Matematiksvårigheter i skolan eller Skolsvårigheter i matematik.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Matematiksvårigheter i skolan eller Skolsvårigheter i matematik."

Transkript

1 Ett kärnämne i ord och siffror. Vad visar forskningen? Birgitta Rudenius 1

2 Matematikämnet livslångt lärande. * Intresse * Motivation * Nyfikenhet * Matematiksvårigheter Vad säger forskningen? 2

3 Kärnämnet matematik Hur lyckas skolan? Nationella proven Matematiksvårigheter Attityder förhållningssätt Diagnos/kartläggning i praktiken Internet Skolverket, PRIM-gruppen mm 3

4 Hur lyckas skolan? Elever (%) som ej når målen ökar. ma * sv en ,0 3,7 5, ,8 4,0 5, ,8 4,2 6,0 Stora skillnader mellan skolor. * 4

5 Hur lyckas skolan ur ett genusperspektiv? Det är fler pojkar som inte når målen. Skillnaden mellan pojkar och flickor är mindre i matematik (%). ma sv en flickor 6,2 (6,2) 2,3 (2,7) 4,3 (4,6) pojkar 7,4 (7,4) 5,6 (5,7) 7,0 (7,4) Siffror inom parentes läsår 2000/

6 Nationella prov (ämnesprov) -resultaten Elever (%) som ej når målen i matematik ökade 2000 (jfr 2001). Ingen skillnad mellan pojkars och flickors sammanvägda resultat. Skillnader visar sig i delprovens resultat. (Jfr En/Sv P/F 5/3!) ma sv en

7 Utvärderingar och forskning visar att Matematikundervisningen ofta handlat om rutinmässiga räkneövningar. Elevernas basfärdigheter är ganska goda medan tillämpningen är sämre. + algoritmräkning på papper - problemlösning - svårigheter att tänka matte - planera för en lösning - välja uträkningsmetoder - förstå begrepp * och har brister i taluppfattningen 7

8 Addition och begrepp. Lägg samman 275 och 349. Öka 677 med 244. Hur mycket blir 29 och 278 tillsammans? Du har Lägg till 596. Addera 58 och 54. Vad blir summan av 498 och 298? Johan har gått 2 km och Lisa har gått 4 km längre. Hur långt har Lisa gått? Eva har läst 125 sidor i sin bok. Oskar har läst 55 sidor fler än Eva. Hur många sidor har Oskar läst? Louise köper en väska och en bok. Boken kostar 175 kr. Väskan är 230 kr dyrare. Vad kostar väskan? Maria är 156 cm hög. Morfar är 40 cm högre. Hur hög är morfar? 8

9 Utvärderingar och forskning visar att Trots resultaten vill lärare inte sänka kraven eller flytta svårare moment till senare stadier. Det finns inte heller stöd för detta i forskningen eller genom internationella jämförelser. Tvärtom! Hälften av lärarna önskar fortbildning. Var tionde elev upplever att de inte får tillräckligt med hjälp. Var femte elev har svårt att förstå lärarens förklaringar. * 9

10 10

11 Matematiksvårigheter Dyskalkyli betyder svårigheter med siffror. Det är en medicinsk term och diagnosen ställs av leg. läkare, psykologer. Apropå diagnosdebatten (Socialpsykologiskt och medicinskt perspektiv) Var finns det pedagogiska perspektivet i debatten! Diagnostisering är inget självändamål! Vi pedagoger måste ta mer initiativ och mer utrymme i debatten! Vi har ett uppdrag och barnen i vår skola har rätt att få stöd. Det kräver att vi ser våra elevers svårigheter och därmed också deras behov av stöd. 11

12 Matematiksvårigheter Ingen skillnad mellan pojkar och flickor. Jfr dyslexi 80% pojkar. Svårigheterna kan graderas som lättare eller svårare, allmänna eller specifika, primära eller sekundära. *ped begrepp Primära t ex språklig kompetens och kognitiv utveckling. Sekundära t ex dyslexi och psykiska blockeringar. Psykiska blockeringar drabbar många fler flickor än pojkar. * 12

13 Matematiksvårigheter 4-6 % har specifika inlärningshinder 6,4 15 % matematiksvårigheter i internationella undersökningar. 7 % av eleverna i femman behärskar inte de grundläggande kunskaperna och färdigheterna Gudrun Malmer: Matematiskvårigheterna ökar från 3-6% i de lägre årskurserna till ca 20% i de högre. Samband med dyslexi. Björn Adler: Endast % har svårigheter i både läsning och räkning. * Lika många pojkar som flickor. Åtskild undervisning. 13

14 Matematiksvårigheter Elever med svaga resultat och svag begreppsförståelse använder sig av komplicerade lösningsstrategier men de redovisar sällan sina lösningar. Elever med goda resultat använder sig av generella metoder och kvalificerade lösningar. Flickor är bättre i numerisk räkning och överslagsberäkning. Pojkar är bättre i problemlösning* och taluppfattning. * I det mer omfattande delprovet som ställer höga krav på uppställning, lösning, tolkning, reflektion samt matematisk uttrycksförmåga i skrift - då lyckas flickorna bättre. 16 % av eleverna klarade inte detta delprov (2000). 14

15 Oförmåga att lösa matteproblem bottnar ofta i omognad av Ebbe Möllehed EM har studerat elevers felsvar åk 4-9 Svårt att förstå och se samband oförmåga att förstå texten 60 % - brister i elevernas mognad och allmänna tänkande - den kognitiva förmågan 15 % - slarvfel, bristande uppmärksamhet 25 % - bristande matematiska kunskaper Pressmeddelandet PDF-fil 15

16 Eleverna och matematikämnet Elever tycker att matte är det viktigaste ämnet men samtidigt det näst minst roliga. F/P Över 80% anser att matte är mycket viktigt. 98/93 Endast var fjärde (25 %) tycker det är mycket roligt med matte. 65/68 Fyra av fem (80 %) tycker att de är bra på att räkna. 65/74 Pojkarnas självförtroende är större än flickornas. * Enkäten 16

17 Sammanfattande tankar Det finns mycket att göra för att förbättra resultaten inom kärnämnet matematik! En hel del av problemen kan söka sin förklaring i undervisningsmetoder och läromedel. Viktigt är också vilket förhållningssätt man har till ämnet och vilka attityder som präglar arbetet. Låt barnen tänka matte och leka matte på ett naturligt och vardagsnära sätt! Upptäck barnens tänkande och låt detta utvecklas! Barn tänker inte i olika räknesätt. De är noga med rättvisan och kan division mycket tidigt. Vad händer på vägen? Hjälp barnet att växla mellan perspektiven del helhet! 17

18 Litteratur Adler B, Vad är dyskalkyli? NU-förlaget, Adler B & Holmgren H, Neuropedagogik om komplicerat lärande, Studentlitteratur, Lund Malmer G, Bra matematik för alla, Studentlitteratur, Lund Malmer G & Adler B, Matematiksvårigheter och dyslexi, Studentlitteratur, Lund Rudenius B, Elevers utsatthet i skolan, Halmstad Rudenius Sandin B, Språklig förmåga hos elever i årskurs 8, Malmö Skolverket, Andrén B, Ämnesproven skolår , Stockholm Skolverket, Fredén B, Ämnesprov i svenska, engelska och matematik för skolår 5 vårterminen 2000, Stockholm Skolverket, Rapport nr 61, Hur löser elever uppgifter i matematik? Stockholm Skolverket, Rapport nr 119, Utvärdering av grundskolan 1995, UG 95, Matematik, Årskurserna 5 och 9, Stockholm Skolverket, Rapport nr 195, Barnomsorg och skola i siffror 2001, Del 1, Betyg och utbildningsresultat, Skolverket, Kvalitetsgranskning ,

19 Lärandemiljö och utvecklingsutrymme. Se våra olikheter som en resurs! Hjälp barnen att se varandras olikheter som något spännande! En mångfald lösningar är mycket mer spännande och mycket mer kreativt än en enda lösning! Det finns ingen mall som passar alla! Mallar blir alldeles för begränsande och direkt utvecklingshämmande för flertalet! Prata matematik! Ha roligt med matte! 19

20 20

21 21

22 22

23 Gudrun Malmer Analys av Läsförståelse i Problemlösning - ALP. Från år 2 vuxen. Screeningtest för klass mm. Kopieringsunderlag. Syftet är att få en uppfattning om elevernas avläsningsförmåga och förmåga att orientera sig I en text A-nivå (svårigheter här betyder avkodnings- och tolkningsproblem) förmåga att utföra enklare räkneoperationer och tolka för innehållet styrande ord B-nivå (ordförrådet) förmåga att utifrån innehållet dra logiska slutsatser och kunna utföra de räkneoperationer, ofta flerstegslösningar, som fordras. Här ställs krav på förmåga till kreativt och konstruktivt tänkande C-nivå (logiskt och konstruktivt tänkandet) Firma Bok och Bild Tel/fax: // 23

24 Björn Adler och Hanna Adler Matematikscreening I ( 7-8 år), II (11-12 år) och III (16-17år-vuxen). Kognitiv screeningtest för enskild bedömning. Syftet är att få en uppfattning om de bakomliggande kognitiva processerna som eleven har svårt med tänkandet. Det kognitiva Individens informationsprocesser inhämta, bearbeta och använda information om omvärlden. 5 deltest inom varje. Perceptionsprocessen och spatial förmåga 2st Minnesprocessen Tankeprocessen och matematisk logisk förmåga 1st Språkliga processen 2st Kognitivt Centrum Södra Sverige AB Fax: // 24

25 MATTE tankeprocessen FFFF - Fakta Färdigheter Förståelse - Förtrogenhet Automaten Uppslagsboken Hantverket Vinsten Hitta och förstå den viktiga informationen. Identifiera frågan? Tänka fram lösningen, planera, rita, beräkna, utföra. Behövs hjälpmedel? Synen på fusklappar Har jag svarat på frågan? Finns det fler lösningar? Fantasi föreställningsförmågan Uppmärksamhet det ultrakorta minnet Koncentration -arbetsmognad Vilket stöd/uppmuntran behövs på vägen? Omedlebar bekräftelse? 25

26 Öva färdigheter försiktigt Arbeta ej på för låg nivå! Barn med sekvenssvårigheter har ofta svårt även med tid och tidsberäkningar. Svårigheter med analog klocka dyskalkyli (visuell/spatial) Svårigheter med digital klocka - dyslexi Specifika svårigheter Kräver nytänkande Skiljer sig från allmänna svårigheter Innebär en pedagogik med ej för många uppgifter av samma sort Visar sig också i vardagssituationen Specialpedagogiska insatser Lindra Reducera Kompensera 26

27 Länkar till material: MattediagnosBR Mattediagnos1 MattediagnosBA LpoMatte5o9 Enkät åk5 Ma 2001 Matador Automaten Excel 27

28 Skolverkets utvärdering av skolan Bilden av skolan Huvudtemat i alla tre undersökningarna har varit elevernas kunskaper i förhållande till skolans mål. Vid samtliga tillfällen har data samlats in från årskurserna 2, 5 och 9. Nyhetsbrev okt Prenumerera 28

29 PRIM-gruppen PRIM-gruppens forskningsområden är * utveckling av bedömningsinstrument * elevers kunskapsutveckling i matematik över tid * bedömning av kunskap och kompetens inom matematikämnet och yrkesämnen * elevers lösningsstrategier framför allt i matematik. En viktig uppgift är att utforma bedömningsunderlag som motsvarar målen i de nya läroplanerna Lpo/Lpf 94. Lärandet sker på många olika sätt och är beroende av många faktorer, bland annat undervisning och hur man blir bedömd. Bedömningen måste därför vara både kvantitativ och kvalitativ. En viktig utgångspunkt för arbetet är att göra det väsentliga bedömbart och inte det enkelt mätbara till det väsentligaste. Gå till PRIM-gruppen 29

30 Länkar: Skolverkets statistik Nationellt Centrum för Matematikutbildning NCM Litteratursök Oförmåga att lösa matteproblem bottnar ofta I omognad av Ebbe Möllehed Pressmeddelandet PDF-fil Forskning MAH su.se samlade ped länkar 30

31 Se MATTE som den spännande utmaning det är! Att greppa MATTEN MATTE är jättekul! 31

32 FANTASI är viktigare än kunskap, för medan kunskap pekar på allt som finns, pekar fantasi på allt som kommer att finnas. Albert Einstein 32

33 TACK för idag! Lycka till i ert arbete med barnen! Sköt om er! Birgitta Rudenius Friggas v 6, Båstad 33

Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter

Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter Vad är dyskalkyli? En bok om Matematiksvårigheter -Orsaker, Diagnos och Hjälpinsatser - Reviderad och utökad version Björn Adler NU-förlaget Björn Adler Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter

Läs mer

Dyskalkyli Matematiksvårigheter

Dyskalkyli Matematiksvårigheter Dyskalkyli Matematiksvårigheter Artikel från Lärartidning våren 2003 Neuropsykolog Björn Adler, 2003 Det finns nog inte något annat ämne i skolan som är så förknippat med begåvning som just matematik.

Läs mer

Varför är det bra att kunna matematik?

Varför är det bra att kunna matematik? Varför är det bra att kunna matematik? en studie av elevers, lärares och rektorers uppfattning om matematikens betydelse Lidköping augusti 2010 Li Hummelman, specialpedagog Barn & Skola, Stödenheten Forskningsrapport

Läs mer

Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik

Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik Utveckla din bedömarkompetens Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik En teoretisk bakgrund av Astrid Pettersson, professor vid Stockholms universitet 1 Bedömning är en ständig följeslagare

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Läs-, skriv och matematiksvårigheter

Läs-, skriv och matematiksvårigheter Läs-, skriv och matematiksvårigheter - En studie om några lärares tankar kring sambandet mellan dessa svårigheter. Patrik Holm Examensarbete 10 poäng VT 06 Examensarbete på lärarprogrammet, 140 p Institutionen

Läs mer

Diagnostiska uppgifter i matematik. för användning i de tidiga skolåren

Diagnostiska uppgifter i matematik. för användning i de tidiga skolåren Diagnostiska uppgifter i matematik för användning i de tidiga skolåren Dokumentet kan kostnadsfritt hämtas från www.skolverket.se ISBN: 978-91-85545-85-8 Form: Ordförrådet AB Illustratör: Pia Niemi Stockholm

Läs mer

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Eleverna behöver få möta aktiviteter där de får möjlighet att konkret uppleva ett nytt begrepp eller en ny metod, reflektera gemensamt och med

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Matematik utan bundenhet till läromedel

Matematik utan bundenhet till läromedel Maria Thunholm och Annika Bergehed Matematik utan bundenhet till läromedel Ett förändrat arbetssätt i matematik på Folkparksskolan Rapport till Gudrun Malmers stiftelse INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND 2

Läs mer

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Nationellt centrum för matematikutbildning Göteborgs universitet 20 Detta verk är licensierad

Läs mer

Subtraktionsmetoder under de tidiga skolåren

Subtraktionsmetoder under de tidiga skolåren UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp Rapport 2011vt4862 Subtraktionsmetoder under

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9.

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9. Malmö högskola Lärarutbildningen Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9 Students' perceptions

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING OCH HANDLINGSPLAN FÖR MATEMATIKUTVECKLING

PROCESSBESKRIVNING OCH HANDLINGSPLAN FÖR MATEMATIKUTVECKLING PROCESSBESKRIVNING OCH HANDLINGSPLAN FÖR MATEMATIKUTVECKLING 2012 2013 Planen antagen av skolledningen 2012-10-02 PROCESSBESKRIVNING OCH HANDLINGSPLAN FÖR MATEMATIKUTVECKLING Utifrån arbetslagens kommentarer

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

rapporter från tankesmedjan Rapport 4, 2011; Matematik en demokratisk rättighet

rapporter från tankesmedjan Rapport 4, 2011; Matematik en demokratisk rättighet rapporter från tankesmedjan Rapport 4, 2011; Matematik en demokratisk rättighet www.tankesmedjan.nu 2 Rapporter från Tankesmedjan Rapporter från Tankesmedjan rapport 4, 2010 Matematik en demokratisk rättighet

Läs mer

Under en forskningscirkel, som vi matematikutvecklare i Göteborg har

Under en forskningscirkel, som vi matematikutvecklare i Göteborg har Britt Holmberg Analysera mera i geometri Inom undervisningen i geometri behöver vi utmana elevernas nyfikenhet med frågeställningar och ge dem tid att undersöka geometriska objekt. Praktiskt arbete där

Läs mer

Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet?

Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet? Malmö högskola Lärarutbildningen Natur Miljö Samhälle Examensarbete 10 poäng Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet? Homework assistance in upper secondary mathematics using the Internet Farzad Fakhim

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Verklighetsbaserad matematikinlärning ur ett lokalt perspektiv

Verklighetsbaserad matematikinlärning ur ett lokalt perspektiv 2003:092 PED EXAMENSARBETE Verklighetsbaserad matematikinlärning ur ett lokalt perspektiv DANIEL FJÄLLBORG MIKAEL WISTRÖM PEDAGOGUTBILDNINGARNA GRUNDSKOLLÄRARPROGRAMMET ÅK 4 9 HT 2003 Vetenskaplig handledare:

Läs mer

Matematiska baskunskaper hos studerande i slutskedet av en yrkesutbildning. Jenny Rönnqvist

Matematiska baskunskaper hos studerande i slutskedet av en yrkesutbildning. Jenny Rönnqvist Matematiska baskunskaper hos studerande i slutskedet av en yrkesutbildning Jenny Rönnqvist Avhandling i specialpedagogik för pedagogie magisterexamen Åbo Akademi Pedagogiska fakulteten Vasa, 2008 ABSTRAKT

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Produktinformation från Kognitivt Centrum

Produktinformation från Kognitivt Centrum Komplett Neuropedagogisk Screening Matematikscreening Lässcreening Skrivscreening Färdighetstest i Matematik Adler Förmåga att Snabbt Se Mängd Arbets-och idépärmar Undersök kognitiv förmåga Böcker dyskalkyli

Läs mer

Från Mattesopa till Godkänd på MatteB kursen

Från Mattesopa till Godkänd på MatteB kursen SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Från Mattesopa till Godkänd på MatteB kursen Attityder och metoder att få elever att vilja lära sig matematik Författare: Eva Friberg Artikel

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

Produktinformation från Kognitivt Centrum

Produktinformation från Kognitivt Centrum Komplett Neuropedagogisk Screening Matematikscreening Lässcreening Skrivscreening Färdighetstest i Matematik Förmåga att Snabbt Se Mängd Arbets-och idépärmar Undersök kognitiv förmåga Böcker dyskalkyli

Läs mer

Rapport beträffande projektet: Matematikverkstad på Åbyskolan

Rapport beträffande projektet: Matematikverkstad på Åbyskolan Stockholms Universitet Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete Valfri professionsfördjupning, AN, 15 hp Handledare: Börje Pilfalk Studenter: Ulrica Nyström, Sofia Rising och Helen Salling Rapport

Läs mer