KFUK-KFUMs scoutförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KFUK-KFUMs scoutförbund"

Transkript

1 KFUK-KFUMs scutförbund Prtkll Sammanträde Antal sidr Scutstyrelsen 31 aug-1 sept Sammanträdesplats Antal bilagr Hult, Småland 5 Närvarande med rösträtt Förhinder Ulf Klingnäs Hanna Nilssn Carin Stegen Sandra Dauksz ( , 102a, d, e, 104, 106) Anna-Karin Stenssn Henric Axeheim Albin Askman Junhede 96. Mötets öppnande Hanna Nilssn hälsar alla välkmna ch förklarar därefter sammanträdet för öppnat. 97. Mötesfrmalia a) Val av sekreterare Scutstyrelsen beslutar: att välja Albin Askman Junhede till sekreterare. b) Gdkännande av dagrdningen Scutstyrelsen beslutar: att gdkänna dagrdningen enligt förslag. 98. Gdkännande av föregående prtkll Scutstyrelsen beslutar: att gdkänna prtkllet från 16 juni respektive 17 juli. 99. Uppföljning av tidigare beslut Styrelsen gick igenm beslutsuppföljningen, se bilaga Återkmmande rapprter a) Presidierapprt Presidiet har haft ett prtkllfört telefnmöte sedan förra styrelsemöte. Presidiet tg då beslut m att amrtera hela förbundets lån ch att skicka ett andra påminnelsebrev till styrelsen för KFUK-KFUM Scutdistrikt Stckhlm/Gtland m distriktets skuld till förbundet. Se bifgat presidieprtkll, bilaga 2. b) Eknmisk rapprt med budgetuppföljning Rapprten gicks igenm. Tillades även att Maria, förbundets eknm, har gjrt ett jättebra jbb de senaste månaderna med att kmma ikapp. Eknmitjänstavtalet med KFUM Sverige diskuterades ckså. Det finns idag inget eknmitjänstavtal lkaliserat ch Albin har påtalat detta för Patrik Schröder, generalsekreterare KFUM Sverige, både i juni ch Sida 1 (7)

2 KFUK-KFUMs scutförbund Prtkll Sammanträde Antal sidr Scutstyrelsen 31 aug-1 sept Sammanträdesplats Antal bilagr Hult, Småland 5 nu i augusti. Det påtalades även för Patrik att Maria har en erhört str arbetsbelastning ch vi är frågande m hn kmmer kunna hinna med allt under resten av året ch vi efterfrågade en plan från Patrik m hur detta ska lösas. Inget knkret svar har erhållits förutm att han ska återkmma senare. Efter eknmirapprten knstaterades att det även bör göras en likviditetsbudget med scenarit för en möjlig nedgång i ALMA-försäljningen. Detta gjrde Ulf & Albin under mötet ch det knstaterades att en nedgång i ALMA-försäljningen med 10% under både 2014 ch 2015 inte påverkar likviditeten i jättestr mfattning. Scenarilikviditetsbudgeten bifgas, bilaga 3. c) Riksrverscutkmmitténs verksamhetsrapprt ROKO har haft smmaruppehåll ch drg igång arbetet nu i augusti, ROKO är även tillfrågade att representera förbundet på LSU:s årsmöte i nvember. d) ALMA Henric visade upp ett exemplar av årets almanacka ch presenterade budgeten för almanacksförsäljningen Hemsidan är nu publicerad ch det är möjligt att beställa. Finjusteringar görs närmsta veckrna. Jhanna på Graphera & Ulf diskuterar nya marknadsföringskanaler på bl,a, facebk ch annnser i tidningar. Albin rapprterade att av 2013 års försäljning har nästan alla påminnelsebrev resulterat i inbetalning. De betalda rdrar sm ligger kvar rekmmenderas att skicka till Svea Inkass för indrivning, Graphera har dubbelfakturerat mms. Dessa pengar ska förbundet få tillbaka sm kreditar på fakturrna för 2014 års almanacka. Almagruppen har gått igenm distributinsfakturrna från TMG för 2013 års försäljning ch knstaterat att förbundet har blivit fakturerade (+mms) kr för mycket. Henric har haft möte med TMG m detta ch i TMG:s svar har förbundet blivit erbjudna kr tillbaka. Henric ska ta upp detta i ytterligare ett möte tillsammans med Gustaf Haag ch Jhanna på Graphera då det var klart under första mötet vem sm hade sagt vad. Scutstyrelsen beslutar: Att uppdra åt Albin att skicka de betalda kundfakturrna sm ligger kvar till Svea Inkass för indrivning, e) Sjöb Inventering har genmförts på Sjöb ch köparna av Sjöb ska bli erbjudna att få köpa inventarierna. Hans Gerlach med kllegr har i flera mgångar tömt Sjöb på inventarier sm ska sparas eller arkiveras. Styrelsen har blivit infrmerad m att förbundet har ett förråd på GetOut i Bdafrs. Hans Gerlach har inventerat detta förråd. GetOut håller på att flytta ch detta förråd bör tömmas under hösten Tillfälliga rapprter a) Biljetterna till KFUM-Festivalen i Prag I smras hölls KFUM-festivalen i Prag dit förbundet hade köpt 50 biljetter till Early Bird-pris, ttalt kr, Under året har styrelsen försökt få klarhet i hur förbundet säljer dessa biljetter vidare. Under smmaren fick Ulf kntakt med festivalrganisatinen ch fick inte svar på denna fråga. Ulf försökte även sälja tillbaka biljetterna till festivalrganisatinen men fick tyvärr avslag på det från högsta ledningen. Sida 2 (7)

3 KFUK-KFUMs scutförbund Prtkll Sammanträde Antal sidr Scutstyrelsen 31 aug-1 sept Sammanträdesplats Antal bilagr Hult, Småland 5 b) Upplösning av distrikt Malmödistriktet är upplöst ch ingår nu i Södra Skåne Scutdistrikt. c) Utträde kårer Fsie scutkår har begärt utträde ur förbundet. Styrelsen bekräftar kårens utträde. d) Regina Albin har sagt upp avtalet ch Regina fungerar fram till årsskiftet. Reginas databas ska avslutas ch sparas ner. Scutstyrelsen beslutar Att uppdra åt Hanna att delegera arbetet med Regina-databasen till kansliet. e) KFUM Organisatinsförändring Stadgeförslaget från samrådsgruppen för nya KFUM Sverige har gått ut via KFUM Sveriges nyhetsbrev den 29:e augusti. Förbundet kmmer skicka ut samma infrmatin i ett eget nyhetsutskick till förbundets kårer september ska samrådsgruppen ha möte igen. Carin ska tillsammans med samrådsgruppen vara med på möte med Ungdmsstyrelsen i september ch möte med Riksidrttsförbundet i ktber kring samgåendet. f) Getting Tgether Creating Change Carin ch Albin har under slutet av augusti stöttat Vanessa med avslutningsrapprten till Ungdmsstyrelsen för Getting Tgether Creating Change prjektet. Rapprten skulle ha varit Ungdmsstyrelsen tillhanda senast sista juni men lämnades först in den 30:e augusti Beslutsärenden a) Kapitalplacering av förbundets överlikviditet Bakgrunden till denna punkt är att majriteten av förbundets investerade kapital var placerat i Humanfnden sm är en högriskfnd ch sm ej följde förbundets kapitalförvaltningsplicy. Vid styrelsen telefnmöte 17 juli 2013 beslutades därför att andelarna i den fnden skulle säljas. I samband med detta såldes även andelarna i den penningmarknadsfnd sm resterande kapital var investerat i, detta för att göra en grundlig översyn av överlikviditetsinvesteringar ch för att säkra förbundets likviditet inför ALMAprduktinen. Beslutsunderlaget gicks igenm, frågetecken reddes ut ch en sammanställning över de lika investeringsalternativen gjrdes med en gradering av dem på lika mråden. Se bilaga 4. För att fastställa summa av överlikviditet att investera gjrde styrelsen en likviditetsbudget med flertalet lika scenarier för att säkerställa att tillgängligt kapital för löpande kstnader inte understiger kr. Scutstyrelsen beslutar: Att förbundets överlikviditet placeras i fnder mtsvarande de tre fnderna i Gustafs förslag. Att uppdra åt Albin att teckna avtal med investeringsrådgivare. Att uppdra åt Albin att genmföra placeringen genm en fndkmmissinär ch investeringsrådgivare, exempelvis Garantum Fndkmmissin. Att investera kr i van nämnda placeringar. Sida 3 (7)

4 KFUK-KFUMs scutförbund Prtkll Sammanträde Antal sidr Scutstyrelsen 31 aug-1 sept Sammanträdesplats Antal bilagr Hult, Småland 5 b) Marknadsföringsplan ALMA 2014 Henric presenterade den marknadsföringsplan för ALMA 2014 sm Jhanna på Graphera har skrivit. Se bifgat dkument, bilaga 5. Diskussiner följde kring vad sm skulle göras ch i vilken frm. Scutstyrelsen beslutar: att genmföra följande kanaler från marknadsföringsplanen: E-pst utskick där Jhanna BE ansvarar. Ny facebksida fär almanackan samt facebk-kampanj där Jhanna BE & Ulf K ansvarar. där Ulf K ansvarar ch Jhanna BE gör materialet. Kårutskick där Ulf K ansvarar. Lärarnas tidning, nr 15 eller 16 där Jhanna BE ansvarar. Almanackspaket med sagbk för 200 kr/st där Jhanna BE ansvarar. Att uppdra åt Henric att skriva avtal med Jhanna BE kring äganderätt av bken ch fördelning av investeringskstnad & vinst av almanackspaket med sagbk. c) Kårstadgr De kårstadgr sm hade inkmmit gicks igenm. Det knstaterades att det bör göras en sammanställning över gdkända kårstadgr bland förbundets kårer. Scutstyrelsen beslutar: Att gdkänna uppdaterade stadgr för följande kårer: Flyinge Förbundskåren Hunneberg Jägarna Östersund Sölvesbrg Trekungakåren Selånger Östra Ljungby Hyllinge Härnösand Att uppdra åt Hanna att ansvara för att en sammanställning av gdkända kårstadgr görs. Sida 4 (7)

5 KFUK-KFUMs scutförbund Prtkll Sammanträde Antal sidr Scutstyrelsen 31 aug-1 sept Sammanträdesplats Antal bilagr Hult, Småland 5 d) Fördela ansvar för verksamhetsplan Verksamhetsårets verksamhetsplan gicks igenm ch ansvarsmråden fördelades. Scutstyrelsen beslutar: Att fördela ansvarsmrådena enligt följande: Struktur Hanna Samverkanspunkt med KFUM Sandra Utbildning/Ledarskap/Prgram Anna-Karin UtR-scuting Carin Medlemsservice Ulf ALMA Henric e) Försäkringar Förbundet har fått en ffert för försäkringar under kmmande försäkringsår på kr från Försäkringskmpetens, samma företag sm KFUM Sverige använder. Se bilagd ffert, bilaga 6. Scutstyrelsen beslutar: Att uppdra åt Albin att teckna försäkringsavtal med Försäkringskmpetens från ch med det datum när förbundets nuvarande försäkring slutar att gälla. f) Inventarielistan för Sjöb Den inventarielista sm har sammanställts av Hans Gerlach med kllegr gicks igenm ch prissattes. Det föreslgs att köparen erbjuds att köpa alla inventarier i klump för krnr. Scutstyrelsen beslutar: Att uppdra åt Henric att kntakta köparen för försäljning av inventarier för krnr Diskussinsärenden a) Innehåll i nästa nyhetsbrev Styrelsen diskuterade innehållet i det nyhetsbrev sm kmmer att skickas ut i början av september månad. Nyhetsbrevet kmmer bland annat innehålla infrmatin m almanacksförsäljningen, KFUMs strukturprcess, försäljningen av Sjöb samt en del annat smått ch gtt. b) ALMA 2015 Arbetet kring ALMA 2013 ch 2014 utvärderades ch ett antal punkter kring förbättringar inför ALMA 2015 knstaterades. Inför arbetet med ALMA 2015 ska arbetsuppgifter för prjektledaren förtydligas ch ny avtalsupphandling av prjektledare genmföras då avtalet med Graphera löper. Scutstyrelsen beslutar: Att uppdra åt Henric att sammanställa en arbetsbeskrivning för almanacksprjektledaren med utgång i de anteckningar sm fördes under diskussinen inför ALMA Att uppdra åt Henric att ta fram underlag för avtalsupphandling av prjektledare. Sida 5 (7)

6 KFUK-KFUMs scutförbund Prtkll Sammanträde Antal sidr Scutstyrelsen 31 aug-1 sept Sammanträdesplats Antal bilagr Hult, Småland 5 c) ALMA 2014 Prduktinen av ALMA 2014 analyserades ch det knstaterade att vi hade prducerat för få presentförpackningar. För att säkra tillgången på presentförpackade almanackr ska möjligheten att beställa ch kstnaden för fler presentförpackningar undersökas. Scutstyrelsen beslutar: Att uppdra åt Henric att undersöka möjligheten att beställa fler presentförpackningar ch kstnaden för detta. d) Reseersättning Riksmbudsmötet för KFUM Sverige Diskussin m subventin av deltagandekstnader för scutförbundets medlemmar på Riksmbudsmötet för KFUM Sverige i Örebr fördes. Olika alternativ diskuterades ch det knstaterades att en reseersättning gynnar scutförbundets medlemmar på bästa sätt. Scutstyrelsen beslutar: att förbundets medlemmar får reseersättning till Riksmbudsmötet för KFUM Sverige enligt följande: Scuter under 26 år får ersättning för resekstnader över 200 krnr med det färdsättet sm är billigast i relatin till restid. Scuter 26 år eller äldre får ersättning för kstnader över 500 krnr med det färdsättet sm är billigast i relatin till restid. Dck sm mest 2 scuter per kår. e) Svenska Scutrådets årsmöte Under Scutfrum hålls SSR:s årsmöte ch scutförbundet ska skicka tre mbud. Handlingarna gicks igenm ch det föreslgs rösta enligt SSR:s styrelses linje. Scutstyrelsen beslutar: Att utse Hanna, Henric ch Anna-Karin sm mbud för förbundet. Att ge Hanna, Henric ch Anna-Karin mandat att rösta i linje med SSR:s styrelse linje Representatin a) ROM Riksmbudsmötet för KFUM Sverige Hela styrelsen närvarar ch bende måste rdnas. Scutstyrelsen beslutar Att uppdra åt Anna-Karin att rdna med bende under ROM. b) Luftating I september hålls Luftatinget ch styrelsen ser det sm pririterat att scutförbundet är representerat där genm Riksrverscutkmmittén. Scutstyrelsen beslutar Sida 6 (7)

7 KFUK-KFUMs scutförbund Prtkll Sammanträde Antal sidr Scutstyrelsen 31 aug-1 sept Sammanträdesplats Antal bilagr Hult, Småland 5 Att uppdra åt Carin att stämma av att Riksrverscutkmmittén är representerad på Luftatinget. c) Scutfrum 2013 Tredje helgen i september hålls scutfrum ch SSR:s årsmöte i Uppsala. Under helgen bör Almanackan visas upp Övriga Frågr a) Tack till Patrik Schröder Patrik Schröder, generalsekreterare på KFUM Sverige, slutar sin anställning på den 27:e september. Han har under åren haft ett bra samarbete med förbundet ch bidragit med mycket. Ett tack ch lycka till ska riktas till hnm. Scutstyrelsen beslutar Att uppdra åt Hanna att rdna med ett krt ch en liten present till Patrik. b) Tack till Maria Fayez Maria, förbundets eknm, har gjrt ett väldigt bra jbb sen hn tillträdde ch jbbat väldigt mycket. Inför helgens styrelsemöte har hn jbbat extra mycket för att få klart halvårsrapprterna. För att visa uppskattning för hennes arbete vill styrelsen skicka ett krt + en liten present. Scutstyrelsen beslutar Att uppdra åt Carin att rdna med ett krt ch en liten present till Maria Kmmande möten Telefnmöte 6 september Fysiskt möte kt i Veberöd, Skåne. Fysiskt möte januari Mötets avslutande Hanna tackar alla för visat intresse ch förklarar mötet för avslutat. Hanna Nilssn Mötesrdförande Albin Askman Junhede Mötessekreterare Sida 7 (7)

8 Bilaga 1

9 Prtkll Scutstyrelsen _ Styrelsemöte Punkt Ämne Beslut Ansvarig Slutdatum Status Nytt slutdatum Ntering a Alma Avtal m Graphera, gällande ersättningsnivåer Almagruppen Avskriven e Anläggningar att uppdra åt Carin ch Albin att besöka fastigheten ch undersöka dess Carin/Albin Ej påbörjat e Anläggningar skick att uppdra samt åt tar KGu bilder att sm förmedla han sedan infrmatinen vidarebefrdrar m den till tillgängliga KGu Kansliet Ej påbörjat a Kansliet att fastigheten beställa ett till gegrafiskt kreditkrt åt närliggande Ingrid Greiby kårer på kansliet för att undersöka för förbundets m intresse räkning. Presidiet/Albin Avslutad c Djurhajkerna att uppdra åt Djurhajksteamet att frtsätta diskussinen med Gustaf+Richard Avslutad Persnal Arrangemangsgruppen upprätta tydligare struktur för kring en framtida backup överenskmmelse etc kring Henric Avslutad Anläggningar Teckna avtal med David ang Sjöb Henric Avslutad ALMA Ta fram excel-ark med kalkyl på försäljningsstöd Henric Pågående Sjöb Upprätta en skgsbrukplan Henric Avslutad FM prtkll Originalprtklluppföljning från FM med Anna Åkessn Ulf Avskriven Lånelöfte Ordna ett lånelöfte åt förbundet. Albin Avslutad Tackblmma Ordna avtackning till Lena Pålssn. Albin & Hanna. Avslutad d ALMA Skicka ut påminnelser betalda almanackr Kansliet Avslutad e Sjöb Begära in ev. dkumentatin från Ulf Franssn rörande Sjöb Gustaf Avslutad e Sjöb Avtal med Enigma Richard Avslutad d varumärke Kmminicera ut rapprt gällande återremiss av prpsitin Kmmunikatinsgr. Avslutad e Revisr ta in kstnadsförslag på revisinsbyråer Richard Avslutad a FM 2013 Förhandlingsrdning Ulf Avslutad a FM 2013 Verksamhetsberättelse Hanna Avslutad a FM 2013 Resultat- ch balansräkning Richard Avslutad a FM 2013 Verksamhetsplan Gustaf Avslutad b Fastigheter Svara frågeställaren ang. fastigheter sm eventuellt kan tillfalla förbundet Ulf Avskriven c Distrikt Midälva, Svara frågeställaren ch invlvera Scuternas disktikt i frågan Jörgen Avslutad d Strukturprcessen Kntakta Triangelförbundet ang. medlemskap inför telefnmöte Henric Avslutad d Strukturprcessen Kntakta Ungdmsstyrelsen kring knflikter i förfarandet att ansluta Gustaf Avslutad a FM 2013 medlemmar Kntakta förbundsmötets till Triangelförbundet enda mtinär inför telefnmöte för följdfrågr Gustaf Avslutad b FM 2013 Undersöka möjligheter till underhållning under FM-middagen tillsammans Albin/Carin Avslutad b FM 2013 Upprätta med ROKO en budget för FM 2013 Albin Avslutad Huvudföreskrift att uppdra åt Carin att uppdatera huvudföreskriften enligt vanstående Carin Avslutad c Södra smålands distrikt att uppdra åt Hanna att frtsätta dialgen med Scuterna Hanna Avslutad c Södra smålands distrikt att uppdra Henric att återkppla till Södra Smålands Scutdistrikt. Henric Avslutad b KFUM festival att uppdra åt Henric att undersöka hur det ser ut med biljetterna ch Henric Avslutad återkppling uppdra festivalen åt Ulf för vidare att kntakta arbete Jörgen i frågan. för återkppling av tidigare fattade beslut. Ulf Avslutad b Avtal allegrett uppdra åt Albin att ta fram ett avtal tillsammans med Allegrett gällande Albin Avslutad c Avtal Regina uppdra revisins åt uppdrag. Albin att avsluta avtalet med Club n Web gällande vårt tidigare Albin Avslutad a Avtackning revisrer uppdra medlemsregister åt Ulf att publicera Regina. ett tack till revisrerna på hemsidan. Ulf Avslutad a Avtackning revisrer uppdra åt Carin att kntakta kansliet för att mbesörja avtackningspresenter Carin Pågående b ROKO & LUFT till uppdra de tidigare åt Albin revisrerna. att återkppla till LUFT med Styrelsens svar. Albin Avslutad b ROKO & LUFT uppdra åt Carin att återkppla ch föra diskussin under kmmande möte Carin Avslutad Kmmunikatin Försök med ROKOs sälja tillbaka kntaktpersn. pragbiljetter till festivalrganisatinen Ulf Avslutad b FM-prtkll Se till att FM-prtkllet flyter på Carin Avslutad ROKO & LUFT Uppdra åt Carin att återkppla med ROKOs kntaktpersn ang möte Carin Avskriven a FM efterarbete Uppdatera verk plan, verk ber, stadgar etc med avseende på beslut fattade Ulf Ej påbörjat c KFUM Sverige stadgar Renskriva på FM styrelsens kmmentarer på KFUM Sveriges stadgar ch skicka Carin Avslutad b Påminna Fsie & Wä dem Påminna till rganisatinsgruppen Fsie ch Wä m att de skall inkmma med ansökan m utträde Hanna Avslutad a Revisrkntakt ur Etablera scutförbundet ch ha frtlöpande kntakt med de nya revisrerna Hanna Avslutad a Back up Hämta in kmpletterande uppgifter ch presentera ett beslutsunderlag till Henric Avslutad b FM 2014 nästa Sndera möte terrängen gällande gällande back up gemensamt system på kansliet FM inklusive seminarium etc nästa Carin & Henric Påbörjad d Getting Tgether Återkppla år. vår ståndpunkt till KFUM Sverige gällande Getting Tgether Hanna Avslutad d Getting Tgether bken Kntrllera eventuella kvarstående åtagaden gällande avrapprtering av Carin Avslutad a FM Ta prjektet fram en Getting rapprtmall Tgether. för styrelseledmöter att använda för att kntinuerligt Ulf Ej påbörjat a Sjöb rapprtera Upprätta grundlig pågående inventarieförteckning ch avslutad verksamhet i relatin till Anna-Karin Avslutad

10 d FM-prtkll Tillse att FM-prtkllet når Ulf Carin Avslutad d FM-prtkll Tillse att FM-prtkllet når våra medlemmar Ulf Avslutad a Fndplaceringar Sälja fnder i Swedbank. Rbur Humanfnd ch Rbur Albin Avslutad a Fndplaceringar Penningmarknadsfnd Ta fram grundligt diskusinsunderlag inför mötet i Hult Albin ch Henric Avslutad c KFUM Nrrköping Tacka för inbjudan, gratulera 100åringen ch avböja deltagande Hanna Avslutad d LSU nv Kntakta ROKO för att undersöka m de har möjlighet att representera scutförbundet Carin Påbörjad

11 Bilaga 2

12 KFUK-KFUMs scutförbund Prtkll Sammanträde Antal sidr Presidiet, 18 augusti Sammanträdesplats Antal bilagr Telefnmöte 0 Närvarande med rösträtt Hanna Nilssn Förbundsrdförande Henric Axeheim Vice förbundsrdförande Albin Askman Junhede Förhinder Närvarande utan rösträtt 1. Mötets öppnande Hanna Nilssn hälsar alla välkmna ch förklarar därefter presidiets sammanträde för öppnat. 2. Inlösen av banklån Vid upplösningen av förbundets fnder inför mplacering har förbundets likviditet förbättrats avsevärt ch SEB har gett förbundet rådet att amrtera hela banklånet sm återstår. Presidiet beslutar: att uppdra åt Albin att amrtera hela banklånet. 3. Stckhlm-/Gtland Scutdistrikt Vid årsmötet för KFUK-KFUM Scutdistrikt Stckhlm-/Gtland i juni beslutade distriktet att det skulle läggas ner. Deras andra årsmöte för att bekräfta nedläggningen kmmer ske i början av hösten, sm vi har förstått det. Förbundet har en frdran på distriktet m kr. I våras infrmerades tf rdförande Martin Lindhlm m detta via en facebk-knversatin ch i juli skickades ett infrmatinsbrev m denna frdran till distriktsstyrelsen ch deras eknm, ingen vidare respns har erhållits från deras sida. Ichmed att nedläggningstiden för distriktet närmar sig ser presidiet det sm pririterat att kräva in denna skuld. Förbundet bör ge distriktet en till chans att höra av sig kring denna frdran genm ett påminnelsebrev ch m detta inte ger effekt så bör frdran skickas till Svea Inkass för indrivning. Presidiet beslutar: att uppdra åt Albin att skicka ett påminnelsebrev till KFUK-KFUM Scutdistrikt Stckhlm- /Gtland ch infrmera dem m att m de inte svarar så går frdran vidare till inkass. 4. Mötets avslutande Hanna Nilssn tackar alla för visat intresse ch förklarar mötet för avslutat. Hanna Nilssn Ordförande & Justerare Albin Askman Junhede Sekreterare Sida 1 (1)

13 Bilaga 3

14 LIKVIDITET 2015 KFUK-KFUM Scutförbund Ingående Balans Scenari: Minskad ALMA-intäkt Rapprtmånad Inbetalningar Prjekt & Arrangemang Utbildning Ledning Kansli (inkl. persnal) Alma Medlemsservice Förvaltningar ch anläggninar Övrigt Ttala Inbetalningar Utbetalningar Prjekt & Arrangemang Utbildning Ledning Kansli (inkl. persnal) Alma Medlemsservice Förvaltningar ch anläggninar Övrigt Ttal utbetalningar Kassaflöde från verksamheten Finansiella transaktiner Fnder Räntr, bankavgifter, amrteringar Ttal finansiella Kassaflöde efter finansiella transaktiner IB SEB BG IB Nrdea PG Alma 0 IB Nrdea PG Övrigt 0 IB Nrdea PG ROKO 0 Likvida Medel UB Sald Bank

15 Kntrll Ttaler Kmmentar Endast FM Ingen utbildning Ledningen genererar generellt inga inbetalningar Kansliet genererar generellt inga inbetalningar Medlemsservicen genererar generellt inga inbetalningar Inga anläggningar Denna är nll då vi inte har några prjekt eller arrangemang resten av året Ingen utbildning Inga anläggningar

16 LIKVIDITET 2014 KFUK-KFUM Scutförbund Ingående Balans Scenari: Minskad ALMA-intäkt Rapprtmånad Inbetalningar Prjekt & Arrangemang Utbildning Ledning Kansli (inkl. persnal) Alma Medlemsservice Förvaltningar ch anläggninar Övrigt Ttala Inbetalningar Utbetalningar Prjekt & Arrangemang Utbildning Ledning Kansli (inkl. persnal) Alma Medlemsservice Förvaltningar ch anläggninar Övrigt Ttal utbetalningar Kassaflöde från verksamheten Finansiella transaktiner Fnder Räntr, bankavgifter, amrteringar Ttal finansiella Kassaflöde efter finansiella transaktiner IB SEB BG IB Nrdea PG Alma 0 IB Nrdea PG Övrigt 0 IB Nrdea PG ROKO 0 Likvida Medel UB Sald Bank

17 Kntrll Ttaler Kmmentar Endast FM Ingen utbildning Ledningen genererar generellt inga inbetalningar Kansliet genererar generellt inga inbetalningar Medlemsservicen genererar generellt inga inbetalningar Inga anläggningar Denna är nll då vi inte har några prjekt eller arrangemang resten av året Ingen utbildning Inga anläggningar #######

18 Bilaga 4

19 KFUK-KFUMs scutförbund Titel Beslutsunderlag gällande placeringar av överlikviditet Prtkll Scutstyrelsen , 102a Författare Albin Askman Junhede Skapat datum Giltighetstid Tills 1 Sep Kapitalplacering av förbundets överlikviditet Bakgrund Vi har haft en str mängd kapital placerade i fnder med hög risk sm vi vid förra styrelsemötet i juli bestämde ss för att sälja andelarna ch sätta in pengarna på bankkntt. Av dessa pengar kmmer en del (ca 10-15%) gå till att täcka likviditetsbehvet för ALMA-prduktinen ch det kapital sm är kvar ska investeras i linje med förbundets kapitalförvaltningsplicy. Sedan kmmer det kmma in pengar från försäljningen av Sjöb sm ckså ska investeras i samband med detta. Nu Förbundet har en nu en ganska str överlikvid ch detta kapital ska investeras. Nu måste det beslutas m hur vi ska placera detta kapital, alltså i vilken frm. Exakt summa sm ska investeras lämnar vi till ett senare beslut. Henric ch jag har varit på möte med vår bank (SEB) ch fått placeringsrådgivning för förbundet. Vi fick ett förslag 8 juli sm bygger på fndprtföljer ch strukturerade prdukter (Bilaga 1). Sedan fick vi ett förslag den 20 augusti sm bygger på bankknt ch fndprtföljer. (Bilaga 5). Vi lät även Gustaf Haag utvärdera 8:e juli förslaget ch hans svar finner ni i bilaga 2. Efter utvärderingen skrev Gustaf ett eget förslag på hur vi skulle kunna göra genm en egen fnddepå ch investeringsrådgivare. Det förslaget finns bifgat i bilaga 3 & 4. I bilaga 6 finner ni ett beslutsstöd med infrmatin kring de lika investeringsfrmer sm är aktuella för förbundet ch förklaringar på en del nyckelrd. Sida 1 (1)

20 KFUK-KFUMs scutförbund Titel Beslutsunderlag gällande placeringar av överlikviditet; SEB:s juli förslag Prtkll Scutstyrelsen , 102a Författare Albin Askman Junhede Skapat datum Giltighetstid Tills Vidare SEB:s förslag på placeringar Andreas Hlmgren, SEB Jag föreslår nedanstående placeringar. Placering i Kapitalskyddade placeringar förutsätter alltså att ni kan låta pengarna stå i 3-4 år, kapitalskyddet förutsätter att man behåller placeringen till slutdagen. Om ni är säkra på detta är det bättre att sätta pengarna i Prtfölj Trygg. Klla ckså gärna att placeringarna inte är i strid med den nya rganisatinens placeringsplicy, m det finns någn sådan ännu. De exakta siffrrna i detta förslag kan brtses ifrån då exakt summa sm ska placeras har ändrats sen förslaget skrev. Det sm behöver tas in är förhållandet mellan de lika placeringarna. Placeringsförslag juli-augusti Prtfölj Trygg Kapitalskyddad placeringar Summa Sida 1 (3)

21 KFUK-KFUMs scutförbund Titel Beslutsunderlag gällande placeringar av överlikviditet; SEB:s juli förslag Prtkll Scutstyrelsen , 102a Författare Albin Askman Junhede Skapat datum Giltighetstid Tills Vidare Prtfölj Trygg (låg risk) Fnd Fndnr Andel Risknivå Belpp SEB High Yield SEK - Lux ack % Medel (5) Sky Harbr US Shrt Duratin HY % Låg (3) Pimc Uncnstrained Bnd Fund % Medel (4) SEB Räntehedge Alpha % Medel (4) SEB Obligatinsfnd Flexibel SEK - Lux ack % Låg (2) Ttalt 100% Sida 2 (3)

22 KFUK-KFUMs scutförbund Titel Beslutsunderlag gällande placeringar av överlikviditet; SEB:s juli förslag Prtkll Scutstyrelsen , 102a Författare Albin Askman Junhede Skapat datum Giltighetstid Tills Vidare Sida 3 (3)

23 KFUK-KFUMs scutförbund Titel Beslutsunderlag gällande placeringar av överlikviditet; Gustafs utvärdering av SEB:s juli förslag Prtkll Scutstyrelsen , 102a Författare Albin Askman Junhede Skapat datum Giltighetstid Tills Vidare Gustafs utvärdering Fndprtföljen En betydligt bättre mix av tillgångsslag ch risk än vad era nuvarande placeringar i Rbur Humanfnd erbjuder. En av fnderna, PIMCO Uncnstrained Bnd Fund är en mycket bra fnd från världens största ränteförvaltare ch kmmer att följa bligatinsindex fint vilket är bra. Sky Harbr har jag inte sett innan, någt sm kan förklaras med att den är ny (startade förra året). Sen kmmer vi till det SEB tjänar pengar på, att sälja sina egna prdukter. Dessa är fta dyrare än alternativen utan att prestera bättre. SEB High Yield Avgift: 1,28 % löpande årlig avgift. Avkastning: 8,99 % per år Vlatilitet (Risk): 8,5% SEB Räntehedge Avgift: 1,1 % löpande avgift per år + 20 % av all psitiv avkastning Avkastning: 3,10 % per år Vlatilitet (Risk): 3% SEB Obligatinsfnd Avgift: 0,7 % löpande avgift per år Avkastning: 2,25 % per år Vlatilitet (Risk): 1% Sm alternativ finns det en str uppställning billigare ch bättre fnder. Ett exempel: Carniege Crprate Bnd Fund Avgift: 0,95 % löpande avgift Avkastning: 7,6 % per år Vlatilitet (Risk): 3,1% Förstår dck m detta är priset ni måste betala för att få kredit på SEB etc. Strukturerade investeringar Sida 1 (2)

24 KFUK-KFUMs scutförbund Titel Beslutsunderlag gällande placeringar av överlikviditet; Gustafs utvärdering av SEB:s juli förslag Prtkll Scutstyrelsen , 102a Författare Albin Askman Junhede Skapat datum Giltighetstid Tills Vidare Helt krrekt med kapitalskyddade strukturer, dck är det pinsamt dåliga villkr på de förslag ni fått. 50 % i deltagandegrad är acceptabelt. Dessutm både överkurs ch curtage så att transaktinskstnaden landar på ca 3 % istället för de vanliga 2 %. // Gustaf Sida 2 (2)

25 KFUK-KFUMs scutförbund Titel Beslutsunderlag gällande placeringar av överlikviditet; Gustafs förslag Prtkll Scutstyrelsen , 102a Författare Albin Askman Junhede Skapat datum Giltighetstid Tills Vidare Gustafs förslag Gustaf har föreslagit att vi placerar pengarna i en fnddepå hs en fndkmmissinär ch då kan vi välja vilka fnder vi vill. Placerar vi genm SEB kan vi bara välja på deras utbud. Scuterna använder sig av exempelvis Garantum Fndkmmissin (www.garantum.se). Han sa även att vi då kan skaffa ss en investeringsrådgivare sm hanterar allt pappersarbete ch bevakar depån. Rådgivaren tar inget betalt utan erhåller istället curtaget (2%) från fndkmmissinären vid affärer. Det är mycket vanligt med rådgivare då det inte kstar slutkunden någt extra Depåerna är kstnadsfria ch hanterar aktier, fnder, strukturerade placeringar etc. Fndkmmissinärerna har inga rådgivare ch rådgivarna har inga depåer (finns givetvis undantag). Det är för att tillskillnad från bankerna uppnå en berende rådgivning. Investeringsförslag Ratinalen i förslaget bygger på kapitalbevarande. 70% placeras i räntefnder sm är daglighandlade, dvs de går att realisera varje dag. Kapitalet delas upp på tre lika förvaltare sm alla har visat på gd avkastning (mkring 6% per år) men framför allt en låg risk (vlatilitet) m 2,5% (jmfr Banc Humanfnd 20%). 30 % placeras i strukturerade prdukter. Kapitalet fördelar mellan fyra prdukter där tre är aktieinvesteringar med kapitalskydd ch en är kreditlänkad mt eurpiska blag. Underliggande är utvalda aktier sm presterar krrelerat med den svenska, amerikanska respektive glbala aktiemarknaden. Underliggande aktier är fta mycket vlatila vilket gör att de passar utmärkt för kapitalskyddade investeringar. Syftet är att få en möjlighet till gd överavkastning utan att riskera kapitalet. Dessa strukturer är låsta i 5 år. Den sista strukturen betalar ut en årlig kupng m 5,5% + stibr*. Detta gör prdukten inflatinsskyddad ch ger dessutm ett kassaflöde sm inte är låst. Investeringar kan alla placeras i en Garantumdepå där det går att se dagsaktuella kurser för hela innehavet. * STIBOR, eller Stckhlm Interbank Offered Rate är en daglig referensränta sm beräknas sm ett aritmetiskt medelvärde av de räntr sm bankerna SEB, Nrdea, Svenska Handelsbanken, Swedbank ch Danske Bank ställer till varandra för utlåning i svenska krnr. STIBOR används sm referens för räntesättning eller prissättning avderivatinstrument. En ränta på ett lån kan exempelvis uttryckas sm STIBOR T/N + 1% ch kmmer då följa STIBOR T/N-räntan med ett tillägg m en prcentenhet. Nteringarna för STIBOR publiceras varje vardag kl 11:00. Sida 1 (2)

26 KFUK-KFUMs scutförbund Titel Beslutsunderlag gällande placeringar av överlikviditet; Gustafs förslag Prtkll Scutstyrelsen , 102a Författare Albin Askman Junhede Skapat datum Giltighetstid Tills Vidare Frågr sm jag har ställt kring detta Ichmed att de strukturerade är låsta i 5 år hur fungerar det med vår rganisatinsförändring till ett KFUM ch vår dåliga eknmi, vilken effekt blir det av att pengarna är låsta i 5 år. Vad händer m vi verkligen måste lösa in dem? Och de skulle gå att kunna föra över till KFUM Sverige den dagen det behövs, eller hur? Alla strukturerade prdukter kan realiseras när sm helst under 5-årsperiden. Dck så kstar det prduktens återstående tidsvärde vilket gör att det fta är en dålig affär. Vid förtida inlösen kan även kapitalskyddade strukturer resultera i förluster. Men i värsta fall så går det alltid. Och de skulle gå att kunna föra över till KFUM Sverige den dagen det behövs, eller hur? Det är möjligt att flytta alla instrument från en depå till en annan depå med annan ägare, så det blir inga prblem vid framtida rganisatinsförändring. Sida 2 (2)

27 KFUK- KFUMs scutförbund Kapital Fnd 70% Strukturerade prdukter 30% STIBOR 3m 1,20% Prtkll Scutstyrelsen , 102a Fnder Andel Kapital Typ Avkastning/år (5 års snitt) Carnegie Crprate Bnd Fund 50% Räntefnd 7,6% Merrant Alpha Select SEK 25% Blandfnd 6,7% Case Safe Play 25% Räntefnd 6,1% TOTALT 100% ,0% Strukturerade prdukter Andel Kapital Typ Avkastning/år (5 års snitt) Glbal Trygghet % Aktiebligatin 7,2% USA Blue Chip 19 25% Aktiebligatin 6,6% Kredithybrid Defensiv Sverige Tp Pick nr % CDS/aktieptin 10,3% Eurpa itraxx Main 5/15 STIBOR 2 25% CDS 6,7% TOTALT 100% ,7% Fördelning Carnegie Crprate Bnd Fund Merrant Alpha Select SEK Case Safe Play Glbal Trygghet 1599 USA Blue Chip 19 Kredithybrid Defensiv Sverige Tp Pick nr 1623 Eurpa itraxx Main 5/15 STIBOR 2

28 Vlatilitet Risk (SRRI) Årlig avgift Curtage Valuta Mrningstarbetyg Mer inf 3,1% 3 av 7 0,95% 0% SEK 5 av 5 fnder/rantefnder/crprate- bnd/ 1,6% 2 av 7 1,00% 0% SEK 4 av 5 fnder/avkastning/ 2,1% 3 av 7 1,00% 0% SEK Ej bedömd 2,5% Löptid (år) Deltagandegrad Risk (SRRI) Kapitalskydd Valuta Curtage Emittent Kmmissinär Mer inf 5,3 100% 2 av 7 Ja USD 2% UBS Garantum https://www.garantum.se/glbal/prdukter/2013%20emissiner/2013%20september/brschyrer/gap_sept_final.pdf 5 100% 2 av 7 Ja USD 2% BNP Paribas SIP cntent/uplads/2013/07/brschyr- USA- Blue- Chip- 19.pdf 5 145% 3 av 7 Nej SEK 2% Nrdea Garantum https://www.garantum.se/glbal/prdukter/2013%20emissiner/2013%20september/brschyrer/1623_kredithybrid_defensiv_svenska_tp_pick_final.pdf 5-3 av 7 Nej SEK 2% Nrdea Carnegie

29 KFUK-KFUMs scutförbund Titel Beslutsunderlag gällande placeringar av överlikviditet Prtkll Scutstyrelsen , 102a Författare Albin Askman Junhede Skapat datum Giltighetstid Tills 1 Sep SEB:s förslag på placeringar Andreas Hlmgren, SEB Kapital för utgifter närmaste året placeras på Företagskntt, Kapital för utgifter år 2 ch 3 placeras på Placeringsknt 3 mån, med ränta 1,80%. Detta innebär att pengarna är låsta på kntt med 3 månader i stöten. Denna 3 månaders perid förlängs med autmatik. Resterande kapital föreslås placeras i följande fndprtfölj: Prtfölj Trygg (låg risk) Fnd Fnd nr Risknivå Andel SEB High Yield SEK - Lux ack 863 Medel (5) 10% Sky Harbr US Shrt Duratin HY 304 Låg (3) 20% Pimc Uncnstrained Bnd Fund 419 Medel (4) 20% SEB Räntehedge Alpha 540 Medel (4) 20% SEB Obligatinsfnd Flexibel SEK - Lux ack 926 Låg (2) 30% Ttalt 100% Även m de lika fnderna har varierande risknivå från låg till medel, anses prtföljen sm helhet på grund av samvariatinen mellan fnderna ha en låg risknivå ch passa för en placering på 3 år sm i detta fall. Mer inf m respekive fnd finns på under Fndkurser. Sida 1 (1)

30 KFUK-KFUMs scutförbund Titel Beslutstöd: Infrmatin m den finansiella marknaden Prtkll Scutstyrelsen , 102a Författare Albin Askman Junhede Skapat datum Giltighetstid Tills 1 Sep Infrmatin m den finansiella marknaden Inledning Vid vårt förra möte i juli förstd jag det sm att det var flera styrelsemedlemmar sm inte kände att de hade tillräckligt med kunskaper m den finansiella marknaden för att kunna ta beslut kring förbundets kapitalinvesteringar. Därför har jag, med hjälp av vår ena bankkntakt Andreas Hlmgren på SEB, skrivit ihp detta dkument för att ge en krt ch sammanfattad beskrivning av de mråden på den finansiella marknaden sm är relevanta inför beslutet kring kapitalinvesteringar för förbundet. Sida 1 (4)

31 KFUK-KFUMs scutförbund Titel Beslutstöd: Infrmatin m den finansiella marknaden Prtkll Scutstyrelsen , 102a Författare Albin Askman Junhede Skapat datum Giltighetstid Tills 1 Sep Olika investeringsfrmer Det finns många lika delmarknaden på den finansiella marknaden där kapital kan investeras, de investeringsalternativ sm är vara relevanta för förbundet är: Bankknt Fnder Fndprtföljer Kapitalskyddade/Strukturerade prdukter Bankknt Tryggaste frmen av placering, men därmed ckså den med lägst avkastningsptential. SEB erbjuder 0,55% ränta på Enkla sparkntt företag där det är fria uttag, ch 1,80% ränta på vårt Placeringsknt 3 mån där pengarna står låsta i 3 månader i taget. Vid slutet av varje 3- månadersperid startar autmatiskt en ny. Man kan avsluta kntt under en 3-månadersperid men då tappar man ränta. Kntna mfattas av insättningsgarantin, sm ger ett skydd på upp till EUR m banken skulle gå i knkurs. Fnder Placerar i aktier, räntepapper, valutr, råvarr, fastigheter, nterade blag eller andra typer av värdepapper. Syftet med fnder är att minska risken jämfört med m man placerar i enskilda värdepapper - såsm i ett enskilt blag på Stckhlmsbörsen. Risken med att placera i en fnd variera mycket berende på vilka typer av värdepapper fnden investerar i. En placering i aktier i Ryssland innebär mycket hög risk (men chans till hög avkastning), medan en placering i svenska statsbligatiner innebär låg risk (men generellt ckså ganska låg avkastning). Risken definieras sm svängningar i fndens värde, upp eller ner. Ju högre risk, dest mer svänger värdet upp ch ner. Det gäller att välja risknivån efter ens egen riskbenägenhet. Men ckså efter när man behöver pengarna - spara man på längre sikt kan man generellt acceptera en högra risknivå än m man sparar på krtare sikt. Utgångspunkten för detta är att även m en högriskfnd kan svänga mycket i värde i ett krtare perspektiv, är förväntansbilden att avkastningen på sikt blir psitiv. Sparar man på krtare sikt bör man dck välja lägre risknivå, annars kan det vara svårt att hinna "hämta hem" värdeförlusten vid en nedgång. Men det finns förstås inga garantier för att avkastningen ska bli psitiv, avsett m man väljer låg- eller högriskalternativ. Men har man överskttskapital sm kan placeras på några års sikt så är fnder ett bra sätt att få chans till bättre avkastning en knträntan. Fndprtfölj: När man placerar sitt kapital i flera lika fnder, kallar man det för en fndprtfölj. Kan exempelvis se ut sm nedan: Aktiefnd Sverige 20% Räntefnd Sverige 30% Aktiefnd Glbal 50% Kapitalskyddade/Strukturerade prdukter Förklaring variant 1: En kapitalskyddad placering ger dig möjlighet ch trygghet i samma placering. Placeringen består av två delar. En del sm återbetalar minst det nminella belppet på Sida 2 (4)

32 KFUK-KFUMs scutförbund Titel Beslutstöd: Infrmatin m den finansiella marknaden Prtkll Scutstyrelsen , 102a Författare Albin Askman Junhede Skapat datum Giltighetstid Tills 1 Sep slutdagen. Den andra delen ger dig möjlighet till en avkastning m den valda marknaden eller tillgången utvecklas psitivt. Följ den här länken ch klicka på Vad är en kapitalskyddad placering ch titta på filmen: 8A6366CB75E7C AD7%26xsl%3Dse%26sitekey%3Dseb.se Annan variant på förklaring: Grafisk förklaring Denna figur bör användas tillsammans med någn av förklaringarna vanför, just summan SEK ch årtalen är bara ett exempel. Summan ch tidsperiden varierar från prdukt till prdukt. Obligatinen står alltså för den säkra biten vilket gör att man är garanterad sina pengar tillbaka. Optinen gör så att man kan få avkastning ch få mer pengar tillbaka. Sida 3 (4)

33 KFUK-KFUMs scutförbund Titel Beslutstöd: Infrmatin m den finansiella marknaden Prtkll Scutstyrelsen , 102a Författare Albin Askman Junhede Skapat datum Giltighetstid Tills 1 Sep Liten rdlista Deltagandegrad: Krt förklaring: Anges i prcent ch visar hur str del av uppgången man erhåller. Lång förklaring: Deltagandegrad är ett begrepp sm banker ch värdepappersinstitut använder inm handeln med aktieindexbligatiner ch andra strukturerade prdukter, för att beteckna hur str del av utbetalningen av en ptin sm innehavaren får när bligatinen utlöper. Om innehavarens premie (ursprungliga insats) precis räcker till att betala både bligatinen med tillhörande ptin ch avgifterna till utställaren blir deltagandegraden 100 prcent. Om det efter att bligatinen ch avgifterna är betalda endast återstår hälften av vad ptinen kstar blir deltagandegraden endast 50 prcent. Deltagandegraden kan även vara högre än 100 prcent, ch då får bligatinens innehavare en starkare expnering mt ptinens underliggande tillgång än vad en enda ptin skulle ha gett. Curtage: Curtage är den avgift sm en fndkmmissinär debiterar sin kund vid handel med värdepapper sm till exempel aktier. Transaktinskstnader: Inm eknmi är transaktinskstnader sådana kstnader sm uppkmmer vid ett eknmiskt utbyte. Exempelvis behöver en köpare sm letar efter en viss tjänst eller prdukt lägga ner en viss tid ch ett visst arbete samt eventuella andra kstnader för att få till stånd en affär. Detsamma gäller förstås säljaren. Det kan gynna samhället ch välfärden att minska transaktinskstnaderna i eknmin, eftersm kapital på så vis enklare kan fördelas till den verksamhet där det gör störst nytta. Internet ch börser är exempel på två fenmen sm drastiskt minskar transaktinskstnaderna i eknmin. Tullar är ett exempel sm ökar transaktinskstnaderna. Optin: Optins are derivative cntracts and gives yu the ptin t buy r sell smething in the future at sme predetermined price. Mer invecklad förklaring: Optin är en typ av derivat. En ptin ger ägaren rätt, men inte skyldighet, att i en bestämd tidpunkt i framtiden köpa eller sälja den underliggande tillgången till ett på förhand bestämt pris. Enkel förklaring: Optin ger dig rätt att köpa eller sälja t.ex. en aktie till 17 kr i mars nästa år. Obligatin: Är ett skuldebrev sm innebär att man lånar ut en viss summa pengar under en viss tid till exempelvis staten, en kmmun, ett hypteksinstitut eller ett större företag. Med en bligatin vet man exakt vad räntan är ch vad avkastningen är vid slutdatumet. Sida 4 (4)

34 Beslutsunderlag gällande placeringar av överlikviditet; jämförelse av förslag, Prtkll Scutstyrelsen , 102a Vid placering av 1,8 milj SEB 1 SEB 2 Rating Kmmentar Rating Kmmentar Avkastning 2 2 Inlåsning 2 30% låst i 5 år 3 30% låst i 3 mån K- plicys regleringar 30% placerat i företag sm 1 strider mt plicyn 2 Arbetsbelastning 3 3 Framtid(förändrad styrelse etc.) 2 Strukt.prd. krävs mer kunskap 3 Inga strukt.prdukter Avgifter per år 1 3% 3 1,20% Anskaffningsavgift kstar prtföljen kstar prtföljen. Summa Beskrivning av kapitalplacerings alternativ SEB 1 Se "SEB juli" i beslutsunderlag. SEB 2 Se "SEB augusti" i beslutsunderlag. Gustaf 1 Se "Gustafs förslag" i beslutsunderlag Gustaf 2 "Gustafs förslag" utan strukturella prdukter. Likviditeten placerad enligt fndprtföljen.

35 Gustaf 1 Gustaf 2 Rating Kmmentar Rating Kmmentar % är låst 5 år. 3 Tar brt strukt.prd. Vilket innebär att det inte är låst Strukt.prd. krävs mer kunskap 3 Inga strukt prd. 2 2% 3 1% 2 Bara på strukt.prd. Kstar kr 3 Ingen anskaffningsavgift

36 Bilaga 5

37 Hemskgsvägen 219, Enskede Telefn , E-pst Org. nr Sida 1 (2) Marknadsplan Scuternas almanacka 2014 Kanal Åtgärd Datum Kstnad Ansvarig E-pstutskick Ett e-pstutskick skickas ut till alla e-pstadresser i registret (scutkårer, föreningar, sklr/försklr, bkhandeln ch privatpersner) med inf m att almanackan nu finns att köpa i shpen. I mailet finns även en direktlänk till webbshpen. Uppföljande utskick går i ktber ch nvember. 4 september 2 ktber 6 nvember - Jhanna Bjuhr Escalante i samarbete med Mattias Wihlgaard på KFUMs kansli. Ny facebksida för almanackan samt facebk-kampanj Vi spinner vidare på nstalgikänslan ch försöker hitta ett upplägg sm gör att flk gillar ch delar. På sidan finns även tydlig länk till webbshpen. September Eventuell annnskstnad m vi vill öka Jhanna Bjuhr Escalante ch Ulf Klingnäs (styrelse ch kansli hjälper till att dela sidan/kampanjen) Banners länkade till webbshpen läggs upp. September - januari Ulf Klingnäs (material Jhanna Bjuhr Escalante) Artikel/reprtage m prduktinen av almanackan publiceras. Tankar m den etiska ch miljömässiga aspekten såväl sm visinen för almanackans framtid belyses. September 1 200:- Ulf Klingnäs (material Jhanna Bjuhr Escalante) Banner samt infrmatin ch länk till webbshpen. September - januari Scutstyrelsen Kårutskick Infrmatin m årets upplägg/nyheter. September - Scutstyrelsen Kansliet

38 Hemskgsvägen 219, Enskede Telefn , E-pst Org. nr Sida 2 (2) Kanal Åtgärd Datum Kstnad Ansvarig Icakuriren Annnsutrymme i Icakuriren. Tidningen når över läsare med en medelålder på 51 år, målgruppen befinner sig till str del på landsbygden (hela Sverige). Oktber Halvsida :- Kvartssida :- (liggande) alt :- (stående). Tillkmmer 1 200:-/annns för riginalframställning. Jhanna Bjuhr Escalante familjeliv.se Digital banner på Sveriges största sajt för familjefrågr. Nvember Big Banner XL 980x240px ---:- DWS Banner 250x240 px ---: :-/banner för framställning. Jhanna Bjuhr Esclante Lärarnas tidning, nr 15 eller nr 16 Annns i Lärarnas tidning, upplaga ex. Direktadresserad till lärarförbundets medlemmar (både lärare ch sklledare) samt till sklrna. Nr 15, utg. dag 4 ktber Nr 16, utg. dag 18 ktber Helsida :- Halvsida :- Kvartssida :- Tillkmmer 1 200:-/annns för riginalframställning. Jhanna Bjuhr Escalante Försklan, nr 8 Annns i tidningen Försklan, förskllärarnas branschtidning, upplaga ex, läsare. Utg. dag 9 ktber Helsida :- Halvsida :- Tillkmmer 1 200:-/annns för riginalframställning. Jhanna Bjuhr Escalante

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 6-7 april 2013 6 Sammanträdesplats Antal bilagor Stockholm 0 Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Henric

Läs mer

Möteshandlingar. Årsmöte.2012. 24/372012. KFUM.Umeå. ...

Möteshandlingar. Årsmöte.2012. 24/372012. KFUM.Umeå. ... Möteshandlingar.. Årsmöte.2012...... 24/372012. KFUM.Umeå... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Sverk!Västerbtten!!!!!!!!!!!!!!!Eknmistråket!6,!907!30!Umeå!!!!!!!!!!!!!!!Epst:!vasterbtten@sverk.se! Dagrdning

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet Genmförd på uppdrag av revisrerna Januari 2010 Jönköpings kmmun Granskning av kstnadseffektiviteten inm kmmunikatins- ch marknadsföringsmrådet Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund...

Läs mer

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28 E-CAMPUS Webb & Servicecenter Kmmunikatin Organisatin - Implementering MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Slutrapprt Fas 1 1 2013-10-28 Innehåll Inledning... 3 Prjektplan E-Campus del 2... 5 Prjektgrupp...

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker!

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker! Ordförande har rdet 2009 har varit förändringarnas år inm Unga Reumatiker! Vid Riksstämman i maj beslöts det att sänka den övre medlemsåldern från 35 år till 32 år. Detta beslut tgs p.g.a. att Unga Reumatiker

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

Nyckelfrågor TURISM. Webb-tv-sommar på camping.se. Experterna om turiståret 2009 och branschens

Nyckelfrågor TURISM. Webb-tv-sommar på camping.se. Experterna om turiståret 2009 och branschens TURISM Utges av SCR Sveriges Camping & Stugföretagares Riksrganisatin www.scr.se www.camping.se 3 09 Årgång 4 Webb-tv-smmar på camping.se Experterna m turiståret 2009 ch branschens Nyckelfrågr Sveapanelen

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

Feeling.nu. Examensarbete Våren 2008 Interaktionsdesign Malmö Högskola

Feeling.nu. Examensarbete Våren 2008 Interaktionsdesign Malmö Högskola Examensarbete Våren 2008 Interaktinsdesign Malmö Högskla Feeling.nu Ett prjektarbete m att överföra en känsla från butik till Internet för att nå ut till en större kundkrets ch skapa kundstöd www.feeling.nu

Läs mer

GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG

GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG Maria Sunnerstam/PIL-enheten PEDAGOGISK UTVECKLING OCH INTERAKTIVT LÄRANDE (PIL) GÖTEBORGS UNIVERSITET PIL-RAPPORT 2014:02 GÖTEBORGS UNIVERSITET, PEDAGOGISK

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, -8 juni 2014 Sammanträdesplats Antal bilagor Lund 4 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Sandra Dauksz Erika Wernbro Albin Askman

Läs mer

Teknologkårens reglementessamling

Teknologkårens reglementessamling Teknlgkårens reglementessamling 1. Reglementen för eknmi ch administratin 1. Handlånekassa 2. Persnalscial verksamhet 3. Arvdering 4. Representatin 2. Reglementen för fnder 1. Prjektfnd 2. Fnd för bstadsförmedling

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare inom IT- och telekom

Ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare inom IT- och telekom DATUM RAPPORTNUMMER 2007-06-28 PTS-ER_2007:21 ISSN 1650-9862 Ett mentrskapsprgram för kvinnliga ledare inm IT- ch telekm Uppföljning av piltprjektet Wmentr uppföljning av piltprjektet Förrd Regeringen

Läs mer

Skötselplan för Molkomsjön. Molkomsjöns Fiskevårdsområdesförening - MFVOF

Skötselplan för Molkomsjön. Molkomsjöns Fiskevårdsområdesförening - MFVOF Skötselplan för Mlkmsjön Mlkmsjöns Fiskevårdsmrådesförening - MFVOF MFVOF har tagit fram denna skötselplan för att skapa ett hållbart fiske i Mlkmsjön ch utveckla de stra rekreatinsmöjligheter sm sjön

Läs mer