STATLIGA KULTURINSATSER 2004 I REGIONALT PERSPEKTIV KULTUREN I SIFFROR 2005:1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATLIGA KULTURINSATSER 2004 I REGIONALT PERSPEKTIV KULTUREN I SIFFROR 2005:1"

Transkript

1 STATLIGA KULTURINSATSER 2004 I REGIONALT PERSPEKTIV KULTUREN I SIFFROR 2005:1

2 Government initiatives in the cultural sector in 2004, in a regional perspective Statliga kulturinsatser 2004 i regionalt perspektiv Swedish National Council for Cultural Affairs Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Förfrågningar: Therese Reitan, Statens kulturråd, tel Printed in Sweden by Erlanders Berlings, Malmö 2005 issn isbn Statens kulturråd, Box 7843, Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: Fax: Webbplats: Grafisk form omslag: Liedgren Design Statens kulturråd 2005

3 Innehåll Inledning 4 Sammanfattning 5 Bidragsgivning 5 Riksorganisationernas och nationalscenernas föreställningar, utställningar och konserter 8 Museers vandringsutställningar och utlån 10 Summary 11 Regionalt utfall år Statens kulturråd 13 Riksantikvarieämbetet 20 Riksarkivet 22 Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI) 26 Statens museer för världskultur 27 Naturhistoriska riksmuseet 29 Nordiska museet 32 Skansen 33 Statens historiska museer 33 Statens försvarshistoriska museer 35 Statens maritima museer 35 Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet 36 Nationalmuseum 37 Moderna museet 40 Arkitekturmuseet 40 Statens musiksamlingar 41 Tekniska museet 41 Arbetets museum 44 Forum för levande historia 45 Riksteatern 45 Riksutställningar 49 Svenska rikskonserter 51 Dramaten 54 Operan 55 Dansens Hus 57 Konstnärsnämnden 57 Statens konstråd 60 Nämnden för hemslöjdsfrågor 62 Centrum för lättläst (Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur) 64 Talboks- och punktskriftsbiblioteket 65 Svenska Filminstitutet 67 Svenska språknämnden 78 Sverigefinska språknämnden 79 Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund 79 Stiftelsen framtidens kultur 81 Allmänna arvsfonden 84 AMS 86 Boverket 87 EU:s strukturfonder 90 Bilaga I 95

4 Inledning I Kulturrådets regleringsbrev för 2005 anges följande: Regeringen redovisar i budgetpropositionen det regionala utfallet för delar av statens insatser för kultur. Mot den bakgrund skall Statens kulturråd kartlägga, sammanställa och analysera det regionala utfallet av myndighetens verksamhet 2004 respektive Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Förändringar over tiden skall kommenteras och analyseras. Statens kulturråd skall vidare sammanställa och analysera regionala analyser från myndigheter och institutioner inom kulturområdet. Kulturrådet skall till berörda myndigheter och institutioner ge metodanvisningar för hur analysen skall läggas upp samt vid behov bistå dessa i deras arbete. Kulturrådet skall också redovisa och analysera det regionala utfallet av relevanta bidrag från andra statliga sektorer och från EU. Redovisningar av detta slag har sammanställts av Kulturrådet på regeringens uppdrag sedan 1998 då avseende verksamhetsåret Det är härmed åttonde året som Kulturrådet kartlägger det regionala utfallet av sin egen verksamhet. Dessutom sammanställs och analyseras motsvarande redovisningar från vissa andra statliga myndigheter och institutioner inom kulturområdet. Rapportserien har hittills till största delen bestått av en beskrivande framställning av statliga myndigheters och andra organisationers utbetalade bidrag per län, samt viss statistik rörande deras verksamheter. Årets rapport har samma struktur som föregående år, men bidragen från EU har i år också fördelats per län mot enbart per målområde tidigare. Varje myndighet har dessutom fått en inledande presentation så att redovisningen blir mer enhetlig. Vid jämförelser och summering av åren har hänsyn inte tagits till förändringar i penningvärde, produktionskostnader osv. Samtliga belopp anges i löpande priser. Rapporten är i huvudsak beskrivande och redovisar den regionala fördelningen av verksamheten inom varje enskild myndighet eller institution. Kulturrådet har inlett ett utvecklingsarbete med att jämföra insatserna och analysera skillnaderna i syfte att bättre kunna följa och utvärdera de statliga insatserna inom den nationella kulturpolitiken. Målsättningen är att kunna sammanlikna olika delar av landet och ge en länsvis bild av all offentlig finansiering inom kulturområdet. Genomförande Rapporten bygger på uppgifter från 38 nationella myndigheter/institutioner inom kulturområdet och myndigheter/institutioner med kulturbidrag inom andra statliga sektorer. Därutöver ingår uppgifter om bidrag till kulturändamål från EU (sammanställt av Kulturrådet i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Svenska filminstitutet och Riksarkivet). Kulturtillskott från regionala och kommunala myndigheter ingår således inte i framställningen. Landstingens, kommunernas och hushållens kulturutgifter finns dock redovisade i statistikrapporten Kulturens pengar 1. Uppgiftslämnarna har i stort sätt varit de samma som tidigare år, och myndigheterna/institutionerna är av den anledning vana med denna inrapportering. Ett missiv utgick från Kulturrådet till de berörda verksamheter den 10 februari 2005, med sista inlämningsdag 7 mars. Alla redovisningar och kompletteringar var dock inte inne förrän mitten av maj. Ett utkast till rapporten, samt ett PM med förslag till förbättringar och ändringar skickades ut till uppgiftslämnarna (undantaget EU) för korrektur och kommentarer 23 maj, med några dagars svarsfrist. För Operans och Riksteaterns del har även siffror från föregående år ändrats på grund av att tidigare fel har upptäckts. 1 Tillgänglig på Kulturrådets webbplats 4

5 Sammanfattning I det följande sammanfattas först bidragsgivningen från 9 kulturmyndigheter och EU:s strukturfonder, därefter verksamheten inom riksorganisationerna och nationalscenerna, samt slutligen delar av museimyndigheternas verksamhet. Bidragsgivning I tabellerna 1 och 2 redovisas fördelade bidrag per län från 9 myndigheter/institutioner. Tabell 1 avser år 2004 medan Tabell 2 sammanfattar åren 2004 (kortare tidsperiod i några fall). Mer detaljerade beskrivningar följer senare i rapporten. Tabellerna omfattar endast de bidrag som har varit möjliga att fördela regionalt och inkluderar t.ex. inte nationella och internationella bidrag. Statens kulturråd Av Kulturrådets bidrag på drygt miljoner kronor, redovisas miljoner som regionala bidrag (Tabell 1). Räknat per invånare fick Gotlands län det största bidraget Därefter följer Västerbottens län, Jämtlands län och Västra Götalands län. Räknat i absoluta tal gick den största bidragssumman till Västra Götalands län. Därefter följer Skåne län, Stockholms län och Västerbottens län (Tabell 5). För samtliga län är variationen de senaste åren liten och utan entydig riktning. Riksantikvarieämbetet Riksantikvarieämbetets bidrag till kulturmiljövård uppgick år 2004 till 248 miljoner kronor (Tabell 12). Den största bidragsmottagaren var Västra Götalands län. Därefter följer Skåne län och Stockholms län. För hela perioden 2004 ligger andelarna för Västra Götalands län och Stockholms län på 12 respektive 11 procent (Tabell 13). Den relativt höga andelen för Gotlands län under år 2004 (4 procent) och särskilt under den längre perioden (4,8 procent) beror främst på ett speciellt bidrag till vård av kyrkor och på underhåll av ett stort antal medeltida byggnader. Riksarkivet Riksarkivet fördelade drygt 8 miljoner kronor i statsbidrag till enskild arkivverksamhet i länen år Största andelarna gick till Västra Götalands län och Värmlands län. Samma län ligger i topp för hela perioden Till rikstäckande, enskild arkivverksamhet fördelades drygt 7 miljoner kronor år 2004 (Tabell 21) Konstnärsnämnden Konstnärsnämnden fördelade år 2004 drygt 111 miljoner kronor i stipendier och bidrag till konstnärer bosatta i Sverige (Tabell 64 och Tabell 68). Av detta belopp gick ungefär 90 procent till de 3 storstadslänen. Samma koncentration gäller för hela perioden 2004, vilket väl speglar ansökningarnas geografiska fördelning. Svenska filminstitutet Svenska filminstitutet fördelade under året 32 miljoner kronor, fördelat på 5 stödformer. Störst belopp gick till Västra Götalands län, följt av Norrbottens län och Kalmars län (de län som får bidrag till regionala filmproduktionscentrum). Stöd till regionala resurscentrum fördelades till samtliga län (Kronobergs län och Blekinge län har ett gemensamt centrum). Sammanlagt 113 biografer i 19 län fick stöd till teknisk upprustning, och stöd till lokal filmkulturell verksamhet för barn och ungdom (skolbio) utgick till 62 mottagare i 18 län (Tabell 83 och Tabell 86). Under året fördelades 9,3 miljoner kronor i stöd till öppna visningar av svensk film. Av dessa medlen gick mest till Västra Götalands län, Dalarnas län och Skåne län. 5

6 Tabell 1. Bidrag från myndigheter och institutioner år 2004 (procent) 1 Län Statens kulturråd Svenska filminstitutet 4 Riksantikvarie- ämbetet 2 Riksarkivet 3 Konstnärsnämnden Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund Stiftelsen framtidens kultur Allmänna Boverket arvsfonden 5 Andel av befolkningen Stockholms län 10,9 7,0 6,1 62,9 6,5 27,1 26,8 49,8 6,1 20,8 Uppsala län 3,0 4,3 5,1 1,7 2,7 2,6 2,6 1,8-3,4 Södermanlands län 1,8 2,8 4,5 0,6 3,4 2,3 1,4-0,7 2,9 Östergötlands län 5,6 3,5 5,0 0,5 6,2 3,6 4,9-5,1 4,6 Jönköpings län 1,8 5,0 2,9 0,1 2,1 5,7 1,3-0,1 3,7 Kronobergs län 2,8 3,8 4,0-5,6 1,3 2,4 3,4 1,3 2,0 Kalmar län 1,8 4,5 3,5 0,8 7,3 2,9 4,7 1,6 16,8 2,6 Gotlands län 2,2 3,8-0,8 2,3 1,4 2,4 0,7 2,1 0,6 Blekinge län 1,8 2,8 4,0 0,8 0,1 1, ,5 1,7 Skåne län 14,3 7,8 4,5 13,1 7,3 11,5 18,9 20,6 8,2 12,9 Hallands län 1,8 5,1 6,8 1,0 1,4 1,5 1,7-4,2 3,1 Västra Götalands län 23,9 10,7 9,8 13,1 15,7 17,1 14,1 16,5 5,4 16,9 Värmlands län 3,4 4,3 7,8 0,6 5,8 2,7 1,0-2,0 3,0 Örebro län 2,9 4,0 5,4 0,4 2,5 3,4 4, ,0 Västmanlands län 2,5 6,4 4,0 0,3 2,6 1,7 1,9 3,1 0,3 2,9 Dalarnas län 2,4 4,6 3,2-5,2 2,4 0,5-22,0 3,1 Gävleborgs län 3,1 5,6 6,4 0,6 2,0 1,4 3,3-0,7 3,1 Västernorrlands län 3,4 4,0 7,5 0,6 5,7 2,5 0,2-2,4 2,7 Jämtlands län 2,1 3,0 2,9 0,2 3,4 1,5 0,8 1,2 3,4 1,4 Västerbottens län 5,7 2,8 5,0 0,9 3,3 4,2 4,8-3,2 2,9 Norrbottens län 2,9 4,2 2,9 0,7 8,8 1,7 2,0 1,4 14,5 2,8 Riket totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Belopp (tkr) Uppgifterna avser normalt endast bidrag som är möjliga att fördela regionalt. Nationella och internationella bidrag ingår inte med undantag för Allmänna arvsfonden. 2 Avser bidrag till kulturmiljövård. 3 Avser statsbidrag till enskild arkivverksamhet. 4 Avser stöd till regionala resurscentrum, till teknisk upprustning av biografer, till lokal filmkulturell verksamhet för barn och ungdom, till biografer för lokalt publikarbete samt till filmfestivaler. 5 Avser direkta bidrag till kulturverksamhet. Länsöverskridande bidrag redovisas inte särskilt, vilket medför en oproportionerligt hög andel för i första hand Stockholms län. 6

7 Tabell 2. Bidrag 1 från myndigheter och institutioner 2004 (procent) Län Riksarkivet Svenska Filminstitutet Statens Riksantikvarieämbetet kulturråd 2 Konstnärsnämnden Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund Stiftelsen framtidens kultur 3 Allmänna arvsfonden 4 Boverket 5 Stockholms län 11,0 10,7 6,4 75,3 6,1 27,1 29,3 52,8 3,2 Uppsala län 3,1 3,8 4,9 2,0 2,3 2,6 3,5 0,8 1,8 Södermanlands län 1,9 3,2 5,4 0,9 2,4 2,7 2,0 0,2 0,9 Östergötlands län 5,2 4,0 5,2 1,1 2,3 4,3 4,3-4,8 Jönköpings län 2,4 4,0 3,6 0,3 1,3 5,1 1,5 0,9 4,8 Kronobergs län 2,9 2,8 3,9 0,4 4,1 1,5 0,3 1,7 6,2 Kalmar län 2,1 4,2 2,6 1,1 3,4 2,3 4,8 1,3 5,8 Gotlands län 1,9 4,8-1,1 2,2 1,1 2,0 0,4 2,1 Blekinge län 1,4 2,7 3,5 0,4 0,2 1,5 0,6 0,2 1,5 Skåne län 14,3 6,1 6,1 15,7 10,5 10,6 12,0 19,5 6,7 Hallands län 2,0 5,3 4,9 1,2 1,9 1,2 2,2 1,5 6,6 Västra Götalands län 23,1 11,7 10,3 15,8 18,3 17,6 17,1 10,8 14,3 Värmlands län 3,5 3,0 7,6 0,7 6,3 2,0 1,3 0,1 5,2 Örebro län 2,8 3,9 6,2 0,9 2,9 4,6 1,9-3,0 Västmanlands län 2,5 4,8 4,2 0,5 3,0 2,0 3,5 1,1 2,7 Dalarnas län 2,5 4,1 3,2 0,7 6,1 2,1 2,9-9,2 Gävleborgs län 2,9 7,2 4,2 0,7 1,5 1,9 1,6 7,5 1,5 Västernorrlands län 3,5 3,3 5,9 0,8 5,7 2,5 1,3-4,5 Jämtlands län 2,1 3,5 3,7 0,4 3,9 1,1 1,2 0,6 4,4 Västerbottens län 5,8 3,1 5,0 1,1 5,8 4,1 3,4 0,4 6,9 Norrbottens län 3,0 4,0 3,1 0,8 9,9 2,1 3,2 0,3 3,9 Riket totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 Uppgifterna avser normalt endast bidrag som är möjliga att fördela regionalt. Nationella och internationella bidrag ingår inte med undantag för Allmänna arvsfonden. 2 Avser perioden Avser perioden Avser perioden Länsöverskridande bidrag redovisas inte särskilt vilket medför en oproportionerligt hög andel för i första hand Stockholms län. 5 Avser perioden

8 Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund De regionalt fördelade bidragen från Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund uppgick år 2004 till 46 miljoner kronor. Drygt en fjärdedel av dessa medlen gick till Stockholms län, och fördelningen mellan länen varierade obetydligt under perioden Räknat per invånare fick Gävleborgs län minst stöd (2,4 kronor), medan Gotlands län fick mest (11 kronor) (Tabell 94). Stiftelsen framtidens kultur Stiftelsen framtidens kultur fördelade år 2004 nära 45 miljoner kronor i bidrag till 173 regionala projekt. Av dessa projekten gällde 5 stycken flera län, hela landet och/eller utlandet, och de fick bidrag med drygt 5 miljoner kronor. De resterande projekten var verksamma i ett län och mottog cirka 39 miljoner kronor i stöd. Av de regionalt verksamma projekten fanns över 30 procent i Stockholms län, 17 procent i Västra Götalands län och 10 procent i Skåne län. Av det regionalt fördelade bidragsbeloppet fördelades cirka 30 procent till Stockholms län, 19 procent till Skåne län och 14 procent till Västra Götalands län (tabellerna 95 och 96). Allmänna arvsfonden Allmänna arvsfonden delade under 2004 ut nära 15 miljoner kronor i direkta bidrag till kulturverksamhet. Beloppet fördelades på 27 projekt i 10 län. En stor del av pengarna gick till Stockholms län, men de flesta av dessa projekt avsåg flera län eller var riksomfattande. Boverket År 2004 fördelade Boverket 14 miljoner kronor i bidrag till icke-statliga kulturlokaler och nära 24 miljoner kronor i bidrag till allmänna samlingslokaler. Bidraget till icke-statliga kulturlokaler gick till 13 mottagare i 8 län. Bidraget till allmänna samlingslokaler gick till 87 mottagare i 19 län (Tabell 102). EU-stöd En stor del av de projekt som får stöd från EU:s strukturfonder har kulturanknytning. Under 2004 mottog sammanlagt 245 projekt 251 miljoner kronor av strukturfondsmedlen. För EU-projekt krävs nationella medfinansiärer, och dessa bidrog med 348 miljoner kronor (Tabell 15, Bilaga I). Riksorganisationernas och nationalscenernas föreställningar, utställningar och konserter Tabellerna 3 och 4 redovisar antal föreställningar, utställningar och konserter från riksorganisationerna (Riksteatern, Riksutställningar och Rikskonserter) och på nationalscenerna (Dramaten och Operan). Tabell 3 gäller år 2004, Tabell 4 perioden I tabellerna ingår endast evenemang genomförda i Sverige. Riksteatern spelade föreställningar i Sverige under perioden Stockholms läns andel av föreställningarna (inklusive Södra teatern) är klart högst under hela perioden och var som mest 35,5 procent (2002) (Tabell 48). Efter Stockholms län spelades flest föreställningar i Västra Götalands län och Skåne län. Antalet föreställningar minskade något mellan 2003 och 2004, men för perioden som helhet har föreställningarna ökat med nästan 20 procent (Tabell 47). Publikantalet steg med nära 40 procent mellan 1998 och 2004 (Tabell 49). År 2004 hade samtliga län besök av Riksutställningar. Antalet bokningar var 124 och det totala antalet visningsdagar i Sverige var ( för hela perioden 2004). Över en tredjedel av alla visningsdagar under perioden ägde rum i de 3 storstadslänen (Tabell 51 och Tabell 53). Svenska rikskonserter beräknas ha gett 575 konserter i Sverige år Antalet konserter ökade mellan 1998 och 2004, men toppåret var 2000 med 663 konserter. Åren 2004 gav Rikskonserter som huvud- eller medarrangör totalt konserter (Tabell 57). 8

9 Tabell 3. Riksorganisationerna och nationalscenerna. Antal föreställningar, utställningar 1 och konserter 2004 Län Riksteatern Riksutställningar Rikskonserter Dramaten Operan Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Riket totalt Antal utställningar definieras som antal bokningar av turnerande utställningar. Tabell 4. Riksorganisationerna och nationalscenerna. Antal föreställningar, utställningar 1 och konserter 2004 Län Riksteatern Riksutställningar Rikskonserter Dramaten Operan Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Riket totalt Antal utställningar definieras som antal bokningar av turnerande utställningar. 9

10 Dramaten spelade föreställningar i Sverige år 2004, varav 28 utanför Stockholms län (11 året innan). Under perioden 2004 spelades 294 föreställningar utanför Stockholms län, vilket motsvarar 4 procent av alla föreställningar (Tabell 59). Operan gav 307 föreställningar i Sverige under året, varav 4 föreställningar i 2 län utanför Stockholms län. Under perioden spelades 66 föreställningar utanför Stockholms län, dvs. mindre än 3 procent. Publikandelen för föreställningar utanför Stockholms län var knappt 2,5 procent för hela perioden (tabellerna 61 och 62). Museers vandringsutställningar och utlån Här sammanfattas vandringsutställningar och utlån från Riksarkivet samt 8 museimyndigheter. Endast de museer som har kvantifierat dessa uppgifter ingår i sammanfattningen, dvs. Statens museer för världskultur, Nordiska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet, Nationalmuseum, Moderna museet, Tekniska museet, samt Arbetets museum. Endast utställningar och utlån inom Sverige ingår. Riksarkivet och landsarkiven (med verksamhet lokaliserad till sammanlagt 9 län) visade under åren totalt 504 utställningar, varav drygt 80 procent utanför Stockholms län (Tabell 9). Antalet utställningar under 2004 var 54, jämfört med 150 året innan (Tabell 7). Statens museer för världskultur visade under hela perioden vandringsutställningar i 13 län. Myndigheten lånade år 2004 ut föremål till 41 låntagare i 14 län (Tabell 27). Naturhistoriska riksmuseet lånade år 2004 ut föremål till 14 län. Under perioden 2004 förekom utlåning av föremål till samtliga län utom Kronobergs län och Jämtlands län (Tabell 27 och Tabell 30) Nordiska museet lånade år 2004 ut 151 föremål till låntagare i 9 län (tabellerna 31 och 31 b). För Statens historiska museer var antalet utlånsärenden under året 261 (varav 233 för Statens historiska museum och 28 för Kungliga myntkabinettet). För hela perioden 2004 var antalet (1 393 respektive 220 för Statens historiska museum och Kungliga myntkabinettet) (tabellerna 32 och 33). Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet (LSH) lånade år 2004 ut 218 föremål till museer i 7 län. För hela perioden 2004 var antalet utlån fördelade på 12 län och till Riksutställningar (Tabell 36). Från och med 1 januari 2004 är depositionsverksamheten uppdelad mellan Nationalmuseum och Moderna museet. Enligt Nationalmuseums redovisning hade museet under år konstverk deponerade till 337 låntagare, varav 368 verk till 56 mottagare utanför Sverige. Bland låntagarna fanns mer än 130 regionala myndigheter och museer. Enligt Moderna museets redovisning hade museet under samma period verk deponerade, varav i Stockholm och på 57 olika orter runtom i landet. Sammanlagt har 199 föremål från Moderna museet varit utlånade till 42 konstinstitutioner på 21 olika platser i Sverige. Tekniska museets vandringsutställningar visades år 2004 på 3 platser i lika många län, mot 17 orter året innan. För perioden 2004 var antalet platser 81 fördelade på 19 län (Tabell 43). Arbetets museum hade under året 8 vandringsutställningar som besökte 13 platser i 9 län (Tabell 45). 10

11 Summary This report compiles the output in terms of expenditure and other forms of support from almost 40 national agencies and institutions within the cultural area. This is a task the government has awarded to the Swedish National Council for Cultural Affairs every year since The report gives a descriptive account of the expenditures, activitites and programs with cultural aims provided by national agencies and institutions. The various initiatives are to the extent this is possible broken down per region ( län ), so as to enable an assessment of how national initiatives are dispersed regionally. Funding from EU structure funds for cultural projects in Sweden is also included, but input from regional and municipal authorities are not. Apart from total expenditures in each region, the initiatives consist of various activities and measures such as number of theatre performances, number of projects that have been funded, expenditures per capita, or number of loans from national to local institutions (e.g. museums). 11

12 Regionalt utfall år 2004 I fortsättningen av rapporten återfinns Statens kulturråds redovisning av den regionala fördelningen av sin verksamhet för år Därefter följer redovisningarna från de övriga 37 myndigheter/institutioner. Slutligen ges en sammanställning av det regionala utfallet av kulturbidrag från EU. Alla myndigheter/institutioner som sammanställt egna rapporter har nationellt ansvar inom sina respektive områden. Men för flera är det endast en del av verksamheten som har regionalt mätbara inslag och det regionala ansvaret varierar starkt i sina praktiska uttryck från att söka upp publik landet runt (som Riksteatern) till att ansvara för språkvård (som Svenska språknämnden). De procentuella andelarna av fördelade medel, spelade föreställningar och annat som anges i tabellerna, visar den inbördes fördelningen respektive år, det vill säga hur stor andel av förbrukade medel som gått till respektive län. Den procentuella skillnaden mellan åren anger således inte en reell ökning eller minskning av tilldelade medel, spelade föreställningar osv. Myndigheters och institutioners regionala insatser relateras ibland även till folkmängden i länen. En jämn fördelning per invånare innebär dock inte nödvändigtvis en regional rättvisa vad gäller samhällets kultursatsningar. I Bilaga I redovisas antalet invånare per län 1998 till 2003/2004. Bilagan innehåller också en länsvis fördelning av vissa delar av Kulturrådets statistik inom områdena teater, dans, musik och museer, samt en översikt över stöd till kulturprojekt inom EU:s strukturfonder. 12

13 Statens kulturråd Statens kulturråd är central förvaltningsmyndighet inom kulturområdet. Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga de nationella kulturpolitiska mål som regering och riksdag beslutar om. Kulturrådet fördelar statligt stöd inom kulturområdet, ger regeringen underlag för kulturpolitiska beslut och informerar om kultur och kulturpolitik. Statens kulturråds utbetalade bidrag år 2004 uppgick till knappt 1,5 miljarder kronor. Av dessa medel fördelades 78 procent regionalt, 20 procent nationellt och 2 procent internationellt (Tabell 5). När det gäller de regionala bidragen fördelades mest pengar till teater och musik 444 respektive 330 miljoner kronor vilket motsvarar 38 respektive 29 procent av Kulturrådets totalt fördelade bidragsbelopp (Tabell 7). Efter teater och musik gick 130 miljoner kronor av de regionala bidragen till museer och utställningar (motsvarande 11 procent av totalbeloppet). Därefter gick 35 respektive 26 miljoner kronor till litteratur och bibliotek (motsvarande 3 respektive 2 procent av de regionalt fördelade medlen). Regionalt, nationellt och internationellt I Kulturrådets statistik har bidragen kategoriserats som regionala, nationella eller internationella. Till internationella bidrag hör bl.a. bidrag för gästspel utomlands och till andra projekt i syfte att främja internationellt kulturutbyte. Till nationella bidrag hör exempelvis litteratur-, tidskrifts- och fonogramstöd, samt bidrag till riksorganisationer. Hit hör även tillgänglighetsprojekt för personer med funktionshinder som genomförs lokalt men som har till syfte att komma hela landet till godo. Också bidrag till projekt som omfattar fler än ett län räknas som nationella bidrag. I de regionala bidrag ingår bl.a. bidragen till regionala och lokala kulturinstitutioner, regionala musikverksamheter, samt stöd till länsoch folkbibliotek. De nationella/centrala kulturinstitutioner som är belägna i Stockholms län och därmed utgör en regional resurs för invånarna i länet, är i liten utsträckning representerade i Kulturrådets redovisning eftersom de får sina anslag direkt av regeringen. Avgränsningen mellan regionala och nationella bidrag är dock inte alltid självklar. Bidrag som faller inom mer än ett område har betecknats som konstområdesövergripande. Indelningen ansluter i huvudsak till andra indelningar som används inom kulturstatistiken. Under de åren Kulturrådet har redovisat det regionala utfallet har redovisningsprinciperna förändrats något. Vid jämförelse med Kulturrådets årsredovisningar bör det beaktas att vissa bidrag har exkluderats och detta är anledningen till att beloppen i denna rapporten inte stämmer helt överens med årsredovisningen för samma år. Regional försöksverksamhet inleddes 1 juli 1998 i Kalmar, Gotlands län och Skåne län, vilket medförde att medel som tidigare hade fördelats av Kulturrådet i stället kom att fördelas av respektive regionförbund. Vid utgången av 2001 upphörde försöksverksamheten i Kalmar län och Gotlands län, men fortsatte i Skåne län. Regionförbunden har under försöksperioden rapporterat fördelningen av medlen och dessa har redovisats per konstområde, vilket fortfarande gäller för Skåne län. En viss osäkerhet vid klassificeringarna har uppstått vid bedömning av vilka bidrag som kan hänvisas till ett visst län. Kulturrådets bidragsstatistik särskiljer exempelvis fria teateroch musikgrupper som huvudsakligen turnerar utanför sitt hemlän. Bidrag till sådana grupper hänförs till kategorin nationella bidrag. Förändringar och skillnader mellan åren i andelen nationellt bidrag kan till viss del hänföras till denna osäkerhet i klassificeringen. 13

14 Tabell 5. Kulturrådets bidrag år 2004: belopp (tkr), andelar (procent) och kronor per invånare! Bidrag Folkmängd Län tkr andel (%) Antal andel (%) kr/invånare Stockholms län ,9 1 invånare ,8 67,0 Uppsala län , ,4 114,2 Södermanlands län , ,9 81,0 Östergötlands län , ,6 154,1 Jönköpings län , ,7 64,3 Kronobergs län , ,0 179,0 Kalmar län , ,6 89,7 Gotlands län , ,6 443,8 Blekinge län , ,7 136,5 Skåne län , ,9 141,9 Hallands län , ,1 74,1 Västra Götalands län , ,9 181,3 Värmlands län , ,0 144,9 Örebro län , ,0 121,2 Västmanlands län , ,9 111,2 Dalarnas län , ,1 101,9 Gävleborgs län , ,1 127,9 Västernorrlands län , ,7 160,5 Jämtlands län , ,4 189,4 Västerbottens län , ,9 255,3 Norrbottens län , ,8 130,8 Totalt regionalt , ,0 128,1 Regionalt ,4 128,1 Nationellt ,1 32,8 Internationellt ,5 2,5 Totalt ,0 163,5 1 Totalt bidrag avser löpande bidragsgivning samt Forskning och utbildning mm. Vissa bidrag av nationell karaktär har exkluderats varför summorna ej överensstämmer med Kulturrådets årsredovisning De regionala bidragen Av Kulturrådets bidrag år 2004 på drygt miljoner kronor redovisas miljoner som regionala bidrag. Den länsvisa fördelningen presenteras i Tabell 5. Räknat per invånare fick Gotlands län det största bidraget, 444 kronor. Därefter följer Västerbottens län (255 kronor), Jämtlands län (189 kronor), Västra Götalands län (181 kronor) och Kronobergs län (179 kronor). Det lägsta beloppet noteras för Jönköpings län (64 kronor). Det genomsnittliga värdet för de bidrag som fördelats regionalt var 128 kronor per invånare. Om även nationella och internationella bidrag räknas in, blir den genomsnittliga fördelningen 163 kronor per invånare. I antal kronor gick den största bidragssumman till Västra Götalands län (276 miljoner kronor) följt av Skåne län (165 miljoner kronor), Stockholms län (126 miljoner kronor) och Västerbottens län (66 miljoner kronor). För många län ligger bidragsandelarna i proportion med befolkningsandelarna. Men i län med liten befolkning kan små skillnader i bidragsstorlek innebära stora skillnader avseende bidragsbelopp per invånare För Stockholms län är andelen av stödbeloppet mindre än andelen av folkmängden, medan motsatsen gäller för Västra Götalands län, Skåne län och Västerbottens län. För Västerbottens län är andelen av de regionalt fördelade bidragen dubbelt så stor (6 procent) som länets andel av befolkning i landet (3 procent). 14

15 Tabell 6. Kulturrådet. Andel av bidrag (procent) samt kronor per invånare år 2001, 2002, 2003 och 2004 andel (%) kr/invånare Län Stockholms län 9,7 10,5 13,1 10,9 11, Uppsala län 3,2 3,0 3,1 3,0 3, Södermanlands län 2,0 1,9 2,0 1,8 1, Östergötlands län 5,6 5,5 4,3 5,6 5, Jönköpings län 2,7 2,6 2,4 1,8 2, Kronobergs län 3,0 3,0 2,8 2,8 2, Kalmar län 2,4 2,1 2,1 1,8 2, Gotlands län 1,8 1,6 2,0 2,2 1, Blekinge län 1,3 1,3 1,3 1,8 1, Skåne län 14 13,3 15,4 14,3 14, Hallands län 2,0 2,1 2,1 1,8 2, Västra Götalands län 22,3 24,1 22,2 23,9 23, Värmlands län 3,4 3,6 3,6 3,4 3, Örebro län 3,1 2,8 2,3 2,9 2, Västmanlands län 2,6 2,5 2,4 2,5 2, Dalarnas län 2,6 2,5 2,6 2,4 2, Gävleborgs län 3,4 3,1 2,1 3,1 2, Västernorrlands län 3,5 3,7 3,5 3,4 3, Jämtlands län 2,2 2,1 2,2 2,1 2, Västerbottens län 5,8 5,8 5,8 5,7 5, Norrbottens län 3,2 3,0 2,7 2,9 3, Totalt regionalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Regionalt 75, ,0 78,4 77, Nationellt 22,9 15,9 24,8 20,1 20, Internationellt 1,7 2,1 2,2 1,5 1, Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Tabell 6 visar den länsvisa fördelningen av Kulturrådets bidrag åren Variationen mellan åren är liten och utan entydig riktning. Den länsvisa fördelningen av Kulturrådets bidrag år 2004 redovisas konstområde för konstområde i tabellerna 7 (totalbelopp) och 8 (kronor per invånare). Tabellerna 9-10b visar den procentuella fördelningen mellan länen för åren 2004, 2003 och

16 Tabell 8. Kulturrådet: Fördelning av bidrag år 2004 efter län och konstområde (kronor per invånare) Län Teater Dans Musik Bibliotek Litteratur Stockholms län 49,93 2,76 3,53 1,09 3,21 0,56 0,33 2,30 3,29 67,01 Uppsala län 48,28-47,13 3,50 1, ,48 1,32 114,19 Södermanlands län 9,82 0,11 43,47 4,10 3,93-0,52 15,24 3,83 81,02 Östergötlands län 62,37 0,48 65,71 3,75 4, ,84 3,62 154,08 Jönköpings län 1,52 0,42 36,63 3,41 4, ,45 0,38 64,32 Kronobergs län 64,17-78,37-4,55-0,32 30,43 1,12 178,96 Kalmar län 17,23-29,06 4,48 4,40-0,12 33,04 1,36 89,69 Gotlands län 76,41 1,73 246,01 13,53 5,06-1,82 90,60 8,67 443,84 Blekinge län 34,81-54,53 12,17 3, ,90 0,33 136,53 Skåne län 7,24 1,57 1,43 3,45 0,41 0,35 1,37 126,10 141,93 Hallands län 14,21 0,21 31,54 3,77 2, ,09 1,85 74,11 Västra Götalands län 108,43 1,17 40,88 2,45 4,21 0,42 0,42 20,53 2,83 181,35 Värmlands län 56,31 0,39 57,73 4,94 4,94-0,29 18,67 1,65 144,93 Örebro län 27,98-65,24 4,40 4,41 0,10-17,21 1,83 121,17 Västmanlands län 31,34 0,18 51,08 5,22 4, ,35 4,54 111,20 Dalarnas län 24,46-48,90 4,29 4, ,23 3,22 101,95 Gävleborgs län 28,52 0,66 72,06 3,87 4,32-1,36 16,42 0,72 127,93 Västernorrlands län 41,64 25,52 64,12 4,39 2,05-1,80 20,62 0,35 160,49 Jämtlands län 22,63-84,58 8,41 5,83-2,42 59,28 6,28 189,42 Västerbottens län 131,52 3,55 83,71 5,26 4,33-0,34 22,07 4,56 255,34 Norrbottens län 43,78-55,22 5,46 5,28 1,31 0,08 16,81 2,89 130,83 Totalt regionalt 49,22 1,86 36,61 2,93 3,83 0,28 0,37 14,45 18,59 128,14 Nationellt 2,30 1,78 5,31 2,63 6,60 2,00 4,04 0,59 7,59 32,82 Internationellt 0,21 0,11 0,16 0,06 0,61-0,06 0,02 1,27 2,51 Totalt 1 845,35 134, ,34 200,37 393,82 0,08 0,16 537,21 979, ,81 Bildkonst och form Museer och utställningar Kulturtidskrifter Konstområdesövergripande Totalt 16

17 Tabell 9. Kulturrådet: Fördelning av bidrag efter län och konstområde år 2004 (procent) Bildkonst och form Museer och utställningar Kulturtidskrifter Konstområdesövergripande Totalt Län Teater Dans Musik Bibliotek Litteratur Stockholms län 21,1 30,8 2,0 7,8 17,4 41,6 18,9 3,3 3,7 10,9 Uppsala län 3,3-4,3 4,0 1, ,9 0,2 3,0 Södermanlands län 0,6 0,2 3,4 4,1 3,0-4,1 3,1 0,6 1,8 Östergötlands län 5,9 1,2 8,3 5,9 5, ,4 0,9 5,6 Jönköpings län 0,1 0,8 3,7 4,3 4, ,4 0,1 1,8 Kronobergs län 2,6-4,2-2,4-1,7 4,2 0,1 2,8 Kalmar län 0,9-2,1 4,0 3,0-0,8 5,9 0,2 1,8 Gotlands län 1,0 0,6 4,3 3,0 0,8-3,2 4,0 0,3 2,2 Blekinge län 1,2-2,5 6,9 1, ,6-1,8 Skåne län 1,9 10,9 0,5-11,6 18,8 12,3 1,2 87,4 14,3 Hallands län 0,9 0,4 2,7 4,1 2, ,4 0,3 1,8 Västra Götalands län 37,2 10,6 18,9 14,1 18,6 25,5 19,2 24,0 2,6 23,9 Värmlands län 3,5 0,6 4,8 5,1 3,9-2,4 3,9 0,3 3,4 Örebro län 1,7-5,4 4,6 3,5 1,1-3,6 0,3 2,9 Västmanlands län 1,8 0,3 4,0 5,2 3, ,9 0,7 2,5 Dalarnas län 1,5-4,1 4,5 3, ,4 0,5 2,4 Gävleborgs län 1,8 1,1 6,0 4,1 3,5-11,4 3,5 0,1 3,1 Västernorrlands län 2,3 37,1 4,7 4,1 1,5-13,3 3,9 0,1 3,4 Jämtlands län 0,7-3,3 4,1 2,2-9,4 5,8 0,5 2,1 Västerbottens län 7,6 5,4 6,5 5,1 3,2-2,7 4,4 0,7 5,7 Norrbottens län 2,5-4,2 5,2 3,9 13,1 0,6 3,3 0,4 2,9 Totalt regionalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Nationellt 4,4 47,5 12,6 46,7 59,8 87,7 90,5 3,9 27,6 20,2 Internationellt 0,4 3,0 0,4 1,2 5,5 1-1,3 0,1 4,6 1,2 Totalt Inkluderar litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA). 17

18 Tabell 10. Kulturrådet: Fördelning av bidrag år 2003 efter län och konstområde (procent) Bildkonst och form Museer och utställningar Kulturtidskrifter Konstområdesövergripande Totalt Län Teater Dans Musik Bibliotek Litteratur Stockholms län 18,8 18,4 5,9 22,9 22,9-14,2 6,4 22,6 13,1 Uppsala län 2,9 3,3 3,8 1,3 1,3-0,7 2,6 3,9 3,1 Södermanlands län 0,0 0,9 3,9 2,1 2,1-7,0 2,7 6,5 2,0 Östergötlands län 5,2 0,1 3,4 2,0 2,0-3,0 3,8 2,5 4,3 Jönköpings län 1,4 0,2 3,5 1,6 1, ,8 3,6 2,4 Kronobergs län 2,1-3,8 1,7 1, ,6-2,8 Kalmar län 0,9-2,3 1,7 1,7-0,5 5,5 1,7 2,1 Gotlands län 0,8 0,4 3,4 0,6 0,6-2,3 3,3-2,0 Blekinge län - - 2,8 2,8 2, ,7-1,3 Skåne län 14,9 44,1 17,2 11,1 11,1-9,3 10,8 12,5 15,4 Hallands län 0,8 0,8 3,1 0,5 0,5-2,7 4,0 2,2 2,1 Västra Götalands län 32,3 6,9 9,7 27,3 27,3-24,6 20,7 12,6 22,2 Värmlands län 2,7 1,2 5,4 5,7 5,7-1,9 3,7 0,4 3,6 Örebro län 1,0 0,8 3,7 2,0 2,0-3,0 2,9 1,7 2,3 Västmanlands län 1,5 0,9 3,4 1,6 1,6-2,7 2,5 6,6 2,4 Dalarnas län 1,7 0,8 3,7 4,2 4,2-2,7 2,8 5,5 2,6 Gävleborgs län 1,4 0,2 2,2 2,3 2,3-4,7 3,2 3,5 2,1 Västernorrlands län 1,8 18,5 4,7 1,7 1,7-4,9 3,2 2,4 3,5 Jämtlands län 0,3-3,8 2,5 2,5-3,4 4,9 3,5 2,2 Västerbottens län 6,3 1,6 7,2 1,6 1,6-5,5 3,8 4,6 5,8 Norrbottens län 2,2 1,1 3,1 2,7 2,7-6,8 3,0 3,8 2,7 Totalt regionalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0-100,0 100,0 100,0 100,0 Nationellt 11,4 29,1 29,2 77,0 77,0 100,0 64,3 2,4 62,9 24,8 Internationellt 0,3 3,1 1,5 10,9 10,9 1-3,2 0,1 17,9 2,2 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 Inkluderar litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA). 18

19 Tabell 11. Kulturrådet: Fördelning av bidrag år 2002 efter län och konstområde (procent) Län Teater Dans Musik Bibliotek Litteratur Bildkonst och form Museer och utställningar Kulturtidskrifter Konstområdesövergripande Totalt Stockholms län 18,0 55,5 1,8 12,2 18,3-32,5 2,9 12,6 10,5 Uppsala län 2,5 0,7 3,8 2, ,7 3,1 2,4 3,0 Södermanlands län 0,4-3,1 3, ,5 2,9 1,8 1,9 Östergötlands län 5,3-6,6 4, ,2 4,2 5,8 5,5 Jönköpings län 1,5 0,5 3,3 3,6 1,6-0,6 4,1 0,6 2,6 Kronobergs län 2,1-3,5 4, ,3 4,2 1,6 3,0 Kalmar län 1,0-2,5 3,1 2,5-6,7 4,0 2,1 2,1 Gotlands län 0,5-2,5 1, ,8 2,4 1,6 1,6 Blekinge län 0,5 2,2 1, ,3 3,2 1,3 1,3 Skåne län 16,3 18,7 12,3 9,7 13,4-14,4 7,8 8,0 13,3 Hallands län 0,9-2,4 4,4 4,3-0,2 4,3 3,6 2,1 Västra Götalands län 30,9 18,1 18,5 14,3 16,0-23,3 23,3 14,6 24,1 Värmlands län 3,0 0,6 4,1 4,4 8,0-1,5 3,7 5,2 3,6 Örebro län 1,3 1,0 4,6 3,5 0,8-0,5 3,4 3,3 2,8 Västmanlands län 1,3 0,5 3,6 3,7 1, ,8 7,0 2,5 Dalarnas län 1,3-3,4 4,6 2,0-0,4 3,3 4,2 2,5 Gävleborgs län 1,3-5,1 3,8 12,4-2,6 3,5 2,6 3,1 Västernorrlands län 3,0 1,9 4,7 3,6 2,3-2,4 3,6 2,3 3,7 Jämtlands län 0,4-2,4 2,6 9,7-1,4 5,7 4,5 2,1 Västerbottens län 6,8 1,0 5,7 4,0 6,5-1,8 4,3 5,1 5,8 Norrbottens län 2,0 1,1 3,6 4,5 1,0-1,9 3,2 9,4 3,0 Totalt regionalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0-100,0 100,0 100,0 100,0 Nationellt 4,7 39,7 6,8 16,5 93,4 100,0 67,6 1,1 54,9 15,9 Internationellt 0,7 1,6 1,6 0,3 0,3 1-1,3 0,1 22,8 2,1 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 Inkluderar litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA). 19

20 Riksantikvarieämbetet Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är den centrala förvaltningsmyndigheten för frågor som rör kulturmiljö och kulturarvet. Huvudkontoret ligger i Stockholm, men avdelningar för arkeologiska undersökningar finns även i Uppsala, Örebro, Örnsberg, Lund, Mölndal och Linköping Riksantikvarieämbetet har som centrala uppgifter att bygga upp och förmedla kunskapen om kulturarvet och kulturmiljön, utveckla nya arbetsmetoder och finna nya sätt att samarbeta kring frågor som rör kulturarv, människa och samhälle. Den regionala redovisningen från RAÄ i tabellerna omfattar bidrag till kulturmiljövård åren Anslaget 28:26 (Bidrag till kulturmiljövård) är kulturmiljövårdens viktigaste ekonomiska styrinstrument och det största anslaget som RAÄ förfogar över. Anslaget fördelas till länsstyrelserna för ändamålen byggnadsvård, fornvård, kulturlandskapsvård och arkeologiska åtgärder. Det inte är inte relevant att visa eller tolka ut ett regionalt utfall för anslagen 28:25 (Riksantikvarieämbetet), 28:30 (Forsknings och utvecklingsinsatser inom kulturområdet) eller 28:37 (bidrag till regionala museer i Skåne län) eftersom dessa anslag inte är avsedda för fördelning till alla län. Sett över hela perioden 2004 gick de största andelarna av bidragen till kulturmiljövård till Västra Götalands län och Stockholms län med 12 respektive 11 procent. År 2004 var Västra Götalands län största bidragsmottagare. Därefter följde Skåne län, Stockholms län, Västmanlands län och Gävleborgs län. Att Västmanlands län hamnar bland de största bidragsmottagarna beror på att länet hade en stor arkeologisk undersökning vid bostadsbyggande under Gotlands län fick det största beloppet räknat per invånare, vilket reflekterar ett speciellt bidrag till vård av kyrkor och på underhållsbehovet för ett stort antal medeltida byggnader. Det speciella bidraget till vård av kyrkor minskas successivt på grund av den kyrkoantikvariska ersättningen. De 3 storstäderna har lägst nivåer på bidrag per invånare, med Stockholms län allra lägst. Tabell 12. Riksantikvarieämbetet. Bidrag till kulturmiljövård åren 2004 (tkr) Län Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Riket totalt

21 Tabell 13. Riksantikvarieämbetet. Bidrag till kulturmiljövård åren 2004 (procent) Län Stockholms län 19,7 11,5 12,1 10,6 7,3 8,5 7,0 10,7 Uppsala län 4,0 3,9 3,6 2,9 2,8 4,8 4,3 3,8 Södermanlands län 1,9 2,3 4,0 2,8 4,2 4,0 2,8 3,2 Östergötlands län 4,7 4,8 3,7 3,6 3,7 3,9 3,5 4,0 Jönköpings län 2,9 3,2 3,2 4,1 4,4 4,9 5,0 4,0 Kronobergs län 2,1 2,7 2,2 2,6 2,8 3,4 3,8 2,8 Kalmar län 3,8 4,3 3,6 3,9 4,8 4,6 4,5 4,2 Gotlands län 6,8 4,5 5,1 4,8 5,2 3,7 3,8 4,8 Blekinge län 2,3 1,9 3,3 3,4 3,0 2,3 2,8 2,7 Skåne län 4,5 6,2 5,4 5,6 4,6 8,4 7,8 6,1 Hallands län 7,1 5,2 4,4 5,1 4,5 4,9 5,1 5,2 Västra Götalands län 11,6 14,9 12,8 11,4 10,5 9,5 10,7 11,7 Värmlands län 3,0 2,9 3,0 2,8 2,3 2,5 4,3 3,0 Örebro län 3,7 3,5 4,4 4,3 4,4 3,2 4,0 3,9 Västmanlands län 4,3 4,1 5,6 4,5 4,4 4,7 6,4 4,8 Dalarnas län 3,6 4,6 3,1 4,6 3,8 4,3 4,6 4,1 Gävleborgs län 2,7 5,5 7,0 8,2 12,1 8,3 5,6 7,2 Västernorrlands län 2,7 3,3 3,0 2,4 4,2 3,2 4,0 3,3 Jämtlands län 3,2 3,4 3,2 4,3 3,7 3,5 3,0 3,5 Västerbottens län 2,3 3,1 3,0 3,5 3,1 3,9 2,8 3,1 Norrbottens län 3,0 4,3 4,3 4,3 4,3 3,4 4,2 4,0 Riket totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Tabell 14. Riksantikvarieämbetet. Bidrag till kulturmiljövård 2004 (kronor per invånare) Län Stockholms län 22,30 20,81 15,05 13,40 10,52 12,30 9,20 Uppsala län 27,43 43,78 27,41 22,48 25,21 42,96 35,57 Södermanlands län 15,24 29,76 35,66 25,44 43,08 41,42 26,29 Östergötlands län 22,95 37,76 20,13 20,28 23,95 25,44 20,99 Jönköpings län 18,15 31,86 21,88 29,01 35,84 40,44 37,32 Kronobergs län 23,30 48,99 28,59 34,60 41,78 52,08 52,94 Kalmar län 32,39 58,76 34,68 38,59 54,72 53,05 47,10 Gotlands län 239,66 253,06 202,12 194,54 243,81 173,22 163,47 Blekinge län 30,78 41,99 49,07 53,21 53,66 41,93 45,90 Skåne län 8,03 18,13 10,79 11,40 10,69 19,78 16,68 Hallands län 52,86 62,29 36,37 42,91 43,32 47,56 44,91 Västra Götalands län 15,75 32,66 19,31 17,65 18,69 16,95 17,39 Värmlands län 21,50 33,73 24,96 23,94 23,00 24,65 39,19 Örebro län 27,46 41,12 36,52 36,82 43,04 32,03 36,47 Västmanlands län 33,56 51,82 49,61 40,36 45,69 48,46 61,05 Dalarnas län 25,64 53,12 24,80 38,71 37,11 42,31 41,31 Gävleborgs län 19,46 64,32 56,38 67,93 116,80 81,59 50,12 Västernorrlands län 21,64 43,23 27,14 22,95 45,99 35,69 40,78 Jämtlands län 49,00 84,34 55,86 77,41 77,45 74,43 58,84 Västerbottens län 18,31 39,66 26,96 31,39 33,01 41,28 26,97 Norrbottens län 23,37 54,58 37,71 38,96 45,31 36,48 40,77 Riket totalt 22,80 36,82 25,45 25,99 29,99 30,16 27,51 21

22 Riksarkivet Riksarkivet (RA) är central förvaltningsmyndighet för arkivfrågor samt chefsmyndighet för landsarkiven. Riksarkivets huvuduppgifter är att främja en god arkivhantering samt att bevara, vårda, tillhandahålla och levandegöra arkivmaterial. Stadsarkivet i Stockholm (SSA), Stadsarkivet i Malmö (MSA) och Värmlandsarkiv (VA) har annan huvudman än staten, men har genom avtal med staten fått i uppdrag att sköta vissa statliga arkivuppgifter. Landsarkivet i Uppsala (ULA), Landsarkivet i Vadstena (VaLA), Landsarkivet i Lund (LLA) och Landsarkivet i Härnösand (HLA) är arkivmyndigheter för fler län än det egna. De tar emot arkivhandlingar från statliga, regionala och lokala myndigheter samt enskilda inom sina respektive distrikt. Krigsarkivet (KrA) ingår sedan 1995 i RA och tar emot material från hela försvarssektorn. Svensk arkivinformation (SVAR) tillhandahåller framför allt mikrokortkopior av arkivmaterial från Riksarkivet och landsarkiven, dels på plats i forskarsal, dels genom försäljning och uthyrning, det senare främst via folkbiblioteken. Mediakonverteringscentrum (MKC) ansvarar för skanning av arkivmaterial i stor skala, såväl internt åt landsarkiven som åt externa beställare, framför allt Lantmäteriet. Tabell 15. Riksarkivet och landsarkiven. Kostnadsfördelning 2004 (tkr) Län Landsarkiv/enhet Stockholms län Riksarkivet (RA) Stadsarkivet i Stockholm (SSA) Uppsala län Landsarkivet i Uppsala (ULA) Östergötlands län Landsarkivet i Vadstena (VaLA) Gotlands län Landsarkivet i Visby (ViLA) Skåne län Landsarkivet i Lund (LLA) Stadsarkivet i Malmö (MSA) Västra Götalands län Landsarkivet i Göteborg (GLA) Värmlands län Värmlandsarkiv (VA) Västernorrlands län Landsarkivet i Härnösand (HLA) Svensk arkivinformation (SVAR) Arkion Mediakonverteringscentrum (MKC) Jämtlands län Landsarkivet i Östersund (ÖLA) Riket totalt Kostnaden år 1999 inklusive Stadsarkivet i Malmö (MSA) 2 Enhet inom Riksarkivet. 3 Enhet inom Riksarkivet; ingår från och med år 2003 i redovisningen av SVAR. 4 Enhet inom Riksarkivet; ingick till och med år 2002 i redovisningen av SVAR. MKC:s verksamhet expandrade kraftigt under år Tabell 16. Riksarkivet och landsarkiven. Kostnadsfördelning 2004 (procent) Län Landsarkiv/enhet Stockholms län Riksarkivet (RA) 52,2 49,5 48,9 44,5 45,6 43,5 44,9 46,6 Stadsarkivet i Stockholm(SSA) 3,0 3,3 3,0 2,7 2,5 3,0 3,0 2,9 Uppsala län Landsarkivet i Uppsala (ULA) 7,4 8,1 8,4 8,0 7,8 7,1 6,5 7,5 Östergötlands län Landsarkivet i Vadstena (VaLA) 6,1 7,7 7,1 7,2 7,3 6,9 6,3 6,9 Gotlands län Landsarkivet i Visby (ViLA) 1,6 1,7 1,8 1,7 1,5 1,4 1,4 1,6 Skåne län Landsarkivet i Lund (LLA) 1 4,6 4,3 5,5 5,8 5,3 6,6 5,8 5,5 Stadsarkivet i Malmö (MSA) 0,2-0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 Västra Götalands län Landsarkivet i Göteborg (GLA) 7,8 7,8 7,9 7,6 7,8 7,3 6,9 7,5 Värmlands län Värmlandsarkiv (VA) 0,9 1,0-0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 Västernorrlands län Landsarkivet i Härnösand (HLA) 7,4 7,8 7,7 8,3 9,7 9,5 9,3 8,7 Svensk arkivinformation (SVAR) 2 6,9 6,7 6,1 10,2 8,7 6,5 6,1 7,3 Arkion ,4 0,6 0, ,2 Mediakonverteringscentrum (MKC) ,2 6,9 2,2 Jämtlands län Landsarkivet i Östersund (ÖLA) 2,0 2,0 2,0 2,3 2,2 2,1 1,9 2,1 Riket totalt 100,0 100,0 99,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 Kostnadsandelen år 1999 inklusive Stadsarkivet i Malmö (MSA) 2 Enhet inom Riksarkivet. 3 Enhet inom Riksarkivet; ingår från och med år 2003 i redovisningen av SVAR. 4 Enhet inom Riksarkivet; ingick till och med år 2002 i redovisningen av SVAR. MKC:s verksamhet expandrade kraftigt under år

23 RA förvarar material från centrala myndigheter, vars verksamhet oftast omfattar hela landet. Även enskilt material tas emot, främst material av riksintresse. RA redovisar dels den reguljära verksamheten inom arkivverket uppdelad på regioner, dels bidrag till enskilda arkiv fördelade på län. I kostnadstabellerna 15 och 16 upptas endast kostnader som täcks med anslag samt intäkter under anslag. Stor verksamhet finansieras även med bidrag, inte minst lönebidrag. Tabell 16 visar att 45 procent av kostnaderna för arkivorganisationen år 2004 avsåg central verksamhet. År 1998 var andelen drygt 52 procent och 47 procent för hela perioden Tabell 17. Riksarkivet och landsarkiven. Vissa statistikuppgifter 2004 Landsarkiv/ Antal Antal Antal framtagna Antal Visningar /användarutb., Län enhet forskarbesök forskarplatser volymer utställningar antal grupper Stockholms län RA SSA Uppsala län ULA Östergötlands län VaLA Gotlands län ViLA Skåne län LLA MSA Västra Götalands län GLA Värmlands län VA Västernorrlands län HLA SVAR Jämtlands län ÖLA Riket totalt Tabell 18. Riksarkivet och landsarkiven. Vissa statistikuppgifter 2004 (procent) Landsarkiv/ Andel Andel Andel framtagna Andel Visningar /användarutb., Län enhet forskarbesök forskarplatser volymer utställningar andel grupper Stockholms län RA 30,0 25,3 24,3 22,2 32,5 SSA 7,1 11,8 22,6 5,6 6,9 Uppsala län ULA 11,6 8,6 10,1 7,4 4,3 Östergötlands län VaLA 5,9 4,8 10,2 1,9 7,7 Gotlands län ViLA 3,4 5,4 3,9 7,4 1,2 Skåne län LLA 10,3 12,6 8,1 11,1 8,1 MSA 5,3 2,1 1,4 3,7 14,2 Västra Götalands län GLA 11,8 9,5 9,3 3,7 6,9 Värmlands län VA 4,1 4,6 2,3 3,7 3,7 Västernorrlands län HLA 3,8 7,2 5,2 14,8 5,0 SVAR 2,9 5,2-7,4 4,7 Jämtlands län ÖLA 3,8 2,9 2,6 11,1 4,9 Riket totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Verksamhetsstatistiken i tabellerna visar exempelvis att runt 70 procent av forskarbesöken gjordes utanför Stockholms län. Det gäller såväl år 2004 som hela perioden Tabellerna visar länsvis fördelning av bidrag till enskilda arkiv. Sedan 1999 har bidragen till regionalt verksamma arkiv varit större än till rikstäckande arkiv. Mellan 2003 och 2004 ökade differensen från 617 tkr till 900 tkr. 23

STATLIGA KULTURINSATSER 2003 I REGIONALT PERSPEKTIV

STATLIGA KULTURINSATSER 2003 I REGIONALT PERSPEKTIV STATLIGA KULTURINSATSER 2003 I REGIONALT PERSPEKTIV Innehåll Inledning 5 Sammanfattning 7 Bidragsgivning 7 Riksorganisationernas och nationalscenernas föreställningar, utställningar och konserter 10 Museers

Läs mer

INNEHÅLL. Bild omslag: Ögonblick av opera, Scenkonst Västernorrland. Foto: Lia Jacobi.

INNEHÅLL. Bild omslag: Ögonblick av opera, Scenkonst Västernorrland. Foto: Lia Jacobi. STATLIGA KULTURUTGIFTER I REGIONALT PERSPEKTIV 2013 2014 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 5 Bakgrund... 5 Disposition... 5 Metodfrågor... 5 Omfång... 6 STATLIGA KULTURUTGIFTER I REGIONALT PERSPEKTIV

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

STATLIGA KULTURINSATSER 2006 I REGIONALT PERSPEKTIV

STATLIGA KULTURINSATSER 2006 I REGIONALT PERSPEKTIV STATLIGA KULTURINSATSER 2006 I REGIONALT PERSPEKTIV 7 3 Governmental Provisions for Culture 2006 in a Regional Perspective Statliga kulturinsatser 2006 i regionalt perspektiv Swedish Arts Council Ansvarig

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN Sid 1 av 5 Beviljade ansökningar, belopp i kronor. Bidrag beviljas 30 000 kr (inkl. sociala avgifter) per månad och anställd. 2007/6484 ABM Resurs c/o smuseet Västernorrland 888000-3143 ABM-Y Access (KUR

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Tillsvidareanställda. Tillsvidareanställda

Tillsvidareanställda. Tillsvidareanställda Hallands konstmuseum 214 Ekonomi Intäkter (kr) Kostnader (kr) Personal Verksamhetsbidrag från landsting/region Statligt bidrag enligt Kultursamverkans-förordningen Statligt bidrag (ej enligt Kultur-samverkans-förordningen)

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

1 (9) 1 3 Förordnande av. 1 ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer och revisorssuppleanter för Carina Aris Minnesfond Ku2011//KV

1 (9) 1 3 Förordnande av. 1 ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer och revisorssuppleanter för Carina Aris Minnesfond Ku2011//KV REGERINGEN Expeditions- och rättschefen Eka Ärendeförteckning regeringssammanträde 2011-12-15 Underprotokoll A Nr 40 1 (9) Föredragande: statsrådet Adelsohn Liljeroth Ärende: 1 3 Förordnande av 1 ordförande

Läs mer

tillgänglighet i hela landet kulturrådets omvärldsanalys 2006

tillgänglighet i hela landet kulturrådets omvärldsanalys 2006 tillgänglighet i hela landet kulturrådets omvärldsanalys 26 Statens kulturråd, Box 7843, 13 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 8 519 264 Fax: 8 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

GD 2006:240 VERKSAMHETSOMRÅDET MUSEI- OCH KULTURMILJÖ Beslutsbilaga 1

GD 2006:240 VERKSAMHETSOMRÅDET MUSEI- OCH KULTURMILJÖ Beslutsbilaga 1 Sida 1 (8) Beviljade ansökningar, ytterligare belopp i kr. Bidrag beviljas med högst 30 000 kr (inkl. sociala. avgifter) per månad och anställd. Dnr KUR Sökande Org.nr Projekt/Ändamål Minsta antal ytterligare

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

1 (12) 1 Anställning som direktör och chef för Myndigheten för kulturanalys Ku2013/1677/ISS

1 (12) 1 Anställning som direktör och chef för Myndigheten för kulturanalys Ku2013/1677/ISS REGERINGEN Expeditions- och rättschefen Maria Eka Ärendeförteckning regeringssammanträde 2013-12-19 Underprotokoll A Nr 41 1 (12) Föredragande: statsrådet Adelsohn Liljeroth Ärende: 1 Anställning som direktör

Läs mer

Uppdrag och inbjudan att bidra till en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande.

Uppdrag och inbjudan att bidra till en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande. Regeringsbeslut 12 2009-11-26 Ku2009/2152/KT Kulturdepartementet Enligt bilaga 1 och 2 Uppdrag och inbjudan att bidra till en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande

Läs mer

MUSIK 2002 KULTUREN I SIFFROR 2003:8

MUSIK 2002 KULTUREN I SIFFROR 2003:8 MUSIK 2002 KULTUREN I SIFFROR 2003:8 Music 2002 Musik 2002 Swedish National Council for Cultural Affairs / Ansvarig utgivare: Kulturrådet Förfrågningar: Anita Jonsson, Kulturrådet, tel. 08 519 264 48 ISSN

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Kulturutredningens betänkande

Kulturutredningens betänkande Kulturutredningens betänkande Sammanfattning på lättläst svenska Stockholm 2009 SOU 2009:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Kulturens pengar. Karlstad 9 februari 2011

Kulturens pengar. Karlstad 9 februari 2011 Kulturens pengar Karlstad 9 februari 2011 Sammanlagda kulturutgifter år 2009 68 miljarder kronor Hushållen 45,2 miljarder - 66 procent (11 300 kr/hushåll) Staten 10,2 miljarder - 15 procent Kommunerna

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Föredragande: statsrådet Bah Kuhnke. Ärende:

Föredragande: statsrådet Bah Kuhnke. Ärende: Ärendeförteckning regeringssammanträde 2016-12-14 Underprotokoll A Nr 42 Kulturdepartementet Expeditions- och rättschefen Daniel Ström Föredragande: statsrådet Bah Kuhnke Ärende: 1 Förordnande av ledamöter

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O3:2016 UTVECKLINGEN

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

1 Fastställande av föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll

1 Fastställande av föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll Styrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Fastställande av föredragningslista Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Provundersökning om dansstatistik

Provundersökning om dansstatistik Provundersökning om dansstatistik Kontaktuppgifter Institutionens/Gruppens/Koreografens namn Postadress Postnummer och ort Kontaktperson Telefonnummer E-postadress Produktion och repertoar 1. Produktioner

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis)

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis) Regeringsbeslut III:5 2017-02-09 S2017/00840/FS (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel till landstingen i enlighet med överenskommelsen Ökad tillgänglighet

Läs mer

statliga kulturinsatser regionalt Kulturen i siffror 2011:1

statliga kulturinsatser regionalt Kulturen i siffror 2011:1 statliga kulturinsatser regionalt Kulturen i siffror 2011:1 National support for regional cultural activities Statliga kulturinsatser regionalt Swedish Arts Council Ansvarig utgivare: Statens kulturråd

Läs mer

2005:7. Assistansersättning åren 2000 2004 ISSN 1652-9863

2005:7. Assistansersättning åren 2000 2004 ISSN 1652-9863 25:7 Assistansersättning åren 2 24 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Assistansersättning åren 2 24 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten för statistik

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 02/ Dnr SKL 14/0495 Jessica Bylund

Ekonomi Nytt. Nr 02/ Dnr SKL 14/0495 Jessica Bylund Ekonomi Nytt Nr 02/2014 2014-01-27 Dnr SKL 14/0495 Jessica Bylund 08-452 77 18 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Statistik över konst- och kulturutbildningar Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Februari 2015 1 (7) Datum: 2015-03-02 Inledning Konst- och kulturutbildningar 1 är en eftergymnasial

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O1:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 07/

Ekonomi Nytt. Nr 07/ Ekonomi Nytt Nr 07/2015 2015-03-06 Dnr SKL 15/1299 Jessica Bylund 08-452 77 18 Lennart Tingvall 08-452 77 01 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer

Läs mer

Regeringen beslutar att följande riktlinjer ska gälla för bidraget till Stiftelsen Svenska Filminstitutet för budgetåret 2011.

Regeringen beslutar att följande riktlinjer ska gälla för bidraget till Stiftelsen Svenska Filminstitutet för budgetåret 2011. Regeringsbeslut 38 REGERINGEN 2010-12-16 Ku2010/2028/SAM (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 27126 102 52 STOCKHOLM Riktlinjer för budgetåret 2011 avseende statens bidrag

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 UF 70 SM 0801 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 8 november 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län oktober 2013 12 922 (9,3 %) 6 024 kvinnor (9,2 %) 6 898 män (9,5 %) 3

Läs mer

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2014:3 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Rapport 2014:3 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet

Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Spela samman - En ny modell for statens stöd till regional kulturverksamhet Sida 1 av 2 dh 1'1 ---::R-=E~G~E R~I-:-:N GS KA:--:-":N"=-S~LI"'::':ET=- 0204 Spela samman - En ny modell för statens stöd till

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O2:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Januari månad såg en större aktivitet på arbetsmarknaden i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013 Örebro 11 oktober 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län september 2013 12 850 (9,3 %) 6 066 kvinnor (9,2 %) 6 784 män (9,4 %) 3 525 unga 18-24 år (20,4 %) (Andel av

Läs mer

Provundersökning om dansstatistik

Provundersökning om dansstatistik Provundersökning om dansstatistik Under 2006/2007 har ett arbete inletts med syfte att utveckla en nationell dansstatistik. Mer information om bakgrunden för initiativet finns i bifogad broschyr. För att

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 UF 70 SM 0601 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 I korta drag Obetydlig ökning av antalet låntagare Antalet

Läs mer

Besöksutveckling centralmuseerna * * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014.

Besöksutveckling centralmuseerna * * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014. Bilaga. Samtliga deltagande museers besöksstatistik 2014. Besöksutveckling centralmuseerna 2013-2014* * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014. Centralmuseerna 2013

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-06-17 Annelie Almérus Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Maj 2014 18 778 (8,9 %) 8 511 kvinnor (8,6 %) 10 267 män

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Statistikinfo 2014:03

Statistikinfo 2014:03 Statistikinfo 2014:03 Folkmängden ökade med 1681 personer i Linköping 2013 Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 1 681 personer 2013, det är en betydligt större ökning än både 2011 och 2012. Vid årsskiftet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Blekinge Län Johan Kreicbergs Våren 2009 Blekinge Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till kommuner för etablering av telenät m.m. på orter och i områden där telenätet är eftersatt; SFS 2004:619 Utkom från trycket den 28 juni 2004 utfärdad den

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2011:1136 Utkom från trycket den 29 november 2011 utfärdad den 17 november 2011. Regeringen

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

1 (11) 1 Fortsatt vikariat som överintendent och chef för Statens centrum för arkitektur och design Ku2015/ /LS

1 (11) 1 Fortsatt vikariat som överintendent och chef för Statens centrum för arkitektur och design Ku2015/ /LS REGERINGEN Expeditions- och rättschefen Daniel Ström Ärendeförteckning regeringssammanträde 2015-12-17 Underprotokoll A Nr 44 1 (11) Föredragande: statsrådet A Bah Kuhnke Ärende: 1 Fortsatt vikariat som

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Gotlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Gotland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8) Remiss 2017-03-14 Ku2017/00761/KO Kulturdepartementet Enheten för konstarterna Ämnesråd Matilda Berggren 08-405 16 22 072-209 03 22 Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

2 Finansiering, genomförande och utvärdering

2 Finansiering, genomförande och utvärdering 2 Finansiering, genomförande och utvärdering 2.1 FINANSIERING Diagram 4. Finansiering av tillväxtavtal i 15 län (totalt 1 933 miljoner kronor), procentuell andel per kategori Diagram 5. Statlig finansiering

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer