Arkitektur i psykiatrins tjänst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkitektur i psykiatrins tjänst"

Transkript

1 Arkitektur i psykiatrins tjänst av Ebba Högström bidrag till Forum för vårdbyggnads konferens 7-8 nov 2007 Människan i vård och omsorg arkitektur i psykiatrins tjänst? arkitektur och planering i psykiatrins tjänst? psykiatrin i arkitekturens tjänst? Arkitektur i psykiatrins tjänst eller arkitektur i psykiatrins tjänst? Den här texten är en presentation av mitt doktorandprojekt. Att sätta ett frågetecken efter titel är ett sätt att poängtera den pågående karaktären och att jag arbetar med en hel del frågeställnignar som inte har fått sina svar än. Men i en mening är arkitekturen alltid i tjänst hos den verksamhet som den är satt att rumsligt innesluta. Men med frågetecknet vill jag betona att jag tror att relationen mellan arkitektur och psykiatrin är mångbottnad och inte har så tydlig hierarki dem emellan. Arkitektur och planering i psykiatrins tjänst? Till titeln vill jag också lägga till ordet planering. Arkitektur och planering hänger ihop. Bakom arkitektur som byggt verk finns alltid en planering både på en övergripande nivå samhällsplanering och som organisation av fysisk struktur som stadsplanering. Psykiatrin i arkitekturens tjänst? Jag försöker problematisera grundläggande arkitektur och planeringsfrågor genom att titta på just psykiatrin som verksamhet och som idésfär. Bakom den här problematiseringen finns en lite enkel och naiv fråga: spelar arkitektur någon roll? Om svaret blir ja kommer följdfrågorna: på vilket sätt? Vilken arkitektur gör skillnad? Finns det något som är sant, handlar det om kulturskillnader eller handlar det om processen mer än estetiken?

2 Läkaren Pinel löser de sinnesjukas bojor under revolutionen i Paris. Den moderna sinnessjukvårdens början gestaltas oftas med denna episod. Målning från Bakgrund Samhällsvärderingar och uppfattningar ändras hela tiden. Moral och etik är frågor i en ständigt pågående diskussion och vad vi tycker är rätt eller fel förändras över tid. Kategori och klassificering är en viktig struktur i det moderna tänkandet och vi använder oss varje dag av begrepp som står i relation till varandra, ofta som oppositioner. Inne/ute, centrum/ periferi, ljust/mörkt, normal/onormal, naturligt/onaturligt osv. Hur man benämner olika kategorier eller grupper kan vara en spegel på hur värderingarna skiftar och i benämningen kan man ofta följa detta skifte. De psykiskt sjuka t ex har officiellt bl a kallats vansinniga, galna, sinnessjuka, mentalsjuka, psykiskt sjuka och psykiskt störda. De platser som vi ansett vara goda platser för förvaring eller behandling har också bytt namn från dårhus till sinnessjukhus till mentalsjukhus. Nu har vi kliniker som består av psykiatriska avdelningar och mottagningar, vi har behandlingshem och bostäder med särskild service. Detta speglar hur vård och behandling har förändrats. I varje skede av sin historia under de senaste hundrafemtio åren tycks mentalsjukvården just ha lämnat ett barbariskt förfl utet bakom sig och blivit på en gång mänskligare och vetenskapligare. En sådan överskattning av samtiden fi nns på många håll i den offentliga vårdens historia, men här (mentalvården) är den mera slående än någon annanstans. Det är som om man måste intala sig att man tagit avstånd från traditionen och att något alldeles nytt just tagit sin början. Ur inledning till kapitlet om mentalsjukhuset av Anders Åman, Om den offentliga vården (1976) Varje ny tid har, som Åman säger, ofta definierat sig som mer human är den tidigare. Psykiatrin under 60- och 70-talen präglas av ett sådant humaniseringssträvande. Man tog avstånd från hierarkier, betonade jämlikheten och man experimenterade med organisation och behandling. Psykofarmaka som hade klivit in på scenen på 50-talet ansåg också som en humanisering av vården och det hade förändrat miljön på sjukhusen (det blev tyst på avdelningarna läste jag någonstans). Den stora förändringen på senare tid är nedläggningen av de stora mentalsjukhusen och vi har sett hur slutenvården har

3 minskat till förmån för öppenvården. Och de gamla mentalsjukhusen är nu attraktiva miljöer som kan husera såväl kontor som bostäder. I den psykiatriska vårdens fysiska miljö, i dess byggnader och lokaler möts flera fält: arkitektur/planering som ett fält, vård/behandling som ett annat. Men här finns också lagar och utredningar och det finns debatt. Mitt projekt handlar om detta möte. Jag är intresserad av hur relationen ser ut mellan rummet, vård- och behandlingsideologin och organisationsstrukturen. Med rum menar jag rum i vid bemärkelse, både som fysiska rum, som stadsrum men även som samhällsrum. Hur har idéer om hur vården ska bedrivas materialiserats sig i den fysiska miljön? Vilken är den ideologiska bakgrunden? Och hur har den omsatts till rum, dvs som byggnad och fysisk miljö? Jag riktar fokus på den psykiatriska vården i Sverige och perspektivet är samtidshistoriskt då jag gör nedslag i två fall från 70-talet och 90-talen.

4 performativitet vad gör rummen i sig? hur rummen formar och styr? rumslig ordning upprätthåller sociala strukturer? För att komma åt frågeställningen om relationen rum - ideologi - organisation arbetar jag utifrån två begreppspar eller teman: Det första temat handlar om performativitet och representativitet. Med performativitet menar jag vad rummen gör i sig, dvs på vilket sätt den rumsliga strukturen formar och styr? Hur rumslig ordning skapar kategorier i sig själv eller hur rumslig ordning bidrar till att upprätthålla sociala strukturer (på tvärs med uttalade verksamhetsmål t ex). Tomas A Markus beskriver i sin bok Buildings and Power hur institutionsbyggnader skräddarsydda för sitt ändamål växer fram i stor skala genom och 1800-talen. Man trodde på byggnadens kraft att reformera människor, att läka och straffa eller som i fallet med skolbyggnader att forma. Man klassificerar och delar in i kategorier: som t ex vanföra, vansinniga, kriminella, lösdrivare och föräldralösa. Arkitekturen delades också in i olika typer som t ex tukthus, barnhem, fängelser, lasarett och asyler. Rumslig organisation och strikt regelverk var de medel man använde. Varje institution hade sin egen mer finmaskiga klassificering för asylernas del var det män och kvinnor för sig, sen t ex lugna, oroliga och osnygga. Markus menar att det handlade om disciplinering och reformering i syfte att få folk att internalisera själva kontrollapparaten, dvs från att vara inspärrade och totalt omhändertagna till att själva vara drivande i sin egen reformering, sin egen återanpassning. En parallell kan ju vara dagens betoning på frivilligheten i vården, den demokratiska vården, att individen själv ska ta eget ansvar och i en mening vara sin egen övervakare. Detta ansluter till Michel Foucaults teorier om makt och kunskap. Han menar att maktrelationer genomsyrar samhället och vårt tänkande men inte som en negativ kraft som kommer ovanifrån. I stället betonar han maktaspekten som produktiv och som hör ihop med vetandet och med kunskap. Makten är inte repressiv i sig - den kan vara både makt över och makt att.

5 Foucault har intresserat sig för hur makten fördelas och spatialiseras (rumsliggörs) i arkitektur och i staden. På temat disciplinering och internalisering av kontrollapparaten gör Foucault i boken Övervakning och straff (org. 1975) en analys av Panopticon (som var en sorts typbyggnad för bl a fängelser, asyler och skolor utarbetad av Jeremy Bentham i slutet av 1700-talet). Foucault använder Panopticon som en illustration över hur idén om disciplineringen omsattes i fysisk miljö. Panoptikon bestod av ett torn i mitten av en cylinder av celler. I tornet fanns fängelsechefen, osynlig för alla men kunde själv se in i alla celler. Fången såg bara tornet från sitt cellfönster och hade ingen kontakt sidledes mellan fångarna. Poängen med detta var att fången kände sig övervakad hela tiden. Det behövde inte finnas en fysisk person utan övervakningen fungerade sas av sig själv. Rummets organisation gjorde att övervakningen internaliserades hos fången. Men även vakterna skulle känna att de var iakttagna. Foucaults Panoptikon-analys har använts i arkitekturteori som ett exempel på performativ arkitektur och i psykiatrihistorien som ett exempel på den disciplinerande makten. Foucault själv menade att Panoptikon-principen inte ska kopplas ihop med någon speciell arkitektur utan är mer som ett diagram över maktrelationer och den kan anta olika fysiska former. representativitet symbolisk form hur idéer återges i arkitektur, t ex läkande vårdmiljö och hemlikhet Det andra begreppet handlar om arkitektur som representation och symbolisk form. Det handlar om byggnadens uttryck och vad det representerar. Ibland blir det som en konvention t ex hur mycket glas en byggnad består av har i modernistisk tradition representerat öppenhet, modernitet, transparens, ibland demokrati eller platt organisation. Att det också handlar om bli sedd och vara kontrollerad av andras blickar hör vanligtvis inte ihop med vad vi lägger in i begreppet glas. Föreställningar som är intressanta att titta närmare på är t ex en läkande vårdmiljö, naturen som helande kraft och ickeinstitutionslikt/hemlikhet

6 Det andra temat är institution och klinik Institution kan ju både vara en organisationsform och en byggnad. Ofta är det ju en del av den samhälleliga institutionskroppen som sas materialiserar sig och manifesterar sig i en byggnad. Man skulle kunna säga att jag tittar mot samhället genom dess institutionsbyggnader. Klinik å andra sidan har ju inte den dubbelhet som institutionen har att både vara organisation och byggnad. I dagens kontext är det en organisationsform (ofta landstingsdriven) som har sina undergrupper i form av mottagningar och avdelningar. Frågeställningar kring intitutionen och kliniken handlar om: Stad land Boende och hem, dvs vad är en institution idag och vilken form dom tar? Somatikens lokaler som grund för psykiatrin. Fördelar? Nackdelar? Förändrade organisationsformer ger andra rum eller andra rum ger förändrade organisationsformer?

7 Fallstudier Jag kommer att göra nedslag i den empiriska verkligheten genom två fallstudier som var och en representerar viktiga förändringar i psykvårdens samtidshistoria. Och tillsammans ger en bild av ett intressant utvecklingsskede. Det första fallet handlar om nackaprojektet Fallstudie 1 Ncka projetet hade man beslutat att mentalsjukhusen avvecklas. Mentalsjukvården överfördes till landstingen och bytte namn till psykiatrisk sjukvård som skulle arbeta på samma villkor som den somatiska vården. Vid denna tid fanns det ca slutenvårdsplatser (mycket internationellt sätt). Beslutet om avveckling hade försigåtts av ett flertal utredningar och principprogram under 50- och 60-talet. Man berörde öppenvård men tyngdpunkten låg på slutenvård och förankring med övrig sjukvård. Målet vara att alla kroppssjukhus skulle ha psykiatriska kliniker och att psykiatrin i och med detta skulle få en fullvärdig medicinsk status. Detta var inget svensk fenomen utan liknande utveckling pågick i Europa och i USA. Och där hade man redan i början av 60-talet startat upp Community Mental Health Centers, mentalhälsocentraler med både öppen- och slutenvård, jour- och rådgivningstjänst. Det byggde på ett samarbete mellan psykiatri, socialvård och primärvård som kom att kallas socialpsykiatri. Under denna tid var psykvården föremål för debatt och ifrågasättande. Företrädare för den sk antipsykiatrin som på olika sätt kritiserade den institutionsbundna vården fick stort genomslag i Sverige. Vid sidan av Foucaults Vansinnets historia från 1961 (sinnessjukdom som historisk betingad, en social och kulturell konstruktion) är det är en kvartett som ofta tas upp som inflytelserika i den antipsykiatriska debatten under 60- och 70- talen. Det är: Erwing Goffmanns studie av sinnessjukhuset som slutet socialt system i boken Totala institutioner (1961) som starkt

8 bidrog till utvecklingen bort från anstaltlivet. R D Laing, engelsk psykiatriker med tesen att sinnesjukdomen var rationell ur patientens synvinkel. Boken hette Det kluvna jaget (1960). Thomas Szasz The Myth of Mental Illness (1961), psykoanalytiker, om mentalsjukdom är en myt varför ska man då låsa in folk på asyler? Maxwell Jones, Det terapeutiska samhället betonade frivillighet, gemensamhet, social träning, demokratiska och decentraliserade beslut. När det terapeutiska samhället fungerat enligt intentionerna har det sociala systemet i sig blivit ett terapeutiskt medel. Så vad vi har här när 60-talet övergår till 70-tal är ett beslut om avinstitutionalisering, en antipsykiatrisk debatt och en socialpsykiatrisk ideologi under utveckling. Nackaprojektet startas 1974 som ett av de första försöken i Sverige med sk community psychiatry eller sektoriserad psykiatri. Det man ville var: att Erbjuda psykiatrisk/socialpsykiatrisk service i lokalsamhället Utvecklade öppenvårdsresurser, minimerade slutenvårdresurser Utveckla samarbetsformer med kommunen och socialtjänsten Teamarbete med olika professioner

9 Traditionell psykiatri med sin undangömda plats - antingen i ett avsides liggande skogsparti eller avsides inom ett storsjukhus - kontrasterad mot den sektoriserade psykiatrin som ligger mitt i samhället, insprängd så långt som möjligt i vanlig bebyggelse Bild och bildtext ur Clarence Crafoords bok Den möjliga och omöjliga psykiatrin, Stockholm 1987 Den psykiatriska vården skulle utgöra en tydlig del i samhället. Man skulle finnas i lokalsamhället, med psykiatriska öppenvårdsmottagningar nära befolkningen. Det finns ett uttalat samhällsperspektiv med betoning på lättillgänglighet och avdramatisering av psykisk sjukdom. Men vilka tankar fanns det om rummet och platsen? Fanns det någon koppling mellan idén om community psychiatry och lokalernas utformning? Fanns det motsättningar mellan projektets idé och strukturen på vårdavdelningen på det gamla mentalsjukhuset Långbro? Intressant är också att titta på vilken roll spelade SPRI som normativ kraft? SPRI (Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut) bildades 1968 och lades år De gav fortlöpande ut rapporter om vårdens organisation, goda exempel och utarbetade typlokaler.

10 Fallstudie 2 efter Psykädel 1995 Det andra fallet handlar om tiden efter Psykädelreformen 1995 Beslut om att genomföra den sk Psykädelreformen togs Det var en fortsättning på den omstrukturering av psykvården som hade påbörjats genom nedläggningen av mentalsjukhusen och öppenvårdens utbyggnad. Det är också en strukturförändring i och med att ansvaret nu delas mellan kommun och landsting. Behandling sker i landstingets regi där klinikerna ofta finns på kroppssjukhusen. De medicinskt färdigbehandlade i behov av stöd ska få det av kommunen. Stödet kan vara i form av ett boende med särskild service (gruppboende) eller boendestöd (en person som hjälper i det dagliga livet efter behov). Jag har ännu inte valt ett specifikt fall men frågor som är intressanta i här handlar bl a om institutionens upplösning eller kanske återtåg. Hur hanterar man balansgången mellan personlig integritet och offentlig omvårdnad, dvs balansgången mellan hem och institution? Kan man se gruppboenden som en ny sorts institution och kan man urskilja något samband mellan vilka platser som gruppboenden placeras? Arkitektoniska samband? Reformen bygger på ett nära samarbete mellan kommun och landsting kan man se att planering och arkitektur har bidragit till att främja det samarbetet? Har det ökande antalet privata vårdgivare bidragit till en förändring av vårdarkitekturen?

11 Avslutning Denna studie är ju inte klar så det är svårt att komma med några slutsatser än. Men om jag ändå ska spekulera lite i vilka tendenser som kan skönjas tycker jag att det rör sig kring vad som sker med institutionen när staten har förändrat sin roll och sitt uttryck. Institutionerna är inte längre manifesta, tydliga byggnadsverk som de var förr och då tänker jag på asyler förstås men också på postkontor, tingsrätter och rådhus. Institution som system finns kvar men är i en mening upplöst eller utspridd. Idag ser skolan som institution annorlunda ut. med den stora andel friskolor som kan lokalisera sig i vilka lokaler som helst. Förut hade vi tydliga postkontor, nu befinner sig posten inhyst i Ica.butiken eller på Seven Eleven. På samma sätt kan man titta på t ex en boendestödjare. Det är en sorts institution men som inte har ett eget rum omkring sig. Likaså mobila team som åker runt stan i sina bilar dekorerade med sitt namn. Eller psykjouren - hur hittar man den snabbt i ett akut läge? I telefonkatalogen? I en lokal på stan? Det kräver mycket av den enskilda medborgaren att hitta institutionerna och det kräver stor kunskap för att kunna ha makt över sitt eget liv (här kommer en parallell till Foucault igen). I en tid av utspridning och omformulering av institutionen är det inte konstigt om arkitekturens uttryck förändras och blir annorlunda. Arkitektrollen kanske förändras, upplöst, utspridd, vi blir inte längre inte lika tydliga som grupp, men vi är kanske verksamma på fler platser i andra roller... Förändring och omtolkning kan vara viktiga tankemodeller för hur arkitekter ska navigera i en tid då byggnadsverket som objekt kanske inte är huvuduppgiften. Eller är det en motreaktion vi kan se Psykiatrins hus och Östra sjukhuset. Ebba Högström Arkitekt SAR/MSA Doktorand KTH Institutionen för samhällsplanering och miljö Avdelningen för samhällsplanering

När psykiatrin vände sig åt samhället:

När psykiatrin vände sig åt samhället: Södertörns högskola Institutionen för historia och samtidsstudier C-uppsats 15 hp Idéhistoria Höstterminen 2012-2013 (Frivilligt: Programmet för xxx) När psykiatrin vände sig åt samhället: Om psykiatridebatt,

Läs mer

Det är mitt hem. Vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning

Det är mitt hem. Vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning Det är mitt hem Vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bild och illustrationer är skyddade

Läs mer

Samhällets stöd vid psykisk sjukdom

Samhällets stöd vid psykisk sjukdom Omsorgsutskottet Samhällets stöd vid psykisk sjukdom En beskrivning av landstingets och kommunens samlade hjälp- och stödinsatser till psykiskt sjuka och personer med psykiskt funktionshinder samt deras

Läs mer

Att bli självständig i ett socialt sammanhang

Att bli självständig i ett socialt sammanhang FoU-Södertörn skriftserie nr 57/07 Att bli självständig i ett socialt sammanhang Brukare och boendestödjares syn på arbetssätt inom socialpsykiatrin Jonas Svanström Elias Sandling ISSN 1403-8358 1 Förord

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

Mellan människor och dokument

Mellan människor och dokument Mellan människor och dokument att skapa en långsiktig samverkan mellan kommuner och psykiatri Lisbeth Lindahl Mars 2009 FoU i Väst/GR Första upplagan april 2009 Layout: Infogruppen GR 2 Sammanfattning

Läs mer

Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder

Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Förändrade verksamheter eller verksamma förändringar? Tone Engen, Anette Klippe och Per Skoglund

Läs mer

FRAMVÄXTEN AV OMSORGER GENOM BOSTAD OCH DAGLIGA VERKSAMHETER SAMT SKIFTET MELLAN TRADITIONER. Kent Ericsson

FRAMVÄXTEN AV OMSORGER GENOM BOSTAD OCH DAGLIGA VERKSAMHETER SAMT SKIFTET MELLAN TRADITIONER. Kent Ericsson FRAMVÄXTEN AV OMSORGER GENOM BOSTAD OCH DAGLIGA VERKSAMHETER SAMT SKIFTET MELLAN TRADITIONER Kent Ericsson Pedagogiska Institutionen Uppsala Universitet Uppsala FRAMVÄXTEN AV OMSORGER GENOM BOSTAD OCH

Läs mer

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 855. Kollektivboende En analys av boendeformens struktur i relation till hållbar utveckling

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 855. Kollektivboende En analys av boendeformens struktur i relation till hållbar utveckling ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 855 Kollektivboende En analys av boendeformens struktur i relation till hållbar utveckling Jessica Helander Uppsala, feb 2013 ISSN 0283-622X INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Ingenting om oss utan oss

Ingenting om oss utan oss Ingenting om oss utan oss Allmänna Arvsfondens stöd till projekt rörande människor med psykiska problem Alain Topor och Sara Holmqvist Institutionen för Socialt Arbete Stockholms Universitet, 2011 INNEHÅLL

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

PERSONLIGT OMBUD I KRISTIANSTAD

PERSONLIGT OMBUD I KRISTIANSTAD Lunds universitet Socialhögskolan SOL 061 VT-2001 PERSONLIGT OMBUD I KRISTIANSTAD BARFOTA - ADVOKAT FÖR PSYKISKT FUNKTIONSHINDRADES RÄTT I SAMHÄLLET Författare : Gunwor Nilsson Handledare: Staffan Blomberg

Läs mer

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING Innehåll LÖSNINGSFOKUSERAT SYNSÄTT... 2 LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING - GRUNDTANKAR OCH INNEHÅLL -... 4 HUR SER MAN PÅ HANDLEDNING INOM DEN LÖSNINGSFOKUSERADE MODELLEN?... 4 VAD

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

För att komma till källan måste man simma mot strömmen

För att komma till källan måste man simma mot strömmen LiU Norrköping För att komma till källan måste man simma mot strömmen En studie om Åtvidabergs kommuns roterande kommunchefskap Linda Lundberg Magisteruppsats från Utbildningsprogrammet för Samhälls- och

Läs mer

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND?

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND? Institutionen för pedagogik EN GEMENSAM VÄRDEGRUND? Förskolepedagogers föreställningar kring läroplanens övergripande mål Åsa Lobsien Annette Persson Jennie Sandberg Examensarbete 10 poäng I Lärarutbildningen

Läs mer

Föreställningar om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer

Föreställningar om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer Sahlgrenska akademin Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa/socialmedicin Det är nog skam att bli slagen men jag tror att det är ännu skamligare att slå Föreställningar om hinder och möjligheter

Läs mer

Ledarskap i hälso- och sjukvården

Ledarskap i hälso- och sjukvården Ledarskap i hälso- och sjukvården Mementor Ledarskap AB Margareta Palmberg 1 Innehållsförteckning: Ledarskap i hälso- och sjukvården Tillbakablick 3 Svensk forskning 4 Multiprofessionella organisationer

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapportserien Skilda världar Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2009:4 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-32-8

Läs mer

En diskussion om den funktionshindrades svårigheter att begära assistans med hushållsnära tjänster Problem och möjligheter med personlig assistans

En diskussion om den funktionshindrades svårigheter att begära assistans med hushållsnära tjänster Problem och möjligheter med personlig assistans Heléna Karnström Ersta Sköndal Högskola Nätverk och familjearbete/terapi Påbyggnadsutbildning i systemisk psykoterapi 2008-2010 Handledare: Ulf Hammare Examinator: Ulf Hammare En diskussion om den funktionshindrades

Läs mer

Den goda läsningen En problematisering av begreppet läsning i Bokpriskommissionens slutrapport med utgångspunkt i Michel Foucaults diskursteori

Den goda läsningen En problematisering av begreppet läsning i Bokpriskommissionens slutrapport med utgångspunkt i Michel Foucaults diskursteori MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2007:16 ISSN 1654-0247 Den goda läsningen En problematisering av begreppet

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kan man ha hälsa och samtidigt sitta i rullstol? En studie av lärares och elevers uppfattning om hälsa i gymnasieskolan

EXAMENSARBETE. Kan man ha hälsa och samtidigt sitta i rullstol? En studie av lärares och elevers uppfattning om hälsa i gymnasieskolan EXAMENSARBETE 2009:025 Kan man ha hälsa och samtidigt sitta i rullstol? En studie av lärares och elevers uppfattning om hälsa i gymnasieskolan Adam Bergholm Andreas Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning

Läs mer

Sociala arbetskooperativ- ett bättre alternativ till sysselsättning?

Sociala arbetskooperativ- ett bättre alternativ till sysselsättning? Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) Beteendevetenskapliga programmet, Social omsorg Uppsatsarbete, SSC122 Vårterminen 2009 Sociala arbetskooperativ- ett bättre alternativ till sysselsättning? En

Läs mer

Att leda kunskapsbaserad utveckling Ett kunskapsunderlag

Att leda kunskapsbaserad utveckling Ett kunskapsunderlag Att leda kunskapsbaserad utveckling Ett kunskapsunderlag Margareta Palmberg och Klara Palmberg Broryd Mementor 2014 Förord Denna skrift sammanfattar en del av det som Margareta Palmberg och Klara Palmberg

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Tidskriften för Svensk Psykiatri

Tidskriften för Svensk Psykiatri Tidskriften för Svensk Psykiatri #2 Tidskrift för Svenska Psykiatriska Föreningen och Svenska Barn- och Ungdomspsykiatriska Föreningen - maj 2006 Vad styr oss när vi ska ta ställning till tvångsvård? Skriver

Läs mer