Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015"

Transkript

1 Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Arbete pågår för att söka ett ombud i RIX vad gäller avveckling. Det innebär en för oss avsevärt mindre kostnad om vi kan ha ett ombud istället för att själva gå in. VD träffar vidare ALMI i Örebro för att diskutera samarbeten, samt Ekobanken för diskussion kring kommande förändringar kring avveckling och clearing mm. Runt årsskiftet infördes vårt nya ekonomisystem. Införandet har hittills gått relativt bra om än arbetsbelastande och vi kommer att se vilka nya möjligheter som ges framöver vad gäller rapportering till styrelse och myndigheter. Bankverksamheten Under året har antalet låneansökningar haft ett snitt på 38 stycken per vecka. Detta kan jämföras med 31 ansökningar per vecka under Det är en mycket bra nivå på ansökningar. De är dock generellt på lägre belopp. Konsulten Malin Björkmo har gjort en utredning om våra möjligheter att kunna ta betalt av våra medlemmar vid förtidsinlösen av lån. Under 2014 kom det nya regler kring detta. Det är inte klart om vår lånekostnad är att bedöma som ränta i detta fall, med tanke på vår att vi inte har någon upplåningskostnad för de pengar vi lånar ut. Dessutom gör vi ingen förlust vid förtidsinlösen då vi kan låna ut pengarna till samma lånekostnad som lånet som löses. Det är dock möjligt att tolka lagen och dess förarbeten som att det skulle vara möjligt och det skulle vara ett stort värde för JAK om vi kunde minska mängden förtidsinlösta lån. VD utreder detta vidare och återkommer till ett kommande möte. Idé- och medlemsstöd (IMS) Administrationen arbetar med att avgöra vilka funktioner inom IMS som ska finnas kvar under sparlågan. Det är viktigt att i den mån det är möjligt stötta våra aktiva medlemmar som håller igång under sparlågan. Fråga ställdes angående att medlemmar kommer tillbaka efter att tidigare ha utträtt som medlemmar. Det handlar ofta om att de tar nya lån. Representanter från styrelsen och administrationen kommer att besöka alla LA-årsmöten. IT-verksamheten Stort fokus ligger nu på dataclearing och arbetet med penningtvätt. Synpunkt framfördes om att det vore önskvärt att kunna se var vi ligger på förändringskartan, eftersom det är en svår prioritering som styrelsen har gjort. Rapport om detta kommer till nästa möte. Det finns en enkät på Internetbanken som alla bör fylla i, på temat känn din kund/medlem. Nyckeltal Dessa är under omarbetning och det kommer även att ha effekter på JAKs riktlinjer. Kreditrapportering Fråga ställdes angående hur det ser ut med inbetalningar på förfallna krediter. Svaret blev att en del förfallna krediter får vi in betalningar på och en del inte. En del medlemmar återkommer. Synpunkt framfördes om att det är en bra redovisning som styrelsen får

2 Värdegrundsfolder Administrationen har tagit fram en värdegrundsfolder som rapporteras till detta möte. Det är en del i att uppfylla uppdraget från stämman om jämförande material. Några synpunkter har lämnats tidigare. En sådan är att förutsägbarheten på JAK-lån inte framgår i foldern, trots att det är en central fördel och något som skiljer oss från alla andra. Ytterligare synpunkter framfördes och ärendet återkommer till styrelsen. Budgetuppföljning Vi har ett preliminärt resultat för 2014 om tkr. Kostnaderna ligger klart under budget. Orsaken till minusresultatet är förutom kreditförluster främst intäkter vad gäller lånekostnad samt ränteintäkter som ligger under budget. Till detta kom en kreditförlust på ett gammalt lån i december, som fick stor effekt på resultatet. Det kommer att vara mycket angeläget att arbeta med intäkterna framöver. Vi bör prestera positiva resultat framöver. Det är dock angeläget att det kopplar till en klokt prioriterad verksamhet. Vi skiljer just nu oss från andra banker, som inte gör förluster. Synpunkt framfördes om att vi måste förändra hur vi lånar ut pengar för att få in mer pengar. Fråga ställdes vidare om de ökade kreditförlusterna är en del av konjunktur eller ändrad risknivå. Svaret blev att det är både och. Det är en relativt stor andel blancolån där vi är snabba att reservera och har blivit mer försiktiga och därmed reserverar på högre belopp. Vi tar alltså större risk, men har också förändrat arbetssättet. Vad gäller privatpersoner handlar det ofta om små lån, medan juridiska personer får större effekt. Medlemsundersökning Medlemschef Ann-Marie Svensson föredrog medlemsundersökningen som genomfördes under oktober-november. Den genomfördes för andra gången, med ett stratifierat urval av medlemmar; lånare, sparare, unga och aktiva. Svaren samlades in via en webbenkät och telefonintervjuer. Nöjd-Medlemsindex (NMI) ligger på 4,37. Det är något lägre än vid förra undersökningens 4,53. Det är dock ett väldigt högt resultat. Det finns ett antal NMI-frågor i undersökningen och därutöver ett antal frågor som man kan se driver nöjdhet. Generellt är låntagare och aktiva mest nöjda. Inom service och bemötande ligger vi väldigt högt och det är också något som starkt driver nöjdhet. Nytt för i år var att vi frågade om Internetbanken. En tredjedel kände inte till att JAK erbjuder möjlighet att betala räkningar. Endast 10 % använder denna möjlighet. Angående bankkort är det färre som inte vet om det, men ändå relativt få som använder det. Som skäl anges att man inte har haft tid eller att JAK inte är den primära banken. Andra anser att man vill vänta tills kortet kan kopplas till JAK-kontot och att man inte gillar krediter. Medlemmar är överlag nöjda med JAKs tjänster och JAKs utbud, dock mindre nöjda med utbudet än med kvaliteten. Utbudet har mindre drivande effekt än kvalitet. I fritextsvaren finns önskemål om e-leg, e-faktura, app, kort kopplat till kontot, service när man ska byta bank och synpunkten att man ogillar kredit. I prioriterade satsningar framgår sänkt lånekostnad och sänkt månadsbetalning som mycket viktiga. På frågan om medlemmar skulle spara räntefritt även om det inte var ett krav för lån svarar 63 % ja. I fritextsvaren framkommer att man använder JAK för sparande men inte för transaktioner, samt av ideologiska skäl. På frågan om varför visar det sig att man vill stödja JAK och av ideologiska skäl. Få anger att man sparar för att få sparpoäng. Det är färre än förra gången som anser att JAK är billigare än andra banker. Detta är en relativt stor skillnad mot föregående undersökning, men driver nöjdhet i låg utsträckning. Det är viktigt att JAK är medlemsägd och utan ränta. Det driver dock inte den generella nöjdgeten särskilt mycket även om de faktorerna tycks vara en förutsättning för att vara med

3 Resurspersoner har fått extra frågor. Här är endast ett fåtal som är missnöjda. Nöjdheten är väldigt hög och det är viktigt att den behålls hög, eftersom den tydligt driver generellt nöjdhet. Det är rimligt att tro att vi kan bli fler om vi lyfter oss på de punkter som idag ligger i det röda fältet. Sparfaktorn och JAKs sparlånesystem IT-chef Johan Oppmark föredrog ärendet. Frågan om sparfaktorns roll samt nivån på det fria sparandet (baskonton och skogskonton) har diskuterats under året i styrelsen samt på stämman. Parallellt med detta har resonemang kring sparlånesystemet i sin helhet förts, mot bakgrund av den stora inlåningen och behovet av att öka utlåningen. Stämman 2014 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ge medlemmarna möjlighet till försparande med full sparpoäng på sätt som styrelsen finner lämpligt. i augusti att ge VD i uppdrag att utreda konsekvenserna av införandet av sparfaktor 1,0 på försparande enligt underlaget och med hänsyn till styrelsens synpunkter. Dessutom har två anhängiggöranden gjorts i styrelsen som handlar om sparlånesystemet. Dels försparandestyrd eftersparandereducering/sparpoängsfaktor istället för sparfaktor (Jonas och Hampus i oktober 2014) och dels Inrätta sparpoängsfonder som medlemmar kan söka eftersparhjälp ur (Jonas i oktober 2013). I dagens sparlånesystem skulle en sparfaktor 1.0 på allt försparande få stora negativa konsekvenser. Det skulle innebära att obalansen mellan utgivna sparpoäng och de sparpoäng som tas tillbaka till banken genom lån hela tiden skulle öka. Detta på grund av att inlåningen är större än utlåningen och så har varit under lång tid. Dagens system kräver att en sparfaktor sätts som reducerar antal utgivna sparpoäng. Ökningen av sparpoäng per år är ca 7 miljarder med sparfaktor 0,8, medan 1,5 miljarder används per år. Det tar lång tid för en medlem att komma upp i en mängd sparpoäng som motsvarar ett vanligt lån. När likviditetsbrist uppstår händer följande: Medlemsdelen sänks, en fördelningspott börjar användas, alla som vill låna måste ha sparpoäng, snurran börjar användas och fördelning av likviditeten fördelas mellan låntagarna. En likviditetsbrist skulle riskera att snabbt ge många missnöjda medlemmar som inte får låna det de förväntat sig. I ett längre perspektiv innebär det också att banken till stor del skulle ha låntagare som inte eftersparar, dvs utlåning på lång tid mot kort inlåning. För att uppfylla stämmans uppdrag kan en utgångspunkt vara hur man skulle skapa ett system om man startade ett JAK idag. Utgå från varför det är grunden till de beslut vi fattar (våra värderingar), därefter hur tillvägagångssättet (för oss demokratimodellen, folkbildningen och sparlånesystemet), därefter vad tjänster och produkter (stämma, baskonto, grundkurs etc.) En möjlighet att uppfylla stämmans önskan om full sparpoäng på försparandet är att skapa ett parallellt sparlånesystem 2.0 som tar hänsyn till stämmans uppdrag, men även till andra både interna och externa krav som ställs på sparlånesystemet. Att ha två system innebär konkret att minst en ny sparprodukt och en ny låneprodukt bör skapas. Dessa två produkter skulle då ta hänsyn till de nya krav som ställs på systemet. Det skulle vara möjligt att skapa en parallell modell som är mer flexibel att förändra och till vilken vi avsätter en pott med pengar. Synpunkt framfördes om att det skulle kännas tryggare att simulera snarare än att köra det på riktigt. Det är dock riskfyllt med simulering eftersom den inte tar hänsyn till människors

4 beteenden, vilket gör att det inte alltid fungerar likadant i verkligheten. Det vore angeläget att prova detta för att komma framåt i att utveckla våra system och vi behöver göra något för att åtgärda intäktssidan. En fördel med ett sådant tillvägagångssätt är att steget att ta det vidare inte blir lika svårt som om man ägnat sig åt simulering. Vi har också en stor styrka i våra medlemmar och kan med fördel dra in medlemmar i utvecklingsprocessen. Det är önskvärt att göra detta så att vi med små resurser som möjligt når så bra resultat som möjligt. Om man gör en sådan här satsning vore det också angeläget att sänka sparfaktorn på baskontot, så att vi minskar snöbollseffekten vad gäller sparpoängen. I det nya systemet borde det handla om krondagar och att dessa alltid innebär 1 krona i 1 månad. Synpunkt framfördes om att vi borde utgå från ett läge där systemet fungerar optimalt och se vad vi kan göra därifrån, utan att rucka på våra idéer. Synpunkt framfördes om att det är viktigt att vi arbetar i vårt nuvarande system också för att nå förändringar nu. Svaret blev att vi har ett antal förändringar på förändringskartan som är beslutade och på gång. Men det är risk för att vi fokuserar för mycket på att laga symptom snarare än verkliga problem. Förslag framfördes om att vi behöver tänka utanför systemet också i hur vi utvecklar idéer. Vi kunde utmana lokalavdelningarna i att utveckla idéer. Synpunkt framfördes om att vi har en massa beslut som är fattade som vi behöver fokusera på. Allt som vi gör måste upplevas rättvist och vara tydligt och enkelt och inte kräva en massa administration. VD återkommer med ett förslag till beslut till nästa möte. Plan för arbetet med regelefterlevnad 2015 Funktionen för riskkontroll och regelefterlevnad, Johan Oppmark föredrog ärendet. Karin Frejarös föräldraledighet är slut men hon kommer inte att återgå till att inneha funktionen för regelefterlevnad. Kraven på regelefterlevnad, liksom kraven på funktionens oberoende ställning ökar och administrationen anser att denna funktion hanteras bäst av en extern part. Fram till dess kommer Johan Oppmark att fortsätta att ansvara för funktionen. I underlaget finns inledningsvis en generell beskrivning av regelefterlevnadsfunktionens roll och ansvar och därefter en grov plan för funktionens arbete under det kommande året samt en beskrivning av styrelsens uppdrag till VD att upphandla extern regelefterlevnad. - att fastställa planen för arbetet med regelefterlevnad 2015 enligt underlag, samt - att uppdra åt VD: att utifrån gällande instruktioner och regelefterlevnadsplan upphandla funktionen för regelefterlevnad/compliance externt, att efter behov uppdatera instruktioner, regelefterlevnadsplan och andra styrande dokument för beslut i styrelsen, samt att ta fram förslag på uppdragsavtal och avtal med extern part för beslut i styrelsen Prissättning VD föredrog ärendet. Frågan om JAKs prissättning har kommit upp i styrelsen under senhösten. Ledningsgruppen har skissat på hur en bra prissättning skulle kunna se ut och ett utkast finns presenterat i underlaget. Synpunkt framfördes om att det är ett mycket bra

5 förslag till paketering och viktigt att det för alla framgår vad som ingår i de olika paketen. Det är viktigt att ha en låg tröskel för att komma in i föreningen. Ärendet återkommer. Instruktion för placering av likvida medel VD föredrog ärendet. Styrelsen har under hösten diskuterat justeringar av vår instruktion för placering av likvida medel. Instruktionen har justerats enligt de synpunkter som framkom. - att fastställa instruktion för placering av likvida medel enligt underlag JAKs instruktioner Stf VD Karin Frejarö föredrog ärendet. Styrelsen behandlar och fastställer årligen alla styrande dokument, de flesta av dem vid januarimötet. Föreslagna förändringar är markerade i förslaget till nya instruktioner. - att fastställa JAKs Instruktioner enligt underlag JAKs riktlinjer Stf VD föredrog ärendet. Styrelsen behandlar och fastställer årligen alla styrande dokument, de flesta av dem vid januarimötet. Föreslagna förändringar är markerade i förslaget till nya riktlinjer. Ett antal justeringar av dokumentet gjordes. - att fastställa JAKs Riktlinjer efter justering Plan för internrevision 2015 Syftet med internrevisionen är att på styrelsens uppdrag granska och utvärdera den interna kontrollen hos JAK Medlemsbank. I underlaget finns förslag till revisionsplan för att fastställa revisionsplanen för internrevisionen 2015 enligt underlag Demokratiuppdraget Vice ordförande Jonas Löhnn föredrog ärendet. Demokratiprojektet är inne i en fas där det behövs tät kontakt med styrelsen. I och med att den tekniska utvecklingen nu satt fart och pågår uppkommer också nya frågor av juridisk karaktär, vilka skulle behöva utredas. - att genomföra en begränsad juridisk utredning om max kronor angående demokratiuppdraget

6 - att utöka kommittén med Lotta Friberg, så att den därmed består av Jonas Löhnn, Núria Albet Torres, Johannes Kretschmer och Lotta Friberg. Stämman 2015 Ordförande Lotta Friberg föredrog ärendet. På stämman föreslås VoteIT användas i en utsträckning som nuvarande stadgar tillåter. Det betyder att alla handlingar läggs upp på VoteIT, att yrkanden hanteras via VoteIT samt att VoteIT används för att registrera beslut. Vi provar alltså inte funktionen för representanter för stämman Det som behövs för genomförande är några stationer (datorer) där deltagarna kan logga in och skriva in yrkanden om de inte har egen dator samt en funktionär till det. Presidiet behöver en särskild genomgång av alla funktioner i VoteIT och vi bör ha utvecklaren på plats. - att årsstämman 2015 ska genomföras med stöd av Vote IT enligt följande: Alla punkter med tillhörande underlag läggs in i VoteIT Yrkanden lämnas via Vote IT Medlemmar har rösträtt enligt nu gällande stadgar Talarlista sköts via VoteIT Stora skärmen visar aktuell punkt direkt från VoteIT - att föreslå stämmans ordförande att godkänna följande stämmopresidium för 2015 samt att detta meddelas stämman: Karin Frejarö (sekreterare), KarinMalin Ekström (bisittare) och (vakant) (bisittare/skärmansvarig) JAK som motor inom alternativ ekonomi Stämman 2013 beslutade med anledning av motion nr 12 JAK ska vara en motor i att stimulera till att det kommer fram nya saker inom den sektor som bygger på den alternativa ekonomin, att JAK ska fungera som en arena för alternativa idéer inom hållbar och etisk ekonomi, för att utveckla verksamheter som är relaterade till JAK, t.ex. pensionssparande, som inte just nu ryms inom JAK. Styrelsen lämnade en rapport till stämman Då stämmobeslutet tangerar beslutet JAK stödjer lokal ekonomisk utveckling har inriktningen för att uppfylla de båda besluten under året främst inriktats på att skapa en underportal på vår webb. En lägesrapport kring detta finns i underlaget. Synpunkt framfördes om att det som presenteras i underlaget är en bra rapport till stämman. Vi bör lägga till något ytterligare om lokalavdelningarnas roll. Hur JAK stödjer lokal ekonomisk utveckling Stämman 2013 beslutade med anledning av motion nr 14 Hur JAK stödjer lokal ekonomisk utveckling, att förstärka och förtydliga JAKs arbete för en lokal ekonomisk utveckling, i enlighet med motionens inriktning. Styrelsen rapporterade till stämman 2014 om vad som gjorts, men uppdraget ligger kvar i styrelsens beslutsuppföljning, då arbetet med att ta fram

7 en lokalekonomisk portal pågår. Rapporten bör kopplas ihop med rapport vad gäller JAK som motor inom alternativ ekonomi. JAKs vision om räntefri ekonomi och monetär reform Stämman 2013 beslutade med anledning av motion nr 16 JAKs strategi att JAK ska ha en inriktning att verka för en monetär omläggning/omställning. Stämman 2014 beslutade därefter med anledning av motion nr 10 JAKs vision om räntefri ekonomi och monetär reform att ge styrelsen i uppdrag att konkretisera vad JAKs inriktning för en monetär omställning är och tydliggöra hur den är en del av JAKs långsiktiga målsättning. Kommittén har tagit fram ett underlag som konkretiserar tre delar som behöver vara uppfyllda för att JAK ska argumentera för en penningreform. Förslag framfördes om att inkludera budskapet i de sammanfattande punkter som kommittén tagit fram, i reglementet. Kontanthantering Stämman 2013 beslutade med anledning av motion nr 19 Kontanthantering att JAK uttalar sitt stöd för att bibehålla sedlar och mynt, samt att styrelsen får i uppdrag att i folkbildningsarbetet kommunicera vägar för kontanthantering och alternativa betalningssystem. Styrelsen lämnade en rapport till stämman Utredningen som styrelsens rapport refererar till i rapporten har slutförts och lämnade sitt slutbetänkande Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) i augusti Slutsatserna finns i underlaget. Utöver detta höll styrelsen ett pass om alternativa valutor på JAK-skolan i november. Synpunkt framfördes om att det är angeläget att det finns kontanter och det är något vi kan uttrycka. Ett sätt att återigen lyfta frågan om pengarnas infrastruktur och rätten att kunna använda kontanter i hela landet. Efter passet på JAK-skolan om alternativa betalningssystem fanns också inspiration att gå vidare med att lyfta detta, exempelvis i Almedalen. Förslag framfördes om att inkludera en mening om att vi ser kontanter som central ekonomisk infrastruktur som bör ägas av samhället. Pensionssparande Stämman 2014 beslutade med anledning av motion nr 2 Pensionssparande : att styrelsen gör en utredning om alternativt pensionssparande och beaktar förslaget i denna motion, att styrelsen ska involvera medlemmarna i arbetet genom t.ex. seminarier och workshops, samt att styrelsen ska rapportera i Grus & Guld samt på hemsidan om hur arbetet fortlöper. Motionärens förslag var att göra eftersparandet till ett IPS-konto på JAK med möjlighet till skatteavdrag. Administrationen har tittat på en modell för hur det skulle kunna fungera. En viktig del av ett särskilt pensionssparande är dock avdragsrätten som är sänkt och på väg bort. Internrevisorn har utrett vilka externa regelverk som är relevanta samt vilka kostnader en pensionslösning kan medföra. Utredningen visar att det skulle kosta 450 tkr och innebära en del utveckling internt. Att uppställa krav på att medlemmarna tar ett lån för att kunna ta del av IPS (t.ex. genom att produkterna paketeras tillsammans) kan dessutom strida mot sundhetskravet eftersom medlemmen binder upp sparandet och samtidigt blir förpliktigad att återbetala ett lån. Styrelsen konstaterade vid junimötet att JAK inte har råd att gå vidare. Ett pass kring pensionssparande hölls vid JAK-skolan. Bundet sparande kan användas som pensionssparande och det är något vi också kunde lyfta när vi har flexibelt eftersparande på plats. Vi kunde också erbjuda bundet sparande som endast kan tas ut mot en avgift

8 Styrelsens yttranden till inkomna motioner Styrelsen lämnar varje år yttranden med förslag till beslut med anledning av de motioner som kommer in för behandling vid årsstämman. Sista dag för inlämning av motioner är den 1 februari. Det har hittills inkommit två motioner. Motion nr 01 - Eftersparfritt för pågående lån till föreningar och stiftelser Motionären föreslår att banken istället för att söka nya lån, som skall vara eftersparfria, borde erbjuda föreningar och stiftelser som uppfyller kriterierna för att beviljas ett sådant lån, befrielse från efterspar för sina tidigare lån. Synpunkt framfördes om att VD bör kontakta motionären för at utreda om syftet är en generell diskussion kring frågan. Motion nr 02 Omorganisation av JAK Medlemsbank Förslaget är intressant, men inte i linje med den strategi som JAK nu har valt. Det är positivt i att ge lokalavdelningarna större frihet och konkreta verktyg att arbeta med lokal ekonomi. Finns det intresse lokalt på olika håll i landet att arbeta mer aktivt med bankens utveckling, så är styrelsen positiva till att diskutera formerna för detta. Däremot ser styrelsen inte skäl att byta inriktning för JAK som organisation. Styrelsen föreslår avslag till motionen. Förvaltningsberättelse 2014 Förvaltningsberättelsen är en del av den årsredovisning som styrelsens ledamöter fastställer och skriver under vid marsmötet. Vad gäller årsredovisningen för 2014 är planen att hålla den så begränsad som möjligt och istället lägga extra fokus på en populärversion som planeras till stämman I underlaget finns ett utkast till förvaltningsberättelse. Nya utkast presenteras på Team Engine. Övriga frågor Hela Sverige ska Levas styrelse Styrelsen nominerar Lotta Friberg och Stephen Hinton till Hela Sverige ska Levas styrelse. Krav på Miljölån Fråga ställdes vid en träff i Stockholm om vad vi har för kriterier för miljölån och risken för att det inte är så miljövänliga alternativ som premieras även om det handlar om isolering. Det fungerar dock så idag att ingen får miljölån utan att det finns kontrakt med leverantören. Det är viktigt att kriterierna är tydliga, utan att man gör det komplicerat att förstå eller att handlägga

Styrelsens rapporter till stämman

Styrelsens rapporter till stämman Styrelsens rapporter till stämman ÅM 2014 14B: DEMOKRATIUPPDRAGET Stämmans beslut: - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, samt - att godkänna de föreslagna

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Budgetpresentation VD Sammy Almedal, IT-chef Johan Oppmark, medlemschef Ann-Marie Svensson samt bankchef Magnus Frank föredrog budgeten. Utgångspunkten

Läs mer

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Núria Albert Torres, ledamot Stephen

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Prognostiserade siffror per 31 oktober visar ett positivt resultat före kreditförluster om ca 158 tkr. Budgetuppföljning

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Antalet låneansökningar har varit stort de senaste veckorna. Även utlåningen har börjat ovanligt bra med många

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande Referat från styrelsens möte 14 juni 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Kapitaltäckning Snart börjar den av Finansinspektionen (FI) aviserade kontracykliska kapitalbufferten att påverka

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Mårten Hermansson, ledamot Jonas Löhnn, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Årsredovisning 2014 Stf VD Karin Frejarö föredrog ärendet. Årsredovisningen inkl. förvaltningsberättelsen skrivs under i sin helhet av styrelsens ordinarie ledamöter

Läs mer

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian,

Läs mer

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Årsredovisning 2013 jak medlemsbank Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Det här är JAK Medlemsbank JAK är en räntefri medlemsbank, partipolitiskt och religiöst obunden, med 37 425

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 1 Val av mötesordförande och två justeringsmän som tillika är rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Kåre

Läs mer

Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv

Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv Linn Henriksson Sofia Johansson Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv Business Administration Master s Thesis 15 HP Term: Spring 2011 Supervisor: Dan Nordin Förord

Läs mer

Styrelsereferat 2012:13

Styrelsereferat 2012:13 Styrelsereferat 2012:13 Tid: Lördag den 17 november 2012, kl 13:05-18:10 Plats: Axvall Folkhögskola Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, styrelseledamot

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK År 2014 i populärversion I den här årsredovisningen sammanfattar vi det senaste årets aktiviteter i ord, grafer, illustrationer och siffror. En årsredovisning kan vara

Läs mer

vem ska få skapa pengar?

vem ska få skapa pengar? Nr 3/2014 Utges av JAK Medlemsbank för en rättvis ekonomi. Pris 40 :- specialnummer: Monetär omställning vem ska få skapa pengar? Bank of England berättar hur det funkar Oskar Broberg om en komplicerad

Läs mer

JAK Medlemsbank Årsredovisning 2010

JAK Medlemsbank Årsredovisning 2010 JAK Medlemsbank Årsredovisning 2010 En droppe droppad i livets älv Har ingen kraft att flyta själv Det ställs ett krav på varenda droppe Hjälp till att hålla de andra oppe Tage Danielsson Foto: Omslag,

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28 SLUTRAPPORT Anders Pettersson 2015-06-28 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Frågeställningar... 4 1.3 Metod och avgränsningar... 4 1.4 Om rapporten... 5 2. Presentation av

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer