Finansiering för internationell konkurrenskraft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansiering för internationell konkurrenskraft"

Transkript

1 Företagspresentation Finansiering för internationell konkurrenskraft SEKs uppdrag är att säkerställa tillgång till finansiella lösningar för export och infrastruktur Tidsperiod 01/01/06 31/12/06 Nedladdningsbar från Rapportbeskrivning Utöver denna rapport finns en rapport som presenterar affärsverksamheten, en formell årsredovisning i enlighet med årsredovisningslagen, en särskild riskrapport och en bolagsstyrningsrapport (som innehåller styrelsens rapport om intern kontroll). Alla rapporter finns att tillgå genom SEKs rapporteringsverktyg,

2 Tidsperiod 01/01/06 31/12/06 Nedladdningsbar från Rapportbeskrivning Utöver denna rapport finns en intern kontroll). Alla rapporter rapport som presenterar finns att tillgå genom SEKs affärsverksamheten, en formell rapporteringsverktyg, årsredovisning i enlighet med årsredovisningslagen, en särskild riskrapport och en bolagsstyrningsrapport (som innehåller styrelsens rapport om Tidsperiod 01/01/06 31/12/06 Nedladdningsbar från Rapportbeskrivning rapporter finns att tillgå genom Utöver denna rapport finns en SEKs rapporteringsverktyg, företagspresentation, en rapport som presenterar affärsverksamheten, en särskild riskrapport och en bolagsstyrningsrapport (som innehåller styrelsens rapport om intern kontroll). Alla Tidsperiod 01/01/06 31/12706 Nedladdningsbar från Rapportbeskrivning Utöver denna rapport finns en företagspresentation, en formell årsredovisning i enlighet med årsredovisningslagen, en särskild riskrapport och en bolagsstyrningsrapport (som innehåller styrelsens rapport om intern kontroll). Alla rapporter finns att tillgå genom SEKs rapporteringsverktyg, Publikationsdatum 12/12/1212 Tidsperiod 01/01/06 31/12/06 Reviderad Ja Nedladdningsbar från Rapportbeskrivning Denna publikation är en formell en särskild riskrapport årsredovisning i enlighet med och en bolagsstyrningsrapport svensk årsredovisningslag. (som innehåller styrelsens Utöver denna rapport finns en rapport om intern kontroll). företagspresentation som Alla rapporter finns att tillgå beskriver verksamheten och genom SEKs uppdraget, en rapport som rapporteringsverktyg, presenterar affärsverksamheten, Tidsperiod 01/01/06 Nedladdningsbar från Rapportbeskrivning Utöver denna rapport finns en företagspresentation, en rapport som presenterar affärsverksamheten, en formell årsredovisning i enlighet med årsredovisningslagen och en särskild riskrapport. Alla rapporter finns att tillgå genom SEKs rapporteringsverktyg, Innehållsförteckning företagspresentation 2 SEKs uppdrag i korthet 7 VD har ordet 10 Medarbetare 13 Socialt ansvar 16 Styrelse, ledning och revisorer SEKs årsredovisning 2006 SEKs rapportering är indelad i fem kategorier. Alla rapporter kan laddas ner från SEKs rapporteringsverktyg, Företagspresentation Finansiell rapportering Affärsrapportering Riskrapportering Bolagsstyrning Företagspresentation Finansiell rapportering Affärsrapportering Riskrapport Bolagstyrning Finansiering för internationell konkurrenskraft SEKs uppdrag är att säkerställa tillgång till finansiella lösningar för export och infrastruktur. Formell årsredovisning SEK slog även för 2006 rekord vad gäller volymen nya kundfinansieringslösningar. Resultatet före skatt förbättrades och uppgick till Skr 543,2 miljoner, vilket kan jämföras med 2005 års resultat på Skr 498,1 miljoner. SEK slår nya volymrekord SEK slog även 2006 rekord vad gäller volymen nya kundfinansieringslösningar. Totalt uppgick de nya kundfinansieringarna till Skr 63,9 miljarder, vilket är en ökning med cirka Skr 20 miljarder i förhållande till det tidigare rekordåret Riskrapport SEKs riskhantering är en nyckelfaktor för att kunna erbjuda våra kunder fördelaktig finansiering till förmån för svensk export. Med effektiv riskhantering skapas stabilitet och låga risknivåer. Ägarstyrning och bolagsstyrningsrapport SEK ägs till 100 procent av svenska staten. Ägaren utövar sitt inflytande vid bolagets bolagsstämmor samt genom representation i styrelsen. Denna styrelserepresentation innebär bland annat att statens krav på en god insyn i verksamheten tillgodoses Du läser den här. Om inte annat anges, uttrycks alla belopp i denna årsredovisning i miljoner ( mn ) svenska kronor ( Skr ), förkortat Skr mn. Den internationella koden för svenska kronor, SEK, används inte i denna årsredovisning för att undvika sammanblandning med den använda förkortningen för AB Svensk Exportkredit, vilken bolaget har använt sedan det grundades Om inte annat anges, avses, i fråga om positioner, belopp per den 31 december, och, i fråga om flöden, belopp för tolvmånadersperioden som slutade den 31 december. Belopp inom parentes avser samma datum, i fråga om positioner, och samma period, i fråga om flöden, under föregående år. AB Svensk Exportkredit (SEK), organisationsnummer , med säte i Stockholm. SEK är ett publikt bolag i aktiebolagslagens mening. I vissa fall måste ett publikt bolag lägga beteckningen (publ) till sin firma.

3 Finansiering för internationell konkurrenskraft SEK erbjuder finansiella lösningar för företag, offentlig sektor, finansiella institutioner samt nationella och internationella kapitalplacerare. Vårt uppdrag är att säkerställa tillgång till finansiella lösningar för export och infrastruktur. SEK grundades 1962 och ägs av svenska staten. sek företagspresentation

4 seks uppdrag Säkra tillgången till finansiella lösningar för export och infrastruktur Exporten står för ungefär hälften av Sveriges BNP och är avgörande för ekonomin. God tillgång till finansieringslösningar och finansiell rådgivning har stor betydelse för näringslivets utveckling och internationella konkurrenskraft. Även förekomst av miljövänlig och effektiv infrastruktur är betydelsefull. SEKs uppdrag är att säkerställa tillgång till finansiella lösningar för export och infrastruktur. SEK agerar utifrån ett svenskt intresse på en global marknad. Detta betyder att SEKs affärer skall ha direkta eller indirekta kopplingar till svenskt näringsliv, eller ha en positiv inverkan på förutsättningarna för svenska företags aktiviteter. En följd av globaliseringen är att nationsgränsen inte längre är avgörande för det svenska intresset. SEK har flera viktiga roller inom ramen för sitt uppdrag: sek tillhandahåller effektiva och anpassade finansiella lösningar som exportindustrin behöver och tillgången till dessa tillförsäkras av SEK. på uppdrag av svenska staten administrerar SEK det svenska systemet för statsstödda exportkrediter och Sida-lån till utvecklingsländer, så kallade u-krediter. sek ger krediter till infrastruktursatsningar i statlig och kommunal regi eftersom den offentliga sektorn har stor betydelse för näringslivets utveckling och konkurrenskraft genom sin uppgift att tillhandahålla en modern infrastruktur och hög service. sek erbjuder konkurrenskraftig finansiering till mindre och medelstora företag i samarbete med banker och andra inom den finansiella sektorn. 3 sek företagspresentation 2006

5 SEks uppdrag SEK makes finance easy Främjar internationell konkurrenskraft SEK har sedan mer än 40 år försett svensk exportindustri med anpassade finansieringslösningar. Svenska staten tillsammans med de största bankerna bildade AB Svensk Exportkredit (SEK) Idag ägs SEK helt av staten, med utrikesdepartementet som huvudman. SEK är en, från bank och företagsgrupper, oberoende aktör. Långsiktig finansiell partner SEK erbjuder ett brett utbud av finansiella lösningar, allt ifrån standardiserade lån till innovativa och komplexa finansieringsprodukter. Vi bistår företag med olika exportfinansieringslösningar, finansierar exportörernas kunder, erbjuder allmän företagsfinansiering och kvalificerade rådgivningstjänster och är finansiell partner i stora infrastrukturinvesteringar. SEKs egen kapitalförsörjning sker genom upplåning på de internationella kapitalmarknaderna. SEKs verksamhet vilar på kommersiell grund. Mycket konkurrenskraftig finansiering tack vare god kreditvärdighet Vår goda kreditvärdighet och finansiella kreativitet medför låga upplåningskostnader på de internationella kapitalmarknaderna. För kunderna innebär det att vi kan erbjuda mycket konkurrenskraftiga finansieringsvillkor. sek företagspresentation

6 2006 i korthet SEK följer med svenska företag ut i världen Under 2006 har SEK gjort affärer i ett stort antal länder. De svenska exportföretagen konkurrerar framgångsrikt i de delar av världen och inom de specialistområden där den internationella handeln växer snabbast. Vi har finansierat allt ifrån avancerad telekomutrustning och ett luftburet övervakningssystem till omfattande infrastruktur- och miljötekniksatsningar. SEK har tecknat ett kreditavtal med Pakistanska staten, avseende finansiering av köp av ett luftburet övervakningssystem från Saab. Detta är ett av de största svenska exportkontrakten någonsin, med en kreditvolym om Skr 7,4 miljarder. Skanska genomför för närvarande sitt största projekt någonsin. Projektet omfattar ny- och ombyggnad av två stora sjukhus i London. SEK är en av finansiärerna av det 40 år långa lånet, som finansierar projektet. SEK finansierade bland annat följande exportaffärer för Ericsson. En tunisisk köpares investering i telekomutrustning finansierades i samarbete med en fransk bank. Försäljning till det ryska företaget Mobile TeleSystems OJSC (MTS), den största ryska operatören, finansierades tillsammans med Citibank och ING Bank. SEK har finansierat Preem Petroleum AB, som är Sveriges största oljeföretag och ett av de största exportföretagen. SEK fungerade som finansiär i samband med energi- och miljöinvesteringar vid förpackningsföretaget Billeruds anläggningar. Inom ramen för SEKs satsning på små och medelstora företag har SEK finansierat 14 stycken flygplan till det Göteborgsbaserade flygtransportbolaget West Air Europe AB, som är inne i en stark expansionsfas. En u-kredit har lämnats till Kina på uppdrag av Sida för att användas för ett miljöprojekt. Denna är avsedd för export av utrustning för värmeanläggning, inklusive teknisk service och utbildning, till Tianshui City, Kina. 5 sek företagspresentation 2006

7 2006 i korthet och slår nya utlåningsrekord SEK förstärkte sin position ytterligare under 2006, och den omfattande kreditgivningen till de svenska exportföretagen visar att svensk export går på full fart. Utlåningsvolymerna ökar inom samtliga affärssegment. Exportkrediterna var det område som visade den största ökningen Nyutlåning (Skr miljarder) Nya kundfinansieringslösningar 2006 (Skr miljarder) Exportkrediter 18, Övrig utlåning till exportörer 6,0 Utlåning till övriga företag 3,1 Utlåning till den offentliga sektorn 15,8 Utlåning till den finansiella sektorn 13,4 Summa nyutlåning 56,9 Syndikerade kundtransaktioner 7, Totalt 63,9 Finansiella nyckeltal USD mn 8) Skr mn Skr mn Skr mn Skr mn Skr mn Resultat Rörelseresultat 1) ,2 498,1 611,8 595,3 664,4 Föreslagen utdelning 2) 1 240,0 Räntabilitet på eget kapital före skatt, % 3) 14,5 14,5 14,7 20,7 18,9 19,5 Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % 3) 10,5 10,5 10,6 14,9 13,6 14,0 Utlåning Nya kundfinansieringslösningar 4) varav nyutlåning (accepterade offerter) 4) Utestående samt avtalade, ej utbetalda krediter 4) 5) Upplåning Nyupplåning 6) Utestående icke efterställd upplåning Utestående efterställd upplåning Totala tillgångar Kapital Kapitaltäckningsgrad, % 7) 13,8 13,8 15,9 16,3 16,6 17,0 Justerad kapitaltäckningsgrad, % 7) 15,0 15,0 17,3 17,9 18,3 18,8 Hänvisningarna och definitionerna till nyckeltalen är inkluderade i not 32 i den formella årsredovisningen. Kundfinansieringslösningar avser nyutlåning (nya accepterade krediter) och syndikerade kundtransaktioner. sek företagspresentation

8 vd har ordet Finansiering för internationell konurrenskraft Peter Yngwe, VD: Exportens betydelse för Sveriges ekonomi blir allt större. Jag har under den senaste tiden besökt Kina vid ett antal tillfällen. Den kinesiska ekonomins växtkraft har imponerat stort, men det som har glatt mig mest har varit de svenska företagens påtagliga närvaro och delaktighet i de enorma satsningar som genomförs. Sverige har mycket att erbjuda, både när det gäller produkter och tjänster. I de delar av världen och inom de specialistområden där den internationella handeln växer snabbast, där håller sig också svenska exportföretag framme och konkurrerar framgångsrikt. För SEK som långsiktig partner till exportindustrin är det en självklarhet att följa med de svenska företagen när verksamheten expanderar till nya marknader. Exportens betydelse för svensk ekonomi fortsätter att vara stor och ökande. Idag kan nästan hälften av den svenska bruttonationalprodukten hänföras till svenskt näringslivs framgångar på den internationella marknaden. Att det går bra för svensk exportnäring avspeglas också tydligt i SEKs rekordvolymer under året. Finansieringslösningen är ofta avgörande för att en exportorder ska komma till stånd. Därför spelar SEK, som en av de ledande exportfinansiärerna, en viktig roll för svensk ekonomi i sin helhet. Under 2006 har SEK bidragit med finansiering till en rad stora svenska exportaffärer, bland annat till ett av de största kontrakten någonsin: Saab:s försäljning av luftburet övervakningssystem till Pakistan. Övervakningssystemet kommer att användas för gränsbevakning och underlättar räddningsinsatser i samband med naturkatastrofer. Även byggföretaget Skanska genomför för närvarande sitt största projekt någonsin, ny- och ombyggnad av två stora sjukhus i London. SEK är en av långivarna till det 40 år långa lånet, som finansierar projektet. Finansiera modern infrastruktur grunden för svensk konkurrenskraft En av de avgörande faktorerna för Sveriges internationella konkurrenskraft är att säkerställa en väl utbyggd och modern inhemsk infrastruktur. Det är därför glädjande att konstatera att SEKs utlåning till infrastrukturprojekt i Sverige ligger på en fortsatt hög nivå. SEK har också kunnat agera prispressare i flera projekt med miljöförbättran- 7 sek företagspresentation 2006

9 vd har ordet de syfte. Bland kunderna märks Västerås, Umeå, Gävle, Borås, Helsingborgs, Sandvikens och Södertälje kommun samt Stockholms stad. SEK har en speciellt viktig roll i verksamheter som är kapitalintensiva och långsiktiga såsom miljö-, energi- samt transportsektorn. Inom dessa områden agerar SEK inte bara som finansiär utan kan också agera som finansiell rådgivare och expert där vi kan leda finansieringen och den ekonomiska styrningen av projekten. Ett exempel på ett projekt där SEK bidrar med särskild kompetens som finansiell rådgivare är de pågående miljöprojekten i bland annat Rumänien. En u-kredit till Kina avsedd för export av utrustning för värmeanläggning, inklusive teknisk service och utbildning, till Tianshui City, har lämnats på uppdrag av Sida. Utöver detta deltog SEK i finansiering av en bioeldad avfallsförbränningsanläggning för Örnsköldsviks energi under året och fungerade som finansiär i samband med energi- och miljöinvesteringar vid förpackningsföretaget Billeruds svenska anläggningar. Avtal slöts också med SL, Storstockholms Lokaltrafik, avseende finansiering för inköp av miljövänliga etanolbussar. Vi vill göra mer för fler För att fullgöra vårt uppdrag att främja svensk tillväxt, har SEK funnit vägar för att bidra med finansiering till nya grupper. Medan många stora exportföretag idag är överkapitaliserade, har de små och medelstora företagen stora lånebehov. Dessa företag, som står för en ökande del av den totala exporten, finansierar sig huvudsakligen genom de lokala bankerna. Genom att ställa förmånliga, långa krediter till banksystemets förfogande, bidrar SEK till en tillväxtstimulerande finansiering av mindre och medelstora företag. Under året inleddes ett nära samarbete med Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen, i syfte att bidra med långsiktig finansiering till de små och medelstora företagen. För att ytterligare understödja tillväxtkraften i dessa företag, måste alla de svenska organisationer och myndigheter som har tillväxtstärkande uppgifter, öka sitt samarbete och göra det mer resultatinriktat. Med gemensamma krafter kan vi erbjuda små och medelstora företag expertkunskap och en finansiell grundtrygghet som underlättar deras tillväxt. Nya exportområden av växande betydelse Under det senaste decenniet har nya potentiella exportområden växt fram vid sidan av traditionell exportindustri. Miljöteknik och miljökunnande, media, design, underhållning och i ökande takt litteratur, är på väg att bli etablerade svenska exportprodukter. I takt med att betydelsen av dessa områden växer, ökar också finansieringsbehoven en utveckling som också ställer nya krav på SEK. Att omvärlden har en positiv bild av Sverige är viktigt för och underlättar exportförsäljningen. Kultur- och mediesektorn har en mycket viktig roll i att bygga upp denna fördelaktiga bild. För att belysa detta faktum, och visa den växande exportpotentialen även inom kulturområdet, arrangerade SEK hösten 2006 ett seminarium på temat svensk kulturexport. Seminariet fick ett starkt gensvar och SEK antar utmaningen att finna intelligenta finansieringsformer när exportprodukten är sådant som musik, film, litteratur, ett varumärke eller produktionen av dataspel. Hög aktivitet i rådgivningsverksamheten För den svenska tillväxten är det viktigt att vår region i norra Europa är stark och konkurrenskraftig. Därför är det ett svenskt intresse att stärka Nordens och Östersjöområdets position. Sedan många år tillbaka har SEK en etablerad ställning som rådgivare i finansiella frågor, främst i länderna runt Östersjön. Vår rådgivning spelar en viktig roll, i infrastrukturprojekt avseende energiproduktion och vattenrening med en starkt miljöförbättrande inriktning. Vår treasuryliknande rådgivning har haft hög aktivitet under året och hjälpt ett antal små och medelstora företag med finansiella frågor både på hemmaplan såväl som internationellt. Bland annat har man fungerat som treasury-rådgivare i samband med uppbyggnaden av en brittisk internationell koncern, som köpts av ett svenskt bolag. Starkt investerarintresse SEK har under året befäst sin starka ställning på den internationella kapitalmarknaden. Vid sidan av en omfattande upplåning under 2006, som uppgick till Skr 61,3 miljarder, har SEK i sitt kontinuerliga investerarprogram genomfört presentationer i bland annat Asien, Australien och Afrika. I hård konkurrens med andra stora upplånare har SEK haft stor framgång i emitterandet av strukturerade obligationer, sek företagspresentation

10 vd har ordet där volymerna jämfört med förra året gått upp. SEK är väldiversifierat, inte bara geografiskt, utan även vad gäller olika typer av strukturer. Vi har satsat hårt på att tillhandahålla de lokala valutor som svenska företag efterfrågar. Dessa valutor kan ofta vara svåra att få tag på, framför allt på längre löptider, varför företagen tvingas ta onödiga risker. För att understödja sådan utlåning är SEK med och driver utvecklingen där dessa valutor introduceras på de internationella eller lokala kapitalmarknaderna. Exempelvis har SEK emitterat i indonesiska rupiah, brasilianska real och venezolanska bolivar. SEK har tillhandahållit ett antal östeuropeiska valutor till sina kunder, bland annat ryska rubel. Totalt har SEK emitterat i 18 olika valutor under Ett starkt resultat och rekord för utlåning SEKs utlåning under 2006 nådde nya rekordnivåer vilket är mycket glädjande i en marknad som fortfarande präglas av hög likviditet och pressade priser. Volymen nya kundfinansieringslösningar uppgick till Skr 63,9 miljarder (43,5). Vinsten förbättrades främst beroende på ökade volymer. Rörelseresultatet uppgick till Skr 543,2 miljoner (498,1). En ansvarsfull finansiär Frågorna om sociala och etiska hänsynstaganden har ett egenvärde då de står för grundläggande värderingar som SEK ställer sig bakom och stödjer. Vi på SEK har därför över tid engagerats mer och mer i frågan om socialt ansvarstagande. Finansiella institutioner har en viktig roll i samhället och bör därför vara föregångare i socialt ansvarstagande. Det finns även ett tydligt kommersiellt intresse i att hantera dessa frågor ansvarsfullt och korrekt. Under hösten 2006 anslöt sig SEK till Globalt Ansvar. SEK ställer sig bakom de grundläggande principer som Globalt Ansvar vilar på som innefattar riktlinjer och principer fokuserade på miljö, motarbetande av korruption, mänskliga rättigheter och arbetsrättsliga frågor. Dessa finns formulerade i OECDs riktlinjer för multinationella företag och de tio principerna i FNs Global Compact. SEKs ambition är att följa med de svenska företagens satsningar utomlands, att stärka små och mellanstora företag samt att finansiera långsiktiga infrastrukturprojekt. Det kräver nya typer av finansieringslösningar, vilket i sin tur ställer höga krav på verksamheten. Utlåning i lokal valuta för att stödja etableringar utomlands, att genom banksystemet underlätta finansiering av mindre företag genom utlåning och garantier, samt att erbjuda alternativa finansieringsupplägg till infrastrukturbyggen, är exempel på områden vi bedrivit ett aktivt utvecklingsarbete under Parallellt med det ständigt pågående innovationsarbetet, möter SEK den hårdnande konkurrensen från allt mer kostnadseffektiva alternativ, med en kontinuerlig effektivisering av den egna organisationen. När svensk ekonomi växer har SEK en viktig roll i att lösa finansieringsfrågorna. Stockholm, mars 2007 Peter Yngwe Verkställande direktör 9 sek företagspresentation 2006

11 medarbetare Effektivisering och kompetensutveckling SEK strävar alltid efter att tillsammans med kunden utarbeta den bästa finansiella lösningen. Detta ställer höga krav på kompetens och ständigt lärande. En konstant strävan mot snabbhet och kostnadseffektivitet är också nödvändig för att säkerställa konkurrenskraft. Stärkt värdegrund respekt, dialog, professionalism och handlingskraft I ett kunskapsföretag är det viktigt att medarbetarna känner att man har gemensamma värderingar i botten, som man sympatiserar med och sluter upp kring, för att nå långsiktig framgång. En värdegrund i ett företag måste också ständigt utvecklas då kraven och förutsättningarna ändras, såväl för enskilda individer som organisationen i helhet. SEKs ledning har under året varit engagerade i arbetet med att, tillsammans med personalen, stärka och vidareutveckla företagets värdegrund. Arbetet har lett fram till följande värdegrund: Respekt och dialog: Företagskulturen skall baseras på hög moral och etik samt präglas av en dialog som bygger på öppenhet, förtroende och delaktighet. Professionalism: Vårt arbete, såväl externt som internt, skall baseras på kompetens. Handlingskraft: Vår kontakt med kunder och andra parter skall präglas av energi, innovationsförmåga, flexibilitet, kreativitet och snabbhet. Särskilt viktiga är frågorna om hur ledarskapet utövas och att värdegrunden influerar agerandet. Åldersstruktur och könsfördelning Totalt 157 st anställda, per 31/ Frånvaro samt personalomsättning Genomsnitt (%) Alla åldrar Frånvaro Personalomsättning * sek har friska medarbetare. Sjukfrånvaron ligger på en mycket låg nivå, med en sjukfrånvaro omkring två procent. Sjukfrånvaron hos SEKs personal har legat på en stabil nivå de senaste fem åren. Den låga frånvaron är ett resultat av SEKs ambition att ha en arbetsmiljö som främjar hälsa hos personalen. Arbetsplatsen skall vara utformad på ett sådant sätt att vi minimerar arbetsskador och SEK arbetar förebyggande för att undvika skador. Genom att lämna friskvårdsbidrag samt tillhandahålla ett välutrustat gym i sina lokaler underlättar SEK medarbetarnas möjligheter till motion. Män Kvinnor * Kommentar till graf: Av 157 medarbetare hade 22 chefsbefattningar, 13 av dessa var män. Vård av sjukt barn Föräldraledighet Sjukfrånvaro Personalomsättning sek företagspresentation

12 medarbetare Ständig kompetensutveckling nödvändig Ett av SEKs kännetecken är djup kunskap i frågor om finansiella lösningar och antalet medarbetare med spetskompetens är stort. För att underhålla och ytterligare höja kompetensen i företaget har SEK antagit utmaningen att skapa en organisation som är ständigt lärande. Under hösten 2006 har SEK genomfört en övergripande kompetensanalys, där ca 120 av företagets medarbetare deltagit. Kompetensanalysen genomförs för att säkerställa att de höga kraven på expertkompetens och långsiktig kompetensutveckling uppfylls. Analysen ligger till grund för att identifiera utvecklingsområden och stödja chefer i sitt ledarskap. Kompetensanalysen har lett fram till utvecklingsplaner, på både företags- och individnivå. Effektivitet för ökad konkurrenskraft SEK strävar alltid efter att tillsammans med kunden utarbeta den bästa finansiella lösningen. Detta kräver kompetens, dialog, flexibilitet och handlingskraft. Dessutom krävs snabbhet och kostnadseffektivitet. För att öka effektiviteten har SEK under den senaste femårsperioden upphandlat och implementerat nya affärssystem. I första hand har dessa förenklat hanteringen på upplåningssidan. Med dessa system står nu SEK väl rustat i konkurrensen om att vara världsledande inom upplåningen. Nästa steg efter implementeringen av de nya affärssystemen har varit ett effektiviseringsprojekt som löpt under året. Syftet med detta projekt har varit att fullt ut dra nytta av de nya affärssystemen, i syfte att effektivisera organisationen och göra arbetsprocesserna enkla och tydliga. Målet är en väsentlig effektivisering genom förenklingar, automatiseringar och nya organisatoriska lösningar. Rekrytering För SEK är det viktigt med en professionell rekryteringsprocess både intern och externt. Det grundläggande syftet med rekrytering är att bemanna organisationen med rätt kompetens. SEK kan erbjuda intressanta och utmanande arbetsuppgifter och möjligheter att utvecklas och påverka företagets framtida position. Det är viktigt att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsplats, särskilt när arbetsmarknaden erbjuder många alternativ. Årets SEKare Catherine Beijer Legal Counsel and Head of Legal and Transaction Management, Capital Market Motiveringen lyder: Ett föredöme som chef alltid omtänksam, noggrann och omdömesgill. En uppskattad kollega som kännetecknas av respekt, ödmjukhet och humor. Jobbar effektivt i det tysta. Allt Catherine gör präglas av handlingskraft och professionalism där seriositet, kompetens, effektivitet och produktivitet är centrala inslag. Hon får enkelt uttryckt saker ur händerna. 11 sek företagspresentation 2006

13 medarbetare Att hitta och välja rätt medarbetare är en stor utmaning för SEK, men att behålla medarbetarna är minst lika viktigt. Det är först som sist SEKs befintliga medarbetare som är basen för företagets utveckling och framtida framgångar. Jämställdhet och mångfald SEK ger medarbetare lika möjligheter och rättigheter, oavsett kön, sexuell läggning eller etnisk härkomst. Detta är inte bara en värderings- eller etisk fråga, utan en förutsättning för att ta tillvara potentialen hos medarbetarna och säkerställa tillgång till hög kompetens för företaget. Incitamentsystem som stödjer verksamhetens mål SEK har sedan länge ett generellt incitamentsystem som syftar till att främja motivationen hos de anställda och uppmuntra utveckling av verksamheten i önskvärd riktning. Systemet gör det också lättare att attrahera och behålla personal, en kritisk framgångsfaktor för att säkerställa SEKs behov av expertkompetens. Samtliga anställda omfattas med undantag för verkställande direktören och ett fåtal anställda som har provisionsbaserad lön. Maximalt möjligt utfall inom incitamentsystemet är två månadslöner. SEK makes finance easy Eftersom SEK ofta arbetar med avancerade finansieringslösningar, krävs det att medarbetarna kommunicerar dem på ett pedagogiskt och lättfattligt sätt. SEK strävar efter att kommunicera även komplicerade produkter, marknadsskeenden, samband och konstruktioner på ett sådant sätt att kunden kan göra ett aktivt och initierat val. SEK makes finance easy är ett sätt att uttrycka denna strävan, och frasen används i marknadsföringen av SEK. I SEKs globala marknadsföring är den positiva Sverigebilden mycket viktig. Med anledning av detta har SEK genomfört en fototävling bland personalen under 2006, för att genom faktiska bilder förmedla ett intryck av Sverige. Tanken är att på ett personligt och kreativt sätt visa motparten SEKs engagemang och skapa positiva känslor. Vinnare i klassen för nordiska motiv blev Mari Hyvönen på SEKs Helsingforskontor, medan Mark Duncan vann den öppna klassen. sek företagspresentation

14 socialt ansvar En ansvarsfull finansiär Frågan om SEKs sociala ansvarstagande har under många år varit levande inom företaget och den har givits en allt större uppmärksamhet under senare år. SEK eftersträvar i sin verksamhet att främja en långsiktig, hållbar ekonomisk utveckling. Sociala och etiska hänsynstaganden har ett egenvärde för SEK eftersom de ligger i linje med företagets grundläggande värderingar. Ansvarstagande är också en integrerad del av strävandena att göra SEK till en attraktiv arbetsplats som de anställda kan känna stolthet över och gärna lyfter fram som ett gott exempel. Det finns även ett tydligt kommersiellt intresse för SEK att ansvars- och hållbarhetsfrågor beaktas i den löpande verksamheten och kreditgivningen; det minskar företagets riskexponering. Den affärsmässiga kopplingen växer mellan ansvarstagande och den finansiering SEK tillhandahåller. SEK ser framtida affärsmöjligheter inom ramen för företagets sociala ansvarstagande, inte minst på miljöområdet där svensk export av miljöteknik och kompetens är framträdande. Välutvecklade riktlinjer och policies definierar vårt ansvar Inom SEK finns sedan länge utvecklade miljöpolicies och etiska riktlinjer, som också återspeglar internationellt framtagna rekommendationer på detta område inom OECD och FN. Dessa grundläggande dokument har fortlöpande reviderats och vidareutvecklats. Förutom mer allmänt formulerade riktlinjer och policies finns internationella överenskommelser som SEK beaktar. Vissa av dessa är inriktade på den statsstödda exportkreditgivningen som SEK hanterar på uppdrag av den svenska staten. Inom ramen för FNs arbete (Global Compact) har tio principer utvecklats vad gäller företags sociala ansvarstagande. Näringslivets aktörer, exempelvis ett antal större banker, har också utarbetat egna riktlinjer (Equator Principles). Miljöprövning vid finansiering ett viktigt verktyg SEK har haft en miljöpolicy för kreditgivningen på plats i över tio år, som löpande reviderats. För SEKs statsstödda kreditgivning beslöts i OECDs exportkreditgrupp i november 2001 om bindande regler för miljöprövning baserad på ett miljöklassificeringssystem. Detta regelverk har år 2004 kompletterats, och följs till fullo av SEK. För den statsstödda kreditgivningen gör SEK, i nära samarbete med EKN, en miljöprövning av projekt innan exportkrediter beviljas. Särskild uppmärksamhet ägnas de projekt där det finns påtagliga risker för negativ miljöpåverkan. Förutom den miljögranskning av projekt som äger rum i samband med statsstödd kreditgivning har miljögranskningen sedan år 2005 utsträckts till att regelmässigt omfatta även exportfinansiering och annan utlåning på marknadsmässiga villkor. Denna miljöprövning omfattar såväl projektrelaterad kreditgivning som företagsutlåning. Vid kreditgivning i form av kapitalmarknadsprodukter liksom vid kreditgivning till offentliga och finansiella institutioner inom OECD görs en miljöprövning om det finns särskilda skäl. Att vara ansvarstagande på miljöområdet är inte begränsat till kontroll och utvärdering. Det finns betydande affärsmöjligheter inom miljöområdet. De globalt eftersatta miljöinvesteringarna, de ökade miljökraven och svensk industris höga kompetens och kapacitet på flera miljöområden skapar goda förutsättningar för att vidareutveckla Fortsättning sid sek företagspresentation 2006

15 Globalt Ansvar SEK eftersträvar i sin verksamhet att främja en långsiktigt hållbar utveckling. Inom företaget utarbetade policies och riktlinjer i detta syfte återspeglar internationellt framtagna rekommendationer. SEK beslöt 2006 att ansluta sig till Globalt Ansvar. Globalt Ansvar innefattar riktlinjer och principer som syftar till att minska miljöförstöring, motarbeta korruption, stärka mänskliga rättigheter och förbättra arbetsvillkor. Riktlinjer och principer som kommer från OECDs riktlinjer för multinationella företag och de tio principerna i FNs Global Compact. OECDs riktlinjer för multinationella företag är sanktionerade av 36 regeringar. Riktlinjerna framförhandlades år 1976 och har sedan flera gånger omförhandlats. Genom den senaste revideringen år 2000 breddades riktlinjerna till att gälla företagens verksamhet i alla länder och att även omfatta företagens arbete med miljö och mot korruption. Riktlinjerna har förhandlats fram i samarbete med fackföreningars, arbetsgivares och frivilligorganisationers representanter vid OECD i Paris. Även dessa organisationer har ställt sig bakom riktlinjerna. På World Economic Forum i Davos år 1999 uppmanade FNs generalsekreterare, Kofi Annan, näringslivet att ta ett globalt ansvar. Generalsekreterarens initiativ ledde till bildandet av The Global Compact, som syftar till att minska miljöförstöring, motarbeta korruption, samt stärka mänskliga rättigheter och arbetsrättsliga frågor. Principerna baseras på Rio-deklarationen om miljöfrågor, FNs konvention mot korruption, FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna och ILOs grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. sek företagspresentation

16 socialt ansvar den svenska miljöexporten. SEK spelar här en viktig roll som både finansiell rådgivare och kreditgivare. Deltagande i bekämpande av korruption I SEKs etiska riktlinjer, som årligen ses över, fastslås att de anställda inte får ta emot eller ge mutor. OECD kom år 1997 överens om en konvention med gemensamma regler för att förhindra bestickning av utländska statstjänstemän (Public Officials). Även icke-medlemmar i OECD, som Argentina, Brasilien, Bulgarien, Chile och Slovakien, har anslutit sig. SEK använder detta regelsystem, vilket innebär att ansökningshandlingarna för krediter anpassats med hänsyn till konventionens regelsystem. OECDs konvention från 1997 har följts upp under 2006, genom att OECDs arbetsgrupp för exportkrediter har antagit en handlingsplan mot korruption för statsstödda exportkrediter. Handlingsplanen tillämpas av SEK från årsskiftet 2006/2007. Den ligger väl i linje med det arbete som redan bedrivs, men kontrollen kommer ytterligare att skärpas mot den korruption hos utländska statstjänstemän som kan förekomma vid statsstödd kreditgivning. Ansvarsfrågor en integrerad del i kreditbedömningsprocessen Vid SEKs kreditbedömningar och fastställande av limiter ingår numera en miljökonsekvensbedömning och en etisk bedömning av motparterna som en integrerad del av kreditbedömningsprocessen. I samband med miljökonsekvensbedömningen ställs frågor om kundens verksamhet kräver miljötillstånd och om sådana tillstånd finns. Miljöpolicyn och risker för betydande negativa miljökonsekvenser är också del av bedömningen. Om miljöfrågor kan påverka kundens betalningsförmåga skall dessa uttryckligen påtalas i kreditbedömningen. Dessutom värderas motparten i enlighet med SEKs policy vad gäller korruption. Beträffande den etiska bedömningen ställs också frågor om motparten har undertecknat Global Compact, Equator Principles och förekomsten av etisk policy hos motparten. Kontroll görs också av att landet där affären skall ske inte står under FN-sanktioner. Relevanta etiska hänsynstaganden för SEKs bedömning av kundens verksamhet skall kommenteras. Av särskild vikt är att beakta risk för brott mot de mänskliga rättigheterna. Initiativ och samarbeten För att lyfta fram den vikt som SEK fäster vid företagets sociala ansvarstagande har SEK under hösten 2006 beslutat att ställa sig bakom de grundläggande principerna i Globalt Ansvar som finns återspeglade i OECDs riktlinjer för multinationella företag och de tio principerna i FNs Global Compact. SEK har under året genom SOS-Barnbyar givit ett bidrag till uppbyggnaden av Astrid Lindgrens Barnby i Centralafrikanska republiken. Liksom tidigare år bedrivs kontinuerliga insatser för att utbilda och informera SEKs medarbetare i frågor rörande företagets sociala ansvar. På SEKs personalkonferenser har exempelvis externa föreläsare medverkat, bland annat för att redovisa sin syn på den globala uppvärmningen. SEKs deltagande i globaliseringsprojektet Global Utmaning, som verkar för hållbar utveckling, är ett annat exempel på SEKs ökade engagemang i samhällsdebatten. I detta projekt har flera av SEKs medarbetare aktivt medverkat. 15 sek företagspresentation 2006

17 styrelse, ledning och revisorer Styrelse, ledning och revisorer Detaljerad information om styrelse och ledning finns i SEKs bolagsstyrningsrapport som finns tillgänglig på Styrelse Ulf Berg Styrelsens ordförande Född: Invald: Ordförande i SEKs Ersättningsutskott Christina Liffner Styrelsens vice ordförande Född: Invald: Ordförande i SEKs Kreditutskott och ledamot i SEKs Ersättningsutskott Karin Apelman Född:1961. Invald: Ledamot i SEKs Finansutskott Pirkko Juntti Född:1945. Invald: Ledamot i SEKs Finansutskott och SEKs Kreditutskott Helena Levander Född: Invald: Ledamot i SEKs Kreditutskott Bo Netz Född: Invald: Ledamot i SEKs Finansutskott Harald Sandberg Född: Invald: Ledamot i SEKs Ersättningsutskott och SEKs Kreditutskott Risto Silander Född:1957. Invald: Ordförande i SEKs Finansutskott Ledning Peter Yngwe Verkställande direktör Född: Anställd: Måns Höglund Direktör Corporate & Structured Finance Född: Anställd: Jane Lundgren Ericsson Verkställande direktör AB SEK Securities Född: Anställd: Sirpa Rusanen Direktör Human Resources Född: Anställd: Sven-Olof Söderlund Direktör Strategic Analysis & Planning Född: Anställd: Per Åkerlind Direktör Capital Markets Född: Anställd: Revisorer Ordinarie Gunnar Abrahamson Auktoriserad revisor (Förordnad av Finansinspektionen) Deloitte Född: Revisor i SEK sedan Per Bergman Auktoriserad revisor KPMG Född: Revisor i SEK sedan Curt Öberg Auktoriserad revisor (Förordnad av Riksrevisionen) Född: Revisor i SEK sedan Suppleant Filip Cassel Auktoriserad revisor (Förordnad av Riksrevisionen) Född: Revisor i SEK sedan Anders Linér Auktoriserad revisor KPMG Född: Revisor i SEK sedan sek företagspresentation

18 Finansiell rapportering Formell årsredovisning SEK slog även för 2006 rekord vad gäller volymen nya kundfinansieringslösningar. Resultatet före skatt förbättrades och uppgick till Skr 543,2 miljoner, vilket kan jämföras med 2005 års resultat på Skr 498,1 miljoner Tidsperiod 01/01/06 31/12/06 Nedladdningsbar från Rapportbeskrivning Utöver denna rapport finns en företagspresentation, en rapport som presenterar affärsverksamheten, en särskild riskrapport och en bolagsstyrningsrapport (som innehåller styrelsens rapport om intern kontroll). Alla rapporter finns att tillgå genom SEKs rapporteringsverktyg,

19 Tidsperiod 01/01/06 31/12/06 Nedladdningsbar från Rapportbeskrivning Utöver denna rapport finns en intern kontroll). Alla rapporter rapport som presenterar finns att tillgå genom SEKs affärsverksamheten, en formell rapporteringsverktyg, årsredovisning i enlighet med årsredovisningslagen, en särskild riskrapport och en bolagsstyrningsrapport (som innehåller styrelsens rapport om Tidsperiod 01/01/06 31/12/06 Nedladdningsbar från Rapportbeskrivning rapporter finns att tillgå genom Utöver denna rapport finns en SEKs rapporteringsverktyg, företagspresentation, en rapport som presenterar affärsverksamheten, en särskild riskrapport och en bolagsstyrningsrapport (som innehåller styrelsens rapport om intern kontroll). Alla Tidsperiod 01/01/06 31/12706 Nedladdningsbar från Rapportbeskrivning Utöver denna rapport finns en företagspresentation, en formell årsredovisning i enlighet med årsredovisningslagen, en särskild riskrapport och en bolagsstyrningsrapport (som innehåller styrelsens rapport om intern kontroll). Alla rapporter finns att tillgå genom SEKs rapporteringsverktyg, Publikationsdatum 12/12/1212 Tidsperiod 01/01/06 31/12/06 Reviderad Ja Nedladdningsbar från Rapportbeskrivning Denna publikation är en formell en särskild riskrapport årsredovisning i enlighet med och en bolagsstyrningsrapport svensk årsredovisningslag. (som innehåller styrelsens Utöver denna rapport finns en rapport om intern kontroll). företagspresentation som Alla rapporter finns att tillgå beskriver verksamheten och genom SEKs uppdraget, en rapport som rapporteringsverktyg, presenterar affärsverksamheten, Tidsperiod 01/01/06 Nedladdningsbar från Rapportbeskrivning Utöver denna rapport finns en SEKs rapporteringsverktyg, företagspresentation, en rapport som presenterar affärsverksamheten, en formell årsredovisning i enlighet med årsredovisningslagen och en särskild riskrapport. Alla rapporter finns att tillgå genom Innehållsförteckning finansiell R APPORTERING 2 SEKs uppdrag 3 Förvaltningsberättelse 8 Kapitalbas och kapitalkrav 10 Resultaträkningar 11 Balansräkningar 12 Förändring i eget kapital 12 Cash-flow-analyser 13 Noter 33 Förslag till vinstdisposition 34 Revisionsberättelse SEKs årsredovisning 2006 SEKs rapportering är indelad i fem kategorier. Alla rapporter kan laddas ner från SEKs rapporteringsverktyg, Företagspresentation Finansiell rapportering Affärsrapportering Riskrapportering Bolagsstyrning Företagspresentation Finansiell rapportering Affärsrapportering Riskrapport Bolagstyrning Finansiering för internationell konkurrenskraft SEKs uppdrag är att säkerställa tillgång till finansiella lösningar för export och infrastruktur. Formell årsredovisning SEK slog även för 2006 rekord vad gäller volymen nya kundfinansieringslösningar. Resultatet före skatt förbättrades och uppgick till Skr 543,2 miljoner, vilket kan jämföras med 2005 års resultat på Skr 498,1 miljoner. SEK slår nya volymrekord SEK slog även 2006 rekord vad gäller volymen nya kundfinansieringslösningar. Totalt uppgick de nya kundfinansieringarna till Skr 63,9 miljarder, vilket är en ökning med cirka Skr 20 miljarder i förhållande till det tidigare rekordåret Riskrapport SEKs riskhantering är en nyckelfaktor för att kunna erbjuda våra kunder fördelaktig finansiering till förmån för svensk export. Med effektiv riskhantering skapas stabilitet och låga risknivåer. Ägarstyrning och bolagsstyrningsrapport SEK ägs till 100 procent av svenska staten. Ägaren utövar sitt inflytande vid bolagets bolagsstämmor samt genom representation i styrelsen. Denna styrelserepresentation innebär bland annat att statens krav på en god insyn i verksamheten tillgodoses Du läser den här. Om inte annat anges, uttrycks alla belopp i denna årsredovisning i miljoner ( mn ) svenska kronor ( Skr ), förkortat Skr mn. Den internationella koden för svenska kronor, SEK, används inte i denna årsredovisning för att undvika sammanblandning med den använda förkortningen för AB Svensk Exportkredit, vilken bolaget har använt sedan det grundades Om inte annat anges, avses, i fråga om positioner, belopp per den 31 december, och, i fråga om flöden, belopp för tolvmånadersperioden som slutade den 31 december. Belopp inom parentes avser samma datum, i fråga om positioner, och samma period, i fråga om flöden, under föregående år. AB Svensk Exportkredit (SEK), organisationsnummer , med säte i Stockholm. SEK är ett publikt bolag i aktiebolagslagens mening. I vissa fall måste ett publikt bolag lägga beteckningen (publ) till sin firma.

20 Finansiering för internationell konkurrenskraft SEK erbjuder finansiella lösningar för företag, offentlig sektor, finansiella institutioner samt nationella och internationella kapitalplacerare. Vårt uppdrag är att säkerställa tillgång till finansiella lösningar för export och infrastruktur. SEK grundades 1962 och ägs av svenska staten. sek årsredovisning

21 förvaltningsber ät telse Förvaltningsberättelse Alla belopp i förvaltningsberättelsen är hänförliga till koncernen om inte annat anges. (Se även introduktionsnoten i Noter till resultat- och balansräkningarna samt cash-flowanalyserna.) Affärsverksamheten I en marknad som fortfarande präglas av hög likviditet och pressade marginaler noterade SEK återigen en mycket hög volym av genomförda kundfinansieringslösningar. Dessa finansiella transaktioner ökade med 47% jämfört med föregående år till Skr 63,9 miljarder. Nya beviljade krediter uppgick till Skr 56,9 miljarder (37,5) och syndikerade kundtransaktioner uppgick till Skr 7,0 miljarder (6,0). Utlåning till företag (inklusive exportkrediter) representerade såväl den största andelen som den största ökningen bland de nya krediterna. Exportkrediter uppgick till Skr Nya kundfinansieringslösningar (Skr miljarder) Exportkrediter 18,6 11,3 Övrig utlåning till exportörer 6,0 1,3 Utlåning till övriga företag 3,1 0,4 Utlåning till den offentliga sektorn 15,8 12,1 Utlåning till den finansiella sektorn 13,4 12,4 Syndikerade kundtransaktioner 7,0 6,0 Totalt 63,9 43,5 18,6 miljarder (11,3), en avspegling av den framgångsrika svenska exportindustrin. Den största nya krediten utgjordes av ett exportkreditavtal med Pakistanska staten, avseende finansiering av köp av ett luftburet övervakningssystem från SAAB. Vidare har SEK finansierat Ericssons export av telekomutrustning till bland annat Tunisien, Kazachstan och Ryssland. SEK är fortsatt aktiv inom infrastrukturfinansiering, både som finansiär och som rådgivare. Krediter till svenska kommuner för infrastrukturprojekt ligger fortsatt på en hög nivå. Många av dessa projekt syftar till att förbättra miljön. Kommunerna Södertälje, Helsingborg, Borås och Sandviken märks bland kunderna. SEK har fortsatt erbjuda krediter till små och medelstora företag. Under 2006 har SEK bland annat tecknat samarbetsavtal med Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen om kreditgivning till små och medelstora företag. Inom detta område har SEK också expanderat sin rådgivningsverksamhet. Skr 8,5 miljarder (3,2) av ny långfristig utlåning beviljades i S-systemet. Det sammanlagda beloppet av utestående samt beviljad, ännu ej utbetald utlåning ökade under året och uppgick vid årets slut till Skr 113,0 miljarder (92,3), varav Skr 91,1 miljarder (78,1) var utestående krediter, en ökning med 17 procent. Ökningen var i huvudsak hänförlig till ökad volym av nya affärer. Av den totala volymen om Skr 113,0 miljarder (92,3) av utestående samt beviljad utlåning var Skr 23,3 miljarder (19,4) hänförlig till S-systemet, varav Skr 9,1 miljarder (10,3) representerade utestående krediter. Den sammanlagda volymen av utestående offerter för nya krediter minskade till Skr 25,8 miljarder (36,8). Volymutveckling utlåning (Skr mn) Totalt Totalt varav S-systemet varav CIRR- U- krediter krediter Accepterad ny långfristig utlåning* Syndikerade kundtransaktioner Totala kundrelaterade finansieringslösningar Avtalad, ej utbetald utlåning vid årets slut* Utestående utlåning vid årets slut (tidigare definition) Utestående utlåning vid årets slut (nuvarande definition) * Inklusive utlåning lämnad mot dokumentation i form av räntebärande värdepapper. 3 sek årsredovisning 2006

22 förvaltningsber ät telse Finansiella nyckeltal USD mn 8) Skr mn Skr mn Skr mn Skr mn Skr mn Resultat Rörelseresultat 1) ,2 498,1 611,8 595,3 664,4 Föreslagen utdelning 2) 1 240,0 Räntabilitet på eget kapital före skatt, % 3) 14,5 14,5 14,7 20,7 18,9 19,5 Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % 3) 10,5 10,5 10,6 14,9 13,6 14,0 Utlåning Nya kundfinansieringslösningar 4) varav nyutlåning (accepterade offerter) 4) Utestående samt avtalade, ej utbetalda krediter 4) 5) Upplåning Nyupplåning 6) Utestående icke efterställd upplåning Utestående efterställd upplåning Totala tillgångar Kapital Kapitaltäckningsgrad, % 7) 13,8 13,8 15,9 16,3 16,6 17,0 Justerad kapitaltäckningsgrad, % 7) 15,0 15,0 17,3 17,9 18,3 18,8 Hänvisningarna och definitionerna till nyckeltalen är inkluderade i not 32. Kundfinansieringslösningar avser nyutlåning (nya accepterade krediter) och syndikerade kundtransaktioner. Ratingnivån som fastställdes efter ägarförändringen år 2003 har förblivit oförändrad sedan dess. SEKs rating för långfristiga skulder är AA+ från Standard & Poor s och Aa1 från Moody s. SEK har fortsatt att visa stor aktivitet på kapitalmarknaderna. Den nya långfristiga upplåningen nådde under året en volym motsvarande Skr 61,3 miljarder (52,3) eller USD 8,3 miljarder (7,1). Under 2006 gjorde SEK två globala benchmarktransaktioner; dels en femårig på USD 1 miljard, dels en treårig på USD 1 miljard. Båda emissionerna mottogs mycket väl av investerarna. Avkastning på eget kapital Avkastningen på eget kapital uppgick till 14,5 procent (14,7) före skatt, respektive 10,5 procent (10,6) efter skatt. Resultat Rörelseresultatet uppgick till Skr 543,2 miljoner (498,1). Ökningen av rörelseresultatet berodde främst på en ökning av räntenettot, vilken var hänförlig främst till ökade volymer av skuldfinansierade tillgångar. (Se nedan.) Räntenetto Räntenettot uppgick till Skr 797,8 miljoner (759,1). Räntenettot inkluderar, å ena sidan, nettomarginaler från skuldfinansierade tillgångar och, å andra sidan, intäkter från investeringsportföljen (dvs de långfristiga fastförräntande tillgångarna som är finansierade med SEKs eget kapital). Ökningen i totala räntenettot var hänförlig till ökade intäkter från skuldfinansierade tillgångar. Under räkenskapsåret 2006 uppgick bidraget till räntenettot från skuldfinansierade tillgångar till Skr 609,6 miljoner (571,1). Ökningen var ett resultat av signifikant ökade genomsnittliga volymer av utestående skuldfinansierade tillgångar under Den underliggande genomsnittliga volymen av sådana tillgångar uppgick till Skr 191,7 miljarder (165,4). Ökningen av volymen var hänförlig både till kreditportföljen och till likviditetsportföljen. Den genomsnittliga marginalen på skuldfinansierade tillgångar uppgick till 0,32 procent p.a. (0,35). Nedgången i genomsnittlig marginal var hänförlig till minskade marginaler i kreditportföljen som berodde på att marginalerna i äldrekrediter som förföll var högre än marginalerna i de nya krediter som accepterades under året. Marginalerna i nya krediter har dock ökat något 2006 i jämförelse med Bidraget till räntenettot från investeringsportföljen uppgick till Skr 188,2 miljoner (188,0). Övrigt rörelseresultat Provisionsintäkterna uppgick till Skr 26,4 miljoner (14,0). Ökningen var huvudsakligen hänförlig till högre aktivitet inom finansiell rådgivning och inom SEK Securities. Provisionskostnader uppgick till Skr 26,7 miljoner (30,8). Rörelseresultatet inkluderar Skr 25,4 miljoner (22,8), som motsvarar ersättning från S-systemet, vilken huvudsakligen är baserad på utestående kreditvolymer. Detta är sek årsredovisning

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

i en tid av stora utmaningar Årsredovisning

i en tid av stora utmaningar Årsredovisning Årsredovisning Utlåning Aldrig förut har SEK betytt så mycket för svensk export som under 2009. Tillgång till finansiering har spelat en mycket viktig roll för Sveriges exportindustri. Sidan 17 Upplåning

Läs mer

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin Årsredovisning utlåning SEK säkerställde att det fanns tillgång till finansiering för svenska exportföretag. sidan 16 Rådgivning 2008 har varit ett år som präglades av företagens behov av att frigöra likviditet,

Läs mer

ab svensk exportkredit swedish export credit corporation

ab svensk exportkredit swedish export credit corporation ab svensk exportkredit swedish export credit corporation årsredovisning 2014 4. VD/SO-ord 6. Framtidsutsikter 8. Förvaltningsberättelse med Bolagsstyrningsrapport 8. Det här är SEK 9. Vårt erbjudande 10-11.

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2012 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2012 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2012 swedish export credit corporation ab Svensk Exportkredit Årsredovisning 2012 Om inte annat anges uttrycks alla belopp i denna årsredovisning i miljoner ( mn )

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2011 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2011 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2011 swedish export credit corporation ab Svensk Exportkredit Årsredovisning 2011 Om inte annat anges uttrycks alla belopp i denna årsredovisning i miljoner ( mn )

Läs mer

Kommuninvest Årsredovisning

Kommuninvest Årsredovisning 2013 Kommuninvest Årsredovisning Inledning Kommuninvest i korthet 2 Om Kommuninvest 4 Ordförande har ordet 6 VD har ordet 8 Förvaltningsberättelse Kommunal lånefinansiering 10 Utlåning 11 Upplåning 13

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

Årsredovisning 2008 Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ)

Årsredovisning 2008 Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ) Årsredovisning 2008 Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ) Innehåll Året i korthet 2008 1 Styrelseordförandens kommentar 2 VD har ordet 3 Affärsmodell 4 Omvärld 5 Konjunktur och räntor 5

Läs mer

Kommuninvest årsredovisning

Kommuninvest årsredovisning Kommuninvest årsredovisning Innehållsförteckning INLEDNING sid Kommuninvests uppdrag och roll... 3 Kommuninvest i korthet... 4 Ordförande har ordet... 6 VD har ordet... 8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunal

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2009. med Hållbarhetsredovisning. Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ)

Årsredovisning 2009. med Hållbarhetsredovisning. Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ) Årsredovisning 2009 med Hållbarhetsredovisning Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ) Innehåll Året 2009 i korthet 1 VD har ordet 2 Affärsmodell 3 Omvärld 4 Hållbarhetsredovisning 6 Strategi

Läs mer

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1 Årsredovisning 2005 Innehåll SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com 2005 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Marknad, konkurrens och kunder 6 SEB:s

Läs mer

innehåll Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Förvaltningsberättelse, Bolagsstyrningsrapport Finansiell information 2008

innehåll Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Förvaltningsberättelse, Bolagsstyrningsrapport Finansiell information 2008 SBAB 2007 Innehåll Året i korthet 2007 1 Styrelseordförandens kommentar 2 VD har ordet 3 Affärsmodell 4 Hållbar utveckling 5 Omvärld 6 Förvaltningsberättelse 9 Utlåning 10 Sparande 13 Upplåning 14 Medarbetare

Läs mer

Delårsrapport 2 2010 SEK

Delårsrapport 2 2010 SEK Delårsrapport 2 2010 SEK Första halvåret 2010 Rörelseresultatet (IFRS) för första halvåret uppgick till 515,0 miljoner kronor (1 355,8) Justerat rörelseresultat (Kärnresultat) för första halvåret uppgick

Läs mer

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ)

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2014 SBAB Bank AB (publ) SBAB Bank AB (publ) AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) SBAB Bank AB (publ) Baselregelverkets Pelare 3 INNEHÅLL Innehåll Läs mer på sbab.se Kort

Läs mer

Årsredovisning. Kommun invest ekonomisk förening

Årsredovisning. Kommun invest ekonomisk förening Årsredovisning 2014 Kommun invest ekonomisk förening KOMMUN INVEST I KORTHET Tillsammans för bättre villkor Kommuninvest 1 bildades 1986 av nio kommuner och landstinget i Örebro län för att tillsammans

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2013 2 VD-ORD VD-ord Innehåll VD-ord 2 Mål och strategi 3 Ekonomisk hållbarhet 5 Social hållbarhet 9 Miljömässig hållbarhet 12 Redovisning och styrning av hållbarhetsarbetet

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Det här är Orio 3 2014 i korthet 4 Verksamhetsberättelse 5 Vd har ordet 6 Omvärld och marknad 9 Strategi och mål 12 Medarbetare 16 Bolagsstyrningsrapport 17

Läs mer

SEB Hållbarhetsrapport. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön.

SEB Hållbarhetsrapport. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön. FN:s Global Compact Rapport om FRAMstegen under 2011 Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön. SEB Hållbarhetsrapport 11 Priser och utmärkelser under 2011 Utdelat av Kunder

Läs mer

Kommuninvest. ekonomisk förening Årsredovisning

Kommuninvest. ekonomisk förening Årsredovisning Kommuninvest 2013 ekonomisk förening Årsredovisning Inledning Kommuninvest i korthet 2 Om Kommuninvest 4 Ordförande har ordet 6 VD har ordet 7 Förvaltningsberättelser Förvaltningsberättelse Koncernen Kommunal

Läs mer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2014 Swedbank i korthet Swedbank har rötter tryggt för ankrade i den svenska sparbankshistorien, jordbrukskassetraditionen och Hansabanks betydelsefulla roll i de baltiska länderna. Swedbank

Läs mer

Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på

Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på 2012 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på 1300000000 kr i regionen. Våra 378 kunder har nära 8000 anställda och omsätter över 13000000000

Läs mer

RiR 2010:15. AB Svensk Exportkredit

RiR 2010:15. AB Svensk Exportkredit RiR 2010:15 ISBN 978 91 7086 224 3 RiR 2010:15 Tryck: Printgraf, Hägersten 2010 Till regeringen Utrikesdepartementet Datum: 2010-06-15 Dnr: 33-2009-0898 Riksrevisionen har granskat. Resultatet av granskningen

Läs mer

Årsredovisning 2010 Cybercom Group

Årsredovisning 2010 Cybercom Group CYBERCOM GROUP ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Cybercom Group Cybercom i korthet 2 VD-ord 2010 3 Mål och strategier 5 Förvaltningsberättelse 7 Sammanfattning 2010 7 Verksamhet och organisation

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Årsredovisning 2013

SBAB Bank AB (publ) Årsredovisning 2013 SBAB Bank AB (publ) Årsredovisning 2013 2 AFFÄRSÖVERSIKT Innehåll Kort om SBAB Affärsöversikt 2 Kort om SBAB 2 2013 i korthet 3 VD-kommentar 4 Vision, värderingar & mål 5 SBAB steg för steg 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

HiQ ÅRSREDOVISNING 2014

HiQ ÅRSREDOVISNING 2014 HiQ ÅRSREDOVISNING 2014 Lars Stugemo, VD och koncernchef, HiQ Med sinnen för en ny tid 2 mars 2015 Under 2014 omsätter HiQ 1 378,8 Mkr. Rörelseresultatet uppgår till 147,4 Mkr. Vi har ett starkt kassaflöde

Läs mer

Rygg Vik PEAB ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 2014 2014

Rygg Vik PEAB ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning 2014 INNEHÅLL Året i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Bygg- och anläggningsmarknaden 4 Vår verksamhet 8 Fokus på kostnader och kompetens 8 Kompetenta medarbetare nyckeln till framgång

Läs mer