STATLIGA KULTURINSATSER 2004 I REGIONALT PERSPEKTIV KULTUREN I SIFFROR 2005:1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATLIGA KULTURINSATSER 2004 I REGIONALT PERSPEKTIV KULTUREN I SIFFROR 2005:1"

Transkript

1 STATLIGA KULTURINSATSER 2004 I REGIONALT PERSPEKTIV KULTUREN I SIFFROR 2005:1

2 Government initiatives in the cultural sector in 2004, in a regional perspective Statliga kulturinsatser 2004 i regionalt perspektiv Swedish National Council for Cultural Affairs Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Förfrågningar: Therese Reitan, Statens kulturråd, tel Printed in Sweden by Erlanders Berlings, Malmö 2005 issn isbn Statens kulturråd, Box 7843, Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: Fax: Webbplats: Grafisk form omslag: Liedgren Design Statens kulturråd 2005

3 Innehåll Inledning 4 Sammanfattning 5 Bidragsgivning 5 Riksorganisationernas och nationalscenernas föreställningar, utställningar och konserter 8 Museers vandringsutställningar och utlån 10 Summary 11 Regionalt utfall år Statens kulturråd 13 Riksantikvarieämbetet 20 Riksarkivet 22 Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI) 26 Statens museer för världskultur 27 Naturhistoriska riksmuseet 29 Nordiska museet 32 Skansen 33 Statens historiska museer 33 Statens försvarshistoriska museer 35 Statens maritima museer 35 Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet 36 Nationalmuseum 37 Moderna museet 40 Arkitekturmuseet 40 Statens musiksamlingar 41 Tekniska museet 41 Arbetets museum 44 Forum för levande historia 45 Riksteatern 45 Riksutställningar 49 Svenska rikskonserter 51 Dramaten 54 Operan 55 Dansens Hus 57 Konstnärsnämnden 57 Statens konstråd 60 Nämnden för hemslöjdsfrågor 62 Centrum för lättläst (Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur) 64 Talboks- och punktskriftsbiblioteket 65 Svenska Filminstitutet 67 Svenska språknämnden 78 Sverigefinska språknämnden 79 Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund 79 Stiftelsen framtidens kultur 81 Allmänna arvsfonden 84 AMS 86 Boverket 87 EU:s strukturfonder 90 Bilaga I 95

4 Inledning I Kulturrådets regleringsbrev för 2005 anges följande: Regeringen redovisar i budgetpropositionen det regionala utfallet för delar av statens insatser för kultur. Mot den bakgrund skall Statens kulturråd kartlägga, sammanställa och analysera det regionala utfallet av myndighetens verksamhet 2004 respektive Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Förändringar over tiden skall kommenteras och analyseras. Statens kulturråd skall vidare sammanställa och analysera regionala analyser från myndigheter och institutioner inom kulturområdet. Kulturrådet skall till berörda myndigheter och institutioner ge metodanvisningar för hur analysen skall läggas upp samt vid behov bistå dessa i deras arbete. Kulturrådet skall också redovisa och analysera det regionala utfallet av relevanta bidrag från andra statliga sektorer och från EU. Redovisningar av detta slag har sammanställts av Kulturrådet på regeringens uppdrag sedan 1998 då avseende verksamhetsåret Det är härmed åttonde året som Kulturrådet kartlägger det regionala utfallet av sin egen verksamhet. Dessutom sammanställs och analyseras motsvarande redovisningar från vissa andra statliga myndigheter och institutioner inom kulturområdet. Rapportserien har hittills till största delen bestått av en beskrivande framställning av statliga myndigheters och andra organisationers utbetalade bidrag per län, samt viss statistik rörande deras verksamheter. Årets rapport har samma struktur som föregående år, men bidragen från EU har i år också fördelats per län mot enbart per målområde tidigare. Varje myndighet har dessutom fått en inledande presentation så att redovisningen blir mer enhetlig. Vid jämförelser och summering av åren har hänsyn inte tagits till förändringar i penningvärde, produktionskostnader osv. Samtliga belopp anges i löpande priser. Rapporten är i huvudsak beskrivande och redovisar den regionala fördelningen av verksamheten inom varje enskild myndighet eller institution. Kulturrådet har inlett ett utvecklingsarbete med att jämföra insatserna och analysera skillnaderna i syfte att bättre kunna följa och utvärdera de statliga insatserna inom den nationella kulturpolitiken. Målsättningen är att kunna sammanlikna olika delar av landet och ge en länsvis bild av all offentlig finansiering inom kulturområdet. Genomförande Rapporten bygger på uppgifter från 38 nationella myndigheter/institutioner inom kulturområdet och myndigheter/institutioner med kulturbidrag inom andra statliga sektorer. Därutöver ingår uppgifter om bidrag till kulturändamål från EU (sammanställt av Kulturrådet i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Svenska filminstitutet och Riksarkivet). Kulturtillskott från regionala och kommunala myndigheter ingår således inte i framställningen. Landstingens, kommunernas och hushållens kulturutgifter finns dock redovisade i statistikrapporten Kulturens pengar 1. Uppgiftslämnarna har i stort sätt varit de samma som tidigare år, och myndigheterna/institutionerna är av den anledning vana med denna inrapportering. Ett missiv utgick från Kulturrådet till de berörda verksamheter den 10 februari 2005, med sista inlämningsdag 7 mars. Alla redovisningar och kompletteringar var dock inte inne förrän mitten av maj. Ett utkast till rapporten, samt ett PM med förslag till förbättringar och ändringar skickades ut till uppgiftslämnarna (undantaget EU) för korrektur och kommentarer 23 maj, med några dagars svarsfrist. För Operans och Riksteaterns del har även siffror från föregående år ändrats på grund av att tidigare fel har upptäckts. 1 Tillgänglig på Kulturrådets webbplats 4

5 Sammanfattning I det följande sammanfattas först bidragsgivningen från 9 kulturmyndigheter och EU:s strukturfonder, därefter verksamheten inom riksorganisationerna och nationalscenerna, samt slutligen delar av museimyndigheternas verksamhet. Bidragsgivning I tabellerna 1 och 2 redovisas fördelade bidrag per län från 9 myndigheter/institutioner. Tabell 1 avser år 2004 medan Tabell 2 sammanfattar åren 2004 (kortare tidsperiod i några fall). Mer detaljerade beskrivningar följer senare i rapporten. Tabellerna omfattar endast de bidrag som har varit möjliga att fördela regionalt och inkluderar t.ex. inte nationella och internationella bidrag. Statens kulturråd Av Kulturrådets bidrag på drygt miljoner kronor, redovisas miljoner som regionala bidrag (Tabell 1). Räknat per invånare fick Gotlands län det största bidraget Därefter följer Västerbottens län, Jämtlands län och Västra Götalands län. Räknat i absoluta tal gick den största bidragssumman till Västra Götalands län. Därefter följer Skåne län, Stockholms län och Västerbottens län (Tabell 5). För samtliga län är variationen de senaste åren liten och utan entydig riktning. Riksantikvarieämbetet Riksantikvarieämbetets bidrag till kulturmiljövård uppgick år 2004 till 248 miljoner kronor (Tabell 12). Den största bidragsmottagaren var Västra Götalands län. Därefter följer Skåne län och Stockholms län. För hela perioden 2004 ligger andelarna för Västra Götalands län och Stockholms län på 12 respektive 11 procent (Tabell 13). Den relativt höga andelen för Gotlands län under år 2004 (4 procent) och särskilt under den längre perioden (4,8 procent) beror främst på ett speciellt bidrag till vård av kyrkor och på underhåll av ett stort antal medeltida byggnader. Riksarkivet Riksarkivet fördelade drygt 8 miljoner kronor i statsbidrag till enskild arkivverksamhet i länen år Största andelarna gick till Västra Götalands län och Värmlands län. Samma län ligger i topp för hela perioden Till rikstäckande, enskild arkivverksamhet fördelades drygt 7 miljoner kronor år 2004 (Tabell 21) Konstnärsnämnden Konstnärsnämnden fördelade år 2004 drygt 111 miljoner kronor i stipendier och bidrag till konstnärer bosatta i Sverige (Tabell 64 och Tabell 68). Av detta belopp gick ungefär 90 procent till de 3 storstadslänen. Samma koncentration gäller för hela perioden 2004, vilket väl speglar ansökningarnas geografiska fördelning. Svenska filminstitutet Svenska filminstitutet fördelade under året 32 miljoner kronor, fördelat på 5 stödformer. Störst belopp gick till Västra Götalands län, följt av Norrbottens län och Kalmars län (de län som får bidrag till regionala filmproduktionscentrum). Stöd till regionala resurscentrum fördelades till samtliga län (Kronobergs län och Blekinge län har ett gemensamt centrum). Sammanlagt 113 biografer i 19 län fick stöd till teknisk upprustning, och stöd till lokal filmkulturell verksamhet för barn och ungdom (skolbio) utgick till 62 mottagare i 18 län (Tabell 83 och Tabell 86). Under året fördelades 9,3 miljoner kronor i stöd till öppna visningar av svensk film. Av dessa medlen gick mest till Västra Götalands län, Dalarnas län och Skåne län. 5

6 Tabell 1. Bidrag från myndigheter och institutioner år 2004 (procent) 1 Län Statens kulturråd Svenska filminstitutet 4 Riksantikvarie- ämbetet 2 Riksarkivet 3 Konstnärsnämnden Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund Stiftelsen framtidens kultur Allmänna Boverket arvsfonden 5 Andel av befolkningen Stockholms län 10,9 7,0 6,1 62,9 6,5 27,1 26,8 49,8 6,1 20,8 Uppsala län 3,0 4,3 5,1 1,7 2,7 2,6 2,6 1,8-3,4 Södermanlands län 1,8 2,8 4,5 0,6 3,4 2,3 1,4-0,7 2,9 Östergötlands län 5,6 3,5 5,0 0,5 6,2 3,6 4,9-5,1 4,6 Jönköpings län 1,8 5,0 2,9 0,1 2,1 5,7 1,3-0,1 3,7 Kronobergs län 2,8 3,8 4,0-5,6 1,3 2,4 3,4 1,3 2,0 Kalmar län 1,8 4,5 3,5 0,8 7,3 2,9 4,7 1,6 16,8 2,6 Gotlands län 2,2 3,8-0,8 2,3 1,4 2,4 0,7 2,1 0,6 Blekinge län 1,8 2,8 4,0 0,8 0,1 1, ,5 1,7 Skåne län 14,3 7,8 4,5 13,1 7,3 11,5 18,9 20,6 8,2 12,9 Hallands län 1,8 5,1 6,8 1,0 1,4 1,5 1,7-4,2 3,1 Västra Götalands län 23,9 10,7 9,8 13,1 15,7 17,1 14,1 16,5 5,4 16,9 Värmlands län 3,4 4,3 7,8 0,6 5,8 2,7 1,0-2,0 3,0 Örebro län 2,9 4,0 5,4 0,4 2,5 3,4 4, ,0 Västmanlands län 2,5 6,4 4,0 0,3 2,6 1,7 1,9 3,1 0,3 2,9 Dalarnas län 2,4 4,6 3,2-5,2 2,4 0,5-22,0 3,1 Gävleborgs län 3,1 5,6 6,4 0,6 2,0 1,4 3,3-0,7 3,1 Västernorrlands län 3,4 4,0 7,5 0,6 5,7 2,5 0,2-2,4 2,7 Jämtlands län 2,1 3,0 2,9 0,2 3,4 1,5 0,8 1,2 3,4 1,4 Västerbottens län 5,7 2,8 5,0 0,9 3,3 4,2 4,8-3,2 2,9 Norrbottens län 2,9 4,2 2,9 0,7 8,8 1,7 2,0 1,4 14,5 2,8 Riket totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Belopp (tkr) Uppgifterna avser normalt endast bidrag som är möjliga att fördela regionalt. Nationella och internationella bidrag ingår inte med undantag för Allmänna arvsfonden. 2 Avser bidrag till kulturmiljövård. 3 Avser statsbidrag till enskild arkivverksamhet. 4 Avser stöd till regionala resurscentrum, till teknisk upprustning av biografer, till lokal filmkulturell verksamhet för barn och ungdom, till biografer för lokalt publikarbete samt till filmfestivaler. 5 Avser direkta bidrag till kulturverksamhet. Länsöverskridande bidrag redovisas inte särskilt, vilket medför en oproportionerligt hög andel för i första hand Stockholms län. 6

7 Tabell 2. Bidrag 1 från myndigheter och institutioner 2004 (procent) Län Riksarkivet Svenska Filminstitutet Statens Riksantikvarieämbetet kulturråd 2 Konstnärsnämnden Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund Stiftelsen framtidens kultur 3 Allmänna arvsfonden 4 Boverket 5 Stockholms län 11,0 10,7 6,4 75,3 6,1 27,1 29,3 52,8 3,2 Uppsala län 3,1 3,8 4,9 2,0 2,3 2,6 3,5 0,8 1,8 Södermanlands län 1,9 3,2 5,4 0,9 2,4 2,7 2,0 0,2 0,9 Östergötlands län 5,2 4,0 5,2 1,1 2,3 4,3 4,3-4,8 Jönköpings län 2,4 4,0 3,6 0,3 1,3 5,1 1,5 0,9 4,8 Kronobergs län 2,9 2,8 3,9 0,4 4,1 1,5 0,3 1,7 6,2 Kalmar län 2,1 4,2 2,6 1,1 3,4 2,3 4,8 1,3 5,8 Gotlands län 1,9 4,8-1,1 2,2 1,1 2,0 0,4 2,1 Blekinge län 1,4 2,7 3,5 0,4 0,2 1,5 0,6 0,2 1,5 Skåne län 14,3 6,1 6,1 15,7 10,5 10,6 12,0 19,5 6,7 Hallands län 2,0 5,3 4,9 1,2 1,9 1,2 2,2 1,5 6,6 Västra Götalands län 23,1 11,7 10,3 15,8 18,3 17,6 17,1 10,8 14,3 Värmlands län 3,5 3,0 7,6 0,7 6,3 2,0 1,3 0,1 5,2 Örebro län 2,8 3,9 6,2 0,9 2,9 4,6 1,9-3,0 Västmanlands län 2,5 4,8 4,2 0,5 3,0 2,0 3,5 1,1 2,7 Dalarnas län 2,5 4,1 3,2 0,7 6,1 2,1 2,9-9,2 Gävleborgs län 2,9 7,2 4,2 0,7 1,5 1,9 1,6 7,5 1,5 Västernorrlands län 3,5 3,3 5,9 0,8 5,7 2,5 1,3-4,5 Jämtlands län 2,1 3,5 3,7 0,4 3,9 1,1 1,2 0,6 4,4 Västerbottens län 5,8 3,1 5,0 1,1 5,8 4,1 3,4 0,4 6,9 Norrbottens län 3,0 4,0 3,1 0,8 9,9 2,1 3,2 0,3 3,9 Riket totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 Uppgifterna avser normalt endast bidrag som är möjliga att fördela regionalt. Nationella och internationella bidrag ingår inte med undantag för Allmänna arvsfonden. 2 Avser perioden Avser perioden Avser perioden Länsöverskridande bidrag redovisas inte särskilt vilket medför en oproportionerligt hög andel för i första hand Stockholms län. 5 Avser perioden

8 Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund De regionalt fördelade bidragen från Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund uppgick år 2004 till 46 miljoner kronor. Drygt en fjärdedel av dessa medlen gick till Stockholms län, och fördelningen mellan länen varierade obetydligt under perioden Räknat per invånare fick Gävleborgs län minst stöd (2,4 kronor), medan Gotlands län fick mest (11 kronor) (Tabell 94). Stiftelsen framtidens kultur Stiftelsen framtidens kultur fördelade år 2004 nära 45 miljoner kronor i bidrag till 173 regionala projekt. Av dessa projekten gällde 5 stycken flera län, hela landet och/eller utlandet, och de fick bidrag med drygt 5 miljoner kronor. De resterande projekten var verksamma i ett län och mottog cirka 39 miljoner kronor i stöd. Av de regionalt verksamma projekten fanns över 30 procent i Stockholms län, 17 procent i Västra Götalands län och 10 procent i Skåne län. Av det regionalt fördelade bidragsbeloppet fördelades cirka 30 procent till Stockholms län, 19 procent till Skåne län och 14 procent till Västra Götalands län (tabellerna 95 och 96). Allmänna arvsfonden Allmänna arvsfonden delade under 2004 ut nära 15 miljoner kronor i direkta bidrag till kulturverksamhet. Beloppet fördelades på 27 projekt i 10 län. En stor del av pengarna gick till Stockholms län, men de flesta av dessa projekt avsåg flera län eller var riksomfattande. Boverket År 2004 fördelade Boverket 14 miljoner kronor i bidrag till icke-statliga kulturlokaler och nära 24 miljoner kronor i bidrag till allmänna samlingslokaler. Bidraget till icke-statliga kulturlokaler gick till 13 mottagare i 8 län. Bidraget till allmänna samlingslokaler gick till 87 mottagare i 19 län (Tabell 102). EU-stöd En stor del av de projekt som får stöd från EU:s strukturfonder har kulturanknytning. Under 2004 mottog sammanlagt 245 projekt 251 miljoner kronor av strukturfondsmedlen. För EU-projekt krävs nationella medfinansiärer, och dessa bidrog med 348 miljoner kronor (Tabell 15, Bilaga I). Riksorganisationernas och nationalscenernas föreställningar, utställningar och konserter Tabellerna 3 och 4 redovisar antal föreställningar, utställningar och konserter från riksorganisationerna (Riksteatern, Riksutställningar och Rikskonserter) och på nationalscenerna (Dramaten och Operan). Tabell 3 gäller år 2004, Tabell 4 perioden I tabellerna ingår endast evenemang genomförda i Sverige. Riksteatern spelade föreställningar i Sverige under perioden Stockholms läns andel av föreställningarna (inklusive Södra teatern) är klart högst under hela perioden och var som mest 35,5 procent (2002) (Tabell 48). Efter Stockholms län spelades flest föreställningar i Västra Götalands län och Skåne län. Antalet föreställningar minskade något mellan 2003 och 2004, men för perioden som helhet har föreställningarna ökat med nästan 20 procent (Tabell 47). Publikantalet steg med nära 40 procent mellan 1998 och 2004 (Tabell 49). År 2004 hade samtliga län besök av Riksutställningar. Antalet bokningar var 124 och det totala antalet visningsdagar i Sverige var ( för hela perioden 2004). Över en tredjedel av alla visningsdagar under perioden ägde rum i de 3 storstadslänen (Tabell 51 och Tabell 53). Svenska rikskonserter beräknas ha gett 575 konserter i Sverige år Antalet konserter ökade mellan 1998 och 2004, men toppåret var 2000 med 663 konserter. Åren 2004 gav Rikskonserter som huvud- eller medarrangör totalt konserter (Tabell 57). 8

9 Tabell 3. Riksorganisationerna och nationalscenerna. Antal föreställningar, utställningar 1 och konserter 2004 Län Riksteatern Riksutställningar Rikskonserter Dramaten Operan Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Riket totalt Antal utställningar definieras som antal bokningar av turnerande utställningar. Tabell 4. Riksorganisationerna och nationalscenerna. Antal föreställningar, utställningar 1 och konserter 2004 Län Riksteatern Riksutställningar Rikskonserter Dramaten Operan Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Riket totalt Antal utställningar definieras som antal bokningar av turnerande utställningar. 9

10 Dramaten spelade föreställningar i Sverige år 2004, varav 28 utanför Stockholms län (11 året innan). Under perioden 2004 spelades 294 föreställningar utanför Stockholms län, vilket motsvarar 4 procent av alla föreställningar (Tabell 59). Operan gav 307 föreställningar i Sverige under året, varav 4 föreställningar i 2 län utanför Stockholms län. Under perioden spelades 66 föreställningar utanför Stockholms län, dvs. mindre än 3 procent. Publikandelen för föreställningar utanför Stockholms län var knappt 2,5 procent för hela perioden (tabellerna 61 och 62). Museers vandringsutställningar och utlån Här sammanfattas vandringsutställningar och utlån från Riksarkivet samt 8 museimyndigheter. Endast de museer som har kvantifierat dessa uppgifter ingår i sammanfattningen, dvs. Statens museer för världskultur, Nordiska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet, Nationalmuseum, Moderna museet, Tekniska museet, samt Arbetets museum. Endast utställningar och utlån inom Sverige ingår. Riksarkivet och landsarkiven (med verksamhet lokaliserad till sammanlagt 9 län) visade under åren totalt 504 utställningar, varav drygt 80 procent utanför Stockholms län (Tabell 9). Antalet utställningar under 2004 var 54, jämfört med 150 året innan (Tabell 7). Statens museer för världskultur visade under hela perioden vandringsutställningar i 13 län. Myndigheten lånade år 2004 ut föremål till 41 låntagare i 14 län (Tabell 27). Naturhistoriska riksmuseet lånade år 2004 ut föremål till 14 län. Under perioden 2004 förekom utlåning av föremål till samtliga län utom Kronobergs län och Jämtlands län (Tabell 27 och Tabell 30) Nordiska museet lånade år 2004 ut 151 föremål till låntagare i 9 län (tabellerna 31 och 31 b). För Statens historiska museer var antalet utlånsärenden under året 261 (varav 233 för Statens historiska museum och 28 för Kungliga myntkabinettet). För hela perioden 2004 var antalet (1 393 respektive 220 för Statens historiska museum och Kungliga myntkabinettet) (tabellerna 32 och 33). Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet (LSH) lånade år 2004 ut 218 föremål till museer i 7 län. För hela perioden 2004 var antalet utlån fördelade på 12 län och till Riksutställningar (Tabell 36). Från och med 1 januari 2004 är depositionsverksamheten uppdelad mellan Nationalmuseum och Moderna museet. Enligt Nationalmuseums redovisning hade museet under år konstverk deponerade till 337 låntagare, varav 368 verk till 56 mottagare utanför Sverige. Bland låntagarna fanns mer än 130 regionala myndigheter och museer. Enligt Moderna museets redovisning hade museet under samma period verk deponerade, varav i Stockholm och på 57 olika orter runtom i landet. Sammanlagt har 199 föremål från Moderna museet varit utlånade till 42 konstinstitutioner på 21 olika platser i Sverige. Tekniska museets vandringsutställningar visades år 2004 på 3 platser i lika många län, mot 17 orter året innan. För perioden 2004 var antalet platser 81 fördelade på 19 län (Tabell 43). Arbetets museum hade under året 8 vandringsutställningar som besökte 13 platser i 9 län (Tabell 45). 10

11 Summary This report compiles the output in terms of expenditure and other forms of support from almost 40 national agencies and institutions within the cultural area. This is a task the government has awarded to the Swedish National Council for Cultural Affairs every year since The report gives a descriptive account of the expenditures, activitites and programs with cultural aims provided by national agencies and institutions. The various initiatives are to the extent this is possible broken down per region ( län ), so as to enable an assessment of how national initiatives are dispersed regionally. Funding from EU structure funds for cultural projects in Sweden is also included, but input from regional and municipal authorities are not. Apart from total expenditures in each region, the initiatives consist of various activities and measures such as number of theatre performances, number of projects that have been funded, expenditures per capita, or number of loans from national to local institutions (e.g. museums). 11

12 Regionalt utfall år 2004 I fortsättningen av rapporten återfinns Statens kulturråds redovisning av den regionala fördelningen av sin verksamhet för år Därefter följer redovisningarna från de övriga 37 myndigheter/institutioner. Slutligen ges en sammanställning av det regionala utfallet av kulturbidrag från EU. Alla myndigheter/institutioner som sammanställt egna rapporter har nationellt ansvar inom sina respektive områden. Men för flera är det endast en del av verksamheten som har regionalt mätbara inslag och det regionala ansvaret varierar starkt i sina praktiska uttryck från att söka upp publik landet runt (som Riksteatern) till att ansvara för språkvård (som Svenska språknämnden). De procentuella andelarna av fördelade medel, spelade föreställningar och annat som anges i tabellerna, visar den inbördes fördelningen respektive år, det vill säga hur stor andel av förbrukade medel som gått till respektive län. Den procentuella skillnaden mellan åren anger således inte en reell ökning eller minskning av tilldelade medel, spelade föreställningar osv. Myndigheters och institutioners regionala insatser relateras ibland även till folkmängden i länen. En jämn fördelning per invånare innebär dock inte nödvändigtvis en regional rättvisa vad gäller samhällets kultursatsningar. I Bilaga I redovisas antalet invånare per län 1998 till 2003/2004. Bilagan innehåller också en länsvis fördelning av vissa delar av Kulturrådets statistik inom områdena teater, dans, musik och museer, samt en översikt över stöd till kulturprojekt inom EU:s strukturfonder. 12

13 Statens kulturråd Statens kulturråd är central förvaltningsmyndighet inom kulturområdet. Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga de nationella kulturpolitiska mål som regering och riksdag beslutar om. Kulturrådet fördelar statligt stöd inom kulturområdet, ger regeringen underlag för kulturpolitiska beslut och informerar om kultur och kulturpolitik. Statens kulturråds utbetalade bidrag år 2004 uppgick till knappt 1,5 miljarder kronor. Av dessa medel fördelades 78 procent regionalt, 20 procent nationellt och 2 procent internationellt (Tabell 5). När det gäller de regionala bidragen fördelades mest pengar till teater och musik 444 respektive 330 miljoner kronor vilket motsvarar 38 respektive 29 procent av Kulturrådets totalt fördelade bidragsbelopp (Tabell 7). Efter teater och musik gick 130 miljoner kronor av de regionala bidragen till museer och utställningar (motsvarande 11 procent av totalbeloppet). Därefter gick 35 respektive 26 miljoner kronor till litteratur och bibliotek (motsvarande 3 respektive 2 procent av de regionalt fördelade medlen). Regionalt, nationellt och internationellt I Kulturrådets statistik har bidragen kategoriserats som regionala, nationella eller internationella. Till internationella bidrag hör bl.a. bidrag för gästspel utomlands och till andra projekt i syfte att främja internationellt kulturutbyte. Till nationella bidrag hör exempelvis litteratur-, tidskrifts- och fonogramstöd, samt bidrag till riksorganisationer. Hit hör även tillgänglighetsprojekt för personer med funktionshinder som genomförs lokalt men som har till syfte att komma hela landet till godo. Också bidrag till projekt som omfattar fler än ett län räknas som nationella bidrag. I de regionala bidrag ingår bl.a. bidragen till regionala och lokala kulturinstitutioner, regionala musikverksamheter, samt stöd till länsoch folkbibliotek. De nationella/centrala kulturinstitutioner som är belägna i Stockholms län och därmed utgör en regional resurs för invånarna i länet, är i liten utsträckning representerade i Kulturrådets redovisning eftersom de får sina anslag direkt av regeringen. Avgränsningen mellan regionala och nationella bidrag är dock inte alltid självklar. Bidrag som faller inom mer än ett område har betecknats som konstområdesövergripande. Indelningen ansluter i huvudsak till andra indelningar som används inom kulturstatistiken. Under de åren Kulturrådet har redovisat det regionala utfallet har redovisningsprinciperna förändrats något. Vid jämförelse med Kulturrådets årsredovisningar bör det beaktas att vissa bidrag har exkluderats och detta är anledningen till att beloppen i denna rapporten inte stämmer helt överens med årsredovisningen för samma år. Regional försöksverksamhet inleddes 1 juli 1998 i Kalmar, Gotlands län och Skåne län, vilket medförde att medel som tidigare hade fördelats av Kulturrådet i stället kom att fördelas av respektive regionförbund. Vid utgången av 2001 upphörde försöksverksamheten i Kalmar län och Gotlands län, men fortsatte i Skåne län. Regionförbunden har under försöksperioden rapporterat fördelningen av medlen och dessa har redovisats per konstområde, vilket fortfarande gäller för Skåne län. En viss osäkerhet vid klassificeringarna har uppstått vid bedömning av vilka bidrag som kan hänvisas till ett visst län. Kulturrådets bidragsstatistik särskiljer exempelvis fria teateroch musikgrupper som huvudsakligen turnerar utanför sitt hemlän. Bidrag till sådana grupper hänförs till kategorin nationella bidrag. Förändringar och skillnader mellan åren i andelen nationellt bidrag kan till viss del hänföras till denna osäkerhet i klassificeringen. 13

14 Tabell 5. Kulturrådets bidrag år 2004: belopp (tkr), andelar (procent) och kronor per invånare! Bidrag Folkmängd Län tkr andel (%) Antal andel (%) kr/invånare Stockholms län ,9 1 invånare ,8 67,0 Uppsala län , ,4 114,2 Södermanlands län , ,9 81,0 Östergötlands län , ,6 154,1 Jönköpings län , ,7 64,3 Kronobergs län , ,0 179,0 Kalmar län , ,6 89,7 Gotlands län , ,6 443,8 Blekinge län , ,7 136,5 Skåne län , ,9 141,9 Hallands län , ,1 74,1 Västra Götalands län , ,9 181,3 Värmlands län , ,0 144,9 Örebro län , ,0 121,2 Västmanlands län , ,9 111,2 Dalarnas län , ,1 101,9 Gävleborgs län , ,1 127,9 Västernorrlands län , ,7 160,5 Jämtlands län , ,4 189,4 Västerbottens län , ,9 255,3 Norrbottens län , ,8 130,8 Totalt regionalt , ,0 128,1 Regionalt ,4 128,1 Nationellt ,1 32,8 Internationellt ,5 2,5 Totalt ,0 163,5 1 Totalt bidrag avser löpande bidragsgivning samt Forskning och utbildning mm. Vissa bidrag av nationell karaktär har exkluderats varför summorna ej överensstämmer med Kulturrådets årsredovisning De regionala bidragen Av Kulturrådets bidrag år 2004 på drygt miljoner kronor redovisas miljoner som regionala bidrag. Den länsvisa fördelningen presenteras i Tabell 5. Räknat per invånare fick Gotlands län det största bidraget, 444 kronor. Därefter följer Västerbottens län (255 kronor), Jämtlands län (189 kronor), Västra Götalands län (181 kronor) och Kronobergs län (179 kronor). Det lägsta beloppet noteras för Jönköpings län (64 kronor). Det genomsnittliga värdet för de bidrag som fördelats regionalt var 128 kronor per invånare. Om även nationella och internationella bidrag räknas in, blir den genomsnittliga fördelningen 163 kronor per invånare. I antal kronor gick den största bidragssumman till Västra Götalands län (276 miljoner kronor) följt av Skåne län (165 miljoner kronor), Stockholms län (126 miljoner kronor) och Västerbottens län (66 miljoner kronor). För många län ligger bidragsandelarna i proportion med befolkningsandelarna. Men i län med liten befolkning kan små skillnader i bidragsstorlek innebära stora skillnader avseende bidragsbelopp per invånare För Stockholms län är andelen av stödbeloppet mindre än andelen av folkmängden, medan motsatsen gäller för Västra Götalands län, Skåne län och Västerbottens län. För Västerbottens län är andelen av de regionalt fördelade bidragen dubbelt så stor (6 procent) som länets andel av befolkning i landet (3 procent). 14

15 Tabell 6. Kulturrådet. Andel av bidrag (procent) samt kronor per invånare år 2001, 2002, 2003 och 2004 andel (%) kr/invånare Län Stockholms län 9,7 10,5 13,1 10,9 11, Uppsala län 3,2 3,0 3,1 3,0 3, Södermanlands län 2,0 1,9 2,0 1,8 1, Östergötlands län 5,6 5,5 4,3 5,6 5, Jönköpings län 2,7 2,6 2,4 1,8 2, Kronobergs län 3,0 3,0 2,8 2,8 2, Kalmar län 2,4 2,1 2,1 1,8 2, Gotlands län 1,8 1,6 2,0 2,2 1, Blekinge län 1,3 1,3 1,3 1,8 1, Skåne län 14 13,3 15,4 14,3 14, Hallands län 2,0 2,1 2,1 1,8 2, Västra Götalands län 22,3 24,1 22,2 23,9 23, Värmlands län 3,4 3,6 3,6 3,4 3, Örebro län 3,1 2,8 2,3 2,9 2, Västmanlands län 2,6 2,5 2,4 2,5 2, Dalarnas län 2,6 2,5 2,6 2,4 2, Gävleborgs län 3,4 3,1 2,1 3,1 2, Västernorrlands län 3,5 3,7 3,5 3,4 3, Jämtlands län 2,2 2,1 2,2 2,1 2, Västerbottens län 5,8 5,8 5,8 5,7 5, Norrbottens län 3,2 3,0 2,7 2,9 3, Totalt regionalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Regionalt 75, ,0 78,4 77, Nationellt 22,9 15,9 24,8 20,1 20, Internationellt 1,7 2,1 2,2 1,5 1, Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Tabell 6 visar den länsvisa fördelningen av Kulturrådets bidrag åren Variationen mellan åren är liten och utan entydig riktning. Den länsvisa fördelningen av Kulturrådets bidrag år 2004 redovisas konstområde för konstområde i tabellerna 7 (totalbelopp) och 8 (kronor per invånare). Tabellerna 9-10b visar den procentuella fördelningen mellan länen för åren 2004, 2003 och

16 Tabell 8. Kulturrådet: Fördelning av bidrag år 2004 efter län och konstområde (kronor per invånare) Län Teater Dans Musik Bibliotek Litteratur Stockholms län 49,93 2,76 3,53 1,09 3,21 0,56 0,33 2,30 3,29 67,01 Uppsala län 48,28-47,13 3,50 1, ,48 1,32 114,19 Södermanlands län 9,82 0,11 43,47 4,10 3,93-0,52 15,24 3,83 81,02 Östergötlands län 62,37 0,48 65,71 3,75 4, ,84 3,62 154,08 Jönköpings län 1,52 0,42 36,63 3,41 4, ,45 0,38 64,32 Kronobergs län 64,17-78,37-4,55-0,32 30,43 1,12 178,96 Kalmar län 17,23-29,06 4,48 4,40-0,12 33,04 1,36 89,69 Gotlands län 76,41 1,73 246,01 13,53 5,06-1,82 90,60 8,67 443,84 Blekinge län 34,81-54,53 12,17 3, ,90 0,33 136,53 Skåne län 7,24 1,57 1,43 3,45 0,41 0,35 1,37 126,10 141,93 Hallands län 14,21 0,21 31,54 3,77 2, ,09 1,85 74,11 Västra Götalands län 108,43 1,17 40,88 2,45 4,21 0,42 0,42 20,53 2,83 181,35 Värmlands län 56,31 0,39 57,73 4,94 4,94-0,29 18,67 1,65 144,93 Örebro län 27,98-65,24 4,40 4,41 0,10-17,21 1,83 121,17 Västmanlands län 31,34 0,18 51,08 5,22 4, ,35 4,54 111,20 Dalarnas län 24,46-48,90 4,29 4, ,23 3,22 101,95 Gävleborgs län 28,52 0,66 72,06 3,87 4,32-1,36 16,42 0,72 127,93 Västernorrlands län 41,64 25,52 64,12 4,39 2,05-1,80 20,62 0,35 160,49 Jämtlands län 22,63-84,58 8,41 5,83-2,42 59,28 6,28 189,42 Västerbottens län 131,52 3,55 83,71 5,26 4,33-0,34 22,07 4,56 255,34 Norrbottens län 43,78-55,22 5,46 5,28 1,31 0,08 16,81 2,89 130,83 Totalt regionalt 49,22 1,86 36,61 2,93 3,83 0,28 0,37 14,45 18,59 128,14 Nationellt 2,30 1,78 5,31 2,63 6,60 2,00 4,04 0,59 7,59 32,82 Internationellt 0,21 0,11 0,16 0,06 0,61-0,06 0,02 1,27 2,51 Totalt 1 845,35 134, ,34 200,37 393,82 0,08 0,16 537,21 979, ,81 Bildkonst och form Museer och utställningar Kulturtidskrifter Konstområdesövergripande Totalt 16

17 Tabell 9. Kulturrådet: Fördelning av bidrag efter län och konstområde år 2004 (procent) Bildkonst och form Museer och utställningar Kulturtidskrifter Konstområdesövergripande Totalt Län Teater Dans Musik Bibliotek Litteratur Stockholms län 21,1 30,8 2,0 7,8 17,4 41,6 18,9 3,3 3,7 10,9 Uppsala län 3,3-4,3 4,0 1, ,9 0,2 3,0 Södermanlands län 0,6 0,2 3,4 4,1 3,0-4,1 3,1 0,6 1,8 Östergötlands län 5,9 1,2 8,3 5,9 5, ,4 0,9 5,6 Jönköpings län 0,1 0,8 3,7 4,3 4, ,4 0,1 1,8 Kronobergs län 2,6-4,2-2,4-1,7 4,2 0,1 2,8 Kalmar län 0,9-2,1 4,0 3,0-0,8 5,9 0,2 1,8 Gotlands län 1,0 0,6 4,3 3,0 0,8-3,2 4,0 0,3 2,2 Blekinge län 1,2-2,5 6,9 1, ,6-1,8 Skåne län 1,9 10,9 0,5-11,6 18,8 12,3 1,2 87,4 14,3 Hallands län 0,9 0,4 2,7 4,1 2, ,4 0,3 1,8 Västra Götalands län 37,2 10,6 18,9 14,1 18,6 25,5 19,2 24,0 2,6 23,9 Värmlands län 3,5 0,6 4,8 5,1 3,9-2,4 3,9 0,3 3,4 Örebro län 1,7-5,4 4,6 3,5 1,1-3,6 0,3 2,9 Västmanlands län 1,8 0,3 4,0 5,2 3, ,9 0,7 2,5 Dalarnas län 1,5-4,1 4,5 3, ,4 0,5 2,4 Gävleborgs län 1,8 1,1 6,0 4,1 3,5-11,4 3,5 0,1 3,1 Västernorrlands län 2,3 37,1 4,7 4,1 1,5-13,3 3,9 0,1 3,4 Jämtlands län 0,7-3,3 4,1 2,2-9,4 5,8 0,5 2,1 Västerbottens län 7,6 5,4 6,5 5,1 3,2-2,7 4,4 0,7 5,7 Norrbottens län 2,5-4,2 5,2 3,9 13,1 0,6 3,3 0,4 2,9 Totalt regionalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Nationellt 4,4 47,5 12,6 46,7 59,8 87,7 90,5 3,9 27,6 20,2 Internationellt 0,4 3,0 0,4 1,2 5,5 1-1,3 0,1 4,6 1,2 Totalt Inkluderar litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA). 17

18 Tabell 10. Kulturrådet: Fördelning av bidrag år 2003 efter län och konstområde (procent) Bildkonst och form Museer och utställningar Kulturtidskrifter Konstområdesövergripande Totalt Län Teater Dans Musik Bibliotek Litteratur Stockholms län 18,8 18,4 5,9 22,9 22,9-14,2 6,4 22,6 13,1 Uppsala län 2,9 3,3 3,8 1,3 1,3-0,7 2,6 3,9 3,1 Södermanlands län 0,0 0,9 3,9 2,1 2,1-7,0 2,7 6,5 2,0 Östergötlands län 5,2 0,1 3,4 2,0 2,0-3,0 3,8 2,5 4,3 Jönköpings län 1,4 0,2 3,5 1,6 1, ,8 3,6 2,4 Kronobergs län 2,1-3,8 1,7 1, ,6-2,8 Kalmar län 0,9-2,3 1,7 1,7-0,5 5,5 1,7 2,1 Gotlands län 0,8 0,4 3,4 0,6 0,6-2,3 3,3-2,0 Blekinge län - - 2,8 2,8 2, ,7-1,3 Skåne län 14,9 44,1 17,2 11,1 11,1-9,3 10,8 12,5 15,4 Hallands län 0,8 0,8 3,1 0,5 0,5-2,7 4,0 2,2 2,1 Västra Götalands län 32,3 6,9 9,7 27,3 27,3-24,6 20,7 12,6 22,2 Värmlands län 2,7 1,2 5,4 5,7 5,7-1,9 3,7 0,4 3,6 Örebro län 1,0 0,8 3,7 2,0 2,0-3,0 2,9 1,7 2,3 Västmanlands län 1,5 0,9 3,4 1,6 1,6-2,7 2,5 6,6 2,4 Dalarnas län 1,7 0,8 3,7 4,2 4,2-2,7 2,8 5,5 2,6 Gävleborgs län 1,4 0,2 2,2 2,3 2,3-4,7 3,2 3,5 2,1 Västernorrlands län 1,8 18,5 4,7 1,7 1,7-4,9 3,2 2,4 3,5 Jämtlands län 0,3-3,8 2,5 2,5-3,4 4,9 3,5 2,2 Västerbottens län 6,3 1,6 7,2 1,6 1,6-5,5 3,8 4,6 5,8 Norrbottens län 2,2 1,1 3,1 2,7 2,7-6,8 3,0 3,8 2,7 Totalt regionalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0-100,0 100,0 100,0 100,0 Nationellt 11,4 29,1 29,2 77,0 77,0 100,0 64,3 2,4 62,9 24,8 Internationellt 0,3 3,1 1,5 10,9 10,9 1-3,2 0,1 17,9 2,2 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 Inkluderar litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA). 18

19 Tabell 11. Kulturrådet: Fördelning av bidrag år 2002 efter län och konstområde (procent) Län Teater Dans Musik Bibliotek Litteratur Bildkonst och form Museer och utställningar Kulturtidskrifter Konstområdesövergripande Totalt Stockholms län 18,0 55,5 1,8 12,2 18,3-32,5 2,9 12,6 10,5 Uppsala län 2,5 0,7 3,8 2, ,7 3,1 2,4 3,0 Södermanlands län 0,4-3,1 3, ,5 2,9 1,8 1,9 Östergötlands län 5,3-6,6 4, ,2 4,2 5,8 5,5 Jönköpings län 1,5 0,5 3,3 3,6 1,6-0,6 4,1 0,6 2,6 Kronobergs län 2,1-3,5 4, ,3 4,2 1,6 3,0 Kalmar län 1,0-2,5 3,1 2,5-6,7 4,0 2,1 2,1 Gotlands län 0,5-2,5 1, ,8 2,4 1,6 1,6 Blekinge län 0,5 2,2 1, ,3 3,2 1,3 1,3 Skåne län 16,3 18,7 12,3 9,7 13,4-14,4 7,8 8,0 13,3 Hallands län 0,9-2,4 4,4 4,3-0,2 4,3 3,6 2,1 Västra Götalands län 30,9 18,1 18,5 14,3 16,0-23,3 23,3 14,6 24,1 Värmlands län 3,0 0,6 4,1 4,4 8,0-1,5 3,7 5,2 3,6 Örebro län 1,3 1,0 4,6 3,5 0,8-0,5 3,4 3,3 2,8 Västmanlands län 1,3 0,5 3,6 3,7 1, ,8 7,0 2,5 Dalarnas län 1,3-3,4 4,6 2,0-0,4 3,3 4,2 2,5 Gävleborgs län 1,3-5,1 3,8 12,4-2,6 3,5 2,6 3,1 Västernorrlands län 3,0 1,9 4,7 3,6 2,3-2,4 3,6 2,3 3,7 Jämtlands län 0,4-2,4 2,6 9,7-1,4 5,7 4,5 2,1 Västerbottens län 6,8 1,0 5,7 4,0 6,5-1,8 4,3 5,1 5,8 Norrbottens län 2,0 1,1 3,6 4,5 1,0-1,9 3,2 9,4 3,0 Totalt regionalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0-100,0 100,0 100,0 100,0 Nationellt 4,7 39,7 6,8 16,5 93,4 100,0 67,6 1,1 54,9 15,9 Internationellt 0,7 1,6 1,6 0,3 0,3 1-1,3 0,1 22,8 2,1 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 Inkluderar litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA). 19

20 Riksantikvarieämbetet Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är den centrala förvaltningsmyndigheten för frågor som rör kulturmiljö och kulturarvet. Huvudkontoret ligger i Stockholm, men avdelningar för arkeologiska undersökningar finns även i Uppsala, Örebro, Örnsberg, Lund, Mölndal och Linköping Riksantikvarieämbetet har som centrala uppgifter att bygga upp och förmedla kunskapen om kulturarvet och kulturmiljön, utveckla nya arbetsmetoder och finna nya sätt att samarbeta kring frågor som rör kulturarv, människa och samhälle. Den regionala redovisningen från RAÄ i tabellerna omfattar bidrag till kulturmiljövård åren Anslaget 28:26 (Bidrag till kulturmiljövård) är kulturmiljövårdens viktigaste ekonomiska styrinstrument och det största anslaget som RAÄ förfogar över. Anslaget fördelas till länsstyrelserna för ändamålen byggnadsvård, fornvård, kulturlandskapsvård och arkeologiska åtgärder. Det inte är inte relevant att visa eller tolka ut ett regionalt utfall för anslagen 28:25 (Riksantikvarieämbetet), 28:30 (Forsknings och utvecklingsinsatser inom kulturområdet) eller 28:37 (bidrag till regionala museer i Skåne län) eftersom dessa anslag inte är avsedda för fördelning till alla län. Sett över hela perioden 2004 gick de största andelarna av bidragen till kulturmiljövård till Västra Götalands län och Stockholms län med 12 respektive 11 procent. År 2004 var Västra Götalands län största bidragsmottagare. Därefter följde Skåne län, Stockholms län, Västmanlands län och Gävleborgs län. Att Västmanlands län hamnar bland de största bidragsmottagarna beror på att länet hade en stor arkeologisk undersökning vid bostadsbyggande under Gotlands län fick det största beloppet räknat per invånare, vilket reflekterar ett speciellt bidrag till vård av kyrkor och på underhållsbehovet för ett stort antal medeltida byggnader. Det speciella bidraget till vård av kyrkor minskas successivt på grund av den kyrkoantikvariska ersättningen. De 3 storstäderna har lägst nivåer på bidrag per invånare, med Stockholms län allra lägst. Tabell 12. Riksantikvarieämbetet. Bidrag till kulturmiljövård åren 2004 (tkr) Län Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Riket totalt

21 Tabell 13. Riksantikvarieämbetet. Bidrag till kulturmiljövård åren 2004 (procent) Län Stockholms län 19,7 11,5 12,1 10,6 7,3 8,5 7,0 10,7 Uppsala län 4,0 3,9 3,6 2,9 2,8 4,8 4,3 3,8 Södermanlands län 1,9 2,3 4,0 2,8 4,2 4,0 2,8 3,2 Östergötlands län 4,7 4,8 3,7 3,6 3,7 3,9 3,5 4,0 Jönköpings län 2,9 3,2 3,2 4,1 4,4 4,9 5,0 4,0 Kronobergs län 2,1 2,7 2,2 2,6 2,8 3,4 3,8 2,8 Kalmar län 3,8 4,3 3,6 3,9 4,8 4,6 4,5 4,2 Gotlands län 6,8 4,5 5,1 4,8 5,2 3,7 3,8 4,8 Blekinge län 2,3 1,9 3,3 3,4 3,0 2,3 2,8 2,7 Skåne län 4,5 6,2 5,4 5,6 4,6 8,4 7,8 6,1 Hallands län 7,1 5,2 4,4 5,1 4,5 4,9 5,1 5,2 Västra Götalands län 11,6 14,9 12,8 11,4 10,5 9,5 10,7 11,7 Värmlands län 3,0 2,9 3,0 2,8 2,3 2,5 4,3 3,0 Örebro län 3,7 3,5 4,4 4,3 4,4 3,2 4,0 3,9 Västmanlands län 4,3 4,1 5,6 4,5 4,4 4,7 6,4 4,8 Dalarnas län 3,6 4,6 3,1 4,6 3,8 4,3 4,6 4,1 Gävleborgs län 2,7 5,5 7,0 8,2 12,1 8,3 5,6 7,2 Västernorrlands län 2,7 3,3 3,0 2,4 4,2 3,2 4,0 3,3 Jämtlands län 3,2 3,4 3,2 4,3 3,7 3,5 3,0 3,5 Västerbottens län 2,3 3,1 3,0 3,5 3,1 3,9 2,8 3,1 Norrbottens län 3,0 4,3 4,3 4,3 4,3 3,4 4,2 4,0 Riket totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Tabell 14. Riksantikvarieämbetet. Bidrag till kulturmiljövård 2004 (kronor per invånare) Län Stockholms län 22,30 20,81 15,05 13,40 10,52 12,30 9,20 Uppsala län 27,43 43,78 27,41 22,48 25,21 42,96 35,57 Södermanlands län 15,24 29,76 35,66 25,44 43,08 41,42 26,29 Östergötlands län 22,95 37,76 20,13 20,28 23,95 25,44 20,99 Jönköpings län 18,15 31,86 21,88 29,01 35,84 40,44 37,32 Kronobergs län 23,30 48,99 28,59 34,60 41,78 52,08 52,94 Kalmar län 32,39 58,76 34,68 38,59 54,72 53,05 47,10 Gotlands län 239,66 253,06 202,12 194,54 243,81 173,22 163,47 Blekinge län 30,78 41,99 49,07 53,21 53,66 41,93 45,90 Skåne län 8,03 18,13 10,79 11,40 10,69 19,78 16,68 Hallands län 52,86 62,29 36,37 42,91 43,32 47,56 44,91 Västra Götalands län 15,75 32,66 19,31 17,65 18,69 16,95 17,39 Värmlands län 21,50 33,73 24,96 23,94 23,00 24,65 39,19 Örebro län 27,46 41,12 36,52 36,82 43,04 32,03 36,47 Västmanlands län 33,56 51,82 49,61 40,36 45,69 48,46 61,05 Dalarnas län 25,64 53,12 24,80 38,71 37,11 42,31 41,31 Gävleborgs län 19,46 64,32 56,38 67,93 116,80 81,59 50,12 Västernorrlands län 21,64 43,23 27,14 22,95 45,99 35,69 40,78 Jämtlands län 49,00 84,34 55,86 77,41 77,45 74,43 58,84 Västerbottens län 18,31 39,66 26,96 31,39 33,01 41,28 26,97 Norrbottens län 23,37 54,58 37,71 38,96 45,31 36,48 40,77 Riket totalt 22,80 36,82 25,45 25,99 29,99 30,16 27,51 21

22 Riksarkivet Riksarkivet (RA) är central förvaltningsmyndighet för arkivfrågor samt chefsmyndighet för landsarkiven. Riksarkivets huvuduppgifter är att främja en god arkivhantering samt att bevara, vårda, tillhandahålla och levandegöra arkivmaterial. Stadsarkivet i Stockholm (SSA), Stadsarkivet i Malmö (MSA) och Värmlandsarkiv (VA) har annan huvudman än staten, men har genom avtal med staten fått i uppdrag att sköta vissa statliga arkivuppgifter. Landsarkivet i Uppsala (ULA), Landsarkivet i Vadstena (VaLA), Landsarkivet i Lund (LLA) och Landsarkivet i Härnösand (HLA) är arkivmyndigheter för fler län än det egna. De tar emot arkivhandlingar från statliga, regionala och lokala myndigheter samt enskilda inom sina respektive distrikt. Krigsarkivet (KrA) ingår sedan 1995 i RA och tar emot material från hela försvarssektorn. Svensk arkivinformation (SVAR) tillhandahåller framför allt mikrokortkopior av arkivmaterial från Riksarkivet och landsarkiven, dels på plats i forskarsal, dels genom försäljning och uthyrning, det senare främst via folkbiblioteken. Mediakonverteringscentrum (MKC) ansvarar för skanning av arkivmaterial i stor skala, såväl internt åt landsarkiven som åt externa beställare, framför allt Lantmäteriet. Tabell 15. Riksarkivet och landsarkiven. Kostnadsfördelning 2004 (tkr) Län Landsarkiv/enhet Stockholms län Riksarkivet (RA) Stadsarkivet i Stockholm (SSA) Uppsala län Landsarkivet i Uppsala (ULA) Östergötlands län Landsarkivet i Vadstena (VaLA) Gotlands län Landsarkivet i Visby (ViLA) Skåne län Landsarkivet i Lund (LLA) Stadsarkivet i Malmö (MSA) Västra Götalands län Landsarkivet i Göteborg (GLA) Värmlands län Värmlandsarkiv (VA) Västernorrlands län Landsarkivet i Härnösand (HLA) Svensk arkivinformation (SVAR) Arkion Mediakonverteringscentrum (MKC) Jämtlands län Landsarkivet i Östersund (ÖLA) Riket totalt Kostnaden år 1999 inklusive Stadsarkivet i Malmö (MSA) 2 Enhet inom Riksarkivet. 3 Enhet inom Riksarkivet; ingår från och med år 2003 i redovisningen av SVAR. 4 Enhet inom Riksarkivet; ingick till och med år 2002 i redovisningen av SVAR. MKC:s verksamhet expandrade kraftigt under år Tabell 16. Riksarkivet och landsarkiven. Kostnadsfördelning 2004 (procent) Län Landsarkiv/enhet Stockholms län Riksarkivet (RA) 52,2 49,5 48,9 44,5 45,6 43,5 44,9 46,6 Stadsarkivet i Stockholm(SSA) 3,0 3,3 3,0 2,7 2,5 3,0 3,0 2,9 Uppsala län Landsarkivet i Uppsala (ULA) 7,4 8,1 8,4 8,0 7,8 7,1 6,5 7,5 Östergötlands län Landsarkivet i Vadstena (VaLA) 6,1 7,7 7,1 7,2 7,3 6,9 6,3 6,9 Gotlands län Landsarkivet i Visby (ViLA) 1,6 1,7 1,8 1,7 1,5 1,4 1,4 1,6 Skåne län Landsarkivet i Lund (LLA) 1 4,6 4,3 5,5 5,8 5,3 6,6 5,8 5,5 Stadsarkivet i Malmö (MSA) 0,2-0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 Västra Götalands län Landsarkivet i Göteborg (GLA) 7,8 7,8 7,9 7,6 7,8 7,3 6,9 7,5 Värmlands län Värmlandsarkiv (VA) 0,9 1,0-0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 Västernorrlands län Landsarkivet i Härnösand (HLA) 7,4 7,8 7,7 8,3 9,7 9,5 9,3 8,7 Svensk arkivinformation (SVAR) 2 6,9 6,7 6,1 10,2 8,7 6,5 6,1 7,3 Arkion ,4 0,6 0, ,2 Mediakonverteringscentrum (MKC) ,2 6,9 2,2 Jämtlands län Landsarkivet i Östersund (ÖLA) 2,0 2,0 2,0 2,3 2,2 2,1 1,9 2,1 Riket totalt 100,0 100,0 99,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 Kostnadsandelen år 1999 inklusive Stadsarkivet i Malmö (MSA) 2 Enhet inom Riksarkivet. 3 Enhet inom Riksarkivet; ingår från och med år 2003 i redovisningen av SVAR. 4 Enhet inom Riksarkivet; ingick till och med år 2002 i redovisningen av SVAR. MKC:s verksamhet expandrade kraftigt under år

23 RA förvarar material från centrala myndigheter, vars verksamhet oftast omfattar hela landet. Även enskilt material tas emot, främst material av riksintresse. RA redovisar dels den reguljära verksamheten inom arkivverket uppdelad på regioner, dels bidrag till enskilda arkiv fördelade på län. I kostnadstabellerna 15 och 16 upptas endast kostnader som täcks med anslag samt intäkter under anslag. Stor verksamhet finansieras även med bidrag, inte minst lönebidrag. Tabell 16 visar att 45 procent av kostnaderna för arkivorganisationen år 2004 avsåg central verksamhet. År 1998 var andelen drygt 52 procent och 47 procent för hela perioden Tabell 17. Riksarkivet och landsarkiven. Vissa statistikuppgifter 2004 Landsarkiv/ Antal Antal Antal framtagna Antal Visningar /användarutb., Län enhet forskarbesök forskarplatser volymer utställningar antal grupper Stockholms län RA SSA Uppsala län ULA Östergötlands län VaLA Gotlands län ViLA Skåne län LLA MSA Västra Götalands län GLA Värmlands län VA Västernorrlands län HLA SVAR Jämtlands län ÖLA Riket totalt Tabell 18. Riksarkivet och landsarkiven. Vissa statistikuppgifter 2004 (procent) Landsarkiv/ Andel Andel Andel framtagna Andel Visningar /användarutb., Län enhet forskarbesök forskarplatser volymer utställningar andel grupper Stockholms län RA 30,0 25,3 24,3 22,2 32,5 SSA 7,1 11,8 22,6 5,6 6,9 Uppsala län ULA 11,6 8,6 10,1 7,4 4,3 Östergötlands län VaLA 5,9 4,8 10,2 1,9 7,7 Gotlands län ViLA 3,4 5,4 3,9 7,4 1,2 Skåne län LLA 10,3 12,6 8,1 11,1 8,1 MSA 5,3 2,1 1,4 3,7 14,2 Västra Götalands län GLA 11,8 9,5 9,3 3,7 6,9 Värmlands län VA 4,1 4,6 2,3 3,7 3,7 Västernorrlands län HLA 3,8 7,2 5,2 14,8 5,0 SVAR 2,9 5,2-7,4 4,7 Jämtlands län ÖLA 3,8 2,9 2,6 11,1 4,9 Riket totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Verksamhetsstatistiken i tabellerna visar exempelvis att runt 70 procent av forskarbesöken gjordes utanför Stockholms län. Det gäller såväl år 2004 som hela perioden Tabellerna visar länsvis fördelning av bidrag till enskilda arkiv. Sedan 1999 har bidragen till regionalt verksamma arkiv varit större än till rikstäckande arkiv. Mellan 2003 och 2004 ökade differensen från 617 tkr till 900 tkr. 23

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Kulturutredningens betänkande

Kulturutredningens betänkande Kulturutredningens betänkande Sammanfattning på lättläst svenska Stockholm 2009 SOU 2009:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Statistik över konst- och kulturutbildningar Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Februari 2015 1 (7) Datum: 2015-03-02 Inledning Konst- och kulturutbildningar 1 är en eftergymnasial

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle.

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle. Sveriges bästa dokumenthanteringsleverantörer län för län Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis) Ku2002/ Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 27126 102 52 Stockholm

2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis) Ku2002/ Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 27126 102 52 Stockholm Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet 2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis) Ku2002/ Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 27126 102 52 Stockholm och återrapporteringskrav för budgetåret 2003 avseende

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect Län för län bästa leverantör av telefonitjänster Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna av telefonitjänster,

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect Län för län bästa leverantör av telefonitjänster Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna av telefonitjänster,

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013 1/5 PM Datum Dnr Mottagare 2014-12-05 586-14 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2007:1271 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 6 december 2007. Regeringen

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 Vad blev det för pension 211? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 S1197 11-4 Sammanfattning Vad blev det för pension 211? är den tredje rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans Långsam minskning av storbankernas dominans Hushåll med bolån bör plocka russinen ur kakan! Ett genomsnittligt hushåll i Stockholm kan spara nära 2.500 kronor per år på att överföra sitt bolån från en

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Insikt i aktuella frågor April 2013. Skuldförvaltning med K-obligationer

Insikt i aktuella frågor April 2013. Skuldförvaltning med K-obligationer PERSPEKTIV Insikt i aktuella frågor April 2013 Marknadsrapport från Kommuninvest v.27 2011 VECKOBREV Skuldförvaltning med K-obligationer Från och med 27 mars finns fyra utestående obligationer i Kommuninvests

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

KULTURSAMVERKANS- MODELLEN. Uppföljning 2012

KULTURSAMVERKANS- MODELLEN. Uppföljning 2012 KULTURSAMVERKANS- MODELLEN Uppföljning 2012 Innehåll FÖRORD... 5 DEL 1. INLEDANDE INFORMATION... 6 Sammanfattning... 6 Bakgrund och syfte... 7 Metodfrågor... 9 Landstingens/regionernas rutiner för uppföljning

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Vad kostar uppdragsarkeologin egentligen?

Vad kostar uppdragsarkeologin egentligen? Vad kostar uppdragsarkeologin egentligen? Uppföljning av de faktiska kostnaderna för uppdragsarkeologin år 2005 Rapport från Riksantikvarieämbetet 2008:4 riksantikvarieämbetet, rapport 2008:4 Vad kostar

Läs mer

fast.+samf.+ ga.+kvarter

fast.+samf.+ ga.+kvarter < INFORMATION FRÅN LANTMÄTERIET 20 0 9:2 1(9) FASTIG H ETSREG ISTRET l l H alvårsstatistik år 2009 Fastighetsregistret allm änna delen Innehåll Levande objekt i allm änna delen Avregistrerade objekt i

Läs mer