Administrativa föreskrifter Handling 9.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Administrativa föreskrifter Handling 9.2"

Transkript

1 FIBER OCH AVLOPP EKONOMISK FÖRENING Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber NORRA HÄRENE, HOVBY & KARTÅSEN LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Administrativa föreskrifter Handling 9.2

2 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ALLMÄN ORIENTERING Beställare Norra Härene, Hovby & Kartåsen Fiber och Avlopp Ekonomisk Förening c/o Viktoria Lundborg Norra Härene Bronäs Säteri Lidköping E-post: eller Hemsida: Organisationsnummer: Som delentreprenad ska i offerten ingå: 1. Tomrör för stamledning till kommunikationsnät. Beställare är Lidköpings Bredband AB. 2. Vattenledning för förstärkning av befintligt nät. Beställare är Härene Hovby Vattenförening. AFA.121 AFA.122 AFA.13 AFA.151 Beställarens ombud under anbudstiden Om presumtiv/intresserad anbudslämnare vid mottagandet av detta förfrågningsunderlag anser att underlaget är otydligt eller oklart i någon del, skall denne för att undanröja de frågeställningar som råder snarast möjligt, dock senast 10 dagar före anbudstidens utgång, kontakta nedanstående kontaktperson. ALP Markteknik AB, Box 30, Götene Kontaktperson: Per Anderson Tfn: E-post: Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet Leverantören ska förvissa sig om alla förutsättningar som kan påverka anbud, omfattning och anbudspris. Här innefattas även omfattning och art av hinder, arbetsmiljöförhållanden o dyl. Anbudsgivaren besöker arbetsstället efter överenskommelse med: Viktoria Lundborg Skofteby/Bronäsområdet, tfn Roger Boström Hovbyområdet, tfn Gunnar Andersson Kartåsenområdet, tfn Peter Ingemarsson Häreneområdet, tfn Projektörer ALP Markteknik AB, Box 30, Götene. Kontaktperson: Per Anderson Tfn: E-post: Nätägare va Ledningar i anslutningspunkter samt överföringsledning från Norra Härene: Lidköpings kommun 2

3 Teknisk service Vatten Avlopp Lidköping Kontaktperson: Jan Kristoffersson. Tfn: , mobil: Vattenledningar i Kartåsenområdet: Kartåsens Vattenförening. Kontaktperson: Gunnar Andersson, tfn Vattenledningar i N Härene Hovby: Härene Hovby vattenförening. Kontaktperson: Roger Boström Vattenledningar i Bronäs Skoftebyområdet: Kontaktperson: Viktoria Lundborg, tfn AFA.155 Nätägare el Lidköpings Elnät AB Kontaktperson: Lars-Göran Färdig, tfn: Vattenfall Telefon: AFA.156 Nätägare kommunikationsnät Eltel Networks AB. Tfn: , kabelutsättning och nyförläggning. TeliaSonera AB, Tfn: , övriga frågor. Lidköpings Bredband Kontaktperson: Mattias Gustafsson, tfn E-post: AFA.16 Myndigheter, offentliga verk, förvaltningar m fl Trafikverket är väghållare för väg 2601, 2602, 2610 och Telefonnummer för kontakt är Här nås även driftentreprenören som är Skanska. För vägar inom Kartåsen är Kartåsens Vägförening väghållare. Kontaktperson: Claes Gustafsson tfn För vägar vid Skofteby, Skofteby Skuggan vägsamfällighet. Kontaktperson: Ingemar Lundborg, tfn Jon Nilsgårdens Vägsamfällighet. Kontaktperson Fredrik Weihard, tfn Vägar vid Labäck. Kontaktperson Per Holmqvist, tfn För Härene Bastlunda Hovby Vägsamfällighet. Kontaktperson: Ingemar Lundborg, tfn För vägar vid Hovby Kyrka, kontaktperson Lars Olsson, tfn I samband med entreprenadstart för respektive etapp ska vägägarfrågan lyftas. För framfartsvägar, åkervägar osv är respektive markägare ansvarig. 3

4 AFA.21 AFA.22 AFA.3 Översiktlig information om objektet Objektet avser anläggning av avloppsledningar med tillhörande pumpstationer, tomrör för fiber, komplettering av befintligt vattenledningsnät mm i området Norra Härene, Hovby & Kartåsen m fl. I området finns befintliga vattenföreningar som till stor del har samma anslutande som planerad utbyggnad. Objektets läge Objektet är beläget i Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Förkortningar B = Beställare E = Entreprenör AF = Administrativa Föreskrifter 4

5 AFB AFB.11 AFB.12 AFB.13 AFB.21 AFB.22 AFB.23 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Upphandlingsförfarande Upphandling sker som förenklad upphandling. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Upphandling sker under förutsättning att erforderliga upphandlingsbeslut tas av beställarna. För förstärkning av vattenledningar sker upphandling under förutsättning att respektive vattenförening tar beslut om utbyggnad. För samförläggning av elkabel sker upphandling under förutsättning att Lidköpings Elnät tar beslut om ombyggnad. Entreprenadform Totalentreprenad. Ersättningsform Fast pris utan indexreglering. Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Beställaren tillhandahåller förfrågningsunderlaget i digital form. Handling skickas ut via e-post till presumtiva anbudsgivare. Handlingar kan beställas hos projektören enligt AFA.13. De finns även offentliggjorda på B s hemsida. Observera att egen utskrivning av ritningar kan bli icke skalenliga. Ett exemplar i pappersform kan erhållas till självkostnadspris, kontakta då projektören enligt AFA.13. Förteckning över förfrågningsunderlag et består av följande handlingar: 03 ABT 06 (bifogas ej) 06 Särskilda mät- och ersättningsregler: MER Anläggning 07 (bifogas ej) Anbudsinbjudan daterad Administrativa föreskrifter daterade Beskrivning daterad Ritningar enligt ritningsförteckning daterad Övriga handlingar 13.1 Tim- och á-prislista daterad Anbudsformulär 13.3 Arbetsmiljöplan daterad Mängdförteckning daterad Befintliga el- och teleledningar (bifogas ej) 13.7 EBR KJ 4:09, Utdrag Kompletterande förfrågningsunderlag Om förfrågningsunderlaget skulle behöva kompletteras eller förtydligas med anledning av frågor ställda till beställarens ombud, kommer skriftligt meddelande att skickas till samtliga adresser dit anbudsförfrågan sänts. Det är upp till presumtiv/intresserad anbudslämnare att se till att beställarens ombud har korrekta kontaktuppgifter i ett sådant fall. Komplettering och förtydligande kommer även att offentliggöras på B s hemsida. Endast skriftlig kompletterande uppgift lämnad av beställarens ombud under anbudstiden är bindande för både beställaren och anbudsgivaren. 5

6 AFB.25 AFB.31 Förhållande på platsen Anbudsgivaren förutsätts att genom egna undersökningar på platsen ha skaffat sig närmare kännedom om arbetsförhållanden, terrängens beskaffenhet, framkomstmöjligheter och andra omständigheter som kan inverka på anbudsräkning. Anbuds form och innehåll Anbudet skall avges i enlighet med i förfrågningsunderlaget angivna förutsättningar och skall uppta alla kostnader för samtliga arbeten och leveranser/material som krävs för ett komplett färdigställande. Anbudssumma ska anges, den skall vara utan indexreglering. Anbudssumma ska uppdelas i enlighet med anbudsformuläret (handling 13.2). Prissatt tim- och á-prislista med fiktiva mängder inklusive á-prislista med reglerbara mängder (handling 13.1) ska lämnas som bilaga till anbudet. Anbudet skall avges exklusive mervärdesskatt. I anbud skall anges att hänsyn tagits till eventuella tilläggsskrivelser nr och datum. Kopia av F-skattsedel skall bifogas anbud. Uppgift om anbudsgivarens företagsform, län där företaget har sitt säte samt person eller organisationsnummer ska lämnas, jämför med AFB.51. I anbudet ska översiktlig redovisning av företagets kvalitets- och miljösystem ske. Reservationer, förutsättningar o dyl. skall vara preciserade och prissatta för att gälla. Ej prissatt reservation innebär att anbudet är att anse som ofullständigt, därmed kan det komma att förkastas. Anbud skall innehålla namnuppgift på E:s ombud inklusive e-postadress som ska användas vid kontakter i upphandlingsskedet. Projektorganisation skall beskrivas med namn på arbetsledare/platschef som kommer att engageras i uppdraget. Dokumentation samt minst tre referenser med kontaktpersoner skall bifogas som utvisar att erfarenhet, kompetens och resurser finns hos anbudsgivaren samt hos ansvarig arbetsledare för att utföra uppdraget. Observera att Anbudet skall vara skriftligt. Anbudet skall lämnas i tillslutet kuvert eller omslag. Anbudet skall undertecknas av behörig person. Anbudet skall vara skrivet på det svenska språket. All kommunikation under anbudsperioden skall ske på det svenska språket. AFB.311 Huvudanbud Med huvudanbud avses anbud helt enligt förfrågningsunderlaget. Där i tekniska beskrivningar eller på ritningar uttrycket Fabrikat A (namngiven vara), eller likvärdigt använts innebär detta att den namngivna varan är huvudanbud. 6

7 AFB.312 AFB.313 AFB.32 AFB.33 AFB.34 Sidoanbud Alternativa utföranden prövas endast om det är prissatt samt om huvudanbud lämnats. Alternativa utföranden ska redovisas så att jämförelse kan ske med huvudanbudet. Kompletteringar till anbud På anfordran skall inom 5 arbetsdagar följande uppgifter lämnas: Tidplan med deltider och kritiska aktiviteter angivna. Planerad leverantör av pumpsystem. Samt översiktlig beskrivning av tryckavloppssystemet. Förslag till serviceavtal för pumpstationer eller kontaktuppgifter hos leverantör/servicefirma för avtalsoffert. Namngiven byggarbetsmiljösamordnare för utförande skedet (BAS-U) anges. Namnuppgift på E:s kvalitetsansvarig och miljöansvarig. Anbudsgivaren skall redovisa hur den arbetar med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Bifoga eventuella certifieringar samt eventuella egna KMA-system/policy för utvärdering. Anbudsgivaren ska ange eventuella underentreprenörer samt i vilken omfattning underentreprenörer kommer att utnyttjas. Anbudsgivaren ska redovisa totalentreprenadens projekteringsorganisation. Dokumentation samt minst tre referenser med kontaktpersoner skall bifogas som utvisar att erfarenhet, kompetens och resurser finns hos projektören. Anbudstidens utgång Anbudet skall vara beställaren tillhanda vid datum enligt anbudsinbjudan. Anbud som inkommer efter den angivna dagen kommer inte att utvärderas. Anbuds giltighetstid Anbudsgivare skall vara bunden av sitt anbud i tre månader från anbudsdagen. Adressering Anbud adresseras till: Norra Härene, Hovby & Kartåsen Fiber och Avlopp Ekonomisk Förening c/o Viktoria Lundborg Norra Härene Bronäs Säteri Lidköping Anbudet och kuvertet/omslaget märks med: Anbud Fiber och Avlopp AFB.4 AFB.51 Anbudsöppning Anbud kommer att brytas vid sluten anbudsöppning snarast efter tiden för anbudsräkningens utgång. Prövning av anbudsgivare Där B eller dennes ombud enligt AFA.121 så bedömer erforderligt, görs förutom sedvanlig kreditkontroll, kontroll av anbudsgivare med hänsyn till vilket slag av skattsedeln anbudsgivare har samt om denne; är registrerad i arbetsgivarregistret lämnat uppbördsdeklaration lämnat arbetsgivaravgift är registrerad hos Riksförsäkringsverket har angivet registreringsnummer som mervärdesskattskyldighet 7

8 har tecknat arbetsmarknadsförsäkring för de anställda har eventuella restförda oreglerade skatter har F-skattebevis Anbud från anbudsgivare som uppfyller ovanstående går vidare för prövning av anbud enligt punkt AFB.52. AFB.52 Värderingsgrunder vid prövning av anbud De anbudsgivare som klarat utvärderingsfasen värderas med hänsyn till: Anbudssumma i enlighet med anbudsformuläret. Anbudsgivarens dokumenterade erfarenhet, kompetens och resurser. Utformning av pumpsystem. Anbudsgivarens kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Anbudsgivaren skall ha dokumenterad erfarenhet, kompetens och resurser inom området. Entreprenören, tilltänkt arbetsledare och projektör skall ha genomfört liknande uppdrag. Som bevis på detta skall uppgift om uppdragsgivare inklusive kontaktperson, tidpunkt, omfattning och uppdragets karaktär bifogas anbudet, avser dels entreprenören och ansvarig arbetsledare, dels projektören, tre referenser per kategori. Beställaren kommer att kontakta de angivna referenserna för att utvärdera anbudsgivarens tekniska förmåga och kapacitet. Andra referenser än de som anbudslämnaren uppger kan komma att kontaktas. För att referensen ska godkännas ska arbetet som utförts motsvara rubricerat arbete, ungefärlig omfattning och typ. Planerad leverantör av pumpsystem ska redovisas inklusive översiktlig beskrivning av tryckavloppssystemet. Förslaget utvärderas med hänsyn till driftsäkerhet, referenser, systemuppbyggnad, tydlighet, serviceupplägg o d. Troligen kommer genomgång med leverantör och projektör att krävas i upphandlingsskedet. Anbudsgivaren skall redovisa hur den arbetar med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Bifoga eventuella certifieringar samt eventuella egna KMA-system/policy för utvärdering. Anbudsgivare ska ha ett utarbetat system för arbete med dessa frågor för att gå vidare för prövning av anbud enligt punkt AFB.52. Certifiering, KM-ledningssystem i enlighet med ISO 9001 och eller motsvarande är exempel. För arbetsmiljöfrågor ska angivna BAS-P och BAS-U ha erfarenhet och utbildning inom respektive del och uppfylla kraven enligt AFS 1999:3. AFB.53 Meddelande om beslut vid prövning av anbud Samtliga anbudsgivare kommer att skriftligen underrättas om resultatet av anbudsprövning genom ett tilldelningsbeslut. 8

9 AFD AFC.1 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, ABT 06. Omfattning Objektet avser anläggning av avloppsledningar inklusive tillhörande pumpstationer samt anläggning av tomrör för fiber. I området finns befintliga vattenföreningar som till stor del har samma anslutningar som planerad utbyggnad. Omfattning ca 48 km schakt för VA och fiberrör. Ledningar ska dras fram till ca 120 st anslutande. Inklusive vägkorsningar, bäckkorsningar, förläggning i åkermark, naturmark mm. Ledningsarbete på tomtmark eller indragning av fiberkabel ingår inte i entreprenaden. Komplettering av befintligt vattenledningsnät mm i området Norra Härene, Hovby & Kartåsen mm ingår under förutsättning att ledningsägarna tar beslut om utbyggnad. Under förutsättning att Lidköpings Elnät tar erforderliga beslut kommer även förläggning av elledningar att ingå i entreprenaden. AFD.11 Kontraktshandlingar Skriftlig beställningsskrivelse skall upprättas och undertecknas av parterna. Detta gäller som bindande avtal. Föreskrifter som avviker från ABT 06 ska för att gälla intas i kontraktet. AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 Ändring av ABT 06 kap 1 3 enligt AFD.11. Ändring av ABT 06 kap 2 2 enligt AFD.242. Ändring av ABT 06 kap 5 13 Försäkringar enligt AFD.54. Ändring av ABT 06 kap 6 3 Ekonomi enligt AFD.6. Tillägg till ABT 06 kap 8 1 medbestämmandelagen enligt AFD.179. Ändring av ABT 06 kap 9 1 enligt AFD.9. AFD.121 Arbetsområdets gränser Arbetsområdets är inte angivet på ritningarna. Generellt gäller att E disponerar ett åtta m brett område för ledningsläggning upplag osv, begränsning av fastighetsgräns, vägområdesgräns, åkergräns osv enligt de principsträckningar som redovisas i handlingarna. Entreprenadarbetena skall utföras så att minsta möjliga intrång sker. Särskilt gäller detta mot privat tomtmark. Övriga i handlingen angivna restriktioner, t ex avseende framkomlighet, bevarande av träd mm gäller. Intrång på mark utanför arbetsområdet t ex för upplag skall först godkännas av markägaren och B. Återställning sker i samråd med markägaren och B. Fyllning på tomtmark får utföras först efter överenskommelse med B. AFD.122 Syn före påbörjande av arbete Syn ska förrättas inom arbetsområdet före igångsättning av arbete. Vid syn dokumenteras väsentliga befintliga förhållanden som kan påverka arbetena bl a skydd av träd, vegetation, stolpar, staket m m. Syn utförs när E bestämt sträckning och fått den godkänd av B. Beställaren utverkar tillstånd från ägare av berört område för tillträde vid syn. Beställaren bekostar och kallar till syn samt upprättar protokoll/dokumentation. Iakttagelser från syn fotodokumenteras samt textdokumenteras som komplettering. 9

10 AFD.13 Förutsättningar Sträckning är i huvudsak föreslagen på fastigheter som tillhör blivande anslutande, där har marktillgång säkrats. Övriga föreslagna sträckningar är på annans mark som också accepterats. Önskar E förändra sträckning måste alla förändringar från förfrågningsunderlaget godkännas av fastighetsägarna innan sträckning godkänns. B svarar för markägarkontakter. Det åligger entreprenören att samordna med samtliga fastighetsägare och verksamhetsutövare inom de aktuella områdena så att överenskommelser avseende entreprenörens transporter, schaktningsarbeten, massupplag mm kan upprättas, så att stopp i viktiga leveranser mm kan undvikas. Entreprenören svarar för kontakt med verksamhetsutövare och fastighetsägare samt upprättar förslag till överenskommelser. AFD.131 AFD.132 AFD.133 AFD.135 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Entreprenören skall utan ersättning eller tidsförlängning acceptera att B och dennes nyttjare under entreprenadtiden utför sidoentreprenader enligt nedan: Anslutningsarbeten mot befintliga anläggningar hos respektive anslutande. Indragning av fiber i huvudstam av Lidköpings Bredband AB. Förläggning, skarvning osv av elkabel i samförläggning med övriga ledningar, utförs av Lidköpings Elnät. Arbeten med befintligt telenät som berörs av entreprenaden. Arbetstider Arbete får ej bedrivas efter kl eller före eller på lördagar och söndagar utan tillstånd. Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet E skall samråda och bedriva sina arbeten så att befintliga verksamheter ej hindras eller störs. Fastigheter och verksamheter ska ha tillgänglighet under hela entreprenadtiden. Om tillfällig avstängning, max en arbetsdag, är nödvändig är den bara aktuell efter godkännande av B och berörd verksamhet/fastighetsägare. Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik Arbeten kommer att ske inom vägområde för allmänna, samfällda och enskilda vägar. Arbetet kommer att ske med befintlig trafik. Biltrafik ska hela tiden kunna gå via arbetsområdet enkelriktad trafik kan accepteras, filbredd min 3,5 m. E upprättar trafikanordningsplan som skall godkännas av B och väghållare. Planen skall innehålla planering för trafikomläggningar, nödvändiga trafikanordningar, erforderliga tillfälliga vägar, skyddsanordningar samt avspärrningar och dess placering samt uppgifter om ansvarig arbetsledare och skyltansvarig. Dessutom ska anges preliminära tider för avstängning av vägsträckor. E äger rätt att för transporter utnyttja allmänna, samfällda och enskilda vägar inom arbetsområdet. Efter arbetets färdigställande skall transportvägar samt mark för provisoriska vägar återställas i ursprungligt skick. AFD.142 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg Schakter får inte lämnas utan skydd, avstängningar skall anordnas. 10

11 AFD.151 AFD.153 AFD.163 Beställarens informationsansvarige Beställarens ansvarige för kontakter med massmedia är beställarens ombud. Information till fastighetsägare, boende m fl E skall medverka vid möten med fastighetsägare och övriga berörda. E ska informera fastighetsägare i samråd med B, vid schakt, vägarbete och dylikt som påverkar fastigheten. E ska informera respektive fastighetsägare innan arbeten på fastigheten ska påbörjas och när de avslutats. Samråd om brunnars/betäckningars placering och höjd ska ske med fastighetsägare och B. Överenskommelser m m Om överenskommelse träffas mellan E och markägare o d skall B underrättas om detta. Före slutbesiktningen skall E intyga att parternas mellanhavande reglerats. E ska själv träffa överenskommelse avseende sidotag, upplagsplatser och transport-vägar. AFD.171 Anmälningar till myndigheter Erforderliga anmälningar till berörda myndigheter görs av E i samråd med B. B utför anmälan om samråd enligt miljöbalken till Länsstyrelsen, deras krav påverkar slutlig utformning av projektet och kan kräva anpassningar. E upprättar trafikanordningsplan som skall godkännas av B och väghållare. E söker tillstånd för tryckning under allmänna vägar hos Trafikverket. E söker tillstånd för avgrävning av enskilda vägar, vägföreningsvägar, samfällda vägar o d hos respektive vägägare. B har generell överenskommelse med vägägarna om att avgrävning accepteras. Samtliga tillstånd för hantering av överskottsmassor införskaffas av entreprenören. E ska i god tid skriftligen underrätta väghållaren, kollektivtrafiken, polis, brandkår, markägare samt kabel- och ledningsägare innan arbete som berör dessa påbörjas. AFD.172 Anmälningar till beställaren Det åligger E att i god tid före arbetenas påbörjande klargöra den exakta omfattningen och läget av ledningar och kablar genom kontakt med resp. ledningsägare. Kablar och ledningar ej markerade på ritning eller utsatta på marken som påträffas av E skall omgående inrapporteras till beställaren. Till beställaren skall meddelas: Namn och telefonnummer till arbetsledare. Inskränkningar och begränsningar vad gäller framkomlighet. Tidpunkt då vägmärken enligt tillfällig trafikföreskrift enligt VTK uppsätts resp. nedtages. AFD.179 Föreskrifter i anslutning till medbestämmandelagen Med tillägg till ABT 06 föreskrivs att entreprenadföretaget inte får vidta åtgärd som kan antas åsidosätta lag eller kollektivavtal för arbetet eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget inom den bransch som entreprenaden avser. Företaget skall kräva samma utfästelse av den som företaget kan komma att anlita som underentreprenör. Med tillägg till ABT 06 kap 8 1 föreskrivs att B har rätt att häva avtalet avseende icke fullgjord del av entreprenaden om inte E fullgör sina skyldigheter enligt ovan. E är därvid skyldig att ersätta den skada hävningen orsakat B. 11

12 AFD.21 Kvalitetsangivelser Tillägg till AMA-text, första stycket: Det tillkommer B ensam att avgöra likvärdigheten. Om E önskar utbyta visst föreskrivet material mot likvärdigt, åligger det honom att införskaffa alla de uppgifter som fordras för att B skall kunna bedöma om utförande eller vara är likvärdig. Endast efter B:s skriftliga meddelande eller genom byggmötesprotokoll äger E rätt att byta föreskrivna material. Om utbyte av föreskriven vara eller fabrikat mot likvärdigt föranleder ändring eller komplettering av handlingar m m svarar E för uppkomna kostnader. Materialval ska följa beskrivningen. AFD.2211 AFD.2212 AFD.2221 AFD.2222 AFD.2232 AFD.2233 AFD.224 AFD.23 Beställarens kvalitetsansvarige Meddelas vid startmöte. Entreprenörens kvalitetsansvarige E skall ange vem som är kvalitetsansvarig. Uppgift ska redovisas i anbudet. Beställarens miljöansvarige Meddelas vid startmöte. Entreprenörens miljöansvarige E skall ange vem som är miljöansvarig. Uppgift ska redovisas i anbudet. Entreprenörens kvalitetsplan E skall redovisa sitt kvalitetssystem. En objektsanpassad kvalitetsplan skall upprättas av E och godkännas av B. Entreprenadarbeten får ej startas förrän kvalitetsplanen är godkänd. Kvalitetsdokumentation skall senast två veckor före slutbesiktning överlämnas till beställaren. Entreprenörens miljöplan Entreprenören skall redovisa sitt miljöledningssystem i dess helhet. Utförs senast i samband med startmöte. Projektanpassad miljöplan upprättas. Kvalitets- och miljörevision Entreprenören skall tillhandahålla dokumentation samt medverka vid kvalitetsrevisioner som beställaren genomför. ÄTA-arbeten Ändring och tilläggsarbeten skall anses beordrat först sedan de beställts skriftligen av beställaren. Reviderad handling innebär således ej beställning av arbete om den ej åtföljs av skriftlig beställning. Entreprenören skall utan dröjsmål underrätta beställaren då han finner att omständigheterna nödvändiggör ändrings eller tilläggsarbeten. Entreprenören skall i god tid före arbetenas utförande göra skriftlig anmälan till beställarens ombud om arbetena anses medföra kostnader utöver kontraktsumman. Har entreprenören inte gjort sådan anmälan innan arbetena påbörjas, skall kostnaderna för detta anses ingå i kontrakterade arbeten. 12

13 Underskriven dagboksanteckning gäller som skriftlig anmälan att arbetet är utfört. Om inte annat anges vid beställning gäller att tilläggsarbeten utförs inom avtalad färdigställandetid. Byggmötesprotokoll med godkänd prisuppgift gäller som skriftlig beställning. AFD.241 AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden B tillhandahåller en digital omgång av under AFB.22 angivna handlingar samt planritningar i dwg-format. B tillhandahåller namnuppgifter på markägare m fl berörda, sker i samband med första startmötet. Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden E skall tillhandahålla följande handlingar senast 3 veckor efter beställning: 1. Kvalitetsprogram och program för egenkontroll 2. Produktionsplan och därpå baserad tidplan. 3. Betalningsplan bunden till produktionsplan 4. Säkerhet enligt AFD.631, uppgift om bankgaranti. 5. Försäkringsbevis, kopia på försäkringsbrev. 6. Förslag till arbetsmiljöplan för utförandeskedet. Definitiv plan ska vara upprättad när etablering på arbetsområdet påbörjas. Utförs enligt AFD Arbetsmiljöplan för projekteringsskedet ingår i förfrågningsunderlaget. 7. Plan för hantering av avfall. 8. Certifikat/kursintyg för svetsning av PE-rör. 9. Uppgifter, varav entreprenörens egna och övriga entreprenörers arbeten är beroende. Trafikanordningsplan lämnas för godkännande av väghållare och B, ska lämnas minst två veckor före varje etapps påbörjande. Med ändring av ABT skall entreprenören överlämna dokumentation till beställaren löpande under entreprenadtiden och senast 2 veckor innan slutbesiktning. Relationshandlingar Senast två veckor före slutbesiktningen skall relationshandlingarna överlämnas till B. Två omgång av samtliga ritningar på papper samt en CD eller USB (filformat DWG eller DXF). Se beskrivningen. AFD.26 AFD.269 Varor m m För vara som ingår i entreprenaden skall E snarast efter anfordran tillhandahålla byggvarudeklaration. Den skall innehålla redovisning av varans innehåll och miljöegenskaper. Tillvarataget material, överblivna massor Inom arbetsområdet uttagna jord- och bergmassor får endast användas för de arbeten som ingår i entreprenaden. Massorna får inte utan B:s medgivande användas till transportvägar, upplagsplatser, parkeringsplatser eller liknande. Riven asfalt/bitumenbunden beläggning särskiljs från övriga massor och transporteras till godkänd deponi/upparbetningsanläggning. Tillvarataget material som B ej gör anspråk på och överblivna massor är E s egendom och 13

14 transporteras till av denne anskaffad tipp. Samtliga kostnader för hantering av överskottsmassor, transporter, deponiavgifter mm, skall ingå i entreprenörens åtagande. AFD.27 AFD.28 AFD.311 AFD.312 AFD.313 AFD.321 AFD.322 AFD.323 AFD.331 Underrättelser om avvikelse o d Underrättelser enligt ABT 06 kap 2 9 ska ske skriftligen. Underentreprenörer Anbudsgivare ska ange underentreprenörer som han avser att anlita. Utbyte av angiven underentreprenör får inte ske utan beställarens skriftliga medgivande. E är skyldig att anlita specialfirma till utförande av sådana arbeten där han själv ej förfogar över lämplig kompetens. Beställarens ombud Beställarens ombud under entreprenadtiden är föreningens ordförande, för närvarande: Viktoria Lundborg, tfn Beställarens kontrollant Kontrollant kommer att utses av beställaren. Entreprenören skall tillhandahålla erforderlig handräckning för kontrollavvägning, kontroll av utsättning mm utan extra kostnad. Entreprenörens ombud I anbud ska anges behörig person. Startmöte För att informera om projektet och entreprenörens planering för projektering och anläggning o d kommer startmöte och projektgenomgång att hållas inom två veckor efter beställning av entreprenaden. E med berörd del av sin personal skall delta i projektgenomgången. Här avses platschef, projektör m fl i E s organisation. B kommer att låta iordningställa för genomgången lämpligt informationsmaterial. B tillser att berörda projektörer kommer att närvara. B kallar till genomgången och svarar för protokollföring. Projekteringsmöten Hålls vid behov under projekteringsskedet, E kallar till möte. Entreprenörens projektering ska redovisas för B före planerad arbetsstart. B behöver tid för granskning och förankring av eventuella förändringar hos berörda. Eventuell kompletterande ansökan till Länsstyrelsen osv. Exakt tidåtgång beror på omfattning av ändringar, redovisningens kvalitet osv. Byggmöten Byggmöte hålls i genomsnitt en gång per månad, därutöver hålls arbetsplatsmöte en gång per månad. E svarar för möteslokal. B kallar till möte och svarar för protokollföringen. Var part svarar för sina kostnader. Kvalitetsansvarig enligt PBL Entreprenör skall tillhandahålla kvalitetsansvarig enligt PBL. 14

15 AFD.341 AFD.342 AFD.343 AFD.344 AFD.352 AFD.361 AFD.3641 Projekteringsledning Anbudsgivare skall i anbudet lämna uppgifter om projektören och redovisa hans kompetens. I projekteringen ingår dimensionering av anläggningen, därför är det av vikt att även kompetens avseende detta redovisas och finns inom organisationen. Arbetsledning Anbudsgivare skall i anbudet lämna uppgifter om arbetsledare. Utbyte av arbetsledning får endast ske i samråd med B och ska först godkännas av B. Under entreprenadtiden skall lista med telefonnummer vara upprättad och i funktion för att entreprenören skall kunna åtgärda uppkomna situationer på arbetsplatsen under icke arbetstid. Anställda E är skyldig att inte vidtaga åtgärder som kan antagas medföra åsidosättande av lag eller kollektivavtal för arbete eller anses strida mot vad som är allmänt vedertaget inom aktuellt kollektivavtalsområde, samt att avkräva samma utfästelse av den han ämnar anlita p.g.a. de i anbudet angivna uppgifterna. Skulle E brista i fullgörandet av dessa åtagande äger B rätt att häva avtalet. Se även AFD.179. Länsarbetsnämndens föreskrifter och krav på beställaren kommer att överföras på entreprenören. Personalförteckning och legitimationsplikt Entreprenören är skyldig att upprätthålla och vidmakthålla en förteckning över egen och eventuella underentreprenörers personal som har rätt att uppehålla sig på arbetsplatsen och utföra arbete. Förteckningen skall alltid finnas tillgänglig hos entreprenören på arbetsplatsen för kontroll av beställare eller annan myndighet. Förteckningen skall upprättas i enlighet med Personuppgiftslagen, PUL, och innehålla personnummer, namn, arbetsgivare samt organisationsnummer. Provning Uttagning av materialprover verkställs genom kontrollantens försorg. Handräckning samt transport till provningsanstalt tillhandahålls av entreprenören. Samordning av arbeten E svarar för all erforderlig samordning med nätägarna och B och i övrigt för entreprenadens genomförande. E är skyldig att delge berörda parter tidplaner, att samordna arbetenas utförande samt att senast en vecka i förväg avisera behov av åtgärd från annan part. E svarar för kostnadsökningar till följd av bristande samordning enligt ovan. Ansvar för byggarbetsmiljö Byggherrens arbetsmiljöansvar regleras i arbetsmiljölagen kap 3 6 samt i Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter AFS 2008:16 till föreskrifterna i AFS 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbete. Byggherren kan enligt 7c skriftligen avtala att de uppgifter som avses i 6 och i de anslutande föreskrifterna ska åvila en uppdragstagare som fått i uppdrag att självständigt ansvara för planering och projektering eller arbetets utförande. Arbetsmiljöplan för planerings- och projekteringsskedet (BAS-P) har upprättats. Den ska övertas av E som reviderar den för sin del av projekterings- och planeringsfasen. E ska upprätta förslag och definitiv version av arbetsmiljöplan för utförandeskedet. AFD.3642 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, BAS-P, från det att uppdraget överlämnas vid startmöte till slutleverans av dokumentation. 15

16 AFD.3643 AFD.3644 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter (BAS-U). Byggarbetsmiljösamordnaren ska ha tillräckliga kvalifikationer i form av utbildning, kompetens och erfarenhet. Byggarbetsmiljösamordnaren för utförande svarar för de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i ändringsföreskrift AFS 2008:16 till AFS 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbete, Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, BAS-P är Per Anderson ALP Markteknik AB. Byggarbetsmiljösamordnare för utförande, BAS-U och entreprenörens del av planering och projektering, BAS-P ska anges av E. Uppgift ska redovisas i anbud, inklusive meriter. AFD.37 AFD.38 AFD.41 AFD.42 AFD.43 AFD.44 AFD.45 AFD.461 Dagbok E skall föra dagbok vars innehåll fortlöpande skall delges B som bekräftar delgivningen. Uppmätning Av E upprättade relationshandlingar och skisser skall vara underlag för uppmätning av utfört arbete vid reglerbar mängd. B:s kontrollant skall beredas möjlighet att närvara vid all uppmätning. Tidplan E ska enligt AFD.242 upprätta och överlämna förslag till tidplan. Igångsättningstid Entreprenaden ska påbörjas snarast efter erhållen beställning, under förutsättning att handlingar redovisats i enlighet med dessa föreskrifter, bedömd start i november Deltider Projektering inom totalentreprenaden bedöms kunna starta under november Byggnadsarbeten bedöms kunna starta i början av Färdigställandetider Samtliga kontraktsarbeten inklusive återställningar, beläggningsarbeten o d skall i sin helhet vara färdigställda för slutbesiktning senast Förändring av kontraktstiden E ska inom 7 dagar efter att hinder uppstått, som enligt ABT 06 kap 4 3 berättigar honom till förlängd kontraktstid, skriftligen anmäla detta till beställaren. Garantitid för entreprenaden Garantitiden är fem år för entreprenaden. Särskilda varugarantier för levererade pumpar eller andra varor, inklusive längre garantitider ska överföras på B. 16

17 AFD.511 AFD.512 AFD.513 AFD.531 Vite vid försening Vid försening är beställaren berättigad att av E erhålla vite med ett belopp av 0,5 % av kontraktssumman för varje påbörjad vecka, varmed färdigställandet av kontraktsarbetena i deras helhet blivit fördröjt. Prestandavite Prestandavite om 500 kr/mätpunkt utfaller om inmätning enligt beskrivning ej utförts. Vite vid skada på vegetation Vid skada på privat eller kommunal vegetation som ska behållas ska vite utgå med dubbla värdet för ersättning av skadad vegetation. Avser även skördeskador utanför arbetsområdet. Syn inom närliggande område Syn skall förrättas inom angivet område och inom område som E anger, dels före igångsättning av arbete som kan orsaka skada inom området, dels efter arbetets färdigställande. B utverkar tillstånd från ägare av berört område för tillträde vid syn och kallar till syn. E skall underrätta beställaren om lämplig tid för syn. Syneförrättare skall utses av parterna gemensamt. Ersättning till syneförrättaren betalas av B. Kontinuerlig vibrationskontroll ska utföras på de byggnader som är dimensionerande vid schaktning, packning o d arbeten i vibrationskänslig mark, bekostas av E. AFD.54 Försäkring E ska teckna försäkringar enligt ABT 06 kap samt svara för kostnaderna såväl för premier som för självrisk. E skall styrka att hans allrisk- och ansvarsförsäkring uppfyller "Försäkringsbranschens beskrivning av minimiomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring, entreprenadförsäkringar enligt ABT 06 kap ". Bevis om att förnyad försäkring finns skall överlämnas till beställaren en vecka före det försäkringen går ut. E ska, utöver vad som föreskrivs i ABT 06 kap teckna fullständig byggherreansvarsförsäkring åt beställaren samt härvid svara för kostnaderna för såväl premier som självrisk. Kapitel 5 13 i ABT 06 utgår således och ersätts med: E är i förhållande till B under byggnads- och garantitiden ansvarig för dennes skadeståndsskyldighet gentemot tredje man till följd av entreprenaden. Försäkringen ska gälla minst nedanstående belopp: Personskada: kr. Egendoms/sakskada: kr. Entreprenören är vidare skyldig att ha sina egna eller vid arbetet tillfälligt anställda personer olycksfallsförsäkrade i enlighet med lagen angående ersättning för skador till följd av olycksfall i arbetet jämte grupplivförsäkring och trygghetsförsäkring enligt gällande överenskommelse mellan Svenska Arbetsgivareföreningen och landsorganisationen i Sverige, samt tillse att dylik försäkring även är i kraft för underleverantörers vid arbete sysselsatta personer. AFD.545 Byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada Entreprenören skall ombesörja och bekosta erforderlig byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada. 17

18 AFD.6 AFD.611 Ekonomi Med ändring av ABT 06 kap 6 3 skall entreprenör inte äga rätt till ändring av avtalat pris för kostnadsändringar avseende material. Ersättning för ÄTA-arbeten I första hand ska anbud lämnas på ändrings- och tilläggsarbeten. Endast i de fall denna ersättningsform inte kan tillämpas ska löpande räkning med priser enligt Timprislista komma ifråga. Timpriser för olika yrkeskategorier ska omfatta timersättning, samtliga påslag för sociala kostnader, resor, restidsersättningar och traktamenten, allmänna hjälpmedel och allmänna arbeten, arbetsledning, övriga kostnader, räntor, administration samt vinst. Timpriserna ska vara fasta utan indexreglering under hela kontraktstiden. Allt tilläggsarbete ska prissättas av entreprenören och överlämnas till beställaren för godkännande innan arbetet utförs. Om tillämpligt à-pris saknas eller om överenskommelse om fast pris inte kan träffas skall ersättningen beräknas enligt självkostnadsprincipen i ABT 06 kap 6 9, förenklat förfarande enligt följande: 1. Material och varor Verifierad självkostnad +15 % pålägg. 2. Större hjälpmedel utöver timprislista Verifierad självkostnad +10 % pålägg. 3. Underentreprenader Verifierad självkostnad +10 % pålägg. Ersättning enligt punkt 1-3 ovan utgör ersättning för samtliga kostnader inklusive arbetsledning, arbetsplatsomkostnader och entreprenörarvode enligt ABT 06 kap 6 9 moment 1-8a. Till större hjälpmedel räknas t.ex. grävmaskin, vältar, traktorer, lastbilar, kranar, tryckluftutrustning och ställning. AFD.612 AFD.613 AFD.614 AFD.616 AFD.62 Ersättning för reglerbara mängder I anbudet ska kostnader för samtliga arbeten och leveranser beräknade på grundval av förfrågningsunderlaget vara inkluderade. För bergschakt ska reglering av kontraktssumman ske efter utfört arbete på basis av verklig uppmätt bergmängd och överenskomna á-priser samt under AFB.22, med komplettering enligt AFD.61, angivna ersättningsregler. Ersättning för rese- och traktamentskostnader Alla rese- och traktamentskostnader skall ingå i anbudet. Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) Entreprenadsumman ska inte indexregleras. SBEF:s formulär 2/71 gäller som anbudsförutsättning. Ersättning för vinterkostnader Alla kostnader för vinterarbeten skall vara inkalkylerade i anbud och ersätts ej på annat sätt. Betalning Betalning sker enligt ABT 06 kap 6. E ska senast tre veckor efter beställning lämna förslag till kontraktssummans uppdelning per månad med hänsyn till beräknad arbetsvolym. 18

19 AFD.623 AFD.624 Förskott Förskott kommer inte att utbetalas. Fakturering Inga extra avgifter såsom till exempel hanterings, expeditions- eller faktureringsavgifter får debiteras som pålagts av leverantören eller tredjepart. De fakturor som ej uppfyller uppsatta krav kommer att returneras. Fakturaadress: Norra Härene, Hovby & Kartåsen Fiber och Avlopp Ekonomisk Förening c/o Viktoria Lundborg Norra Härene Bronäs Säteri Lidköping Fakturering får inte ske förrän aktuellt arbete utförts, fakturering sker månadsvis. Slutfakturering får inte ske förrän efter godkänd slutbesiktning. Av entreprenadsumman ska kr hållas inne tills tomrör godkänts i samband med blåsning av fiber. Blåsning beräknas ske inom sex månader från slutbesiktningstid. AFD.631 AFD.712 AFD.713 Säkerhet till beställaren E ska ställa säkerhet enligt ABT 06 kap Förbesiktning Syn före slutbesiktning ska utföras, hålls tillsammans med B, tid bestäms i samråd. Slutbesiktning E kallar till slutbesiktning. Slutbesiktning ska begäras med minst två veckors varsel. Relationsritningar, beskrivningar, protokoll över provningar, drift- och skötselinstruktioner osv. enligt de tekniska beskrivningarna skall överlämnas senast 2 veckor före slutbesiktningen. Bredbandstomrör kommer att besiktigas vad avser synliga delar, återställningar osv. Funktionen kontrolleras i samband med iblåsning av fiber. AFD.717 AFD.72 AFD.8 AFD.9 Efterbesiktning För att kontrollera etablering av gräsytor, sättningar o dyl ska efterbesiktning hållas. Besiktningsman Utses av B. Hävning Gäller i enlighet med ABT 06 kap 8. Tvistelösning Med ändring av ABT 06 kap 9 1 föreskrivs följande: Tvist på grund av kontraktet och alla därav uppkomna rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol såvida parterna inte enas om skiljedomsförfarande. 19

20 AFH AFH.1 AFH.3 ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL Placering av allmänna hjälpmedel B kan anvisa yta för uppställning och förråd, preliminärt 3-5 platser inom arbetsområdet, garantier för storlek eller ytskikt kan inte lämnas. Om de inte är tillfyllest eller om E önskar fler platser ska E själv anskaffa uppställningsplats för kontor, bodar, förråd och dylikt samt parkeringsplatser för bilar och arbetsmaskiner. Läge och placering ska godkännas av såväl B som markägare. Uppställnings- och parkeringsplatser ska förläggas så att hinder för eller störningar i trafiken undviks. Vidare ska anordningar vara sådana att de ur estetisk och sanitär synpunkt ej är störande för omgivningen. Placering av upplag för massor och material ska godkännas av B och markägare. Tillfällig väg och plan E övertar och svarar för underhållet av trafikyta efterhand som arbetsplats etableras. Med arbetsplats menas här område som begränsas av författningsenligt uppsatta varningsmärken för vägarbeten. Underhåll, renhållning, erforderlig skyltning, avstängning mm ingår. Arbetsområde samt uppställnings- och upplagsplatser ska vara avröjda och uppstädade före slutbesiktning. Uppställnings- och upplagsplatser ska vara återställda i ursprungligt eller avtalat skick. Enskild väg eller privat fastighet får inte användas av E utan att väghållaren eller fastighetsägaren lämnat sitt skriftliga tillstånd. syneförättning skett vilket ska ligga till grund för beräkning av eventuellt skadestånd. AFH.4 AFH.41 AFH.42 AFH.51 AFH.52 Tillfällig el- och va-försörjning m m Alla kostnader för tillfälliga anslutningar ska ingå i anbudet. Tillfällig el-försörjning Anslutningskostnad och förbrukningsavgifter erläggs av E. Ansökan om anslutning för tillfällig elförsörjning ställs till aktuell elleverantör. Tillfällig va-försörjning Eventuell anslutning för vatten och spillvatten för bodar erhålls där så är möjligt efter samråd med Teknisk service vatten och avlopp. Förbrukningsavgiften erläggs av E enligt gällande taxa. Skydd av arbete Arbete får inte utan betryggande skyddsåtgärder bedrivas under väder som kan orsaka skada. E skall proppa eller skyddstäcka egna öppna rörändar, kanaler o d till skydd mot skada på tredje man och skydd mot främmande föremål. E skyddar egna rörändar o d mot skada. E skall tillse att av honom upplagd vara eller uppställt hjälpmedel inte hindrar tillträde till eller döljer avstängnings- och inspektionsanordning, brandpost, brandskåp, brunn, elcentral, mätpunkt o d. E skall skydda eget färdigt arbete om det kan skadas genom förslitning under entreprenadtiden. Underhåll av gator, i grusskick och belagda, mm åvilar E fram till slutbesiktningen. Tillfällig yta skall vara justerad i nivå med omgivande ytor. Skydd av ledning, mätpunkt m m Det finns ett flertal ledningsstråk i området, E ska begära utsättning av bef ledningar. E är skyldig befästa och skydda angivna markeringspunkter och ska omgående meddela B om A 20

21 skada uppkommer. Återutsättning av skadad, rubbad eller avlägsnad markeringspunkt, fix- eller polygonpunkt utförs genom B s försorg men bekostas av E. AFH.53 AFH.55 AFH.56 AFH.62 AFH.81 AFH.91 Skydd av vegetation Träd och vegetation som skall bevaras skyddas inom arbetsområdet. På tomtmark skall vegetation skyddas. Träd och vegetation utanför arbetsområdet får ej skadas. Skador ersätts av E. Skydd av egendom Arbeten ska bedrivas med så stor försiktighet att befintliga anordningar i anslutning till arbetsområdet såsom bl a byggnader, häckar, staket, belysningsstolpar m m och övriga anordningar inte skadas vid schaktning eller annat arbete. E har att beakta dessa instruktioner och någon särskild ersättning härför utgår inte. Skyddsanordningar ska vidtas så att mark och vatten inte förorenas av lösningsmedel, bensin, olja och liknande. Tillfällig inhägnad E utför och bekostar erforderliga inhägnader under byggnadstiden som motiveras av säkerhetsskäl eller krävs av myndighet. Utformningen bestäms i samråd med B. B förbehåller sig rätten till affischering inom arbetsområdet och på tillfälliga inhägnader. Arbetarskyddsanordning Mätutrustning Skyltställning, orienteringstavla E eller underentreprenör får inte utan tillstånd från B uppsätta egna reklamskyltar. 21

22 AFJ AFJ.43 AFJ.71 AFJ.72 AFJ.73 AFJ.76 AFJ.82 ALLMÄNNA ARBETEN Dammskydd Vägar i grusskick ska dammbehandlas vid behov. Länshållning All länshållning ska ingå i anbudet. Länsvatten får inte avledas till vattenledningsnätet eller till spillvattennätet. Renhållning Entreprenören skall hålla väg och plan ren från av honom orsakad nedskräpning, spill o d. Omfattar även väg och yta utanför arbetsområdet som nyttjats. Entreprenören skall källsortera avfall. Snöröjning Alla vinterkostnader skall vara inkalkylerade i anbudssumman. Snöröjning och erforderlig halkbekämpning av samtliga i entreprenaden ingående gator, infarter och GC-vägar åvilar E fram till slutbesiktningen. Återställande av mark E skall återställa ianspråktagen mark. Tillfällig väg och plan skall tas bort. E skall laga väg, plan eller annan anläggningsdel som han skadat genom åverkan. Utsättning Samråd i mätningsfrågor ska ske med B s mätningsansvarige som har tillsynsskyldighet. B tillhandahåller uppgifter på utgångspunkter för mätning i plan och höjd. B tillhandahåller digitala ritningar. E har att omgående före byggstart kontrollera punkterna. Eventuella avvikelser anmäls till B. 22

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98 Samhällsbyggnadskontoret Bengt Marntell 0435-391 71 tekniskakontoret@perstorp.se Sida Administrativa föreskrifter 1(6) Datum Referens 2012-06-25 Beläggning 2012-2013 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Roten 2, Säffle Tillbyggnad Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-10-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 98 Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD Dnr 2015-08- 03 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Innehållsförteckning AFA Allmän orientering sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter

MASKINHYVLADE STICKSPÅN. Anpassade administrativa föreskrifter MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anpassade administrativa föreskrifter Bilaga II AF AFA AFA 1 ANPASSADE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmän orientering Personuppgifter AFA.11 adress, e-post, telefon AFA.12 Beställare

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA 2014-12-03 Dnr: SSL 1.3:328/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 2-3 AFD Entreprenadföreskrifter

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättade i anslutning till AMA AF 07 Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091).

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). AF AFA AFA. 1 AFA. 12 AFA. 121 AFA. 1211 AFA. 21 AFA. 2 AFB AFB. 1 AFB. 12 AFB. 13 AFB. 14 AFB. 15 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Beställarens ombud under anbudstiden Sofia Rosendahl Tfn:

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Seglora fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-09-26 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun

Administrativa föreskrifter komplettering 2014-10-31. Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Elinstallationer, Belysning Hagavägen 10, Ränneslöv 44:10, Ränneslöv Randerslund Laholms Kommun Arbetsnamn på projektet är Randerslund

Läs mer

Ombyggnad av tak Pilagården

Ombyggnad av tak Pilagården Ombyggnad av tak Pilagården Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-06-11 1 (16) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.2 Orientering om objektet AFB

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 1 (11) H Håbols Fibernet ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2013-04-03 1 AF-beskrivning 2013-04-03 Sid 2 (11) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 10 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 10 För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER. Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus 1 (13) TOTALENTREPRENAD 1 (13) Inarbetade revideringar - Västra Sälen 7:178 Tillbyggnad fritidshus TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Kund/projekt nr: 2015-0020 Handläggare: Karl-Erik Sigfrids Datum:

Läs mer

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Handling 6.1 Sidantal 21 Etapp 2, hus A och A1 6.1 Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Upprättad av Erika Sturk, Tyréns AB Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL Handling 6.4 Sidantal 18 Kv Vargen 4 Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER EL Totalentreprenad EL Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan Ombyggnad av gården Administrativa föreskrifter för utförandeentreprenad Mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2009-2-07 SVEN A HERMELIN AB TRÄDGÅRDS- OCH LANDSKAPSARKITEKTER

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke

ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke 2008-04-08 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Nya staket på Båtsmanstorpet, Mölnlycke Härmed inbjuds Ni till förenklad anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.123 Beställarens

Läs mer

KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Handling 09 KARLSKRONA KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN GULLBERNA PARK Gullbernahult 86 VATTEN- OCH AVLOPPSLEDNINGAR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till: AMA AF

Läs mer

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad

Vändskivan 5E Butikslokal. Totalentreprenad Handling 6.1 Sidantal 26 Vändskivan 5E Butikslokal Totalentreprenad Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg, Måla, Plåt Upprättad 2016-02-18 av Simon Sundström Projektanpassad

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande av utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA

Läs mer

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall

Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Ombyggnad av fasader Ljungbyheds Idrottshall Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-09-01 1 (17) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7 2016 03 31 2(16) I N N E H Å LL S F Ö R T E C K N I N G AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 4 AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 7 AFG

Läs mer

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Upphandling av entreprenader. Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Upphandling av entreprenader Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform Ansvarsformer Mycket delad entreprenad Delad entreprenad

Läs mer

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27 Handling Sidantal 2012/ Nybyggnad av Högreservoar och tryckstegring i Sjunnen Vetlanda kommun FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Administrativa Föreskrifter för utförandeentreprenad byggnadsarbeten Upprättad av Peter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR 20141126. DAT ANSLUTER TILL AF AMA 12 TOTALENTREPRENAD ENÅNGERS SKOLA, OMBYGGNAD STYR ENÅNGERS PRÄSTGÅRD 2:3, HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvall 20141126 Tekniska förvaltningen

Läs mer

Kv Hägern 11, Luleå Sogeti

Kv Hägern 11, Luleå Sogeti Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Hägern 11, Luleå Sogeti Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Golv Totalentreprenad Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Länghem 2015-03-14 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de ändringar

Läs mer

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Småbåtshamn Bondökanalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling 06.1 Status Förfrågningsunderlag Småbåtshamn Bondökanalen Datum 2015-04-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA AFA Allmän orientering 2-3 AFB Upphandlingsföreskrifter 4-8

Läs mer

Sporthallen Tibro B-hallen

Sporthallen Tibro B-hallen dat 13 01 02 sid 1(14) Sporthallen Tibro B-hallen Tibro Kommun Byte av sportgolv med ventilation ANSLUTER TILL AF AMA 12 ANTAL SIDOR (14) DAT 13 01 02 dat 13 01 02 sid 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF OCH

Läs mer

Drottninggatan, ombyggnad samt ny GC-Väg

Drottninggatan, ombyggnad samt ny GC-Väg Handling 09 Drottninggatan, ombyggnad samt ny GC-Väg TROLLHÄTTANS STAD Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Utförandeentreprenad INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA

Läs mer

Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad

Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad Handling Sidantal 20 Förfrågningsunderlag Säffle kommun Säffle avloppsreningsverk Ombyggnad Förfrågningsunderlag 9.1 Administrativa föreskrifter Maskin och process BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter LAHOLMSHEM AB Utförandeentreprenad Rörinstallation, värmepump Rundvägen/Sluttningsvägen Hasslöv Hasslöv 1:40 Laholms Kommun Administrativa föreskrifter 1(6) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa

Läs mer

Beläggningsarbeten Fabriksvägen i Klippans kommun

Beläggningsarbeten Fabriksvägen i Klippans kommun Förfrågningsunderlag Klippans kommun Förfrågningsunderlag Fabriksvägen 2 B.doc Förfrågningsunderlag -08-13 2(17) Sidan 2 av 17 Förfrågningsunderlag -08-13 3(17) INNEHÅLL AF Administrativa föreskrifter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

Administrativa föreskrifter komplettering

Administrativa föreskrifter komplettering LAHOLMSHEM AB Administrativa föreskrifter komplettering Utförandeentreprenad Rörinstallation, Värmepumpar Byvägen 44, Ränneslöv 23:16, Ränneslöv Perstorpsvägen 1, Ysby 10:1, Ysby Bredgatan 16, Vallberga

Läs mer

SKOG&MARK GRÖNFJÄLL MESELEFORS

SKOG&MARK GRÖNFJÄLL MESELEFORS VILHELMINA KOMMUN TREAN-PROJEKTET UNDERLAG ANBUD FÖRLÄGGNING AV OPTORÖR / OPTOFIBER OSN TREANPROJEKTET SKOG&MARK GRÖNFJÄLL MESELEFORS TREANPROJEKTET I VILHELMINA PROJEKTÄGARE VILHELMINA KOMMUN REFERENSNUMMER:

Läs mer

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1(27) 2012-04-16 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4 Objekt: Entreprenadform: Byte av fönster mm Totalentreprenad. För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik

Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 1 2013-03-13 Hörby Kommun Förvaltningsbyggnad Ringsjövägen 4 Installation av dörrautomatik 2 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.12 AFA.122

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande skötsel av väg- och gatubelysningsanläggning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Förnyelse av vattenledning 1/ 25 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.12 Beställare Trelleborgs kommun

Läs mer

1 ENTREPRENADKONTRAKT

1 ENTREPRENADKONTRAKT 1 ENTREPRENADKONTRAKT För utförande skötsel av väg- och gatubelysningsanläggningen i Ödeshögs kommun Beställare Entreprenör Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Org.nr: Datum: ENTREPRENADKONTRAKT

Läs mer

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 Tysslingen, Örebro Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action Fastighetsägare Naturvårdsverket Förvaltare

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Grövelsjön 2014-02-25 AF-beskrivning 2014-02-25 sida 1 av 11 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12

Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 Värdshuset, Klippan Tillbyggnad av Förskolan Totalentreprenad Administrativa Föreskrifter 2010-04-12 1 (22) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING 3 AFA.1 Personuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF)

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter 1 (12) AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter för årsavtal gällande ventilations-arbeten. Avtalet avser perioden 2014-02-01 2017-01-31 med

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

Ormen 7 Coor. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation

Ormen 7 Coor. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Coor Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Bygg Måla Golv El VS Styr Ventilation Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele.

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele. Handling 05.1 Sidantal 23 Växjö kommun Totalentreprenad Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 6 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER

Läs mer

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad

PAJALA 14:49 OMBYGGNAD PRÄSTGÅRDEN. 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad AF/1 (26) 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER dat. 2015.09.17 BYGGHANDLING dat. Luleå Företagsnamn: Arkitekthuset Monarken Upprättad av: Hans Kohkoinen AF/2 (26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING

Läs mer

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6.

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6. Handling 6.6 Sidantal 22 STORHEDEN 1:55 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation Upprättad av Reviderad av Erik Lundkvist Galären i Luleå AB Bet Ändringen

Läs mer

Agenda. Varför beställa - mål

Agenda. Varför beställa - mål Hantering av tvister i byggprojekt Agenda Vad köps och hur dokumenteras köpet? Spelregler för hantering av fel? Entreprenörens ansvar Beställaren driftstyrning Spelregler för hantering av tvister? Exempel

Läs mer

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun Kontrakt Sidantal 5 Röllekan 2, Nässjö. 06.6 Förslag till TOTALENTREPRENADKONTRAKT ABT06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BESTÄLLARE... 3 2. ENTREPRENÖR... 3 3. OMFATTNING... 3 4. UTFÖRANDE... 3 5. ORGANISATION...

Läs mer

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Hargs Hamn AB Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförandeentreprenad Upprättad Rev:A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Krav på leverantörens tekniska specifikationer Utvärderingsregler Kommersiella villkor Administrativa bestämmelser Sara Bäckström 2 Förfrågningsunderlag, krav Tillfrågade

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter namn 1 (11) Administrativa föreskrifter HEMMET 1, OMBYGGNAD, VENTILATION BLOMSTERVÄGENS DEMENSCENTRUM, GISLAVED namn 2 (11) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12. AF AFA AFA.11 AFA.12

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Administrativa föreskrifter 2014-01-19 Lien- Pålgård Fiber ekonomisk förening i Ragunda kommun ska bygga ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 2015-10-09 AB Utö Havsbad INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

LJUSDAL VATTEN AB LJUSDALS KOMMUN

LJUSDAL VATTEN AB LJUSDALS KOMMUN 1 (18) LJUSDAL VATTEN AB LJUSDALS KOMMUN RENOVERING/ OMBYGGNAD AVLOPPSPUMPSTATIONER TOTALENTREPRENAD 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av: Erik Persson 2014-11-12 Rev: 2014-12-02

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Tryckledningar från 1/ 1 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.12 Beställare Trelleborgs kommun Tekniska

Läs mer

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) 2012-05-11 1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1182 113122 2012-05-11 KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning 2 (26)

Läs mer