Lever och läkemedel. Rolf Olsson Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lever och läkemedel. Rolf Olsson Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg"

Transkript

1 Lever och läkemedel Rolf Olsson Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

2 Lever och läkemedel Leverskador framkallade av läkemedel Tillförsel av läkemedel till patienter med leversjukdom: Risk för leverskada vid tillförsel av läkemedel till patienter med leversjukdom Risk för ändrad läkemedelseffekt vid tillförsel av läkemedel till patienter med leversjukdom

3 Läkemedelsinducerad leverskada Toxisk leverskada Förutsägbar: - paracetamol, metotrexat - dosberoende Icke förutsägbar: - majoriteten - efter rekommenderade doser

4 Hur vanlig är DILI? Studie baserad på GP Reasearch Database i UK 1.6 miljoner personer år Endast idiopatiska fall remitterade till consultant or hospital, med ALAT >2xULN, eller kombinerad ökning av ASAT, ALP o Bilirubin om någon av dessa >2xULN Current users: prescription ended within 15 days of index date Kontrollpopulation 5000: no prescription before the index date Crude incidence rate 2.4 per personår

5 Hur vanlig är DILI? Adjusted Odds Ratio Chlorpromazin 416 Amoxicillin/clavulansyra 94.8 Flucloxacillin 17.7 Azathioprin 10.5 Makrolider 6.9 Tetracykliner 6.2 Metoclopramid 6.2 Diclofenac 4.1 Kombination av 2 hepatotoxiska preparat ökar risken med en faktor på 6 Brit J Clin Pharmacol 2004;58:71

6 Hur vanlig är DILI? Fransk studie: invånare, 139 trained physicians, ALAT >2xULN, eller kombinerad ökning av ASAT, ALP o Bilirubin om någon av dessa >2xULN Annual global rate : 13.9 per personår = cirka 16 ggr högre än vad som rapporteras spontant till French regulatory authorities. Hepatology 2002;36:451

7 Hur vanlig är DILI? Analys av rapporter till SADRAC ALAT >2xULN, eller kombinerad ökning av ASAT, ALP o Bilirubin om någon av dessa >2xULN Annual reporting incidence i Sverige: 2.2 per för individer >15 år, vilket är minst 2.4 ggr högre än i Frankrike (LM-förskrivningen i Frankrike är mer än dubbelt så hög som i Sverige) Hepatology 2003;38:531

8 De 10 mest frekvent rapporterade läkemedlen med ett säkert/sannolikt/möjligt samband till leverskada, inrapporterat till Läkemedelsverkets Biverkningskommitté Heracillin AHF-koncentrat Zocord Voltaren Alvedon Cioproxin Octonativ Tegretol Antabus Losec

9 Antal rapporter relaterat till miljon DDD för de läkemedel som oftast rapporterats pga misstänkt samband till leverskada , och där samband bedömts som certain/probable/possible Octonativ Heracillin Ciproxin Antabus Tegretol Voltaren Zocord Losec Alvedon 2,29 1,17 0,51 0,3 0,11 0,09 0,07 4,86 23,

10 Läkemedel Biotransformering Fas 1 Fas 2 Oxidering Acetylering Reduktion Konjugering Hydrolys I Metabolit Metylering CYP 1 Icke-toxisk metabolit CYP = (Cytochrom P 450) CYP 2 Toxisk reaktiv metabolit Detoxifiering t.ex via - glutation-bindning - metaboliten inaktiverar CYP 2 Icke-toxisk metabolit Reaktion mot av metaboliten modified self Reaktion mot icke modifierat self Kovalent bindning till hepatocytmolekyler Immunmodulering Direkt-toxisk skada t.ex. paracetamol Immunallergisk hepatit t.ex halotan Autoimmun hepatit t.ex. dihydralazin

11 Läkemedelsinducerad leverskada - mekanismer Det finns 22 identifierade CYP-isoenzymer CYP svarar för 80% av alla Fas I-reaktionerI 60% av de LM som rapporterats ge upphov till LM- inducerade leverreaktioner metaboliseras av CYP CYP kan induceras av etanol, fenemal, fenytoin och karbamazepin Läkemedel Biotransformering Fas 1 Fas 2 Oxidering Acetylering Reduktion Konjugering Hydrolys Metylering CYP 1 I Metabolit Icke-toxisk metabolit

12 Mekanismer bakom LM-inducerade leverskador

13 Läkemedels-inducerade mitokondrieskador LM kan via mitokondrieskada förorsaka mikrovesikulär steatos ibland fatal mjölksyra-acidos acidos Exempel på sådana läkemedel nukleosidanaloger, fialuridin salicylsyra, tetracykliner, kortikosteroider, NSAID:s amiodaron, perhexilin Kan ge såväl akut fulminant som mera långsamt debuterande leverskada

14 Toxisk LM-inducerad leverskada I Orsakas av toxiska, reaktiva metaboliter Är fr.a. lokaliserade centrilobulärt, för CYP är fr.a. lokaliserade centrilobulärt Glutathion-innehållet innehållet är lägst centrilobulärt Ingen eller nästan ingen inflammatorisk reaktion Brant stigande och snabbt sjunkande aminotransferaser Drug Fas 1 Fas 2 Oxidation Acetylation Reduction Conjugation Hydrolysis I Metabolite Methylation CYP = (Cytochrome P 450) Direct toxic damage e.g. paracetamol CYP 1 Covalent binding to hepatocyte molecules Biotransformation CYP 2 Toxic reactive metabolite Reaction against modified self Immune allergic hepatitis e.g. halothane Non-toxic metabolite Non-toxic metabolite Detoxification e.g. via - glutathion-binding - metabolite inactivates CYP 2 Reaction against non-modified self Auto immune hepatitis e.g. dihydralazin Immune modulation

15 Toxisk leverskada (paracetamol+ etyl) ASAT ALAT tim

16 Dose-dependent drug- induced liver disease Paracetamol Tetgracykline Methotrexate Perhexiline Amiodarone Cyclosporine Cyclophosphamide Valproid acid? Oral contraceptives (adenomas) Aspirin (hypoaalbuminemia!) Niacin Pyrizinamide (?)

17 Paracetamolintoxikation vid terapeutiskt användande 67 fall av intox vid terapeutiskt användande i förening med alkohol 60% tog < 6g/d, 20% tog < 4 g/d Duration 1 dag 10%, 1-71 dagar 67% ASAT>ALAT i 84%, ASAT/ALAT-kvot ! T 1/2 för ASAT 1/2-1 1 dygn Mortalitet 18% Zimmerman & Maddrey, Hepatology 1995;22:767

18 Toxisk läkemedelsinducerad leverskada II Dels förutsägbart,, vid överdos snabb reaktion (dagar) t.ex. efter långvarigt bruk, t.ex. vitamin A t.ex. paracetamol, vid normal dos, efter veckor - träning av enzymet ger Dels icke förväntat, vid normal dos, ökade mängder metabolit? Varför Varför drabbas inte alla?: mikrosomal enzym-induktion (andra LM / etyl)

19 Alkohol och paracetamol - vad är farligt? (Hepatology 2002;35:876) Kroniskt alkoholbruk = kvinnor >2 drinkar/dag, män >3 drinkar/dag = ökad risk för död vid paracetamolintoxikation (OR 3.5, 95% CI ) Akut alkoholintag = mer än vanlig daglig konsumtion = protektivt hos alkoholmissbrukare (OR 0.08, CI ) 0.66), ej hos övriga (OR 0.21,CI ) 1.67). Cumulative survival rates for every time to NAC

20 Toxisk läkemedelsinducerad leverskada II Dels förutsägbart,, vid överdos snabb reaktion (dagar) t.ex. efter långvarigt bruk, t.ex. vitamin A t.ex. paracetamol, Dels icke förväntat, vid normal dos, efter veckor - träning av enzymet ger ökade mängder metabolit? Varför drabbas inte alla?: mikrosomal enzym-induktion (andra LM / etyl) genetiska variationer i enzymaktivitet/glutationhalt

21 Phenotypes and mutations Frequency Homozygous for Stop codons Deletions Deleterious missense SNPs Splice defects Heterozygous deleterious SNPs Unstable protein Conserved aa substitutions Promotor/3-5 SNPs Population based dosing Gene duplication Induction PM IM EM UM Enzyme activity/clearance

22 Toxisk läkemedelsinducerad leverskada II Dels förutsägbart,, vid överdos snabb reaktion (dagar) t.ex. efter långvarigt bruk, t.ex. vitamin A t.ex. paracetamol, Dels icke förväntat, vid normal dos, efter veckor - träning av enzymet ger ökade mängder metabolit? Varför drabbas inte alla?: mikrosomal enzym-induktion (andra LM / etyl) genetiska variationer i enzymaktivitet/glutationhalt proteinsvält, förorsakande reducerad glutationhalt befintlig leverskada associerad med låg glutationhalt

23 Immunallergisk läkemedelsinducerad leverskada Ej dosrelaterad Debut efter veckors (månaders) terapi Feber, hudutslag, eosinofili (kan saknas) Regress inom veckor Snabb reaktion (dag - veckor) vid ny exposition Utgör den vanligaste typen av kolestatiska/mixed reaktioner och kroniska hepatiter

24 Korsöverkänslighet vid allergisk DILI Har observerats vid: Antiepileptika (fenytoin, karbamazepin, fenemal) Halogenerade anestetika Fentiaziner ACA inhibitorer Erytromyciner Tricyklika

25 Riskgrupper av läkemedel Vissa NSAID:s ( ac attack ): diclofenak, sulindac, bromfenac Kloxacilliner: flukloxacillin, dikloxacillin, kloxacillin

26 Statiner och leverskada Meta-analys analys av 13 studier, 49,275 patienter OR jmf m placebo 1.26 CI = NS Alla typer av leverreaktioner har beskrivits för alla tillgängliga statiner Risk för fulminant leversvikt har beräknats till 2 per million användare Av nära 16,000 levertransplantationer I USA var 3 på indikationen statin-alf Förhöjda transaminaser vid hyperlipidämi ingen riskfaktor för leverskada Inget vetenskapligt stöd för att statiner inte skulle kunna användas hos leversjuka

27 Tänk på läkemedel: Vid Vid allehanda typer av leverreaktioner

28 Formes of drug-induced liver disease Type of damage I Hepatocellular damage Acute hepatitis Granulomatous hepatitis Chronic hepatitis Centrilobular necrosis Steatosis Steatohepatitis II. Cholestatic liver disease Pure cholestasis Cholestatic hepatitis Biliary cirrhosis Cholangitis III. Liver fibrosis IV. Vascular damage Sinusoidal dilatation Perisinusoidal fibrosis V. Neoplasias Hepatocellular carcinoma Epitheloid hemangioma Angioma Angiosarcoma Example of causing drug halothane kinidin nitrofurantoin paracetamol valproate amiodaron oral conctraceptives erytromycin chlorpromazine hydralazin vitamin A oral contraceptives vitamin A oral contraceptives oral contraceptives metoklopramid anabola steroider

29 Tänk på läkemedel: Vid Vid allehanda typer av leverreaktioner Även Även om patienten stått lång tid på läkemedlet Även Även om patienten sedan någon tid avbrutit behandlingen med ett visst medel Även Även om levervärdena försämras efter utsättandet

30 Tänk inte på läkemedel Om levervärdena börjar sjunka innan LM hunnit elimineras

31 Normalisering av förhöjda aminotransferaser trots fortsatt Exempel: Heparin L-Dopa Troleandomycin Griseofulvin Isoniazid Amiodaron terapi

32 Normalisering av förhöjda aminotransferaser trots fortsatt terapi

33 SPORTIF III: : Individual time course by study drug continuation, diamond=last observation Continued Exanta, N=59

34 Algorithm for ALAT testing in Exanta clinical trials After randomisation, monthly tests performed If ALAT is >2x ULN but <3x ULN Weekly tests started If ALAT >3x ULN but <5x ULN Weekly tests performed Study drug withdrawn if not improved within 4 weeks If ALAT > 5 x ULN At any time, study drug to be discontinued

35 Exantha trials: Incidences of ALAT >3xULN Table: Estimated incidences 1 at end of study of ximelagatran patients with >3xULN for ALAT Study duration Incidence 1 SPORTIF III : 36 mg mths 107/1704 = 6.3% SPORTIF II&IV: 20-60mg 5 years 2 13/ 187 = 7.0% THRIVE III : 24 mg 18 mths 37/ 612 = 6.0% THRIVE Treatment : 36 mg 6 mths 119/1240 = 9.6% ESTEEM : 24 mg 6 mths 20/ 307 = 6.5% 36 mg 6 mths 39/ 303 = 12.9% 48 mg 6 mths 38/ 311 = 12.2% 60 mg 6 mths 42/ 324 = 13.0% 1 The number of patients with ALAT>3xULN divided by the total number of patients in the ITT population. 2 Study ongoing, current follow-up approaching 4 years.

36 Number of new patients with ALAT>3xULN by month since randomisation (ITT population), All long-term studies combined Ximelagatran Comparator No. Of patients Month

37 SPORTIF III: : Individual time course by study drug discontinuation, time off drug indicated with green lines, diamond=last observation on Continued Exanta, N=59 Stopped Exanta, N=48

38 Ungefär samma halveringstid för normalisering av ALAT oavsett Exanta utsättes eller ej Medelvärdet för T 1/2 ALAT var 191 dagar för de 245 patienter som fortsatte på studiedrog, 180 dagar för de 286 patienter som avbröt medicineringen.

39 Tänk inte på läkemedel Om levervärdena börjar sjunka innan LM hunnit elimineras Vid Vid T1/2T ASAT timmar (undantag = paracetamol - enbart?)

40 46 year old, previously essentially healthy woman. Since "some time" treated with Xanor Depot (alprazolam) because of fobias. Admitted with acute serious respiratory insufficiency, SaO 2 60, high fever, X-ray = pneumonia. After treatment rapidly "good oxygenation". Very high serum aminotransferases were detected on the fourth day after admission. Withdrawal of Xanor and, one day later, also of Abboticin. Reported to SADRAC as a suspect Xanor- or possibly erythromycin-induced liver damage. Xanor Depot Bensylpc Zinacef Abboticin Azitromax µkat/l ASAT ALAT days

41 Tänk inte på läkemedel Om levervärdena börjar sjunka innan LM hunnit elimineras Vid T1/2T ASAT timmar (undantag = paracetamol - enbart?) Vid fluktuerande värden trots konstant behandling Vid lätta stegringar som inte progredierar trots fortsatt terapi (undantag = vitamin A, könshormoner,azatioprin azatioprin) Vid isolerad ALP-stegring (undantag = fenemal, fenytoin, karbamazepin) Vid isolerad bilirubinstegring (undantag = fucidinsyra, ciklosporin och kanske något ytterligare udda undantag)

42 Handläggning vid misstänkt läkemedelsinducerad leverskada I Vid oklar leverpåverkan: alltid noggrann anamnes om läkemedel och örtpreparat! - P-piller! Vitaminer! Hälsopreparat! - Tidigare exposition för nu aktuella läkemedel? - Starttid och Sluttid? Dosering?

43 Handläggning vid misstänkt läkemedelsinducerad leverskada II Vid fortsatt misstanke om läkemedel som orsak:: Seponera misstänkt(a) läkemedel Diagnostik: a. Associerade rubbningar? - Hudutslag? Feber? Lymfkörtelförstoring? - Blodstatus, Diff (eosinofili?), Urinsticka, Kreatinin b. Vid hepatocellulär reaktion: - anti-hav, HBsAg, anti-hcv, anti-ebv, anti-cmv - vid oklar duration respektive vid protraherat förlopp: ANF, SMA, IgG, IgA, IgM - vid tidigare ej dokumenterad reaktion: leverbiopsi

44 Handläggning vid misstänkt läkemedelsinducerad leverskada III c. Vid kolestatisk reaktion eller blandform: ultraljud vid protraherat förlopp: i första hand ERC, anti-hav, anti-ebv, anti-cm, AMA, IgG, IgA, IgM, i andra hand leverbiopsi. Provokationstest: Endast om svår sjukdom o/e likvärdigt behandlingsalternativ saknas Täta laboratoriekontroller, förslagsvis 2 prover första veckan 1 gång/vecka i 3 veckor varannan vecka i 1 månad

45 Drug-induced liver injury (DILI) - clinical importance DILI has become the major single cause of withdrawal of drugs from the market (Bakke et al Clin Pharmacol Ther 1995; 58: 105) Is the most common cause of acute liver failure in the US and Sweden

46 Etiologies for 279 patients Etiologies for 279 patients with acute liver failure in Sweden (Gu Wei et al, submitted) Etiology Acetaminophen intoxication Other Drugs Indeterminate Ischemic Hepatitis Hepatitis B Autoimmune Hepatitis Hepatitis A Budd-Chiari Syndrome Cancer Mushroom poisoning Wilson's Disease Pregnancy Other causes

47 Hur vanlig är svår DILI? Spansk studie: Population 2.6 miljoner, 15 år, remitterade till ettdera av 12 sjukhus ALT 5xULN och/eller ALP 2xULN med samtidigt bilirubin 50µmol/l Incidens 0.74 per personår Mest frekventa: NSAIDs, analgetika, antibakteriella medel Incidensen ökar med stigande ålder Case-fatality rate 11.9% J Hepatol 2002;37:592

48 Drug-induced liver injury (DILI) Which drugs are the most common causes of severe DILI?

49 International monitoring of fatal drug-induced liver injury Björnsson & Olsson. Dig Liver Dig Liver Disease 2005 All reports of suspected adverse drug reactions with fatal outcome received by the WHO collaborating Centre for Drug Monitoring were identified

50 RESULTS A total of 4690 reports of suspected liver injury associated with fatal outcome were found in the database A total of 21 drugs were suspected to have caused at least 50 fatalities.

51 Top ten drugs associated with fatal outcome of liver damage Paracetamol Troglitazone Valproate Stavudine Halothane Lamivudine Didanosine Amiodarone Nevirapine Trimetroprim-sulfa

52 Other drugs associated with DRUG >50 fatalities Zidovudine HIV Clarithromycin Cyclophosphamide Cytarabine Diclofenac Flutamide Isoniazid Methotrexate Oxycodone Phenytoin Trovafloxacin INDICATION Infection Neoplasia Neoplasia Inflammation Prostatate Cancer Tuberculosis Inflammation Pain Epilepsia Infection

53 Most common types of drugs associated with fatal outcome reported Analgesics HIV drugs Anticonvulsants Anti-bacterial drugs

54 DILI - prognosis The risk of poor outcome is greater in non-predictable than in predictable DILI

55 Outcome according to etiology for the major etiological groups of acute liver Failure in Sweden (Gu Wei et al, submitted) 100% 90% 80% Transplantation-free survival Died without transplantation Transplantation 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% All patients Acetaminophen Other drugs Indeterminate Ischemic hepatitis

56 Drug-induced liver injury (DILI) - prognosis Can the risk of fatal outcome be assessed based on biochemical data?

57 Hy s rule Hyman Zimmerman in 1978 described that the combination of hepatocellular injury (HC) and jaundice induced by a drug indicated a serious lesion with a death rate of 10 (-50)%( 1975;69:289) 50)% (Gastroenterology Hy s rule has been advocated by regulatory authorities such as the FDA for use in the assessment of hepatotoxicity of newly developed drugs Hy s rule has never been validated

58 All reports of received by SADRAC (Swedish Adverse Drug Reactions Advisory Committee) ) were reviewed Cases with serum bilirubin 2 Upper Limit of Normal (ULN) were analysed Causality assessment was performed by International Concensus Criteria (Danan & Benichou.. J Clin Epidemiol 1993; 11: Hepatology 2005;42:481

59

60 Klassificering av leverskadan Journal of Hepatology 1990; 11: ALT Hepatocellular Mixed Cholestatic Hepatocellulär: ökning av ALAT >2ULN enbart, eller R 5, där R = ratio ALAT xuln/alp x ULN Kolestatisk: Ökning av ALP >2ULN enbart, eller R 2 Mixed: 2 < R < 5 ALP

61 Study population 4396 reports received by the SADRAC (21.8%) with serum bilirubin two times ULN 784 cases with possible, probable or highly probable relationship according to the Consensus criteria were included in the analysis

62 Results To tal Hepa toce llula r Chol estatic Mixed Numbe r (56%) 208 (26%) 169 (22 %) Age 58 (42-74) 55 (39-69) 71 (49-80) 59 (43-72) Gende r (F/M) 58/42 % 58/42 % 58/42 % 57/43 % Duration of 21 (10-55) 28 (10-62) 21 (10-35) 21 (10-35) treatment (day s) Ålder: signifikant högre vid kolestatisk Kön: Signifikant fler kvinnor i alla grupper

63 OUTCOME A total of 72 (9.2%) out of 784 died or underwent liver transplantation HC: 51 out of 455 (12.3%) CS: 18 out of 208 (8.7%) Mixed: 4 out of 169 (2.4%)

64 Number of deaths/transplantations in relation to total number of Ranitidin Naproxen Halothane Carbamazepine Diclofenac Trim/sulph Disulfiram Erythromycin Flucloxacillin cases Surviving Death/LT

65 Hepatocellular DILI: Independent predictors of death/transplantation AGE; p< AST ULN; p< BILIRUBIN ULN; p<

66 Cholestatic/mixed DILI: Independent predictors of death/transplantation BILIRUBIN ULN; p< Duration of therapy; ; p=0.04

67 Prospektiv studie, 570 fall ALAT >2xULN, eller kombinerad ökning av ASAT, ALP o Bilirubin om någon av dessa >2xULN HC vanligast, 58% Mortalitet 11.7% vid ikterus, 3.8% utan ikterus

68 Hälsopreparat och leverskada Besök hos utövare av CAM (Complementary and Alternative Medicine) i USA steg från 36 till 46% , = fler än besök hos allmänläkare (kostnad cirka 27 miljarder dollar). Andelen individer som använde hälsopreparat steg från 2.5 till 12.5% (kostnad cirka 12 miljarder dollar). 40% av användarna avslöjade inte detta för sin läkare Hepatology 2001;34:595

69 Hälsopreparat och leverskada I Tyskland säljs silymarin för behandling av kronisk leversjukdom för 180 millioner dollar Ökad risk för leverskador av herbal drugs hos kvinnor (förklaras ej av ökad använndning) Utöver leverskador kan ett antal hälsopreparat, t.ex.salvia miltiorrhiza, Angelica sinensis,och Papaya (papain) motverka koagulationen och öka blödningsbenägenheten Journal of Hepatology 43 (2005)

70 Naturläkemedel involverade i rapporter till Biverkningsnämnden, Läkemedelsverket angående misstänkt samband med leverskada Totalt 62 fall I 42 av dessa fall har patienten samtidigt tagit läkemedel som också skulle kunna vara ansvarigt Echinagard, Echinacea, Esberitox 10 Remifemin 5 Kanjang 3 Gerikomplex 3 UVA-E 2 Ginseng 2 Pre-Glandin 2 Pikasol 2

71 Leverskada av Örtpreparat Chaparral (stenek) - hepatit, levertransplantation (mot svamp, bakt, virus; USA) - kolestatisk hepatit - gallgångsstrikturer Jin Bu Huan (kinesiskt örtté) - hepatit (mot sömnlöshet, smärta, Ma-huang (kinesiskt örtté) - hepatit (mot övervikt) Syo-saiko-to (japanskt örtté) - hepatit (mot förkylning, dyspepsi) Teveronika/teärenpris (Germander) - hepatit, dödsfall (mot diarrhé, övervikt; Frankrike) Frossört (scullcap) - hepatit (mot stress) Mistel (mistletoe) - hepatit (bronkdilaterande; UK) Vallört (comfrey) - Veno Ocklusiv Disease (mot gikt, artrit,hämaturi,flebit m.m.) Pyrrolizidin-innehållande örter (tussilago-familjen) - Veno Ocklusiv Disease Remifemin (hormonfritt alternativ till östrogensubstit vid lindriga klimakteriebesvär) - kolestatisk leverpåverkan

72 Toxisk leverskada Arsenik (psoriasismedel -Fowler s solution) Veno-ocklusiv ocklusiv sjukdom Angiosarkom i levern Ger även hyperkeratos i handflator och fotsulor Kokain Hepatocellulära nekroser Även: hypotoni, DIC, feber, njursvikt, lungödem, hjärn- och hjärtinfarkt Ecstasy Akut: Mikrovesikulär steatos, nekrower, lobulär hepatit med kolestas Kronisk: Hepatit Amanita phalloides Hepatocelluolära nekroser

73 Läkemedel till leversjuka - ökad risk för leverskada? Ökad risk vid tillförsel av potentiellt direkt hepatotoxiska läkemedel? Paracetamol? Metotrexat? Östrogen?

74 Läkemedel till leversjuka - ökad risk för leverskada? Inget stöd för ökad risk för icke-förutsägbara leverreaktioner Ökad risk vid tillförsel av hepatotoxiska läkemedel? Paracetamol? Nej? Minskad CYP och ökad glutation vid cirrhos. 4 g/d i 2v till cirrhotiker påverkade ej LFT. Ja? Försiktighet vid dekompenserad cirrhos

75 Läkemedel till leversjuka - ökad risk för leverskada? Inget stöd för ökad risk för icke-förutsägbara leverreaktioner Ökad risk vid tillförsel av hepatotoxiska läkemedel? Paracetamol? Metotrexat? progress Nej? Fibros ej riskfaktor för accelererad av leverpatologi hos RA -psoriasispatienter

76 Methotrexatinducerad leverskada Invändningar mot bx- rekommendationer I en studie ingen progress av cirrhos hos 18 pat som förmodades ha fått cirrhos av MTX (4 år, 3 g), men som fick fortsätta med MTX i ytterligare 3 år Patienter med precirrhotisk PSC resp PBC som behandlats med MTX i år har visat förbättrad histologi i 50%, oförändrad histologi i 50%

77 Monitoring MTX-induced hepatic fibrosis in patients with fibrosis: are serial liver biopsies justified? Guruprasad et al. Hepatology 2001 (Abstract) Eftergranskning av leverbiopsier från 69 psoriatriker (120 biopsier), 11% hade progress av fibros. Ingen utvecklade cirrhos Sannolikheten att utveckla avancerad fibros efter 1500 mg = 0%, 3000 mg = 1,5%, 5000 mg = 5,2% och 6000 mg =11% Biopsisvaret påverkade inte MTX behandlingen

78 Ökad risk för fibros hos psoriatriker med DM typ 2 KI-studie, 78 patienter 77% av psoriatriker med en identifierad riskfaktor för fibros (DM typ 2, övervikt,alkoholmissbruk, kron hepatit B/C) utvecklade leverfibros efter genomsnittl 1.9g, 48% av psoriatriker utan riskfaktorer efter genomsnittl 3.2g Avancerad fibros/cirrhos hos 37% efter 2g, resp hos 6% efter genomsnittl 8.4 g 100% av diabetiker resp 52% av icke-diabetiker utvecklade fibros Hepatology 2005;42, Suppl 1:511A

79 MTX-terapi - förslag till monitorering Bx före terapistart enligt JAAD Kontroll av leverstatus varannan månad första halvåret, därefter en gång per halvår Leverbiopsi efter g, eller tidigare om patologiska leverprover uppkommer, hos patienter utan riskfaktorer Leverbiopsi efter 1.5 g, eller tidigare om patologiska leverprover uppkommer, hos patienter med riskfaktorer Normala levervärden har högt prediktivt värde för att utesluta utesluta steatos-fibros fibros- cirrhos-utveckling

80 Läkemedel till leversjuka - ökad risk för leverskada? Inget stöd för ökad risk för ickeförutsägbara leverreaktioner Ökad risk vid tillförsel av hepatotoxiska läkemedel? Paracetamol? Metotrexat? Östrogen? Nej? Ingen påverkan av LFT under 2 år hos PBC- patienter

81 Läkemedel till leversjuka - ökad risk för leverskada? Inget stöd för ökad risk för icke-förutsägbara leverreaktioner, förutom. Ökad risk för levertoxisk effekt av antiretroviral terapi hos HIV-patienter som är co-infekterade med hepatit B / C J Hepatol 2002;36:295, J Viral Hepatol 2002;9:1 Ökad risk för veno-ocklusiv ocklusiv sjukdom vid benmärgstransplantation på patienter med HCV- infektion och förhöjt ASAT Hepatology 1999;29:1893

82 Läkemedel till leversjuka - risk för ändrad läkemedelseffekt? Potentiellt ökad effekt av läkemedlet vid leversjukdom på grund av: Ökad biotillgänglighet till följd av - minskad första passage-metabolism vid PSS (Porto-Systemisk Shuntning) - endast vid cirrhos! Minskad proteinbindning till följd av - lågt S-albuminS - högt S-bilirubinS Minskad elimination till följd av - ökad distributionsvolym - endast vid cirrhos! - minskad metabolism i levern på grund av enzymbrist - endast vid cirrhos och mycket svår hepatit! - minskad biliär utsöndring på grund av gallstas- få läkemedel!

83 Läkemedel till leversjuka - hur förfara praktiskt? Analgetika? Narkotika - alla preparat är tillåtna men i försiktig dosering! Narkotika ökad biotillgänglighet, nedsatt elimination påvisad för flera narkotika Andra Andra analgetika Paracetamol - försiktig dosering vid mycket svår leverskada - även vid Gilberts syndrom? NSAID 3 ggr ökad risk för förstagångsblödning från oesophagusvaricer

84 Läkemedel till leversjuka - hur förfara praktiskt? Psykofarmaka? Bensodiazepiner - försiktig dosering Oxazepam: : normal elimination Varierande information om övriga Obs hypoalbumunemi! Övriga psykofarmaka - dosering försiktig Klometiazol (Heminevrin): 10 ggr ökad bioavailability Klorpromazin: : normal elimination men ökad CNS-känslighet Tricyklika: : ökad biotillgänglighet vid cirrhos SSRI: minskad elimination

85 Läkemedel till leversjuka - risk för ändrad läkemedelseffekt? Vasoaktiva droger? ß-blockerare - kraftigt ökad biotillgänglighet (gäller dock ej vattenlösliga atenolol och sotalol) Försiktig dosering! Verapamil - kraftigt ökad biotillgänglighet - Försiktig dosering! Diuretika Peroral absorption av spironolakton/loopdiuretika loopdiuretika/thiazider thiazider påverkas ej av samtidig ascites

86 Läkemedel till leversjuka - risk för ändrad läkemedelseffekt? Syrasekretionshämmare? Cimetidin: minskar levergenomblödning Cimetidin hämmar LM-metabolism spec hos leversjuka minskad elimination vid leversjukdom hämmar leverregenerationen hos djur Ranitidin: ökad biotillgänglighet, minskad elimination Ranitidin Famotidin: minskad elimination H2-blockare generellt generellt: : hög frekvens av non-response response : inget Protonpumpshämmare: inget negativt känt

87 Läkemedel till leversjuka - risk för ändrad läkemedelseffekt? Antibiotika? Metronidazol klart minskad elimination med risk för centralnervösa och perifera nerv-symtom Rifampicin stigande S-bilirubin S och S-rifampicin S när prep ges till patienter med S-bilirubin S >50 µmol/l Tobramycin kraftigt ökad relativ risk ( 32 ggr ) för njurpåverkan hos leversjuka ß-laktamantibiotika kraftigt ökad risk (23% vs 0%) för leukopeni ( 0,9-3,3 ) hos svårt leversjuka

Lever och läkemedel. Mari Thörn. Sektionen för gastroenterologi och hepatologi, UAS

Lever och läkemedel. Mari Thörn. Sektionen för gastroenterologi och hepatologi, UAS Lever och läkemedel Mari Thörn Sektionen för gastroenterologi och hepatologi, UAS Läkemedelsinducerad leverskada Förutsägbart Vid överdos t.ex paracetamol Ej förutsägbart Vid normal dos Ej förutsägbart=ideosynkratisk

Läs mer

Farmakogenetik/genomik

Farmakogenetik/genomik Farmakogenetik/genomik HT-2013 Lars Westberg Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sektionen för farmakologi Göteborgs universitet lars.westberg@pharm.gu.se Översikt Introduktion Definitioner

Läs mer

Leverpåverkan vid obesitas

Leverpåverkan vid obesitas Leverpåverkan vid obesitas Charlotte Söderman GE-sekt, Medicinkliniken Capio St Görans sjukhus Steathos 1 Steathos NAFLD Begreppet Non Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) inbegriper ett brett spektrum

Läs mer

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis Avhandlingen försvarades den 28 nov 2014 Hamed Rezaei MD. PhD. Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Hepatit B hos barn och ungdomar

Hepatit B hos barn och ungdomar Hepatit B hos barn och ungdomar Björn Fischler, docent, överläkare Sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Läs mer

Grundläggande tolkning av leverprover

Grundläggande tolkning av leverprover Grundläggande tolkning av leverprover Magdagen 5/5 Mathias Karlsson Laboratoriemedicin Värmland John Widström Gastroenterologiskt kunskapscentrum Karlstad Frågor att besvara: Har patienten symtom eller

Läs mer

HCC-övervakning (surveillance)

HCC-övervakning (surveillance) HCC-övervakning (surveillance) Infektionsläkarföreningens vårmöte i Örebro 24 maj 2013 Per Stål, Gastrocentrum Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Vad är HCC-övervakning? Ett diagnostiskt

Läs mer

1) Läkemedelsverket rekommenderar angående hormonella antikonceptionsmetoder:

1) Läkemedelsverket rekommenderar angående hormonella antikonceptionsmetoder: 1) Läkemedelsverket rekommenderar angående hormonella antikonceptionsmetoder: a) Vid samtidig behandling med rifampicin, vissa HIV-läkemedel, antiepileptika såsom karbamazepin, fenytoin och fenobarbital

Läs mer

Ikterus och dess orsaker. Jan Lillienau

Ikterus och dess orsaker. Jan Lillienau Ikterus och dess orsaker Jan Lillienau Varför r blir man gul? Hepatit A, B, C, D, E..INE CMV o EBV AIH, PSC o PBC Alkohol-cirrhos o NASH-cirrhos Läkemedel, Naturläkemedel o Svamp Gilbert, Crigler-Najjar

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Utredning av patologiska leverprover

Utredning av patologiska leverprover , överläkare, verksamhetschef Detta dokument baseras på de nationella riktlinjerna för utredning av patologiska leverprover antagna av Svensk Gastroenterologisk Förening. Riktlinjerna är tillämpbara inom

Läs mer

Farmakokinetik - 2-kompartment modell. Farmakokinetik - 2-kompartment modell

Farmakokinetik - 2-kompartment modell. Farmakokinetik - 2-kompartment modell För en del läkemedel sker inte fördelningen i kroppen så snabbt som krävs för att kinetiken ska kunna analyseras med en 1-kompartment modell. Exempel är läkemedel med hög fettlöslighet som kan lagras upp

Läs mer

Hepatit A-E, update. Johan Westin Dept. of Clinical Microbiology and Infectious Diseases University of Gothenburg Sweden

Hepatit A-E, update. Johan Westin Dept. of Clinical Microbiology and Infectious Diseases University of Gothenburg Sweden Hepatit A-E, update Johan Westin Dept. of Clinical Microbiology and Infectious Diseases University of Gothenburg Sweden Akut hepatit Symtom: Ikterus, mörk urin, ljus avföring Kan bero på vilken sjukdom

Läs mer

PM Medicinskt INDIKATION FÖR BEHANDLING AV AKUT FULMINANT B-HEPATIT

PM Medicinskt INDIKATION FÖR BEHANDLING AV AKUT FULMINANT B-HEPATIT Specialitet: Infektion PM Medicinskt Textförfattare: Pär-Inge Bergkvist Faktaansvarig: Pär-Inge Bergkvist Godkänt av: Johan Sundler Skapat: 2009-04-05 Reviderat: 2013-06-01 Bäst före: 2015-11-30 Sökord:

Läs mer

Imurel och Inflammatorisk tarmsjukdom. Curt Tysk Medicin kliniken USÖ

Imurel och Inflammatorisk tarmsjukdom. Curt Tysk Medicin kliniken USÖ Imurel och Inflammatorisk tarmsjukdom Curt Tysk Medicin kliniken USÖ Azatioprin (Imurel) är ett värdefullt behandlingsalternativ vid Crohns sjukdom och ulcerös kolit med förhållandevis litet biverkningar

Läs mer

Leverns Struktur. Leverlobulus. Portatrakt. Centralven. V. Porta tillför Näringsämnen Hormoner. A.hepatica Tillför O 2.

Leverns Struktur. Leverlobulus. Portatrakt. Centralven. V. Porta tillför Näringsämnen Hormoner. A.hepatica Tillför O 2. Leverns Struktur Leverlobulus Portatrakt Centralven A.hepatica Tillför O 2 V. Porta tillför Näringsämnen Hormoner Gallgångarna Avlägsnar bilirubin, Sekretoriskt IgA Toxiner Virus Lever Cirros Leverlobulus

Läs mer

Farmakokinetik - 2-kompartment modell. Farmakokinetik - 2-kompartment modell

Farmakokinetik - 2-kompartment modell. Farmakokinetik - 2-kompartment modell För en del läkemedel sker inte fördelningen i kroppen så snabbt som krävs för att kinetiken ska kunna analyseras med en 1-kompartment modell. Exempel är läkemedel med hög fettlöslighet som kan lagras upp

Läs mer

Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015

Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015 Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015 Incidence and outcome of paracetamol poisoning Rolf Gedeborg Associate Professor, Scientific Director of Epidemiology and Pharmacovigilance Unit for Scientific

Läs mer

Metforminbehandling vid njursvikt

Metforminbehandling vid njursvikt Metforminbehandling vid njursvikt Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Örebro okt 2012 Metforminbehandling vid njursvikt? Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Stockholm

Läs mer

Profylaktisk behandling mot latent tuberkulos med veckovis INH/Rifapentin

Profylaktisk behandling mot latent tuberkulos med veckovis INH/Rifapentin Profylaktisk behandling mot latent tuberkulos med veckovis INH/Rifapentin Gabrielle Fröberg MD, PhD Specialistläkare Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset gabrielle.froberg@karolinska.se

Läs mer

Om hepatit C. och din behandling

Om hepatit C. och din behandling Om hepatit C och din behandling MAJORITETEN AV HEPATIT C BOTAS IDAG VILKEN PÅVERKAN KAN HEPATIT C HA PÅ LEVERN? Hepatit C är ett virus som sprids via blodet och infekterar levercellerna. Det finns flera

Läs mer

Matthias Hoeschen

Matthias Hoeschen Leverutredning i öppenvård Matthias Hoeschen 2017-09 Agenda Indelning av leverprover Utredning? När? Vem? Hur? Enstaka sjukdomar Enstaka vanliga fel... Anamnes Hereditet Socialt Epidemiologi Läkemedel

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

Levercancer vid kronisk hepatit Övervakning, utredning och behandling

Levercancer vid kronisk hepatit Övervakning, utredning och behandling Infektionsvårmötet 24 maj 2013 Levercancer vid kronisk hepatit Övervakning, utredning och behandling Per Stål, överläkare, hepatolog, Gastrocentrum Medicin, KUS Antti Oksanen, överläkare, hepatolog, Gastrocentrum

Läs mer

ASAT To be or not to be!

ASAT To be or not to be! ASAT To be or not to be! Gävleborg analyserade ca 80-90 000 ASAT 2015 Kostnad för klinikerna och för Laboratoriemedicin strax under 1 miljon kronor ASAT ALAT 2015 Gävleborg Beställare Antal ASAT Antal

Läs mer

Graviditetsutlöst leversvikt Obstetriska aspekter. Gunilla Ajne Kvinnokliniken, KS SFOG, Varberg 2014

Graviditetsutlöst leversvikt Obstetriska aspekter. Gunilla Ajne Kvinnokliniken, KS SFOG, Varberg 2014 Graviditetsutlöst leversvikt Obstetriska aspekter Gunilla Ajne Kvinnokliniken, KS SFOG, Varberg 2014 Akut leversvikt = plötslig leverpåverkan med koagulopac INR > 1.5 Cdigare frisk encefalopac Orsaker

Läs mer

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 Recent advances in depression across the generations Weissman et al, Arch Gen Psychiatry 2007;62,

Läs mer

Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit

Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit Azatioprin och Purinethol används som remissionsinducerande behandling och underhållsbehandling vid ulcerös colit och crohns sjukdom.

Läs mer

Farmakogenetik/genomi k. Översikt. Farmakogenetik / farmakogenomik. Introduktion. Farmakogenetik: Vad testar man? Klinisk praxis idag?

Farmakogenetik/genomi k. Översikt. Farmakogenetik / farmakogenomik. Introduktion. Farmakogenetik: Vad testar man? Klinisk praxis idag? Farmakogenetik/genomi k HT-2009 Jonas Melke Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sektionen för farmakologi Göteborgs universitet jonas.melke@pharm.gu.se Översikt Introduktion Definitioner Genetisk

Läs mer

ORDLISTA HEPATIT C (HCV)

ORDLISTA HEPATIT C (HCV) ORDLISTA HEPATIT C (HCV) Blodsmitta (blodburen sjukdom) Hepatit C är en blodburen sjukdom, det vill säga en sjukdom som överförs via blodsmitta. Vid andra virala sjukdomar, så som hepatit B eller HIV,

Läs mer

Nya orala antikoagulantia ett alternativ till point-of-care testning och egenvård med warfarin?

Nya orala antikoagulantia ett alternativ till point-of-care testning och egenvård med warfarin? Nya orala antikoagulantia ett alternativ till point-of-care testning och egenvård med warfarin? Professor Peter J Svensson Centre for Thrombosis and Haemostasis, SUS, Malmö Fördelning mellan indikationer

Läs mer

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom Kristian Borg Div of Rehabilitation Medicine, Karolinska Institutet and Danderyd University Hospital Stockholm Sweden Pågående denervation som kompenseras

Läs mer

Vilken P2Y12-hämmare till vilken patient? Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 4-6 maj, 2011, Örebro

Vilken P2Y12-hämmare till vilken patient? Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 4-6 maj, 2011, Örebro Vilken P2Y12-hämmare till vilken patient? Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 4-6 maj, 2011, Örebro Peter Eriksson Hjärtcentrum Norrlands universitetssjukhus, Umeå Intressekonflikt: Föreläsningar för AstraZeneca

Läs mer

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr Klassificering av allvarlig kronisk parodontit: En jämförelse av fem olika klassificeringar utifrån prevalensen av allvarlig kronisk parodontit i en population från Kalmar län Maria Fransson Handledare:

Läs mer

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Tomas Jernberg Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Disclaimer AstraZeneca is dedicated to

Läs mer

Infectious Diseases - a global challenge

Infectious Diseases - a global challenge Infectious Diseases - a global challenge Clas Ahlm Department of Clinical Microbiology, Division of Infectious Diseases, Umeå University Swedish Conference on Infection Prevention and Control, Umeå April

Läs mer

Bilaga. Tabell. Alla artiklar som inkluderas i studien, det vill säga kliniska studier där man sätter in implantat på diabetiker och uppföljer det.

Bilaga. Tabell. Alla artiklar som inkluderas i studien, det vill säga kliniska studier där man sätter in implantat på diabetiker och uppföljer det. Bilaga Tabell Alla artiklar som inkluderas i n, det vill säga kliniska r där man sätter in på diabetiker och uppföljer det. Titel År Design Antal individer Uppföljningstid Resultat Är diabetes en kontraindikation

Läs mer

Patologiska leverprover - leversjukdomar ur ett primärvårdsperspektiv

Patologiska leverprover - leversjukdomar ur ett primärvårdsperspektiv Patologiska leverprover - leversjukdomar ur ett primärvårdsperspektiv Agenda! Är lite förhöjt ALAT farligt?! Tolkning av leverprover! Biokemiska mönster! Etiologisk utredning! Metabol leversjukdom Staffan

Läs mer

Att dosera läkemedel vid njursvikt

Att dosera läkemedel vid njursvikt 20180131 Att dosera läkemedel vid njursvikt Hans Furuland, överläkare Njurmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala Njurfunktionen Agenda Biotillgänglighet Distributionsvolym Proteinbindning Elimination Farmakodynamik

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 1 År 2008 Volym 13 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 1 År 2008 Volym 13 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 1 År 2008 Volym 13 Gastrokuriren Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk Förening. Utkommer med 5 nummer per år. ansvarig

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

Alfa 1-antitrypsinbrist

Alfa 1-antitrypsinbrist Patientfall 1 Man född 1947 Alfa 1-antitrypsinbrist Aldrig rökt 2009 besök på vårdcentralen på grund av ökad andfåddhet vid ansträngning Spirometri: FEV 1 80% av förväntat Ingen åtgärd Eeva Piitulainen

Läs mer

Längre liv för patienter med mhrpc som tidigare behandlats med docetaxel 1

Längre liv för patienter med mhrpc som tidigare behandlats med docetaxel 1 Längre liv för patienter med mhrpc som tidigare behandlats med docetaxel 1 (cabazitaxel) ökar cytostatikans betydelse vid prostatacancer Behandla tidigt är, i kombination med prednison eller prednisolon,

Läs mer

LATHUND FÖR INSÄTTNING OCH BEHANDLING

LATHUND FÖR INSÄTTNING OCH BEHANDLING LATHUND FÖR INSÄTTNING OCH BEHANDLING INDIKATIONER OCH DOSERING Pradaxa är ett antikoagulantium med indikationerna prevention av stroke och systemisk embolism hos patienter med förmaksflimmer samt behandling

Läs mer

Rättarens poäng på denna sida:

Rättarens poäng på denna sida: 9 sidor 15 poäng En man född 1965 söker akutmottagningen pga smärtor i övre delen av buken sedan ca ett halvt dygn tillbaka. Smärtorna sitter som ett band runt buken och strålar bakåt i ryggen. Smärtorna

Läs mer

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro Karin Manhem Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Överlevnad Blodtryck Överlevnad NEJ Blodtryck Överlevnad Blodtryck Blodtryck och

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

Hb, LPK, Diff, TPK, Klin kem flagga/labbest Lila Svart. SR Klin kem flagga/labbest Svart kork. P-PK/INR Klin kem flagga/labbest Blå kork

Hb, LPK, Diff, TPK, Klin kem flagga/labbest Lila Svart. SR Klin kem flagga/labbest Svart kork. P-PK/INR Klin kem flagga/labbest Blå kork 2011-08-18 GN/acw Hepatitrutiner Akut hepatit Patienten vårdas inneliggande eller polikliniskt. Initialt tas vid okänd etiologi s k stor hepatitrutin (se nedan). Därefter följes s k liten hepatitrutin

Läs mer

α1-antitrypsin Brist Joyce Carlson, Labmedicin Skåne Klinisk kemi och Biobanken

α1-antitrypsin Brist Joyce Carlson, Labmedicin Skåne Klinisk kemi och Biobanken α1-antitrypsin Brist Joyce Carlson, Labmedicin Skåne Klinisk kemi och Biobanken Andlös upptäckt hos två patienter från Eksjö med emfysem 1962 Proteas- antiproteas imbalans Proteas Hämmare Proteas- antiproteas

Läs mer

RUTIN Hepatitprovtagning

RUTIN Hepatitprovtagning Doknr. i Barium Kategori Giltigt fr.o.m. Version 2015-02-04 Utfärdad av: Rune Wejstål, överläkare Godkänd av: Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef, överläkare Revisionsansvarig: Rune Wejstål, överläkare

Läs mer

Vaccination av tandvårdspersonal - när och varför?

Vaccination av tandvårdspersonal - när och varför? Vaccination av tandvårdspersonal - när och varför? Smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga vad gäller för tandvården, och skiljer det sig från sjukvården? Stephan Stenmark Infektionsläkare Smittskyddsläkare

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Lindrig och medelsvår ulcerös kolit. Proktit och proktosigmoidit.

4.1 Terapeutiska indikationer Lindrig och medelsvår ulcerös kolit. Proktit och proktosigmoidit. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Pentasa 1 g rektalsuspension 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 100 ml innehåller 1 g mesalazin (5-aminosalicylsyra). Beträffande hjälpämnen se avsnitt 6.1 3 LÄKEMEDELSFORM

Läs mer

Leflunomide STADA. Version, V1.0

Leflunomide STADA. Version, V1.0 Leflunomide STADA Version, V1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Leflunomide STADA 10 mg filmdragerade tabletter Leflunomide STADA 20 mg filmdragerade

Läs mer

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR 6 februari 2013 Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR NDR utveckling sedan 1996 Verktyg i förbättringsarbetet Mer än 1200 enheter online 2012 Nationella riktlinjer 100% av sjukhusklinikerna Kvalitetskontroll

Läs mer

för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014

för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014 NAMN: KUNSKAPSPROV I FARMAKOLOGI för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014 Var vänlig kontrollera att alla frågor finns med! Del I, 1-11, 33p Del II, 12-18, 23p Del III, 19-22, 15p Glöm

Läs mer

Svenska erfarenheter av fertilitetsbevarande åtgärder samt indikationer

Svenska erfarenheter av fertilitetsbevarande åtgärder samt indikationer Svenska erfarenheter av fertilitetsbevarande åtgärder samt indikationer Kenny A. Rodriguez-Wallberg MD, PhD Docent, Överläkare Reproduktionsmedicin Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm SFOG Fertilitetsbevarande

Läs mer

Kan MS botas? Svenska och internationella erfarenheter av blodstamcellstransplantation som behandling fo r multipel skleros

Kan MS botas? Svenska och internationella erfarenheter av blodstamcellstransplantation som behandling fo r multipel skleros Kan MS botas? Svenska och internationella erfarenheter av blodstamcellstransplantation som behandling fo r multipel skleros Joachim Burman, Överläkare Neurologkliniken Akademiska sjukhuset Vad menas

Läs mer

RUTIN Läkemedelsbehandling vid tuberkulos

RUTIN Läkemedelsbehandling vid tuberkulos Doknr. i Barium Kategori Giltigt fr.o.m. Version Infektion 2013-09-18 Utfärdad av: Elisabet Lönnermark, överläkare Godkänd av: Rune Wejstål, verksamhetschef Revisionsansvarig: Ann Paterson-Flisberg, verksamhetsassistent

Läs mer

Lipidsänkande behandling efter hjärtinfarkt - eller före? Kristina Hambraeus Överläkare, Cardiologkliniken Falu Lasarett

Lipidsänkande behandling efter hjärtinfarkt - eller före? Kristina Hambraeus Överläkare, Cardiologkliniken Falu Lasarett Lipidsänkande behandling efter hjärtinfarkt - eller före? Kristina Hambraeus Överläkare, Cardiologkliniken Falu Lasarett Disposition Primär- eller sekundärprevention? Högriskeller befolkningsstrategi?

Läs mer

Hepatologens perspektiv. Ingalill Friis-Liby Gastroenterologi och Hepatologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Hepatologens perspektiv. Ingalill Friis-Liby Gastroenterologi och Hepatologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Hepatologens perspektiv Ingalill Friis-Liby Gastroenterologi och Hepatologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Vad är en dålig lever? Cirrhos leversvikt! Stabil i > 10 år? Kompenserad eller dekompenserad?

Läs mer

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20257 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20257 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20257 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Fredriksson, Lisa Emilia Title: TNFalpha-signaling in drug-induced liver injury

Läs mer

Undersökningsmetoder

Undersökningsmetoder Undersökningsmetoder Anamnes: Alkohol, Diet, Missbruk, Ursprung, Blodtransfusion, Läkemedel Status: Leverstigmata, Leverpalpation, Perkussion Ascitesperkussion Undersökningsmetoder Leverprover: Skademarkörer:

Läs mer

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH)

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) Innehåll Autoimmun hepatit, AIH... 5 Vad är autoimmun hepatit (AIH)?... 5 Vad är orsaken till AIH?... 5 Smittar AIH?... 5 Hur vanligt är AIH?... 5 Hur ställs diagnosen vid AIH?...

Läs mer

Prognos vid KOL FEV 1. Ålder. Frisk icke-rökare. Rökare med KOL RÖKSTOPP. Fortsatt rökning 100% 50%

Prognos vid KOL FEV 1. Ålder. Frisk icke-rökare. Rökare med KOL RÖKSTOPP. Fortsatt rökning 100% 50% Prognos vid KOL FEV 1 100% Frisk icke-rökare 50% Rökare med KOL RÖKSTOPP Fortsatt rökning Ålder Vincent van Gogh Läkemedelsbehandling vid KOL - behandlingsrekommendation Ett konsensusdokument från expertmöte

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Virushepatiter i primärvården. Smittskyddsdagar 151013-14 Jens Rapp, Infektionsläkare, Gävle

Virushepatiter i primärvården. Smittskyddsdagar 151013-14 Jens Rapp, Infektionsläkare, Gävle Virushepatiter i primärvården Smittskyddsdagar 151013-14 Jens Rapp, Infektionsläkare, Gävle Hepatit C Epidemiologi, smittvägar Globalt: 200 miljoner (iatrogen smitta vanligt) Några 100 i Gävleborg? Ca

Läs mer

Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS

Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS 2003-11-04 Max 42 credit points Pass 27 credit points NAME:.. Good Luck! 1 Define metaplasia. Provide 3 clinical examples of common metaplastic changes. 4 p Vad

Läs mer

Följer vi SoS riktlinjer inom kranskärlssjukvården? Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping

Följer vi SoS riktlinjer inom kranskärlssjukvården? Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping Följer vi SoS riktlinjer inom kranskärlssjukvården? Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping VOLTAIRE - the art of medicine To keep the patient occupied while the disease

Läs mer

FASS självstudiekurs - Test

FASS självstudiekurs - Test FASS självstudiekurs - Test 1. Var finner man information om vilka biverkningar som ska rapporteras? A) På blanketten som finns sist i Fass. B) I avsnittet "Rapportering av biverkningar". C) I avsnittet

Läs mer

Barn och läkemedelssäkerhet

Barn och läkemedelssäkerhet Barn och läkemedelssäkerhet ur ett svenskt och amerikanskt perspektiv Per Nydert Leg. Apotekare Neonatalverksamheten Karolinska Universitetssjukhuset LäkemedelsHANTering LäkemedelsFÖRsörjning USA Sverige

Läs mer

Vad betyder de nya läkemedlen för leversjukdomar hos den enskilda patienten och för gruppen av hepatit C-infekterade personer i Sverige?

Vad betyder de nya läkemedlen för leversjukdomar hos den enskilda patienten och för gruppen av hepatit C-infekterade personer i Sverige? Vad betyder de nya läkemedlen för leversjukdomar hos den enskilda patienten och för gruppen av hepatit C-infekterade personer i Sverige? Soo Aleman Bitr överläkare, docent Smitta 25% spontanläker 75% får

Läs mer

Koagulation. Margareta Holmström Överläkare, docent, sektionschef Koagulationsmottagningen, Hematologiskt Centrum Karolinska

Koagulation. Margareta Holmström Överläkare, docent, sektionschef Koagulationsmottagningen, Hematologiskt Centrum Karolinska Koagulation Margareta Holmström Överläkare, docent, sektionschef Koagulationsmottagningen, Hematologiskt Centrum Karolinska Behandling av venös trombos Han kan få en blodpropp profylax? Mekanisk klaffprotes

Läs mer

Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till?

Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till? Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till? Anders Ekbom, Professor Karolinska Institutet Institutionen för medicin Solna Enheten för klinisk epidemiologi Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Missbruk och infektioner Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Infektioner Patientfall 20-årig kvinna Iv missbruk sedan 15 års ålder Insjuknar i samband med egenavgiftning med

Läs mer

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället SNAC KONFERENS 28 april 2011 Stockholm Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället Laura Fratiglioni Multisjuklighet: ett svårfångat begrepp Fratiglioni L et al. Multipla hälsoproblem bland

Läs mer

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension 26.10.2015, Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Naproxen

Läs mer

Hepatit grundkurs nov 2017

Hepatit grundkurs nov 2017 Hepatit grundkurs nov 2017 MD, PhD bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Hepatit: Provta flera, vaccinera, remittera! A: vaccinera barn inför resa till föräldrars ursprungsländer A+B: vaccinera MSM

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Hur du ger behandling med JEVTANA (cabazitaxel)

Hur du ger behandling med JEVTANA (cabazitaxel) Hur du ger behandling med JEVTANA (cabazitaxel) Längre liv för patienter med mhrpc Premedicinering minskar risken för överkänslighetsreaktioner1 JEVTANA är en ny behandling för patienter med metastatisk

Läs mer

Protesinfektioner - ortopediska synpunkter Anna Stefánsdóttir

Protesinfektioner - ortopediska synpunkter Anna Stefánsdóttir Protesinfektioner - ortopediska synpunkter Anna Stefánsdóttir Överläkare, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus Total höftprotes Cementerad total höftartroplastik Från Svenska höftprotesregistret

Läs mer

Kvinna född 52. Psoriasis sedan 66. Hudkliniken 81. Har en grov plackpsoriasis. Läkemedelskommitté

Kvinna född 52. Psoriasis sedan 66. Hudkliniken 81. Har en grov plackpsoriasis. Läkemedelskommitté Kvinna född 52 Psoriasis sedan 66. Hudkliniken 81. Har en grov plackpsoriasis. Grov plackpsoriasis Kvinna född 52 Psoriasis sedan 66. Hudkliniken 81. Har en grov plackpsoriasis. 80 talet ljusbeh av olika

Läs mer

Ett starkt folkhälsoperspektiv behövs för att minska de globala narkotikaproblemen

Ett starkt folkhälsoperspektiv behövs för att minska de globala narkotikaproblemen Förebygg.nu Göteborg 11 November 2015 Maria Renström Department of Mental Health and Substance Abuse Ett starkt folkhälsoperspektiv behövs för att minska de globala narkotikaproblemen 1 CND side event

Läs mer

ungdomar i en västsvensk population med IBD

ungdomar i en västsvensk population med IBD Nedsatt bentäthet thet hos barn och ungdomar i en västsvensk population med IBD Susanne Schmidt Örebro 2008-10 10-1616 Studiedesign (1) Samarbetsprojekt Göteborg-Borås Barn och ungdomar 5-19 år med IBD

Läs mer

Herpes simplexmeningit

Herpes simplexmeningit Herpes simplexmeningit naturalförlopp och suppressionsbehandlling En prospektiv studie i avsikt att kartlägga morbiditeten efter herpesmeningit och betydelsen av suppresionsbehandling med valacyklovir

Läs mer

Typ 2 diabetes hos äldre. Anders Tengblad Distriktsläkare, Med Dr Jönköping

Typ 2 diabetes hos äldre. Anders Tengblad Distriktsläkare, Med Dr Jönköping Typ 2 diabetes hos äldre Anders Tengblad Distriktsläkare, Med Dr Jönköping 1 5 50% Ej diabetes Diabetes 40% Risk att få hjärtinfarkt inom 7 år 30% 20% 10% 0% hjärtfrisk Tidigare hjärtinfarkt Blodsockret

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Flukloxacillin 500 mg, 750 mg filmdragerade tabletter flukloxacillin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara denna

Läs mer

Biosimilarer ur ett svenskt perspektiv. Bertil Jonsson Medical Products Agency

Biosimilarer ur ett svenskt perspektiv. Bertil Jonsson Medical Products Agency Biosimilarer ur ett svenskt perspektiv Bertil Jonsson Medical Products Agency Vad? Godkännande Visst det finns riktlinjer Riskhantering (RMP, PhV) Original och kopia Uppföljning i Sverige Spårbarhet PhV

Läs mer

Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID)

Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID) Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID) Martin Kåberg Specialistläkare Infektion Överläkare Psykiatri/beroende Medicinskt ansvarig för sprututbytet Karolinska Universitetssjukhuset/Capio Maria

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Del 7 medicin. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p

Del 7 medicin. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p Erik är en 29-årig man som söker till akutmottagningen en dag när du är primärjour. Han arbetar på bank, är gift och nybliven far till en liten flicka. Under tonåren kontrollerades

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

3.1. Skriv remiss för buköversikt och ange vilken frågeställning du har och när du vill ha undersökningen.

3.1. Skriv remiss för buköversikt och ange vilken frågeställning du har och när du vill ha undersökningen. Erik är en 29-årig man som söker till akutmottagningen en dag när du är primärjour. Han arbetar på bank, är gift och nybliven far till en liten flicka. Under tonåren kontrollerades han några gånger för

Läs mer

2016-03-30. Följande abstracts har accepterats och presenteras av AbbVie på ILC:

2016-03-30. Följande abstracts har accepterats och presenteras av AbbVie på ILC: 2016-03-30 PRESSMEDDELANDE AbbVie presenterar nya hepatit C-resultat för både Viekirax + Exviera och nästa generations hepatit C-läkemedel under den internationella leverkongressen ILC 2016 Observationsdata

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Case 3 2010-12-06. Case 3 Anamnes. Vårdcentr - Status. Vårdcentr Lab. Gruppundervisning i Klinisk Medicin, Termin 6 Lung Allergi, Höst-terminen 2010

Case 3 2010-12-06. Case 3 Anamnes. Vårdcentr - Status. Vårdcentr Lab. Gruppundervisning i Klinisk Medicin, Termin 6 Lung Allergi, Höst-terminen 2010 Case 3 Anamnes Case 3 Gruppundervisning i Klinisk Medicin, Termin 6 Lung Allergi, Höst-terminen 2010 38 kvinna, gravid i vecka 10, föräldraledig. Aldrig rökt Tidigare frisk. Söker akut på Vårdcentralen

Läs mer

Publikationer/Statistik. Publikationer/Statistik. Publikationer/Statistik

Publikationer/Statistik. Publikationer/Statistik. Publikationer/Statistik Publikationer/Statistik - Inklusionskriterier, exklusionskriterier - Studiepopulation (hur sjuka var patienterna?) - Studiers generaliserbarhet - Utfallsvariabler (endpoints), primära/sekundära, sammansatta

Läs mer

Läkemedel till äldre 245

Läkemedel till äldre 245 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer