1 Muntlig information om studieresa till Wales. 2 Muntlig information om socialnämndens bokslut 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Muntlig information om studieresa till Wales. 2 Muntlig information om socialnämndens bokslut 2011"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Socialnämnden Tid , Kl 19:00 Plats Xenter Konferensrummet Ärenden Justering 1 Muntlig information om studieresa till Wales 2 Muntlig information om socialnämndens bokslut Framåtsikt för socialnämnden (SN 2012:1) - beslut 4 Internkontrollplan 2012 (SN 2011:1) - beslut 5 Uppföljningsplan 2012 (SN 2011:1) - beslut 6 Fördelning av föreningsbidrag för 2012 (SN 2011:106) -beslut 7 Ökad samverkan mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen kring främjande av föräldrastöd och skolfrånvaro (SN 2007:137) - beslut 8 Ansökan om projektmedel till försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder (SN 2011:228)- beslut 9 Svar till socialstyrelsen angående tillsyn av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning (dnr /2011) (SN 2011:58) - beslut

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Socialnämnden Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kvartal (SN 2010:27) - beslut 11 Ärenden från samordningsförbundet Botkyrka (SN 2012:17) 12 Anmälan av delegationsbeslut (SN 2012:16) 13 Anmälningsärenden (SN 2012:14) Majoritetspartierna träffas på Xenter, konferensrummet kl Oppositionspartierna träffas på Xenter, mötesrummet kl OBS! Socialnämndens utbildningsdag kl i kommunalhuset i Tumba Plan 2 rum 2 Var vänlig och meddela Anneli Sjöberg om du inte kan närvara, tfn eller MATS EINARSSON ordförande ANNELI SJÖBERG sekreterare

3 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Socialnämnden Tid , Kl 19:00 Plats Xenter, Konferensrummet/ Ärenden Justering 1 Redogörelse till Socialstyrelsen i enskilt ärende (dnr /2011) (SN 2011:206) 2 Åtgärder med anledning av beslut från Socialstyrelsen (dnr /2011-7) (SN 2011:189) 3 Begäran om yttrande från Socialstyrelsen (dnr /2011) (SN 2011:230) 4 Begäran om yttrande från Socialstyrelsen (dnr /2011) (SN 2011:226) 5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 första stycket punkt 1 och 2 föräldrabalken (SN 2011:241) 6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 föräldrabalken (SN 2011:242) 7 Ansökan om överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 8 föräldrabalken (SN 2012:21) 8 Ansökan om överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 8 föräldrabalken (SN 2011

4 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Socialnämnden Ansökan om överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 8 föräldrabalken (SN 2012:23) 10 Anmälningsärenden (sekretess) (SN 2012:15) Majoritetspartierna träffas på Xenter, konferensrummet kl Oppositionspartierna träffas på Xenter, mötesrummet kl OBS! Socialnämndens utbildningsdag kl i kommunalhuset i Tumba Plan 2 rum 2 Var vänlig och meddela Anneli Sjöberg om du inte kan närvara, tfn eller MATS EINARSSON ordförande ANNELI SJÖBERG sekreterare

5 ORDFÖRANDEFÖRSLAG Socialnämnden Muntlig information om studieresa till Wales Graham Owen och Tina Trygg informerade om studieresa till Wales.

6 ORDFÖRANDEFÖRSLAG Socialnämnden Muntlig information om socialnämndens bokslut 2011 Birgitta Wallin informerade om socialnämndens bokslut för 2011.

7 ORDFÖRANDEFÖRSLAG Socialnämnden Dnr SN/2012:1 3 Framåtsikt för socialnämnden (SN/2012:1) Beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till framåtsikt för år Sammanfattning Socialnämndens huvudsakliga fokus under flerårsplaneperioden kvarstår från föregående period och utvecklas: - Barn och ungdomar behöver mer stöd när konjunkturen sviktar och klyftorna i samhället ökar - Tryggt boende för personer som behöver socialtjänstens insatser - En kunskapsbaserad praktik, synliga resultat och en bra kompetensförsörjning Antalet barn och unga ökar samtidigt som konjunkturen gör att fler behöver socialtjänstens hjälp. Under perioden vill förvaltningen ha ett särskilt fokus på att stödja barns och ungas kunskapsinhämtning och att samtidigt prioritera föräldrarna ifall de är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Vi vill göra det eftersom vi vet att barn som lever under knappa ekonomiska förhållanden och / eller inte klarar av skolan har en större risk att som vuxen drabbas av ohälsa och av att bli biståndsberoende. Socialtjänstens kostnader ökar p.g.a. det är ont om bostäder och att bostadsbolagen har högre krav på sina hyresgäster än tidigare. Samtidigt så har våra brukare svårare att överkomma sina problem om de samtidigt har en otrygg boendesituation. Det krävs mycket för att förändra rådande situation, en förändring som måste ske i samverkan med alla aktörer inom området. Att göra rätt från början är humant och kostnadseffektivt. Under perioden kommer vi fortsätta utvecklingen mot en (mer) kunskapsbaserad praktik där vi bättre kan redovisa resultatet av insatserna. Eftersom konkurrensen från andra kommuner redan märks så förutser vi att det kommer att bli en stor utmaning att kunna behålla och rekrytera kompetent personal till rimliga löner.

8 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr SN/2012:1 Referens Birgitta Wallin Mottagare socialnämnden Framåtsikt Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till framåtsikt för år Sammanfattning Socialnämndens huvudsakliga fokus under flerårsplaneperioden kvarstår från föregående period och utvecklas: - Barn och ungdomar behöver mer stöd när konjunkturen sviktar och klyftorna i samhället ökar - Tryggt boende för personer som behöver socialtjänstens insatser - En kunskapsbaserad praktik, synliga resultat och en bra kompetensförsörjning Antalet barn och unga ökar samtidigt som konjunkturen gör att fler behöver socialtjänstens hjälp. Under perioden vill förvaltningen ha ett särskilt fokus på att stödja barns och ungas kunskapsinhämtning och att samtidigt prioritera föräldrarna ifall de är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Vi vill göra det eftersom vi vet att barn som lever under knappa ekonomiska förhållanden och / eller inte klarar av skolan har en större risk att som vuxen drabbas av ohälsa och av att bli biståndsberoende. Socialtjänstens kostnader ökar p.g.a. det är ont om bostäder och att bostadsbolagen har högre krav på sina hyresgäster än tidigare. Samtidigt så har våra brukare svårare att överkomma sina problem om de samtidigt har en otrygg boendesituation. Det krävs mycket för att förändra rådande situation, en förändring som måste ske i samverkan med alla aktörer inom området. Att göra rätt från början är humant och kostnadseffektivt. Under perioden kommer vi fortsätta utvecklingen mot en (mer) kunskapsbaserad praktik där vi bättre kan redovisa resultatet av insatserna. Eftersom konkurrensen från andra kommuner redan märks så förutser vi att det kommer att bli en stor utmaning att kunna behålla och rekrytera kompetent personal till rimliga löner. Lotta Persson socialchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

9 Framåtsikt Framåtsikt

10 BOTKYRKA KOMMUN 2[30] Stöd och utvecklingsenheten FRAMÅTSIKT HUVUDSAKLIGT FOKUS UNDER FLERÅRSPLANEPERIODEN 1 Barn och ungdomar som behöver mer stöd när konjunkturen sviktar och klyftorna i samhället ökar 1 Tryggt boende för personer som behöver socialtjänstens insatser 2 Kunskapsbaserad praktik, synliga resultat och kompetensförsörjning 3 OMVÄRLDEN 3 Medskick från omvärldsanalysen 3 UTVECKLINGEN INOM NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE ÖVERGRIPANDE NIVÅ 4 MÅLUPPFYLLELSE 11 Målområde - Medborgarnas Botkyrka 11 Målområde - Framtidens jobb 13 Målområde Välfärd med kvalitet åt alla 13 Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation 18 FÖRÄNDRINGAR OCH DESS EKONOMISKA KONSEKVENSER 20 Volymminskningar 20 Volymökningar 21 Ambitionsförändringar 24 INVESTERINGAR 26 Planering år BILAGA 1 SAMMANSTÄLLNING AV EKONOMISKA KONSEKVENSER 29

11 BOTKYRKA KOMMUN 1 [35] Stöd och utvecklingsenheten Framåtsikt Huvudsakligt fokus under flerårsplaneperioden I den förra framåtsikten framhölls att det var nödvändigt att arbeta med konsekvenserna för barn och unga av konjunkturnedgången, boendefrågan, krav på kvalitetshöjning av socialtjänstens insatser, personalens kompetens och effektiva samverkansformer. Detta är ett långsiktigt arbete som fortsätter, socialnämndens huvudsakliga fokus kommer under flerårsplaneperioden att bestå och utvecklas. Barn och ungdomar som behöver mer stöd när konjunkturen sviktar och klyftorna i samhället ökar Erfarenheten visar att antalet barn, ungdomar och föräldrar som behöver stöd och hjälp från socialtjänsten ökar när konjunkturen sviktar och många familjer lever under osäkra och ekonomiskt knappa förhållanden. Förvaltningen fortsätter därför att utveckla barnperspektivet och ha ett särskilt fokus på barnen. Under flerårsplaneperioden kommer förvaltningen fortsätta att utveckla samarbetet inom ramen för kraftsamling. Det gäller: - barn som är placerade i familjehem och på institution - barn som lever i familjer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd och - stöd till föräldrar, t.ex. i form av. föräldrastödsprogram Ungdomsförvaltningens och socialförvaltningens respektive ansvar för att säkra så att skolsituationen fungerar bra för barn och unga som är placerade i familjehem eller på institution ska förtydligas. Såväl internationell som svensk forskning visar att barn placerade i familjehem som grupp har sämre resultat i skolan än andra barn (Vinnerljung et al, 2005). Barnen underpresterar i skolan trots att deras begåvningsresurser är normala. föreslår också att socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen får projektmedel för att under 2013 genomför en förstudie som syftar till att svara på hur man kan införa SkolFammetoden i kommunen för att stödja barn som lever i familjer som är långvarigt biståndsberoende. Metoden används i många kommuner och forskning visar att metoden ger familjehemsplacerade barn en signifikant högre kognitiv prestationsförmåga, höjd läshastighet och förbättrade medelvärden i alla pedagogiska tester. Helsingborgs kommun prövar sedan en tid att använda metoden för att stödja barn som lever under ekonomiskt knappa förhållanden. Metoden bygger samverkan mellan skola och socialtjänst.

12 BOTKYRKA KOMMUN 2[30] Stöd och utvecklingsenheten I juni 2011 beslutade förvaltningscheferna på socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen om en förstärkt samverkan kring kommunens främjande föräldrastöd. Under 2012 handlar det om att gemensamt planera, erbjuda och att genomföra föräldrastödsprogram på förskolor och skolor och att skapa en struktur för samordning och styrning av föräldrastödets olika delar. Ambitionen på sikt är att på sikt kunna erbjuda alla föräldrar någon form av föräldrastöd under barnets uppväxt från kunskapsbaserade föräldrastödsprogram till temabaserade föräldramöten och andra former av mötesplatser. Befolkningsökningen (och antagligen konjunkturnedgången) gör att antalet utredningar har ökat med cirka 15 % årligen 2010 och 2011, det kräver på sikt fler utredare. Fler utredda barn leder till fler insatser och ett större antal barn och unga jämfört med tidigare har fått insatser som kostar en miljon kronor per år eller mer. Det ökande antalet barn och unga i de södra kommundelarna gör att vi på sikt behöver lokalisera mer av socialtjänstens verksamheter till södra Botkyrka. Förvaltningen föreslår att nämnden får utökat anslag för att kunna starta en öppen förskola till bostadsområdet Riksten i Tullinge De öppna förskolorna är en verksamhet där föräldrar kan få stöd att utvecklas som föräldrar och få hjälp att knyta kontakter med andra föräldrar. Det är en förhållandevis billig men mycket viktig förebyggande verksamhet. Tryggt boende för personer som behöver socialtjänstens insatser Boendefrågorna blir alltmer svårlösta inom ramen för befintliga system och ramar. Andelen personer i storstadsregionen som blir bostadslösa i anslutning till sociala påfrestningar, tenderar att öka. En större andel blir hemlösa något som tenderar att bli socialtjänstens ansvar. har i enlighet med boendestrategin ett huvudansvar för att samla aktörer och samverkansparter som behövs för att hålla i genomförandearbetet med hemlöshet och boendefrågor Följande områden står i fokus för arbetet; - Ta fram ett bättre underlag för behov, innehåll och omfattning av olika boendeformer med hemlöshetskartläggningen 1 som underlag. - Aktiv medverkan i bostads och lokalförsörjningsprocessen - I det kortsiktiga perspektivet etablera och upprätthålla samarbete med fastighetsägare och hyresvärdar om olika boendeformer. - Förbättra människors möjlighet att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden. Här är en stor utmaning att tillgodose behovet av att öka genomströmningen från våra egna boenden till ordinarie bostadsmarknad och att arbeta vräkningsförebyggande. 1 Under 2011 genomfördes en hemlöshetskartläggning i kommunen samtidigt som Socialstyrelsen genomförde en kartläggning på nationell nivå.

13 BOTKYRKA KOMMUN 3[30] Stöd och utvecklingsenheten Kunskapsbaserad praktik, synliga resultat och kompetensförsörjning Den som behöver samhällets insatser ska enligt Socialstyrelsen erbjudas hjälp som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Målet är att de metoder som socialtjänsten använder ska vara till nytta och aldrig till skada för brukaren. I en kunskapsbaserad praktik integreras: - Den bästa vetenskapliga kunskapen om insatsers effekter - Brukarens erfarenheter och förväntningar - Den lokala situationen och omständigheter - Den professionelles expertkunskap. På olika håll pågår översyner när det gäller innehåll och krav på kompetens för det sociala arbetet i förhållande till förväntningar och krav på att socialtjänsten ska kunna leverera synliga och bra resultat liksom krav på evidens i de metoder som används. Utvecklingsarbetet har pågått under ett flertal år och blir mer och mer synligt i det dagliga sociala arbetet. I och med Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter om att socialtjänsten, från , ska ha system för lednings och kvalitetsarbete, blir kraven på utvecklingsarbete och tillsyn allt mer styrt och målinriktat. strävar efter att ha en kunskapsbaserad praktik inom alla verksamhetsområden. Under flerårsplaneperioden fortsätter arbetet med att i större omfattning kunna redovisa resultaten av socialtjänstens insatser. Den största delen av socialtjänstens resultat uppstår som en konsekvens av mötet mellan de professionella inom socialtjänsten och den hjälpsökande. För att få det bästa resultatet behöver vi ha erfarna och kompetenta medarbetare. Här ingår också att ha en god kontinuitet i det sociala arbetet vilket innebär att personalomsättning inte får vara alltför hög. Höjda kompetenskrav inom flera verksamhetsområden leder konkurrens om kompetent personal och sannolikt till högre löner. Det blir sannolikt en stor utmaning att klara detta inom givna budgetramar. Omvärlden Medskick från omvärldsanalysen I socialnämndens framåtsikt har vi förhållit oss till medskicken i kommunens omvärldsanalys. Vi har också kompletterat kommunens omvärldsanalys med en omvärldsspaning. De delar av omvärldsspaningen som kommer att påverka arbetet på ett avgörande sätt har lyfts fram under rubriken utveckling inom nämndens verksamhetsområde, se sidan 4 och framåt

14 BOTKYRKA KOMMUN 4[30] Stöd och utvecklingsenheten I kommunens omvärldsanalys finns fyra medskick inför arbetet med flerårsplanen för : - Konjunkturuppgången kommer av sig Under 2011 har konjunkturuppgång och tillväxtoptimism avbrutits av skuldkriser och finansoro. Sverige har ett bättre utgångsläge än många andra men den ekonomiska utvecklingen stannar upp de allra närmaste åren och vi bör bara räkna med en långsam tillväxttakt de sista åren i flerårsplaneperioden. Vår bedömning från förra året står sig där vi måste ha beredskap för en ojämn utveckling med snabba kast och förändringar i de ekonomiska drivkrafterna. Vi kan inte bortse från riskerna för en ny, kraftig ekonomisk tillbakagång. - Snabb återhämtning på arbetsmarknaden följs av avmattning som följs av uppgång Efterfrågan på arbetskraft faller tillbaka de närmaste åren och vi kan räkna med att den internationella rörligheten kommer att öka konkurrensen på arbetsmarknaden. Detta kommer särskilt att drabba unga, lågutbildade och de som inte har fasta jobb. För att många Botkyrkabor ska kunna ta sig in på arbetsmarknaden krävs en ännu mer aktiv och lokalt anpassad arbetsmarknadspolitik. - Risk för ökande sociala åtaganden Den svagare ekonomiska utvecklingen kommer inte att beröra alla. Men många medborgare och familjer i Botkyrka blir påverkade när arbetslöshet och låga, osäkra inkomster också riskerar att ge utslag i sämre hälsa. Behovet av kommunens tjänster blir starkare samtidigt som våra ekonomiska förutsättningar blir svagare. - Balansen i ekonomin pressas av befolkningsförändringar Kommunens ekonomi är i balans, vi räknar med måttliga ökningar av priser, räntor och löner men bara en svag ökning av intäkterna. Samtidigt har vi en stark befolkningstillväxt och särskilt fler barn och unga och äldre som driver på kostnaderna för skola, vård och omsorg. Det behövs en tydligare strategi för flerårsplaneperioden för att vi ska kunna upprätthålla en ekonomi i balans. Utvecklingen inom nämndens ansvarsområde övergripande nivå Två stora förslag som ännu inte är fastställda vare sig i omfattning eller i tid för införande, kommer att ställa särskilt stora krav på omställningar inom socialtjänstens område under planeringsperioden. Det gäller lagen om stöd och skydd för barn och unga och den s.k. missbruksutredningen. Vidare så har den s.k. vanvårdsutredningen som handlar om barn och unga som har varit vanvårdade när de har varit fosterhemsplacerade satt ljuset på socialtjänstens kvalitet och kompetens.

15 BOTKYRKA KOMMUN 5[30] Stöd och utvecklingsenheten Lag om stöd och skydd för Barn och Unga (LBU), en ny lag som sannolikt kommer under I juli 2009 presenterades förslag till ny barnskyddslag. Enligt uppgift från regeringskansliet är lagförslaget ännu inte finansierat. Kommunernas ökade kostnader för de nya uppgifter som lagen medför är beräknade till 200 miljoner. Utöver detta tillkommer kostnader, för ökade kompetenskrav för personal som utför arbetsuppgifter kopplade till lagen. Enligt rådande finansieringsprinciper ska kommunerna kompenseras för kostnadsökningar som ny lagstiftning innebär. Remissinstanserna har över lag varit positiva vilket kan tolkas som att propositionen i stort kommer att följa utredarnas förslag som i korthet innebär följande förändringar; Lagförslaget innebär i korthet följande; - Skyddet för barn och unga stärks i den nya lagen. Barns och ungas möjligheter till delaktighet och inflytande förbättras. Kraven på kvalitet, kompetens och säkerhet i socialtjänstens arbete med barn som far illa ökar. Samtidigt betonas samhällets gemensamma ansvar för barn som befinner sig i svåra situationer och som behöver olika stödinsatser. Förslaget innebär att bestämmelser som rör barn i socialtjänstlagen (SoL) och samtliga bestämmelser i lagen om vård av unga (LVU) förs samman i en särskild lag. Barn ska enligt förslaget få utökade möjligheter att kunna tala med och få hjälp av socialtjänsten, oberoende av vårdnadshavarens samtycke. - Exempelvis ska barn över 15 år kunna få hjälp även om föräldrarna motsätter sig det. Socialtjänsten ska också, när hänsyn till barnets säkerhet så kräver eller om det är barnets önskan, kunna avvakta en kortare tid med att underrätta föräldrarna om att man inlett en utredning. - Den som misstänker att ett barn far illa ska, i samband med anmälan, kunna begära ett möte med socialtjänsten och den familj som berörs i syfte att öka öppenheten mot familjen och stärka samarbetet mellan myndigheter. Socialtjänsten får sedan ta högst 14 dagar på sig för att besluta om en utredning ska inledas eller inte. Den som har gjort en anmälan ska också kunna få information om socialtjänstens beslut. Kommuner ska vara skyldiga att ha tillgång till öppna insatser för barn och familjer med olika behov av och rätt till stöd och skydd. Kommuner ska därutöver kunna erbjuda insatser (service) t.ex. i form av familjestödsprogram, på ett enkelt och obyråkratiskt sätt, utan föregående utredning och behovsprövning. - Socialtjänsten ska kunna följa upp ett barns situation, även när föräldrarna motsätter sig detta, om det finns befogad oro för att barnet far illa samtidigt som laglig grund för tvångsåtgärder saknas. Det kan gälla efter en avslutad utredning, där föräldrarna avvisat insatser. - Varje barn som omhändertas ska få en egen socialsekretare, som ska besöka barnet minst fyra gånger per år och så långt som möjligt föra enskilda samtal med barnet. Socialsekreteraren ska ha ett särskilt ansvar för att följa vården av barnet och för kontakten med barnet under omhändertagandet.

16 BOTKYRKA KOMMUN 6[30] Stöd och utvecklingsenheten Barnets socialsekreterare bör ha en självständig ställning gentemot den som vårdar barnet, för att inte riskera att barnets intresse får stå tillbaka av hänsyn till familjehemmet eller institutionen. - Familjehemmen ska få bättre stöd i form av utbildning inför sin uppgift. Familjehemmets och socialtjänstens respektive ansvar och åtagande för barnets vård och utveckling ska läggas fast i avtal. Inför en placering i ett tilltänkt familjehem ska socialtjänsten mer ingående kontrollera hemmets lämplighet i allmänhet och för det särskilda barnet. Familjehemsföräldrar som övertar vårdnaden om ett barn ska ha rätt till fortsatt stöd från den kommun som placerat barnet i hemmet. Socialnämnden ska vara skyldig att ha rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera risker och missförhållanden. - Socionomexamen ska krävas för sådana arbetsuppgifter inom den sociala barn- och ungdomsvården, som innebär att utreda och bedöma ett barns behov av stöd och skydd samt att följa upp insatserna för barnet och barnets situation. Socialsekreterare som saknar tidigare erfarenhet ska få lämplig introduktion i yrket. På längre sikt bör specialistkompetens krävas för uppgifterna. Man föreslår att en specialistutbildning om minst ett år införs inom högskolan. Utredning till följd av vanvårdsutredningen För att undvika upprepning av vanvård som förekommit inom socialtjänstens barnavård kommer regeringen under 2012 att föreslå lagändringar som syftar till att stärka stöd och skydd för barn och unga. Stödet till utsatta barn som placeras i den sociala barn- och ungdomsvården förbättras. Socialstyrelsen kommer i juni 2012 att komma med föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga i socialtjänsten, familjehem och HVB 2. I juni 2012 kommer även föreskrifter och allmänna råd om verksamheten vid hvb och SiS 3 -hem barn. Under nästa år kommer sammanlagt 140 miljoner kronor att avsättas för att stärka skyddet inom den sociala barn- och ungdomsvården. Regeringen avser även att avsätta 200 miljoner kronor fr.o.m. 2013, varav 18 miljoner kronor för särskilda tillfälliga åtgärder årligen under Allmänna råd kring vårdnad, boende och umgänge I mars 2012 planerar Socialstyrelsen att ge ut allmänna råd samt en handbok om vårdnad, boende och umgänge. 2 Hem för vård och boende. Ofta kallat institutionsvård 3 Institutionsvård med Statens institutionsvård som huvudman. Vården bedrivs med stöd av lagen om vård av unga (LVU) eller lag om vård av missbrukare (LVM)

17 BOTKYRKA KOMMUN 7[30] Stöd och utvecklingsenheten Bättre insatser vid missbruk och beroende; SOU 2011:35 4 en genomgripande reform inom svensk missbruks- och beroendevård Missbruksutredningen överlämnade sitt slutbetänkande i slutet av april 2011, Bättre insatser vid missbruk och beroende till regeringen (SOU 2011:35). I betänkandet föreslogs en genomgripande reform av den svenska missbruks- och beroendevården genom totalt 70 förslag inom åtta reformområden. Missbruksutredningen framtida utformning av den svenska missbruks- och beroendevården innebär sammanfattningsvis att landstinget tar över huvudmannaskapet för all öppenvård- som slutenvårdsbehandling. Att lagarna Lag om vård av missbrukare (LVM) och Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) integreras, vilket medför att LVM upphävs. Utredningens förslag kan enligt förslaget träda i kraft 1 januari 2013 och finansieras genom dels skatteväxling från kommuner till landsting, dels statsbidrag till kommunsektorn, dels utökade anslag till berörda statliga myndigheter. Huvuddragen i förslaget: - En kraftfull satsning på tidig upptäckt och kort rådgivning för att förhindra att riskbruk övergår i missbruk. - Att landstinget ges ett samlat ansvar för behandling och kommunerna ett samlat ansvar för stöd. - Att det införs en lagfäst förstärkt vårdgaranti som innebär en skyldighet för landstinget att inleda behandling inom senast 30 dagar och för kommunen att upprätta individuell plan inom senast 30 dagar. - Att det införs krav på auktorisering för behandlingshem samt utveckling av kvalitetsregister samt flera satsningar på FoU. - Att all tvångsvård av psykiska sjukdomar (inklusive missbruk) samlas hos landstinget och i en lagstiftning, lag om psykiatrisk tvångsvård, LPT. Systematiskt kvalitetsarbete På olika håll pågår översyner när det gäller innehåll och krav på kompetens för det sociala arbetet i förhållande till förväntningar och krav på att socialtjänsten ska kunna leverera synliga och bra resultat liksom krav på evidens i de metoder som används. Utvecklingsarbetet har pågått under ett flertal år och blir mer och mer synligt i det dagliga sociala arbetet. I och med Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter om att socialtjänsten, från , ska ha system för lednings och kvalitetsarbete, blir kraven på utvecklingsarbete och tillsyn allt mer styrt och målinriktat. Kompetensförsörjning och krav på riktad kompetens Oavsett omfattningen i de två stora förslagen som väntas komma, LBU och reformer för missbrukar- och beroendevården, kommer förändringar till följd av dessa att ställa krav på omfattande kompetensförändringar inom socialförvaltningens verksamheter. 4 Fortsättningsvis benämnd missbruksutredningen

18 BOTKYRKA KOMMUN 8[30] Stöd och utvecklingsenheten Krav på lag om insatser mot vräkningar av barnfamiljer Barnombudsmannen och Kronofogden föreslår två lagförändringar; - En vräkningsbestämmelse införs i Socialtjänstlagen som ställer krav på förebyggande åtgärder. - Socialtjänsten ska vara skyldig att arbeta uppsökande och förebyggande när en barnfamilj riskerar att vräkas. För att förebygga vräkningar som berör barn behöver det tydliggöras enligt förslaget att socialtjänsten ska ha möjlighet att säkerställa att hyran betalas direkt till hyresvärden när en familj får ekonomiskt bistånd. Barnombudsmannen har under hösten 2011 kallat kommunrepresentanter till en diskussion om hur vräkningar av barn kan förhindras. Kommunrepresentanterna lämnar följande rekommendationer: - Kommunerna måste ha en tydlig strategi för att minska antalet barnvräkningar och avsätta resurser för det förebyggande arbetet. Det handlar om att på ett tidigt stadium aktivt söka upp människor som har en hyresskuld för att hjälpa dem att få koll på sin ekonomi. - Hyresvärdarna bör vara skyldiga att skicka varningsbrev till socialtjänsten direkt när man upptäcker att en barnfamilj inte har betalt sin hyra för att kommunen ska kunna gripa in tidigt. - Socialtjänsten måste bli bättre på att tala med barn när en familj riskerar att vräkas. För att förstå hur barnet skulle drabbas av en vräkning, men också för att förklara för barnet vad som händer.

19 BOTKYRKA KOMMUN 9[30] Stöd och utvecklingsenheten Hemlöshetskartläggning 2011 Socialstyrelsen genomförde 2011 en nationell kartläggning av hemlöshetens omfattning och karaktär baseras på uppgifter från kommuner, myndigheter, institutioner och frivilligorganisationer. Uppgifterna samlades in under vecka 18, 2 8 maj Under samma period genomförde socialförvaltningen i Botkyrka kommun en egen kartläggning. I båda kartläggningarna finns den stora ökningen av inrapporterade hemlösa 5 personer främst bland personer som bor i relativt långsiktiga boendelösningar, som till exempel försökslägenheter, träningslägenheter och bostäder med sociala kontrakt. Även Boverkets statistik visar att denna typ av boendelösningar har ökat och att socialtjänsten blivit en allt större hyresvärd för personer som inte blir godkända på den ordinarie bostadsmarknaden. Nästan hälften av de personer som ingår i kartläggningen finns i dessa mer långsiktiga boendelösningar. Här finns många barnfamiljer, vilket innebär att hemlöshet och osäkert boende är en realitet för en stor grupp av barn i Sverige. Hemlöshet är ett sammansatt problem där många faktorer spelar in. Förankring på arbetsmarknaden har en central betydelse. Av kartläggningarna framgår att ytterst få av personerna har lönearbete. Ekonomiskt bistånd är en vanlig inkomstkälla. Det rör sig alltså i stor utsträckning om personer som står utanför arbetsmarknaden. Eftersom många hyresvärdar inte godkänner ekonomiskt bistånd som inkomst utestängs personerna också från den ordinarie bostadsmarknaden. Hemlöshet är både en socialpolitisk 5 Fyra situationer definierar de personer över 18 år som betraktas som hemlösa: 1. Klienten är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare. 2. Klienten är intagen eller inskriven på antingen kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet eller stödboende inom socialtjänst, landsting, privat vårdgivare, HVB-hem eller SiS-institution och där personer enligt planeringen ska skrivas ut inom tre månader efter mätperioden men som inte har någon egen bostad ordnad inför utskrivningen eller utflyttningen. Hit räknas även de klienter som skulle ha skrivits ut/flyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad. 3. Klienten bor i en av kommunen ordnad boendelösning (t.ex. försökslägenhet/träningslägenhet/socialt kontrakt/kommunalt kontrakt) på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn och/eller särskilda villkor eller regler. 4. Klienten bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar/bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter mätperioden) inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson. Den uppgiftslämnande verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl och känner till att denna hemlöshetssituation gäller under mätperioden. Socialstyrelsen har även en femte hemlöshetskategori, barn 18 år eller yngre som av olika skäl lever under hemlösa förhållanden utanför familjen. Detta gäller inte barn och ungdomar (18 år eller yngre) som är placerade utanför hemmet av socialtjänsten enligt socialtjänstlagen eller enligt lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). s kartläggning omfattar inte denna hemlöshetskategori.

20 BOTKYRKA KOMMUN 10[30] Stöd och utvecklingsenheten och en bostadspolitisk angelägenhet. Både individuellt anpassat stöd i boendet och strukturella förändringar behövs för att hemlöshet ska kunna motverkas. Kommunens egen kartläggning överensstämmer i utformning med Socialstyrelsens och utgår från Socialstyrelsens fyra definitioner av hemlöshet i åldrarna 18 år och uppåt. Resultaten av de båda kartläggningarna överensstämmer också i stort. Hemlösheten är störst i storstadsregionerna och i dessa regioner synligast i kommuner och kommundelar där befolkningen har problem med försörjning och arbete. Samverkan till nytta för både brukare och verksamhet EU:s IT-strategi i2010 står för gemensamt informationsområde, innovation och investeringar samt samhällelig inkludering. Allt från infrastrukturfrågor och bredband till forskning och hälsa behandlas. Kommissionen betonar IT:s sociala dimension för bättre samhällelig inkludering av medborgare i allmänhet och minoritetsgrupper i synnerhet 6. Målet för Nationell ehälsa (SOU 2010:62) är en strategi med syfte att skapa konkret nytta för invånarna, medarbetarna och beslutsfattarna genom säker information inom vård och omsorg. Strategin är framtagen av Socialdepartementet och leds av SKL i samarbete med Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Vårdföretagarna och Famna. Strategin markerar tydligt att arbetet med IT-strategi inte har ett egenvärde. Det är en naturlig del av utvecklingen av kvalitet, service och effektivisering i hela vårdoch omsorgssektorn. Nya tjänster ställer nya krav på informationssäkerhet Arbetet med digital lagring är viktig att hantera. Nästan all information idag skapas digitalt och bör därför, för att uppnå full tillgänglighet och spårbarhet, också bevaras digitalt. Frågan om digitala handlingars beständighet över tid är komplicerad och kostnaderna kan vara svåra att överblicka. Den så kallade molntekniken utvecklas snabbt. Tekniken går ut på att flytta driften av it till centrala, globala it-center som drivs och övervakas dygnet runt och som därmed kan ge avsevärda ekonomiska och tekniska fördelar. Datainspektionen har gjort en första analys av vilka krav som ställs på myndigheter som använder sig av molntjänster vad gäller personuppgiftslagen 7. De verksamheter, varav två kommuner, som ingick i analysen har mycket kvar att arbeta med för att möta Datainspektionens krav på hur enskildas integritet ska skyddas. Digitala signaturer och e-legitimationer Med användandet av e-tjänster växer behovet av möjligheter att verifiera identitet och digitala underskrifter. I rapporten om införandet av e-tjänster har SKL gjort en sammanställning över några krav på underskrift för vissa handlingar inom 6 På gång inom EU nr 1 feb 2008, SKL 7

21 BOTKYRKA KOMMUN 11[30] Stöd och utvecklingsenheten kommuner och landsting. Även om det slutliga ansvaret ligger hos respektive kommun vägleder dessa hur kommunen kan använda sig av e-tjänster. Botkyrka kommun ser under över en generell säker inloggningslösning för hela kommunen. Måluppfyllelse Kommunfullmäktige beslutade om nya målområden och mål för flerårsplaneperioden och socialnämnden beslutade om nya nämndmål i ettårsplanen för Nedan redovisar förvaltningen de viktigaste utmaningarna som vi har när det gäller att uppfylla målsättningarna för respektive målområde. Målområde - Medborgarnas Botkyrka Under planeringsperioden kommer förvaltningen att utgå från några grundläggande principer: - Män och kvinnors lika rätt att vid att vid behov få stöd till att kunna försörja sig själva - Flickors och pojkars lika rätt att vid behov få stöd att klara skolan med godkända resultat och att ha goda uppväxtvillkor - Mäns och kvinnors, flickors och pojkars lika rätt till att ha ett tryggt boende när de är aktuella inom socialtjänsten. - Mäns och kvinnors, flickors och pojkars lika rätt att erbjudas insatser från socialtjänsten som är kunskapsbaserade och som hjälper. - Mäns och kvinnors, flickors och pojkars lika rätt att få ett bra och likvärdigt bemötande när de är aktuella i socialtjänsten Socialtjänstens arbete har som utgångspunkt att stödja människan utifrån hans eller hennes behov utan att ta ifrån honom eller henne det egna ansvaret att förändra sin situation. Det är ett svårt arbete som kräver kunskapsbaserade metoder och kompetent personal. Under de övriga målområdena beskriver vi mer konkret hur vi tänker uppfylla målsättningarna och arbeta efter våra principer och på så sätt närma oss de långsiktiga målen som de är beskrivna i Botkyrkas utmaningar ur ett 30-års perspektiv samt beskriva de utmaningar vi står inför. Jämställdhetsarbete och genomförande av interkulturell strategi För några år sedan startade förvaltningen arbetet med att genomföra kommunens jämställdhetsstrategi genom strukturerat arbete för att jämställa beslut och insatser. Vi ser att det är angeläget att förvaltningen kan garantera att kvinnor och män får likvärdigt bemötande och att beslut om insatser hanteras på likvärdigt, rättssäkert sätt.

22 BOTKYRKA KOMMUN 12[30] Stöd och utvecklingsenheten Utredningssektionen inom socialpsykiatriska enheten har genomfört inventeringar av hur bl. a. beslut om insatser ser ut i förhållande till behov hos kvinnor respektive män. Inventeringen har inneburit att arbetssätt har förändras samtidigt som kunskapsnivån har utvecklats när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män i det sociala arbetet. Arbetet inom vuxenenheten pågår liksom det interna arbetet inom stöd- och utvecklingsenheten. Stöd- och utvecklingsenheten har, utöver detta, ett ansvar för att stödja samtliga enheters arbete med att genomföra jämställdhetsstrategin. Förvaltningens genomförande av kommunens interkulturella strategi är ett utvecklingsområde inom planeringsperioden. Förvaltningen har sedan år 2011 ansvar för att samordna genomförandet av kommunens policy för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget samverkar i hög grad med såväl kommunens jämställdhetsstrategi som den interkulturella strategin. Utöver detta uppdrag har vi några områden som vi särskilt lyfter fram som våra utvecklingsområden; - På övergripande nivå behöver vi sätta ord på vad ett interkulturellt förhållningssätt innebär i socialt arbete. Vi behöver både uppmärksamma och utveckla kompetensen hos medarbetarna för att hålla ett interkulturellt förhållningssätt med ett gott bemötande och en arbetsplatskultur som stödjer strategins inriktning. - Den årliga brukarundersökningen mäter bemötande och nöjdhet hos män och kvinnor och unga flickor och pojkar som besöker verksamheterna. Vi ska utveckla undersökningen för att säkerställa så att vi i resultaten uppmärksammar riskgrupper för diskriminering som underlag för förbättringar av verksamheten. - s samverkan med ideella organisationer bör kunna fördjupas med stöd av den interkulturella strategin. Vi skulle som exempel kunna identifiera hur föreningsstödet skulle kunna användas i syfte att skapa mötesplatser över etniska och religiösa gränser. Detta i sig skulle kunna bidra till att minska den sociala distansen mellan grupper och förebygga diskriminering. Barnets perspektiv är fokus i det sociala arbetet Inom samtliga enheter i socialförvaltningen finns behov av kompetensutveckling för att synliggöra och verka så att barnets perspektiv perspektivet står i fokus för det sociala arbetet. En mängd olika insatser finns i förvaltningens verksamheter som stärker och synliggör barnperspektivet. I takt med att kunskapen om levnadsförhållanden för barn som växter upp under ekonomiskt pressade förhållanden och vilka effekter det kan ha både i kort- och långsiktigt perspektiv, desto mer måste socialtjänstens kunskaper och arbetsformer förbättras för att barn ska kunna slippa bli vräkta, kunna upprätthålla sina studier, delta i olika fritidsaktiviteter, bli respekterade och lyssnade på. Samverkan med föreningar och civilsamhället Kommunen och föreningslivet har sedan flera år arbetat aktivt med en gemensam plattform för social ekonomi. Socialnämndens uppdrag att skapa incitament för ansökningar och fördela bidrag till föreningar inom och utanför kommunen som har en social inriktning behöver förtydligas för att ha ett bättre flöde och sam-

23 BOTKYRKA KOMMUN 13[30] Stöd och utvecklingsenheten manhang. Vi ser samarbetet som mycket värdefullt och viktigt. Sett ur ett samverkansperspektiv bör föreningars arbete komplettera förvaltningens ordinarie arbete. Samtidigt bidrar frivilligarbete till att stärka social gemenskap, aktivitet och delaktighet i samhället vilket är positivt sett ur ett folkhälsoperspektiv. Målområde - Framtidens jobb Män och kvinnors lika rätt att vid behov att få stöd och rehabiliteringsinsatser för att kunna försörja sig själva Genom socialtjänsten kan personer som saknar försörjning få ekonomiskt bistånd om behovet inte kan lösas på annat sätt. Målet för socialtjänsten är med några undantag att ge stöd till personer att kunna försörja sig på egen hand. Det sker ofta i samverkan med andra förvaltningar och myndigheter. Det kan t.ex. ske genom att i samverkan med arbetsmarknads och vuxenförvaltningen eller arbetsförmedlingen m.fl. ge stöd till biståndstagare att lära sig svenska, få praktikplats eller arbetspröva. Vi vet att barn som växer upp i familjer som är långvarigt biståndsberoende ofta får sämre hälsa, sämre skolresultat, sämre utbildning och som vuxna en sämre anknytning till arbetsmarknaden. Risken är större för dessa barn att som vuxna bli fortsatt beroende av ekonomiskt bistånd. Vi vill därför under planeringsperioden särskilt fokusera på mäns och kvinnors rätt att få stöd till att få försörja sig själva så att barnen slipper växa upp under långvarigt fattiga förhållanden. Det vill vi göra dels genom att stödja föräldrarna men också genom att ha särskilt fokus på barnens skolresultat genom metoden som har utvecklats inom skolfam 8. Vi vill pröva att använda metoden för de barn som lever i familjer som under lång tid är beroende av ekonomiskt bistånd. Målområde Välfärd med kvalitet åt alla Flickors och pojkars lika rätt att vid behov att få stöd för att klara skolan med godkända resultat och att ha goda uppväxtvillkor Främjande föräldrastöd inom kraftsamling Regeringen har tagit fram en nationell strategi för utvecklat, främjande föräldrastöd (SOU 2008:131) i syfte att inspirera kommuner. Genom att stärka föräldrar i deras föräldraroll främjas flickors och pojkar hälsa och positiva utveckling. Förskolan och skolan är naturliga mötesplatser för många föräldrar och dessa arenor kan stärka samverkan föräldrar och förskola/skola. 8 SkolFam är en metod som används på familjehemsplacerade barn för att stödja dem så att de klarar skolan bättre. Metoden ger signifikant högre kognitiv prestationsförmåga och höjd läshastighet. Förbättrade medelvärden i alla pedagogiska tester. Metoden bygger samverkan mellan skola och socialtjänst.

24 BOTKYRKA KOMMUN 14[30] Stöd och utvecklingsenheten Botkyrka kommun har under flera år erbjudit främjande föräldrastöd till föräldrar med barn 0-17 år främst via socialförvaltningen. Vår erfarenhet är att vi behöver utveckla formerna för föräldrastödet utifrån föräldrars egna behov och att öka tillgängligheten - så att fler föräldrar tar del av kommunens föräldrastöd under sina barns uppväxt. Det handlar bland annat om att erbjuda fler tillfällen för föräldrar att mötas kring föräldrarollen och sina barns utveckling. Det kan också vara att utbilda fler personal inom socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen i föräldrastödsprogram. I juni 2011 beslutade förvaltningscheferna på de båda förvaltningarna om en förstärkt samverkan kring kommunens främjande föräldrastöd. Under 2012 handlar det om att gemensamt planera, erbjuda och att genomföra föräldrastödsprogram på förskolor och skolor och att skapa en struktur för samordning och styrning av föräldrastödets olika delar. En idé är att förvaltningarna ska kunna erbjuda ett föräldrastödsprogram på utbildningsförvaltningens nya mottagningsenhet för nyanlända flickor och pojkar som planeras starta under Ambitionen på sikt är att på sikt kunna erbjuda alla föräldrar någon form av föräldrastöd under barnets uppväxt från kunskapsbaserade föräldrastödsprogram till temabaserade föräldramöten och andra former av mötesplatser. Under planeringsperioden fortsätter socialförvaltningens och utbildningsförvaltningens också samverkan kring barn och unga med olika former av riskbeteenden inom ramen för Kraftsamling. Särskilt kommer samverkan som rör förtydliganden om ansvarsfördelning när det gäller att säkra så att barn och unga som är placerade får en god utbildning under placeringstiden. En samstämmig forskning visar att barn som är placerade i familjehem, presterar sämre i skolan jämfört med andra barn. Detta trots att de är lika begåvade som andra. Mot denna bakgrund är det mycket viktigt att barn som är placerade har sin utbildningssituation ordnad. SkolFammodellen Förvaltningen vill under 2013 genomföra en förstudie för att ta fram förutsättningar för hur vi tillsammans med utbildningsförvaltningen med arbetsmodellen SkolFam som utgångspunkt kan utveckla ett systematiskt stöd och utbildning till flickor och pojkar som växter upp under ekonomiskt knappa förhållanden. Förstudien ska ge svar på hur vi ska tillämpa arbetsmodellen d.v.s. för vilka barn och unga som arbetsmodellen kan komma till bäst nytta. Sannolikt finns här ett utvecklingsarbete som behöver pågå över flera år. Utvecklingsarbetet med förstudien ska genomföras i samverkan mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Både svenska och internationella studier som hittills genomförts inom området har haft fokus på barn och unga som är placerade. Vår bedömning är att arbetsmodellen SkolFam även kan användas i utbildningssammanhang när det gäller barn som har andra svårigheter. Vi tänker framför allt på barn som växter upp i familjer med långvariga ekonomiska problem och vad det innebär för barnens möjligheter att tillgodogöra sig utbildning och på sikt förverkliga sina livschanser. Även när det gäller denna grupp barn vet vi att risken för att avsluta skolan i förtid, med allt vad det innebär för framtida hälsa och försörjning, är mycket stor.

25 BOTKYRKA KOMMUN 15[30] Stöd och utvecklingsenheten Riskfaktorer kan kompenseras av en rad skyddande faktorer. Forskningsstudier visar att skola och utbildning är en viktig väg ut ur utsatthet Skolprestationen är också, till skillnad från många andra omständigheter, en faktor som går att påverka. Uppsökande arbete bland ungdomar har ansvar för att utföra fältverksamhet bland ungdomar i kommunen. Förutom att befinna sig i utemiljöer där ungdomar vistas, omfattar fältarbetet idag också att ha kunskap om hur ungdomars miljö och vardag ser ut i skolan och på fritidsgården samt hur ungdomars kontakter ser ut på nätet. Områdessekreterarna ska ha god kunskap om hur ungdomssituationen ser ut i kommunen och ha kunskap om vilka miljöer som unga vistas i. Fältarbetet är i sin grundutformning både främjande och förebyggande. Kunskapen som fältarbetet bidrar till ska ge underlag för enhetens, förvaltningens och kommunens uppdrag när det gäller att förebygga ohälsa hos ungdomar. Områdessekreterarnas kunskap om vilka situationer och miljöer som ungdomar har idag i Botkyrka utgör viktigt komplement till skolans och fritidens kunskap. Genom sin närvaro ska de skapa trygghet och påminna om vuxenvärldens normer och värderingar, skapa kontakt med unga som riskerar eller har hamnat i miljöer där kriminalitet, droger och skolk förekommer. Arbetet ska vidare kunna bidra till utveckling av metoder och samverkan som rör ungdomar. Samverkan kring fältarbetet med kultur- och fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har på senare tid visat att det finns behov av ytterligare områdessekreterartjänster för att fullt ut kunna genomföra ett fullgott fältarbete i kommunen. Mäns och kvinnors, flickors och pojkars lika rätt till att ha ett tryggt boende när de är aktuella inom socialtjänsten Boendefrågorna blir alltmer svårlösta inom ramen för befintliga system och ramar. Andelen personer i storstadsregionen som blir bostadslösa i anslutning till sociala påfrestningar, tenderar att öka. Enligt kommunens egen kartläggning och enligt Socialstyrelsens definition var 494 enskilda personer hemlösa den 1 maj Detta betyder att av dem var som var aktuella inom socialförvaltningen vid den tidpunkten så en av fyra klienter 18 år eller äldre hemlös. Av de hemlösa klienterna som hade barn (under 18 år) så levde 75 procent helt eller delvis ihop med sina barn. Resultaten visar utöver detta att 296 barn direkt berörs av sin/sina föräldrars hemlöshetssituation, dvs. dessa barn bor helt eller delvis ihop med en hemlös förälder. Siffrorna bekräftas i Socialstyrelsens kartläggning och visar att Botkyrka kommun toppar kommuner som har högst andel hemlösa personer i Stockholms län

26 BOTKYRKA KOMMUN 16[30] Stöd och utvecklingsenheten I ettårsplanen 2011 gav kommunfullmäktige socialnämnden i uppdrag att utifrån ett effektiviseringsperspektiv, ta fram ett underlag för hur boendefrågan kan lösas för grupper som idag står utanför bostadsmarknaden. Förvaltningen redovisade uppdraget i samband med nämndens remissvar på flerårsplan I socialförvaltningens framåtsikt redogörs för att socialförvaltningen behöver en hållbar strategi och handlingsplan för hur frågor som rör boende och hemlöshet sammantaget ska kunna lösas. Det strategiska arbetet ska visa på en sammanhållen linje för socialförvaltningens arbete med olika former av boendelösningar. I maj 2011 fattade socialnämnden beslut om en boendestrategi med verksamhetsövergripande mål. Strategin innehåller principer och värdegrunder som arbetet ska vila på. En viktig utgångspunkt för strategin är kunskapen om Bostad först att en egen bostad är den primära insatsen och att se rätten till bostad som en strategisk princip har ett huvudansvar för att samla de aktörer och samverkansparter som behövs för att hålla en linje i genomförandearbetet med hemlöshet och boendefrågor i enlighet med boendestrategin. kommer att i samverkan med andra arbeta vidare med: - resultaten från hemlöshetskarläggningen De är en viktig utgångspunkt i det fortsatta arbetet med hur boendefrågan kan lösas för grupper som i dag står utanför bostadsmarknaden. En mer fördjupad analys av kartläggningen ska genomföras under början av 2012 för att ge oss bättre underlag för behovsbedömningar; innehåll och omfattning av olika boendeformer. - förvaltningens medverkan i bostads och lokalförsörjningsprocessen. Förvaltningen har en pågående dialog med kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen om strategiska frågor, framförallt den långsiktiga bostadsplaneringen och lokalförsörjningen. - att i det mer kortsiktiga perspektivet etablera och upprätthålla samarbete med fastighetsägare och hyresvärdar om olika boendeformer. Här ingår också att inventera möjligheten att bygga om befintliga lokaler till olika former av boende. - att öka människors inträde till ordinarie bostadsmarknad. Utmaningen är att öka genomströmningen från våra egna boenden till bostäder i den ordinarie bostadsmarknaden och att arbeta vräkningsförebyggande. För det arbetet har vi identifierat några förbättringsområden som påbörjas våren Våren 2012 inrättar vi en tjänst som kommer att arbeta vräkningsförebyggande riktat mot barnfamiljer med hyresskulder. Tjänsten är knuten till budget- och skuldrådgivningen inom enheten för ekonomiskt bistånd. Arbetet kommer att ske i samverkan med Botkyrkabyggen och andra värdar och medborgarkontoren. Fler personer med psykisk funktionsnedsättning kommer att kunna få landstingsvård i öppenvård p.g.a. bättre mediciner och behandlingsmetoder. Det ökar behovet av stöd i boendet eftersom de inte längre behöver slutenvård i samma omfattning utan i stället kan bo hemma. Förvaltningen kommer att möta det behovet genom att erbjuda boendestöd i det egna hemmet. Det förutsätter att personer med psykisk funktionsnedsättning har en egen bostad eller kan erbjudas en lägenhet, inom den reguljära bostadsmarknaden.

2 Muntlig information om rekrytering av kontaktfamilj/kontaktperson

2 Muntlig information om rekrytering av kontaktfamilj/kontaktperson KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Socialnämnden 2011-11-28 Socialnämnden Tid 2011-12-13, Kl 19:00 Plats Xenter, konferensrummet Ärenden Justering 1 Motverka hemlöshet för socialnämndens målgrupper - rapport

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-08-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-08-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 4-8- SN 4/4 48-45885 Socialnämnden Hemlöshet 4 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1 Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson Mars Innehållsförteckning Sammanfattning... Inledning... Socialstyrelsens definition av hemlöshet... Målgrupp

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Information och vägledning 2Produktion: Samordning Socialdepartementet för att motverka Form: Blomquist och förebygga

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 Socialnämnden Hemlöshet 2014 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län TJÄNSTEMANNAREMISS Dnr: KSL/12/0170 2013-03-15 Förvaltningschefer i Stockholms läns kommuner inom socialtjänst eller motsvarande Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 2012-05-31... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling... 4 2.2 Tillförlitlighet... 4 3 Resultat...

Läs mer

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län REKOMMENDATION 2013-10-10 Dnr KSL/12/0170 För kännedom: Socialnämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten eller motsvarande Äldrenämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program mot hemlöshet Hemlöshet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Barnen allas ansvar - Se tolka agera Vänersborg 9 mars 2011. ing-marie.wieselgren@skl.se. www.skl.se/psynk

Barnen allas ansvar - Se tolka agera Vänersborg 9 mars 2011. ing-marie.wieselgren@skl.se. www.skl.se/psynk Barnen allas ansvar - Se tolka agera Vänersborg 9 mars 2011 ing-marie.wieselgren@skl.se www.skl.se/psynk Det är inte så lätt att vara ung barn eller ungdom.. Filmen om Maya. www.skl.se/psynk Mera skyddsfaktorer

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet

2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2015-09-16 Socialnämnden Dnr Son 2015/203, Kst 2015/85 Svar på motion Utanförskap i hemlöshet Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden översänder förvaltningens

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012 Revisionsrapport Arbete kring hemlösa Halmstads kommun Christel Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 2 3 Granskningsresultat 3 3.1 Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa 2011 3

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun 2011-04-27 SN 127 SOCIALFÖRVALTNINGEN Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun Den kommunala socialförvaltningens barn- och familjeavdelning ska verka för att på barn och unga växer

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn

Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn Bild: Hem och skola Pia Kjellbom Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholms universitet Påtvingad avflyttning Informellt påtvingad

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

hemlöshet en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

hemlöshet en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden hemlöshet många ansikten mångas ansvar en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Regeringen har presenterat en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från

Läs mer

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad?

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Socialutskottet Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Problemformulering Kan vi verkligen kalla vårt samhälle civiliserat och jämställt när vi bryter mot

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo.

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo. SIGNERAD 2014-01-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2014-02-12 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Karin.Andersson@malmo.se Kartläggning av hemlösa år 2013 STK-2013-969

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Hur kommuner kan vända utvecklingen med att allt fler barn berörs av vräkning

Hur kommuner kan vända utvecklingen med att allt fler barn berörs av vräkning Hur kommuner kan vända utvecklingen med att allt fler barn berörs av vräkning Rekommendationer från nio kommuner, Barnombudsmannen och Kronofogden i en dialog den 13 oktober 2011. Dnr 9.6:0612/11 1 Innehåll

Läs mer

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-14 SN-2013/4196.103 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Knutmejer 08-535 377 11 Berit.Knutmejer@huddinge.se Socialnämnden Reviderad

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

PM: Politik för att minska hemlösheten

PM: Politik för att minska hemlösheten PM: Politik för att minska hemlösheten Bakgrund En fast bostad är ett grundläggande mänskligt behov, likt mat och kläder, och också en rättighet. I Stockholms stad finns närmare 3000 personer som saknar

Läs mer

Helsingborgs stads bostadssociala program

Helsingborgs stads bostadssociala program KÄRNFASTIGHETER 2013-12-13 SID 1(12) Helsingborgs stads bostadssociala program Inledning I den här rapporten följer en översyn av det bostadssociala programmet. Syftet med rapporten är att kartlägga stadens

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Lars Forssted Artikelnummer: S2010.026 Strategi

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Förstudie av familjehem

Förstudie av familjehem www.pwc.se Revisionsrapport Stefan Wik Förstudie av familjehem Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Metod... 1 2. Iakttagelser...2 2.1. Om familjeenheten och

Läs mer

De föreslagna föreskrifterna och allmänna råden omfattar bland annat bestämmelser avseende socialnämndens ansvar för

De föreslagna föreskrifterna och allmänna råden omfattar bland annat bestämmelser avseende socialnämndens ansvar för 2012-05-077 Dnr 6.1-24822/2012 1(9) Regler och tillstånd Monica Jacobson monica.jacobson@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Konsekvensutredning Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Revisionsrapport Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Uppvidinge kommun Datum 2009-02-18 Författare Stefan Wik Eva Gustafsson 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar ESLÖVS KOMMUN Sabina Lindell 0413-627 28 Utlåtande 110825 Vård- och omsorgsnämnden st.> INVESTOR D PEOPLE Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Samhällets Styvbarns kunskapsbank

Samhällets Styvbarns kunskapsbank Samhällets Styvbarns kunskapsbank Sveriges fjärde femårsrapport om Barnkonventionens genomförande (2007) Varje land som undertecknat Barnkonventionen är enligt konventionen skyldigt (artikel 44:1) att

Läs mer

Barnkonventionen i föräldrastöd

Barnkonventionen i föräldrastöd Barnkonventionen i föräldrastöd - en intervjustudie med ledare Johanna Olsson Pedagogiska institutionen Nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd Föräldrastöd bör ha ett tydligt barnrättsperspektiv

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Bilaga 1. Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord Stockholm

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN

STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialförvaltningens huvuduppgift är att bistå med insatser i form av stöd, vård och omsorg till de medborgare som har rätt till det. Rättigheterna definieras genom

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30

YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30 YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30 Socialdepartementet 103 33 Stockholm LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING FÖR SOCIALTJÄNST, BVC, FÖRSKOLA OCH SKOLA INKLUSIVE ELEVHÄLSA Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv

Läs mer

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan.

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Arbetsförmedlingen 1 Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Remiss Remissvar

Läs mer

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Om öppna jämförelser Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården har gjorts av Socialstyrelsen sedan 2009. Öppna jämförelser

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Förebyggande och stödjande arbete med barn, ungdomar och vuxna Upprättad: 0000-00-00 Antagen av: ange instans Datum för antagande: 0000-00-00, 00 Kontaktperson:

Läs mer

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Barnets bästa Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Inledning Lunds kommun arbetar aktivt för att det ska vara bra för barn att växa upp i Lund. Ett led i den ambitionen är kommunfullmäktiges

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

ett interkulturellt botkyrka En ny strategi för ett interkulturellt Botkyrka från samexistens till samarbete

ett interkulturellt botkyrka En ny strategi för ett interkulturellt Botkyrka från samexistens till samarbete ett interkulturellt botkyrka En ny strategi för ett interkulturellt Botkyrka från samexistens till samarbete Botkyrka är en kontrastrik plats. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs MOTIONSUTLÅTANDE 2010-09-28 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr 77936 Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars

Läs mer

1 Muntlig information om Samordningsförbundet i Botkyrka. 3 Muntlig information om medarbetarenkäten

1 Muntlig information om Samordningsförbundet i Botkyrka. 3 Muntlig information om medarbetarenkäten KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2012-02-21 Socialnämnden Tid 2012-02-21, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Muntlig information om Samordningsförbundet i Botkyrka

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer