Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015"

Transkript

1 Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Arbete pågår för att söka ett ombud i RIX vad gäller avveckling. Det innebär en för oss avsevärt mindre kostnad om vi kan ha ett ombud istället för att själva gå in. VD träffar vidare ALMI i Örebro för att diskutera samarbeten, samt Ekobanken för diskussion kring kommande förändringar kring avveckling och clearing mm. Runt årsskiftet infördes vårt nya ekonomisystem. Införandet har hittills gått relativt bra om än arbetsbelastande och vi kommer att se vilka nya möjligheter som ges framöver vad gäller rapportering till styrelse och myndigheter. Bankverksamheten Under året har antalet låneansökningar haft ett snitt på 38 stycken per vecka. Detta kan jämföras med 31 ansökningar per vecka under Det är en mycket bra nivå på ansökningar. De är dock generellt på lägre belopp. Konsulten Malin Björkmo har gjort en utredning om våra möjligheter att kunna ta betalt av våra medlemmar vid förtidsinlösen av lån. Under 2014 kom det nya regler kring detta. Det är inte klart om vår lånekostnad är att bedöma som ränta i detta fall, med tanke på vår att vi inte har någon upplåningskostnad för de pengar vi lånar ut. Dessutom gör vi ingen förlust vid förtidsinlösen då vi kan låna ut pengarna till samma lånekostnad som lånet som löses. Det är dock möjligt att tolka lagen och dess förarbeten som att det skulle vara möjligt och det skulle vara ett stort värde för JAK om vi kunde minska mängden förtidsinlösta lån. VD utreder detta vidare och återkommer till ett kommande möte. Idé- och medlemsstöd (IMS) Administrationen arbetar med att avgöra vilka funktioner inom IMS som ska finnas kvar under sparlågan. Det är viktigt att i den mån det är möjligt stötta våra aktiva medlemmar som håller igång under sparlågan. Fråga ställdes angående att medlemmar kommer tillbaka efter att tidigare ha utträtt som medlemmar. Det handlar ofta om att de tar nya lån. Representanter från styrelsen och administrationen kommer att besöka alla LA-årsmöten. IT-verksamheten Stort fokus ligger nu på dataclearing och arbetet med penningtvätt. Synpunkt framfördes om att det vore önskvärt att kunna se var vi ligger på förändringskartan, eftersom det är en svår prioritering som styrelsen har gjort. Rapport om detta kommer till nästa möte. Det finns en enkät på Internetbanken som alla bör fylla i, på temat känn din kund/medlem. Nyckeltal Dessa är under omarbetning och det kommer även att ha effekter på JAKs riktlinjer. Kreditrapportering Fråga ställdes angående hur det ser ut med inbetalningar på förfallna krediter. Svaret blev att en del förfallna krediter får vi in betalningar på och en del inte. En del medlemmar återkommer. Synpunkt framfördes om att det är en bra redovisning som styrelsen får

2 Värdegrundsfolder Administrationen har tagit fram en värdegrundsfolder som rapporteras till detta möte. Det är en del i att uppfylla uppdraget från stämman om jämförande material. Några synpunkter har lämnats tidigare. En sådan är att förutsägbarheten på JAK-lån inte framgår i foldern, trots att det är en central fördel och något som skiljer oss från alla andra. Ytterligare synpunkter framfördes och ärendet återkommer till styrelsen. Budgetuppföljning Vi har ett preliminärt resultat för 2014 om tkr. Kostnaderna ligger klart under budget. Orsaken till minusresultatet är förutom kreditförluster främst intäkter vad gäller lånekostnad samt ränteintäkter som ligger under budget. Till detta kom en kreditförlust på ett gammalt lån i december, som fick stor effekt på resultatet. Det kommer att vara mycket angeläget att arbeta med intäkterna framöver. Vi bör prestera positiva resultat framöver. Det är dock angeläget att det kopplar till en klokt prioriterad verksamhet. Vi skiljer just nu oss från andra banker, som inte gör förluster. Synpunkt framfördes om att vi måste förändra hur vi lånar ut pengar för att få in mer pengar. Fråga ställdes vidare om de ökade kreditförlusterna är en del av konjunktur eller ändrad risknivå. Svaret blev att det är både och. Det är en relativt stor andel blancolån där vi är snabba att reservera och har blivit mer försiktiga och därmed reserverar på högre belopp. Vi tar alltså större risk, men har också förändrat arbetssättet. Vad gäller privatpersoner handlar det ofta om små lån, medan juridiska personer får större effekt. Medlemsundersökning Medlemschef Ann-Marie Svensson föredrog medlemsundersökningen som genomfördes under oktober-november. Den genomfördes för andra gången, med ett stratifierat urval av medlemmar; lånare, sparare, unga och aktiva. Svaren samlades in via en webbenkät och telefonintervjuer. Nöjd-Medlemsindex (NMI) ligger på 4,37. Det är något lägre än vid förra undersökningens 4,53. Det är dock ett väldigt högt resultat. Det finns ett antal NMI-frågor i undersökningen och därutöver ett antal frågor som man kan se driver nöjdhet. Generellt är låntagare och aktiva mest nöjda. Inom service och bemötande ligger vi väldigt högt och det är också något som starkt driver nöjdhet. Nytt för i år var att vi frågade om Internetbanken. En tredjedel kände inte till att JAK erbjuder möjlighet att betala räkningar. Endast 10 % använder denna möjlighet. Angående bankkort är det färre som inte vet om det, men ändå relativt få som använder det. Som skäl anges att man inte har haft tid eller att JAK inte är den primära banken. Andra anser att man vill vänta tills kortet kan kopplas till JAK-kontot och att man inte gillar krediter. Medlemmar är överlag nöjda med JAKs tjänster och JAKs utbud, dock mindre nöjda med utbudet än med kvaliteten. Utbudet har mindre drivande effekt än kvalitet. I fritextsvaren finns önskemål om e-leg, e-faktura, app, kort kopplat till kontot, service när man ska byta bank och synpunkten att man ogillar kredit. I prioriterade satsningar framgår sänkt lånekostnad och sänkt månadsbetalning som mycket viktiga. På frågan om medlemmar skulle spara räntefritt även om det inte var ett krav för lån svarar 63 % ja. I fritextsvaren framkommer att man använder JAK för sparande men inte för transaktioner, samt av ideologiska skäl. På frågan om varför visar det sig att man vill stödja JAK och av ideologiska skäl. Få anger att man sparar för att få sparpoäng. Det är färre än förra gången som anser att JAK är billigare än andra banker. Detta är en relativt stor skillnad mot föregående undersökning, men driver nöjdhet i låg utsträckning. Det är viktigt att JAK är medlemsägd och utan ränta. Det driver dock inte den generella nöjdgeten särskilt mycket även om de faktorerna tycks vara en förutsättning för att vara med

3 Resurspersoner har fått extra frågor. Här är endast ett fåtal som är missnöjda. Nöjdheten är väldigt hög och det är viktigt att den behålls hög, eftersom den tydligt driver generellt nöjdhet. Det är rimligt att tro att vi kan bli fler om vi lyfter oss på de punkter som idag ligger i det röda fältet. Sparfaktorn och JAKs sparlånesystem IT-chef Johan Oppmark föredrog ärendet. Frågan om sparfaktorns roll samt nivån på det fria sparandet (baskonton och skogskonton) har diskuterats under året i styrelsen samt på stämman. Parallellt med detta har resonemang kring sparlånesystemet i sin helhet förts, mot bakgrund av den stora inlåningen och behovet av att öka utlåningen. Stämman 2014 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ge medlemmarna möjlighet till försparande med full sparpoäng på sätt som styrelsen finner lämpligt. i augusti att ge VD i uppdrag att utreda konsekvenserna av införandet av sparfaktor 1,0 på försparande enligt underlaget och med hänsyn till styrelsens synpunkter. Dessutom har två anhängiggöranden gjorts i styrelsen som handlar om sparlånesystemet. Dels försparandestyrd eftersparandereducering/sparpoängsfaktor istället för sparfaktor (Jonas och Hampus i oktober 2014) och dels Inrätta sparpoängsfonder som medlemmar kan söka eftersparhjälp ur (Jonas i oktober 2013). I dagens sparlånesystem skulle en sparfaktor 1.0 på allt försparande få stora negativa konsekvenser. Det skulle innebära att obalansen mellan utgivna sparpoäng och de sparpoäng som tas tillbaka till banken genom lån hela tiden skulle öka. Detta på grund av att inlåningen är större än utlåningen och så har varit under lång tid. Dagens system kräver att en sparfaktor sätts som reducerar antal utgivna sparpoäng. Ökningen av sparpoäng per år är ca 7 miljarder med sparfaktor 0,8, medan 1,5 miljarder används per år. Det tar lång tid för en medlem att komma upp i en mängd sparpoäng som motsvarar ett vanligt lån. När likviditetsbrist uppstår händer följande: Medlemsdelen sänks, en fördelningspott börjar användas, alla som vill låna måste ha sparpoäng, snurran börjar användas och fördelning av likviditeten fördelas mellan låntagarna. En likviditetsbrist skulle riskera att snabbt ge många missnöjda medlemmar som inte får låna det de förväntat sig. I ett längre perspektiv innebär det också att banken till stor del skulle ha låntagare som inte eftersparar, dvs utlåning på lång tid mot kort inlåning. För att uppfylla stämmans uppdrag kan en utgångspunkt vara hur man skulle skapa ett system om man startade ett JAK idag. Utgå från varför det är grunden till de beslut vi fattar (våra värderingar), därefter hur tillvägagångssättet (för oss demokratimodellen, folkbildningen och sparlånesystemet), därefter vad tjänster och produkter (stämma, baskonto, grundkurs etc.) En möjlighet att uppfylla stämmans önskan om full sparpoäng på försparandet är att skapa ett parallellt sparlånesystem 2.0 som tar hänsyn till stämmans uppdrag, men även till andra både interna och externa krav som ställs på sparlånesystemet. Att ha två system innebär konkret att minst en ny sparprodukt och en ny låneprodukt bör skapas. Dessa två produkter skulle då ta hänsyn till de nya krav som ställs på systemet. Det skulle vara möjligt att skapa en parallell modell som är mer flexibel att förändra och till vilken vi avsätter en pott med pengar. Synpunkt framfördes om att det skulle kännas tryggare att simulera snarare än att köra det på riktigt. Det är dock riskfyllt med simulering eftersom den inte tar hänsyn till människors

4 beteenden, vilket gör att det inte alltid fungerar likadant i verkligheten. Det vore angeläget att prova detta för att komma framåt i att utveckla våra system och vi behöver göra något för att åtgärda intäktssidan. En fördel med ett sådant tillvägagångssätt är att steget att ta det vidare inte blir lika svårt som om man ägnat sig åt simulering. Vi har också en stor styrka i våra medlemmar och kan med fördel dra in medlemmar i utvecklingsprocessen. Det är önskvärt att göra detta så att vi med små resurser som möjligt når så bra resultat som möjligt. Om man gör en sådan här satsning vore det också angeläget att sänka sparfaktorn på baskontot, så att vi minskar snöbollseffekten vad gäller sparpoängen. I det nya systemet borde det handla om krondagar och att dessa alltid innebär 1 krona i 1 månad. Synpunkt framfördes om att vi borde utgå från ett läge där systemet fungerar optimalt och se vad vi kan göra därifrån, utan att rucka på våra idéer. Synpunkt framfördes om att det är viktigt att vi arbetar i vårt nuvarande system också för att nå förändringar nu. Svaret blev att vi har ett antal förändringar på förändringskartan som är beslutade och på gång. Men det är risk för att vi fokuserar för mycket på att laga symptom snarare än verkliga problem. Förslag framfördes om att vi behöver tänka utanför systemet också i hur vi utvecklar idéer. Vi kunde utmana lokalavdelningarna i att utveckla idéer. Synpunkt framfördes om att vi har en massa beslut som är fattade som vi behöver fokusera på. Allt som vi gör måste upplevas rättvist och vara tydligt och enkelt och inte kräva en massa administration. VD återkommer med ett förslag till beslut till nästa möte. Plan för arbetet med regelefterlevnad 2015 Funktionen för riskkontroll och regelefterlevnad, Johan Oppmark föredrog ärendet. Karin Frejarös föräldraledighet är slut men hon kommer inte att återgå till att inneha funktionen för regelefterlevnad. Kraven på regelefterlevnad, liksom kraven på funktionens oberoende ställning ökar och administrationen anser att denna funktion hanteras bäst av en extern part. Fram till dess kommer Johan Oppmark att fortsätta att ansvara för funktionen. I underlaget finns inledningsvis en generell beskrivning av regelefterlevnadsfunktionens roll och ansvar och därefter en grov plan för funktionens arbete under det kommande året samt en beskrivning av styrelsens uppdrag till VD att upphandla extern regelefterlevnad. - att fastställa planen för arbetet med regelefterlevnad 2015 enligt underlag, samt - att uppdra åt VD: att utifrån gällande instruktioner och regelefterlevnadsplan upphandla funktionen för regelefterlevnad/compliance externt, att efter behov uppdatera instruktioner, regelefterlevnadsplan och andra styrande dokument för beslut i styrelsen, samt att ta fram förslag på uppdragsavtal och avtal med extern part för beslut i styrelsen Prissättning VD föredrog ärendet. Frågan om JAKs prissättning har kommit upp i styrelsen under senhösten. Ledningsgruppen har skissat på hur en bra prissättning skulle kunna se ut och ett utkast finns presenterat i underlaget. Synpunkt framfördes om att det är ett mycket bra

5 förslag till paketering och viktigt att det för alla framgår vad som ingår i de olika paketen. Det är viktigt att ha en låg tröskel för att komma in i föreningen. Ärendet återkommer. Instruktion för placering av likvida medel VD föredrog ärendet. Styrelsen har under hösten diskuterat justeringar av vår instruktion för placering av likvida medel. Instruktionen har justerats enligt de synpunkter som framkom. - att fastställa instruktion för placering av likvida medel enligt underlag JAKs instruktioner Stf VD Karin Frejarö föredrog ärendet. Styrelsen behandlar och fastställer årligen alla styrande dokument, de flesta av dem vid januarimötet. Föreslagna förändringar är markerade i förslaget till nya instruktioner. - att fastställa JAKs Instruktioner enligt underlag JAKs riktlinjer Stf VD föredrog ärendet. Styrelsen behandlar och fastställer årligen alla styrande dokument, de flesta av dem vid januarimötet. Föreslagna förändringar är markerade i förslaget till nya riktlinjer. Ett antal justeringar av dokumentet gjordes. - att fastställa JAKs Riktlinjer efter justering Plan för internrevision 2015 Syftet med internrevisionen är att på styrelsens uppdrag granska och utvärdera den interna kontrollen hos JAK Medlemsbank. I underlaget finns förslag till revisionsplan för att fastställa revisionsplanen för internrevisionen 2015 enligt underlag Demokratiuppdraget Vice ordförande Jonas Löhnn föredrog ärendet. Demokratiprojektet är inne i en fas där det behövs tät kontakt med styrelsen. I och med att den tekniska utvecklingen nu satt fart och pågår uppkommer också nya frågor av juridisk karaktär, vilka skulle behöva utredas. - att genomföra en begränsad juridisk utredning om max kronor angående demokratiuppdraget

6 - att utöka kommittén med Lotta Friberg, så att den därmed består av Jonas Löhnn, Núria Albet Torres, Johannes Kretschmer och Lotta Friberg. Stämman 2015 Ordförande Lotta Friberg föredrog ärendet. På stämman föreslås VoteIT användas i en utsträckning som nuvarande stadgar tillåter. Det betyder att alla handlingar läggs upp på VoteIT, att yrkanden hanteras via VoteIT samt att VoteIT används för att registrera beslut. Vi provar alltså inte funktionen för representanter för stämman Det som behövs för genomförande är några stationer (datorer) där deltagarna kan logga in och skriva in yrkanden om de inte har egen dator samt en funktionär till det. Presidiet behöver en särskild genomgång av alla funktioner i VoteIT och vi bör ha utvecklaren på plats. - att årsstämman 2015 ska genomföras med stöd av Vote IT enligt följande: Alla punkter med tillhörande underlag läggs in i VoteIT Yrkanden lämnas via Vote IT Medlemmar har rösträtt enligt nu gällande stadgar Talarlista sköts via VoteIT Stora skärmen visar aktuell punkt direkt från VoteIT - att föreslå stämmans ordförande att godkänna följande stämmopresidium för 2015 samt att detta meddelas stämman: Karin Frejarö (sekreterare), KarinMalin Ekström (bisittare) och (vakant) (bisittare/skärmansvarig) JAK som motor inom alternativ ekonomi Stämman 2013 beslutade med anledning av motion nr 12 JAK ska vara en motor i att stimulera till att det kommer fram nya saker inom den sektor som bygger på den alternativa ekonomin, att JAK ska fungera som en arena för alternativa idéer inom hållbar och etisk ekonomi, för att utveckla verksamheter som är relaterade till JAK, t.ex. pensionssparande, som inte just nu ryms inom JAK. Styrelsen lämnade en rapport till stämman Då stämmobeslutet tangerar beslutet JAK stödjer lokal ekonomisk utveckling har inriktningen för att uppfylla de båda besluten under året främst inriktats på att skapa en underportal på vår webb. En lägesrapport kring detta finns i underlaget. Synpunkt framfördes om att det som presenteras i underlaget är en bra rapport till stämman. Vi bör lägga till något ytterligare om lokalavdelningarnas roll. Hur JAK stödjer lokal ekonomisk utveckling Stämman 2013 beslutade med anledning av motion nr 14 Hur JAK stödjer lokal ekonomisk utveckling, att förstärka och förtydliga JAKs arbete för en lokal ekonomisk utveckling, i enlighet med motionens inriktning. Styrelsen rapporterade till stämman 2014 om vad som gjorts, men uppdraget ligger kvar i styrelsens beslutsuppföljning, då arbetet med att ta fram

7 en lokalekonomisk portal pågår. Rapporten bör kopplas ihop med rapport vad gäller JAK som motor inom alternativ ekonomi. JAKs vision om räntefri ekonomi och monetär reform Stämman 2013 beslutade med anledning av motion nr 16 JAKs strategi att JAK ska ha en inriktning att verka för en monetär omläggning/omställning. Stämman 2014 beslutade därefter med anledning av motion nr 10 JAKs vision om räntefri ekonomi och monetär reform att ge styrelsen i uppdrag att konkretisera vad JAKs inriktning för en monetär omställning är och tydliggöra hur den är en del av JAKs långsiktiga målsättning. Kommittén har tagit fram ett underlag som konkretiserar tre delar som behöver vara uppfyllda för att JAK ska argumentera för en penningreform. Förslag framfördes om att inkludera budskapet i de sammanfattande punkter som kommittén tagit fram, i reglementet. Kontanthantering Stämman 2013 beslutade med anledning av motion nr 19 Kontanthantering att JAK uttalar sitt stöd för att bibehålla sedlar och mynt, samt att styrelsen får i uppdrag att i folkbildningsarbetet kommunicera vägar för kontanthantering och alternativa betalningssystem. Styrelsen lämnade en rapport till stämman Utredningen som styrelsens rapport refererar till i rapporten har slutförts och lämnade sitt slutbetänkande Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) i augusti Slutsatserna finns i underlaget. Utöver detta höll styrelsen ett pass om alternativa valutor på JAK-skolan i november. Synpunkt framfördes om att det är angeläget att det finns kontanter och det är något vi kan uttrycka. Ett sätt att återigen lyfta frågan om pengarnas infrastruktur och rätten att kunna använda kontanter i hela landet. Efter passet på JAK-skolan om alternativa betalningssystem fanns också inspiration att gå vidare med att lyfta detta, exempelvis i Almedalen. Förslag framfördes om att inkludera en mening om att vi ser kontanter som central ekonomisk infrastruktur som bör ägas av samhället. Pensionssparande Stämman 2014 beslutade med anledning av motion nr 2 Pensionssparande : att styrelsen gör en utredning om alternativt pensionssparande och beaktar förslaget i denna motion, att styrelsen ska involvera medlemmarna i arbetet genom t.ex. seminarier och workshops, samt att styrelsen ska rapportera i Grus & Guld samt på hemsidan om hur arbetet fortlöper. Motionärens förslag var att göra eftersparandet till ett IPS-konto på JAK med möjlighet till skatteavdrag. Administrationen har tittat på en modell för hur det skulle kunna fungera. En viktig del av ett särskilt pensionssparande är dock avdragsrätten som är sänkt och på väg bort. Internrevisorn har utrett vilka externa regelverk som är relevanta samt vilka kostnader en pensionslösning kan medföra. Utredningen visar att det skulle kosta 450 tkr och innebära en del utveckling internt. Att uppställa krav på att medlemmarna tar ett lån för att kunna ta del av IPS (t.ex. genom att produkterna paketeras tillsammans) kan dessutom strida mot sundhetskravet eftersom medlemmen binder upp sparandet och samtidigt blir förpliktigad att återbetala ett lån. Styrelsen konstaterade vid junimötet att JAK inte har råd att gå vidare. Ett pass kring pensionssparande hölls vid JAK-skolan. Bundet sparande kan användas som pensionssparande och det är något vi också kunde lyfta när vi har flexibelt eftersparande på plats. Vi kunde också erbjuda bundet sparande som endast kan tas ut mot en avgift

8 Styrelsens yttranden till inkomna motioner Styrelsen lämnar varje år yttranden med förslag till beslut med anledning av de motioner som kommer in för behandling vid årsstämman. Sista dag för inlämning av motioner är den 1 februari. Det har hittills inkommit två motioner. Motion nr 01 - Eftersparfritt för pågående lån till föreningar och stiftelser Motionären föreslår att banken istället för att söka nya lån, som skall vara eftersparfria, borde erbjuda föreningar och stiftelser som uppfyller kriterierna för att beviljas ett sådant lån, befrielse från efterspar för sina tidigare lån. Synpunkt framfördes om att VD bör kontakta motionären för at utreda om syftet är en generell diskussion kring frågan. Motion nr 02 Omorganisation av JAK Medlemsbank Förslaget är intressant, men inte i linje med den strategi som JAK nu har valt. Det är positivt i att ge lokalavdelningarna större frihet och konkreta verktyg att arbeta med lokal ekonomi. Finns det intresse lokalt på olika håll i landet att arbeta mer aktivt med bankens utveckling, så är styrelsen positiva till att diskutera formerna för detta. Däremot ser styrelsen inte skäl att byta inriktning för JAK som organisation. Styrelsen föreslår avslag till motionen. Förvaltningsberättelse 2014 Förvaltningsberättelsen är en del av den årsredovisning som styrelsens ledamöter fastställer och skriver under vid marsmötet. Vad gäller årsredovisningen för 2014 är planen att hålla den så begränsad som möjligt och istället lägga extra fokus på en populärversion som planeras till stämman I underlaget finns ett utkast till förvaltningsberättelse. Nya utkast presenteras på Team Engine. Övriga frågor Hela Sverige ska Levas styrelse Styrelsen nominerar Lotta Friberg och Stephen Hinton till Hela Sverige ska Levas styrelse. Krav på Miljölån Fråga ställdes vid en träff i Stockholm om vad vi har för kriterier för miljölån och risken för att det inte är så miljövänliga alternativ som premieras även om det handlar om isolering. Det fungerar dock så idag att ingen får miljölån utan att det finns kontrakt med leverantören. Det är viktigt att kriterierna är tydliga, utan att man gör det komplicerat att förstå eller att handlägga

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Antalet låneansökningar har varit stort de senaste veckorna. Även utlåningen har börjat ovanligt bra med många

Läs mer

Styrelsens rapporter till stämman

Styrelsens rapporter till stämman Styrelsens rapporter till stämman ÅM 2014 14B: DEMOKRATIUPPDRAGET Stämmans beslut: - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, samt - att godkänna de föreslagna

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Prognostiserade siffror per 31 oktober visar ett positivt resultat före kreditförluster om ca 158 tkr. Budgetuppföljning

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010

Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010 Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Lotta Friberg, ledamot Jonas Löhnn, ledamot Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Årsredovisning 2014 Stf VD Karin Frejarö föredrog ärendet. Årsredovisningen inkl. förvaltningsberättelsen skrivs under i sin helhet av styrelsens ordinarie ledamöter

Läs mer

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Kapitaltäckning Snart börjar den av Finansinspektionen (FI) aviserade kontracykliska kapitalbufferten att påverka

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Budgetpresentation VD Sammy Almedal, IT-chef Johan Oppmark, medlemschef Ann-Marie Svensson samt bankchef Magnus Frank föredrog budgeten. Utgångspunkten

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16 juni 2013

Referat från styrelsemöte den 16 juni 2013 Referat från styrelsemöte den 16 juni 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Núria Albet Torres, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 18 februari 2011

Referat från styrelsemöte den 18 februari 2011 Referat från styrelsemöte den 18 februari 2011 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 december 2011

Referat från styrelsemöte den 10 december 2011 Referat från styrelsemöte den 10 december 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009

Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009 Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot, vice ordförande Sten-Inge Kedbäck, ledamot Jonas Löhnn, ledamot Lotta

Läs mer

Budget för JAK Medlemsbank 2015

Budget för JAK Medlemsbank 2015 Budget för 2015 Fastställd av styrelsen i december 2014. Rapporteras till stämman 2015. JAK MEDLEMSBANK ÖVERGRIPANDE Övergripande rammålsättningar för budgeten 2015 är: - Att trots en extremt låg räntenivå

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Referat från styrelsens möte 1 september 2013

Referat från styrelsens möte 1 september 2013 Referat från styrelsens möte 1 september 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 8-9 oktober 2010

Referat från styrelsemöte den 8-9 oktober 2010 Referat från styrelsemöte den 8-9 oktober 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Birgitta Harsbo, vice ordförande Johan Oppmark, VD Jonas Löhnn, ledamot Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer,

Läs mer

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Núria Albert Torres, ledamot Stephen

Läs mer

Protokoll fört vid extra föreningsstämma

Protokoll fört vid extra föreningsstämma Protokoll fört vid extra föreningsstämma Skövdekontoret den 10 oktober 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta Friberg

Läs mer

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Mårten Hermansson, ledamot Jonas Löhnn, ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades kl 10.00 av styrelsens ordförande

Läs mer

Styrelsereferat från den 4 september 2009

Styrelsereferat från den 4 september 2009 Styrelsereferat från den 4 september 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Mårten Hermansson, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Jonas Löhnn, ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005 Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005 (belopp inom parantes avser samma period föregående år där inget annat anges) Allmänt Såväl inlåning som utlåning har ökat. Ökningstakten i försparandet

Läs mer

Styrelsemöte den januari 2016

Styrelsemöte den januari 2016 Styrelsemöte den 22-23 januari 2016 Tid: Fredagen den 22 januari 2016 kl. 18.15 20.00 och lördagen den 23 januari kl. 08.00 13.40. Plats: JAK Medlemsbank, Vasagatan 14, Skövde Frivilliga kapitalinsatser

Läs mer

Referat från styrelsemöte 19 januari 2014

Referat från styrelsemöte 19 januari 2014 Referat från styrelsemöte 19 januari 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer

Styrelsereferat 2012:16

Styrelsereferat 2012:16 Styrelsereferat 2012:16 Tid: Söndag den 20 januari 2013, kl 08:00-14:30 Plats: Sätra Brunn Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Sammy Almedal, vice VD Johannes

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK Medlemsbank har drygt 39 000 medlemmar över hela Sverige.

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 3-4 december 2010

Referat från styrelsemöte den 3-4 december 2010 Referat från styrelsemöte den 3-4 december 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande (deltog på distans) Johan Oppmark, VD Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande Referat från styrelsens möte 14 juni 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011

Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011 Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande (deltog på distans) Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 4-5 juni 2010

Referat från styrelsemöte den 4-5 juni 2010 Referat från styrelsemöte den 4-5 juni 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Lotta Friberg, ledamot Johan Sandwall, ledamot

Läs mer

JAK Medlemsbank. Medlemsundersökning. oktober - november 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

JAK Medlemsbank. Medlemsundersökning. oktober - november 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN JAK Medlemsbank Medlemsundersökning oktober - november 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Bakgrund....3 Sammanfattande NMI....4 NMI Uppdelning....5 Förklaring åtgärdsmatris....6 Del 1:

Läs mer

Arbetet med att ta fram nya foldrar har påbörjats. Den som har synpunkter på hur de ska utformas, kan lämna dessa i JAK Forum.

Arbetet med att ta fram nya foldrar har påbörjats. Den som har synpunkter på hur de ska utformas, kan lämna dessa i JAK Forum. Referat från styrelsemötet den 21 maj 2006 Styrelsemötet hölls på Scandic Hotel Billingen i Skövde. VD, Johan Oppmark, rapporterade bl a att förtidsinlösen på lån var fortsatt stor även i april. Dock kunde

Läs mer

Tid: Torsdag den 18 oktober kl 16:00-19:40, fredag den 19 oktober september 2012 kl. 09:00-16:50 Plats: Ljungskile Kustkonferens

Tid: Torsdag den 18 oktober kl 16:00-19:40, fredag den 19 oktober september 2012 kl. 09:00-16:50 Plats: Ljungskile Kustkonferens Referat 2012:11 Tid: Torsdag den 18 oktober kl 16:00-19:40, fredag den 19 oktober september 2012 kl. 09:00-16:50 Plats: Ljungskile Kustkonferens Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den april 2012

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den april 2012 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 21-22 april 2012 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner, samt val av rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande

Läs mer

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian,

Läs mer

GG Styrelsemöte

GG Styrelsemöte Styrelsemöte den 11 12 mars 2016 - referat Tid: Fredag den 11 mars 2016 kl. 18.00 20.00 och lördag den 12 mars kl. 08.00 14.15. Plats: JAK Medlemsbank, Vasagatan 14, Skövde Närvarande: Ordförande Lotta

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Styrelsemöte Distans

Styrelsemöte Distans Styrelsemöte Distans 2016-06-21 Närvarande: Monjia Manai Sonnius, ordförande, Lotta Friberg, vice ordförande, Sammy Almedal, VD och ledamot, Sten-Inge Kedbäck, Uffe Madsen, Andreas Bergqvist, Ali Hamidian,

Läs mer

Styrelsemöte den 9 februari 2016 referat

Styrelsemöte den 9 februari 2016 referat Styrelsemöte den 9 februari 2016 referat Internetmöte. Närvarande: Ordförande Lotta Friberg, v. ordförande Monjia Manai Sonnius, Sten- Inge Kedbäck, Ali Hamidian, Jonas Löhnn, Petra Modée anslöt kl 18.40

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Styrelseprotokoll 2012:10

Styrelseprotokoll 2012:10 Styrelseprotokoll 2012:10 Tid: Lördag den 1 september 2012 kl. 09:00-14:40 Plats: Skövde, Vasagatan 14 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cecilia Andersson, ledamot Stephen

Läs mer

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK År 2014 i populärversion I den här årsredovisningen sammanfattar vi det senaste årets aktiviteter i ord, grafer, illustrationer och siffror. En årsredovisning kan vara

Läs mer

Styrelsens yttranden till inkomna motioner

Styrelsens yttranden till inkomna motioner Styrelsens yttranden till inkomna motioner MOTION NR 01 EFTERSPARFRITT FÖR PÅGÅENDE LÅN TILL FÖRENINGAR OCH STIFTELSER I stället för att söka ett nytt lån, som skall vara eftersparfritt, borde föreningar

Läs mer

Arbetsordning för stämman

Arbetsordning för stämman Arbetsordning för stämman FÖRSLAG TILL ARBETS- OCH BESLUTSORDNING FÖR STÄMMAN INSTRUKTIONER FÖR UTSKOTTSARBETE: BEHANDLING AV MOTIONER OCH PROPOSITIONER jak@ Förslag till arbets- och beslutsordning för

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK Stadgarna stadfästes av Regeringen den 18 december 1997. Ändringar registrerades den 13 april 1999, 13 maj 2002, 17 december 2004, 13 juni 2005, 23 april 2009, 2015-06-25. 1

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA 1 FIRMA Föreningens firma är JAK Medlemsbank. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Styrelsemöte oktober 2016

Styrelsemöte oktober 2016 Styrelsemöte 21-22 oktober 2016 NÄRVARANDE Monjia Manai Sonnius, ordförande, Lotta Friberg, vice ordförande, Sammy Almedal, VD, ledamot, Sten-Inge Kedbäck, Uffe Madsen, Andreas Bergqvist, Ali Hamidian,

Läs mer

Protokoll från SKYREVs informationskommitté

Protokoll från SKYREVs informationskommitté Protokoll från SKYREVs informationskommitté Plats: Stockholms läns landstings revisionskontor, Eastmangatan 1, Stockholm. Tid: 2005-12-01 kl. 10.00 14.30 Deltagare:, ordförande,, -Johan Olsson, och. 50.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED HALLANDS LÄKARFÖRENINGS STYRELSE 2008-10-27

PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED HALLANDS LÄKARFÖRENINGS STYRELSE 2008-10-27 PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED HALLANDS LÄKARFÖRENINGS STYRELSE 2008-10-27 Deltagare: Anders Åkvist Per Meijer Fredrik Åberg Caroline Williamsson Ulla-Britt Björkman Elsa Andersson Kansli Eva Simfors Adjungerade

Läs mer

Välj din bank - JAKs värdegrund och syn på en räntefri ekonomi EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Välj din bank - JAKs värdegrund och syn på en räntefri ekonomi EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Välj din bank - JAKs värdegrund och syn på en räntefri ekonomi EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Välj din bank Har du någon gång funderat över etik, värdegrund och ideologi i samband med att du

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

SRS:s Interna kommunikationsplan;

SRS:s Interna kommunikationsplan; SRS:s Interna kommunikationsplan; 2014-2016 Innehåll Introduktion och bakgrund... 2 Syfte och mål... 2 Kommunikativa behov och ageranden... 3 Information om styrelsen beslut... 3 Information om styrelsens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stiftelsen Jälla Egendoms ekonomiska situation

Stiftelsen Jälla Egendoms ekonomiska situation KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Marandi Silja Datum 2015-02-24 Diarienummer KSN-2015-0433 Kommunstyrelsen Stiftelsen Jälla Egendoms ekonomiska situation Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank Agenda Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank J Jord alla naturresurser A Arbete skapande, kunnande och arbetsförmåga K Kapital produkten av jord

Läs mer

Nya sparformer för ökade transaktionsmöjligheter och likviditetskrav

Nya sparformer för ökade transaktionsmöjligheter och likviditetskrav Nya sparformer för ökade transaktionsmöjligheter och likviditetskrav en studie av JAK medlemsbanks arbete för förbättrad service och ökad tillgänglighet Anders Carlborg Handledare: Robert Hart SLU, Department

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen BRF Färdknäppen 2 (reviderad )

Arbetsordning för styrelsen BRF Färdknäppen 2 (reviderad ) Arbetsordning för styrelsen BRF Färdknäppen 2 (reviderad 2010-06-12) Denna skrift ska sammanfatta styrelsens arbetsordning samt ansvars-och arbetsfördelning inom styrelsen och mellan styrelsen och övriga

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6) Nr 5 2013-11-27 1(6) Plats och tid Samordningsförundets kontor Sundsgatan 17, den 27 november 2013, klockan 10:00 11:00 ande Tove Af Geijerstam (Kommunerna) Carina Wickström (Arbetsförmedlingen) Kenneth

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 20-21 april 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 20-21 april 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 20-21 april 2013 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Nya sparformer för ökade transaktionsmöjligheter och likviditetskrav

Nya sparformer för ökade transaktionsmöjligheter och likviditetskrav Nya sparformer för ökade transaktionsmöjligheter och likviditetskrav en studie av JAK medlemsbanks arbete för förbättrad service och ökad tillgänglighet Anders Carlborg Handledare: Robert Hart SLU, Department

Läs mer

Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Dan Rodahl, Försäkringskassan Kerstin Berggren Nilsson, Länsarbetsnämnden

Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Dan Rodahl, Försäkringskassan Kerstin Berggren Nilsson, Länsarbetsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Plats och tid Kommunhuset Kinna, klockan 09.00 12.15, Paus 10.15 10.40 Beslutande Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Dan Rodahl, Försäkringskassan Kerstin Berggren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10.

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10. Fastställd av styrelsen Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10 Innehåll Bakgrund... 2 Riskanalys... 2 Syftet med policyn... 2 Målsättning... 2 Syftet med rörlig ersättning till anställda... 2 Kriterier

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Göthe Erlandsson Rune Kronkvist Lennart Johansson

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den april 2016

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den april 2016 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 16-17 april 2016 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Protokoll från det 2:a sammanträdet med Svenska FSCs styrelse

Protokoll från det 2:a sammanträdet med Svenska FSCs styrelse 1 (1) Uppsala 2009-06-03 BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR Protokoll från det 2:a sammanträdet med Svenska FSCs styrelse Tid: 1 juni 2009, 9.30-16. Plats: KSLA, Drottninggatan 95B, Stockholm. Närvarande: Leif

Läs mer

Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren

Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Krehla Runa 2017-01-13 KTN-2016-0421 Sundequist Karin Kulturnämnden Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren 2017-2019

Läs mer

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening Stadgar 1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening 2. Ändamål: (hur ska medlemmarna ekonomiska intressen tillgodoses) Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Protokollsmall vid bildande av LA

Protokollsmall vid bildande av LA 24 ATT STARTA EN LOKALAVDELNING (LA) 24:1 Starta en LA 7101.35 Protokollsmall vid bildande av LA 7101.50 24:2 Arbetsordning för LA 8001.7 24:3 Ansökan LA 7003 24:5 Fullmakter 7101.38 Exempelblankett Fullmakt

Läs mer

Styrdokument APSE & APSE-kommittén

Styrdokument APSE & APSE-kommittén & APSE-kommittén Malin Sääf 2014-12-01 (rev. efter årsmöte 2014) och APSE-kommitté - syfte, funktion och administration 1. Bakgrund... 2 2. Namn... 2 3. Övergripande syfte... 2 4. Adress... 2 5. Hemsida...

Läs mer

Ett räntefritt CSN. Som student i allmänhet och som f.d. student i synnerhet, funderar man över det här med CSN.

Ett räntefritt CSN. Som student i allmänhet och som f.d. student i synnerhet, funderar man över det här med CSN. Ett räntefritt CSN Som student i allmänhet och som f.d. student i synnerhet, funderar man över det här med CSN. JAK Medlemsbank är en bank i Sverige idag som jobbar med räntefri ekonomi och som fungerar

Läs mer

Häfte 2. Förutsättningar för förbundsstämman

Häfte 2. Förutsättningar för förbundsstämman Häfte 2 Förutsättningar för förbundsstämman Bilaga 5 Föredragningslista 1. Stämmans öppnade 2. Val av stämmofunktionärer a) Ordförande b) Förste vice ordförande c) Föredragande sekreterare d) Protokollsekreterare

Läs mer

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 2006-09-06 Kl 10.00-15.00 15-27

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 2006-09-06 Kl 10.00-15.00 15-27 Sammanträdesplats: Gränsö Slott, Västervik Deltagande Ledamöter Sven-Olof Karlsson FORSS ordförande Ewa Idvall H län Claes Hallert E län Jan Ernerudh HU Karin Fälth-Magnusson ordförande /Pk 1 Peter Blomstrand

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Protokollet anslås på www.libo.se

Protokollet anslås på www.libo.se TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats: Banvägen 28, Lindesberg Tid: 15.00 16.15 Närvarande Styrelse: Jan Sahlin, ordf. Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Kurt Scharnke Bengt Storbacka Övriga: Stefan Eriksson, vvd Gerd

Läs mer

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.2-201/2017 Sida 1 (6) 2017-05-02 Handläggare Eva-Lotta Elmér Telefon: +46 08-508 251 87 Till Socialnämnden 2017-05-16 Nya riktlinjer

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Stadgar Forum Vänersborg

Stadgar Forum Vänersborg Stadgar Forum Vänersborg 1 Föreningens firma Föreningens firma är Forum Vänersborgs Stad ekonomiska förening. Föreningens namn är Forum Vänersborg. 2 Ändamål, vision och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade:

Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2014-08-18 till 2014-08-22 Deltagare: Emma Spak Pär Näverskog Jonas Ålebring Sara Lei Maja Weinryb Joanna Ahlkvist David Svaninger (från 15) Ann Abrahamsson

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Marknadsföring av bank och konsumentkrediter

Marknadsföring av bank och konsumentkrediter Processrådet Carolina Andersson KO-sekretariatet Stämningsansökan Datum 2017-04-18 Dnr 2016/951 Patent- och marknadsdomstolen Kärande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Svarande JAK Medlemsbank

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2015-06-17 Tidigare fastställd av styrelsen 2014-05-28 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer