2011/2012. Kvalitets- RAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011/2012. Kvalitets- RAPPORT"

Transkript

1 LBS 2011/2012 Kvalitets- RAPPORT

2 LEDARE INNEHÅLL PÅ RIKTIGT När vi ser tillbaka på det läsår som gått slås jag av en sak mer än någonting annat. I en tid när man nästan varje dag kan läsa i dagstidningen om den svenska skolans förfall känner jag inte riktigt igen mig. Och jag tror att de flesta som jobbar inom LBS håller med mig om det. Självklart har både den svenska skolan generellt, och även LBS, många punkter att arbeta med och bli bättre på. Och att ständigt bli bättre innebär att vi hela tiden måste titta på vår egen verksamhet med kritiska ögon, att analysera, dra slutsatser, förfina metoder och utvärdera igen. Ibland kan det gå väldigt enkelt, ibland är det otroligt svårt men vi får aldrig ge upp! Vi på LBS påbörjade en resa för fyra år sedan, och mycket har hänt sedan dess. Vi kan idag se stigande kunskapsresultat för fjärde året i rad, och vi kan på samma sätt se att eleverna når grundläggande behörighet för högskole- och universitetsstudier i högre grad. Vi ser framförallt att systematik och ihärdighet i kvalitetsarbetet ger effekt, men vi slår oss inte till ro. Självklart är vi stolta över den här utvecklingen, men vi är inte nöjda förrän alla elever når ända fram, och når dit med besked. Vi har fått ett förtroende av varje elev, och vi ska se till att varje enskild elev, i varje enskilt fall, lyckas. Det förtroendet ska vi göra vårt yttersta för att upprätthålla, det är vårt ansvar, det är vårt uppdrag. Varje elev som inte lyckas är inte bara ett misslyckande för skolan, utan en förlust för vårt samhälle och hela vår värld. 02. LEDARE VÄLKOMMEN TILL 2011/2012 ÅRS KVALITETSRAPPORT DET HÄR ÄR LBS FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MÅLUPPFYLLELSE 2011/2012 UNDERLAG OCH METODER I KVALITETSARBETET SAMLAD BEDÖMNING AV 2011/2012 ÅRS ARBETE BILAGOR: 1: Resultatredovisning 2: Läroplansmål I en tid när vi som skola blir ifrågasatta just bara för att vi är fristående, och när medieintresset i första hand handlar om vinst snarare än vad eleverna lär sig och vilka fantastiska och kreativa bidrag de gör till en bättre värld, tycker jag att det är ledsamt. För när jag sätter mig ned och pratar med våra elever, lärare och rektorer inser jag just den där saken att vi är med och skapar dessa individers framtid. Det är stort, och det är; på riktigt. Jimmy Kjellström verksamhetschef

3 GRUNDFAKTA LBS KREATIVA GYMNASIET VÄLKOMMEN TILL LBS KVALITETSRAPPORT 2011/2012 Kvalitetsarbete på LBS handlar om hur väl vi lyckas ge våra elever de förutsättningar de behöver både kunskaps- och värdegrundsmässigt, som förberedelse för det studie-, arbets- och samhällsliv som väntar dem efter gymnasiet. Det innebär att vi som jobbar inom LBS hela tiden gör oss medvetna om vad vi gör, varför, hur vi gör det och vart det leder för eleverna. En viktig princip är att genom ett systematiskt och standardiserat arbetssätt undvika de två ytterligheterna som vi kallar monstereffekt och euforieffekt. Det första handlar om att vi ska undvika att följa upp och dokumentera mer än vad som är nödvändigt för att ha kontroll över och kunna styra verksamhetens kvalitet. Det andra handlar om att inte förbättra sådant som redan fungerar väldigt bra, utan att se till att fördela vår kompetens så att hela vår verksamhet utvecklas. Den balansen ger oss en effektivitet i arbetet, som hjälper oss att trygga en långsiktig och jämn kvalitet och hållbarhet för eleverna. Utgångspunkten är att alla elever ska nå utbildningens mål på ett rättssäkert och korrekt sätt, och som vinner elevernas förtroende och ger dem en god skjuts i vidare studier och arbetslivet. Vårt arbete utgår därför från fyra perspektiv. Det första kallar vi för funktionell kvalitet. Det handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det vill säga de mål som finns i läroplanen och varje programs program-/examensmål. Där finns både kunskapsmål och mål som handlar om värdegrund och demokratisk kompetens. Instrumentell kvalitet handlar om kvaliteten i våra strukturer, processer och arbetssätt utifrån de krav som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag. Till exempel att eleverna får det inflytande i sina studier som de har rätt till, likvärdig bedömning och betygssättning eller särskilt stöd om det behövs för att nå utbildningsmålen. Därtill använder vi begreppet upplevd kvalitet som handlar hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen. Och slutligen använder vi begreppet ändamålsenlig kvalitet som handlar om vad som händer med eleverna efter avslutad utbildning. Dessa fyra begrepp hjälper oss att se på verksamheten i skolan ur flera perspektiv och att målfokusera och anpassa vårt arbete, så att våra elever ska få en utbildning med så hög kvalitet som möjligt. Både vi som huvudman och alla våra skolor följer en grundläggande struktur och ett flöde i det systematiska kvalitetsarbetet. Det omfattar en gemensam tidsplan (alla skolor gör till exempel betygsprognosticeringar vid samma tidpunkt för att kunna analysera hur arbetet i verksamheten leder mot ökad måluppfyllelse när det gäller kunskapsresultaten), aktiviteter (alla skolor genomför till exempel utvärderingsseminarier där elever och personal analyserar skolans samlade resultat) och uppföljning (alla skolor utgår från samma resultatmått inom respektive kvalitetsdimension vilket möjliggör jämförelse och erfarenhetsubyte mellan skolorna). För att undvika målträngsel formulerar vi i möjligaste mån mål endast på funktionell nivå (dvs själva VADnivån) som omfattar vad vårt arbete i slutänden ska resultera i. På de andra tre nivåerna formulerar vi istället kravnivåer, bedömningsstöd eller ambitionsgrader. På sidan här intill framgår hur kvalitetsåret på LBS ser ut och vad som händer när. Kvalitetsrapporten är ett centralt dokument som både skolorna och huvudmannen dokumenterar sitt arbete i under hela läsåret fram till färdig rapport i juni/augusti respektive september. KVALITETSÅRET PÅ LBS KREATIVA GYMNASIET 4 5

4 GRUNDFAKTA LBS KREATIVA GYMNASIET FÖRUTSÄTTNINGAR DET HÄR ÄR LBS KREATIVA GYMNASIET På LBS bedriver vi gymnasieutbildning inom medier och kreativa områden. Vi har bedrivit medieutbildning sedan 1996 och gymnasieutbildning i egen regi sedan Sedan augusti 2007 ingår vi i utbildningskoncernen AcadeMedia. Vision och uppgift. Vår vision är att ha de mest attraktiva gymnasieutbildningarna inom kreativa områden, där elevernas kunskaper och färdigheter överträffar både deras egna och omvärldens förväntningar. Vår uppgift är att, i klar linje med vårt uppdrag som skola, tydligt bidra till ett hållbart samhälle där människor ser lösningar och möjligheter. I ett sådant samhälle tror vi att det behövs människor som jämte grundläggande och nödvändiga kunskaper och värden, även har en kreativ och kommunikativ kompetens. LBS finns för elevens skull, och för samhällets skull, och efter tre år hos oss ska eleverna vara rustade med tre saker: 1. Kunskaper och förmågor manifesterat genom ett slut betyg för vidare studier på högskola eller universitet. 2. Värden och ett hållbart förhållningssätt som människa och medmänniska i ett demokratiskt samhälle. 3. En samling användbara arbetsprover och ett nätverk som konkret visar och bekräftar vad eleverna faktiskt kan åstadkomma efter genomförd utbildning. (MP/ES/ES Musik) eller LBS Systemutveckling (TE Informations- och medieteknik) på någon av följande orter i Sverige: Borås, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Kristianstad, Kungsbacka, Lund, Motala, Nyköping, Trollhättan och Varberg. Nedan framgår när de olika skolorna startade: Varberg 2001/2002 Borås 2002/2003 Halmstad 2002/2003 Kungsbacka 2005/2006 Lund 2007/2008 Trollhättan 2007/2008 Kristianstad 2008/2009 Helsingborg 2009/2010 Motala 2010/2011 Nyköping 2010/2011 Jönköping 2011/2012 utgångspunkter för utbildningen. Alla våra utbildningar utgår från en kreativ kärna där sambandsoch sammanhangsperspektivet är bärande. Likaså präglas utbildningarna av det pedagogiska perspektiv som tar vara på elevernas upplevelser och erfarenheter. Genom en syn på lärande som innebär att man måste våga pröva och våga misslyckas för att komma framåt, ska utbildningen vara en god bas för eleverna att arbeta strategiskt, praktiskt och kreativt inom både nya och traditionella kreativa områden. Framför allt är det målen i läroplanen (Lpf 94/Lgy 11), inklusive program-/examensmålen, som är vägledande för verksamheten i alla dess delar från planering till genomförande, uppföljning och förbättring. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE 11/12 Alla skolor inom LBS har olika lokala förutsättningar och planeras och följs därmed också upp utifrån det. Som huvudman har vi under läsåret 2011/2012 däremot vidtagit vissa huvudmannagemensamma åtgärder där vi uppmärksammat aktualiteter, risker eller brister som rör alla eller de flesta av skolorna, för att stärka skolornas förutsättningar att bedriva en utbildning av hög kvalitet. Dessa insatser redovisar vi i det här avsnittet och det fungerar som tolkningsbakgrund i rapportens avslutande avsnitt Samlad bedömning. Särskilt stöd och elevhälsa: Med anledning av de nya lagkraven kring skolors arbete med särskilt stöd implementerade vi under läsåret nya huvudmannagemensamma rutiner och principer kring skolornas arbete med särskilt stöd. Detta gjorde vi genom en nedtecknad standard kring arbete med särskilt stöd som syftade till att säkersälla att alla skolor hade tillgång till rutiner och blankettstöd i sitt arbete. Därtill genomförde vi vid tre tillfällen informationsoch utbildningstillfällen utifrån standarden; två tillfällen i samband med rektorsgruppsmöten och ett särskilt tillfälle för rektorer och stödsamordnare med specialpedagogisk kompetens. Därtill samlade vi in de utredningar och åtgärdsprogram som upprättades vid skolorna utifrån det nya materialet, för granska hur strukturstödet fungerade i praktiken. Granskningen återkopplades även till skolorna som feedback i deras arbete. Samtliga skolor utökade även sin elevhälsoorganisation och rekryterade eller slöt avtal med de funktioner som ytterligare krävs uifrån den nya skollagen; psykolog, kurator och specialpedagogisk kompetens. Även omfattningen av studievägledare utökades vid skolorna. Se diagramet här nedan. För att möta de nya kraven i skollagen gällande elevhälsa implementerade vi även en huvudmannagemensam standard inom elevhälsan. Den omfattade bland annat rutiner för krishantering, mottagande av elever med skyddad identitet och rutiner för anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen. Den innehöll även rutiner och principer för elevhälsans organisation och riktlinjer för formella kompetenskrav för de olika funktionerna. Inom skolhälsovårdens område genomförde vi som huvudman även uppföljningsbesök på de skolor där vi driver skolhälsvården i egen regi (Borås, Nyköping, Helsingborg, Trollhällan och Varberg). Uppföljningen gjordes av vår medicinskt ledningsansvariga skolsköterska (MLA) tillsammans med bitr. verksamhetschef för att säkerställa att rutiner kring bland annat hälsosamtal, journalföring och hantering av medicin fungerade tillfredsställande utifrån hälso- och sjukvårdslagen. Uppföljningen syftade även till säkerställa att skolhälsovårdens arbete inriktas mot skolans uppdrag så som det formuleras i gymnasieskolans läroplan och den enskilda skolans arbetsplan. MLA genomförde även ett antal huvudmannagemansamma möten för våra anställda skolsköterskor. Skolor, utbildningar och elever. Närmre 1900 elever läste under 2011/2012 någon av våra utbildningar LBS Media (MP/ES - Estetik och media), LBS Spelutveckling (MP/TE Design och produktutveckling), LBS Speldesign (ES Bild och form), LBS Arkitekt (TE/TE Samhällsbyggande och miljö), LBS Journalistik/Reklam och kommunikation (SP/SP Information och kommunikation), LBS Musikproduktion Organisation. För verksamheten finns en verksamhetsledning bestående av verksamhetschef och biträdande verksamhetschef, kvalitetsansvarig, kommunikationsansvarig och controller. För varje skolenhet ansvarar en rektor, med centralt verksamhetsstöd inom organisation och uppföljning, ekonomi, marknadsföring, IT, fastighetsfrågor och HR. 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Antal tjänster inom elevhälsa (inkl. SYV) per 100 elever 0,50 0,59 0,70 0,79 0,43 0,37 0,45 0,54 0,51 0,33 0,45 0,57 Under läsåret genomfördes även en utbildning i krishantering för huvudmannens rektorer och ledningsgrupp i AcadeMedia-koncernens regi. elevinflytande: Även inom elevinflyande implementerade vi med anledning av de nya skollagskraven en ny huvudgemensam standard för att säkerställa skolornas förutsättningar när det gäller elevernas inflytande på utbildningen. Standarden omfattade inflytande på såväl skolnivån som i undervisningen, och innehöll bland annat rutiner för klagomålshantering. 2009/ / /

5 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRUTSÄTTNINGAR VÄRDEGRUNDSARBETE: Även tidigare huvudmannagemensamma riktlinjer för skolornas likabehandlings- och värdegrundsarbete ersatte vi med en ny standard utifrån de delvis förändrade lagkraven inom detta område. I samband med detta tydliggjorde vi rektorernas ansvar genom att den centrala samordningen av skolornas värdegrundsarbete upphörde. Detta som en följd av rektors förstärkta ansvar för sin skolas organisation i skollagen. Själva processen för arbetet behöll vi dock och samtliga skolor upprättade likt tidigare år ett samlat plandokument (omfattande plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan) i kalenderårsskiftet utifrån den kartläggning som vi huvudmannagemensamt genomförde likt tidigare läsår. I samband med detta genomförde vi en verksamhetsgemensam informations- och utbildningsdag för rektorer och värdegrundssamordnare där erfarenhetsutbyte mellan skolor och mellan rektorer och samordnare möjliggjordes. I januari månad kvalitetssäkrade vi samtliga plandokument utifrån författningarnas krav, och de skolor vars planer innehöll brister rättade till dessa kort efter det. På huvudmannanivå deltog vi under läsåret med en representant i SIQ:s examinatorsutbildning inom kvalitetsutmärkelsen Bättre skola 2011 för att förbereda eventuell utmärkelseprocess, och med en representant på utbildning kring statisktik analys kopplat till verksamhetsutveckling. Både rektorer och reprevärderingsseminarium, arbetsplan, undervisningsplan och kvalitetsrapport. Under läsåret bedrev vi även kvarvarande kompletteringar i processen i ett särskilt projekt som under våren tog fram ett utvärderingsunderlag för undervisningen utifrån riktlinjerna för lärare i läroplanen och ett skattningsunderlag kopplat till de mål i läroplanen som saknar direkt härledbarhet till betygsresultat eller liknande. Projektet tog även fram ett underlag för elevenkät på skolnivå, med klar koppling till skollagens krav. EKONOMIsk planering och stabilitet: För en långsiktigt hållbar och stabil verksamhet krävs också långsiktighet och hållbarhet i den ekonomiska planeringen. Vår verksamhet finansieras uteslutande via skolpengen och under läsåret 2011/2012 tydliggjorde vi även rektors ansvar och befogenheter att planera och fördela de ekonomiska resurserna på bästa sätt. Samtidigt intensifierade vi som huvudman den ekonomiska uppföljningen för att säkerställa att prioriteringen av resurstilldelningen var den mest optimala utifrån elevernas och skolans behov. Kommunikation: För att markera och förtydliga LBS inriktning och karaktär mot vårt uppdrag som skola implementerade vi underläsåret vidare en ny kommunikativ strategi. Den omfattade ny grafisk profil och logotyp, nya kommunikationsplattformar (sociala SYSTEMATISK KVALITETSARBETE: Från och med läsåret 2011/2012 etablerade vi vidare en kompletterad och förbättrad process för det systematiska kvalietsarbetet. Processen tecknades även den ned i en standard omfattande principer, ansvarsfördelning, tidsplan, uppföljningsprogram och strukturer för utmedier) och kommunikativt stöd i det pedagogiska arbetet. skolledning: Under läsåret inrättade vi även en tydlig ledningsgrupp för huvudmannen, bestående av verksamhetschef, bitr. verksamhetschef, kvalitetsansvarig, kommunikationsansvarig och controller. Ledningsgruppens uppgift var att både styra, leda och stödja rektorerna i deras uppdrag och säkerställa att verksamheterna i skolorna planerades och genomfördes både mot författningarnas krav och verksamhetsgemensamma processer och principer gällande HR, ekonomi, kvalitet, IT, marknadsföring och fastighetsfrågor. Vidare såg vi till att samtliga rektorer påbörjade, fortsatte, slutförde eller kompletterade sin rektorsutbildning under läsåret. Därtill del genomförde vi 6 tvådagars rektorsmöten där samliga rektorer deltog för information och erfarenhetsutbyte utifrån våra huvudmannagemensamma processer. sentanter för oss på huvudmannen deltog även på Skolinspektionens dag och Skolverkets konferenser Rektor och lagen, Rektors ledarskap och Lärare som gör skillnad. Både rektors- och ledningsgrupp deltog även på ledarforumet Världens viktigaste uppdrag för chefer och specialister inom AcadeMedia med föredrag från bland annat McKinsey utifrån deras rapport om framgångsrika skolsytem. personal: Under läsåret förbättrade vi även vår uppföljning av personal och kompetens inom hela huvudmannen, och underlättade på olika sätt för lärare att skaffa sig lärarbehörighet. Sammanfattningsvis stärkte vi alltså under läsåret skolornas förutsättningar att planera och organisera en utbildning med hög kvalitet ur flera perspektiv. Vi kan också konstatera att vi som huvudman aldrig tidigare stärkt så många förutsättningar för våra skolor som under det gångna läsåret. Trots detta är det inte mängden insatser vi vill lyfta fram som tolkningsbakgrund till läsårets resultat, som presenteras och analyseras längre fram i rapporten, utan snarare själva styrkan i att alla insatser tog avstamp i en gemensam strategi. 8 9

6 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE SAMLAD BEDÖMNING Beskrivning av kvalitetsarbetet UNDERLAG & METODER Läsåret 2011/2012 riggade vi som huvudman för att styra, leda, stödja och säkerställa verksamheten vid våra 11 skolor genom fem verksamhetsgemensamma processer Elever, Medarbetare, Ekonomi, Kommunikation och Kvalitet. Även om arbetet inom de olika processerna går in i vartannat, utvecklades som tidigare berörts, ett antal huvudmannagemensamma standarder inom strategiska områden som talar om hur arbetet i respektive process ska ske rent konkret i linje med kraven i författningarna och LBS inriktning och karaktär. Se till exempel LBS standard kring kvalitetsarbete för arbetsgången inom det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmanna- och enhetsnivå i linje med skollagen (2010:800 4 kap 3 7 ) där bland annat innehållet i den här rapporten regleras. Systematiskt kvalitetsarbete INOM LBS: Grunden i vårt systematiska kvalitetsarbetet på både huvudmanna- och skolnivå bygger på samverkan, synlighet och processorienterat arbetssätt mot målen i läroplanen. Arbetet under läsåret utgick därmed från en lägesbedömning och slutlig planering av arbetet i augusti/september och avslutades med resultatutvärdering i juni. Däremellan följde vi regelbundet upp och dokumenterade vårt arbete utifrån definierade uppgifter, som vi samlade in vid givna tillfällen i processen. Dokumentationen bildade underlag för både preliminära bedömningar under arbetets gång, och för den slutliga resultatutvärderingen i juni/september då nya utvecklingsområden identifierades för att säkerställa huvudmannens och skolornas kvalitet i respektive dimension. Arbetsprocessen bidrog under läsåret till en förstärkt systematik i kvalitetsarbetet och ett säkerställande av hög läroplansvaliditet i vårt arbete, det vill säga att vi ägnade vår tid, kraft och materiella resurser åt rätt saker. Allt underlag i kvalitetsarbetet på huvudmannanivå samlades in i ett databasliknande dokument, och kompletterades med löpande analyser och lägesrapporter. På så vis kunde vi ha grepp om hur arbetet utvecklades under året och över tid, både på skolnivå och på huvudmannanivå. Underlaget utgjordes bland annat av betygsprognosticeringar, satta betyg, resultat från nationella prov, kartläggning av risker och förekomst av kränkningar, protokoll från interninspektion och diverse dokumentgranskningar, undervisningsutvärderingar, eventutvärderingar och beslut från Skolinspektionen som tillsynsmyndighet. Genom att samla in en bredd av uppgifter kunde vi effektivare uppmärksamma mönster, samband och konsekvenser av olika vägval. En sammanfattande bild och analys av läsårets arbete och resultat samt det fortsatta arbetet för högre måluppfyllelse och stärkt kvalitet på skol- respektive huvudmannanivå sammanställdes av skolorna i juni/augusti och av oss på huvudmannen i den här rapporten i oktober månad. SAMLAD BEDÖMNING av LBS måluppfyllelse 2011/2012 INLEDNING Som framgått tidigare präglades alltså vårt arbete under 2011/2012 starkt av att flytta diskursen kring kvalitet från ett fritt tolkande av vad vi skola ska förverkliga och hur vi ska göra det, till en klar och tydlig inriktning för oss som skola och som LBS. Det vill säga att förverkliga de mål som är fastslagna i läroplanen (inklusive examens-/programmålen) på ett sätt som garanterar rättsäkerheten för våra elever och går i takt med beprövad erfarenhet och forskning samt våra utbildningars kreativa karaktär. Som huvudman gick vi in i läsåret 2011/2012 fast beslutna om att på ett verkligt ingripande sätt ta ansvar för att stärka förutsättningarna för de professionella på skolorna rektor, lärare och övrig personal att förverkliga skolans uppdrag genom att rigga för och hålla fast vid ett huvudmannagemensamt processflöde med hög läroplansvaliditet. I det här avsnittet berättar vi om våra samlade erfarenheter, uppmärksammanden och analyser av det arbetet, och vart vi mot bakgrund av det ser att vi behöver rikta vårt fokus framöver. Instrumentell kvalitet Begreppet instrumentell kvalitet hjälper oss att isolera granskningen av vår verksamhet till de krav som vi som skola ska leva upp till för att våra elever ska få tillgång till en likvärdig utbildning. Ytterst är det dock Skolinspektionen som bedömer och beslutar om vår verksamhets kvalitet ur det här perspektivet. Interninspektioner Ett bra sätt att få en helhetsbild av hur varje skola och hur vi som huvudman svarar mot de mest centrala kraven, är att granska vår verksamhet med skollagens ögon. Under läsåret 2011/2012 genomförde vi därför för första gången systematiska interninspektioner vid varje LBS-skola. Interninspektionerna utgick direkt från Skolinspektionens tillsynsmodell och därmed samtliga författningskrav kopplade till gymnasieskola. Eftersom vi inom LBS sedan 2006 arbetat aktivt med att tillvarata erfarenheterna från de tillsyner som Skolinspektionen (och tidigare Skolverket) genomfört vid våra skolor i samband med kommuntillsyner, och även förstärkt vårt fokus på skolans uppdrag så som det formuleras i författningarna, framstod just Skolinspektionens modell som bättre än andra granskningsmodeller för oss på LBS. Inspektionsbesöken genomfördes under mars månad av kvalitetsansvarig för huvudmannen och bitr. verksamhetschef. Besöken omfattade djupintervjuer med elever, elevråd/kår, likabehandlings- och värdegrundsgrupp, lärare och rektor, samt granskning av de rutinbeskrivningar och dokument som Skolinspektionen normalt begär in vid en regelbunden tillsyn. Genom att sammanställa interninspektionerna på totalen utifrån den givna modellen, underlättade det för oss att på huvudmannanivå se inom vilka områden vi gemensamt har att stärka inom LBS, och vad vi som huvudman bör inrika våra insatser och vår uppföljning mot. Flest områden uppmärksammade vi vid skolorna i Borås, Lund och Kristianstad medan skolorna i Kungbacka, Nyköping och Jönköping framstod ha färre utvecklingsområden, sett till kraven i författningarna. De områden som vi uppmärksammade återkom i anmärkningsprotokollen var främst följande: Arbetet med individuella studieplaner var inte tillräckligt centralt. Det systematiska kvalitetsarbetet var inte tillräckligt inrikat mot alla nationella mål-/målområden, framför allt där måluppfyllelsen är svårbedömd, till exempel i vilken grad eleverna utvecklar värden och förmågor såsom solidaritet och demokratisk kompetens. Bokföringen av betygskatalogen var inte tillräckligt fri från skriv- och formfel, däremot uppmärksammades inga vidare risker eller brister kring elevernas rättssäkerhet i detta avseende. Flertalet skolor hade inte i tillräcklig grad uppmärksammat elever och personal om de nya rutinerna för klagomålshantering. Flera skolor hade löst klagomål på ett sätt som i sina konsekvenser var riktigt och lösningsorienterat men inte bokfört och dokumenterat situationerna utifrån de formaliakrav som ställs på en sådan i författningarna

7 SAMLAD BEDÖMNING SAMLAD BEDÖMNING Huvuddelen av skolorna svarade inte i tillräcklig grad upp mot kraven på lärarbehörighet, även om vi vid interninspektionerna kunde bekräfta att samtliga skolor hade klara strategier för ökad lärarbehörighet genom rekryterings- och kompetensutvecklingsinsatser. Huvuddelen saknade en organisation för skolbiblioteksverksamheten som i tillräcklig utsträckning svarade mot de nya skollagskraven, till exempel att varje lärare i sin undervisning använder skolbiblioteksfunktionen som ett sätt för eleverna att nå målen. Eftersom syftet med interninspektionerna både var att träna lärare och rektorer att se på sin verksamhet utifrån författningarna och att vässa verksamhetens arbetssätt i olika avseenden, granskades varje skola mycket noggrannt. Vid en ordinarie skolinspektion skulle sannolikt bedömningen vara betydligt mildare, och troligen anmärkningsfri för flertalet av skolorna. Det framgick tydligt när vi jämförde mot de två ordinarie tillsynsbeslut som under läsåret utfärdades utan vidare anmärkning för skolorna i Halmstad och Jönköping. Tillsyner Tillsynsbeslutet för skolan i Halmstad var alltså utan vidare anmärkning och så var fallet även för tillsynsbeslutet för skolan i Jönköping. Trots att tillsynen i Jönköping var utan anmärkning, gav den dock ett viktigt underlag till skolans och huvudmannens säkerställande av en ändamålsenlig skolbiblioteksverksamhet. Utifrån erfarenheterna från inspektionen, jämte erfarenheterna från interninspektionerna, utvecklades därmed huvudmannens standard för undervisningsplanernas stuktur som fr. o. m. 2012/2013 innehåller en stående utgångspunkt i varje lärares planering för hur skolbiblioteket ska användas i undervisningen för att eleverna ska nå utbildningens mål. Trenden i Skolinspektionens tillsyn, vars bedömningar alltså har tolkningsföreträde om vår verksamhets kvalitet utifrån kraven i författningarna, tyder på att vi succesivt säkerställer våra elevers rätt till en utbildning av hög kvalitet: 2008/ / / /2012 Trollhättan Helsingborg Halmstad Jönköping Likabehandlingsplan Måluppfyllelse - - Kvalitetsredovisning Särskilt stöd Särskilt stöd Bedömning Lund Likabehandlingsplan Kvalitetsredovisning Anställningsformer Klagomål Under 2011/2012 implementerade vi, som tidigare nämnts, nya klagomålsrutiner vid skolorna och huvudmannen LBS. Trots att vi i samband med interninspektionerna uppmärksammade att flera av skolorna inte tillräckligt tydligt uppmärksammat elever, föräldrar och personal om rutinerna, kom under läsåret endast 1 klagomål in till huvudmannen. Klagomålet gällde skolan i Borås och rörde skollunch, ventilation i lokalerna, APU och tillgång till lärare i naturkunskapsämnet. I utredningen kunde inga brister i utbildningen identifieras, undantaget ventilationen i undervisningslokalerna. Denna brist fanns det däremot redan åtgärder vidtagna för att rätta till och ärendet klarades därmed ut. Arbete mot kränkningar Uppföljning av skolornas likabehandlings- och värdegrundsarbete genomfördes i januari av huvudmannen genom dokumentgranskning av skolornas samlade plandokument (omfattande plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan). Sammanställningen av de brister som granskningen uppmärksammade visade att tre områden stod ut och att de främs var kopplade till de förändrade lagkraven på planerna: personalens anmälningsplikt till rektor, rektors anmälningsskyldighet till huvudmannen samt tydliggörande av personalens diskrimineringsförbud. Tre skolors plandokument levde dock vid granskningstillfället upp till kraven i författningarna fullt ut (Lund, Helsingborg och Varberg), medan en rad brister uppmärksammades i plandokumentet vid skolan i Kristianstad. Kristianstadskolan, liksom övriga skolor som uppmärksammades om bristerna i plandokumentet, rättade till dem under tidig vårtermin. Under läsåret genomfördes för tredje läsåret i rad även en kartläggning bland eleverna vid samliga skolor (se diagram 8a d i bilaga 1), där huvuddelen av skolorna bibehöll eller höjde nivån från föregående år. Anmälningar om kränkande behandling Under läsåret införde vi även nya rutiner för utredning av kränkningar utifrån de förändrade lagkraven där huvudmannen ansvarar för att kränkningar utreds och åtgärdas efter personals och rektors anmälan. Sammanlagt visar sammanställningarna att det under läsåret gjordes 9 anmälningar inom LBS, varav samtliga utreddes, åtgärdades och avslutades inom läsåret. I tabellen här nedan framgår vid vilka skolor som kränkningar uppmärksammades och anmäldes, och vilken typ av kränkningar det rörde sig om. Anmälan av kränkningar 2011/2012 Skola antal anmälningar Jönköping 1 Kristianstad 1 Kungsbacka 2 Varberg 5 Kategori antal Trakasserier (Kön) 1 Trakasserier (Etnicitet) 1 Sexuella trakasserier 1 Kränkande behandling 8 Det som sticker ut är att Varbergsskolan är överrepresenterad bland skolorna i det här avseendet. Samtidigt sticker Varbergsskolans arbete för att förebygga och hindra kränkningar även ut jämfört mot övriga skolor inom LBS som mycket väl fungerande. Troligen är alltså mängden anmälningar i det här fallet en följd av att skolan tar tag i situationer som är tveksamma ur värdegrundssynpunkt. Det bekräftas även utifrån själva utredningarna där eleverna uttrycker att de är mycket nöjda över att skolan tar tag i situationen, samtidigt som 2011 års kartläggning (som dock gjordes före de aktuella anmälningarna, vilka uteslutande kom in under vårterminen) visar ett relativt lågt förtroende för att skolan tar tag i tveksamma siuationer. Indikationerna föranleder därför särskild uppmärksamhet i samband med uppföljningen av 2013 års plandokument och interninspektion för att reda ut vad som är orsak och vad som är verkan i det här avseendet. Särskild uppmärksamhet kommer, sett till resultaten av kartläggningen, även riktas mot värdergrundsarbetet vid skolorna i Kristianstad och i Kungsbacka. Lärarbehörighet Skollagen ställer krav på att de lärare som undervisar på skolan har genomgått erfordelig lärarutbildning. Under läsåret stärkte vi, med undantag för skolan i Halmstad, genomgående den formella lärarkompetensen för tredje läsåret i rad, se diagram 6 i bilaga 1. Det framstår i varje fall som ett resultat av både våra skärpta rekryteringsrutiner och uppföljning av formell kompetens inom huvudmannen, men även uppmuntran av olika slag för lärare att läsa in lärarbehörigheten genom korta lärarprogrammet, komplettera med eventuella kvarvarande poäng för lärarexamen eller inläsning av behörighetsgivande kurser inom lärarlyftet. Likvärdig bedömning och betygssättning För att upptäcka eventuella brister i betygssättningen ur likvärdighetssynpunkt granskar vi löpande resultaten av de nationella kursproven jämfört mot slutligt kursbetyg. Vi granskar även lärarnas skriftliga planering av undervisningen och ställer frågor kring betyg och bedömning i samband med interninspektion. 2011/2012 års betygssättning är i relation till provbetygen generellt sett mer överensstämmande jämfört mot tidigare läsår (se tabell 7 i bilaga 1). Det styrks även av erfarenheterna av interninspektionerna, där vi identifierade en ökad säkerhet hos lärarna generellt gällande bedömning och betygssättning i såväl intervjuer som i granskade undervisningsplaner. En påtaglig avvikelse återfinns dock genomgående för huvuddelen av skolorna inom matematikämnet, där en mycket hög andel av eleverna inte når de lägsta kunskapskraven på själva provet, men i högre utsträckning gör det på själva kursen i sig

8 SAMLAD BEDÖMNING SAMLAD BEDÖMNING Skolornas egen förklaring är dels att eleverna är såpass oroliga och stressade i själva provsituationen att de presterar betydligt sämre än genom andra slags kunskapsmätningar, dels att 2011/2012 års matematikprov var svårare att förstå än tidigare års prov. Det förklarar emellertid inte att resultaten skiljer sig så avsevärt från rikssnittet på 3,7% i Matematik 1c, respektive drygt 36% på Matematik B, men ger en indikation på att proven ändå använts aktivt som stöd i bedömningssituationen. Professions- och processutveckling Ett viktigt inslag, med betydelse för skolornas förmåga att organisera sin verksamhet utifrån kraven i författningarna, var under läsåret inspirationsdagarna Uppdraget i fokus, där all pedagogisk personal samlades för att ta del av föreläsning och inspiration utifrån det pedagogiska ledarskap som var och en som arbetar inom skola har att ta grepp om. Som föreläsare engagerades Jan Nylund, expert inom skolutveckling och pedagogiskt ledarskap vid Göteborgs universitet. Han kompletterades med 6 lärare inom LBS som delade med sig av sina erfarenheter av att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande i riktning mot målen. Banafshe Shafei från skolan i Kristianstad deltog med sina erfarenheter kring kamratbedömning, Ted Öjerdal från Varberg deltog med sina erfarenheter av värdegrundsarbete, Mattias Denkert från Borås-skolan delgav sina erfarenheter av ämnesintegrering, Ann-Marie Viiala från Kungsbacka om kollegialt samarbete, Tony A Lundell om motivationshöjande åtgärder och David Djurachkovitch om sina erfarenheter om framgångsrik undervisning inom matematik. Temat för inspirationsdagarnas diskussioner och innehåll var alltså hur vi tillsammans och individuellt rent konkret kan göra regi för de lärandeprocesser som måste till för att eleverna ska kunna utveckla de kunskaper, färdigheter och värden som utbildningens mål tar fasta på. Responsen från deltagarna var mycket positiv den genomsnittliga värderingen av dagen på en skala mellan 1 (inte bra) 10 (mycket bra) landade på 8. Framför allt uppfattades, enligt kommentarerna i utvärderingen, dagens tema som mycket relevant, engagerande och enande. Och allra främst uppskattade deltagarna att goda exempel med bäring både i uppdraget, forskning och i den praktiska verkligheten på skolan lyftes fram. Samtidigt saknade man organiserat mingel och diskussioner i mindre grupper. Ytterligare ett viktigt inslag för att stärka förutsättningarna för skolorna att få syn på sina styrkor och utvecklingsområden utifrån författningarna var det enkätprojekt som genomfördes under våren. Projektet omfattade tre delar, varav den första handlade om att ta fram en huvudmannagemensam undervisningutvärdering med utgångspunkt i hur eleverna uppfattar att lärarna genomför undervisningen utifrån riktlinjerna i läroplanen. Det andra handlade om att ta fram en skolenkät som tar fasta på hur eleverna uppfattar att det är på skolan med utgångspunkt i de grundläggande skollagskraven. Det tredje handlade om att ta fram ett skattningsunderlag för arbetslagen att utgå från för att bedöma hur eleverna utvecklar de värden, färdigheter och insikter som de mer svårmätbara målen i läroplanen tar fasta på. Projektet drevs av huvudmannens kvalitetsansvarige och underlaget arbetades fram i en projektgrupp bestående av Anna Andersson (rektor LBS Kungsbacka), Marcus Persson (rektor LBS Jönköping) och Anna Rydberg (bitr. rektor LBS Lund). Marcus Björk (rektor LBS Lund) fungerade som referensperson i projektet och det gjorde även Maria Larsson, expert inom enkäter i läroplansstyrd verksamhet vid Göteborgs universitet. Underlaget fyllde inför 2012/2013 de återstående luckorna i huvudmannens standard kring systematiskt kvalitetsarbete. Ytterligare ett viktigt inslag för att stärka incitamenten för lärare att prioritera och utveckla vad som krävs för att eleverna ska få en utbildning av god kvalitet var även de lönekriter som etablerades och började tillämpas under läsåret. Även dessa hade en tydlig utgångspunkt i läroplanen och de riktlinjer som gäller för lärarna däri. Inspirationsdagarna berörde själva hjärtat i vad skola handlar om! 14 15

9 SAMLAD BEDÖMNING SAMLAD BEDÖMNING Funktionell kvalitet Funktionell kvalitet handlar alltså om hur vi förmår se till att eleverna utvecklar just de kunskaper, värden och förmågor som utbildningens mål tar fasta på inom läroplanens fem målområden Kunskaper, Normer och värden, Ansvar och inflytande, Arbete och samhällsliv och Bedömning och betyg. Utgångspunkten är att alla elever ska nå utbildningens mål, och det är mot den bakgrunden som vi granskar de resultatindikatorer som ligger till grund för våra bedömningar inom varje målområde. KunskapeR: Jämfört mot tidigare läsår är det, enligt 2011/2012 års offentliga statistik, fler elever än tidigare läsår som påbörjade sin utbildning inom LBS som också fullföljde den, se diagram 1 i bilaga 1. Uppgifterna om fullföljd utbildning inom 4 år tyder dessutom på att de elever som påbörjade sin utbildning inom LBS i varje fall också fullföljde den i högre grad jämfört mot rikssnittet. När det gäller högskolebehörigheten lyckades endast tre skolor av nio inom LBS i högre grad än rikssnittet ge eleverna de kunskaper som krävs för högskolebehörighet, och den genomsnittliga betygspoängen på slutbetyg landade på 13,2 för huvudmannen, varav endast en skola av nio närmade sig rikssnittet på 14,1 (Halmtad 13,7) och en skola överträffade det (Lund 15,1). Det betyder att 2011/2012 års utfall, trots en generellt positiv utvecklingstrend, inte kan bedömas som särskilt god utifrån de utgångspunkter vi har för vår verksamhet där alla elever ska fullfölja utbildningen med grundläggande högskolebehörighet och goda förutsättningar för vidare studier. Uppgifterna om slutbetyg ovan säger emellertid inget om måluppfyllelsen för de elever som tog del av utbildningens första och andra år. Därför sammanställer vi i vår uppföljning även uppgifter om alla satta betyg, se diagram 4 i bilaga 1, som tydligt indikerar att trenden genomgående är att allt fler elever når de lägsta kunskapskraven. Diagram 5a visar även att allt fler elever också når de högre betygsstegen. De betyder att lärarna blir duktigare och duktigare på att anpassa undervisningen för både de elever som har svårt att nå de lägsta målen och de elever som når dem med lätthet. Generellt kan vi alltså konstatera att måluppfyllelsen avseende kunskapsmålen generellt är högre än föregående läsår, och även läsåret dessförinnan. Sannolikt är det en följd av det förstärkta pedagogiska ledarskapet både på huvudmannanivå, rektors- och lärarnivå. De skolor som går mot trenden eller ligger stilla i det här resultathänseendet är nämligen de skolor där man av olika anledningar inte fullt ut förmått leda och följa upp arbetet mot målen, eller där eleverna haft en såpass hög studievana att läraren faktiskt spelat en mindre roll för elevernas lärande. En bekymmersam trend i sammanhanget är dock betygsutvecklingen på Projektarbetet och inom de obligatoriska matematikkurserna där mönstret i betygsutvecklingen i regel är stillastående på låg nivå eller försiktigt positiv jämfört mot tidigare läsår på merparten av skolorna. Se tabellen nedan för resultat på totalen (matematikresultaten omfattar kurserna Matematik A B samt 1b och c): Matematik IG + F G+E+D C+VG MVG + A+B Lå % 41% 20% 10% Lå % 48% 18% 8% Lå % 61% 15% 5% Projektarbete IG G VG MVG Lå % 35% 20% 21% Lå % 36% 27% 24% Lå % 27% 26% 34% Vid uppföljningen framkom att Projektarbetet på huvuddelen av skolorna har organiserats på ett sätt så att den av både lärare och elever upplevts som splittrad och otydlig, samtidigt som kursens lärare har intagit ett medvetet avståndstagande i ledarskapet utifrån kursens krav på självständighet hos eleverna. Att få styr på undervisningens arbetsformer inom den här kursen måste vi därför särskilt prioritera i vårt fortsatta arbete och fokus. Särskilt då kursens motsvarighet i GY11, Gymnasiearbete, fordrar att eleverna når målen för att alls erhålla gymnaiseexamen (motsvarande dagens slutbetyg). När det gäller matematikämnet måste vi göra en djupare analys under det kommande läsåret tillsammans med skolornas matematiklärare och rektorsgruppen. Helt klart är dock att vi behöver ta huvudmannagemensamma krafter för att förstå oss på hur vi på bästa sätt ska utveckla våra arbetsformer så att eleverna i högre grad faktiskt utvecklar sina matematiska kunskaper och förmågor. Normer & värden och elevernas ansvar & inflytande: Huruvida våra elever utvecklar de värden och förmågor som målen inom området Normer och värden tar fasta på (se bilaga 2) var ett av de områden som vi inför 2011/2012 identifierade som svårbedömt för såväl de enskilda skolorna som för huvudmannen i stort. Därav det enkät- och skattningsprojekt som bedrevs under läsåret. Det underlaget implementeras dock först 2012/2013. Med den vetskapen använde vi under läsåret elevoch lärarintervjuerna som ett underlag för att kunna sammanfatta måluppfyllelsen ur det här perspektivet. Och med utgångspunkt i dessa kan vi på huvudmannanivån bedöma måluppfyllelsen ur det perspektivet som relativt hög. Eleverna själva gav i interninspektionens djupintervjuer samstämmigt uttryck för att i praktiken omfatta de värden och kompetenser som målen inom detta område tar fasta på, och lärarna kunde också genom konkreta exempel bekräfta att det var så. Eleverna kunde ge exempel på hur de på sin skola, inom de flesta ämnena, fick tillfälle att träna på att samspela med varandra, pröva olika perspektiv och leva sig in i andra människors situation, och de framhöll återkommande sin skola som unik i det avseendet när de jämförde med tidigare skolerfarenheter. Eleverna beskrev i varje fall och med eftertryck sin skola som en trygg plats där relationerna mellan både elever och mellan elever och lärarna präglades av tillit och omtanke i bårde ord och handling. Arbetsliv & samhälle och bedömning & Betyg: På samma sätt som vi för 2011/2012 års uppföljning saknade tydliga indikationsverktyg för hur eleverna utvecklade de värden och färdigheter som målen inom tidigare rubrik tar fasta på, saknade vi det också för målområdena Arbetsliv & samhälle respektive Bedömning & Betyg. Därför skaffade vi oss även underlag för detta vid interninspektionernas lärar- och elevintervjuer. Och med utgångspunkt i det underlaget är det tydligt att våra elever oavsett skola i regel har en mycket god uppfattning om, insikt i och kunskap om vad som krävs för de olika betygen, hur de olika kurserna hänger ihop, vad utbildningen kan leda till och vilka konsekvenser de kursval de gör kan få. Utan att ha genomfört systematiska intervjuer tidigare läsår vågar vi ändå med den erfarenhet vi har bedöma elevernas medvetenhet inom dessa områden som betydligt klarare än tidigare läsår, och därmed något vi tror har ett klart samband med det intensiva arbete som lärarna både enskilt och arbetslagsgemensamt genomförde under läsåret med formaliserade undervisningsplaner. Upplevd kvalitet Den upplevda kvaliteten handlar om hur eleverna, utifrån deras personliga förväntningar och önskemål, upplever sin utbildning alldeles oavsett om deras utbildning ger dem möjlighet att utveckla de kunskaper, värden och förmågor som målen tar fasta på, och om deras utbildning genomförs i linje med kraven i författningarna. Den upplevda kvaliteten ger oss alltså signaler som tyder på om vi som skola har våra elevers förtroende i det vi gör. I 2011/2012 års kundenkät kan vi konstatera att eleverna inom LBS i det stora hela är lika eller något nöjdare än föregående läsår, se diagram 9a och 9b i bilaga 1. Eleverna tycks också benägna att rekommendera skolan i något högre grad jämfört mot tidigare läsår och jämfört mot hur nöjda mätningen indikerar att de är. Eventuellt har det att göra med att eleverna i rekommendationsfrågan söker bekräfta sitt val av utbildning, och eventuellt är elevernas svar på den frågan också mer korrekt jämfört mot nöjdhetsindexet där de ingående frågorna i indexet ber respondenten att jämföra sin skola med en ideal skola

10 SAMLAD BEDÖMNING SAMLAD BEDÖMNING ändamålsenlig kvalitet Den ändamålsenliga kvaliteten handlar om vad som händer med eleverna efter att de har avslutat sin utbildning, och vad de med lite perspektiv på sin tid vid LBS uppfattar att utbildningen gav dem. Under läsåret 2011/2012 genomförde vi ingen samlad eller systematisk undersökning bland elever som avslutat utbildningen. Däremot hörde många elever av sig till och höll kontakt med sin skola. Vi vet därigenom att många elever studerar vidare inom medieområdet både på högskolor i Sverige och utomlands, att en del elever startat eget företag, och att en del elever har klivit in i arbetslivet som anställda. Bland annat har 2011/2012 års arbete med sociala medier inneburit att många elever hört av sig och delat med sig utifrån sina erfarenheter om skolan på eget initiativ. SAMLAD BEDÖMNING Under läsåret har vi löpande följt upp en mängd uppgifter som under tidens gång hjälpt oss att ha grepp om verksamheten och snabbt rätta till eventuella brister och eliminera risker av olika slag. I den här rapporten för vi samman alla uppgifter och uppmärksammanden vi gjort under läsåret och söker, oavsett om åtgärder redan vidtagits, tendenser ur ett helhetsperspektiv. Det viktigaste mönstret vi ser från huvudmannanivån är att skolor, vars uppföljning av elevernas utveckling tydligt sker utifrån målen och utifrån lärarnas professionella uppdrag, där når eleverna i högre utsträckning också målen och verksamheten lever i högre utsträckning också upp till de krav som ställs i författningarna. Effekten av att vart och ett av de ansvarsled som finns i skolan föräkrar sig om utbildningens kvalitet, har varit mycket påtaglig inom hela LBS det gångna läsåret. Säkerställandet i sig har varit en faktor som starkt bidragit till att en, generellt sett, högre andel av eleverna nått målen och i övrigt fått en utbildning av god kvalitet jämfört mot tidigare läsår. Det är oerhört glädjande att den väldigt enkla strategi som vi slog in på och lät färga varje ord och handling också gav det utfall vi önskade. Därmed kan vi fortsätta kursen utifrån den färdriktning vi satte inför 2011/2012 dock med en betydligt högre förväntan på utfallet då vi med handen på hjärtat inte kan bedöma att effekten av alla de insatser vi genomförde under det gånga läsåret står i proportion till det utfall vi kan sammanfatta att 2011/2012 års arbete gav beträffande måluppfyllelsen. Under läsåret säkrade vi från huvudmannen upp med strukturer och kontrollpunkter som i praktiken innebär gör att vi förhållandevis snabbt kan fånga upp indikationer som tyder på att elevernas rätt till en utbildning av god kvalitet äventyras, och därpå snabbt kan agera för att återställa stabilitet verksamheten. Det är naturligtvis oerhört positivt, samtidigt som det också har haft sitt pris. Den starka styrningen från oss som huvudman, där de professionella både uppmuntrats men även tvingats att utvecklas i det professionella uppdraget, har sannolikt skett på bekostnad av medarbetarnas nöjdhet. I takt med vårt ökade fokus på vårt uppdrag som skola de senaste åren, varav det senaste läsåret präglades som starkast av det i hela organisationen, har också medarbetarnas nöjdhet och engagemang minskat i mätningarna (även om engagemanget har påverkats i lägre grad jämfört med nöjdheten). Se diagrammen på nästa sida. Samtidigt måste vi sätta elevernas rättsäkerhet i centrum och inte vara rädda för den motståndskraft som reformarbete i regel betyder. Och vi måste som professionella på varje nivå samverka för att förverkliga det uppdrag vi gemensamt har, även i tider där inarbetade rutiner och arbetssätt måste ändra form. Vi har ett uppdrag och Om vi leder mot målen i allt vi gör i planering, genomförande och uppföljning på alla nivåer, då når eleverna också dit var två ständigt återkommande fraser under läsårets arbete för att hålla kurs och sätta elevernas behov i centrum för vårt (sam)arbete

11 SAMLAD BEDÖMNING SAMLAD BEDÖMNING 100,00 Och under det gångna läsåret vågar vi som huvudman påstå att den bitvis tuffa professionsutveckling som har skett inom LBS, också bidragit till att våra lärare blivit bättre som lärare och idag står stadigare i sin profession än de gjorde tidigare. Det märker vi i intervjuer med eleverna framför allt, vid granskning av undervisningens planering och genomförande, och inte minst i de kunskaper, förmågor och värden som eleverna faktiskt utvecklar. Detta är egentligen det enda klara sambandet vi finner när vi ställer olika aspekter mot i vilken grad eleverna når (kunskaps)målen; mönstret går igen på 7 av 11 skolor. Till exempel framgår det tydligt i diagrammen här intill, att det är hur man jobbar tillsammans, snarare än hur många lärarna är till antalet, som har betydelse för hur eleverna når målen. Det finns heller inget klart samband mellan hur många lärare en skola har och hur nöjd man är som medarbetare: 80,00 60,00 40,00 20,00 0, Medarbetarnöjdhet 80 Lärartäthet/Medarbetarnöjdhet (N MI) ,70 8,77 8, , ,0163 5, , ,53 5,42 5, / / / ,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, , Engagemang Samtidigt ser vi att säkerheten i det professionella uppdraget har större effekt på skolor där eleverna uttrycker skoltrötthet, och mindre på de skolor där eleverna har studievana och positiv skolerfarenhet med sig från hemmet och från grundskolan. Där läraren helt enkelt har mindre betydelse för elevens utveckling / / /2012 Lärartäthet (tjänst/100 elever) 5,15 6,02 5,66 99,7% 98,3% 96,3% 95,5% 7 8,4 8,39 7,04 5,42 5,53 9, / / /2012 Lärartäthet/Andel lägst G /E 92,5% 5,4 5,5 5,6 Summa av Andel godkända 78 89,6% 87,9% 87,4% 86,8% 86,4% 5,1 7,0 9,7 Summa av Lärartäthet ,00 5,99 8,78 8,12 6,0 8,8 82,8% 1 0,9 0,8 0,7 0,6 6,0 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 I övrigt när vi analyserar vilken betydelse olika aspekter har för att eleverna ska nå målen ser vi att varken medarbetarnöjdhet (NMI), elevnöjdhet (NKI), andel behöriga lärare eller antalet lärare elever har ett givet samband med det. Det räcker alltså inte att ensidigt rigga verksamheten på skolorna med större lärarstyrka, fler lärare med behörighetsgivande utbildning, eller vidta åtgärder för att eleverna ska känna sig mer nöjda med sin utbildning, eller dito för medarbetarna. Nej, det viktigaste för att eleverna ska få en utbildning av så god kvalitet att de når utbildningens mål tycks vara att de professionella känner säkerhet i sitt professionella uppdrag och är dedikerade, organiserade och sampratade utifrån det. Fortsatt arbete mot ökad kvalitet Mot bakgrund av våra erfarenheter under läsåret 2011/2012, och de mönster vi ser när vi lägger samman alla våra uppföljningar och analyser, framträder fyra områden som särskilt angelägna för oss som huvudman att vidta särkilda insatser inom för att utveckla utbildningen så att alla elever ska nå (kunskaps)målen och i övrigt ges en utbildning av hög kvalitet. Parallellet med dessa fyra fokusområden ska vi fortsätta att löpande åtgärda uppmärksammade brister och förebygga risker som vi har upptäckt under det gånga läsåret, och kommer att upptäcka i vår löpande uppföljning under 2012/ Säkra vår uppföljning och utveckling mot målen Läsåret 2011/2012 arbetade vi som som huvudman alltså intensivt för att manifestera LBS och skolornas inriktning mot det uppdrag vi har som skola, och se till att alla inom LBS vet vilket det är. Inför kommande läsår går vi in i nästa fas att utifrån vetskapen om uppdraget fördjupa och träna det professionella hantverket. 2012/2013 kommer därför inte främst handla om att skapa tolkningsföreträde för uppdraget och LBS inriktning för att förverkliga det i sig. 2012/2013 kommer istället främst att handla om att lyssna och prata med varandra om hur vi gör det möjligt att på bästa sätt förverkliga det tillsammans. För att förstå oss på hur lärares och rektorers vardag hindrar eller möjliggör för dem att agera utifrån uppdraget kommer en del av vårt fokus under läsåret därför att vara att närmre undersöka hur lärare ser på sin vardag i arbetet med eleverna, vad motiverar dem, vad hindrar dem? Och hur ser rektorerna på sin vardag, vilka förutsättningar menar de att de behöver ytterligare eller annorlunda för att förverkliga uppdraget och garantera eleverna en utbildning med hög kvalitet? 2012/2013 ska vi inom huvudmannen givetvis hålla fast vid hög kontroll och styrning kring rättsäkerheten för eleverna, och våra inarbetade processer för detta ska ligga fast. Men vi ska göra det så att varje rektors förutsättningar att leda och säkerställa sin skolas utveckling stärks, och därför i ännu större utsträckning anpassa stödet till varje skola och rektor utifrån det lokala behovet. Vi kommer i det här sammanhanget också att behöva förbättra våra verktyg för att följa upp och analysera resultat på nationella prov och komplettera vårt uppföljningsprogram med sk. förädligsvärde. Slutligen behöver vi på huvudmannanivå rikta särskilda insatser för att stärka medarbetarnöjdheten, och det ska vi göra på professionsutvecklande grunder. Vi måste säkerställa att de professionella som arbetar närmast eleverna känner engagemang och glädje i sitt uppdrag, och att det leder till förbättrade förutsättningar för eleverna att nå målen. En viktig del i det arbetet ska manifesteras genom fortsätta arrangera inspirationsdagar för lärare och övrig pedagogisk personal på temat pedagogiskt ledarskap med bäring i vad forskningen pekar ut som viktiga framgångsfaktorer inom skola och utbildning. Dock med utvecklat fokus på kollegial samverkan och konkret träning och inspiration för att utveckla arbetslagsarbetet och undervisningen så att fler elever når målen och längre ändå. 2. Särskilda insatser kring skolornas arbete med att utreda och ge särskilt stöd Uppföljningen av upprättade åtgärdsprogram på skolorna visade att olika former av psykosociala funktionsnedsättningar var den mest frekventa anledningen till att eleverna hade behov av särskilt stöd. Av alla de Summa av Lärartäthet Summa av NMI 20 21

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning LBS HELSINGBORG Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012 Kvalitetsredovisning INNEHÅLL KREATIVITET, ENTUSIASM ENGAGEMANG & HÅRT ARBETE För vi har tagit studenten! Detta läsår

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport 2012 Den här rapporten ger en samlad bild av nuläget när det gäller måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet inom AcadeMedia. AcadeMedias VD inleder rapporten

Läs mer

Vittra en historik. Vittra pedagogik och kvalitet. Vår pedagogiska riktning. Löften och ramverk

Vittra en historik. Vittra pedagogik och kvalitet. Vår pedagogiska riktning. Löften och ramverk Vittraskolornas Kvalitetsredovisning 211/212 Vittra en historik I samband med friskolereformen i Sverige under början av 19-talet uppmuntrade Sollentuna kommun sina skolledare att knoppa av, att bli fristående

Läs mer

KVALITETSRAPPORT DESIGNGYMNASIET

KVALITETSRAPPORT DESIGNGYMNASIET KVALITETSRAPPORT DESIGNGYMNASIET 2013/2014 Inledning ledare... 4 Grundfakta om DesignGymnasiet... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning & erbjudande... 5 Elever... 5 Personal... 6 Funktioner...

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Motverka studieavbrott. gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning

Motverka studieavbrott. gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Motverka studieavbrott gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Motverka studieavbrott gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Upplysningar

Läs mer

Malmö. Kvalitetsrapport

Malmö. Kvalitetsrapport Malmö Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll Innehåll... 1 1 Inledning Plusgymnasiet Malmö... 2 Historik, fakta, organisation... 2 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 4 2 Förutsättningar

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan Skolinspektion för kunskap och kvalitet 1 InnehåLLsFÖrteckning Förord 4 Bilden av sexårsuppdraget 7 Skolinspektionen har

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03 Utbildningen för nyanlända elever Skolinspektionens rapport 2014:03 Diarienummer 400-2012:5760 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Skolinspektion - vad hände sedan?

Skolinspektion - vad hände sedan? Skolinspektion - vad hände sedan? 11 intervjuer med skolansvariga om vad som hände efter Skolinspektionens beslut Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskning Rapport 2009:1 Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:1 Diarienummer 2008:350

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Skolinspektionens rapport 2010:15 Diarienummer 40-2010:71 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse Inom området Grundskola 2005

Kvalitets- och kostnadsjämförelse Inom området Grundskola 2005 Kvalitets- och kostnadsjämförelse Inom området Grundskola 2005 F S H O F O A G E R S L U N T L VANSBRO S K I N N T S A L K H A M M A R E T D S Ä T E H E R M O R A B E R G Y RAPPORT FRÅN KVALITETSNÄTVERK

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Skövde. Kvalitetsrapport

Skövde. Kvalitetsrapport Skövde Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll Inledning Plusgymnasiet Skövde... 1 Historik, fakta, organisation... 1 Utbildningar... 1 Elever... 1 Personal... 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer