STATLIGA KULTURINSATSER 2004 I REGIONALT PERSPEKTIV KULTUREN I SIFFROR 2005:1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATLIGA KULTURINSATSER 2004 I REGIONALT PERSPEKTIV KULTUREN I SIFFROR 2005:1"

Transkript

1 STATLIGA KULTURINSATSER 2004 I REGIONALT PERSPEKTIV KULTUREN I SIFFROR 2005:1

2 Government initiatives in the cultural sector in 2004, in a regional perspective Statliga kulturinsatser 2004 i regionalt perspektiv Swedish National Council for Cultural Affairs Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Förfrågningar: Therese Reitan, Statens kulturråd, tel Printed in Sweden by Erlanders Berlings, Malmö 2005 issn isbn Statens kulturråd, Box 7843, Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: Fax: Webbplats: Grafisk form omslag: Liedgren Design Statens kulturråd 2005

3 Innehåll Inledning 4 Sammanfattning 5 Bidragsgivning 5 Riksorganisationernas och nationalscenernas föreställningar, utställningar och konserter 8 Museers vandringsutställningar och utlån 10 Summary 11 Regionalt utfall år Statens kulturråd 13 Riksantikvarieämbetet 20 Riksarkivet 22 Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI) 26 Statens museer för världskultur 27 Naturhistoriska riksmuseet 29 Nordiska museet 32 Skansen 33 Statens historiska museer 33 Statens försvarshistoriska museer 35 Statens maritima museer 35 Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet 36 Nationalmuseum 37 Moderna museet 40 Arkitekturmuseet 40 Statens musiksamlingar 41 Tekniska museet 41 Arbetets museum 44 Forum för levande historia 45 Riksteatern 45 Riksutställningar 49 Svenska rikskonserter 51 Dramaten 54 Operan 55 Dansens Hus 57 Konstnärsnämnden 57 Statens konstråd 60 Nämnden för hemslöjdsfrågor 62 Centrum för lättläst (Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur) 64 Talboks- och punktskriftsbiblioteket 65 Svenska Filminstitutet 67 Svenska språknämnden 78 Sverigefinska språknämnden 79 Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund 79 Stiftelsen framtidens kultur 81 Allmänna arvsfonden 84 AMS 86 Boverket 87 EU:s strukturfonder 90 Bilaga I 95

4 Inledning I Kulturrådets regleringsbrev för 2005 anges följande: Regeringen redovisar i budgetpropositionen det regionala utfallet för delar av statens insatser för kultur. Mot den bakgrund skall Statens kulturråd kartlägga, sammanställa och analysera det regionala utfallet av myndighetens verksamhet 2004 respektive Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Förändringar over tiden skall kommenteras och analyseras. Statens kulturråd skall vidare sammanställa och analysera regionala analyser från myndigheter och institutioner inom kulturområdet. Kulturrådet skall till berörda myndigheter och institutioner ge metodanvisningar för hur analysen skall läggas upp samt vid behov bistå dessa i deras arbete. Kulturrådet skall också redovisa och analysera det regionala utfallet av relevanta bidrag från andra statliga sektorer och från EU. Redovisningar av detta slag har sammanställts av Kulturrådet på regeringens uppdrag sedan 1998 då avseende verksamhetsåret Det är härmed åttonde året som Kulturrådet kartlägger det regionala utfallet av sin egen verksamhet. Dessutom sammanställs och analyseras motsvarande redovisningar från vissa andra statliga myndigheter och institutioner inom kulturområdet. Rapportserien har hittills till största delen bestått av en beskrivande framställning av statliga myndigheters och andra organisationers utbetalade bidrag per län, samt viss statistik rörande deras verksamheter. Årets rapport har samma struktur som föregående år, men bidragen från EU har i år också fördelats per län mot enbart per målområde tidigare. Varje myndighet har dessutom fått en inledande presentation så att redovisningen blir mer enhetlig. Vid jämförelser och summering av åren har hänsyn inte tagits till förändringar i penningvärde, produktionskostnader osv. Samtliga belopp anges i löpande priser. Rapporten är i huvudsak beskrivande och redovisar den regionala fördelningen av verksamheten inom varje enskild myndighet eller institution. Kulturrådet har inlett ett utvecklingsarbete med att jämföra insatserna och analysera skillnaderna i syfte att bättre kunna följa och utvärdera de statliga insatserna inom den nationella kulturpolitiken. Målsättningen är att kunna sammanlikna olika delar av landet och ge en länsvis bild av all offentlig finansiering inom kulturområdet. Genomförande Rapporten bygger på uppgifter från 38 nationella myndigheter/institutioner inom kulturområdet och myndigheter/institutioner med kulturbidrag inom andra statliga sektorer. Därutöver ingår uppgifter om bidrag till kulturändamål från EU (sammanställt av Kulturrådet i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Svenska filminstitutet och Riksarkivet). Kulturtillskott från regionala och kommunala myndigheter ingår således inte i framställningen. Landstingens, kommunernas och hushållens kulturutgifter finns dock redovisade i statistikrapporten Kulturens pengar 1. Uppgiftslämnarna har i stort sätt varit de samma som tidigare år, och myndigheterna/institutionerna är av den anledning vana med denna inrapportering. Ett missiv utgick från Kulturrådet till de berörda verksamheter den 10 februari 2005, med sista inlämningsdag 7 mars. Alla redovisningar och kompletteringar var dock inte inne förrän mitten av maj. Ett utkast till rapporten, samt ett PM med förslag till förbättringar och ändringar skickades ut till uppgiftslämnarna (undantaget EU) för korrektur och kommentarer 23 maj, med några dagars svarsfrist. För Operans och Riksteaterns del har även siffror från föregående år ändrats på grund av att tidigare fel har upptäckts. 1 Tillgänglig på Kulturrådets webbplats 4

5 Sammanfattning I det följande sammanfattas först bidragsgivningen från 9 kulturmyndigheter och EU:s strukturfonder, därefter verksamheten inom riksorganisationerna och nationalscenerna, samt slutligen delar av museimyndigheternas verksamhet. Bidragsgivning I tabellerna 1 och 2 redovisas fördelade bidrag per län från 9 myndigheter/institutioner. Tabell 1 avser år 2004 medan Tabell 2 sammanfattar åren 2004 (kortare tidsperiod i några fall). Mer detaljerade beskrivningar följer senare i rapporten. Tabellerna omfattar endast de bidrag som har varit möjliga att fördela regionalt och inkluderar t.ex. inte nationella och internationella bidrag. Statens kulturråd Av Kulturrådets bidrag på drygt miljoner kronor, redovisas miljoner som regionala bidrag (Tabell 1). Räknat per invånare fick Gotlands län det största bidraget Därefter följer Västerbottens län, Jämtlands län och Västra Götalands län. Räknat i absoluta tal gick den största bidragssumman till Västra Götalands län. Därefter följer Skåne län, Stockholms län och Västerbottens län (Tabell 5). För samtliga län är variationen de senaste åren liten och utan entydig riktning. Riksantikvarieämbetet Riksantikvarieämbetets bidrag till kulturmiljövård uppgick år 2004 till 248 miljoner kronor (Tabell 12). Den största bidragsmottagaren var Västra Götalands län. Därefter följer Skåne län och Stockholms län. För hela perioden 2004 ligger andelarna för Västra Götalands län och Stockholms län på 12 respektive 11 procent (Tabell 13). Den relativt höga andelen för Gotlands län under år 2004 (4 procent) och särskilt under den längre perioden (4,8 procent) beror främst på ett speciellt bidrag till vård av kyrkor och på underhåll av ett stort antal medeltida byggnader. Riksarkivet Riksarkivet fördelade drygt 8 miljoner kronor i statsbidrag till enskild arkivverksamhet i länen år Största andelarna gick till Västra Götalands län och Värmlands län. Samma län ligger i topp för hela perioden Till rikstäckande, enskild arkivverksamhet fördelades drygt 7 miljoner kronor år 2004 (Tabell 21) Konstnärsnämnden Konstnärsnämnden fördelade år 2004 drygt 111 miljoner kronor i stipendier och bidrag till konstnärer bosatta i Sverige (Tabell 64 och Tabell 68). Av detta belopp gick ungefär 90 procent till de 3 storstadslänen. Samma koncentration gäller för hela perioden 2004, vilket väl speglar ansökningarnas geografiska fördelning. Svenska filminstitutet Svenska filminstitutet fördelade under året 32 miljoner kronor, fördelat på 5 stödformer. Störst belopp gick till Västra Götalands län, följt av Norrbottens län och Kalmars län (de län som får bidrag till regionala filmproduktionscentrum). Stöd till regionala resurscentrum fördelades till samtliga län (Kronobergs län och Blekinge län har ett gemensamt centrum). Sammanlagt 113 biografer i 19 län fick stöd till teknisk upprustning, och stöd till lokal filmkulturell verksamhet för barn och ungdom (skolbio) utgick till 62 mottagare i 18 län (Tabell 83 och Tabell 86). Under året fördelades 9,3 miljoner kronor i stöd till öppna visningar av svensk film. Av dessa medlen gick mest till Västra Götalands län, Dalarnas län och Skåne län. 5

6 Tabell 1. Bidrag från myndigheter och institutioner år 2004 (procent) 1 Län Statens kulturråd Svenska filminstitutet 4 Riksantikvarie- ämbetet 2 Riksarkivet 3 Konstnärsnämnden Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund Stiftelsen framtidens kultur Allmänna Boverket arvsfonden 5 Andel av befolkningen Stockholms län 10,9 7,0 6,1 62,9 6,5 27,1 26,8 49,8 6,1 20,8 Uppsala län 3,0 4,3 5,1 1,7 2,7 2,6 2,6 1,8-3,4 Södermanlands län 1,8 2,8 4,5 0,6 3,4 2,3 1,4-0,7 2,9 Östergötlands län 5,6 3,5 5,0 0,5 6,2 3,6 4,9-5,1 4,6 Jönköpings län 1,8 5,0 2,9 0,1 2,1 5,7 1,3-0,1 3,7 Kronobergs län 2,8 3,8 4,0-5,6 1,3 2,4 3,4 1,3 2,0 Kalmar län 1,8 4,5 3,5 0,8 7,3 2,9 4,7 1,6 16,8 2,6 Gotlands län 2,2 3,8-0,8 2,3 1,4 2,4 0,7 2,1 0,6 Blekinge län 1,8 2,8 4,0 0,8 0,1 1, ,5 1,7 Skåne län 14,3 7,8 4,5 13,1 7,3 11,5 18,9 20,6 8,2 12,9 Hallands län 1,8 5,1 6,8 1,0 1,4 1,5 1,7-4,2 3,1 Västra Götalands län 23,9 10,7 9,8 13,1 15,7 17,1 14,1 16,5 5,4 16,9 Värmlands län 3,4 4,3 7,8 0,6 5,8 2,7 1,0-2,0 3,0 Örebro län 2,9 4,0 5,4 0,4 2,5 3,4 4, ,0 Västmanlands län 2,5 6,4 4,0 0,3 2,6 1,7 1,9 3,1 0,3 2,9 Dalarnas län 2,4 4,6 3,2-5,2 2,4 0,5-22,0 3,1 Gävleborgs län 3,1 5,6 6,4 0,6 2,0 1,4 3,3-0,7 3,1 Västernorrlands län 3,4 4,0 7,5 0,6 5,7 2,5 0,2-2,4 2,7 Jämtlands län 2,1 3,0 2,9 0,2 3,4 1,5 0,8 1,2 3,4 1,4 Västerbottens län 5,7 2,8 5,0 0,9 3,3 4,2 4,8-3,2 2,9 Norrbottens län 2,9 4,2 2,9 0,7 8,8 1,7 2,0 1,4 14,5 2,8 Riket totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Belopp (tkr) Uppgifterna avser normalt endast bidrag som är möjliga att fördela regionalt. Nationella och internationella bidrag ingår inte med undantag för Allmänna arvsfonden. 2 Avser bidrag till kulturmiljövård. 3 Avser statsbidrag till enskild arkivverksamhet. 4 Avser stöd till regionala resurscentrum, till teknisk upprustning av biografer, till lokal filmkulturell verksamhet för barn och ungdom, till biografer för lokalt publikarbete samt till filmfestivaler. 5 Avser direkta bidrag till kulturverksamhet. Länsöverskridande bidrag redovisas inte särskilt, vilket medför en oproportionerligt hög andel för i första hand Stockholms län. 6

7 Tabell 2. Bidrag 1 från myndigheter och institutioner 2004 (procent) Län Riksarkivet Svenska Filminstitutet Statens Riksantikvarieämbetet kulturråd 2 Konstnärsnämnden Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund Stiftelsen framtidens kultur 3 Allmänna arvsfonden 4 Boverket 5 Stockholms län 11,0 10,7 6,4 75,3 6,1 27,1 29,3 52,8 3,2 Uppsala län 3,1 3,8 4,9 2,0 2,3 2,6 3,5 0,8 1,8 Södermanlands län 1,9 3,2 5,4 0,9 2,4 2,7 2,0 0,2 0,9 Östergötlands län 5,2 4,0 5,2 1,1 2,3 4,3 4,3-4,8 Jönköpings län 2,4 4,0 3,6 0,3 1,3 5,1 1,5 0,9 4,8 Kronobergs län 2,9 2,8 3,9 0,4 4,1 1,5 0,3 1,7 6,2 Kalmar län 2,1 4,2 2,6 1,1 3,4 2,3 4,8 1,3 5,8 Gotlands län 1,9 4,8-1,1 2,2 1,1 2,0 0,4 2,1 Blekinge län 1,4 2,7 3,5 0,4 0,2 1,5 0,6 0,2 1,5 Skåne län 14,3 6,1 6,1 15,7 10,5 10,6 12,0 19,5 6,7 Hallands län 2,0 5,3 4,9 1,2 1,9 1,2 2,2 1,5 6,6 Västra Götalands län 23,1 11,7 10,3 15,8 18,3 17,6 17,1 10,8 14,3 Värmlands län 3,5 3,0 7,6 0,7 6,3 2,0 1,3 0,1 5,2 Örebro län 2,8 3,9 6,2 0,9 2,9 4,6 1,9-3,0 Västmanlands län 2,5 4,8 4,2 0,5 3,0 2,0 3,5 1,1 2,7 Dalarnas län 2,5 4,1 3,2 0,7 6,1 2,1 2,9-9,2 Gävleborgs län 2,9 7,2 4,2 0,7 1,5 1,9 1,6 7,5 1,5 Västernorrlands län 3,5 3,3 5,9 0,8 5,7 2,5 1,3-4,5 Jämtlands län 2,1 3,5 3,7 0,4 3,9 1,1 1,2 0,6 4,4 Västerbottens län 5,8 3,1 5,0 1,1 5,8 4,1 3,4 0,4 6,9 Norrbottens län 3,0 4,0 3,1 0,8 9,9 2,1 3,2 0,3 3,9 Riket totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 Uppgifterna avser normalt endast bidrag som är möjliga att fördela regionalt. Nationella och internationella bidrag ingår inte med undantag för Allmänna arvsfonden. 2 Avser perioden Avser perioden Avser perioden Länsöverskridande bidrag redovisas inte särskilt vilket medför en oproportionerligt hög andel för i första hand Stockholms län. 5 Avser perioden

8 Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund De regionalt fördelade bidragen från Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund uppgick år 2004 till 46 miljoner kronor. Drygt en fjärdedel av dessa medlen gick till Stockholms län, och fördelningen mellan länen varierade obetydligt under perioden Räknat per invånare fick Gävleborgs län minst stöd (2,4 kronor), medan Gotlands län fick mest (11 kronor) (Tabell 94). Stiftelsen framtidens kultur Stiftelsen framtidens kultur fördelade år 2004 nära 45 miljoner kronor i bidrag till 173 regionala projekt. Av dessa projekten gällde 5 stycken flera län, hela landet och/eller utlandet, och de fick bidrag med drygt 5 miljoner kronor. De resterande projekten var verksamma i ett län och mottog cirka 39 miljoner kronor i stöd. Av de regionalt verksamma projekten fanns över 30 procent i Stockholms län, 17 procent i Västra Götalands län och 10 procent i Skåne län. Av det regionalt fördelade bidragsbeloppet fördelades cirka 30 procent till Stockholms län, 19 procent till Skåne län och 14 procent till Västra Götalands län (tabellerna 95 och 96). Allmänna arvsfonden Allmänna arvsfonden delade under 2004 ut nära 15 miljoner kronor i direkta bidrag till kulturverksamhet. Beloppet fördelades på 27 projekt i 10 län. En stor del av pengarna gick till Stockholms län, men de flesta av dessa projekt avsåg flera län eller var riksomfattande. Boverket År 2004 fördelade Boverket 14 miljoner kronor i bidrag till icke-statliga kulturlokaler och nära 24 miljoner kronor i bidrag till allmänna samlingslokaler. Bidraget till icke-statliga kulturlokaler gick till 13 mottagare i 8 län. Bidraget till allmänna samlingslokaler gick till 87 mottagare i 19 län (Tabell 102). EU-stöd En stor del av de projekt som får stöd från EU:s strukturfonder har kulturanknytning. Under 2004 mottog sammanlagt 245 projekt 251 miljoner kronor av strukturfondsmedlen. För EU-projekt krävs nationella medfinansiärer, och dessa bidrog med 348 miljoner kronor (Tabell 15, Bilaga I). Riksorganisationernas och nationalscenernas föreställningar, utställningar och konserter Tabellerna 3 och 4 redovisar antal föreställningar, utställningar och konserter från riksorganisationerna (Riksteatern, Riksutställningar och Rikskonserter) och på nationalscenerna (Dramaten och Operan). Tabell 3 gäller år 2004, Tabell 4 perioden I tabellerna ingår endast evenemang genomförda i Sverige. Riksteatern spelade föreställningar i Sverige under perioden Stockholms läns andel av föreställningarna (inklusive Södra teatern) är klart högst under hela perioden och var som mest 35,5 procent (2002) (Tabell 48). Efter Stockholms län spelades flest föreställningar i Västra Götalands län och Skåne län. Antalet föreställningar minskade något mellan 2003 och 2004, men för perioden som helhet har föreställningarna ökat med nästan 20 procent (Tabell 47). Publikantalet steg med nära 40 procent mellan 1998 och 2004 (Tabell 49). År 2004 hade samtliga län besök av Riksutställningar. Antalet bokningar var 124 och det totala antalet visningsdagar i Sverige var ( för hela perioden 2004). Över en tredjedel av alla visningsdagar under perioden ägde rum i de 3 storstadslänen (Tabell 51 och Tabell 53). Svenska rikskonserter beräknas ha gett 575 konserter i Sverige år Antalet konserter ökade mellan 1998 och 2004, men toppåret var 2000 med 663 konserter. Åren 2004 gav Rikskonserter som huvud- eller medarrangör totalt konserter (Tabell 57). 8

9 Tabell 3. Riksorganisationerna och nationalscenerna. Antal föreställningar, utställningar 1 och konserter 2004 Län Riksteatern Riksutställningar Rikskonserter Dramaten Operan Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Riket totalt Antal utställningar definieras som antal bokningar av turnerande utställningar. Tabell 4. Riksorganisationerna och nationalscenerna. Antal föreställningar, utställningar 1 och konserter 2004 Län Riksteatern Riksutställningar Rikskonserter Dramaten Operan Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Riket totalt Antal utställningar definieras som antal bokningar av turnerande utställningar. 9

10 Dramaten spelade föreställningar i Sverige år 2004, varav 28 utanför Stockholms län (11 året innan). Under perioden 2004 spelades 294 föreställningar utanför Stockholms län, vilket motsvarar 4 procent av alla föreställningar (Tabell 59). Operan gav 307 föreställningar i Sverige under året, varav 4 föreställningar i 2 län utanför Stockholms län. Under perioden spelades 66 föreställningar utanför Stockholms län, dvs. mindre än 3 procent. Publikandelen för föreställningar utanför Stockholms län var knappt 2,5 procent för hela perioden (tabellerna 61 och 62). Museers vandringsutställningar och utlån Här sammanfattas vandringsutställningar och utlån från Riksarkivet samt 8 museimyndigheter. Endast de museer som har kvantifierat dessa uppgifter ingår i sammanfattningen, dvs. Statens museer för världskultur, Nordiska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet, Nationalmuseum, Moderna museet, Tekniska museet, samt Arbetets museum. Endast utställningar och utlån inom Sverige ingår. Riksarkivet och landsarkiven (med verksamhet lokaliserad till sammanlagt 9 län) visade under åren totalt 504 utställningar, varav drygt 80 procent utanför Stockholms län (Tabell 9). Antalet utställningar under 2004 var 54, jämfört med 150 året innan (Tabell 7). Statens museer för världskultur visade under hela perioden vandringsutställningar i 13 län. Myndigheten lånade år 2004 ut föremål till 41 låntagare i 14 län (Tabell 27). Naturhistoriska riksmuseet lånade år 2004 ut föremål till 14 län. Under perioden 2004 förekom utlåning av föremål till samtliga län utom Kronobergs län och Jämtlands län (Tabell 27 och Tabell 30) Nordiska museet lånade år 2004 ut 151 föremål till låntagare i 9 län (tabellerna 31 och 31 b). För Statens historiska museer var antalet utlånsärenden under året 261 (varav 233 för Statens historiska museum och 28 för Kungliga myntkabinettet). För hela perioden 2004 var antalet (1 393 respektive 220 för Statens historiska museum och Kungliga myntkabinettet) (tabellerna 32 och 33). Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet (LSH) lånade år 2004 ut 218 föremål till museer i 7 län. För hela perioden 2004 var antalet utlån fördelade på 12 län och till Riksutställningar (Tabell 36). Från och med 1 januari 2004 är depositionsverksamheten uppdelad mellan Nationalmuseum och Moderna museet. Enligt Nationalmuseums redovisning hade museet under år konstverk deponerade till 337 låntagare, varav 368 verk till 56 mottagare utanför Sverige. Bland låntagarna fanns mer än 130 regionala myndigheter och museer. Enligt Moderna museets redovisning hade museet under samma period verk deponerade, varav i Stockholm och på 57 olika orter runtom i landet. Sammanlagt har 199 föremål från Moderna museet varit utlånade till 42 konstinstitutioner på 21 olika platser i Sverige. Tekniska museets vandringsutställningar visades år 2004 på 3 platser i lika många län, mot 17 orter året innan. För perioden 2004 var antalet platser 81 fördelade på 19 län (Tabell 43). Arbetets museum hade under året 8 vandringsutställningar som besökte 13 platser i 9 län (Tabell 45). 10

11 Summary This report compiles the output in terms of expenditure and other forms of support from almost 40 national agencies and institutions within the cultural area. This is a task the government has awarded to the Swedish National Council for Cultural Affairs every year since The report gives a descriptive account of the expenditures, activitites and programs with cultural aims provided by national agencies and institutions. The various initiatives are to the extent this is possible broken down per region ( län ), so as to enable an assessment of how national initiatives are dispersed regionally. Funding from EU structure funds for cultural projects in Sweden is also included, but input from regional and municipal authorities are not. Apart from total expenditures in each region, the initiatives consist of various activities and measures such as number of theatre performances, number of projects that have been funded, expenditures per capita, or number of loans from national to local institutions (e.g. museums). 11

12 Regionalt utfall år 2004 I fortsättningen av rapporten återfinns Statens kulturråds redovisning av den regionala fördelningen av sin verksamhet för år Därefter följer redovisningarna från de övriga 37 myndigheter/institutioner. Slutligen ges en sammanställning av det regionala utfallet av kulturbidrag från EU. Alla myndigheter/institutioner som sammanställt egna rapporter har nationellt ansvar inom sina respektive områden. Men för flera är det endast en del av verksamheten som har regionalt mätbara inslag och det regionala ansvaret varierar starkt i sina praktiska uttryck från att söka upp publik landet runt (som Riksteatern) till att ansvara för språkvård (som Svenska språknämnden). De procentuella andelarna av fördelade medel, spelade föreställningar och annat som anges i tabellerna, visar den inbördes fördelningen respektive år, det vill säga hur stor andel av förbrukade medel som gått till respektive län. Den procentuella skillnaden mellan åren anger således inte en reell ökning eller minskning av tilldelade medel, spelade föreställningar osv. Myndigheters och institutioners regionala insatser relateras ibland även till folkmängden i länen. En jämn fördelning per invånare innebär dock inte nödvändigtvis en regional rättvisa vad gäller samhällets kultursatsningar. I Bilaga I redovisas antalet invånare per län 1998 till 2003/2004. Bilagan innehåller också en länsvis fördelning av vissa delar av Kulturrådets statistik inom områdena teater, dans, musik och museer, samt en översikt över stöd till kulturprojekt inom EU:s strukturfonder. 12

13 Statens kulturråd Statens kulturråd är central förvaltningsmyndighet inom kulturområdet. Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga de nationella kulturpolitiska mål som regering och riksdag beslutar om. Kulturrådet fördelar statligt stöd inom kulturområdet, ger regeringen underlag för kulturpolitiska beslut och informerar om kultur och kulturpolitik. Statens kulturråds utbetalade bidrag år 2004 uppgick till knappt 1,5 miljarder kronor. Av dessa medel fördelades 78 procent regionalt, 20 procent nationellt och 2 procent internationellt (Tabell 5). När det gäller de regionala bidragen fördelades mest pengar till teater och musik 444 respektive 330 miljoner kronor vilket motsvarar 38 respektive 29 procent av Kulturrådets totalt fördelade bidragsbelopp (Tabell 7). Efter teater och musik gick 130 miljoner kronor av de regionala bidragen till museer och utställningar (motsvarande 11 procent av totalbeloppet). Därefter gick 35 respektive 26 miljoner kronor till litteratur och bibliotek (motsvarande 3 respektive 2 procent av de regionalt fördelade medlen). Regionalt, nationellt och internationellt I Kulturrådets statistik har bidragen kategoriserats som regionala, nationella eller internationella. Till internationella bidrag hör bl.a. bidrag för gästspel utomlands och till andra projekt i syfte att främja internationellt kulturutbyte. Till nationella bidrag hör exempelvis litteratur-, tidskrifts- och fonogramstöd, samt bidrag till riksorganisationer. Hit hör även tillgänglighetsprojekt för personer med funktionshinder som genomförs lokalt men som har till syfte att komma hela landet till godo. Också bidrag till projekt som omfattar fler än ett län räknas som nationella bidrag. I de regionala bidrag ingår bl.a. bidragen till regionala och lokala kulturinstitutioner, regionala musikverksamheter, samt stöd till länsoch folkbibliotek. De nationella/centrala kulturinstitutioner som är belägna i Stockholms län och därmed utgör en regional resurs för invånarna i länet, är i liten utsträckning representerade i Kulturrådets redovisning eftersom de får sina anslag direkt av regeringen. Avgränsningen mellan regionala och nationella bidrag är dock inte alltid självklar. Bidrag som faller inom mer än ett område har betecknats som konstområdesövergripande. Indelningen ansluter i huvudsak till andra indelningar som används inom kulturstatistiken. Under de åren Kulturrådet har redovisat det regionala utfallet har redovisningsprinciperna förändrats något. Vid jämförelse med Kulturrådets årsredovisningar bör det beaktas att vissa bidrag har exkluderats och detta är anledningen till att beloppen i denna rapporten inte stämmer helt överens med årsredovisningen för samma år. Regional försöksverksamhet inleddes 1 juli 1998 i Kalmar, Gotlands län och Skåne län, vilket medförde att medel som tidigare hade fördelats av Kulturrådet i stället kom att fördelas av respektive regionförbund. Vid utgången av 2001 upphörde försöksverksamheten i Kalmar län och Gotlands län, men fortsatte i Skåne län. Regionförbunden har under försöksperioden rapporterat fördelningen av medlen och dessa har redovisats per konstområde, vilket fortfarande gäller för Skåne län. En viss osäkerhet vid klassificeringarna har uppstått vid bedömning av vilka bidrag som kan hänvisas till ett visst län. Kulturrådets bidragsstatistik särskiljer exempelvis fria teateroch musikgrupper som huvudsakligen turnerar utanför sitt hemlän. Bidrag till sådana grupper hänförs till kategorin nationella bidrag. Förändringar och skillnader mellan åren i andelen nationellt bidrag kan till viss del hänföras till denna osäkerhet i klassificeringen. 13

14 Tabell 5. Kulturrådets bidrag år 2004: belopp (tkr), andelar (procent) och kronor per invånare! Bidrag Folkmängd Län tkr andel (%) Antal andel (%) kr/invånare Stockholms län ,9 1 invånare ,8 67,0 Uppsala län , ,4 114,2 Södermanlands län , ,9 81,0 Östergötlands län , ,6 154,1 Jönköpings län , ,7 64,3 Kronobergs län , ,0 179,0 Kalmar län , ,6 89,7 Gotlands län , ,6 443,8 Blekinge län , ,7 136,5 Skåne län , ,9 141,9 Hallands län , ,1 74,1 Västra Götalands län , ,9 181,3 Värmlands län , ,0 144,9 Örebro län , ,0 121,2 Västmanlands län , ,9 111,2 Dalarnas län , ,1 101,9 Gävleborgs län , ,1 127,9 Västernorrlands län , ,7 160,5 Jämtlands län , ,4 189,4 Västerbottens län , ,9 255,3 Norrbottens län , ,8 130,8 Totalt regionalt , ,0 128,1 Regionalt ,4 128,1 Nationellt ,1 32,8 Internationellt ,5 2,5 Totalt ,0 163,5 1 Totalt bidrag avser löpande bidragsgivning samt Forskning och utbildning mm. Vissa bidrag av nationell karaktär har exkluderats varför summorna ej överensstämmer med Kulturrådets årsredovisning De regionala bidragen Av Kulturrådets bidrag år 2004 på drygt miljoner kronor redovisas miljoner som regionala bidrag. Den länsvisa fördelningen presenteras i Tabell 5. Räknat per invånare fick Gotlands län det största bidraget, 444 kronor. Därefter följer Västerbottens län (255 kronor), Jämtlands län (189 kronor), Västra Götalands län (181 kronor) och Kronobergs län (179 kronor). Det lägsta beloppet noteras för Jönköpings län (64 kronor). Det genomsnittliga värdet för de bidrag som fördelats regionalt var 128 kronor per invånare. Om även nationella och internationella bidrag räknas in, blir den genomsnittliga fördelningen 163 kronor per invånare. I antal kronor gick den största bidragssumman till Västra Götalands län (276 miljoner kronor) följt av Skåne län (165 miljoner kronor), Stockholms län (126 miljoner kronor) och Västerbottens län (66 miljoner kronor). För många län ligger bidragsandelarna i proportion med befolkningsandelarna. Men i län med liten befolkning kan små skillnader i bidragsstorlek innebära stora skillnader avseende bidragsbelopp per invånare För Stockholms län är andelen av stödbeloppet mindre än andelen av folkmängden, medan motsatsen gäller för Västra Götalands län, Skåne län och Västerbottens län. För Västerbottens län är andelen av de regionalt fördelade bidragen dubbelt så stor (6 procent) som länets andel av befolkning i landet (3 procent). 14

15 Tabell 6. Kulturrådet. Andel av bidrag (procent) samt kronor per invånare år 2001, 2002, 2003 och 2004 andel (%) kr/invånare Län Stockholms län 9,7 10,5 13,1 10,9 11, Uppsala län 3,2 3,0 3,1 3,0 3, Södermanlands län 2,0 1,9 2,0 1,8 1, Östergötlands län 5,6 5,5 4,3 5,6 5, Jönköpings län 2,7 2,6 2,4 1,8 2, Kronobergs län 3,0 3,0 2,8 2,8 2, Kalmar län 2,4 2,1 2,1 1,8 2, Gotlands län 1,8 1,6 2,0 2,2 1, Blekinge län 1,3 1,3 1,3 1,8 1, Skåne län 14 13,3 15,4 14,3 14, Hallands län 2,0 2,1 2,1 1,8 2, Västra Götalands län 22,3 24,1 22,2 23,9 23, Värmlands län 3,4 3,6 3,6 3,4 3, Örebro län 3,1 2,8 2,3 2,9 2, Västmanlands län 2,6 2,5 2,4 2,5 2, Dalarnas län 2,6 2,5 2,6 2,4 2, Gävleborgs län 3,4 3,1 2,1 3,1 2, Västernorrlands län 3,5 3,7 3,5 3,4 3, Jämtlands län 2,2 2,1 2,2 2,1 2, Västerbottens län 5,8 5,8 5,8 5,7 5, Norrbottens län 3,2 3,0 2,7 2,9 3, Totalt regionalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Regionalt 75, ,0 78,4 77, Nationellt 22,9 15,9 24,8 20,1 20, Internationellt 1,7 2,1 2,2 1,5 1, Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Tabell 6 visar den länsvisa fördelningen av Kulturrådets bidrag åren Variationen mellan åren är liten och utan entydig riktning. Den länsvisa fördelningen av Kulturrådets bidrag år 2004 redovisas konstområde för konstområde i tabellerna 7 (totalbelopp) och 8 (kronor per invånare). Tabellerna 9-10b visar den procentuella fördelningen mellan länen för åren 2004, 2003 och

16 Tabell 8. Kulturrådet: Fördelning av bidrag år 2004 efter län och konstområde (kronor per invånare) Län Teater Dans Musik Bibliotek Litteratur Stockholms län 49,93 2,76 3,53 1,09 3,21 0,56 0,33 2,30 3,29 67,01 Uppsala län 48,28-47,13 3,50 1, ,48 1,32 114,19 Södermanlands län 9,82 0,11 43,47 4,10 3,93-0,52 15,24 3,83 81,02 Östergötlands län 62,37 0,48 65,71 3,75 4, ,84 3,62 154,08 Jönköpings län 1,52 0,42 36,63 3,41 4, ,45 0,38 64,32 Kronobergs län 64,17-78,37-4,55-0,32 30,43 1,12 178,96 Kalmar län 17,23-29,06 4,48 4,40-0,12 33,04 1,36 89,69 Gotlands län 76,41 1,73 246,01 13,53 5,06-1,82 90,60 8,67 443,84 Blekinge län 34,81-54,53 12,17 3, ,90 0,33 136,53 Skåne län 7,24 1,57 1,43 3,45 0,41 0,35 1,37 126,10 141,93 Hallands län 14,21 0,21 31,54 3,77 2, ,09 1,85 74,11 Västra Götalands län 108,43 1,17 40,88 2,45 4,21 0,42 0,42 20,53 2,83 181,35 Värmlands län 56,31 0,39 57,73 4,94 4,94-0,29 18,67 1,65 144,93 Örebro län 27,98-65,24 4,40 4,41 0,10-17,21 1,83 121,17 Västmanlands län 31,34 0,18 51,08 5,22 4, ,35 4,54 111,20 Dalarnas län 24,46-48,90 4,29 4, ,23 3,22 101,95 Gävleborgs län 28,52 0,66 72,06 3,87 4,32-1,36 16,42 0,72 127,93 Västernorrlands län 41,64 25,52 64,12 4,39 2,05-1,80 20,62 0,35 160,49 Jämtlands län 22,63-84,58 8,41 5,83-2,42 59,28 6,28 189,42 Västerbottens län 131,52 3,55 83,71 5,26 4,33-0,34 22,07 4,56 255,34 Norrbottens län 43,78-55,22 5,46 5,28 1,31 0,08 16,81 2,89 130,83 Totalt regionalt 49,22 1,86 36,61 2,93 3,83 0,28 0,37 14,45 18,59 128,14 Nationellt 2,30 1,78 5,31 2,63 6,60 2,00 4,04 0,59 7,59 32,82 Internationellt 0,21 0,11 0,16 0,06 0,61-0,06 0,02 1,27 2,51 Totalt 1 845,35 134, ,34 200,37 393,82 0,08 0,16 537,21 979, ,81 Bildkonst och form Museer och utställningar Kulturtidskrifter Konstområdesövergripande Totalt 16

17 Tabell 9. Kulturrådet: Fördelning av bidrag efter län och konstområde år 2004 (procent) Bildkonst och form Museer och utställningar Kulturtidskrifter Konstområdesövergripande Totalt Län Teater Dans Musik Bibliotek Litteratur Stockholms län 21,1 30,8 2,0 7,8 17,4 41,6 18,9 3,3 3,7 10,9 Uppsala län 3,3-4,3 4,0 1, ,9 0,2 3,0 Södermanlands län 0,6 0,2 3,4 4,1 3,0-4,1 3,1 0,6 1,8 Östergötlands län 5,9 1,2 8,3 5,9 5, ,4 0,9 5,6 Jönköpings län 0,1 0,8 3,7 4,3 4, ,4 0,1 1,8 Kronobergs län 2,6-4,2-2,4-1,7 4,2 0,1 2,8 Kalmar län 0,9-2,1 4,0 3,0-0,8 5,9 0,2 1,8 Gotlands län 1,0 0,6 4,3 3,0 0,8-3,2 4,0 0,3 2,2 Blekinge län 1,2-2,5 6,9 1, ,6-1,8 Skåne län 1,9 10,9 0,5-11,6 18,8 12,3 1,2 87,4 14,3 Hallands län 0,9 0,4 2,7 4,1 2, ,4 0,3 1,8 Västra Götalands län 37,2 10,6 18,9 14,1 18,6 25,5 19,2 24,0 2,6 23,9 Värmlands län 3,5 0,6 4,8 5,1 3,9-2,4 3,9 0,3 3,4 Örebro län 1,7-5,4 4,6 3,5 1,1-3,6 0,3 2,9 Västmanlands län 1,8 0,3 4,0 5,2 3, ,9 0,7 2,5 Dalarnas län 1,5-4,1 4,5 3, ,4 0,5 2,4 Gävleborgs län 1,8 1,1 6,0 4,1 3,5-11,4 3,5 0,1 3,1 Västernorrlands län 2,3 37,1 4,7 4,1 1,5-13,3 3,9 0,1 3,4 Jämtlands län 0,7-3,3 4,1 2,2-9,4 5,8 0,5 2,1 Västerbottens län 7,6 5,4 6,5 5,1 3,2-2,7 4,4 0,7 5,7 Norrbottens län 2,5-4,2 5,2 3,9 13,1 0,6 3,3 0,4 2,9 Totalt regionalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Nationellt 4,4 47,5 12,6 46,7 59,8 87,7 90,5 3,9 27,6 20,2 Internationellt 0,4 3,0 0,4 1,2 5,5 1-1,3 0,1 4,6 1,2 Totalt Inkluderar litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA). 17

18 Tabell 10. Kulturrådet: Fördelning av bidrag år 2003 efter län och konstområde (procent) Bildkonst och form Museer och utställningar Kulturtidskrifter Konstområdesövergripande Totalt Län Teater Dans Musik Bibliotek Litteratur Stockholms län 18,8 18,4 5,9 22,9 22,9-14,2 6,4 22,6 13,1 Uppsala län 2,9 3,3 3,8 1,3 1,3-0,7 2,6 3,9 3,1 Södermanlands län 0,0 0,9 3,9 2,1 2,1-7,0 2,7 6,5 2,0 Östergötlands län 5,2 0,1 3,4 2,0 2,0-3,0 3,8 2,5 4,3 Jönköpings län 1,4 0,2 3,5 1,6 1, ,8 3,6 2,4 Kronobergs län 2,1-3,8 1,7 1, ,6-2,8 Kalmar län 0,9-2,3 1,7 1,7-0,5 5,5 1,7 2,1 Gotlands län 0,8 0,4 3,4 0,6 0,6-2,3 3,3-2,0 Blekinge län - - 2,8 2,8 2, ,7-1,3 Skåne län 14,9 44,1 17,2 11,1 11,1-9,3 10,8 12,5 15,4 Hallands län 0,8 0,8 3,1 0,5 0,5-2,7 4,0 2,2 2,1 Västra Götalands län 32,3 6,9 9,7 27,3 27,3-24,6 20,7 12,6 22,2 Värmlands län 2,7 1,2 5,4 5,7 5,7-1,9 3,7 0,4 3,6 Örebro län 1,0 0,8 3,7 2,0 2,0-3,0 2,9 1,7 2,3 Västmanlands län 1,5 0,9 3,4 1,6 1,6-2,7 2,5 6,6 2,4 Dalarnas län 1,7 0,8 3,7 4,2 4,2-2,7 2,8 5,5 2,6 Gävleborgs län 1,4 0,2 2,2 2,3 2,3-4,7 3,2 3,5 2,1 Västernorrlands län 1,8 18,5 4,7 1,7 1,7-4,9 3,2 2,4 3,5 Jämtlands län 0,3-3,8 2,5 2,5-3,4 4,9 3,5 2,2 Västerbottens län 6,3 1,6 7,2 1,6 1,6-5,5 3,8 4,6 5,8 Norrbottens län 2,2 1,1 3,1 2,7 2,7-6,8 3,0 3,8 2,7 Totalt regionalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0-100,0 100,0 100,0 100,0 Nationellt 11,4 29,1 29,2 77,0 77,0 100,0 64,3 2,4 62,9 24,8 Internationellt 0,3 3,1 1,5 10,9 10,9 1-3,2 0,1 17,9 2,2 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 Inkluderar litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA). 18

19 Tabell 11. Kulturrådet: Fördelning av bidrag år 2002 efter län och konstområde (procent) Län Teater Dans Musik Bibliotek Litteratur Bildkonst och form Museer och utställningar Kulturtidskrifter Konstområdesövergripande Totalt Stockholms län 18,0 55,5 1,8 12,2 18,3-32,5 2,9 12,6 10,5 Uppsala län 2,5 0,7 3,8 2, ,7 3,1 2,4 3,0 Södermanlands län 0,4-3,1 3, ,5 2,9 1,8 1,9 Östergötlands län 5,3-6,6 4, ,2 4,2 5,8 5,5 Jönköpings län 1,5 0,5 3,3 3,6 1,6-0,6 4,1 0,6 2,6 Kronobergs län 2,1-3,5 4, ,3 4,2 1,6 3,0 Kalmar län 1,0-2,5 3,1 2,5-6,7 4,0 2,1 2,1 Gotlands län 0,5-2,5 1, ,8 2,4 1,6 1,6 Blekinge län 0,5 2,2 1, ,3 3,2 1,3 1,3 Skåne län 16,3 18,7 12,3 9,7 13,4-14,4 7,8 8,0 13,3 Hallands län 0,9-2,4 4,4 4,3-0,2 4,3 3,6 2,1 Västra Götalands län 30,9 18,1 18,5 14,3 16,0-23,3 23,3 14,6 24,1 Värmlands län 3,0 0,6 4,1 4,4 8,0-1,5 3,7 5,2 3,6 Örebro län 1,3 1,0 4,6 3,5 0,8-0,5 3,4 3,3 2,8 Västmanlands län 1,3 0,5 3,6 3,7 1, ,8 7,0 2,5 Dalarnas län 1,3-3,4 4,6 2,0-0,4 3,3 4,2 2,5 Gävleborgs län 1,3-5,1 3,8 12,4-2,6 3,5 2,6 3,1 Västernorrlands län 3,0 1,9 4,7 3,6 2,3-2,4 3,6 2,3 3,7 Jämtlands län 0,4-2,4 2,6 9,7-1,4 5,7 4,5 2,1 Västerbottens län 6,8 1,0 5,7 4,0 6,5-1,8 4,3 5,1 5,8 Norrbottens län 2,0 1,1 3,6 4,5 1,0-1,9 3,2 9,4 3,0 Totalt regionalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0-100,0 100,0 100,0 100,0 Nationellt 4,7 39,7 6,8 16,5 93,4 100,0 67,6 1,1 54,9 15,9 Internationellt 0,7 1,6 1,6 0,3 0,3 1-1,3 0,1 22,8 2,1 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 Inkluderar litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA). 19

20 Riksantikvarieämbetet Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är den centrala förvaltningsmyndigheten för frågor som rör kulturmiljö och kulturarvet. Huvudkontoret ligger i Stockholm, men avdelningar för arkeologiska undersökningar finns även i Uppsala, Örebro, Örnsberg, Lund, Mölndal och Linköping Riksantikvarieämbetet har som centrala uppgifter att bygga upp och förmedla kunskapen om kulturarvet och kulturmiljön, utveckla nya arbetsmetoder och finna nya sätt att samarbeta kring frågor som rör kulturarv, människa och samhälle. Den regionala redovisningen från RAÄ i tabellerna omfattar bidrag till kulturmiljövård åren Anslaget 28:26 (Bidrag till kulturmiljövård) är kulturmiljövårdens viktigaste ekonomiska styrinstrument och det största anslaget som RAÄ förfogar över. Anslaget fördelas till länsstyrelserna för ändamålen byggnadsvård, fornvård, kulturlandskapsvård och arkeologiska åtgärder. Det inte är inte relevant att visa eller tolka ut ett regionalt utfall för anslagen 28:25 (Riksantikvarieämbetet), 28:30 (Forsknings och utvecklingsinsatser inom kulturområdet) eller 28:37 (bidrag till regionala museer i Skåne län) eftersom dessa anslag inte är avsedda för fördelning till alla län. Sett över hela perioden 2004 gick de största andelarna av bidragen till kulturmiljövård till Västra Götalands län och Stockholms län med 12 respektive 11 procent. År 2004 var Västra Götalands län största bidragsmottagare. Därefter följde Skåne län, Stockholms län, Västmanlands län och Gävleborgs län. Att Västmanlands län hamnar bland de största bidragsmottagarna beror på att länet hade en stor arkeologisk undersökning vid bostadsbyggande under Gotlands län fick det största beloppet räknat per invånare, vilket reflekterar ett speciellt bidrag till vård av kyrkor och på underhållsbehovet för ett stort antal medeltida byggnader. Det speciella bidraget till vård av kyrkor minskas successivt på grund av den kyrkoantikvariska ersättningen. De 3 storstäderna har lägst nivåer på bidrag per invånare, med Stockholms län allra lägst. Tabell 12. Riksantikvarieämbetet. Bidrag till kulturmiljövård åren 2004 (tkr) Län Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Riket totalt

21 Tabell 13. Riksantikvarieämbetet. Bidrag till kulturmiljövård åren 2004 (procent) Län Stockholms län 19,7 11,5 12,1 10,6 7,3 8,5 7,0 10,7 Uppsala län 4,0 3,9 3,6 2,9 2,8 4,8 4,3 3,8 Södermanlands län 1,9 2,3 4,0 2,8 4,2 4,0 2,8 3,2 Östergötlands län 4,7 4,8 3,7 3,6 3,7 3,9 3,5 4,0 Jönköpings län 2,9 3,2 3,2 4,1 4,4 4,9 5,0 4,0 Kronobergs län 2,1 2,7 2,2 2,6 2,8 3,4 3,8 2,8 Kalmar län 3,8 4,3 3,6 3,9 4,8 4,6 4,5 4,2 Gotlands län 6,8 4,5 5,1 4,8 5,2 3,7 3,8 4,8 Blekinge län 2,3 1,9 3,3 3,4 3,0 2,3 2,8 2,7 Skåne län 4,5 6,2 5,4 5,6 4,6 8,4 7,8 6,1 Hallands län 7,1 5,2 4,4 5,1 4,5 4,9 5,1 5,2 Västra Götalands län 11,6 14,9 12,8 11,4 10,5 9,5 10,7 11,7 Värmlands län 3,0 2,9 3,0 2,8 2,3 2,5 4,3 3,0 Örebro län 3,7 3,5 4,4 4,3 4,4 3,2 4,0 3,9 Västmanlands län 4,3 4,1 5,6 4,5 4,4 4,7 6,4 4,8 Dalarnas län 3,6 4,6 3,1 4,6 3,8 4,3 4,6 4,1 Gävleborgs län 2,7 5,5 7,0 8,2 12,1 8,3 5,6 7,2 Västernorrlands län 2,7 3,3 3,0 2,4 4,2 3,2 4,0 3,3 Jämtlands län 3,2 3,4 3,2 4,3 3,7 3,5 3,0 3,5 Västerbottens län 2,3 3,1 3,0 3,5 3,1 3,9 2,8 3,1 Norrbottens län 3,0 4,3 4,3 4,3 4,3 3,4 4,2 4,0 Riket totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Tabell 14. Riksantikvarieämbetet. Bidrag till kulturmiljövård 2004 (kronor per invånare) Län Stockholms län 22,30 20,81 15,05 13,40 10,52 12,30 9,20 Uppsala län 27,43 43,78 27,41 22,48 25,21 42,96 35,57 Södermanlands län 15,24 29,76 35,66 25,44 43,08 41,42 26,29 Östergötlands län 22,95 37,76 20,13 20,28 23,95 25,44 20,99 Jönköpings län 18,15 31,86 21,88 29,01 35,84 40,44 37,32 Kronobergs län 23,30 48,99 28,59 34,60 41,78 52,08 52,94 Kalmar län 32,39 58,76 34,68 38,59 54,72 53,05 47,10 Gotlands län 239,66 253,06 202,12 194,54 243,81 173,22 163,47 Blekinge län 30,78 41,99 49,07 53,21 53,66 41,93 45,90 Skåne län 8,03 18,13 10,79 11,40 10,69 19,78 16,68 Hallands län 52,86 62,29 36,37 42,91 43,32 47,56 44,91 Västra Götalands län 15,75 32,66 19,31 17,65 18,69 16,95 17,39 Värmlands län 21,50 33,73 24,96 23,94 23,00 24,65 39,19 Örebro län 27,46 41,12 36,52 36,82 43,04 32,03 36,47 Västmanlands län 33,56 51,82 49,61 40,36 45,69 48,46 61,05 Dalarnas län 25,64 53,12 24,80 38,71 37,11 42,31 41,31 Gävleborgs län 19,46 64,32 56,38 67,93 116,80 81,59 50,12 Västernorrlands län 21,64 43,23 27,14 22,95 45,99 35,69 40,78 Jämtlands län 49,00 84,34 55,86 77,41 77,45 74,43 58,84 Västerbottens län 18,31 39,66 26,96 31,39 33,01 41,28 26,97 Norrbottens län 23,37 54,58 37,71 38,96 45,31 36,48 40,77 Riket totalt 22,80 36,82 25,45 25,99 29,99 30,16 27,51 21

22 Riksarkivet Riksarkivet (RA) är central förvaltningsmyndighet för arkivfrågor samt chefsmyndighet för landsarkiven. Riksarkivets huvuduppgifter är att främja en god arkivhantering samt att bevara, vårda, tillhandahålla och levandegöra arkivmaterial. Stadsarkivet i Stockholm (SSA), Stadsarkivet i Malmö (MSA) och Värmlandsarkiv (VA) har annan huvudman än staten, men har genom avtal med staten fått i uppdrag att sköta vissa statliga arkivuppgifter. Landsarkivet i Uppsala (ULA), Landsarkivet i Vadstena (VaLA), Landsarkivet i Lund (LLA) och Landsarkivet i Härnösand (HLA) är arkivmyndigheter för fler län än det egna. De tar emot arkivhandlingar från statliga, regionala och lokala myndigheter samt enskilda inom sina respektive distrikt. Krigsarkivet (KrA) ingår sedan 1995 i RA och tar emot material från hela försvarssektorn. Svensk arkivinformation (SVAR) tillhandahåller framför allt mikrokortkopior av arkivmaterial från Riksarkivet och landsarkiven, dels på plats i forskarsal, dels genom försäljning och uthyrning, det senare främst via folkbiblioteken. Mediakonverteringscentrum (MKC) ansvarar för skanning av arkivmaterial i stor skala, såväl internt åt landsarkiven som åt externa beställare, framför allt Lantmäteriet. Tabell 15. Riksarkivet och landsarkiven. Kostnadsfördelning 2004 (tkr) Län Landsarkiv/enhet Stockholms län Riksarkivet (RA) Stadsarkivet i Stockholm (SSA) Uppsala län Landsarkivet i Uppsala (ULA) Östergötlands län Landsarkivet i Vadstena (VaLA) Gotlands län Landsarkivet i Visby (ViLA) Skåne län Landsarkivet i Lund (LLA) Stadsarkivet i Malmö (MSA) Västra Götalands län Landsarkivet i Göteborg (GLA) Värmlands län Värmlandsarkiv (VA) Västernorrlands län Landsarkivet i Härnösand (HLA) Svensk arkivinformation (SVAR) Arkion Mediakonverteringscentrum (MKC) Jämtlands län Landsarkivet i Östersund (ÖLA) Riket totalt Kostnaden år 1999 inklusive Stadsarkivet i Malmö (MSA) 2 Enhet inom Riksarkivet. 3 Enhet inom Riksarkivet; ingår från och med år 2003 i redovisningen av SVAR. 4 Enhet inom Riksarkivet; ingick till och med år 2002 i redovisningen av SVAR. MKC:s verksamhet expandrade kraftigt under år Tabell 16. Riksarkivet och landsarkiven. Kostnadsfördelning 2004 (procent) Län Landsarkiv/enhet Stockholms län Riksarkivet (RA) 52,2 49,5 48,9 44,5 45,6 43,5 44,9 46,6 Stadsarkivet i Stockholm(SSA) 3,0 3,3 3,0 2,7 2,5 3,0 3,0 2,9 Uppsala län Landsarkivet i Uppsala (ULA) 7,4 8,1 8,4 8,0 7,8 7,1 6,5 7,5 Östergötlands län Landsarkivet i Vadstena (VaLA) 6,1 7,7 7,1 7,2 7,3 6,9 6,3 6,9 Gotlands län Landsarkivet i Visby (ViLA) 1,6 1,7 1,8 1,7 1,5 1,4 1,4 1,6 Skåne län Landsarkivet i Lund (LLA) 1 4,6 4,3 5,5 5,8 5,3 6,6 5,8 5,5 Stadsarkivet i Malmö (MSA) 0,2-0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 Västra Götalands län Landsarkivet i Göteborg (GLA) 7,8 7,8 7,9 7,6 7,8 7,3 6,9 7,5 Värmlands län Värmlandsarkiv (VA) 0,9 1,0-0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 Västernorrlands län Landsarkivet i Härnösand (HLA) 7,4 7,8 7,7 8,3 9,7 9,5 9,3 8,7 Svensk arkivinformation (SVAR) 2 6,9 6,7 6,1 10,2 8,7 6,5 6,1 7,3 Arkion ,4 0,6 0, ,2 Mediakonverteringscentrum (MKC) ,2 6,9 2,2 Jämtlands län Landsarkivet i Östersund (ÖLA) 2,0 2,0 2,0 2,3 2,2 2,1 1,9 2,1 Riket totalt 100,0 100,0 99,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 Kostnadsandelen år 1999 inklusive Stadsarkivet i Malmö (MSA) 2 Enhet inom Riksarkivet. 3 Enhet inom Riksarkivet; ingår från och med år 2003 i redovisningen av SVAR. 4 Enhet inom Riksarkivet; ingick till och med år 2002 i redovisningen av SVAR. MKC:s verksamhet expandrade kraftigt under år

23 RA förvarar material från centrala myndigheter, vars verksamhet oftast omfattar hela landet. Även enskilt material tas emot, främst material av riksintresse. RA redovisar dels den reguljära verksamheten inom arkivverket uppdelad på regioner, dels bidrag till enskilda arkiv fördelade på län. I kostnadstabellerna 15 och 16 upptas endast kostnader som täcks med anslag samt intäkter under anslag. Stor verksamhet finansieras även med bidrag, inte minst lönebidrag. Tabell 16 visar att 45 procent av kostnaderna för arkivorganisationen år 2004 avsåg central verksamhet. År 1998 var andelen drygt 52 procent och 47 procent för hela perioden Tabell 17. Riksarkivet och landsarkiven. Vissa statistikuppgifter 2004 Landsarkiv/ Antal Antal Antal framtagna Antal Visningar /användarutb., Län enhet forskarbesök forskarplatser volymer utställningar antal grupper Stockholms län RA SSA Uppsala län ULA Östergötlands län VaLA Gotlands län ViLA Skåne län LLA MSA Västra Götalands län GLA Värmlands län VA Västernorrlands län HLA SVAR Jämtlands län ÖLA Riket totalt Tabell 18. Riksarkivet och landsarkiven. Vissa statistikuppgifter 2004 (procent) Landsarkiv/ Andel Andel Andel framtagna Andel Visningar /användarutb., Län enhet forskarbesök forskarplatser volymer utställningar andel grupper Stockholms län RA 30,0 25,3 24,3 22,2 32,5 SSA 7,1 11,8 22,6 5,6 6,9 Uppsala län ULA 11,6 8,6 10,1 7,4 4,3 Östergötlands län VaLA 5,9 4,8 10,2 1,9 7,7 Gotlands län ViLA 3,4 5,4 3,9 7,4 1,2 Skåne län LLA 10,3 12,6 8,1 11,1 8,1 MSA 5,3 2,1 1,4 3,7 14,2 Västra Götalands län GLA 11,8 9,5 9,3 3,7 6,9 Värmlands län VA 4,1 4,6 2,3 3,7 3,7 Västernorrlands län HLA 3,8 7,2 5,2 14,8 5,0 SVAR 2,9 5,2-7,4 4,7 Jämtlands län ÖLA 3,8 2,9 2,6 11,1 4,9 Riket totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Verksamhetsstatistiken i tabellerna visar exempelvis att runt 70 procent av forskarbesöken gjordes utanför Stockholms län. Det gäller såväl år 2004 som hela perioden Tabellerna visar länsvis fördelning av bidrag till enskilda arkiv. Sedan 1999 har bidragen till regionalt verksamma arkiv varit större än till rikstäckande arkiv. Mellan 2003 och 2004 ökade differensen från 617 tkr till 900 tkr. 23

kulturen i siffror 2008#7 kulturens finansiering 2007

kulturen i siffror 2008#7 kulturens finansiering 2007 kulturen i siffror kulturens 8#7 finansiering 7 Cultural funding 7 Kulturens finansiering 7 Swedish Arts Council Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Förfrågningar: Elin Jakobsson, tel. 8 59 64 43 Printed

Läs mer

Årsredovisning 2012 KUR 2013/104

Årsredovisning 2012 KUR 2013/104 Årsredovisning 2012 KUR 2013/104 INNEHÅLL Förord... 4 RESULTATREDOVISNING... 5 Resultatredovisningens principer och metoder... 5 Kulturrådets uppdrag, resurser och organisation... 6 Kulturrådets uppdrag...

Läs mer

Samhällets utgifter för kultur 2012 2013

Samhällets utgifter för kultur 2012 2013 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Samhällets utgifter för kultur 2012 2013 Kulturfakta 2014:2 Postadress: Box 120 30, 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se

Läs mer

Statens kulturråd. Kulturstatistik 2002

Statens kulturråd. Kulturstatistik 2002 Statens kulturråd Kulturstatistik 2002 2002 Statens kulturråd Printed in Sweden by Berlings Skogs, Trelleborg 2002 OMSLAG Pangea design ISBN 91-85603-71-6 FÖRFRÅGNINGAR Sten Månsson, tfn 08-519 264 56

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

bibliotek 2009 Kulturen i siffror 2010:4

bibliotek 2009 Kulturen i siffror 2010:4 bibliotek 2009 Kulturen i siffror 2010:4 Libraries 2009 Bibliotek 2009 Swedish Arts Council Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Förfrågningar: Cecilia Ranemo, tel. 08 519 264 32 Printed in Sweden by Elanders

Läs mer

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 Innehåll Förord..........................................................

Läs mer

Besöksutveckling för de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål 2013

Besöksutveckling för de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål 2013 sutveckling för de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål 213 Redovisning av regeringsuppdrag 214-4-3 Reviderad 214-5-7 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund...

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

STATENS KULTURRÅD ÅRSREDOVISNING 2005

STATENS KULTURRÅD ÅRSREDOVISNING 2005 STATENS KULTURRÅD ÅRSREDOVISNING 2005 Statens kulturråd, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Statens kulturråd

Läs mer

bild och form 2009 Kulturen i siffror 2010:5

bild och form 2009 Kulturen i siffror 2010:5 bild och form 2009 Kulturen i siffror 2010:5 Bild och form 2009 Swedish Arts Council Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Förfrågningar: Ewa Dahlberg, tel. 08 519 264 50; Birgitta Modigh, tel. 08 519 264

Läs mer

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 Bild omslag: Akvarellmuseet, foto: Kalle Sanner Statens kulturråd 2010 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-74-8 Statens kulturråd, Box

Läs mer

Bibliotek 2010. Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek

Bibliotek 2010. Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek Bibliotek 2010 Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek Biblioteksstatistik 2010 Denna publikation är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt

Läs mer

Betänkande av Kulturutredningen

Betänkande av Kulturutredningen Betänkande av Kulturutredningen Kulturpolitikens arkitektur Stockholm 2009 SOU 2009:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Konstnärsnämnden. ISBN 978-91-978001-7-4 D-nr.: KN 2015/246 Ansvarig utgivare: Gunilla Kindstrand

Konstnärsnämnden. ISBN 978-91-978001-7-4 D-nr.: KN 2015/246 Ansvarig utgivare: Gunilla Kindstrand Årsredovisning 2014 Konstnärsnämnden ISBN 978-91-978001-7-4 D-nr.: KN 2015/246 Ansvarig utgivare: Gunilla Kindstrand Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm Tel: 08-50 65 50 00 Fax: 08-50

Läs mer

folkbibliotek 2008 Kulturen i siffror 2009:2

folkbibliotek 2008 Kulturen i siffror 2009:2 folkbibliotek 2008 Kulturen i siffror 2009:2 Public Libraries 2008 Folkbibliotek 2008 Swedish Arts Council / Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Förfrågningar: Cecilia Ranemo, tel. 08 519 264 32 Printed

Läs mer

Resultatredovisning 2007

Resultatredovisning 2007 Resultatredovisning 2007 Innehållsförteckning Förord...4 1. Övergripande verksamhetsmål...5 a) Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv... 5 b) Ett barnperspektiv... 5 c) Internationellt och interkulturellt

Läs mer

Bibliotek 2011. Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek

Bibliotek 2011. Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek Bibliotek 2011 Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek Biblioteksstatistik 2011 Denna publikation är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt

Läs mer

Boverket. Boverkets årsredovisning 2008

Boverket. Boverkets årsredovisning 2008 Boverket Boverkets årsredovisning 2008 1 Boverkets årsredovisning 2008 Boverket februari 2009 2 Titel: Boverkets årsredovisning 2008 Utgivare: Boverket, februari 2009 Upplaga: 1 Antal: 500 Tryck: Boverket

Läs mer

Besöksutveckling för museer 2012

Besöksutveckling för museer 2012 Besöksutveckling för museer 212 Redovisning av regeringsuppdrag 213-4-3 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Uppdraget... 5 Om källor till osäkerheter och tolkningsmöjligheter... 6 Publikundersökningar...

Läs mer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se

Läs mer

Resultatredovisning 2006

Resultatredovisning 2006 Resultatredovisning 2006 Innehållsförteckning Förord...3 1. Stöd till regionala resurscentrum för film och video...4 a) Bidragsgivningens fördelning...4 b) Analys av bidragsgivningens effekter för filmverksamheten

Läs mer

Konstnärsnämnden ISBN 978-91-977435-0-1

Konstnärsnämnden ISBN 978-91-977435-0-1 Konstnärsnämnden ISBN 978-91-977435-0-1 Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm Tel: 08-50 65 50 00 Fax: 08-50 65 50 90 E-post: info@konstnarsnamnden.se Hemsida: www.konstnarsnamnden.se Illustrationer:

Läs mer

Kulturen i Värmland 2011

Kulturen i Värmland 2011 Kulturen i Värmland 2011 Rapport nr 6, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Text och faktasammanställning: Ulf Nordström, Region Värmland Foto framsida av Mats Bäcker från Wermland Operas

Läs mer

Redovisning länskonsulenternas verksamhet

Redovisning länskonsulenternas verksamhet Cajsa Anufrijeff Röhr Avdelningen för kommunikation och utveckling 2007-06-29 Dnr KUR2007/2815 Redovisning länskonsulenternas verksamhet 1 Uppdraget I regleringsbrevet för 2007 fick Kulturrådet i uppdrag

Läs mer

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia Slutrapport till regeringen avseende projektet Hus med historia 2 Riksantikvarieämbetet den 18 mars 2013 Storgatan 41 114 84 Stockholm www.raa.se riksant@raa.se Dnr 301-3626-2012 3 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Kultur, medier, 17 trossamfund och fritid

Kultur, medier, 17 trossamfund och fritid Kultur, medier, 17 trossamfund och fritid Förslag till statens budget för 2014 Kultur, medier, trossamfund och fritid Innehållsförteckning 1 2 3 4 Förslag till riksdagsbeslut... 13 Lagförslag... 17 2.1

Läs mer

STATENS KULTURRÅDS BUDGETUNDERLAG FÖR ÅREN 2005 2007. Dnr KUR 2004/292-21

STATENS KULTURRÅDS BUDGETUNDERLAG FÖR ÅREN 2005 2007. Dnr KUR 2004/292-21 STATENS KULTURRÅDS BUDGETUNDERLAG FÖR ÅREN 2005 2007 Dnr KUR 2004/292-21 Kopia till Finansdepartementet (4) Riksdagens utredningstjänst (9) Riksrevisionen (2) Statskontoret (2) Arbetsgivarverket (2) Ekonomistyrningsverket

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 OE 29 SM 1301 Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011 Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 I korta drag Det offentliga stod för merparten av

Läs mer