Din manual HUSQVARNA QSP5030

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual HUSQVARNA QSP5030 http://sv.yourpdfguides.com/dref/836836"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HUSQVARNA QSP5030. Du hittar svar på alla dina frågor i HUSQVARNA QSP5030 instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok HUSQVARNA QSP5030 Manual HUSQVARNA QSP5030 Bruksanvisning HUSQVARNA QSP5030 Användarguide HUSQVARNA QSP5030 Bruksanvisningar HUSQVARNA QSP5030 Din manual HUSQVARNA QSP5030

2 Utdrag ur manual:... 3 Liesi.. 4 Pakkauksen purkaminen... 4 Varusteet Turvavarusteet... 5 Kaatumiseste.. 5 Keittotason suoja (lisävaruste) Luukun salpa Ennen lieden käyttöönottoa Yleistä Puhdista varusteet..

3 .. 7 Kuumenna keittolevyt... 7 Polta uunin suojarasva.. 7 Toimintopaneeli Merkkivalolamput Keittolevyt Keittotason käyttäminen... 9 Keittolevyjen puhdistaminen Uuni Uunin toiminnot Hyödyllisiä ohjeita Puhdistus ja hoito Asennus Jalustan korkeuden muuttaminen. 17 Asennus vaakasuoraan

4 Sähköliitäntä. 18 Huolto 19 Tekniset tiedot 20 Taulukot.. 21 Leivontataulukko Pellin korkeuden valinta Ruoanvalmistustaulukko & grillaus 22 Neuvoja ja vinkkejä käytännön ongelmiin Neuvoja ja vinkkejä Romutus ëóää ëáp páë ääóë fååéütmää Säkerhet.

5 ..25 Spisen Uppackning...26 Tillbehören Säkerhetsutrustningen Tippskyddet..27 Kastrullskyddet (extra tillbehör) Luckspärren Före första användning Rengöring av spisen Rengör tillbehören.. 29 Upphetta plattorna Bränn av ugnen...

6 Manöverpanelen Kontrollamporna Platthällen..... Placering i ugn Grill & Matlagning. 44 Praktiska råd och tips Problem och åtgärder Skrotning..... relle/hco nosrep åp adaks llit adel t mas nesips armäsröf nak namk el va tröftu etebra va saröftu aks nesips i pp ergni åçáí~ää~íëåf BRÄNNSKADOR!. dnarb röf ksir llaf atsräv i röfde m h co gnin mrävppu div tläjer raso llips hco ttef.aner ngu hco rottalp llåh.rodaks -nosrep akasroröf knätsttef ednannirb hco rogålsdle nak åsakil.r ednärb agilravlla akasro hco sdnätna netkälfskök i rets erttef tta aröfd em nak,lohokla nanna relle,kajnok de m gnireb malf.xe.t.tehgitkisröf atsröts de m eks etsåm nelläh åp gnindnävna. ne n g u i s ad n ä vn a etni rå f noisolpxe relle dnarb akasrorö f n a k a kl i v n e n m ä ar d n a r el l e r e s a g a vi s o l p x e adlib nak mos ednankil hco lohokla!gninrav.gnindnävna r etfe dit ne ne mräv r ellåh eb h co a mrav tekc y m rilb rangu hco lläh,lräk tta med räl n em,n esips div llit apläjh nenrab anräg tål.noitknuf i arav åskco llaks. taretno m arav ted llaks,sips nid llit rah ud mo.gnintsaleb la mrono div tå marf rappit etni n esips tta ås,taretnom rä tta llit es.nesips mo rodis adåb åp,påksgöh tte relle ggäv ne tvitanretla,at ysgninllätsva mc 04 tsni m sannif etsåm ted :nrab va köseb r elle nrab rah ud mo åp aknät röb ud mos rekas argån anoteb lluks stehrekäs röf lliv iv.nesips nevä,atse m t ed va edaress ertni hco ankif yn nerutan va rä nrab LUCKSPÄRREN/LUCKSPÄRRARNA KASTRULLSKYDD TIPPSKYDDET BERÖRING KAN GE åéëáéë=üåç=åê~_."ecivr es" teltipak rednu snnif r em munnofelet h co sserda. gnindnävna ssed h co nesips mo rogårf r elle retknupnys argån rah ud mo sso llit gid va anräg röh.nosrep nanna åp stålrevö rell e sjläs nesips mo sannif etså m mos,negninsivnaskurb araps tta åp knät.gnindnävnasllåh -suh lamron röf dd esva rä nesips.renoitknuf ssed hco sips a yn nid de m gid atnak eb hco anragninsivna monegi agon röfräd säl.al mag ned mos sips a yn nid adnävna ditlla etni nak ud. tåmarf råg rasips va n egnilkcevtu íéüêéâ p p âéêüéí= VARNINGSTRIANGEL LÄS DESSA TEXTER EXTRA NOGGRANT, r a d a k s et n i u d t t a å s.t ehr e käs m o ra l d n a h.nesips relle ardna,vläjs gid ne dem txet TIPPSKYDDET BEHÖRIG FACKMAN. KVÄV ELDEN ÖåáåÇå îå^ SO r ejlat edsgniretno m.lkni dd yksllurtsa K FÖLJANDE FINNS ATT KÖPA SOM EXTRA TILLBEHÖR: gninsivnaskurb rejlatedsgniretnom.lkni ddyksppit r ellagsngu annapgnål hco ratålp edar ejla me åéêüéäääáq.ted anmäl aks ud rav tev etni ud mo rotnoknu m - mok ttid atkatno K.sannivretå nak tegallab me. med atkatnok nerajläsröfretå llit trabled emo ud relä mna rodakstrop -snart.rodaks natu h co irflef rä nesips tta arellortno K péáëéå åéëáép

7 1 lek cos adålsgniravröf ngu de m l enaprevönam de m lläh apåk mi rabgatsöl PLATTOR VRED DESSA LEVERERAS MED SPISEN: ÖåáåâÅ~éér n esips tu nad es ard hco tnakr evö snengu i tgitkisröf tf yl,nakcul anppö.gnindäts div gnintt ylfröf attälrednu tta röf llitkab lujh rah nesips TO.nelläh åp lräk tå a mmok tta nrab rö f eraråvs t e d r ö g t e D.t ar e t n o m ar a v a k s t e d d y k sl l urt s a K FêÜÉÄääáí=~êíñÉE=íÉÇÇóâëääìêíë~h 3.n esips ni retujks ud rän ek cytskab sn esips åp telåh i t edd yks -ppit ni assap tta,t ettå m taretsuj ud mo,åp knät.nesips ar ertn ec raksnö ud mo tettå mdis ar etsuj ud etså m,dderb snesips nä erröts rä nepåksknäb nall em t em m yrtu mo.gninkrätsröf gilp mäl r ell e laireta m tvissam i ted tsaf avurks h co sar ecalp aks t edd yksppit rav tu täm adis regöh rell e r etsnäv åp gnir etno m röf r elläg retfigpputtåm 1 tnak erkab sn elläh sgnäl neggäv åp ejnil ne atir.93.s,noitallatsn I letipak es,nåvin attär n ed llit daretsuj tivilb rah nesips tta llit es ud llaks,tedd yksppit raretnom ud nanni.stalp åp netujks -ni rä nesips rän tsadne raregnu f tedd yksppit. g ni n t s a l e b l a mr o n o di v a p pi t tt a n år f n e s i p s ardnih tta rö f,taretnom arav etså m tedd yksppit íéççóâëééáq :noitknuf i/taretno m rä ednajlöf tta llit r es motussed ud mo rakö net ehrekäsnrab. Din manual HUSQVARNA QSP5030

8 påksgöh tt e r elle ggäv ne va sattäsre nak anraknäb va ne nesips mo rodis adåb åp,ad erb m c 04 tsnim,rotysgninllätsva snnif t ed tta llit es åéöåáåíëìêíìëíéüêéâ p OBS! SÅ HÄR MONTERAR DU TIPPSKYDDET PÅ SPISEN: p âéêüéíëìíêìëíåáåöéå 1.anrapporp erkab ed d em sål 5 n etnaklläh rednu gat repirg retnak snadistrok tta ås tåppu nades hco tåd en tt ens tedd yks dirv.netnaklläh revö anrapporp d em nesips åp tedd yks arecalp.nelåh er märf ed i anrapporp ni kc yrt (SE BILD). (SE BILD). (SE BILD). 2 min. 40 cm mm mm 3 min. 40 cm 4 5 UO OM DU VILL KOPPLA UR LUCKSPÄRREN, GÖR SÅ HÄR:. ru salppok voheb div nak ne m,noitknuf i snarevel div rä n erräps.nadål /nak cul anppö tta nrab röf eraråvs ted rög nerräpskcul åéêê éëâåìi åéöåáåíëìêíìëíéüêéâ p A.adis marf snakcul åp n erräps tu ard,noitknuf i nerräps attäs tta röf.n ed ni r etujks h co adis marf snakcul åp nerräps r en rek c yrt ud mos gäl atsaf de m derv rah anrottalp. n et t a v gir dl a d n äv n a.netkäl fskök va gnäts hco derv snesips llätsllon,dnarb lleutneve div.n ysllit natu tgildnätnattäl tanna relle ni ffarap,tte f va gnintläms,gninkokr ytir f girdla anmä L KVÄV ELDEN MED LOCK, åéää Ü=î~=ÖåáåÇå îå^.dd ykssgnin -ttehrevö rah h co kcirp dör ne de m atkrä m rä n elläh åp r egöh llit anrottalpbbans.rottalpsnräjtujg ar yf rah nelläh åéää Üíí~äm MEDELVÄRME:.sitatop va gninkokeradiv hco retkurftor,ttök. xe.t sakok aks mos atse m ted röf tgilp mäl.nettav ednakokåms STARK VÄRME:.gninkokeradiv röf egäl taksnö ni nades lläts.sir hco atsap llit n ettav va gninkokppu röf tgilpmäl.tgitfark albbub rajröb tenttav nanni rants yt tedujl mä~ííü ääéå ø 145 mm ø 180 mm ø 145 mm ø 180 mm OP.igrene åskco raps gninkokkc yrt hco gnå.ne mrävr etfe åp gidräf ilb neta m tål hco nattalp va gnäts.attalp hco lräk nalle m n egniröfrevöe mräv rar mäsröf akstäv hco stu ms.rrot hco n er rä nattalp tta llit es. )nettob nalpo de m rfj( igr ene %52 raps h co nettob nalp de m lräk dnävna.)kcol natu de m rfj( negnågtåigrene rar evlah ud hco kcol dnävna >áöêéåé=~ê~ép.r ellat em akilo va regal d em n ettob libats ne.svd,n ettobhci wdnas de m lledo m irftsor ne ajläv tta tgilpmäl t ed rä llurtsak yn apök aks ud rän.reditsgnin mrävppu adgnälröf reg tåni relle tåtu tek cy m röf ratkub mos nettob ne. nalp arav.nattalp åp tsaf ttäl kokrevö motuss ed r ennärb nettob netil röf ne d em.tleh nattalp akcät n ettob snannapkets /snellurtsak aks igren e de mräd hco dit araps tta röf ~åå~éâéíëlääìêíë~â=î~=ä~s.gräf stettef ttäl ud r es ås n ettob to m edapskets sujl ne kc yrt.tatlus er arb tt e åf aks ud tta röf ak ets rajröb ud rän )rutarep met( gräf ttär rah t ettef tta tgitkiv rä ted. ted erv åp egäl tte ni lläts h co nannapkets i terö ms/teniragra m ggäl.n ettob snannapk ets va 3/2 tsgöh rek cät hco llakspåks -l yk rä etni n etam mo,tsäb tetatlus er rilb gninkets div SVAGT BRYNT FETT:.ksif l eh tmas,raffib hco rett eltok,sitatop år,köl,ggä.xe.t röf tgilpmäl ÖåáåâÉíp åéää Üíí~äm BRYNT FETT:.vso ratibt yrg,reélifksif annut,vrok,rettärsräf,rokaknnap :atse m ted röf tgilp mäl KRAFTIGT BRYNT FETT:.tnärb ttäl rilb tett ef,gitkisröf rav.roviksttök annut röf tgilpmäl PP ÖåáäÇå~ÜÉÄëÇÇóâëíëçê=ÜÅç=ÖåáêÖåÉo.lräk hco attalp nalle m negniröfr evö emräv rar mäsröf stu ms.gnåg ne d em t ed trob at natu tsaf annärb kokr evö etni tål ~åêçíí~äé=î~=öåáêöåéo åéää Üíí~äm 1. atfankcal d em trob ttäl ud rat,tanllak n ed rän,n ejla me hco anrednäh åp gräf.ve.sagnåröf l ed emsgninsöl va r ets er åd salkcevtu so h co kör ttäl.retuni m mef.xam i rutar ep met atsgöh åp nattalp ppu a mräv tta moneg t eddykstsor ni retferäd nnärb.e civresortkele BA hco anrajläsröfretå soh apök tta snnif teldem.nattalp allak h co arrot ned åp l ed emsdd ykstsor regal tn mäj tte tu k yrts.reppapsllåhsuh de m trrot akrot h co reddöl tlla trob jlöks.otnivs p yt,llulåvt d em tgildnurg anrottalp rögner max. 5 min. QP. n oit k n uf d a ks nö u d r e j lä v ra n k c o ls nap ma ll o rt n o k rä n,r utar ep m et n e n i å d l läts.tratsbba ns m os s a d nä v na n e vä na K.ta lpp o k n i rä t n e m e l e n ett ob h c o - kat er n I ÖåáêÉåáí~êd=.t alpp o k n i t n e m e l e kat er n I ääáêd=. t alpp o k n i t n e m e l e n etto B Éãê î êéçår=.ta lpp o kn i t n e m el ek at e rtt Y Éãê î êéî =.t alpp o k ni t n e m e l e n ettob h c o -k at e rtt Y Éãê î ê ÉÇåì LêÉî =. Din manual HUSQVARNA QSP5030

9 gn å gi rä a nr e no it k n uf ar d na e d va no g å n tt a nat u,åp n e g n i ns yl eb trab n e a h n ev ä na k u D.r a gn i n l läts n i a gi lt m as d i v t ks ita m ot u a s d nät n e g n i ns y l ebs n g U ÖåáåëóäÉ_= röf n e l ob m ys l l it t e d e rvs n o itk n uf u d r e di rv n oit k n uf -s n g u a jl ä v tt a rö F. ) når f h c o l l it r åls n et ats o mr et rä n s k cä ls h c o s d nät( r uta r ep m et d då npp u di v r an k c ols h c o g ni n mrä vpp u r e d n u r es y l n e l e napr evö n a m åp nap ma l -l l ort n o k a l u g n e d tt a r el lä g r e n o it k n uf a g i lt mas röf. n e g n i nsi v nas k urb v a t et u ls i g n in g alta m h c o g ni n kab röf a nr e l l ebat i es u d n a k,r er uta r ep m et h c o r e n o itk n u f a k i l o röf a d nä v na tt a g ilp mä l rä m os å v i nsl af n e k liv.r es l af ert d e m r a g etss n g u arab gatsö l r a h n e n g U UGNEN HAR FÖLJANDE FUNKTIONER:.) na d en es( n oit k n uf d aks nö êéåçáíâåìñ=ëåéåör röåéå åéåör RP. n e d t u rat u d rä n g itk isröf ra v h c o an n apg n ål n e r e l l e t af k ets tr ots tt e rö frä d d n äv n A. d aps t e k c y m atf o t ed sa d lib a k n iks l u j va gn i n kabs n g u d iv. ni ra k rot n y ks tt a u d r e k iv d n u ås,sta lp råf si c erp n e k ets r äd tn a k gå l d e m mr o f r e k äss n g u n e jl ä V.r utar ep m ets n g u e rgö h d i v nä d it e r gn ä l et il rat n e m, e m rä vsn g u C 521 i sa ga l lit e d m o tsa g itfas r ilb,r å ln a n ni h c o ff ibts or m os,ttö k -tö n v a r a k ets.t ks it k arp h c o t m äv k eb r ä n g u i a k ets tt A ÖåáåâÉíp=.a n r e n oita d n e m m o k er l l ebat j löf ÖåáåÖ~äí~j=. k e lr ots h c o mr o f, gräf, la ir et a m sra mr of,tp e c er va s ak r e våp n a k t etat l us er. n e d its g n i n d där g a g nä lröf/atr o krö f tt a t e h g il jö m å d ra h u D.d it l l uf eröf r et u n i m m ef a c a k c its v orp n e d e m r o ka k a ku j m av o rp Öåáåâ~_= : g ni n g alta m v a r ep yt a ki l o röf r e n oit k n uf ak i l o s n e n g u r a jtt y nt u ts äb u d r u h åp spit h c o då r a ks itk arp u d råf na d e n rä H? n e n g u r e d nä v na u d r ä n a n r e n oit k n uf a ki l o e d ap mä l l it ud ll a ks r u H.r an l la k n e d rä n mr of a g il g n urpsr u nis l l it rå gr etå n etå lp.) v e ks ri lb( g is rå ls n e d tta ks ir t e d s n n if tå lp n e åp azz ip.x e.t v a g n ir e ca lp n m ä jo r e l l e/ h c o ra g n ilx äv r ut ar ep m et d iv,gnindnävna rednu mrav rilb nengu. g n i nt t e hr e v ö v a d n ur g å p s a d a k s n e j l a m e nak ne mrävrednu sardnih.nettobsngu åp tkerid t å l p r e l l e a n n a p g n å l, e il o f m u i n i m u l a gir dl a g g ä L HÅLL BARN ÖåáåÇå îå~=âëáíâ~êm åéåör VÄRME. r e é li fks if,ra ff ib,r ett e lt o k ksä lf. m. A B (4 ST, SE BILD). ed it it n ara g mo n i sta l e d d e m m os, l efs n oit k u d orp h c o - la ir eta m rattaf m o h c o it na ra g sr å åvt d n al n if i r a h n es ips.gis anöl nak ted.64 hco 54. s tlleic eps,negninsivnaskurb resäl ud tta raredne mmoker iv?nesips dem melborp. nes ips ar m äsr ö f t m a s m o d n e g e r e l l e / h c o n osr e p å p a d a k s ll it a d el n a k n a m k e l v a tr ö f t u e t e br A va sarö ftu aks nesips i ppergni MAN. BEHÖRIG FACK- ÉÅáîêÉp péêîáåé Inköpsdatum:. n e g n ins i v na áíå~ê~d Serie. nr: Prod. nr: Modell:.C º003 h c o W51, t krä m, l e k c os 41- E ra h V n ev ar k r e ll yfpp u t arappa a n n e D.ra g n ir d nä röf n o ita vr es e r d e M. E E/32/37 h c o G E E/633/98 v itk er i d-g E i G UGNSLAMPAN.p yt ep ma l m i l g va rä êéíñáöééì=~âëáåâéq qéâåáëâ~=ìééöáñíéê QSP 5030 Bredd (mm): Höjd vid leverans (mm): Djup (mm): Ugnsvolym (liter): Total effekt 230V-spis (W): PLATTORNA Bakre vänstra: Bakre högra: Främre vänstra: Främre högra: KONTROLLAMPORNA STORLEK(mm) EFFEKT (W) OQ q~äéääéê Öåáåâ~_ C Minuter Bondbröd Bullar, mat & kaffebröd Hålkakor Kuvertbröd Limpor, lätta/formbröd Limpor, tunga Längder/kransar Maränger Muffins Mördegskakor Pepparkakor Rulltårta Scones Sockerkakor, lätta Sockerkakor, tunga/fina Tårtbotten N M M M N N N M M M M M M N N N UGNEN HAR TRE FALSER Ö (SE BILD): PQ êéääéä~q. )1 s laf( n e n g u va n e l e d er d e N =.)3 s laf ( n e n g u v a n e l e d er v Ö =.)2 s laf ( n e n g u v a n ett im = M åöì=á=öåáêéå~äm N * Välj den lägre grilltemperaturen vid användning av grillkryddor eller -oljor. ÖåáåÖ~äí~j=C=ääáêd Max 250 C vid grillning Biff, ca 1,5 cm Bogbladsstek Entrecôte, ca 1,5 cm Filé (fläsk, nöt, vilt) Fisk kokning kokning i eget spad stekning Fläskkarré Fläskkotlett, ca 1,5 cm Fläskpannkaka Gratänger Grillkorv Hamburgare, fryst 100 g Karrékotlett, ca 1,5 cm Kyckling Kyckling, halvor * Köttbullar i långpanna Köttfärslimpa Omeletter Piroger Pizza Potatis, bakad Puddingar, lådor Revbensspjäll * Rostbiff Skinka, färsk Stek (nöt) Stek (kalv, lamm, vilt) Strömmingsflundra Suffléer êéääéä~q C C Minuter C Ö N Ö N/M N N N N Ö M N/M Ö Ö Ö M N M N/M M M M N/M N/M N N N N N M M QQ mê~âíáëâ~=êtmç=çåü=íáéë Problem Mat/vetebröd, mjuka kakor blir platta. Din manual HUSQVARNA QSP5030

10 Powered by TCPDF ( Orsak För låg temperatur i ugnen gör att bakverket jäser upp och sedan sjunker ner och blir platt. Mat/vetebrödsdegar har inte jäst rätt. För lång jäsning efter utbakning ger ett platt resultat. Mat/vetebrödsdegar ska jäsa dragfritt i rumstemperatur. Vid ett lätt tryck på degen ska fördjupningen gå tillbaka. För lite jäst eller bakpulver. För varm fett/vätskeblandning förstör jästens verkan. Åtgärd Kontrollera inställd temperatur mot rekommendation i tabell eller recept. Kontrollera jästiden mot receptets rekommendation. Kontrollera i receptet att du tagit rätt mängd. Rätt temperatur på vätskan är 37 för färsk jäst, för torrjäst se anvisning på förpackning. Kontrollera i receptet att du tagit rätt mjölsort och rätt mängd mjöl/vätska. Mat/vetebröd, mjuka kakor blir torra. För liten vätskemängd, för mycket mjöl eller fel mjölsort kan ge torrt bröd. För låg temperatur i ugnen gör att Kontrollera att du ställt in rätt bakverket får stå inne för länge för att bli temperatur. färdigt och blir därmed torrt. Bakverk/maträtter blir för mörka. Vid för hög temperatur i ugnen blir Kontrollera att du ställt in rätt bakverk/maträtter för mörka innan de är temperatur. färdiga. vid för låg placering. Snabbstarten är inkopplad. till att du inte har något i botten på ugnen. Byt ev. ci vr es at kat n o k p lä j h r e vö h eb u d mo. m e lb orp d i v a rög na k êéçê ÖíTM=ÜÅç=ãÉäÄçêm mêçääéã=çåü=tmíö êçéê Problem Spisen får ingen ström Orsak/Åtgärd Kontrollera följande: att SÄKRINGEN/SÄKRINGARNA är hel/hela att ev. STICKPROPP är ordentligt insatt att ev. JORDFELSBRYTARE är tillslagen Kontrollera att du valt ett lämpligt kärl med god värmeledningsförmåga (se s. 32) Byt trasig lampa (se s. 38) Sätt spärren i funktion (se s. 28) Det tar lång tid att koka/steka Ugnsbelysningen fungerar inte Luckspärren fungerar inte pâêçíåáåö 1 Lossa spisen från vägguttaget. 2 Kapa sladden så nära bakstycket som möjligt. 3 Sätt luckspärren ur funktion, för att förhindra att barn blir inlåsta i ugnen. Kontakta ditt kommunkontor för information om var du kan lämna din spis. SQ =K Çäêçï=É Üí=Çå ìçê~=ëéáêíå ìçå=mr N=å~Üí=Éêçã =åá=åç áä äáä= QN=apr=Kñçêéé ~ =Ñç=Éìä ~î=~=çí=ê~éó= ÜÅ~É=Ç äçë=éê~=fëêéïçã=åï~ ä=çå~ =ëï~ë=å á~üå =IëêÉå~ÉäÅ=ãìÅÅ ~î=iëé åáüå~ã=öåáüë ~ï=iëêéâççå=iëêçí~êéö áêñéê=ë~=üåìëe= ëíå ìççêé =éìçê d =ñìäçêíåé äb =åç áä äáã=r R=å~Üí=Éêçj=KÉëì=êçç Çíìç=Çå~=Öå áå~éäå=iåéüåíáâ=êçñ =ëéåå~ áäé é~=çéêéïçé=ñç=êéåìççêé=íëéöê~ ä=ëûç äêçï=éüí=ë á=éìçêd=ñì äçêíåéäb=éüq ================================================================ ============================================================================================== =======KÉëáçÜÅ=NKçk=ëÛÇäêçï=ÉÜq= Kéìçêd=ñìäçêíÅÉäb=ÉÜí=ãçêc ANRAVQSUH-bA teenoksuolatitok xulortcele yo /retkudorpsllåhsuh anravqsuh A B S P C C mo c.anravqsuh.w ww i f.x ulort cel e.s / es.an ravqsuh.w ww es. an rav qs tse mod.ofni :liame 2 B t e c k n a r e a b T r y c k t p å m i öjl v ä n gli t p a p p e r P a ni e t t u y m p ä r si t ö y s t ä v äl si e el p a p e r eil. Din manual HUSQVARNA QSP5030

Din manual AEG-ELECTROLUX 1010V-W http://sv.yourpdfguides.com/dref/617711

Din manual AEG-ELECTROLUX 1010V-W http://sv.yourpdfguides.com/dref/617711 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX 1010V-W. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX 1010V-W

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

spis BRUKSANVISNING EKE 5100 821 05 01-02

spis BRUKSANVISNING EKE 5100 821 05 01-02 spis BRUKSANVISNING EKE 5100 821 05 01-02 S Innehåll Innehåll Säkerhet... 3 Spisen... 4 Uppackning... 4 Tillbehören... 4 Säkerhetsutrustningen... 5 Tippskyddet... 5 Kastrullskyddet... 5 Luckspärren...

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Din manual ROSENLEW RTK 500

Din manual ROSENLEW RTK 500 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ROSENLEW RTK 500. Du hittar svar på alla dina frågor i ROSENLEW RTK 500 instruktionsbok

Läs mer

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG MW102P-S. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG MW102P-S instruktionsbok

Läs mer

Din manual DELONGHI EO 1837

Din manual DELONGHI EO 1837 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DELONGHI EO 1837. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QC728K

Din manual HUSQVARNA QC728K Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HUSQVARNA QC728K. Du hittar svar på alla dina frågor i HUSQVARNA QC728K instruktionsbok

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX FM4360GAN http://sv.yourpdfguides.com/dref/609213

Din manual AEG-ELECTROLUX FM4360GAN http://sv.yourpdfguides.com/dref/609213 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX FM4360GAN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSP6132-1W

Din manual HUSQVARNA QSP6132-1W Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSG7043W http://sv.yourpdfguides.com/dref/836338

Din manual HUSQVARNA QSG7043W http://sv.yourpdfguides.com/dref/836338 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual BOSE 201 REFLECTING

Din manual BOSE 201 REFLECTING Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE 201 REFLECTING. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE 201 REFLECTING instruktionsbok

Läs mer

Din manual ROSENLEW RML610

Din manual ROSENLEW RML610 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ROSENLEW RML610. Du hittar svar på alla dina frågor i ROSENLEW RML610 instruktionsbok

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX B1100-EW http://sv.yourpdfguides.com/dref/602796

Din manual AEG-ELECTROLUX B1100-EW http://sv.yourpdfguides.com/dref/602796 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX B1100-EW. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX B1100-EW

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSG7135W 230V http://sv.yourpdfguides.com/dref/836382

Din manual HUSQVARNA QSG7135W 230V http://sv.yourpdfguides.com/dref/836382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRA FG2468. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSGTE7110X 400V http://sv.yourpdfguides.com/dref/836012

Din manual HUSQVARNA QSGTE7110X 400V http://sv.yourpdfguides.com/dref/836012 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair SEP. Bruksanvisning Tips om inställningar

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair SEP. Bruksanvisning Tips om inställningar V-ZUG Ltd Ugn Combair SEP Bruksanvisning Tips om inställningar Tips om inställningar Förklaring av symboler C Min. Tim. Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen har uppnåtts Tid i minuter

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2674-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2674-6GS

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QC9511PX

Din manual HUSQVARNA QC9511PX Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HUSQVARNA QC9511PX. Du hittar svar på alla dina frågor i HUSQVARNA QC9511PX instruktionsbok

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632 CC9632 Kära kund, Tack för att du har valt den här valitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under mĺnga år framöver. Skandinavisk design

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS SN7110S

Din manual ELEKTRO HELIOS SN7110S Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS SN7110S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSG7042-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/836335

Din manual HUSQVARNA QSG7042-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/836335 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual SIEMENS HE100450 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555759

Din manual SIEMENS HE100450 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555759 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HE100450. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N ÅP + Å P I UTTI Ad + I I IVTA 3 P 48 P UTTI 2 A3 UTTI 2 A3 ATJÉ 2 A4 + 6 E 6 6 43 TYCUFT 8 I Å UTTI 42 CC - F A9 AT VETA A7 TTA VT ÅP 6 A3 A- T-F ÅP FA V A T- F V3-2 6 A--7 V 336 Ö A--7 V 348 Ö 3X 2X :

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2649-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2649-6GS

Läs mer

Gluten Degspad Rundriva Jäsa Nagga

Gluten Degspad Rundriva Jäsa Nagga Gluten Degspad Rundriva Jäsa Nagga Varför: Mat, måltider och hälsa Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept. Bakning och matlagning och olika metoder för detta.

Läs mer

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön MIDDAGSMENY TRE RÄTTER Meny 1, 450 Sashi mi på Sal mal ax med mar i ner ad kål r abbi, f or el l r om, mi somaj onäs och kr assesal l ad Ör t f är ser ad går dskyckl i ng med ci t r on- och t i mj anpot

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG CX66EMS5. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG CX66EMS5 instruktionsbok (information,

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair SL och SLP. Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair SL och SLP. Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning V-ZUG Ltd Ugn Combair SL och SLP Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning Tips om inställningar Förklaring av symboler C A Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSP7132-1W

Din manual HUSQVARNA QSP7132-1W Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap år 7

Hem- och konsumentkunskap år 7 Hem- och konsumentkunskap år 7 följa ett recept planera och organisera arbetet vid matlagning (bli färdig med måltidens delar i ungefär samma tid) baka med jäst och bakpulver tillaga en måltid (koka och

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

SP 52 E / SP 54 E, SP 52 ES / SP 54 ES SP 552 E / SP 554 E, SP 62 E / SP 64 E SP 72 E / SP 74 E, SP 64 ET, SP 74 ET. Bäste Cylindakund!

SP 52 E / SP 54 E, SP 52 ES / SP 54 ES SP 552 E / SP 554 E, SP 62 E / SP 64 E SP 72 E / SP 74 E, SP 64 ET, SP 74 ET. Bäste Cylindakund! SP 52 E / SP 54 E, SP 52 ES / SP 54 ES SP 552 E / SP 554 E, SP 62 E / SP 64 E SP 72 E / SP 74 E, SP 64 ET, SP 74 ET Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. För att få största möjliga nytta av

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Din manual BOSE ACOUSTIMASS 5

Din manual BOSE ACOUSTIMASS 5 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE ACOUSTIMASS 5. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE ACOUSTIMASS 5 instruktionsbok

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Din manual VOSS CF866H http://sv.yourpdfguides.com/dref/949501

Din manual VOSS CF866H http://sv.yourpdfguides.com/dref/949501 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för VOSS CF866H. Du hittar svar på alla dina frågor i VOSS CF866H instruktionsbok (information,

Läs mer

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao p p a s a

Läs mer

Välj rätt spis, häll och ugn

Välj rätt spis, häll och ugn Välj rätt spis, häll och ugn 1 Som alternativ till en hel spis kan du välja att köpa häll och ugn separat. Du kan då placera ugnen i en bekväm arbetshöjd. Spishällen kan antingen bestå av enskilda gjutjärnsplattor

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZV300

Din manual ZANUSSI ZV300 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZV300. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Grundmetoder i matlagning

Grundmetoder i matlagning Grundmetoder i matlagning Namn: Klass: Lektion 1: Ansa, hacka, skära Hygien och rengöring sid 143-144 i hkk-boken Planera arbetet sid 142 i hkk-boken Ugn sid 149 i hkk-boken Ansa, hacka och skära sid 154

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början

Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och

Läs mer

Bruksanvisning. Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN1/1. Elektrotermo

Bruksanvisning. Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN1/1. Elektrotermo Bruksanvisning Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN/ Elektrotermo Användningsområde Spisen är avsedd för beredning av mat. Uppackning Emballaget avlägsnas och skyddsplasten tas bort. De rostfria ytorna torkas

Läs mer

Spis. Bruksanvisning SN5300

Spis. Bruksanvisning SN5300 Spis Bruksanvisning sn SN5300 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall ge dig mycket nöje i framtiden.electrolux ambition

Läs mer

STÖrrE ugn och BäTTrE resultat

STÖrrE ugn och BäTTrE resultat STÖrrE ugn och BäTTrE resultat Våra nya spisar har extra stora plåtar och på modeller med varmluft kan du dessutom grädda på flera nivåer samtidigt! SpISNYHETEr 2011 En katalog fylld av våra nya spisar

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

Miwell-Combi XSL Inställningstips. Mikrovågsugn

Miwell-Combi XSL Inställningstips. Mikrovågsugn Miwell-Combi XSL Inställningstips Mikrovågsugn Innehållsförteckning Förklaring av symboler 3 Driftsätt 4 Lämpligt tillbehör 5 Inställningar 7 Värma upp... 7 Tina... 8 Tina och tillaga samtidigt... 9 Tillagning

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX S1542-5I. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX S1542-5I

Läs mer

bruksanvisning Spis EKC60052 / EKC70052

bruksanvisning Spis EKC60052 / EKC70052 bruksanvisning Spis EKC60052 / EKC70052 Välkommen till Electrolux! Du har valt en högklassig produkt från Electrolux som vi lovar kommer att göra livet lite enklare för dig! Du får lite mer tid över till

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

Fem myror är fler än fyra elefanter

Fem myror är fler än fyra elefanter åner rån em myrr är ler än yra elean i arrane ör landad kör h kmprupp av nders Klint i samarete med ent Ernryd 1 låten 2 Ösån ör två elean Eleanten 120 5 Eva 120 6 Gattvisan 8 Innatinella ielktten Ivar

Läs mer

Spisguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Spisguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Spisguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Spisguide Vilken spis ska du välja? Naturligtvis är det utrymmet som är det första att ta hänsyn till. Vanligast bredd är 60 cm, men även andra

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSG7000W

Din manual HUSQVARNA QSG7000W Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HUSQVARNA QSG7000W. Du hittar svar på alla dina frågor i HUSQVARNA QSG7000W instruktionsbok

Läs mer

S 772 E / S 774 E S 762 E / S 764 E / S 764 EST S 7552 E / S 7554 E / S 752 E / S 754 E

S 772 E / S 774 E S 762 E / S 764 E / S 764 EST S 7552 E / S 7554 E / S 752 E / S 754 E S 772 E / S 774 E S 762 E / S 764 E / S 764 EST S 7552 E / S 7554 E / S 752 E / S 754 E Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. För att få största möjliga nytta av din nya spis rekommenderar vi

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR Bakmas ki n model lxbm1129 Svens kbr uks anvi s ni ng SE INTRODUKTION För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya bakmaskin är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSG6145

Din manual HUSQVARNA QSG6145 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB BRUKSANVISNING i monteringanvisningar EEH 600.0 07 22 88 FB För din information Läs noggrant igenom denna bruksanvisning. Den innehåller viktig information beträffande säkerhet, montering, användning och

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSG7135X 400V http://sv.yourpdfguides.com/dref/836390

Din manual HUSQVARNA QSG7135X 400V http://sv.yourpdfguides.com/dref/836390 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet...

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet... Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A75248-GA. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A75248-GA

Läs mer