ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 3 JUNI 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 3 JUNI 2010"

Transkript

1 ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 3 JUNI 2010 Artificiell Nutrition & Kosttillskott

2 Fortimel Compact Mindre volym, mer nutrition Nya smaker! Skogsbär och Aprikos Volymen kan vara ett hinder för att uppnå den fulla effekten av kosttillägg. Nya Fortimel Compact ger i en enda 125 ml flaska all den energi och näring du skulle ha fått i en 200 ml flaska med Fortimel Energy. Det är 300 kcal och 12 g protein i 40 % mindre volym. Ge dina patienter Fortimel Compact och hjälp dem att få den näring de behöver i en volym som de orkar med. Nutricia Nordica AB Tel:

3 Organ för Sveriges Kliniska Dietister Redaktion Ansvarig utgivare Elisabet Rothenberg Redaktör Magnus Forslin Postadress Box Bjuv Telefon Telefax WWW Annonser BUSINESS FACTORY AB Linda Larsson-Levin Telefon: Layout & Material STODAB Tryckeri Trydells Tryckeri AB Kommande nummer TEMA: Artificiell Nutrition&kosttillskott Ledare: Alla skall med! 4 Nutritionsbehandlingsprocessen 6 Nya riktlinjer vid Palliativ Nutrition 10 A.S.P.E.N. Och ESPEN förenar sina resurser 10 Parenteral Nutrition på ASHI Långbro Park 14 SBU-rapporten Mat vid Diabetes 16 Probiotiska bakterier, nytt vapen mot MS 18 Kan tistelolja & grönt te ha synergieffekter på viktminskning 20 Blåbär kan motverka tarmsjukdom 26 Rapportfrån International Congress of Nutrition (ICN) 28 Avhandling: Skolinsatser förändrar ungas matvanor 31 Debatt: Martin Ingvar förklarar kritik mot kåren 32 DRF informerar 34 Nr. Manusstopp Utgivning 4/10 27 aug 17 sept 5/10 8 okt 29 okt 6/10 5 nov 25 nov Prenumerationer 295 kr/år För osignerat bild- och textmaterial svarar red. Redaktionen förbehåller sig rätten att bearbeta insänt material. För signerade artiklar svarar författaren. För ej beställt material, text och bild ansvaras ej. TS-upplaga 2009: Medlem av: Tidskriften DietistAktuellt DietistAktuellt har utgivits sedan 1991 med en fast periodicitet om 6 nummer per år. Tidskriften är ett medlemsorgan för dietister anslutna till Dietisternas Riksförbund (DRF) samt Föreningen för Nordiska Dietister. DietistAktuellt vänder sig i huvudsak till dietister, men även till andra grupper som är professionellt engagerade inom området kost och nutrition. DietistAktuellt är ett forum med vetenskaplig profil för informationsutbyte och diskussion inom området kost, näring och hälsa. Målsättningen är att för sina läsare, utifrån ett kliniskt och folkhälsoorienterat perspektiv, belysa aktuellt kunskapsläge samt spegla dietistens yrkesroll. Tidskriften förmedlar kunskap och information genom vetenskapligt utformade artiklar, rapporter, referat från symposier och kongresser, intervjuer m m. Vidare, skall tidskriften informera om kurser, konferenser, o dyl, samt ge utrymme för debatt. Artiklar publiceras på ett nordiskt språk eller engelska. En artikel skall vara koncentrerad och redigerad så innehållet blir intressant och lättillgängligt. Tidskriften har vidare ett redaktionellt råd som granskar till redaktionen inkomna vetenskapliga artiklar. DietistAktuellt juni 2010 No 3 vol.xix 3

4 ledare Lotta Klinge Härberg, verksamhetschef vid Dietistkliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Alla skall med! Under mina år som dietist har jag alltid funderat över vad vi som dietister gör och hur vi kan utveckla vårt yrke. Jag har funderat mycket över vårt sätt att arbeta och hur vi ska kommunicera det på bästa sätt, som t ex genom vårt sätt att uttrycka oss i journalanteckningar och remissvar. Eftersom jag också arbetat med marknadsföring och försäljning vet jag hur viktigt det är att välja rätt marknadsföringsmix för att få optimal försäljning. Detta gör man bl a genom rätt positionering, differentiering och kommunikation kring den produkt som ska marknadsföras. För ett och ett halvt år sedan började jag arbeta som verksamhetschef på Dietistkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset. I egenskap av detta ska jag bl a arbeta med långsiktig strategisk planering för dietistverksamheten. Jag började fundera över vad vi skulle kunna göra för att vi dietister skulle få en ännu tydligare roll på sjukhuset. En av mina funderingar gällde nutritionsbehandlingsprocessen och särskilt delen kring vad vi dietister gör och varför vi gör som vi gör. Klinikens utvecklingsgrupp fick i uppgift att kartlägga och analysera vår verksamhet och ta fram möjliga utvecklingsprojekt. På ett av våra möten presenterade gruppen the nutrition care process and model utarbetad av the American Dietetic Association (ADA) och vi insåg direkt att de amerikanska dietisterna redan hade utvecklat former för precis det vi själva ville ha, dvs en strukturerad och systematisk problemlösande metod som vi kan använda för att tänka kritiskt och att fatta beslut i syfte att höja kvaliteten på vår nutritionsbehandling. Ett system som utmanar, utvecklar och tydliggör vår profession samtidigt som det garanterar patienten en konsekvent terapi som vilar på bästa tillgängliga evidensbaserade kunskap. ADA:s modell låg också helt i linje med det utvecklingsarbete som DRF under många år lagt ned vad gäller strukturen för dietisternas vårdprocess och framtagandet av en konsekvent och användbar terminologi. Dietistklinikens ledningsgrupp vid Karolinska har därför bestämt att Nutritionsbehandlingsprocessen kommer vara i fokus under många år framöver. Vi har just startat utbildning i konsten att sätta nutritionsdiagnoser, och har redan sett att vi har utvecklat vårt kritiska tänkande! Efter detta första steg kommer vi systematiskt att ta oss an de andra delarna i processen. Det är min fasta övertygelse att vi dietister är med på vägen in i framtiden. En framtid där vi har ett eget tydligt språk och där vi tydligt kan positionera, differentiera och kommunicera det vi gör så att vår roll i vårdsammanhang inte kan ifrågasättas. Detta är och kommer också att bli ett prioriterat område inom DRF eftersom det ytterst syftar till att utveckla, effektivisera och profilera vår profession. Jag hoppas därför att alla dietister i hela Sverige inser möjligheterna och följer med på framtidståget och vår utveckling av nutritionsbehandlingsprocessen! Första gemensamma resa avgår vid nästa års dietistkongress, som kommer att ha just nutritionsbehandlingsprocessen i fokus. Har du bokat biljett än? [Mer om the Nutrition Care Process and Model finns att läsa på sidan 6]. 4 vol. XIX No 3 juni 2010 DietistAktuellt

5 laddad med energi och god smak + energi- och proteinrik 2 kcal/ml, 10 g protein/100 ml + finns med och utan fiber beroende på patientens behov + finns i åtta goda smaker aprikos-persika, cappuccino, choklad, citron, skogsbär, toffee, vanilj och neutral goda nyheter från sveriges näringsliv fresubin 2 kcal drink & fresubin 2 kcal fibre drink i åtta läckra smaker Infusionsterapi, klinisk nutrition och medicinsk teknik. kundservice

6 Nutritionsbehandlingsprocessen Del 1 en översikt Nutritionsbehandlingsprocessen en ny arbetsmodell för dietisten I DA#2.10 kunde vi stifta en första bekantskap med den amerikanska arbetsmodellen the Nutrition Care Process (NCP), och vi skall här göra en närmare genomgång kring hur den är uppbyggd och tänkt att fungera. Vi låter en av modellens konstruktörer berätta Esther F. Myers, leg dietist och med dr från American Dietetic Association (ADA): Magnus Forslin Dietistaktuellt De amerikanska dietisterna utvecklade the Nutrition Care Process and Model redan 2003, men fick sin nuvarande form först Nutrition Care Process (NCP) motsvarar det som vi på svenska kallar för nutritionsbehandlingsprocessen. Vad skall nutritionsbehandlingsprocessen vara bra för? undrar Esther F Myers inledningsvis. När det gäller vår kärnverksamhet, dvs nutritionsbehandling, erbjuder nutritionsbehandlingsprocessen ett helt nytt sätt att systematisk tänka på dietistens arbetsprocess. Denna var inledningsvis tänkt som ett pedagogiskt instrument för att enkelt kunna påvisa vad en dietist gjorde och vilka resultat hennes insatser ledde fram till. Visserligen har dietisten alltid dokumenterat i sitt arbete, men det har enligt Myers inte gjorts tillräckligt effektivt. Vi förstod att vi behövde formulera en gemensam arbetsprocessbeskrivning, som kunde förstås av all vårdpersonal och som helst också skulle kunna fungera inte bara nationellt, utan även på en internationell nivå. Vi började med att titta på utbildningarna och de läroböcker som användes. Redan här såg vi hur det spretade, oavsett om det handlade om kostutredning eller behandling. Samtidigt som ADA inledde sin inventering och började skissa på en generell arbetsprocess, var evidensbaserad vård (EBV)ett begrepp som blev till ett imperativ i den kliniska världen. EBV kom därför också att implementeras i den nya arbetsprocessen. På ett tidigt stadium insåg vi behovet av ett gemensamt språk för att kunna utvärdera och påvisa betydelsen av våra insatser. Vi behövde ett för ändamålet vässat instrument en internationell begreppsapparat med en terminologi likvärdig ICD-10, men som är avpassad för vår profession och dess unika omständigheter. ADA har därför utarbetat Terminology (ID- NT) Reference Manual: Standarized Language for the Nutrition Care Process, som kom ut i sin andra reviderade upplaga Men arbetet med att bygga ut IDNT är en fortlöpande process och nya utgåvor är att vänta redan till hösten (Mer om IDNT längre fram och i kommande nummer.). Under arbetet med terminologin blev det allt tydligare för Myers och hennes kolleger i ADA att deras arbete borde ha ett internationellt fokus och man har idag utvecklat ett stort globalt nätverk som omfattar Canada, Holland, Australien, Israel och Japan. Nutritionsbehandlingsprocessen Vad är då den bärande kärnan i Nutritionsbehandlingsprocessen? Enligt ADA är det en sys- 6 vol. XIX No 3 juni 2010 DietistAktuellt

7 Nutritionsbehandlingsprocessen tematisk och strukturerad problemlösande metod att tillämpa vid nutritionsbehandling. Därtill kvalitetssäkras dietistens insatser, som blir betydligt mer transparanta. Värdet av dietistens roll blir på så vis åskådliggjord på ett effektivt sätt för vårdkolleger och andra vårdgivare. Nutritionsbehandlingsprocessen vilar på fyra tydliga nyckelsteg som är förbundna med varandra (plus två stödjande system som vi återkommer till): Nutritionsutredning Nutritionsdiagnos Nutritionsåtgärd Nutritionsuppföljning och utvärdering Grafiskt vill Myers presentera processen cykliskt, istället för linjärt (se bild 1), inte minst för att patienten under eller efter behandling mycket väl kan behöva återupprepa processcykeln tills det att man uppnått de mål/det resultat som formulerats initialt. Perspektivet är både patientens och dietistens. Nyckelstegen Nutritionsutredningen. I ADAs IDNT definieras detta steg som A systematic process of obtaining, verifying, and interpreting data needed to identify nutrition related problems, their causes, and significance. I detta inledande steg samlar alltså dietisten relevant data som gör att nutritionsrelaterade problem identifieras. Därefter verifieras och tolkas den insamlade informationen. Och utifrån detta underlag kan dietisten sedan göra en bedömning av problemets orsak. Datainsamling under nutritionsutredningen handlar inte bara om kostanamnes och antropometriska uppgifter, utan en rad andra faktorer bör involveras som t ex psykosociala och funktionella aspekter, patientens kunskapsnivå, benägenhet att göra livsstilsförändringar, och söka identifiera möjliga framtida problem, etc. Den största utmaningen under utredningen är att kunna avgöra vad som är relevant information, vilket kräver ett kritiskt tänkande av dietisten. När dietisten bedömer att en tillfredsställande utredning gjorts kan hon ställa en nutritionsdiagnos med hjälp av ett s k PES-uttalande (se Bild 2). Nutritionsdiagnos. Dietisten identifierar och fastställer patientens nutritionsproblem, det vill säga det problem som dietisten självständigt är ansvarig för att åtgärda. Nu- Bild 1. Nutritionsbehandlingsprocessen översatt av dietisterna Ylva Orrevall, Lena Martin och Susanne Nilsson, Dietistkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset (Nutrition care process and model part 1: the 2008 update. J Am Diet Assoc. Jul 2008; 108(7): ) DietistAktuellt juni 2010 No 3 vol.xix 7

8 Nutritionsbehandlingsprocessen IDNT Reference Manual International Dietetics & Nutrition Terminology (IDNT) Reference Manual: Standarized Language for the Nutrition Care Process. Boken finns att tillgå på vanliga bokhandelssajter som Bokus och Adlibris. Det kan vara en god idé att vänta något med inköp då en ny upplaga väntas komma ut hösten Den 25 februari inbjöd Nutricia Academia tillsammans med Dietistkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset till utbildningsdag om Nutritionsbehandlingsprocessen. Fr.V Tomas Bjurenstam (Nutricia), Esther F. Myers (ADA) och Lotta Klinge Härberg (Dietistkliniken) tritionsdiagnosen är alltså inte en medicinsk diagnos (Typ II-diabetes är exempel på en medicinsk diagnos, medan ett för stort intag av kolhydrater är exempel på en nutritionsdiagnos). I IDNT finns idag över 60 olika nutritionsdiagnostermer.(arbetsgruppen för implementering av NCP vid Dietistkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset har gjort en preliminär översättning av diagnoserna. DA återkommer om detta). Diagnosernatermerna inkluderas sen i ett PES-uttalanden. PES står för Problem, Etiologi, samt Symptom och tecken. Ett exempel på ett PES-uttalande är följande mening: För högt intag av fett (Problem) relaterat till (r.t.) konsumtion av snabbmat som föräldrarna köper hem 5 dgr/veckan (Etiologi), vilket yttrar sig som 15% viktökning på 3 månader och förhöjt serumkolesterol 8,0 mmol/l (Symptom/tecken) (Bild 2). När nutritionsdiagnosen fatställts går dietist och patient över till: Nutritionsåtgärd. I nutritionsbehandlingsprocessen delar man upp detta steg i tre delar: a. Planläggning, b. Implementering och c. Dokumentation. I planeringsfasen väljer man att fokusera på den nutritionsdiagnos som bedöms mest angelägen att ta tag i, därtill bör man kontrollera vilka evidensbaserade riktlinjer som är formulerade i det aktuella fallet. (Se t.ex Dialogen med patienten är här en förutsättning, och man bör diskutera vilka resultat som realistiskt kan förväntas. Nutritionsbehandlingsprocessen tydliggör också att dietisten i det här steget bör formulera målbild och handlingsplan, dvs dels beskriva vad man vill uppnå var skall patienten befinna sig inom en given tidsrymd, dels tala om hur patienten kommer dit. Denna beskrivning kan tyckas självklar, men vad föreskriften gör är att tydligt redogöra för samtliga parter vad som skall uppnås, och hur det skall förverkligas. Nutritionsåtgärden måste alltid vara specifikt formulerad. När detta är klart, är vi redo för själva implementeringen, att verkställa innehållet i planen. Ibland måste insatser koordineras med annan sjukvårdspersonal eller med dietister på andra avdelningar alternativt sjukhus. Dokumentationen blir av avgörande betydelse för nästa och sista steg i processcykeln: Nutritionsuppföljning och utvärdering. Här avgörs om behandlingsprocessen nått vägs ände eller om den skall upprepas, och i vilken utsträckning man varit framgångsrik i behandlingen. Man jämför sålunda aktuell status med tidigare data, för att avgöra huruvida nya mål bör formuleras. * * * Ovan redogörelse har berört några av de nyckeltermer som Nutritionsbehandlingsprocessen omfattar, och är en första kontakt med en arbetsmodell som dietistkåren med sannolikhet kommer att anammas också här i Sverige. Artikeln är granskad av Arbetsgruppen för implementering av NCP vid Dietistkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Exempel på PES-meningar Diagnos eller Problem Relaterat till Etiologi Vilket yttrar sig som För högt intag av fett r.t. frekvent konsumtion av vilket yttrar snabbmåltider sig som För högt intag av EN r.t. misstänkt malabsorbtion vilket yttrar sig som Symtom och tecken serumkolesterol 230 mg/dl och 10 måltider per vecka bestående av hamburgare/färdiga smörgåsar och pommes frites viktnedgång 0.1 kg under senaste dygnet och 10 diarréer per dag Otillräcklig kunskap om mat och näring r.t. diabetessjd vilket yttrar sig som ofördelaktiga livsmedelsval (gruppinformation) Bild 2. Representation av PES-strukturen i enlighet med vilken dietisten formulerar ett diagnostiskt uttalande. 8 vol. XIX No 3 juni 2010 DietistAktuellt

9 Oriola-KD Healthcare AB är grossist med fullsortiment för försörjning av sjukvårds-artiklar och medicintekniska produkter inom den svenska hälso- och sjukvården. Oriola-KD är en del av MEDIQ, ett internationellt företag representerat i 14 länder, med säte i Nederländerna, Under skalet finns många klyftiga funktioner... för dig som beställer nutrition enklare beställningssätt snabbare expediering personlig kundservice bredare sortiment snabbare leverans Vill du veta mer ring vår Kundservice tel Oriola-KD Healthcare AB, Box 302, Mölndal tel ,

10 Artificiell Nutrition Dietistgrupp utvecklar riktlinjer vid Palliativ Nutrition Anna Agdestein Dietistenheten Mälarsjukhuset Eskilstuna Jenny McGreevy ASHI-teamet södra Sörmland Emma Davachi Änggårdens Hospice, Göteborg I februari 2010 tog dietist Emma Davachi kontakt med DiO, Dietister inom Onkologi efter att ha gått och funderat ett tag på riktlinjer för palliativ nutrition. Emma Davachi arbetar som dietist inom hemsjukvården i Linnéstaden Göteborg, främst mot palliativa patienter. Detta kombinerar hon med arbete på Änggårdens Hospice, Göteborg, där hon arbetat som undersköterska sedan I sitt arbete både som undersköterska och dietist ser hon betydelsen av nutritionen. Maten är en central del för de flesta av oss och den slutar inte att vara viktig när man blir sjuk. Att få njuta av mat och dryck är för många viktigt in i det sista. Likaså är det viktigt i ett tidigare skede av sjukdomen att få adekvat hjälp. Jag tror att det skulle underlätta omhändertagandet om det fanns gemensamma riktlinjer för palliativ nutrition men det finns det tyvärr inte idag. Flera av de kolleger som hon haft kontakt med saknar också tydliga riktlinjer. Det är flera som skriver sina egna men det känns onödigt att man skall behöva uppfinna hjulet på nytt. Det skulle vara bra för alla om det fanns ett gemensamt dokument som uppdaterades kontinuerligt. Behovet av riktlinjer togs därför upp inom referensgruppen DiO samt på ASIH-dietisternas nätverksmöte i Stockholm i april och det bestämdes att det skulle bildas en arbetsgrupp för att arbeta fram färdiga riktlinjer. Från DiO utsågs Anna Agdestein och Jenny McGreevy som kontaktpersoner eftersom de arbetar inom palliativ hemsjukvård. Jenny arbetar mot Sörmlands onkologkliniks mottagning och behandlingsavdelning i Nyköping samt ingår i ett nystartat ASIH team i södra Sörmland. Anna har Sörmlands onkologklinik, som ligger i Eskilstuna, mottagning med cytostatika- och strålbehandlingspatienter samt behandlingsavdelningar för onkolog- och hematologpatienter och ASIH Eskilstuna inklusive palliativ vårdavdelning som arbetsområden. Båda hade uppmärksammat behovet av riktlinjer/vårdprogram för nutritionsbehandling av palliativa patienter. Hösten 2009 gick de en 7.5 poängs kurs : Professionell vård i livets slutskede på Enligt WHO ska den palliativa vården tillämpa ett teambaserat förhållningssätt för att möta patientens och anhörigas behov. Mälardalens högskola. De hoppas nu att deras examensarbete från kursen kan utgöra grunden till riktlinjer för palliativ nutrition! Rådande definition WHO:s nuvarande definition 2002 av palliativ vård är: En aktiv helhetsvård av den sjuke och familjen genom ett tvärfackligt sammansatt vårdlag vid en tidpunkt när förväntningarna inte längre är att bota och när målet för behandlingen inte längre är att förlänga livet. Målet för palliativ vård är att ge högsta möjliga livskvalitet för både patienten och de närstående. Palliativ vård ska tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Den ska också kunna ge anhöriga stöd i sorgearbetet. Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienten och familjen som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom. Vården ska erbjuda 10 vol. XIX No 3 juni 2010 DietistAktuellt

11 Artificiell Nutrition ett stöd för patienten att leva så aktivt som möjligt fram till döden. Vidare ska den palliativa vården enligt WHO tillämpa ett teambaserat förhållningssätt för att möta patientens och anhörigas behov. Det satsas stora resurser på läkemedel och andra medicinska eller kirurgiska behandlingar, men man underskattar ofta nutritionens betydelse för patientens välbefinnande och möjlighet att orka med de olika problem som är relaterade till sjukdomen. För vissa av dessa patienter kan livskvaliteten förbättras väsentligt genom en aktiv nutritionsbehandling. Ökade kunskaper om nutritionens betydelse i sammanhanget skulle troligen ge ökad livskvalitet för patienten och spara resurser inom sjukvården. Vårdpersonalen har idag olika syn på nyttan av nutritionsbehandling och det finns få dietister som ingår i palliativa vårdteam. I de 139 palliativa team i Sverige är det endast 41 team som har tillgång till dietist på hel- eller deltid (Palliativguiden 2010). Dietisterna arbetar dessutom ofta mycket på egen hand och har kanske inte heller möjlighet att delta i nätverk då det inte finns något på den egna orten. På många ställen sitter inte heller vårdteamet tillsammans och hela teamet träffas endast en gång i veckan vid rond. Det är oerhört viktigt att personalen arbetar i ett väl fungerande multiprofessionellt team och ha ett bra samarbete! Tydlig målsättning En tydlig målsättning i nutritionsbehandling är mycket viktigt. Val av nutritionsbehandling och målsättningen är beroende av diagnos, var i sjukdomsskedet patienten befinner sig, orsaken till nutritionsproblemen och allmäntillstånd. Det är viktigt att bedöma om den palliativa patienten är i ett tidigt eller sent skede eftersom nutritionsbehandlingen skiljer sig åt. I ett tidigare skede handlar det ofta om att tillgodose energi- och näringsbehov och förebygga viktnedgång, medan det i ett senare skede oftast handlar om att hjälpa patienten med vad Målet för palliativ vård är att ge högsta möjliga livskvalitet för både patienten och de närstående DietistAktuellt juni 2010 No 3 vol.xix 11

12 Artificiell Nutrition som kan vara bra mat och dryck med tanke på vilka problem man har så att man kan må så bra som möjligt den tid som är kvar även om patienten inte kan och/eller vill äta så mycket. I Ylva Orrevalls avhandling (2008) visade det sig att mer än två tredjedelar av patienterna i ASIH-teamen bedömdes ha en nutritionell risk och hälften av patienterna rapporterade att de minskat mer än 10% i vikt. Detta visar tydligt på behovet att tidigt i det palliativa skedet identifiera patienter i behov av nutritionsstöd. God palliativ nutritionsomvårdnad baseras på att det finns rutiner för nutritionsomhändertagande. Palliativ vård handlar inte bara om den terminala fasen där nutritionen har lika stor betydelse men på ett helt annat sätt. Den palliativa fasen är ju betydligt längre än så, ibland flera månader eller till och med år. Idag är det mycket vanligt att patienter har behandlingar som cytostatika- eller strålbehandling långt in i sin sjukdom. Därför är det viktigt att ha ett gott nu- tritionsomhändertagande hela vägen från kurativ till palliativ behandling i de olika skeden som patienten befinner sig i. Den palliativa patienten träffar man oavsett om man arbetar på exempelvis sjukhus, hospice, hemsjukvård, öppenvård eller särskilt boende och det nutritionella omhändertagandet är lika viktigt överallt. Detta omhändertagande tror vi skulle kunna bli bättre om det fanns gemensamma riktlinjer. Det är förstås önskvärt om dessa riktlinjer kunde inbegripa alla palliativa patienter. Detta blir dock troligtvis alltför omfattande på grund av den mängd av diagnoser som då skulle innefattas. Vi har inte tagit något beslut ännu men det lutar åt att riktlinjerna kommer att omfatta onkologiska sjukdomar. Vår förhoppning är att det finns fler dietister som vill vara med i arbetsgruppen och ta fram riktlinjer/vårdprogram för palliativ nutrition. Kontakta oss gärna! A.S.P.E.N. och ESPEN i förenat engagemang för att bekämpa malnutrition I april fattades ett beslut om att the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) tillsammans med the American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.), skall utveckla ett långsiktigt program för att definiera, diagnosticera och behandla sjukdomsrelaterad malnutrition. Beslutet var en direkt konsekvens av att det länge ansetts som en brist att gemensamma internationella definitioner saknats, samtidigt som det nu finns evidens som pekar på att olika grader av akut eller kronisk inflammation utgör nyckelfaktorer vid diagnos och behandling av sjukdomsrelaterad malnutrition. Äldre definitioner kring malnutrition har tyvärr bidragit till omfattande förvirring och felaktiga diagnoser, säger professor Gordon Jensen, tidigare ordförande i A.S.P.E.N. i en kommentar till beslutet om multilateralt samarbete. Den förlegade begreppsapparaten speglar knappast de insikter vi idag har kring betydelsen av den inflammatoriska aspekten. De båda organisationerna lägger ned mycket energi på att definiera, diagnostisera och utarbeta behandlingsrutiner vid malnutrition, och de nya definitionerna ses som ett första steg att sprida ny kunskap om malnutrition och rekommendationer rörande behandlingspraxis. Det förslag som nu presenteras baserar sig på en etiologisk struktur, där patienten tillskrivs en eller flera av tre former av malnutrition: svältrelaterade (starvation-related), kroniskt sjukdomsrelaterade (chronic disease-related), eller akut sjukdom/skaderelaterad (acute disease/injury-related). Man förväntar att denna förenklade och mer lättöverskådliga struktur kommer att leda till exaktare diagnoser och samtidigt främja utvecklingen av effektivare mätmetoder, men också förfina olika behandlingsinsatser. Att man uppfattar det nya samarbetet som ett viktigt steg, demonstreras av att man väljer att publicera en gemensam artikel, Adult starvation and disease-related malnutrition: a proposal for etiology-based diagnosis in the clinical practice setting from the International Consensus Guideline Committee, i två renommerade tidskrifter samtidigt Clinical Nutrition och Journal of Parenteral and enteral nutrition. Den fullständiga artiklen finns att ta del av på på Källa: A.S.P.E.N och ESPEN 1 Jensen GL, Mirtallo J, Compher C, et al. Adult starvation and disease-related malnutrition: a proposal for etiology-based diagnosis in the clinical practice setting from the International Consensus Guideline Committee. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2010;34(2): vol. XIX No 3 juni 2010 DietistAktuellt

13 Alla näringsämnen, men i färre kalorier! Nyhet Fresubin 1000 complete Fresubin 1200 complete Allt i en påse! Infusionsterapi, klinisk nutrition och medicinsk teknik. kundservice

14 Artificiell Nutrition Parenteral Nutrition på ASIH Långbro Park Gunill a Källbäcker Leg dietist ASIH Långbro Park Älvsjö ASIH Långbro Park ligger i Älvsjö och förser hela sydvästra Stockholm med avancerad hemsjukvård. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, dietister, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och administrativ personal i olika team, och man har ett tätt och bra samarbete. På ASIH används mycket parenteral nutrition, speciellt till patienter som har pågående onkologisk behandling. Under många år fanns det inga riktlinjer för parenteral nutrition utan vi gav näringsdropp men det gjordes sällan någon rutinmässig uppföljning på droppen. Under 2008 arbetade nutritionsgruppen på ASIH fram ett rutindokument för parenteral nutrition som skulle vara ett verktyg för kvalitén i vården. I november 2009 publicerade Dietistaktuellt vårt abstract som vi presenterade i Zurich på ESMOs symposium om Cancer och Nutrition som hölls tidigare under året. Rutindokumentets innehåll Det börjar med en informationsdel om Parenteral Nutrition. Det är en kort information som tar upp vad parenteral nutrition är, vilka patienter som ska ha det och hur det kan administreras. När det gäller ansvaret, som är nästa kapitel, så hänvisar vi till SoS rapport 2000:11, Näringsproblem i vård och omsorg, prevention och behandling. Där tas det upp bland annat att: Parenteral nutrition är en medicinsk behandling och den patientansvarige läkare har det övergripande ansvaret. Det omfattar medicinskt huvudansvar för utredning som leder till ordination av rätt behandling samt uppföljning och utvärdering av given behandling. Sjuksköterskan har omvårdnadsansvaret när det gäller patientens näring. Det omfattar bland annat identifikation av eventuella problem med mat och vätskeintag, och tillsyn att patienten får näring enligt fastlagd ordning och givna ordinationer. Sjuksköterskan ansvarar också till stor del att uppföljningen sker. Dietistens roll Dietisten ska konsulteras vid start eller förändringar av parenteral nutrition. Alla dokumenterar givetvis utifrån sin profession. Det tredje kapitlet behandlar när vi sätter in och utvärderar Parenteral Nutrition. Inför start med parenteral nutrition gäller att vi har följande frågor och påstående klara för oss och vem som är ansvarig för de olika delarna av det: Vilket syfte har vi och patienten med denna nutritionsbehandling? Vid onkologisk behandling eller vid planerad behandling är det extra viktigt att optimera energi- och näringsintag. Vilken infart har patienten? Om patienten har diabetes? Planera för ev. extra blodglukoskontroller? (PAL/OAS) Val av parenteral nutrition (sort och styrka)? (PAL/Dietist) Frekvens (dagar/vecka)? (PAL/Dietist) Startdatum? Planera in första utvärderingsdatum 2 veckor efter start (OAS) Innan första näringsdroppet startas skall modifierad ESAS skattas, viktkontroll och laboratorievärden värden enligt rutin eller enligt läkarordination. Detta ska användas som kontroll vid senare utvärdering samt lämna skriftlig patientinformation. (OAS) Individanpassa alltid nutritionsbehandlingen och därmed även utvärderingen för patientens bästa. 14 vol. XIX No 3 juni 2010 DietistAktuellt

15 Artificiell Nutrition Utvärdering vid insättning av Parenteral Nutrition ska ske i samband med teamrond. Då tittar vi på: Vikt som är tagen en gång i veckan. Laboratorievärden som tas enligt rutin (Maxi och miniprover) eller enligt läkarordination. De patienter som har orkat och velat skatta ett modifierad ESAS med öppna frågor ska redovisas. Hur mycket av ordinerad Parenteral Nutrition har administrerats senaste veckan? Hur fungerar patientens infart? Utvärdering av borttagande eller reducerad Parenteral Nutrition När den Parenterala Nutritionen reduceras eller tas bort bör en utvärdering göras efter en vecka om inte annat bestäms. Då tittar vi på vikten och laboratorievärden samt ESAS med öppna frågor när det finns någon gjord. Utsättande av Parenteral Nutrition För att sätta ut parenteral nutrition används en checklista för personalen där de enkelt kan kryssa in vilka besvär patienten har och vilka åtgärder vi ska göra. Ja Nej Illamående Kräkningar Diarré Opåverkad vikt Stigande blodsocker Ascites Ödem Leverpåverkan Pleuravätska Lungödem Albumin Feber Leversvikt Hjärtsvikt Tromboflebiter/ Trasiga kärl Trög port Sepsis Avslutat onkologisk behandling Kort förväntad överlevnad, ca 2-3 veckor Upplever patienten PN negativt? Tillfredställande intag per os Om det är många ja eller om patienten har tillfredställande intag per os så bör vi överväga vilken åtgärd vi ska sätta in och det kan vara att: Övergå till glukosdropp/ringer-acetat Reducera mängden/volymen näringsdropp Byta sort av näringsdropp Sätta ut utan ny åtgärd De laboratorievärden vi tar enligt rutin om inte läkaren ordinerar något annat är följande: Maxi-Prover Mini-Prover P- ALAT P- Glukos P- Albumin P- Kalium P- Alkalisk Fosfatat, ALP P- Kreatinin P- ASAT P- Natrium P- Calcium P- Fosfat P- Glukos P- Gamma GT B- HB, B-Hemoglobin P- Kalium P- Kreatinin P- Magnesium P- Natrium FP- Triglycerider, P-TG P- Urea Och till sist: Den modifierade ESAS-skattningsblanketten som vi använder. Om vi inte fyller i blanketten så tar vi (sjuksköterskan, läkaren eller dietisten) muntligen upp delar av frågorna med patienten: Patientformulär Modifierad ESAS (Edmonton Symptom Assessment Scale) Datum: Ej orkeslös/ Värsta tänkbara kraftlös orkeslöshet/kraftlöshet Inget illamående Värsta tänkbara illamående Bästa tänkbara Sämsta tänkbara livskvalitet livskvalitet 1. Har näringsdroppet påverkat Ditt levnadssätt? 2. Hur har Du ätit de dagar Du haft näringsdropp? 3. Hur har Du ätit de dagar Du inte haft näringsdropp? 4. Om Du haft näringsdroppet nattetid, har det påverkat Din nattsömn? Egna kommentarer: DietistAktuellt juni 2010 No 3 vol.xix 15

16 SBU-rapporten om Kostråd vid diabetes Intet nytt på fettfronten? Magnus Forslin Dietistaktuellt Den av många hett åstundade SBUrapporten Mat vid Diabetes, presenterades då äntligen i början av maj. Statens beredning för medicinsk utvärdering har gjort en systematisk kartläggning av den vetenskapliga dokumentationen inom området kost och diabetes. Man har gått igenom en omfattande litteratur; vetenskapliga studier med publiceringsdatum mellan 1980 och september Det innebär att man under två år granskat över 600 studier. Även om en del slutsatser från denna imposanta genomgång är intressanta, hade nog somliga önskat tydligare svar på vissa frågor. Lågfettkost och måttlig lågkolhydratkost har likartade effekter på kroppsvikten hos personer med diabetes. Om medelhavskost eller liknande kostmönster i detta avseende skiljer sig från annan kost är alltför sparsamt studerat för att man ska kunna dra några slutsatser. (SBU) Inte minst de rörande lågkolhydratdieter. SBU själva sammanfattar sin rapport med att hävda att mycket baljväxter, grönsaker och fisk kan minska risken för hjärt-kärlsjukdom vid diabetes. Samtidigt menar man att både lågfettkost och måttlig lågkolhydratkost har gynnsamma effekter på HbA 1c och kroppsvikt. När det gäller ytterligheterna skriver SBU: Det saknas studier av tillräcklig kvalitet för att kunna bedöma långtidseffekterna hos personer med diabetes av mer extrem lågkolhydratkost med högt fettintag, exempelvis så kallad LCHF-kost. Säkerhetsaspekterna blir därför särskilt viktiga vid klinisk uppföljning av de personer som själva väljer extrem lågkolhydratkost. I en intervju i Vetenskapsradion i P1 5 den maj kommenterade professor Kjell Asplund som lett rapportgruppen resultatet så här Vi överraskades av att det vetenskapliga underlaget för den kost man länge har rekommenderat var så dåligt, vilket har manat oss till viss ödmjukhet. Det är väldigt mycket nya studier på gång. Så det kan hända att man så småningom får ompröva dagens riktlinjer. När det gäller extremare LCHF-koster menar Asplund att vi i brist på studier idagsläget inte kan fälla några säkra omdömen alls. Men han är öppen för att vården låter diabetespatienter prova alternativ kost om de själva önskar. Det finns nog större utrymme för variation än vi tidigare har ansett. Om man har misslyckats med en diet bör man kunna pröva en annan, dock under nogsamma betingelser så att det inte spårar ur med andra dåli- 16 vol. XIX No 3 juni 2010 DietistAktuellt

17 ga värden rörande t ex LDL. Däremot är rapportgruppen mer trosviss när det gäller livsstilsbehandling för personer med nedsatt förmåga att ta hand om och omsätta glukos, och alltså befinner sig i farozonen att utveckla diabetes. Här finner de stöd för råd om kost med reducerat fettinnehåll och ökat fiberinnehåll att kombinera med ökad fysisk aktivitet. Dietisternas Riksförbund säger i ett pressmeddelande att man ställer sig positiva till rapporten och att man ser fram emot kommande vetenskapliga studier. Man framhåller samtidigt att SBU:s slutsaster ligger helt i linje med de diabeteskostrekommendationer som den europeiska diabetesnutritionsgruppen, DNSG, lade fram Invidanpassad kostrådgivning Mette Axelsen är Universitetslektor vid Göteborgs Universitet och sitter med i SBU:s projektgrupp. Jag är på sätt och viss nöjd med resultatet eftersom det stöder de riktlinjer vi haft sedan 2004, säger hon till Dietistaktuellt. Det finns inget i materialet som pekar på att vi skulle ha fel rutiner idag. Samtidigt menar Mette Axelsen att slutsatserna är svårtolkade. Kost vid diabetes är ett relativt smalt område och i befintliga riktlinjer har man lånat in kunskap från andra områden som hjärt-/kärl och fetma. Utifrån SBU:s resultat är det svårt att tillfredsställa det behov av tydlighet och raka besked som vården efterlyser, och inte minst, vill kunna presentera sina diabetespatienter. Den slutsats man kan dra blir förmodligen istället en mer individualiserad rådgivning, inte minst vad gäller kolhydratintag, framför enkla, generella råd. Men vi får avvakta med att justera råden tills dess att Socialstyrelsen omvandlat rapporten till riktlinjer. Det kan vara lite tålamodsprövande att ännu ett tag behöva fortsätta luta sig mot 2004 års DNSG-guidelines. Många är lite besvikna över den obestämdhet och de få säkra slutsatser som Mat vid Diabetes kunde presentera. Hur vill du kommentera det? Det kan vara så att det här med systematiska översikter inte riktigt satt sig i vården ännu, förklarar Mette Axelsen vidare. Många tror att systematiska översikter är liktydigt med nya riktlinjer, när det i själva verket bara är en genomgång av befintligt, vetenskapligt underlag. När studieresultaten sedan omgestaltas till riktlinjer kan man även lägga till underlag av annan karaktär, t ex studier från närliggande diagnoser, ef- tersom vården är i behov av vägledning även när det saknas ett optimalt underlag. Intressanta rön Vidare skriver man i Mat vid Diabetes att personer som har typ 2-diabetes och som regelbundet konsumerar måttlig mängd alkohol löper lägre risk att insjukna och avlida i hjärt-kärlsjukdom än de som inte konsumerar alkohol [måttligt starkt vetenskapligt stöd]. Givetvis måste rådgivning om alkohol ta hänsyn till graviditet eller risk för missbruk. Kaffekonsumenter har lägre risk för hjärt-kärlsjukdom än de som inte dricker kaffe [måttligt starkt vetenskapligt stöd]. En god sammanfattande slutsats av utredningsgruppens resultat återfinns i rapportens huvuddokument: Med tanke på att det vetenskapliga underlaget för kostråd vid diabetes är så bräckligt, finns det skäl att vara försiktig med tolkningarna när det gäller val av kostregim vid diabetes. Det pågår nu ett stort antal studier som förmodligen håller högre kvalitet än många av de studier som ingår i denna rapport. Resultaten från ett fåtal välgjorda studier skulle mycket väl kunna förändra våra slutsatser. Därför måste det finnas en beredskap att ompröva slutsatserna i denna rapport. Ta del av rapporten i sin helhet på: www. sbu.se/sv/publicerat/gul/mat-vid-diabetes/ I dagens kostråd till personer med diabetes ingår en rekommendation om högt intag av fullkornsprodukter, något som oftast resulterar i ett lågt glykemiskt index (GI). Vår kunskapsöversikt visar att det finns begränsat vetenskapligt underlag för att en markant sänkning av glykemiskt index leder till förbättrat HbA 1c och högre HDL-kolesterol, medan en måttlig sänkning av GI tycks ha obetydliga effekter. (SBU) Den slutsats man kan dra blir förmodligen istället en mer individualiserad rådgivning, inte minst vad gäller kolhydratintag, framför enkla, generella råd, säger Mette Axelsen, deltagare i SBUs projektgrupp DietistAktuellt juni 2010 No 3 vol.xix 17

18 Kosttillskott Probiotiska bakterier, nytt vapen mot MS Att probiotiska mjölksyrebakterier kan ha positiv inverkan på hälsan är känt sedan länge, exempelvis vid inflammatoriska tarmsjukdomar. Nu har forskare vid Lunds universitet visat att dessa bakterier även kan komma att få betydelse för behandling av Multipel Skleros (MS). Resultaten publiceras idag i den vetenskapliga tidskriften PLoS ONE. MS är en är en av de vanligaste orsakerna till neurologisk funktionsnedsättning hos yngre vuxna och Sverige är ett av de mest MS-drabbade länderna i världen med cirka 500 nya sjukdomsfall per år. Idag finns det ingen behandling som botar MS. Däremot finns det läkemedel som bromsar inflammationsprocesserna och utvecklingen av sjukdomen. Men dessa måste individanpassas. De är ofta inte tillräckligt effektiva och kan orsaka allvarliga biverkningar, säger forskaren Shahram Lavasani, som tillsammans med kolleger vid Lunds universitet och Ideon står bakom den nya studien. Probiotiska mjölksyrabakterier har förmåga att kolonisera mag-tarmkanalen. Det medför positiva effekter bland annat på utvecklingen av immunförsvaret, vilket i sin tur kan minska risken för infektioner, allergier och inflammatoriska tarmsjukdomar. Nya rön har visat att vissa probiotiska bakterier också har förmågan att aktivera s k regulatoriska T-celler. Mot bakgrund av de nya rönen kring probiotiska bakterier frågade Shahram Lavasani sig om de nyttiga bakterierna kunde användas för behandling av MS. Teorin prövades i ett forskningsprojekt med professor Björn Weström och flera andra kollegor vid universitetet. Ett flertal probiotiska stammar screenades och tre bakterier med stark förebyggande effekt på en djurmodell för MS valdes ut. Målet var att kunna utveckla en behandling för att bota de MS-sjuka djurmodellerna. Vi lyckades blanda bakteriestammarna på ett sätt som gav en stark synergieffekt. Det var möss med svåra sjukdomstillstånd som behandlades och bara efter en kort tid återhämtade de sig och blev friska. Som forskare är det fantastiskt att få uppleva, säger Shahram Lavasani. Den exakta orsaken till MS är okänd men man vet att det sker en förändring i kroppen som gör att nervvävnaden angrips av det egna immunförsvaret. En felreglering av immunsystemet gör att vissa försvarsceller, T- lymfocyter, aktiveras och utlöser dessa angrepp. Normalt är dessa inflammatoriska T-lymfocyter aktiva i försvaret mot olika smittämnen men vid MS penetrerar de centrala nervsystemet, orsakar kraftiga skador på nervvävnader och aktiverar även andra försvarsceller. Förutom inflammatoriska T-lymfocyter finns det andra T-celler i kroppen som har till uppgift att reglera och dämpa immunsvaret. Dessa kallas för regulatoriska T-celler och tros fungera sämre hos patienter med autoimmuna sjukdomar som till exempel MS. Därför kan en aktivering av dessa regulatoriska celler vara en effektiv behandling för patienter. Tillfrisknandet hos de behandlade mössen visade sig bero på bland annat en ökning av antalet regulatoriska T-celler och inte bara i tarmen utan också i andra viktiga organ och även i centrala nervsystemet. Shahram Lavasani och hans kollegor kommer nu att screena andra intressanta bakterier och testa nya kombinationer för att skapa kraftfullare behandling. I framtiden kan de förhoppningsvis användas för att behandla patienter med autoimmuna sjukdomar och i synnerhet MS. Källa: Lunds universitet Folsyra i kosttillskott kan öka risken för bröstcancer Folat, en typ av B-vitamin, ger hos de flesta kvinnor en minskad risk för bröstcancer. Hos kvinnor med en viss genuppsättning var det däremot tvärtom: folat ökade risken för bröstcancer. Därför tycker jag det är för tidigt att införa en allmän folatberikning av livsmedel, säger näringsforskaren Ulrika Ericson från Lunds universitet. Hon tycker inte heller att man bör äta multivitaminer och andra kosttillskott med folsyra (den syntetiska formen av folat) utan speciella skäl. Det är bättre att äta en kost med mycket frukt, grönsaker, baljväxter och fullkornsprodukter. Då får man i sig lagom mängder av både folat, andra vitaminer och kostfibrer. Ulrika Ericson har i sin doktorsavhandling utgått från den stora studien Malmö Kost Cancer från 1990-talet, som samlade in information och blodprover från över kvinnor. Vid slutet av 2004 hade drygt 500 av dessa kvinnor insjuknat i bröstcancer. Folatnivåer, genuppsättningar och matvanor hos bröstcancerpatienterna har sedan jämförts med motsvarande data från de friska kvinnorna. De kvinnor vars intag av folat motsvarade den svenska rekommendationen hade bara hälften så stor risk att få bröstcancer jämfört med dem som hade lägst intag av folat. Det var det övergripande fyndet, som alltså visar att folat generellt sett skyddar mot bröstcancer. Men samtidigt ökade bröstcancerrisken i takt med folatnivåerna för en viss undergrupp bland kvinnorna de som ärvt en viss variant av ett enzym som påverkar hur folat används i kroppen. Den tiondel av kvinnorna som ärvt denna variant från båda sina föräldrar hade högst risk för bröstcancer, särskilt om de också åt vitamintabletter med folsyra. Man vet ju inte vilken genetisk variant av detta enzym som man själv har. Därför tycker jag att man ska ta kosttillskott bara om det är särskilt motiverat, och inte bara för att det nog är bra, menar Ulrika Ericson. Särskilt motiverat kan ett folsyratillskott vara för två grupper, tycker hon. Det är personer som har en viss typ av blodbrist och låga folatnivåer, samt kvinnor som vill bli gravida. Alla andra bör för säkerhets skull avhålla sig från vitamintabletter med folat, så länge man vet så pass lite om hur kopplingen mellan folat och olika cancersjukdomar ser ut. Obligatorisk folatberikning av livsmedel, som diskuterats i många länder inklusive Sverige, ser Ulrika Ericson också som olämplig i nuvarande läge. Avhandlingen heter Folate associations with breast cancer depending on intake, metabolism, genetic variation and estrogen receptor status Källa: Lunds Universitet 18 vol. XIX No 3 juni 2010 DietistAktuellt

19 Cmuff 1-2 sida Sida 1 Division allmänmedicin söker Dietister Glutenoch mjölkfri nyhet! D u kommer att utgå från Karlstad men ansvara vårdcentraler i länet, varför körkort krävs. Vill du veta mer k ontakta divisionschef Karin Malmqvist, tfn Läs mer om tjänsterna på för flera Vissa hälsopåståenden om omega 3 förbjuds Från den 11 maj 2010 är det förbjudet att göra vissa hälsopåståenden i märkning och marknadsföring av livsmedel om samband mellan vissa ämnen i livsmedel och påstådda hälsoeffekter. Bland annat är det förbjudet att påstå att omega 3-fettsyrorna DHA och EPA har vissa effekter på barns utveckling. Bestämmelserna om näringsoch hälsopåståenden i EU:s förordning 1924/2006 tillämpas sedan 1 juli Huvudregeln är att påståenden om samband mellan vissa ämnen i mat och vissa hälsoeffekter ska vara godkända innan de får göras. EU-kommissionen godkänner hälsopåståenden efter att den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, har granskat om det finns vetenskapligt stöd för att påstå att vissa ämnen i ett livsmedel har den angivna hälsoeffekten. Övergångstiden är över Efsa:s granskning kunde inte finna att de beskrivna positiva sambanden fanns för de angivna substanserna. EU-kommissionen publicerade den 21 oktober 2009 två förordningar; 983/2009 och 984/2009 om vissa godkända och icke godkända hälsopåståenden, där resultatet av Efsa:s granskning hade betydelse för godkännandena. Övergångstiden för att fasa ut de icke godkända hälsopåståendena var sex månader. Förbuden gäller även andra hälsopåståenden som har samma innebörd som de som anges i förordningarna om dessa ämnen. Förbuden gäller också för alla företag, inte bara de företag som ansökt om godkännande av hälsopåståendena. Omega 3 & mjölksyrakulturer De nu förbjudna hälsopåståendena gäller omega 3-fettsyrorna dokosahexaensyra (DHA) och eikosapentaensyra (EPA), samt omega 6-fettsyran arakidonsyra (ARA) och vissa påstådda effekter på barns utveckling och hälsa, såsom ökad förmåga till tänkande, koncentration och inlärning. Andra hälsopåståenden som förbjuds är bland annat om vissa extrakt med mjölksyrabakterier, till exempel att bakterieblandningen LGG MAX bidrar till att minska mag- och tarmbesvär. Fler beslut kommer I takt med att EU-kommissionen beslutar om ytterligare godkännande och icke-godkännande av hälsopåståenden kommer flera av de hälsopåståenden som görs idag om substanser i livsmedel att bli förbjudna framöver, då deras tillåtna utfasningstid har löpt ut. Nästa omgång av icke godkända hälsopåståenden kommer att förbjudas från den 20 maj enligt förordning 1024/2009 och 1025/2009. Källa: Livsmedelsverket Tipsa om vår nya smaksensation läckra Chokladmuffins Rekommendera vårt kanske läckraste glutenfria kaffebröd hittills Chokladmuffins. Var vi än låtit folk provsmaka, har den fått stående ovationer och uppskattas även av dem som inte är glutenintoleranta. Underbar, Vilken smak!, Min favorit hittills är några kommentarer. Vår Chokladmuffins bakas på ägg och rapsolja. Finns i den glutenfria frysen på ICA, Coop, Willys, Hemköp, Vi, Citygross och Prisextra. Viktiga egenskaper hos alla våra bröd är: Frias bröd är glutenfria och har en ppm-nivå under 20 ppm* gluten. *Ppm=parts per million=1 mg/kg Alla Frias bröd är mjölkfria Frias bröd passar även för de flesta veteallergiker Uppskattas även av icke glutenintoleranta d.v.s. hela familjen Vill du veta mer om våra goda och näringsriktiga bröd tag då kontakt med mig, dietist Nanna Mossberg. Läs mer på NANNA MOSSBERG LEG. DIETIST DietistAktuellt juni 2010 No 3 vol.xix 19

20 Kosttillskott Kan tistelolja & grönt te ha synergieffekter på viktminskning? Orsakerna till övervikt och fetma är många liksom vägarna att minska vikten. Om man för att gå ner i vikt använder sig av en metod som angriper flera viktökningsmekanismer borde möjligheten att lyckas vara större. För preparat som innehåller s.k. konjugerad linolsyra och extrakt från grönt te finns viss forskning som visar att det ger effekt. CLA och extrakt från grönt te har var för sig effekt vid övervikt och fetma. Arbeten visar att när man kombinerar dessa båda, får man ett resultat som är bättre än summan av de enskilda ämnena. Man talar om potentiering, en välkänd biologisk mekanism. Olle Hag lund Doktor i medicinsk vetenskap Uppsala Universitet Övervikt och fetma ökar dramatiskt inte bara i västvärlden utan i hela världen. Man talar närmast om en epidemi och tillstånden hotar att bli nästa stora killer. Idag är det faktiskt fler människor i västvärlden som dör av övervikt/fetma och dess komplikationer än av svält. Övervikt och fetma är ofta belastande för självkänslan. Det allvarliga med övervikt och fetma är ändå den ökade risken för en rad allvarliga rubbningar och sjukdomar (1). Bland dessa märks störda skadliga blodfetter, störd socker- och insulinomsättning, typ 2-diabetes, högt blodtryck, rubbad blodcirkulation (dålig endotelfunktion), inflammatoriska sjukdomar samt hjärtkärlsjukdomar som åderförkalkning (ateroskleros), kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke. Risken för prostataförstoring, prostatacancer, annan cancer och ortopediska sjukdomar som artros är också ökad. I en mycket stor europeisk genomgång med deltagare (2) fann man att såväl allmän fetma som bukfetma, mätt som ökad BMI, bukomfång och buk/ höft-kvot (WHR), var kopplad till ökad risk för död. Exempelvis var risken för död för personer tillhörande den högsta femtedelen (kvintilen) av buk/höft-kvot ökad med 2.05 hos män och 1.78 hos kvinnor. Teorier bakom övervikt och fetma Det finns ännu ingen teori som ensam kan förklara uppkomst av övervikt och fetma. Ökat kaloriintag och låg fysisk aktivitet är viktiga, men räcker inte att ge en förklaring. Olika ärftliga faktorer spelar en viss roll. Aptitcentrum i hypothalamus påverkas vidare av en rad hungerstimulerande och hungerhämmande nervimpulser och ämnen (3). Bland de hungerstimulerande faktorerna märks ghrelin och neuropeptid Y (NPY) och bland de hungerhämmande faktorerna glukagonliknande peptid-1 (GLP-1) och peptid YY (PYY). Ett evolutionsmässigt perspektiv på balansen mellan dessa mekanismer är intressant. Under den tidiga stenåldern för cirka år sen och tidigare var det ofta ont om föda. Det var inte varje dag man fann något att äta. Aptitcentrat var därför sedan lång tid programmerat så att hungerkänslorna skulle vara tidiga och starka och mättnadskänslorna fördröjda och svaga. Detta var vettigt i tider med brist på föda. I dagen Sverige, med rik tillgång på föda, är detta dock mindre bra och bidrar till övervikt och fetma. Forskare med denna inriktning menar att metoder som utjämnar obalansen mellan hungerstimulerande och hungerhämmande faktorer skulle kunna vara fruktsamma. I sista delen av tunntarmens ileumdel finns celler kallade L-celler. När de stimuleras bildas ett antal hungerhämmande ämnen som GLP- 1 och PYY (4). Man vet att vissa fettsyror kan stimulera dessa celler om de kan nå ner till detta område. Man talar om ileum-bromsen. Om CLA-fettsyror kan nå hit är oklart. Helt nyligen har bl.a. svenska forskare upptäckt en ny typ av fettceller som finns insprängda i den vita fettväven. De liknar bruna fettceller och kallas för BRITT-fettceller (BRuna-i-vITT-fettceller) (5). Dessa celler innehåller många små fettdroppar, medan vita fettceller innehåller en stor fettinlagring. De nyupptäckta fettcellerna innehåller också det äggviteämne som ökar förbrän- 20 vol. XIX No 3 juni 2010 DietistAktuellt

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXI NUMMER 2 APRIL 2012. Tema: Diabetes & Obesitas

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXI NUMMER 2 APRIL 2012. Tema: Diabetes & Obesitas ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXI NUMMER 2 APRIL 2012 Tema: Diabetes & Obesitas NYHET! Omtanke är... att hjälpa till att bygga upp Signes styrka igen Visste du att äldre och sjuka ofta har

Läs mer

Tema: Allergi Celiaki

Tema: Allergi Celiaki ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXII NUMMER 4 SEPTEMBER 2013 Tema: Allergi Celiaki Organ för Sveriges Kliniska Dietister Redaktion Ansvarig utgivare Elisabet Rothenberg Redaktör Magnus Forslin

Läs mer

test av Glutenfri Pasta

test av Glutenfri Pasta ORGAN FÖR SVERIGES KLINISKA DIETISTER VOLYM XIX NUMMER 4 SEPTEMBER 2009 test av Glutenfri Pasta tema: allergi/celiaki 100% mjölkfri Ett mjölkfritt kosttillägg för barn Finns i svartvinbärs- och neutral

Läs mer

ORGAN FÖR SVERIGES KLINISKA DIETISTER VOLYM XX NUMMER 2 APRIL 2011. Tema: Obesitas & Diabetes

ORGAN FÖR SVERIGES KLINISKA DIETISTER VOLYM XX NUMMER 2 APRIL 2011. Tema: Obesitas & Diabetes 20 år 20 år ORGAN FÖR SVERIGES KLINISKA DIETISTER VOLYM XX NUMMER 2 APRIL 2011 Tema: Obesitas & Diabetes Fortimel Compact Mindre volym, mer nutrition Får vi presentera... Chokladsmak! Volymen kan vara

Läs mer

XIX NUMMER 6 NOVEMBER

XIX NUMMER 6 NOVEMBER ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 6 NOVEMBER 2010 Tema: Livsmedel Probiotika NYHET 3 enkla sätt att öka energi- och näringsintaget 3 x 40 ml = 480 kcal 6 g protein Calogen Extra innehåller

Läs mer

XIX NUMMER 1 FEBRUARI

XIX NUMMER 1 FEBRUARI ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 1 FEBRUARI 2009 tema:pediatrik Fortimel Compact Mindre volym, mer nutrition NYHET Volymen kan vara ett hinder för att uppnå den fulla effekten av

Läs mer

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXIII NUMMER 2 APRIL 2014. Obesitas Diabetes

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXIII NUMMER 2 APRIL 2014. Obesitas Diabetes ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXIII NUMMER 2 APRIL 2014 Obesitas Diabetes Organ för Sver iges Kli n iska Di etister Redaktion Ansvarig utgivare Elisabet Rothenberg Redaktör Magnus Forslin

Läs mer

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 3 JUNI 2008 tema:

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 3 JUNI 2008 tema: ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 3 JUNI 2008 tema:dryck Med ett dagligt intag av eye q TM kan alla barn förbättra läsförmågan, koncentrationen, arbetsminnet och humöret. eye q TM

Läs mer

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 2 APRIL 2009. tema: obesitas & diabetes

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 2 APRIL 2009. tema: obesitas & diabetes ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 2 APRIL 2009 tema: obesitas & diabetes Fortimel Compact Mindre volym, mer nutrition NYHET Volymen kan vara ett hinder för att uppnå den fulla effekten

Läs mer

ORGAN FÖR SVERIGES KLINISKA DIETISTER VOLYM XXI NUMMER 1 FEBRUARI 2012. Tema: Pediatrik

ORGAN FÖR SVERIGES KLINISKA DIETISTER VOLYM XXI NUMMER 1 FEBRUARI 2012. Tema: Pediatrik ORGAN FÖR SVERIGES KLINISKA DIETISTER VOLYM XXI NUMMER 1 FEBRUARI 2012 Tema: Pediatrik NYHET! Omtanke är... att hjälpa till att bygga upp Signes styrka igen Visste du att äldre och sjuka ofta har ett ökat

Läs mer

Mat vid diabetes. En systematisk litteraturöversikt. Augusti 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-05-05)

Mat vid diabetes. En systematisk litteraturöversikt. Augusti 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-05-05) Mat vid diabetes En systematisk litteraturöversikt Augusti 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-05-05) SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health Technology Assessment

Läs mer

20 år. Tema: Allergi & Celiaki VOLYM XX NUMMER 4 SEPTEMBER 2011. ORGAN för sveriges kliniska dietister

20 år. Tema: Allergi & Celiaki VOLYM XX NUMMER 4 SEPTEMBER 2011. ORGAN för sveriges kliniska dietister 20 år ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XX NUMMER 4 SEPTEMBER 2011 Tema: Allergi & Celiaki 3 enkla sätt att öka energi- och näringsintaget 3 x 40 ml = 480 kcal 6 g protein Calogen Extra innehåller

Läs mer

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Hälsan i centrum Årgång 54 2012 Nr 1 Medlemsblad för Distriktssköterskeföreningen. Utkommer med 4 nummer per år (mars, juni, september och december).

Läs mer

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MEDICIN HÄLSA VÄLBEFINNANDE Nr 1 Februari 2009 TA MED TIDNINGEN HEM GRATIS Läs mer om hälsa och medicin på RÖKSTOPP bestäm dig för att lyckas MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MIRAKELMEDICIN

Läs mer

Vårdprogram fetma Sörmland. November 2012

Vårdprogram fetma Sörmland. November 2012 Vårdprogram fetma Sörmland November 2012 2 Innehåll Inledning...4 Fetma i världen, Sverige och Sörmland...5 Fetma och följdsjukdomar...7 Matmissbruk...8 Behandling vid fetma...9 Att arbeta med beteendeförändring...10

Läs mer

HÄLSAN i CENTRUM Distriktssköterskeföreningen i Sverige Nr 3/2014 - Lösnummerpris: 30:-

HÄLSAN i CENTRUM Distriktssköterskeföreningen i Sverige Nr 3/2014 - Lösnummerpris: 30:- HÄLSAN i CENTRUM Distriktssköterskeföreningen i Sverige Nr 3/2014 - Lösnummerpris: 30:- E-cigarett - är det en bra rökavvänjningsmetod? Svårläkta sår Sötningsmedel - ny studie Annons Distriktssköterskeföreningen

Läs mer

Nutrition & Munhälsa

Nutrition & Munhälsa En tidning för Riksföreningen Sjuksköterskan inom Äldrevård Geriatriker, dietister inom geriatrik samt alla professioner runt den äldre patienten. Nr 2 MAJ 2012 Professor Albert Westergren Datoriserat

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXIII NUMMER 3 JUNI 2014. Kosttillskott

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXIII NUMMER 3 JUNI 2014. Kosttillskott ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXIII NUMMER 3 JUNI 2014 Kosttillskott Organ för Sver iges Kli n iska Di etister Redaktion Ansvarig utgivare Elisabet Rothenberg Redaktör Magnus Forslin magnus.forslin@dietistaktuellt.com

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan?

Vetenskap & hälsa. Ont i magen. Aktuellt om. Värna din tarmflora med nyttiga bakterier. skymmer sjukdomsrisk. lika smart som hjärnan? Aktuellt om Juni 2012 Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne Ont i magen Värna din tarmflora med nyttiga bakterier BUKHJÄRNAN lika smart som

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Kampen mot den farliga fetman

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Kampen mot den farliga fetman Aktuellt om Vetenskap & hälsa Juni 2009 Kampen mot den farliga fetman Denna tidskrift ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset i Lund & Universitetssjukhuset MAS

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Om att arbeta med Social styrelsens Nationella riktlinjer för sjukdoms förebyggande metoder. Samtal om matvanor Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Att förändra matvanor

Läs mer

FH-sverige 2013. FH-magasinet. FH-Sverige 2013

FH-sverige 2013. FH-magasinet. FH-Sverige 2013 FH-sverige 2013 FH-magasinet 1 FH-Sverige 2013 FH-sverige 2013 Patientföreningen FH Sverige Telefon:08-335 0573 Välkommen till första numret av FH-Magasinet! Mobile: 070 335 0573 e-mail:info@fhsverige.se

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

LÅGKOLHYDRATKOST SOM KOSTREKOMMENDATION FÖR PERSONER MED DIABETES MELLITUS TYP 2

LÅGKOLHYDRATKOST SOM KOSTREKOMMENDATION FÖR PERSONER MED DIABETES MELLITUS TYP 2 Hälsa och samhälle LÅGKOLHYDRATKOST SOM KOSTREKOMMENDATION FÖR PERSONER MED DIABETES MELLITUS TYP 2 EN LITTERATURSTUDIE RICHARD CHRONQUIST ELISABETH HAGMAN Examensarbete i omvårdnad Nivå 61-90 p Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Innehållsförteckning Del A- Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla

Läs mer

FORSKNING STATUS. Omvårdnad - från Florence till akademien. Hon forskar på brustna hjärtan. får patienterna att springa

FORSKNING STATUS. Omvårdnad - från Florence till akademien. Hon forskar på brustna hjärtan. får patienterna att springa Riksförbundet HjärtLungs medlemstidning FORSKNING STATUS S Hjärtdoktorn som får patienterna att springa 2014 många myter kring icd vid livets slut Hon forskar på brustna hjärtan ny vårdform gav hjärtsviktssjuka

Läs mer

Vilken kost är bäst för att motverka diabetes? Magnus Eriksson kvartersdoktor och årets allmänläkarvän Västerbottens Hälsoundersökningar

Vilken kost är bäst för att motverka diabetes? Magnus Eriksson kvartersdoktor och årets allmänläkarvän Västerbottens Hälsoundersökningar Distriktsläkaren Nr 4 2011 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Vilken kost är bäst för att motverka diabetes? Magnus Eriksson kvartersdoktor och årets allmänläkarvän Västerbottens Hälsoundersökningar

Läs mer