Kollektivavtal är fortfarande grunden för allt hamnarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kollektivavtal är fortfarande grunden för allt hamnarbete"

Transkript

1

2 Kollektivavtal är fortfarande grunden för allt hamnarbete Facklig tillhörighet och kollektivavtal är en självklarhet för det stora flertalet i Sveriges hamnar. Men så är inte fallet på alla arbetsplatser i landet och framför allt inte om vi riktar blickarna utanför gränserna. \/,i behöver inte gå längre än till Storbritannien för att hitta exempel på motsatsen. FF'ånvaron av kollektivavtal jir äet normala, facket erkänns inte som legitim motpart av arbetsgivarna och de som jobbar i hamnarna är i allmänhet inte fackligt organiserade. (En vanlig definition av "hamnarbetare" är en person som arbetar i en hamn under ett hamnavtal och är medlem i en hamnarbetarfackfören in g, varför dessa personer inte är att betrakta som hamnarbetare.) Den yttersta konsekvensen av detta system, möjliggjort genom en lagstiftning, som ger arbetsgivarna alla rättigheter och de fackliga organisationerna inga, är inte bara avskedandet av Liverpoels b.amnarbetare 1995 ett exempel å, utan i än större omfattning avskedandet av tusentals hamnarbetare 1989, alternativ att de köptes ut ed avgångsvederlag - avgångsllfederlag som fiarbetaren 4 I 9 7 Svenska Hamnarbetarförbundet är ett fristående fackförbund för arbetare inom hamn- och stuverinäringen, samt arbetare med likartade arbetsuppgifter. Förbundet bildades i Örnsköldsvik 1972 och har idag avdelningar 'i' 24 svenska hamnar och dessutom på landoch flyg terminaler. Målsättningen för Svenska Hamnarbetarförbundet år att främja medlemmarnas fackliga, ekonomiska, sociala h kulturella intressen. Detta sker bl a genom att verka för löntagarnas bestämmanderätt i företagen och krav på tionens styrning i sådan riktning att löntagarnas och sa ets intressen tillgodoses på bästa sätt. Vidare ör sociala reformer och solidaritet med arbetarnationellt och internationellt. r ytterligare upplysningar kontakta den lokala avdelning_en på orten el ler förbunds kontoret i Örnsköldsvik, tel Avd 1 i Stockholm, Avd 4 i Göteborg, nansierades av den brittiska staten och inte arbetsgivaren. Allt detta möjliggjordes genom Thatchers borttagande av Dock Labour Scheme, som gav hamnarbetare vissa grundläggande rättigheter vad gäller anställningstrygghet och andra förhållanden på arbetsplatserna. Från tid till annan och inte minst under senare år har värdet av facklig organisering och ko llektivavtal inte bara ifrågasatts utan också getts skulden för tillståndet i vårt land med budgetunderskott och social nedrustning. Under senaste tid har företaget Ferrita i Västerås uppmärksammats då ägaren till detta företag vägrat teckna kollektivavtal med Meta I I och därför vars lats om blockad. De anställda säger sig inte hel ler vilja ha kollektivavtal och det fåtal som varit medlemmar i facket har begärt utträde. Anledningen till att de inte vil l ha kollektivavtal uppges vara att deras villkor är bättre än vad avtalet ger. Det är gott och väl i ett företag som går bra, med en välvil ligt.ställd arbetsgivare, men vad händer en dag er erna inte strömmar.. in som tidigare, då bok slutet visar röda siffror? Vad har då de anställtj att ta till då ägaren vill göra sig åv med folk, sänka lönerna och for mra villkoren for att bättra på r ltatet? Ell er då det möjligen r sig att företagaren inte var den justa, hyggliga kille man trott honom vara? Om vi bat:kar i historien och söker de viktigaste frågor som hamnarbetarna drev då de bildade fackföreningarna vid förra sekelskiftet för att få något sånär drägliga villkor och en mänsklig tillvara hittar vi: - rätten att organisera sig i fackföreningar - att arbetsgivaren erkände dessa fackföreningar som legitim motpart - kollektivavtal - rätten till jobben hamnarna for hamnarbetarfackforeni ngens medlemmar - rättvis fördelning av jobben I Sverige lyckades hamnarbetarna, tillsammans med andra fackligt organiserade arbetare, driva igenom dessa krav och de har sedan varit grundbulten i förhållandet företag/ företagare och anställd arbetare. För de allra flesta har det varit en självklarhet att vi måste hävda oss kollektivt mot arbetsgivarna, annars står vi oss slätt. Det skall medges att våra motparter, vare sig det varit enski Ida stuverier/hamnbolag eller Hamn- och Stuveriförbundet, och i vissa fall andra arbetsgivarförbund, normalt sett inte uttryckt någon önskan om att förhållandena på arbetsplatserna skall regleras på annat sätt än genom ko ll ektivavtal, men tanken finns där, det märks allt emellanåt, och om den praktiska siutationen tillät det finns det många bland våra motparter som inte skulle tveka att avskaffa kollektivavtalen på det sätt som gjorts i Storbritannien oc h Nya Zeeland. Men, säger nu många, Hamnarbetarforb et har ju inget kollektivavtyå några lokala sådana möjligen, men absoluf inget rikstäckande. Detta är riktigt men det finns ett kollektivavtal i botten som reglerar forhållander.ia på våra arbetsplatser; ett ko ll ektivavtal som vi i högsta grad ar med och påverkar till med l em~ nas fördel. Och det betyder f.vamför al It inte att vi inte fini'.ybr; r.('fg'an om kollektivavtal avgörande for vår situation på arbetsplatserna. Glöm inte bort att Hamnarbetarförbundet 1974 och 1980 genomförde långa strejker vars huvudkrav var rätten till egna kollektivavtal. Att vi kan överleva och fungera väl som facklig organisation trots att rätten att teckna kollektivavtal förnekats vårt förbund har visats med eftertryck under förbundets mer än 25-åriga hi storia, men det grundläggande behovet av kollektivavtal har vi aldrig ifrågasatt. Björn A. Borg Redaktion: Victoria Bergmark layout/grafisk formgivning, Björn A Borg fackredaktör, Karl-Axel Sjölund ansvarig utgivare, Mikael Ödesjö chefredaktör, Postadress: Skarpnäcks ajle 6, Skarpnäck. Tel Mobil Fax Prenumeration: 100 kr/år. Utkommer 4ggr/årUpplaga ex. Tryck: Esshå Tryck. Adressändring? När Du ändrar adress skall Du meddela detta till Svenska Hamnarbetarförbundet, Box 406, Örnsköldsvik

3 Svenska rederier hotar lämna landet 95 procent av svensk export går via hamnarna ITF klipper till I en skrivelse till regering och riksdag målar Sveriges Redarefören i ng upp en hotbil d mot svensk sjöfart, vilken kan leda ti ll att svenska rederier ser en utflyttning til l andra länder som enda möj lighet att bibehålla internationell konkurrenskraft. Redareföreningen hävdar att den svenska sjöfartspolitiken och de förslag som utredningen "Näring för framtiden" redov isar inte är til l räckliga, utan föres lår själva en mer långtgående anpassning till de förutsättningar som råder i andra EUoch EES-länder. Här nämns då bättre villkor vad gäller bl a tonnageskatt, kontraktsskrivning, återanskaffningsfonder och konkurrensutjämning. Redareföreningen vill också behålla taxfree-handeln, skapa lagar anpassade så att överenskomna rationaliseringar mellan föreningen och de fack I iga organisationerna kan genomföras, tillsättande av en utredning om lots- och stuveriverksamheterna i Sverige. - Om Sverige vill behålla en egen rederinäring är det dags att göra något snabbt, säger Christer Ohlsson, vd i Walleniusrederierna och ordförande för Sveriges Redareförening 2 Ledaren 3-5 Lossat Detta framgår av färskt statistik från Sjöfartens analys institut. Fartyg från nästan 70 stater trafi kerar Sveriges hamnar. Fördelat på kuststräcka är godsmängden i procent: - västkusten - sydkusten - östersjökusten - norrlandskusten 51 procent 11 procent 20 procent 18 procent. De svenska fartygens del av godsvolymen fördelar sig på: - oljor 20, 1 procent - skog 20,5 procent - mineral 11,3 procent - malm 20 procent - styckegods och maskiner 32 procent Den svenska andelen av sjöfartstrafiken har minskat och utgör numera bara 21 procent av totalen. Emellertid svarar den svenskflaggade flottan för störst antal gods i tusentals ton räknat: - Sverige - Norge - Finland - Tyskland - Ryssland - Danmark 6-8 I huvet på en direktör 9 Lossat Hamn reportage Liverpool special Profilen ton ton ton ton ton ton Att IT F är en global federation för transportfackföreningar känner nog de flesta till. Nästan li ka många känner till att ITF med viss framgång samordnar transportfackens kamp mot bekvämlighetsflaggade fartyg. Men det är nog inte många som vet att ITF även anser sig stötta världens hamnarbetare i kampen mot avregleringen av hamnarna. ITF har bara inte riktigt bestämt sig för när det skall ske. I land efter land avskedas de anstäl Ida hamnarbetarna och ersätts med tillfälliga daglönare. ITF var ganska snabba att gå ut med ett erbjudande om hjälp till Amsterdams hamnarbetare när de var på väg att avskedas. Nu, äntligen skulle världen få se vad ITF stod för! Idag är Amsterdams hamnarbetare uppsagda och Rotterdams hamnarbetare står på tur. Det är svårt att hävda annat än att dessa hamnarbetare har förlorat rätten ti 11 sina jobb. Vad bestod då ITFs stöd till Amsterdam i? Jo, i dagarna har ITF släppt nyheten om vad de ägnade sig åt under konflikten i Amsterdam. I bokstäver som är så stora att man får bläddra i flera sidor på internet för att läsa rubriken kungör nu ITF att de nu kan lansera en ny ITF-logotyp! Amsterdams hamnarbetare har inte ITF offrat en sekund på sen sitt stolta erbjudande om hjälp. Anders Forsström

4 Världens åttonde underverk 8 Henrik Johansson Göteborg Den benämningen skulle jag vilja tillägna alla kämpande arbetare, och då i synnerhet Liverpools hamnarbetare, som slåss for sin värdighet och rätten till sitt arbete. Men först en liten historielektion om världens övriga sju underverk. De mest berömda sevärdheterna enligt antiken och av vilka de flesta inte finns att beskåda längre: Egyptens pyramider, Babylons murar, Semiramis hängande trädgårdar, Fidias Zeusstaty, Artemistemplet i Efesos, Mausoleet i Kalikarnassos, Kolossen på Rhodos och Fyrtornet Faros vid Alexandria. Seså seså, lugna er nu. Ni behöver inte lära er den här läxan utantill. Den antika historien är inte så viktig i det här sammanhanget, jämfört med den som håller på att skrivas av hamnarbetarna i Li verpoo l. Och som alltid i historien så finns det mörka kapitel, kapitel som i det här fallet skrivs av ITF själ vt genom si tt förräderi gentemot de egna medlemmarna i England. Vad måste då lärdomen av läxan, i den här ännu oavslutade historien, så här långt bli? Som jag ser det både for oss, men speciellt for de ITF-anslutna arbetarna, måste det vara att det inte går att lita på fackpampar vare sig nationellt eller internationellt. Därför är det också nödvändigt att skrota det gamla och bygga upp nya demokrati ska fackföreningar innan arbetarna kan ta fajt for sina rättigheter mot kapitalet. Gör vi inte detta är alternativet att vi alltid kommer att bli förrådda förr eller senare, det är lika säkert som amen i kyrkan. Ta1 hamn efter hamn Ni har vä l hört ITF-ledningens motiv till att inte stötta hamnarbetarna som också är medlemmar i ITF. (Vad skall man då ha den organisationen till???) Jo, så här säger dom i alla fall: "Vi kan inte stödja en olaglig strejk får då riskerar ITF att dömas till stora skadestånd." Slut citat. Skall stuverikapitalet kunna plocka hamn efter hamn i land efter land och ersätta fast anställda hamnarbetare med "billiga" oorganiserade arbetare utan anställningstrygghet, utan att vi reagerar internationellt,när det enda vi behöver göra är att vara eniga?! Tyvärr finns det hamnar i Europa som ännu inte har fattat detta. De kanske vaknar upp när det drabbar dem själva. Hoppas bara inte att det är för sent då. Tillbaka till Li verpools hamnarbetare och det faktum att de faktiskt blev avskedade och alltså inte har någon att strejka emot eller något att strejka for. Vad de däremot gör är att använda sig av rätten att protestera och demonstrera for att få tillbaka sina arbeten. I EU s slutna 1 um Om man så till sist skulle våga sig på en titt in i den ännu oskrivna framtida historien, den håller ju i alla fall på att ta form. Vad jag då närmast tänker på är hur den kommande nya arbetsrättslagstiftningen ska se ut. Och jag tror att i de slutna rummen hos EU-byråkraterna, och då med benägen hjälp avs k arbetarrepresentanter, är inte frågan hur lagstiftningen ska se ut utan hur de ska kunna presentera och genomföra dessa lagar utan att starta massprotester och storstrejker in om EU. Jag negativ?! Nädå, men kanske realist. För jag litar inte sekund på dessa personer. Nåväl, de som leve r får se. Det är ju trots allt bättre som hamnarbetarna i Li ve rpool gör; att vara arbetslösa och kämpa, än att bara vara arbetslösa och inget göra, om jag nu får uttryc ka mig så enkelt. Här i Göteborg anordnades, i stiltjet mellan sommar och höst, en demonstration med dom arbetslösa mot arbetslösheten och där vår avdelning stod bakom uppropet. Jag gick själv dit till utsatt tid for avm arschen, men stannade ett tiotal meter därifrån. Där var förvisso en folksamling, men det liknade långt ifrån en massiv uppslutning for en sådan här viktig sak. Jag hade ju inbillat mig att flera tusen skulle ställa upp. Det var en grym besvikelse att se så jag tog mig en fika istället och och åkte hem över bron igen. Läste i tidningen dagen efter att demonstrationen hade samlat 250 själar och då frågade jag mig om detta berodde på att det är så bekvämt att vara arbetslös eller om man gett upp totalt. Får jag så avsluta med en önskan om en GOD JUL till Liverpool och ett Dra Åt Hel vete till ITF.

5 Julklappstips DV"'lllE"Tf.R ~ 1)6:r ftllll'is MASSOR ~T oöaa. St..ÅPP IN E.TT JE.Mol/AS V'11'fNE. OC.~ G.EC 16f.N. OJ,Vll.O iooelll lt!mllf.r 1 llå6'.ja{, 11~% NO(I T~KA FÖR Mt&... KD~l'I~ AL.l'.Jl~.l<:r PA F~ÅGoA.. F'ÖR.S1" SKA VI HA &I REJÄ\.. ""'Ofo1~H~ AV I(()"' C.ll,.1 e:r I IJl CAEA AR31.5::.:.._~ (/. 0 SPE.LA OIMA, (;AMLA Sl'IOOOA~ Sl(NO~ Ol.H SÖ.,_ lil.f'te~ OOL.OA 6oOSICAP! 6Al(t.ÄlllbfS fl..l.er,. l/a~~~ r,..-r~ 6iJ ~t..as.stl(~r. - ut p~ T ~~~;;!:~T ~ ~ En av landets roligaste och mest träffsäkra skämttecknare är Jan Berglin. Hans tidskommenterande seriestripar har en förmåga att träffa djupt in i folksjälen och i lustmordsanda avslöja vår tids samhälleliga fenomen. Nu föreligger ett nytt berglinskt seriealster, en sammanställning av stripar publicerade här och var bl a i Svenska Dagbladet och Metallarbetaren. "Mitt i Currykrysset" utges av Federativs Förlag och kan beställas därifrån med adress Box 6507, Stockholm. 25-årsjubileum i Piteå..c Avdelning 132 i Piteå firade 25-årsjubileum 7 november med middag, uppträdan- ~ c de och tal av inbjuden gäst. Den inbjudna gästen var övertecknad som därför 8 kan rapportera om en synnerligen lyckad tillställning. ~ _J "Alla var där" brukar man säga om bättre til lstäl lni ngar och detta var nästan bok- '+ =i stavligen sant denna gång. Mycket få av avdelningens med lemmar saknades och..c u de som av olika skäl ej de ltog har all anledning att ångra sig. o > Restaurang hade arrenderats för detta celebra tillfälle där en god måltid avnjöts. ~ Avdelningens ordförande Henning Dahlberg inledde med att bl a säga att anled -,~ \.._ ningen till att man valt att fira 25-årsjubileum, trots att den lokala fackföreningen g \.._ är betydligt äldre - ja, i själ va verket den äldsta fackliga organisationen i Piteå -, ds var att man inte vill räkna den tid då man tillhörde Transport. 0 m Undertecknad fi ck därefter tillfälle att söka reda ut alla turer som ledde fram ti ll -o Q) bildandet av Svenska Hamnarbetarförbundet 1972 då de norrländska hamnarbe- E..::.::: tarna sparkades ur det förbund, Transport, som bildats av just hamnarbetare 0 ~ Diskussionen förde vidare till en genomgång var vi står, vi lka yrkesgrupper vi kan och bör organisera och hur vi bäst värnar våra intressen. Denna mer allvarsamma del i programmet avlösets av underhållning som får en sörlänning att för- OJ \.._ stå varför flera av de bästa ståuppkomikerna kommer från just dessa trakter. En d5 lyckad jubileums- och festtillställning avslutades så småningom med besök på or- tens övriga nöjesetabl issemang. 0.. (f) E (lj (f) E :O m

6 I HUV'ET PÅ EN c 0 Cederholm tror på fler jobb men vill sänka övertidsersättningen Högst upp i SAF-huset på Blasieholmen i Stockholm har Sveriges Hamn- och Stuveriförbund sitt kansli. Sedan ett år tillbaka är Bertil Cederholm vd för SHSF. Han efterträdde då Claes Mangnäs. Cederholm kom från Malmö Hamn där han var vd i 20 år. Para I lel It med uppdraget där har han suttit i förbundsstyrelsen och varit en av de mest aktiva i de olika kommitter och delegationer som Hamn- och Stuveriförbundet haft. - Jag kände mig färdig med jobbet i Malmö. Det fanns ingen utmaning kvar, vare sig för bolaget eller för mig personligen. Snarare blev jag beklämd av att se hur landets tredje största stad avrustades vad gäller industri och affärsklimat. Så när jag fick erbjudandet att efterträda Mangnäs tvekade jag inte, berättar Bertil Cederholm, som dock valt att bo kvar i sydsverige. Numera veckopendlar han hem till Båstad. I den miljö Cederholm nu verkar, SAFs maktimperium intill Grand Hotell, uppfyller han gott och väl sinnebilden av en arbetsgivardirektör. Han är auktoritär, han har fallskärm, han spelar golf, han tyc ker att arbetsrättslagstiftningen bör luckras upp osv, men det här ger inte en helt sann bild av hur han är, påstår han själv. Auktoritär humanist? - Jag är uppfostrad auktoritärt, både hemma av pappa, som va r sjökapten, och sedermera på sjön själv. Men jag har också lärt mig av trial and error att man till exempel inte pekar med hela handen när som helst och hur som helst. Jag är mjukare som chef idag. Jag håller inte heller med SAF i allt vad de sprider för budskap, och framför al It inte på det sättet det görs. Och inte är jag mörkblå i hjärtat heller, närmare liberal. Får jag säga humanist? Bertil Cederholm har av, framför allt anställda hamnarbetare i Malmö, beskyllts för att vara en maktfullkomlig brukspatrontyp, något som han tog illa vid sig av att kallas. - Jag försöker vara rak och ärlig men samtidigt öppen för att ompröva de ställningstaganden jag har gjort. Att man sedan har olika åsikter i sak, det tar jag som den naturligaste utgångspunkt. Vi kan ta vårt avtalssystem här i landet, det bygger ju på att man ska skapa så starka förhandlings- parter som möjligt och sedan fö reträda sin grupps intressen på bästa sätt. Därmed inte sagt att jag inte vill att hamnarbetarna ska ll ha det drägligt och tjäna bra, påpekar han. Värvades till Malmö Bertil, som växte upp i Långedrag utanför Göteborg, visste tidi gt vad han vi lle bli. Pappa var ju sjökapten, och alla andra morbröder och farbröder var också på sjön. Så, tidigt mönstrade han på en Johnson-båt och gick några år på Sydame-rika, Karibien och Nordamerika. När han fick barn och då mönstrade av hade han hunnit avancera ti 11 överstyrman. - Men det var ju inget liv för en familjefar att ständigt vara borta hemifrån, intygar han, så via några år som arbetsledare i Göteborgs hamn och vidareutbildning värvades han 1977 till Malmö för att försöka få någon rätsida på ett hamnbolag med stadigt sjunkande aktivitet. - Det var tufft, men jag tycker att vi lyckades bra. Vi såg till att utnyttja våra terminalresurser, lagringsmöjligheter och lockade till oss olika färjelinjer, påpekar han, men menar också att det var rätt att ta t t

7 klivet upp budet kom. förbundstoppen när transportkedjan, menar SHSF-vd:n. Att det finns två motparter, Sven Bredare utbildning ska Hamnarbetarförbundet och Något som I igger honom extra Svenska Transportarbetarförbundet, varmt om hjärtat härvidlag är den tycker Cederholm mest ver.kar vara planerade nya Hamn- och Stuveriskolan. till nackdel för dem själva. En utbildning för hamnar - Jag begriper ärligt talat inte att betare på fyra månader avsedd för man i denna arbetarrörelse, som nyanställd personal. upprepar sina litanior om solidaritet - Vi har ju idag hög medelålder på och enighet, här har två för våra hamnarbetare. Ganska snart bund som slåss som hund och katt kommer vi att få en rekryteringsboom. om medlemmarna. Vad är det för Och med tanke på de avan solidaritet? Om inte annat borde cerade uppgifter som yrket idag innebär de väl förstå att de skulle vara nog måste vi kunna utbilda vår så mycket starkare om de jobbade personal, säger han. tillsammans. På schemat i den nya utbildningen Enighet är väl vitsen finns bl a IT/data, språk, logistik, - Men jag vi 11 betona att, trots att ekonomi och arbetsmiljö vi d sidan Hamnarbetarförbundet inte får teckna av fordonsutbi ldning, stuvning, farligt kollektivavta l, så behandlar vi gods etc. Meningen är att utbildningen dem med samma respkt och tillmä skall fördelas över en ter dem samma rättigheter i övrigt, längre period och kunna köras på som Transportarbetarförbundet. plats där behovet finns. Under Det framstår dock för mig som o 1998 räknar man med att de första begripligt att de orkar fortsätta sin kursveckorna skal l komma igång. verksamhet när de vet att de aldrig Avtalen för generösa kommer att få teckna kollketivavtal, Den centrala uppgiften för SHSF för det måste väl ändå va ra det är förhandlingsverksamheten, något som är vitsen med förbundet. som Bertil Cederholm har god Att det faktiskt förhåller sig så, i till erfarenhet av. och med, de flesta hamnarna att - Från vår sida, arbetsgivarens, ser det är Hamnarbetarförbundet som jag idag som det viktigaste att vi förhandlar fram avtalen, och att en kan lyckas komma fram till rimligare representant för Transport sedan avtalsnivåer när det gäller över bara signerar avtalet för att få det tidsersättningen. Med tanke på giltigt, är inte något som stör Berti I framtiden, och de allt mer pressade Cederholm. Han tycker bara att det tidsmarginalerna för hantering är lite märkligt. och liggetider för båtarna, måste vi - Och jag har ingen förståelse för komma till en vettig lösning. Jag påståendena om att Transport vil l dock understryka att jag inte är sämre skulle tillvarata hamnarbetarnas den som förespråkar att vi ska köra intressen än Hamnarbetar ut hamnarbetarna en timme mitt i förbundet. Så länge gamle stuvaren Hans Wahlström är ordförande fj natten eller att de ska tjäna dåligt, tvärtom. Men de avtal vi har idag behöver vi inte orora oss för det. är för generösa, anser han, och av Han tar ju i regel hand om hamnförhand slöjar att han numera ändrat ås ikt lingarna personligen. Och vad gäl ler lokala överenskommelser. jag bävar faktiskt inför vem som ska komma efter honom. Blir det - Jag in ser idag att med tanke på inte en hamnkunnig person så är de skilda förutsättningar som råder det till allas nackdel. mellan hamnarna vore det bättre Okränkbar föreningsrätt med utökade möjligheter att sluta Bertil Cederholms förhållande till lokala avtal i större omfattning. Hamnarbetarförbundet har också EU banar väg för hamnnäringen Idag basar han för ca anstäl l da i 50 hamnbolag i la~~t. I REKTOR En bransch som omsätter drygt 3 miljarder kronor fördelade på 100 miljoner ton gods. En bransch som Bertil Cederholm tror går en ljus framtid till mötes. - Det mesta pekar faktiskt på det, hävdar han. Och en särskild anledning till det är vårt medlemskap i EU. Det finns mycket större intresse och vi lja att främja sjöfarten, och därmed hamnnäringen, hos våra EU-kompanjoner, än hos de svenska myndigheterna. Detta kommer att märkas när EUs transportpolitiska program klarnar vartefter. Vi har representation i den innersta kretsen inom EU där dessa planer dras upp och rapporterna därifrån vittnar om att sjöfarten kommer att öka betydligt inom en överskådlig framtid, slår han fast. Han förväntar sig också att det transportstöd som felaktigt fått ti 11 följd att det är mer lönsamt att köra timmer på landsväg över halva Sverige istället för till närmaste hamn kommer att förändras till det senares fördel redan nästa år. Måste ta nya uppdrag - Jag tror vidare att, även om det är livsfarligt att säga så, vi inom den tekniska hanteringen i hamnarbetet har nått en nivå där vi inte kan rationalisera värst mycket mer. Istället är det på den admin istrativa sidan, med en förbättrad tidsplanering av transport och hantering, som vi kan effektivisera jobbet. -Sedan är det ju inget tvive l om att vi måste utöka utbudet av tjänster hos hamnbolagen. Hamnarbetarna måste vidareutbildas, ta sig in på tjänstemännens revir så att vi kan ta till oss uppgifter åt båda hållen i

8 genomgått, om inte en metamorfos, så åtminstone en klar föränd ring. Från Malmö Hamn, där Hamnarbetarforbu ndet inte är i majoritet, till en central pos ition där Hamnarbetarforbundet organ iserar merparten av landets hamnarbetare, har hans förhållningssättet blivit annorlunda, tycker han. - För det första är ju foreningsrätten okränkbar, allt an nat är otänkbart. För det andra finns det mycken kunskap och drivkraft att ta hänsyn till, vad gäl ler såväl fackli g verksamhet som utvecklingen av arbetsuppgifterna i jobbet. Vad jag däremot förespråkar på ett mer generellt plan är en ökad individual isering av anstäl lningsförhållandena, där jag ser den kollektivistiska iden som trög och hämmande for foretagsutveck- 1 ingen. Här håller jag med SAF om att arbetsrättslagstiftn ingen bör mil - dras t ill förmån for arbetsgivarnas intressen. Det skulle också bidra ti ll att minska arbetslösheten, något som ju re geringen inte lyc kats nämn- värt bra med trots generösa löften. Dags att sänka handicapet Bertil Cederholm tillhör dem so m har tänkt sig kunna njuta av pensionstiden. Därmed räknar han med att pensionera sig innan 65 år fyl lda. Idag är han 57 år, så kanske har han fyra fem år till i SAF-huset, innan pensionsforsäkri ngar, fal 1- skärm och andra besparingar löses ut. - Jag vet att jag är priviligierad ekonomiskt, och att det är lätt for att mig att förespråka tidig pensionering. Men jag tycker också att Hamnarbetarförbu n dets argumentation for en sänkt pensionsålder är sympatisk. Det är väl ändå inte meningen att en människa ska slita ut sig i jobbet for att sedan inte få någon t id for att njuta av livet. Och så är det ju tyvärr ofta med hamnarbetarna, de hål ler inte till 65 år. Dessutom skapar det fler arbetstillfällen, och det är ju också ett gott syfte i förslaget. Vad båstadslokal iserade Cederholm kommer att l göra större delen av sin pen sio närstid råder det ingen tve kan om, ordförande som han är i en av landets största golfklubbar. - Då får jag väl försöka sänka handicapet igen, for med det här jobbet har jag knappast hunnit spela någon go lf al Is, konstaterar han. Men man behöver nog inte tyc ka synd om Bertil Cederholm för det. Mikael Ödesjö

9 (8 Z:: L 0 S S A r) Japanska hamnarbetare tar strid mot avregleringar Det nationella japanska hamnarbetarförbundet, Zenkoku Kowan, vidtog en 24-timmarstrejk 21 november. Man gjorde det i protest mot en överenskommelse som amerikanska myndigheter tvingat på Japan. Bland annat genom att ta ut oerhört höga straffavgifter på japanska fartyg i amerikanska hamnar. Överenkommelsen mellan USA och Japan innebär att den tidigare ordning som medförde att alla rederier måste anmäla sin ankomst till japansk hamn for att tilldelas kajplats och arbetsstyrka (bestående av registrerade hamnarbetare) bryts upp och de kan istället direkt angöra en privat terminal. Syftet med detta är naturligtvis att kunna använda sig av arbetare som inte har kollektivavtal och som får betyd I igt sämre betalt. Japanska regeringen har visserligen sagt att ingen förändring kommer att genomföras utan att fackföreningarna godkänner det och att man inte avser att ingripa i relationen mellan fack och arbetsgivare, men enligt Akinobu ltoh, andre sekreterare i fackförbundet, litar man ej på detta och därför genomfördes strejken 21 november med hamnarbetare. Sri Lanka-hamnarbetare tar kamp för sina jobb I Colombo, Sri Lanka tvingas hamnarbetarna ta strid for jobben i hamnen då myndigheterna accepterar att engelska P&O Ports tar över Queen Eli sabeth-terminalen. Hamnarbetarnas fackliga organisation har kraftfullt protesterat mot detta med följd att fackliga aktivister förföljts - fyra man har fått sparken och andra förflyttats till andra hamnar. 26 november strejkade därför hamnarbetarna i Colombo i protest mot privatiseringen i hamnen och mot förföljelsen av fackliga aktivister. Mexiko privatiserar transportnäringarna Den mexikanska regeringen har beslutat att privatisera stora delar av landets infrastruktur. Detta påverkar i högsta grad transportnäringen och förutom landets 35 största flygplatser kommer också hamnmyndigheten i större hamnar att läggas ut på privat entreprenad. Dansk-svenskt möte i Helsingborg Under en längre tid har det diskuterats om ett utökat och mer regelbundet samarbete mellan danska och svenska hamnarbetare. Ett framgångsrikt steg i den riktningen togs vid ett möte i Helsingborg november, där fackligt förtroendevalda från Århus, Köpenhamn, Malmö, Helsingborg, Halmstad och Göteborg träffades for att diskutera gemensamma frågor som hur vi säkerställer våra jobb i hamnarna och stödet ti 11 Liverpool. Vid detta möte deltog representanter från såväl Hamn som Transport vilket är mycket glädjande då ett gemensamt agerande är nödvändigt for att klara ut de tuffa uppgifter som står framför oss, främst vad gäl ler vår rätt till jobben i hamnarna. Björn A. Borg c 0 <fj <fj >.$ <fj :::J (.!) w Q_... SÅ GÖRAN fel<)son Rt5ER ~l/mf:aa I (.()NT,<\INER~ BttL16T, SK01TS41<.ERT Ottt RYML16T' 8

10 ove

11 Fotograf Patrick Degerman stuvarnas service i Ske I lefteå \.. - Solen är blyg så här års. Hon tittar upp vid elva och är borta vid två. Visst är det hårt, men man vänjer sig... Nypensionerade hamnarbetaren Henry Pettersson styr sin Toyota ut mot Skelleftehamn. Det är där han arbetat de senaste 33 åren av sitt liv. - Jo, fast jag lossade faktiskt min första båt redan 1949, tillsammans med farsan. Det var ju så man kom in i hamnen. Då var vi hundratals stuvare som jobbade med kroppen som insats, men farsan han lyfte ju lite åt mig också, så att jag inte skulle fara så illa genast, berättar han. Henry talar lugnt och eftertänksamt på sitt mjuka Skelleftemål, men han kan, och det vet de som ham- ~ nat i förhandlingar med honom, vara både tuff och envis. Som avdel ni ngsordförande i Hamnarbetarförbundet har han haft användning av båda egenskaperna. - Det håller ju inte att bara vara tuff och skrämmas när man förhandlar, man måste kunna argumentera i sak, ge och ta. Samtidigt som han pratar dyker en gigantisk lyftkran upp framför Rönnskärsverkens industri-siluett. Vi närmar oss hamnen. - Det är stålmormor det där, ler Henry och nickar åt lyftkranen. Ett riktigt monster är hon, tar 40 ton, men det är inte ofta vi använder'na. Hon var en fel satsning. Man t ro d- de att det skulle bli mycket mer containerhantering än det har blivit. Det är kallt och klart och vattnet i Ske llefteälven vattrar sig och liksom ryser i snålblåsten. Uppe i stuvarnas fikarum är det varmt och tyst. Här sitter fyra hamnarbetare, Stefan Lindqvist, Niklas Lindberg, Torbjörn Marklund och Sven- Erik Lundkvist, vid var sitt bord med kaffetermosen framme. En femte är Sören Rosen, han som tagit över ordförandeskapet i avdelningen efter Henry. - Numera är vi sju man anställda i stuveriet, plus fyra som går på vissti dsanställning fram ti ll årsskiftet. Förhoppningsvis får de fast anstäl lning, för det behövs om vi ska kunna hålla en vettig servicenivå för kunderna, slår Sören fast. Månadslön och uppsägning Skelleftehamnen ingår i Bottenvikens St uveri. Det var i det här bo laget som månadslön infördes 1996, efter mycket diskussioner och påtryckningar mot arbetsledningen. Hamnarbetarna blev nöjda, månadslönen har skapat större trygghet oc h glädje i arb etet, men det förde också med sig att hamnbolaget sade upp ett par man i Skel lefteå. - Det var ju mindre bra, men en av dessa ingår nu i den här visstidsstyrkan så vi har goda förhoppningar om att de ska återfå sina fasta jobb, menar Sören, som ser det som sin kanske viktigaste uppgift som ordförande att stabi li sera och försöka förmå arbetsg ivare och kunder att utöka an talet arbetstillfällen. Arbetet i Skelleftehamnen fördelar sig på tre kajer, förutom den ordinarie kajen där kommunen äger kranar och kranförare, utförs jobbet i Kåge, tre mil norr om Skellefteå och ute på Boliden Mineral - Rönnskärsve rken, en under åtminstone 70-talet mycket omd iskuterad anläggning som påstods smutsa ner miljön oacceptabelt mycket. Diarre och huvudvärk - Det har väl blivit bättre, men man undrar ju fortfarande ibland om det är nyttigt att stå där bland osorterat metall skrot från Ryssland, krossade datachips, ko l, sl igor och aska osv. Vi är ju skyldiga att bära mask, men det är inte alltid så lätt att arbeta i den. Stefan, Henry och de andra svävar ut i hemska minnen kring olika båtar från USA, Chile, Spanien m fl och laster som orsakade d iarreer, andtäppa, huvudvärk osv. - Så sen t som i fjol kom det PCB från USA och det är klart att man är orol ig över hur ens kropp skal l reagera, muttrar Sören. Det mesta har dock bli vi t avsevärt säkrare att hantera, och lasterna är oftast boxade. Arsenik som var

12 vanligt förr har he lt försvunnit. Och Rönnskärsverken är vä l heller inget som man helt ifrågasätter eftersom den är så viktig för hela bygden. - Kommunen har nyligen byggt ut kajen här utanför för 48 miljoner kronor. Och Bol iden räknar med att fördubbla kopparproduktionen inom några år, det ökar bulklasterna rejält och innebär mer jobb för oss, och det är ju bra det, slår Henry fast, som också noterar att en nyanläggd roro-kaj ligger färdig att tas i bruk. Man hjälps åt Kåge, där ett sågverk ligger, lastas ett 15-tal båtar om året, med trävaror och konstgödsel. Dessutom får stuvarkol lektivet varje dag order på telefonsvararen om de behöver fara till Piteå eller Luleå och hugga in. Det är så det fungerar i Bottenvikens stuveri, man hjälps åt. - Det blir åtminstone en resa ti ll Piteå i veckan, och visst får man gå upp okristligt tidigt, men så farligt är det väl inte, konstaterar Sören. Även om det inte är uttalat så fun gerar Henry som ett slags mentor åt betydligt yngre nye ordföranden. Henry kan historien och känner de äldsta gubbarna sedan långt tillbaka. Sören har jobbat sedan 1985 och har många år kvar. - Idag är det sågade trävaror som dominerar vår hantering här. Med fortsatt utbyggnad av terminaler och magasin, samt ett mer rättvist transportstöd, tror jag att det här kan öka ytterligare. Vi har idag inga fasta avtal med kunder utan får konkurrera kontinuerligt om att få dem att köra hit. Ett bra sätt som vi prövar just nu är att hålla terminalerna öppna t ill nio på kvällen. Det har fått åkarna att jubla och vår största konkurrent, Holmsund, att genast göra sammalunda, berättar Sören. Den enda fasta linje man har i Skel lefteå är Ahlmarkslinjen, som angör en gång i veckan. Den är viktig för hamnen och innebär att man har tagit andelar från Ådalen och Holmsund. Förr innan långtradartrafiken tog över merparten av transporterna trafikerades hamnen av kustfraktbåtarna, dåtidens långtradare som gick med socker, salt, mjöl, cement mm. Kvaliteten certifieras Hela Bottenvikens Stuveri håller nu på att kvalitetcertifieras enligt ISO Ett gigantiskt arbete, som skall vara helt genomfört nästa höst. Björn Hägglund, platschef i Skel lefteå, tycker att det här är bra.

13 0

14 - Det handlar mycket om att alla ska ta sitt personliga ansvar utifrån den målsättning och de rutiner vi har fastlagt i bolaget. Att vi strävar åt samma håll alltså. Björn Hägg lund ser också en framtida kompetensbreddning som nödvändig. Efter ganska rejäla investeringar på maskinsidan är det viktigt att personalen kan de olika arbetsmomenten för att upprätthålla service och effektivitet. Av skelleftestuvarna hanteras år- 1 igen ton sågade trävaror och ton gods för Rönnskärsverken. Hela Bottenvikens Stuveri omsätter ca 110 miljoner kronor varav ca 10 procent kommer från Skellefteå. Det finns dock förhoppningar om att Skellefteås andel kommer att öka, dels på grund av den planerade kopparproduktionen på Rönnskärsverken, dels på Ske I leftekrafts satsning på pellets som redan nu börjat skeppas ut i stora volymer och dels att i nvesteri ngsvi ljan sedan nye bolagschefen Anders Ökvist kom, har visat sig god. Dårarnas paradis När det gäller bolagets utveckling är tongångarna även bland stuvarna positiv, men när situationen i Sverige kommer på tal är skepsicismen påtaglig. Henry Pettersson är den som verkar mest upprörd. - Jag har en fru som arbetat 30 år inom åldringsvården. Det hon berättar gör mig förbannad. Det dras ner och ner och ner, och makthavarna verkar tro att det går att driva sjukvård på samma sätt som industri. Man snackar om kompetensutveckling inom ett område där det väldigt mycket handlar om att hjälpa en människa till toaletten, mata, ta ut på promenad, vårda och sköta om - det är fo lk som behövs. Bind fast en politiker, en från näringslivet och en EU-kommissionär i varsin säng i tre månader, så kanske de lär sig förstå! dundrar han. Henry höjer rösten ytterligare när han kommer in på EU. - Vafan, storleken på jordgubbar, vinkeln på bananer, månadslöner som årslöner till politiker... Jag menar det enda man åstadkommer i Bryssel är ju ett administrativt kaos - ett dårarnas paradis! Mer sunt förnuft Henry, Sören och de andra diskuterar vidare hur männ iskan i ti llvaron har devalverats t il l förmån för abstrakta begrepp som marknad och konkurrensutsatt verksamhet. Hur regeringen pressats till alltför snabba beslut av en av näringslivet förledd opinion. Beslut som sedan måste rivas upp eftersom man inte hade överblick av situationen i första läget. - Alltså, i regel är det gräsrötterna som förstår sammanhangen först, snabbare än politiker, och även marknadsmog u lerna. Den högsta formen av intelligens är sunt förnuft, att bevara denna handlar om att vä lja att se realiteterna istället för att förblindas av maktbegär och materiellt överdåd, sammanfattar Henry. Han hävdar att det sunda förnuftet frodas i Hamnarbetarförbundet. Och Sören fyl I er i med att frånvaron av kontokort samt full frihet att styra själv i varje lokalavdelning är goda förutsättningar för en sund verksam het. 0 - Att vi är duktiga, har gott rykte, är snabba och samarbetar bra, det vet vi, slår han fast. B i I d e r Mikael Ödesjö På väg till fikat 2 Henry Pettersson 3 Stefan Lindqvist 4 Sören Rosen 5 Robert Edgarsson 6 Sågade trävaror lastas 7 Tom Nyström 8 Per-Ola Lundqvist

15 Ingen tar emot Neptun Jade Vägrade hantera båten När Neptun Jade anlände till Oakland 28 september blockerades den hamndel där fartyget skulle lossas av aktivister tillhörande Sol idaritetskommitten för Liverpools hamnarbetare. Bland dessa akti vister fanns hamnarbetare som den sedan tidigare välkände Jacl t. Heyman. De hamnarbetarna, alla tillhörande Interna ~ tional Longshore and Warehouse Union (ILWU), som tillsatts för att hantera Neptun Jade vägrade att bryta denna blockad eftersom - 1. den var en solidaritetsaktion för kollegorna i Liverpool och 2. d t ku de i nebära risk för deras hälsa och säkerhet. Obligatorisk medling innebar att det fö rsta Sk~let förkastades men att det andra godkändes varför inget arbete blev utfört. Detta upprepades under sammanlagt fyra skift, bl a lades fartyget på redden under ett dygn för att åter tas in till kaj. Onsdagen 1 oktober avseg lade Neptun Jade utan att hamnarbetarna rört en enda av de 160 containrar som sku ll e ha lossats. Kurs sattes mot Vancouver i Kanada, vilket innebar att man beslutat att ej angöra Seattle och Portland, \f vilka hamnar också fanns inlagda på den ordinarie rutten. Väl i Vancouver möttes fartyget ånyo av blockadvakter och hamnarbetarna, också här ILWU-medlemmar, vägrade att befatta sig med fartyget. Rederiets tålamod var nu på bristningsgränsen och man beslöt att utelämna Hono lu lu för att gå direkt till Japan. Neptun Jade - ett fartyg tillhörande Neptune Oriental Lines - lastade i september månad containrar i ett antal europeiska hamnar för Hapag Lloyds räkning. I den engelska hamnen Thamesport, där arbetsg ivaren i Liverpools hamn Mersey Docks & Harbour Co har vi tala ekonomiska intressen, lastades sju containrar med destination Oakland, Kalifornien, USA. Hapag Ll oyd i sin tur har ett samarbete med Atlantic Container Line (ACL), som bl a innebär att ACL-fartyg fraktar Hapag- Ll oyd containrar till och från Liverpool. Fullföljde blockaden I Japan fick hamnarbetarnas fackliga organ isationer kunskap om vad som hänt på den amerikanska västkusten och beslöt att fullfölja den blockad som inletts där. När fartyget kom till Yokohama lämnades därför de 7 containrar ombord som lastats i Thamesport och samma sak hände i Kobe. Rederiet drabbades nu av desperation - fartyget gick till Kaohsiung på Taiwan, där man äntligen blev av med lasten, och därefter till Hang Kong för att säljas! I Kalifornjen har aktionerna fått rättsligt efterspel då arnetsgivarna där stämt de ledande i blockaden på stor,a skadestånd för uppkommen ekonom isk förlust. Jack Heyman, Robert lrminger (utnämnd till "blockadc~i") och de andra som stämts bestrider all a anklagelser och menar istället att de förnekas sin grundlagdsenliga t:ätt att fritt tal a och uttrycka sin åsikt (det sk första tillä,trnet USAs grundlag). Inga trygga zoner Liverpoothamnarbetarnas ordförande Jim Notan skriver i ett stöduttalande till ILWU och stödkommitten för Uverpools hamnarbetare i Kalifornien: "Vår kamp hade sin örjan i vår solidaritet med de unga hamnarbetate i Torside som sparkats och nu är vi en del av en världsomspännande rörelse mot avregleringar och ti llfälliga anställningar i hamnarna. Utan denna rörelse kommer vi inte att överleva och detta gäller alla hamnarbetare över hela världen - det finns inga trygga zoner för oss. Därför känner vi sådan stolthet då andra ställer upp för samma fackliga principer som de vi kämpar för: rätten att ta kamp för vår situati on på arbetsplatsen och rätten att vidta solidaritetsaktioner då hamnarbetare attackeras även om dessa aktioner sker halvvägs runt jorden." Björn A. Borg Visa din solidaritet med Liverpools hamnarbetare Köp tröjan som fotbol lsstjärnorna i Liverpool FC Robbie Fowler och Steve G Macmanaman och rockgruppen Oasis spelade i.det är ett bra sätt att visa sin solidaritet för de sparkade hamnarbetarna i Liverpool. Tröjan finns att köpa hos Stockholms Hamnarbetarfackförening (tel ). Svenska Hamnarbetarförbundet står för hela produktionskostnaden och intäkterna från försäljningen går oavkortat till hamnarbetarna i Liverpool. Priset är 60 kronor per T-shirt (röd, grå, svart) eller 100 kronor, som är ett solidaritetspris. Som kuriosa kan avslöjas att Calvin Klein hotade stämma hamnarbetarna i Liverpool för varumärkeskopiering, vilka emellertid svarade med att de tyckte det lät lika löjligt som om hamnarbetarna skulle stämma Levi's för att an vä n- da Dockers.

16 Kampen går vidare i Liverpool Så kan situationen sammanfattas då mer än två år har gått sedan 500 hamnarbetare i den engelska hamnstaden fick sparken för att de respekterade en fackl ig blockad. Tvåårsdagen manifesterades med uppskattningsvis deltagare. Undertecknad som hedrats med en inbjudan att tala på massmötet imponerades storligen av det stöd kamraterna i Li verpool åtnjuter, inte bara av andra hamnarbetare utan från en mängd människor i såväl Li verpool so m annorstädes. Den åttonde september genomfördes en i nternationel I aktionsdag ti 11 stöd för Liverpoo ls hamnarbetare. Över hamnarbetare i 17 länder runt hela jorden var delaktiga genom blockader, strejker och andra akti oner för att visa stöd fö r ko llegorna i Liverpool och för att sätta press på arbetsgivarna i allmänhet oc h Mersey Docks & Harbour Company i Liverpoo l i sy nnerhet för att få dem att återanställa de så orättfärd igt sparkade hamnarbetarna. Erbjuds noll och inget I slutet av oktober genomfördes helt pl ötsligt en sl uten omröstning om det "erbjudande" so m Mersey Docks långt tidigare gett. Detta "erbjudand e" innebär ca 40 okva lifice rade jobb i hamnen oc h pund i avgån gsvederlag för all a öv rig a, förutom de 80 yngre hamnarbetare som varit anstäl lda av Torside - det fö retag som sparkade sina ham narbetare och genom det startade hela konflikten. Dessa 80 erbjuds inget överhuvudtaget! Omröstn ingen genomfördes hel t på engelska Transports (TGWU) generalsekreterare Bi ll Morris' eget initiativ och beslutet hade inte fattats på det sätt fö rbundets stadgar föreskriver. Shop Stewards Committee i Liverpoo l lät dock detta bero då de dels var säkra på utgången av omröstningen d v satt en överväldigande majoritet skulle avvisa företagets bud, dels för att de fann att Morris' til lvägagångssätt enbart var till nackdel för honom själv och till fördel för med lemmarna= hamnarbetarna. Utgången blev också som förväntat - ca 70 procent avvisade budet. Kampen går vidare Mersey Docks visade då sin totala brist på moral - utgången av omröstningen accepterades ej utan de gick istället ut med personl igt erbjudande om avgångsvederlag till hamnarbetarna. Enl igt shop stewards har några nappat på erbjudandet, men antalet är försumbart. En ny fas har in letts med blockaden av "Neptun Jade" (se separat artikel) och åtgärder kommer nu att riktas mot trafik på Liverpools hamn samt också hamnarna i Sheerness oc h Thamesport där Mersey Docks har vitala intressen. Kampen går vidare! Björn A. Borg SUPPORT LIVERPOOL DOCKEAS Hamnarbetarmöte i Barcelona Söndag en 30 november träffades represe ntanter för hamnarbetare från åtta euro peiska länder i Barce lona. Två huvudfrågor stod på dagordningen : stödåtgärder för Liverpools avs kedade hamnarbetare sa mt bi ld an det av en europeisk ko mm isson inom den intern ationella hamnarbetarrörelse so m har si tt ursp ru ng i Liverpoo lkonflikten. Terry Teague och Bill Jenkins från Live rpoo l rap porterade om det internati onell a stödarbetet. Rykten sprids för närvarande i svenska hamnar att kampen i Liverpoo l snart är över, men detta kan dementeras å det bestämdaste, även om Terry och Bi l ly medger att kampvi ljan vissa veckor kan sjunka för att åter ta fart då något pos itivt kan skönjas. De är dock, övertygade om att samordnade in ternationella aktioner riktade mot den viktigaste trafi ken på Liverpool som Cast/CanMar, ACL, Hapag Ll oy d, Gracechurch - Borchard Li ne m f l snabbt skul le föränd ra oddsen i hamnarbetarnas favör. Mötet i Barcelona beslöt enhälligt, enligt Liverpool-delegaternas önskemål, att vidta stödaktioner riktade mot trafik på Liverpool och andra hamnar där Mersey Docks & Harbour Company har ekonomiska intressen. Vikten av att göra nya försök att få med viktiga me ll aneuropeiska hamnar som Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam och Antwerpen underströks av många talare och inte minst av Terry och Bil ly. Ingen längre diskussion behövdes för att konstatera att samtliga de legationer fann det av största intresse att en hamnarbetarkommission kommer t ill stånd. För att förbereda denna fråga tillsattes en arbetsgrupp som också har att samordna stödaktioner för Liverpool och för att söka kontakt med hamnarbetarna i de tidigare nämnda mellaneuropeiska hamnarna för söka förmå dem att delta i so lidaritetsarbetet för kamraterna i Li ve rpool. Björn A. Borg

17 Hamnarbetarkonftikten i Liverpools hamn är nu inne på sitt tredje år. Hamnbolaget har stoppat huvudet i sanden. Samtidigt förbereder de avskedade hamnarbetarna fler och effektivare aktioner. Facket sviker men folket stöder hamnarbetarna i Liverpool Det är november Drygt två år har gått sedan de nära 500 hamnarbetarna miste sina jobb. 18 oktober lade hamnbolaget åter fram ett "sista bud", och beordrade facket att anordna en sluten omröstning. I den skulle arbetarna svara ja eller nej på om de var beredda att anta ett avgångsvederlag på pund, en summa som legat fast sedan december Resultatet av omröstningen blev att 213 gick emot bolagets bud, medan 97 röstade för, en 70-procentig övervikt för att fo rtsätta kampen. -Hamnbolaget anser att konflikten är öve r. Det är fel. Vi kommer att fortsätta med våra "picket lines" som t i digare. Och det är bara vi som kan stoppa konflikten, säger Bobby Morton, fackligt ombud fö r de sparkade ham narbetarna. I samband med omröstningen gick hamnbolaget, Mersey Docks and Harbour Company, ut med pressmeddelanden till sjöfartstidningar över hela världen där det stod att konflikten var över. I Li verpools lokalradio basunerades samma meddelande ut. -Vi fick ringa upp dem och rätta, säger Bobby. Facket sviker -Vi ville inte ha någon omröstning, men om vi vägrat gå med på den, skulle det bara slå tillbaka på oss, fortsätter Bobby. Media har stor makt. Man beslutade sig för att delta i omröstn ingen oc h att respektera resultatet, vad det än bl ev. Männen fi ck tre dagars betänketid oc h på måndagen til lkä nn agavs siffrorn a. Strax därefter medd elade hamnbolaget att 60 av arbetarna skickat in ansökn ingar om avgångsvederlag. -Den siffran stämde inte, säger Bobby Morton. Hade de öppnat kuverten hade de sett att det bland annat var Musse Pigg oc h Kal le Anka som sk ickat in papperen! På Transportarbetarfackets konferens i juli lyckades - - G

18 -hamnarbetarna få igenom en reso lution där man uppmanar staten att gå in och medla i konflikten. Staten är den största aktieägaren i hamnbolaget och innehar 40% av aktierna. -Problemet är att vi inte har Bill Morris på vår sida, säger Bobby. Dessutom ljuger han. En I igt utsaga hade Bi 11 Morris, generalsekreterare i Transport & General Workers Union, kontaktat handels- och industriministern för att fråga om hjälp att medla i konflikten. -Jag träffade själv denne minister för fyra veckor sedan, säger Bobby. Han hade inte hört någonting alls. Någon av dem ljuger. Farligt jobb På fredagens "picket line" är det glest med folk. Iskallt duggregn har fallit sedan gryningen och det är skönt att komma inomhus och dricka en kopp te med rostat bröd på puben "E lm House" innan massmötet på Transport House. - Jag har tappat räkningen på alla slutbud vi fått. Man löser inte ett problem genom att fly från det, muttrar Richard Donahau, 59 år. bara på rätta tillfället. Man behandlar inte arbetare på det sättet, det är vidrigt! -Strejkbrytarna inser inte vilket farligt jobb det är. För några år sen hade de inte ens fått komma i närheten av hamnen. De är otränade och det är li vsfarligt. You know what I mean, understryker han. Beslutsamhet Det sedvanliga fredagsmötet på Transport House är mer än fullsatt. Olika talare avlöser varandra och beslu tsamheten går inte att ta fel på. -Vi vet att moralen är låg nu. Folk är trötta och det är förståeligt, säger Mike Carden, en av de ledande hamnarbetarna. - Men vi kan inte ändra oss i det här läget, då gräver vi vår egen grav. Konflikten kommer att pågå tills vi beslutar något annat. -Bolagets vinster har fallit efter att de avskedade oss. Det säger allt, menar han vi dare. Han räknar upp de donationer som strömmat in från olika länders arbetare och so lidaritetsorganisationer. USA hör t i 11 de största donatorerna. - Vi får mycket ekonomiskt stöd, men det gör inte att vi vinner kampen. Det är de antifackliga lagarna måste ändras. Richard har jobbat i hamnen i 32 år. Dessförinnan var han sjöman i elva år. -Jag är nöjd med mina 40 arbetsår. Men nu jag skulle vilja ge min plats till någon annan som ska jobba där i år och försörja sin familj. - Det var tack vare oss bolaget gjort sina vinster. De sänkte våra löner, sen avskedade de oss. De väntade Redan planerat Sedan byter vi värmen och trängseln på massmötet mot ett stringent kontor innanför glasrutor i Mersey Docks and Harbour Company's moderna byggnad nere vid hamnområdet i Seaforth. På avstånd hörs bullret av de stora maskinerna i containerhamnen. Peter Jones, hamndirektör, och Eric Leatherbarrow, pressansvarig, tar emot. -Här finns ingen plats för dem, deklarerar Peter Jones. Vi anser att konflikten är avslutad. Och det sista året har den inte heller påverkat oss, påstår han. -Det har varit en mycket underlig konflikt, fortsätter Jones. Hamnarbetarna gick emot facket. De höll inte

19 ----den slutna omröstni ng som de blev ålagda oc h trots att facket anvisade dem att gå tillbaka till sina arbeten, vägrade de. De kan strejka i all evighet om de vill. Vi kan inte göra mer än vad vi gjort. Peter Jones fortsätter ge sin syn på konflikten. Inte en gång under hela intervjun släpper han mig med blicken. -De krävd e återanställning, men vi hade ingen möjlighet. Bolaget hade ändå planerat att reducera personalstyrkan. Det var inget att diskutera. De ställer orimliga krav. Det finns helt enkelt inga jobb nu. Förluster Av de arbetare som nu sköter ruljansen i hamnen anställdes 40 direkt av bolaget. 150 anställdes och rekryterades av Drake lnternational och dess underorganisation Drake Ports Distribution Services. -Vi vi I le försäkra oss om att kunna fortsätta driften. Därför anställde vi folk på fasta kontrakt. Och vi tänker inte sparka dem för att återanställa dem som orsakat konflikten. Den nya arbetsstyrkan krävde en tids inkörning och träning. Uppgiften om att bolaget gått med förluster tillbakavisas av Peter Jones. -Visst hade vi en nedgång det första året av konflikten. Det berodde på att skeppen inte kunde gå in här så länge vi höl I på att rekrytera de nya arbetarna hade vi ett problem i Sheerness i södra England där vi förlorade 9 miljoner pund. Men i år har vi ökat vinsten med 60 procent. Extremt lojal -Jag är den mest jagade mannen i hela Liverpool. Det hävdar Les Heather, chef för Drake Ports Distri bution Services. Les, som kommer från London, anställdes för att rekrytera 150 nya arbetare som skulle ersätta de sparkade hamnarbetarna. Krav nummer ett var att de nyanställda var flexibla och kunde arbeta utan att opponera sig, vad det än gällde. Som nummer två kom kravet på erfarenhet. De flesta fick gå igenom 4-8 veckors introduktion innan de gav sig i kast med de stora truckarna och lyftkranarna på området. -Jag har ingen förståelse för de strejkande och jag är extremt lojal mot mina arbetare, säger Les.. Jag framför så min begäran att intervjua en av arbetarna. Efter en lång stunds vän tan uppfylls min önskan. En ung arbetare, som jag inte får nämna vid namn kommer in på Les Heathers kontor åtföljd av en förman. Vi blir noga anvisade att inte använda vare sig bandspelare eller kameror. Arbetaren tar av sig hjälmen och blir anvisad en stol mitt på golvet. Bakom honom, lutad mot väggen står förmannen. Jag får omedelbart associationer till ett polisförhör. -Ibland känner man sig lite skyldig, erkänner den unge arbetaren. Men det var värre i början. Nu rör det mig inte så mycket. Mannen som är fyrabarnsfar, arbetade som busschaufför när han fick se en annons om arbete i hamnen. Lönen var drygt 7 pund i timmen och övertidsersättningen var drygt 11 pund. En bra lön i dagens England. Han är inte medlem i facket. -Det beror inte på att vi förbjuder det, inflikar Les. Vi vi ll inte att listorna ska finnas på Transport House så att vem som helst kan se adresserna. -Det är inte nödvändigt att vara med i facket, svarar arbetaren. Han känner inga av de sparkade hamnarbetarna. -Men de känner igen min bil, intygar han försynt. Fick sätta livet till Vi skjutsas tillbaka till grindarna av en av de gamla arbetarna som för två år sen valde att hålla sig utanför konflikten. -Vi var 100 som valde jobben, säger han. Nu umgås jag inte med någon av mina forna arbetskamrater. De har kastat sten på min bil, och barnen har hotats. Bilen kryper sakta fram mot utgången. Han visar med handen. -De ska bygga en ny kontorsbyggnad för sju miljoner. Och en ny ingång till hamnen för tre miljoner. För några dagar sen fick en av strejkbrytarna sätta livet till just här vid hamningången. För att irritera de G strejkande hamnarbetarna brukade han stegra sin motorcykel när han passerade the "picket line". Den dagen hade han oturen att köra in i en container och fick såna skador att han avled. Gerillataktik -Våra aktioner har ökat i omfattning, säger Bobby Morton. Vi utövar ständiga påtryckningar på politikerna och vi för en sorts gerillataktik på så sätt att våra strategier hål ls hemliga så länge som möj ligt.

20 --Hamnarbetarna rönte en mycket stor respons vid massdemonstrationerna i Liverpool på tvåårsdagen av konfliktens början. I samma veva bojkottades lastfartyget "Neptune Jade" i flera hamnar över hela världen. Hon fick gå från hamn till hamn innan hon slutligen kunde lossa sin last. Överallt fanns hamnarbetare på plats för att upprätta "picket lines". Slutligen fick hon gå in i Tai wan. Problemet var bara att lasten var adresserad till Oakland i Californien! Nästa större händelse framöver är den internationella konferensen i Barcelona i slutet på november. -Vi kommer att skicka dit delegater som ska verka för att det blir en ännu större och bättre organiserad bojkott av de fartyg som har anknytning till Liverpool. Och vi är ganska säkra på att det ger resultat redan före jul, säger Bobby. I december kommer man att fortsätta påtryckningarna på facket och Bill Morris. -Vi kommer att ställa dem mot väggen. Antingen får de komma med en ny strategi, eller också förlorar de oss som medlemmar. Vi hade en strategi som baserades på förhandlingar, men den faller nu när hamnbolaget dragit sig ur. Vanja Lindkvist Foto Karin Thoring 1. Fr. v. Tony Russel, Bobby Morton och Jimmie Davis jr. 2. "Picketline" Fr.v. Richard Donahue och Billy Johnsson 3. Stormöte med hamnarbetarna 4. Bossen på hamn bolaget Peter Jones 5. Samling på hamncafet efter "picketline" Så tycker Liverpoolborna om hamnarbetarnas kamp Tony och James dune -Konflikten har krossat Li verpools hjärta, en av de två "liverbirds"har flugit sin kos, säger Tony Dunne 54. Tony är född i Stavanger, men har bott största delen av sitt liv i Li verpool. Tillsammans med sin son James säljer han frukt och grönsaker på torget i centrum. Hans poetiska ord får illustrera många Li verpoolinvånares djupare känslor för hamnarbetarkonflikten. The "liverbirds", de båda fåglarna som pryder tornen på the "Royal Li ver Building" nere vid hamnen, symboliserar Liverpools storhetstid. Byggnaden uppfördes under början av seklet, när staden blomstrade som mest. -De har rätt att få tillbaka sina jobb, tycker James, 25. Nu har problemet sopats under mattan, och folk börjar glömma. -Jag förstår inte bolagets problem. Det gick ju bra för dem innan de avskedade arbetarna, säger Ton y. -Jag beundrar dem för att de håller fast vid sina rättigheter, säger Marion Dugdale, 76, som dricker sitt förmiddagskaffe tillsammans med sina väninnor på ett av Li verpoo ls cafeer. -De är orubbliga, men jag undrar om de kommer någon vart.?

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

CY innehåll 1.0 POli

CY innehåll 1.0 POli te r & ar m b än et PO LI sk sf CY fö li ör r ga h å rä l tt la ig nd he e n oc h m än sk lig a rä tt ig he te r Sv er ig e po lic y fö r ar be ts fö rh ål la nd en Po licy Ca rl sb er g innehåll 1.0 Föreningsfrihet

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt!

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Detta är i första hand ett HGU arbete för att belysa dom fällor, tricks som finns, vi är alltid väldigt skickliga på att visa upp våra

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Unikt avtal för svensk polis!

Unikt avtal för svensk polis! Avtalsinformation för dig som är medlem i polisförbundet Nr 11 7 december 2007 Är pensionsfrågan så viktig att det är värt en ökad arbetstid? Är det viktigare att inte öka arbetstiden och istället riskera

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt."

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan från Bergens tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt." 8 VÅRDFOKUS. NUMMER ELVA 2013 Anklagad. Anita Johansson klarade sig med ett nödrop

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN)

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) KOMMUNAL SEKTION ÖST 2015 Förslag till arbetsmetoder/aktiviteter för måluppfyllelse för 2015 Sida 1 av 9 Verksamhetsplan för sektion Öst Vision Viktiga

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning

TÖI ROLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning TÖI OLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning Ordlista redogörare arbetssökande överklaga högre instans inskriven på arbetsförmedlingen värnpliktstjänstgöring styrkta uppgifter arbetsgivarintyg kassakort

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL LO-TCO Rättsskydd AB MINDRE KAOS MED KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtalen ger ordning och reda på arbetsplatserna. Med dem i handen står vi starkare mot arbetsgivarna.

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Det debatteras flitigt gällande den utländska trafiken i Sverige, både i riksdagen och på centralt/lokalt plan. Vi är alla överens om att något måste

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014

Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014 1(5) Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014 Sammanfattning Vi fick inga besked om det kommande arbetet med PO-förordningen (543/2011), annat än att det kommer nästa

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Publicering av sexbilder på Facebook ej saklig grund för uppsägning AD 2012 NR 25... 2

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL. 1 Publicering av sexbilder på Facebook ej saklig grund för uppsägning AD 2012 NR 25... 2 GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev, juni 2012 Rättsområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslaus Arbetsrättsgrupp Datum: Juni, 2012 I vanlig ordning när det nalkas sommar, sol och välförtjänt ledighet

Läs mer

BYGG KOMMUNISTEN UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS NR. 1 2011

BYGG KOMMUNISTEN UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS NR. 1 2011 BYGG KOMMUNISTEN UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS NR. 1 2011 BYGG KOMMUNISTEN Byggkommunisten utges av byggnadsarbetare som är medlemmar i Sveriges Kommunistiska Parti, där vi vill

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

Pensionärer Utomlands

Pensionärer Utomlands Pensionärer Utomlands Pensionärerna som väljer att flytta utomlands blir allt fler. 2014 fanns det drygt 120 000 personer bosatta utomlands som tog emot svensk pension. Hela 603 000 personer runt om i

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Gö te bor gs l:ak/vp I ~ 402 31 Göteborg. Till Samtliga organis ationer. e nligt b ifogad sändli sta

Gö te bor gs l:ak/vp I ~ 402 31 Göteborg. Till Samtliga organis ationer. e nligt b ifogad sändli sta t/.] Gö te bor gs l:ak/vp I ~ Box 70 1 2 402 31 Göteborg Till Samtliga organis ationer e nligt b ifogad sändli sta Inbjudan t ill möte för enhetsmanifestation på 1 Maj Bifogat översänder v i ett förslag

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SLFF.NU VÄLKOMMEN TILL Svensk lokförarförening - SLFF HISTORIK Ett missnöje började gro redan 1989 när de etablerade facken inte försvarade lokförarnas rätt till pension vid 60.

Läs mer

Uppdraget. att värna löftet

Uppdraget. att värna löftet Uppdraget att värna löftet Författarna och Landsorganisationen i Sverige 2006 Författare: Ingemar Göransson och Anna Holmgren Foto: Denise Grünstein/Bildhuset Illustration: Ulf Lundkvist Grafisk form:

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

De fem främjar- och härskarteknikerna

De fem främjar- och härskarteknikerna De fem främjar- och härskarteknikerna 1. Främjarteknik: Synliggörande Se varandra. Se varandras idéer. Alla ska vara med på lika villkor därför att allas närvaro och åsikter spelar roll. 1. Härskarteknik:

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2

En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2 En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2 Zuzana Helinsky BTJ Förlag Innehåll Omslag: Moa Björnson www.moas.nu Författaren och BTJ Förlag/BTJ Sverige AB, Lund 2011 Tryck: Holmbergs 11,

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme.

Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme. Frågor och svar Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme. Påstående: Veolia vill sänka lönerna. Påstående: Veolia tvingar personalen till otrygga deltidsanställningar med

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personal- och löneavdelningen

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personal- och löneavdelningen PRSONALHANDBOK FAGRSTA KOMMUN 005-11-07 1(6) ALKOHOL- DROGPOLICY, FAGRSTA KOMMUN MÅL Målet för Fagersta kommun som arbetsgivare är att ha en alkohol- och drogfri arbetsplats samt en god psykosocial miljö

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK PM Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK Att tänka på vid uppsägning av lokaler...3 Adressaten...3 Objektet...3 Tiden...3 Sättet...3 Innehållet...4 Bevakning...4 Acceptfristen...4 Hänskjuta till hyresnämnden...5

Läs mer

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission SKTFs rapport Slut på rean i kommuner och landsting dags för en jämställdhetskommission Mars 2011 Inledning SKTF fortsätter sitt arbete med att påvisa hur ojämställd den svenska arbetsmarknaden är och

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

Krönika. 1993 på Torshälla Golfklubb

Krönika. 1993 på Torshälla Golfklubb Krönika 1993 på Torshälla Golfklubb 10/7-93 Anette och Magnus spelade Torshällas sambotävling dagen före spelades första Brostedt Cup. Robin var febersjuk. Ingela hade nyss återtagit golfen och ville inte

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer