PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (35) Paragrafer Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Bengt Svensson (M), ordförande Madeleine Atlas (C), 1 vice ordförande Bodil Andersson (KD) Rune Persson (S), 2 vice ordförande Eva Stjärnlind (S) Hans-Eric Lundgren (S), tjg ersättare för Eva Stjärnlind (S) 135 Kenneth Dådring (M), ej tjg ersättare Agne Johansson (MP), ej tjg ersättare Hans-Eric Lundgren (S), ej tjg ersättare Kerstin Persson (S), ej tjg ersättare Anders Ivarsson, kommunsekreterare Hans-Åke Lindvall, kommundirektör Boje Jarl, ekonomichef Björn Pettersson, teknisk chef Anders Ebbesson, utvecklingsstrateg 120 Marianne N Claesson, personalchef , 135 Anna Ekström, trainee , 135 Anders Lindberg, avdelningschef näringsliv och kommunikation Eivor de la Cueva, turistkonsulent Lars-Åke Svensson, kanslichef/kommunjurist Bodil Andersson Kommunkansliet Anders Ivarsson Bengt Svensson Bodil Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Klippans kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkansliet i Klippan Anders Ivarsson

2 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2 (35) Innehållsförteckning: 110 Kurser och konferenser 111 Justering av bidrag till enskild väghållning 112 Förslag till renhållningsföreskrifter och Avfallsplan för Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommuner 113 Lokal trafikföreskrift med förbud mot tung trafik på del av Ljungbygatan i Ljungbyhed 114 Lokal trafikföreskrift med 30 km/h vid Bofinkenskolan i Klippan samt justering av stannande- och parkeringsbestämmelserna 115 Samråd gällande Vindkraftsplan för Svalövs kommun 116 Ombyggnad av kommunhusentrén 117 Kronan 8 - förslag till detaljplan för bostäder 118 Klippan 3:8, m.fl. del av (Fabriksvägen) - detaljplan för industri m.m. 119 Åby IBK anhåller om ny idrottshall i Klippan 120 Inriktningsmål Kommunstyrelsen Administrativ samordning lön och pension i Skåne Nordväst 122 Redovisning av anställdas boendeort 123 Lönerevision Redovisning av genomförd arbetsvärdering Upphandling av företagshälsovård 126 Särskilt bidrag till Ljungbyheds framtid för insatser vid friluftsbadet 127 Motion om lokalutredning inom Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde 128 Årsredovisning 2012 för Kommunalförbundet Medelpunkten 129 Budgetram 2014 för Söderåsens miljöförbund 130 Motion angående mobilapplikation som marknadsför Klippans kommun 131 Motion angående utvecklingen av turistnäringen i Klippans kommun 132 Åby marknads framtid 133 Arrendekontrakt för Elfdalens camping 134 Skrivelse om ökade möjligheter på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 135 Lönerevision 2013 Signatur justerare Utdragsbestyrkande

3 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 3 (35) 110 Kurser och konferenser Ärendet Följande inbjudningar till kurser m.m. föreligger. Kommunförbundet Skåne Nyhetsdag om offentlig upphandling. De viktigaste lagförändringarna som föreslås, och vad de innebär i praktiken. För alla som arbetar med eller kommer i kontakt med upphandlingsfrågor, även förtroendevalda. Sturup Kommunförbundet Skåne Läsplattor, e-diarium, sociala medier och annan e- förvaltning. Vilka rättsregler gäller i teori ochpraktik för hantering av informtion/handlingar i elektronisk form? Inkl. förslaget om hantering av elektroniska handlingar i Ny förvaltningslag. För nämndadministratörer, förtroendevalda och andra som måste ha kunskap om vilka rättsregler som gäller för hantering av handlingar i elektronisk form. Sturup Kommunförbundet Skåne Kommunledningsresa, studieresa till England om hållbarhet ur alla aspekter, dock med fokus på social hållbarhet, särskilt mångfald och civilsamhälle liksom hälsa och livsstil samt kultur. För Skånes kommunledningar Kommunförbundet Skåne Att beställa och besluta om ett projekt! Vad alla beslutsfattare, ansvariga och styrgrupper m fl för projekt måste veta. Tyringe Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne Dialogmöte Mottagande och etablering av flyktingar och ensamkommande barn i Skåne. För kommunpolitiker med ansvar för eller intresse av frågor som rör mottagande och etablering av nyanlända. Malmö, Ängelholm resp. Kristianstad , -22 resp. -29 Region Skåne m.fl. Gränslös samverkan mellan idéburna och offentliga organisationer. Årligt regionalt forum för att lyfta fram den idéburna sektorns betydelse som samhällsaktör samt belysa olika aspekter av det sektorsövergripande samarbetet. Malmö Revisionskontoret Region Skåne Samverkan kring barns och ungas psykiska hälsa. Seminarium för presentation av och diskussion om resultatet av regionens revisorers granskning. För revisorer, socialnämnd, barn- och utbildningsnämnd och kommunstyrelse. Malmö Regionförbundet Södra Småland Nyheter i vårpropositionen och SKLs nya Ekonomirapport. Växjö Signatur justerare Utdragsbestyrkande

4 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 4 (35) Envisys Vårmöte 2013 om slam i Sverige. Slam, mer än näringsämnen, mull och biogas? Fältdag med studiebesök Beslutsunderlag Kursinbjudningar Arbetsutskottets beslut 1. Kenneth Dådring, Kerstin Persson och Madeleine Atlas medges delta i Kommunledningsresa. 2. Hans-Eric Lundgren medges delta i konferens om läsplattor den 11 juni. 3. Madeleine Atlas, Rune Persson och Kerstin Persson medges delta i konferens om att besluta om projekt. 4. Kerstin Persson och Kenneth Dådring medges delta vid dialogmöte den 29 maj. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

5 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 5 (35) 111 Justering av bidrag till enskild väghållning KS Ärendet Kommunernas bidragsgivning till enskild väghållning präglas av starka traditioner och skillnaderna mellan kommunerna är mycket stora. I en undersökning inom Skåne för cirka 10 år sedan framkom att det bland länets 33 kommuner fanns 33 olika regelverk för bidragen. Det fanns alltså inte ens två kommuner som hade i stort sett lika regler Exempelvis ger några kommuner bidrag enbart till föreningar som får statligt bidrag och några enbart till föreningar som inte får statligt bidrag. Driftbidragen i Klippans kommun I kommunen finns det 76 enskilda väghållare (kallas här för föreningar) som får årligt bidrag till vägskötseln. Det så kallade beläggningsbidraget behandlas i ett särskilt avsnitt. Driftbidrag från både stat och kommunen: Driftbidrag enbart från kommunen: Totalt driftbidrag från staten: Totalt driftbidrag från kommunen: 63 st. 13 st tkr cirka. 605 tkr cirka. Bidragsnivå för föreningar som idag får bidrag från både stat och kommunen: Det statliga bidraget är en andel av beräknad skötselkostnad och kommunen fyller på med %-delar av det statliga bidraget. Antal föreningar Statlig bidrag Kommunalt Totalt 2 80 % 10 % 88 % % 32,5 %* 86 % * interpolerat tal 1 35 % 100 % 70 % Föreningar som får bidrag enbart från kommunen får 3 kr per meter väg. Ingen förening är den andra lik En granskning under 2011 av hur bidragen, statliga och kommunala, i kommunen fördelas ger en bild av mycket olika föreningar vad gäller väglängd, antal hushåll och ekonomi. En statistisk bearbetning av data för föreningar ger i några avseenden att medelvärdet är betydligt högre än medianvärdet. Detta orsakas av att ett mindre antal föreningar sticker ut och har lång väglängd eller får höga bidragsbelopp eller har höga driftkostnader. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

6 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 6 (35) Det lägsta bidraget till en förening var cirka kr, kom enbart från kommunen, och det högsta bidraget var cirka kr. De flesta föreningarna (78 %) fick bidrag vars summa var lägre än kr. Bidrag per meter väg Per meter väg var statsbidraget mellan 3,63 kr och 12,05 kr. Det kommunala bidraget var mellan 0,79 kr och 4,86 kr. För föreningar med bidrag från två håll gäller att 80 % av antalet fick summabidrag mellan 7 kr och 11 kr per meter väg. Bidrag per hushåll Två föreningar drivs av Naturvårdsverket och med två hushåll per förening och bidrag på kr och kr, så är dessa lite speciella och utesluts från statistiken. När detta är gjort var bidragen mellan 126 kr och kr per hushåll. Föreningar som enbart får kommunens bidrag fick i stort sett mindre än kr per hushåll. För 60 % av dessa låg bidraget under 600 kr per hushåll. Föreningarnas ekonomi För att i granskningen 2011 få ett grepp om föreningarnas ekonomi studerades föreningarnas ekonomiska rapporter för åren 2007, 2008 och 2009, och ett genomsnitt för de tre åren beräknades per förening. Även i detta avseende skiljer sig föreningarna från varandra. Föreningarnas utgiftsnivå i förhållande till beräknad driftkostnad Vägar m s+k -bidrag Medel utgifter/ beräknad driftkostnad 1,74 Median utgifter/ beräknad driftkostnad 0,94 De flesta föreningar har alltså utgifter som ligger något under Trafikverkets beräknade driftkostnad. Föreningarnas bidragsnivå i förhållande till utgifter Kr per hushåll Alla vägar Vägar m s+k-bidrag Vägar med k- bidrag Medel bidrag/utgift 0,86 0,89 0,66 Median bidrag/utgift 0,87 0,89 0,48 Bidragsnivån i förhållande till faktiska utgifter visades sig alltså vara något högre än de i stort sett avsedda 84 % (0,84) som gällde under de tre åren. Särskilda driftbidrag, beläggnings- eller förbättringsarbeten Det statliga bidraget är i praktiken 70 % av godkänd åtgärdskostnad. Kommunen ger bidrag med 50 % av skillnaden mellan godkänd åtgärdskostnad och det statliga bidraget. Föreningarna får alltså normalt 85 % av kostnaden i bidrag. I de få fall där dessa arbeten är aktuella på vägar som förvaltas utan statligt bidrag ger kommunen bidrag med 50 % av godkänd åtgärdskostnad. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

7 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 7 (35) Kommunens bidragsregler förutsätter dock att särskilda driftbidrag ges så långt anslagna pengar räcker till. Med anslagsnivån som har gällt under 2011 och 2012 finns det drygt 200 tkr att nyttja till särskilda driftbidrag. Då föreningarnas behov av åtgärder varierar betydligt mellan åren har pengarna ibland räckt till och ibland har kö uppstått med någon förening som fått vänta till nästföljande år. Under 2010 anslog kommunen också ett extra belopp på 400 tkr för beläggningsbidrag, då Trafikverket under 2009 beviljade särskilt många bidrag. Åtgärderna prövas först av Trafikverket för att avgöra det statliga bidraget, så snabbhet i den hanteringen och tillgång till statliga pengar har påverkat och kommer att påverka ansökningsvolymen till kommunen. Bedömning av regeländringar Nuvarande regler: - förklarar inte vad de olika bidragen omfattar, - fixerar kommunens bidrag till statligt bidrag i %-sats som har ändrats, - detaljer i texten behöver uppdateras. När det gäller bidragsnivåer kan frågan ställas vad skälet är att den grundliga bedömning som Trafikverket (tidigare Vägverket) gör ska slätas ut genom kommunens bidrag. Verket grupperar vägarna efter funktion och samhällsnytta och bidraget varierar därefter. Kommunens bidrag verkar vara anpassat så att föreningarna får rätt så lika summabidrag. Dock just i avseendet bidrags-%, inte ungefär lika per meter väg eller per hushåll. En annan fråga är hur skillnaden kan motiveras mellan kommunens bidrag till förening med statligt bidrag och till förening utan statligt bidrag. En principiellt viktig detalj är att det statliga bidraget omräknas med några års mellanrum och däremellan indexuppräknas bidragsbeloppen. Kommunens bidrag till förening utan statligt bidrag är sedan 2005/2006 låst till 3 kr/m. Inledningsvis beskrivs att det inte finns någon enhetlighet, eller ens en röd tråd i kommunernas bidragsgivning. Vad kan då finnas för utgångspunkt för att ompröva bidragsnivån? Det som gällde förr kan visserligen sägas gälla ett tag till. Med det kan i stället finnas en god förebild att efterfölja, eller en resursfördelningspolitisk diskussion kan vara på sin plats? Ett ologiskt men kanske rationellt sätt, kan vara att tillämpa regeln. Denna kan här beskrivas som att föreningen (medlemmarna) och kommunen (skattebetalarna) delar på mitten den kostnad som kvarstår när staten har lämnat sitt bidrag. Denna regel innebär en mindre sänkning av bidragsnivån för flertalet Signatur justerare Utdragsbestyrkande

8 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 8 (35) föreningar. Ska bidragsnivån i huvudsak vara oförändrad kan regeln justeras till Dock bör summabidrag begränsas så att en förenings egna kostnader inte understiger 10 % av beräknad driftkostnad. Därtill bör bidraget höjas och indexregleras till föreningar utan statsbidrag. Det särskilda driftbidraget föreslås vara oförändrat och utgöra 50 % av skillnaden mellan godkänd åtgärdskostnad och det statliga bidraget. Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till regler för bidrag till enskild väghållning (bilaga Au 111/13) Författningssamling för Klippans kommun 7:01:1-2, Bidrag till enskilda vägar Bidrag till enskild väghållning jämförelse med grannkommuner Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen (Kommunfullmäktiges beslut) 1. Det kommunala driftsbidraget till vägföreningar med statligt bidrag skall vara 65% av skillnaden mellan utbetalt statligt bidrag och beräknad driftskostnad med begränsningen att det totala driftsbidraget inte skall överstiga 90%. 2. I övrigt fastställs bidragsreglerna enligt bilaga Au 111/13. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

9 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 9 (35) 112 Förslag till renhållningsföreskrifter och Avfallsplan för Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommuner KS Ärendet Nårab har lämnat förslag till ny renhållningsordning innehållande renhållningsföreskrifter och Avfallsplan. Renhållningsordningen är till stora delar omgjord. Nårab har använt Avfall Sveriges mall för renhållningsordningar, och anpassat den till förutsättningarna i Klippans kommun. Renhållningsordningen har granskats och kompletterats av Söderåsens miljöförbund. Beslutsunderlag Nårabs skrivelse Renhållningsföreskrifter med bilagor (bilaga A Au 112/13) Avfallsplan (bilaga B Au 112/12) Arbetsutskottets beslut Nårab anmodas att inför behandlingen i Kommunstyrelsen redovisa en sammanställning över de förändringar som inte enbart marginellt berör abonnenterna. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen (Kommunfullmäktiges beslut) Renhållningsföreskrifter och avfallsplan antas. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

10 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 10 (35) 113 Lokal trafikföreskrift med förbud mot tung trafik på del av Ljungbygatan i Ljungbyhed KS Ärendet Genom Ljungbyhed kör lastbilar som egentligen inte har något ärende i själva tätorten, utan bara är på genomresa. Troligen inverkar GPS-information som visar kortaste färdväg. Åtgärder vidtas därför för att försvåra för genomfart på olika sätt, utan att den trafik som har ärende inne i Ljungbyhed blir allt för störd. Ljungbygatan I likhet med ett förbud i Östra Ljungby, på Bläsingevägen, föreslås nu att på Ljungbygatan, mellan Hättevägen och infarten till företaget Euroimp, får tunga fordon eller fordonståg inte föras. Förbudet gäller inte buss. En förvarning om förbudet kommer då att sättas upp i korsningen Skolgatan Ljungbygatan för att undvika extra trafik på Hättevägen. Sträckan beskrivs på bifogad karta. Polismyndigheten är informerad i ärendet. Beslutsunderlag Förslag till Lokal trafikföreskrift :227 (bilaga A Au 113/13) Kartbilaga LTF :227 (bilaga B Au 113/13) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Lokal trafikföreskrift (LTF) 2013:227 godkänns. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

11 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 11 (35) 114 Lokal trafikföreskrift med 30 km/h vid Bofinkenskolan i Klippan samt justering av stannande- och parkeringsbestämmelserna KS Ärendet Riktlinjer som har tillämpats för hastighetsbegränsning till 30 km/h Begränsning används huvudsakligen vid: skolor och förskolor (är eleverna i åldrar som ger möjlighet till körkortsprövning kan behovet av särskild hastighetsbegränsning sättas i fråga) bostadsområden som är väl avgränsade (slutna) och utan genomfartstrafik. Det är viktigt att bilisten kan förstå varför maxhastigheten 30 km/h gäller. Enklast för förståelse är att föraren vid eller strax efter 30-skylten ser verksamhetsbyggnader och lekområden. Bofinkenskolan Gatorna runt Bofinkenskolan har ännu inte blivit begränsade till 30 km/h. Sänkt hastighet föreslås på delar av Örngatan, samt del av Hägergatan. Dessutom föreslås att parkeringsförbudet på Örngatans västra sida upphävs, och att stannandeförbudet på östra sidan fortsätter att gälla, men tidsbegränsningen upphör. Att förbudet på östra sidan bibehålls gör gatan mer framkomlig och skolbussen kommer lättare fram. Området beskrivs på bifogad karta. Polismyndigheten är informerad i ärendet, liksom berörda boende längs Örngatan. Beslutsunderlag Förslag till Lokal trafikföreskrift (LTF) :225 (bilaga A Au 114/13) Kartbilaga till LTF :225 (bilaga B Au 114/13) Förslag till LTF :226 (bilaga C Au 114/13) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 1. Lokal trafikföreskrift (LTF) 2009:154 upphävs. 2. LTF 2009:155 upphävs. 3. LTF 2013:225 godkänns. 4. LTF 2013:226 godkänns. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

12 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 12 (35) 115 Samråd gällande Vindkraftsplan för Svalövs kommun KS Ärendet Svalövs kommun har begärt yttrande över sin vindkraftsplan. Plangruppen har tagit del av handlingen och lämnat förslag på yttrande. Beslutsunderlag Svalövs kommuns skrivelse Plangruppens yttrande Arbetsutskottets beslut 1. Vindkraftsplanerna i Svalövs kommun bedöms inte påverka Klippans kommun negativt. 2. Klippans kommun har inget mer att anföra än vad som framgår av samrådsyttrandet. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

13 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 13 (35) 116 Ombyggnad av kommunhusentrén KS Ärendet I samband med att kundtjänst kommer att införas har en ombyggnation av kommunhusets entré föreslagits. Syftet är att öka kvalitén på den fysiska miljön i Klippans kommunhus. Fyra exteriöra förslag till ombyggnad av entrén har tagits fram av Karin Petterssons arkitektbyrå, Ängelholm. Förslagen presenterades på Kommunfullmäktige den 23 april, varvid man beslöt att gå vidare med ombyggnadsplanerna, med en total budget på 3 mnkr. En arbetsgrupp under ledning av stadsarkitekten förordar alternativ nummer fyra, som innebär en inglasning från golv till tak mellan de befintliga pelarna. Pelarna putsas i en mörk kulör. Den övre delen av fasaden putsas i en ljusare nyans. Beslutsunderlag Stadsarkitektens skrivelse Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 1. Kommunentrén byggs om enligt alternativ fyra. 2. Totalbudgeten för ombyggnaden vad gäller själva entrén exkl. markarbeten är tre mnkr och i det fall det under projektets fullföljande framkommer svårigheter att inrymma ombyggnaden i budgeten ska frågan om projektets omfattning eller finansiering åter prövas av Kommunstyrelsen. 3. 2,3 mnkr anvisas ur anslaget till Kommunstyrelsens förfogande för investeringar, ur 2013 års budget. 4. Resterande finansiering hanteras i budget för Signatur justerare Utdragsbestyrkande

14 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 14 (35) 117 Kronan 8 - förslag till detaljplan för bostäder KS Ärendet Planen ska möjliggöra en ombyggnad av den gamla telebyggnaden till bostadshus (ca 14 lägenheter) samt tillgodose parkeringsbehovet till verksamheteninom fastigheten Kronan 8. Den lägre byggnaden utmed Apoteksgatan får ny beteckning i detaljplanen, i form av bostäder och centrumhandel. De nya lägenheterna kommer att komplettera befintligt bostadsbebyggelse i centrala Klippan. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Plan- och byggnämnden (bilaga Au 117/13) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Detaljplanen antas. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

15 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 15 (35) 118 Klippan 3:8, m.fl. del av (Fabriksvägen) - detaljplan för industri m.m. KS Ärendet Syftet är att utöka Åbytorps industriområde mot väster, längs väg 13. Det aktuella planområdet ligger i västra delen av Klippans tätort. Marken utgörs av åkermakr, och begränsas i väster av väg 13, i norr av detaljplanerad industrimark intill Skånebanan, i öster av befintligt industriområde längs Ravingatan samt i söder av Fabriksvägen och en dubbel 20 kv-ledning. Planarealen är ca 2 ha. Klippans kommun är ägare till marken inom planområdet. Planförslaget medger bebyggelse för industri-, lager-, kontors- och handelsändamål (sällanköpshandel). Riksväg 13 utgör transportled för farligt gods. Västra delen av planområdet har därför givits en begränsad användning, enl. RIKTSAM. Planen handläggs enligt normalt planförfarande. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Plan- och byggnämnden (bilaga Au 118/13) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Detaljplanen ställs ut för samråd. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

16 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 16 (35) 119 Åby IBK anhåller om ny idrottshall i Klippan KS Ärendet Åby IBK ansökte i en skrivelse om 100 tkr för projektering av en ny idrottshall. Kommunstyrelsen remitterade ansökan till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande. I nämndens svar föreslås att kommunen f.n. inte avsätter några särskilda medel för projektering av en ny idrottshall innan resurser till investeringen finns avsatta i investeringsplanen. Vidare måste det också finnas medel avsatta till en driftbudget för anläggningen. Beslutsunderlag Åby IBK skrivelse Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden (bilaga Au 119/13) Yrkande Bengt Svensson (M) yrkar att Kultur- och fritidsnämndens förslag till svar på Åby IBK:s ansökan om projektmedel bifalls och att beslutet översänds som svar på skrivelsen. Eva Stjärnlind (S) yrkar att ärendet beaktas i en kommande fritidsplan. Beslutsgång Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot Eva Stjärnlinds, och finner att Arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens yrkande. Arbetsutskottets beslut 1. Kultur- och fritidsnämndens förslag till svar angående Åby IBK:s ansökan om projektmedel bifalls. 2. Beslutet översänds som svar på skrivelsen. Reservation Rune Persson och Eva Stjärnlind (båda S) reserverar sig till förmån för Eva Stjärnlinds yrkande. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

17 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 17 (35) 120 Inriktningsmål Kommunstyrelsen 2014 KS Ärendet Inriktningsmålen för Kommunstyrelsen är tänkta att genomgå en årlig översyn, utifrån de fokusområden kommunen valt. Beslutsunderlag Utvecklingsstrategens förslag till inriktningsmål 2014 Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 1. Målen om skolmiljö och lönestruktur under Våra barn och ungdomar ersätter förslaget. 2. Målet under Dialog delas i sina båda meningar, och kompletteras med tidigare nr I övrigt antas förslag till Inriktningsmål 2014 (bilaga Au 120/13). Signatur justerare Utdragsbestyrkande

18 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 18 (35) 121 Administrativ samordning lön och pension i Skåne Nordväst KS Ärendet Styrelsen i Skåne Nordväst har sin verksamhetsplan för åren beslutat ställa sig bakom etablerandet av en kommungemensam löne- och pensionsadministration för kommunerna i Skåne Nordväst, med sikte på genomförande vid årsskiftet 2013/2014. Utifrån detta ställningstagande har en utredning genomförts som tydliggör hur denna etablering kan utformas och genomföras, se bilagd utredning. Syftet med samverkan kring löne- och pensionsadministration är att minska sårbarheten samt att uppnå ökad kvalitetssäkring och kostnadseffektivitet. Utredningen lyfter fram ett antal principer som föreslås utgöra grunden och ramen för samarbetet. Dessa har godkänts av Skåne Nordvästs styrelse vid sammanträde och innebär: - Samverkansområdet innefattar personal- och löneadministration, systemförvaltning av system kopplade till lönearbetet, pensionshandläggning samt support och utbildning avseende ingående processer och system. De samverkande kommunernas respektive ansvar och åtaganden framgår i de tjänstebeskrivningar som redogörs för i utredningen. - För att tillgodose olika samverkande kommuners behov på ett optimalt sätt finns, utöver ovan nämnda tjänster, möjlighet att samverka kring ytterligare tjänster med nära koppling till löne- och pensionsadministration, såsom ytterligare HR-system. Exempel på denna typ av tjänster finns beskrivet i utredningen och avtalas särskilt med respektive kommun. - Samverkan ska bygga på samverkansavtal. Någon särskild fristående organisation för samverkan föreslås inte bildas. - Verksamheten ska lokaliseras till Helsingborgs stad genom inrättandet av ett gemensamt löne- och pensionscenter. - Ersättning för löne- och pensionscentrets utförda tjänster och uppdrag ska utgå enligt självkostnadsprincipen. Rationaliseringar i hanteringen skall komma samverkande kommuner till godo i form av pris per lönespecifikation. Samverkande kommun har rätt att själv eller genom revisor ta del av allt underlag som krävs för en korrekt bedömning av Helsingborgs kostnader för verksamheten. - Samverkan kommer att rent praktiskt ske genom att samverkande kommuns personella resurser inom samverkansområdet överförs till Helsingborg och att Helsingborg därefter tillhanda håller tjänster inom samverkansområdet. Överlåtelsen innebär verksamhetsövergång enligt 6b LAS. - Ansvar för styrning av verksamheten ligger hos Helsingborgs stad men ska ske i samråd med samverkande kommuner i form av i utredningen beskrivna styrmodell. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

19 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 19 (35) Överväganden i Klippan Fördelarna med förslaget är minst tre. I första hand är det ett sätt att säkra kompetens i lönehanteringen. Det är en yrkesinriktning som det tar lång tid att lära. Det gäller särskilt systemförvaltare där kommunerna i Skåne Nordväst har konkurrerat med varandra om de kompetenser som finns. Den andra fördelen är kostnadseffektivitet. Det finns ett antal exempel i landet på samverkan inom kommunala lönefunktioner där storleken på organisationen ger väsentligt lägre kostnad per lönespecifikation än den Klippan har nu. Med det upplägg som föreslås i utredningen kommer den årliga besparingen, efter kvarstående arbetsuppgifter i kommunen, att bli tkr. Detta inträffar det tredje året, Första verksamhetsåret betalar vi enligt nuvarande budget och det andra året påbörjas besparingen. Nivån på besparing avgörs av hur många kommuner som antar erbjudandet om att gå med i en gemensam lönefunktion. Det tredje är att vi via ett lönecenter får tillgång till specialistkompetenser som vi i dagsläget inte har möjlighet att ha anställda på egen hand. Exempel på detta kan vara systemkompetenser, kompetens för avtalstolkningar och processkompetenser. Den berörda personalen, sex personer, på kommunens lönefunktion är skeptisk eller negativ till att gå över till den gemensamma funktionen. Byte av arbetsgivare, pendling och möjligen specialisering av arbetsuppgifter är sannolika orsaker till inställningen. Detta är lätt att förstå, men måste vägas mot de fördelar som uppnås. De nackdelar som kan uppstå är att kontaktvägarna blir något längre. Arbetet med löner ur chefers synvinkel kan bli striktare. När någon del av arbetet fallerar så täcker nuvarande funktion upp. Här kommer kraven på underlagen sannolikt att öka. Ur mera allmän synvinkel kan förslaget vara kontroversiellt på två sätt. Förslaget är ett civilrättsligt avtal med en värdkommun. Någon kommun har förespråkat aktiebolag som form för samverkan. Detta har avfärdats främst därför att det ger en tyngre överbyggnad i form av ledning och administration. Den andra ifrågasatta delen är placeringen i Helsingborg. Här har rekryterings- och kommunikationsskäl varit huvudargumenten, liksom att det måste finnas en stor basorganisation för att kunna ta hand om en funktion som om alla går med inledningsvis kommer att bestå av cirka 75 medarbetare. Detta kommer inom några år att sjunka till cirka 50 medarbetare, men det är fortfarande i förhållande till de flesta kommuner i Skåne Nordväst en stor organisation. Också ansvaret att ta hand om löner (om alla går med) kräver stor stabilitet. När fördelar och nackdelar vägs mot varandra så överväger fördelarna kraftigt. En säkring av kompetens på sikt och en väsentlig besparing är tunga argument gentemot beskrivna nackdelar. Pensionsdelen i förslaget har inte nämnts tidigare, vilket beror på att den tjänsten redan köps av Helsingborg. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

20 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 20 (35) Beslutsunderlag Kommundirektörens tjänsteskrivelse HR Servicecenter utredningsrapport Bilagor till utredningsrapport Fördjupnings-PM Samverkansavtal om PA-tjänster Protokoll från förhandling jml. MBL 14 Skrivelse från löneassistenter och systemförvaltare Yrkanden Bengt Svensson (M) yrkar att Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen konstatera att det finns en påtaglig besparingspotential i en förändring av lönehanteringen i Klippans kommun oavsett det sker en samverkan eller ej, att bifalla förslaget till samverkan med Helsingborg kommun enligt utredning samt delegera till Arbetsutskottet att besluta om slutligt avtal enligt huvuddragen i bifogat utkast till samverkansavtal. Rune Persson (S) yrkar att Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till Kommunstyrelsen utan eget förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer sitt eget förslag mot Rune Perssons förslag och finner att Arbetsutskottet beslutar enligt Rune Perssons förslag. Arbetsutskottets beslut Ärendet lämnas vidare till Kommunstyrelsen utan eget förslag. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

21 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 21 (35) 122 Redovisning av anställdas boendeort KS Ärendet Omkring vart femte år tar personalkontoret fram en rapport på de tillsvidareanställdas boendeort. Bifogad rapport avser (bilaga Au 122/13) Beslutsunderlag Personalkontorets redovisning Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen (Kommunfullmäktiges beslut) Informationen noteras. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

22 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 22 (35) 123 Lönerevision 2012 KS Ärendet Totalt innebar lönerevisonen ett utfall med 3,5 %, med vissa variationer. Enligt uppdrag har lönespridningen bland lokalvårdarna ökat, och löneläget och - spridningen för personliga assistenter har höjts. En satsning har gjorts på förskollärare där 90-percentilen har höjts med 1200 kr. Arbetsutskottets beslut Informationen noteras. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

23 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 23 (35) 124 Redovisning av genomförd arbetsvärdering 2013 KS Ärendet Diskrimineringslagen kräver att kommunen gör en kartläggning och analys av löneskillnader mellan kvinnor och män. Redovisningen innehåller två delar: 1. Jämförelser av löner mellan kvinnor och män inom samma yrke. 2. Jämförelse av löner mellan kvinnodominerade yrken och mansdominerade yrken som är likvärdigt värderade. Resultatet visar att det inte finns några åtgärder att genomföra i handlingsplan för jämställda löner. Beslutsunderlag Personalkontorets skrivelse Arbetsutskottets beslut Informationen noteras. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

24 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 24 (35) 125 Upphandling av företagshälsovård KS Ärendet En ny upphandling håller på att förberedas, där en leverantör eftersträvas för huvuddelen. Tjänsterna har setts över för att hitta lämpliga lösningar. Nuvarande avtal med Feelgood går ut och var ett 3+2 års avtal. Arbetsutskottets beslut Informationen noteras. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

25 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 25 (35) 126 Särskilt bidrag till Ljungbyheds framtid för insatser vid friluftsbadet KS Ärendet I samband med diskussionerna kring friluftsbadens framtid framkom önskemål om att det behövde vidtas åtgärder för att den allmänna miljön vid Ljungbyheds friluftsbad skulle upplevas attraktiv och välkomnande. Efter kontakter med ordförande i föreningen Ljungbyheds Framtid är det klarlagt att de åtar sig att ombesörja en förnyelse av området i form av anskaffande av nya utemöbler, blomsterutsmyckning, lekredskap o liknande. Syftet är att göra området attraktivt att besöka och vistas på. Genom att låta föreningen Ljungbyheds Framtid ombesörja förnyelsen uppnår man en lokal förankring samt ökar engagemanget för friluftsbadet och dess område. En förutsättning är att föreningen genomför inköp mm i samråd med såväl kultur och fritidsförvaltningen som den förening som ansvarar för den dagliga verksamheten vid badet. Beslutsunderlag Kommunalrådets skrivelse Arbetsutskottets beslut 1. Ljungbyheds Framtid beviljas ett särskilt bidrag på kr med ovanstående syfte. 2. Finansiering sker genom Arbetsutskottets anslag till förfogande. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

26 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 26 (35) 127 Motion om lokalutredning inom Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde KS Ärendet Matthias Rausbo m.fl. (SD) har i en motion föreslagit att Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att göra en lokalutredning. Beslutsunderlag Matthias Rausbos m.fl. motion (bilaga Au 127/13) Arbetsutskottets beslut Motionen överlämnas till chefsgruppen för beredning. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

27 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 27 (35) 128 Årsredovisning 2012 för Kommunalförbundet Medelpunkten KS Ärendet Kommunalförbundet Medelpunkten har överlämnat årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapporter för år Kommunfullmäktige har att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för direktionen. Medelpunktens revisorer tillstyrker ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna, samt att kommunalförbundets årsredovisning för 2012 godkänns. Beslutsunderlag Årsredovisning 2012 för Kommunalförbundet Medelpunkten Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsberättelse för Kommunalförbundet Medelpunkten 2012 (bilaga Au 128/13) Ekonomichefens yttrande Arbetsutskottets beslut 1. Ekonomikontoret får i uppdrag att inför den fortsatta handläggningen av ärendet i en sammanfattande skrivelse kommentera årsredovisningen samt lämna förslag på beslut. 2. Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen (Kommunfullmäktiges beslut). Signatur justerare Utdragsbestyrkande

28 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 28 (35) 129 Budgetram 2014 för Söderåsens miljöförbund KS Ärendet Beräknade intäkter med nuvarande K-faktor innebär en intäkt 2014 med tkr. Förändring gentemot 2013 års budget är framförallt förutbetalda intäkter för 2011 på 887 tkr då tilsynsskulden återbetalas under året. Årsavgifterna beräknas minska med ca 300 tkr beroende på minskat antal verksamheter inom livsmedel, företag inom miljötillsynen som flyttar eller läggs ner samt att två täkter avslutas. Ansökningar om enskilt avlopp beräknas öka med ca 300 tkr, timdebitering och övrigt med ca 200 tkr. Lönekostnaderna räknas upp med 3% på budget Enligt behovsutredningen 2014 finns det behov av 25,75 tjänst. Övriga kostnader räknas upp med 4,5%. Detta beroende på ökade avskrivningskostnader i samband med uppgradering av MiljöReda under hösten 2013 samt analyskostnader på ca 70 tkr. För att täcka dessa kostnader behövs 750 tkr utöver ovan beräknade intäkter Beslutsunderlag Protkollsutdrag Söderåsens miljöförbund (bilaga Au 129/13) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 1. Noterar att samråd kring budget m.m. genomfördes den 23 april. 2. Ställer sig bakom förslag till mål och budget för miljöförbundet. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

29 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 29 (35) 130 Motion angående mobilapplikation som marknadsför Klippans kommun KS Ärendet Christian Hendlertz och Åsa Edvardsson (båda SD) har i en motion föreslagit att Klippans kommun ansluter sig till applikationen Sveriges kommuner samt att en officiell applikation för Klippans kommun tas fram, som kan marknadsföra kommunen och dess verksamhet, möjliggöra anmälningar på brister samt vägleda dem som behöver information om det viktigaste som finns inom kommunens gränser. Motionen har remitterats till Näringslivs- och kommunikationsavdelningen för yttrande. Näringslivs- och kommunikationsavdelningen ser inte behovet för Klippans kommun att ansluta sig och fylla en app med adekvat information. Kommunapplikation är för tillfället inte en efterfrågad tjänst. Allt fler hemsidor däribland Familjen Helsingborgs besöks- och näringslivssida, använder sig av responsiv webbdesign. Det innebär att hemsidan anpassar sig efter användarens besöksenhet, smartphone eller läsplatta. Beslutsunderlag Motion om applikation för mobiler som marknadsför Klippans kommun (bilaga Au 130/13) EU-samordnarens yttrande Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen (Kommunfullmäktiges beslut) 1. Konstateras att frågeställningarna som tas upp i motionen ständigt måste analyseras och att den tekniska utvecklingen inom området kontinuerligt följs. 2. Trots ovanstående och med hänvisning till yttrandet från EU-samordnaren avslås motionen. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

30 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 30 (35) 131 Motion angående utvecklingen av turistnäringen i Klippans kommun KS Ärendet Tommy Cedervall och Rickard Johansson (båda FP) har i en motion föreslagit att en översyn av turistverksamheten görs utifrån intentionerna i motionen. Kommunstyrelsen har remitterat motionen till Näringslivs- och kommunikationsavdelningen för yttrande. Frågorna som ställs i motionen är behovet av en turismstrateg, var turistinformation lämpligast placeras samt användning av digitala medier. Besöksnäringen är en kraftigt växande näring i Sverige, år 2011 ökade den totala omsättningen med 6,4 % och omsatte 264 miljarder kronor (Tillväxtverket, Stockholm, juni 2012 Info 0442 Rev A) I Klippans kommun omsattes 168 miljoner år De flesta kommuner säger sig vilja satsa på destinationsutveckling, men få har samma förutsättningar som Klippan, då det här finns Söderåsens Nationalpark, St Petri kyrka samt stora möjligheter till soft adventures vilket är eftertraktade aktiviteter hos en stor, köpstark grupp. Klippans geografiska läge gör att det är enkelt, snabbt och relativt billigt att ta sig hit från framför allt Danmark och Tyskland. Under 2012 ökade antalet gästnätter i Klippans kommun med 36%. Under de senaste åren har det också skapats ett nätverk av entreprenörer som bygger upp sin verksamhet kring besöksnäringen, vilket gör att kommunen numera har ett kvalitativt utbud av boende och aktiviteter. Ett flertal projekt med fokus på besöksnäring inom kommunen har sökt och beviljats Leadermedel och det är viktigt att detta påbörjade arbete kan fortsätta. Kommunens roll är här främst att samordna de nätverk som byggts upp samt att stötta entreprenörerna med kunskaper och information kring utvecklingsmöjligheter. Arbetet med destinationsutveckling är nära sammanlänkat till arbetet med att stärka ett positivt varumärke. Visionen är att kommunen har möjlighet att medverka vid de publika arrangemangen där vår målgrupp närvarar, exempelvis event på Ljungbyhed park och i nationalparken. Signatur justerare Behovet av en enskild turistbyrå i Klippans centralort har minskat dagens besökare använder sig till största delen av sociala medier när man planerar sina semesteraktiviteter. Detta i sin tur gör att det strategiska arbetet med, att i hård Utdragsbestyrkande

31 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 31 (35) konkurrens, locka besökare till Klippans kommun är synnerligen viktigt. Näringsliv- och kommunikationsavdelningen föreslår att det strategiska arbetet med besöksnäring drivs av EU-samordnaren, som genom de projekt som drivs i trepartssamverkan har många beröringspunkter med näringen. Detta kompletteras av turismansvarig, som arbetar med hemsida, bokningsbara produkter, bemannar turistbyrå och medverkar vid evenemang och aktiviteter. På sikt är biblioteket/konsthallen en lämplig plats för turistbyrå, då målet för en kommun av Klippans storlek bör vara en blå/gul turistinfo. Detta innebär att turistbyrån är bemannad året runt, lördag/söndag under högsäsong, språk och ITkunskaper hos personal samt möjlighet för besökare att boka boende och aktiviteter vid besöksdator. Beslutsunderlag Motion Hur vill vi att turistnäringen skall utvecklas i Klippans kommun? (bilaga Au 131/13) EU-samordnarens yttrande Arbetsutskottets beslut 1. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att snarast få till stånd en fungerande entré även för personer med funktionsnedsättning. 2. Turismfrågor behandlas vid tema-au i september. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen (Kommunfullmäktiges beslut) 1. Konstateras att en översyn enligt motionens intentioner pågår. 2. Ställer sig bakom huvuddragen i yttrandet från EU-samordnaren. 3. Lokaliseringen av turistbyrån de närmaste åren ska fortsatt vara vid Storgatan. 4. Mot bakgrund av ovanstående anses motionen bifallen. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

32 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 32 (35) 132 Åby marknads framtid KS Ärendet Med anledning av att turismansvarige Eivor de la Cueva går i pension efter sommaren 2013 behöver Kommunstyrelsen fatta beslut angående hur Klippan kommun i framtiden vill hantera evenemanget Åby marknad. Marknaden drivs idag helt av Klippans kommun och Eivor de la Cueva har sedan mer än 20 år varit ansvarig. Näringslivs- och kommunikationsavdelningen ser tre möjliga framtider för marknaden: - Marknaden drivs som tidigare helt av Klippans kommun. Ansvaret bör ligga på Tekniska kontoret, då det är denna enhet som berörs mest av arrangemanget. - Marknaden drivs av ideell förening i samverkan med Klippans kommun. - Marknaden läggs ut till fristående eventbolag. Arbetet med marknaden omfattar, utöver arbetet på själva marknadsdagen, bl a bokning och information till knallar, tillstånd av polis och andra myndigheter, städning och marknadsföring. De senaste åren har marknaden genererat inkomster runt kr exklusive arbetet. Beslutsunderlag EU-samordnarens skrivelse Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 1. Åby marknad är även fortsatt ett viktigt evenemang i Klippans tätort. 2. Modellen där marknaden drivs av en ideell förening är att föredra. 3. Näringslivs- och kommunikationsavdelningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna för en sådan lösning och om möjligt komma med ett konkret förslag. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

33 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 33 (35) 133 Arrendekontrakt för Elfdalens camping KS Ärendet Nuvarande arrendetkontrakt för Elfdalens camping innehåller en del otydligheter. Byggnaderna är till viss del i dåligt skick och behöver rustas upp. Beslutsunderlag EU-samordnarens skrivelse Gällande hyreskontrakt för Elfdalens camping Arbetsutskottets beslut 1. Såväl avtal som användningen av vissa byggnader behöver ses över. 2. Näringslivs- och kommunikationsavdelningen får i uppdrag att, tillsammans med Tekniska förvaltningen, genomföra en översyn enligt ovan. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

34 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 34 (35) 134 Skrivelse om ökade möjligheter på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning KS Ärendet Kommunala handikapprådet har i en skrivelse uppmanat kommunen att anta centrala och heltäckande riktlinjer för att förbättra möjligheterna på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Handikapprådet Arbetsutskottets beslut Skrivelsen remitteras till personalavdelningen för yttrande. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

35 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 35 (35) 135 Lönerevision 2013 KS Ärendet Personalchefen redogjorde för förutsättningarna inför 2013 års lönerevision. Arbetsutskottets beslut Informationen noteras. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

4. Förslag till renhållningsföreskrifter och Avfallsplan för Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommuner

4. Förslag till renhållningsföreskrifter och Avfallsplan för Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommuner 1 (6) Datum och tid: Plats: 2013-05-15, efter Räddningsnämndens sammanträde som inleds kl. 13.30 Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan Ärenden 1. Val av justerare 2. Kurser och konferenser 3. Justering av

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 1 (6) Paragrafer 284-286 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, sessionssalen, onsdag kl 13.30-16.55 Beslutande Bengt Svensson, ordförande Madeleine Atlas Bodil Andersson Rune Persson Eva Stjärnlind Övriga

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-10-09 Sida 1 (14) Paragrafer 223-233 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 13.45-15.00 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21 Sida 1 (13) Paragrafer 58-68 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, onsdagen 2012-03-21 kl 13.30-14.30 Beslutande Övriga

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-10-21 Sida 1 (13) Paragrafer 172-181 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-17.30 Beslutande Kerstin Persson (S),

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-07-02

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-07-02 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-07-02 Sida 1 (5) Paragrafer 150-152 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset Klippan kl 10.00-10.40 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 41-50 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (6) Paragrafer 278-281 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Bengt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats Örkelljunga kulturhus, Bringéussalen 2012-02-16, kl. 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (6) Paragrafer 247-250 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-16.05 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-04-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-04-25 1 (11) Paragrafer 93-101 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, onsdag 25 april 2012 klockan 13.30-16.40 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande 93-98 Madeleine Atlas (C), 1 vice ordförande,

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (5) Paragrafer 27-29 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-16.13 Beslutande Kerstin Persson (S), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Johan Pettersson (S),

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 1 (12) Paragrafer 153-162 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 13.45-14.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Bengt

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-02-18 Sida 1 (10) Paragrafer 34-40 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-21

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-21 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-21 Sida 1 (11) Paragrafer 233-239 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl 13.40-16.30 Beslutande Övriga närvarande Bengt

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-14

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-14 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-14 Sida 1 (15) Paragrafer 222-232 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan kl. 13.30-15.45 Beslutande Övriga närvarande Utses

Läs mer

PROTOKOLL Personalutskott

PROTOKOLL Personalutskott PROTOKOLL Personalutskott Sammanträdesdatum 2016-09-08 Sida 1 (13) Paragrafer 12-21 Plats och tid Vita huset, kl. 13.30-15.30 Beslutande Johan Petersson (S), ordförande Christer Johansson (C), 1:e vice

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (7) Paragrafer 250-253 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen 27 oktober 2010 kl 13.30-16.15 ande Bengt Alfredsson, ordförande Jens Westring, tjg i st f Bengt Svensson Bodil Andersson Rune

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 1 (10) Paragrafer 224-231 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, sessionssalen kl. 13.30-16.00 Beslutande Bengt Svensson, ordf Madeleine Atlas Bodil Andersson Rune Persson Eva Stjärnlind Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 1(9) Tid och plats 2014-12-11 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

PROTOKOLL Räddningsnämnden

PROTOKOLL Räddningsnämnden PROTOKOLL Räddningsnämnn Sammanträsdatum 2013-09-25 Sida 1 (4) Paragrafer 12-13 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 13.30-13.45 Beslutan Övriga närvaran Utses att justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-12-20

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-12-20 1 (14) Paragrafer 87-95 Plats och tid Klippans Kultur Center, Teatergatan i Klippan, tisdag 20 december 2011 kl 18.00-18.50 Beslutande Enligt till detta protokoll fogad sammanträdeslista Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL Personalutskott

PROTOKOLL Personalutskott 1 (11) Paragrafer 1-9 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 13.30 14.30 Beslutande Övriga närvarande Johan Pettersson (S), ordförande Kenneth Dådring (M) Christer Johansson (C) Kerstin Persson (S) Tommy

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 157-162 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-16.35 Beslutande Övriga närvarande Kerstin Persson (S), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) 1(17) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-02-14 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 10 januari 2012, klockan

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 93-102 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Knut Gyllenstierna Mats Waldermarsson Jesper Hansen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 1 (6) Paragrafer 220-223 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, sessionssalen kl. 14.00-16.20. Beslutande Bengt Svensson, ordförande Madeleine Atlas Bodil Andersson Rune Persson Eva Stjärnlind Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

PROTOKOLL Handikappråd

PROTOKOLL Handikappråd 1 (12) Paragrafer 9-16 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Gunilla

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2014-02-18 Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 6-9 6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 7 Bldandet av en regional utvecklingsenhet

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 14.00-15.45 1 (18) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Stefan

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-01-17 1 (11) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 15.04 17.10 samt 17.15 17.54. Beslutande Ulrika Thulin,

Läs mer

Anna Engström och Arne Jönsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anna Engström och Arne Jönsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 1 Pats och tid Stadshuset rum 429, klockan 17.00 19.20 Beslutande Övriga närvarande Rune Johansson (m), ordförande Jan Magnusson (Fp) Christer Hansson (S) Christer Sandberg (M) tjg ersättare f ör Bertil

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-21 Sida 1 (8) Paragrafer 81-83 Plats och tid Klippans Kultur Center, Teatergatan i Klippan tisdag 21 oktober kl. 19.00-19.35 Beslutande Enligt till

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 13.30 15.30 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 24-34 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (14) Paragrafer 104-114 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S), ordförande Cecilia Örnemark (MP) Neyssa Lundmark (S) Thomas Thorné

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 14.30 16.00 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C) Pernilla Ekelund (FP) Susanne Rosenström,

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset i Klippan, kl 13.50-15.40

Kommunhuset i Klippan, kl 13.50-15.40 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-23 1 (14) Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl 13.50-15.40 Beslutande Bengt Svensson, ordförande Bengt Alfredsson Annika

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-04-08

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-04-08 1 (11) Paragrafer 26-33 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 17.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (18) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-11.55. Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen 13:30 14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Ann-Charlotte Pihl-Larson Gunilla

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 31-39

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 31-39 1 (12) Paragrafer 31-39 Plats och tid Sammanträdesrum 1 kl. 13:00-14:30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kent Lodesjö (S) (ordförande) Torsten Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(6) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2017-03-29 - Kommunhuset klockan 16.45-17.05. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa(S) - tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL Tekniskt utskott

PROTOKOLL Tekniskt utskott 1 (8) Paragrafer 40-44 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen kl. 13.30 16.15. Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Kerstin

Läs mer

Marie Dahlin (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Marie Dahlin (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-05-10 1 (7) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 10 maj 2012, kl 08.30-10.30. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Paragrafer 138-145 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S), ordförande Cecilia Örnemark (MP) Maria Sjöberg (S) Thomas Thorné

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Räddningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Räddningsnämnden Tid och plats 2013-05-22 Kommunhuset klockan 13.30-15.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

KFF Kansli konferens 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande

KFF Kansli konferens 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande Folkhälsorådet 2012-11-20 1(15) Plats och tid KFF Kansli konferens 13.30-16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Cedervall (fp) ordförande Tommy Cedervall(FP),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson (S) 1 arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 11.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer