Arter och naturtyper tillståndet i Sverige Miljövervakningsdagarna i Dalarna, oktober 2013 Lena Tranvik, ArtDatabanken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arter och naturtyper tillståndet i Sverige 2013. Miljövervakningsdagarna i Dalarna, oktober 2013 Lena Tranvik, ArtDatabanken"

Transkript

1 Arter och naturtyper tillståndet i Sverige 2013 Miljövervakningsdagarna i Dalarna, oktober 2013 Lena Tranvik, ArtDatabanken

2 Rapportering enligt artikel 17 i art- och habitatdirektivet Vart sjätte år... skall medlemsstaterna utarbeta en rapport om genomförandet.... bedömning av... åtgärders effekt på bevarandestatusen hos livsmiljötyperna...och arterna...

3 Artikel 17 - bedömningar AREAL/ POPULATION UTBREDNING Referens -värde STRUKTURER, FUNKTIONER & TYPISKA ARTER/ LIVSMILJÖ = kvalitet FRAMTIDSUTSIKTER SAMLAD BEDÖMNING

4 Biogeografiska regioner 89 naturtyper 164 arter bedöms i 3 terrestra och 2 marina regioner Alpin Boreal Marin atlantisk Kontinental Marin baltisk

5 ArtDatabanken Sveriges Artikel 17 rapportering 2013 Skogar Hakan.Berglund Gräs- och sandmarker Anders.Jacobson Sötvatten och våtmarker Eddie.von Wachenfeldt Fjäll och substratmarker Wenche.Eide Kust och hav Mona.Naeslund Marina stränder Mora.Aronsson Projektledare Annika.Sohlman Limniska evertebrater Ulf.Bjelke Insekter Jonas.Sandström Fiskar Mikael.Svensson Mossor Tomas.Hallingbäck Kärlväxter Sebastian.Sundström Övriga ryggradsdjur Martin.Tjernberg

6 Underlag Vattenförvaltningsinfo - VISS Miljöövervakning trend/omdrev Nationell miljöövervakning av landskapet (NILS;THUF) Kalkeffektuppföljning -IKEU Riksskogstaxeringen (RIS) SMHI Äng- och bete inv. (TUVA-databasen) Natura2000-databasen Miljömålsuppföljningen Basinventering/NNK Regional miljöövervakning /gemensamma delprogram Elfiske/provfiske VMI - våtmarksinventeringen Klimatscenarier Jordbruksstatistik Exploateringsunderlag Rödlistan Torvtäktsinfo Landskapsfloror Recipientkontroll Floraväktarverksamheten LIFE-projekt (MOTH mfl) Äldre flygbilder, fotografier, kartor Riktade inventeringar ÅGP åtgärdsprogram för hotade arter/biotoper Pilotprojekt Palsmyrsövervakning Forskning Satellitbaserad övervakning Rapporter Fågeltaxering/ sträckfågelräkning Länsstyrelser Artportalen Referensgrupper Expertbedömningar

7 Resultat - naturtyper Okänd Dålig Otillräcklig Gynnsam Alpin Boreal Kont Marin

8 Resultat - arter Dålig Otillräcklig Gynnsam Alpin Boreal Kont Marin

9 Våtmarker förekomst (exempel) Högmossar Rikkärr/agkärr Aapamyr Palsmyr

10 Slåttermarker (exempel) 6510 Slåtterängar i låglandet 6520 Höglänta slåtterängar 6530 Lövängar Foto Magnus Martisson Utbredning = ok Arealen << referensvärde Kvalitet = dålig Framtidsutsikter = dålig Samlad bedömning = dålig Foto Magnus Martisson Utbredning << referensvärde Arealen << referensvärde Kvalitet = dålig Framtidsutsikter = dålig Samlad bedömning = dålig

11 Sand- och gräsmarker Utbredning Utbredning Areal Areal Kvalitet Strukturer och funktioner /Kvalitet Framtid Future prospects Samlad bedömning Overall assessment Sanddyner Foto Anders Jacobson Strandängar Foto Anders Jacobson Övr. gräsmarker Foto Anders Jacobson Fördyner (2110) Vita dyner (2120) Grå dyner (2130) Risdyner (2140) Sandvidedyner (2170) Trädklädda dyner (2180) Dynvåtmarker (2190) Rissandhedar (2320) Grässandhedar (2330) Salta strandängar (1330) Strandängar vid Östersjön (1630) Fukthedar (4010) Torra hedar (4030) Enbuskmarker (5130) Basiska berghällar (6110) Sandstäpp (6120) Kalkgräsmarker (6210) Stagg-gräsmarker (6230) Silikatgräsmarker (6270) Alvar (6280) Fuktängar (6410) Högörtängar (6430) Svämängar (6450) Slåtterängar i låglandet (6510) Höglänta slåtterängar (6520) Lövängar (6530) Karsthällmarker (8240) Trädklädd betesmark (9070) Reg BOR FV FV U1 U1 U1 CON FV FV U1 U1 U1 BOR FV U2- U2- U2- U2- CON FV U2+ U2+ U2+ U2+ BOR FV U2- U2- U2- U2- CON FV U2- U2- U2- U2- BOR FV FV FV FV FV CON FV U2 U2 U2 U2 BOR FV FV X X X CON FV FV X X X BOR FV FV U2- U2- U2- CON FV U2 U2- U2- U2- BOR FV U2 U2 - U2- U2- CON FV U2 U2- U2 U2 BOR U2 U2 U2 U2 U2 CON U2 U2 U2 U2 U2 BOR U2 U2 U2 U2 U2 CON U1 U2 U2 U2 U2 BOR FV U2 U1 U2 U2 CON FV U2 U1 U2 U2 BOR U2 U2 U1 U2 U2 CON FV U2 U1 U2 U2 BOR FV U2- U2- U2- U2- CON FV U2- U2- U2- U2- BOR FV U2- U2- U2- U2- CON FV U2- U2- U2- U2- BOR FV FV X X X CON FV FV X X X BOR FV U1 U2- U2- U2- CON FV FV FV FV FV BOR FV FV U2 U1+ U2+ CON FV U2 U2 U2+ U2+ ALP FV U2- U2- U2- U2- BOR FV U2- U2- U2- U2- CON FV U2- U2- U2- U2- ALP FV FV U2- U2- U2- BOR FV U2- U2- U2- U2- CON FV U2- U2- U2- U2- ALP FV U2- U2- U2- U2- BOR FV U2- U2- U2- U2- CON FV U2- U2- U2- U2- BOR FV U2- U2- U2- U2- CON FV FV FV FV FV ALP U2 U2- U2- U2- U2- BOR FV U2- U2- U2- U2- CON FV U2- U2- U2- U2- ALP FV FV FV FV FV BOR FV U2 X X U2 CON FV U2 X X U2 ALP U2 U2- U2- U2- U2- BOR U2 U2- U2- U2- U2- CON na na na na na BOR FV U2- U2- U2- U2- CON FV U2- U2- U2- U2- ALP FV U2- U2- U2- U2- BOR FV U2- U2- U2- U2- CON na na na na na BOR U2 U2- U2- U2- U2- CON U2 U2- U2- U2- U2- BOR FV FV FV U1- U1- CON FV FV FV FV FV ALP FV U2- U2- U2- U2- BOR U1 U2- U2- U2- U2- CON FV U2- U2- U2- U2-2013

12 Vedlevande evertebrater- gräsmark Art Biotop Reg Samlad bedömn Orsak ekoxe Hagmark Kont Brist på hävd Bor läderbagge Hagmark Kont - Brist på hävd Bor - större ekbock Hagmark Kont - Brist på hävd Bor - hålträdsklokrypare Hagmark Kont - Bor - Brist på hävd Foto Daniel Dolfe Foto Daniel Dolfe

13 Fjärilar - gräsmark Art Biotop Reg Samlad bedömn Orsak dårgräsfjäril Hagmark Bor - Brist på hävd mnemosynefjäril Hagmark Kont - Brist på hävd Bor Brist på hävd väddnätfjäril Fuktig gräsmark Kont Bor - Brist på hävd violett guldvinge Gräsmark Bor - Brist på hävd Alp x Brist på hävd svartfläckig blåvinge Torr gräsmark Kon - Brist på hävd Bor - Brist på hävd apollofjäril Torr gräsmark Bor - Brist på hävd Mnemosynefjäril Violett guldvinge Apollofjäril Foto Daniel Dolfe Foto Daniel Dolfe Foto Daniel Dolfe

14 Gräsmarker - något positivt? Stöd/ersättningar - bromsat förlusten av gräsmarker och nedläggningstakten Restaureringar (t ex LIFE-projekt) tydlig effekt Ökad kunskap och medvetenhet Förståelse av ersättningsbiotopers betydelse, t ex vägkanter och kraftledningsgator

15 Skogliga naturtyper Areal < referensvärdet Ref värde ca 20% av prod skogsmark Andel av skogsmarken som utgör naturtyp: alpin region (38%), boreal region (6%), kontinental region (3%) Trender: Minskade arealer av barr & triviallövsdominerade skogar Statistik över kalavverkning i alpin region Statistik över avverkning av nyckelbiotoper Ökade arealer av ädellövsdominerade skogar Statistik över ädellövträd & ädellövskogsarealer

16 Skog samlad bedömning Naturtyp Kod Alp Bor Kont Taiga 9010 U1- U2- U2X Nordlig ädellövskog 9020 U2+ U2X Landhöjningsskog 9030 U1X Fjällbjörkskog 9040 FV Näringsrik granskog 9050 U1- U2- Åsbarrskog 9060 U2- Lövsumpskog 9080 U2X U2X Näringsfattig bokskog 9110 U2+ U2X Näringsrik bokskog 9130 U2+ U2X Näringsrik ekskog 9160 U2+ U2X Ädellövskog i branter 9180 U2X U2X Näringsfattig ekskog 9190 U2+ U2X Skogsbevuxen myr 91D0 FV FV U1X Svämlövskog 91E0 FV U1X U2X Svämädellövskog 91F0 U2X U2X Kod Förklaring FV Gynnsam U1 Otillräcklig U2 Dålig + Positiv trend - Negativ trend X Trend okänt Foto Lena Tranvik

17 Fjärilar - skog Art Biotop Reg nordiskt jordfly Boreal skog Bor - Samlad bedömn Orsak Brist på kontinuitetskog Brist på kontinuitetskog Alp - brun gräsfjäril Ängar i skogslandskap Kon Brist på hävd Bor - Brist på hävd asknätfjäril Hävdad skog Bor - Brist på hävd

18 Vedlevande evertebrater - skog Art Biotop Reg Samlad bedömn Orsak cinnoberbagge aspskog Bor - Brist på störning aspbarkgnagare aspskog Bor - Brist på störning brokig aspmycelbagge blandskog Bor - Brist på död ved rödhalsad brunbagge boreal skog Bor - Brist på död ved smal skuggbagge tallskog Bor Brist på död ved större barkplattbagge granskog Bor - Brist på död ved slät tallkapuschongbagge brandfält Bor Brist på skogsbrand grov tallkapuschongbagge brandfält Bor + Brist på skogsbrand spetshörnad barkskinnbagge brandfält Bor + Brist på skogsbrand

19 Våtmarker samlad bedömning Naturtyp Kod Alp Bor Kont Högmosse 7110 U1 U2- Skadad högmosse 7120 U2 U2- Terrängtäckande myr 7130 FV Öppen myr 7140 FV U1- U1- Källor och källkärr 7160 FV U1- U2 Kalktuffkällor 7220 FV U1 U1 Rikkärr 7230 FV U1- U2- Aapamyr 7310 FV U1 Palsmyr 7320 U2- Foto Lena Tranvik

20 Kärlväxter (exempel) Gotlandsnunneört Guckusko BOR Bottenviksmalört Mellanlummer Ryssnarv Gotlandssippa Bättre data 2013 ger säkrare populationsskattningar

21 Kärlväxter försämringar 2013 Dvärglåsbräken (B) Flytsvalting (K) Hällebräcka (B) Ishavshästsvans (B) Sjönajas (K) (K) FV U2- FV U1- U1 U2- FV U1- U2 U2- U2 U2- ffa beroende på krympande populationer Strandlummer BOR FV U1- minskande population samt otillräcklig livsmiljökvalitet Foto Sebastian Sundbberg

22 Akvatiska naturtyper Underlag och bedömningsgrunder samordnas med vattenförvaltningen

23 Sötvatten samlad bedömning Naturtyp Kod Alp Bor Kont Näringsfattiga sjöar 3110 U1- U1- Ävjestrandssjöar 3130 FV U1- U1- Kransalgssjöar 3140 FV U1 U1 Näringsrika sjöar 3150 FV U1 U1 Myrsjöar 3160 FV FV FV Större vattendrag 3210 U1- U1- U1- Alpina vattendrag 3220 FV FV Mindre vattendrag 3260 U1- U1- U1- Foto Lars Tranvik

24 Kust & Utsjö- hårdbotten Rev (1170) Bubbelstrukturer (1180) Foto Mona Naeslund Foto D Kaasby Foto J Nicolaisen Region Utbredn Areal Str. & funkt. Framtid MAtl FV U1= U2= U2= U2= Total Region Utbredn. Areal Str. & funkt. Framtid Total MAtl FV U1 U2= U2= U2= MBal FV FV U1- U1- U1-

25 Kust- vikar med tröskel Smala Östersjövikar (1650) B Cederqvist Laguner (1150) P. Tarjoaa Region Utbredn Areal Str. & funkt. Framtid Total Mbal FV FV U2- U2- U2- Region Utbredn Areal Str. & funkt. Framtid MBal FV U1- U2- U2- U2- Total

26 Fjäll och branter Naturtyp Kod Alp Alpina rishedar 4060 FV Alpina videbuskmarker Alpina silikatgräsmarker Alpina kalkgräsmarker Alpina översilningskärr 4080 FV 6150 FV 6170 FV 7240 FV Silikatrasmarker 8110 FV Kalkrasmarker 8120 FV Kalkbranter 8210 FV Silikatbranter 8220 FV Foto Wenche Eide

27 Fjärilar - fjäll Art Biotop Samlad bedömning Orsak högnordisk blåvinge Fjäll Klimatförändringar dvärgpärlemorfjäril Fjäll Klimatförändringar fjällsilversmygare Fjäll Klimatförändringar

28 Glaciärer Region Utbredn Areal Str. & funkt. Framtid Samlad bedömning Alpin FV U2- U1- U2- U2- Foto Wenche Eide

29 Hur hitta informationen? Pressmeddelande och aktuella tabeller på NV s hemsida: Populärrapport kommer våren 2014 Databasen så småningom på Eionet Populärraporten från 2007 kan beställas eller laddas ned

Arter & naturtyper i habitatdirektivet bevarandestatus i Sverige 2013

Arter & naturtyper i habitatdirektivet bevarandestatus i Sverige 2013 Arter & naturtyper i habitatdirektivet bevarandestatus i Sverige ArtDatabanken 1 Arter & naturtyper i habitatdirektivet bevarandestatus i Sverige ArtDatabanken SLU Redaktör Wenche Eide Följande personer

Läs mer

SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15

SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15 SKRIVMALL 2014-06-26 Nr NV-01846-14 SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15 Miljökvalitetsmål: Levande skogar Datum: 20150114 Status (utkast eller slutlig): REMISSVERSION utkast Ansvarig

Läs mer

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV ANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer.

Läs mer

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och

Läs mer

FLORA- OCH FAUNAVÅRD 24 april 2013. GRÄNSLÖS NATURVÅRD med arten i fokus. Sammanfattningar

FLORA- OCH FAUNAVÅRD 24 april 2013. GRÄNSLÖS NATURVÅRD med arten i fokus. Sammanfattningar FLORA- OCH FAUNAVÅRD 24 april 2013 GRÄNSLÖS NATURVÅRD med arten i fokus Sammanfattningar Vad är problemet? Reflektion över naturvården idag. Perspektiv på bevarande av biologisk mångfald. Missar vi något?

Läs mer

Information från Naturvårdsverket

Information från Naturvårdsverket Information från Naturvårdsverket Maano Aunapuu & Linda Svensson Sektionen för förvaltning av värdefull natur (Gfn) ÅGP vårträff 2013 Stockholm, 13-14 februari 2013 Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

Strategi för formellt skydd av skog i Södermanlands län

Strategi för formellt skydd av skog i Södermanlands län ISSN 1400-0792 Nr 2006:7 Strategi för formellt skydd av skog i Södermanlands län Titel Kontaktperson Beställningsadress Strategi för formellt skydd av skog i Södermanlands län Cecilia Nygren, Länsstyrelsen

Läs mer

Värdefulla NATURMILJÖER. i Hallsbergs kommun

Värdefulla NATURMILJÖER. i Hallsbergs kommun Värdefulla NATURMILJÖER i Hallsbergs kommun 1 2 Värdefulla naturmiljöer i Hallsbergs kommun 3 Hallsbergs kommun 694 80 HALLSBERG Telefon (växel): 0582-68 50 00 Fax: 0582-68 50 02 Hemsida: www.hallsberg.se

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område. Ånnsjön SE0720282

Bevarandeplan för Natura 2000-område. Ånnsjön SE0720282 i åëëíóêéäëéå= g ãíä~åçë=ä å= k~íìêëâóçç Marie Hedman 063-14 63 40 Hanna Wallén 063-14 62 76 a~íìã Utkast den 14 februari -06 aåê=e~åöéë=îáç=ëâêáñíî ñäáåöf 511- -05 Bevarandeplan för Natura 2000-område

Läs mer

Fördjupad utvärdering av uppföljning av ängs- och betesmarker och småbiotoper via NILS

Fördjupad utvärdering av uppföljning av ängs- och betesmarker och småbiotoper via NILS SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Fördjupad utvärdering av uppföljning av ängs- och betesmarker och småbiotoper via NILS Åsa Eriksson, Åke Berg, Karl-Olof Bergman, Erik Cronvall, Anders Glimskär, Anna Hedström

Läs mer

Naturvårdsprogram. Del 3. Objektdel. remissversion 2015

Naturvårdsprogram. Del 3. Objektdel. remissversion 2015 Naturvårdsprogram Del 3. Objektdel remissversion 2015 2 Fotografierna på framsidan är tagna av Patrik Olofsson, Christer Neideman, Håkan Östberg och Katrine Svensson. 3 Del 3. Objektdel 2015-2020 4 Inledning

Läs mer

Ett rikt odlingslandskap

Ett rikt odlingslandskap Ett rikt odlingslandskap underlag för fördjupad utvärdering 2008 Rapport 2007:15 Foto: Mats Pettersson Ett rikt odlingslandskap underlag för fördjupad utvärdering 2008 Miljöenheten 2007-09-27 Referens

Läs mer

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Del 2: Åtgärder 2015-2019 Antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-16 Titel: Naturvårdsprogram för Boxholms kommun, Del 2: Åtgärder 2015-2019 Utgiven av: Miljökontoret,

Läs mer

1 Inledning 5. 2 Bakgrund 6

1 Inledning 5. 2 Bakgrund 6 Naturvårdsstrategi 2010 September 2009 godkände Miljö- och hälsoskyddsnämnden att en version av Eda kommuns naturvårdsstrategi sänds ut på remiss. Kommunfullmäktige beslutade att anta naturvårdsstrategin

Läs mer

NATURVÅRDSPROGRAM MJÖLBY KOMMUN PROGRAMDEL FÖR. Miljökontoret. Antagen av kommunfullmäktige 2001-06-12

NATURVÅRDSPROGRAM MJÖLBY KOMMUN PROGRAMDEL FÖR. Miljökontoret. Antagen av kommunfullmäktige 2001-06-12 NATURVÅRDSPROGRAM FÖR MJÖLBY KOMMUN PROGRAMDEL Antagen av kommunfullmäktige 2001-06-12 Miljökontoret Förord Naturen i Mjölby kommun är mycket rik och omväxlande, med både skogsbygd, övergångsbygd och slättbygd.

Läs mer

Kustprojekt Åhus-Juleboda

Kustprojekt Åhus-Juleboda Högskolan Kristianstad Landskapsvetarprogrammet Lv02 VT 2005 Kustprojekt Åhus-Juleboda Mikael Bengtsson Martin Hedman Martin Persson Lisa Ragnarsson Pär Ragvald Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Inledning

Läs mer

SÖTVATTENSSTRÄNDER SOM LIVSMILJÖ

SÖTVATTENSSTRÄNDER SOM LIVSMILJÖ ArtDatabanken Rapporterar 15 SÖTVATTENSSTRÄNDER SOM LIVSMILJÖ rödlistade arter, biologisk mångfald och naturvård Ulf Bjelke (red.) Redaktörer Ulf Bjelke och Sebastian Sundberg Huvudansvarig för respektive

Läs mer

Svensk standard för naturvärdesinventering NVI

Svensk standard för naturvärdesinventering NVI Svensk standard för sinventering NVI Lättare att upphandla Lättare att granska Lättare att jämföra Lättare att sammanställa Bättre naturvård Vilka är med och tar fram standarden? Trafikverket har initierat

Läs mer

Fåglar. Revision av nationell miljöövervakning

Fåglar. Revision av nationell miljöövervakning Fåglar Revision av nationell miljöövervakning rapport 6493 mars 2012 Fåglar revision av nationell miljöövervakning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post:

Läs mer

Naturvårdsprogram. Programdel

Naturvårdsprogram. Programdel Naturvårdsprogram Programdel Eslöv 2007 Naturvårdsprogram Eslövs kommun Innehåll och produktion: Miljö och samhällsbyggnad, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Omslagsfoto: Håkan Sandbring (samt foton

Läs mer

Aktionsplan för biologisk mångfald

Aktionsplan för biologisk mångfald Aktionsplan för biologisk mångfald Uppföljning 1997-2007 Projektansvarig: Magnus Bergström och Monica Pettersson Författare: Jessica Eisenring Omslag: Bertil Kumlien Tryck: Affärstryckeriet 2008 Ledningskontoret

Läs mer

SKÖTSELPLAN FÖR STRANDBADSKOGEN

SKÖTSELPLAN FÖR STRANDBADSKOGEN SKÖTSELPLAN FÖR STRANDBADSKOGEN INNEHÅLL BESKRIVNINGSDEL... 3 1. SYFTE... 3 2. ÖVERSIKTSKARTA OCH ADMINISTRATIVA DATA... 3 3. HISTORISK, NUVARANDE OCH FRAMTIDA MARK- OCH VATTENANVÄNDNING... 4 3.1 Berggrund,

Läs mer

VÄRDS j. 2015-03-27 Ärendenr: NV-00482-14. Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm

VÄRDS j. 2015-03-27 Ärendenr: NV-00482-14. Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm 1(14) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VÄRDS j VERKET' 2015-03-27 Ärendenr: NV-00482-14 Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Hemställan om utpekande av nya Natura 2000-områden

Läs mer

Markbygden Luftledning Etapp 2

Markbygden Luftledning Etapp 2 Markbygden Luftledning Etapp 2 Utredning om arter som omfattas av Artskyddsförordningen, förekomst och påverkan Enetjärn Natur AB på uppdrag av Markbygden Net Väst AB Version 2015-03-20 Utredare Enetjärn

Läs mer

Jordbruksmark. - revision av nationell miljöövervakning

Jordbruksmark. - revision av nationell miljöövervakning Jordbruksmark - revision av nationell miljöövervakning rapport 5824 april 2008 Jordbruksmark Revision av nationell miljöövervakning 2008 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

2006-10-25. Naturvårdsprogram för Landskrona kommun

2006-10-25. Naturvårdsprogram för Landskrona kommun 2006-10-25 Naturvårdsprogram för Landskrona kommun 2 Innehållsförteckning 1. Naturvårdsprogram... 6 1.1. Syfte och användningsområde... 6 1.2. Naturvårdsprogrammets förhållande till annat miljöarbete...

Läs mer

Förkortningar arter/miljöer: Översiktlig landskapsekologisk analys -ölea

Förkortningar arter/miljöer: Översiktlig landskapsekologisk analys -ölea Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Uppdraget 3. Vad händer i Svartedalen? 4. Framtida nationalpark 5. Landskapsekologisk analys 6. Analysområde 7. Utgångskarta 8. Övergripande intressen 9. Friluftsliv

Läs mer

Naturvårdsprogram, allmän del

Naturvårdsprogram, allmän del 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Antal inpendlare Hultsfred Västervik Kinda Eksjö Oskarshamn Linköping Kalmar Statistik Lokal utvecklings- och översiktsplan 2007 Fotograf: Per Lindegård, Länsstyrelesen

Läs mer

Odlingslandskapet i Roslagen

Odlingslandskapet i Roslagen Svenska IALE i samarbete med Norrtälje kommun Odlingslandskapet i Roslagen Rapport från konferensen 4-5 oktober 2006 På omslagets bakgrund visas ett utsnitt av den militära positionskartan över Björnöpasset

Läs mer

Ekoparksplan. Naakajärvi

Ekoparksplan. Naakajärvi Ekoparksplan Naakajärvi Förord Sveaskog har i sin miljöpolicy bestämt att 20 procent av den produktiva skogsmarken ska användas till naturhänsyn och naturskydd. Nivån bygger på den bedömning av behov som

Läs mer