Utnyttjande av halm och blast från jordbruksgrödor 1997 MI1005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utnyttjande av halm och blast från jordbruksgrödor 1997 MI1005"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(16) Utnyttjande av halm och blast från jordbruksgrödor 1997 MI1005 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik 0.4 Ansvarig 0.5 Producent 0.6 Uppgiftsskyldighet 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 0.8 Gallringsföreskrifter 0.9 EU-reglering 0.10 Syfte och historik 0.11 Statistikanvändning 0.12 Uppläggning och genomförande 0.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande 2.2 Urvalsförfarande 2.3 Mätinstrument 2.4 Insamlingsförfarande 2.5 Databeredning 4 Statistisk bearbetning och redovisning 4.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 4.2 Redovisningsförfaranden 1.1 Observationsstorheter 1.2 Statistiska målstorheter 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 1.4 Dokumentation och metadata 3 Slutliga Observationsregister 3.1 Produktionsversioner 3.2 Arkiveringsversioner 3.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången 5 Databehandlingssystem (*) 5.1 Systemöversikt och systemflöde 5.2 Bearbetningar 5.3 Databasmodell 5.4 Databastabeller och övriga datamängder 5.5 Databastillbehör 5.6 Rapporter 5.7 Säkerhetsrutiner 6 Loggbok (*) (*) Avsnitt 5 och 6 är endast avsedda för internt bruk. Saknar innehåll i denna version av SCBDOK.

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(16) 0 Allmänna uppgifter 0.1 Ämnesområde Miljö 0.2 Statistikområde Gödselmedel och kalk 0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja. 0.4 Ansvarig Statistiska centralbyrån Programmet för Miljöstatistik Box , Stockholm Kontaktperson: Solveig Danell; Sven Strömberg Telefon: ; Telefax: e-post: 0.5 Producent Se ansvarig! 0.6 Uppgiftsskyldighet Uppgiftslämnandet är frivilligt 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 9 kap. 4 $ sekretesslagen (1980:100) 0.8 Gallringsföreskrifter Inga speciella gallringsföreskrifter 0.9 EU-reglering Ingen EU-reglering från EUROSTAT 0.10 Syfte och historik Ur markvårdande synpunkt är det av intresse att veta hur mycket skörderester (halm och blast) som återförs till åkermarken och ur energisynpunkt att veta hur mycket halm som används som energiråvara. Uppgifter om hur mycket skörderester som bortförs från fälten behövs dessutom i

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 3(16) olika slags näringsbalanser, bl.a. i de kväve- och fosforbalanser för svensk åkermark och jordbrukssektor som beräknas av SCB, där man skattar de mängder av näringsämnen som på olika sätt tillförs och bortförs från svensk åkermark. Även för uppskattning av kväveavgång från jordbruksmark, främst dikväveoxid, behövs uppgifter om hur mycket skörderester som lämnas på fälten. Rikstäckande undersökningar av hur skörderester använts har hittills saknats. Tidigare har personal från lantbruksenheterna vid länsstyrelserna, för SCB:s räkning, uppskattat hur stor andel av halmen resp. blasten som förts bort från fälten i respektive län. Eftersom dessa skattningar har gjorts utan regelrätta brukarintervjuer har resultaten varit osäkra. För att dels få säkrare underlag till de olika miljöberäkningarna inom jordbruksområdet, dels få bättre information om hur jordbrukets skörderester faktiskt utnyttjas för olika ändamål genomfördes under 1997 en intervjuundersökning. Se även vidare avsnitt 3.3 i SCBDOK Statistikanvändning Statistikens användare är främst: Miljö- och jordbruksdepartementen för uppföljning av riksdagsbeslut om reducerad handelsgödselanvändning, minskade ammoniakförluster m.m., Statens jordbruksverk för uppföljning av nämnda riksdagsbeslut, som underlag för beslut om åtgärder, för rådgivning m.m., Länsstyrelser och andra regionala organ för regional uppföljning och rådgivning, Sveriges lantbruksuniversitet, liksom annan utbildning, för undervisning och forskning, Miljöorganisationer och allmänheten som underlag för debatten om jordbrukets miljöpåverkan, Dessutom har Jordbrukstekniska institutet, Lantbrukarnas riksförbund, Naturvårdsverket m fl organisationer och myndigheter intresse av statistiken. Som forum för önskemål och synpunkter på statistiken finns inrättat ett användarråd med representanter från intresserade myndigheter och organisationer 0.12 Uppläggning och genomförande Metoden som tillämpas innebär att utifrån lantbrukarnas uppgifter om utnyttjande av halm och blast på fält med olika grödor skatta omfattningen av detta uttryckt i arealandelar för olika grödsorter. För skattning av kvantiteter och växtnäringsinnehåll har modellskattningar med hjälp av schablonvikter och näringsinnehåll genomförts. Brukaruppgifter har samlats in, i samband med SCB:s skördeuppskattningar hösten 1997, från ett urval på totalt ca jordbruksföretag. Uppgifterna har hämtats in av skördeuppskattningarnas personal antingen per telefon eller vid besök i samband med intervjun om skördens storlek av olika grödor Planerade förändringar i kommande undersökningar Någon uppföljning är för närvarande inte planerad.

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 4(16) 1 Översikt 1.1 Observationsstorheter Målpopulationen utgörs av åkermarken i Sverige, där det odlas spannmål, ärter till mognad, konservärter, frövall, sockerbetor, oljeväxter, samt oljelin i kombination med olika användning av halm och blast. Objekten som undersöks är fält hos lantbruksföretagen, där fältet är åkermark med ovan nämnda grödor. Rampopulationen utgörs av jordbruksföretag med mer än 5,0 hektar enligt LBR. Uppgifterna i lantbruksregistret, som utgör urvalsram, avser emellertid förhållandena föregående år varför en viss över- respektive undertäckning föreligger i förhållande till undersökningspopulationen. Uppgiftsinsamlingen avsåg användning av halm och blast från 1997 års grödor som odlats på gården, se avsnitt 3! 1.2 Statistiska målstorheter Målstorheterna gäller areal av olika grödor, samt användning av halm och blast. Objektgrupp Variabel Mått Population Indelning i redovisningsgrupper Åkermarken i Sverige Enskilda grödor, produktionsområde, (8 stycken), hela riket Alternativt: Samtliga grödor, län, hela riket Grödareal Total areal användning av halm och blast Andel av areal Tillvaratagen mängd till olika användning Total vikt 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata Resultaten har publicerats i Mi 63 SM Mikrodata arkiveras. 1.4 Dokumentation och metadata Dokumentation sker i SM och i detta dokument. För definitioner av skörderester etc., se vidare SCB PM A/FU 1981:30 Skördeuppskattning av stråsädeshalm. Rapport från en provundersökning Relationen halm/kärna från 80-talet enligt Claesson & Steineck: (Växtnäring hushållning miljö, SLU 1991). Skattningsformler redovisas i Statistiska meddelanden J 12 SM 9702: Skördeuppskattningarna 1997 Omfattning och metoder.

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 5(16) 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande Lantbruksregistret utgör, liksom för den mesta jordbruksrelaterade statistikproduktionen, ram för urvalet. Se SCBDOK för lantbruksregistret! Uppgifterna i lantbruksregistret avser emellertid förhållandena året före undersökningsåret varför en viss över- resp. undertäckning föreligger i förhållande till undersökningspopulationen. Rampopulationen för urvalet har utgjorts av alla företag med mer än 5,0 hektar åker enligt Lantbruksregistret. 2.2 Urvalsförfarande Uppgifterna har samlats in, i samband med SCB:s skördeuppskattningar hösten 1997, från ett urval på totalt ca jordbruksföretag. Urvalet är slumpmässigt med sannolikheten proportionell mot företagets arealer av spannmål, ärter och oljeväxter samt i viss mån övrig åkerareal. 2.3 Mätinstrument Uppgifterna har hämtats in av skördeuppskattningarnas personal antingen per telefon eller vid besök i samband med intervjun om skördens storlek av olika grödor. Protokollet finns som bilaga till denna dokumentation. Mätfelet torde var relativt litet. Resultaten grundar sig på jordbrukarnas arealuppgifter. Eftersom skörderesterna huvudsakligen blir kvar på den egna gården kan man anta att deras uppgifter om hur halm/blast använts är tillförlitliga och som helhet torde därför undersökningens arealuppgifter ha hög säkerhet. 2.4 Insamlingsförfarande Uppgiftsinsamlingen har omfattat samtliga spannmålsgrödor, ärter till mognad, konservärter, frövall, sockerbetor, oljeväxter (raps och rybs) samt oljelin. För varje gröda har man frågat om hur stor areal som halmen/blasten bränts på, nedbrukats eller tillvaratagits. Arealen med tillvaratagen halm/blast har brukaren sedan fått fördela mellan alternativen: foder, strö, energi- eller industriändamål samt övrigt. Även den halm/blast som förts bort från företaget skulle fördelas. Blankettens utformning framgår av bilaga. 2.5 Databeredning Grödarealen på företagsnivå, enligt Lantbruksregistret, har fördelats på olika utnyttjande enligt de insamlade svaren. Utifrån de olika gårdarnas urvalssannolikhet skattades sedan arealer med olika

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 6(16) utnyttjande av halm/blast för län och produktionsområden. Härledningsregler För att kvantifiera mängder för olika ändamål har avkastningsrelationer mellan halm och kärna använts, tillsammans med kärnavkastningen enligt skördeuppskattningarnas normskördar. Skattningen är alltså modellberoende. Relationen mellan halm och kärna varierar mellan olika spannmålsslag och sorter och är dessutom årsmånsberoende. De mätningar som gjorts under senare år ingår i olika sortförsök och speglar inte direkt praktiskt jordbruk. Enligt forskare vid SLU (Staffan Larsson, muntlig kontakt) kan man anta att de mätningar som gjordes i början av 80-talet fortfarande är representativa för dagens jordbruk. Undantag är dock höstvete i framförallt Skåne där kortstråiga sorter införts under 90-talet. Relationen halm/kärna från 80-talet enligt Claesson & Steineck: (Växtnäring hushållning miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 1991) har därför använts med undantag för höstvete i Skåne där resultat från senare sortförsök använts. Kvoten mellan halm- och kärnskörd avser skördad halm dvs. efter reducering för viss stubbhöjd, och kan definieras: Kvot = (skörd av halm, kg/ha)/(skörd av kärna, kg/ha) Storleken på kvoten beror på gröda och sort, klimat, jordart, gödsling, användning av stråförkortningsmedel, samt stubbhöjd vid skörd (för definitioner etc. se vidare SCB PM A/FU 1981:30 Skördeuppskattning av stråsädeshalm. Rapport från en provundersökning 1980). Tabell över använda omräkningstal Grödindex Gröda Relation mellan halmoch kärnskörd TS-halt Källa, kommentar Normskörd 1 Höstvete i Skåne 1,1 0,85 (*) 1 Höstvete i övriga landet 1,3 0,85 (*) 2 Vårvete 1,1 0,85 (*) 3 Råg 1,4 0,85 (*) 4,5 Korn 0,9 0,85 (*) 6 Havre 1,2 0,85 (*) 7 Rågvete 1,3 0,85 Samma som vete 8 Blandsäd 0,9 0,85 Samma som korn 9,10 Ärter 0,8 0,85 (*) 16 Frövall 0,84 0,85 19 Sockerbetor 0,75 0, Oljeväxter 1,8 0,84 (*) (*)Claesson & Steineck 1991; SCB

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 7(16) 3 Slutliga observationsregister 3.1 Produktionsversioner 3.2 Arkiveringsversioner Register HalmBlast Uppgifter från en intervjuundersökning av lantbrukare om användning av halm och blast från jordbruksgrödor Version HalmBlast Uppgifter från en intervjuundersökning av lantbrukare om användning av halm och blast från jordbruksgrödor, fullständigt innehåll Presentationstext Utnyttjande av halm och blast från jordbruksgrödor Registertyp survey, urval Presentationstext Utnyttjande av halm och blast från jordbruksgrödor Personregister nej Slutligt observationsregister ja Databas HalmBlast1997 Presentationstext Första tid 1997 Referenstid Senaste tid 1997

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 8(16) Utnyttjande av halm och blast från jordbruksgrödor 1997 Kalenderår Uppgifter om utnyttjande av halm och blast från jordbruksgrödor på enskilda gårdar samt bakgrundsdata som låg till grund för urvalsdragningen Tillgänglighet Databasen är endast tillgänglig för internt bruk. Materialet är sekretesskyddat. Eventuellt utlämnande får ske efter särskild prövning. Tabell / flat fil Presentationstext Utnyttjande av halm och blast Objekttyp Största fältet av varje gröda på gården Population Åkermark hos lantbruksföretag Antal tabellrader / poster Variabler - Innehåll Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd nummer på Internt för åsatt ej summerbar UEnummer urvalsenheten skördeundersökningen avsett löpnummer areal Rättad areal ej summerbar hektar Areal eventuellt ändrad areal Eventuellt ändrad areal ej summerbar hektar Areal bränning av halm och Bränning av halm och ej summerbar hektar Areal blast på fältet blast på fältet nedbrukning av halm Nedbrukning av halm ej summerbar hektar Areal och blast på fältet och blast på fältet tillvaratagen halm och Tillvaratagen halm och ej summerbar hektar Areal blast på fältet blast på fältet tillvaratagen halm och Tillvaratagen halm och ej summerbar procent andel blast som foder tillvaratagen halm och blast som strö blast som foder Tillvaratagen halm och blast som strö ej summerbar procent andel

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 9(16) Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd tillvaratagen halm och blast för energi och industri Tillvaratagen halm och blast för energi och industri ej summerbar procent andel tillvaratagen halm och blast för övriga ändamål Tillvaratagen halm och blast för övriga ändamål ej summerbar procent andel areal enligt LBR Areal enligt LBR LBR 1997 ej summerbar hektar Areal gröda Gröda ej summerbar GrödnummerHalm97 Tabell / flat fil Presentationstext Företagsregister med lantbruksföretag med mer än 5,0 hektar åker Objekttyp Lantbruksföretag Population Lantbruksföretag med mer än 5,0 hektar åker Antal tabellrader / poster 3570 Variabler - Innehåll Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd SCBnr Internt för åsatt ej summerbar SCBidHalm halmundersökningen avsett löpnummer nummer på Internt för åsatt ej summerbar UEnummer urvalsenheten skördeundersökningen avsett löpnummer LBR-identitet LBR-identitet LBR 1996 ej summerbar LBRid län Länstillhörighet för LBR 1996 ej summerbar lan96 företaget skördeområde (SKO) Skördeområde (SKO) LBR 1996 ej summerbar sko96 produktionsområde Produktionsområde LBR 1996 ej summerbar po8 enligt 8 indelningar antal uttagna företag enligt 8 indelningar Antal uttagna företag per stratum, minus ej summerbar lillan

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 10(16) Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd vägrare, per skördeområde uppräkningstal Uppräkningstal härlett från arealerna enligt LBR ej summerbar Uppräkningstal Värdemängder andel Areal Andel av skörderester som tillvaratas (anges i procent) Areal i hektar GrödnummerHalm97 Grödnummer, utgår från Lantbruksregistret (LBR) Kod Benämning 01 Höstvete 02 Vårvete 03 Råg 04 Höstkorn 05 Vårkorn 06 Havre 07 Rågvete 08 Blandsäd 13 Frövall 14 Kokärter 15 Fabriksärter 19 Sockerbetor 20 Raps och rybs 24 Oljelin

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 11(16) lan96 Länsindelning enligt Kod Benämning 01 STOCKHOLM 03 UPPSALA 04 SÖDERMANLAND 05 ÖSTERGÖTLAND 06 JÖNKÖPING 07 KRONOBERG 08 KALMAR 09 GOTLAND 10 BLEKINGE 11 KRISTIANSTAD 12 MALMÖHUS 13 HALLAND 14 GÖTEBORG OCH BOHUS 15 ÄLVSBORG 16 SKARABORG 17 VÄRMLAND 18 ÖREBRO 19 VÄSTMANLAND 20 KOPPARBERG 21 GÄVLEBORG 22 VÄSTERNORRLAND 23 JÄMTLAND 24 VÄSTERBOTTEN 25 NORRBOTTEN LBRid Identitet enligt Lantbruksregistret (LBR) 1996, 7-siffrigt nummer ( ) lillan Antal lantbruksföretag

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 12(16) po8 Kod Benämning 1 Götalands södra slättbygd 2 Götalands mellanbygd 3 Götalands norra slättbyggd 4 Svealands slättbygd 5 Götalands skogsbygd 6 Mellersta Sveriges skogsbygd 7 Nedre Norrland 8 Övre Norrland Indelning av Sverige i åtta produktionsområden enligt Lantbruksregistret (LBR) SCBidHalm sko96 UEnummer Uppräkningstal Internt löpnummer för företagen i urvalet, , plus en kontrollsiffra Skördeområden, enligt MIS 1995:2. Första två siffror anger huvudsakliga länet, tredje siffran anger hur många län som skär skördeområdet, fjärde siffran gör koden unik. Identitet i skördeskattningarnas urval, 8-siffrigt nummer ( ). De fyra första siffrorna anger stratum (=skoid), de tre följande är ett löpnummer och den sista är en kontrollsiffra. Det beräknade uppräkningstalet för respektive företag, dvs. inverterade urvalssannolikheten. För uppräkningsförfarande, se SCBDOK, avsnitt 4.1.

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 13(16) 3.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången För SCB:s växtnäringsbalanser avseende 1991 och 1995 gjordes med hjälp av personal från lantbruksenheten vid länsstyrelserna uppskattningar av hur stor del av halmen rep. blasten som förts bort från fälten. Resultaten jämförs sammanvägda på riket i nedanstående tabell med resultat från den aktuella undersökningen, och de skiljer sig åt olika mycket för olika grödor. Variationen kan bero på skillnader mellan åren och skillnader på grund av insamlingsmetod. Metoden som användes 1997 betraktas som mest säker, vilket talar för att dessa resultat används i miljöberäkningar. Jämförelse av resultaten med tidigare gjorda bedömningar Andel bortförda Andel bortförda Andel bortförda skörderester skörderester skörderester utifrån länsvisa utifrån länsvisa (aktuell bedömningar 1991 bedömningar 1995 undersökning) Höstvete 0,22 0,25 0,28 Vårvete 0,15 0,17 0,25 Höstråg 0,15 0,21 0,3 Höstkorn - 0,27 0,61 Vårkorn 0,36 0,41 0,4 Havre 0,49 0,48 0,33 Blandsäd 0,45 0,48 0,59 Rågvete - 0,4 0,37 Sockerbetor 0,205 0,115 0,09 Höstraps 0,01 0,03 0,03 Vårraps 0,01 0,03 0,03 Höstrybs 0,01 0,03 0,03 Vårrybs 0,01 0,03 0,03 Matpotatis Fabr. potatis Slått.vall ej klöver Frövall 0,7 0,57 0,5 Grönfoder Betesvall Kokärter 0,01 0,02 0,03 Konservärter - 0,02 0 Foderärt m.m. 0,01 0,02 0,02

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 14(16) 4 Statistisk bearbetning och redovisning 4.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler Allmänna skattningsformler redovisas i Statistiska meddelanden J 12 SM 9702: Skördeuppskattningarna 1997 Omfattning och metoder. Speciellt för skattning av arealandel A inom stratum i, där utnyttjande av halm och blast sker genom behandlingssätt b, så kan formeln uttryckas: 1 1 aijgb N i i Pij Agb =, 1 1 aijg N P i i ij där a ijgb = den areal av gröda g inom urvalsenheten (UE) j inom skörderområde (SKO) i där skörderesterna utnyttjas enligt behandlingssätt b. a ijg = areal i hektar av gröda g på UE j inom SKO i P ij = urvalssannolikhet för UE j inom SKO i N i = antal uttagna UE, exkl bortfall, inom SKO i. Skattning av tillvaratagna mängder bygger även på härledningar av kvantiteter, se avsnitt 2.5! Efter att skattningar skett på SKO-nivå genomförs korrigering så att arealskattningarna i undersökningen stämmer med LBR. 4.2 Redovisningsförfaranden Resultaten redovisas i Statistiska meddelanden (Mi 63 SM 9901). Några medelfelsberäkningar har inte gjorts för denna undersökning. För skördeuppskattningarna som bygger på samma urval har medelfelet skattats till 3-5 procent på riksnivå och för de viktigaste spannmålsgrödoma till ca 3-10 procent på länsnivå. Ungefär samma medelfel kan antas gälla för denna undersökning. För att undvika alltför osäkra resultat krävs vid redovisningen att arealema grundar sig på uppgifter från minst 30 urvalsenheter.

15 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 15(16) 5 Databehandlingssystem Endast för internt bruk. Avsnittet saknar innehåll i denna version av SCBDOK. 6 Loggbok BILAGA - protokoll

16 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 16(16)

Höstsådda arealer 2000

Höstsådda arealer 2000 Höstsådda arealer 2000 JO0604 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord- och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Skördestatistik A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Beställare

Läs mer

Normskördar A. Allmänna uppgifter JO0602

Normskördar A. Allmänna uppgifter JO0602 Normskördar 1999 JO0602 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord- och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Skördeuppskattningar A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Beställare

Läs mer

Jordbruksmarkens användning 2006, Preliminär statistik

Jordbruksmarkens användning 2006, Preliminär statistik Jordbruksmarkens användning 2006, Preliminär statistik JO0104 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde JORD och SKOGSBRUK, FISKE. A.2 Statistikområde Jordbrukets struktur. A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Normskördar för skördeområden, län och riket Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2013

Normskördar för skördeområden, län och riket Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2013 JO 15 SM 1301 Normskördar för skördeområden, län och riket 2013 Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2013 I korta drag Normskördar för de vanligaste grödorna Sedan

Läs mer

Oljeleveranser kommunvis redovisning

Oljeleveranser kommunvis redovisning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (7) Oljeleveranser kommunvis redovisning 2009 EN0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2004

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2004 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(23) Konjunkturstatistik, löner för landsting 2004 AM0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten

Läs mer

Åkerarealens användning 2003

Åkerarealens användning 2003 Åkerarealens användning 2003 JO0104 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde JORD och SKOGSBRUK, FISKE. A.2 Statistikområde Jordbrukets struktur. A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler. Minskad spannmålsareal samt ökad träda och vallareal. Masoud, Tarighi, 036 15 50 68 statistik@sjv.

Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler. Minskad spannmålsareal samt ökad träda och vallareal. Masoud, Tarighi, 036 15 50 68 statistik@sjv. JO 10 SM 0601 Jordbruksmarkens användning 2005 Slutlig statistik Use of agricultural land 2005 Final statistic I korta drag Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler De uppgifter som ligger till

Läs mer

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2013 JO0605

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2013 JO0605 Statistikenheten 2013-08-19 1(6) Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2013 JO0605 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag och skog 2000

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag och skog 2000 Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag och skog 2000 MI1003 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Miljövård A.2 Statistikområde Gödselmedel och kalk A.3 Statistikprodukten ingår

Läs mer

Höstsådda arealer 2014 JO0110

Höstsådda arealer 2014 JO0110 Regioner och miljö/lantbruk 2014-11-28 1(7) Höstsådda arealer 2014 JO0110 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

Första tid 1997 Referenstid Kalenderår

Första tid 1997 Referenstid Kalenderår Register: Försäljning av kalk för jord- och trädgårdbruk, sjöar, vattendrag och skog 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Försäljning av kalk för jord- och trädgårdbruk,

Läs mer

Första tid 1996 Referenstid Kalenderår

Första tid 1996 Referenstid Kalenderår Register: Försäljning av kalk för jord- och trädgårdbruk, sjöar, vattendrag och skog 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Försäljning av kalk för jord- och trädgårdbruk,

Läs mer

Utsläpp till luft av ammoniak i Sverige

Utsläpp till luft av ammoniak i Sverige Utsläpp till luft av ammoniak i Sverige 1999 MI0103 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Miljövård A.2 Statistikområde Utsläpp A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Oljeleveranser kommunvis redovisning

Oljeleveranser kommunvis redovisning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) Oljeleveranser kommunvis redovisning 2013 EN0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2

Läs mer

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vatten samt skog 2002

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vatten samt skog 2002 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(24) Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vatten samt skog 2002 MI1003 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (8) Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2009 EN0306 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor, KLS 2004

Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor, KLS 2004 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(246) Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor, KLS 2004 AM0102 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten

Läs mer

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 EN0306 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3

Läs mer

Jordbruksmarken fortsätter att minska. Areal för spannmålsodling minskar jämfört med 2016

Jordbruksmarken fortsätter att minska. Areal för spannmålsodling minskar jämfört med 2016 JO 10 SM 1703 Jordbruksmarkens användning 2017 Slutlig statistik Use of agricultural land 2017 Final statistics I korta drag Jordbruksmarken fortsätter att minska Den totala jordbruksmarksarealen är 3

Läs mer

Bekämpningsmedel i jordbruket. Förbrukningsstatistik genom jordbrukarintervjuer 1991/1992 1

Bekämpningsmedel i jordbruket. Förbrukningsstatistik genom jordbrukarintervjuer 1991/1992 1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(31) Bekämpningsmedel i jordbruket. Förbrukningsstatistik genom jordbrukarintervjuer 1991/1992 1 MI0502 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde

Läs mer

Höstsådda arealer 2006 JO0604

Höstsådda arealer 2006 JO0604 Regioner och miljö/lantbruk 2006-11-30 1(7) Höstsådda arealer 2006 JO0604 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Energipriser på naturgas och el

Energipriser på naturgas och el Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Energipriser på naturgas och el 2009 EN0302 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Övergång gymnasieskola högskola

Övergång gymnasieskola högskola Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Övergång gymnasieskola högskola Läsår 2010/11 UF0542 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

46 3 Åkerarealens användning sedan 2005 och arealen uppgick år 2006 till hektar. Sedan 2000 har oljelinsarealen varierat kraftigt. Vall och grön

46 3 Åkerarealens användning sedan 2005 och arealen uppgick år 2006 till hektar. Sedan 2000 har oljelinsarealen varierat kraftigt. Vall och grön 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 45 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

Undersökningen av förtroendevalda i kommuner och landsting

Undersökningen av förtroendevalda i kommuner och landsting Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (18) Undersökningen av förtroendevalda i kommuner och landsting 2007 ME0001 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Övergång gymnasieskola högskola

Övergång gymnasieskola högskola Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Övergång gymnasieskola högskola Läsår 2013/14 UF0542 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Försäljning av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2000/2001

Försäljning av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2000/2001 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(16) Försäljning av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2000/2001 MI1002 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

Offentligt ägda företag

Offentligt ägda företag Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Offentligt ägda företag 2013 OE0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter Den totala spannmålsskörden minskade med åtta procent

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter Den totala spannmålsskörden minskade med åtta procent JO 19 SM 0502 Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005 Preliminära uppgifter för län och riket Production of cereals, dried pulses and oilseeds in 2005 Preliminary data for counties and the whole

Läs mer

Kväve- och fosforbalanser för svensk åkermark och jordbrukssektor

Kväve- och fosforbalanser för svensk åkermark och jordbrukssektor Kväve- och fosforbalanser för svensk åkermark och jordbrukssektor 2001 2001 MI1004 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Miljövård A.2 Statistikområde Gödselmedel och kalk A.3 Statistikprodukten ingår

Läs mer

Viltskador i lantbruksgrödor 2014

Viltskador i lantbruksgrödor 2014 Lantbruksstatistik 2015-07-08 1(10) Viltskador i lantbruksgrödor 2014 JO0601 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Normskördar A. Allmänna uppgifter JO0602

Normskördar A. Allmänna uppgifter JO0602 Normskördar 2005 JO0602 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord- och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Jordbrukets produktion A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Beställare

Läs mer

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vatten samt skog

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vatten samt skog Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vatten samt skog 2010 MI1003 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde...

Läs mer

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (20) Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2014 BO0404 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 147 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk 2003/2004

Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk 2003/2004 Elizabeth Nyström 1(18) Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk 2003/2004 MI1002 Innehåll 0 Administrativa och legala uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

Bebyggelsepåverkad kust och strand 2010

Bebyggelsepåverkad kust och strand 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(15) Bebyggelsepåverkad kust och strand 2010 MI0807 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK)

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) 2003 AM0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 149 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2015 AM0206 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Övergång gymnasieskola högskola

Övergång gymnasieskola högskola Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Övergång gymnasieskola högskola Läsår 2014/15 UF0542 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Presentationstext Gödselmedel i jordbruket Registertyp survey, urval. Presentationstext Gödselmedel i jordbruket, sql-version Personregister nej

Presentationstext Gödselmedel i jordbruket Registertyp survey, urval. Presentationstext Gödselmedel i jordbruket, sql-version Personregister nej Register: Gödselmedel i jordbruket 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Gödselmedel i jordbruket, förbrukningsstatistik genom intervjuer Kontaktperson: Sven Strömberg,

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STATISTISKA CENTRALBYRÅN STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(14) 2002 BE0001 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Kommunalskatter Statistiska centralbyrån SCBDOK (11) OE0101. Innehåll

Kommunalskatter Statistiska centralbyrån SCBDOK (11) OE0101. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Kommunalskatter 2015 OE0101 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Taxeringsutfallet. Deklarationsår 2015, beskattningsår Statistiska centralbyrån SCBDOK (9) OE0701. Innehåll

Taxeringsutfallet. Deklarationsår 2015, beskattningsår Statistiska centralbyrån SCBDOK (9) OE0701. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Taxeringsutfallet Deklarationsår 2015, beskattningsår 2014 OE0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag och skog 2000 MI1003

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag och skog 2000 MI1003 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(24) Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag och skog 2000 MI1003 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Priser på elenergi 2013 EN0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Skogsentreprenörer 2011 JO0504

Skogsentreprenörer 2011 JO0504 Enheten för Policy och Analys 2012-07-02 1(7) Skogsentreprenörer 2011 JO0504 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Allmänna val, valresultat

Allmänna val, valresultat Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Allmänna val, valresultat 2014 ME0104 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Företag och brukningsförhållanden. Antal företag med husdjur. Grödor och arealer hos företag 29 I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper hektar åker och efter brukningsform (ägda respektive arrenderade företag). Vidare redovisas,

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2016 AM0206 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Europaparlamentsval, valresultat, preliminärt röstberättigade

Europaparlamentsval, valresultat, preliminärt röstberättigade Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (19) Europaparlamentsval, valresultat, preliminärt röstberättigade 2014 ME0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Kväve- och fosforbalanser för svensk åkermark och jordbrukssektor MI1004

Kväve- och fosforbalanser för svensk åkermark och jordbrukssektor MI1004 RM/MIT 2007-12-20 1(8) Kväve- och fosforbalanser för svensk åkermark och jordbrukssektor 2005 2005 MI1004 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte

Läs mer

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009 JO 16 SM 1001 Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009 Slutlig statistik Production of cereals, dried pulses, oilseed crops, potatoes and temporary grasses in 2009 Final statistics

Läs mer

Priser på elenergi 2006 EN0301

Priser på elenergi 2006 EN0301 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(15) 2006 EN0301 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Normskördar 2009 JO0602

Normskördar 2009 JO0602 Energi-, transport- och lantbruksstatistik 2009-06-11 1(9) Normskördar 2009 JO0602 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Lager av massaved och flis 2012 JO0306

Lager av massaved och flis 2012 JO0306 Enheten för Skogspolicy och Analys 2012-05-11 1(6) Lager av massaved och flis 2012 JO0306 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk 2006/07 (1/ /6 2007) MI1002

Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk 2006/07 (1/ /6 2007) MI1002 RM/L 2010-02-04 1(8) Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk 2006/07 (1/7 2006-30/6 2007) MI1002 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju)

Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju) 2015 AM0209 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Hushållens boende 2013

Hushållens boende 2013 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Hushållens boende 2013 HE0111 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk

Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk MI1002 1 (11) Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk 2014/15 MI1002 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

STATISTIKENS FRAMTAGNING

STATISTIKENS FRAMTAGNING SCBDOK 4.2 TK1009 1 (10) Statistikproducent SCB är kvalitetscertifierad enligt ISO 20252:2012 Avdelningen för regioner och miljö (RM) Enheten för energi- och transportstatistik (ET) Annika Johansson STATISTIKENS

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2008

Energipriser på naturgas och el 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(18) 2008 EN0302 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Skogsentreprenörer 2007 JO0504

Skogsentreprenörer 2007 JO0504 Analysenheten 2008-09-01 1(7) Skogsentreprenörer 2007 JO0504 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Regionala räkenskaper

Regionala räkenskaper Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Regionala räkenskaper 2012 NR0105 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Organic farming 2015, converted areas and areas under conversion. Liten ökning av den omställda arealen. Arealen under omställning ökar igen

Organic farming 2015, converted areas and areas under conversion. Liten ökning av den omställda arealen. Arealen under omställning ökar igen JO 13 SM 1601 Ekologisk växtodling 2015 Omställda arealer och arealer under omställning Organic farming 2015, converted areas and areas under conversion I korta drag Ökad ekologisk areal 2015 Den totala

Läs mer

Allmänna val, valresultat 2010 ME0104

Allmänna val, valresultat 2010 ME0104 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(11) Allmänna val, valresultat 2010 ME0104 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Regionala räkenskaper 2010 NR0105

Regionala räkenskaper 2010 NR0105 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(10) Regionala räkenskaper 2010 NR0105 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Gödselåret 2006 (1/ /6 2006) MI1002

Gödselåret 2006 (1/ /6 2006) MI1002 RM/MIT 2007-04-20 1(7) Gödselmedel i jordbruket Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk Gödselåret 2006 (1/7 2005-30/6 2006) MI1002 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala

Läs mer

Skördestatistik med fältobservationer under tre decennier

Skördestatistik med fältobservationer under tre decennier Skördestatistik med fältobservationer under tre decennier Martin Ribe SCB Surveyföreningens årskonferens på Alnarp Mars 2012 Svensk skördestatistik genom tiderna 1799 1960 ca 1960 1994 ca 1995 2004 2005

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Företag och företagare i jordbruket 2005 JO0106

Företag och företagare i jordbruket 2005 JO0106 Statistikenheten 20060831 1(8) Företag och företagare i jordbruket 2005 JO0106 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Jordbruksmarkens användning 2015 JO0104

Jordbruksmarkens användning 2015 JO0104 Statistikenheten 2015-06-11 1(9) Jordbruksmarkens användning 2015 JO0104 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord

Konkurser och offentliga ackord Konkurser och offentliga ackord Budgetåret 2000 NV1401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Konkurser och offentliga ackord A.2 Statistikområde Näringsverksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Dränering av jordbruksmark 2013

Dränering av jordbruksmark 2013 Jordbruksverket BESKRIVNING AV STATISTIKEN Statistikenheten 2014-04-01 1(9) Dränering av jordbruksmark 2013 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Presentationstext Företagens utländska handelskrediter Registertyp survey, urval

Presentationstext Företagens utländska handelskrediter Registertyp survey, urval Register: Företagens utländska handelskrediter 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Företagens utländska handelskrediter Kontaktperson: Annika Rosengren, tel: 08-506 944

Läs mer

72 Majs, ärter och åkerbönor (tabell 4.3) Majs är en gröda som under senare år börjat odlas alltmer och den totala arealen uppgick under 2009 till 16

72 Majs, ärter och åkerbönor (tabell 4.3) Majs är en gröda som under senare år börjat odlas alltmer och den totala arealen uppgick under 2009 till 16 71 I kapitel 4 redovisas hektar- och totalskördar samt normskördar för olika jordbruksgrödor för de företag som är med i Lantbruksregistret. Skördar inom trädgårdsodlingen redovisas i kapitel 5. Sammanfattning

Läs mer

Nötkreatur i december 2015

Nötkreatur i december 2015 Statistikenheten 20160216 1(8) Nötkreatur i december 2015 JO0111 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Skogsentreprenörer 2015 JO0504

Skogsentreprenörer 2015 JO0504 Enheten för Skogspolicy och Analys 2016-06-29 1(8) Skogsentreprenörer 2015 JO0504 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Presentationstext Företagens utländska handelskrediter Registertyp survey, urval

Presentationstext Företagens utländska handelskrediter Registertyp survey, urval Register: Företagens utländska handelskrediter 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Företagens utländska handelskrediter Kontaktperson: Annika Rosengren, tel: 08-506 944

Läs mer

Nötkreatur i december 2012 JO0702

Nötkreatur i december 2012 JO0702 Statistikenheten 20130214 1(6) Nötkreatur i december 2012 JO0702 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Skyddad natur 2007 MI0603

Skyddad natur 2007 MI0603 RM/MN 2008-12-04 1(6) Skyddad natur 2007 MI0603 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre JO 30 SM 1401 Sysselsättning i jordbruket 2013 Farm Labour Force in 2013 I korta drag Mindre arbetstid och färre sysselsatta Totalt sysselsatte jordbruket ca 172 700 personer år 2013, vilket är ca 6 000

Läs mer

4 Skördar. Sammanfattning. Allmänt. Hektarskördar

4 Skördar. Sammanfattning. Allmänt. Hektarskördar 4 Skördar 85 4 Skördar I kapitel 4 redovisas hektar- och totalskördar samt normskördar för olika jordbruksgrödor för de företag som är med i Lantbruksregistret. Skördar inom trädgårdsodlingen redovisas

Läs mer

Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2005 MI0902

Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2005 MI0902 RM/REN 2007-08-21 1(7) Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2005 MI0902 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Forum om arkivredovisning. 2013-10-21 Kristina Pannel

Forum om arkivredovisning. 2013-10-21 Kristina Pannel Forum om arkivredovisning 2013-10-21 Kristina Pannel Statistiska centralbyrån Vad gör myndigheten? SCB:s uppgift Utveckla, framställa och sprida statlig statistik Samordna överlämnandet av statistiska

Läs mer

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS) 2005 AM0201

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS) 2005 AM0201 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(87) Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS) 2005 AM0201 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

72 hämtats in. Majs odlas framförallt i Skåne och där har avkastningen av tröskad majs beräknats till cirka kg per hektar. Skördeutfallet per he

72 hämtats in. Majs odlas framförallt i Skåne och där har avkastningen av tröskad majs beräknats till cirka kg per hektar. Skördeutfallet per he 71 I kapitel 4 redovisas hektar- och totalskördar samt normskördar för olika jordbruksgrödor för de företag som är med i Lantbruksregistret. Skördar inom trädgårdsodlingen redovisas i kapitel 5. Sammanfattning

Läs mer

Demografisk analys: Barnafödande i nya relationer

Demografisk analys: Barnafödande i nya relationer Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (12) Demografisk analys: Barnafödande i nya relationer 2013:2 BE0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Elevpaneler för longitudinella studier 2014 Panel 8 UF0501 Innehåll

Elevpaneler för longitudinella studier 2014 Panel 8 UF0501 Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (16) Elevpaneler för longitudinella studier 2014 Panel 8 UF0501 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

I korta drag. Viltskador i lantbruksgrödor 2014 JO 16 SM 1502

I korta drag. Viltskador i lantbruksgrödor 2014 JO 16 SM 1502 JO 16 SM 1502 Viltskador i lantbruksgrödor 2014 Wildlife damage to agricultural crops 2014 I korta drag Vildsvin orsakar störst skada Vildsvin är det djur som orsakar störst skada i alla grödor förutom

Läs mer

Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 2015 JO0306

Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 2015 JO0306 Enheten för Skogspolicy och Analys 2015-05-21 1(9) Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 2015 JO0306 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall JO 14 SM 1501 Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014 Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall Production of organic and non-organic farming 2014 Cereals, dried pulses, oilseed

Läs mer

Insatser för barn och unga mängduppgifter 2002

Insatser för barn och unga mängduppgifter 2002 Insatser för barn och unga mängduppgifter 2002 SO0210 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ- och familjeomsorg. A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Normskördar 2016 JO0602

Normskördar 2016 JO0602 Regioner och miljö/lantbruksstatistik 2016-06-10 1(10) Normskördar 2016 JO0602 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer