Arter och naturtyper tillståndet i Sverige Miljövervakningsdagarna i Dalarna, oktober 2013 Lena Tranvik, ArtDatabanken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arter och naturtyper tillståndet i Sverige 2013. Miljövervakningsdagarna i Dalarna, oktober 2013 Lena Tranvik, ArtDatabanken"

Transkript

1 Arter och naturtyper tillståndet i Sverige 2013 Miljövervakningsdagarna i Dalarna, oktober 2013 Lena Tranvik, ArtDatabanken

2 Rapportering enligt artikel 17 i art- och habitatdirektivet Vart sjätte år... skall medlemsstaterna utarbeta en rapport om genomförandet.... bedömning av... åtgärders effekt på bevarandestatusen hos livsmiljötyperna...och arterna...

3 Artikel 17 - bedömningar AREAL/ POPULATION UTBREDNING Referens -värde STRUKTURER, FUNKTIONER & TYPISKA ARTER/ LIVSMILJÖ = kvalitet FRAMTIDSUTSIKTER SAMLAD BEDÖMNING

4 Biogeografiska regioner 89 naturtyper 164 arter bedöms i 3 terrestra och 2 marina regioner Alpin Boreal Marin atlantisk Kontinental Marin baltisk

5 ArtDatabanken Sveriges Artikel 17 rapportering 2013 Skogar Hakan.Berglund Gräs- och sandmarker Anders.Jacobson Sötvatten och våtmarker Eddie.von Wachenfeldt Fjäll och substratmarker Wenche.Eide Kust och hav Mona.Naeslund Marina stränder Mora.Aronsson Projektledare Annika.Sohlman Limniska evertebrater Ulf.Bjelke Insekter Jonas.Sandström Fiskar Mikael.Svensson Mossor Tomas.Hallingbäck Kärlväxter Sebastian.Sundström Övriga ryggradsdjur Martin.Tjernberg

6 Underlag Vattenförvaltningsinfo - VISS Miljöövervakning trend/omdrev Nationell miljöövervakning av landskapet (NILS;THUF) Kalkeffektuppföljning -IKEU Riksskogstaxeringen (RIS) SMHI Äng- och bete inv. (TUVA-databasen) Natura2000-databasen Miljömålsuppföljningen Basinventering/NNK Regional miljöövervakning /gemensamma delprogram Elfiske/provfiske VMI - våtmarksinventeringen Klimatscenarier Jordbruksstatistik Exploateringsunderlag Rödlistan Torvtäktsinfo Landskapsfloror Recipientkontroll Floraväktarverksamheten LIFE-projekt (MOTH mfl) Äldre flygbilder, fotografier, kartor Riktade inventeringar ÅGP åtgärdsprogram för hotade arter/biotoper Pilotprojekt Palsmyrsövervakning Forskning Satellitbaserad övervakning Rapporter Fågeltaxering/ sträckfågelräkning Länsstyrelser Artportalen Referensgrupper Expertbedömningar

7 Resultat - naturtyper Okänd Dålig Otillräcklig Gynnsam Alpin Boreal Kont Marin

8 Resultat - arter Dålig Otillräcklig Gynnsam Alpin Boreal Kont Marin

9 Våtmarker förekomst (exempel) Högmossar Rikkärr/agkärr Aapamyr Palsmyr

10 Slåttermarker (exempel) 6510 Slåtterängar i låglandet 6520 Höglänta slåtterängar 6530 Lövängar Foto Magnus Martisson Utbredning = ok Arealen << referensvärde Kvalitet = dålig Framtidsutsikter = dålig Samlad bedömning = dålig Foto Magnus Martisson Utbredning << referensvärde Arealen << referensvärde Kvalitet = dålig Framtidsutsikter = dålig Samlad bedömning = dålig

11 Sand- och gräsmarker Utbredning Utbredning Areal Areal Kvalitet Strukturer och funktioner /Kvalitet Framtid Future prospects Samlad bedömning Overall assessment Sanddyner Foto Anders Jacobson Strandängar Foto Anders Jacobson Övr. gräsmarker Foto Anders Jacobson Fördyner (2110) Vita dyner (2120) Grå dyner (2130) Risdyner (2140) Sandvidedyner (2170) Trädklädda dyner (2180) Dynvåtmarker (2190) Rissandhedar (2320) Grässandhedar (2330) Salta strandängar (1330) Strandängar vid Östersjön (1630) Fukthedar (4010) Torra hedar (4030) Enbuskmarker (5130) Basiska berghällar (6110) Sandstäpp (6120) Kalkgräsmarker (6210) Stagg-gräsmarker (6230) Silikatgräsmarker (6270) Alvar (6280) Fuktängar (6410) Högörtängar (6430) Svämängar (6450) Slåtterängar i låglandet (6510) Höglänta slåtterängar (6520) Lövängar (6530) Karsthällmarker (8240) Trädklädd betesmark (9070) Reg BOR FV FV U1 U1 U1 CON FV FV U1 U1 U1 BOR FV U2- U2- U2- U2- CON FV U2+ U2+ U2+ U2+ BOR FV U2- U2- U2- U2- CON FV U2- U2- U2- U2- BOR FV FV FV FV FV CON FV U2 U2 U2 U2 BOR FV FV X X X CON FV FV X X X BOR FV FV U2- U2- U2- CON FV U2 U2- U2- U2- BOR FV U2 U2 - U2- U2- CON FV U2 U2- U2 U2 BOR U2 U2 U2 U2 U2 CON U2 U2 U2 U2 U2 BOR U2 U2 U2 U2 U2 CON U1 U2 U2 U2 U2 BOR FV U2 U1 U2 U2 CON FV U2 U1 U2 U2 BOR U2 U2 U1 U2 U2 CON FV U2 U1 U2 U2 BOR FV U2- U2- U2- U2- CON FV U2- U2- U2- U2- BOR FV U2- U2- U2- U2- CON FV U2- U2- U2- U2- BOR FV FV X X X CON FV FV X X X BOR FV U1 U2- U2- U2- CON FV FV FV FV FV BOR FV FV U2 U1+ U2+ CON FV U2 U2 U2+ U2+ ALP FV U2- U2- U2- U2- BOR FV U2- U2- U2- U2- CON FV U2- U2- U2- U2- ALP FV FV U2- U2- U2- BOR FV U2- U2- U2- U2- CON FV U2- U2- U2- U2- ALP FV U2- U2- U2- U2- BOR FV U2- U2- U2- U2- CON FV U2- U2- U2- U2- BOR FV U2- U2- U2- U2- CON FV FV FV FV FV ALP U2 U2- U2- U2- U2- BOR FV U2- U2- U2- U2- CON FV U2- U2- U2- U2- ALP FV FV FV FV FV BOR FV U2 X X U2 CON FV U2 X X U2 ALP U2 U2- U2- U2- U2- BOR U2 U2- U2- U2- U2- CON na na na na na BOR FV U2- U2- U2- U2- CON FV U2- U2- U2- U2- ALP FV U2- U2- U2- U2- BOR FV U2- U2- U2- U2- CON na na na na na BOR U2 U2- U2- U2- U2- CON U2 U2- U2- U2- U2- BOR FV FV FV U1- U1- CON FV FV FV FV FV ALP FV U2- U2- U2- U2- BOR U1 U2- U2- U2- U2- CON FV U2- U2- U2- U2-2013

12 Vedlevande evertebrater- gräsmark Art Biotop Reg Samlad bedömn Orsak ekoxe Hagmark Kont Brist på hävd Bor läderbagge Hagmark Kont - Brist på hävd Bor - större ekbock Hagmark Kont - Brist på hävd Bor - hålträdsklokrypare Hagmark Kont - Bor - Brist på hävd Foto Daniel Dolfe Foto Daniel Dolfe

13 Fjärilar - gräsmark Art Biotop Reg Samlad bedömn Orsak dårgräsfjäril Hagmark Bor - Brist på hävd mnemosynefjäril Hagmark Kont - Brist på hävd Bor Brist på hävd väddnätfjäril Fuktig gräsmark Kont Bor - Brist på hävd violett guldvinge Gräsmark Bor - Brist på hävd Alp x Brist på hävd svartfläckig blåvinge Torr gräsmark Kon - Brist på hävd Bor - Brist på hävd apollofjäril Torr gräsmark Bor - Brist på hävd Mnemosynefjäril Violett guldvinge Apollofjäril Foto Daniel Dolfe Foto Daniel Dolfe Foto Daniel Dolfe

14 Gräsmarker - något positivt? Stöd/ersättningar - bromsat förlusten av gräsmarker och nedläggningstakten Restaureringar (t ex LIFE-projekt) tydlig effekt Ökad kunskap och medvetenhet Förståelse av ersättningsbiotopers betydelse, t ex vägkanter och kraftledningsgator

15 Skogliga naturtyper Areal < referensvärdet Ref värde ca 20% av prod skogsmark Andel av skogsmarken som utgör naturtyp: alpin region (38%), boreal region (6%), kontinental region (3%) Trender: Minskade arealer av barr & triviallövsdominerade skogar Statistik över kalavverkning i alpin region Statistik över avverkning av nyckelbiotoper Ökade arealer av ädellövsdominerade skogar Statistik över ädellövträd & ädellövskogsarealer

16 Skog samlad bedömning Naturtyp Kod Alp Bor Kont Taiga 9010 U1- U2- U2X Nordlig ädellövskog 9020 U2+ U2X Landhöjningsskog 9030 U1X Fjällbjörkskog 9040 FV Näringsrik granskog 9050 U1- U2- Åsbarrskog 9060 U2- Lövsumpskog 9080 U2X U2X Näringsfattig bokskog 9110 U2+ U2X Näringsrik bokskog 9130 U2+ U2X Näringsrik ekskog 9160 U2+ U2X Ädellövskog i branter 9180 U2X U2X Näringsfattig ekskog 9190 U2+ U2X Skogsbevuxen myr 91D0 FV FV U1X Svämlövskog 91E0 FV U1X U2X Svämädellövskog 91F0 U2X U2X Kod Förklaring FV Gynnsam U1 Otillräcklig U2 Dålig + Positiv trend - Negativ trend X Trend okänt Foto Lena Tranvik

17 Fjärilar - skog Art Biotop Reg nordiskt jordfly Boreal skog Bor - Samlad bedömn Orsak Brist på kontinuitetskog Brist på kontinuitetskog Alp - brun gräsfjäril Ängar i skogslandskap Kon Brist på hävd Bor - Brist på hävd asknätfjäril Hävdad skog Bor - Brist på hävd

18 Vedlevande evertebrater - skog Art Biotop Reg Samlad bedömn Orsak cinnoberbagge aspskog Bor - Brist på störning aspbarkgnagare aspskog Bor - Brist på störning brokig aspmycelbagge blandskog Bor - Brist på död ved rödhalsad brunbagge boreal skog Bor - Brist på död ved smal skuggbagge tallskog Bor Brist på död ved större barkplattbagge granskog Bor - Brist på död ved slät tallkapuschongbagge brandfält Bor Brist på skogsbrand grov tallkapuschongbagge brandfält Bor + Brist på skogsbrand spetshörnad barkskinnbagge brandfält Bor + Brist på skogsbrand

19 Våtmarker samlad bedömning Naturtyp Kod Alp Bor Kont Högmosse 7110 U1 U2- Skadad högmosse 7120 U2 U2- Terrängtäckande myr 7130 FV Öppen myr 7140 FV U1- U1- Källor och källkärr 7160 FV U1- U2 Kalktuffkällor 7220 FV U1 U1 Rikkärr 7230 FV U1- U2- Aapamyr 7310 FV U1 Palsmyr 7320 U2- Foto Lena Tranvik

20 Kärlväxter (exempel) Gotlandsnunneört Guckusko BOR Bottenviksmalört Mellanlummer Ryssnarv Gotlandssippa Bättre data 2013 ger säkrare populationsskattningar

21 Kärlväxter försämringar 2013 Dvärglåsbräken (B) Flytsvalting (K) Hällebräcka (B) Ishavshästsvans (B) Sjönajas (K) (K) FV U2- FV U1- U1 U2- FV U1- U2 U2- U2 U2- ffa beroende på krympande populationer Strandlummer BOR FV U1- minskande population samt otillräcklig livsmiljökvalitet Foto Sebastian Sundbberg

22 Akvatiska naturtyper Underlag och bedömningsgrunder samordnas med vattenförvaltningen

23 Sötvatten samlad bedömning Naturtyp Kod Alp Bor Kont Näringsfattiga sjöar 3110 U1- U1- Ävjestrandssjöar 3130 FV U1- U1- Kransalgssjöar 3140 FV U1 U1 Näringsrika sjöar 3150 FV U1 U1 Myrsjöar 3160 FV FV FV Större vattendrag 3210 U1- U1- U1- Alpina vattendrag 3220 FV FV Mindre vattendrag 3260 U1- U1- U1- Foto Lars Tranvik

24 Kust & Utsjö- hårdbotten Rev (1170) Bubbelstrukturer (1180) Foto Mona Naeslund Foto D Kaasby Foto J Nicolaisen Region Utbredn Areal Str. & funkt. Framtid MAtl FV U1= U2= U2= U2= Total Region Utbredn. Areal Str. & funkt. Framtid Total MAtl FV U1 U2= U2= U2= MBal FV FV U1- U1- U1-

25 Kust- vikar med tröskel Smala Östersjövikar (1650) B Cederqvist Laguner (1150) P. Tarjoaa Region Utbredn Areal Str. & funkt. Framtid Total Mbal FV FV U2- U2- U2- Region Utbredn Areal Str. & funkt. Framtid MBal FV U1- U2- U2- U2- Total

26 Fjäll och branter Naturtyp Kod Alp Alpina rishedar 4060 FV Alpina videbuskmarker Alpina silikatgräsmarker Alpina kalkgräsmarker Alpina översilningskärr 4080 FV 6150 FV 6170 FV 7240 FV Silikatrasmarker 8110 FV Kalkrasmarker 8120 FV Kalkbranter 8210 FV Silikatbranter 8220 FV Foto Wenche Eide

27 Fjärilar - fjäll Art Biotop Samlad bedömning Orsak högnordisk blåvinge Fjäll Klimatförändringar dvärgpärlemorfjäril Fjäll Klimatförändringar fjällsilversmygare Fjäll Klimatförändringar

28 Glaciärer Region Utbredn Areal Str. & funkt. Framtid Samlad bedömning Alpin FV U2- U1- U2- U2- Foto Wenche Eide

29 Hur hitta informationen? Pressmeddelande och aktuella tabeller på NV s hemsida: Populärrapport kommer våren 2014 Databasen så småningom på Eionet Populärraporten från 2007 kan beställas eller laddas ned

Utbredningskartor för Natura 2000 naturtyper

Utbredningskartor för Natura 2000 naturtyper Utbredningskartor för Natura 2000 naturtyper Rapport för Naturvårdsverket Eva Ahlkrona, Anna Engdal, Michael Ledwith, Birgitta Olsson, Åsa Sehlstedt Maj 2010 M E T R I A I N G Å R I L A N T M Ä T E R I

Läs mer

Arter & naturtyper i habitatdirektivet bevarandestatus i Sverige 2013

Arter & naturtyper i habitatdirektivet bevarandestatus i Sverige 2013 Arter & naturtyper i habitatdirektivet bevarandestatus i Sverige ArtDatabanken 1 Arter & naturtyper i habitatdirektivet bevarandestatus i Sverige ArtDatabanken SLU Redaktör Wenche Eide Följande personer

Läs mer

Fördjupad bristanalys

Fördjupad bristanalys Fördjupad bristanalys Ett av de viktigaste syftena med den regionala miljöövervakningen är att bidra med information om regionala miljöförhållanden till uppföljningen av de regionala miljömålen. Länsstyrelsen

Läs mer

Manual för uppföljning av betesmarker och slåtterängar i skyddade områden

Manual för uppföljning av betesmarker och slåtterängar i skyddade områden Projekt Dokumentnamn Beteckning Dnr U p p följ ni n g a v be v a ra n- demå l i s ky d da de om råden Ma nual för up p följ ni n g i be t e sma rke r och slåtterä n ga r i s k yd da de o mrå d e n Utfärdad

Läs mer

Svensk standard för naturvärdesinventering NVI

Svensk standard för naturvärdesinventering NVI Svensk standard för sinventering NVI Lättare att upphandla Lättare att granska Lättare att jämföra Lättare att sammanställa Bättre naturvård Vilka är med och tar fram standarden? Trafikverket har initierat

Läs mer

Information från Naturvårdsverket

Information från Naturvårdsverket Information från Naturvårdsverket Maano Aunapuu & Linda Svensson Sektionen för förvaltning av värdefull natur (Gfn) ÅGP vårträff 2013 Stockholm, 13-14 februari 2013 Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. MYLLRANDE VÅTMARKER ANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. Regeringen har

Läs mer

YTTRANDE. Sammanfattning av synpunkter

YTTRANDE. Sammanfattning av synpunkter SLU.dha.2013.5.5.- 100 ArtDatabanken YTTRANDE 2013-12-06 Yttrande över remiss avseende redovisning av regeringsuppdraget marint områdesskydd inom regleringsbrevet för budgetåret 2013 avseende Havsoch vattenmyndigheten.

Läs mer

SIS/TK 555, Naturvärdesinventering Svar på SIS-remiss 10803 avseende SS 199000

SIS/TK 555, Naturvärdesinventering Svar på SIS-remiss 10803 avseende SS 199000 SVARSBLANKETT SIS-remiss 10803 1(1) e-post: susanne.bjorkander@sis.se SIS Remissvar Susanne Björkander 118 80 STOCKHOLM SIS/TK 555, Naturvärdesinventering Svar på SIS-remiss 10803 avseende SS 199000 Senaste

Läs mer

Länsstyrelsernas arbete med skyddade områden och arter 2011

Länsstyrelsernas arbete med skyddade områden och arter 2011 1 Erik Hellberg Tel: 08 698 10 00 erik.hellberg @naturvardsverket.se UPPDRAGSBESKRIVNING 2 Reviderad NV-01756-11 2011-02-17 Bilaga 2 Länsstyrelsernas arbete med skyddade områden och arter 2011 Beställare

Läs mer

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO FRAMSIDA Landkvarn, naturreservatet Bredforsen.

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Strömby

Bevarandeplan för Natura 2000-området Strömby t Strömby enligt 17 förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Områdeskod: SE0330185 Områdestyp/status: Området är antaget av regeringen enligt habitatdirektivet i januari år 2002 Areal:

Läs mer

Naturvårdsbiologiska urvalskriterier

Naturvårdsbiologiska urvalskriterier Naturvårdsbiologiska urvalskriterier 2010 Kriterier Urvalskriterier För mångfalden viktiga livsmiljöer (klass I-III) Livsmiljöer där mångfalden utvecklas behöver ofta naturvård eller restaurering Kompletterande

Läs mer

Våra nordiska smådjur

Våra nordiska smådjur SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! Våra nordiska smådjur Åk4 - Åk6 Lektion på Lill-Skansen Innehåll Inledning... 1 Innan... 1 Notebook Smartboard... 1 Power Point... 1 Under lektionen.... 2 Efter lektionen...

Läs mer

En samlande kraft. Landskapsstrategi för Jönköpings län

En samlande kraft. Landskapsstrategi för Jönköpings län En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län Syfte Syftet har varit att ta fram en strategi för hur biologisk mångfald och de ekosystemtjänster som mångfalden bidrar med, på landskapsnivå ska

Läs mer

Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna

Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna 1 (8) Om dokumentet Enetjärn Natur AB Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna Utredningen

Läs mer

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15 Invigning av naturreservaten Vedåsa och Marsholm Samling Vedåsaguidning, Parkering 9 September 2012 Marsholms gård, Parkering Vägbeskrivning: Från väg 124 mellan Liatorp och Ljungby, sväng söderut mot

Läs mer

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV ANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer.

Läs mer

hydrologiska och biologiska egenskaper och processer är bibehållna. GYNNSAM BEVARANDESTATUS OCH GENETISK VARIATION: Naturtyper och naturligt

hydrologiska och biologiska egenskaper och processer är bibehållna. GYNNSAM BEVARANDESTATUS OCH GENETISK VARIATION: Naturtyper och naturligt LEVANDE SKOGAR ANSVARIG MYNDIGHET: SKOGSSTYRELSEN Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala

Läs mer

En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län. Väddsandbi Foto Niklas Johansson

En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län. Väddsandbi Foto Niklas Johansson En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län Väddsandbi Foto Niklas Johansson Arbetssätt Arbetet ska ske i samverkan med andra regionala aktörer. Mål att ta fram en strategi för hur biologisk

Läs mer

Ettödeltat. Bevarandeplan för Natura 2000-område. Områdeskod SE0310317. Bevarandeplanen fastställd/reviderad 2005-12-13 2008-07-04

Ettödeltat. Bevarandeplan för Natura 2000-område. Områdeskod SE0310317. Bevarandeplanen fastställd/reviderad 2005-12-13 2008-07-04 Bevarandeplan för Natura 2000-område Ettödeltat Områdeskod SE0310317 Bevarandeplanen fastställd/reviderad 2005-12-13 2008-07-04 Beteckning 0600-40-0317 Bakgrund Natura 2000 handlar om att bevara hotade

Läs mer

En svala gör ingen sommar

En svala gör ingen sommar Inbjudan med program En svala gör ingen sommar Jordbruksverkets miljömålseminarium om Ett rikt odlingslandskap 2014 Foto: Johan Wallander När: 10 och 11 november 2014 Var: Scandic Klara, Slöjdgatan 7,

Läs mer

Asp - vacker & värdefull

Asp - vacker & värdefull Asp - vacker & värdefull Asp blir alltmer sällsynt i Sverige. I den här foldern berättar vi hur du med några enkla åtgärder kan hjälpa aspen. Du känner nog till hur en asp ser ut. Aspen lyser som en brinnande

Läs mer

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1 Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla Björn Risingeri KSLA 30 nov 2011 2011-12-01 1 Den nya myndigheten Havs- och vattenmyndigheten Förkortas HaV På webben: www.havochvatten.se

Läs mer

Markhistoriska kunskapers betydelse för naturvården - i naturliga fodermarker

Markhistoriska kunskapers betydelse för naturvården - i naturliga fodermarker Markhistoriska kunskapers betydelse för naturvården - i naturliga fodermarker Anna Dahlström Avdelningen för agrarhistoria, SLU Kristianstad, 5 april 2006 Vad är problemet med historielöshet i naturvården?

Läs mer

Skydd av hav, exempel Hanöbukten

Skydd av hav, exempel Hanöbukten Skydd av hav, exempel Hanöbukten Mats Svensson Enheten för Forskning och miljömål Mats.svensson@havochvatten.se Skydd av Hav Vad är det vi ska skydda? Miljötillstånd? Arter&Ekosystem? Nyckelbiotoper? Yrkesfisket?

Läs mer

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV ANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer.

Läs mer

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Havsmiljön mår inte bra. Olika EU direktiv betonar betydelsen av att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön, att

Läs mer

Angarnssjöängen är känd som länets främsta fågelsjö. Totalt har 230 arter observerats

Angarnssjöängen är känd som länets främsta fågelsjö. Totalt har 230 arter observerats 6:1 6. Naturvård 6.1 Långsiktigt hållbar utveckling Kartlägga och bevara skogar av högsta naturvärde, främst vissa äldre naturskogar, ädellövskogar och sumpskogar Bevara värdefulla våtmarker Bevara odikade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken; SFS 2001:449 Utkom från trycket den 15 juni 2001 utfärdad den 31 maj 2001. Regeringen föreskriver

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG 1. HÄR BÖRJAR SKOGSSTIGEN! När du vandrar längs Skogsstigen följer du en orangemarkerad slinga som är 2.5 km lång. På illustrerade skyltar berättar vi om skogsskötsel och naturvård

Läs mer

Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011.

Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011. Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011. Mattias Lif På uppdrag av markägaren Swedavia AB och Länsstyrelsen

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

Miljötillståndet i Bottniska viken. Siv Huseby Miljöanalytiker Umeå Marina Forskningscentrum

Miljötillståndet i Bottniska viken. Siv Huseby Miljöanalytiker Umeå Marina Forskningscentrum Miljötillståndet i Bottniska viken Siv Huseby Miljöanalytiker Umeå Marina Forskningscentrum Hur mår havet? BSEP 122 EU Vattendirektivet Havsmiljödirektivet Sveriges 16 miljömål - Begränsad klimatpåverkan

Läs mer

Förberedelserna för en ny Havs- och vattenmyndighet

Förberedelserna för en ny Havs- och vattenmyndighet Förberedelserna för en ny Havs- och vattenmyndighet Hydrotekniska Sällskapet 25 januari 2011 Björn Risinger Särskild utredare En myndighet för havs- och vattenmiljö - utgångspunkter SOU 2010:8 Helhetssyn

Läs mer

MKB 2015. Användning av VectoBac G med spridning från helikopter för bekämpning av stickmygglarver i översvämningsområden vid nedre Daläven

MKB 2015. Användning av VectoBac G med spridning från helikopter för bekämpning av stickmygglarver i översvämningsområden vid nedre Daläven Uppsala 2014-11-25 Bilaga 2 MKB 2015 Användning av VectoBac G med spridning från helikopter för bekämpning av stickmygglarver i översvämningsområden vid nedre Daläven Jan O. Lundström & Martina Schäfer

Läs mer

Vattenkraften i ett framtida hållbart energisystem Innehåll Vattenkraften i Sverige (bakgrund) Framtida möjligheter

Vattenkraften i ett framtida hållbart energisystem Innehåll Vattenkraften i Sverige (bakgrund) Framtida möjligheter Vattenkraften i ett framtida hållbart energisystem Innehåll Vattenkraften i Sverige (bakgrund) Framtida möjligheter! Klimatförändringen?! Förändrat produktionssystem?! Vattendirektivet? Vattenkraften i

Läs mer

ett rikt växt- och djurliv

ett rikt växt- och djurliv Ett rikt växt- och djurliv Hur är det idag? Den biologiska mångfalden är grunden för allt mänskligt liv, den spelar en avgörande roll för människors överlevnad och välfärd och är därmed en förutsättning

Läs mer

Bevarandeplan. Vojmsjölandet SE0810399

Bevarandeplan. Vojmsjölandet SE0810399 Bevarandeplan Vojmsjölandet SE0810399 Namn: Vojmsjölandet Sitecode: SE0810399 Områdestyp: SCI Area: 4872,6 ha Kommun: Vilhelmina Karta: Dikanäs 23 G, ekonomiska kartan 23 G 0-1 e-f och 2-3 e-f Koordinat:

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Södermanlands län

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Södermanlands län Myrskyddsplan för Sverige Objekt i Södermanlands län Särtryck ur Myrskyddsplan för Sverige, delrapport: Objekt i Svealand. Rapport 5668 April 2007 ISBN 91-620-5668-9 ISSN 0282-7298 NATURVÅRDSVERKET NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Åtgärdsprogram för hotade arter

Åtgärdsprogram för hotade arter Åtgärdsprogram för hotade arter Samhälle i förändring Cirka fem procent av Sveriges djur- och växtarter är idag hotade och riskerar att försvinna om inget görs. Främsta orsaken till att så många arter

Läs mer

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun PM 2015-03-10 1(5) Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun Uppdraget Att bedöma hur fågellivet påverkas av en exploatering av ett ca 15 ha stort område

Läs mer

Inventering av naturvärden med anledning. av detaljplan för del av Resö 8:69. Linda Andersson

Inventering av naturvärden med anledning. av detaljplan för del av Resö 8:69. Linda Andersson Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69 Linda Andersson Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69 Linda Andersson RIO GÖTEBORG NATUR-

Läs mer

NatiOnellt Register över Sjöprovfisken Instruktion för sökning av data och beskrivning av rapporter

NatiOnellt Register över Sjöprovfisken Instruktion för sökning av data och beskrivning av rapporter NatiOnellt Register över Sjöprovfisken Instruktion för sökning av data och beskrivning av rapporter Uppdaterad 2012-03-02 OBSERVERA! Vid publicering av data och resultat refereras till NORS Nationellt

Läs mer

16 Natur- och kulturmiljövård

16 Natur- och kulturmiljövård 16 Natur- och kulturmiljövård Natur- och kulturmiljövård är i många fall nära förbundna med och beroende av varandra. Människans bruk av de nyttor som naturen förmedlar ska ske på ett sådant sätt att arters

Läs mer

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera.

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera. 1(5) Samrådssvar från Vattenrådet - Vänerns sydöstra tillflöden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd

Läs mer

Munksjön-Rocksjön. Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö

Munksjön-Rocksjön. Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö Munksjön-Rocksjön Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö Rocksjön och Munksjön är två centralt belägna sjöar med goda fiskemöjligheter. Sjöarna tillhör de artrikaste i Jönköpings län och är kända för

Läs mer

Värdefulla miljöer som skapas av vattendrag på flodplan och exempel på intressanta arter i dessa miljöer

Värdefulla miljöer som skapas av vattendrag på flodplan och exempel på intressanta arter i dessa miljöer Värdefulla miljöer som skapas av vattendrag på flodplan och exempel på intressanta arter i dessa miljöer Peter Nolbrant 2010 02 26 Miljöerna sträcker sig ofta längs längre sträckor längs vattendragen och

Läs mer

Naturvärdesinventering Norra Instön. Kungälvs kommun 2015

Naturvärdesinventering Norra Instön. Kungälvs kommun 2015 Naturvärdesinventering Norra Instön Kungälvs kommun 2015 Rapportdatum: 2015-08-14 Beställare: Jessica Andersson, Planering Samhällsbyggnad, Kungälvs kommun Utförande konsult: Calluna AB, Lilla torget 4,

Läs mer

Restaureringsplan Fågelskär i Vänern

Restaureringsplan Fågelskär i Vänern RESTAURERINGSPLAN Datum 2014-11-06 Referens 512- Sida 1(6) Restaureringsplan Fågelskär i Vänern Natura 2000-kod och namn: SE061001 Millesvik och Lurö skärgård, SE0610006 Värmlandskärgården, SE 0610249

Läs mer

SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15

SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15 SKRIVMALL 2014-06-26 Nr NV-01846-14 SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15 Miljökvalitetsmål: Levande skogar Datum: 20150114 Status (utkast eller slutlig): REMISSVERSION utkast Ansvarig

Läs mer

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenförvaltning i Europa God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenråd som förvaltingsform? Avgränsning Frivillighet Lokal förankring Finansiering av Vattenråd: - Startstöd

Läs mer

SANDMARKER. Arter och vegetation. Gabrielle Rosquist, Länsstyrelsen i Skåne

SANDMARKER. Arter och vegetation. Gabrielle Rosquist, Länsstyrelsen i Skåne SANDMARKER Arter och vegetation Gabrielle Rosquist, Länsstyrelsen i Skåne VIT DYN EMBRYONAL DYN GRÅ DYN RISDYN kustnära SANDVIDEDYN SANDSTÄPP kalkrika GRÄSSANDHED RISSANDHED inlands TRÄDKLÄDD DYN DYNVÅTMARK

Läs mer

ÖVERSIKTLIG INVENTERING

ÖVERSIKTLIG INVENTERING NATURCENTRUM AB NATURVÅRDSUTLÅTANDE ÖVERSIKTLIG INVENTERING OCH BEDÖMNING AV OMRÅDEN VÄRDEFULLA FÖR INSEKTER NORRA BORSTAHUSEN, LANDSKRONA KOMMUN 2011-09-14 Naturcentrum AB, 2011 Stenungsund: Strandtorget

Läs mer

Kristianstad - en stad mitt i ett vattenriket.

Kristianstad - en stad mitt i ett vattenriket. Kristianstad - en stad mitt i ett vattenriket. Hot och möjligheter i miljömålsarbetet Kristianstads Vattenrike - en alldeles speciell del av Skåne. Köpenhamn Biosfärområde Kristianstads Vattenrike Katrine

Läs mer

Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer rödlistade arter i Sverige 2015

Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer rödlistade arter i Sverige 2015 ArtDatabanken Rapporterar 17 Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer rödlistade arter i Sverige 2015 Jonas Sandström, Ulf Bjelke, Tomas Carlberg och Sebastian Sundberg Tillstånd och trender

Läs mer

Våtmarksstrategi och fortsatt arbete

Våtmarksstrategi och fortsatt arbete Våtmarksstrategi och fortsatt arbete HUT Skåne i Sjöbo 2007-09-18 Gösta Regnéll Miljöavdelningen, Vattensektionen De sju våtmarksfunktionerna uppskattat bred approach Vattenrening Retention av växthusgaser

Läs mer

Nyckelbiotoper. unika skogsområden

Nyckelbiotoper. unika skogsområden unika skogsområden @ Skogsstyrelsen, 2007 Grafisk form Annika Fong Ekstrand Fotografer Michael Ekstrand sid 4 Svante Hultengren Sid 11 Johan Nitare övriga Repro Scannerteknik AB, Motala Förlag Skogsstyrelsen

Läs mer

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2010/7 DELRAPPORT 3 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2010

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2010/7 DELRAPPORT 3 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2010 Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2010/7 DELRAPPORT 3 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2010 Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO FRAMSIDA Landkvarn, naturreservatet Bredforsen.

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Bild 1. Rättviksheden domineras av tallhed på mer eller mindre kalkrik sedimentmark. Här och där finns inslag av något äldre tallar.

Bild 1. Rättviksheden domineras av tallhed på mer eller mindre kalkrik sedimentmark. Här och där finns inslag av något äldre tallar. Bild 1. Rättviksheden domineras av tallhed på mer eller mindre kalkrik sedimentmark. Här och där finns inslag av något äldre tallar. Foto: Lennart Bratt Bild 2. Tjocka mattor av ris, mossa eller lav breder

Läs mer

Äng. Inger Runeson, biolog. Pratensis AB Opparyd Råsgård 342 53 Lönashult Tel/fax 0470-75 10 25 Mobil 070-603 60 25 info@pratensis.se www.pratensis.

Äng. Inger Runeson, biolog. Pratensis AB Opparyd Råsgård 342 53 Lönashult Tel/fax 0470-75 10 25 Mobil 070-603 60 25 info@pratensis.se www.pratensis. Äng anläggning och skötsel Inger Runeson, biolog Pratensis AB Opparyd Råsgård 342 53 Lönashult Tel/fax 0470-75 10 25 Mobil 070-603 60 25 info@pratensis.se www.pratensis.se 2013 04 07 1 Naturliga ängar

Läs mer

Konferens om hotad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Trender, problem och lösningar.

Konferens om hotad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Trender, problem och lösningar. Konferens om hotad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Trender, problem och lösningar. Ett samarrangemang mellan Svenska Botaniska Föreningen (SBF) Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) Sveriges Mykologiska

Läs mer

Gråbo, Lavar Sälg, Älgört. Al, Blodrot En Sileshår, Stensöta. Blodrot, Blåbär, Gullris Stensöta Pors, Rölleka, Skvattram Ljung, Vänderot

Gråbo, Lavar Sälg, Älgört. Al, Blodrot En Sileshår, Stensöta. Blodrot, Blåbär, Gullris Stensöta Pors, Rölleka, Skvattram Ljung, Vänderot Detta dokument behandlar vilka medicinalväxter som finns att tillgå i Sverige. Kom ihåg att dessa växter ibland kan förväxlas med giftiga släktingar, så var försiktig. Likaså är de inte lika effektiva

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Dagfjärilar i naturbetesmarker, kraftledningsgator, på hyggen och skogsbilvägar

Dagfjärilar i naturbetesmarker, kraftledningsgator, på hyggen och skogsbilvägar Dagfjärilar i naturbetesmarker, kraftledningsgator, på hyggen och skogsbilvägar betydelse för miljöövervakning Karin Ahrné, Åke Berg, Roger Svensson & Bo Söderström CBM Centrum för biologisk mångfald CBM:s

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

VÄRDS j. 2015-03-27 Ärendenr: NV-00482-14. Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm

VÄRDS j. 2015-03-27 Ärendenr: NV-00482-14. Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm 1(14) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VÄRDS j VERKET' 2015-03-27 Ärendenr: NV-00482-14 Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Hemställan om utpekande av nya Natura 2000-områden

Läs mer

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län Sammanfattning av Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens gemensamma skogsskyddsstrategi Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län 2 Strategi för formellt skydd av skog i Gävleborgs

Läs mer

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Miljö- och byggförvaltningen Skrivelse 2014-09-09 1 (5) Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Bakgrund Efter önskemål från miljöplanerare Anna Wallblom har

Läs mer

Kvicksilver i matfisk

Kvicksilver i matfisk Kvicksilver i matfisk Mätkampanj i samarbete med Vattenråden i Norrbotten 2011 Resultatblad 2012-03-20 Det här är ett resultatblad som visar delar av uppföljningen av miljömål och regional miljöövervakning

Läs mer

EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2020

EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2020 December 2011 SV EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2020 Biologisk mångfald I Europa hotas nästan en fjärdedel av alla vilda arter av utrotning. Biologisk mångfald den fantastiska variationsrikedomen

Läs mer

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Del 2: Åtgärder 2015-2019 Antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-16 Titel: Naturvårdsprogram för Boxholms kommun, Del 2: Åtgärder 2015-2019 Utgiven av: Miljökontoret,

Läs mer

Naturvårdsprogram. Del 3. Objektdel. remissversion 2015

Naturvårdsprogram. Del 3. Objektdel. remissversion 2015 Naturvårdsprogram Del 3. Objektdel remissversion 2015 2 Fotografierna på framsidan är tagna av Patrik Olofsson, Christer Neideman, Håkan Östberg och Katrine Svensson. 3 Del 3. Objektdel 2015-2020 4 Inledning

Läs mer

Naturvärden i nordvästra Sverige

Naturvärden i nordvästra Sverige Naturvärden i nordvästra Sverige Området nordvästra Sverige Fjällnära skog Detaljbild över området Analys Jämförelse av uppgifter mellan nordvästra Sverige och övriga landet Gammal skog 120% Beståndsålder

Läs mer

Klicka här för att ändra format. bakgrundsrubriken

Klicka här för att ändra format. bakgrundsrubriken på Vattenmyndigheten bakgrundsrubriken för Södra Östersjöns vattendistrikt Reinhold Castensson professor Tema Vatten Linköpings universitet och Vattendelegationen för Södra Östersjöns Vattendistrikt (SÖVD),

Läs mer

Djurlivet i dammarna på Romeleåsens Golfklubb

Djurlivet i dammarna på Romeleåsens Golfklubb Djurlivet i dammarna på Romeleåsens Golfklubb Inventering Innehåll: 1 Sammanfattning 2-6 Bilder och korta beskrivningar 7 Rekommendationer och åtgärder Observerat djurliv 2008 (Per Nyström & Marika Stenberg,

Läs mer

Naturvårdsbränning svar på vanliga frågor

Naturvårdsbränning svar på vanliga frågor Naturvårdsbränning svar på vanliga frågor Vad är en naturvårdsbränning? En naturvårdsbränning är en planerad skogsbrand i ett avgränsat område. Syftet är att gynna och bibehålla höga naturvärden. Länsstyrelserna

Läs mer

Grön infrastruktur. Redovisning av regeringsuppdrag NATURVÅRDSVERKET

Grön infrastruktur. Redovisning av regeringsuppdrag NATURVÅRDSVERKET Redovisning av regeringsuppdrag NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: Arkitektkopia AB, Box 110 93, 161 11 Bromma Internet: www.naturvardsverket.se/publikationer

Läs mer

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag SCA SKOG www.scaskog.com Hur mycket naturhänsyn vill du lämna? Vid alla avverkningar måste man följa de bestämmelser om naturhänsyn som finns i skogsvårdslagen. Men kanske

Läs mer

Miljökvalitetsnormerna -var kommer dom ifrån, varför ser dom ut som dom gör och vad innebär dom?

Miljökvalitetsnormerna -var kommer dom ifrån, varför ser dom ut som dom gör och vad innebär dom? Miljökvalitetsnormerna -var kommer dom ifrån, varför ser dom ut som dom gör och vad innebär dom? Mats Lindegarth Havsmiljöinstitutet, Göteborgs Universitet Innehåll Miljökvalitetsnormer föreskrifter EU-direktiv

Läs mer

VÄLKOMNA! Emån en långsiktigt hållbar resurs för samhälle och miljö. Referensgruppsmöte Ädelfors folkhögskola 16 september 2015

VÄLKOMNA! Emån en långsiktigt hållbar resurs för samhälle och miljö. Referensgruppsmöte Ädelfors folkhögskola 16 september 2015 VÄLKOMNA! Emån en långsiktigt hållbar resurs för samhälle och miljö Referensgruppsmöte Ädelfors folkhögskola 16 september 2015 DAGENS PROGRAM 10.00 - Syfte med dagen - Referensgruppen, presentation - Presentation

Läs mer

Plan för uppföljning och utvärdering av Komet samt frågeformulär

Plan för uppföljning och utvärdering av Komet samt frågeformulär Plan uppföljning och utvärdering av Komet Datum 2010-06-11 Diarienr 1(2) Plan för uppföljning och utvärdering av Komet samt frågeformulär Bakgrund Kometprogrammet ska innehålla riktad information och marknadsföring

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Åtgärdsprogram för hotade arter

Åtgärdsprogram för hotade arter Åtgärdsprogram för hotade arter Naturvårdsverket har delegerat samordningsansvaret för framtagandet och genomförandet av åtgärdsprogrammen till Länsstyrelserna. vartoxe, larv Ceruchus chrysomelinus På

Läs mer

MILJÖMÅL FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN

MILJÖMÅL FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN MILJÖMÅL FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2007-05-08 Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för en god miljö! Det är nu vi avgör vilken miljö vi ska lämna över till våra barn och

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för 1 Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för Projektets namn: Fiska med alla Sökande kommun: Timrå Kontaktperson på kommunen: Stefan Grundström Förvaltning/avdelning:

Läs mer

Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010

Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010 Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010 Spetsiga målarmusslor vid Sjömellet Inventeringen utförd av: F:a Helena Sundström Herngren

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

"WATERS: pågående arbete med indikatorer och bedömningsrutiner för Vattendirektivet (och Havsmiljödirektivet?)"

WATERS: pågående arbete med indikatorer och bedömningsrutiner för Vattendirektivet (och Havsmiljödirektivet?) "WATERS: pågående arbete med indikatorer och bedömningsrutiner för Vattendirektivet (och Havsmiljödirektivet?)" Lena Bergström, SLU Aqua Mats Lindegarth, Havsmiljöinstitutet WATER-konsortiet WATERS is

Läs mer

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Jämtkraft Elnät planerar en ny 220 kv kraftledning för att ansluta tre vindkraftområden: Åskälen, Österåsen och Storhögen. För att anlägga vindkraftparkerna

Läs mer

Handlingsprogram för Bottenviken - 2005

Handlingsprogram för Bottenviken - 2005 Handlingsprogram för Bottenviken - 2005 Handlingsprogram för Bottenviken Bottenvikens karaktärsdrag Perämeren erityispiirteet Belastning och fysisk exploatering Kuormitus ja paineet Identifiering av miljöproblem

Läs mer

24 25 september 2008. Kulturhuset i Hässleholm

24 25 september 2008. Kulturhuset i Hässleholm Inventering av lavar. Foto Johan Johnmark Miljöövervakningsdagarna 2008 24 25 september 2008 Kulturhuset i Hässleholm Vid årets miljöövervakningsdagar presenteras nyheter inom miljöövervakningen av nationella

Läs mer

Bevarandeplan. Rataskär SE0810031

Bevarandeplan. Rataskär SE0810031 Bevarandeplan Rataskär SE0810031 Namn: Rataskär Sitecode: SE0810031 Områdestyp: SCI Area: 93 ha Kommun: Robertsfors Kartor: Robertsfors 21 K; ekonomiska kartan 21K 1 j Mittkoordinat: 7108170-1749287 Fastighetsägare:

Läs mer

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu?

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu? PROGRAM 15/4 Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet Planering enligt PBL Miljöövervakning Vad händer nu? VATTENDIREKTIVET VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Genom råd och dåd långsiktigt bevara

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Hälsingeskogarna kring Svabensverk Innehåll Uppdraget... 3 Översiktlig beskrivning av inventeringsområdet... 3 Metod... 4 Förstudie från flygbildstolkning... 4 Fältinventering...

Läs mer

Naturreservatet Magnehult domänreservat

Naturreservatet Magnehult domänreservat Naturreservatet Magnehult domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR MAGNEHULT DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras

Läs mer

Fördjupad utvärdering av uppföljning av ängs- och betesmarker och småbiotoper via NILS

Fördjupad utvärdering av uppföljning av ängs- och betesmarker och småbiotoper via NILS SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Fördjupad utvärdering av uppföljning av ängs- och betesmarker och småbiotoper via NILS Åsa Eriksson, Åke Berg, Karl-Olof Bergman, Erik Cronvall, Anders Glimskär, Anna Hedström

Läs mer