Kollektivavtal är fortfarande grunden för allt hamnarbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kollektivavtal är fortfarande grunden för allt hamnarbete"

Transkript

1

2 Kollektivavtal är fortfarande grunden för allt hamnarbete Facklig tillhörighet och kollektivavtal är en självklarhet för det stora flertalet i Sveriges hamnar. Men så är inte fallet på alla arbetsplatser i landet och framför allt inte om vi riktar blickarna utanför gränserna. \/,i behöver inte gå längre än till Storbritannien för att hitta exempel på motsatsen. FF'ånvaron av kollektivavtal jir äet normala, facket erkänns inte som legitim motpart av arbetsgivarna och de som jobbar i hamnarna är i allmänhet inte fackligt organiserade. (En vanlig definition av "hamnarbetare" är en person som arbetar i en hamn under ett hamnavtal och är medlem i en hamnarbetarfackfören in g, varför dessa personer inte är att betrakta som hamnarbetare.) Den yttersta konsekvensen av detta system, möjliggjort genom en lagstiftning, som ger arbetsgivarna alla rättigheter och de fackliga organisationerna inga, är inte bara avskedandet av Liverpoels b.amnarbetare 1995 ett exempel å, utan i än större omfattning avskedandet av tusentals hamnarbetare 1989, alternativ att de köptes ut ed avgångsvederlag - avgångsllfederlag som fiarbetaren 4 I 9 7 Svenska Hamnarbetarförbundet är ett fristående fackförbund för arbetare inom hamn- och stuverinäringen, samt arbetare med likartade arbetsuppgifter. Förbundet bildades i Örnsköldsvik 1972 och har idag avdelningar 'i' 24 svenska hamnar och dessutom på landoch flyg terminaler. Målsättningen för Svenska Hamnarbetarförbundet år att främja medlemmarnas fackliga, ekonomiska, sociala h kulturella intressen. Detta sker bl a genom att verka för löntagarnas bestämmanderätt i företagen och krav på tionens styrning i sådan riktning att löntagarnas och sa ets intressen tillgodoses på bästa sätt. Vidare ör sociala reformer och solidaritet med arbetarnationellt och internationellt. r ytterligare upplysningar kontakta den lokala avdelning_en på orten el ler förbunds kontoret i Örnsköldsvik, tel Avd 1 i Stockholm, Avd 4 i Göteborg, nansierades av den brittiska staten och inte arbetsgivaren. Allt detta möjliggjordes genom Thatchers borttagande av Dock Labour Scheme, som gav hamnarbetare vissa grundläggande rättigheter vad gäller anställningstrygghet och andra förhållanden på arbetsplatserna. Från tid till annan och inte minst under senare år har värdet av facklig organisering och ko llektivavtal inte bara ifrågasatts utan också getts skulden för tillståndet i vårt land med budgetunderskott och social nedrustning. Under senaste tid har företaget Ferrita i Västerås uppmärksammats då ägaren till detta företag vägrat teckna kollektivavtal med Meta I I och därför vars lats om blockad. De anställda säger sig inte hel ler vilja ha kollektivavtal och det fåtal som varit medlemmar i facket har begärt utträde. Anledningen till att de inte vil l ha kollektivavtal uppges vara att deras villkor är bättre än vad avtalet ger. Det är gott och väl i ett företag som går bra, med en välvil ligt.ställd arbetsgivare, men vad händer en dag er erna inte strömmar.. in som tidigare, då bok slutet visar röda siffror? Vad har då de anställtj att ta till då ägaren vill göra sig åv med folk, sänka lönerna och for mra villkoren for att bättra på r ltatet? Ell er då det möjligen r sig att företagaren inte var den justa, hyggliga kille man trott honom vara? Om vi bat:kar i historien och söker de viktigaste frågor som hamnarbetarna drev då de bildade fackföreningarna vid förra sekelskiftet för att få något sånär drägliga villkor och en mänsklig tillvara hittar vi: - rätten att organisera sig i fackföreningar - att arbetsgivaren erkände dessa fackföreningar som legitim motpart - kollektivavtal - rätten till jobben hamnarna for hamnarbetarfackforeni ngens medlemmar - rättvis fördelning av jobben I Sverige lyckades hamnarbetarna, tillsammans med andra fackligt organiserade arbetare, driva igenom dessa krav och de har sedan varit grundbulten i förhållandet företag/ företagare och anställd arbetare. För de allra flesta har det varit en självklarhet att vi måste hävda oss kollektivt mot arbetsgivarna, annars står vi oss slätt. Det skall medges att våra motparter, vare sig det varit enski Ida stuverier/hamnbolag eller Hamn- och Stuveriförbundet, och i vissa fall andra arbetsgivarförbund, normalt sett inte uttryckt någon önskan om att förhållandena på arbetsplatserna skall regleras på annat sätt än genom ko ll ektivavtal, men tanken finns där, det märks allt emellanåt, och om den praktiska siutationen tillät det finns det många bland våra motparter som inte skulle tveka att avskaffa kollektivavtalen på det sätt som gjorts i Storbritannien oc h Nya Zeeland. Men, säger nu många, Hamnarbetarforb et har ju inget kollektivavtyå några lokala sådana möjligen, men absoluf inget rikstäckande. Detta är riktigt men det finns ett kollektivavtal i botten som reglerar forhållander.ia på våra arbetsplatser; ett ko ll ektivavtal som vi i högsta grad ar med och påverkar till med l em~ nas fördel. Och det betyder f.vamför al It inte att vi inte fini'.ybr; r.('fg'an om kollektivavtal avgörande for vår situation på arbetsplatserna. Glöm inte bort att Hamnarbetarförbundet 1974 och 1980 genomförde långa strejker vars huvudkrav var rätten till egna kollektivavtal. Att vi kan överleva och fungera väl som facklig organisation trots att rätten att teckna kollektivavtal förnekats vårt förbund har visats med eftertryck under förbundets mer än 25-åriga hi storia, men det grundläggande behovet av kollektivavtal har vi aldrig ifrågasatt. Björn A. Borg Redaktion: Victoria Bergmark layout/grafisk formgivning, Björn A Borg fackredaktör, Karl-Axel Sjölund ansvarig utgivare, Mikael Ödesjö chefredaktör, Postadress: Skarpnäcks ajle 6, Skarpnäck. Tel Mobil Fax Prenumeration: 100 kr/år. Utkommer 4ggr/årUpplaga ex. Tryck: Esshå Tryck. Adressändring? När Du ändrar adress skall Du meddela detta till Svenska Hamnarbetarförbundet, Box 406, Örnsköldsvik

3 Svenska rederier hotar lämna landet 95 procent av svensk export går via hamnarna ITF klipper till I en skrivelse till regering och riksdag målar Sveriges Redarefören i ng upp en hotbil d mot svensk sjöfart, vilken kan leda ti ll att svenska rederier ser en utflyttning til l andra länder som enda möj lighet att bibehålla internationell konkurrenskraft. Redareföreningen hävdar att den svenska sjöfartspolitiken och de förslag som utredningen "Näring för framtiden" redov isar inte är til l räckliga, utan föres lår själva en mer långtgående anpassning till de förutsättningar som råder i andra EUoch EES-länder. Här nämns då bättre villkor vad gäller bl a tonnageskatt, kontraktsskrivning, återanskaffningsfonder och konkurrensutjämning. Redareföreningen vill också behålla taxfree-handeln, skapa lagar anpassade så att överenskomna rationaliseringar mellan föreningen och de fack I iga organisationerna kan genomföras, tillsättande av en utredning om lots- och stuveriverksamheterna i Sverige. - Om Sverige vill behålla en egen rederinäring är det dags att göra något snabbt, säger Christer Ohlsson, vd i Walleniusrederierna och ordförande för Sveriges Redareförening 2 Ledaren 3-5 Lossat Detta framgår av färskt statistik från Sjöfartens analys institut. Fartyg från nästan 70 stater trafi kerar Sveriges hamnar. Fördelat på kuststräcka är godsmängden i procent: - västkusten - sydkusten - östersjökusten - norrlandskusten 51 procent 11 procent 20 procent 18 procent. De svenska fartygens del av godsvolymen fördelar sig på: - oljor 20, 1 procent - skog 20,5 procent - mineral 11,3 procent - malm 20 procent - styckegods och maskiner 32 procent Den svenska andelen av sjöfartstrafiken har minskat och utgör numera bara 21 procent av totalen. Emellertid svarar den svenskflaggade flottan för störst antal gods i tusentals ton räknat: - Sverige - Norge - Finland - Tyskland - Ryssland - Danmark 6-8 I huvet på en direktör 9 Lossat Hamn reportage Liverpool special Profilen ton ton ton ton ton ton Att IT F är en global federation för transportfackföreningar känner nog de flesta till. Nästan li ka många känner till att ITF med viss framgång samordnar transportfackens kamp mot bekvämlighetsflaggade fartyg. Men det är nog inte många som vet att ITF även anser sig stötta världens hamnarbetare i kampen mot avregleringen av hamnarna. ITF har bara inte riktigt bestämt sig för när det skall ske. I land efter land avskedas de anstäl Ida hamnarbetarna och ersätts med tillfälliga daglönare. ITF var ganska snabba att gå ut med ett erbjudande om hjälp till Amsterdams hamnarbetare när de var på väg att avskedas. Nu, äntligen skulle världen få se vad ITF stod för! Idag är Amsterdams hamnarbetare uppsagda och Rotterdams hamnarbetare står på tur. Det är svårt att hävda annat än att dessa hamnarbetare har förlorat rätten ti 11 sina jobb. Vad bestod då ITFs stöd till Amsterdam i? Jo, i dagarna har ITF släppt nyheten om vad de ägnade sig åt under konflikten i Amsterdam. I bokstäver som är så stora att man får bläddra i flera sidor på internet för att läsa rubriken kungör nu ITF att de nu kan lansera en ny ITF-logotyp! Amsterdams hamnarbetare har inte ITF offrat en sekund på sen sitt stolta erbjudande om hjälp. Anders Forsström

4 Världens åttonde underverk 8 Henrik Johansson Göteborg Den benämningen skulle jag vilja tillägna alla kämpande arbetare, och då i synnerhet Liverpools hamnarbetare, som slåss for sin värdighet och rätten till sitt arbete. Men först en liten historielektion om världens övriga sju underverk. De mest berömda sevärdheterna enligt antiken och av vilka de flesta inte finns att beskåda längre: Egyptens pyramider, Babylons murar, Semiramis hängande trädgårdar, Fidias Zeusstaty, Artemistemplet i Efesos, Mausoleet i Kalikarnassos, Kolossen på Rhodos och Fyrtornet Faros vid Alexandria. Seså seså, lugna er nu. Ni behöver inte lära er den här läxan utantill. Den antika historien är inte så viktig i det här sammanhanget, jämfört med den som håller på att skrivas av hamnarbetarna i Li verpoo l. Och som alltid i historien så finns det mörka kapitel, kapitel som i det här fallet skrivs av ITF själ vt genom si tt förräderi gentemot de egna medlemmarna i England. Vad måste då lärdomen av läxan, i den här ännu oavslutade historien, så här långt bli? Som jag ser det både for oss, men speciellt for de ITF-anslutna arbetarna, måste det vara att det inte går att lita på fackpampar vare sig nationellt eller internationellt. Därför är det också nödvändigt att skrota det gamla och bygga upp nya demokrati ska fackföreningar innan arbetarna kan ta fajt for sina rättigheter mot kapitalet. Gör vi inte detta är alternativet att vi alltid kommer att bli förrådda förr eller senare, det är lika säkert som amen i kyrkan. Ta1 hamn efter hamn Ni har vä l hört ITF-ledningens motiv till att inte stötta hamnarbetarna som också är medlemmar i ITF. (Vad skall man då ha den organisationen till???) Jo, så här säger dom i alla fall: "Vi kan inte stödja en olaglig strejk får då riskerar ITF att dömas till stora skadestånd." Slut citat. Skall stuverikapitalet kunna plocka hamn efter hamn i land efter land och ersätta fast anställda hamnarbetare med "billiga" oorganiserade arbetare utan anställningstrygghet, utan att vi reagerar internationellt,när det enda vi behöver göra är att vara eniga?! Tyvärr finns det hamnar i Europa som ännu inte har fattat detta. De kanske vaknar upp när det drabbar dem själva. Hoppas bara inte att det är för sent då. Tillbaka till Li verpools hamnarbetare och det faktum att de faktiskt blev avskedade och alltså inte har någon att strejka emot eller något att strejka for. Vad de däremot gör är att använda sig av rätten att protestera och demonstrera for att få tillbaka sina arbeten. I EU s slutna 1 um Om man så till sist skulle våga sig på en titt in i den ännu oskrivna framtida historien, den håller ju i alla fall på att ta form. Vad jag då närmast tänker på är hur den kommande nya arbetsrättslagstiftningen ska se ut. Och jag tror att i de slutna rummen hos EU-byråkraterna, och då med benägen hjälp avs k arbetarrepresentanter, är inte frågan hur lagstiftningen ska se ut utan hur de ska kunna presentera och genomföra dessa lagar utan att starta massprotester och storstrejker in om EU. Jag negativ?! Nädå, men kanske realist. För jag litar inte sekund på dessa personer. Nåväl, de som leve r får se. Det är ju trots allt bättre som hamnarbetarna i Li ve rpool gör; att vara arbetslösa och kämpa, än att bara vara arbetslösa och inget göra, om jag nu får uttryc ka mig så enkelt. Här i Göteborg anordnades, i stiltjet mellan sommar och höst, en demonstration med dom arbetslösa mot arbetslösheten och där vår avdelning stod bakom uppropet. Jag gick själv dit till utsatt tid for avm arschen, men stannade ett tiotal meter därifrån. Där var förvisso en folksamling, men det liknade långt ifrån en massiv uppslutning for en sådan här viktig sak. Jag hade ju inbillat mig att flera tusen skulle ställa upp. Det var en grym besvikelse att se så jag tog mig en fika istället och och åkte hem över bron igen. Läste i tidningen dagen efter att demonstrationen hade samlat 250 själar och då frågade jag mig om detta berodde på att det är så bekvämt att vara arbetslös eller om man gett upp totalt. Får jag så avsluta med en önskan om en GOD JUL till Liverpool och ett Dra Åt Hel vete till ITF.

5 Julklappstips DV"'lllE"Tf.R ~ 1)6:r ftllll'is MASSOR ~T oöaa. St..ÅPP IN E.TT JE.Mol/AS V'11'fNE. OC.~ G.EC 16f.N. OJ,Vll.O iooelll lt!mllf.r 1 llå6'.ja{, 11~% NO(I T~KA FÖR Mt&... KD~l'I~ AL.l'.Jl~.l<:r PA F~ÅGoA.. F'ÖR.S1" SKA VI HA &I REJÄ\.. ""'Ofo1~H~ AV I(()"' C.ll,.1 e:r I IJl CAEA AR31.5::.:.._~ (/. 0 SPE.LA OIMA, (;AMLA Sl'IOOOA~ Sl(NO~ Ol.H SÖ.,_ lil.f'te~ OOL.OA 6oOSICAP! 6Al(t.ÄlllbfS fl..l.er,. l/a~~~ r,..-r~ 6iJ ~t..as.stl(~r. - ut p~ T ~~~;;!:~T ~ ~ En av landets roligaste och mest träffsäkra skämttecknare är Jan Berglin. Hans tidskommenterande seriestripar har en förmåga att träffa djupt in i folksjälen och i lustmordsanda avslöja vår tids samhälleliga fenomen. Nu föreligger ett nytt berglinskt seriealster, en sammanställning av stripar publicerade här och var bl a i Svenska Dagbladet och Metallarbetaren. "Mitt i Currykrysset" utges av Federativs Förlag och kan beställas därifrån med adress Box 6507, Stockholm. 25-årsjubileum i Piteå..c Avdelning 132 i Piteå firade 25-årsjubileum 7 november med middag, uppträdan- ~ c de och tal av inbjuden gäst. Den inbjudna gästen var övertecknad som därför 8 kan rapportera om en synnerligen lyckad tillställning. ~ _J "Alla var där" brukar man säga om bättre til lstäl lni ngar och detta var nästan bok- '+ =i stavligen sant denna gång. Mycket få av avdelningens med lemmar saknades och..c u de som av olika skäl ej de ltog har all anledning att ångra sig. o > Restaurang hade arrenderats för detta celebra tillfälle där en god måltid avnjöts. ~ Avdelningens ordförande Henning Dahlberg inledde med att bl a säga att anled -,~ \.._ ningen till att man valt att fira 25-årsjubileum, trots att den lokala fackföreningen g \.._ är betydligt äldre - ja, i själ va verket den äldsta fackliga organisationen i Piteå -, ds var att man inte vill räkna den tid då man tillhörde Transport. 0 m Undertecknad fi ck därefter tillfälle att söka reda ut alla turer som ledde fram ti ll -o Q) bildandet av Svenska Hamnarbetarförbundet 1972 då de norrländska hamnarbe- E..::.::: tarna sparkades ur det förbund, Transport, som bildats av just hamnarbetare 0 ~ Diskussionen förde vidare till en genomgång var vi står, vi lka yrkesgrupper vi kan och bör organisera och hur vi bäst värnar våra intressen. Denna mer allvarsamma del i programmet avlösets av underhållning som får en sörlänning att för- OJ \.._ stå varför flera av de bästa ståuppkomikerna kommer från just dessa trakter. En d5 lyckad jubileums- och festtillställning avslutades så småningom med besök på or- tens övriga nöjesetabl issemang. 0.. (f) E (lj (f) E :O m

6 I HUV'ET PÅ EN c 0 Cederholm tror på fler jobb men vill sänka övertidsersättningen Högst upp i SAF-huset på Blasieholmen i Stockholm har Sveriges Hamn- och Stuveriförbund sitt kansli. Sedan ett år tillbaka är Bertil Cederholm vd för SHSF. Han efterträdde då Claes Mangnäs. Cederholm kom från Malmö Hamn där han var vd i 20 år. Para I lel It med uppdraget där har han suttit i förbundsstyrelsen och varit en av de mest aktiva i de olika kommitter och delegationer som Hamn- och Stuveriförbundet haft. - Jag kände mig färdig med jobbet i Malmö. Det fanns ingen utmaning kvar, vare sig för bolaget eller för mig personligen. Snarare blev jag beklämd av att se hur landets tredje största stad avrustades vad gäller industri och affärsklimat. Så när jag fick erbjudandet att efterträda Mangnäs tvekade jag inte, berättar Bertil Cederholm, som dock valt att bo kvar i sydsverige. Numera veckopendlar han hem till Båstad. I den miljö Cederholm nu verkar, SAFs maktimperium intill Grand Hotell, uppfyller han gott och väl sinnebilden av en arbetsgivardirektör. Han är auktoritär, han har fallskärm, han spelar golf, han tyc ker att arbetsrättslagstiftningen bör luckras upp osv, men det här ger inte en helt sann bild av hur han är, påstår han själv. Auktoritär humanist? - Jag är uppfostrad auktoritärt, både hemma av pappa, som va r sjökapten, och sedermera på sjön själv. Men jag har också lärt mig av trial and error att man till exempel inte pekar med hela handen när som helst och hur som helst. Jag är mjukare som chef idag. Jag håller inte heller med SAF i allt vad de sprider för budskap, och framför al It inte på det sättet det görs. Och inte är jag mörkblå i hjärtat heller, närmare liberal. Får jag säga humanist? Bertil Cederholm har av, framför allt anställda hamnarbetare i Malmö, beskyllts för att vara en maktfullkomlig brukspatrontyp, något som han tog illa vid sig av att kallas. - Jag försöker vara rak och ärlig men samtidigt öppen för att ompröva de ställningstaganden jag har gjort. Att man sedan har olika åsikter i sak, det tar jag som den naturligaste utgångspunkt. Vi kan ta vårt avtalssystem här i landet, det bygger ju på att man ska skapa så starka förhandlings- parter som möjligt och sedan fö reträda sin grupps intressen på bästa sätt. Därmed inte sagt att jag inte vill att hamnarbetarna ska ll ha det drägligt och tjäna bra, påpekar han. Värvades till Malmö Bertil, som växte upp i Långedrag utanför Göteborg, visste tidi gt vad han vi lle bli. Pappa var ju sjökapten, och alla andra morbröder och farbröder var också på sjön. Så, tidigt mönstrade han på en Johnson-båt och gick några år på Sydame-rika, Karibien och Nordamerika. När han fick barn och då mönstrade av hade han hunnit avancera ti 11 överstyrman. - Men det var ju inget liv för en familjefar att ständigt vara borta hemifrån, intygar han, så via några år som arbetsledare i Göteborgs hamn och vidareutbildning värvades han 1977 till Malmö för att försöka få någon rätsida på ett hamnbolag med stadigt sjunkande aktivitet. - Det var tufft, men jag tycker att vi lyckades bra. Vi såg till att utnyttja våra terminalresurser, lagringsmöjligheter och lockade till oss olika färjelinjer, påpekar han, men menar också att det var rätt att ta t t

7 klivet upp budet kom. förbundstoppen när transportkedjan, menar SHSF-vd:n. Att det finns två motparter, Sven Bredare utbildning ska Hamnarbetarförbundet och Något som I igger honom extra Svenska Transportarbetarförbundet, varmt om hjärtat härvidlag är den tycker Cederholm mest ver.kar vara planerade nya Hamn- och Stuveriskolan. till nackdel för dem själva. En utbildning för hamnar - Jag begriper ärligt talat inte att betare på fyra månader avsedd för man i denna arbetarrörelse, som nyanställd personal. upprepar sina litanior om solidaritet - Vi har ju idag hög medelålder på och enighet, här har två för våra hamnarbetare. Ganska snart bund som slåss som hund och katt kommer vi att få en rekryteringsboom. om medlemmarna. Vad är det för Och med tanke på de avan solidaritet? Om inte annat borde cerade uppgifter som yrket idag innebär de väl förstå att de skulle vara nog måste vi kunna utbilda vår så mycket starkare om de jobbade personal, säger han. tillsammans. På schemat i den nya utbildningen Enighet är väl vitsen finns bl a IT/data, språk, logistik, - Men jag vi 11 betona att, trots att ekonomi och arbetsmiljö vi d sidan Hamnarbetarförbundet inte får teckna av fordonsutbi ldning, stuvning, farligt kollektivavta l, så behandlar vi gods etc. Meningen är att utbildningen dem med samma respkt och tillmä skall fördelas över en ter dem samma rättigheter i övrigt, längre period och kunna köras på som Transportarbetarförbundet. plats där behovet finns. Under Det framstår dock för mig som o 1998 räknar man med att de första begripligt att de orkar fortsätta sin kursveckorna skal l komma igång. verksamhet när de vet att de aldrig Avtalen för generösa kommer att få teckna kollketivavtal, Den centrala uppgiften för SHSF för det måste väl ändå va ra det är förhandlingsverksamheten, något som är vitsen med förbundet. som Bertil Cederholm har god Att det faktiskt förhåller sig så, i till erfarenhet av. och med, de flesta hamnarna att - Från vår sida, arbetsgivarens, ser det är Hamnarbetarförbundet som jag idag som det viktigaste att vi förhandlar fram avtalen, och att en kan lyckas komma fram till rimligare representant för Transport sedan avtalsnivåer när det gäller över bara signerar avtalet för att få det tidsersättningen. Med tanke på giltigt, är inte något som stör Berti I framtiden, och de allt mer pressade Cederholm. Han tycker bara att det tidsmarginalerna för hantering är lite märkligt. och liggetider för båtarna, måste vi - Och jag har ingen förståelse för komma till en vettig lösning. Jag påståendena om att Transport vil l dock understryka att jag inte är sämre skulle tillvarata hamnarbetarnas den som förespråkar att vi ska köra intressen än Hamnarbetar ut hamnarbetarna en timme mitt i förbundet. Så länge gamle stuvaren Hans Wahlström är ordförande fj natten eller att de ska tjäna dåligt, tvärtom. Men de avtal vi har idag behöver vi inte orora oss för det. är för generösa, anser han, och av Han tar ju i regel hand om hamnförhand slöjar att han numera ändrat ås ikt lingarna personligen. Och vad gäl ler lokala överenskommelser. jag bävar faktiskt inför vem som ska komma efter honom. Blir det - Jag in ser idag att med tanke på inte en hamnkunnig person så är de skilda förutsättningar som råder det till allas nackdel. mellan hamnarna vore det bättre Okränkbar föreningsrätt med utökade möjligheter att sluta Bertil Cederholms förhållande till lokala avtal i större omfattning. Hamnarbetarförbundet har också EU banar väg för hamnnäringen Idag basar han för ca anstäl l da i 50 hamnbolag i la~~t. I REKTOR En bransch som omsätter drygt 3 miljarder kronor fördelade på 100 miljoner ton gods. En bransch som Bertil Cederholm tror går en ljus framtid till mötes. - Det mesta pekar faktiskt på det, hävdar han. Och en särskild anledning till det är vårt medlemskap i EU. Det finns mycket större intresse och vi lja att främja sjöfarten, och därmed hamnnäringen, hos våra EU-kompanjoner, än hos de svenska myndigheterna. Detta kommer att märkas när EUs transportpolitiska program klarnar vartefter. Vi har representation i den innersta kretsen inom EU där dessa planer dras upp och rapporterna därifrån vittnar om att sjöfarten kommer att öka betydligt inom en överskådlig framtid, slår han fast. Han förväntar sig också att det transportstöd som felaktigt fått ti 11 följd att det är mer lönsamt att köra timmer på landsväg över halva Sverige istället för till närmaste hamn kommer att förändras till det senares fördel redan nästa år. Måste ta nya uppdrag - Jag tror vidare att, även om det är livsfarligt att säga så, vi inom den tekniska hanteringen i hamnarbetet har nått en nivå där vi inte kan rationalisera värst mycket mer. Istället är det på den admin istrativa sidan, med en förbättrad tidsplanering av transport och hantering, som vi kan effektivisera jobbet. -Sedan är det ju inget tvive l om att vi måste utöka utbudet av tjänster hos hamnbolagen. Hamnarbetarna måste vidareutbildas, ta sig in på tjänstemännens revir så att vi kan ta till oss uppgifter åt båda hållen i

8 genomgått, om inte en metamorfos, så åtminstone en klar föränd ring. Från Malmö Hamn, där Hamnarbetarforbu ndet inte är i majoritet, till en central pos ition där Hamnarbetarforbundet organ iserar merparten av landets hamnarbetare, har hans förhållningssättet blivit annorlunda, tycker han. - För det första är ju foreningsrätten okränkbar, allt an nat är otänkbart. För det andra finns det mycken kunskap och drivkraft att ta hänsyn till, vad gäl ler såväl fackli g verksamhet som utvecklingen av arbetsuppgifterna i jobbet. Vad jag däremot förespråkar på ett mer generellt plan är en ökad individual isering av anstäl lningsförhållandena, där jag ser den kollektivistiska iden som trög och hämmande for foretagsutveck- 1 ingen. Här håller jag med SAF om att arbetsrättslagstiftn ingen bör mil - dras t ill förmån for arbetsgivarnas intressen. Det skulle också bidra ti ll att minska arbetslösheten, något som ju re geringen inte lyc kats nämn- värt bra med trots generösa löften. Dags att sänka handicapet Bertil Cederholm tillhör dem so m har tänkt sig kunna njuta av pensionstiden. Därmed räknar han med att pensionera sig innan 65 år fyl lda. Idag är han 57 år, så kanske har han fyra fem år till i SAF-huset, innan pensionsforsäkri ngar, fal 1- skärm och andra besparingar löses ut. - Jag vet att jag är priviligierad ekonomiskt, och att det är lätt for att mig att förespråka tidig pensionering. Men jag tycker också att Hamnarbetarförbu n dets argumentation for en sänkt pensionsålder är sympatisk. Det är väl ändå inte meningen att en människa ska slita ut sig i jobbet for att sedan inte få någon t id for att njuta av livet. Och så är det ju tyvärr ofta med hamnarbetarna, de hål ler inte till 65 år. Dessutom skapar det fler arbetstillfällen, och det är ju också ett gott syfte i förslaget. Vad båstadslokal iserade Cederholm kommer att l göra större delen av sin pen sio närstid råder det ingen tve kan om, ordförande som han är i en av landets största golfklubbar. - Då får jag väl försöka sänka handicapet igen, for med det här jobbet har jag knappast hunnit spela någon go lf al Is, konstaterar han. Men man behöver nog inte tyc ka synd om Bertil Cederholm för det. Mikael Ödesjö

9 (8 Z:: L 0 S S A r) Japanska hamnarbetare tar strid mot avregleringar Det nationella japanska hamnarbetarförbundet, Zenkoku Kowan, vidtog en 24-timmarstrejk 21 november. Man gjorde det i protest mot en överenskommelse som amerikanska myndigheter tvingat på Japan. Bland annat genom att ta ut oerhört höga straffavgifter på japanska fartyg i amerikanska hamnar. Överenkommelsen mellan USA och Japan innebär att den tidigare ordning som medförde att alla rederier måste anmäla sin ankomst till japansk hamn for att tilldelas kajplats och arbetsstyrka (bestående av registrerade hamnarbetare) bryts upp och de kan istället direkt angöra en privat terminal. Syftet med detta är naturligtvis att kunna använda sig av arbetare som inte har kollektivavtal och som får betyd I igt sämre betalt. Japanska regeringen har visserligen sagt att ingen förändring kommer att genomföras utan att fackföreningarna godkänner det och att man inte avser att ingripa i relationen mellan fack och arbetsgivare, men enligt Akinobu ltoh, andre sekreterare i fackförbundet, litar man ej på detta och därför genomfördes strejken 21 november med hamnarbetare. Sri Lanka-hamnarbetare tar kamp för sina jobb I Colombo, Sri Lanka tvingas hamnarbetarna ta strid for jobben i hamnen då myndigheterna accepterar att engelska P&O Ports tar över Queen Eli sabeth-terminalen. Hamnarbetarnas fackliga organisation har kraftfullt protesterat mot detta med följd att fackliga aktivister förföljts - fyra man har fått sparken och andra förflyttats till andra hamnar. 26 november strejkade därför hamnarbetarna i Colombo i protest mot privatiseringen i hamnen och mot förföljelsen av fackliga aktivister. Mexiko privatiserar transportnäringarna Den mexikanska regeringen har beslutat att privatisera stora delar av landets infrastruktur. Detta påverkar i högsta grad transportnäringen och förutom landets 35 största flygplatser kommer också hamnmyndigheten i större hamnar att läggas ut på privat entreprenad. Dansk-svenskt möte i Helsingborg Under en längre tid har det diskuterats om ett utökat och mer regelbundet samarbete mellan danska och svenska hamnarbetare. Ett framgångsrikt steg i den riktningen togs vid ett möte i Helsingborg november, där fackligt förtroendevalda från Århus, Köpenhamn, Malmö, Helsingborg, Halmstad och Göteborg träffades for att diskutera gemensamma frågor som hur vi säkerställer våra jobb i hamnarna och stödet ti 11 Liverpool. Vid detta möte deltog representanter från såväl Hamn som Transport vilket är mycket glädjande då ett gemensamt agerande är nödvändigt for att klara ut de tuffa uppgifter som står framför oss, främst vad gäl ler vår rätt till jobben i hamnarna. Björn A. Borg c 0 <fj <fj >.$ <fj :::J (.!) w Q_... SÅ GÖRAN fel<)son Rt5ER ~l/mf:aa I (.()NT,<\INER~ BttL16T, SK01TS41<.ERT Ottt RYML16T' 8

10 ove

11 Fotograf Patrick Degerman stuvarnas service i Ske I lefteå \.. - Solen är blyg så här års. Hon tittar upp vid elva och är borta vid två. Visst är det hårt, men man vänjer sig... Nypensionerade hamnarbetaren Henry Pettersson styr sin Toyota ut mot Skelleftehamn. Det är där han arbetat de senaste 33 åren av sitt liv. - Jo, fast jag lossade faktiskt min första båt redan 1949, tillsammans med farsan. Det var ju så man kom in i hamnen. Då var vi hundratals stuvare som jobbade med kroppen som insats, men farsan han lyfte ju lite åt mig också, så att jag inte skulle fara så illa genast, berättar han. Henry talar lugnt och eftertänksamt på sitt mjuka Skelleftemål, men han kan, och det vet de som ham- ~ nat i förhandlingar med honom, vara både tuff och envis. Som avdel ni ngsordförande i Hamnarbetarförbundet har han haft användning av båda egenskaperna. - Det håller ju inte att bara vara tuff och skrämmas när man förhandlar, man måste kunna argumentera i sak, ge och ta. Samtidigt som han pratar dyker en gigantisk lyftkran upp framför Rönnskärsverkens industri-siluett. Vi närmar oss hamnen. - Det är stålmormor det där, ler Henry och nickar åt lyftkranen. Ett riktigt monster är hon, tar 40 ton, men det är inte ofta vi använder'na. Hon var en fel satsning. Man t ro d- de att det skulle bli mycket mer containerhantering än det har blivit. Det är kallt och klart och vattnet i Ske llefteälven vattrar sig och liksom ryser i snålblåsten. Uppe i stuvarnas fikarum är det varmt och tyst. Här sitter fyra hamnarbetare, Stefan Lindqvist, Niklas Lindberg, Torbjörn Marklund och Sven- Erik Lundkvist, vid var sitt bord med kaffetermosen framme. En femte är Sören Rosen, han som tagit över ordförandeskapet i avdelningen efter Henry. - Numera är vi sju man anställda i stuveriet, plus fyra som går på vissti dsanställning fram ti ll årsskiftet. Förhoppningsvis får de fast anstäl lning, för det behövs om vi ska kunna hålla en vettig servicenivå för kunderna, slår Sören fast. Månadslön och uppsägning Skelleftehamnen ingår i Bottenvikens St uveri. Det var i det här bo laget som månadslön infördes 1996, efter mycket diskussioner och påtryckningar mot arbetsledningen. Hamnarbetarna blev nöjda, månadslönen har skapat större trygghet oc h glädje i arb etet, men det förde också med sig att hamnbolaget sade upp ett par man i Skel lefteå. - Det var ju mindre bra, men en av dessa ingår nu i den här visstidsstyrkan så vi har goda förhoppningar om att de ska återfå sina fasta jobb, menar Sören, som ser det som sin kanske viktigaste uppgift som ordförande att stabi li sera och försöka förmå arbetsg ivare och kunder att utöka an talet arbetstillfällen. Arbetet i Skelleftehamnen fördelar sig på tre kajer, förutom den ordinarie kajen där kommunen äger kranar och kranförare, utförs jobbet i Kåge, tre mil norr om Skellefteå och ute på Boliden Mineral - Rönnskärsve rken, en under åtminstone 70-talet mycket omd iskuterad anläggning som påstods smutsa ner miljön oacceptabelt mycket. Diarre och huvudvärk - Det har väl blivit bättre, men man undrar ju fortfarande ibland om det är nyttigt att stå där bland osorterat metall skrot från Ryssland, krossade datachips, ko l, sl igor och aska osv. Vi är ju skyldiga att bära mask, men det är inte alltid så lätt att arbeta i den. Stefan, Henry och de andra svävar ut i hemska minnen kring olika båtar från USA, Chile, Spanien m fl och laster som orsakade d iarreer, andtäppa, huvudvärk osv. - Så sen t som i fjol kom det PCB från USA och det är klart att man är orol ig över hur ens kropp skal l reagera, muttrar Sören. Det mesta har dock bli vi t avsevärt säkrare att hantera, och lasterna är oftast boxade. Arsenik som var

12 vanligt förr har he lt försvunnit. Och Rönnskärsverken är vä l heller inget som man helt ifrågasätter eftersom den är så viktig för hela bygden. - Kommunen har nyligen byggt ut kajen här utanför för 48 miljoner kronor. Och Bol iden räknar med att fördubbla kopparproduktionen inom några år, det ökar bulklasterna rejält och innebär mer jobb för oss, och det är ju bra det, slår Henry fast, som också noterar att en nyanläggd roro-kaj ligger färdig att tas i bruk. Man hjälps åt Kåge, där ett sågverk ligger, lastas ett 15-tal båtar om året, med trävaror och konstgödsel. Dessutom får stuvarkol lektivet varje dag order på telefonsvararen om de behöver fara till Piteå eller Luleå och hugga in. Det är så det fungerar i Bottenvikens stuveri, man hjälps åt. - Det blir åtminstone en resa ti ll Piteå i veckan, och visst får man gå upp okristligt tidigt, men så farligt är det väl inte, konstaterar Sören. Även om det inte är uttalat så fun gerar Henry som ett slags mentor åt betydligt yngre nye ordföranden. Henry kan historien och känner de äldsta gubbarna sedan långt tillbaka. Sören har jobbat sedan 1985 och har många år kvar. - Idag är det sågade trävaror som dominerar vår hantering här. Med fortsatt utbyggnad av terminaler och magasin, samt ett mer rättvist transportstöd, tror jag att det här kan öka ytterligare. Vi har idag inga fasta avtal med kunder utan får konkurrera kontinuerligt om att få dem att köra hit. Ett bra sätt som vi prövar just nu är att hålla terminalerna öppna t ill nio på kvällen. Det har fått åkarna att jubla och vår största konkurrent, Holmsund, att genast göra sammalunda, berättar Sören. Den enda fasta linje man har i Skel lefteå är Ahlmarkslinjen, som angör en gång i veckan. Den är viktig för hamnen och innebär att man har tagit andelar från Ådalen och Holmsund. Förr innan långtradartrafiken tog över merparten av transporterna trafikerades hamnen av kustfraktbåtarna, dåtidens långtradare som gick med socker, salt, mjöl, cement mm. Kvaliteten certifieras Hela Bottenvikens Stuveri håller nu på att kvalitetcertifieras enligt ISO Ett gigantiskt arbete, som skall vara helt genomfört nästa höst. Björn Hägglund, platschef i Skel lefteå, tycker att det här är bra.

13 0

14 - Det handlar mycket om att alla ska ta sitt personliga ansvar utifrån den målsättning och de rutiner vi har fastlagt i bolaget. Att vi strävar åt samma håll alltså. Björn Hägg lund ser också en framtida kompetensbreddning som nödvändig. Efter ganska rejäla investeringar på maskinsidan är det viktigt att personalen kan de olika arbetsmomenten för att upprätthålla service och effektivitet. Av skelleftestuvarna hanteras år- 1 igen ton sågade trävaror och ton gods för Rönnskärsverken. Hela Bottenvikens Stuveri omsätter ca 110 miljoner kronor varav ca 10 procent kommer från Skellefteå. Det finns dock förhoppningar om att Skellefteås andel kommer att öka, dels på grund av den planerade kopparproduktionen på Rönnskärsverken, dels på Ske I leftekrafts satsning på pellets som redan nu börjat skeppas ut i stora volymer och dels att i nvesteri ngsvi ljan sedan nye bolagschefen Anders Ökvist kom, har visat sig god. Dårarnas paradis När det gäller bolagets utveckling är tongångarna även bland stuvarna positiv, men när situationen i Sverige kommer på tal är skepsicismen påtaglig. Henry Pettersson är den som verkar mest upprörd. - Jag har en fru som arbetat 30 år inom åldringsvården. Det hon berättar gör mig förbannad. Det dras ner och ner och ner, och makthavarna verkar tro att det går att driva sjukvård på samma sätt som industri. Man snackar om kompetensutveckling inom ett område där det väldigt mycket handlar om att hjälpa en människa till toaletten, mata, ta ut på promenad, vårda och sköta om - det är fo lk som behövs. Bind fast en politiker, en från näringslivet och en EU-kommissionär i varsin säng i tre månader, så kanske de lär sig förstå! dundrar han. Henry höjer rösten ytterligare när han kommer in på EU. - Vafan, storleken på jordgubbar, vinkeln på bananer, månadslöner som årslöner till politiker... Jag menar det enda man åstadkommer i Bryssel är ju ett administrativt kaos - ett dårarnas paradis! Mer sunt förnuft Henry, Sören och de andra diskuterar vidare hur männ iskan i ti llvaron har devalverats t il l förmån för abstrakta begrepp som marknad och konkurrensutsatt verksamhet. Hur regeringen pressats till alltför snabba beslut av en av näringslivet förledd opinion. Beslut som sedan måste rivas upp eftersom man inte hade överblick av situationen i första läget. - Alltså, i regel är det gräsrötterna som förstår sammanhangen först, snabbare än politiker, och även marknadsmog u lerna. Den högsta formen av intelligens är sunt förnuft, att bevara denna handlar om att vä lja att se realiteterna istället för att förblindas av maktbegär och materiellt överdåd, sammanfattar Henry. Han hävdar att det sunda förnuftet frodas i Hamnarbetarförbundet. Och Sören fyl I er i med att frånvaron av kontokort samt full frihet att styra själv i varje lokalavdelning är goda förutsättningar för en sund verksam het. 0 - Att vi är duktiga, har gott rykte, är snabba och samarbetar bra, det vet vi, slår han fast. B i I d e r Mikael Ödesjö På väg till fikat 2 Henry Pettersson 3 Stefan Lindqvist 4 Sören Rosen 5 Robert Edgarsson 6 Sågade trävaror lastas 7 Tom Nyström 8 Per-Ola Lundqvist

15 Ingen tar emot Neptun Jade Vägrade hantera båten När Neptun Jade anlände till Oakland 28 september blockerades den hamndel där fartyget skulle lossas av aktivister tillhörande Sol idaritetskommitten för Liverpools hamnarbetare. Bland dessa akti vister fanns hamnarbetare som den sedan tidigare välkände Jacl t. Heyman. De hamnarbetarna, alla tillhörande Interna ~ tional Longshore and Warehouse Union (ILWU), som tillsatts för att hantera Neptun Jade vägrade att bryta denna blockad eftersom - 1. den var en solidaritetsaktion för kollegorna i Liverpool och 2. d t ku de i nebära risk för deras hälsa och säkerhet. Obligatorisk medling innebar att det fö rsta Sk~let förkastades men att det andra godkändes varför inget arbete blev utfört. Detta upprepades under sammanlagt fyra skift, bl a lades fartyget på redden under ett dygn för att åter tas in till kaj. Onsdagen 1 oktober avseg lade Neptun Jade utan att hamnarbetarna rört en enda av de 160 containrar som sku ll e ha lossats. Kurs sattes mot Vancouver i Kanada, vilket innebar att man beslutat att ej angöra Seattle och Portland, \f vilka hamnar också fanns inlagda på den ordinarie rutten. Väl i Vancouver möttes fartyget ånyo av blockadvakter och hamnarbetarna, också här ILWU-medlemmar, vägrade att befatta sig med fartyget. Rederiets tålamod var nu på bristningsgränsen och man beslöt att utelämna Hono lu lu för att gå direkt till Japan. Neptun Jade - ett fartyg tillhörande Neptune Oriental Lines - lastade i september månad containrar i ett antal europeiska hamnar för Hapag Lloyds räkning. I den engelska hamnen Thamesport, där arbetsg ivaren i Liverpools hamn Mersey Docks & Harbour Co har vi tala ekonomiska intressen, lastades sju containrar med destination Oakland, Kalifornien, USA. Hapag Ll oyd i sin tur har ett samarbete med Atlantic Container Line (ACL), som bl a innebär att ACL-fartyg fraktar Hapag- Ll oyd containrar till och från Liverpool. Fullföljde blockaden I Japan fick hamnarbetarnas fackliga organ isationer kunskap om vad som hänt på den amerikanska västkusten och beslöt att fullfölja den blockad som inletts där. När fartyget kom till Yokohama lämnades därför de 7 containrar ombord som lastats i Thamesport och samma sak hände i Kobe. Rederiet drabbades nu av desperation - fartyget gick till Kaohsiung på Taiwan, där man äntligen blev av med lasten, och därefter till Hang Kong för att säljas! I Kalifornjen har aktionerna fått rättsligt efterspel då arnetsgivarna där stämt de ledande i blockaden på stor,a skadestånd för uppkommen ekonom isk förlust. Jack Heyman, Robert lrminger (utnämnd till "blockadc~i") och de andra som stämts bestrider all a anklagelser och menar istället att de förnekas sin grundlagdsenliga t:ätt att fritt tal a och uttrycka sin åsikt (det sk första tillä,trnet USAs grundlag). Inga trygga zoner Liverpoothamnarbetarnas ordförande Jim Notan skriver i ett stöduttalande till ILWU och stödkommitten för Uverpools hamnarbetare i Kalifornien: "Vår kamp hade sin örjan i vår solidaritet med de unga hamnarbetate i Torside som sparkats och nu är vi en del av en världsomspännande rörelse mot avregleringar och ti llfälliga anställningar i hamnarna. Utan denna rörelse kommer vi inte att överleva och detta gäller alla hamnarbetare över hela världen - det finns inga trygga zoner för oss. Därför känner vi sådan stolthet då andra ställer upp för samma fackliga principer som de vi kämpar för: rätten att ta kamp för vår situati on på arbetsplatsen och rätten att vidta solidaritetsaktioner då hamnarbetare attackeras även om dessa aktioner sker halvvägs runt jorden." Björn A. Borg Visa din solidaritet med Liverpools hamnarbetare Köp tröjan som fotbol lsstjärnorna i Liverpool FC Robbie Fowler och Steve G Macmanaman och rockgruppen Oasis spelade i.det är ett bra sätt att visa sin solidaritet för de sparkade hamnarbetarna i Liverpool. Tröjan finns att köpa hos Stockholms Hamnarbetarfackförening (tel ). Svenska Hamnarbetarförbundet står för hela produktionskostnaden och intäkterna från försäljningen går oavkortat till hamnarbetarna i Liverpool. Priset är 60 kronor per T-shirt (röd, grå, svart) eller 100 kronor, som är ett solidaritetspris. Som kuriosa kan avslöjas att Calvin Klein hotade stämma hamnarbetarna i Liverpool för varumärkeskopiering, vilka emellertid svarade med att de tyckte det lät lika löjligt som om hamnarbetarna skulle stämma Levi's för att an vä n- da Dockers.

16 Kampen går vidare i Liverpool Så kan situationen sammanfattas då mer än två år har gått sedan 500 hamnarbetare i den engelska hamnstaden fick sparken för att de respekterade en fackl ig blockad. Tvåårsdagen manifesterades med uppskattningsvis deltagare. Undertecknad som hedrats med en inbjudan att tala på massmötet imponerades storligen av det stöd kamraterna i Li verpool åtnjuter, inte bara av andra hamnarbetare utan från en mängd människor i såväl Li verpool so m annorstädes. Den åttonde september genomfördes en i nternationel I aktionsdag ti 11 stöd för Liverpoo ls hamnarbetare. Över hamnarbetare i 17 länder runt hela jorden var delaktiga genom blockader, strejker och andra akti oner för att visa stöd fö r ko llegorna i Liverpool och för att sätta press på arbetsgivarna i allmänhet oc h Mersey Docks & Harbour Company i Liverpoo l i sy nnerhet för att få dem att återanställa de så orättfärd igt sparkade hamnarbetarna. Erbjuds noll och inget I slutet av oktober genomfördes helt pl ötsligt en sl uten omröstning om det "erbjudande" so m Mersey Docks långt tidigare gett. Detta "erbjudand e" innebär ca 40 okva lifice rade jobb i hamnen oc h pund i avgån gsvederlag för all a öv rig a, förutom de 80 yngre hamnarbetare som varit anstäl lda av Torside - det fö retag som sparkade sina ham narbetare och genom det startade hela konflikten. Dessa 80 erbjuds inget överhuvudtaget! Omröstn ingen genomfördes hel t på engelska Transports (TGWU) generalsekreterare Bi ll Morris' eget initiativ och beslutet hade inte fattats på det sätt fö rbundets stadgar föreskriver. Shop Stewards Committee i Liverpoo l lät dock detta bero då de dels var säkra på utgången av omröstningen d v satt en överväldigande majoritet skulle avvisa företagets bud, dels för att de fann att Morris' til lvägagångssätt enbart var till nackdel för honom själv och till fördel för med lemmarna= hamnarbetarna. Utgången blev också som förväntat - ca 70 procent avvisade budet. Kampen går vidare Mersey Docks visade då sin totala brist på moral - utgången av omröstningen accepterades ej utan de gick istället ut med personl igt erbjudande om avgångsvederlag till hamnarbetarna. Enl igt shop stewards har några nappat på erbjudandet, men antalet är försumbart. En ny fas har in letts med blockaden av "Neptun Jade" (se separat artikel) och åtgärder kommer nu att riktas mot trafik på Liverpools hamn samt också hamnarna i Sheerness oc h Thamesport där Mersey Docks har vitala intressen. Kampen går vidare! Björn A. Borg SUPPORT LIVERPOOL DOCKEAS Hamnarbetarmöte i Barcelona Söndag en 30 november träffades represe ntanter för hamnarbetare från åtta euro peiska länder i Barce lona. Två huvudfrågor stod på dagordningen : stödåtgärder för Liverpools avs kedade hamnarbetare sa mt bi ld an det av en europeisk ko mm isson inom den intern ationella hamnarbetarrörelse so m har si tt ursp ru ng i Liverpoo lkonflikten. Terry Teague och Bill Jenkins från Live rpoo l rap porterade om det internati onell a stödarbetet. Rykten sprids för närvarande i svenska hamnar att kampen i Liverpoo l snart är över, men detta kan dementeras å det bestämdaste, även om Terry och Bi l ly medger att kampvi ljan vissa veckor kan sjunka för att åter ta fart då något pos itivt kan skönjas. De är dock, övertygade om att samordnade in ternationella aktioner riktade mot den viktigaste trafi ken på Liverpool som Cast/CanMar, ACL, Hapag Ll oy d, Gracechurch - Borchard Li ne m f l snabbt skul le föränd ra oddsen i hamnarbetarnas favör. Mötet i Barcelona beslöt enhälligt, enligt Liverpool-delegaternas önskemål, att vidta stödaktioner riktade mot trafik på Liverpool och andra hamnar där Mersey Docks & Harbour Company har ekonomiska intressen. Vikten av att göra nya försök att få med viktiga me ll aneuropeiska hamnar som Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam och Antwerpen underströks av många talare och inte minst av Terry och Bil ly. Ingen längre diskussion behövdes för att konstatera att samtliga de legationer fann det av största intresse att en hamnarbetarkommission kommer t ill stånd. För att förbereda denna fråga tillsattes en arbetsgrupp som också har att samordna stödaktioner för Liverpool och för att söka kontakt med hamnarbetarna i de tidigare nämnda mellaneuropeiska hamnarna för söka förmå dem att delta i so lidaritetsarbetet för kamraterna i Li ve rpool. Björn A. Borg

17 Hamnarbetarkonftikten i Liverpools hamn är nu inne på sitt tredje år. Hamnbolaget har stoppat huvudet i sanden. Samtidigt förbereder de avskedade hamnarbetarna fler och effektivare aktioner. Facket sviker men folket stöder hamnarbetarna i Liverpool Det är november Drygt två år har gått sedan de nära 500 hamnarbetarna miste sina jobb. 18 oktober lade hamnbolaget åter fram ett "sista bud", och beordrade facket att anordna en sluten omröstning. I den skulle arbetarna svara ja eller nej på om de var beredda att anta ett avgångsvederlag på pund, en summa som legat fast sedan december Resultatet av omröstningen blev att 213 gick emot bolagets bud, medan 97 röstade för, en 70-procentig övervikt för att fo rtsätta kampen. -Hamnbolaget anser att konflikten är öve r. Det är fel. Vi kommer att fortsätta med våra "picket lines" som t i digare. Och det är bara vi som kan stoppa konflikten, säger Bobby Morton, fackligt ombud fö r de sparkade ham narbetarna. I samband med omröstningen gick hamnbolaget, Mersey Docks and Harbour Company, ut med pressmeddelanden till sjöfartstidningar över hela världen där det stod att konflikten var över. I Li verpools lokalradio basunerades samma meddelande ut. -Vi fick ringa upp dem och rätta, säger Bobby. Facket sviker -Vi ville inte ha någon omröstning, men om vi vägrat gå med på den, skulle det bara slå tillbaka på oss, fortsätter Bobby. Media har stor makt. Man beslutade sig för att delta i omröstn ingen oc h att respektera resultatet, vad det än bl ev. Männen fi ck tre dagars betänketid oc h på måndagen til lkä nn agavs siffrorn a. Strax därefter medd elade hamnbolaget att 60 av arbetarna skickat in ansökn ingar om avgångsvederlag. -Den siffran stämde inte, säger Bobby Morton. Hade de öppnat kuverten hade de sett att det bland annat var Musse Pigg oc h Kal le Anka som sk ickat in papperen! På Transportarbetarfackets konferens i juli lyckades - - G

18 -hamnarbetarna få igenom en reso lution där man uppmanar staten att gå in och medla i konflikten. Staten är den största aktieägaren i hamnbolaget och innehar 40% av aktierna. -Problemet är att vi inte har Bill Morris på vår sida, säger Bobby. Dessutom ljuger han. En I igt utsaga hade Bi 11 Morris, generalsekreterare i Transport & General Workers Union, kontaktat handels- och industriministern för att fråga om hjälp att medla i konflikten. -Jag träffade själv denne minister för fyra veckor sedan, säger Bobby. Han hade inte hört någonting alls. Någon av dem ljuger. Farligt jobb På fredagens "picket line" är det glest med folk. Iskallt duggregn har fallit sedan gryningen och det är skönt att komma inomhus och dricka en kopp te med rostat bröd på puben "E lm House" innan massmötet på Transport House. - Jag har tappat räkningen på alla slutbud vi fått. Man löser inte ett problem genom att fly från det, muttrar Richard Donahau, 59 år. bara på rätta tillfället. Man behandlar inte arbetare på det sättet, det är vidrigt! -Strejkbrytarna inser inte vilket farligt jobb det är. För några år sen hade de inte ens fått komma i närheten av hamnen. De är otränade och det är li vsfarligt. You know what I mean, understryker han. Beslutsamhet Det sedvanliga fredagsmötet på Transport House är mer än fullsatt. Olika talare avlöser varandra och beslu tsamheten går inte att ta fel på. -Vi vet att moralen är låg nu. Folk är trötta och det är förståeligt, säger Mike Carden, en av de ledande hamnarbetarna. - Men vi kan inte ändra oss i det här läget, då gräver vi vår egen grav. Konflikten kommer att pågå tills vi beslutar något annat. -Bolagets vinster har fallit efter att de avskedade oss. Det säger allt, menar han vi dare. Han räknar upp de donationer som strömmat in från olika länders arbetare och so lidaritetsorganisationer. USA hör t i 11 de största donatorerna. - Vi får mycket ekonomiskt stöd, men det gör inte att vi vinner kampen. Det är de antifackliga lagarna måste ändras. Richard har jobbat i hamnen i 32 år. Dessförinnan var han sjöman i elva år. -Jag är nöjd med mina 40 arbetsår. Men nu jag skulle vilja ge min plats till någon annan som ska jobba där i år och försörja sin familj. - Det var tack vare oss bolaget gjort sina vinster. De sänkte våra löner, sen avskedade de oss. De väntade Redan planerat Sedan byter vi värmen och trängseln på massmötet mot ett stringent kontor innanför glasrutor i Mersey Docks and Harbour Company's moderna byggnad nere vid hamnområdet i Seaforth. På avstånd hörs bullret av de stora maskinerna i containerhamnen. Peter Jones, hamndirektör, och Eric Leatherbarrow, pressansvarig, tar emot. -Här finns ingen plats för dem, deklarerar Peter Jones. Vi anser att konflikten är avslutad. Och det sista året har den inte heller påverkat oss, påstår han. -Det har varit en mycket underlig konflikt, fortsätter Jones. Hamnarbetarna gick emot facket. De höll inte

19 ----den slutna omröstni ng som de blev ålagda oc h trots att facket anvisade dem att gå tillbaka till sina arbeten, vägrade de. De kan strejka i all evighet om de vill. Vi kan inte göra mer än vad vi gjort. Peter Jones fortsätter ge sin syn på konflikten. Inte en gång under hela intervjun släpper han mig med blicken. -De krävd e återanställning, men vi hade ingen möjlighet. Bolaget hade ändå planerat att reducera personalstyrkan. Det var inget att diskutera. De ställer orimliga krav. Det finns helt enkelt inga jobb nu. Förluster Av de arbetare som nu sköter ruljansen i hamnen anställdes 40 direkt av bolaget. 150 anställdes och rekryterades av Drake lnternational och dess underorganisation Drake Ports Distribution Services. -Vi vi I le försäkra oss om att kunna fortsätta driften. Därför anställde vi folk på fasta kontrakt. Och vi tänker inte sparka dem för att återanställa dem som orsakat konflikten. Den nya arbetsstyrkan krävde en tids inkörning och träning. Uppgiften om att bolaget gått med förluster tillbakavisas av Peter Jones. -Visst hade vi en nedgång det första året av konflikten. Det berodde på att skeppen inte kunde gå in här så länge vi höl I på att rekrytera de nya arbetarna hade vi ett problem i Sheerness i södra England där vi förlorade 9 miljoner pund. Men i år har vi ökat vinsten med 60 procent. Extremt lojal -Jag är den mest jagade mannen i hela Liverpool. Det hävdar Les Heather, chef för Drake Ports Distri bution Services. Les, som kommer från London, anställdes för att rekrytera 150 nya arbetare som skulle ersätta de sparkade hamnarbetarna. Krav nummer ett var att de nyanställda var flexibla och kunde arbeta utan att opponera sig, vad det än gällde. Som nummer två kom kravet på erfarenhet. De flesta fick gå igenom 4-8 veckors introduktion innan de gav sig i kast med de stora truckarna och lyftkranarna på området. -Jag har ingen förståelse för de strejkande och jag är extremt lojal mot mina arbetare, säger Les.. Jag framför så min begäran att intervjua en av arbetarna. Efter en lång stunds vän tan uppfylls min önskan. En ung arbetare, som jag inte får nämna vid namn kommer in på Les Heathers kontor åtföljd av en förman. Vi blir noga anvisade att inte använda vare sig bandspelare eller kameror. Arbetaren tar av sig hjälmen och blir anvisad en stol mitt på golvet. Bakom honom, lutad mot väggen står förmannen. Jag får omedelbart associationer till ett polisförhör. -Ibland känner man sig lite skyldig, erkänner den unge arbetaren. Men det var värre i början. Nu rör det mig inte så mycket. Mannen som är fyrabarnsfar, arbetade som busschaufför när han fick se en annons om arbete i hamnen. Lönen var drygt 7 pund i timmen och övertidsersättningen var drygt 11 pund. En bra lön i dagens England. Han är inte medlem i facket. -Det beror inte på att vi förbjuder det, inflikar Les. Vi vi ll inte att listorna ska finnas på Transport House så att vem som helst kan se adresserna. -Det är inte nödvändigt att vara med i facket, svarar arbetaren. Han känner inga av de sparkade hamnarbetarna. -Men de känner igen min bil, intygar han försynt. Fick sätta livet till Vi skjutsas tillbaka till grindarna av en av de gamla arbetarna som för två år sen valde att hålla sig utanför konflikten. -Vi var 100 som valde jobben, säger han. Nu umgås jag inte med någon av mina forna arbetskamrater. De har kastat sten på min bil, och barnen har hotats. Bilen kryper sakta fram mot utgången. Han visar med handen. -De ska bygga en ny kontorsbyggnad för sju miljoner. Och en ny ingång till hamnen för tre miljoner. För några dagar sen fick en av strejkbrytarna sätta livet till just här vid hamningången. För att irritera de G strejkande hamnarbetarna brukade han stegra sin motorcykel när han passerade the "picket line". Den dagen hade han oturen att köra in i en container och fick såna skador att han avled. Gerillataktik -Våra aktioner har ökat i omfattning, säger Bobby Morton. Vi utövar ständiga påtryckningar på politikerna och vi för en sorts gerillataktik på så sätt att våra strategier hål ls hemliga så länge som möj ligt.

20 --Hamnarbetarna rönte en mycket stor respons vid massdemonstrationerna i Liverpool på tvåårsdagen av konfliktens början. I samma veva bojkottades lastfartyget "Neptune Jade" i flera hamnar över hela världen. Hon fick gå från hamn till hamn innan hon slutligen kunde lossa sin last. Överallt fanns hamnarbetare på plats för att upprätta "picket lines". Slutligen fick hon gå in i Tai wan. Problemet var bara att lasten var adresserad till Oakland i Californien! Nästa större händelse framöver är den internationella konferensen i Barcelona i slutet på november. -Vi kommer att skicka dit delegater som ska verka för att det blir en ännu större och bättre organiserad bojkott av de fartyg som har anknytning till Liverpool. Och vi är ganska säkra på att det ger resultat redan före jul, säger Bobby. I december kommer man att fortsätta påtryckningarna på facket och Bill Morris. -Vi kommer att ställa dem mot väggen. Antingen får de komma med en ny strategi, eller också förlorar de oss som medlemmar. Vi hade en strategi som baserades på förhandlingar, men den faller nu när hamnbolaget dragit sig ur. Vanja Lindkvist Foto Karin Thoring 1. Fr. v. Tony Russel, Bobby Morton och Jimmie Davis jr. 2. "Picketline" Fr.v. Richard Donahue och Billy Johnsson 3. Stormöte med hamnarbetarna 4. Bossen på hamn bolaget Peter Jones 5. Samling på hamncafet efter "picketline" Så tycker Liverpoolborna om hamnarbetarnas kamp Tony och James dune -Konflikten har krossat Li verpools hjärta, en av de två "liverbirds"har flugit sin kos, säger Tony Dunne 54. Tony är född i Stavanger, men har bott största delen av sitt liv i Li verpool. Tillsammans med sin son James säljer han frukt och grönsaker på torget i centrum. Hans poetiska ord får illustrera många Li verpoolinvånares djupare känslor för hamnarbetarkonflikten. The "liverbirds", de båda fåglarna som pryder tornen på the "Royal Li ver Building" nere vid hamnen, symboliserar Liverpools storhetstid. Byggnaden uppfördes under början av seklet, när staden blomstrade som mest. -De har rätt att få tillbaka sina jobb, tycker James, 25. Nu har problemet sopats under mattan, och folk börjar glömma. -Jag förstår inte bolagets problem. Det gick ju bra för dem innan de avskedade arbetarna, säger Ton y. -Jag beundrar dem för att de håller fast vid sina rättigheter, säger Marion Dugdale, 76, som dricker sitt förmiddagskaffe tillsammans med sina väninnor på ett av Li verpoo ls cafeer. -De är orubbliga, men jag undrar om de kommer någon vart.?

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 3 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 3 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 3 tryckt press artiklar Nyhetsklipp Ny ordförande för hamnarbetarna Göteborgs-Posten 2000-04-22 2 Syndikalism går bra på spårvagnen Göteborgs-Posten 2000-04-15 3 Indiska

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt!

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Detta är i första hand ett HGU arbete för att belysa dom fällor, tricks som finns, vi är alltid väldigt skickliga på att visa upp våra

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

CY innehåll 1.0 POli

CY innehåll 1.0 POli te r & ar m b än et PO LI sk sf CY fö li ör r ga h å rä l tt la ig nd he e n oc h m än sk lig a rä tt ig he te r Sv er ig e po lic y fö r ar be ts fö rh ål la nd en Po licy Ca rl sb er g innehåll 1.0 Föreningsfrihet

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning

TÖI ROLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning TÖI OLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning Ordlista redogörare arbetssökande överklaga högre instans inskriven på arbetsförmedlingen värnpliktstjänstgöring styrkta uppgifter arbetsgivarintyg kassakort

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

REFLEKTIONER UTIFRÅN PSALM 85

REFLEKTIONER UTIFRÅN PSALM 85 REFLEKTIONER UTIFRÅN PSALM 85 SANNING BARMHÄRTIGHET RÄTTVISA FRED Baserat på en text ur boken Reconcile: Conflict Transformation for Ordinary Christians av John Paul Lederach. Bearbetad till drama av Kat

Läs mer

UTTALANDE OM DEN NYA ARBETSRÄTTSREFOR~IBN. '

UTTALANDE OM DEN NYA ARBETSRÄTTSREFOR~IBN. ' UTTALANDE OM DEN NYA ARBETSRÄTTSREFOR~IBN. ' Arbetsrättsreformen har av statsministern karaktäriserats som den viktigaste reformen sedan den allmänna rösträtten genomfördes. Vi anser en sådan bedömning

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

Föredrag 2010-03-23. för. SOI:s årskongress i Östersund

Föredrag 2010-03-23. för. SOI:s årskongress i Östersund Föredrag 2010-03-23 för SOI:s årskongress i Östersund Jag heter Christina Ramberg och är professor i juridik vid Handelshögskolan i Göteborg. Min specialitet är kommersiella avtal. På den gamla goda tiden

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

CY INNEHÅLL 1.0 POLI

CY INNEHÅLL 1.0 POLI TE R & AR M B ÄN ET PO LI SK SF CY FÖ LI ÖR R GA H Å RÄ L TT LA IG ND HE E N ÄN SK LIG A RÄ TT IG HE TE R SV ER IG E PO LIC Y FÖ R AR BE TS FÖ RH ÅL LA ND EN OC H M PO LIC Y CA RL SB ER G INNEHÅLL 1.0

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Det debatteras flitigt gällande den utländska trafiken i Sverige, både i riksdagen och på centralt/lokalt plan. Vi är alla överens om att något måste

Läs mer

SJÖFART PÅ VÄNERN Fakta om Sveriges största vatten

SJÖFART PÅ VÄNERN Fakta om Sveriges största vatten SJÖFART PÅ VÄNERN Fakta om Sveriges största vatten Ett gigantiskt innanhav 5 648 kvadratkilometer 480 mil strand En tredjedel av allt sötvatten i landet 35 fiskarter 22 000 öar, kobbar och skär 106 meter

Läs mer

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund!

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund! 1980 På grund igen OJ, Oj, OJ... När marinen övar så går dom grundligt till väga. Bokstavligt talat, alltså. För gårdagens övningar hann knappt börja förrän patrullbåten P 154 Mode rände upp på grund.

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag SEKO Branschorganisation Spårtrafik förslag Verksamhetsplan 2017 1 Branschorganisationens uppgifter Övergripande mål för Branschorganisationen; En effektiv demokratisk organisation som samordnar aktiviteter

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

SPLITTRINGEN I HAMNEN? {

SPLITTRINGEN I HAMNEN? { ~ - VEM TJÄNAR PÅ '.\ SPLITTRINGEN I HAMNEN? { \ "'-.. - -~ Vem tjänar på splittringen i hamnen?, I Göteborgs hamn finns det flera olika fackföre ingar. Kommunal organiserar kranförare och reparat rer,

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista rapport arbetsledning missköta sig rasist Diskrimineringsombudsmannen arbetskamrater arbetstider morgon- eller eftermiddagsskift stämpelkort

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Nr 1118. Mot. J 971: 1118 12. av herr Hermansson i Stockholm m. O. om vissa lagändringar pi arbetsrättens omride, m. m.

Nr 1118. Mot. J 971: 1118 12. av herr Hermansson i Stockholm m. O. om vissa lagändringar pi arbetsrättens omride, m. m. Mot. J 971: 1118 12 Nr 1118 av herr Hermansson i Stockholm m. O. om vissa lagändringar pi arbetsrättens omride, m. m. l motion ll: 35 år 1970 (likalydande med I: 35) hemställdes om utredning och förslag

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du är värdefull! Det är viktigt att få höra att man är värdefull och att man är duktig på något. Så kom ihåg, beröm dina kompisar och personer i

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Politisk Teori 2 Jag kommer i denna hemtentamen att redogöra vad jag ser för problem med Robert Nozick teori om självägarskap. Dels övergripande ur individens synpunkt och dels ur ett lite större perspektiv

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

De fem främjar- och härskarteknikerna

De fem främjar- och härskarteknikerna De fem främjar- och härskarteknikerna 1. Främjarteknik: Synliggörande Se varandra. Se varandras idéer. Alla ska vara med på lika villkor därför att allas närvaro och åsikter spelar roll. 1. Härskarteknik:

Läs mer

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto:s1: Berit Roald/Scanpix; s 4, 5, 12 och 13: Leif Zetterling Produktion: TCO, avdelningen för kommunikation & opinion, 2010 Tryck: CM Gruppen, Stockholm, oktober

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

OAGORO:\ll\G STYR ELSEMÖTE. 001120 Mö te nr, 10

OAGORO:\ll\G STYR ELSEMÖTE. 001120 Mö te nr, 10 OAGORO:\ll\G STYR ELSEMÖTE. 001120 Mö te nr, 10 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordn ingen. 3. Protokolljustering. ~. Rapporter. a b c d e Förhandlingar Blixtregistrering 200 I Avtalspension, lnnerhamnen

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

Sveriges Hamnar information 1312014

Sveriges Hamnar information 1312014 2014-0411 Sveriges Hamnar information 1312014 1 RANSPORTINDUSTRIFORBUNDL T SVENSKA FLYC.BRANSCNEN SJOFAR1ENS ARBETSSIVAREFORE UND PETROLEUMORANSCNENS A100TSGIVPREFOREUND BILIRAFIKENS ARBETSGIVAREFORL UND

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Caroline. af Ugglas. vad var det jag sa

Caroline. af Ugglas. vad var det jag sa Caroline af Ugglas vad var det jag sa Caroline af Ugglas vad var det jag sa VILL KUNNA SÄGA FÖRLÅT Text: Caroline af Ugglas Vill kunna säga Att jag behöver dig, att jag behöver dig Alla gånger vi bråkat,

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission SKTFs rapport Slut på rean i kommuner och landsting dags för en jämställdhetskommission Mars 2011 Inledning SKTF fortsätter sitt arbete med att påvisa hur ojämställd den svenska arbetsmarknaden är och

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL LO-TCO Rättsskydd AB MINDRE KAOS MED KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtalen ger ordning och reda på arbetsplatserna. Med dem i handen står vi starkare mot arbetsgivarna.

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Pensionärer Utomlands

Pensionärer Utomlands Pensionärer Utomlands Pensionärerna som väljer att flytta utomlands blir allt fler. 2014 fanns det drygt 120 000 personer bosatta utomlands som tog emot svensk pension. Hela 603 000 personer runt om i

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 2009. Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan 2007 2009 Inledning I SEKO ska medlemmen stå i centrum. SEKOs verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatserna.

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Sommarpraktik - Ungdom

Sommarpraktik - Ungdom Sommarpraktik - Ungdom 1. Födelseår 2. Kön 3. Inom vilket praktikområde har du praktiserat? 4. Hur är du med den information du fått hemskickad av Ung i Lund? Svara på en skala mellan 1-5 där 1 betyder

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

STANNA KVAR SAMPLE. Budskap om evig räddning

STANNA KVAR SAMPLE. Budskap om evig räddning STANNA KVAR Budskap om evig räddning STANNA KVAR För en del år sedan hände det att vi passerade genom den lilla staden Yarmouth på ön Isle of Wight, just då en svår storm drabbade Englands sydkust. Yarmouth

Läs mer

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Löneutveckling och fler jobb Löneutjämning och högre arbetslöshet 2 Lägre trösklar ger fler jobb LO-förbunden har inför 2013 års avtalsförhandlingar

Läs mer