PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (35) Paragrafer Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Bengt Svensson (M), ordförande Madeleine Atlas (C), 1 vice ordförande Bodil Andersson (KD) Rune Persson (S), 2 vice ordförande Eva Stjärnlind (S) Hans-Eric Lundgren (S), tjg ersättare för Eva Stjärnlind (S) 135 Kenneth Dådring (M), ej tjg ersättare Agne Johansson (MP), ej tjg ersättare Hans-Eric Lundgren (S), ej tjg ersättare Kerstin Persson (S), ej tjg ersättare Anders Ivarsson, kommunsekreterare Hans-Åke Lindvall, kommundirektör Boje Jarl, ekonomichef Björn Pettersson, teknisk chef Anders Ebbesson, utvecklingsstrateg 120 Marianne N Claesson, personalchef , 135 Anna Ekström, trainee , 135 Anders Lindberg, avdelningschef näringsliv och kommunikation Eivor de la Cueva, turistkonsulent Lars-Åke Svensson, kanslichef/kommunjurist Bodil Andersson Kommunkansliet Anders Ivarsson Bengt Svensson Bodil Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Klippans kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkansliet i Klippan Anders Ivarsson

2 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2 (35) Innehållsförteckning: 110 Kurser och konferenser 111 Justering av bidrag till enskild väghållning 112 Förslag till renhållningsföreskrifter och Avfallsplan för Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommuner 113 Lokal trafikföreskrift med förbud mot tung trafik på del av Ljungbygatan i Ljungbyhed 114 Lokal trafikföreskrift med 30 km/h vid Bofinkenskolan i Klippan samt justering av stannande- och parkeringsbestämmelserna 115 Samråd gällande Vindkraftsplan för Svalövs kommun 116 Ombyggnad av kommunhusentrén 117 Kronan 8 - förslag till detaljplan för bostäder 118 Klippan 3:8, m.fl. del av (Fabriksvägen) - detaljplan för industri m.m. 119 Åby IBK anhåller om ny idrottshall i Klippan 120 Inriktningsmål Kommunstyrelsen Administrativ samordning lön och pension i Skåne Nordväst 122 Redovisning av anställdas boendeort 123 Lönerevision Redovisning av genomförd arbetsvärdering Upphandling av företagshälsovård 126 Särskilt bidrag till Ljungbyheds framtid för insatser vid friluftsbadet 127 Motion om lokalutredning inom Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde 128 Årsredovisning 2012 för Kommunalförbundet Medelpunkten 129 Budgetram 2014 för Söderåsens miljöförbund 130 Motion angående mobilapplikation som marknadsför Klippans kommun 131 Motion angående utvecklingen av turistnäringen i Klippans kommun 132 Åby marknads framtid 133 Arrendekontrakt för Elfdalens camping 134 Skrivelse om ökade möjligheter på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 135 Lönerevision 2013 Signatur justerare Utdragsbestyrkande

3 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 3 (35) 110 Kurser och konferenser Ärendet Följande inbjudningar till kurser m.m. föreligger. Kommunförbundet Skåne Nyhetsdag om offentlig upphandling. De viktigaste lagförändringarna som föreslås, och vad de innebär i praktiken. För alla som arbetar med eller kommer i kontakt med upphandlingsfrågor, även förtroendevalda. Sturup Kommunförbundet Skåne Läsplattor, e-diarium, sociala medier och annan e- förvaltning. Vilka rättsregler gäller i teori ochpraktik för hantering av informtion/handlingar i elektronisk form? Inkl. förslaget om hantering av elektroniska handlingar i Ny förvaltningslag. För nämndadministratörer, förtroendevalda och andra som måste ha kunskap om vilka rättsregler som gäller för hantering av handlingar i elektronisk form. Sturup Kommunförbundet Skåne Kommunledningsresa, studieresa till England om hållbarhet ur alla aspekter, dock med fokus på social hållbarhet, särskilt mångfald och civilsamhälle liksom hälsa och livsstil samt kultur. För Skånes kommunledningar Kommunförbundet Skåne Att beställa och besluta om ett projekt! Vad alla beslutsfattare, ansvariga och styrgrupper m fl för projekt måste veta. Tyringe Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne Dialogmöte Mottagande och etablering av flyktingar och ensamkommande barn i Skåne. För kommunpolitiker med ansvar för eller intresse av frågor som rör mottagande och etablering av nyanlända. Malmö, Ängelholm resp. Kristianstad , -22 resp. -29 Region Skåne m.fl. Gränslös samverkan mellan idéburna och offentliga organisationer. Årligt regionalt forum för att lyfta fram den idéburna sektorns betydelse som samhällsaktör samt belysa olika aspekter av det sektorsövergripande samarbetet. Malmö Revisionskontoret Region Skåne Samverkan kring barns och ungas psykiska hälsa. Seminarium för presentation av och diskussion om resultatet av regionens revisorers granskning. För revisorer, socialnämnd, barn- och utbildningsnämnd och kommunstyrelse. Malmö Regionförbundet Södra Småland Nyheter i vårpropositionen och SKLs nya Ekonomirapport. Växjö Signatur justerare Utdragsbestyrkande

4 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 4 (35) Envisys Vårmöte 2013 om slam i Sverige. Slam, mer än näringsämnen, mull och biogas? Fältdag med studiebesök Beslutsunderlag Kursinbjudningar Arbetsutskottets beslut 1. Kenneth Dådring, Kerstin Persson och Madeleine Atlas medges delta i Kommunledningsresa. 2. Hans-Eric Lundgren medges delta i konferens om läsplattor den 11 juni. 3. Madeleine Atlas, Rune Persson och Kerstin Persson medges delta i konferens om att besluta om projekt. 4. Kerstin Persson och Kenneth Dådring medges delta vid dialogmöte den 29 maj. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

5 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 5 (35) 111 Justering av bidrag till enskild väghållning KS Ärendet Kommunernas bidragsgivning till enskild väghållning präglas av starka traditioner och skillnaderna mellan kommunerna är mycket stora. I en undersökning inom Skåne för cirka 10 år sedan framkom att det bland länets 33 kommuner fanns 33 olika regelverk för bidragen. Det fanns alltså inte ens två kommuner som hade i stort sett lika regler Exempelvis ger några kommuner bidrag enbart till föreningar som får statligt bidrag och några enbart till föreningar som inte får statligt bidrag. Driftbidragen i Klippans kommun I kommunen finns det 76 enskilda väghållare (kallas här för föreningar) som får årligt bidrag till vägskötseln. Det så kallade beläggningsbidraget behandlas i ett särskilt avsnitt. Driftbidrag från både stat och kommunen: Driftbidrag enbart från kommunen: Totalt driftbidrag från staten: Totalt driftbidrag från kommunen: 63 st. 13 st tkr cirka. 605 tkr cirka. Bidragsnivå för föreningar som idag får bidrag från både stat och kommunen: Det statliga bidraget är en andel av beräknad skötselkostnad och kommunen fyller på med %-delar av det statliga bidraget. Antal föreningar Statlig bidrag Kommunalt Totalt 2 80 % 10 % 88 % % 32,5 %* 86 % * interpolerat tal 1 35 % 100 % 70 % Föreningar som får bidrag enbart från kommunen får 3 kr per meter väg. Ingen förening är den andra lik En granskning under 2011 av hur bidragen, statliga och kommunala, i kommunen fördelas ger en bild av mycket olika föreningar vad gäller väglängd, antal hushåll och ekonomi. En statistisk bearbetning av data för föreningar ger i några avseenden att medelvärdet är betydligt högre än medianvärdet. Detta orsakas av att ett mindre antal föreningar sticker ut och har lång väglängd eller får höga bidragsbelopp eller har höga driftkostnader. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

6 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 6 (35) Det lägsta bidraget till en förening var cirka kr, kom enbart från kommunen, och det högsta bidraget var cirka kr. De flesta föreningarna (78 %) fick bidrag vars summa var lägre än kr. Bidrag per meter väg Per meter väg var statsbidraget mellan 3,63 kr och 12,05 kr. Det kommunala bidraget var mellan 0,79 kr och 4,86 kr. För föreningar med bidrag från två håll gäller att 80 % av antalet fick summabidrag mellan 7 kr och 11 kr per meter väg. Bidrag per hushåll Två föreningar drivs av Naturvårdsverket och med två hushåll per förening och bidrag på kr och kr, så är dessa lite speciella och utesluts från statistiken. När detta är gjort var bidragen mellan 126 kr och kr per hushåll. Föreningar som enbart får kommunens bidrag fick i stort sett mindre än kr per hushåll. För 60 % av dessa låg bidraget under 600 kr per hushåll. Föreningarnas ekonomi För att i granskningen 2011 få ett grepp om föreningarnas ekonomi studerades föreningarnas ekonomiska rapporter för åren 2007, 2008 och 2009, och ett genomsnitt för de tre åren beräknades per förening. Även i detta avseende skiljer sig föreningarna från varandra. Föreningarnas utgiftsnivå i förhållande till beräknad driftkostnad Vägar m s+k -bidrag Medel utgifter/ beräknad driftkostnad 1,74 Median utgifter/ beräknad driftkostnad 0,94 De flesta föreningar har alltså utgifter som ligger något under Trafikverkets beräknade driftkostnad. Föreningarnas bidragsnivå i förhållande till utgifter Kr per hushåll Alla vägar Vägar m s+k-bidrag Vägar med k- bidrag Medel bidrag/utgift 0,86 0,89 0,66 Median bidrag/utgift 0,87 0,89 0,48 Bidragsnivån i förhållande till faktiska utgifter visades sig alltså vara något högre än de i stort sett avsedda 84 % (0,84) som gällde under de tre åren. Särskilda driftbidrag, beläggnings- eller förbättringsarbeten Det statliga bidraget är i praktiken 70 % av godkänd åtgärdskostnad. Kommunen ger bidrag med 50 % av skillnaden mellan godkänd åtgärdskostnad och det statliga bidraget. Föreningarna får alltså normalt 85 % av kostnaden i bidrag. I de få fall där dessa arbeten är aktuella på vägar som förvaltas utan statligt bidrag ger kommunen bidrag med 50 % av godkänd åtgärdskostnad. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

7 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 7 (35) Kommunens bidragsregler förutsätter dock att särskilda driftbidrag ges så långt anslagna pengar räcker till. Med anslagsnivån som har gällt under 2011 och 2012 finns det drygt 200 tkr att nyttja till särskilda driftbidrag. Då föreningarnas behov av åtgärder varierar betydligt mellan åren har pengarna ibland räckt till och ibland har kö uppstått med någon förening som fått vänta till nästföljande år. Under 2010 anslog kommunen också ett extra belopp på 400 tkr för beläggningsbidrag, då Trafikverket under 2009 beviljade särskilt många bidrag. Åtgärderna prövas först av Trafikverket för att avgöra det statliga bidraget, så snabbhet i den hanteringen och tillgång till statliga pengar har påverkat och kommer att påverka ansökningsvolymen till kommunen. Bedömning av regeländringar Nuvarande regler: - förklarar inte vad de olika bidragen omfattar, - fixerar kommunens bidrag till statligt bidrag i %-sats som har ändrats, - detaljer i texten behöver uppdateras. När det gäller bidragsnivåer kan frågan ställas vad skälet är att den grundliga bedömning som Trafikverket (tidigare Vägverket) gör ska slätas ut genom kommunens bidrag. Verket grupperar vägarna efter funktion och samhällsnytta och bidraget varierar därefter. Kommunens bidrag verkar vara anpassat så att föreningarna får rätt så lika summabidrag. Dock just i avseendet bidrags-%, inte ungefär lika per meter väg eller per hushåll. En annan fråga är hur skillnaden kan motiveras mellan kommunens bidrag till förening med statligt bidrag och till förening utan statligt bidrag. En principiellt viktig detalj är att det statliga bidraget omräknas med några års mellanrum och däremellan indexuppräknas bidragsbeloppen. Kommunens bidrag till förening utan statligt bidrag är sedan 2005/2006 låst till 3 kr/m. Inledningsvis beskrivs att det inte finns någon enhetlighet, eller ens en röd tråd i kommunernas bidragsgivning. Vad kan då finnas för utgångspunkt för att ompröva bidragsnivån? Det som gällde förr kan visserligen sägas gälla ett tag till. Med det kan i stället finnas en god förebild att efterfölja, eller en resursfördelningspolitisk diskussion kan vara på sin plats? Ett ologiskt men kanske rationellt sätt, kan vara att tillämpa regeln. Denna kan här beskrivas som att föreningen (medlemmarna) och kommunen (skattebetalarna) delar på mitten den kostnad som kvarstår när staten har lämnat sitt bidrag. Denna regel innebär en mindre sänkning av bidragsnivån för flertalet Signatur justerare Utdragsbestyrkande

8 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 8 (35) föreningar. Ska bidragsnivån i huvudsak vara oförändrad kan regeln justeras till Dock bör summabidrag begränsas så att en förenings egna kostnader inte understiger 10 % av beräknad driftkostnad. Därtill bör bidraget höjas och indexregleras till föreningar utan statsbidrag. Det särskilda driftbidraget föreslås vara oförändrat och utgöra 50 % av skillnaden mellan godkänd åtgärdskostnad och det statliga bidraget. Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till regler för bidrag till enskild väghållning (bilaga Au 111/13) Författningssamling för Klippans kommun 7:01:1-2, Bidrag till enskilda vägar Bidrag till enskild väghållning jämförelse med grannkommuner Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen (Kommunfullmäktiges beslut) 1. Det kommunala driftsbidraget till vägföreningar med statligt bidrag skall vara 65% av skillnaden mellan utbetalt statligt bidrag och beräknad driftskostnad med begränsningen att det totala driftsbidraget inte skall överstiga 90%. 2. I övrigt fastställs bidragsreglerna enligt bilaga Au 111/13. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

9 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 9 (35) 112 Förslag till renhållningsföreskrifter och Avfallsplan för Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommuner KS Ärendet Nårab har lämnat förslag till ny renhållningsordning innehållande renhållningsföreskrifter och Avfallsplan. Renhållningsordningen är till stora delar omgjord. Nårab har använt Avfall Sveriges mall för renhållningsordningar, och anpassat den till förutsättningarna i Klippans kommun. Renhållningsordningen har granskats och kompletterats av Söderåsens miljöförbund. Beslutsunderlag Nårabs skrivelse Renhållningsföreskrifter med bilagor (bilaga A Au 112/13) Avfallsplan (bilaga B Au 112/12) Arbetsutskottets beslut Nårab anmodas att inför behandlingen i Kommunstyrelsen redovisa en sammanställning över de förändringar som inte enbart marginellt berör abonnenterna. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen (Kommunfullmäktiges beslut) Renhållningsföreskrifter och avfallsplan antas. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

10 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 10 (35) 113 Lokal trafikföreskrift med förbud mot tung trafik på del av Ljungbygatan i Ljungbyhed KS Ärendet Genom Ljungbyhed kör lastbilar som egentligen inte har något ärende i själva tätorten, utan bara är på genomresa. Troligen inverkar GPS-information som visar kortaste färdväg. Åtgärder vidtas därför för att försvåra för genomfart på olika sätt, utan att den trafik som har ärende inne i Ljungbyhed blir allt för störd. Ljungbygatan I likhet med ett förbud i Östra Ljungby, på Bläsingevägen, föreslås nu att på Ljungbygatan, mellan Hättevägen och infarten till företaget Euroimp, får tunga fordon eller fordonståg inte föras. Förbudet gäller inte buss. En förvarning om förbudet kommer då att sättas upp i korsningen Skolgatan Ljungbygatan för att undvika extra trafik på Hättevägen. Sträckan beskrivs på bifogad karta. Polismyndigheten är informerad i ärendet. Beslutsunderlag Förslag till Lokal trafikföreskrift :227 (bilaga A Au 113/13) Kartbilaga LTF :227 (bilaga B Au 113/13) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Lokal trafikföreskrift (LTF) 2013:227 godkänns. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

11 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 11 (35) 114 Lokal trafikföreskrift med 30 km/h vid Bofinkenskolan i Klippan samt justering av stannande- och parkeringsbestämmelserna KS Ärendet Riktlinjer som har tillämpats för hastighetsbegränsning till 30 km/h Begränsning används huvudsakligen vid: skolor och förskolor (är eleverna i åldrar som ger möjlighet till körkortsprövning kan behovet av särskild hastighetsbegränsning sättas i fråga) bostadsområden som är väl avgränsade (slutna) och utan genomfartstrafik. Det är viktigt att bilisten kan förstå varför maxhastigheten 30 km/h gäller. Enklast för förståelse är att föraren vid eller strax efter 30-skylten ser verksamhetsbyggnader och lekområden. Bofinkenskolan Gatorna runt Bofinkenskolan har ännu inte blivit begränsade till 30 km/h. Sänkt hastighet föreslås på delar av Örngatan, samt del av Hägergatan. Dessutom föreslås att parkeringsförbudet på Örngatans västra sida upphävs, och att stannandeförbudet på östra sidan fortsätter att gälla, men tidsbegränsningen upphör. Att förbudet på östra sidan bibehålls gör gatan mer framkomlig och skolbussen kommer lättare fram. Området beskrivs på bifogad karta. Polismyndigheten är informerad i ärendet, liksom berörda boende längs Örngatan. Beslutsunderlag Förslag till Lokal trafikföreskrift (LTF) :225 (bilaga A Au 114/13) Kartbilaga till LTF :225 (bilaga B Au 114/13) Förslag till LTF :226 (bilaga C Au 114/13) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 1. Lokal trafikföreskrift (LTF) 2009:154 upphävs. 2. LTF 2009:155 upphävs. 3. LTF 2013:225 godkänns. 4. LTF 2013:226 godkänns. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

12 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 12 (35) 115 Samråd gällande Vindkraftsplan för Svalövs kommun KS Ärendet Svalövs kommun har begärt yttrande över sin vindkraftsplan. Plangruppen har tagit del av handlingen och lämnat förslag på yttrande. Beslutsunderlag Svalövs kommuns skrivelse Plangruppens yttrande Arbetsutskottets beslut 1. Vindkraftsplanerna i Svalövs kommun bedöms inte påverka Klippans kommun negativt. 2. Klippans kommun har inget mer att anföra än vad som framgår av samrådsyttrandet. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

13 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 13 (35) 116 Ombyggnad av kommunhusentrén KS Ärendet I samband med att kundtjänst kommer att införas har en ombyggnation av kommunhusets entré föreslagits. Syftet är att öka kvalitén på den fysiska miljön i Klippans kommunhus. Fyra exteriöra förslag till ombyggnad av entrén har tagits fram av Karin Petterssons arkitektbyrå, Ängelholm. Förslagen presenterades på Kommunfullmäktige den 23 april, varvid man beslöt att gå vidare med ombyggnadsplanerna, med en total budget på 3 mnkr. En arbetsgrupp under ledning av stadsarkitekten förordar alternativ nummer fyra, som innebär en inglasning från golv till tak mellan de befintliga pelarna. Pelarna putsas i en mörk kulör. Den övre delen av fasaden putsas i en ljusare nyans. Beslutsunderlag Stadsarkitektens skrivelse Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 1. Kommunentrén byggs om enligt alternativ fyra. 2. Totalbudgeten för ombyggnaden vad gäller själva entrén exkl. markarbeten är tre mnkr och i det fall det under projektets fullföljande framkommer svårigheter att inrymma ombyggnaden i budgeten ska frågan om projektets omfattning eller finansiering åter prövas av Kommunstyrelsen. 3. 2,3 mnkr anvisas ur anslaget till Kommunstyrelsens förfogande för investeringar, ur 2013 års budget. 4. Resterande finansiering hanteras i budget för Signatur justerare Utdragsbestyrkande

14 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 14 (35) 117 Kronan 8 - förslag till detaljplan för bostäder KS Ärendet Planen ska möjliggöra en ombyggnad av den gamla telebyggnaden till bostadshus (ca 14 lägenheter) samt tillgodose parkeringsbehovet till verksamheteninom fastigheten Kronan 8. Den lägre byggnaden utmed Apoteksgatan får ny beteckning i detaljplanen, i form av bostäder och centrumhandel. De nya lägenheterna kommer att komplettera befintligt bostadsbebyggelse i centrala Klippan. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Plan- och byggnämnden (bilaga Au 117/13) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Detaljplanen antas. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

15 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 15 (35) 118 Klippan 3:8, m.fl. del av (Fabriksvägen) - detaljplan för industri m.m. KS Ärendet Syftet är att utöka Åbytorps industriområde mot väster, längs väg 13. Det aktuella planområdet ligger i västra delen av Klippans tätort. Marken utgörs av åkermakr, och begränsas i väster av väg 13, i norr av detaljplanerad industrimark intill Skånebanan, i öster av befintligt industriområde längs Ravingatan samt i söder av Fabriksvägen och en dubbel 20 kv-ledning. Planarealen är ca 2 ha. Klippans kommun är ägare till marken inom planområdet. Planförslaget medger bebyggelse för industri-, lager-, kontors- och handelsändamål (sällanköpshandel). Riksväg 13 utgör transportled för farligt gods. Västra delen av planområdet har därför givits en begränsad användning, enl. RIKTSAM. Planen handläggs enligt normalt planförfarande. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Plan- och byggnämnden (bilaga Au 118/13) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Detaljplanen ställs ut för samråd. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

16 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 16 (35) 119 Åby IBK anhåller om ny idrottshall i Klippan KS Ärendet Åby IBK ansökte i en skrivelse om 100 tkr för projektering av en ny idrottshall. Kommunstyrelsen remitterade ansökan till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande. I nämndens svar föreslås att kommunen f.n. inte avsätter några särskilda medel för projektering av en ny idrottshall innan resurser till investeringen finns avsatta i investeringsplanen. Vidare måste det också finnas medel avsatta till en driftbudget för anläggningen. Beslutsunderlag Åby IBK skrivelse Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden (bilaga Au 119/13) Yrkande Bengt Svensson (M) yrkar att Kultur- och fritidsnämndens förslag till svar på Åby IBK:s ansökan om projektmedel bifalls och att beslutet översänds som svar på skrivelsen. Eva Stjärnlind (S) yrkar att ärendet beaktas i en kommande fritidsplan. Beslutsgång Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot Eva Stjärnlinds, och finner att Arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens yrkande. Arbetsutskottets beslut 1. Kultur- och fritidsnämndens förslag till svar angående Åby IBK:s ansökan om projektmedel bifalls. 2. Beslutet översänds som svar på skrivelsen. Reservation Rune Persson och Eva Stjärnlind (båda S) reserverar sig till förmån för Eva Stjärnlinds yrkande. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

17 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 17 (35) 120 Inriktningsmål Kommunstyrelsen 2014 KS Ärendet Inriktningsmålen för Kommunstyrelsen är tänkta att genomgå en årlig översyn, utifrån de fokusområden kommunen valt. Beslutsunderlag Utvecklingsstrategens förslag till inriktningsmål 2014 Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 1. Målen om skolmiljö och lönestruktur under Våra barn och ungdomar ersätter förslaget. 2. Målet under Dialog delas i sina båda meningar, och kompletteras med tidigare nr I övrigt antas förslag till Inriktningsmål 2014 (bilaga Au 120/13). Signatur justerare Utdragsbestyrkande

18 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 18 (35) 121 Administrativ samordning lön och pension i Skåne Nordväst KS Ärendet Styrelsen i Skåne Nordväst har sin verksamhetsplan för åren beslutat ställa sig bakom etablerandet av en kommungemensam löne- och pensionsadministration för kommunerna i Skåne Nordväst, med sikte på genomförande vid årsskiftet 2013/2014. Utifrån detta ställningstagande har en utredning genomförts som tydliggör hur denna etablering kan utformas och genomföras, se bilagd utredning. Syftet med samverkan kring löne- och pensionsadministration är att minska sårbarheten samt att uppnå ökad kvalitetssäkring och kostnadseffektivitet. Utredningen lyfter fram ett antal principer som föreslås utgöra grunden och ramen för samarbetet. Dessa har godkänts av Skåne Nordvästs styrelse vid sammanträde och innebär: - Samverkansområdet innefattar personal- och löneadministration, systemförvaltning av system kopplade till lönearbetet, pensionshandläggning samt support och utbildning avseende ingående processer och system. De samverkande kommunernas respektive ansvar och åtaganden framgår i de tjänstebeskrivningar som redogörs för i utredningen. - För att tillgodose olika samverkande kommuners behov på ett optimalt sätt finns, utöver ovan nämnda tjänster, möjlighet att samverka kring ytterligare tjänster med nära koppling till löne- och pensionsadministration, såsom ytterligare HR-system. Exempel på denna typ av tjänster finns beskrivet i utredningen och avtalas särskilt med respektive kommun. - Samverkan ska bygga på samverkansavtal. Någon särskild fristående organisation för samverkan föreslås inte bildas. - Verksamheten ska lokaliseras till Helsingborgs stad genom inrättandet av ett gemensamt löne- och pensionscenter. - Ersättning för löne- och pensionscentrets utförda tjänster och uppdrag ska utgå enligt självkostnadsprincipen. Rationaliseringar i hanteringen skall komma samverkande kommuner till godo i form av pris per lönespecifikation. Samverkande kommun har rätt att själv eller genom revisor ta del av allt underlag som krävs för en korrekt bedömning av Helsingborgs kostnader för verksamheten. - Samverkan kommer att rent praktiskt ske genom att samverkande kommuns personella resurser inom samverkansområdet överförs till Helsingborg och att Helsingborg därefter tillhanda håller tjänster inom samverkansområdet. Överlåtelsen innebär verksamhetsövergång enligt 6b LAS. - Ansvar för styrning av verksamheten ligger hos Helsingborgs stad men ska ske i samråd med samverkande kommuner i form av i utredningen beskrivna styrmodell. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

19 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 19 (35) Överväganden i Klippan Fördelarna med förslaget är minst tre. I första hand är det ett sätt att säkra kompetens i lönehanteringen. Det är en yrkesinriktning som det tar lång tid att lära. Det gäller särskilt systemförvaltare där kommunerna i Skåne Nordväst har konkurrerat med varandra om de kompetenser som finns. Den andra fördelen är kostnadseffektivitet. Det finns ett antal exempel i landet på samverkan inom kommunala lönefunktioner där storleken på organisationen ger väsentligt lägre kostnad per lönespecifikation än den Klippan har nu. Med det upplägg som föreslås i utredningen kommer den årliga besparingen, efter kvarstående arbetsuppgifter i kommunen, att bli tkr. Detta inträffar det tredje året, Första verksamhetsåret betalar vi enligt nuvarande budget och det andra året påbörjas besparingen. Nivån på besparing avgörs av hur många kommuner som antar erbjudandet om att gå med i en gemensam lönefunktion. Det tredje är att vi via ett lönecenter får tillgång till specialistkompetenser som vi i dagsläget inte har möjlighet att ha anställda på egen hand. Exempel på detta kan vara systemkompetenser, kompetens för avtalstolkningar och processkompetenser. Den berörda personalen, sex personer, på kommunens lönefunktion är skeptisk eller negativ till att gå över till den gemensamma funktionen. Byte av arbetsgivare, pendling och möjligen specialisering av arbetsuppgifter är sannolika orsaker till inställningen. Detta är lätt att förstå, men måste vägas mot de fördelar som uppnås. De nackdelar som kan uppstå är att kontaktvägarna blir något längre. Arbetet med löner ur chefers synvinkel kan bli striktare. När någon del av arbetet fallerar så täcker nuvarande funktion upp. Här kommer kraven på underlagen sannolikt att öka. Ur mera allmän synvinkel kan förslaget vara kontroversiellt på två sätt. Förslaget är ett civilrättsligt avtal med en värdkommun. Någon kommun har förespråkat aktiebolag som form för samverkan. Detta har avfärdats främst därför att det ger en tyngre överbyggnad i form av ledning och administration. Den andra ifrågasatta delen är placeringen i Helsingborg. Här har rekryterings- och kommunikationsskäl varit huvudargumenten, liksom att det måste finnas en stor basorganisation för att kunna ta hand om en funktion som om alla går med inledningsvis kommer att bestå av cirka 75 medarbetare. Detta kommer inom några år att sjunka till cirka 50 medarbetare, men det är fortfarande i förhållande till de flesta kommuner i Skåne Nordväst en stor organisation. Också ansvaret att ta hand om löner (om alla går med) kräver stor stabilitet. När fördelar och nackdelar vägs mot varandra så överväger fördelarna kraftigt. En säkring av kompetens på sikt och en väsentlig besparing är tunga argument gentemot beskrivna nackdelar. Pensionsdelen i förslaget har inte nämnts tidigare, vilket beror på att den tjänsten redan köps av Helsingborg. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

20 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 20 (35) Beslutsunderlag Kommundirektörens tjänsteskrivelse HR Servicecenter utredningsrapport Bilagor till utredningsrapport Fördjupnings-PM Samverkansavtal om PA-tjänster Protokoll från förhandling jml. MBL 14 Skrivelse från löneassistenter och systemförvaltare Yrkanden Bengt Svensson (M) yrkar att Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen konstatera att det finns en påtaglig besparingspotential i en förändring av lönehanteringen i Klippans kommun oavsett det sker en samverkan eller ej, att bifalla förslaget till samverkan med Helsingborg kommun enligt utredning samt delegera till Arbetsutskottet att besluta om slutligt avtal enligt huvuddragen i bifogat utkast till samverkansavtal. Rune Persson (S) yrkar att Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till Kommunstyrelsen utan eget förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer sitt eget förslag mot Rune Perssons förslag och finner att Arbetsutskottet beslutar enligt Rune Perssons förslag. Arbetsutskottets beslut Ärendet lämnas vidare till Kommunstyrelsen utan eget förslag. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

21 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 21 (35) 122 Redovisning av anställdas boendeort KS Ärendet Omkring vart femte år tar personalkontoret fram en rapport på de tillsvidareanställdas boendeort. Bifogad rapport avser (bilaga Au 122/13) Beslutsunderlag Personalkontorets redovisning Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen (Kommunfullmäktiges beslut) Informationen noteras. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

22 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 22 (35) 123 Lönerevision 2012 KS Ärendet Totalt innebar lönerevisonen ett utfall med 3,5 %, med vissa variationer. Enligt uppdrag har lönespridningen bland lokalvårdarna ökat, och löneläget och - spridningen för personliga assistenter har höjts. En satsning har gjorts på förskollärare där 90-percentilen har höjts med 1200 kr. Arbetsutskottets beslut Informationen noteras. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

23 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 23 (35) 124 Redovisning av genomförd arbetsvärdering 2013 KS Ärendet Diskrimineringslagen kräver att kommunen gör en kartläggning och analys av löneskillnader mellan kvinnor och män. Redovisningen innehåller två delar: 1. Jämförelser av löner mellan kvinnor och män inom samma yrke. 2. Jämförelse av löner mellan kvinnodominerade yrken och mansdominerade yrken som är likvärdigt värderade. Resultatet visar att det inte finns några åtgärder att genomföra i handlingsplan för jämställda löner. Beslutsunderlag Personalkontorets skrivelse Arbetsutskottets beslut Informationen noteras. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

24 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 24 (35) 125 Upphandling av företagshälsovård KS Ärendet En ny upphandling håller på att förberedas, där en leverantör eftersträvas för huvuddelen. Tjänsterna har setts över för att hitta lämpliga lösningar. Nuvarande avtal med Feelgood går ut och var ett 3+2 års avtal. Arbetsutskottets beslut Informationen noteras. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

25 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 25 (35) 126 Särskilt bidrag till Ljungbyheds framtid för insatser vid friluftsbadet KS Ärendet I samband med diskussionerna kring friluftsbadens framtid framkom önskemål om att det behövde vidtas åtgärder för att den allmänna miljön vid Ljungbyheds friluftsbad skulle upplevas attraktiv och välkomnande. Efter kontakter med ordförande i föreningen Ljungbyheds Framtid är det klarlagt att de åtar sig att ombesörja en förnyelse av området i form av anskaffande av nya utemöbler, blomsterutsmyckning, lekredskap o liknande. Syftet är att göra området attraktivt att besöka och vistas på. Genom att låta föreningen Ljungbyheds Framtid ombesörja förnyelsen uppnår man en lokal förankring samt ökar engagemanget för friluftsbadet och dess område. En förutsättning är att föreningen genomför inköp mm i samråd med såväl kultur och fritidsförvaltningen som den förening som ansvarar för den dagliga verksamheten vid badet. Beslutsunderlag Kommunalrådets skrivelse Arbetsutskottets beslut 1. Ljungbyheds Framtid beviljas ett särskilt bidrag på kr med ovanstående syfte. 2. Finansiering sker genom Arbetsutskottets anslag till förfogande. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

26 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 26 (35) 127 Motion om lokalutredning inom Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde KS Ärendet Matthias Rausbo m.fl. (SD) har i en motion föreslagit att Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att göra en lokalutredning. Beslutsunderlag Matthias Rausbos m.fl. motion (bilaga Au 127/13) Arbetsutskottets beslut Motionen överlämnas till chefsgruppen för beredning. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

27 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 27 (35) 128 Årsredovisning 2012 för Kommunalförbundet Medelpunkten KS Ärendet Kommunalförbundet Medelpunkten har överlämnat årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapporter för år Kommunfullmäktige har att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för direktionen. Medelpunktens revisorer tillstyrker ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna, samt att kommunalförbundets årsredovisning för 2012 godkänns. Beslutsunderlag Årsredovisning 2012 för Kommunalförbundet Medelpunkten Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsberättelse för Kommunalförbundet Medelpunkten 2012 (bilaga Au 128/13) Ekonomichefens yttrande Arbetsutskottets beslut 1. Ekonomikontoret får i uppdrag att inför den fortsatta handläggningen av ärendet i en sammanfattande skrivelse kommentera årsredovisningen samt lämna förslag på beslut. 2. Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen (Kommunfullmäktiges beslut). Signatur justerare Utdragsbestyrkande

28 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 28 (35) 129 Budgetram 2014 för Söderåsens miljöförbund KS Ärendet Beräknade intäkter med nuvarande K-faktor innebär en intäkt 2014 med tkr. Förändring gentemot 2013 års budget är framförallt förutbetalda intäkter för 2011 på 887 tkr då tilsynsskulden återbetalas under året. Årsavgifterna beräknas minska med ca 300 tkr beroende på minskat antal verksamheter inom livsmedel, företag inom miljötillsynen som flyttar eller läggs ner samt att två täkter avslutas. Ansökningar om enskilt avlopp beräknas öka med ca 300 tkr, timdebitering och övrigt med ca 200 tkr. Lönekostnaderna räknas upp med 3% på budget Enligt behovsutredningen 2014 finns det behov av 25,75 tjänst. Övriga kostnader räknas upp med 4,5%. Detta beroende på ökade avskrivningskostnader i samband med uppgradering av MiljöReda under hösten 2013 samt analyskostnader på ca 70 tkr. För att täcka dessa kostnader behövs 750 tkr utöver ovan beräknade intäkter Beslutsunderlag Protkollsutdrag Söderåsens miljöförbund (bilaga Au 129/13) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 1. Noterar att samråd kring budget m.m. genomfördes den 23 april. 2. Ställer sig bakom förslag till mål och budget för miljöförbundet. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

29 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 29 (35) 130 Motion angående mobilapplikation som marknadsför Klippans kommun KS Ärendet Christian Hendlertz och Åsa Edvardsson (båda SD) har i en motion föreslagit att Klippans kommun ansluter sig till applikationen Sveriges kommuner samt att en officiell applikation för Klippans kommun tas fram, som kan marknadsföra kommunen och dess verksamhet, möjliggöra anmälningar på brister samt vägleda dem som behöver information om det viktigaste som finns inom kommunens gränser. Motionen har remitterats till Näringslivs- och kommunikationsavdelningen för yttrande. Näringslivs- och kommunikationsavdelningen ser inte behovet för Klippans kommun att ansluta sig och fylla en app med adekvat information. Kommunapplikation är för tillfället inte en efterfrågad tjänst. Allt fler hemsidor däribland Familjen Helsingborgs besöks- och näringslivssida, använder sig av responsiv webbdesign. Det innebär att hemsidan anpassar sig efter användarens besöksenhet, smartphone eller läsplatta. Beslutsunderlag Motion om applikation för mobiler som marknadsför Klippans kommun (bilaga Au 130/13) EU-samordnarens yttrande Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen (Kommunfullmäktiges beslut) 1. Konstateras att frågeställningarna som tas upp i motionen ständigt måste analyseras och att den tekniska utvecklingen inom området kontinuerligt följs. 2. Trots ovanstående och med hänvisning till yttrandet från EU-samordnaren avslås motionen. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

30 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 30 (35) 131 Motion angående utvecklingen av turistnäringen i Klippans kommun KS Ärendet Tommy Cedervall och Rickard Johansson (båda FP) har i en motion föreslagit att en översyn av turistverksamheten görs utifrån intentionerna i motionen. Kommunstyrelsen har remitterat motionen till Näringslivs- och kommunikationsavdelningen för yttrande. Frågorna som ställs i motionen är behovet av en turismstrateg, var turistinformation lämpligast placeras samt användning av digitala medier. Besöksnäringen är en kraftigt växande näring i Sverige, år 2011 ökade den totala omsättningen med 6,4 % och omsatte 264 miljarder kronor (Tillväxtverket, Stockholm, juni 2012 Info 0442 Rev A) I Klippans kommun omsattes 168 miljoner år De flesta kommuner säger sig vilja satsa på destinationsutveckling, men få har samma förutsättningar som Klippan, då det här finns Söderåsens Nationalpark, St Petri kyrka samt stora möjligheter till soft adventures vilket är eftertraktade aktiviteter hos en stor, köpstark grupp. Klippans geografiska läge gör att det är enkelt, snabbt och relativt billigt att ta sig hit från framför allt Danmark och Tyskland. Under 2012 ökade antalet gästnätter i Klippans kommun med 36%. Under de senaste åren har det också skapats ett nätverk av entreprenörer som bygger upp sin verksamhet kring besöksnäringen, vilket gör att kommunen numera har ett kvalitativt utbud av boende och aktiviteter. Ett flertal projekt med fokus på besöksnäring inom kommunen har sökt och beviljats Leadermedel och det är viktigt att detta påbörjade arbete kan fortsätta. Kommunens roll är här främst att samordna de nätverk som byggts upp samt att stötta entreprenörerna med kunskaper och information kring utvecklingsmöjligheter. Arbetet med destinationsutveckling är nära sammanlänkat till arbetet med att stärka ett positivt varumärke. Visionen är att kommunen har möjlighet att medverka vid de publika arrangemangen där vår målgrupp närvarar, exempelvis event på Ljungbyhed park och i nationalparken. Signatur justerare Behovet av en enskild turistbyrå i Klippans centralort har minskat dagens besökare använder sig till största delen av sociala medier när man planerar sina semesteraktiviteter. Detta i sin tur gör att det strategiska arbetet med, att i hård Utdragsbestyrkande

31 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 31 (35) konkurrens, locka besökare till Klippans kommun är synnerligen viktigt. Näringsliv- och kommunikationsavdelningen föreslår att det strategiska arbetet med besöksnäring drivs av EU-samordnaren, som genom de projekt som drivs i trepartssamverkan har många beröringspunkter med näringen. Detta kompletteras av turismansvarig, som arbetar med hemsida, bokningsbara produkter, bemannar turistbyrå och medverkar vid evenemang och aktiviteter. På sikt är biblioteket/konsthallen en lämplig plats för turistbyrå, då målet för en kommun av Klippans storlek bör vara en blå/gul turistinfo. Detta innebär att turistbyrån är bemannad året runt, lördag/söndag under högsäsong, språk och ITkunskaper hos personal samt möjlighet för besökare att boka boende och aktiviteter vid besöksdator. Beslutsunderlag Motion Hur vill vi att turistnäringen skall utvecklas i Klippans kommun? (bilaga Au 131/13) EU-samordnarens yttrande Arbetsutskottets beslut 1. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att snarast få till stånd en fungerande entré även för personer med funktionsnedsättning. 2. Turismfrågor behandlas vid tema-au i september. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen (Kommunfullmäktiges beslut) 1. Konstateras att en översyn enligt motionens intentioner pågår. 2. Ställer sig bakom huvuddragen i yttrandet från EU-samordnaren. 3. Lokaliseringen av turistbyrån de närmaste åren ska fortsatt vara vid Storgatan. 4. Mot bakgrund av ovanstående anses motionen bifallen. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

32 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 32 (35) 132 Åby marknads framtid KS Ärendet Med anledning av att turismansvarige Eivor de la Cueva går i pension efter sommaren 2013 behöver Kommunstyrelsen fatta beslut angående hur Klippan kommun i framtiden vill hantera evenemanget Åby marknad. Marknaden drivs idag helt av Klippans kommun och Eivor de la Cueva har sedan mer än 20 år varit ansvarig. Näringslivs- och kommunikationsavdelningen ser tre möjliga framtider för marknaden: - Marknaden drivs som tidigare helt av Klippans kommun. Ansvaret bör ligga på Tekniska kontoret, då det är denna enhet som berörs mest av arrangemanget. - Marknaden drivs av ideell förening i samverkan med Klippans kommun. - Marknaden läggs ut till fristående eventbolag. Arbetet med marknaden omfattar, utöver arbetet på själva marknadsdagen, bl a bokning och information till knallar, tillstånd av polis och andra myndigheter, städning och marknadsföring. De senaste åren har marknaden genererat inkomster runt kr exklusive arbetet. Beslutsunderlag EU-samordnarens skrivelse Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 1. Åby marknad är även fortsatt ett viktigt evenemang i Klippans tätort. 2. Modellen där marknaden drivs av en ideell förening är att föredra. 3. Näringslivs- och kommunikationsavdelningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna för en sådan lösning och om möjligt komma med ett konkret förslag. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

33 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 33 (35) 133 Arrendekontrakt för Elfdalens camping KS Ärendet Nuvarande arrendetkontrakt för Elfdalens camping innehåller en del otydligheter. Byggnaderna är till viss del i dåligt skick och behöver rustas upp. Beslutsunderlag EU-samordnarens skrivelse Gällande hyreskontrakt för Elfdalens camping Arbetsutskottets beslut 1. Såväl avtal som användningen av vissa byggnader behöver ses över. 2. Näringslivs- och kommunikationsavdelningen får i uppdrag att, tillsammans med Tekniska förvaltningen, genomföra en översyn enligt ovan. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

34 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 34 (35) 134 Skrivelse om ökade möjligheter på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning KS Ärendet Kommunala handikapprådet har i en skrivelse uppmanat kommunen att anta centrala och heltäckande riktlinjer för att förbättra möjligheterna på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Handikapprådet Arbetsutskottets beslut Skrivelsen remitteras till personalavdelningen för yttrande. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

35 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 35 (35) 135 Lönerevision 2013 KS Ärendet Personalchefen redogjorde för förutsättningarna inför 2013 års lönerevision. Arbetsutskottets beslut Informationen noteras. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-04-10 Sida 1 (17) Paragrafer 85-97 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan 13.30-16.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) 1(17) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Ksau Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2014-10-27, 8.30 Kommunhuset 291. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (49) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 15.00-19.35 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Britt Olsson, sekreterare Elin Svensson 74 Mats Stenström

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-11-05, 13.15 kommunhuset rum 293 Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (25) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.10 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström 39-42 Britt Olsson,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-10-07 1(21)

Kommunstyrelsen 2009-10-07 1(21) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2009-10-07 1(21) Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl 17.00-19.05 Beslutande Bengt Svensson, ordförande Ingrid Larsson Jens

Läs mer

Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Georg Theodoridis, fastighetschef, 17

Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Georg Theodoridis, fastighetschef, 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-16 1 (43) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, tisdagen den 16 januari 2007 klockan 13.00-18.15 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Johnny

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 24 november 2014, kl. 13.00 17.10 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Rune Berglund (S) Helena Stenberg (S) Brith Fäldt (V) Lars-Olof Pettersson (S) Ann-Louise

Läs mer