrist som hinder. Andra ur personalen och enhetschefer hävdar dock att tid finns och att kafferaster och rökpauser tar alltför mycket tid i anspråk. Kompetens Större delen av personalen har omvårdnadsprogrammet på gymnasieskolan. Några har barn- och fritidsprogrammet. Några av de äldre har endast 20 v vårdbiträdeskurs från 80-talet. Kompetensutveckling för personalen har varit relativt begränsad under de senaste åren. Flera ur personalen har beskrivit brister på avdelningen under intervjuerna: - Det finns t.ex. begränsade möjligheter till samtal/bearbetning för personal som suttit vid vårdtagares dödsbäddar. Kunskapen om lex. Sara-anmälan och hur en sådan anmälan görs är bristfällig. Flera ur personalen brister i kompetens vad gäller datoranvändning. Sjuksköterskan skickar t.ex. e-post till avdelningen med instruktioner kring medicinering mm av vårdtagare. E-posten måste kunna öppnas och innehållet åtgärdas. Detta blir ibland inte gjort. Även vad gäller den medicinska kompetensen finns brister. Ett exempel är att en undersköterska lindade ett bandage på en vårdtagare så hårt, att foten blev blå. Vårdtagaren klagade då över smärta. Undersköterskan vägrade att linda om bandaget. En sjuksköterska råkade gå förbi och lade då om bandaget på foten. Det brister också i kompetens hos delar av personalen när det gäller ett gott bemötande och en god omvårdnad. Ett exempel är följande: När en av vårdtagarna vomerar uttrycker en personal att hon inte längre orkar med vederbörande. Sjuksköterskan som betjänar avdelningen kan utfärda delegation till undersköterskorna för vissa medicinska åtgärder för vårdtagarna. Alla undersköterskor har inte av sjuksköterskan fått delegation på t.ex. glykosprover, påtagning av stödstrumpor, kateterbyten, sondmatning mm. P.g.a. att personalen uppger att de inte får något lönepåslag genom att erhålla sjuksköterskans delegation, är det flera som inte har den. Några personer uppger att de inte heller vill ha delegationen eftersom de då får mer att göra. STÖDSYSTEM Generella aspekter på område stödsystem För att en organisation skall kunna nå sina mål behövs stödfunktioner. Dessa kan utgöras av budget, rutiner, policys, lokaler, utrustning, datorer, programvara mm. Balans måste föreligga vad gäller mål och stödsystem.

5 4 Budget Under flera år har neddragningar fått göras på avdelningen pga. minskade ekonomiska ramar. Fler och fler arbetsuppgifter som tidigare gjorts av enhetschef, sjuksköterska och städpersonal har lagts på undersköterskorna. Personalen sköter själva städning både hos vårdtagare och i allmänna utrymmen, schemaläggning och inringning av vikarier. Provtagningar, kateterbyten mm har tidigare sjuksköterskan utfört. Det anses inte alltid att det finns ekonomiska förutsättningar för att ringa in extravak till dödsbäddar. Rutiner På APT beslutas om rutiner av olika slag för arbetet, men få följer fattade beslut och sällan sker någon uppföljning. Flera ur personalen anser att det är ostrukturerat på avdelningen och att städning av allmänna utrymmen endast sköts i begränsad omfattning. Ett exempel på brister i efterlevnaden av policy är att en praktikant tilläts att ensam vaka på en vårdtagares dödsbädd. Rutiner kring tidrapporterna är också bristfälliga. En semestervikarie har sett hur ordinarie personal skrivit in annan tid i tidrapporten till sin egen fördel. Det brister även i rutiner kring rapportmöten mellan dag- och nattpersonalen och mellan förmiddags- och eftermiddagspersonal. Ytterligare ett exempel på brister i rutiner och ansvar som framkommit är, att vid en måltid då pytt i panna serverades stekte personalen ägg till sig själva, men inte till vårdtagarna. Avvikelserapporter Flera ur personalen anser att avvikelserapporter inte skrivs trots att avvikelser förekommer dagligen. Lyftanordning och lokaler Personalen anser att lokalerna fungerar bra och att hjälpmedel finns i arbetet. APT Personalen har APT en gång per månad. Vikarierna är ej med vid APT. Personalen upplever att man pratar mycket om budgetfrågor(nedskärningar) och inte så mycket verksamhetsutveckling. Punkter kring kvalitetsarbete saknas. Klimatet på avdelningen gör att endast ett fåtal yttrar sej, övriga är tysta. Utvecklingssamtal har de flesta haft. Kvalitén på dessa förefaller dock inte uppfylla baskraven. RELATIONER OCH SAMARBETE Generella aspekter på området relationer och samarbete Det är inom detta område som brister i övriga områden gör sig påminda - ibland som konflikter. När man studerar området framkommer ofta också oförmågan att dra nytta av olikheter. Man beskriver ofta svårigheter i termer av personkemi och relationssvårigheter, vilka egentligen handlar om olika sätt att gripa sig an en arbetsuppgift eller olika sätt att förhålla sig till varandra. Risken är att de som har samma syn som organisationens makthavare blir de som betraktas som samarbetsvilliga. Man är också ofta obenägen att avsätta den tid som verkligt samarbete kräver.

6 5 De flesta beskriver att arbetstagarnas vilja till samarbete är låg. De beskriver en kultur med mycket konflikter och inre motsättningar, vilket resulterar i en låg arbetstrivsel och ineffektivitet. P.g.a. att rutiner och överenskommelser inte hålls, skapas otrygghet, konflikter och rädsla. Personmotsättningar blir följen och pga. ett frånvarande ledarskap kvarstår missförhållandena. Flera ur personalen uppger att många inte har ett professionellt bemötande av vårdtagarna med god servicekänsla, empati och vänlighet. De beskriver tvärtom en otrevlig jargong dels mellan arbetstagare och dels mot vårdtagarna. Detta yttrar sig i att man talar till vårdtagarna i ett mycket högt tonläge, visar irritation och har hårda händer till vårdtagarna. Några anser att vårdtagare trakasseras. Sommarvikarierna, i synnerhet, har varit upprörda över den brist på inlevelse och omtanke som vissa ur den ordinarie personalen har visat genom hårda händer och hårt tilltal av vårdtagarna. Vid våra intervjuer beskriver många intolerans mot olikhet, t.ex. runt olika arbetstakt i arbetet. Några undersköterskor uppger att långsamma undersköterskor ibland trakasseras. Mobbning och tendenser till mobbning har förekommit på avdelningen till och ifrån under åren. Personalgruppen är medveten om att de har samarbetsproblem, vilka de upplever sig oförmögna att lösa. Många känner uppgivenhet och är klart insiktslösa i sitt eget beteende och agerande. Personalen ser sig som offer som inte kan påverka sin situation. De flesta tror inte heller nu att det blir någon förändring med Peremas utredning och kartläggning. Personalen är uppgiven. Flera upplever att ca 50-60% av personalen är motiverad och engagerad i sitt arbete, medan ca 40-50% av personalen är relativt omotiverade, negativa i attityden och oengagerade i arbetet. Relationer mellan avd 3 och nattpersonal som tjänstgör på avd 3 Nattpersonalen uppger att stämningen gentemot dem är negativ från avd 3:s personal. Det är inte roligt att komma till 3:an. De har en negativ och felsökande attityd. Nattpersonalen känner sig mött av misstanke, som om de inte gjort sitt jobb under natten utan lämnar över uppgifter till dagpersonalen. När det gäller rapporteringstillfällena morgon och kväll är oftast den attityd som möter nattpersonalen negativ och präglad av arrogans och ointresse. Genomgången sker i personalrummet vilket innebär en del störningar och ovidkommande frågor. Samarbetet/viljan till samarbete inom avd 3 är begränsad uppger nattpersonalen. Viljan att samarbeta med nattpersonalen synes vara ännu mer begränsad. Intresset av att på morgonen ta till sig en rapport om vad som hänt på natten synes också vara ytterst begränsad. Samma sak är med intresset att på kvällen få lämna ifrån sig en så omfattande rapport som möjligt till nattpersonalen. Det pågår också en ständig kamp om upptagning av patienter före klockan sju. Personalen på avd 3 vill att nattpersonalen skall ha tagit upp samtliga vårdtagare före kl. 7. Det underlättar för personalen på avd 3. Flera ur nattpersonalen beskriver stämningen inom 3:an gentemot patienter som att personalen på avd 3 brister i empati mot vårdtagarna. Patienterna kommer alltför ofta i andra hand när

7 6 deras behov ställs mot personalens behov. Möjligheten att få personal från avd 3 att ställa upp på något extra arbete för patienternas skull synes vara begränsad. UPPMÄRKSAMHET OCH BELÖNINGAR Generella aspekter på område uppmärksamhet och belöningar Här avses alla typer av belöningar, fysiska (materiella) och känslomässiga. Vidare avses såväl positiv som negativ kritik och/eller feedback. I organisationer där kriterierna bakom och informationen kring belöningar inte är tydliga uppstår lätt misstankar och avundsjuka. Personalen anser att de sällan får beröm eller uppmuntran. En trivselresa till Helsingborg gjordes under året men då följde inte chefen med. Trivselfika med något gott till kaffet någon gång i veckan förekommer inte. Det finns avundsjuka på yngre personal som fått ett högre lönepåslag än äldre. Personalen berömmer heller inte varandra utan snarare finns tendenser till trakasserier och kritik. Många i personalen trivs inte med sina arbetsuppgifter. Att skriva avvikelserapporter är ett beteende som bestraffas. Även att berätta om missförhållanden för chefen bestraffas. Det beteende som belönas är tystnad och att hålla med de informella ledarna. CHEFSKAP/LEDARSKAP Generella aspekter på området chefskap/ledarskap. Det är viktigt att lyfta fram skillnaden mellan chef och ledarskap. Chefskap syftar på den formella makten och skyldigheten att ta beslut och förfoga över resurser. Ledarskap är den roll man blir tilldelad utifrån förtroendekapital och attraktionskraft. Det krävs en ömsesidighet i rollerna ledare/medarbetare. Ännu ett perspektiv är medarbetarnas tillåtelse att låta sig ledas och att som medarbetare våga ta ansvar för att uttrycka sina synpunkter. Enligt modern ledarskapsteori är det centrala i ledarskap att skapa en gemensam definition av verkligheten och att försöka få ett gemensamt språk kring densamma. Det minskar risken för konflikter. Formell ledare Personalen anser att enhetschefen är en förstående och empatisk person och att hon också är en duktig sjuksköterska. Hon beskrivs dock sakna ett närvarande och handlingskraftigt ledarskap. Hon sägs vidare inte ha tillräcklig uppföljning och därefter vidtagande av åtgärder vad gäller personalens bemötande av vårdtagare. Personalen framhåller att hon sällan är på avdelningen. De får klara sig själva, vilket resulterat i maktkamper, samarbetsvårigheter och konflikter mellan personal. Ett frånvarande ledarskap kännetecknar avdelningen. Enligt

8 7 många besöker chefen avdelningen endast några gånger i veckan. Då upplevs hon mer som en arbetskamrat än som en chef. Chefen har här som alltid det yttersta ansvaret för såväl verksamhet som personal. Det formella ledarskapet på 3:an beskrivs av de flesta som svagt eller begränsat. Problemen på 3:an sitter i väggarna menar många och ett svagt ledarskap kan vara en av förklaringar till att det inte blivit bättre. Ledarskapet just nu beskrivs som präglat av en chef med konflikträdsla och en ambition att vara kamrat med alla. Chefs- och ledarskapsproblem finns sannolikt på flera nivåer i organisationen. Informella ledare Alla beskriver att det finns ett litet antal informella ledare som sedan länge på ett negativt sätt styrt såväl verksamhet som chef och övrig personal på avd 3. Enligt personalens beskrivningar styr de informella ledarna enligt egen vilja och hos övriga, såväl arbetskamrater som ledning, saknas mod och kraft att säga sin mening eller gå emot de informella ledarna. Att gå emot dem innebär en klar risk att själv bli utsatt för deras ovilja. De informella ledarnas starkaste drivkraft är sitt eget välbefinnande och position, inte verksamheten, arbetskamraterna eller vårdtagarna. Mindre grupp utpräglat positiva med ansvarskänsla Det finns en mindre grupp utpräglat positiva individer. Dessa personer upplevs försöka skapa en positiv stämning präglad av empati och samarbetsvilja mot såväl patienter som anhöriga och andra avdelningar. Flera chefsbyten på avdelningen Avdelningen har bytt chefer flera gånger och ingen chef har hittills lyckats få ordning i arbetsgruppen. Personalen har inte tillåtet någon chef att leda dem. En tidigare chef på avdelningen blev utbränd pga. förhållandena. En ung oerfaren chef fick för ett par år sedan uppdraget att leda avdelningen. Hon blev mycket ifrågasatt av personalen. Mobbning skedde under hennes tid. Samarbetet mellan enhetscheferna på Lindäng Samarbetet mellan enhetscheferna på Lindäng är relativt begränsat. Enhetscheferna upplever inte att de får stöd av verksamhetschefen. Även verksamhetschefen har bytts ett antal gånger. KULTUR OCH OMVÄRLD Generella aspekter på området kultur Kulturen i en organisation kan definieras som den stämning som slår emot en som besökare, anställd, kund, kommunmedborgare vilka värderingar man står för och dess historiska utveckling. Omvärld är de förändringar som sker i omvärlden och som ställer krav på den inre utvecklingen i en organisation som vill överleva under de nya betingelser som finns. I uppdragets inledningsskede hänvisade bland annat ledningen till en insändare i Markbladet där en vikarie skrivit om förhållandena på den arbetsplats som vederbörande vikarierade på Insändaren var inte så förvånande för de flesta ur nattpersonalen. Många gissade omedelbart att det var avd 3 som avsågs. Händelserna som beskrevs var tydligt präglade av den

9 8 bristfälliga empati och inställning till patienter som nattpersonalen upplevt i kontakterna med avd 3. Det är sedan många år välkänt enligt nattpersonalen, att avdelning 3 har varit omtalad i kommunen pga. långvariga missförhållanden med tidigare mobbning av personal. Några ur personalen på avd 3, uttrycker att de skäms att de arbetar på avdelningen. PEREMAS REFLEKTIONER För att motivera människor till den utveckling av verksamheten som är nödvändig krävs förändringar och nya förutsättningar inom varje område utifrån Weibords sexboxmodell. Mål Verksamheten måste ha tydliga mål som är möjliga att följa upp. Målen måste vara nedbrytbara i för personalen begripliga och hanterbara arbetsuppgifter som gör att målen är närvarande och levande i de anställdas vardag. Peremas bedömning är att målen inte gjorts begripliga för personalen med bäring på deras dagliga arbete. De har dessutom inte heller följts upp. Personalen har lämnats att själva, så gott de har kunnat, driva verksamheten på avdelningen. Målet att ge en god omvårdnad känner personalen till, men att omsätta det i det dagliga arbetet har varit betydligt svårare. Struktur För att mål skall kunna nås krävs struktur med en välfungerande organisation och tydlig arbetsfördelning samt kompetens för uppgiften. Lindäng 3 har enligt Peremas bedömning inte skapat en tydlig organisation och arbetsfördelning för personalen. Personalen är uppdelad i en A-sida och en B-sida samt kök. Personalen har olika syn på hur dessa båda sidor skall samarbeta. Arbetsfördelningen mellan avdelning 3 och nattpersonalen är ett annat exempel på otydliga strukturer. Personalen vittnar om att det råder stor otydlighet om vad nattpersonalen skall göra innan dagpersonalen kommer och vad dagpersonalen skall göra innan nattpersonalen tar vid. Otydligheterna har skapat konflikter. Kompetens Under de senaste åren har äldreomsorgen i ökande grad fått erfara bristen på utbildade undersköterskor med gymnasieskolans omvårdnadsprogram. Kommunerna har tvingats att anställa obehörig personal med t.ex. barn- och fritidsprogrammet, som inte ger behörighet att arbeta som undersköterska. Äldre personal med endast 20 veckors vårdbiträdeskurs från 80- talet, har inte fått den kompetenshöjning som arbetet kräver för att säkerställa en god omvårdnad. Personalen på Lindäng har behov av kompetensutveckling inte minst vad det gäller att säkerställa patientsäkerhet och ett gott bemötande. Regeringens omvårdnadslyft på 1 miljard kronor under de närmaste åren kan förhoppningsvis komma Marks äldreomsorg till del. Stödsystem Stödsystem är viktiga hjälpmedel i arbetet. Avsaknaden av tydliga rutiner för hur arbetet skall göras, gör att personalen kommer i konflikt även här. Rutiner för avvikelserapporter är ett exempel på bristerna, frånvaro vid mottagande av rapport en annan. På avdelningen behöver nya stödsystem skapas och befintliga utvecklas för att skapa den tydlighet som ger stöd för personalen i det dagliga arbetet. Belöningar och uppmärksamhet Personalen uppger att de lider en stor brist på belöningar och uppmärksamhet. På grund av det frånvarande ledarskapet har informella ledare tagit kommandot på avdelningen. De informella ledarna belönar tystnad och bestraffar de som berättar för chefen om

10 9 felaktigheter/oegentligheter som begåtts. En ny kultur behöver skapas på avdelningen där de informella ledarnas makt bryts. Relationer Personalgruppen förefaller dysfunktionell. Relationerna präglas av intolerans och avundsjuka. Det saknas en samsyn kring hur verksamheten skall bedrivas. På grund av det frånvarande ledarskapet har de informella ledarna tagit kommandot och skapat ett destruktivt arbetsklimat. Överlämningen/Mottagandet av rapport mellan dag- och nattpersonalen är ett exempel på det dåliga samarbetet. Ibland finns inte den person från dagpersonalen, som skall ta emot nattpersonalens rapportering på plats i tid. Annan person från dagpersonalen kan finnas på avdelningen, men ställer inte upp och går in och tar emot rapporten. Detta får till följd att nattpersonalen får vänta eller att rapporten blir ofullständig vilket påverkar patientsäkerheten. Denna basrutin för en avdelning fungerar inte tillfredställande. Samarbetet med verksamhetschefen för äldreomsorgen har heller inte fungerat tillfredställande genom åren. Flera av de chefer som ansvarat för Lindäng 3 upplever att de saknat stöd från verksamhetschefen för äldreomsorgen, när de signalerat kring avdelningens problem. Ledarskap För att en verksamhet skall kunna nå sina mål behövs ett tydligt ledarskap. Ledarskapet är navet kring vilket allt roterar i Weisboards sexboxmodell. Avdelning 3 har saknat ett närvarande och tydligt ledarskap. Detta har fått följder i form av bl.a. långvariga konflikter, ineffektivitet, missmod och vantrivsel hos personalen. Patientsäkerheten för vårdtagarna kan heller inte säkerställas. Kultur och Omvärld Den kultur som utvecklats på avdelningen med både synliga och osynliga normer har medfört att flera på avdelningen skäms att arbeta på Lindäng 3. Kännedomen om missförhållandena på avdelningen har nått ut till omvärlden. Flera var de som direkt förstod att det var avdelning 3 som åsyftades i Markbladet i somras när en sommarvikarie med stort civilkurage informerade om förhållandena. PEREMAS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER I denna kartläggning och analys av, vad gäller organisation och psykosocial arbetsmiljö enligt Weisboards sexboxmodell, framkommer en tydlig bild av obalanser dels inom och dels mellan Weisboards sex boxar; Mål, Belöningar, Relationer, Struktur och Kompetens, Stödsystem och Ledarskap. Utifrån vår bedömning föreslår Perema följande åtgärder: 1. Tillsättning av en ny chef som är närvarande i det dagliga arbetet: - sätter tydliga och för personalen begripliga och hanterbara mål - skapar rutiner på avdelningen samt skapar ansvars- och arbetsfördelning. - skapar styrning av de informella ledarna - skapa rutiner för arbetsrättslig dokumentation i personalärenden 2. Utveckling och dokumentation av verksamhetens rutiner, scheman, policy, regler m.fl. stödstrukturer samt kontinuerlig uppföljning av dessa 3. Utveckla samarbetet med sjuksköterskorna och deras vårdchef, för att säkerställa patientsäkerheten

11 10 4. Kompetensutveckling för personalen i bemötande, geriatrik, demensvård, nutrition och palliativ vård 5. Handledning till nya chefen 6. Grupphandledning för den nya gruppen personal Avslutande kommentar Redan tidigt i vårt utredningsarbete kontaktade vi ledningen för att redogöra för vår oro för situationen situationen på avdelning 3 på Lindäng. Det är vår uppfattning att detta omedelbart togs på stort allvar av de ansvariga. För att säkerställa arbetsmiljön på övriga äldreboenden i kommunen, rekommenderar vi, utifrån vad som framkommit på avdelning 3 Lindäng, en genomlysning av arbetsmiljön även på dessa boenden.

Utvärdering av hemtjänstens organisation, struktur och arbetsmiljö i Säters kommun Intern rapport till Säters kommun. Sara Wolff

Utvärdering av hemtjänstens organisation, struktur och arbetsmiljö i Säters kommun Intern rapport till Säters kommun. Sara Wolff Utvärdering av hemtjänstens organisation, struktur och arbetsmiljö i Säters kommun Intern rapport till Säters kommun Sara Wolff Dalarnas forskningsråd, november 2011 Arbetsrapport från Dalarnas forskningsråd

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av personalplanering och arbetstidsförläggning. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-02-01 Antal sidor: 16

Landstinget Dalarna. Granskning av personalplanering och arbetstidsförläggning. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-02-01 Antal sidor: 16 Granskning av personalplanering och arbetstidsförläggning KPMG AB Antal sidor: 16 2010 KPMG AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+

Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+ Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+ Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002:8 Inga-Lill Petterson Lena Backman Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002:8 Äldreomsorgens personal med fokus på

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

LYCKAT LEDARSKAP I ÄLDREOMSORGEN LOTTA HENRIKSSON KERSTIN WENNBERG. Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2009:01 ISSN 1401-5129

LYCKAT LEDARSKAP I ÄLDREOMSORGEN LOTTA HENRIKSSON KERSTIN WENNBERG. Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2009:01 ISSN 1401-5129 LYCKAT LEDARSKAP I ÄLDREOMSORGEN LOTTA HENRIKSSON KERSTIN WENNBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2009:01 ISSN 1401-5129 FÖRORD Äldreomsorgschef något att se fram mot? Inte självklart

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Börja om på nytt igen

Börja om på nytt igen Börja om på nytt igen - Medarbetares upplevelser av chefsbyten i en kommunal verksamhet Heléne Carlsson Christina Johansson Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för personal- och

Läs mer

Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling

Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp, Linnea Edman Maria Marcusson Handledare: Joseph

Läs mer

Rehabiliteringsvetenskap, 120 poäng, Hk -03 Vårterminen 2006 Handledare: Håkan Edholm Examinator: Bengt Åkerström

Rehabiliteringsvetenskap, 120 poäng, Hk -03 Vårterminen 2006 Handledare: Håkan Edholm Examinator: Bengt Åkerström Därför trivs vi på arbetet en kvalitativ studie om arbetsplatstrivsel LENA EDBLOM DAHLBERG SOFIA EDSTRÖM Rehabiliteringsvetenskap, 120 poäng, Hk -03 Vårterminen 2006 Handledare: Håkan Edholm Examinator:

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Projektrapporter från kursen: FRAMTIDENS ÄLDREBOENDE - DESIGN FÖR DET MODERNA ÄLDRELIVET. Institutionen för designvetenskaper Lunds Tekniska Högskola

Projektrapporter från kursen: FRAMTIDENS ÄLDREBOENDE - DESIGN FÖR DET MODERNA ÄLDRELIVET. Institutionen för designvetenskaper Lunds Tekniska Högskola Projektrapporter från kursen: FRAMTIDENS ÄLDREBOENDE - DESIGN FÖR DET MODERNA ÄLDRELIVET Institutionen för designvetenskaper Lunds Tekniska Högskola 2011-06-13 1 Förord Kursen Framtidens äldreboende design

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten Metodstöd vid förändringsarbete exemplet konsultativt arbetssätt Theresa Larsen 1 FoU i Väst/GR Första upplagan juni 2009 Layout: Infogruppen GR Text:

Läs mer

Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring.

Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. Funktionsnedsättningen innebär bland annat begränsningar i förmågan till social kontakt och kommunikation. Ofta är autism förenat med utvecklingsstörning

Läs mer

Chefers stöd till stressade sjuksköterskor - En kvalitativ studie

Chefers stöd till stressade sjuksköterskor - En kvalitativ studie EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRD- OCH OMSORGSADMINISTRATION VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2011:55 Chefers stöd till stressade sjuksköterskor - En kvalitativ studie Viktoria Markusson Jeanette

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Revisionsrapport. Kalix kommun. Värdegrund, bemötande och personalbemanning. Jan-Erik Wuolo Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Kalix kommun. Värdegrund, bemötande och personalbemanning. Jan-Erik Wuolo Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Värdegrund, bemötande och personalbemanning vid äldreboenden Kalix kommun Jan-Erik Wuolo Certifierad kommunal revisor Maj 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och bedömningar 1 2

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Hälsosam organisation resultat och förslag till handlingsplan

Hälsosam organisation resultat och förslag till handlingsplan DELPROJEKTRAPPORT 2015-05-18 Vård- och omsorgsprojektet Ett gott liv var dag Hälsosam organisation resultat och förslag till handlingsplan Arbetsgruppen Erika Björklund, enhetschef, Stadsdelsförvaltningen

Läs mer

SKÖNSMONS HEMTJÄNST I SUNDSVALL Ett framgångsexempel. Peter Daneryd

SKÖNSMONS HEMTJÄNST I SUNDSVALL Ett framgångsexempel. Peter Daneryd SKÖNSMONS HEMTJÄNST I SUNDSVALL Ett framgångsexempel Peter Daneryd 2 INNEHÅLL Förord Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte med utredningen Genomförande av utredningen Utgångspunkter för utredningen Hemtjänst

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer