Kollektivavtal är fortfarande grunden för allt hamnarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kollektivavtal är fortfarande grunden för allt hamnarbete"

Transkript

1

2 Kollektivavtal är fortfarande grunden för allt hamnarbete Facklig tillhörighet och kollektivavtal är en självklarhet för det stora flertalet i Sveriges hamnar. Men så är inte fallet på alla arbetsplatser i landet och framför allt inte om vi riktar blickarna utanför gränserna. \/,i behöver inte gå längre än till Storbritannien för att hitta exempel på motsatsen. FF'ånvaron av kollektivavtal jir äet normala, facket erkänns inte som legitim motpart av arbetsgivarna och de som jobbar i hamnarna är i allmänhet inte fackligt organiserade. (En vanlig definition av "hamnarbetare" är en person som arbetar i en hamn under ett hamnavtal och är medlem i en hamnarbetarfackfören in g, varför dessa personer inte är att betrakta som hamnarbetare.) Den yttersta konsekvensen av detta system, möjliggjort genom en lagstiftning, som ger arbetsgivarna alla rättigheter och de fackliga organisationerna inga, är inte bara avskedandet av Liverpoels b.amnarbetare 1995 ett exempel å, utan i än större omfattning avskedandet av tusentals hamnarbetare 1989, alternativ att de köptes ut ed avgångsvederlag - avgångsllfederlag som fiarbetaren 4 I 9 7 Svenska Hamnarbetarförbundet är ett fristående fackförbund för arbetare inom hamn- och stuverinäringen, samt arbetare med likartade arbetsuppgifter. Förbundet bildades i Örnsköldsvik 1972 och har idag avdelningar 'i' 24 svenska hamnar och dessutom på landoch flyg terminaler. Målsättningen för Svenska Hamnarbetarförbundet år att främja medlemmarnas fackliga, ekonomiska, sociala h kulturella intressen. Detta sker bl a genom att verka för löntagarnas bestämmanderätt i företagen och krav på tionens styrning i sådan riktning att löntagarnas och sa ets intressen tillgodoses på bästa sätt. Vidare ör sociala reformer och solidaritet med arbetarnationellt och internationellt. r ytterligare upplysningar kontakta den lokala avdelning_en på orten el ler förbunds kontoret i Örnsköldsvik, tel Avd 1 i Stockholm, Avd 4 i Göteborg, nansierades av den brittiska staten och inte arbetsgivaren. Allt detta möjliggjordes genom Thatchers borttagande av Dock Labour Scheme, som gav hamnarbetare vissa grundläggande rättigheter vad gäller anställningstrygghet och andra förhållanden på arbetsplatserna. Från tid till annan och inte minst under senare år har värdet av facklig organisering och ko llektivavtal inte bara ifrågasatts utan också getts skulden för tillståndet i vårt land med budgetunderskott och social nedrustning. Under senaste tid har företaget Ferrita i Västerås uppmärksammats då ägaren till detta företag vägrat teckna kollektivavtal med Meta I I och därför vars lats om blockad. De anställda säger sig inte hel ler vilja ha kollektivavtal och det fåtal som varit medlemmar i facket har begärt utträde. Anledningen till att de inte vil l ha kollektivavtal uppges vara att deras villkor är bättre än vad avtalet ger. Det är gott och väl i ett företag som går bra, med en välvil ligt.ställd arbetsgivare, men vad händer en dag er erna inte strömmar.. in som tidigare, då bok slutet visar röda siffror? Vad har då de anställtj att ta till då ägaren vill göra sig åv med folk, sänka lönerna och for mra villkoren for att bättra på r ltatet? Ell er då det möjligen r sig att företagaren inte var den justa, hyggliga kille man trott honom vara? Om vi bat:kar i historien och söker de viktigaste frågor som hamnarbetarna drev då de bildade fackföreningarna vid förra sekelskiftet för att få något sånär drägliga villkor och en mänsklig tillvara hittar vi: - rätten att organisera sig i fackföreningar - att arbetsgivaren erkände dessa fackföreningar som legitim motpart - kollektivavtal - rätten till jobben hamnarna for hamnarbetarfackforeni ngens medlemmar - rättvis fördelning av jobben I Sverige lyckades hamnarbetarna, tillsammans med andra fackligt organiserade arbetare, driva igenom dessa krav och de har sedan varit grundbulten i förhållandet företag/ företagare och anställd arbetare. För de allra flesta har det varit en självklarhet att vi måste hävda oss kollektivt mot arbetsgivarna, annars står vi oss slätt. Det skall medges att våra motparter, vare sig det varit enski Ida stuverier/hamnbolag eller Hamn- och Stuveriförbundet, och i vissa fall andra arbetsgivarförbund, normalt sett inte uttryckt någon önskan om att förhållandena på arbetsplatserna skall regleras på annat sätt än genom ko ll ektivavtal, men tanken finns där, det märks allt emellanåt, och om den praktiska siutationen tillät det finns det många bland våra motparter som inte skulle tveka att avskaffa kollektivavtalen på det sätt som gjorts i Storbritannien oc h Nya Zeeland. Men, säger nu många, Hamnarbetarforb et har ju inget kollektivavtyå några lokala sådana möjligen, men absoluf inget rikstäckande. Detta är riktigt men det finns ett kollektivavtal i botten som reglerar forhållander.ia på våra arbetsplatser; ett ko ll ektivavtal som vi i högsta grad ar med och påverkar till med l em~ nas fördel. Och det betyder f.vamför al It inte att vi inte fini'.ybr; r.('fg'an om kollektivavtal avgörande for vår situation på arbetsplatserna. Glöm inte bort att Hamnarbetarförbundet 1974 och 1980 genomförde långa strejker vars huvudkrav var rätten till egna kollektivavtal. Att vi kan överleva och fungera väl som facklig organisation trots att rätten att teckna kollektivavtal förnekats vårt förbund har visats med eftertryck under förbundets mer än 25-åriga hi storia, men det grundläggande behovet av kollektivavtal har vi aldrig ifrågasatt. Björn A. Borg Redaktion: Victoria Bergmark layout/grafisk formgivning, Björn A Borg fackredaktör, Karl-Axel Sjölund ansvarig utgivare, Mikael Ödesjö chefredaktör, Postadress: Skarpnäcks ajle 6, Skarpnäck. Tel Mobil Fax Prenumeration: 100 kr/år. Utkommer 4ggr/årUpplaga ex. Tryck: Esshå Tryck. Adressändring? När Du ändrar adress skall Du meddela detta till Svenska Hamnarbetarförbundet, Box 406, Örnsköldsvik

3 Svenska rederier hotar lämna landet 95 procent av svensk export går via hamnarna ITF klipper till I en skrivelse till regering och riksdag målar Sveriges Redarefören i ng upp en hotbil d mot svensk sjöfart, vilken kan leda ti ll att svenska rederier ser en utflyttning til l andra länder som enda möj lighet att bibehålla internationell konkurrenskraft. Redareföreningen hävdar att den svenska sjöfartspolitiken och de förslag som utredningen "Näring för framtiden" redov isar inte är til l räckliga, utan föres lår själva en mer långtgående anpassning till de förutsättningar som råder i andra EUoch EES-länder. Här nämns då bättre villkor vad gäller bl a tonnageskatt, kontraktsskrivning, återanskaffningsfonder och konkurrensutjämning. Redareföreningen vill också behålla taxfree-handeln, skapa lagar anpassade så att överenskomna rationaliseringar mellan föreningen och de fack I iga organisationerna kan genomföras, tillsättande av en utredning om lots- och stuveriverksamheterna i Sverige. - Om Sverige vill behålla en egen rederinäring är det dags att göra något snabbt, säger Christer Ohlsson, vd i Walleniusrederierna och ordförande för Sveriges Redareförening 2 Ledaren 3-5 Lossat Detta framgår av färskt statistik från Sjöfartens analys institut. Fartyg från nästan 70 stater trafi kerar Sveriges hamnar. Fördelat på kuststräcka är godsmängden i procent: - västkusten - sydkusten - östersjökusten - norrlandskusten 51 procent 11 procent 20 procent 18 procent. De svenska fartygens del av godsvolymen fördelar sig på: - oljor 20, 1 procent - skog 20,5 procent - mineral 11,3 procent - malm 20 procent - styckegods och maskiner 32 procent Den svenska andelen av sjöfartstrafiken har minskat och utgör numera bara 21 procent av totalen. Emellertid svarar den svenskflaggade flottan för störst antal gods i tusentals ton räknat: - Sverige - Norge - Finland - Tyskland - Ryssland - Danmark 6-8 I huvet på en direktör 9 Lossat Hamn reportage Liverpool special Profilen ton ton ton ton ton ton Att IT F är en global federation för transportfackföreningar känner nog de flesta till. Nästan li ka många känner till att ITF med viss framgång samordnar transportfackens kamp mot bekvämlighetsflaggade fartyg. Men det är nog inte många som vet att ITF även anser sig stötta världens hamnarbetare i kampen mot avregleringen av hamnarna. ITF har bara inte riktigt bestämt sig för när det skall ske. I land efter land avskedas de anstäl Ida hamnarbetarna och ersätts med tillfälliga daglönare. ITF var ganska snabba att gå ut med ett erbjudande om hjälp till Amsterdams hamnarbetare när de var på väg att avskedas. Nu, äntligen skulle världen få se vad ITF stod för! Idag är Amsterdams hamnarbetare uppsagda och Rotterdams hamnarbetare står på tur. Det är svårt att hävda annat än att dessa hamnarbetare har förlorat rätten ti 11 sina jobb. Vad bestod då ITFs stöd till Amsterdam i? Jo, i dagarna har ITF släppt nyheten om vad de ägnade sig åt under konflikten i Amsterdam. I bokstäver som är så stora att man får bläddra i flera sidor på internet för att läsa rubriken kungör nu ITF att de nu kan lansera en ny ITF-logotyp! Amsterdams hamnarbetare har inte ITF offrat en sekund på sen sitt stolta erbjudande om hjälp. Anders Forsström

4 Världens åttonde underverk 8 Henrik Johansson Göteborg Den benämningen skulle jag vilja tillägna alla kämpande arbetare, och då i synnerhet Liverpools hamnarbetare, som slåss for sin värdighet och rätten till sitt arbete. Men först en liten historielektion om världens övriga sju underverk. De mest berömda sevärdheterna enligt antiken och av vilka de flesta inte finns att beskåda längre: Egyptens pyramider, Babylons murar, Semiramis hängande trädgårdar, Fidias Zeusstaty, Artemistemplet i Efesos, Mausoleet i Kalikarnassos, Kolossen på Rhodos och Fyrtornet Faros vid Alexandria. Seså seså, lugna er nu. Ni behöver inte lära er den här läxan utantill. Den antika historien är inte så viktig i det här sammanhanget, jämfört med den som håller på att skrivas av hamnarbetarna i Li verpoo l. Och som alltid i historien så finns det mörka kapitel, kapitel som i det här fallet skrivs av ITF själ vt genom si tt förräderi gentemot de egna medlemmarna i England. Vad måste då lärdomen av läxan, i den här ännu oavslutade historien, så här långt bli? Som jag ser det både for oss, men speciellt for de ITF-anslutna arbetarna, måste det vara att det inte går att lita på fackpampar vare sig nationellt eller internationellt. Därför är det också nödvändigt att skrota det gamla och bygga upp nya demokrati ska fackföreningar innan arbetarna kan ta fajt for sina rättigheter mot kapitalet. Gör vi inte detta är alternativet att vi alltid kommer att bli förrådda förr eller senare, det är lika säkert som amen i kyrkan. Ta1 hamn efter hamn Ni har vä l hört ITF-ledningens motiv till att inte stötta hamnarbetarna som också är medlemmar i ITF. (Vad skall man då ha den organisationen till???) Jo, så här säger dom i alla fall: "Vi kan inte stödja en olaglig strejk får då riskerar ITF att dömas till stora skadestånd." Slut citat. Skall stuverikapitalet kunna plocka hamn efter hamn i land efter land och ersätta fast anställda hamnarbetare med "billiga" oorganiserade arbetare utan anställningstrygghet, utan att vi reagerar internationellt,när det enda vi behöver göra är att vara eniga?! Tyvärr finns det hamnar i Europa som ännu inte har fattat detta. De kanske vaknar upp när det drabbar dem själva. Hoppas bara inte att det är för sent då. Tillbaka till Li verpools hamnarbetare och det faktum att de faktiskt blev avskedade och alltså inte har någon att strejka emot eller något att strejka for. Vad de däremot gör är att använda sig av rätten att protestera och demonstrera for att få tillbaka sina arbeten. I EU s slutna 1 um Om man så till sist skulle våga sig på en titt in i den ännu oskrivna framtida historien, den håller ju i alla fall på att ta form. Vad jag då närmast tänker på är hur den kommande nya arbetsrättslagstiftningen ska se ut. Och jag tror att i de slutna rummen hos EU-byråkraterna, och då med benägen hjälp avs k arbetarrepresentanter, är inte frågan hur lagstiftningen ska se ut utan hur de ska kunna presentera och genomföra dessa lagar utan att starta massprotester och storstrejker in om EU. Jag negativ?! Nädå, men kanske realist. För jag litar inte sekund på dessa personer. Nåväl, de som leve r får se. Det är ju trots allt bättre som hamnarbetarna i Li ve rpool gör; att vara arbetslösa och kämpa, än att bara vara arbetslösa och inget göra, om jag nu får uttryc ka mig så enkelt. Här i Göteborg anordnades, i stiltjet mellan sommar och höst, en demonstration med dom arbetslösa mot arbetslösheten och där vår avdelning stod bakom uppropet. Jag gick själv dit till utsatt tid for avm arschen, men stannade ett tiotal meter därifrån. Där var förvisso en folksamling, men det liknade långt ifrån en massiv uppslutning for en sådan här viktig sak. Jag hade ju inbillat mig att flera tusen skulle ställa upp. Det var en grym besvikelse att se så jag tog mig en fika istället och och åkte hem över bron igen. Läste i tidningen dagen efter att demonstrationen hade samlat 250 själar och då frågade jag mig om detta berodde på att det är så bekvämt att vara arbetslös eller om man gett upp totalt. Får jag så avsluta med en önskan om en GOD JUL till Liverpool och ett Dra Åt Hel vete till ITF.

5 Julklappstips DV"'lllE"Tf.R ~ 1)6:r ftllll'is MASSOR ~T oöaa. St..ÅPP IN E.TT JE.Mol/AS V'11'fNE. OC.~ G.EC 16f.N. OJ,Vll.O iooelll lt!mllf.r 1 llå6'.ja{, 11~% NO(I T~KA FÖR Mt&... KD~l'I~ AL.l'.Jl~.l<:r PA F~ÅGoA.. F'ÖR.S1" SKA VI HA &I REJÄ\.. ""'Ofo1~H~ AV I(()"' C.ll,.1 e:r I IJl CAEA AR31.5::.:.._~ (/. 0 SPE.LA OIMA, (;AMLA Sl'IOOOA~ Sl(NO~ Ol.H SÖ.,_ lil.f'te~ OOL.OA 6oOSICAP! 6Al(t.ÄlllbfS fl..l.er,. l/a~~~ r,..-r~ 6iJ ~t..as.stl(~r. - ut p~ T ~~~;;!:~T ~ ~ En av landets roligaste och mest träffsäkra skämttecknare är Jan Berglin. Hans tidskommenterande seriestripar har en förmåga att träffa djupt in i folksjälen och i lustmordsanda avslöja vår tids samhälleliga fenomen. Nu föreligger ett nytt berglinskt seriealster, en sammanställning av stripar publicerade här och var bl a i Svenska Dagbladet och Metallarbetaren. "Mitt i Currykrysset" utges av Federativs Förlag och kan beställas därifrån med adress Box 6507, Stockholm. 25-årsjubileum i Piteå..c Avdelning 132 i Piteå firade 25-årsjubileum 7 november med middag, uppträdan- ~ c de och tal av inbjuden gäst. Den inbjudna gästen var övertecknad som därför 8 kan rapportera om en synnerligen lyckad tillställning. ~ _J "Alla var där" brukar man säga om bättre til lstäl lni ngar och detta var nästan bok- '+ =i stavligen sant denna gång. Mycket få av avdelningens med lemmar saknades och..c u de som av olika skäl ej de ltog har all anledning att ångra sig. o > Restaurang hade arrenderats för detta celebra tillfälle där en god måltid avnjöts. ~ Avdelningens ordförande Henning Dahlberg inledde med att bl a säga att anled -,~ \.._ ningen till att man valt att fira 25-årsjubileum, trots att den lokala fackföreningen g \.._ är betydligt äldre - ja, i själ va verket den äldsta fackliga organisationen i Piteå -, ds var att man inte vill räkna den tid då man tillhörde Transport. 0 m Undertecknad fi ck därefter tillfälle att söka reda ut alla turer som ledde fram ti ll -o Q) bildandet av Svenska Hamnarbetarförbundet 1972 då de norrländska hamnarbe- E..::.::: tarna sparkades ur det förbund, Transport, som bildats av just hamnarbetare 0 ~ Diskussionen förde vidare till en genomgång var vi står, vi lka yrkesgrupper vi kan och bör organisera och hur vi bäst värnar våra intressen. Denna mer allvarsamma del i programmet avlösets av underhållning som får en sörlänning att för- OJ \.._ stå varför flera av de bästa ståuppkomikerna kommer från just dessa trakter. En d5 lyckad jubileums- och festtillställning avslutades så småningom med besök på or- tens övriga nöjesetabl issemang. 0.. (f) E (lj (f) E :O m

6 I HUV'ET PÅ EN c 0 Cederholm tror på fler jobb men vill sänka övertidsersättningen Högst upp i SAF-huset på Blasieholmen i Stockholm har Sveriges Hamn- och Stuveriförbund sitt kansli. Sedan ett år tillbaka är Bertil Cederholm vd för SHSF. Han efterträdde då Claes Mangnäs. Cederholm kom från Malmö Hamn där han var vd i 20 år. Para I lel It med uppdraget där har han suttit i förbundsstyrelsen och varit en av de mest aktiva i de olika kommitter och delegationer som Hamn- och Stuveriförbundet haft. - Jag kände mig färdig med jobbet i Malmö. Det fanns ingen utmaning kvar, vare sig för bolaget eller för mig personligen. Snarare blev jag beklämd av att se hur landets tredje största stad avrustades vad gäller industri och affärsklimat. Så när jag fick erbjudandet att efterträda Mangnäs tvekade jag inte, berättar Bertil Cederholm, som dock valt att bo kvar i sydsverige. Numera veckopendlar han hem till Båstad. I den miljö Cederholm nu verkar, SAFs maktimperium intill Grand Hotell, uppfyller han gott och väl sinnebilden av en arbetsgivardirektör. Han är auktoritär, han har fallskärm, han spelar golf, han tyc ker att arbetsrättslagstiftningen bör luckras upp osv, men det här ger inte en helt sann bild av hur han är, påstår han själv. Auktoritär humanist? - Jag är uppfostrad auktoritärt, både hemma av pappa, som va r sjökapten, och sedermera på sjön själv. Men jag har också lärt mig av trial and error att man till exempel inte pekar med hela handen när som helst och hur som helst. Jag är mjukare som chef idag. Jag håller inte heller med SAF i allt vad de sprider för budskap, och framför al It inte på det sättet det görs. Och inte är jag mörkblå i hjärtat heller, närmare liberal. Får jag säga humanist? Bertil Cederholm har av, framför allt anställda hamnarbetare i Malmö, beskyllts för att vara en maktfullkomlig brukspatrontyp, något som han tog illa vid sig av att kallas. - Jag försöker vara rak och ärlig men samtidigt öppen för att ompröva de ställningstaganden jag har gjort. Att man sedan har olika åsikter i sak, det tar jag som den naturligaste utgångspunkt. Vi kan ta vårt avtalssystem här i landet, det bygger ju på att man ska skapa så starka förhandlings- parter som möjligt och sedan fö reträda sin grupps intressen på bästa sätt. Därmed inte sagt att jag inte vill att hamnarbetarna ska ll ha det drägligt och tjäna bra, påpekar han. Värvades till Malmö Bertil, som växte upp i Långedrag utanför Göteborg, visste tidi gt vad han vi lle bli. Pappa var ju sjökapten, och alla andra morbröder och farbröder var också på sjön. Så, tidigt mönstrade han på en Johnson-båt och gick några år på Sydame-rika, Karibien och Nordamerika. När han fick barn och då mönstrade av hade han hunnit avancera ti 11 överstyrman. - Men det var ju inget liv för en familjefar att ständigt vara borta hemifrån, intygar han, så via några år som arbetsledare i Göteborgs hamn och vidareutbildning värvades han 1977 till Malmö för att försöka få någon rätsida på ett hamnbolag med stadigt sjunkande aktivitet. - Det var tufft, men jag tycker att vi lyckades bra. Vi såg till att utnyttja våra terminalresurser, lagringsmöjligheter och lockade till oss olika färjelinjer, påpekar han, men menar också att det var rätt att ta t t

7 klivet upp budet kom. förbundstoppen när transportkedjan, menar SHSF-vd:n. Att det finns två motparter, Sven Bredare utbildning ska Hamnarbetarförbundet och Något som I igger honom extra Svenska Transportarbetarförbundet, varmt om hjärtat härvidlag är den tycker Cederholm mest ver.kar vara planerade nya Hamn- och Stuveriskolan. till nackdel för dem själva. En utbildning för hamnar - Jag begriper ärligt talat inte att betare på fyra månader avsedd för man i denna arbetarrörelse, som nyanställd personal. upprepar sina litanior om solidaritet - Vi har ju idag hög medelålder på och enighet, här har två för våra hamnarbetare. Ganska snart bund som slåss som hund och katt kommer vi att få en rekryteringsboom. om medlemmarna. Vad är det för Och med tanke på de avan solidaritet? Om inte annat borde cerade uppgifter som yrket idag innebär de väl förstå att de skulle vara nog måste vi kunna utbilda vår så mycket starkare om de jobbade personal, säger han. tillsammans. På schemat i den nya utbildningen Enighet är väl vitsen finns bl a IT/data, språk, logistik, - Men jag vi 11 betona att, trots att ekonomi och arbetsmiljö vi d sidan Hamnarbetarförbundet inte får teckna av fordonsutbi ldning, stuvning, farligt kollektivavta l, så behandlar vi gods etc. Meningen är att utbildningen dem med samma respkt och tillmä skall fördelas över en ter dem samma rättigheter i övrigt, längre period och kunna köras på som Transportarbetarförbundet. plats där behovet finns. Under Det framstår dock för mig som o 1998 räknar man med att de första begripligt att de orkar fortsätta sin kursveckorna skal l komma igång. verksamhet när de vet att de aldrig Avtalen för generösa kommer att få teckna kollketivavtal, Den centrala uppgiften för SHSF för det måste väl ändå va ra det är förhandlingsverksamheten, något som är vitsen med förbundet. som Bertil Cederholm har god Att det faktiskt förhåller sig så, i till erfarenhet av. och med, de flesta hamnarna att - Från vår sida, arbetsgivarens, ser det är Hamnarbetarförbundet som jag idag som det viktigaste att vi förhandlar fram avtalen, och att en kan lyckas komma fram till rimligare representant för Transport sedan avtalsnivåer när det gäller över bara signerar avtalet för att få det tidsersättningen. Med tanke på giltigt, är inte något som stör Berti I framtiden, och de allt mer pressade Cederholm. Han tycker bara att det tidsmarginalerna för hantering är lite märkligt. och liggetider för båtarna, måste vi - Och jag har ingen förståelse för komma till en vettig lösning. Jag påståendena om att Transport vil l dock understryka att jag inte är sämre skulle tillvarata hamnarbetarnas den som förespråkar att vi ska köra intressen än Hamnarbetar ut hamnarbetarna en timme mitt i förbundet. Så länge gamle stuvaren Hans Wahlström är ordförande fj natten eller att de ska tjäna dåligt, tvärtom. Men de avtal vi har idag behöver vi inte orora oss för det. är för generösa, anser han, och av Han tar ju i regel hand om hamnförhand slöjar att han numera ändrat ås ikt lingarna personligen. Och vad gäl ler lokala överenskommelser. jag bävar faktiskt inför vem som ska komma efter honom. Blir det - Jag in ser idag att med tanke på inte en hamnkunnig person så är de skilda förutsättningar som råder det till allas nackdel. mellan hamnarna vore det bättre Okränkbar föreningsrätt med utökade möjligheter att sluta Bertil Cederholms förhållande till lokala avtal i större omfattning. Hamnarbetarförbundet har också EU banar väg för hamnnäringen Idag basar han för ca anstäl l da i 50 hamnbolag i la~~t. I REKTOR En bransch som omsätter drygt 3 miljarder kronor fördelade på 100 miljoner ton gods. En bransch som Bertil Cederholm tror går en ljus framtid till mötes. - Det mesta pekar faktiskt på det, hävdar han. Och en särskild anledning till det är vårt medlemskap i EU. Det finns mycket större intresse och vi lja att främja sjöfarten, och därmed hamnnäringen, hos våra EU-kompanjoner, än hos de svenska myndigheterna. Detta kommer att märkas när EUs transportpolitiska program klarnar vartefter. Vi har representation i den innersta kretsen inom EU där dessa planer dras upp och rapporterna därifrån vittnar om att sjöfarten kommer att öka betydligt inom en överskådlig framtid, slår han fast. Han förväntar sig också att det transportstöd som felaktigt fått ti 11 följd att det är mer lönsamt att köra timmer på landsväg över halva Sverige istället för till närmaste hamn kommer att förändras till det senares fördel redan nästa år. Måste ta nya uppdrag - Jag tror vidare att, även om det är livsfarligt att säga så, vi inom den tekniska hanteringen i hamnarbetet har nått en nivå där vi inte kan rationalisera värst mycket mer. Istället är det på den admin istrativa sidan, med en förbättrad tidsplanering av transport och hantering, som vi kan effektivisera jobbet. -Sedan är det ju inget tvive l om att vi måste utöka utbudet av tjänster hos hamnbolagen. Hamnarbetarna måste vidareutbildas, ta sig in på tjänstemännens revir så att vi kan ta till oss uppgifter åt båda hållen i

8 genomgått, om inte en metamorfos, så åtminstone en klar föränd ring. Från Malmö Hamn, där Hamnarbetarforbu ndet inte är i majoritet, till en central pos ition där Hamnarbetarforbundet organ iserar merparten av landets hamnarbetare, har hans förhållningssättet blivit annorlunda, tycker han. - För det första är ju foreningsrätten okränkbar, allt an nat är otänkbart. För det andra finns det mycken kunskap och drivkraft att ta hänsyn till, vad gäl ler såväl fackli g verksamhet som utvecklingen av arbetsuppgifterna i jobbet. Vad jag däremot förespråkar på ett mer generellt plan är en ökad individual isering av anstäl lningsförhållandena, där jag ser den kollektivistiska iden som trög och hämmande for foretagsutveck- 1 ingen. Här håller jag med SAF om att arbetsrättslagstiftn ingen bör mil - dras t ill förmån for arbetsgivarnas intressen. Det skulle också bidra ti ll att minska arbetslösheten, något som ju re geringen inte lyc kats nämn- värt bra med trots generösa löften. Dags att sänka handicapet Bertil Cederholm tillhör dem so m har tänkt sig kunna njuta av pensionstiden. Därmed räknar han med att pensionera sig innan 65 år fyl lda. Idag är han 57 år, så kanske har han fyra fem år till i SAF-huset, innan pensionsforsäkri ngar, fal 1- skärm och andra besparingar löses ut. - Jag vet att jag är priviligierad ekonomiskt, och att det är lätt for att mig att förespråka tidig pensionering. Men jag tycker också att Hamnarbetarförbu n dets argumentation for en sänkt pensionsålder är sympatisk. Det är väl ändå inte meningen att en människa ska slita ut sig i jobbet for att sedan inte få någon t id for att njuta av livet. Och så är det ju tyvärr ofta med hamnarbetarna, de hål ler inte till 65 år. Dessutom skapar det fler arbetstillfällen, och det är ju också ett gott syfte i förslaget. Vad båstadslokal iserade Cederholm kommer att l göra större delen av sin pen sio närstid råder det ingen tve kan om, ordförande som han är i en av landets största golfklubbar. - Då får jag väl försöka sänka handicapet igen, for med det här jobbet har jag knappast hunnit spela någon go lf al Is, konstaterar han. Men man behöver nog inte tyc ka synd om Bertil Cederholm för det. Mikael Ödesjö

9 (8 Z:: L 0 S S A r) Japanska hamnarbetare tar strid mot avregleringar Det nationella japanska hamnarbetarförbundet, Zenkoku Kowan, vidtog en 24-timmarstrejk 21 november. Man gjorde det i protest mot en överenskommelse som amerikanska myndigheter tvingat på Japan. Bland annat genom att ta ut oerhört höga straffavgifter på japanska fartyg i amerikanska hamnar. Överenkommelsen mellan USA och Japan innebär att den tidigare ordning som medförde att alla rederier måste anmäla sin ankomst till japansk hamn for att tilldelas kajplats och arbetsstyrka (bestående av registrerade hamnarbetare) bryts upp och de kan istället direkt angöra en privat terminal. Syftet med detta är naturligtvis att kunna använda sig av arbetare som inte har kollektivavtal och som får betyd I igt sämre betalt. Japanska regeringen har visserligen sagt att ingen förändring kommer att genomföras utan att fackföreningarna godkänner det och att man inte avser att ingripa i relationen mellan fack och arbetsgivare, men enligt Akinobu ltoh, andre sekreterare i fackförbundet, litar man ej på detta och därför genomfördes strejken 21 november med hamnarbetare. Sri Lanka-hamnarbetare tar kamp för sina jobb I Colombo, Sri Lanka tvingas hamnarbetarna ta strid for jobben i hamnen då myndigheterna accepterar att engelska P&O Ports tar över Queen Eli sabeth-terminalen. Hamnarbetarnas fackliga organisation har kraftfullt protesterat mot detta med följd att fackliga aktivister förföljts - fyra man har fått sparken och andra förflyttats till andra hamnar. 26 november strejkade därför hamnarbetarna i Colombo i protest mot privatiseringen i hamnen och mot förföljelsen av fackliga aktivister. Mexiko privatiserar transportnäringarna Den mexikanska regeringen har beslutat att privatisera stora delar av landets infrastruktur. Detta påverkar i högsta grad transportnäringen och förutom landets 35 största flygplatser kommer också hamnmyndigheten i större hamnar att läggas ut på privat entreprenad. Dansk-svenskt möte i Helsingborg Under en längre tid har det diskuterats om ett utökat och mer regelbundet samarbete mellan danska och svenska hamnarbetare. Ett framgångsrikt steg i den riktningen togs vid ett möte i Helsingborg november, där fackligt förtroendevalda från Århus, Köpenhamn, Malmö, Helsingborg, Halmstad och Göteborg träffades for att diskutera gemensamma frågor som hur vi säkerställer våra jobb i hamnarna och stödet ti 11 Liverpool. Vid detta möte deltog representanter från såväl Hamn som Transport vilket är mycket glädjande då ett gemensamt agerande är nödvändigt for att klara ut de tuffa uppgifter som står framför oss, främst vad gäl ler vår rätt till jobben i hamnarna. Björn A. Borg c 0 <fj <fj >.$ <fj :::J (.!) w Q_... SÅ GÖRAN fel<)son Rt5ER ~l/mf:aa I (.()NT,<\INER~ BttL16T, SK01TS41<.ERT Ottt RYML16T' 8

10 ove

11 Fotograf Patrick Degerman stuvarnas service i Ske I lefteå \.. - Solen är blyg så här års. Hon tittar upp vid elva och är borta vid två. Visst är det hårt, men man vänjer sig... Nypensionerade hamnarbetaren Henry Pettersson styr sin Toyota ut mot Skelleftehamn. Det är där han arbetat de senaste 33 åren av sitt liv. - Jo, fast jag lossade faktiskt min första båt redan 1949, tillsammans med farsan. Det var ju så man kom in i hamnen. Då var vi hundratals stuvare som jobbade med kroppen som insats, men farsan han lyfte ju lite åt mig också, så att jag inte skulle fara så illa genast, berättar han. Henry talar lugnt och eftertänksamt på sitt mjuka Skelleftemål, men han kan, och det vet de som ham- ~ nat i förhandlingar med honom, vara både tuff och envis. Som avdel ni ngsordförande i Hamnarbetarförbundet har han haft användning av båda egenskaperna. - Det håller ju inte att bara vara tuff och skrämmas när man förhandlar, man måste kunna argumentera i sak, ge och ta. Samtidigt som han pratar dyker en gigantisk lyftkran upp framför Rönnskärsverkens industri-siluett. Vi närmar oss hamnen. - Det är stålmormor det där, ler Henry och nickar åt lyftkranen. Ett riktigt monster är hon, tar 40 ton, men det är inte ofta vi använder'na. Hon var en fel satsning. Man t ro d- de att det skulle bli mycket mer containerhantering än det har blivit. Det är kallt och klart och vattnet i Ske llefteälven vattrar sig och liksom ryser i snålblåsten. Uppe i stuvarnas fikarum är det varmt och tyst. Här sitter fyra hamnarbetare, Stefan Lindqvist, Niklas Lindberg, Torbjörn Marklund och Sven- Erik Lundkvist, vid var sitt bord med kaffetermosen framme. En femte är Sören Rosen, han som tagit över ordförandeskapet i avdelningen efter Henry. - Numera är vi sju man anställda i stuveriet, plus fyra som går på vissti dsanställning fram ti ll årsskiftet. Förhoppningsvis får de fast anstäl lning, för det behövs om vi ska kunna hålla en vettig servicenivå för kunderna, slår Sören fast. Månadslön och uppsägning Skelleftehamnen ingår i Bottenvikens St uveri. Det var i det här bo laget som månadslön infördes 1996, efter mycket diskussioner och påtryckningar mot arbetsledningen. Hamnarbetarna blev nöjda, månadslönen har skapat större trygghet oc h glädje i arb etet, men det förde också med sig att hamnbolaget sade upp ett par man i Skel lefteå. - Det var ju mindre bra, men en av dessa ingår nu i den här visstidsstyrkan så vi har goda förhoppningar om att de ska återfå sina fasta jobb, menar Sören, som ser det som sin kanske viktigaste uppgift som ordförande att stabi li sera och försöka förmå arbetsg ivare och kunder att utöka an talet arbetstillfällen. Arbetet i Skelleftehamnen fördelar sig på tre kajer, förutom den ordinarie kajen där kommunen äger kranar och kranförare, utförs jobbet i Kåge, tre mil norr om Skellefteå och ute på Boliden Mineral - Rönnskärsve rken, en under åtminstone 70-talet mycket omd iskuterad anläggning som påstods smutsa ner miljön oacceptabelt mycket. Diarre och huvudvärk - Det har väl blivit bättre, men man undrar ju fortfarande ibland om det är nyttigt att stå där bland osorterat metall skrot från Ryssland, krossade datachips, ko l, sl igor och aska osv. Vi är ju skyldiga att bära mask, men det är inte alltid så lätt att arbeta i den. Stefan, Henry och de andra svävar ut i hemska minnen kring olika båtar från USA, Chile, Spanien m fl och laster som orsakade d iarreer, andtäppa, huvudvärk osv. - Så sen t som i fjol kom det PCB från USA och det är klart att man är orol ig över hur ens kropp skal l reagera, muttrar Sören. Det mesta har dock bli vi t avsevärt säkrare att hantera, och lasterna är oftast boxade. Arsenik som var

12 vanligt förr har he lt försvunnit. Och Rönnskärsverken är vä l heller inget som man helt ifrågasätter eftersom den är så viktig för hela bygden. - Kommunen har nyligen byggt ut kajen här utanför för 48 miljoner kronor. Och Bol iden räknar med att fördubbla kopparproduktionen inom några år, det ökar bulklasterna rejält och innebär mer jobb för oss, och det är ju bra det, slår Henry fast, som också noterar att en nyanläggd roro-kaj ligger färdig att tas i bruk. Man hjälps åt Kåge, där ett sågverk ligger, lastas ett 15-tal båtar om året, med trävaror och konstgödsel. Dessutom får stuvarkol lektivet varje dag order på telefonsvararen om de behöver fara till Piteå eller Luleå och hugga in. Det är så det fungerar i Bottenvikens stuveri, man hjälps åt. - Det blir åtminstone en resa ti ll Piteå i veckan, och visst får man gå upp okristligt tidigt, men så farligt är det väl inte, konstaterar Sören. Även om det inte är uttalat så fun gerar Henry som ett slags mentor åt betydligt yngre nye ordföranden. Henry kan historien och känner de äldsta gubbarna sedan långt tillbaka. Sören har jobbat sedan 1985 och har många år kvar. - Idag är det sågade trävaror som dominerar vår hantering här. Med fortsatt utbyggnad av terminaler och magasin, samt ett mer rättvist transportstöd, tror jag att det här kan öka ytterligare. Vi har idag inga fasta avtal med kunder utan får konkurrera kontinuerligt om att få dem att köra hit. Ett bra sätt som vi prövar just nu är att hålla terminalerna öppna t ill nio på kvällen. Det har fått åkarna att jubla och vår största konkurrent, Holmsund, att genast göra sammalunda, berättar Sören. Den enda fasta linje man har i Skel lefteå är Ahlmarkslinjen, som angör en gång i veckan. Den är viktig för hamnen och innebär att man har tagit andelar från Ådalen och Holmsund. Förr innan långtradartrafiken tog över merparten av transporterna trafikerades hamnen av kustfraktbåtarna, dåtidens långtradare som gick med socker, salt, mjöl, cement mm. Kvaliteten certifieras Hela Bottenvikens Stuveri håller nu på att kvalitetcertifieras enligt ISO Ett gigantiskt arbete, som skall vara helt genomfört nästa höst. Björn Hägglund, platschef i Skel lefteå, tycker att det här är bra.

13 0

14 - Det handlar mycket om att alla ska ta sitt personliga ansvar utifrån den målsättning och de rutiner vi har fastlagt i bolaget. Att vi strävar åt samma håll alltså. Björn Hägg lund ser också en framtida kompetensbreddning som nödvändig. Efter ganska rejäla investeringar på maskinsidan är det viktigt att personalen kan de olika arbetsmomenten för att upprätthålla service och effektivitet. Av skelleftestuvarna hanteras år- 1 igen ton sågade trävaror och ton gods för Rönnskärsverken. Hela Bottenvikens Stuveri omsätter ca 110 miljoner kronor varav ca 10 procent kommer från Skellefteå. Det finns dock förhoppningar om att Skellefteås andel kommer att öka, dels på grund av den planerade kopparproduktionen på Rönnskärsverken, dels på Ske I leftekrafts satsning på pellets som redan nu börjat skeppas ut i stora volymer och dels att i nvesteri ngsvi ljan sedan nye bolagschefen Anders Ökvist kom, har visat sig god. Dårarnas paradis När det gäller bolagets utveckling är tongångarna även bland stuvarna positiv, men när situationen i Sverige kommer på tal är skepsicismen påtaglig. Henry Pettersson är den som verkar mest upprörd. - Jag har en fru som arbetat 30 år inom åldringsvården. Det hon berättar gör mig förbannad. Det dras ner och ner och ner, och makthavarna verkar tro att det går att driva sjukvård på samma sätt som industri. Man snackar om kompetensutveckling inom ett område där det väldigt mycket handlar om att hjälpa en människa till toaletten, mata, ta ut på promenad, vårda och sköta om - det är fo lk som behövs. Bind fast en politiker, en från näringslivet och en EU-kommissionär i varsin säng i tre månader, så kanske de lär sig förstå! dundrar han. Henry höjer rösten ytterligare när han kommer in på EU. - Vafan, storleken på jordgubbar, vinkeln på bananer, månadslöner som årslöner till politiker... Jag menar det enda man åstadkommer i Bryssel är ju ett administrativt kaos - ett dårarnas paradis! Mer sunt förnuft Henry, Sören och de andra diskuterar vidare hur männ iskan i ti llvaron har devalverats t il l förmån för abstrakta begrepp som marknad och konkurrensutsatt verksamhet. Hur regeringen pressats till alltför snabba beslut av en av näringslivet förledd opinion. Beslut som sedan måste rivas upp eftersom man inte hade överblick av situationen i första läget. - Alltså, i regel är det gräsrötterna som förstår sammanhangen först, snabbare än politiker, och även marknadsmog u lerna. Den högsta formen av intelligens är sunt förnuft, att bevara denna handlar om att vä lja att se realiteterna istället för att förblindas av maktbegär och materiellt överdåd, sammanfattar Henry. Han hävdar att det sunda förnuftet frodas i Hamnarbetarförbundet. Och Sören fyl I er i med att frånvaron av kontokort samt full frihet att styra själv i varje lokalavdelning är goda förutsättningar för en sund verksam het. 0 - Att vi är duktiga, har gott rykte, är snabba och samarbetar bra, det vet vi, slår han fast. B i I d e r Mikael Ödesjö På väg till fikat 2 Henry Pettersson 3 Stefan Lindqvist 4 Sören Rosen 5 Robert Edgarsson 6 Sågade trävaror lastas 7 Tom Nyström 8 Per-Ola Lundqvist

15 Ingen tar emot Neptun Jade Vägrade hantera båten När Neptun Jade anlände till Oakland 28 september blockerades den hamndel där fartyget skulle lossas av aktivister tillhörande Sol idaritetskommitten för Liverpools hamnarbetare. Bland dessa akti vister fanns hamnarbetare som den sedan tidigare välkände Jacl t. Heyman. De hamnarbetarna, alla tillhörande Interna ~ tional Longshore and Warehouse Union (ILWU), som tillsatts för att hantera Neptun Jade vägrade att bryta denna blockad eftersom - 1. den var en solidaritetsaktion för kollegorna i Liverpool och 2. d t ku de i nebära risk för deras hälsa och säkerhet. Obligatorisk medling innebar att det fö rsta Sk~let förkastades men att det andra godkändes varför inget arbete blev utfört. Detta upprepades under sammanlagt fyra skift, bl a lades fartyget på redden under ett dygn för att åter tas in till kaj. Onsdagen 1 oktober avseg lade Neptun Jade utan att hamnarbetarna rört en enda av de 160 containrar som sku ll e ha lossats. Kurs sattes mot Vancouver i Kanada, vilket innebar att man beslutat att ej angöra Seattle och Portland, \f vilka hamnar också fanns inlagda på den ordinarie rutten. Väl i Vancouver möttes fartyget ånyo av blockadvakter och hamnarbetarna, också här ILWU-medlemmar, vägrade att befatta sig med fartyget. Rederiets tålamod var nu på bristningsgränsen och man beslöt att utelämna Hono lu lu för att gå direkt till Japan. Neptun Jade - ett fartyg tillhörande Neptune Oriental Lines - lastade i september månad containrar i ett antal europeiska hamnar för Hapag Lloyds räkning. I den engelska hamnen Thamesport, där arbetsg ivaren i Liverpools hamn Mersey Docks & Harbour Co har vi tala ekonomiska intressen, lastades sju containrar med destination Oakland, Kalifornien, USA. Hapag Ll oyd i sin tur har ett samarbete med Atlantic Container Line (ACL), som bl a innebär att ACL-fartyg fraktar Hapag- Ll oyd containrar till och från Liverpool. Fullföljde blockaden I Japan fick hamnarbetarnas fackliga organ isationer kunskap om vad som hänt på den amerikanska västkusten och beslöt att fullfölja den blockad som inletts där. När fartyget kom till Yokohama lämnades därför de 7 containrar ombord som lastats i Thamesport och samma sak hände i Kobe. Rederiet drabbades nu av desperation - fartyget gick till Kaohsiung på Taiwan, där man äntligen blev av med lasten, och därefter till Hang Kong för att säljas! I Kalifornjen har aktionerna fått rättsligt efterspel då arnetsgivarna där stämt de ledande i blockaden på stor,a skadestånd för uppkommen ekonom isk förlust. Jack Heyman, Robert lrminger (utnämnd till "blockadc~i") och de andra som stämts bestrider all a anklagelser och menar istället att de förnekas sin grundlagdsenliga t:ätt att fritt tal a och uttrycka sin åsikt (det sk första tillä,trnet USAs grundlag). Inga trygga zoner Liverpoothamnarbetarnas ordförande Jim Notan skriver i ett stöduttalande till ILWU och stödkommitten för Uverpools hamnarbetare i Kalifornien: "Vår kamp hade sin örjan i vår solidaritet med de unga hamnarbetate i Torside som sparkats och nu är vi en del av en världsomspännande rörelse mot avregleringar och ti llfälliga anställningar i hamnarna. Utan denna rörelse kommer vi inte att överleva och detta gäller alla hamnarbetare över hela världen - det finns inga trygga zoner för oss. Därför känner vi sådan stolthet då andra ställer upp för samma fackliga principer som de vi kämpar för: rätten att ta kamp för vår situati on på arbetsplatsen och rätten att vidta solidaritetsaktioner då hamnarbetare attackeras även om dessa aktioner sker halvvägs runt jorden." Björn A. Borg Visa din solidaritet med Liverpools hamnarbetare Köp tröjan som fotbol lsstjärnorna i Liverpool FC Robbie Fowler och Steve G Macmanaman och rockgruppen Oasis spelade i.det är ett bra sätt att visa sin solidaritet för de sparkade hamnarbetarna i Liverpool. Tröjan finns att köpa hos Stockholms Hamnarbetarfackförening (tel ). Svenska Hamnarbetarförbundet står för hela produktionskostnaden och intäkterna från försäljningen går oavkortat till hamnarbetarna i Liverpool. Priset är 60 kronor per T-shirt (röd, grå, svart) eller 100 kronor, som är ett solidaritetspris. Som kuriosa kan avslöjas att Calvin Klein hotade stämma hamnarbetarna i Liverpool för varumärkeskopiering, vilka emellertid svarade med att de tyckte det lät lika löjligt som om hamnarbetarna skulle stämma Levi's för att an vä n- da Dockers.

16 Kampen går vidare i Liverpool Så kan situationen sammanfattas då mer än två år har gått sedan 500 hamnarbetare i den engelska hamnstaden fick sparken för att de respekterade en fackl ig blockad. Tvåårsdagen manifesterades med uppskattningsvis deltagare. Undertecknad som hedrats med en inbjudan att tala på massmötet imponerades storligen av det stöd kamraterna i Li verpool åtnjuter, inte bara av andra hamnarbetare utan från en mängd människor i såväl Li verpool so m annorstädes. Den åttonde september genomfördes en i nternationel I aktionsdag ti 11 stöd för Liverpoo ls hamnarbetare. Över hamnarbetare i 17 länder runt hela jorden var delaktiga genom blockader, strejker och andra akti oner för att visa stöd fö r ko llegorna i Liverpool och för att sätta press på arbetsgivarna i allmänhet oc h Mersey Docks & Harbour Company i Liverpoo l i sy nnerhet för att få dem att återanställa de så orättfärd igt sparkade hamnarbetarna. Erbjuds noll och inget I slutet av oktober genomfördes helt pl ötsligt en sl uten omröstning om det "erbjudande" so m Mersey Docks långt tidigare gett. Detta "erbjudand e" innebär ca 40 okva lifice rade jobb i hamnen oc h pund i avgån gsvederlag för all a öv rig a, förutom de 80 yngre hamnarbetare som varit anstäl lda av Torside - det fö retag som sparkade sina ham narbetare och genom det startade hela konflikten. Dessa 80 erbjuds inget överhuvudtaget! Omröstn ingen genomfördes hel t på engelska Transports (TGWU) generalsekreterare Bi ll Morris' eget initiativ och beslutet hade inte fattats på det sätt fö rbundets stadgar föreskriver. Shop Stewards Committee i Liverpoo l lät dock detta bero då de dels var säkra på utgången av omröstningen d v satt en överväldigande majoritet skulle avvisa företagets bud, dels för att de fann att Morris' til lvägagångssätt enbart var till nackdel för honom själv och till fördel för med lemmarna= hamnarbetarna. Utgången blev också som förväntat - ca 70 procent avvisade budet. Kampen går vidare Mersey Docks visade då sin totala brist på moral - utgången av omröstningen accepterades ej utan de gick istället ut med personl igt erbjudande om avgångsvederlag till hamnarbetarna. Enl igt shop stewards har några nappat på erbjudandet, men antalet är försumbart. En ny fas har in letts med blockaden av "Neptun Jade" (se separat artikel) och åtgärder kommer nu att riktas mot trafik på Liverpools hamn samt också hamnarna i Sheerness oc h Thamesport där Mersey Docks har vitala intressen. Kampen går vidare! Björn A. Borg SUPPORT LIVERPOOL DOCKEAS Hamnarbetarmöte i Barcelona Söndag en 30 november träffades represe ntanter för hamnarbetare från åtta euro peiska länder i Barce lona. Två huvudfrågor stod på dagordningen : stödåtgärder för Liverpools avs kedade hamnarbetare sa mt bi ld an det av en europeisk ko mm isson inom den intern ationella hamnarbetarrörelse so m har si tt ursp ru ng i Liverpoo lkonflikten. Terry Teague och Bill Jenkins från Live rpoo l rap porterade om det internati onell a stödarbetet. Rykten sprids för närvarande i svenska hamnar att kampen i Liverpoo l snart är över, men detta kan dementeras å det bestämdaste, även om Terry och Bi l ly medger att kampvi ljan vissa veckor kan sjunka för att åter ta fart då något pos itivt kan skönjas. De är dock, övertygade om att samordnade in ternationella aktioner riktade mot den viktigaste trafi ken på Liverpool som Cast/CanMar, ACL, Hapag Ll oy d, Gracechurch - Borchard Li ne m f l snabbt skul le föränd ra oddsen i hamnarbetarnas favör. Mötet i Barcelona beslöt enhälligt, enligt Liverpool-delegaternas önskemål, att vidta stödaktioner riktade mot trafik på Liverpool och andra hamnar där Mersey Docks & Harbour Company har ekonomiska intressen. Vikten av att göra nya försök att få med viktiga me ll aneuropeiska hamnar som Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam och Antwerpen underströks av många talare och inte minst av Terry och Bil ly. Ingen längre diskussion behövdes för att konstatera att samtliga de legationer fann det av största intresse att en hamnarbetarkommission kommer t ill stånd. För att förbereda denna fråga tillsattes en arbetsgrupp som också har att samordna stödaktioner för Liverpool och för att söka kontakt med hamnarbetarna i de tidigare nämnda mellaneuropeiska hamnarna för söka förmå dem att delta i so lidaritetsarbetet för kamraterna i Li ve rpool. Björn A. Borg

17 Hamnarbetarkonftikten i Liverpools hamn är nu inne på sitt tredje år. Hamnbolaget har stoppat huvudet i sanden. Samtidigt förbereder de avskedade hamnarbetarna fler och effektivare aktioner. Facket sviker men folket stöder hamnarbetarna i Liverpool Det är november Drygt två år har gått sedan de nära 500 hamnarbetarna miste sina jobb. 18 oktober lade hamnbolaget åter fram ett "sista bud", och beordrade facket att anordna en sluten omröstning. I den skulle arbetarna svara ja eller nej på om de var beredda att anta ett avgångsvederlag på pund, en summa som legat fast sedan december Resultatet av omröstningen blev att 213 gick emot bolagets bud, medan 97 röstade för, en 70-procentig övervikt för att fo rtsätta kampen. -Hamnbolaget anser att konflikten är öve r. Det är fel. Vi kommer att fortsätta med våra "picket lines" som t i digare. Och det är bara vi som kan stoppa konflikten, säger Bobby Morton, fackligt ombud fö r de sparkade ham narbetarna. I samband med omröstningen gick hamnbolaget, Mersey Docks and Harbour Company, ut med pressmeddelanden till sjöfartstidningar över hela världen där det stod att konflikten var över. I Li verpools lokalradio basunerades samma meddelande ut. -Vi fick ringa upp dem och rätta, säger Bobby. Facket sviker -Vi ville inte ha någon omröstning, men om vi vägrat gå med på den, skulle det bara slå tillbaka på oss, fortsätter Bobby. Media har stor makt. Man beslutade sig för att delta i omröstn ingen oc h att respektera resultatet, vad det än bl ev. Männen fi ck tre dagars betänketid oc h på måndagen til lkä nn agavs siffrorn a. Strax därefter medd elade hamnbolaget att 60 av arbetarna skickat in ansökn ingar om avgångsvederlag. -Den siffran stämde inte, säger Bobby Morton. Hade de öppnat kuverten hade de sett att det bland annat var Musse Pigg oc h Kal le Anka som sk ickat in papperen! På Transportarbetarfackets konferens i juli lyckades - - G

18 -hamnarbetarna få igenom en reso lution där man uppmanar staten att gå in och medla i konflikten. Staten är den största aktieägaren i hamnbolaget och innehar 40% av aktierna. -Problemet är att vi inte har Bill Morris på vår sida, säger Bobby. Dessutom ljuger han. En I igt utsaga hade Bi 11 Morris, generalsekreterare i Transport & General Workers Union, kontaktat handels- och industriministern för att fråga om hjälp att medla i konflikten. -Jag träffade själv denne minister för fyra veckor sedan, säger Bobby. Han hade inte hört någonting alls. Någon av dem ljuger. Farligt jobb På fredagens "picket line" är det glest med folk. Iskallt duggregn har fallit sedan gryningen och det är skönt att komma inomhus och dricka en kopp te med rostat bröd på puben "E lm House" innan massmötet på Transport House. - Jag har tappat räkningen på alla slutbud vi fått. Man löser inte ett problem genom att fly från det, muttrar Richard Donahau, 59 år. bara på rätta tillfället. Man behandlar inte arbetare på det sättet, det är vidrigt! -Strejkbrytarna inser inte vilket farligt jobb det är. För några år sen hade de inte ens fått komma i närheten av hamnen. De är otränade och det är li vsfarligt. You know what I mean, understryker han. Beslutsamhet Det sedvanliga fredagsmötet på Transport House är mer än fullsatt. Olika talare avlöser varandra och beslu tsamheten går inte att ta fel på. -Vi vet att moralen är låg nu. Folk är trötta och det är förståeligt, säger Mike Carden, en av de ledande hamnarbetarna. - Men vi kan inte ändra oss i det här läget, då gräver vi vår egen grav. Konflikten kommer att pågå tills vi beslutar något annat. -Bolagets vinster har fallit efter att de avskedade oss. Det säger allt, menar han vi dare. Han räknar upp de donationer som strömmat in från olika länders arbetare och so lidaritetsorganisationer. USA hör t i 11 de största donatorerna. - Vi får mycket ekonomiskt stöd, men det gör inte att vi vinner kampen. Det är de antifackliga lagarna måste ändras. Richard har jobbat i hamnen i 32 år. Dessförinnan var han sjöman i elva år. -Jag är nöjd med mina 40 arbetsår. Men nu jag skulle vilja ge min plats till någon annan som ska jobba där i år och försörja sin familj. - Det var tack vare oss bolaget gjort sina vinster. De sänkte våra löner, sen avskedade de oss. De väntade Redan planerat Sedan byter vi värmen och trängseln på massmötet mot ett stringent kontor innanför glasrutor i Mersey Docks and Harbour Company's moderna byggnad nere vid hamnområdet i Seaforth. På avstånd hörs bullret av de stora maskinerna i containerhamnen. Peter Jones, hamndirektör, och Eric Leatherbarrow, pressansvarig, tar emot. -Här finns ingen plats för dem, deklarerar Peter Jones. Vi anser att konflikten är avslutad. Och det sista året har den inte heller påverkat oss, påstår han. -Det har varit en mycket underlig konflikt, fortsätter Jones. Hamnarbetarna gick emot facket. De höll inte

KRISTER TAR HUSBILEN TILL FISKET OCH FRIHETEN # 2/2009

KRISTER TAR HUSBILEN TILL FISKET OCH FRIHETEN # 2/2009 # 2/2009 GÖTEBORG: BOLAGET KÖR HAMNEN I BOTTEN KINESISK IMPERIALISM HOTAR PIRAEUS HAMN 41 HAMNARBETARE AVSKEDAS I MALMÖ KRISTER TAR HUSBILEN TILL FISKET OCH FRIHETEN Transports förhandlingsveto ger arbetsgivaren

Läs mer

#2/2008. Samarbete med Transport upphör. Nu kommer de unga NM i bowling till Halmstadstuvare. För Therése är medlemsdemokratin nr 1!

#2/2008. Samarbete med Transport upphör. Nu kommer de unga NM i bowling till Halmstadstuvare. För Therése är medlemsdemokratin nr 1! #2/2008 Samarbete med Transport upphör KOngress 2008: Nu kommer de unga NM i bowling till Halmstadstuvare För Therése är medlemsdemokratin nr 1! ledaren Nej tack, till fackligt samarbete när Transport

Läs mer

Arbetslösheten och myten om marknaden

Arbetslösheten och myten om marknaden 2 ledaren A R B E T A R E N 4 I 9 6 Svenska1famnarbetarförbundet är ettfrisfå: ende fackförbund för arbetare inom hamnoch stuverinäringen, samt arbetare med li kartade arbetsuppgifter. Förbundet bildades

Läs mer

åke brolin Gubbarna sköja å sa att det som krävdes för att jobba på mitt skift var körkort å damp.

åke brolin Gubbarna sköja å sa att det som krävdes för att jobba på mitt skift var körkort å damp. hamn 3.10 arbetaren Ledaren: Förbundet tar politisk ställning Idékonferens med sikte på framtiden Marockanska hamnar hotar Algeciras Dubbelt Göteborg i hamnfotbollen Gubbarna sköja å sa att det som krävdes

Läs mer

För jimmy är hamnen och facket ett

För jimmy är hamnen och facket ett #4/2008 Varsel i Helsingborg Ledaren: Om nyliberalismens korthus privatiseringshot i europas hamnar För jimmy är hamnen och facket ett ledaren Spekulation, girighet och rofferi orsakar den ekonomiska krisen

Läs mer

peo lundqvist berikar sitt liv som föreningsmänniska #1/2008

peo lundqvist berikar sitt liv som föreningsmänniska #1/2008 #1/2008 Kongressextra: Generationsskifte i förbundet ö-viksstuvare går till pappers bättre flyt i södertälje peo lundqvist berikar sitt liv som föreningsmänniska ledaren Vi vill ha ett starkt avtal tillsammans

Läs mer

Hamnarbetare än sen då? sid 9. Bankkris, inget nytt sid 20. Sista båten till Arvika sid 6.

Hamnarbetare än sen då? sid 9. Bankkris, inget nytt sid 20. Sista båten till Arvika sid 6. Hamnarbetare än sen då? sid 9. Bankkris, inget nytt sid 20. Sista båten till Arvika sid 6. Mobbning, lösningar finns sid 18. Helsingborg mer än färjor sid 12. Kajsa Grytt i hamn sid 16. LEDARE I INNEHÅLL

Läs mer

Ett fackförbund som svenska Hamnarbetarförbundet

Ett fackförbund som svenska Hamnarbetarförbundet hamn 1.10 arbetaren Sämja i Göteborgs hamn Finska hamnstrejken över Sista Henkes Stänkare Trepartssamtal om avtal Loui Eriksson bor i Dallas och tjänar miljoner i NHL. Vi spelade ishockey tillsammans i

Läs mer

HAMN 2.10 ARBETAREN VICTORIA KESSEL. Möter jag någon som är sur står jag kvar och ler tills de har slutat sura. Det brukar fungera.

HAMN 2.10 ARBETAREN VICTORIA KESSEL. Möter jag någon som är sur står jag kvar och ler tills de har slutat sura. Det brukar fungera. HAMN 2.10 ARBETAREN BLOCKAD MOT ISRAELFARTYG DUNDER I VÅLDETS BANGKOK ÖKADE RISKER MED UNDERBEMANNING ALLT TRÄNGRE I STOCKHOLMS HAMN Möter jag någon som är sur står jag kvar och ler tills de har slutat

Läs mer

hamn varje hamn ARBETAREN ~ tel en flicka i / Sven H

hamn varje hamn ARBETAREN ~ tel en flicka i / Sven H hamn ARBETAREN / Sven H tel en flicka i varje hamn Svenska Hamnarbetarförbundet är ett fristående fackförbund för arbetare inom hamn- och stuverinäringen, samt arbetare med likartade arbetsuppgifter. Förbundet

Läs mer

IDC PROTESTERAR MOT DEN EKONOMISKA POLITIKEN KRÖNIKAN: MOSSKIN OM LÄGET I SYRIEN

IDC PROTESTERAR MOT DEN EKONOMISKA POLITIKEN KRÖNIKAN: MOSSKIN OM LÄGET I SYRIEN hamn 3.11 arbetaren LEDAREN: SYSTEMFEL ORSAK TILL EKONOMISK KRIS AVREGLERING hotar i Lissabons hamn IDC PROTESTERAR MOT DEN EKONOMISKA POLITIKEN KRÖNIKAN: MOSSKIN OM LÄGET I SYRIEN Vi plockade fram honom

Läs mer

Johan berggren. Det bästa med hamnarbetarförbundet

Johan berggren. Det bästa med hamnarbetarförbundet hamn 2.11 arbetaren Ledaren: Jobbgaranti, facket och kollektivavtal Portside även för extringarna Sänkt a-kasseavgift redan i sommar Krönikan: Den lille hamnarbetaren Det bästa med hamnarbetarförbundet

Läs mer

Krönika. Tankar om landsbygden. Ordförande har ordet. Daniel Suhonen. Sven-Erik Bucht. Fem eller sex skiftlag i framtiden

Krönika. Tankar om landsbygden. Ordförande har ordet. Daniel Suhonen. Sven-Erik Bucht. Fem eller sex skiftlag i framtiden MEDLEMSTIDNING FÖR PAPPERS AVD 68 NR. 2 2015 Krönika Daniel Suhonen Tankar om landsbygden Sven-Erik Bucht Ordförande har ordet Fem eller sex skiftlag i framtiden PAPPERS MAGASINET NR 2 1 ORDFÖRANDE HAR

Läs mer

SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD

SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD hamn 4.11 arbetaren LEDAREn: VÅRT 40-ÅRIGA FÖRBUND ALLT STARKARE KONKURRENSVERKET SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD PERSONAL RISKERAR SINA LIV KRÖNIKAN: EN VÄN JAG ALLTID HAR KVAR Men att påstå att ungdomar

Läs mer

Lagom är bäst för Lars i Luleå Hamn4an säger nej till privatisering Stuvarbilen på turné Bilar överallt i Malmö hamn

Lagom är bäst för Lars i Luleå Hamn4an säger nej till privatisering Stuvarbilen på turné Bilar överallt i Malmö hamn Lagom är bäst för Lars i Luleå Hamn4an säger nej till privatisering Stuvarbilen på turné Bilar överallt i Malmö hamn Varsel om uppsägning är en dagligt återkommande rubrik i tidningarna i dessa tider.

Läs mer

Huvudlösa avtal UTGIVARKORSBAND. Årgång 13 Sv Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr1 1986

Huvudlösa avtal UTGIVARKORSBAND. Årgång 13 Sv Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr1 1986 Huvudlösa avtal UTGIVARKORSBAND Årgång 13 Sv Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr1 1986 S vängrum för vissa vångrem för andra Minns du valaffischerna från 1982 där det stod "Svängrum i stället för svångrem".

Läs mer

UTGIVARKORSBAND ARBETAREN. Årgång 5 Sv Hamnarbetarefö rbundets medlemsorgan Nr 3 1976

UTGIVARKORSBAND ARBETAREN. Årgång 5 Sv Hamnarbetarefö rbundets medlemsorgan Nr 3 1976 UTGIVARKORSBAND ARBETAREN Årgång 5 Sv Hamnarbetarefö rbundets medlemsorgan Nr 3 1976 Umeå hamn kallar man den anläggning som finns i Holmsund och som sysselsätter ett 80-tal hamnarbetare. Vi presenterar

Läs mer

NUMMEr 6, 2013. Upphandling oroar i Gotlandstrafiken. u 13. Dan Sten Olsson i stor intervju. u 22 ENADE VI STÅ! Sjöfolket gick segrande ur striden

NUMMEr 6, 2013. Upphandling oroar i Gotlandstrafiken. u 13. Dan Sten Olsson i stor intervju. u 22 ENADE VI STÅ! Sjöfolket gick segrande ur striden NUMMEr 6, 2013 Upphandling oroar i Gotlandstrafiken u 13 Dan Sten Olsson i stor intervju u 22 ENADE VI STÅ! Sjöfolket gick segrande ur striden ledare Almega leker med elden Jag trodde aldrig att jag skulle

Läs mer

Gäst vid babords pollare. Skrämmande bemanningsutveckling. Tullverket. NTO-möte vid dansk-tyska gränsen. Sid 12. Sid 16. Sid. www.tullkust.

Gäst vid babords pollare. Skrämmande bemanningsutveckling. Tullverket. NTO-möte vid dansk-tyska gränsen. Sid 12. Sid 16. Sid. www.tullkust. PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Nr 3 oktober 2013 Nytt avtal klart på statens område Fredagen den 4 oktober tecknades en överenskommelse mellan

Läs mer

ARBETAREN 2/94. Potten och avtalsperioden. positiva i nya avtalet. innehåll: BJÖRN A. BORG

ARBETAREN 2/94. Potten och avtalsperioden. positiva i nya avtalet. innehåll: BJÖRN A. BORG sid 5 LED ARE I I NNE H Å LL Potten och avtalsperioden enda positiva i nya avtalet Så har ett nytt Riksavtal för stuveriområdet slutits mellan Sveriges Hamnoch Stuveriförbund och Svenska Transportarbetarförbundet.

Läs mer

Ett skepp kommer lastat...

Ett skepp kommer lastat... 6 0kt 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Ett skepp kommer lastat......med uppsökare från Ko m m u n a l Sid 15-17 Jeanette fick 17 000 Sid 7 H e l t i d s l ö f t

Läs mer

När de uthyrda kommer in. En hjälpreda och faktabok

När de uthyrda kommer in. En hjälpreda och faktabok När de uthyrda kommer in En hjälpreda och faktabok Innehåll Med mobilen i hand? 5 1. Hundra års kamp mot otrygga jobb 7 Inhyrd = strejkbrytare 7 Från två poler till triangel 9 Skrivbyråer, hamnar 11 Lag

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Landsorganisationen i Sverige 2007 Text: Jaan-Peeter Kask Foto: Mats Andersson, Niklas Larsson, Roger Lundsten, Björn Ullhagen, Sonny

Landsorganisationen i Sverige 2007 Text: Jaan-Peeter Kask Foto: Mats Andersson, Niklas Larsson, Roger Lundsten, Björn Ullhagen, Sonny Inte bara Vaxholm Landsorganisationen i Sverige 2007 Text: Jaan-Peeter Kask Foto: Mats Andersson, Niklas Larsson, Roger Lundsten, Björn Ullhagen, Sonny Tumbelaka/Scanpix Grafisk form: LO Original: ETC

Läs mer

ARBETSMILJÖN PÅ RÄTT KURS

ARBETSMILJÖN PÅ RÄTT KURS NUMMER 3, x, 2014 Avtal med Gåshaga rederi facklig framgång u 6 Kenny Reinhold: Politikerna måste fatta beslut u 18 Ettapuff xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx u 9 Ettapuff xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx u 9 Ettapuff xxxx

Läs mer

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om:

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om: 3 09 GRILLFESTEN...hölls för andra året i rad i Segmons folkpark. Pappers avd. 96 grillade för fullt och här fanns också en rad andra aktiviteter att delta i, t.ex. tipspromenad i LO-sektionens regi med

Läs mer

Eva Nordmark gäst vid babords pollare

Eva Nordmark gäst vid babords pollare PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Nr 1 april 2012 Eva Nordmark gäst vid babords pollare Årsmöten Politikerträff i Sundsvall 1 Nyheter från 1 januari

Läs mer

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET 1 Förord Innehållsförteckning: De intervjuade 4 Nöjda företrädare vill bredda märkessättning 7 Fem av sex flyttar ihop 17 Social dumping allt vanligare 25

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 9 / 2005 Timanställda utestängda från samhället Att ständigt ha en klump i magen av oro och gå hemma och hoppas att man

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer