Lever och läkemedel. Rolf Olsson Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lever och läkemedel. Rolf Olsson Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg"

Transkript

1 Lever och läkemedel Rolf Olsson Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

2 Lever och läkemedel Leverskador framkallade av läkemedel Tillförsel av läkemedel till patienter med leversjukdom: Risk för leverskada vid tillförsel av läkemedel till patienter med leversjukdom Risk för ändrad läkemedelseffekt vid tillförsel av läkemedel till patienter med leversjukdom

3 Läkemedelsinducerad leverskada Toxisk leverskada Förutsägbar: - paracetamol, metotrexat - dosberoende Icke förutsägbar: - majoriteten - efter rekommenderade doser

4 Hur vanlig är DILI? Studie baserad på GP Reasearch Database i UK 1.6 miljoner personer år Endast idiopatiska fall remitterade till consultant or hospital, med ALAT >2xULN, eller kombinerad ökning av ASAT, ALP o Bilirubin om någon av dessa >2xULN Current users: prescription ended within 15 days of index date Kontrollpopulation 5000: no prescription before the index date Crude incidence rate 2.4 per personår

5 Hur vanlig är DILI? Adjusted Odds Ratio Chlorpromazin 416 Amoxicillin/clavulansyra 94.8 Flucloxacillin 17.7 Azathioprin 10.5 Makrolider 6.9 Tetracykliner 6.2 Metoclopramid 6.2 Diclofenac 4.1 Kombination av 2 hepatotoxiska preparat ökar risken med en faktor på 6 Brit J Clin Pharmacol 2004;58:71

6 Hur vanlig är DILI? Fransk studie: invånare, 139 trained physicians, ALAT >2xULN, eller kombinerad ökning av ASAT, ALP o Bilirubin om någon av dessa >2xULN Annual global rate : 13.9 per personår = cirka 16 ggr högre än vad som rapporteras spontant till French regulatory authorities. Hepatology 2002;36:451

7 Hur vanlig är DILI? Analys av rapporter till SADRAC ALAT >2xULN, eller kombinerad ökning av ASAT, ALP o Bilirubin om någon av dessa >2xULN Annual reporting incidence i Sverige: 2.2 per för individer >15 år, vilket är minst 2.4 ggr högre än i Frankrike (LM-förskrivningen i Frankrike är mer än dubbelt så hög som i Sverige) Hepatology 2003;38:531

8 De 10 mest frekvent rapporterade läkemedlen med ett säkert/sannolikt/möjligt samband till leverskada, inrapporterat till Läkemedelsverkets Biverkningskommitté Heracillin AHF-koncentrat Zocord Voltaren Alvedon Cioproxin Octonativ Tegretol Antabus Losec

9 Antal rapporter relaterat till miljon DDD för de läkemedel som oftast rapporterats pga misstänkt samband till leverskada , och där samband bedömts som certain/probable/possible Octonativ Heracillin Ciproxin Antabus Tegretol Voltaren Zocord Losec Alvedon 2,29 1,17 0,51 0,3 0,11 0,09 0,07 4,86 23,

10 Läkemedel Biotransformering Fas 1 Fas 2 Oxidering Acetylering Reduktion Konjugering Hydrolys I Metabolit Metylering CYP 1 Icke-toxisk metabolit CYP = (Cytochrom P 450) CYP 2 Toxisk reaktiv metabolit Detoxifiering t.ex via - glutation-bindning - metaboliten inaktiverar CYP 2 Icke-toxisk metabolit Reaktion mot av metaboliten modified self Reaktion mot icke modifierat self Kovalent bindning till hepatocytmolekyler Immunmodulering Direkt-toxisk skada t.ex. paracetamol Immunallergisk hepatit t.ex halotan Autoimmun hepatit t.ex. dihydralazin

11 Läkemedelsinducerad leverskada - mekanismer Det finns 22 identifierade CYP-isoenzymer CYP svarar för 80% av alla Fas I-reaktionerI 60% av de LM som rapporterats ge upphov till LM- inducerade leverreaktioner metaboliseras av CYP CYP kan induceras av etanol, fenemal, fenytoin och karbamazepin Läkemedel Biotransformering Fas 1 Fas 2 Oxidering Acetylering Reduktion Konjugering Hydrolys Metylering CYP 1 I Metabolit Icke-toxisk metabolit

12 Mekanismer bakom LM-inducerade leverskador

13 Läkemedels-inducerade mitokondrieskador LM kan via mitokondrieskada förorsaka mikrovesikulär steatos ibland fatal mjölksyra-acidos acidos Exempel på sådana läkemedel nukleosidanaloger, fialuridin salicylsyra, tetracykliner, kortikosteroider, NSAID:s amiodaron, perhexilin Kan ge såväl akut fulminant som mera långsamt debuterande leverskada

14 Toxisk LM-inducerad leverskada I Orsakas av toxiska, reaktiva metaboliter Är fr.a. lokaliserade centrilobulärt, för CYP är fr.a. lokaliserade centrilobulärt Glutathion-innehållet innehållet är lägst centrilobulärt Ingen eller nästan ingen inflammatorisk reaktion Brant stigande och snabbt sjunkande aminotransferaser Drug Fas 1 Fas 2 Oxidation Acetylation Reduction Conjugation Hydrolysis I Metabolite Methylation CYP = (Cytochrome P 450) Direct toxic damage e.g. paracetamol CYP 1 Covalent binding to hepatocyte molecules Biotransformation CYP 2 Toxic reactive metabolite Reaction against modified self Immune allergic hepatitis e.g. halothane Non-toxic metabolite Non-toxic metabolite Detoxification e.g. via - glutathion-binding - metabolite inactivates CYP 2 Reaction against non-modified self Auto immune hepatitis e.g. dihydralazin Immune modulation

15 Toxisk leverskada (paracetamol+ etyl) ASAT ALAT tim

16 Dose-dependent drug- induced liver disease Paracetamol Tetgracykline Methotrexate Perhexiline Amiodarone Cyclosporine Cyclophosphamide Valproid acid? Oral contraceptives (adenomas) Aspirin (hypoaalbuminemia!) Niacin Pyrizinamide (?)

17 Paracetamolintoxikation vid terapeutiskt användande 67 fall av intox vid terapeutiskt användande i förening med alkohol 60% tog < 6g/d, 20% tog < 4 g/d Duration 1 dag 10%, 1-71 dagar 67% ASAT>ALAT i 84%, ASAT/ALAT-kvot ! T 1/2 för ASAT 1/2-1 1 dygn Mortalitet 18% Zimmerman & Maddrey, Hepatology 1995;22:767

18 Toxisk läkemedelsinducerad leverskada II Dels förutsägbart,, vid överdos snabb reaktion (dagar) t.ex. efter långvarigt bruk, t.ex. vitamin A t.ex. paracetamol, vid normal dos, efter veckor - träning av enzymet ger Dels icke förväntat, vid normal dos, ökade mängder metabolit? Varför Varför drabbas inte alla?: mikrosomal enzym-induktion (andra LM / etyl)

19 Alkohol och paracetamol - vad är farligt? (Hepatology 2002;35:876) Kroniskt alkoholbruk = kvinnor >2 drinkar/dag, män >3 drinkar/dag = ökad risk för död vid paracetamolintoxikation (OR 3.5, 95% CI ) Akut alkoholintag = mer än vanlig daglig konsumtion = protektivt hos alkoholmissbrukare (OR 0.08, CI ) 0.66), ej hos övriga (OR 0.21,CI ) 1.67). Cumulative survival rates for every time to NAC

20 Toxisk läkemedelsinducerad leverskada II Dels förutsägbart,, vid överdos snabb reaktion (dagar) t.ex. efter långvarigt bruk, t.ex. vitamin A t.ex. paracetamol, Dels icke förväntat, vid normal dos, efter veckor - träning av enzymet ger ökade mängder metabolit? Varför drabbas inte alla?: mikrosomal enzym-induktion (andra LM / etyl) genetiska variationer i enzymaktivitet/glutationhalt

21 Phenotypes and mutations Frequency Homozygous for Stop codons Deletions Deleterious missense SNPs Splice defects Heterozygous deleterious SNPs Unstable protein Conserved aa substitutions Promotor/3-5 SNPs Population based dosing Gene duplication Induction PM IM EM UM Enzyme activity/clearance

22 Toxisk läkemedelsinducerad leverskada II Dels förutsägbart,, vid överdos snabb reaktion (dagar) t.ex. efter långvarigt bruk, t.ex. vitamin A t.ex. paracetamol, Dels icke förväntat, vid normal dos, efter veckor - träning av enzymet ger ökade mängder metabolit? Varför drabbas inte alla?: mikrosomal enzym-induktion (andra LM / etyl) genetiska variationer i enzymaktivitet/glutationhalt proteinsvält, förorsakande reducerad glutationhalt befintlig leverskada associerad med låg glutationhalt

23 Immunallergisk läkemedelsinducerad leverskada Ej dosrelaterad Debut efter veckors (månaders) terapi Feber, hudutslag, eosinofili (kan saknas) Regress inom veckor Snabb reaktion (dag - veckor) vid ny exposition Utgör den vanligaste typen av kolestatiska/mixed reaktioner och kroniska hepatiter

24 Korsöverkänslighet vid allergisk DILI Har observerats vid: Antiepileptika (fenytoin, karbamazepin, fenemal) Halogenerade anestetika Fentiaziner ACA inhibitorer Erytromyciner Tricyklika

25 Riskgrupper av läkemedel Vissa NSAID:s ( ac attack ): diclofenak, sulindac, bromfenac Kloxacilliner: flukloxacillin, dikloxacillin, kloxacillin

26 Statiner och leverskada Meta-analys analys av 13 studier, 49,275 patienter OR jmf m placebo 1.26 CI = NS Alla typer av leverreaktioner har beskrivits för alla tillgängliga statiner Risk för fulminant leversvikt har beräknats till 2 per million användare Av nära 16,000 levertransplantationer I USA var 3 på indikationen statin-alf Förhöjda transaminaser vid hyperlipidämi ingen riskfaktor för leverskada Inget vetenskapligt stöd för att statiner inte skulle kunna användas hos leversjuka

27 Tänk på läkemedel: Vid Vid allehanda typer av leverreaktioner

28 Formes of drug-induced liver disease Type of damage I Hepatocellular damage Acute hepatitis Granulomatous hepatitis Chronic hepatitis Centrilobular necrosis Steatosis Steatohepatitis II. Cholestatic liver disease Pure cholestasis Cholestatic hepatitis Biliary cirrhosis Cholangitis III. Liver fibrosis IV. Vascular damage Sinusoidal dilatation Perisinusoidal fibrosis V. Neoplasias Hepatocellular carcinoma Epitheloid hemangioma Angioma Angiosarcoma Example of causing drug halothane kinidin nitrofurantoin paracetamol valproate amiodaron oral conctraceptives erytromycin chlorpromazine hydralazin vitamin A oral contraceptives vitamin A oral contraceptives oral contraceptives metoklopramid anabola steroider

29 Tänk på läkemedel: Vid Vid allehanda typer av leverreaktioner Även Även om patienten stått lång tid på läkemedlet Även Även om patienten sedan någon tid avbrutit behandlingen med ett visst medel Även Även om levervärdena försämras efter utsättandet

30 Tänk inte på läkemedel Om levervärdena börjar sjunka innan LM hunnit elimineras

31 Normalisering av förhöjda aminotransferaser trots fortsatt Exempel: Heparin L-Dopa Troleandomycin Griseofulvin Isoniazid Amiodaron terapi

32 Normalisering av förhöjda aminotransferaser trots fortsatt terapi

33 SPORTIF III: : Individual time course by study drug continuation, diamond=last observation Continued Exanta, N=59

34 Algorithm for ALAT testing in Exanta clinical trials After randomisation, monthly tests performed If ALAT is >2x ULN but <3x ULN Weekly tests started If ALAT >3x ULN but <5x ULN Weekly tests performed Study drug withdrawn if not improved within 4 weeks If ALAT > 5 x ULN At any time, study drug to be discontinued

35 Exantha trials: Incidences of ALAT >3xULN Table: Estimated incidences 1 at end of study of ximelagatran patients with >3xULN for ALAT Study duration Incidence 1 SPORTIF III : 36 mg mths 107/1704 = 6.3% SPORTIF II&IV: 20-60mg 5 years 2 13/ 187 = 7.0% THRIVE III : 24 mg 18 mths 37/ 612 = 6.0% THRIVE Treatment : 36 mg 6 mths 119/1240 = 9.6% ESTEEM : 24 mg 6 mths 20/ 307 = 6.5% 36 mg 6 mths 39/ 303 = 12.9% 48 mg 6 mths 38/ 311 = 12.2% 60 mg 6 mths 42/ 324 = 13.0% 1 The number of patients with ALAT>3xULN divided by the total number of patients in the ITT population. 2 Study ongoing, current follow-up approaching 4 years.

36 Number of new patients with ALAT>3xULN by month since randomisation (ITT population), All long-term studies combined Ximelagatran Comparator No. Of patients Month

37 SPORTIF III: : Individual time course by study drug discontinuation, time off drug indicated with green lines, diamond=last observation on Continued Exanta, N=59 Stopped Exanta, N=48

38 Ungefär samma halveringstid för normalisering av ALAT oavsett Exanta utsättes eller ej Medelvärdet för T 1/2 ALAT var 191 dagar för de 245 patienter som fortsatte på studiedrog, 180 dagar för de 286 patienter som avbröt medicineringen.

39 Tänk inte på läkemedel Om levervärdena börjar sjunka innan LM hunnit elimineras Vid Vid T1/2T ASAT timmar (undantag = paracetamol - enbart?)

40 46 year old, previously essentially healthy woman. Since "some time" treated with Xanor Depot (alprazolam) because of fobias. Admitted with acute serious respiratory insufficiency, SaO 2 60, high fever, X-ray = pneumonia. After treatment rapidly "good oxygenation". Very high serum aminotransferases were detected on the fourth day after admission. Withdrawal of Xanor and, one day later, also of Abboticin. Reported to SADRAC as a suspect Xanor- or possibly erythromycin-induced liver damage. Xanor Depot Bensylpc Zinacef Abboticin Azitromax µkat/l ASAT ALAT days

41 Tänk inte på läkemedel Om levervärdena börjar sjunka innan LM hunnit elimineras Vid T1/2T ASAT timmar (undantag = paracetamol - enbart?) Vid fluktuerande värden trots konstant behandling Vid lätta stegringar som inte progredierar trots fortsatt terapi (undantag = vitamin A, könshormoner,azatioprin azatioprin) Vid isolerad ALP-stegring (undantag = fenemal, fenytoin, karbamazepin) Vid isolerad bilirubinstegring (undantag = fucidinsyra, ciklosporin och kanske något ytterligare udda undantag)

42 Handläggning vid misstänkt läkemedelsinducerad leverskada I Vid oklar leverpåverkan: alltid noggrann anamnes om läkemedel och örtpreparat! - P-piller! Vitaminer! Hälsopreparat! - Tidigare exposition för nu aktuella läkemedel? - Starttid och Sluttid? Dosering?

43 Handläggning vid misstänkt läkemedelsinducerad leverskada II Vid fortsatt misstanke om läkemedel som orsak:: Seponera misstänkt(a) läkemedel Diagnostik: a. Associerade rubbningar? - Hudutslag? Feber? Lymfkörtelförstoring? - Blodstatus, Diff (eosinofili?), Urinsticka, Kreatinin b. Vid hepatocellulär reaktion: - anti-hav, HBsAg, anti-hcv, anti-ebv, anti-cmv - vid oklar duration respektive vid protraherat förlopp: ANF, SMA, IgG, IgA, IgM - vid tidigare ej dokumenterad reaktion: leverbiopsi

44 Handläggning vid misstänkt läkemedelsinducerad leverskada III c. Vid kolestatisk reaktion eller blandform: ultraljud vid protraherat förlopp: i första hand ERC, anti-hav, anti-ebv, anti-cm, AMA, IgG, IgA, IgM, i andra hand leverbiopsi. Provokationstest: Endast om svår sjukdom o/e likvärdigt behandlingsalternativ saknas Täta laboratoriekontroller, förslagsvis 2 prover första veckan 1 gång/vecka i 3 veckor varannan vecka i 1 månad

45 Drug-induced liver injury (DILI) - clinical importance DILI has become the major single cause of withdrawal of drugs from the market (Bakke et al Clin Pharmacol Ther 1995; 58: 105) Is the most common cause of acute liver failure in the US and Sweden

46 Etiologies for 279 patients Etiologies for 279 patients with acute liver failure in Sweden (Gu Wei et al, submitted) Etiology Acetaminophen intoxication Other Drugs Indeterminate Ischemic Hepatitis Hepatitis B Autoimmune Hepatitis Hepatitis A Budd-Chiari Syndrome Cancer Mushroom poisoning Wilson's Disease Pregnancy Other causes

47 Hur vanlig är svår DILI? Spansk studie: Population 2.6 miljoner, 15 år, remitterade till ettdera av 12 sjukhus ALT 5xULN och/eller ALP 2xULN med samtidigt bilirubin 50µmol/l Incidens 0.74 per personår Mest frekventa: NSAIDs, analgetika, antibakteriella medel Incidensen ökar med stigande ålder Case-fatality rate 11.9% J Hepatol 2002;37:592

48 Drug-induced liver injury (DILI) Which drugs are the most common causes of severe DILI?

49 International monitoring of fatal drug-induced liver injury Björnsson & Olsson. Dig Liver Dig Liver Disease 2005 All reports of suspected adverse drug reactions with fatal outcome received by the WHO collaborating Centre for Drug Monitoring were identified

50 RESULTS A total of 4690 reports of suspected liver injury associated with fatal outcome were found in the database A total of 21 drugs were suspected to have caused at least 50 fatalities.

51 Top ten drugs associated with fatal outcome of liver damage Paracetamol Troglitazone Valproate Stavudine Halothane Lamivudine Didanosine Amiodarone Nevirapine Trimetroprim-sulfa

52 Other drugs associated with DRUG >50 fatalities Zidovudine HIV Clarithromycin Cyclophosphamide Cytarabine Diclofenac Flutamide Isoniazid Methotrexate Oxycodone Phenytoin Trovafloxacin INDICATION Infection Neoplasia Neoplasia Inflammation Prostatate Cancer Tuberculosis Inflammation Pain Epilepsia Infection

53 Most common types of drugs associated with fatal outcome reported Analgesics HIV drugs Anticonvulsants Anti-bacterial drugs

54 DILI - prognosis The risk of poor outcome is greater in non-predictable than in predictable DILI

55 Outcome according to etiology for the major etiological groups of acute liver Failure in Sweden (Gu Wei et al, submitted) 100% 90% 80% Transplantation-free survival Died without transplantation Transplantation 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% All patients Acetaminophen Other drugs Indeterminate Ischemic hepatitis

56 Drug-induced liver injury (DILI) - prognosis Can the risk of fatal outcome be assessed based on biochemical data?

57 Hy s rule Hyman Zimmerman in 1978 described that the combination of hepatocellular injury (HC) and jaundice induced by a drug indicated a serious lesion with a death rate of 10 (-50)%( 1975;69:289) 50)% (Gastroenterology Hy s rule has been advocated by regulatory authorities such as the FDA for use in the assessment of hepatotoxicity of newly developed drugs Hy s rule has never been validated

58 All reports of received by SADRAC (Swedish Adverse Drug Reactions Advisory Committee) ) were reviewed Cases with serum bilirubin 2 Upper Limit of Normal (ULN) were analysed Causality assessment was performed by International Concensus Criteria (Danan & Benichou.. J Clin Epidemiol 1993; 11: Hepatology 2005;42:481

59

60 Klassificering av leverskadan Journal of Hepatology 1990; 11: ALT Hepatocellular Mixed Cholestatic Hepatocellulär: ökning av ALAT >2ULN enbart, eller R 5, där R = ratio ALAT xuln/alp x ULN Kolestatisk: Ökning av ALP >2ULN enbart, eller R 2 Mixed: 2 < R < 5 ALP

61 Study population 4396 reports received by the SADRAC (21.8%) with serum bilirubin two times ULN 784 cases with possible, probable or highly probable relationship according to the Consensus criteria were included in the analysis

62 Results To tal Hepa toce llula r Chol estatic Mixed Numbe r (56%) 208 (26%) 169 (22 %) Age 58 (42-74) 55 (39-69) 71 (49-80) 59 (43-72) Gende r (F/M) 58/42 % 58/42 % 58/42 % 57/43 % Duration of 21 (10-55) 28 (10-62) 21 (10-35) 21 (10-35) treatment (day s) Ålder: signifikant högre vid kolestatisk Kön: Signifikant fler kvinnor i alla grupper

63 OUTCOME A total of 72 (9.2%) out of 784 died or underwent liver transplantation HC: 51 out of 455 (12.3%) CS: 18 out of 208 (8.7%) Mixed: 4 out of 169 (2.4%)

64 Number of deaths/transplantations in relation to total number of Ranitidin Naproxen Halothane Carbamazepine Diclofenac Trim/sulph Disulfiram Erythromycin Flucloxacillin cases Surviving Death/LT

65 Hepatocellular DILI: Independent predictors of death/transplantation AGE; p< AST ULN; p< BILIRUBIN ULN; p<

66 Cholestatic/mixed DILI: Independent predictors of death/transplantation BILIRUBIN ULN; p< Duration of therapy; ; p=0.04

67 Prospektiv studie, 570 fall ALAT >2xULN, eller kombinerad ökning av ASAT, ALP o Bilirubin om någon av dessa >2xULN HC vanligast, 58% Mortalitet 11.7% vid ikterus, 3.8% utan ikterus

68 Hälsopreparat och leverskada Besök hos utövare av CAM (Complementary and Alternative Medicine) i USA steg från 36 till 46% , = fler än besök hos allmänläkare (kostnad cirka 27 miljarder dollar). Andelen individer som använde hälsopreparat steg från 2.5 till 12.5% (kostnad cirka 12 miljarder dollar). 40% av användarna avslöjade inte detta för sin läkare Hepatology 2001;34:595

69 Hälsopreparat och leverskada I Tyskland säljs silymarin för behandling av kronisk leversjukdom för 180 millioner dollar Ökad risk för leverskador av herbal drugs hos kvinnor (förklaras ej av ökad använndning) Utöver leverskador kan ett antal hälsopreparat, t.ex.salvia miltiorrhiza, Angelica sinensis,och Papaya (papain) motverka koagulationen och öka blödningsbenägenheten Journal of Hepatology 43 (2005)

70 Naturläkemedel involverade i rapporter till Biverkningsnämnden, Läkemedelsverket angående misstänkt samband med leverskada Totalt 62 fall I 42 av dessa fall har patienten samtidigt tagit läkemedel som också skulle kunna vara ansvarigt Echinagard, Echinacea, Esberitox 10 Remifemin 5 Kanjang 3 Gerikomplex 3 UVA-E 2 Ginseng 2 Pre-Glandin 2 Pikasol 2

71 Leverskada av Örtpreparat Chaparral (stenek) - hepatit, levertransplantation (mot svamp, bakt, virus; USA) - kolestatisk hepatit - gallgångsstrikturer Jin Bu Huan (kinesiskt örtté) - hepatit (mot sömnlöshet, smärta, Ma-huang (kinesiskt örtté) - hepatit (mot övervikt) Syo-saiko-to (japanskt örtté) - hepatit (mot förkylning, dyspepsi) Teveronika/teärenpris (Germander) - hepatit, dödsfall (mot diarrhé, övervikt; Frankrike) Frossört (scullcap) - hepatit (mot stress) Mistel (mistletoe) - hepatit (bronkdilaterande; UK) Vallört (comfrey) - Veno Ocklusiv Disease (mot gikt, artrit,hämaturi,flebit m.m.) Pyrrolizidin-innehållande örter (tussilago-familjen) - Veno Ocklusiv Disease Remifemin (hormonfritt alternativ till östrogensubstit vid lindriga klimakteriebesvär) - kolestatisk leverpåverkan

72 Toxisk leverskada Arsenik (psoriasismedel -Fowler s solution) Veno-ocklusiv ocklusiv sjukdom Angiosarkom i levern Ger även hyperkeratos i handflator och fotsulor Kokain Hepatocellulära nekroser Även: hypotoni, DIC, feber, njursvikt, lungödem, hjärn- och hjärtinfarkt Ecstasy Akut: Mikrovesikulär steatos, nekrower, lobulär hepatit med kolestas Kronisk: Hepatit Amanita phalloides Hepatocelluolära nekroser

73 Läkemedel till leversjuka - ökad risk för leverskada? Ökad risk vid tillförsel av potentiellt direkt hepatotoxiska läkemedel? Paracetamol? Metotrexat? Östrogen?

74 Läkemedel till leversjuka - ökad risk för leverskada? Inget stöd för ökad risk för icke-förutsägbara leverreaktioner Ökad risk vid tillförsel av hepatotoxiska läkemedel? Paracetamol? Nej? Minskad CYP och ökad glutation vid cirrhos. 4 g/d i 2v till cirrhotiker påverkade ej LFT. Ja? Försiktighet vid dekompenserad cirrhos

75 Läkemedel till leversjuka - ökad risk för leverskada? Inget stöd för ökad risk för icke-förutsägbara leverreaktioner Ökad risk vid tillförsel av hepatotoxiska läkemedel? Paracetamol? Metotrexat? progress Nej? Fibros ej riskfaktor för accelererad av leverpatologi hos RA -psoriasispatienter

76 Methotrexatinducerad leverskada Invändningar mot bx- rekommendationer I en studie ingen progress av cirrhos hos 18 pat som förmodades ha fått cirrhos av MTX (4 år, 3 g), men som fick fortsätta med MTX i ytterligare 3 år Patienter med precirrhotisk PSC resp PBC som behandlats med MTX i år har visat förbättrad histologi i 50%, oförändrad histologi i 50%

77 Monitoring MTX-induced hepatic fibrosis in patients with fibrosis: are serial liver biopsies justified? Guruprasad et al. Hepatology 2001 (Abstract) Eftergranskning av leverbiopsier från 69 psoriatriker (120 biopsier), 11% hade progress av fibros. Ingen utvecklade cirrhos Sannolikheten att utveckla avancerad fibros efter 1500 mg = 0%, 3000 mg = 1,5%, 5000 mg = 5,2% och 6000 mg =11% Biopsisvaret påverkade inte MTX behandlingen

78 Ökad risk för fibros hos psoriatriker med DM typ 2 KI-studie, 78 patienter 77% av psoriatriker med en identifierad riskfaktor för fibros (DM typ 2, övervikt,alkoholmissbruk, kron hepatit B/C) utvecklade leverfibros efter genomsnittl 1.9g, 48% av psoriatriker utan riskfaktorer efter genomsnittl 3.2g Avancerad fibros/cirrhos hos 37% efter 2g, resp hos 6% efter genomsnittl 8.4 g 100% av diabetiker resp 52% av icke-diabetiker utvecklade fibros Hepatology 2005;42, Suppl 1:511A

79 MTX-terapi - förslag till monitorering Bx före terapistart enligt JAAD Kontroll av leverstatus varannan månad första halvåret, därefter en gång per halvår Leverbiopsi efter g, eller tidigare om patologiska leverprover uppkommer, hos patienter utan riskfaktorer Leverbiopsi efter 1.5 g, eller tidigare om patologiska leverprover uppkommer, hos patienter med riskfaktorer Normala levervärden har högt prediktivt värde för att utesluta utesluta steatos-fibros fibros- cirrhos-utveckling

80 Läkemedel till leversjuka - ökad risk för leverskada? Inget stöd för ökad risk för ickeförutsägbara leverreaktioner Ökad risk vid tillförsel av hepatotoxiska läkemedel? Paracetamol? Metotrexat? Östrogen? Nej? Ingen påverkan av LFT under 2 år hos PBC- patienter

81 Läkemedel till leversjuka - ökad risk för leverskada? Inget stöd för ökad risk för icke-förutsägbara leverreaktioner, förutom. Ökad risk för levertoxisk effekt av antiretroviral terapi hos HIV-patienter som är co-infekterade med hepatit B / C J Hepatol 2002;36:295, J Viral Hepatol 2002;9:1 Ökad risk för veno-ocklusiv ocklusiv sjukdom vid benmärgstransplantation på patienter med HCV- infektion och förhöjt ASAT Hepatology 1999;29:1893

82 Läkemedel till leversjuka - risk för ändrad läkemedelseffekt? Potentiellt ökad effekt av läkemedlet vid leversjukdom på grund av: Ökad biotillgänglighet till följd av - minskad första passage-metabolism vid PSS (Porto-Systemisk Shuntning) - endast vid cirrhos! Minskad proteinbindning till följd av - lågt S-albuminS - högt S-bilirubinS Minskad elimination till följd av - ökad distributionsvolym - endast vid cirrhos! - minskad metabolism i levern på grund av enzymbrist - endast vid cirrhos och mycket svår hepatit! - minskad biliär utsöndring på grund av gallstas- få läkemedel!

83 Läkemedel till leversjuka - hur förfara praktiskt? Analgetika? Narkotika - alla preparat är tillåtna men i försiktig dosering! Narkotika ökad biotillgänglighet, nedsatt elimination påvisad för flera narkotika Andra Andra analgetika Paracetamol - försiktig dosering vid mycket svår leverskada - även vid Gilberts syndrom? NSAID 3 ggr ökad risk för förstagångsblödning från oesophagusvaricer

84 Läkemedel till leversjuka - hur förfara praktiskt? Psykofarmaka? Bensodiazepiner - försiktig dosering Oxazepam: : normal elimination Varierande information om övriga Obs hypoalbumunemi! Övriga psykofarmaka - dosering försiktig Klometiazol (Heminevrin): 10 ggr ökad bioavailability Klorpromazin: : normal elimination men ökad CNS-känslighet Tricyklika: : ökad biotillgänglighet vid cirrhos SSRI: minskad elimination

85 Läkemedel till leversjuka - risk för ändrad läkemedelseffekt? Vasoaktiva droger? ß-blockerare - kraftigt ökad biotillgänglighet (gäller dock ej vattenlösliga atenolol och sotalol) Försiktig dosering! Verapamil - kraftigt ökad biotillgänglighet - Försiktig dosering! Diuretika Peroral absorption av spironolakton/loopdiuretika loopdiuretika/thiazider thiazider påverkas ej av samtidig ascites

86 Läkemedel till leversjuka - risk för ändrad läkemedelseffekt? Syrasekretionshämmare? Cimetidin: minskar levergenomblödning Cimetidin hämmar LM-metabolism spec hos leversjuka minskad elimination vid leversjukdom hämmar leverregenerationen hos djur Ranitidin: ökad biotillgänglighet, minskad elimination Ranitidin Famotidin: minskad elimination H2-blockare generellt generellt: : hög frekvens av non-response response : inget Protonpumpshämmare: inget negativt känt

87 Läkemedel till leversjuka - risk för ändrad läkemedelseffekt? Antibiotika? Metronidazol klart minskad elimination med risk för centralnervösa och perifera nerv-symtom Rifampicin stigande S-bilirubin S och S-rifampicin S när prep ges till patienter med S-bilirubin S >50 µmol/l Tobramycin kraftigt ökad relativ risk ( 32 ggr ) för njurpåverkan hos leversjuka ß-laktamantibiotika kraftigt ökad risk (23% vs 0%) för leukopeni ( 0,9-3,3 ) hos svårt leversjuka

Hepatit B hos barn och ungdomar

Hepatit B hos barn och ungdomar Hepatit B hos barn och ungdomar Björn Fischler, docent, överläkare Sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Läs mer

Grundläggande tolkning av leverprover

Grundläggande tolkning av leverprover Grundläggande tolkning av leverprover Magdagen 5/5 Mathias Karlsson Laboratoriemedicin Värmland John Widström Gastroenterologiskt kunskapscentrum Karlstad Frågor att besvara: Har patienten symtom eller

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Utredning av patologiska leverprover

Utredning av patologiska leverprover , överläkare, verksamhetschef Detta dokument baseras på de nationella riktlinjerna för utredning av patologiska leverprover antagna av Svensk Gastroenterologisk Förening. Riktlinjerna är tillämpbara inom

Läs mer

PM Medicinskt INDIKATION FÖR BEHANDLING AV AKUT FULMINANT B-HEPATIT

PM Medicinskt INDIKATION FÖR BEHANDLING AV AKUT FULMINANT B-HEPATIT Specialitet: Infektion PM Medicinskt Textförfattare: Pär-Inge Bergkvist Faktaansvarig: Pär-Inge Bergkvist Godkänt av: Johan Sundler Skapat: 2009-04-05 Reviderat: 2013-06-01 Bäst före: 2015-11-30 Sökord:

Läs mer

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 Recent advances in depression across the generations Weissman et al, Arch Gen Psychiatry 2007;62,

Läs mer

Infectious Diseases - a global challenge

Infectious Diseases - a global challenge Infectious Diseases - a global challenge Clas Ahlm Department of Clinical Microbiology, Division of Infectious Diseases, Umeå University Swedish Conference on Infection Prevention and Control, Umeå April

Läs mer

Metforminbehandling vid njursvikt

Metforminbehandling vid njursvikt Metforminbehandling vid njursvikt Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Örebro okt 2012 Metforminbehandling vid njursvikt? Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Stockholm

Läs mer

Patologiska leverprover - leversjukdomar ur ett primärvårdsperspektiv

Patologiska leverprover - leversjukdomar ur ett primärvårdsperspektiv Patologiska leverprover - leversjukdomar ur ett primärvårdsperspektiv Agenda! Är lite förhöjt ALAT farligt?! Tolkning av leverprover! Biokemiska mönster! Etiologisk utredning! Metabol leversjukdom Staffan

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 1 År 2008 Volym 13 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 1 År 2008 Volym 13 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 1 År 2008 Volym 13 Gastrokuriren Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk Förening. Utkommer med 5 nummer per år. ansvarig

Läs mer

Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit

Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit Tiopurinbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmun hepatit Azatioprin och Purinethol används som remissionsinducerande behandling och underhållsbehandling vid ulcerös colit och crohns sjukdom.

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Tomas Jernberg Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Disclaimer AstraZeneca is dedicated to

Läs mer

Alfa 1-antitrypsinbrist

Alfa 1-antitrypsinbrist Patientfall 1 Man född 1947 Alfa 1-antitrypsinbrist Aldrig rökt 2009 besök på vårdcentralen på grund av ökad andfåddhet vid ansträngning Spirometri: FEV 1 80% av förväntat Ingen åtgärd Eeva Piitulainen

Läs mer

α1-antitrypsin Brist Joyce Carlson, Labmedicin Skåne Klinisk kemi och Biobanken

α1-antitrypsin Brist Joyce Carlson, Labmedicin Skåne Klinisk kemi och Biobanken α1-antitrypsin Brist Joyce Carlson, Labmedicin Skåne Klinisk kemi och Biobanken Andlös upptäckt hos två patienter från Eksjö med emfysem 1962 Proteas- antiproteas imbalans Proteas Hämmare Proteas- antiproteas

Läs mer

Vad betyder de nya läkemedlen för leversjukdomar hos den enskilda patienten och för gruppen av hepatit C-infekterade personer i Sverige?

Vad betyder de nya läkemedlen för leversjukdomar hos den enskilda patienten och för gruppen av hepatit C-infekterade personer i Sverige? Vad betyder de nya läkemedlen för leversjukdomar hos den enskilda patienten och för gruppen av hepatit C-infekterade personer i Sverige? Soo Aleman Bitr överläkare, docent Smitta 25% spontanläker 75% får

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Rekommenderad dos bör ej överskridas. Högre dos medför inte någon ökning av den analgetiska effekten.

Rekommenderad dos bör ej överskridas. Högre dos medför inte någon ökning av den analgetiska effekten. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon, 125 mg, munsönderfallande tablett Alvedon, 250 mg, munsönderfallande tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 125 mg respektive

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014

för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014 NAMN: KUNSKAPSPROV I FARMAKOLOGI för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014 Var vänlig kontrollera att alla frågor finns med! Del I, 1-11, 33p Del II, 12-18, 23p Del III, 19-22, 15p Glöm

Läs mer

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH)

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) Innehåll Autoimmun hepatit, AIH... 5 Vad är autoimmun hepatit (AIH)?... 5 Vad är orsaken till AIH?... 5 Smittar AIH?... 5 Hur vanligt är AIH?... 5 Hur ställs diagnosen vid AIH?...

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID)

Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID) Hepatit C hos personer som injicerar droger (PWID) Martin Kåberg Specialistläkare Infektion Överläkare Psykiatri/beroende Medicinskt ansvarig för sprututbytet Karolinska Universitetssjukhuset/Capio Maria

Läs mer

Vaccination av tandvårdspersonal - när och varför?

Vaccination av tandvårdspersonal - när och varför? Vaccination av tandvårdspersonal - när och varför? Smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga vad gäller för tandvården, och skiljer det sig från sjukvården? Stephan Stenmark Infektionsläkare Smittskyddsläkare

Läs mer

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon 60 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg och 1 g suppositorier 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje suppositorium innehåller paracetamol

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR 6 februari 2013 Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR NDR utveckling sedan 1996 Verktyg i förbättringsarbetet Mer än 1200 enheter online 2012 Nationella riktlinjer 100% av sjukhusklinikerna Kvalitetskontroll

Läs mer

Alkoholleversjukdomar, metabola samt autoimmuna leversjukdomar. David Andersson Gastroenheten Danderyds sjukhus

Alkoholleversjukdomar, metabola samt autoimmuna leversjukdomar. David Andersson Gastroenheten Danderyds sjukhus Alkoholleversjukdomar, metabola samt autoimmuna leversjukdomar David Andersson Gastroenheten Danderyds sjukhus Alkoholleversjukdomar, metabola samt autoimmuna leversjukdomar Alkoholleversjukdomar NAFLD/NASH

Läs mer

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Missbruk och infektioner Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Infektioner Patientfall 20-årig kvinna Iv missbruk sedan 15 års ålder Insjuknar i samband med egenavgiftning med

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT = INFLAMMATION AV LEVERN Inflammation är kroppens reaktion på skada Typiska symtom vid inflammation Rodnad Svullnad Ont Typiska inflammationer

Läs mer

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner Bakgrund Mer än en av tio personer har migrän Många som söker vård har haft upprepade migränanfall med otillräcklig nytta

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Reliv 500 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller: Paracetamol 500 mg. Beträffande hjälpämnen se

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Ätstörningar vid fetma

Ätstörningar vid fetma Ätstörningar vid fetma Diagnos och samsjuklighet 1 Diagnostik enligt DSM Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders Deskriptiva kriterier Systematisk och pedagogisk Stöd för psykiatrisk diagnostik

Läs mer

Alkoholsjukdom. Läkemedelsbehandling Eva Carlgren Rosendal, Beroendecntrum

Alkoholsjukdom. Läkemedelsbehandling Eva Carlgren Rosendal, Beroendecntrum Alkoholsjukdom Läkemedelsbehandling Eva Carlgren Rosendal, Beroendecntrum Hur vanligt är problemet? 90% av Sveriges vuxna befolkning dricker alkohol 900.000 har högkonsumtion/riskkonsumtion 450.000 har

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

AKUTA FÖRGIFTNINGAR. A. Mycket vanliga. B. Mindre vanliga. C. Ovanliga

AKUTA FÖRGIFTNINGAR. A. Mycket vanliga. B. Mindre vanliga. C. Ovanliga AKUTA FÖRGIFTNINGAR A. Mycket vanliga ofta "harmlösa", men utgör kvantitativt ändå huvudproblemet 1. etylalkohol 2. bensodiazepiner och andra sedativa / hypnotika B. Mindre vanliga potentiellt letala förgiftningar

Läs mer

Johan Holm, Lund. Marfans syndrom. Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta?

Johan Holm, Lund. Marfans syndrom. Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta? Johan Holm, Lund Marfans syndrom Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta? Intressekonflikt: Regelbundna föreläsningar för Actelion Science, Vol 332, April 2011 Akut aortadissektion

Läs mer

Uppdatering HIV-behandling. - Med lite regulatoriskt perspektiv. Olle Karlström Inf klin Karolinska-Huddinge Läkemedelsverket, Uppsala

Uppdatering HIV-behandling. - Med lite regulatoriskt perspektiv. Olle Karlström Inf klin Karolinska-Huddinge Läkemedelsverket, Uppsala Uppdatering HIV-behandling - Med lite regulatoriskt perspektiv Olle Karlström Inf klin Karolinska-Huddinge Läkemedelsverket, Uppsala HIV-behandling effekt inte något större bekymmer Resistens per startår

Läs mer

Leflunomide medac. Information för läkare

Leflunomide medac. Information för läkare SE Leflunomide medac Information för läkare Leflunomide medac, läkarinformation Denna folder har tagits fram av innehavaren av godkännandet för försäljning, som tillägg till produktöversikten, för att

Läs mer

Klinisk farmakologi. Royne Thorman, royne.thorman@ki.se Tandläkare, MD.

Klinisk farmakologi. Royne Thorman, royne.thorman@ki.se Tandläkare, MD. Klinisk farmakologi 20101004 Royne Thorman, royne.thorman@ki.se Tandläkare, MD. Faktorer som påverkar hälsa Dahlgren och Whitehead, 1991 Lokalbedövning med adrenalin- relativa kontraindikationer Hyperkänslighet

Läs mer

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika.

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Linus Sandegren Uppsala Universitet Inst. för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi linus.sandegren@imbim.uu.se Hur påverkas

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier Studiedesign eller, hur vet vi egentligen det vi vet? MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? Disposition Bakgrund Experiment Observationsstudier Studiedesign Experiment Observationsstudier

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Kronisk leversjukdom och graviditet. Gunilla Ajne Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Kronisk leversjukdom och graviditet. Gunilla Ajne Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Kronisk leversjukdom och graviditet Gunilla Ajne Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Kronisk leversjukdom Autoimmun leversjukdom Infektiös leversjukdom (hepatit, parasiter) Cirkulatorisk leversjukdom

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Varje tablett innehåller 500 mg, 250 mg respektive 125 mg paracetamol. Beträffande hjälpämnen se 6.1.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Varje tablett innehåller 500 mg, 250 mg respektive 125 mg paracetamol. Beträffande hjälpämnen se 6.1. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon 500 mg munsönderfallande tablett Alvedon 250 mg munsönderfallande tablet Alvedon 125 mg munsönderfallande tablettt 2 KVALITATIV

Läs mer

PONV Vad är nytt? Jakob Walldén. Universitetslektor, Överläkare Enheten för Anestesi och Intensivvård, UmU Operationscentrum, Sundsvalls Sjukhus

PONV Vad är nytt? Jakob Walldén. Universitetslektor, Överläkare Enheten för Anestesi och Intensivvård, UmU Operationscentrum, Sundsvalls Sjukhus PONV Vad är nytt? Jakob Walldén Universitetslektor, Överläkare Enheten för Anestesi och Intensivvård, UmU Operationscentrum, Sundsvalls Sjukhus Är PONV ett problem idag? Historiskt: 30% PONV. Idag: Bättre?

Läs mer

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Vad säger socialstyrelsen Vad säger forskningen? Hur gör vi i praktiken? Known unknown As we know, There are known knowns. There are things we know we know. We

Läs mer

Latent Tuberkulos. Förslag till handlingsplan

Latent Tuberkulos. Förslag till handlingsplan Latent Tuberkulos. Förslag till handlingsplan Olle Wik, Smittskyddsläkare Värmland Ingela Berggren, Bitr. Smittskyddsläkare Stockholm Leif Dotevall, Bitr. Smittskyddsläkare V:a Götaland Områden inom tuberkulosvården

Läs mer

Leversjukdomar. 1. Infektioner (virushepatiter)

Leversjukdomar. 1. Infektioner (virushepatiter) FARMAKOLOGI, SJUKDOMSLÄRA OCH LÄKEMEDELSKEMI Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO) Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi; FSL 561 Delkurs 4: Endokrinologi och gastrointestinal farmakologi Sjukdomar i

Läs mer

Kortfattad behandlingsguide för läkare

Kortfattad behandlingsguide för läkare XALKORI Kortfattad behandlingsguide för läkare XALKORI är indicerat för behandling av vuxna med tidigare behandlad anaplastiskt lymfomkinas (ALK)- positiv avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC). 1

Läs mer

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 person) No Data

Läs mer

ALKOHOLBEROENDE HOS KVINNOR. Åsa Magnusson, Med. dr, KI Psykiater, BCS

ALKOHOLBEROENDE HOS KVINNOR. Åsa Magnusson, Med. dr, KI Psykiater, BCS ALKOHOLBEROENDE HOS KVINNOR Åsa Magnusson, Med. dr, KI Psykiater, BCS FÖREKOMST En av de främsta sjukdomsalstrarna i världen ALKOHOL- BEROENDE HOS KVINNOR Several studies indicate that female alcoholics

Läs mer

Expertrådet i medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet i medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet i medicinska njursjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté 1 Expertrådet för medicinska njursjukdomar Kloka råd 2012 Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Mårten Prag, Kristoffer Strålin, Hans Holmberg Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad

Läs mer

Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit

Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit Humira blir det första och enda själv-injicerbara biologiska läkemedlet för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit

Läs mer

Dyspepsi = Dålig matsmältning

Dyspepsi = Dålig matsmältning Symtom och tecken vid ohälsa i övre magtarmkanalen SARA BERTILSSON Dyspepsi = Dålig matsmältning Organisk dyspepsi Ulcus Refluxsjukdom Gallbesvär Cancer Funktionell dyspepsi Ingen påvisbar orsak Smärta-lindras

Läs mer

Övergripande syfte med avhandlingen: Att studera effekter av fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil på överlevnad och vanliga sjukdomar.

Övergripande syfte med avhandlingen: Att studera effekter av fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil på överlevnad och vanliga sjukdomar. Övergripande syfte med avhandlingen: Att studera effekter av fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil på överlevnad och vanliga sjukdomar. Five papers I Farahmand B, Hållmarker U, Brobert GP, Ahlbom A

Läs mer

SGF Nationella Riktlinjer

SGF Nationella Riktlinjer SGF Nationella Riktlinjer 2014 På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Nationella riktlinjer för handläggning av Autoimmun hepatit 2014 Medlemmar i expertgruppen Mårten Werner, Medicincentrum,

Läs mer

Kompatibilitet av läkemedel som kan administreras tillsammans med trekammarpåsen Kabiven eller StructoKabiven

Kompatibilitet av läkemedel som kan administreras tillsammans med trekammarpåsen Kabiven eller StructoKabiven Kompatibilitet av läkemedel som kan administreras tillsammans med trekammarpåsen Kabiven eller StructoKabiven Parallellinfusion av läkemedel och infusionsvätskor s 2-3 Läkemedel som kan tillsättas i trekammarpåsen

Läs mer

Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss:

Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss: MEQ 2 Arne (Max 23 p) Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss: I släkten finns psoriasis hos fader men ingen säker artrit. Tidigare opererad för gallsten och njursten.

Läs mer

TENTAMEN. 18 januari 2006. APEX och BVLP, ht 05

TENTAMEN. 18 januari 2006. APEX och BVLP, ht 05 TENTAMEN 18 januari 2006 APEX och BVLP, ht 05 Block III: Integrativ biomedicin med farmakologisk inriktning Delkurs 5: Immunologi, infektion, tumörbiologi, och hematologi Kod: Max poäng: 77 Gränser (G/VG):

Läs mer

Psykisk hälsa och ohälsa i ungdomen

Psykisk hälsa och ohälsa i ungdomen 1 Psykisk hälsa och ohälsa i ungdomen Kyriaki Kosidou, överläkare i psykiatri, med. Dr Psykisk Hälsa, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) 2 1. Hur ser situationen ut i Sverige idag? 2. Vad

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 1 Disposition Gastroesofagal reflux -bakgrund, utredning, komplikationer, behandling Dysfagi -översiktligt orsaker

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)?

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ENGAGe ger ut en serie faktablad för att öka medvetenheten om gynekologisk cancer och stödja sitt nätverk på gräsrotsnivå. Äggstockscancer

Läs mer

GILENYA. LAMmars 12 PRINCIPER FÖR FÖRSKRIVNING

GILENYA. LAMmars 12 PRINCIPER FÖR FÖRSKRIVNING GILENYA PRINCIPER FÖR FÖRSKRIVNING Patienten ska ha en säkerställd MS diagnos enligt de reviderade McDonaldskriteriererna samt ett mycket aktiv skovvis förlopp enligt gällande terapeutiska indikationer:

Läs mer

När behöver vi antibiotika?

När behöver vi antibiotika? När behöver vi antibiotika? och när är det onödigt Christer Norman, familjeläkare Strama, Stockholm Effekt av antibiotika utvärderas i randomiserade kontrollerade studier Randomise ring =Slumpmässig fördelning

Läs mer

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir)

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Patientinformation Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Kort om det här häftet Du har fått det här informationshäftet eftersom

Läs mer

Primärvården och laboratorie-prover

Primärvården och laboratorie-prover Primärvården och laboratorie-prover Oselekterad patientgrupp, låg sjukdomsrisk 1. Identifiera sjukdomar: Lågt positivt prediktivt värde av test» Många falskt positiva, behöver utredas mer, kan skapa oro

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Vilken behandling skall vi rekommendera? - kan vetenskaplig evidens vara till hjälp? Alexander.Wilczek@primavuxen.se 10 maj 2012 GOD MORGON!

Vilken behandling skall vi rekommendera? - kan vetenskaplig evidens vara till hjälp? Alexander.Wilczek@primavuxen.se 10 maj 2012 GOD MORGON! Vilken behandling skall vi rekommendera? - kan vetenskaplig evidens vara till hjälp? Alexander.Wilczek@primavuxen.se 10 maj 2012 GOD MORGON! Treatment of pneumonia Blood letting Purging No treatment Mortality

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

Vaccination inför och efter njurtransplantation

Vaccination inför och efter njurtransplantation Vaccination inför och efter njurtransplantation Jag har rensat bort tabeller, figurer och andra illustrationer då det inte är tillåtet att distribuera dessa bilder pga copy-right. Marianne Jertborn Infektion,

Läs mer

Keele StarT Back Screening Tool

Keele StarT Back Screening Tool Keele StarT Back Screening Tool Svensk version Carola Be)en, Leg. Sjukgymnast, MSc, Specialist OMT Ins>tu>onen för Samhällsmedicin och rehabilitering Sjukgymnas>k Ländryggssmärta Vanligt problem i befolkningen

Läs mer

ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning

ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning Anders Håkansson, leg läkare, med dr Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Beroendecentrum Malmö Vanliga sjukdomar - alkohol Inre organskador

Läs mer

Personlig återkoppling är nödvändig. Sven Engström Distr.läk Primärvårdens FoU enhet

Personlig återkoppling är nödvändig. Sven Engström Distr.läk Primärvårdens FoU enhet Personlig återkoppling är nödvändig Sven Engström Distr.läk Primärvårdens FoU enhet Kan läkares insatser i svensk primärvård bli annat än perfekta? Överambitiösa och högpresterande, oftast bäst i klassen

Läs mer

När ändrar jag till en ny behandlingsform?

När ändrar jag till en ny behandlingsform? Varför använder vi i Göteborg sällan HDF? SVAR: I Göteborg använder vi nya tekniker och metoder om: Vi deltar/utför egen forskningsstudie för att utvärdera om tekniken är bättre och säkrare än redan etablerad

Läs mer

2013-05-06 SIDAN 1 PROJEKT 2012. Stockholms stad

2013-05-06 SIDAN 1 PROJEKT 2012. Stockholms stad SIDAN 1 PROJEKT 2012 Stockholms stad Innehåll Projekt 2012 Arbetssätt Resultat av projektet Aktuellt i framtiden SIDAN 2 Projektets omfattning Viktminskningsprodukter och prestationshöjande produkter Fokus

Läs mer

Syrahämmarna bara ökar och ökar men behöver vi bry oss?

Syrahämmarna bara ökar och ökar men behöver vi bry oss? Syrahämmarna bara ökar och ökar men behöver vi bry oss? Sven Hagnerud Karin Öhlén Senior Advisor: Claes Ehinger Medel vid magsår och GERD, ATC-kod A02 B Histamin-2-blockerare cimetidin ranitidin famotidin

Läs mer

Leversjukdomar. Inledning. Utredning av förhöjda leverprover. Ändrad 2014-11-01, s 97, 98 och 104.

Leversjukdomar. Inledning. Utredning av förhöjda leverprover. Ändrad 2014-11-01, s 97, 98 och 104. 92 Ändrad 2014-11-01, s 97, 98 och 104. Rolf Hultcrantz, GastroCentrum Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Olle Reichard, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Läs mer

Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten

Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten Bilaga II Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten Denna produktresumé och bipacksedel är resultatet av referralproceduren. Produktinformationen kan senare

Läs mer

Bilaga II. Vetenskapliga slutsatser och utförlig förklaring av de vetenskapliga skälen till skillnaderna från PRAC:s rekommendation

Bilaga II. Vetenskapliga slutsatser och utförlig förklaring av de vetenskapliga skälen till skillnaderna från PRAC:s rekommendation Bilaga II Vetenskapliga slutsatser och utförlig förklaring av de vetenskapliga skälen till skillnaderna från PRAC:s rekommendation 38 Vetenskapliga slutsatser och utförlig förklaring av de vetenskapliga

Läs mer

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2012-02-15 (om inget annat datum anges)

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2012-02-15 (om inget annat datum anges) Datum 2012-01-26 Meddelande 1/20 2012 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2012-02-15 (om inget annat datum anges) B-Celler, svarsrapportering Vid differentialräkning av

Läs mer

Farmakogenetik. Problem med läkemedel. Typ A biverkning. Problem med läkemedel. Typ B biverkning. Problem med läkemedel.

Farmakogenetik. Problem med läkemedel. Typ A biverkning. Problem med läkemedel. Typ B biverkning. Problem med läkemedel. Problem med läkemedel Farmakogenetik Regionmöte för Laboratoriemedicin 8 november 2013 Mia Wadelius typ A biverkning Mannheimer & Eliasson. Drug-drug interactions to reduce the formation of pharmacologically

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

Dos effekt Om grundläggande farmakologiska principer för sjuksköterskor. Dos. Dosering 1. Vikt. Lever. Konc. Ålder. Njure. Andra läkem.

Dos effekt Om grundläggande farmakologiska principer för sjuksköterskor. Dos. Dosering 1. Vikt. Lever. Konc. Ålder. Njure. Andra läkem. Dos effekt Om grundläggande farmakologiska principer för sjuksköterskor Staffan Rosenborg Specialist i njurmedicin och klinisk farmakologi Klinisk farmakologi Karolinska Universitetssjukhuset Dos effekt

Läs mer

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER Till dig som får Tarceva Viktig information om din behandling LUNGCANCER Vad är Tarceva? Du har fått Tarceva för att du har icke-småcellig lungcancer. Tarceva är en liten molekyl som tränger in i cancercellen

Läs mer

Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner.

Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner. There are no translations available. BAKGRUND/ORSAKER Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner. Klamydier är små gramnegativa strikt intracellulära bakterier,

Läs mer

Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010

Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010 Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010 Anders Ternhag 1(31) Innehåll Vad är procalcitonin? Vilka användningsområden finns dokumenterade? Luftvägsinfektioner Sepsis Slutsatser Kan PCT minska onödig ab användning?

Läs mer