Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon"

Transkript

1 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna nedan, men även tillämpliga delar i dokumenten Reparation 11 och Maskin 03. Dessa dokument kompletterar varandra, om inte omständigheterna föranleder till annat. Förekommer stridande uppgifter i dokumenten gäller de inbördes i följande ordning: 1. Swecon Anläggningsmaskiner AB:s Leverans- och garantivillkor för reservdelar och reparationer. 2. Reparation Maskin 03 Garanti och reklamation Reservdelar Garantiomfattning Garanti gäller för delar som på grund av materialfel, bristfällig konstruktion eller annat fel som uppkommit vid tillverkningen av produkten samtidigt som kunden kan visa att felet fanns vid leveranstidpunkten och som medfört att produkten blivit obrukbar under garantitiden. Swecons ansvar omfattar reparation eller omleverans av den felaktiga produkten. Swecon har rätten att avgöra om ny eller fabriksrenoverad del ska användas eller om den gamla delen ska repareras. Garantin omfattar inte personskada, sak- eller egendomsskada, annan direkt eller indirekt skada (inklusive, men inte uteslutande, utebliven vinst) på grund av felaktig produkt. Utöver dessa garantibestämmelser har Swecon inte något ansvar för fel. För att garantin ska gälla förutsätts att reservdelen köpts av Swecon samt att den monterats enligt av Swecon utfärdade instruktioner, exempelvis i verkstadshandböcker och servicemeddelanden. Om delen monterats av annan än av Sweconauktoriserad verkstad, ingår inte arbetskostnader och resor i garantiåtagandet. Reklamationen framställs direkt till Swecon. Om köparen vill åberopa garantin ska han omgående efter att han/hon upptäckt felet, dock senast tio dagar efter garantitidens utgång, underrätta Swecon. Om detta inte sker förfaller all rätt att åberopa felet. Vid reklamation ansvarar den som reklamerar för att styrka att garantin är tillämplig genom att det ursprungliga leveransdokumentet (utfärdat av Swecon). Garantin är giltig endast under förutsättning att maskinen (inklusive den produkt som garantianspråket avser) har använts i enlighet med av Swecon, samt i instruktionsboken, utfärdade instruktioner och: att inga plomberingar brutits av obehörig personal att endast originalreservdelar har använts i samband med reparation och service. Delar utbytta under garanti tillhör Swecon och ska returneras.

2 2 (4) Garantitid Garantin gäller tolv månader räknat från fakturadagen. För våta Volvobatterier gäller 36 månader. Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar köpta från Sweconbutiken online När du köper reservdelar på Sweconbutiken online (e-handel) gäller nedanstående villkor utöver och i tillägg till Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar Vid motstridiga villkor mellan dokumenten äger nedanstående villkor företräde. Leveranstider Dagorder utlevereras samma dag, förutsatt att order registrerats senast Veckoorder utlevereras nästa vardag, förutsatt att order registrerats senast via Sweconbutiken online. Transporttid från Swecons lager till kund tillkommer. En förutsättning för ovan nämnda leveranstider är att varan finns på lager. För varor som inte är lagerförda varor sker leverans så snart som möjligt. Vi reserverar oss för saldofel på lokala Sweconanläggningar. Ovanstående leveranstider avser Swecons leverans från lager. Leveransvillkor Free carrier säljarens lager (INCOTERMS 2010). Såvida inget annat överenskommes mellan parterna träffar Swecon avtal om transport med en transportör som Swecon anser lämplig på vanliga villkor och på kundens risk och bekostnad. Leveranser sker endast inom Sverige. Frakt och emballage Tillkommer enligt tariff beroende på orderns bruttovikt. Kostnaden specificeras på ordersammanställningen. Betalningsvillkor Kontant via betalkort eller 30 dagar netto efter fakturadatum. Internetrabatt Internetrabatt om 2 procent lämnas på veckoorder via Sweconbutiken online. Varans pris och dragen rabatt specificeras på ordersammanställningen. Dröjsmålsränta m.m. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Särskilda avgifter för betalningspåminnelse och inkasso utgår i förekommande fall. Moms Tillkommer med den vid faktureringstillfället gällande skattesatsen och specificeras på ordersammanställningen.

3 3 (4) Returer Under de förutsättningar och på de villkor som framgår nedan accepterar Swecon retur/återköp av levererade produkter. Retur vid felleverans Felexpediering ska anmälas inom en vecka från att produkten mottagits av köparen. Retur utförs av köparen. Swecon svarar för returfraktkostnaden, förutsatt att en returssedel (finns på Sweconbutiken online) används. Swecon återbetalar fakturerat belopp vid felaktigt levererade produkter. Retur vid återköp Swecon accepterar att återköpa levererade produkter, förutsatt att produkten inte har skadats eller varit monterad och att; Produkten är köpt hos Swecon Förpackningen/plomberingen är felfri och obruten Komplett ifylld retursedel medföljer retursändningen Returen sker inom 14 dagar från faktura Inget återköp sker senare än 14 dagar från faktura. Återköpspriset motsvarar fakturabelopp, med avdrag om 20 procent. Swecon accepterar inte återköp av elektroniska artiklar eller artiklar av ej beständigt material. Retur vid reklamation Se avsnittet Garanti och Reklamation Reservdelar. Vid godkänd reklamation ersätter Swecon kunden för skälig fraktkostnad vid retur av felaktig produkt. Retursätt Köparen kan returnera reservdelar och utbyteskomponenter i närmsta Sweconbutik. Vid retur ska fakturakopia eller följesedel tas med. Om retur sker via försändelse ska artikeln (i originalförpackningen) förpackas väl i skyddande ytteremballage. Kunden står för risken med transporten. Vid retur genom försändelse ska alltid ifylld retursedel (finns att hämta i Sweconbutiken online) bifogas tillsammans med kopia av relevant faktura. Ange tydligt skälen till returen. Retur ska ske till den adress som anges på retursedeln. Retur av delar hämtade på, av Swecon auktoriserad reservdelsutlämnare (så kallad Kontraktsanläggning) skickas alltid i retur till adressen på retursedeln. När en artikel returneras till Swecon ska (oavsett orsak för returen) kunden stå för risken och kostnaden för returfrakten. I sådana fall som uttryckligen angivits i dessa villkor kan kunden ersättas för fraktkostnaden av Swecon.

4 4 (4) Vid frågor, kontakta gärna närmsta Sweconanläggning. Swecon löser inte ut varor som returneras mot postförskott eller efterkrav. Skadade eller saknade paket Det är kunden som för eventuella skadade eller förlorade försändelser. Tänk dock på att kontakta aktuell transportör så snart som möjligt efter konstaterad skada/förlust och att alltid spara godset tillsammans med emballage, då transportören kan behöva det. Kontakta alltid transportören för att ta del av transportörens villkor för transporten. Befrielsegrunder Se Reparation 11 punkt 15. Tillämplig lag och tvistlösning Svensk lag ska tillämpas på detta avtal. Tvist i anledning av detta avtal ska, såvida parterna inte kommer överens om annat sätt för tvistelösning, slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm. Det svenska språket ska användas i förfarandet. Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet samt beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Reparationsvillkor på Swecons verkstäder När du reparerar din maskin hos Swecon gäller REPARATION 11 (som är en överenskommelse mellan MaskinLeverantörerna, Lantbrukarnas Riksförbund och Maskinentreprenörerna) med följande tillägg; Swecon Anläggningsmaskiner AB lämnar tre (3) månader ELLER 500 timmars garanti (vilket som först uppnås) på arbete och tolv (12) månaders garanti på utbytta delar. Garantin gäller dock inte om; a) provisorisk reparation avtalats eller om kunden på grund av osäkerhet om reparationsresultatet, blivit avrådd från att låta utföra arbetet. b) arbetet utförts med material som kunden tillhandahållit och felet kan hänföras till materialet. Ingen av Swecon sålda maskiner är att betrakta som säsongsmaskiner vilket innebär att garantin på utfört arbete beräknas från det datum reparationen är slutförd. Vid eventuell reklamation där Swecon är ansvarig för att avhjälpa felet måste maskinen ställas till Swecons förfogande inom rimlig tid, annars förfaller rätten att reklamera felet.

5 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR LEVERANSER AV ANLÄGGNINGSMASKINER OCH TILLBEHÖR, REDSKAP M M FÖR YRKESMÄSSIG VERKSAMHET Utarbetad av Maskinleverantörerna, Swedish Rental Association, Svenska Mobilkranföreningen och Maskinentreprenörerna (ME) MASKIN 03 Tillämplighet 1. Dessa allmänna leveransbestämmelser äger tillämpning om annat inte överenskommits. Sådan överenskommelse skall vara skriftlig. Användning utomlands 2. Säljarens åtagande enligt dessa bestämmelser gäller endast vid leveranser av varor för användning inom Sverige. I annat fall skall särskilt skriftligt avtal träffas mellan parterna. Pris, prisändring 3. Köparen skall utöver avtalat pris utge ersättning för, på leveransdag därpå belöpande mervärdesskatt samt lagstadgade miljö avgifter. 4. Har värdet av köparens inbytesvara efter värderingstidpunkten förändrats mer än som bör följa av normalt underhåll och användning av varan, skall för inbytesvaran avtalat pris justeras i motsvarande mån. Författningar m m 5. Om inget annat överenskommits skall varan, även begagnad, uppfylla de krav, som gäller för varan vid tidpunkten för leveransen enligt lagar, författningar, föreskrifter och anvisningar samt de föreskrifter och anvisningar som åberopas i avtalshandlingarna. Varan skall vara besiktigad enligt gällande föreskrifter. Ändras sådan bestämmelse efter avtalets ingående, men före leverans av varan, skall säljaren respektive köparen utan dröjsmål underrätta andra parten härom. I den mån kostnaderna för varan påverkas av ändrad bestämmelse, som säljaren inte skäligen kunnat förutse, skall priset omförhandlas. Produktinformation 6. Hänvisas uttryckligen i parternas avtal till uppgifter i kataloger, cirkulär, annonser, bildmaterial och prislistor skall varan överensstämma härmed. Sådana uppgifter skall i annat fall anses vara ungefärliga. 7. Säljaren skall - normalt i samband med leverans tillhandahålla köparen tekniska huvuddata beträffande vikt, dimensioner och kapacitet, drifts-, skydds- och bruksanvisningar. För nya maskiner skall säljaren dessutom tillhandahålla miljövarudeklaration samt i förekommande fall reservdelskatalog. Konstruktionsändringar 8. Säljaren är berättigad att före leverans utan föregående underrättelse till köparen företa de detaljändringar i konstruktionen i avsikt att förbättra varan, som han nner påkallade. Sådan ändring medför ingen ändring av priset. Om säljaren insett eller bort inse att ändringen innebär väsentlig olägenhet för köparen skall han underrätta köparen härom. Om köparen visar att ändringen innebär väsentlig olägenhet för honom äger köparen rätt att häva avtalet. Vid hävning enligt denna punkt får någon annan påföljd inte göras gällande i förhållande till andra parten. 9. Köparen äger inte rätt att efter avtalstidpunkten få av leverantören ändrade speci kationer och utföranden införda på varan. Leveransklausul och leveranstid 10. Om ej annat överenskommits, är varan såld Ex works enligt Incoterms Leveranstid skall anges och räknas från dagen för avtalets slutande. Har särskild leveransdag inte bestämts skall varan levereras inom skälig tid. Avisering av försening 11. Bedömer part, att han kommer att bli försenad med avlämnande eller mottagande av varan, skall han utan dröjsmål underrätta motparten. Parten skall därvid ange den tidpunkt då han räknar med att leveransen respektive mottagandet kan fullföljas. Förlängning av leveranstid 12. Om leveransförsening uppkommer på grund av någon i punkt 5 angiven omständighet eller på grund av köparens handling eller underlåtenhet, skall leveranstiden förlängas med skälig tid. Vite vid säljarens försening 13. Om säljaren inte avlämnar varan inom leveranstiden eller inom den med stöd av bestämmelserna i punkt 12 utsträckta tiden eller av orsak enligt punkt 28, äger köparen rätt till vite, såvida inte säljaren håller köparen skadeslös genom att ställa annan motsvarande vara, t ex hyresmaskin eller inbytesmaskin, till köparens förfogande. Vite skall dock inte utgå om säljaren kan visa att denne aviserat köparen om förseningen och att köparen utan invändning godtagit denna försening. Om inte annat överenskommits, skall vitet för varje påbörjad vecka förseningen vara, beräknas enligt följande. Första veckan uppgår vitet totalt till 0,25 procent av den avtalade köpeskillingen, andra veckan till totalt 1,0 procent, tredje veckan till totalt 2,5 procent, fjärde veckan till totalt 4,5 procent och femte veckan till totalt 7,5 procent. Det sammanlagda vitet begränsas således till högst 7,5 procent av den avtalade köpeskillingen. Köparen har förlorat sin rätt till vite om han inte skriftligen har framställt krav härom inom sex månader efter det att leverans har skett. Hävning vid säljarens försening 14. Då försening enligt punkt 13 uppkommit äger köparen genom skriftligt meddelande till säljaren kräva leverans och fastställa slutlig frist härför omfattande minst två veckor. Om säljaren av någon annan orsak än sådan, för vilken köparen bär ansvaret, inte levererar inom angiven frist, äger köparen omedelbart därefter genom skriftligt meddelande till säljaren häva avtalet i vad avser den del av varan som inte kunnat tas i avsett bruk. Köparen får dock under de tio första förseningsveckorna häva avtalet endast om förseningen utgör väsentlig olägenhet för honom. Utöver vite enligt punkt 13 till följd av säljarens leveransförsening äger köparen rätt till ersättning för skada till följd av hävningen. Ersättningen skall, om ej annat överenskommits, inklusive upplupet förseningsvite ej överstiga 10 % av den avtalade köpeskillingen. Köparens försening, säljarens hävningsrätt, annulleringsavgift 15. Om köparen underlåter att ta emot varan på fastställd dag och detta inte beror på ett sådant förhållande som anges i punkten 28, är han skyldig att erlägga varje betalning som gjorts beroende av leverans, som om varan i fråga hade levererats. Säljaren skall för köparens räkning och på dennes bekostnad vidta skäliga åtgärder för vård av varan. I detta åtagande ingår även skyldighet för säljaren att på köparens bekostnad hålla varan försäkrad. Om köparen, trots skriftligt krav från säljaren, underlåter att ta emot varan inom avtalad tid, äger säljaren genom skriftligt meddelande till köparen häva avtalet och av köparen erhålla vite med 7,5 procent av köpeskillingen, som hänför sig till den icke mottagna delen av varan. Betalning 16. Om inget annat överenskommits, så skall full likvid erläggas senast i samband med leverans av varan. Dröjsmålsränta 17. Om köparen inte betalar i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, dock skall dröjsmålsräntan med minst två procentenheter överstiga eventuell avtalad betalningsränta.

6 Återtagandeförbehåll m m 18. Om det kan antas att köparen inte kommer att rätteligen fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet, eller om säljaren häver avtalet, har säljaren rätt att återta sådan vara som fortfarande lagligen kan återtas. Köparen har innan varan tillfullo betalats inte rätt att utan säljarens skriftliga medgivande förfoga över den på sådant sätt att säljarens återtaganderätt äventyras. Skulle utmätning, kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd avseende varan komma ifråga skall köparen visa upp köpeavtalet för utmätningsmannen och omedelbart meddela säljaren. Köparen är skyldig att vårda och bruka varan på sådant sätt att säljarens rätt ej äventyras innefattande bl a att köparen skall hålla varan försäkrad i den omfattning och på de villkor, som godkänts av säljaren. Underlåtes detta har säljaren rätt att teckna sådan försäkring på köparens bekostnad. Den rätt till försäkringsbelopp eller annan ersättning som kan komma att utgå på grund av skada överlåtes till säljaren när det kan göras sannolikt att säljarens rätt kan äventyras. Säljaren äger i sådant fall rätt att utkvittera den del av ersättningen som svarar mot köparens återstående skuld enligt avtalet. Vid förlust eller skada som väsentligt minskar varans värde skall köparen utan dröjsmål underrätta säljaren härom. När säljaren så påfordrar skall varan ställas till hans förfogande för inspektion eller provkörning, där varan be nner sig. Reparation får verkställas endast på av säljaren godkänd verkstad. Köparen skall underrätta säljaren om ändringar i adress- och uppehållsort. Garanti 19. Säljaren skall vid köpetillfället utfästa ett skriftligt garantiåtagande för varan. Åtagandet skall samtidigt klargöras gentemot köparen. Reklamation 20. Köparen skall inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt att varan är felaktig lämna säljaren meddelande om felet. Reklamationen skall göras i enighet med garantivillkoren. Köparen skall ge säljaren rimlig möjlighet att fastställa skadans art och uppkomst, och i det fall reparation skall utföras av säljaren, snarast ställa varan till säljarens förfogande. Avhjälpningsåtagande 21. Säljaren skall efter reklamation, utan oskäligt dröjsmål avhjälpa felet på egen bekostnad under ordinarie arbetstid. Avhjälpande skall, med hänsyn till felets art, göras genom att säljaren antingen reparerar den felaktiga delen eller tillhandahåller del i nyskick i utbyte mot den felaktiga. Vad som är utan oskäligt dröjsmål skall bedömas med hänsyn främst till felets art och omfattning, svårigheten att fastställa felet, köparens behov av varan, tillgång på reservdelar och tillgänglig verkstadskapacitet. Köparen skall dock, förutom sina egna kostnader, ersätta säljarens restid, resor och traktamenten. Vid upprepade resor i samma reklamationsärende står säljaren, från och med andra resetillfället, för kostnaden för sin restid, resor och traktamenten om inget annat är överenskommet. 22. Efter samråd med köparen avgör säljaren om reparation kan utföras på platsen, där varan är uppställd, om den måste utföras i av säljaren anvisad verkstad eller på annan lämplig plats. Vid Reparation på platsen skall köparen svara för att sådan person som enligt lag krävs vid ensamarbete nns på plats samt - i den mån det nns tillgängligt - utan kostnad ställa till förfogande medhjälpare, reparationslokal, lyftutrustning etc. 23. Är felet av sådan art att köparen själv kan utföra reparation och parterna är överens därom eller kräver felet ringa kunskap att avhjälpa skall säljaren anses ha fullgjort sitt åtagande genom att till köparen avlämna del i nyskick eller reparerad ursprunglig del. Köparen skall på säljarens begäran omgående återsända den felaktiga delen till lägsta transportkostnad. Omfattas felet av säljarens garanti, sker transporten på säljarens bekostnad. 24. Underlåter säljaren att avhjälpa fel inom skälig tid, som han skall svara för eller kvarstår sådant fel efter upprepade reparationsförsök äger köparen själv avhjälpa felet på säljarens bekostnad eller fordra avdrag på köpeskillingen. Är kvarstående fel väsentligt, äger köparen häva köpet såvitt gäller vara som är felaktig. Om felaktig vara står i sådant sammanhang med resten av leveransen, att det skulle medföra väsentlig olägenhet för köparen att delvis stå kvar vid köpet, får avtalet hävas i dess helhet. Garantibegränsningar 25. Säljarens ansvar omfattar inte fel, som beror på av köparen tillhandahållet material eller föreskriven konstruktion. Part ansvarar endast för av motparten föreslagen ändring av partens konstruktion, såvida han uttryckligen åtagit sig sådant ansvar. Säljarens ansvar avser vidare endast fel som uppkommer under de i avtalet förutsedda eller sedvanliga arbetsförhållandena, och vid riktig användning. Det förutsätts härvid att köparen följer de skötselanvisningar och instruktioner som säljaren eller hans representant lämnat. Det omfattar icke fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från köparens sida, ändringar utan säljarens medgivande, av köparen oriktigt utförda reparationer, normal förslitning eller försämring. För slitgods och förbrukningsmaterial, såsom glödlampor, lter säkringar och dylikt gäller säljarens ansvar enbart dessa detaljers normala livslängder. Vid utbyte av delar och komponenter som är utsatta för särskilt stort slitage skall köparen erlägga skälig ersättning för den tid de använts. Test eller felsökning som görs på begäran av köparen utförs utan kostnad för köparen om därvid konstateras fel som säljaren svarar för, i annat fall debiteras köparen samtliga kostnader. 26. För sådana i särskild förteckning angivna delar såsom däck, batteri, slitgods eller tillsatsaggregat, som inte tillverkats av säljaren eller dennes huvudman, gäller respektive underleverantörs tidsmässiga garantiåtagande i den mån denna tid går utöver överenskommen garantitid för varan. Om inget annat överenskommits medför avhjälpande av fel under garantitiden icke att den totala garantitiden utökas. 27. Utöver vad som föreskrivits i punkterna har säljaren, efter det att varan övergått på köparen, inte något ansvar för fel. Säljaren är inte skyldig att på grund av fel i varan utge någon ersättning till köparen för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada. Denna begränsning av säljarens ansvar gäller dock ej om säljaren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. Befrielsegrunder 28. Part har rätt till förlängning av leveranstiden om köpets fullgörande hindras till följd av omständighet utanför partens kontroll såsom arbetskon ikt, krig, myndighets beslut, omfattande driftstörningar hos parten eller underleverantör eller annat av parten inte vållat förhållande, som han inte bort räkna med och vars följder han inte rimligen kunnat undanröja. 29. För rätt till förlängning av leveranstiden krävs att part utan dröjsmål underrättar motparten att befrielsegrundande omständighet inträffat. 30. Kan köpet inte fullgöras inom rimlig tid till följd av omständigheter enligt punkt 28, får vardera parten häva avtalet till den del dess fullgörande hindras. Vid hävning enligt första stycket får någon annan påföljd inte göras gällande i förhållande till andra parten. Tvist 31. Tvister i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol om parterna inte kommer överens om annat särskilt sätt för tvistelösning.

7 REPARATION 11 Reparations- & servicebestämmelser för mobila arbetsmaskiner, redskap, utrustning och tillbehör Dessa allmänna reparations- och servicebestämmelser har utformats i samarbete mellan MaskinLeverantörerna (ML), Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Maskinentreprenörerna (ME). 1. Tillämplighet Bestämmelserna tillämpas när parterna har avtalat därom. Förbindelser vid sidan av detta avtal är bindande endast om de skriftligen bekräftas av verkstaden. När någon part kräver det ska beställning bekräftas skriftligen. 2. Definitioner I dessa bestämmelser har nedanstående uttryck följande betydelse: maskinmobila arbetsmaskiner såsom entreprenadmaskiner, truckar, skogsmaskin-er, grönytemaskiner, vägunderhållsmaskiner, lant-bruksmaskiner samt redskap, utrustning och tillbehör till dessa, reparation service, reparation, förebyggande underhåll samt avhjälpande underhåll på maskin verkstad det företag som enligt detta avtal uppdragits att utföra reparationen kund den fysiska eller juridiska person som beställer reparationen indirekt skada exempelvis förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning, förlust till följd av att maskinen inte kan utnyttjas på avsett sätt, utebliven vinst till följd av att ett avtal med tredje man har fallit bort eller inte har blivit riktigt uppfyllt, annan liknande förlust om den varit svår att förutse. 3. Beställningens omfattning Kunden ska i sin beställning ange uppdragets art och omfattning så noga som möjligt. Om uppdraget inte kan preciseras utan föregående felsökning ska verkstaden, om kunden så kräver, efter avslutad felsökning kontakta kunden för slutlig bedömning och beställning. Dylik felsökning samt annan felsökning som utförs inom ramen för ett uppdrag sker på kundens bekostnad. 4. Uppdragets utförande Verkstaden ska utföra uppdraget fackmannamässigt samt om inte annat avtalas tillhandahålla lämpliga reservdelar och annat material. 5. Pris Har parterna inte avtalat något pris ska kunden betala verkstadens gängse pris för motsvarande uppdrag. Kunden är dock inte skyldig att betala mer än vad som är skäligt med hänsyn till uppdragets art, omfattning och utförande. Om kunden begär det, ska verkstaden lämna en kostnadsuppskattning sedan felsökning gjorts men innan arbetet utförs. Detta uppskattade pris får överskridas med högst 20 %. Avtalat pris inkluderar arbete och material men ej mervärdesskatt eller lagstadgade miljö- och åter-vinningsavgifter. Ej heller eventuella resekostnader, traktamenten eller transportkostnader. 6. Avrådande Om det beräknade priset för en reparation står i uppenbart missförhållande till maskinens uppskattade värde ska verkstaden upplysa kunden härom. Verkstaden ska därvid avråda kunden från uppdraget. Om kunden likväl önskar få reparationen utförd ska detta antecknas på bekräftelsen. Verkstaden har då även rätt att kräva betalning i förskott. 7. Tilläggsarbete Om det under reparationsuppdraget uppstår behov att utföra arbete som inte omfattas av det ursprungliga uppdraget men som pga. sitt samband med uppdraget är lämpligt att utföra samtidigt ska verkstaden underrätta kunden och begära dennes anvisningar. Kan kunden inte anträffas eller får verkstaden av annan orsak inte anvisningar från denne inom rimlig tid, får verkstaden ändå utföra tilläggsarbetet: om priset för tilläggsarbetet är lågt i förhållande till priset för det avtalade uppdraget eller om det finns särskilda skäl att anta att kunden önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget För tilläggsarbete har verkstaden rätt att ta ut ett pristillägg utöver avtalat ursprungspris enligt punkt Utbytta delar Komponenter som ej är av ringa värde och som är utbytta ska vara tillgängliga för kundens inspektion intill dess kunden återfår maskinen. Uppstår därvid tvist om reparationen ska verkstaden om möjligt förvara utbyteskomponenter, som kan utgöra bevisning, till dess att tvisten har avgjorts. Är priset på en ny eller renoverad del baserat på inlämning av en utbytt del (utbyteskomponent) tillkommer äganderätten till den utbytta delen verkstaden. 9. Tid för arbetets utförande Kunden ansvarar för att verkstaden får tillgång till maskinen på överenskommen plats vid avtalad tidpunkt. Reparationen ska, om inte annat avtalats, utföras under verkstadens ordinarie arbetstid. Reparationen ska vara avslutad på avtalad tid. Om tilläggsarbete utförs enligt punkt 7 ovan förlängs denna tid med vad som är skäligt med hänsyn tagen till arbetets omfattning och övriga omständigheter. Är bestämd tid ej avtalad ska reparationen vara avslutad inom skälig tid. Om verkstaden uttryckligen åtagit sig att reparationen ska vara avslutad på en bestämd tidpunkt är verkstaden vid dröjsmål med reparationen skyldig att ställa annan för ändamålet användbar maskin till kundens förfogande. I det fall verkstaden underlåter att ställa annan för ändamålet användbar maskin till kundens förfogande, har kunden rätt att, efter skriftligt meddelande till verkstaden, hyra en sådan maskin på verkstadens bekostnad. 10. Ansvar för maskinen Verkstaden ansvarar för att maskinen inte skadas medan den är inlämnad. Ansvaret övergår på verkstaden när maskinen har ställts på av verkstaden anvisad plats. Verkstaden ansvarar dock inte för föremål som kvarlämnats i exempelvis maskinhytt och som inte hör till den normala utrustningen. I det fall reparationen utförs hos kund kvarstår ansvaret för maskinen hos kunden. 11. Betalning Om inte annat överenskommits ska kunden erlägga kontant betalning när reparationen är avslutad. Om kunden inte betalar i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om maskinen inlämnats till verkstaden för arbetets utförande äger verkstaden rätt att kvarhålla maskinen till säkerhet för sin fordran i anledning av uppdraget. 12. Ansvar för fel Verkstaden ska vid avtalets ingående utfästa ett skriftligt garantiåtagande för reservdelar, utbyteskomponenter och reparationsarbete. I detta åtagande ska det framgå hur många drifttimmar alternativt månader som verkstaden ansvarar för fel. Beträffande reparation av maskin, som endast används under viss säsong och repareras mellan säsongerna, börjar garantitiden löpa från tidpunkten för närmaste säsongs början. För reservdelar och tillbehör, som använts vid uppdragets utförande, gäller respektive leverantörs garantibestämmelser. Garantiåtagandet ska klargöras gentemot kunden. Om inget annat överenskommits medför avhjälpande av fel under garantitiden inte att den totala garantitiden utökas. Åtagandet omfattar inte fel som orsakats av delar som verkstaden inte godkänt. Verkstadens ansvar för fel gäller endast under förutsättning att maskinen används i normalt bruk. Ansvaret omfattar inte fel som förorsakats av bristfälligt underhåll eller av normal förslitning eller försämring. Inte heller provisoriska reparationer, reparationer som kunden beställt trots att verkstaden klart avrått från att låta utföra dem, samt reparationer där kunden tillhandahållit reservdelar eller annat material. Inte heller fel orsakade av oriktig montering från kundens sida eller ändringar utan verkstadens medgivande. Slitdelar och förbrukningsmaterial omfattas inte av garantiåtagandet. 13. Reklamation Reklamationer av utfört arbete ska framföras till verkstaden utan dröjsmål. Reklamationen ska göras i enlighet med verkstadens instruktioner. Verkstaden ska ta ställning till reklamationen utan dröjsmål och ge kunden besked om resultatet. Finner verkstaden att reklamationen är berättigad ska den inom rimlig tid avhjälpa reklamerat fel utan kostnad för kund. 14. Ansvarsbegränsning Verkstaden är inte skyldig att utge någon ersättning till kunden för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada. Denna begränsning av verkstadens ansvar gäller dock ej om verkstaden gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. 15. Force majeure Parterna äger inte gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet om fullgörandet hindras till följd av omständighet utanför partens kontroll. Det kan gälla arbetskonflikt, krig, myndighets beslut, omfattande driftstörningar hos parten eller dennes leverantör, förseningar hos självständigt transportföretag eller annat av parten inte vållat förhållande, som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja. Part ska utan dröjsmål underrätta den andra parten om att sådan omständighet inträffat. Kan avtalet inte fullgöras inom skälig tid till följd av omständighet som ovan nämnts, äger vardera parten skriftligen häva avtalet till den del avtalets fullgörande hindrats. 16. Tvist Uppkommer tvist mellan parterna med anledning av avtalet och/eller dessa reparations- och servicebestämmelser ska parterna i första hand försöka lösa tvisten ifråga. Lyckas inte detta bör tvisten i tillämpliga fall hänskjutas till branschernas Reklamationsråd. Om uppgörelse i uppkommen tvist mellan parterna inte kan lösas på så sätt som angivits i första stycket ska tvisten avgöras av allmän domstol om parterna inte kommer överens om annat särskilt sätt för tvistelösning Upphovsrätt förbehålles MaskinLeverantörerna, Lantbrukarnas Riksförbund och Maskinentreprenörerna. Mångfaldigande utan tillstånd av dessa organisationer är förbjudet.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller vid försäljning av monteringsfärdigt trähusmaterial. Utöver dessa avtalsvillkor bör inga ytterligare

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare.

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Konsumentköplagen SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Reviderad april 2007 Konsumentköplagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara

Läs mer

Exempel på köpvillkor

Exempel på köpvillkor Exempel på köpvillkor Kund inom kläder och presentartiklar: Köpvillkor Enligt svensk lag. Leveranstid 10 arbetsdagar. 14 dagars full returrätt. Fri leverans inom Stockholm, Göteborg och Malmö. För övriga

Läs mer

SÄRSKILDA LEVERANSVILLKOR FÖR ETIKETTINDUSTRIN 2010 (SLE 10)

SÄRSKILDA LEVERANSVILLKOR FÖR ETIKETTINDUSTRIN 2010 (SLE 10) SÄRSKILDA LEVERANSVILLKOR FÖR ETIKETTINDUSTRIN 2010 (SLE 10) Normalvillkor antagna 2010 av Etikettgruppen inom Grafiska Företagens Förbund. Villkoren, som anpassats till de speciella förhållandena vid

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Textil, Second Hand Licensvillkor 2012-04-01 ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07 1. Definitioner Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens, ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Ansvarsförsäkring AN 1:4. Gäller från 1 januari 2013

Ansvarsförsäkring AN 1:4. Gäller från 1 januari 2013 Ansvarsförsäkring AN 1:4 Gäller från 1 januari 2013 2/16 Information om försäkringsbrev och villkor Grundvillkor Ansvarsförsäkring AN 1:4 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor....

Läs mer

Ansvarsförsäkring AN 1:3. Gäller från 1 januari 2011

Ansvarsförsäkring AN 1:3. Gäller från 1 januari 2011 Ansvarsförsäkring AN 1:3 Gäller från 1 januari 2011 2/16 Information om försäkringsbrev och villkor Grundvillkor Ansvarsförsäkring AN 1:3 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor......

Läs mer

KLART DU SKA HA FIBER.

KLART DU SKA HA FIBER. INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävningen inför din fiberanslutning själv. Innehåller även Allmänna villkor. KLART DU

Läs mer

Gar-Bo Försäkring AB. Försäkringsvillkor BF09. Byggfelsförsäkring för småhus vid leverans och/eller entreprenad åt konsument

Gar-Bo Försäkring AB. Försäkringsvillkor BF09. Byggfelsförsäkring för småhus vid leverans och/eller entreprenad åt konsument Försäkringsvillkor BF09 Byggfelsförsäkring för småhus vid leverans och/eller entreprenad åt konsument Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 4 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 5 1. Vem försäkringen gäller

Läs mer

1.2 Order och orderbekräftelse ska vara skriftliga. Accept av en order ska bekräftas på avsedd plats i order, om inte annat avtalats.

1.2 Order och orderbekräftelse ska vara skriftliga. Accept av en order ska bekräftas på avsedd plats i order, om inte annat avtalats. ALLMÄNNA INKÖPSVILLKOR 1. Omfattning; ingående av avtal 1.1 Dessa inköpsvillkor ska gälla för varor och tjänster som tillhandahålls av Leverantören, om inte annat avtalas. Inga andra standardvillkor, särskilt

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 Innehållsförteckning 1 Definitioner... 2 2 Obligationerna... 5 3 Obligationernas förhållande till

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar Sida 1 (16) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2014 T 511-13 KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar Ombud: Advokaterna PS

Läs mer

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehållsförteckning Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest).

Läs mer

Försäkringsvillkor. Bil Januari 2012. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor. Bil Januari 2012. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2012 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil är avställd

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m.

Läs mer