Program. 11:45 12:00 Frågestund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program. 11:45 12:00 Frågestund"

Transkript

1 Program 08:30 09:30 GERD och dyspepsi 09:30 10:00 Kaffe 10:00 10:30 Förhöjda levervärden (CG) 10:30 11:30 IBS utredning och behandling (HS) 11:30 11:45 Gastrointestinal utredning vid järnbrist (CG) 11:45 12:00 Frågestund

2 Sura problem O Vad är friskt respektive sjukt? O Diagnostik och utredning? O Behandling? O över- och/eller underförskrivning av PPI? O Utvärdering & uppföljning? O (Helicobacter pylori?)

3 Källor O Faktadokument O SGF Riktlinjer 2008 O (Svensk gastroenterologisk förening) O ACG Guideline GERD March 2013 O Am J Gastroenterol 2013;108:

4 Consensusdefinition Refluxsjukdom är ett tillstånd med slemhinneskada i esofagus eller förekomst av refluxutlösta symtom så svåra att de försämrar individens livskvalitet GERD is a condition which develops when the reflux of stomach contents causes troublesome symptoms and/or complications

5 Refluxsymtom O halsbränna (bröstbränna, heartburn, pyrosis) (75%) O sura uppstötningar O dysfagi O odynofagi O ökad salivation O heshet, nattlig hosta, obstruktiva lungsymtom O bröstsmärta O globuskänsla O hicka

6 Indelning O halsbränna: symtom 1-2 dagar/vecka O GERD: symtom > 2 dagar/vecka O erosiv GERD med patologisk 24-h ph-registrering (ph<4 mer än 4% av tiden) O icke-erosiv GERD med patologisk 24-h phregistrering (NERD) O icke-erosiv GERD med normal 24-h ph-registrering (NERD)

7 Epidemiologi Förekomst av refluxsymtom O % har refluxsymtom någon gång/månad O % har symtom minst 1 gång per vecka O 5-7 % har dagliga besvär O % av patienter med reflux har endoskopisk esofagit O 5-15 % av gastroskoperade har esofagit

8 Handläggning (1) O Anamnes: O alarmsymtom, läkemedel O typiska symtom (halsbränna, sura uppstötningar e t c) behandla O symtomet halsbränna O sensitivitet 70%, specificitet 45% O provbehandling & utvärdering (PPI-test) O ex juvantibus-terapi med PPI i 2-4 v O Lab: blodstatus O sensitivitet 80-90% O specificitet 50-60% O risk dyr långtidsplacebo

9 Handläggning (2) O gastroskopiindikationer: O (50% har endoskopinegativ refluxsjukdom): O alarmsymtom O sväljnings-svårigheter/-smärta, kräkning, viktnedgång O anemi, misstanke om blödning O bristfälligt terapisvar (trots typiska symtom (VISS)) O svåra eller atypiska symtom O (bröstsmärta, heshet? hosta?) O avvakta gärna med PPI i tillämpliga fall

10 Handläggning (3) O gastroskopiindikationer (forts): O kontrollera utläkning av grad C-D-esofagit O screening för Barrets esofagus / komplikationer

11 Handläggning (4) O 24-h ph-mätning (golden standard) O atypiska refluxsymtom (normal gastroskopi) O uttalade symtom / oklar diagnos O pre-operativt

12 Behandling Mål O symtomfrihet O O O förebygga återfall (80% inom ett år) endoskopisk utläkning förebygga komplikationer Initial behandling O PPI O veckor O utvärdering

13 Fortsatt behandling (1) O lindriga-måttliga intermittenta besvär: O livsstilsråd O PPI eller H 2 -blockare i brusberedning, intermittent och behovsstyrd, i lägsta effektiva dos

14 Livstilsråd O höjd huvudända O viktnedgång (om övervikt) O sena måltider (2-3 h före läggdags) O O dietråd (minska fet mat, choklad, pepparmint) O saknas evidens alkohol & tobak O saknas evidens

15 Fortsatt behandling (2) O kontinuerliga besvär samt där gastroskopi visat måttlig (grad A-B) eller ingen esofagit O eftersträva lägsta effektiva dos med PPI, ev intermittent och behovsstyrd behandling O gastroskopi visat uttalad esofagit (grad C-D) eller Barretts esofagus O kontinuerlig behandling med fulldos PPI, överväg höjd dos vid otillräcklig effekt

16 Cochrane O GERD vanlig sjukdom. Hög recidivfrekvens, behov av profylaktisk behandling O PPI mest effektiva för att bevara remission såväl endoskopiskt som symptomatiskt O fördel med att använda högre dos för utläkning än för underhållsbehandling O H2-blockare har symptomatisk effekt och kan vara indicerade hos PPI-intoleranta patienter O ingen skillnad mellan olika sorter PPI vare sig avseende endoskopisk utläkning eller symptomlindring eller när man jämför intermittent med kontinuerlig behandling

17 Kirurgisk behandling O likvärdig effekt med PPI O möjliga indikationer i utvalda fall O ovilja fortsätta med medicinsk behandling O ofullständig effekt av medicinsk behandling O ex stora volymsregurgitationer O återkommande strikturer

18 Refraktär GERD (1) O % dåligt svar på standardbehandling O orsaker O fel dos O compliance O inkorrekt administrering (50%) O fel diagnos

19 Diffdiagnoser O funktionell dyspepsi med refluxliknande symtom O funktionell halsbränna O esofageal motorikrubbning O candidaesofagit O malignitet O ischemisk hjärtsjukdom O bröstryggsbesvär / mb Tietze O läkemedelsrelaterade besvär

20 Refraktär GERD (2) O Åtgärder 1 O ompröva diagnos O korrekt administrering compliance O livsstil O dos- eller preparatbyte (två-dos?) O gastroskopi?, 24-h-pH-mätning??

21 Refraktär GERD (3) O Åtgärder 2 O Minska antalet refluxepisoder? O Baklofen (GABA-agonist)?? O Minska esofagus hypersensitivitet? O SSRI??, TCA?? O Fundoplication???

22

23 PPI-risker O osteoporos O kliniskt relevant om långtidsbehandling och andra riskfaktorer O clostridium difficile O försiktighet om riskpatient O pneumoni O risk vid korttidsbehandling, inte långtidsbehandling (?) O Clopidogrelinteraktion? O evidens saknas för att ökad risk hjärtkärlhändelser

24 Remiss O Frågeställning O Kort anamnes (ev alarmsymtom) O Lab-avvikelser O Given behandling O Observanda / risker O antikoagulation / blödningsbenägenhet O endokardit-profylax O allergi

25 GERD - Komplikationer O Striktur O Blödning/anemi O 5% av GI-blödningar

26 GERD - Komplikationer O Barretts esofagus O premalign metaplastisk process O skivepitel cylinderepitel O associerat grad och längd av syraexposition O 5-10% (?) av patienter med GERD O 25% inga refluxsymtom O risk adenocancer (intestinal metaplasi) O x ökad risk (incidens 1/ ) O 0,5% per patientår O 90-95% får aldrig esofaguscancer

27 GERD - Komplikationer O Screening för Barrett vid långvarig GERD? 50-årsåldern? Om Barretts esofagus: O Ingen dysplasi: O gastroskopi med biopsier vartannat vart tredje år (?) O Låg-gradig dysplasi: O gastroskopi med biopsier 1-2 ggr/år tills ingen dysplasi (?) O Hög-gradig dysplasi: O esofagectomi om multifokal O endoskopisk mucosectomi, fotodynamisk terapi, argon plasma koagulation O gastroskopi med biopsier var 3:e månad O Kontrollprogram ej säkert visats minska risken för adenocancer

28 Reboundfenomen O H 2 RA O 1 vecka O PPI O 6-8 veckor efter 8 veckors behandling?? O Hp- > Hp+ O Uttrappning under 3 veckor (?)

29 Källor O FAKTA-dokumentet! O Svensk Gastroenterologisk Förening O Nationella riktlinjer för utredning av patologiska leverprover O Utredning av patologiska leverprover Bakgrundsdokumentation O

30 Leverutredning 1. Klarlägga orsak till leverpåverkan 2. Värdera kvarvarande leverfunktion 3. Bedöma sjukdomsaktivitet

31 Faktadokument Förhöjda levervärden utan symtom Misstänkt symtomgivande leversjukdom: O omedelbar utredning

32 Anamnes & status (1) O hereditet O övriga sjukdomar O läkemedel O hälsokost, örttéer O droger, anabola steroider O alkoholvanor O riskbruk: O män: >14 standardglas/v O kvinnor: >9 standardglas/v

33 1 Enhet/standardglas O 33 cl starköl, O 15 cl vin O 4 cl sprit (ca 12 g alkohol).

34 Anamnes & status (2) O ikterus O ascites O hepatosplenomegali O spider nevi O palmarerytem

35 1. Isolerad transaminasstegring ALAT och ASAT < 3, ALAT>ASAT O undanröj exogena faktorer (lm, alkohol, vikt) O omkontroll efter ca 4 v O om normalisering: ingen åtgärd O fortsatt förhöjda värden basala utredningsprover O om u a och normal leverfunktion ingen indikation vidare utredning O om regress eller oförrändrat i ett år avslutas O Vanliga förklaring: leversteatos (övervikt, diabetes, lipidrubbningar), alkohol, läkemedel

36 Basala utredningsprover (1) O ALP, ALAT, ASAT, GT, bilirubin, konjugerat bilirubin O PK, albumin (mått på leverfunktion) O blodstatus, SR, CRP O b-glukos, lipidstatus, TSH

37 Basala utredningsprover (2) O järnmättnad, ferritin* (hemokromatos) O * kan stiga vid steatos/alkohol/hcv O autoimmun serologi: ANA, AMA, SMA O proteinprofil O alfa-1-antitrypsin (brist?) O IgA (alkohol) O IgG (autoimmun hepatit) O IgM (primär biliär cirrhos) O ceruloplasmin (Wilsons sjukdom, endast om < 50 år) O HBsAg, hepatit C-antikroppar O B-PEth (om svårvärderad anamnes, för uppföljning)

38 B-PEth (Fosfatidyletanol i helblod) O genomsnittskonsumtion under två veckor O specificiteten är teoretiskt sett 100% PEth 16:0/18:1-värde Tolkning <0,05 μmol/l Ingen eller endast låg, sporadisk alkoholkonsumtion 0,05-0,30 μmol/l Måttlig >0,30 μmol/l Överkonsumtion (omfattande, regelbundet intag)

39 2. Isolerad transaminasstegring ALAT och ASAT > 3, ALAT<ASAT O omkontroll inom en vecka inkl basala utrednings-prover och ev kompletterande prover O ultraljud lever-gallvägar O fokala förändringar? portal hypertension? tromboser i levernära kärl? O remiss gastroenterolog om avvikelse i utredning som talar för allvarlig leversjukdom, kraftigt stegrade levervärden (transar>5) O vid regress och normal utredning uppföljning enl 1

40 3. ALP-stegring +/- GT-stegring O omkontroll inom två veckor O vid normalisering: ingen åtgärd O vid fortsatt avvikelse O ultraljud lever-gallvägar-pankreas O basala utrednings-prover och ev kompletterande prover O ställningstagande specialistremiss O MRCP, CT, ERCP, leverbiopsi O malignitet, gallsten, alkohol, läkemedel, PBC, PSC

41 Kompletterande utredningsprover O HFE-genanalys (hereditär hemokromats) O om järnmättnad >55% och/eller förhöjt ferritin* O * > 300 för män, > 200 för kvinnor, oftast > 500 µg/l innan leverenzympåverkan O CK (vid muskelsymtom eller ASAT>ALAT) O Hepatit A/CMV/EBV-serologi vid infektionssymtom O ALP-isoenzymer vid isolerad stegring (skelettsjukdom? immobilisering?)

42 4. Isolerad GT-stegring O starkt kopplat till leversteatos och/eller alkoholöverkonsumtion O inget behov ytterligare utredning

43 5. Isolerad bilirubinstegring O omkontroll efter ca två veckor inkl: O konjugerat bilirubin O blodstatus, haptoglobin, LD, retikulocyter O om normalisering: ingen åtgärd O om inga hållpunkter hemolys och okonjugerat bilirubin >50% stor sannolikhet Gilbert syndrom= ingen ytterligare åtgärd (gentest sällan motiverad) O om isolerad konjugerad hyperbilirubinemi remiss gastroenterolog

44 Levern påverkas/samspelar med sin omgivning Läkemedel (Hälsopreparat) Sepsis Graviditet Postoperativ ikterus Tarmsjukdom Metabol sjudkom Lipidrubbningar Diabetes Adipositas Parenteral nutrition Hypoxi / ischemi Systemsjukdom Sarkoidos Endokrin sjukdom Thyroideasjukdom Addison

45 Sammanfattning O anamnes & status fortfarande (2014) av värde O värdera mönster / nivå / dynamik av förhöjda levervärden O glöm inte sekundär leverpåverkan O följ FAKTA-dokumentet

46 Leverprover (1) O Pågående leverskada O Gallavflödeshinder O Levercellsfunktion ALAT, (ASAT), LD ALP, GT, bil alb, PK, bil O Malign transformation O Sjukdomsaktivitet alfa-fetoprotein immunglobuliner

47 Leverprover (2) Sjukdoms-"specifika" prover: O autoimmun hepatit: ANA,SMA (m fl), IgG O primär biliär cirrhos AMA, IgM O hemokromatos: Fe, transferrinmättnad, ferritin, HFE-typning O mb Wilson: ceruloplasmin O alfa1-antitrypsinbrist: alfa1-antitrypsin

48 Leverprover (3) Sjukdoms-"specifika" prover: O hepatit B: HBsAg m fl O hepatit C: anti-hcv m fl O hepatit A: anti-hav-igm O etc... O alkohol phosphatidyletanol (PEth)

49 Gradering O Child-Pugh score Poäng O Child A 5-6 p bilirubin < >51 O Child B 7-9 p O Child C >9 p PK INR < 1,7 1,7-2,3 >2,3 albumin > <28 ascites 0 lätt mått-svår encefalopati O MELD-score (Model End Stage Liver Disease) O = 3.8 * log e (bilirubin in mg/dl) * log e (INR) * log e (creatinine mg/dl) + 6.4

50 Källor O FAKTA-dokument Kolonutredning O VISS: Gastrointestinal blödning O BSG: Guidelines for the management of iron deficiency anemia (2011)

51 Järnbristanemi - Utredning O Järnbristanemi är inte en sjukdom utan ett symptom som vanligen kräver vidare utredning O gastrointestinal utredning oftast indicerad O 1. gastroskopi och/eller 2. coloskopi O CT-colon i vissa fall (äldre, sköra patienter) O kan avstå utredning av kvinnor med kraftiga menorragier samt strikta veganer

52 Järnbristanemi - Utredning O för att avstå gastrointestinal utredning måste man beakta: O malignitetsmisstanke O hereditet för GI-cancer O ålder (>50 år) O symtom på gastrointestinal sjukdom O misstanke om inflammatorisk tarmsjukdom O misstanke om annan sjukdom, tex celiaki O (alla bör screenas för celiaki (BSG))

53 Järnbristanemi Utred inte O äldre och skröpliga patienter om : O det medför omotiverad medicinsk risk O det medför orimligt obehag O eventuella fynd ej kan åtgärdas O handläggningen inte förändras

54 F-Hb O ingen plats vid konstaterad järnbrist O undantag: premenopausala kvinnor (?) O ingen plats vid synlig blödning O ingen plats vid tarmsymtom som ändå skall utredas O tveksam plats vid oklar anemi O tveksam plats yngre med IBS-symtom

55 Tunntarmen O utreds om: O symtom talar för tunntarmsjukdom O normal gastroskopi + coloskopi och svårighet att normalisera Hb med järnbehandling (BSG)

56 Indikationer O obskyr GI-blödning (negativ gastro-koloskopi) O overt - ockult/järnbristanemi O tunntarmsjukdom O Crohns sjukdom O celiaki O diagnos: sensitivitet 85 % specificitet 95 % för villusatrofi O komplikationer (refraktär celiaki, ulcererande jejunoileit, lymfom) O tunntarmstumör/polypos

57 Obskyr GI-blödning Järnsubstitution? Ålder Anemigrad Riskfaktorer Magsymtom Overt/ockult CE Expektans Normal Blödningskälla Obskyr GI-blödning CE nr 2 Ev DBE

58 Celiaki O (FAKTA-dokument) O Nationella vårdprogram O Barnläkarföreningen O O O Svensk Gastroenterologisk Förening O O iles/vardprogram_celiaki_sammanfattning_2013.pdf

59 Diagnostik O Klinisk misstanke - Diagnos före diet!! O Lab O rutinblodprover O bristtillstånd (järn, B-vitaminer) O antikroppar O transglutaminas-antikroppar (TgA IgA/IgG) O deamiderat gliadin-ak (DGP) O genetiska markörer O HLA-alleler: DQ2, DQ8 O Biopsins roll

60

61 Celiaki

62

63 Glutenfri diet O kost där totala kvävehalten av det gluteninnehållande sädesslaget ej överstiger 0,05 g / 100 g (0,3 g protein) O naturligt glutenfritt = mindre än 2 mg gluten per 100 g konsumtionsfärdig vara

64 Varför glutenfri diet? O återställer tunntarmsslemhinnan O minskar symtom O behandlar /motverkar bristtillstånd O minskar komplikationsrisk O benskörhet m m O minskad risk andra autoimmuna sjukdomar (?)

65 Ärftlighet förstagradssläktingar prevalens ~10 % (2-15%) HLA-identiskt syskon ~30-40% enäggstvillingar ~70%

66 Associerade sjukdomar O dermatitis herpetiformis ( Hudceliaki ) O mikroskopisk colit O sköldkörtelsjukdom (< 15%) O diabetes mellitus typ 1 (4-8% screening?) O Downs syndrom (5-12% screening?) O Turner O IgA-brist (1,7-7,7%) O autoimmuna / reumatiska sjukdomar O m fl

67 O Refraktär sjukdom O compliance O immunosuppression O Framtiden O per orala proteaser (?) Övrigt O klyver immunförsvars-aktiverande prolin-rika peptider O blockera deaminering av gluten peptider via ttg O blockera bindning till HLA-DQ2/8 O Immunoterapi mot glutenreaktiva t-celler

AT-utbildning NU okt 2014. Rolf Svensson Överläkare Skövde

AT-utbildning NU okt 2014. Rolf Svensson Överläkare Skövde AT-utbildning NU okt 2014 Rolf Svensson Överläkare Skövde bakgrundsbrus Beslutsgräns för åtgärd? Högnormalt Lågnormalt Patologiskt lågt Lätt sänkt normalvärde Lätt förhöjt Patologiskt högt patologiska

Läs mer

Celiaki hos barn och ungdomar

Celiaki hos barn och ungdomar SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGEN Svenska föreningen för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition Arbetsgruppen för celiaki Gäller från 121001 Celiaki hos barn och ungdomar Aktuell översikt och

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Övre gastrointestinala besvär Vårdprogram för dyspepsi och gastroesofageal reflux Stockholms läns landsting 2007 Regionalt Vårdprogram Övre gastrointestinala

Läs mer

Vårdriktlinjer vid gastroesofageal refluxsjukdom

Vårdriktlinjer vid gastroesofageal refluxsjukdom Vårdriktlinjer vid gastroesofageal refluxsjukdom Sammanfattning 3 Definitioner 4 Epidemiologi 4 Patofysiologi 4 Symtom 5 Differentialdiagnoser 5 Diagnostik 6 Behandling 8 Förslag till kvalitetsindikatorer

Läs mer

Ont i magen. Kroniska buksmärtor = Recurrent Abdominal Pain RAP

Ont i magen. Kroniska buksmärtor = Recurrent Abdominal Pain RAP Ont i magen Akut buksmärta Kroniska buksmärtor = Recurrent Abdominal Pain RAP Definition >1g/månad under 3 månader smärtintensiteten så hög att den påverkar aktivitet Diffdiagnoser Appendicit Intermittent

Läs mer

Vårdprogram för gastroesofageal refluxsjukdom hos barn och ungdomar (version 2.0)

Vårdprogram för gastroesofageal refluxsjukdom hos barn och ungdomar (version 2.0) Prolog Den Nordamerikanska barngastroenterolog-föreningen (NASPGHAN) publicerade 2001 den första sammanställningen av vetenskapliga bevis inom pediatrisk gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) [1]. Kunskapssammanställningen

Läs mer

Anemiutredning. Varberg 7/10 2014. Mikael Olsson, Hallands Sjukhus Varberg

Anemiutredning. Varberg 7/10 2014. Mikael Olsson, Hallands Sjukhus Varberg Anemiutredning Varberg 7/10 2014 Mikael Olsson, Hallands Sjukhus Varberg Anemiutredning -Hur utreder vi anemi? -Hur vet vi om det är järnbrist? -Hur skall vi ge järn? -När kan det vara behov av blodtransfusion?

Läs mer

Dyspepsi och reflux. En systematisk litteraturöversikt. Maj 2007. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering

Dyspepsi och reflux. En systematisk litteraturöversikt. Maj 2007. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Dyspepsi och reflux En systematisk litteraturöversikt Maj 2007 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU utvärderar sjukvårdens metoder

Läs mer

SGF Nationella Riktlinjer

SGF Nationella Riktlinjer SGF Nationella Riktlinjer 2012 På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Nationella riktlinjer LÄKEMEDELSBEHANDLING VID CROHNS SJUKDOM 2012-06-15 Kontaktperson: Sven Almer, Magtarmmedicinska

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Levercellscancer. Nationellt vårdprogram, kortversion

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Levercellscancer. Nationellt vårdprogram, kortversion Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Levercellscancer Nationellt vårdprogram, kortversion Juli 2012 Versionshantering Datum 2012-07-01 Beskrivning av förändring

Läs mer

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M 2 0 0 7 Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Läs mer

celiaki Vilka av dina patienter har celiaki?

celiaki Vilka av dina patienter har celiaki? celiaki Vilka av dina patienter har celiaki? Under de senaste årtiondena har celiaki gått från att vara en ovanlig sjukdom hos barn till ett utbrett folkhälso problem i Sverige och resten av västvärlden.

Läs mer

SGF Nationella Riktlinjer 2014

SGF Nationella Riktlinjer 2014 SGF Nationella Riktlinjer 2014 På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Nationella riktlinjer för utredning samt handläggning av Leversjukdom under graviditet graviditet vid leversjukdom

Läs mer

Rapport från 52:a Amerikanska Levermötet (AASLD) i Dallas 9-13 november

Rapport från 52:a Amerikanska Levermötet (AASLD) i Dallas 9-13 november Rapport från 52:a Amerikanska Levermötet (AASLD) i Dallas 9-13 november DEL 1 Rolf Olsson Gastroenterologisektionen, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Siffrorna inom parentes

Läs mer

Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn Uppdaterad behandlingsrekommendation

Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn Uppdaterad behandlingsrekommendation Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn Uppdaterad behandlingsrekommendation Den 19 april 2007 anordnade Läkemedelsverket i samarbete med Referensgruppen för Antiviral terapi, RAV,

Läs mer

Gallvägs- och pankreassjukdomar

Gallvägs- och pankreassjukdomar Magsäck Tarm 105 Gert Lindell, Kirurgkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund Anders Lundqvist, Vårdcentralen Näsby, Kristianstad Inledning Symtom från gallvägar och pankreas presenterar sig på många

Läs mer

Esofagus- och ventrikelcancer

Esofagus- och ventrikelcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Esofagus- och ventrikelcancer Nationellt vårdprogram November 2012 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2012-11-21

Läs mer

Reumatologi i primärvård

Reumatologi i primärvård Reumatologi i primärvård Riktlinjer utarbetade i samverkan mellan reumatologer vid Akademiska sjukhuset och primärvårdsspecialister i Uppsala län Kontaktperson Överläkare Ann Knight, VO Reumatologi, Akademiska

Läs mer

Reumatologi i primärvården - Västmanland

Reumatologi i primärvården - Västmanland Reumatologi i primärvården - Västmanland Bakgrund Behovet av ett nytt samverkansdokument mellan reumatologen och primärvården i Västmanland har gjort sig gällande sedan 2008 då det gamla slutade att gälla

Läs mer

Tema Gastroenterologi. nr.2/2011

Tema Gastroenterologi. nr.2/2011 bkn_111_2_cover.qxd:bkn 3/15/11 3:02 PM Page 1 nr.2/2011 Tema Gastroenterologi Tarmtransplantation ny möjlighet för barn med tarmsvikt Celiaki från raritet till folksjukdom Amning fritt eller på bestämda

Läs mer

Reumatologi Gävleborgs län - Vårdprogram

Reumatologi Gävleborgs län - Vårdprogram Diarienr: Ej tillämpligt 1(44) Dokument ID: 09-31192 Fastställandedatum: 2013-09-19 Giltigt t.o.m.: 2014-09-19 Upprättare: Thomas U Weitoft Fastställare: Tova Johansson Marknell Reumatologi Gävleborgs

Läs mer

Vårdprogram för patienter med sviktande tarmfunktion

Vårdprogram för patienter med sviktande tarmfunktion Vårdprogram för patienter med sviktande tarmfunktion Nätverksgruppen för tarmsvikt Riksförbundet för Mag och Tarmsjuka Svensk Gastroenterologisk Förening 1 INNEHÅLL 1. FÖRORD... 3 2. BAKGRUND... 5 3. UTREDNING

Läs mer

TEMA: Gastroenterologi Sjukskrivning i fokus Konferensrapporter

TEMA: Gastroenterologi Sjukskrivning i fokus Konferensrapporter Distriktsläkaren Nr 4 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF TEMA: Gastroenterologi Sjukskrivning i fokus Konferensrapporter Ledare Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) Styrelse: Ove Andersson (ordf

Läs mer

Syrahämmarna bara ökar och ökar men behöver vi bry oss?

Syrahämmarna bara ökar och ökar men behöver vi bry oss? Syrahämmarna bara ökar och ökar men behöver vi bry oss? Sven Hagnerud Karin Öhlén Senior Advisor: Claes Ehinger Medel vid magsår och GERD, ATC-kod A02 B Histamin-2-blockerare cimetidin ranitidin famotidin

Läs mer

Dyspepsi och protonpumpshämmare i primärvård

Dyspepsi och protonpumpshämmare i primärvård Dyspepsi och protonpumpshämmare i primärvård En jämförelse mellan 1997 och 2007 FoU-centrum Primärvården och Folktandvården Skaraborg Författare: Maher Taher, ST-läkare Stenstorps vårdcentral Rapport 2009:8

Läs mer

kärlsjukdom Levnadsvanor.

kärlsjukdom Levnadsvanor. Kapitel Primärprevention av hjärtoch kärlsjukdom Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Detta avsnitt handlar om förebyggande av framförallt aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom t.ex.

Läs mer

Riktlinjer för behandling av systemisk lupus erytematosus (SLE) På uppdrag av Svensk Reumatologisk Förening Version 2

Riktlinjer för behandling av systemisk lupus erytematosus (SLE) På uppdrag av Svensk Reumatologisk Förening Version 2 2014 Anders Bengtsson (Ordförande) Christopher Sjöwall Anna Rudin Iva Gunnarsson Lars Rönnblom Christine Bengtsson Riktlinjer för behandling av systemisk lupus erytematosus (SLE) På uppdrag av Svensk Reumatologisk

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL AT-PROV DEN 25 FEBRUARI 2011 INSTRUKTION Vid rättning kan flera svar vara rätt, än de som finns upptagna i rättningsmallen.

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Refluxsjukdom. Ragnar Befrits

PATIENTINFORMATION. Refluxsjukdom. Ragnar Befrits PATIENTINFORMATION Refluxsjukdom Ragnar Befrits Vi vill tacka Henrik Forssell, docent och överläkare vid Blekingesjukhuset i Karlskrona, för att vi fått använda hans bilder. AstraZeneca AB och författaren

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 221BTROMBEMBOLISM - VENÖS 2 222B Djup ventrombos i ben eller arm 2 Lungemboli 5 223B Levernära tromboser. Portavenstrombos och Budd-Chiaris syndrom 10 224B Tromboflebit

Läs mer