Annika Åsberg Rehnman kanslichef. Åsa Mikkelsen säkerhetsansvarig 185. Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Sida 1 (35)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annika Åsberg Rehnman kanslichef. Åsa Mikkelsen säkerhetsansvarig 185. Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Sida 1 (35) 2010-12-07"

Transkript

1 Sida 1 (35) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Krister Göransson (S) tjg ersättare för L Emilsson (S) Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) 1:e vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Catharina Malmborg (M) ledamot Lesley Holmberg (FP) tjg ersättare för A Linander (C) Håkan Olsson (C) ledamot Daniel Rhodin (FP) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Fredrik Ottesen (SD) ledamot Övriga närvarande Marianne Svensson (S) ersättare Christine Melinder (M) ersättare Peter Melinder (M) ersättare Lena Wöhlecke (M) ersättare Ola Bertilsson (M) ersättare Lennart Nielsen (MP) ersättare Arvid Frandsen (SD) ersättare Bertil Jönsson (NKE) ersättare Eje Ringborn kommundirektör Anette Persson kommunsekreterare Annika Åsberg Rehnman kanslichef Tomas Nilsson ekonomichef Elsa von Friesen personal- och utvecklingschef Åsa Mikkelsen säkerhetsansvarig 185

2 Sida 2 (35) Utses att justera Tony Hansson, ersättare Håkan Olsson Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 21 december 2010 Paragrafer Sekreterare Ordförande Anette Persson Justerande Cecilia Lind Tony Hansson

3 Sida 3 (35) Bevis om anslag Protokollet har justerats den 21 december Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutsinstans, Eslövs kommun Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslagets nedtagande Kommunledningskontoret Anette Persson

4 Sida 4 (35) 185 KS Krisledningsplan för mandatperioden Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap är kommunen skyldig att förbereda sig på och ha en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras. En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. Kommunen ska enligt samma lag fastställa en ny plan för hantering av extraordinära händelser för varje mandatperiod. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 14 september Förslag till krisledningsplan för mandatperioden s arbetsutskotts förslag 89, Beredning Eftersom de flesta kriser som kommuner hanterar inte är extraordinära händelser så finns det även ett behov av att klargöra hur krishantering ska ske när händelsen är för stor för den normala organisationen men för liten för krisledningsnämnden. Krisledningsplanen ska användas under en extraordinär, mycket allvarlig, allvarlig och oroande händelse. Krisledningsplanen syftar till att ge berörda förvaltningar stöd och hjälp under en kris, att ha en förberedd krisledningsorganisation samt att förtydliga ansvarsförhållanden under en kris. Stödet ges bland annat genom en utsedd, utbildad och övad krisstab. Förslaget till krisledningsplan har föredragits för och diskuterats med funktionerna i krisstaben, ledningsgruppen för POSOM och kommunens ledningsgrupp.

5 Sida 5 (35) 185, forts. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta krisledningsplan för Eslövs kommun för mandatperioden samt att krisplanen ersätter Plan för hantering av extraordinära händelser i Eslövs kommun och Krishanteringsplan för Eslövs Kommun samt att säkerhetsansvarig medges rätt att göra redaktionella ändringar i krisledningsplanen. s arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag Yrkande Henrik Wöhlecke (M) och Lars Månsson (S) yrkar bifall till förslaget till beslut. s förslag till kommunfullmäktige - Krisledningsplan för Eslövs kommun för mandatperioden antas. - Krisledningsplanen ersätter Plan för hantering av extraordinära händelser i Eslövs kommun, antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2007 samt Krishanteringsplan för Eslövs kommun, antagen av kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 juni Säkerhetsansvarig medges rätt att göra redaktionella ändringar i krisledningsplanen Expediering Kommunfullmäktige

6 Sida 6 (35) 186 KS Bokslutsprognos 4, 2010 Bokslutsprognosen omfattar årets fjärde och sista bokslutsprognos för år Bokslutsprognos 4, Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 26 november Beredning Bokslutsprognosen innehåller underlag fram till och med oktober månad samt fördelning per nämnd/utskott av budgeterat anslag för årets löneökningar. Prognosen är sammanställd av kommunledningskontoret innehållande underlag från respektive nämnd och utskott. Prognossammanställningen visar på ett samlat överskott på 3.8 miljoner kronor för nämnderna/utskott. Kommunledningskontoret föreslår att prognosen samt fördelningen av budgeterat anslag för löneökningar godkänns. s förslag till kommunfullmäktige - Fördelningen av budgeterat anslag för årets löneökningar godkänns. - Bokslutsprognos 4 för 2010 godkänns. Expediering Kommunfullmäktige

7 Sida 7 (35) 187 KS Ekonomistyrprinciper för mandatperioden De ekonomiska styrprinciperna för Eslövs kommun syftar till att öka förutsättningarna för ett önskat kvalitativt och ekonomiskt resultat. De gemensamma resurserna ska användas på bästa sätt enligt fastställda mål och fattade beslut. Förslag till budget presenterades den 9 november i kommunstyrelsen. Den tillsammans med de övergripande målen för mandatperioden, som presenteras av den styrande majoriteten först vid kommunfullmäktigemötet den 29 november, lägger till viss del grund för ekonomistyrprinciperna för den kommande mandatperioden. Övrigt som styr är kommunallagen och redovisningslagen. s arbetsutskott beslut 53, s beslut 174, Förslag till ekonomistyrprinciper för mandatperioden Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 10 november s arbetsutskott förslag 94, Beredning En informell avstämning har tidigare skett med dåvarande kommunstyrelsens arbetsutskott. Ärendet ska enligt tidplanen behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december. De nya ekonomiska styrprinciperna ska enligt beslut gälla från och med den 1 januari Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att förslå kommunfullmäktige att anta förslag till nya ekonomiska styrprinciper att gälla från och med den 1 januari 2010.

8 Sida 8 (35) 187, forts. arbetsutskott ställer sig bakom kommunledningskontorets förslag till beslut med ändring av sista meningen under rubriken Vår förvaltning till Förvaltningscheferna ska ha en helhetssyn på vår kommuns verksamhet och ha ett särskilt stort ansvar för att skapa förutsättningen för måluppfyllelse och att hålla budget för sin förvaltning. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) och Lars Månsson (S) yrkar bifall till förslaget till beslut. s förslag till kommunfullmäktige - Förslag till nya ekonomiska styrprinciper att gälla från och med den 1 januari 2011 antas inklusive ändringen av sista meningen under rubriken Vår förvaltning till Förvaltningscheferna ska ha en helhetssyn på vår kommuns verksamhet och ha ett särskilt stort ansvar för att skapa förutsättningen för måluppfyllelse och att hålla budget för sin förvaltning. Expediering Kommunfullmäktige

9 Sida 9 (35) 188 KS Begäran om ombudgetering av investeringsbudget 2010, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MoS) konstaterar att det i investeringsbudgeten för innevarande år finns ett anslag på en miljon kronor för ombyggnad av Stadsparken. Hittills har cirka kronor använts för att ta fram ett förslag på ny utformning av parken. Kostnaden för att anlägga parken enligt detta förslag ryms inte inom den budget som beviljats för projektet, varför ombyggnaden får skjutas på framtiden. Storgatan vid stationen har byggts om under Detta projekt har dragit över beviljade medel enligt nämnden med 1,1 miljoner kronor vilket medfört att prognosen för 2010 pekar på ett överskridande av investeringsbudgeten med 0,9 miljoner kronor. Nämnden föreslår ombudgetering, vilket medför att detta överskridande kan elimineras. I budget 2011 finns även ett anslag på kronor för ombyggnad av parken. Dessa pengar kommer enligt nämnden även fortsättningsvis att behövas för att genomföra restaureringsinsatser i Stadsparken under Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att bevilja föreslagen ombudgetering av 0,8 miljoner kronor från ombyggnad av Stadsparken till ombyggnad av Storgatan vid stationen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 133, 2010 inklusive bilaga. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 19 november 2010.

10 Sida 10 (35) 188, forts. Beredning Kommunledningskontoret konstaterar att framställan visar på flera problem inom nämndens ansvarsområde avseende avtal/beställning av tjänster, budgetering och genomförande av projekt. I budgeten har nämnden erhållit 1 miljon till ombyggnad av stadsparken under 2010 inför 100-årsjubileet. Denna ombyggnad blir nu inte av utan skjuts på framtiden. Skälet är att det förslag som tagits fram inte ryms inom investeringsramen. En tydligare styrning borde klargjort de ekonomiska förutsättningarna för de som inkommit med förslag kring utförandet. Angående den nu aktuella framställan kan konstateras att Storgatan vid stationen har byggts om under 2010 och att projektet dragit över beviljade medel med 1,3 miljoner kronor enligt bokslutsprognos 4. Detta innebär ett överdrag av tillgängliga medel med 65 procent i budget Nämnden har inte återkommit i ärendet vilket skulle ha gett kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till projektets genomförande. Nämnden föreslår i praktiken att investeringsbudgeten korrigeras i efterhand för att undvika ett redovisat överdrag genom att avstå från att genomföra en annan beslutad investering. Kommunledningskontoret föreslår att begärd ombudgetering inte beviljas. s förslag till kommunfullmäktige - Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens framställan beviljas ej på grund av att framställan sker efter projektets slutförande. - Uppdrag ges åt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att särskilt lämna en uttömmande redovisning av hur investeringar genomförts under 2010 i samband med årsredovisningen. Expediering Kommunfullmäktige

11 Sida 11 (35) 189 KS Omdisponering av beviljade tilläggsmedel, Kultur- och fritidsnämnden Expediering Kultur- och fritidsnämnden Ekonomichefen Kultur- och fritidsnämnden beviljades kronor i tilläggsbudget 2010 riktade till inköp av konferensutrustning till Medborgarhuset samt installation av kylanläggning till Bian. Kostnaden för installation av kylanläggning blev inte lika omfattande som beräknat. Café Våfflan har sedan en tid tillbaka varit i behov av bord och stolar. Dessa ska tåla hög användning samt vara svåra att flytta runt för att minska risken för skadegörelse. Därför ansöker Kultur- och fritidsnämnden härmed om omdisponering av kronor från beviljad tilläggsbudget att använda till inköp av stolar och bord till Cafe Våfflans servering. Handling Kultur- och fritidsnämndens beslut 63, Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 19 november Beredning Kommunledningskontoret föreslår att omdisponeringen beviljas. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till förslaget till beslut. Beslut - Omdisponering av kronor för inköp av stolar och bord till Café Våfflas beviljas.

12 Sida 12 (35) 190 KS Konsortialavtal för Sydvatten AB Uppsägning År 2005 tecknades ett konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB av delägarkommunerna. Tre tilläggsavtal har tecknats därefter på grund av utökning av antalet delägare. Delägarkommunerna är idag Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Skurup, Svalöv, Svedala och Vellinge. Enligt 16 i konsortialavtalet framgår att avtalet gäller till och med år 2015 men förlängs ytterligare tio år om inte avtalet sägs upp av någon av delägarkommunerna senast fem år dessförinnan. Om uppsägning sker ska förhandlingar mellan delägarkommunerna upptagas om avtalets fortsatta giltighet och bolagets bestånd. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 18 november Beredning Frågan om uppsägning av konsortialavtalet har tagits upp av ägarrepresentanterna. De anser att avtalet bör sägas upp för översyn med avsikten att ett nytt avtal ska ingås och att en arbetsgrupp bör tillsättas för att ta fram ett nytt avtal. Kommunledningskontoret delar ägarrepresentanternas bedömning och föreslår att avtalet sägs upp för upphörande vid utgången av år Yrkande Cecilia Lind (S) yrkar med instämmande av Henrik Wöhlecke (M) att ordet upphörande i beslutsförslaget ändras till omförhandling.

13 Sida 13 (35) 190, forts. s förslag till kommunfullmäktige - Konsortialavtalet för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB sägs upp för omförhandling vid utgången av år Expediering Kommunfullmäktige

14 Sida 14 (35) 191 KS Förslag till renhållningstaxa 2011 Mellanskånes Renhållningsaktiebolag, MERAB, har upprättat ett förslag till nya avgifter för sophämtning, slamtömning, latrintömning och tömning av fettavskiljare för Avgifterna föreslås höjas med 4 procent vilket medför att årskostnaden för ett 190/240 liters sopkärl höjs med 87 kronor till kronor och för ett 370 liters sopkärl med 107 kronor till kronor. Latrintaxan föreslås höjas med 10 procent vilket innebär en höjning med kronor till kronor för ett helår. Slamtaxan föreslås höjas med 30 procent vilket innebär att tömning av trekammarbrunn ökar med 229 kronor till 991 kronor och för sluten tank med 258 kronor till kronor. Orsakerna till föreslagen taxehöjning är ökad kostnad för slamhantering och en ökning av renhållningsindex. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tillstyrkt MERAB:s förslag om en höjning av renhållningstaxan. Mellanskånes Renhållningsaktiebolags förslag till renhållningstaxa för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 24 november Beredning Kommunledningskontoret har inte något att erinra mot förslaget.

15 Sida 15 (35) 191, forts. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) och Lars Månsson (S) yrkar bifall till förslaget till beslut. s förslag till kommunfullmäktige - Förslag till Renhållningstaxa 2011 antas att gälla från den 1 januari 2011, varvid nu gällande taxa upphör att gälla. Protokollsanteckning Håkan Olsson (C) begär och beviljas att föra en anteckning till protokollet: En redovisning av den allmänna kostnadsökningen i förhållande till taxan samt MERAB:s arbete för att minimera höjningen bör framgå av förslaget. Expediering Kommunfullmäktige

16 Sida 16 (35) 192 KS Förslag till VA-taxa 2011 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har upprättat ett förslag till VA-taxa för 2011 och föreslagit en ökning av intäkterna från brukningsavgifter med 7,5 procent. Den kraftiga höjningen beror på att det i den nya taxekonstruktion som infördes 2010 endast blev en höjning på 0,5 procent i stället för planerade 4,5 procent. Av höjningen på 7,5 procent är alltså 4 procentenheter korrigering av 2010 års taxa, medan 3,5 procentenheter avser VAverksamhetens kostnadsökningar. Ökning av intäkterna föreslås genomföras som en generell taxehöjning med 7,5 procent för samtliga brukningstaxor. De nya taxorna föreslås gälla från och med den 1 januari Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till taxa för Eslövs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 134, Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 24 november Beredning Kommunledningskontoret har inte något att erinra mot förslaget. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till förslaget till beslut. s förslag till kommunfullmäktige - Förslag till Taxa för Eslövs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning 2011 antas att gälla från den 1 januari 2011, varvid nu gällande taxa upphör att gälla. Expediering Kommunfullmäktige

17 Sida 17 (35) 193 KS Revidering av reglemente för Kultur- och fritidsnämnden Gällande reglemente för Kultur- och fritidsnämnden antogs av kommunfullmäktige den 17 december 2007 att gälla från och med den 1 januari Därefter har kommunfullmäktige 96, 2010 beslutat om ändring av reglementet från och med den 1 januari 2011 med anledning av ändring av den politiska organisationen. Med anledning av ny mandatperiod och organisationsförändringar finns behov av ytterligare revidering av reglementet. Kultur- och fritidsnämndens beslut den 27 oktober Förslag till reviderat reglemente för Kultur- och fritidsnämnden. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 25 november Beredning Under rubriken Nämndens uppgifter 1 har tillägg beträffande turism samt en smärre redaktionell justering av benämningen folkoch skolbibliotek gjorts. Inga övriga justeringar har gjorts. Kommunfullmäktige föreslås anta förslaget att gälla från den 1 januari s förslag till kommunfullmäktige - Förslag till reviderat reglemente för Kultur- och fritidsnämnden antas att gälla från den 1 januari Expediering Kommunfullmäktige

18 Sida 18 (35) 194 KS Revidering av reglemente för Vård- och omsorgsnämnden Kommunfullmäktige beslutade i januari 2010, 5 att uppdra åt Vård- och omsorgsnämnden att fullgöra ansvaret för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. I samma beslut uppdrogs åt nämnden att återkomma med förslag till revidering av reglementet då det nya uppdraget ska skrivas in under rubriken Nämndens uppgifter. Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut 56, 2010 med bilagor. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 25 november Beredning Vård- och omsorgsnämnden föreslår att 1 i reglementet kompletteras med meningen - tillsyn och kontroll enligt tobakslagen, lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Nämnden föreslår vidare vissa redaktionella ändringar samt förtydligande av övriga uppgifter. Kommunledningskontoret har inget att erinra mot förslaget. s förslag till kommunfullmäktige - Den föreslagna ändringen av paragraf 1 i reglemente för Vård- och omsorgsnämnden fastställs att gälla från och med den 1 januari Expediering Kommunfullmäktige

19 Sida 19 (35) 195 KS Förslag till taxor enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för tillsyn och tillståndsgivning enligt tobakslagen, alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Sedan tidigare tar nämnden ut avgift för tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen. Vård- och omsorgsnämndens beslut 55, 2010 inklusive bilagor. Nuvarande taxor för serveringstillstånd. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 26 november Beredning Förvaltningen Vård och Omsorg har utarbetat förslag till taxor för avgifter gällande kommunens tillsyn enligt tobakslagen och kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Dessutom föreslås justeringar i befintlig taxa för tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen. För tillsyn enligt tobakslagen och kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel föreslås en årlig avgift om kronor vilken motsvarar en genomsnittlig handläggningstid om knappt 1,5 timmar per år. För avgifter för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen föreslås en uppräkning av avgifterna med kostnadsutvecklingen räknat från den 1 januari Dessutom föreslås en fast tilläggsavgift om kronor per år för serveringstillstånd som sträcker sig längre än till klockan samt en påminnelseavgift om 500 kronor då påminnelse om restaurangrapport måste skickas ut.

20 Sida 20 (35) 195, forts. Tillsynsavgiften för folkölsförsäljning som för närvarande är 600 kronor per år föreslås höjas till kronor för att motsvara kommunens kostnader. Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer föreslagna taxor. Kommunledningskontoret har inget att erinra mot förslaget. s förslag till kommunfullmäktige - Taxor enligt förslaget för tillsyn enligt tobakslagen, kontroll enligt handel med vissa receptfria läkemedel samt avgifter för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen antas att gälla från och med den 1 januari Expediering Kommunfullmäktige

21 Sida 21 (35) 196 KS Ersättningsbestämmelser för förtroendevalda från och med den 8 november 2010 Kommunfullmäktige beslutade om nytt reglemente för förtroendevalda vid sammanträdet den 8 november , I bilagan till ersättningsbestämmelserna var arvodet för kommunalråd inte uppräknat efter 2009 års lönerevision och därmed felaktigt angivet. Redigerad bilaga för ersättningsbestämmelser från och med Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 25 november Beredning Kommunledningskontoret har rättat de felaktiga arvodena och föreslår att fullmäktige tar ett nytt beslut angående bilagan om ersättningsbestämmelserna daterad Yrkande Lars Månsson (S) yrkar med instämmande av Tony Hansson bifall till förslaget till beslut. s förslag till kommunfullmäktige - Redigerad bilaga Ersättningsbestämmelser att gälla från och med antas. - Beslutet 97, 2010 upphävs i den del som gäller bilagan för ersättningsbestämmelser från och med Expediering Kommunfullmäktige

22 Sida 22 (35) 197 KS Riktlinjer för borgliga vigslar i Eslövs kommun Eslövs kommun ansvarar för borgerliga vigslar. Dessa genomförs av vigselförrättare som kommunstyrelsen föreslagit till länsstyrelsen för en mandatperiod i taget. Uppdraget är att betrakta som ett hedersuppdrag med en mindre ersättning från Länsstyrelsen om 110 kronor per vigsel och 30 kronor per varje påföljande vigsel under samma dag. Denna ersättning utbetalas sedan vigslarna rapporterats. Någon avgift tas inte ut för dem. Mot bakgrund av ett ökat servicebehov och då antalet borgerliga viglar ökar ser kommunledningskontoret ett behov av att riktlinjer för borgerliga vigslar i Eslövs kommun tas fram. Bakgrund till förslag till riktlinjer för borgerliga vigslar i Eslövs kommun. Riktlinjer för borgerliga vigslar i Eslöv. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 22 november Beredning Inför mandatperioden och framöver, mot bakgrund av ett ökande servicebehov, föreslås följande förändringar: 1. Medborgarcentrum ansvarar för bokningar, kommunikation om, debitering i det fall detta införes och rapportering av vigslar. 2. Antalet vigselförrättare som skall utses för mandatperioden inte understiger fyra till antalet, så att dessa kan alternera. 3. Ett av kommunalråden åtar sig uppdrag som vigselförrättare och att detta ingår i det politiska uppdraget. 4. Vigslar förläggs till den tid då skyldighet föreligger, nämligen måndag till lördag klockan Söndag blir därmed vigselfri dag.

23 Sida 23 (35) 197, forts. 5. Juli månad är vigselfri. 6. Frågan om eventuell ersättning till vigselförrättare och avgiftsbeläggning av vigslar utreds. Bland länsstyrelser över landet pågår för närvarande en kartläggning av hur vigslar hanteras. Beslut - Riktlinjer för borgerliga vigslar antas att gälla från den 1 januari Kommunledningskontoret får i uppdrag att återkomma med förslag avseende eventuell ersättning till vigselförrättare och avgiftsbeläggning av vigslar. Expediering Vigselförrättare Chefen för Medborgarcentrum

24 Sida 24 (35) 198 KS Förslag till vigselförrättare i Eslövs kommun Länsstyrelsen har i brev den 28 oktober 2010, (diarienummer ), meddelat att Kristina Warming, Mikael Kourtzman och Olov Sundins förordnanden som vigselförrättare i Eslövs kommun upphör vid årsskiftet. Länsstyrelsen önskar uppgift om kommunstyrelsen föreslår dessa eller andra personer som borgerliga vigselförrättare för perioden Uppgift önskas också om vederbörande är villig att åta sig uppdraget. Utgående förordnanden som borgerliga vigselförrättare, Länsstyrelsen i Skåne län. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 23 november Beredning Kristina Warming, Mikael Kourtzman och Olov Sundin önskar alla lämna sina uppdrag. Samtliga politiska partier i Eslövs kommun har beretts möjlighet att inkomma med förslag på nya namn. Följande personer har samtyckt och är villiga att åta sig uppdraget: Henrik Wöhlecke, Värlinge gård, Stehag, Kamal Hathamuna Blyborg, Greve Dückers väg 12 H, Eslöv, Jenny Eberyd, Lindarnas väg 2, Stockamöllan, Håkan Elleström, Repslagaregatan 26, Eslöv, Therese Granlund, Gårdstångavägen 14, Harlösa.

25 Sida 25 (35) 198, forts. Yrkande Daniel Rhodin (FP) yrkar att även Ann-Christin Waldén (FP) ska föreslås som vigselförrättare. Waldén har samtyckt och är villig att åta sig uppdraget. Beslut - föreslår Länsstyrelsen i Skåne län att utse följande personer till vigselförrättare i Eslövs kommun: Henrik Wöhlecke, Värlinge gård, Stehag, Kamal Hathamuna Blyborg, Greve Dückers väg 12 H, Eslöv, Jenny Eberyd, Lindarnas väg 2, Stockamöllan, Håkan Elleström, Repslagaregatan 26, Eslöv, Therese Granlund, Gårdstångavägen 14, Harlösa, Ann-Christin Waldén, Norregatan 1, 2 vån, Eslöv. Expediering Länsstyrelsen i Skåne län

26 Sida 26 (35) 199 KS Tillsättande av förvaltningschef för Barn och Familj Barn och Familj saknar sedan den 20 september 2010 en permanent förvaltningschef. Tillförordnad året ut är Kerstin Melén-Gyllensten som även har tjänsten som grundskolechef. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 23 november Protokoll från MBL-förhandling den 23 november Beredning Tre grupper har erbjudits möjlighet att tillsammans med konsult från Trust utarbeta en kravspecifikation för tjänsten som förvaltningschef. Två av grupperna, politikerna i nämnden och ledningsgruppen för Barn och Familj har accepterat detta. En grupp, de fackliga organisationerna, har avböjt att delta med motiveringen att de principiellt önskar att alla tjänster i kommunen skall utlysas externt. Efter framtagning av en noggrann kravspecifikation har presidiet för Barn- och familjenämnden och kommunalråden intervjuat Kerstin Melén-Gyllensten och funnit att hon fyller kraven på tjänsten. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) och Lars Månsson (S) yrkar bifall till förslaget till beslut. Beslut - Kerstin Melén-Gyllensten anställs som förvaltningschef tills vidare med placering på Barn och Familj från och Expediering med den 1 januari Barn- och familjenämnden Kerstin Melén-Gyllensten

27 Sida 27 (35) 200 KS Tillsättande av förvaltningschef för Gymnasie- och Vuxenutbildning Gymnasie- och Vuxenutbildningen har sedan den 15 juli 2010 varit utan ordinarie förvaltningschef. Den 1 augusti tillsattes en vikarie efter en öppen ansökan där tre kandidater intervjuades. Vikariatet tillsattes i avvaktan på att en mera genomarbetad rekryteringsprocess skulle genomföras. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 25 november Protokoll från MBL-förhandling den 1 december Beredning I september 2010 anlitades Manpower Executive för att bistå vid rekryteringen av en ordinarie förvaltningschef. En kravspecifikation upprättades utifrån förväntningar från politiken, de fackliga organisationerna och den nuvarande ledningsgruppen på förvaltningen. Annons infördes i dagstidningar och olika webbplatser. De tre mest meriterade kandidaterna intervjuades den 24 november. Förhandling med de fackliga organisationerna hölls den 1 december. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) och Lars Månsson (S) yrkar bifall till förslaget till beslut. Beslut - Ulf Sandgren anställs som förvaltningschef tills vidare med placering på Gymnasie- och Vuxenutbildningen från och med den 1 januari Expediering Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ulf Sandgren

28 Sida 28 (35) 201 Representant i Sydvatten AB har att utse en ledamot och en ersättare för uppdraget som representant i Sydvatten AB för år Yrkande Lars Månsson (S) yrkar att Cecilia Lind (S) utses till ledamot och att Henrik Wöhlecke (M) utses till ersättare. Håkan Olsson (C) yrkar att Annette Linander (C) utses till ersättare. Propositionsordning Ordförande ställer först proposition på förslaget att utse Cecilia Lind (S) till ledamot och finner att kommunstyrelsen så beslutar. Ordförande ställer därefter proposition på de båda yrkande om ersättare och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Lars Månssons (S) yrkande. Beslut - Till representant i Sydvatten för år 2011 utses till ledamot Cecilia Lind (S) och till ersättare Henrik Wöhlecke (M). Expediering Sydvatten AB

29 Sida 29 (35) 202 KS Prioriterade mål för Eslövs kommun 2011 samt Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Den styrande majoriteten, bestående av Socialdemokraterna och Moderaterna överlämnade Prioriterade mål för Eslövs kommun 2011 samt Kommunalt handlingsprogram för Eslöv till kommunfullmäktige den 29 november. Till kommunfullmäktige inlämnades även Miljöpartiets yrkanden i frågan. De överlämnade målen remitterades 113, 2010 till kommunstyrelsen för beredning. Prioriterade mål för Eslövs kommun Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Yrkanden från Miljöpartiet de gröna. Kommunfullmäktiges remiss 113, 2010 Yrkande Henrik Wöhlecke (M) och Lars Månsson (S) yrkar bifall till förslaget. Fredrik Ottesen (SD) yrkar att hela stycket med rubriken Mångfald under prioriterade mål för Eslövs kommun 2011 stryks. I förslaget till handlingsprogram under rubriken Kommunen en bra arbetsgivare stryks meningen Vi ska fortsätta arbeta för att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden. I samma dokument under rubriken Natur, miljö och klimat stryks ordet vindkraft och ersätts med förnybar energi. Håkan Svensson-Sixbo (V) yrkar att kommunstyrelsen antar de av Miljöpartiet inlämnade yrkandena.

30 Sida 30 (35) 202, forts. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Henrik Wöhlecke (M) med fleras yrkande. s förslag till kommunfullmäktige - Den styrande majoritetens förslag till Prioriterade mål för Eslövs kommun 2011 och Kommunalt handlingsprogram för Eslöv antas. Ej deltagande i beslutet Håkan Olsson (C), Daniel Rhodin (FP) och Lesley Holmberg (FP) deltar ej i beslutet. Expediering Kommunfullmäktige

31 Sida 31 (35) 203 KS Rapport från Rådet för Hälsa och Trygghet Ordförande rapporterar från mötet med Rådet för Hälsa och Trygghet den 18 november Protokoll möte med Rådet för Hälsa och Trygghet den 18 november Beslut - Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

32 Sida 32 (35) 204 KS Redovisning av delegeringsbeslut Följande delegeringsbeslut redovisas. Utskottet för Arbete och Försörjning Protokoll Beslut i ärenden gällande ekonomiskt bistånd samt överklaganden under perioden den 1 mars till och med den 31 oktober Kommunledningskontoret Exploateringschef: Yttrande över samråd enligt miljöbalken. Försäljning av småhustomter och industrimark under november Exploateringsingenjör: Beslut avseende bostadsanpassningsbidrag under november Kommunsekreterare: Yttrande angående ansökan om antagning till hemvärnet. Inköpssamordnare: Tilldelningsbeslut i samordnad kommunövergripande upphandling. Tecknande av kommunövergripande inköpsavtal i samordnad upphandling. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöinspektör: Beslut i ärenden angående dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall med mera under november 2010.

33 Sida 33 (35) 204, forts. Redovisning av delegeringsbeslut december 2010, daterad den 7 december Beslut - Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

34 Sida 34 (35) 205 KS Redovisning av meddelanden Följande meddelanden redovisas: KS Skolinspektionen: Avskrivning av ärende på grund av återtagen ansökan från Dans och Musikal i Lund AB om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Lunds kommun. KS Skolinspektionen: Avskrivning av ärende på grund av återtagen ansökan från Nordens Teknikerinstitut om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn vid den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Lunds kommun. KS Personalen på Vårdcentralen Kärråkra: Angående fråntagande av chefsskapet för Ulla Wikström. Kommunalråden och kommundirektören: Skrivelse till chefen för primärvården i Skåne med anledning av ovanstående brev. Primärvården i Skåne: Svar på skrivelse. KS , 555, 554 Skrivelser angående ändrade/indragna buss- och tågtider. KS Troed Troedson: Inbjudan till julbord till ekonomichefen, med avböjande och kommentarer. KS SYNA: Bästa Tillväxt 2010.

35 Sida 35 (35) 205, forts. Sveriges Stadskalender: Utgivningen av Sveriges statskalender upphör. Sveriges Kommuner och Landsting med flera: Information om nationella minoriteter. Region Skåne: Skånes kreativa kapacitet samt Strukturbild för Skåne. Redovisning av meddelanden december 2010, daterad den 7 december Beslut - Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

2011-05-03. Marianne Svensson (S) ersättare. Claudia Nilsson (S) ersättare Christine Melinder (M) ersättare Peter Melinder (M) ersättare

2011-05-03. Marianne Svensson (S) ersättare. Claudia Nilsson (S) ersättare Christine Melinder (M) ersättare Peter Melinder (M) ersättare Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.30-18.00 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson (S) ledamot Henrik

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare Sida 1 (8) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 14.00-16.30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers. för T Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M)

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Marlen Jensen (SD) ersättare Göran Granberg (SD) ersättare

Marlen Jensen (SD) ersättare Göran Granberg (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 19.10-19.20 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Henrik Wöhlecke (M) 1:e vice ordförande Annette Linander (C) 2:e vice ordförande Fredrik

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.10 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers för

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Kommunfullmäktige 2006-10-30

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Kommunfullmäktige 2006-10-30 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Medborgarhuset kl. 18.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Lena Larsson (s), ordförande, Cecilia Lind (s), Tony Hansson (s), Bernt Nilsson (s), Lars Månsson

Läs mer

Lesley Holmberg (FP) ersättare Lennart Nielsen (MP) ersättare Bertil Jönsson (NKE) ersättare Teknik. Sammanträdesprotokoll.

Lesley Holmberg (FP) ersättare Lennart Nielsen (MP) ersättare Bertil Jönsson (NKE) ersättare Teknik. Sammanträdesprotokoll. Sida 1 (21) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 17.00-19.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson (S) ledamot

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-11.05 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 09.00-11.10 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot

Läs mer

Farid Albahadli (MP) ledamot

Farid Albahadli (MP) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 16.00-19.00 Beslutande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (10) Plats och tid Stadshuset, klockan 13.00-17.00 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

Catharina Malmborg (M) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Catharina Malmborg (M) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.15-14.55 ande Henrik Wöhlecke (M) ordförande Janet Andersson (S) ledamot David Westlund (S) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo

Läs mer

Lena Emilsson (S) Hans Andersson (C) Lars Månsson (S) Marianne Svensson (S) Khalid El-Haj (S) Erika Isaksson (S) Rebecka Barjosef (S)

Lena Emilsson (S) Hans Andersson (C) Lars Månsson (S) Marianne Svensson (S) Khalid El-Haj (S) Erika Isaksson (S) Rebecka Barjosef (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Medborgarhuset, klockan 19.00-19.30 ande Bernt Nilsson (S) ordförande Cecilia Lind (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Janet Andersson (S) Lars Månsson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Astrid Nilsson (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Stig-Åke Grönvall (S) Jeanette Petersen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Lars-Erik Björklund (V) Vård och Omsorg den 20 februari 2012. Lena Melin. Tony Hansson. Monica Eberyd. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11)

Lars-Erik Björklund (V) Vård och Omsorg den 20 februari 2012. Lena Melin. Tony Hansson. Monica Eberyd. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum Möller, klockan 16.00-19.20 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) 1:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

ordförande tj.ers. för K El-Haj (S) 2:e vice ordförande

ordförande tj.ers. för K El-Haj (S) 2:e vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 18.30 19.00 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall (S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Kamal Hathamuna Blyborg (S)

Läs mer

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V)

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Marieskolan klockan 18.00 21.00 Beslutande Övriga närvarande Lena Emilsson (S) Jonas Falk (M) Daniel Rhodin (FP) Istvan Barborg (S) Lars Lindkvist (S) Therese

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Sammanträdesprotokoll Sida 4 (29) Kommunstyrelsen 152 KS Beslutsunderlag. Beredning

ESLÖVS KOMMUN. Sammanträdesprotokoll Sida 4 (29) Kommunstyrelsen 152 KS Beslutsunderlag. Beredning Sammanträdesprotokoll Sida 4 (29) 152 KS.2015.0369 Hemställan från VA SYD om beredning och vidare handläggning av förslag till ny taxekonstruktion och höjda anläggningsavgifter i Eslövs kommun Ärendebeskrivning

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2015-05-25 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Péter Kovács (M) Ledamöter Ulf Molin (C), 76 Anders Ståhl (M) Tjänstgörande ersättare Gertrud Green (C), 75 Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Ej

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 9.00-10.15, 10.30-11.00 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Daniel Rhodin (FP) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Fredrik Ottesen (SD) ledamot Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) ersättare

Daniel Rhodin (FP) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Fredrik Ottesen (SD) ledamot Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (23) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-19.00 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet

Läs mer

Christine Melinder (M) ersättare

Christine Melinder (M) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-15.00 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Catharina Malmborg (M) tjg ers för H Wöhlecke (M) Karin Reinisch

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2008-11-26

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2008-11-26 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stadsbiblioteket, Eslöv kl 19.00 20.20 Beslutande Khalid El-Haj (s) ordförande Karin Reinisch (m) Stig-Åke Grönvall (s) Lena Åkesson (c) Margaretha Holmquist

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande Ewy Svensson, M Bernt Nyqvist, S Anita Eriksson, C Lennart

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Annika Eriksson, kommunsekreterare Gunnar Tidemand, kommundirektör JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör

Annika Eriksson, kommunsekreterare Gunnar Tidemand, kommundirektör JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stadshuset, kl. 17.30 19.30 Beslutande Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) Lesley Holmberg (FP) Elo Larsen (S) Lena Munther (S) Kerstin Ekoxe (S) Lars-Erik Björklund

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 30-37 2 30 Tillsynsplaner för serveringstillstånd, försäljning av receptfria läkemedel och försäljning av tobak och folköl...5 31 Ansökan om serveringstillstånd - Åkantens restaurang och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kultur- och fritidsnämnden. Sida 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Eslövs stadsbibliotek,

Sammanträdesprotokoll. Kultur- och fritidsnämnden. Sida 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Eslövs stadsbibliotek, Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek, 19.00 21.05 Beslutande Khalid El-Haj (S) ordförande Karin Reinisch (M) v. ordförande Karl-Erik Malmgren (S) tj.ers.för Gunilla Sjöholm (S) Stig-Åke Grönvall

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Önnerup Tid kl. 08.30-11.10 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens Paragrafer plats och tid Sekreterare Ordförande

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens Paragrafer plats och tid Sekreterare Ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Möller, klockan 16.00-19.30 Beslutande Tony Hansson (S) ordförande Marie Göransson (S) ersättare för Agneta Nilsson (S) Gabriel Barjosef

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-25. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön 2014-08-25 16:00-17:25

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-25. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön 2014-08-25 16:00-17:25 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön 2014-08-25 16:00-17:25 Beslutande Kristina Svensson Kerstin Gadde Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Inga Göransson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Servicenämnden 2009-03-18

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Servicenämnden 2009-03-18 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Sahlin, kl 18.00 Beslutande Lars Månsson (s) Ordförande Else-Maj Nilsson (s) Claes Jönsson (s) Irene Somers (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:23 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Utöver de bestämmelser i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-17.30 Beslutande Lennart Månsson (M) ordförande Patric Bystedt (M) tjg. ersättare för Alf Michelsen (M) Ola Ahlqvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

ordförande ledamot ledamot ledamot Anna Nimander Pflanzl näringslivssamordnare

ordförande ledamot ledamot ledamot Anna Nimander Pflanzl näringslivssamordnare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Johan Renck, klockan 08.30-10.00 ande Cecilia Lind (S) Henrik Wöhlecke (M) Tony Hansson (S) Annette Linander (C) ordförande ledamot ledamot ledamot Övriga

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN 2014-12-16 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-08-29 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 29 augusti 2012 klockan 14.00 16.30 Roger Ödebrink,

Läs mer

Ingmar Larsson (FP) ersättare. kommunsekreterare/valadministratör. Marita Fransson. Kommunledningskontoret den 14 juni 2010.

Ingmar Larsson (FP) ersättare. kommunsekreterare/valadministratör. Marita Fransson. Kommunledningskontoret den 14 juni 2010. Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 18.30-19.30 ande Ally Grönvall (S) ordförande Ingmar Nilsson (S) tjg ersättare för M Kauranen (S) Marita Fransson (S) ledamot Kjell-Åke Ottosson (S) ledamot

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

127 KS Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Ingemar Jeppsson (C) och Daniel Rhodin (FP) att valen ska ske genom majoritetsval.

127 KS Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Ingemar Jeppsson (C) och Daniel Rhodin (FP) att valen ska ske genom majoritetsval. Sammanträdesprotoka Sida 10 (42) 127 KS.2014.0463 Val av kommunstyrelse inklusive ordförande samt förste och andre vice ordförande för tiden fram till dess kommunfullmäktige väljer kommunstyrelse nästa

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Familjenämnden

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Familjenämnden SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset Sessionssalen, 2011-01-03 kl 18.00-18.45 Beslutande Magnus Karlsson (M) Wiggo Wrangborg (M) ers Gunilla Quist-Lundin (M) Gunborg Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande tj.ers.för T Olsson (SD) ledamot ledamot ledamot ledamot 67-71, ledamot 72

ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande tj.ers.för T Olsson (SD) ledamot ledamot ledamot ledamot 67-71, ledamot 72 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (16) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek, 18.00 19.00 ande Christine Melinder (M) Khalid El-Haj (S) Håkan Larsson (MP) Andrea Wramfeldt (SD) Rebecka Barjosef (S) Rolf Eberyd

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Vård- och omsorgsnämnden 2008-12-17

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Vård- och omsorgsnämnden 2008-12-17 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00 18.30 ande Övriga närvarande Bernt Nilsson (s) Lesley Holmberg (fp) Elo Larsen (s) Agneta Nilsson (s) Kerstin Ekoxe (s) Lars-Erik Björklund

Läs mer