Arter och naturtyper tillståndet i Sverige Miljövervakningsdagarna i Dalarna, oktober 2013 Lena Tranvik, ArtDatabanken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arter och naturtyper tillståndet i Sverige 2013. Miljövervakningsdagarna i Dalarna, oktober 2013 Lena Tranvik, ArtDatabanken"

Transkript

1 Arter och naturtyper tillståndet i Sverige 2013 Miljövervakningsdagarna i Dalarna, oktober 2013 Lena Tranvik, ArtDatabanken

2 Rapportering enligt artikel 17 i art- och habitatdirektivet Vart sjätte år... skall medlemsstaterna utarbeta en rapport om genomförandet.... bedömning av... åtgärders effekt på bevarandestatusen hos livsmiljötyperna...och arterna...

3 Artikel 17 - bedömningar AREAL/ POPULATION UTBREDNING Referens -värde STRUKTURER, FUNKTIONER & TYPISKA ARTER/ LIVSMILJÖ = kvalitet FRAMTIDSUTSIKTER SAMLAD BEDÖMNING

4 Biogeografiska regioner 89 naturtyper 164 arter bedöms i 3 terrestra och 2 marina regioner Alpin Boreal Marin atlantisk Kontinental Marin baltisk

5 ArtDatabanken Sveriges Artikel 17 rapportering 2013 Skogar Hakan.Berglund Gräs- och sandmarker Anders.Jacobson Sötvatten och våtmarker Eddie.von Wachenfeldt Fjäll och substratmarker Wenche.Eide Kust och hav Mona.Naeslund Marina stränder Mora.Aronsson Projektledare Annika.Sohlman Limniska evertebrater Ulf.Bjelke Insekter Jonas.Sandström Fiskar Mikael.Svensson Mossor Tomas.Hallingbäck Kärlväxter Sebastian.Sundström Övriga ryggradsdjur Martin.Tjernberg

6 Underlag Vattenförvaltningsinfo - VISS Miljöövervakning trend/omdrev Nationell miljöövervakning av landskapet (NILS;THUF) Kalkeffektuppföljning -IKEU Riksskogstaxeringen (RIS) SMHI Äng- och bete inv. (TUVA-databasen) Natura2000-databasen Miljömålsuppföljningen Basinventering/NNK Regional miljöövervakning /gemensamma delprogram Elfiske/provfiske VMI - våtmarksinventeringen Klimatscenarier Jordbruksstatistik Exploateringsunderlag Rödlistan Torvtäktsinfo Landskapsfloror Recipientkontroll Floraväktarverksamheten LIFE-projekt (MOTH mfl) Äldre flygbilder, fotografier, kartor Riktade inventeringar ÅGP åtgärdsprogram för hotade arter/biotoper Pilotprojekt Palsmyrsövervakning Forskning Satellitbaserad övervakning Rapporter Fågeltaxering/ sträckfågelräkning Länsstyrelser Artportalen Referensgrupper Expertbedömningar

7 Resultat - naturtyper Okänd Dålig Otillräcklig Gynnsam Alpin Boreal Kont Marin

8 Resultat - arter Dålig Otillräcklig Gynnsam Alpin Boreal Kont Marin

9 Våtmarker förekomst (exempel) Högmossar Rikkärr/agkärr Aapamyr Palsmyr

10 Slåttermarker (exempel) 6510 Slåtterängar i låglandet 6520 Höglänta slåtterängar 6530 Lövängar Foto Magnus Martisson Utbredning = ok Arealen << referensvärde Kvalitet = dålig Framtidsutsikter = dålig Samlad bedömning = dålig Foto Magnus Martisson Utbredning << referensvärde Arealen << referensvärde Kvalitet = dålig Framtidsutsikter = dålig Samlad bedömning = dålig

11 Sand- och gräsmarker Utbredning Utbredning Areal Areal Kvalitet Strukturer och funktioner /Kvalitet Framtid Future prospects Samlad bedömning Overall assessment Sanddyner Foto Anders Jacobson Strandängar Foto Anders Jacobson Övr. gräsmarker Foto Anders Jacobson Fördyner (2110) Vita dyner (2120) Grå dyner (2130) Risdyner (2140) Sandvidedyner (2170) Trädklädda dyner (2180) Dynvåtmarker (2190) Rissandhedar (2320) Grässandhedar (2330) Salta strandängar (1330) Strandängar vid Östersjön (1630) Fukthedar (4010) Torra hedar (4030) Enbuskmarker (5130) Basiska berghällar (6110) Sandstäpp (6120) Kalkgräsmarker (6210) Stagg-gräsmarker (6230) Silikatgräsmarker (6270) Alvar (6280) Fuktängar (6410) Högörtängar (6430) Svämängar (6450) Slåtterängar i låglandet (6510) Höglänta slåtterängar (6520) Lövängar (6530) Karsthällmarker (8240) Trädklädd betesmark (9070) Reg BOR FV FV U1 U1 U1 CON FV FV U1 U1 U1 BOR FV U2- U2- U2- U2- CON FV U2+ U2+ U2+ U2+ BOR FV U2- U2- U2- U2- CON FV U2- U2- U2- U2- BOR FV FV FV FV FV CON FV U2 U2 U2 U2 BOR FV FV X X X CON FV FV X X X BOR FV FV U2- U2- U2- CON FV U2 U2- U2- U2- BOR FV U2 U2 - U2- U2- CON FV U2 U2- U2 U2 BOR U2 U2 U2 U2 U2 CON U2 U2 U2 U2 U2 BOR U2 U2 U2 U2 U2 CON U1 U2 U2 U2 U2 BOR FV U2 U1 U2 U2 CON FV U2 U1 U2 U2 BOR U2 U2 U1 U2 U2 CON FV U2 U1 U2 U2 BOR FV U2- U2- U2- U2- CON FV U2- U2- U2- U2- BOR FV U2- U2- U2- U2- CON FV U2- U2- U2- U2- BOR FV FV X X X CON FV FV X X X BOR FV U1 U2- U2- U2- CON FV FV FV FV FV BOR FV FV U2 U1+ U2+ CON FV U2 U2 U2+ U2+ ALP FV U2- U2- U2- U2- BOR FV U2- U2- U2- U2- CON FV U2- U2- U2- U2- ALP FV FV U2- U2- U2- BOR FV U2- U2- U2- U2- CON FV U2- U2- U2- U2- ALP FV U2- U2- U2- U2- BOR FV U2- U2- U2- U2- CON FV U2- U2- U2- U2- BOR FV U2- U2- U2- U2- CON FV FV FV FV FV ALP U2 U2- U2- U2- U2- BOR FV U2- U2- U2- U2- CON FV U2- U2- U2- U2- ALP FV FV FV FV FV BOR FV U2 X X U2 CON FV U2 X X U2 ALP U2 U2- U2- U2- U2- BOR U2 U2- U2- U2- U2- CON na na na na na BOR FV U2- U2- U2- U2- CON FV U2- U2- U2- U2- ALP FV U2- U2- U2- U2- BOR FV U2- U2- U2- U2- CON na na na na na BOR U2 U2- U2- U2- U2- CON U2 U2- U2- U2- U2- BOR FV FV FV U1- U1- CON FV FV FV FV FV ALP FV U2- U2- U2- U2- BOR U1 U2- U2- U2- U2- CON FV U2- U2- U2- U2-2013

12 Vedlevande evertebrater- gräsmark Art Biotop Reg Samlad bedömn Orsak ekoxe Hagmark Kont Brist på hävd Bor läderbagge Hagmark Kont - Brist på hävd Bor - större ekbock Hagmark Kont - Brist på hävd Bor - hålträdsklokrypare Hagmark Kont - Bor - Brist på hävd Foto Daniel Dolfe Foto Daniel Dolfe

13 Fjärilar - gräsmark Art Biotop Reg Samlad bedömn Orsak dårgräsfjäril Hagmark Bor - Brist på hävd mnemosynefjäril Hagmark Kont - Brist på hävd Bor Brist på hävd väddnätfjäril Fuktig gräsmark Kont Bor - Brist på hävd violett guldvinge Gräsmark Bor - Brist på hävd Alp x Brist på hävd svartfläckig blåvinge Torr gräsmark Kon - Brist på hävd Bor - Brist på hävd apollofjäril Torr gräsmark Bor - Brist på hävd Mnemosynefjäril Violett guldvinge Apollofjäril Foto Daniel Dolfe Foto Daniel Dolfe Foto Daniel Dolfe

14 Gräsmarker - något positivt? Stöd/ersättningar - bromsat förlusten av gräsmarker och nedläggningstakten Restaureringar (t ex LIFE-projekt) tydlig effekt Ökad kunskap och medvetenhet Förståelse av ersättningsbiotopers betydelse, t ex vägkanter och kraftledningsgator

15 Skogliga naturtyper Areal < referensvärdet Ref värde ca 20% av prod skogsmark Andel av skogsmarken som utgör naturtyp: alpin region (38%), boreal region (6%), kontinental region (3%) Trender: Minskade arealer av barr & triviallövsdominerade skogar Statistik över kalavverkning i alpin region Statistik över avverkning av nyckelbiotoper Ökade arealer av ädellövsdominerade skogar Statistik över ädellövträd & ädellövskogsarealer

16 Skog samlad bedömning Naturtyp Kod Alp Bor Kont Taiga 9010 U1- U2- U2X Nordlig ädellövskog 9020 U2+ U2X Landhöjningsskog 9030 U1X Fjällbjörkskog 9040 FV Näringsrik granskog 9050 U1- U2- Åsbarrskog 9060 U2- Lövsumpskog 9080 U2X U2X Näringsfattig bokskog 9110 U2+ U2X Näringsrik bokskog 9130 U2+ U2X Näringsrik ekskog 9160 U2+ U2X Ädellövskog i branter 9180 U2X U2X Näringsfattig ekskog 9190 U2+ U2X Skogsbevuxen myr 91D0 FV FV U1X Svämlövskog 91E0 FV U1X U2X Svämädellövskog 91F0 U2X U2X Kod Förklaring FV Gynnsam U1 Otillräcklig U2 Dålig + Positiv trend - Negativ trend X Trend okänt Foto Lena Tranvik

17 Fjärilar - skog Art Biotop Reg nordiskt jordfly Boreal skog Bor - Samlad bedömn Orsak Brist på kontinuitetskog Brist på kontinuitetskog Alp - brun gräsfjäril Ängar i skogslandskap Kon Brist på hävd Bor - Brist på hävd asknätfjäril Hävdad skog Bor - Brist på hävd

18 Vedlevande evertebrater - skog Art Biotop Reg Samlad bedömn Orsak cinnoberbagge aspskog Bor - Brist på störning aspbarkgnagare aspskog Bor - Brist på störning brokig aspmycelbagge blandskog Bor - Brist på död ved rödhalsad brunbagge boreal skog Bor - Brist på död ved smal skuggbagge tallskog Bor Brist på död ved större barkplattbagge granskog Bor - Brist på död ved slät tallkapuschongbagge brandfält Bor Brist på skogsbrand grov tallkapuschongbagge brandfält Bor + Brist på skogsbrand spetshörnad barkskinnbagge brandfält Bor + Brist på skogsbrand

19 Våtmarker samlad bedömning Naturtyp Kod Alp Bor Kont Högmosse 7110 U1 U2- Skadad högmosse 7120 U2 U2- Terrängtäckande myr 7130 FV Öppen myr 7140 FV U1- U1- Källor och källkärr 7160 FV U1- U2 Kalktuffkällor 7220 FV U1 U1 Rikkärr 7230 FV U1- U2- Aapamyr 7310 FV U1 Palsmyr 7320 U2- Foto Lena Tranvik

20 Kärlväxter (exempel) Gotlandsnunneört Guckusko BOR Bottenviksmalört Mellanlummer Ryssnarv Gotlandssippa Bättre data 2013 ger säkrare populationsskattningar

21 Kärlväxter försämringar 2013 Dvärglåsbräken (B) Flytsvalting (K) Hällebräcka (B) Ishavshästsvans (B) Sjönajas (K) (K) FV U2- FV U1- U1 U2- FV U1- U2 U2- U2 U2- ffa beroende på krympande populationer Strandlummer BOR FV U1- minskande population samt otillräcklig livsmiljökvalitet Foto Sebastian Sundbberg

22 Akvatiska naturtyper Underlag och bedömningsgrunder samordnas med vattenförvaltningen

23 Sötvatten samlad bedömning Naturtyp Kod Alp Bor Kont Näringsfattiga sjöar 3110 U1- U1- Ävjestrandssjöar 3130 FV U1- U1- Kransalgssjöar 3140 FV U1 U1 Näringsrika sjöar 3150 FV U1 U1 Myrsjöar 3160 FV FV FV Större vattendrag 3210 U1- U1- U1- Alpina vattendrag 3220 FV FV Mindre vattendrag 3260 U1- U1- U1- Foto Lars Tranvik

24 Kust & Utsjö- hårdbotten Rev (1170) Bubbelstrukturer (1180) Foto Mona Naeslund Foto D Kaasby Foto J Nicolaisen Region Utbredn Areal Str. & funkt. Framtid MAtl FV U1= U2= U2= U2= Total Region Utbredn. Areal Str. & funkt. Framtid Total MAtl FV U1 U2= U2= U2= MBal FV FV U1- U1- U1-

25 Kust- vikar med tröskel Smala Östersjövikar (1650) B Cederqvist Laguner (1150) P. Tarjoaa Region Utbredn Areal Str. & funkt. Framtid Total Mbal FV FV U2- U2- U2- Region Utbredn Areal Str. & funkt. Framtid MBal FV U1- U2- U2- U2- Total

26 Fjäll och branter Naturtyp Kod Alp Alpina rishedar 4060 FV Alpina videbuskmarker Alpina silikatgräsmarker Alpina kalkgräsmarker Alpina översilningskärr 4080 FV 6150 FV 6170 FV 7240 FV Silikatrasmarker 8110 FV Kalkrasmarker 8120 FV Kalkbranter 8210 FV Silikatbranter 8220 FV Foto Wenche Eide

27 Fjärilar - fjäll Art Biotop Samlad bedömning Orsak högnordisk blåvinge Fjäll Klimatförändringar dvärgpärlemorfjäril Fjäll Klimatförändringar fjällsilversmygare Fjäll Klimatförändringar

28 Glaciärer Region Utbredn Areal Str. & funkt. Framtid Samlad bedömning Alpin FV U2- U1- U2- U2- Foto Wenche Eide

29 Hur hitta informationen? Pressmeddelande och aktuella tabeller på NV s hemsida: Populärrapport kommer våren 2014 Databasen så småningom på Eionet Populärraporten från 2007 kan beställas eller laddas ned

Sveriges naturtyper Hur mår våra biotoper (och växtarter)? Sveriges redovisning 2013 av Natura 2000 till EU. Sebastian Sundberg.

Sveriges naturtyper Hur mår våra biotoper (och växtarter)? Sveriges redovisning 2013 av Natura 2000 till EU. Sebastian Sundberg. Sveriges naturtyper Hur mår våra biotoper (och växtarter)? Sveriges redovisning 2013 av Natura 2000 till EU Sebastian Sundberg Innehåll Introduktion till Art- och habitatdirektivet, Natura 2000 och artikel

Läs mer

Yttrande over Att införliva nya forskningsresultat i en befintlig produktionskedja Naturtypskartering av Svenska fjällen

Yttrande over Att införliva nya forskningsresultat i en befintlig produktionskedja Naturtypskartering av Svenska fjällen 1(5) ArtDatabanken Wenche Eide YTTRANDE 2013-04-30 Metria AB Att: Camilla Jönsson Box 24154, 104 51 Stockholm SLU.dha.2013.5.5 59 Yttrande over Att införliva nya forskningsresultat i en befintlig produktionskedja

Läs mer

Miljöövervakning och uppföljning av natur i relation till ÅGP

Miljöövervakning och uppföljning av natur i relation till ÅGP Miljöövervakning och uppföljning av natur i relation till ÅGP Conny Jacobson, Enheten för natur och biologisk mångfald (An), Naturvårdsverket Stockholm 13 februari 2013 Nationell träff om Åtgärdsprogram

Läs mer

Grundvattenberoende ekosystem. Förslag på prioritering av svenska naturtyper inom nätverket Natura SGU Dnr /2015. Kent Werner, EmpTec

Grundvattenberoende ekosystem. Förslag på prioritering av svenska naturtyper inom nätverket Natura SGU Dnr /2015. Kent Werner, EmpTec Grundvattenberoende ekosystem Förslag på prioritering av svenska naturtyper inom nätverket Natura 2000 SGU Dnr 423-1298/2015 Kent Werner, EmpTec Per Collinder, Ekologigruppen AB 16 december 2015 Innehåll

Läs mer

Inga arter utan livsmiljöer - ArtDatabankens arbete med naturtyper. Lena Tranvik Naturtypsansvar sjöar, vattendrag och våtmarker

Inga arter utan livsmiljöer - ArtDatabankens arbete med naturtyper. Lena Tranvik Naturtypsansvar sjöar, vattendrag och våtmarker Inga arter utan livsmiljöer - ArtDatabankens arbete med naturtyper Lena Tranvik Naturtypsansvar sjöar, vattendrag och våtmarker Varför naturtyper på ArtDatabanken? 1) Koppla arter till livsmiljöer, bl

Läs mer

Samordnad uppföljning m.h.a visuella metoder

Samordnad uppföljning m.h.a visuella metoder Samordnad uppföljning m.h.a visuella metoder Övervakning av biologisk mångfald m.h.a. visuella metoder Foto Sandra Andersson Foto: Lst AC Varför uppföljning/övervakning av biologisk mångfald i havsmiljö?

Läs mer

Förslag till ändringar inom Natura 2000-området Herrevadskloster (SE ) i Klippans kommun

Förslag till ändringar inom Natura 2000-området Herrevadskloster (SE ) i Klippans kommun 2010-11-02 511-198-10 1276 Förslag till ändringar inom Natura 2000-området Herrevadskloster (SE0420287) i Klippans kommun Bakgrund Natura 2000 är ett nätverk av områden med skyddsvärd natur i Europa. Sverige

Läs mer

Utan betalning försvinner slåtter- och betesmarkerna!

Utan betalning försvinner slåtter- och betesmarkerna! Utan betalning försvinner slåtter- och betesmarkerna! KSLA-seminarium 2016-11-29 Utan pengar inga hagar och ängar! Knut Per Hasund Utredningsenheten Jordbruksverket Från Jordbruksverkets officiella miljömålsrapportering:

Läs mer

Fokus i det här uppdraget har varit på de arter, naturtyper och ekosystem som Gotland har ett särskilt ansvar för, både i Sverige och i Europa.

Fokus i det här uppdraget har varit på de arter, naturtyper och ekosystem som Gotland har ett särskilt ansvar för, både i Sverige och i Europa. Datum 2015-10-20 Dnr: 511-1375-15 1(14) Naturvärden i riksintresseområdet Filehajdar, Hejnum hällar och Kallgatburg som är av europeiskt intresse Länsstyrelsen fick i våras i uppdrag av Naturvårdsverket

Läs mer

Grundvattenberoende ekosystem Översiktlig klassificering av känslighet och värde för svenska naturtyper och arter inom nätverket Natura 2000

Grundvattenberoende ekosystem Översiktlig klassificering av känslighet och värde för svenska naturtyper och arter inom nätverket Natura 2000 Grundvattenberoende ekosystem Översiktlig klassificering av känslighet och värde för svenska naturtyper och arter inom nätverket Natura 2000 Kent Werner, EmpTec Per Collinder, Ekologigruppen AB 6 oktober

Läs mer

Utbredningskartor för Natura 2000 naturtyper

Utbredningskartor för Natura 2000 naturtyper Utbredningskartor för Natura 2000 naturtyper Rapport för Naturvårdsverket Eva Ahlkrona, Anna Engdal, Michael Ledwith, Birgitta Olsson, Åsa Sehlstedt Maj 2010 M E T R I A I N G Å R I L A N T M Ä T E R I

Läs mer

FLORA- OCH FAUNAVÅRD 29 april 2014. EN DAG VIL VI HÖRA: Det gjorde ni bra! Program och sammanfattningar

FLORA- OCH FAUNAVÅRD 29 april 2014. EN DAG VIL VI HÖRA: Det gjorde ni bra! Program och sammanfattningar FLORA- OCH FAUNAVÅRD 29 april 2014 EN DAG VIL VI HÖRA: Det gjorde ni bra! Program och sammanfattningar Moderator: Göran Rosenberg journalist och författare 09.00 Välkommen och nytt från ArtDatabanken Lena

Läs mer

Arter & naturtyper i habitatdirektivet

Arter & naturtyper i habitatdirektivet Arter & naturtyper i habitatdirektivet tillståndet i Sverige 2007 Arter & naturtyper i habitatdirektivet tillståndet i Sverige 2007 Arter och deras livsmiljöer i olika naturtyper viktiga delar av det

Läs mer

Arter & naturtyper i habitatdirektivet bevarandestatus i Sverige 2013

Arter & naturtyper i habitatdirektivet bevarandestatus i Sverige 2013 Arter & naturtyper i habitatdirektivet bevarandestatus i Sverige ArtDatabanken 1 Arter & naturtyper i habitatdirektivet bevarandestatus i Sverige ArtDatabanken SLU Redaktör Wenche Eide Följande personer

Läs mer

PM Ärendenr: NV

PM Ärendenr: NV 1(24) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Olsson, Birgitta Tel: 010-698 1448 Birgitta.olsson @naturvardsverket.se PM 2016-02-05 Ärendenr: NV-08177-15 Tillgängliga koder för attributet Naturtyp i NNK-IT

Läs mer

Förslag till ändringar inom Natura 2000-området Falsterbo skjutfält (SE ) i Vellinge kommun

Förslag till ändringar inom Natura 2000-området Falsterbo skjutfält (SE ) i Vellinge kommun 211-8-31 511-129-1 1233 Förslag till ändringar inom Natura 2-området Falsterbo skjutfält (SE43111) i Vellinge kommun Bakgrund Natura 2 är ett nätverk av områden med skyddsvärd natur i Europa. Sverige har

Läs mer

Arter & naturtyper i habitatdirektivet bevarandestatus i Sverige 2013

Arter & naturtyper i habitatdirektivet bevarandestatus i Sverige 2013 Arter & naturtyper i habitatdirektivet bevarandestatus i Sverige ArtDatabanken 1 Arter & naturtyper i habitatdirektivet bevarandestatus i Sverige ArtDatabanken SLU Redaktör Wenche Eide Följande personer

Läs mer

Fördjupad bristanalys

Fördjupad bristanalys Fördjupad bristanalys Ett av de viktigaste syftena med den regionala miljöövervakningen är att bidra med information om regionala miljöförhållanden till uppföljningen av de regionala miljömålen. Länsstyrelsen

Läs mer

Art enligt Natura 2000 Arten hålträdsklokrypare påträffades vid en inventering 1996.

Art enligt Natura 2000 Arten hålträdsklokrypare påträffades vid en inventering 1996. 1(8) Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0430156 psci beslutat av Regeringen 2002-01. SCI fastställt av EU-kommissionen 2004-12. Bevarandeplan kungjord av Länsstyrelsen i Skåne län 2005-12-16. Kommun:

Läs mer

Morakärren SE0110135

Morakärren SE0110135 1 Naturvårdsenheten BEVARANDEPLAN Datum 2007-02-05 Beteckning 511-2005-071404 Morakärren SE0110135 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Inledning Bevarandeplanen

Läs mer

Föreslagen utökning av Filehajdar Natura 2000-område naturtyper, arter och relevans

Föreslagen utökning av Filehajdar Natura 2000-område naturtyper, arter och relevans Bilaga 2 Föreslagen utökning av Filehajdar Natura 2000-område naturtyper, arter och relevans Enetjärn Natur på uppdrag av Cementa AB 2015-03-03 Bakgrund Länsstyrelsen Gotland offentliggjorde 2015-01-21

Läs mer

Svensk standard för naturvärdesinventering NVI

Svensk standard för naturvärdesinventering NVI Svensk standard för sinventering NVI Lättare att upphandla Lättare att granska Lättare att jämföra Lättare att sammanställa Bättre naturvård Vilka är med och tar fram standarden? Trafikverket har initierat

Läs mer

Grundvattenkemiberoende ekosystem Översiktlig klassificering av känslighet för svenska naturtyper inom nätverket Natura 2000

Grundvattenkemiberoende ekosystem Översiktlig klassificering av känslighet för svenska naturtyper inom nätverket Natura 2000 Grundvattenkemiberoende ekosystem Översiktlig klassificering av känslighet för svenska naturtyper inom nätverket Natura 2000 Kent Werner, EmpTec Per Collinder, Ekologigruppen AB 28 augusti 2014 Innehåll

Läs mer

Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013. rapport 6557 MARS 2013

Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013. rapport 6557 MARS 2013 Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 213 rapport 6557 MARS 213 Koncentration av koldioxid i atmosfären, årsmedelvärden 1989 211 ppm 4 39 38 37 36 35 1985 199 1995 2 25

Läs mer

Bilaga 2a. Sammanställning av statistik inom uppdraget - underlag och metoder.

Bilaga 2a. Sammanställning av statistik inom uppdraget - underlag och metoder. 1/6 Bilaga 2a. Sammanställning av statistik inom uppdraget - underlag och metoder. 1. Underlag Underlagen för de analyser som gjorts inom uppdraget motsvarar dem som årligen används vid framtagande av

Läs mer

Restaureringsplan för Vagnö i Natura 2000-området Tromtö-Almö, Karlskrona kommun

Restaureringsplan för Vagnö i Natura 2000-området Tromtö-Almö, Karlskrona kommun 1(6) Restaureringsplan för Vagnö i Natura 2000-området Tromtö-Almö, Karlskrona kommun Restaureringsplan inom Life+ projektet GRACE för delområde Vagnö Postadress: SE-371 86 KARLSKRONA Besöksadress: Ronnebygatan

Läs mer

Anders Dahlberg, ArtDatabanken. Illustration: Martin Holmer

Anders Dahlberg, ArtDatabanken. Illustration: Martin Holmer Betydelsen av skoglig miljöhänsyn för ett urval rödlistade arter samt skogslevande arter som omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv respektive fågeldirektivet Anders Dahlberg, Illustration: Martin Holmer

Läs mer

Slutrapport. Utökad samordning av landskapsövervakning och uppföljning av Natura 2000 fortsättningsprojekt 2006. Sammanställd av arbetsgruppen:

Slutrapport. Utökad samordning av landskapsövervakning och uppföljning av Natura 2000 fortsättningsprojekt 2006. Sammanställd av arbetsgruppen: Slutrapport Utökad samordning av landskapsövervakning och uppföljning av Natura 2000 fortsättningsprojekt 2006 Sammanställd av arbetsgruppen: Göran Ståhl Hans Gardfjell Anders Glimskär Åsa Hagner Sören

Läs mer

Naturtyper enligt Natura 2000 Områdets naturtyper (se tabell 1 och bilaga 1) konstaterades vid fältbesök 2002.

Naturtyper enligt Natura 2000 Områdets naturtyper (se tabell 1 och bilaga 1) konstaterades vid fältbesök 2002. 1(8) Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0430158 psci beslutat av Regeringen 2003-11. SCI fastställt av EU-kommissionen 2004-12. Bevarandeplan kungjord av Länsstyrelsen i Skåne län 2005-12-16. Kommun

Läs mer

Manual för uppföljning av betesmarker och slåtterängar i skyddade områden

Manual för uppföljning av betesmarker och slåtterängar i skyddade områden Projekt Dokumentnamn Beteckning Dnr U p p följ ni n g a v be v a ra n- demå l i s ky d da de om råden Ma nual för up p följ ni n g i be t e sma rke r och slåtterä n ga r i s k yd da de o mrå d e n Utfärdad

Läs mer

Bevarandeplan för. Klövberget (södra) SCI (Art- och habitatdirektivet) Mittpunktskoordinat: 1543249 / 6900148

Bevarandeplan för. Klövberget (södra) SCI (Art- och habitatdirektivet) Mittpunktskoordinat: 1543249 / 6900148 Dnr 511-8928-06 00-001-064 Bevarandeplan för Klövberget (södra) Upprättad: 2006-12-15 Namn: Klövberget (södra) Områdeskod: SE0630129 Områdestyp: SCI (Art- och habitatdirektivet) Area: 46 ha Skyddsform:

Läs mer

Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun

Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun På uppdrag av HB Arkitektbyrå Maj 2013 Uppdragstagare Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund Niklas.Franc@naturcentrum.se Tel. 0303-72 61 65 Fältarbete:

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Abborravan

Bevarandeplan för Natura 2000-området Abborravan 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Abborravan Foto: Lars Björkelid Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Abborravan, SE0810361 Kommun: Lycksele Skyddsstatus: Natura 2000:

Läs mer

Bevarandeplan. Guorte, Joesjö SE0810367

Bevarandeplan. Guorte, Joesjö SE0810367 Bevarandeplan Guorte, Joesjö SE0810367 Namn: Guorte, Joesjö Sitecode: SE0810367 Områdestyp: SAC Area: 480,0 ha Kommun: Storumans kommun Karta: Ekonomiska kartan 24E 6 7 i j Koordinat: 7285205 1442520 (RT

Läs mer

Restaureringsplan för Natura 2000- området på Utlängan, SE0410224, i Karlskrona kommun

Restaureringsplan för Natura 2000- området på Utlängan, SE0410224, i Karlskrona kommun 1(6) Restaureringsplan för Natura 2000- området på Utlängan, SE0410224, i Karlskrona kommun Restaureringsplan inom Life+ projektet GRACE för delområde Utlängan. Postadress: SE-371 86 KARLSKRONA Besöksadress:

Läs mer

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. MYLLRANDE VÅTMARKER ANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. Regeringen har

Läs mer

Bilaga 2 Artkatalog. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Bilaga 2 Artkatalog. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt. Bilaga 2 Artkatalog Inledning Här redovisas förekomsten av naturvårdsarter inom Tranås kommun och vilka naturvårdskategorier de tillhör. Utdrag ur analysportalen har gjorts från tidsperioden 2005 juni

Läs mer

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. MYLLRANDE VÅTMARKER ANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. Regeringen har

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.)

Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.) 1 (7) Enheten för naturvård Bromseby SE0110369 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.) Inledning Bevarandeplanen är det dokument

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Viggesbo

Bevarandeplan för Natura 2000-området Viggesbo 511-4607-05 t Viggesbo enligt 17 förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Områdeskod: SE0330245 Områdestyp/status: Området är antaget av regeringen enligt habitatdirektivet i januari

Läs mer

- med fokus på naturtyper och arter i EUs art- och habitatdirektiv

- med fokus på naturtyper och arter i EUs art- och habitatdirektiv Att övervaka biologisk mångfald i havsmiljö - med fokus på naturtyper och arter i EUs art- och habitatdirektiv Övervakning av biologisk mångfald i havsmiljö. Vad har SE, måste vi ha och vill vi ha? SE

Läs mer

Åtgärdsprogram (ÅGP) för hotade arter i Sverige 2009

Åtgärdsprogram (ÅGP) för hotade arter i Sverige 2009 Åtgärdsprogram (ÅGP) för hotade arter i Sverige 2009 Delmål i sju (7) miljökvalitetsmål (MKM) beslutade av riksdagen:. Levande sjöar och vattendrag (beslutat nov. 2001) Hav i balans samt levande kust och

Läs mer

Biotoper och arter i Göteborg ur ett nationellt och regionalt perspektiv. Jens-Henrik Kloth, Charlott Stenberg och Hjalmar Croneborg

Biotoper och arter i Göteborg ur ett nationellt och regionalt perspektiv. Jens-Henrik Kloth, Charlott Stenberg och Hjalmar Croneborg 15-03-30 Biotoper och arter i ur ett nationellt och regionalt perspektiv Förslag till ansvarsarter och ansvarsbiotoper för s kommun. Jens-Henrik Kloth, Charlott Stenberg och Hjalmar Croneborg Biotoper

Läs mer

Naturvårdsarbetet i Mark. Hösten 2011, Svante Brandin och Marie Nyberg

Naturvårdsarbetet i Mark. Hösten 2011, Svante Brandin och Marie Nyberg Naturvårdsarbetet i Mark Hösten 2011, Svante Brandin och Marie Nyberg Arbetsuppgifter Naturvården i Mark Habitatdirektivet Aktuella Naturvårdsprojekt Invasiva arter Reservat Guide till naturen Frågor Arbetsuppgifter

Läs mer

Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning

Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning Biotopkartering Syfte Biotopkartering är en väl beprövad metod för inventering och värdering av skyddsvärda naturmiljöer. Syftet är att med en rimlig arbetsinsats

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område

Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0 5201 61 Gus ta vs b er g- K o rpberge t 2005-08-15 Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0520161 Gustavsberg-Korpberget EU:s medlemsländer bygger upp ett sk. ekologiskt nätverk av naturområden som

Läs mer

Vad säger rödlistan om utvecklingen för skogens arter? Anders Dahlberg ArtDatabanken

Vad säger rödlistan om utvecklingen för skogens arter? Anders Dahlberg ArtDatabanken Vad säger rödlistan om utvecklingen för skogens arter? Anders Dahlberg ArtDatabanken Skilda världar Detta säger rödlistan om tillståndet i skogen ca 30 000 skogslevande arter i Sverige Inte bedömda ca

Läs mer

Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta.

Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta. Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta. Östra sträckningen Trekilen- Stocklunda Objekt-nr Biotoptyp Y- 1 Rikkärr 146 36 53 704 60 06 Våtmark av rikkärrskaraktär.

Läs mer

Bilaga 1 Samordning och finansiering, övervakning enligt ramdirektivet för vatten

Bilaga 1 Samordning och finansiering, övervakning enligt ramdirektivet för vatten Bilaga 1 Samordning och finansiering, övervakning enligt ramdirektivet för vatten Samordning och finansiering, övervakning enligt ramdirektivet för vatten Utgiven av: Ansvarig avd./enhet: Författare: Omslagsbild:

Läs mer

Information från Naturvårdsverket

Information från Naturvårdsverket Information från Naturvårdsverket Maano Aunapuu & Linda Svensson Sektionen för förvaltning av värdefull natur (Gfn) ÅGP vårträff 2013 Stockholm, 13-14 februari 2013 Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun Glänta i naturreservatet Hagestad där solen kan värma upp marken. Bilaga

Läs mer

Samverkan kring biologisk. mångfald i det nya landskapet

Samverkan kring biologisk. mångfald i det nya landskapet Samverkan kring biologisk Samverkan kring biologisk mångfald i det nya landskapet mångfald i det nya landskapet Infrastrukturens biotoper infrastrukturens biotoper Sofia Gylje Blank, Åtgärdsprogram för

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för SE0420232 Bjärekusten i Båstads kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för SE0420232 Bjärekusten i Båstads kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för SE0420232 Bjärekusten i Båstads kommun Martorn på Ängelbäcksstrand inom Bjärekustens naturreservat. Bilaga 1 Karta med Natura 2000 område Bjärekusten

Läs mer

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix 2013-11-28 1 Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix Andra remissomgången Badstränder på Halsön I förslaget är det 20 områden som föreslås ha utvidgat strandskydd. Inför översynen fanns det 106

Läs mer

Bild från områdets södra delområde som betas med inslag av uppluckrad grässvål med sandblottor. Foto: Johan Jansson, år 2013

Bild från områdets södra delområde som betas med inslag av uppluckrad grässvål med sandblottor. Foto: Johan Jansson, år 2013 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Skedeås (tidigare namn Skedemosse), SE0330104, Mörbylånga kommun, Kalmar län Bild från områdets södra delområde som betas

Läs mer

Restaureringsplan Värmlandsskärgården

Restaureringsplan Värmlandsskärgården RESTAURERINGSPLAN Datum 2016-02-12 Referens 512-255-2016 Sida 1(6) Restaureringsplan Värmlandsskärgården Natura 200-kod och namn: SE0610006 Värmlandsskärgården Projektområde: 3 Kommun: Grums kommun & Säffle

Läs mer

Översiktlig förvaltningsplan Natura 2000-områden på Åland

Översiktlig förvaltningsplan Natura 2000-områden på Åland Bilaga 2 S0315E71 Översiktlig förvaltningsplan Natura 2000-områden på Åland Fastställd den 22.12.2015 Innehåll Översiktlig förvaltningsplan Natura 2000-områden på Åland... 1 1. Förvaltningsplanens bakgrund

Läs mer

Min skog. Fastighet: LIDHEM 2:1, VIKEN 1:7 m.fl. Kommun: Vimmerby

Min skog. Fastighet: LIDHEM 2:1, VIKEN 1:7 m.fl. Kommun: Vimmerby Min skog Fastighet: LIDHEM 2:1, VIKEN 1:7 m.fl. Kommun: Vimmerby 1/16 2/16 3/16 Om det gröna kuvertet Ett grönt kuvert är en sammanställning av information ur myndigheternas register om en eller flera

Läs mer

Anna-Lena Axelsson. Anna-Lena Axelsson. Forest Landscape Change in Boreal Sweden 1850-2000 - a multi-scale approach. Historiska källmaterial

Anna-Lena Axelsson. Anna-Lena Axelsson. Forest Landscape Change in Boreal Sweden 1850-2000 - a multi-scale approach. Historiska källmaterial Anna-Lena Axelsson Anna-Lena Axelsson Forest Landscape Change in Boreal Sweden Forest 1850-2000 Landscape - a multi-scale Change in approach Boreal Sweden 1850-2000 - a multi-scale approach Historiska

Läs mer

Biogeografisk uppföljning - förslag till variabler, indikatorer och datainsamling för delsystem fjärilar

Biogeografisk uppföljning - förslag till variabler, indikatorer och datainsamling för delsystem fjärilar Biogeografisk uppföljning - förslag till variabler, indikatorer och datainsamling för delsystem fjärilar Ändringshistoria Datum Version Ändrad av Ändringar 2010-11-24 3.1 Lars Pettersson Sammanfogat och

Läs mer

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metodik och avgränsning... 3 Resultat... 4 Områden... 4 Arter... 4 Områdesredovisning... 5 Litteratur... 11 Framsidans

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken

Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken Fjällviol. Foto: Andreas Garpebring Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Rabnabäcken, SE0810426 Kommun: Sorsele Skyddsstatus:

Läs mer

Infrastrukturens biotoper. Tommy Lennartsson

Infrastrukturens biotoper. Tommy Lennartsson Infrastrukturens biotoper Tommy Lennartsson Infrastrukturens biotoper Referensgrupp Tommy Lennartsson, Roger Svensson, CBM Marie Johnsson, Martin Olgemar, Trv Anders Sjölund, Trv; J-O Helldin, CBM, Åsa

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Ersmarksberget

Bevarandeplan för Natura 2000-området Ersmarksberget 1(6) Bevarandeplan för Natura 2000-området Ersmarksberget Blåsippor. Foto: Andreas Garpebring Fastställd av Länsstyrelsen: 2017-03-24 Namn och områdeskod: Ersmarksberget, SE0810429 Kommun: Umeå Skyddsstatus:

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk Åkerbär. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Norra Petikträsk, SE0810422 Kommun: Norsjö

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Backåkra inom Natura 2000-området, SE Sandhammaren i Ystads kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Backåkra inom Natura 2000-området, SE Sandhammaren i Ystads kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Backåkra inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun Bilaga 1 Översiktskarta över Natura 2000-området Sandhammaren-Kåseberga

Läs mer

Praktiskt naturvårdsarbete i kommuner, länsstyrelser, skogsvårdsstyrelser och på konsultbasis diskuteras också.

Praktiskt naturvårdsarbete i kommuner, länsstyrelser, skogsvårdsstyrelser och på konsultbasis diskuteras också. Karl-Olof Bergman juli 2014 Linköpings universitet, avd för biologi Praktisk naturvård 15hp 140901-141031 Mål och syfte Kursens mål är att ge färdigheter i att kunna värdera natur med hög tillförlitlighet

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Böda backar

Bevarandeplan för Natura 2000-området Böda backar 511-738-05 t Böda backar enligt 17 förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Områdeskod: SE0330120 Områdestyp/status: Området är antaget av regeringen enligt habitatdirektivet i januari

Läs mer

Manual för uppföljning av skog i skyddade

Manual för uppföljning av skog i skyddade Projekt Dokumentnamn Beteckning Dnr Uppföljning av bevarandemål i skyddade områden Manual för uppföljning i skog UF- 09. NV-08152-11 Utfärdad av Fastställd av Utfärdad datum Status Olle Kellner Anna von

Läs mer

En samlande kraft. Landskapsstrategi för Jönköpings län

En samlande kraft. Landskapsstrategi för Jönköpings län En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län Syfte Syftet har varit att ta fram en strategi för hur biologisk mångfald och de ekosystemtjänster som mångfalden bidrar med, på landskapsnivå ska

Läs mer

SIS/TK 555, Naturvärdesinventering Svar på SIS-remiss 10803 avseende SS 199000

SIS/TK 555, Naturvärdesinventering Svar på SIS-remiss 10803 avseende SS 199000 SVARSBLANKETT SIS-remiss 10803 1(1) e-post: susanne.bjorkander@sis.se SIS Remissvar Susanne Björkander 118 80 STOCKHOLM SIS/TK 555, Naturvärdesinventering Svar på SIS-remiss 10803 avseende SS 199000 Senaste

Läs mer

Vid FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro

Vid FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 15(1) Daphne 13 Hur skyddar vi floran genom Natura 2000? HANS RYDBERG Vid FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992 undertecknade huvuddelen av världens stater en konvention om hållbar utveckling och med

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun 2016-10-20 Uppdragsnr: 16139 Status: Granskningshandling Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun Beställare Luleå kommun Daniel Rova Konsult Vatten

Läs mer

Bilaga 3 Naturinventering

Bilaga 3 Naturinventering GothiaVindAB Bilaga3Naturinventering Projekt:Fjällboheden Datum:201105 Utförare:MiljötjänstNordAB 2011 Naturvärdesinventering av terrester miljö vid Fjällboheden i Skellefteå kommun, Västerbottens län

Läs mer

Hur arbetar Havs- och vattenmyndigheten för Levande hav, sjöar och vattendrag?

Hur arbetar Havs- och vattenmyndigheten för Levande hav, sjöar och vattendrag? 2012-09-17 1 Hur arbetar Havs- och vattenmyndigheten för Levande hav, sjöar och vattendrag? Björn Risinger Vattenorganisationernas riksmöte 17 sept 2012 2012-09-17 2 Den nya myndigheten Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN Inledning Inför en planerad exploatering vid södra Törnskogen i Sollentuna kommun har Ekologigruppen AB genomfört en bedömning av områdets naturvärden.

Läs mer

Stränder som livsmiljö för djur, växter och svampar

Stränder som livsmiljö för djur, växter och svampar Rödlistan för hotade arter Stränder som livsmiljö för djur, växter och svampar Småvatten och småvattendrag SLU ArtDatabanken Ulf Bjelke 2015 03 26 Foto: Fredrik Jonsson Foto: Krister Hall

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa 2013 Bengt Oldhammer Innehåll Uppdrag 3 Metodik 3 Resultat 3 Referenser 7 Bilagor bilder och karta 8 Omslagsbild: Råtjärnen med

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Gotlands län

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Gotlands län 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-10-14 Ärendenr: NV-06582-15 Beslut om skyddsjakt efter

Läs mer

Min skog. Fastighet: FROSSARBO 1:1, FROSSARBO 1:2, SKUTTUNGE-HAGBY 3:2 m.fl. Kommun: Uppsala

Min skog. Fastighet: FROSSARBO 1:1, FROSSARBO 1:2, SKUTTUNGE-HAGBY 3:2 m.fl. Kommun: Uppsala Min skog Fastighet: FROSSARBO 1:1, FROSSARBO 1:2, SKUTTUNGE-HAGBY 3:2 m.fl. Kommun: Uppsala 1/14 2/14 3/14 Om det gröna kuvertet Ett grönt kuvert är en sammanställning av information ur myndigheternas

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område

Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0 5402 19 E ngelska p ar ke n 2005-09-15 Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0540219 Engelska parken EU:s medlemsländer bygger upp ett sk. ekologiskt nätverk av naturområden som kallas Natura 2000.

Läs mer

Natura 2000 och art- och habitatdirektivet aktuella frågor

Natura 2000 och art- och habitatdirektivet aktuella frågor Natura 2000 och art- och habitatdirektivet aktuella frågor Anna Lindhagen, Naturvårdsverket Sälen 10 september 2013-09-25 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 U p p l ä g g Bakgrund,

Läs mer

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO FRAMSIDA Landkvarn, naturreservatet Bredforsen.

Läs mer

Kommunalt ställningstagande

Kommunalt ställningstagande Tillkommande bebyggelse bör i första hand utnyttja ur produktionssynpunkt sämre marker eller marker mellan jord och skog. Alternativt kan bebyggelse lokaliseras till mindre skogsområden eller till kanten

Läs mer

YTTRANDE. Sammanfattning av synpunkter

YTTRANDE. Sammanfattning av synpunkter SLU.dha.2013.5.5.- 100 ArtDatabanken YTTRANDE 2013-12-06 Yttrande över remiss avseende redovisning av regeringsuppdraget marint områdesskydd inom regleringsbrevet för budgetåret 2013 avseende Havsoch vattenmyndigheten.

Läs mer

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Haparanda

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Haparanda 2 1 Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Haparanda Andra remissomgången Blockstrandäng och sandstrand på Seskarö I förslaget är det 20 områden som föreslås ha utvidgat strandskydd. Inför översynen

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Strömby

Bevarandeplan för Natura 2000-området Strömby t Strömby enligt 17 förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Områdeskod: SE0330185 Områdestyp/status: Området är antaget av regeringen enligt habitatdirektivet i januari år 2002 Areal:

Läs mer

Yttrande angående förslag till bildandet av Naturreservatet Södra Bjärekusten i Båstad kommun.

Yttrande angående förslag till bildandet av Naturreservatet Södra Bjärekusten i Båstad kommun. 2013-01- 08 Till Länsstyrelsen i Skåne Län Naturvårdsenheten 205 15 MALMÖ Yttrande angående förslag till bildandet av Naturreservatet Södra Bjärekusten i Båstad kommun. Naturskyddsenheten vid Länsstyrelsen

Läs mer

Biologisk mångfald vad, varför, vad kan vi göra i Järfälla? Jan Terstad, ArtDatabanken vid SLU

Biologisk mångfald vad, varför, vad kan vi göra i Järfälla? Jan Terstad, ArtDatabanken vid SLU Biologisk mångfald vad, varför, vad kan vi göra i Järfälla? Jan Terstad, vid SLU Vad gör? Samlar, lagrar och tillgängliggör data om Sveriges natur, mest arter men även naturtyper Svenska Artprojektet:

Läs mer

Teckenförklaring. JA: Miljökvalitetsmålet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020.

Teckenförklaring. JA: Miljökvalitetsmålet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020. Teckenförklaring Ja Nära JA: Miljökvalitetsmålet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020. NÄRA: Miljökvalitetsmålet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel

Läs mer

Manual för uppföljning av sanddyner och stränder i skyddade områden

Manual för uppföljning av sanddyner och stränder i skyddade områden Projekt Dokumentnamn Beteckning Dnr U p p följ ni n g a v be v a ra ndemå l i s k yd da de o mrå den Ma nual för up p följ ni n g a v sa n dd y ne r och strä n der i sk yd da d e o mrå den UF-0 3 Utfärdad

Läs mer

Förvaltningsplan Natura 2000

Förvaltningsplan Natura 2000 Bilaga 2 S0315E43 Förvaltningsplan Natura 2000 Natura 2000-område Natura 2000-kod Totalareal Naturreservaten Boxö och Länsmansgrundet FI1400021 samt FI1400011 Boxö 1 406 ha, varav 315 ha land och 1 091

Läs mer

Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014

Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014 2014-01-13 Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014 Inventering, bedömningar och rapportering är utförd av Marcus Arnesson, biolog på Ecocom AB Omslagsbild: Utfarten till Kungsportsvägen

Läs mer

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Version 1.00 Projekt 7365 Upprättad 2014-06-24 Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Sammanfattning I samband med att detaljplaneprogram för fastigheten Saltkällan 1:3 tas fram har en översiktlig

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område

Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0 540258 Kedums-Torpa 2005-08-15 Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0540258 Kedums-Torpa.lst.s EU:s medlemsländer bygger upp ett sk. ekologiskt nätverk av naturområden som kallas Natura 2000. Livsmiljöerna

Läs mer

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten Maj 2010 Information till prospekteringsföretag i Västerbotten OMRÅDEN SOM KRÄVER SÄRSKILD HÄNSYN Nationalparker Syftet med nationalparker är att bevara ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp.

Läs mer

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425)

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Värmdö kommun Stefan Eklund 2013-05-24 Figur 1 Tallticka RAPPORT Västra Ekedal 2013 Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Huvudkontor

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

ARTSKYDD I SAMHÄLLS- UTVECKLINGEN

ARTSKYDD I SAMHÄLLS- UTVECKLINGEN ARTSKYDD I SAMHÄLLS- UTVECKLINGEN Krister Mild Torunn Hofset Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-03-21 1 Varför är det viktigt med biologisk mångfald? Naturens eget värde Etiska,

Läs mer

Syftet med naturreservatet

Syftet med naturreservatet 1(8) Åsa Forsberg 010-2248752 asa.forsberg@lansstyrelsen.se Skötselplan för Arvaby naturreservat i Örebro kommun Kalkbarrskog. Foto: Tomas Gustavsson Skötselplanen upprättad 2016 av Åsa Forsberg. Fastställd

Läs mer