Annika Åsberg Rehnman kanslichef. Åsa Mikkelsen säkerhetsansvarig 185. Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Sida 1 (35)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annika Åsberg Rehnman kanslichef. Åsa Mikkelsen säkerhetsansvarig 185. Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Sida 1 (35) 2010-12-07"

Transkript

1 Sida 1 (35) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Krister Göransson (S) tjg ersättare för L Emilsson (S) Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) 1:e vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Catharina Malmborg (M) ledamot Lesley Holmberg (FP) tjg ersättare för A Linander (C) Håkan Olsson (C) ledamot Daniel Rhodin (FP) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Fredrik Ottesen (SD) ledamot Övriga närvarande Marianne Svensson (S) ersättare Christine Melinder (M) ersättare Peter Melinder (M) ersättare Lena Wöhlecke (M) ersättare Ola Bertilsson (M) ersättare Lennart Nielsen (MP) ersättare Arvid Frandsen (SD) ersättare Bertil Jönsson (NKE) ersättare Eje Ringborn kommundirektör Anette Persson kommunsekreterare Annika Åsberg Rehnman kanslichef Tomas Nilsson ekonomichef Elsa von Friesen personal- och utvecklingschef Åsa Mikkelsen säkerhetsansvarig 185

2 Sida 2 (35) Utses att justera Tony Hansson, ersättare Håkan Olsson Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 21 december 2010 Paragrafer Sekreterare Ordförande Anette Persson Justerande Cecilia Lind Tony Hansson

3 Sida 3 (35) Bevis om anslag Protokollet har justerats den 21 december Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutsinstans, Eslövs kommun Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslagets nedtagande Kommunledningskontoret Anette Persson

4 Sida 4 (35) 185 KS Krisledningsplan för mandatperioden Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap är kommunen skyldig att förbereda sig på och ha en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras. En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. Kommunen ska enligt samma lag fastställa en ny plan för hantering av extraordinära händelser för varje mandatperiod. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 14 september Förslag till krisledningsplan för mandatperioden s arbetsutskotts förslag 89, Beredning Eftersom de flesta kriser som kommuner hanterar inte är extraordinära händelser så finns det även ett behov av att klargöra hur krishantering ska ske när händelsen är för stor för den normala organisationen men för liten för krisledningsnämnden. Krisledningsplanen ska användas under en extraordinär, mycket allvarlig, allvarlig och oroande händelse. Krisledningsplanen syftar till att ge berörda förvaltningar stöd och hjälp under en kris, att ha en förberedd krisledningsorganisation samt att förtydliga ansvarsförhållanden under en kris. Stödet ges bland annat genom en utsedd, utbildad och övad krisstab. Förslaget till krisledningsplan har föredragits för och diskuterats med funktionerna i krisstaben, ledningsgruppen för POSOM och kommunens ledningsgrupp.

5 Sida 5 (35) 185, forts. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta krisledningsplan för Eslövs kommun för mandatperioden samt att krisplanen ersätter Plan för hantering av extraordinära händelser i Eslövs kommun och Krishanteringsplan för Eslövs Kommun samt att säkerhetsansvarig medges rätt att göra redaktionella ändringar i krisledningsplanen. s arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag Yrkande Henrik Wöhlecke (M) och Lars Månsson (S) yrkar bifall till förslaget till beslut. s förslag till kommunfullmäktige - Krisledningsplan för Eslövs kommun för mandatperioden antas. - Krisledningsplanen ersätter Plan för hantering av extraordinära händelser i Eslövs kommun, antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2007 samt Krishanteringsplan för Eslövs kommun, antagen av kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 juni Säkerhetsansvarig medges rätt att göra redaktionella ändringar i krisledningsplanen Expediering Kommunfullmäktige

6 Sida 6 (35) 186 KS Bokslutsprognos 4, 2010 Bokslutsprognosen omfattar årets fjärde och sista bokslutsprognos för år Bokslutsprognos 4, Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 26 november Beredning Bokslutsprognosen innehåller underlag fram till och med oktober månad samt fördelning per nämnd/utskott av budgeterat anslag för årets löneökningar. Prognosen är sammanställd av kommunledningskontoret innehållande underlag från respektive nämnd och utskott. Prognossammanställningen visar på ett samlat överskott på 3.8 miljoner kronor för nämnderna/utskott. Kommunledningskontoret föreslår att prognosen samt fördelningen av budgeterat anslag för löneökningar godkänns. s förslag till kommunfullmäktige - Fördelningen av budgeterat anslag för årets löneökningar godkänns. - Bokslutsprognos 4 för 2010 godkänns. Expediering Kommunfullmäktige

7 Sida 7 (35) 187 KS Ekonomistyrprinciper för mandatperioden De ekonomiska styrprinciperna för Eslövs kommun syftar till att öka förutsättningarna för ett önskat kvalitativt och ekonomiskt resultat. De gemensamma resurserna ska användas på bästa sätt enligt fastställda mål och fattade beslut. Förslag till budget presenterades den 9 november i kommunstyrelsen. Den tillsammans med de övergripande målen för mandatperioden, som presenteras av den styrande majoriteten först vid kommunfullmäktigemötet den 29 november, lägger till viss del grund för ekonomistyrprinciperna för den kommande mandatperioden. Övrigt som styr är kommunallagen och redovisningslagen. s arbetsutskott beslut 53, s beslut 174, Förslag till ekonomistyrprinciper för mandatperioden Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 10 november s arbetsutskott förslag 94, Beredning En informell avstämning har tidigare skett med dåvarande kommunstyrelsens arbetsutskott. Ärendet ska enligt tidplanen behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december. De nya ekonomiska styrprinciperna ska enligt beslut gälla från och med den 1 januari Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att förslå kommunfullmäktige att anta förslag till nya ekonomiska styrprinciper att gälla från och med den 1 januari 2010.

8 Sida 8 (35) 187, forts. arbetsutskott ställer sig bakom kommunledningskontorets förslag till beslut med ändring av sista meningen under rubriken Vår förvaltning till Förvaltningscheferna ska ha en helhetssyn på vår kommuns verksamhet och ha ett särskilt stort ansvar för att skapa förutsättningen för måluppfyllelse och att hålla budget för sin förvaltning. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) och Lars Månsson (S) yrkar bifall till förslaget till beslut. s förslag till kommunfullmäktige - Förslag till nya ekonomiska styrprinciper att gälla från och med den 1 januari 2011 antas inklusive ändringen av sista meningen under rubriken Vår förvaltning till Förvaltningscheferna ska ha en helhetssyn på vår kommuns verksamhet och ha ett särskilt stort ansvar för att skapa förutsättningen för måluppfyllelse och att hålla budget för sin förvaltning. Expediering Kommunfullmäktige

9 Sida 9 (35) 188 KS Begäran om ombudgetering av investeringsbudget 2010, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MoS) konstaterar att det i investeringsbudgeten för innevarande år finns ett anslag på en miljon kronor för ombyggnad av Stadsparken. Hittills har cirka kronor använts för att ta fram ett förslag på ny utformning av parken. Kostnaden för att anlägga parken enligt detta förslag ryms inte inom den budget som beviljats för projektet, varför ombyggnaden får skjutas på framtiden. Storgatan vid stationen har byggts om under Detta projekt har dragit över beviljade medel enligt nämnden med 1,1 miljoner kronor vilket medfört att prognosen för 2010 pekar på ett överskridande av investeringsbudgeten med 0,9 miljoner kronor. Nämnden föreslår ombudgetering, vilket medför att detta överskridande kan elimineras. I budget 2011 finns även ett anslag på kronor för ombyggnad av parken. Dessa pengar kommer enligt nämnden även fortsättningsvis att behövas för att genomföra restaureringsinsatser i Stadsparken under Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att bevilja föreslagen ombudgetering av 0,8 miljoner kronor från ombyggnad av Stadsparken till ombyggnad av Storgatan vid stationen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 133, 2010 inklusive bilaga. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 19 november 2010.

10 Sida 10 (35) 188, forts. Beredning Kommunledningskontoret konstaterar att framställan visar på flera problem inom nämndens ansvarsområde avseende avtal/beställning av tjänster, budgetering och genomförande av projekt. I budgeten har nämnden erhållit 1 miljon till ombyggnad av stadsparken under 2010 inför 100-årsjubileet. Denna ombyggnad blir nu inte av utan skjuts på framtiden. Skälet är att det förslag som tagits fram inte ryms inom investeringsramen. En tydligare styrning borde klargjort de ekonomiska förutsättningarna för de som inkommit med förslag kring utförandet. Angående den nu aktuella framställan kan konstateras att Storgatan vid stationen har byggts om under 2010 och att projektet dragit över beviljade medel med 1,3 miljoner kronor enligt bokslutsprognos 4. Detta innebär ett överdrag av tillgängliga medel med 65 procent i budget Nämnden har inte återkommit i ärendet vilket skulle ha gett kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till projektets genomförande. Nämnden föreslår i praktiken att investeringsbudgeten korrigeras i efterhand för att undvika ett redovisat överdrag genom att avstå från att genomföra en annan beslutad investering. Kommunledningskontoret föreslår att begärd ombudgetering inte beviljas. s förslag till kommunfullmäktige - Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens framställan beviljas ej på grund av att framställan sker efter projektets slutförande. - Uppdrag ges åt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att särskilt lämna en uttömmande redovisning av hur investeringar genomförts under 2010 i samband med årsredovisningen. Expediering Kommunfullmäktige

11 Sida 11 (35) 189 KS Omdisponering av beviljade tilläggsmedel, Kultur- och fritidsnämnden Expediering Kultur- och fritidsnämnden Ekonomichefen Kultur- och fritidsnämnden beviljades kronor i tilläggsbudget 2010 riktade till inköp av konferensutrustning till Medborgarhuset samt installation av kylanläggning till Bian. Kostnaden för installation av kylanläggning blev inte lika omfattande som beräknat. Café Våfflan har sedan en tid tillbaka varit i behov av bord och stolar. Dessa ska tåla hög användning samt vara svåra att flytta runt för att minska risken för skadegörelse. Därför ansöker Kultur- och fritidsnämnden härmed om omdisponering av kronor från beviljad tilläggsbudget att använda till inköp av stolar och bord till Cafe Våfflans servering. Handling Kultur- och fritidsnämndens beslut 63, Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 19 november Beredning Kommunledningskontoret föreslår att omdisponeringen beviljas. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till förslaget till beslut. Beslut - Omdisponering av kronor för inköp av stolar och bord till Café Våfflas beviljas.

12 Sida 12 (35) 190 KS Konsortialavtal för Sydvatten AB Uppsägning År 2005 tecknades ett konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB av delägarkommunerna. Tre tilläggsavtal har tecknats därefter på grund av utökning av antalet delägare. Delägarkommunerna är idag Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Skurup, Svalöv, Svedala och Vellinge. Enligt 16 i konsortialavtalet framgår att avtalet gäller till och med år 2015 men förlängs ytterligare tio år om inte avtalet sägs upp av någon av delägarkommunerna senast fem år dessförinnan. Om uppsägning sker ska förhandlingar mellan delägarkommunerna upptagas om avtalets fortsatta giltighet och bolagets bestånd. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 18 november Beredning Frågan om uppsägning av konsortialavtalet har tagits upp av ägarrepresentanterna. De anser att avtalet bör sägas upp för översyn med avsikten att ett nytt avtal ska ingås och att en arbetsgrupp bör tillsättas för att ta fram ett nytt avtal. Kommunledningskontoret delar ägarrepresentanternas bedömning och föreslår att avtalet sägs upp för upphörande vid utgången av år Yrkande Cecilia Lind (S) yrkar med instämmande av Henrik Wöhlecke (M) att ordet upphörande i beslutsförslaget ändras till omförhandling.

13 Sida 13 (35) 190, forts. s förslag till kommunfullmäktige - Konsortialavtalet för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB sägs upp för omförhandling vid utgången av år Expediering Kommunfullmäktige

14 Sida 14 (35) 191 KS Förslag till renhållningstaxa 2011 Mellanskånes Renhållningsaktiebolag, MERAB, har upprättat ett förslag till nya avgifter för sophämtning, slamtömning, latrintömning och tömning av fettavskiljare för Avgifterna föreslås höjas med 4 procent vilket medför att årskostnaden för ett 190/240 liters sopkärl höjs med 87 kronor till kronor och för ett 370 liters sopkärl med 107 kronor till kronor. Latrintaxan föreslås höjas med 10 procent vilket innebär en höjning med kronor till kronor för ett helår. Slamtaxan föreslås höjas med 30 procent vilket innebär att tömning av trekammarbrunn ökar med 229 kronor till 991 kronor och för sluten tank med 258 kronor till kronor. Orsakerna till föreslagen taxehöjning är ökad kostnad för slamhantering och en ökning av renhållningsindex. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tillstyrkt MERAB:s förslag om en höjning av renhållningstaxan. Mellanskånes Renhållningsaktiebolags förslag till renhållningstaxa för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 24 november Beredning Kommunledningskontoret har inte något att erinra mot förslaget.

15 Sida 15 (35) 191, forts. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) och Lars Månsson (S) yrkar bifall till förslaget till beslut. s förslag till kommunfullmäktige - Förslag till Renhållningstaxa 2011 antas att gälla från den 1 januari 2011, varvid nu gällande taxa upphör att gälla. Protokollsanteckning Håkan Olsson (C) begär och beviljas att föra en anteckning till protokollet: En redovisning av den allmänna kostnadsökningen i förhållande till taxan samt MERAB:s arbete för att minimera höjningen bör framgå av förslaget. Expediering Kommunfullmäktige

16 Sida 16 (35) 192 KS Förslag till VA-taxa 2011 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har upprättat ett förslag till VA-taxa för 2011 och föreslagit en ökning av intäkterna från brukningsavgifter med 7,5 procent. Den kraftiga höjningen beror på att det i den nya taxekonstruktion som infördes 2010 endast blev en höjning på 0,5 procent i stället för planerade 4,5 procent. Av höjningen på 7,5 procent är alltså 4 procentenheter korrigering av 2010 års taxa, medan 3,5 procentenheter avser VAverksamhetens kostnadsökningar. Ökning av intäkterna föreslås genomföras som en generell taxehöjning med 7,5 procent för samtliga brukningstaxor. De nya taxorna föreslås gälla från och med den 1 januari Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till taxa för Eslövs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 134, Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 24 november Beredning Kommunledningskontoret har inte något att erinra mot förslaget. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar bifall till förslaget till beslut. s förslag till kommunfullmäktige - Förslag till Taxa för Eslövs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning 2011 antas att gälla från den 1 januari 2011, varvid nu gällande taxa upphör att gälla. Expediering Kommunfullmäktige

17 Sida 17 (35) 193 KS Revidering av reglemente för Kultur- och fritidsnämnden Gällande reglemente för Kultur- och fritidsnämnden antogs av kommunfullmäktige den 17 december 2007 att gälla från och med den 1 januari Därefter har kommunfullmäktige 96, 2010 beslutat om ändring av reglementet från och med den 1 januari 2011 med anledning av ändring av den politiska organisationen. Med anledning av ny mandatperiod och organisationsförändringar finns behov av ytterligare revidering av reglementet. Kultur- och fritidsnämndens beslut den 27 oktober Förslag till reviderat reglemente för Kultur- och fritidsnämnden. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 25 november Beredning Under rubriken Nämndens uppgifter 1 har tillägg beträffande turism samt en smärre redaktionell justering av benämningen folkoch skolbibliotek gjorts. Inga övriga justeringar har gjorts. Kommunfullmäktige föreslås anta förslaget att gälla från den 1 januari s förslag till kommunfullmäktige - Förslag till reviderat reglemente för Kultur- och fritidsnämnden antas att gälla från den 1 januari Expediering Kommunfullmäktige

18 Sida 18 (35) 194 KS Revidering av reglemente för Vård- och omsorgsnämnden Kommunfullmäktige beslutade i januari 2010, 5 att uppdra åt Vård- och omsorgsnämnden att fullgöra ansvaret för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. I samma beslut uppdrogs åt nämnden att återkomma med förslag till revidering av reglementet då det nya uppdraget ska skrivas in under rubriken Nämndens uppgifter. Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut 56, 2010 med bilagor. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 25 november Beredning Vård- och omsorgsnämnden föreslår att 1 i reglementet kompletteras med meningen - tillsyn och kontroll enligt tobakslagen, lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Nämnden föreslår vidare vissa redaktionella ändringar samt förtydligande av övriga uppgifter. Kommunledningskontoret har inget att erinra mot förslaget. s förslag till kommunfullmäktige - Den föreslagna ändringen av paragraf 1 i reglemente för Vård- och omsorgsnämnden fastställs att gälla från och med den 1 januari Expediering Kommunfullmäktige

19 Sida 19 (35) 195 KS Förslag till taxor enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för tillsyn och tillståndsgivning enligt tobakslagen, alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Sedan tidigare tar nämnden ut avgift för tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen. Vård- och omsorgsnämndens beslut 55, 2010 inklusive bilagor. Nuvarande taxor för serveringstillstånd. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 26 november Beredning Förvaltningen Vård och Omsorg har utarbetat förslag till taxor för avgifter gällande kommunens tillsyn enligt tobakslagen och kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Dessutom föreslås justeringar i befintlig taxa för tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen. För tillsyn enligt tobakslagen och kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel föreslås en årlig avgift om kronor vilken motsvarar en genomsnittlig handläggningstid om knappt 1,5 timmar per år. För avgifter för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen föreslås en uppräkning av avgifterna med kostnadsutvecklingen räknat från den 1 januari Dessutom föreslås en fast tilläggsavgift om kronor per år för serveringstillstånd som sträcker sig längre än till klockan samt en påminnelseavgift om 500 kronor då påminnelse om restaurangrapport måste skickas ut.

20 Sida 20 (35) 195, forts. Tillsynsavgiften för folkölsförsäljning som för närvarande är 600 kronor per år föreslås höjas till kronor för att motsvara kommunens kostnader. Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer föreslagna taxor. Kommunledningskontoret har inget att erinra mot förslaget. s förslag till kommunfullmäktige - Taxor enligt förslaget för tillsyn enligt tobakslagen, kontroll enligt handel med vissa receptfria läkemedel samt avgifter för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen antas att gälla från och med den 1 januari Expediering Kommunfullmäktige

21 Sida 21 (35) 196 KS Ersättningsbestämmelser för förtroendevalda från och med den 8 november 2010 Kommunfullmäktige beslutade om nytt reglemente för förtroendevalda vid sammanträdet den 8 november , I bilagan till ersättningsbestämmelserna var arvodet för kommunalråd inte uppräknat efter 2009 års lönerevision och därmed felaktigt angivet. Redigerad bilaga för ersättningsbestämmelser från och med Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 25 november Beredning Kommunledningskontoret har rättat de felaktiga arvodena och föreslår att fullmäktige tar ett nytt beslut angående bilagan om ersättningsbestämmelserna daterad Yrkande Lars Månsson (S) yrkar med instämmande av Tony Hansson bifall till förslaget till beslut. s förslag till kommunfullmäktige - Redigerad bilaga Ersättningsbestämmelser att gälla från och med antas. - Beslutet 97, 2010 upphävs i den del som gäller bilagan för ersättningsbestämmelser från och med Expediering Kommunfullmäktige

22 Sida 22 (35) 197 KS Riktlinjer för borgliga vigslar i Eslövs kommun Eslövs kommun ansvarar för borgerliga vigslar. Dessa genomförs av vigselförrättare som kommunstyrelsen föreslagit till länsstyrelsen för en mandatperiod i taget. Uppdraget är att betrakta som ett hedersuppdrag med en mindre ersättning från Länsstyrelsen om 110 kronor per vigsel och 30 kronor per varje påföljande vigsel under samma dag. Denna ersättning utbetalas sedan vigslarna rapporterats. Någon avgift tas inte ut för dem. Mot bakgrund av ett ökat servicebehov och då antalet borgerliga viglar ökar ser kommunledningskontoret ett behov av att riktlinjer för borgerliga vigslar i Eslövs kommun tas fram. Bakgrund till förslag till riktlinjer för borgerliga vigslar i Eslövs kommun. Riktlinjer för borgerliga vigslar i Eslöv. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 22 november Beredning Inför mandatperioden och framöver, mot bakgrund av ett ökande servicebehov, föreslås följande förändringar: 1. Medborgarcentrum ansvarar för bokningar, kommunikation om, debitering i det fall detta införes och rapportering av vigslar. 2. Antalet vigselförrättare som skall utses för mandatperioden inte understiger fyra till antalet, så att dessa kan alternera. 3. Ett av kommunalråden åtar sig uppdrag som vigselförrättare och att detta ingår i det politiska uppdraget. 4. Vigslar förläggs till den tid då skyldighet föreligger, nämligen måndag till lördag klockan Söndag blir därmed vigselfri dag.

23 Sida 23 (35) 197, forts. 5. Juli månad är vigselfri. 6. Frågan om eventuell ersättning till vigselförrättare och avgiftsbeläggning av vigslar utreds. Bland länsstyrelser över landet pågår för närvarande en kartläggning av hur vigslar hanteras. Beslut - Riktlinjer för borgerliga vigslar antas att gälla från den 1 januari Kommunledningskontoret får i uppdrag att återkomma med förslag avseende eventuell ersättning till vigselförrättare och avgiftsbeläggning av vigslar. Expediering Vigselförrättare Chefen för Medborgarcentrum

24 Sida 24 (35) 198 KS Förslag till vigselförrättare i Eslövs kommun Länsstyrelsen har i brev den 28 oktober 2010, (diarienummer ), meddelat att Kristina Warming, Mikael Kourtzman och Olov Sundins förordnanden som vigselförrättare i Eslövs kommun upphör vid årsskiftet. Länsstyrelsen önskar uppgift om kommunstyrelsen föreslår dessa eller andra personer som borgerliga vigselförrättare för perioden Uppgift önskas också om vederbörande är villig att åta sig uppdraget. Utgående förordnanden som borgerliga vigselförrättare, Länsstyrelsen i Skåne län. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 23 november Beredning Kristina Warming, Mikael Kourtzman och Olov Sundin önskar alla lämna sina uppdrag. Samtliga politiska partier i Eslövs kommun har beretts möjlighet att inkomma med förslag på nya namn. Följande personer har samtyckt och är villiga att åta sig uppdraget: Henrik Wöhlecke, Värlinge gård, Stehag, Kamal Hathamuna Blyborg, Greve Dückers väg 12 H, Eslöv, Jenny Eberyd, Lindarnas väg 2, Stockamöllan, Håkan Elleström, Repslagaregatan 26, Eslöv, Therese Granlund, Gårdstångavägen 14, Harlösa.

25 Sida 25 (35) 198, forts. Yrkande Daniel Rhodin (FP) yrkar att även Ann-Christin Waldén (FP) ska föreslås som vigselförrättare. Waldén har samtyckt och är villig att åta sig uppdraget. Beslut - föreslår Länsstyrelsen i Skåne län att utse följande personer till vigselförrättare i Eslövs kommun: Henrik Wöhlecke, Värlinge gård, Stehag, Kamal Hathamuna Blyborg, Greve Dückers väg 12 H, Eslöv, Jenny Eberyd, Lindarnas väg 2, Stockamöllan, Håkan Elleström, Repslagaregatan 26, Eslöv, Therese Granlund, Gårdstångavägen 14, Harlösa, Ann-Christin Waldén, Norregatan 1, 2 vån, Eslöv. Expediering Länsstyrelsen i Skåne län

26 Sida 26 (35) 199 KS Tillsättande av förvaltningschef för Barn och Familj Barn och Familj saknar sedan den 20 september 2010 en permanent förvaltningschef. Tillförordnad året ut är Kerstin Melén-Gyllensten som även har tjänsten som grundskolechef. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 23 november Protokoll från MBL-förhandling den 23 november Beredning Tre grupper har erbjudits möjlighet att tillsammans med konsult från Trust utarbeta en kravspecifikation för tjänsten som förvaltningschef. Två av grupperna, politikerna i nämnden och ledningsgruppen för Barn och Familj har accepterat detta. En grupp, de fackliga organisationerna, har avböjt att delta med motiveringen att de principiellt önskar att alla tjänster i kommunen skall utlysas externt. Efter framtagning av en noggrann kravspecifikation har presidiet för Barn- och familjenämnden och kommunalråden intervjuat Kerstin Melén-Gyllensten och funnit att hon fyller kraven på tjänsten. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) och Lars Månsson (S) yrkar bifall till förslaget till beslut. Beslut - Kerstin Melén-Gyllensten anställs som förvaltningschef tills vidare med placering på Barn och Familj från och Expediering med den 1 januari Barn- och familjenämnden Kerstin Melén-Gyllensten

27 Sida 27 (35) 200 KS Tillsättande av förvaltningschef för Gymnasie- och Vuxenutbildning Gymnasie- och Vuxenutbildningen har sedan den 15 juli 2010 varit utan ordinarie förvaltningschef. Den 1 augusti tillsattes en vikarie efter en öppen ansökan där tre kandidater intervjuades. Vikariatet tillsattes i avvaktan på att en mera genomarbetad rekryteringsprocess skulle genomföras. Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 25 november Protokoll från MBL-förhandling den 1 december Beredning I september 2010 anlitades Manpower Executive för att bistå vid rekryteringen av en ordinarie förvaltningschef. En kravspecifikation upprättades utifrån förväntningar från politiken, de fackliga organisationerna och den nuvarande ledningsgruppen på förvaltningen. Annons infördes i dagstidningar och olika webbplatser. De tre mest meriterade kandidaterna intervjuades den 24 november. Förhandling med de fackliga organisationerna hölls den 1 december. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) och Lars Månsson (S) yrkar bifall till förslaget till beslut. Beslut - Ulf Sandgren anställs som förvaltningschef tills vidare med placering på Gymnasie- och Vuxenutbildningen från och med den 1 januari Expediering Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ulf Sandgren

28 Sida 28 (35) 201 Representant i Sydvatten AB har att utse en ledamot och en ersättare för uppdraget som representant i Sydvatten AB för år Yrkande Lars Månsson (S) yrkar att Cecilia Lind (S) utses till ledamot och att Henrik Wöhlecke (M) utses till ersättare. Håkan Olsson (C) yrkar att Annette Linander (C) utses till ersättare. Propositionsordning Ordförande ställer först proposition på förslaget att utse Cecilia Lind (S) till ledamot och finner att kommunstyrelsen så beslutar. Ordförande ställer därefter proposition på de båda yrkande om ersättare och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Lars Månssons (S) yrkande. Beslut - Till representant i Sydvatten för år 2011 utses till ledamot Cecilia Lind (S) och till ersättare Henrik Wöhlecke (M). Expediering Sydvatten AB

29 Sida 29 (35) 202 KS Prioriterade mål för Eslövs kommun 2011 samt Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Den styrande majoriteten, bestående av Socialdemokraterna och Moderaterna överlämnade Prioriterade mål för Eslövs kommun 2011 samt Kommunalt handlingsprogram för Eslöv till kommunfullmäktige den 29 november. Till kommunfullmäktige inlämnades även Miljöpartiets yrkanden i frågan. De överlämnade målen remitterades 113, 2010 till kommunstyrelsen för beredning. Prioriterade mål för Eslövs kommun Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Yrkanden från Miljöpartiet de gröna. Kommunfullmäktiges remiss 113, 2010 Yrkande Henrik Wöhlecke (M) och Lars Månsson (S) yrkar bifall till förslaget. Fredrik Ottesen (SD) yrkar att hela stycket med rubriken Mångfald under prioriterade mål för Eslövs kommun 2011 stryks. I förslaget till handlingsprogram under rubriken Kommunen en bra arbetsgivare stryks meningen Vi ska fortsätta arbeta för att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden. I samma dokument under rubriken Natur, miljö och klimat stryks ordet vindkraft och ersätts med förnybar energi. Håkan Svensson-Sixbo (V) yrkar att kommunstyrelsen antar de av Miljöpartiet inlämnade yrkandena.

30 Sida 30 (35) 202, forts. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Henrik Wöhlecke (M) med fleras yrkande. s förslag till kommunfullmäktige - Den styrande majoritetens förslag till Prioriterade mål för Eslövs kommun 2011 och Kommunalt handlingsprogram för Eslöv antas. Ej deltagande i beslutet Håkan Olsson (C), Daniel Rhodin (FP) och Lesley Holmberg (FP) deltar ej i beslutet. Expediering Kommunfullmäktige

31 Sida 31 (35) 203 KS Rapport från Rådet för Hälsa och Trygghet Ordförande rapporterar från mötet med Rådet för Hälsa och Trygghet den 18 november Protokoll möte med Rådet för Hälsa och Trygghet den 18 november Beslut - Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

32 Sida 32 (35) 204 KS Redovisning av delegeringsbeslut Följande delegeringsbeslut redovisas. Utskottet för Arbete och Försörjning Protokoll Beslut i ärenden gällande ekonomiskt bistånd samt överklaganden under perioden den 1 mars till och med den 31 oktober Kommunledningskontoret Exploateringschef: Yttrande över samråd enligt miljöbalken. Försäljning av småhustomter och industrimark under november Exploateringsingenjör: Beslut avseende bostadsanpassningsbidrag under november Kommunsekreterare: Yttrande angående ansökan om antagning till hemvärnet. Inköpssamordnare: Tilldelningsbeslut i samordnad kommunövergripande upphandling. Tecknande av kommunövergripande inköpsavtal i samordnad upphandling. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöinspektör: Beslut i ärenden angående dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall med mera under november 2010.

33 Sida 33 (35) 204, forts. Redovisning av delegeringsbeslut december 2010, daterad den 7 december Beslut - Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

34 Sida 34 (35) 205 KS Redovisning av meddelanden Följande meddelanden redovisas: KS Skolinspektionen: Avskrivning av ärende på grund av återtagen ansökan från Dans och Musikal i Lund AB om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Lunds kommun. KS Skolinspektionen: Avskrivning av ärende på grund av återtagen ansökan från Nordens Teknikerinstitut om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn vid den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Lunds kommun. KS Personalen på Vårdcentralen Kärråkra: Angående fråntagande av chefsskapet för Ulla Wikström. Kommunalråden och kommundirektören: Skrivelse till chefen för primärvården i Skåne med anledning av ovanstående brev. Primärvården i Skåne: Svar på skrivelse. KS , 555, 554 Skrivelser angående ändrade/indragna buss- och tågtider. KS Troed Troedson: Inbjudan till julbord till ekonomichefen, med avböjande och kommentarer. KS SYNA: Bästa Tillväxt 2010.

35 Sida 35 (35) 205, forts. Sveriges Stadskalender: Utgivningen av Sveriges statskalender upphör. Sveriges Kommuner och Landsting med flera: Information om nationella minoriteter. Region Skåne: Skånes kreativa kapacitet samt Strukturbild för Skåne. Redovisning av meddelanden december 2010, daterad den 7 december Beslut - Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012 ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012 1 Innehåll: Kommunledningskontoret ekonomiavdelningen Produktion och layout: Kommunledningskontoret, informationsavdelningen Foto: Ulf Axelsson, Carin Svensson Krüger

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumlarummet, 2009-04-08, klockan 16:00-18:20 Beslutande Lennart Eriksson (S) Elisabeth Berglund (V) Annica Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C)

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12 1(58) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:55 Beslutande Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) 1-14 Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren (S)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer