Finansiering för internationell konkurrenskraft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansiering för internationell konkurrenskraft"

Transkript

1 Företagspresentation Finansiering för internationell konkurrenskraft SEKs uppdrag är att säkerställa tillgång till finansiella lösningar för export och infrastruktur Tidsperiod 01/01/06 31/12/06 Nedladdningsbar från Rapportbeskrivning Utöver denna rapport finns en rapport som presenterar affärsverksamheten, en formell årsredovisning i enlighet med årsredovisningslagen, en särskild riskrapport och en bolagsstyrningsrapport (som innehåller styrelsens rapport om intern kontroll). Alla rapporter finns att tillgå genom SEKs rapporteringsverktyg,

2 Tidsperiod 01/01/06 31/12/06 Nedladdningsbar från Rapportbeskrivning Utöver denna rapport finns en intern kontroll). Alla rapporter rapport som presenterar finns att tillgå genom SEKs affärsverksamheten, en formell rapporteringsverktyg, årsredovisning i enlighet med årsredovisningslagen, en särskild riskrapport och en bolagsstyrningsrapport (som innehåller styrelsens rapport om Tidsperiod 01/01/06 31/12/06 Nedladdningsbar från Rapportbeskrivning rapporter finns att tillgå genom Utöver denna rapport finns en SEKs rapporteringsverktyg, företagspresentation, en rapport som presenterar affärsverksamheten, en särskild riskrapport och en bolagsstyrningsrapport (som innehåller styrelsens rapport om intern kontroll). Alla Tidsperiod 01/01/06 31/12706 Nedladdningsbar från Rapportbeskrivning Utöver denna rapport finns en företagspresentation, en formell årsredovisning i enlighet med årsredovisningslagen, en särskild riskrapport och en bolagsstyrningsrapport (som innehåller styrelsens rapport om intern kontroll). Alla rapporter finns att tillgå genom SEKs rapporteringsverktyg, Publikationsdatum 12/12/1212 Tidsperiod 01/01/06 31/12/06 Reviderad Ja Nedladdningsbar från Rapportbeskrivning Denna publikation är en formell en särskild riskrapport årsredovisning i enlighet med och en bolagsstyrningsrapport svensk årsredovisningslag. (som innehåller styrelsens Utöver denna rapport finns en rapport om intern kontroll). företagspresentation som Alla rapporter finns att tillgå beskriver verksamheten och genom SEKs uppdraget, en rapport som rapporteringsverktyg, presenterar affärsverksamheten, Tidsperiod 01/01/06 Nedladdningsbar från Rapportbeskrivning Utöver denna rapport finns en företagspresentation, en rapport som presenterar affärsverksamheten, en formell årsredovisning i enlighet med årsredovisningslagen och en särskild riskrapport. Alla rapporter finns att tillgå genom SEKs rapporteringsverktyg, Innehållsförteckning företagspresentation 2 SEKs uppdrag i korthet 7 VD har ordet 10 Medarbetare 13 Socialt ansvar 16 Styrelse, ledning och revisorer SEKs årsredovisning 2006 SEKs rapportering är indelad i fem kategorier. Alla rapporter kan laddas ner från SEKs rapporteringsverktyg, Företagspresentation Finansiell rapportering Affärsrapportering Riskrapportering Bolagsstyrning Företagspresentation Finansiell rapportering Affärsrapportering Riskrapport Bolagstyrning Finansiering för internationell konkurrenskraft SEKs uppdrag är att säkerställa tillgång till finansiella lösningar för export och infrastruktur. Formell årsredovisning SEK slog även för 2006 rekord vad gäller volymen nya kundfinansieringslösningar. Resultatet före skatt förbättrades och uppgick till Skr 543,2 miljoner, vilket kan jämföras med 2005 års resultat på Skr 498,1 miljoner. SEK slår nya volymrekord SEK slog även 2006 rekord vad gäller volymen nya kundfinansieringslösningar. Totalt uppgick de nya kundfinansieringarna till Skr 63,9 miljarder, vilket är en ökning med cirka Skr 20 miljarder i förhållande till det tidigare rekordåret Riskrapport SEKs riskhantering är en nyckelfaktor för att kunna erbjuda våra kunder fördelaktig finansiering till förmån för svensk export. Med effektiv riskhantering skapas stabilitet och låga risknivåer. Ägarstyrning och bolagsstyrningsrapport SEK ägs till 100 procent av svenska staten. Ägaren utövar sitt inflytande vid bolagets bolagsstämmor samt genom representation i styrelsen. Denna styrelserepresentation innebär bland annat att statens krav på en god insyn i verksamheten tillgodoses Du läser den här. Om inte annat anges, uttrycks alla belopp i denna årsredovisning i miljoner ( mn ) svenska kronor ( Skr ), förkortat Skr mn. Den internationella koden för svenska kronor, SEK, används inte i denna årsredovisning för att undvika sammanblandning med den använda förkortningen för AB Svensk Exportkredit, vilken bolaget har använt sedan det grundades Om inte annat anges, avses, i fråga om positioner, belopp per den 31 december, och, i fråga om flöden, belopp för tolvmånadersperioden som slutade den 31 december. Belopp inom parentes avser samma datum, i fråga om positioner, och samma period, i fråga om flöden, under föregående år. AB Svensk Exportkredit (SEK), organisationsnummer , med säte i Stockholm. SEK är ett publikt bolag i aktiebolagslagens mening. I vissa fall måste ett publikt bolag lägga beteckningen (publ) till sin firma.

3 Finansiering för internationell konkurrenskraft SEK erbjuder finansiella lösningar för företag, offentlig sektor, finansiella institutioner samt nationella och internationella kapitalplacerare. Vårt uppdrag är att säkerställa tillgång till finansiella lösningar för export och infrastruktur. SEK grundades 1962 och ägs av svenska staten. sek företagspresentation

4 seks uppdrag Säkra tillgången till finansiella lösningar för export och infrastruktur Exporten står för ungefär hälften av Sveriges BNP och är avgörande för ekonomin. God tillgång till finansieringslösningar och finansiell rådgivning har stor betydelse för näringslivets utveckling och internationella konkurrenskraft. Även förekomst av miljövänlig och effektiv infrastruktur är betydelsefull. SEKs uppdrag är att säkerställa tillgång till finansiella lösningar för export och infrastruktur. SEK agerar utifrån ett svenskt intresse på en global marknad. Detta betyder att SEKs affärer skall ha direkta eller indirekta kopplingar till svenskt näringsliv, eller ha en positiv inverkan på förutsättningarna för svenska företags aktiviteter. En följd av globaliseringen är att nationsgränsen inte längre är avgörande för det svenska intresset. SEK har flera viktiga roller inom ramen för sitt uppdrag: sek tillhandahåller effektiva och anpassade finansiella lösningar som exportindustrin behöver och tillgången till dessa tillförsäkras av SEK. på uppdrag av svenska staten administrerar SEK det svenska systemet för statsstödda exportkrediter och Sida-lån till utvecklingsländer, så kallade u-krediter. sek ger krediter till infrastruktursatsningar i statlig och kommunal regi eftersom den offentliga sektorn har stor betydelse för näringslivets utveckling och konkurrenskraft genom sin uppgift att tillhandahålla en modern infrastruktur och hög service. sek erbjuder konkurrenskraftig finansiering till mindre och medelstora företag i samarbete med banker och andra inom den finansiella sektorn. 3 sek företagspresentation 2006

5 SEks uppdrag SEK makes finance easy Främjar internationell konkurrenskraft SEK har sedan mer än 40 år försett svensk exportindustri med anpassade finansieringslösningar. Svenska staten tillsammans med de största bankerna bildade AB Svensk Exportkredit (SEK) Idag ägs SEK helt av staten, med utrikesdepartementet som huvudman. SEK är en, från bank och företagsgrupper, oberoende aktör. Långsiktig finansiell partner SEK erbjuder ett brett utbud av finansiella lösningar, allt ifrån standardiserade lån till innovativa och komplexa finansieringsprodukter. Vi bistår företag med olika exportfinansieringslösningar, finansierar exportörernas kunder, erbjuder allmän företagsfinansiering och kvalificerade rådgivningstjänster och är finansiell partner i stora infrastrukturinvesteringar. SEKs egen kapitalförsörjning sker genom upplåning på de internationella kapitalmarknaderna. SEKs verksamhet vilar på kommersiell grund. Mycket konkurrenskraftig finansiering tack vare god kreditvärdighet Vår goda kreditvärdighet och finansiella kreativitet medför låga upplåningskostnader på de internationella kapitalmarknaderna. För kunderna innebär det att vi kan erbjuda mycket konkurrenskraftiga finansieringsvillkor. sek företagspresentation

6 2006 i korthet SEK följer med svenska företag ut i världen Under 2006 har SEK gjort affärer i ett stort antal länder. De svenska exportföretagen konkurrerar framgångsrikt i de delar av världen och inom de specialistområden där den internationella handeln växer snabbast. Vi har finansierat allt ifrån avancerad telekomutrustning och ett luftburet övervakningssystem till omfattande infrastruktur- och miljötekniksatsningar. SEK har tecknat ett kreditavtal med Pakistanska staten, avseende finansiering av köp av ett luftburet övervakningssystem från Saab. Detta är ett av de största svenska exportkontrakten någonsin, med en kreditvolym om Skr 7,4 miljarder. Skanska genomför för närvarande sitt största projekt någonsin. Projektet omfattar ny- och ombyggnad av två stora sjukhus i London. SEK är en av finansiärerna av det 40 år långa lånet, som finansierar projektet. SEK finansierade bland annat följande exportaffärer för Ericsson. En tunisisk köpares investering i telekomutrustning finansierades i samarbete med en fransk bank. Försäljning till det ryska företaget Mobile TeleSystems OJSC (MTS), den största ryska operatören, finansierades tillsammans med Citibank och ING Bank. SEK har finansierat Preem Petroleum AB, som är Sveriges största oljeföretag och ett av de största exportföretagen. SEK fungerade som finansiär i samband med energi- och miljöinvesteringar vid förpackningsföretaget Billeruds anläggningar. Inom ramen för SEKs satsning på små och medelstora företag har SEK finansierat 14 stycken flygplan till det Göteborgsbaserade flygtransportbolaget West Air Europe AB, som är inne i en stark expansionsfas. En u-kredit har lämnats till Kina på uppdrag av Sida för att användas för ett miljöprojekt. Denna är avsedd för export av utrustning för värmeanläggning, inklusive teknisk service och utbildning, till Tianshui City, Kina. 5 sek företagspresentation 2006

7 2006 i korthet och slår nya utlåningsrekord SEK förstärkte sin position ytterligare under 2006, och den omfattande kreditgivningen till de svenska exportföretagen visar att svensk export går på full fart. Utlåningsvolymerna ökar inom samtliga affärssegment. Exportkrediterna var det område som visade den största ökningen Nyutlåning (Skr miljarder) Nya kundfinansieringslösningar 2006 (Skr miljarder) Exportkrediter 18, Övrig utlåning till exportörer 6,0 Utlåning till övriga företag 3,1 Utlåning till den offentliga sektorn 15,8 Utlåning till den finansiella sektorn 13,4 Summa nyutlåning 56,9 Syndikerade kundtransaktioner 7, Totalt 63,9 Finansiella nyckeltal USD mn 8) Skr mn Skr mn Skr mn Skr mn Skr mn Resultat Rörelseresultat 1) ,2 498,1 611,8 595,3 664,4 Föreslagen utdelning 2) 1 240,0 Räntabilitet på eget kapital före skatt, % 3) 14,5 14,5 14,7 20,7 18,9 19,5 Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % 3) 10,5 10,5 10,6 14,9 13,6 14,0 Utlåning Nya kundfinansieringslösningar 4) varav nyutlåning (accepterade offerter) 4) Utestående samt avtalade, ej utbetalda krediter 4) 5) Upplåning Nyupplåning 6) Utestående icke efterställd upplåning Utestående efterställd upplåning Totala tillgångar Kapital Kapitaltäckningsgrad, % 7) 13,8 13,8 15,9 16,3 16,6 17,0 Justerad kapitaltäckningsgrad, % 7) 15,0 15,0 17,3 17,9 18,3 18,8 Hänvisningarna och definitionerna till nyckeltalen är inkluderade i not 32 i den formella årsredovisningen. Kundfinansieringslösningar avser nyutlåning (nya accepterade krediter) och syndikerade kundtransaktioner. sek företagspresentation

8 vd har ordet Finansiering för internationell konurrenskraft Peter Yngwe, VD: Exportens betydelse för Sveriges ekonomi blir allt större. Jag har under den senaste tiden besökt Kina vid ett antal tillfällen. Den kinesiska ekonomins växtkraft har imponerat stort, men det som har glatt mig mest har varit de svenska företagens påtagliga närvaro och delaktighet i de enorma satsningar som genomförs. Sverige har mycket att erbjuda, både när det gäller produkter och tjänster. I de delar av världen och inom de specialistområden där den internationella handeln växer snabbast, där håller sig också svenska exportföretag framme och konkurrerar framgångsrikt. För SEK som långsiktig partner till exportindustrin är det en självklarhet att följa med de svenska företagen när verksamheten expanderar till nya marknader. Exportens betydelse för svensk ekonomi fortsätter att vara stor och ökande. Idag kan nästan hälften av den svenska bruttonationalprodukten hänföras till svenskt näringslivs framgångar på den internationella marknaden. Att det går bra för svensk exportnäring avspeglas också tydligt i SEKs rekordvolymer under året. Finansieringslösningen är ofta avgörande för att en exportorder ska komma till stånd. Därför spelar SEK, som en av de ledande exportfinansiärerna, en viktig roll för svensk ekonomi i sin helhet. Under 2006 har SEK bidragit med finansiering till en rad stora svenska exportaffärer, bland annat till ett av de största kontrakten någonsin: Saab:s försäljning av luftburet övervakningssystem till Pakistan. Övervakningssystemet kommer att användas för gränsbevakning och underlättar räddningsinsatser i samband med naturkatastrofer. Även byggföretaget Skanska genomför för närvarande sitt största projekt någonsin, ny- och ombyggnad av två stora sjukhus i London. SEK är en av långivarna till det 40 år långa lånet, som finansierar projektet. Finansiera modern infrastruktur grunden för svensk konkurrenskraft En av de avgörande faktorerna för Sveriges internationella konkurrenskraft är att säkerställa en väl utbyggd och modern inhemsk infrastruktur. Det är därför glädjande att konstatera att SEKs utlåning till infrastrukturprojekt i Sverige ligger på en fortsatt hög nivå. SEK har också kunnat agera prispressare i flera projekt med miljöförbättran- 7 sek företagspresentation 2006

9 vd har ordet de syfte. Bland kunderna märks Västerås, Umeå, Gävle, Borås, Helsingborgs, Sandvikens och Södertälje kommun samt Stockholms stad. SEK har en speciellt viktig roll i verksamheter som är kapitalintensiva och långsiktiga såsom miljö-, energi- samt transportsektorn. Inom dessa områden agerar SEK inte bara som finansiär utan kan också agera som finansiell rådgivare och expert där vi kan leda finansieringen och den ekonomiska styrningen av projekten. Ett exempel på ett projekt där SEK bidrar med särskild kompetens som finansiell rådgivare är de pågående miljöprojekten i bland annat Rumänien. En u-kredit till Kina avsedd för export av utrustning för värmeanläggning, inklusive teknisk service och utbildning, till Tianshui City, har lämnats på uppdrag av Sida. Utöver detta deltog SEK i finansiering av en bioeldad avfallsförbränningsanläggning för Örnsköldsviks energi under året och fungerade som finansiär i samband med energi- och miljöinvesteringar vid förpackningsföretaget Billeruds svenska anläggningar. Avtal slöts också med SL, Storstockholms Lokaltrafik, avseende finansiering för inköp av miljövänliga etanolbussar. Vi vill göra mer för fler För att fullgöra vårt uppdrag att främja svensk tillväxt, har SEK funnit vägar för att bidra med finansiering till nya grupper. Medan många stora exportföretag idag är överkapitaliserade, har de små och medelstora företagen stora lånebehov. Dessa företag, som står för en ökande del av den totala exporten, finansierar sig huvudsakligen genom de lokala bankerna. Genom att ställa förmånliga, långa krediter till banksystemets förfogande, bidrar SEK till en tillväxtstimulerande finansiering av mindre och medelstora företag. Under året inleddes ett nära samarbete med Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen, i syfte att bidra med långsiktig finansiering till de små och medelstora företagen. För att ytterligare understödja tillväxtkraften i dessa företag, måste alla de svenska organisationer och myndigheter som har tillväxtstärkande uppgifter, öka sitt samarbete och göra det mer resultatinriktat. Med gemensamma krafter kan vi erbjuda små och medelstora företag expertkunskap och en finansiell grundtrygghet som underlättar deras tillväxt. Nya exportområden av växande betydelse Under det senaste decenniet har nya potentiella exportområden växt fram vid sidan av traditionell exportindustri. Miljöteknik och miljökunnande, media, design, underhållning och i ökande takt litteratur, är på väg att bli etablerade svenska exportprodukter. I takt med att betydelsen av dessa områden växer, ökar också finansieringsbehoven en utveckling som också ställer nya krav på SEK. Att omvärlden har en positiv bild av Sverige är viktigt för och underlättar exportförsäljningen. Kultur- och mediesektorn har en mycket viktig roll i att bygga upp denna fördelaktiga bild. För att belysa detta faktum, och visa den växande exportpotentialen även inom kulturområdet, arrangerade SEK hösten 2006 ett seminarium på temat svensk kulturexport. Seminariet fick ett starkt gensvar och SEK antar utmaningen att finna intelligenta finansieringsformer när exportprodukten är sådant som musik, film, litteratur, ett varumärke eller produktionen av dataspel. Hög aktivitet i rådgivningsverksamheten För den svenska tillväxten är det viktigt att vår region i norra Europa är stark och konkurrenskraftig. Därför är det ett svenskt intresse att stärka Nordens och Östersjöområdets position. Sedan många år tillbaka har SEK en etablerad ställning som rådgivare i finansiella frågor, främst i länderna runt Östersjön. Vår rådgivning spelar en viktig roll, i infrastrukturprojekt avseende energiproduktion och vattenrening med en starkt miljöförbättrande inriktning. Vår treasuryliknande rådgivning har haft hög aktivitet under året och hjälpt ett antal små och medelstora företag med finansiella frågor både på hemmaplan såväl som internationellt. Bland annat har man fungerat som treasury-rådgivare i samband med uppbyggnaden av en brittisk internationell koncern, som köpts av ett svenskt bolag. Starkt investerarintresse SEK har under året befäst sin starka ställning på den internationella kapitalmarknaden. Vid sidan av en omfattande upplåning under 2006, som uppgick till Skr 61,3 miljarder, har SEK i sitt kontinuerliga investerarprogram genomfört presentationer i bland annat Asien, Australien och Afrika. I hård konkurrens med andra stora upplånare har SEK haft stor framgång i emitterandet av strukturerade obligationer, sek företagspresentation

10 vd har ordet där volymerna jämfört med förra året gått upp. SEK är väldiversifierat, inte bara geografiskt, utan även vad gäller olika typer av strukturer. Vi har satsat hårt på att tillhandahålla de lokala valutor som svenska företag efterfrågar. Dessa valutor kan ofta vara svåra att få tag på, framför allt på längre löptider, varför företagen tvingas ta onödiga risker. För att understödja sådan utlåning är SEK med och driver utvecklingen där dessa valutor introduceras på de internationella eller lokala kapitalmarknaderna. Exempelvis har SEK emitterat i indonesiska rupiah, brasilianska real och venezolanska bolivar. SEK har tillhandahållit ett antal östeuropeiska valutor till sina kunder, bland annat ryska rubel. Totalt har SEK emitterat i 18 olika valutor under Ett starkt resultat och rekord för utlåning SEKs utlåning under 2006 nådde nya rekordnivåer vilket är mycket glädjande i en marknad som fortfarande präglas av hög likviditet och pressade priser. Volymen nya kundfinansieringslösningar uppgick till Skr 63,9 miljarder (43,5). Vinsten förbättrades främst beroende på ökade volymer. Rörelseresultatet uppgick till Skr 543,2 miljoner (498,1). En ansvarsfull finansiär Frågorna om sociala och etiska hänsynstaganden har ett egenvärde då de står för grundläggande värderingar som SEK ställer sig bakom och stödjer. Vi på SEK har därför över tid engagerats mer och mer i frågan om socialt ansvarstagande. Finansiella institutioner har en viktig roll i samhället och bör därför vara föregångare i socialt ansvarstagande. Det finns även ett tydligt kommersiellt intresse i att hantera dessa frågor ansvarsfullt och korrekt. Under hösten 2006 anslöt sig SEK till Globalt Ansvar. SEK ställer sig bakom de grundläggande principer som Globalt Ansvar vilar på som innefattar riktlinjer och principer fokuserade på miljö, motarbetande av korruption, mänskliga rättigheter och arbetsrättsliga frågor. Dessa finns formulerade i OECDs riktlinjer för multinationella företag och de tio principerna i FNs Global Compact. SEKs ambition är att följa med de svenska företagens satsningar utomlands, att stärka små och mellanstora företag samt att finansiera långsiktiga infrastrukturprojekt. Det kräver nya typer av finansieringslösningar, vilket i sin tur ställer höga krav på verksamheten. Utlåning i lokal valuta för att stödja etableringar utomlands, att genom banksystemet underlätta finansiering av mindre företag genom utlåning och garantier, samt att erbjuda alternativa finansieringsupplägg till infrastrukturbyggen, är exempel på områden vi bedrivit ett aktivt utvecklingsarbete under Parallellt med det ständigt pågående innovationsarbetet, möter SEK den hårdnande konkurrensen från allt mer kostnadseffektiva alternativ, med en kontinuerlig effektivisering av den egna organisationen. När svensk ekonomi växer har SEK en viktig roll i att lösa finansieringsfrågorna. Stockholm, mars 2007 Peter Yngwe Verkställande direktör 9 sek företagspresentation 2006

11 medarbetare Effektivisering och kompetensutveckling SEK strävar alltid efter att tillsammans med kunden utarbeta den bästa finansiella lösningen. Detta ställer höga krav på kompetens och ständigt lärande. En konstant strävan mot snabbhet och kostnadseffektivitet är också nödvändig för att säkerställa konkurrenskraft. Stärkt värdegrund respekt, dialog, professionalism och handlingskraft I ett kunskapsföretag är det viktigt att medarbetarna känner att man har gemensamma värderingar i botten, som man sympatiserar med och sluter upp kring, för att nå långsiktig framgång. En värdegrund i ett företag måste också ständigt utvecklas då kraven och förutsättningarna ändras, såväl för enskilda individer som organisationen i helhet. SEKs ledning har under året varit engagerade i arbetet med att, tillsammans med personalen, stärka och vidareutveckla företagets värdegrund. Arbetet har lett fram till följande värdegrund: Respekt och dialog: Företagskulturen skall baseras på hög moral och etik samt präglas av en dialog som bygger på öppenhet, förtroende och delaktighet. Professionalism: Vårt arbete, såväl externt som internt, skall baseras på kompetens. Handlingskraft: Vår kontakt med kunder och andra parter skall präglas av energi, innovationsförmåga, flexibilitet, kreativitet och snabbhet. Särskilt viktiga är frågorna om hur ledarskapet utövas och att värdegrunden influerar agerandet. Åldersstruktur och könsfördelning Totalt 157 st anställda, per 31/ Frånvaro samt personalomsättning Genomsnitt (%) Alla åldrar Frånvaro Personalomsättning * sek har friska medarbetare. Sjukfrånvaron ligger på en mycket låg nivå, med en sjukfrånvaro omkring två procent. Sjukfrånvaron hos SEKs personal har legat på en stabil nivå de senaste fem åren. Den låga frånvaron är ett resultat av SEKs ambition att ha en arbetsmiljö som främjar hälsa hos personalen. Arbetsplatsen skall vara utformad på ett sådant sätt att vi minimerar arbetsskador och SEK arbetar förebyggande för att undvika skador. Genom att lämna friskvårdsbidrag samt tillhandahålla ett välutrustat gym i sina lokaler underlättar SEK medarbetarnas möjligheter till motion. Män Kvinnor * Kommentar till graf: Av 157 medarbetare hade 22 chefsbefattningar, 13 av dessa var män. Vård av sjukt barn Föräldraledighet Sjukfrånvaro Personalomsättning sek företagspresentation

12 medarbetare Ständig kompetensutveckling nödvändig Ett av SEKs kännetecken är djup kunskap i frågor om finansiella lösningar och antalet medarbetare med spetskompetens är stort. För att underhålla och ytterligare höja kompetensen i företaget har SEK antagit utmaningen att skapa en organisation som är ständigt lärande. Under hösten 2006 har SEK genomfört en övergripande kompetensanalys, där ca 120 av företagets medarbetare deltagit. Kompetensanalysen genomförs för att säkerställa att de höga kraven på expertkompetens och långsiktig kompetensutveckling uppfylls. Analysen ligger till grund för att identifiera utvecklingsområden och stödja chefer i sitt ledarskap. Kompetensanalysen har lett fram till utvecklingsplaner, på både företags- och individnivå. Effektivitet för ökad konkurrenskraft SEK strävar alltid efter att tillsammans med kunden utarbeta den bästa finansiella lösningen. Detta kräver kompetens, dialog, flexibilitet och handlingskraft. Dessutom krävs snabbhet och kostnadseffektivitet. För att öka effektiviteten har SEK under den senaste femårsperioden upphandlat och implementerat nya affärssystem. I första hand har dessa förenklat hanteringen på upplåningssidan. Med dessa system står nu SEK väl rustat i konkurrensen om att vara världsledande inom upplåningen. Nästa steg efter implementeringen av de nya affärssystemen har varit ett effektiviseringsprojekt som löpt under året. Syftet med detta projekt har varit att fullt ut dra nytta av de nya affärssystemen, i syfte att effektivisera organisationen och göra arbetsprocesserna enkla och tydliga. Målet är en väsentlig effektivisering genom förenklingar, automatiseringar och nya organisatoriska lösningar. Rekrytering För SEK är det viktigt med en professionell rekryteringsprocess både intern och externt. Det grundläggande syftet med rekrytering är att bemanna organisationen med rätt kompetens. SEK kan erbjuda intressanta och utmanande arbetsuppgifter och möjligheter att utvecklas och påverka företagets framtida position. Det är viktigt att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsplats, särskilt när arbetsmarknaden erbjuder många alternativ. Årets SEKare Catherine Beijer Legal Counsel and Head of Legal and Transaction Management, Capital Market Motiveringen lyder: Ett föredöme som chef alltid omtänksam, noggrann och omdömesgill. En uppskattad kollega som kännetecknas av respekt, ödmjukhet och humor. Jobbar effektivt i det tysta. Allt Catherine gör präglas av handlingskraft och professionalism där seriositet, kompetens, effektivitet och produktivitet är centrala inslag. Hon får enkelt uttryckt saker ur händerna. 11 sek företagspresentation 2006

13 medarbetare Att hitta och välja rätt medarbetare är en stor utmaning för SEK, men att behålla medarbetarna är minst lika viktigt. Det är först som sist SEKs befintliga medarbetare som är basen för företagets utveckling och framtida framgångar. Jämställdhet och mångfald SEK ger medarbetare lika möjligheter och rättigheter, oavsett kön, sexuell läggning eller etnisk härkomst. Detta är inte bara en värderings- eller etisk fråga, utan en förutsättning för att ta tillvara potentialen hos medarbetarna och säkerställa tillgång till hög kompetens för företaget. Incitamentsystem som stödjer verksamhetens mål SEK har sedan länge ett generellt incitamentsystem som syftar till att främja motivationen hos de anställda och uppmuntra utveckling av verksamheten i önskvärd riktning. Systemet gör det också lättare att attrahera och behålla personal, en kritisk framgångsfaktor för att säkerställa SEKs behov av expertkompetens. Samtliga anställda omfattas med undantag för verkställande direktören och ett fåtal anställda som har provisionsbaserad lön. Maximalt möjligt utfall inom incitamentsystemet är två månadslöner. SEK makes finance easy Eftersom SEK ofta arbetar med avancerade finansieringslösningar, krävs det att medarbetarna kommunicerar dem på ett pedagogiskt och lättfattligt sätt. SEK strävar efter att kommunicera även komplicerade produkter, marknadsskeenden, samband och konstruktioner på ett sådant sätt att kunden kan göra ett aktivt och initierat val. SEK makes finance easy är ett sätt att uttrycka denna strävan, och frasen används i marknadsföringen av SEK. I SEKs globala marknadsföring är den positiva Sverigebilden mycket viktig. Med anledning av detta har SEK genomfört en fototävling bland personalen under 2006, för att genom faktiska bilder förmedla ett intryck av Sverige. Tanken är att på ett personligt och kreativt sätt visa motparten SEKs engagemang och skapa positiva känslor. Vinnare i klassen för nordiska motiv blev Mari Hyvönen på SEKs Helsingforskontor, medan Mark Duncan vann den öppna klassen. sek företagspresentation

14 socialt ansvar En ansvarsfull finansiär Frågan om SEKs sociala ansvarstagande har under många år varit levande inom företaget och den har givits en allt större uppmärksamhet under senare år. SEK eftersträvar i sin verksamhet att främja en långsiktig, hållbar ekonomisk utveckling. Sociala och etiska hänsynstaganden har ett egenvärde för SEK eftersom de ligger i linje med företagets grundläggande värderingar. Ansvarstagande är också en integrerad del av strävandena att göra SEK till en attraktiv arbetsplats som de anställda kan känna stolthet över och gärna lyfter fram som ett gott exempel. Det finns även ett tydligt kommersiellt intresse för SEK att ansvars- och hållbarhetsfrågor beaktas i den löpande verksamheten och kreditgivningen; det minskar företagets riskexponering. Den affärsmässiga kopplingen växer mellan ansvarstagande och den finansiering SEK tillhandahåller. SEK ser framtida affärsmöjligheter inom ramen för företagets sociala ansvarstagande, inte minst på miljöområdet där svensk export av miljöteknik och kompetens är framträdande. Välutvecklade riktlinjer och policies definierar vårt ansvar Inom SEK finns sedan länge utvecklade miljöpolicies och etiska riktlinjer, som också återspeglar internationellt framtagna rekommendationer på detta område inom OECD och FN. Dessa grundläggande dokument har fortlöpande reviderats och vidareutvecklats. Förutom mer allmänt formulerade riktlinjer och policies finns internationella överenskommelser som SEK beaktar. Vissa av dessa är inriktade på den statsstödda exportkreditgivningen som SEK hanterar på uppdrag av den svenska staten. Inom ramen för FNs arbete (Global Compact) har tio principer utvecklats vad gäller företags sociala ansvarstagande. Näringslivets aktörer, exempelvis ett antal större banker, har också utarbetat egna riktlinjer (Equator Principles). Miljöprövning vid finansiering ett viktigt verktyg SEK har haft en miljöpolicy för kreditgivningen på plats i över tio år, som löpande reviderats. För SEKs statsstödda kreditgivning beslöts i OECDs exportkreditgrupp i november 2001 om bindande regler för miljöprövning baserad på ett miljöklassificeringssystem. Detta regelverk har år 2004 kompletterats, och följs till fullo av SEK. För den statsstödda kreditgivningen gör SEK, i nära samarbete med EKN, en miljöprövning av projekt innan exportkrediter beviljas. Särskild uppmärksamhet ägnas de projekt där det finns påtagliga risker för negativ miljöpåverkan. Förutom den miljögranskning av projekt som äger rum i samband med statsstödd kreditgivning har miljögranskningen sedan år 2005 utsträckts till att regelmässigt omfatta även exportfinansiering och annan utlåning på marknadsmässiga villkor. Denna miljöprövning omfattar såväl projektrelaterad kreditgivning som företagsutlåning. Vid kreditgivning i form av kapitalmarknadsprodukter liksom vid kreditgivning till offentliga och finansiella institutioner inom OECD görs en miljöprövning om det finns särskilda skäl. Att vara ansvarstagande på miljöområdet är inte begränsat till kontroll och utvärdering. Det finns betydande affärsmöjligheter inom miljöområdet. De globalt eftersatta miljöinvesteringarna, de ökade miljökraven och svensk industris höga kompetens och kapacitet på flera miljöområden skapar goda förutsättningar för att vidareutveckla Fortsättning sid sek företagspresentation 2006

15 Globalt Ansvar SEK eftersträvar i sin verksamhet att främja en långsiktigt hållbar utveckling. Inom företaget utarbetade policies och riktlinjer i detta syfte återspeglar internationellt framtagna rekommendationer. SEK beslöt 2006 att ansluta sig till Globalt Ansvar. Globalt Ansvar innefattar riktlinjer och principer som syftar till att minska miljöförstöring, motarbeta korruption, stärka mänskliga rättigheter och förbättra arbetsvillkor. Riktlinjer och principer som kommer från OECDs riktlinjer för multinationella företag och de tio principerna i FNs Global Compact. OECDs riktlinjer för multinationella företag är sanktionerade av 36 regeringar. Riktlinjerna framförhandlades år 1976 och har sedan flera gånger omförhandlats. Genom den senaste revideringen år 2000 breddades riktlinjerna till att gälla företagens verksamhet i alla länder och att även omfatta företagens arbete med miljö och mot korruption. Riktlinjerna har förhandlats fram i samarbete med fackföreningars, arbetsgivares och frivilligorganisationers representanter vid OECD i Paris. Även dessa organisationer har ställt sig bakom riktlinjerna. På World Economic Forum i Davos år 1999 uppmanade FNs generalsekreterare, Kofi Annan, näringslivet att ta ett globalt ansvar. Generalsekreterarens initiativ ledde till bildandet av The Global Compact, som syftar till att minska miljöförstöring, motarbeta korruption, samt stärka mänskliga rättigheter och arbetsrättsliga frågor. Principerna baseras på Rio-deklarationen om miljöfrågor, FNs konvention mot korruption, FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna och ILOs grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. sek företagspresentation

16 socialt ansvar den svenska miljöexporten. SEK spelar här en viktig roll som både finansiell rådgivare och kreditgivare. Deltagande i bekämpande av korruption I SEKs etiska riktlinjer, som årligen ses över, fastslås att de anställda inte får ta emot eller ge mutor. OECD kom år 1997 överens om en konvention med gemensamma regler för att förhindra bestickning av utländska statstjänstemän (Public Officials). Även icke-medlemmar i OECD, som Argentina, Brasilien, Bulgarien, Chile och Slovakien, har anslutit sig. SEK använder detta regelsystem, vilket innebär att ansökningshandlingarna för krediter anpassats med hänsyn till konventionens regelsystem. OECDs konvention från 1997 har följts upp under 2006, genom att OECDs arbetsgrupp för exportkrediter har antagit en handlingsplan mot korruption för statsstödda exportkrediter. Handlingsplanen tillämpas av SEK från årsskiftet 2006/2007. Den ligger väl i linje med det arbete som redan bedrivs, men kontrollen kommer ytterligare att skärpas mot den korruption hos utländska statstjänstemän som kan förekomma vid statsstödd kreditgivning. Ansvarsfrågor en integrerad del i kreditbedömningsprocessen Vid SEKs kreditbedömningar och fastställande av limiter ingår numera en miljökonsekvensbedömning och en etisk bedömning av motparterna som en integrerad del av kreditbedömningsprocessen. I samband med miljökonsekvensbedömningen ställs frågor om kundens verksamhet kräver miljötillstånd och om sådana tillstånd finns. Miljöpolicyn och risker för betydande negativa miljökonsekvenser är också del av bedömningen. Om miljöfrågor kan påverka kundens betalningsförmåga skall dessa uttryckligen påtalas i kreditbedömningen. Dessutom värderas motparten i enlighet med SEKs policy vad gäller korruption. Beträffande den etiska bedömningen ställs också frågor om motparten har undertecknat Global Compact, Equator Principles och förekomsten av etisk policy hos motparten. Kontroll görs också av att landet där affären skall ske inte står under FN-sanktioner. Relevanta etiska hänsynstaganden för SEKs bedömning av kundens verksamhet skall kommenteras. Av särskild vikt är att beakta risk för brott mot de mänskliga rättigheterna. Initiativ och samarbeten För att lyfta fram den vikt som SEK fäster vid företagets sociala ansvarstagande har SEK under hösten 2006 beslutat att ställa sig bakom de grundläggande principerna i Globalt Ansvar som finns återspeglade i OECDs riktlinjer för multinationella företag och de tio principerna i FNs Global Compact. SEK har under året genom SOS-Barnbyar givit ett bidrag till uppbyggnaden av Astrid Lindgrens Barnby i Centralafrikanska republiken. Liksom tidigare år bedrivs kontinuerliga insatser för att utbilda och informera SEKs medarbetare i frågor rörande företagets sociala ansvar. På SEKs personalkonferenser har exempelvis externa föreläsare medverkat, bland annat för att redovisa sin syn på den globala uppvärmningen. SEKs deltagande i globaliseringsprojektet Global Utmaning, som verkar för hållbar utveckling, är ett annat exempel på SEKs ökade engagemang i samhällsdebatten. I detta projekt har flera av SEKs medarbetare aktivt medverkat. 15 sek företagspresentation 2006

17 styrelse, ledning och revisorer Styrelse, ledning och revisorer Detaljerad information om styrelse och ledning finns i SEKs bolagsstyrningsrapport som finns tillgänglig på Styrelse Ulf Berg Styrelsens ordförande Född: Invald: Ordförande i SEKs Ersättningsutskott Christina Liffner Styrelsens vice ordförande Född: Invald: Ordförande i SEKs Kreditutskott och ledamot i SEKs Ersättningsutskott Karin Apelman Född:1961. Invald: Ledamot i SEKs Finansutskott Pirkko Juntti Född:1945. Invald: Ledamot i SEKs Finansutskott och SEKs Kreditutskott Helena Levander Född: Invald: Ledamot i SEKs Kreditutskott Bo Netz Född: Invald: Ledamot i SEKs Finansutskott Harald Sandberg Född: Invald: Ledamot i SEKs Ersättningsutskott och SEKs Kreditutskott Risto Silander Född:1957. Invald: Ordförande i SEKs Finansutskott Ledning Peter Yngwe Verkställande direktör Född: Anställd: Måns Höglund Direktör Corporate & Structured Finance Född: Anställd: Jane Lundgren Ericsson Verkställande direktör AB SEK Securities Född: Anställd: Sirpa Rusanen Direktör Human Resources Född: Anställd: Sven-Olof Söderlund Direktör Strategic Analysis & Planning Född: Anställd: Per Åkerlind Direktör Capital Markets Född: Anställd: Revisorer Ordinarie Gunnar Abrahamson Auktoriserad revisor (Förordnad av Finansinspektionen) Deloitte Född: Revisor i SEK sedan Per Bergman Auktoriserad revisor KPMG Född: Revisor i SEK sedan Curt Öberg Auktoriserad revisor (Förordnad av Riksrevisionen) Född: Revisor i SEK sedan Suppleant Filip Cassel Auktoriserad revisor (Förordnad av Riksrevisionen) Född: Revisor i SEK sedan Anders Linér Auktoriserad revisor KPMG Född: Revisor i SEK sedan sek företagspresentation

18 Finansiell rapportering Formell årsredovisning SEK slog även för 2006 rekord vad gäller volymen nya kundfinansieringslösningar. Resultatet före skatt förbättrades och uppgick till Skr 543,2 miljoner, vilket kan jämföras med 2005 års resultat på Skr 498,1 miljoner Tidsperiod 01/01/06 31/12/06 Nedladdningsbar från Rapportbeskrivning Utöver denna rapport finns en företagspresentation, en rapport som presenterar affärsverksamheten, en särskild riskrapport och en bolagsstyrningsrapport (som innehåller styrelsens rapport om intern kontroll). Alla rapporter finns att tillgå genom SEKs rapporteringsverktyg,

19 Tidsperiod 01/01/06 31/12/06 Nedladdningsbar från Rapportbeskrivning Utöver denna rapport finns en intern kontroll). Alla rapporter rapport som presenterar finns att tillgå genom SEKs affärsverksamheten, en formell rapporteringsverktyg, årsredovisning i enlighet med årsredovisningslagen, en särskild riskrapport och en bolagsstyrningsrapport (som innehåller styrelsens rapport om Tidsperiod 01/01/06 31/12/06 Nedladdningsbar från Rapportbeskrivning rapporter finns att tillgå genom Utöver denna rapport finns en SEKs rapporteringsverktyg, företagspresentation, en rapport som presenterar affärsverksamheten, en särskild riskrapport och en bolagsstyrningsrapport (som innehåller styrelsens rapport om intern kontroll). Alla Tidsperiod 01/01/06 31/12706 Nedladdningsbar från Rapportbeskrivning Utöver denna rapport finns en företagspresentation, en formell årsredovisning i enlighet med årsredovisningslagen, en särskild riskrapport och en bolagsstyrningsrapport (som innehåller styrelsens rapport om intern kontroll). Alla rapporter finns att tillgå genom SEKs rapporteringsverktyg, Publikationsdatum 12/12/1212 Tidsperiod 01/01/06 31/12/06 Reviderad Ja Nedladdningsbar från Rapportbeskrivning Denna publikation är en formell en särskild riskrapport årsredovisning i enlighet med och en bolagsstyrningsrapport svensk årsredovisningslag. (som innehåller styrelsens Utöver denna rapport finns en rapport om intern kontroll). företagspresentation som Alla rapporter finns att tillgå beskriver verksamheten och genom SEKs uppdraget, en rapport som rapporteringsverktyg, presenterar affärsverksamheten, Tidsperiod 01/01/06 Nedladdningsbar från Rapportbeskrivning Utöver denna rapport finns en SEKs rapporteringsverktyg, företagspresentation, en rapport som presenterar affärsverksamheten, en formell årsredovisning i enlighet med årsredovisningslagen och en särskild riskrapport. Alla rapporter finns att tillgå genom Innehållsförteckning finansiell R APPORTERING 2 SEKs uppdrag 3 Förvaltningsberättelse 8 Kapitalbas och kapitalkrav 10 Resultaträkningar 11 Balansräkningar 12 Förändring i eget kapital 12 Cash-flow-analyser 13 Noter 33 Förslag till vinstdisposition 34 Revisionsberättelse SEKs årsredovisning 2006 SEKs rapportering är indelad i fem kategorier. Alla rapporter kan laddas ner från SEKs rapporteringsverktyg, Företagspresentation Finansiell rapportering Affärsrapportering Riskrapportering Bolagsstyrning Företagspresentation Finansiell rapportering Affärsrapportering Riskrapport Bolagstyrning Finansiering för internationell konkurrenskraft SEKs uppdrag är att säkerställa tillgång till finansiella lösningar för export och infrastruktur. Formell årsredovisning SEK slog även för 2006 rekord vad gäller volymen nya kundfinansieringslösningar. Resultatet före skatt förbättrades och uppgick till Skr 543,2 miljoner, vilket kan jämföras med 2005 års resultat på Skr 498,1 miljoner. SEK slår nya volymrekord SEK slog även 2006 rekord vad gäller volymen nya kundfinansieringslösningar. Totalt uppgick de nya kundfinansieringarna till Skr 63,9 miljarder, vilket är en ökning med cirka Skr 20 miljarder i förhållande till det tidigare rekordåret Riskrapport SEKs riskhantering är en nyckelfaktor för att kunna erbjuda våra kunder fördelaktig finansiering till förmån för svensk export. Med effektiv riskhantering skapas stabilitet och låga risknivåer. Ägarstyrning och bolagsstyrningsrapport SEK ägs till 100 procent av svenska staten. Ägaren utövar sitt inflytande vid bolagets bolagsstämmor samt genom representation i styrelsen. Denna styrelserepresentation innebär bland annat att statens krav på en god insyn i verksamheten tillgodoses Du läser den här. Om inte annat anges, uttrycks alla belopp i denna årsredovisning i miljoner ( mn ) svenska kronor ( Skr ), förkortat Skr mn. Den internationella koden för svenska kronor, SEK, används inte i denna årsredovisning för att undvika sammanblandning med den använda förkortningen för AB Svensk Exportkredit, vilken bolaget har använt sedan det grundades Om inte annat anges, avses, i fråga om positioner, belopp per den 31 december, och, i fråga om flöden, belopp för tolvmånadersperioden som slutade den 31 december. Belopp inom parentes avser samma datum, i fråga om positioner, och samma period, i fråga om flöden, under föregående år. AB Svensk Exportkredit (SEK), organisationsnummer , med säte i Stockholm. SEK är ett publikt bolag i aktiebolagslagens mening. I vissa fall måste ett publikt bolag lägga beteckningen (publ) till sin firma.

20 Finansiering för internationell konkurrenskraft SEK erbjuder finansiella lösningar för företag, offentlig sektor, finansiella institutioner samt nationella och internationella kapitalplacerare. Vårt uppdrag är att säkerställa tillgång till finansiella lösningar för export och infrastruktur. SEK grundades 1962 och ägs av svenska staten. sek årsredovisning

21 förvaltningsber ät telse Förvaltningsberättelse Alla belopp i förvaltningsberättelsen är hänförliga till koncernen om inte annat anges. (Se även introduktionsnoten i Noter till resultat- och balansräkningarna samt cash-flowanalyserna.) Affärsverksamheten I en marknad som fortfarande präglas av hög likviditet och pressade marginaler noterade SEK återigen en mycket hög volym av genomförda kundfinansieringslösningar. Dessa finansiella transaktioner ökade med 47% jämfört med föregående år till Skr 63,9 miljarder. Nya beviljade krediter uppgick till Skr 56,9 miljarder (37,5) och syndikerade kundtransaktioner uppgick till Skr 7,0 miljarder (6,0). Utlåning till företag (inklusive exportkrediter) representerade såväl den största andelen som den största ökningen bland de nya krediterna. Exportkrediter uppgick till Skr Nya kundfinansieringslösningar (Skr miljarder) Exportkrediter 18,6 11,3 Övrig utlåning till exportörer 6,0 1,3 Utlåning till övriga företag 3,1 0,4 Utlåning till den offentliga sektorn 15,8 12,1 Utlåning till den finansiella sektorn 13,4 12,4 Syndikerade kundtransaktioner 7,0 6,0 Totalt 63,9 43,5 18,6 miljarder (11,3), en avspegling av den framgångsrika svenska exportindustrin. Den största nya krediten utgjordes av ett exportkreditavtal med Pakistanska staten, avseende finansiering av köp av ett luftburet övervakningssystem från SAAB. Vidare har SEK finansierat Ericssons export av telekomutrustning till bland annat Tunisien, Kazachstan och Ryssland. SEK är fortsatt aktiv inom infrastrukturfinansiering, både som finansiär och som rådgivare. Krediter till svenska kommuner för infrastrukturprojekt ligger fortsatt på en hög nivå. Många av dessa projekt syftar till att förbättra miljön. Kommunerna Södertälje, Helsingborg, Borås och Sandviken märks bland kunderna. SEK har fortsatt erbjuda krediter till små och medelstora företag. Under 2006 har SEK bland annat tecknat samarbetsavtal med Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen om kreditgivning till små och medelstora företag. Inom detta område har SEK också expanderat sin rådgivningsverksamhet. Skr 8,5 miljarder (3,2) av ny långfristig utlåning beviljades i S-systemet. Det sammanlagda beloppet av utestående samt beviljad, ännu ej utbetald utlåning ökade under året och uppgick vid årets slut till Skr 113,0 miljarder (92,3), varav Skr 91,1 miljarder (78,1) var utestående krediter, en ökning med 17 procent. Ökningen var i huvudsak hänförlig till ökad volym av nya affärer. Av den totala volymen om Skr 113,0 miljarder (92,3) av utestående samt beviljad utlåning var Skr 23,3 miljarder (19,4) hänförlig till S-systemet, varav Skr 9,1 miljarder (10,3) representerade utestående krediter. Den sammanlagda volymen av utestående offerter för nya krediter minskade till Skr 25,8 miljarder (36,8). Volymutveckling utlåning (Skr mn) Totalt Totalt varav S-systemet varav CIRR- U- krediter krediter Accepterad ny långfristig utlåning* Syndikerade kundtransaktioner Totala kundrelaterade finansieringslösningar Avtalad, ej utbetald utlåning vid årets slut* Utestående utlåning vid årets slut (tidigare definition) Utestående utlåning vid årets slut (nuvarande definition) * Inklusive utlåning lämnad mot dokumentation i form av räntebärande värdepapper. 3 sek årsredovisning 2006

22 förvaltningsber ät telse Finansiella nyckeltal USD mn 8) Skr mn Skr mn Skr mn Skr mn Skr mn Resultat Rörelseresultat 1) ,2 498,1 611,8 595,3 664,4 Föreslagen utdelning 2) 1 240,0 Räntabilitet på eget kapital före skatt, % 3) 14,5 14,5 14,7 20,7 18,9 19,5 Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % 3) 10,5 10,5 10,6 14,9 13,6 14,0 Utlåning Nya kundfinansieringslösningar 4) varav nyutlåning (accepterade offerter) 4) Utestående samt avtalade, ej utbetalda krediter 4) 5) Upplåning Nyupplåning 6) Utestående icke efterställd upplåning Utestående efterställd upplåning Totala tillgångar Kapital Kapitaltäckningsgrad, % 7) 13,8 13,8 15,9 16,3 16,6 17,0 Justerad kapitaltäckningsgrad, % 7) 15,0 15,0 17,3 17,9 18,3 18,8 Hänvisningarna och definitionerna till nyckeltalen är inkluderade i not 32. Kundfinansieringslösningar avser nyutlåning (nya accepterade krediter) och syndikerade kundtransaktioner. Ratingnivån som fastställdes efter ägarförändringen år 2003 har förblivit oförändrad sedan dess. SEKs rating för långfristiga skulder är AA+ från Standard & Poor s och Aa1 från Moody s. SEK har fortsatt att visa stor aktivitet på kapitalmarknaderna. Den nya långfristiga upplåningen nådde under året en volym motsvarande Skr 61,3 miljarder (52,3) eller USD 8,3 miljarder (7,1). Under 2006 gjorde SEK två globala benchmarktransaktioner; dels en femårig på USD 1 miljard, dels en treårig på USD 1 miljard. Båda emissionerna mottogs mycket väl av investerarna. Avkastning på eget kapital Avkastningen på eget kapital uppgick till 14,5 procent (14,7) före skatt, respektive 10,5 procent (10,6) efter skatt. Resultat Rörelseresultatet uppgick till Skr 543,2 miljoner (498,1). Ökningen av rörelseresultatet berodde främst på en ökning av räntenettot, vilken var hänförlig främst till ökade volymer av skuldfinansierade tillgångar. (Se nedan.) Räntenetto Räntenettot uppgick till Skr 797,8 miljoner (759,1). Räntenettot inkluderar, å ena sidan, nettomarginaler från skuldfinansierade tillgångar och, å andra sidan, intäkter från investeringsportföljen (dvs de långfristiga fastförräntande tillgångarna som är finansierade med SEKs eget kapital). Ökningen i totala räntenettot var hänförlig till ökade intäkter från skuldfinansierade tillgångar. Under räkenskapsåret 2006 uppgick bidraget till räntenettot från skuldfinansierade tillgångar till Skr 609,6 miljoner (571,1). Ökningen var ett resultat av signifikant ökade genomsnittliga volymer av utestående skuldfinansierade tillgångar under Den underliggande genomsnittliga volymen av sådana tillgångar uppgick till Skr 191,7 miljarder (165,4). Ökningen av volymen var hänförlig både till kreditportföljen och till likviditetsportföljen. Den genomsnittliga marginalen på skuldfinansierade tillgångar uppgick till 0,32 procent p.a. (0,35). Nedgången i genomsnittlig marginal var hänförlig till minskade marginaler i kreditportföljen som berodde på att marginalerna i äldrekrediter som förföll var högre än marginalerna i de nya krediter som accepterades under året. Marginalerna i nya krediter har dock ökat något 2006 i jämförelse med Bidraget till räntenettot från investeringsportföljen uppgick till Skr 188,2 miljoner (188,0). Övrigt rörelseresultat Provisionsintäkterna uppgick till Skr 26,4 miljoner (14,0). Ökningen var huvudsakligen hänförlig till högre aktivitet inom finansiell rådgivning och inom SEK Securities. Provisionskostnader uppgick till Skr 26,7 miljoner (30,8). Rörelseresultatet inkluderar Skr 25,4 miljoner (22,8), som motsvarar ersättning från S-systemet, vilken huvudsakligen är baserad på utestående kreditvolymer. Detta är sek årsredovisning

Ägarens förslag till ägaranvisning, beslutad vid årsstämman 2012. ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT (SEK)

Ägarens förslag till ägaranvisning, beslutad vid årsstämman 2012. ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT (SEK) AB SVENSK EXPORTKREDIT Årsstämma 2012 Bilaga D till protokoll fört vid årsstämma den 26 april 2012 Ägarens förslag till ägaranvisning, beslutad vid årsstämman 2012. ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning.

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Delårsrapport januari mars 2013 EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Perioden i korthet 11 miljarder kronor i nya garantier för svenska exportaffärer. Nya garantier

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy 1(8) Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy FÖRSLAG 1.1 Syfte och inledning Detta innebär att finanspolicyn gäller samtliga nämnder och styrelser. Den finansiella verksamheten inom SLL är

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag Placeringspolicy Svenska Röda Korset utdrag Fastställd av Svenska Röda Korsets styrelse 2014-09-15 Inledning Bakgrund och syfte Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Delårsrapport 2. SEK står starkt

Delårsrapport 2. SEK står starkt Delårsrapport 2 SEK står starkt Kärnresultatet för första halvåret uppgick till 284,6 miljoner kronor (267,4) Rörelseresultatet (IFRS) uppgick till 292,6 miljoner kronor (249,0) Volymen av nya kundfinansieringslösningar

Läs mer

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering SEK:s lilla handbok i exportfinansiering Innehåll Varför behövs exportfinansiering?...sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan?...sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?...sid 4 Hur

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer Placeringspolicy, etiska riktlinjer Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2012-06-15 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll Allmänt... 1 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...... 3 Flerårsjämförelse. 4 Förslag till vinstdisposition 4 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen...

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? Innehåll Varför behövs exportfinansiering? sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? sid 4 Hur kan riskerna hanteras? sid 5 Vilka räntevillkor

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Årsredovisning 2012 GoodCause Holding

Årsredovisning 2012 GoodCause Holding Årsredovisning 2012 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Flerårsjämförelse 3 Förslag till vinstdisposition 3 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen 4 Resultaträkning

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Mångfald på Volvo Personvagnar

Mångfald på Volvo Personvagnar Mångfald på Volvo Personvagnar Vår framtida personal Nå framgång genom mångfald och en inkluderande företagskultur Åsa Lindström Corporate Development Diversity Specialist Page 1 Everything designed around

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

POLICY. Finanspolicy

POLICY. Finanspolicy POLICY Finanspolicy POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Kvartalsrapport 2012 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET

Kvartalsrapport 2012 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET Kvartalsrapport 2012 Q3 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET Perioden i korthet 42 miljarder kronor i nya garantier för svenska exportaffärer. Nya garantier för export till 118 länder.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT (SEK)

ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT (SEK) Bilaga Aktieägarens förslag till ny ägaranvisning ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT (SEK) 1 Bolagets verksamhet Bolaget ska: a) inom ramen för bolagsordningens ändamålsparagraf på kommersiella och

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Stadsledningskontoret RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentansvar Kommunfullmäktige Dokumentnamn Riktlinjer för Umeå kommunkoncerns finansiella verksamhet

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) 1 (9) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Rapport till Finanspolitiska rådet 2009/1 Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Clas Bergström Handelshögskolan i Stockholm Finanskrisen och Sverige Likviditetsaspekt:

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

pelare 3 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

pelare 3 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 pelare 3 FOREX BANK AB 2009 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Inledning FOREX Bank AB, 516406-0104, är moderbolag i FOREX-koncernen (FOREX). Detta dokument utgör

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Placeringspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Förvaltningsorganisation... 1 3 Placeringspolicyns

Läs mer