Tid och plats Kl Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. OBS! Borgerlig grupp kl i Kragstarummet. (S)-grupp kl. 18.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. OBS! Borgerlig grupp kl. 18.30 i Kragstarummet. (S)-grupp kl. 18."

Transkript

1 KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 14 APRIL 2011 Tid och plats Kl Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Annika Hellberg, ekonomiadministrativ chef, Jennie Falk Eriksson, kvalitetshandläggare, Lotta Lann, nämndsekreterare OBS! Borgerlig grupp kl i Kragstarummet (S)-grupp kl i Ormstarummet Vallentuna den 6 april 2011 Björn Furugren Beselin Ordförande Lotta Lann Sekreterare Tfn:

2 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (15) Utbildningsnämnden FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Val av justerare Fastställande av dagordning Kvalitetsredovisning 2010 information Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 juli Remissvar Ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun Remissvar - Ansökningar om godkännanden som huvudmän för fristående gymnasieskolor i norra Stockholmsregionen Remissvar - Ansökningar om godkännanden som huvudmän för fristående gymnasieskolor i övriga Stockholmsregionen Remissvar Motion (DEX) Investera i 3D-skrivare till gymnasiet Remissvar Detaljplan och gestaltningsprogram för Vallentuna centrum Remissvar Samråd detaljplan för trygghetsboende vid Fornminnesvägen Rapport från programråd Anmälningsärenden Postlistan... 15

3 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Utbildningsnämnden (15) 1. Val av justerare 2. Fastställande av dagordning

4 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Utbildningsnämnden (15) 3. Kvalitetsredovisning 2010 information Dnr Ärendet i korthet Jennie Falk Eriksson, kvalitetshandläggare, presenterar kvalitetsredovisningen för kommunens skolverksamheter Handlingar 1. Kvalitetsredovisning för kommunens skolverksamheter 2010

5 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 5 (15) Utbildningsnämnden Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 juli 2011 Dnr Arbetsutskottets förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer gymnasieskolpengen för gymnasieprogrammen i den nya gymnasieskolan Gy2011, fr.o.m. 1 juli 2011 (kr). Länsgemensamma programpriser enligt beslut av KSL: Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon El- och energiprogrammet inriktning energiteknik Fordons- och transportprogrammet inriktning transport Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Ekonomiprogrammet Humanistiska programmet Estetiska programmet inriktning Estetik och media samt Musik Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Medier, information och kommunikation Teknikprogrammet Nationellt godkända idrottsutbildningar Tillägg för Lagidrott Tillägg för Individuell idrott Övriga program: International Baccalaureate Gymnasiesärskola Riksrekryterande utbildning och särskild variant, pris fastställt av Skolinspektionen. Programinriktat individuellt val: programpris + nationellt fastställt tillägg första året. Preparandutbildning Yrkesintroduktion Individuellt alternativ

6 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 6 (15) Utbildningsnämnden Språkintroduktion Kommuner utanför länet (genomsnitt) Ärendet i korthet Kommunfullmäktige har beslutat att införa en gymnasieskolpeng fr.o.m. januari 2011 vilken omfattar samtliga elever inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Kommunfullmäktiges fastställde gymnasieskolpengen för nuvarande gymnasieprogram. Riksdagen har beslutat om förändringar av gymnasieskolan (Gy2011) fr.o.m. 1 juli 2011 och det innebär förändringar av gymnasieprogrammen. Kommunfullmäktige behöver därför fastställa gymnasieskolpengsbeloppen för gymnasieprogrammen i den nya gymnasieskolan Gy2011. Förvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer gymnasieskolpengen för gymnasieprogrammen i den nya gymnasieskolan Gy2011, fr.o.m. 1 juli 2011 (kr). Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att under året följa upp programkostnaden för språkintroduktion. Yrkande i arbetsutskottet Björn Furugren Beselin (C) yrkar att arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att under året följa upp programkostnaden för språkintroduktion. Propositionsordning i arbetutskottet Ordföranden Björn Furugren Beselin (C) ställer proposition på förvaltningens förslag och sitt eget tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar 1. Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 juli Protokollsutdrag KF, , 122, Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan GY11 i Stockholms län

7 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Utbildningsnämnden (15) 5. Remissvar Ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun Dnr Förvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen och överlämnar den som svar på Skolinspektionens remiss. Ärendet i korthet Remiss från Skolinspektionen angående ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande. Yrkande i arbetutskottet Björn Furugren Beselin (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande. Propositionsordning i arbetsutskottet Ordföranden Björn Furugren Beselin (C) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar 1. Remissvar Ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun 2. Remiss Ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun

8 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 8 (15) Utbildningsnämnden Remissvar - Ansökningar om godkännanden som huvudmän för fristående gymnasieskolor i norra Stockholmsregionen Dnr Arbetsutskottets förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att lämna remisserna från Skolinspektionen angående ansökningar om godkännande som huvudmän för fristående gymnasieskolor utanför Vallentuna kommun utan erinran. Ärendet i korthet Vallentuna kommun har i remisser från Skolinspektionen fått möjlighet att yttra sig i rubricerade ärenden i enlighet med 2 kap 5 skollagen. Detta yttrande avser de remisser som rör etablering av fristående gymnasieskolor i norra Stockholmsregionen, se bilaga 1. Förvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen och överlämnar den som svar på Skolinspektionens remisser avseende etablering av fristående gymnasieskolor i norra Stockholmsregionen. Yrkande i arbetsutskottet Björn Furugren Beselin (C) yrkar att utbildningsnämnden beslutar att lämna remisserna från Skolinspektionen angående ansökningar om godkännande som huvudmän för fristående gymnasieskolor utanför kommunen utan erinran. Propositionsordning Ordföranden Björn Furugren Beselin (C) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Kajsa Elfström (S) deltar inte i beslutet Handlingar i ärendet 1. Remissvar Ansökningar om godkännanden som huvudmän för fristående gymnasieskolor

9 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 9 (15) Utbildningsnämnden Remissvar - Ansökningar om godkännanden som huvudmän för fristående gymnasieskolor i övriga Stockholmsregionen Dnr Förvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen och överlämnar den som svar på Skolinspektionens remisser avseende etablering av fristående gymnasieskolor i övriga Stockholmsregionen. Ärendet i korthet Vallentuna kommun har i remisser från Skolinspektionen fått möjlighet att yttra sig i rubricerade ärenden i enlighet med 2 kap 5 skollagen. Detta yttrande avser de remisser som rör etablering av fristående gymnasieskolor i övriga Stockholmsregionen, se bilaga 1. Handlingar i ärendet 1. Remissvar Ansökningar om godkännanden som huvudmän för fristående gymnasieskolor

10 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 10 (15) Utbildningsnämnden Remissvar Motion (DEX) Investera i 3D-skrivare till gymnasiet Dnr Arbetustskottets förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen eftersom den strider mot principen om lika villkor. Ärendet i korthet Kommunledningskontoret har för yttrande tillställt utbildningsnämnden en motion från Demoex om att kommunstyrelsen ska reservera pengar för en 3D skrivare på Vallentuna gymnasium. Förvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Yrkande i arbetsutskottet Zarah Sjökvist (M) yrkar att beslutsförslaget ändras så att det står: Utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen eftersom den strider mot principen om lika villkor. Propositionsordning i arbetsutskottet Ordföranden Björn Furugren Beselin (C) ställer proposition på förvaltningens förslag och Zarah Sjökvists (M) tilläggsyrkande och finner arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar 1. Remissvar Motion (DEX) Investera i 3D-skrivare till gymnasiet 2. Remiss Motion (DEX) Investera i 3D-skrivare till gymnasiet

11 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 11 (15) Utbildningsnämnden Remissvar Detaljplan och gestaltningsprogram för Vallentuna centrum Dnr Arbetsutskottets förslag till beslut Utbildningsnämnden lämnar förslaget utan erinran. Ärendet i korthet Samhällsbyggnadsnämnden har sänt ut detaljplan och gestaltningsprogram för Vallentuna centrum för granskning från den 28 mars till den 28 april Planområdet är beläget i Vallentuna centrum. Planområdet avgränsas av Skördesvägen, kommunalhusparken, Alléhuset, Centrumpassagen och Banvägen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av centrum genom att skapa nya butikslokaler och bostäder. I samband med utbyggnaden av centrum ska en förnyelse av de offentliga miljöerna, torg och gågator genomföras. Planen avviker inte från vad som är redovisat i översiktsplan Förvaltninges förslag till beslut Utbildningsnämnden lämnar förslaget utan erinran. Propositionsordning i arbetsutskottet Ordföranden Björn Furugren Beselin (C) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar 1. Länk till samrådshandlingar på kommunens webbsida: Fornminnesvagen/

12 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 12 (15) Utbildningsnämnden Remissvar Samråd detaljplan för trygghetsboende vid Fornminnesvägen Dnr Arbetsutskottets förslag till beslut Utbildningsnämnden lämnar förslaget utan erinran. Ärendet i korthet Samhällsbyggnadsnämnden har sänt ut detaljplan för trygghetsboende på Fornminnesvägen omfattande del av fastigheten Vallentuna-Mörby 1:310 på samråd. Samrådstiden pågår fram till den 20 april Planområdet ligger i direkt anslutning till Fornminnesvägen och Mörbyvägen, ca 300 meter nordväst om Vallentuna centrum. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för en utbyggnad av ett trygghetsboende på 20 till 30 lägenheter i ett nytt flerbostadshus inom fastigheten Vallentuna-Mörby 1:310. Fastigheten ligger inte i direkt anslutning till skolor och förskolor. Trygghetsboendet och byggnationen av detta beräknas därför inte att påverka skolverksamheterna negativt. Förvaltninges förslag till beslut Utbildningsnämnden lämnar förslaget utan erinran. Propositionsordning i arbetutskottet Ordföranden Björn Furugren Beselin (C) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar 1. Länk till samrådshandlingar på kommunens webbsida: Fornminnesvagen/

13 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut Utbildningsnämnden (15) 11. Rapport från programråd

14 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 14 (15) Utbildningsnämnden Anmälningsärenden Ärendet i korthet Anmälningsärenden. Handlingar Kommunfullmäktige - Protokollsutdrag Ändrat huvudmannaskap för Vallentuna teater - Protokollsutdrag Valärenden Skolinspektionen - Information angående tillsynen av den fristående gymnasieskolan EDICON Stockholms ITgymnasium

15 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 15 (15) Utbildningsnämnden Postlistan Ärendet i korthet Postlistan. Handlingar - Postlistan

16 Handlingar till utbildningsnämnden Ärenderubrik Diarienummer 3. Kvalitetsredovisning 2010 UN Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 juli 2011 UN Remissvar Ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun UN Remissvar Ansökningar om godkännanden som huvudmän för fristående gymnasieskolor i norra Stockholmsregionen UN Remissvar Ansökningar om godkännanden som huvudmän för fristående gymnasieskolor i övriga Stockholmsregionen UN Remissvar Motion (DEX) Investera i 3D-skrivare till gymnasiet UN Anmälningsärenden 13. Postlistan

17 Ärende 3

18 VERSION DIARIENUMMER BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Kvalitetsredovisning Förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium och vuxenutbildning

19 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Organisation och omfattning Mål och utvecklingsarbete Kunskapsresultat Upplevd kvalitet Mål och utvecklingsarbete

20 KAPITEL Sammanfattning 1 1. Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är att ge vårdnadshavare och andra intresserade en övergripande bild av utbildningsverksamheterna i Vallentuna kommun och deras resultat. Redovisningen ska också ge inblick i vilka övergripande insatser som genomförts under året för att ytterligare förbättra verksamheterna och resultaten och vad som planeras inför nästa år. Kvalitets- och utvecklingsarbetet sker i faserna planera, genomföra, följa upp och utvärdera. 2. Organisation och omfattning I Vallentuna finns både kommunala och enskilda förskolor samt kommunala och fristående grundskolor. I förskolan går cirka 2000 barn och i grundskolan cirka 4000 elever. Kommunen har en gymnasieskola med både teoretiska och praktiska program där drygt 500 elever går. Cirka 2/3 av barnen folkbokförda i kommunen som går i förskolan är inskrivna i enskild förskola. Av grundskoleelever folkbokförda i kommunen går 1/6 i en friskola i eller utanför kommunen. 1/3 av gymnasieelever folkbokförda i kommunen går i Vallentuna gymnasium. Personaltätheten och andel behöriga lärare, respektive andel förskollärare och fritidspedagoger är i huvudsak god. 3. Mål och utvecklingsarbete 2010 Barn- och ungdomsnämnden sätter mål för förskola, grundskola och fritidshem. Utbildningsnämnden sätter mål för gymnasieskola och vuxenutbildning. För att få en helhetssyn på utbildningen och se en röd tråd i utvecklingsarbetet har nämnderna till viss del gemensamma mål som berör alla verksamheter. Det gemensamma utvecklingsarbete som skett i kommunen under 2010 har prioriterats utifrån de kommunala målen, men också utifrån andra viktiga områden som visat sig i utvärderingar av olika slag. De områden som prioriterades under 2010 var: 1. Matematikutveckling 2. Systematiskt kvalitetsarbete 3. Webbaserad skolportal, Skola Direkt 4. Lärmiljöer 5. Insatser för barn i behov av särskilt stöd 6. Vägledning 7. Fritidshemmens verksamhet 4. Kunskapsresultat Kunskapsresultaten i kommunen är i många avseenden goda. Betyg och nationella prov ligger väl i nivå med övriga Riket. Målet är satt högre och mycket fokus ligger på 3

21 KAPITEL att förbättra resultaten för att bli ännu bättre. I grundskolan behöver bland annat matematikkunskaperna förbättras, framförallt i de högre årskurserna samt att få fler elever godkända i alla ämnen. I gymnasieskolan behöver betygsresultaten bli bättre för elever på de yrkesinriktade programmen Upplevd kvalitet Enkäter till elever och vårdnadshavare genomförs varje vårtermin. Syftet är att synliggöra elevers och vårdnadshavares upplevelse av verksamheten, få underlag för att göra verksamheterna ännu bättre och följa upp förbättringar som redan genomförts. Områden med genomgående gott betyg i alla verksamheter är trygghet och personalens engagemang. Samverkan med föräldrar är också mycket god. Exempel på utvecklingsområden är dokumentation kring barnens och elevernas lärande och utveckling, samt elevernas delaktighet i planeringen av sitt eget skolarbete och undervisningens utformning. Både förskola och fritidshem behöver också bli bättre på att informera om målen för verksamheten och hur verksamhetens innehåll förhåller sig till dessa mål. 6. Mål och utvecklingsarbete 2011 På samma sätt som 2010 har barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden 2011 till viss del gemensamma mål som berör alla verksamheter. Det gemensamma utvecklingsarbete som kommer att ske i kommunen under 2011 har prioriterats utifrån de kommunala målen men också utifrån andra viktiga områden som visat sig i utvärderingar av olika slag. De områden som har prioriterats för 2011 är: 1. Implementering av ny Skollag 2. Implementering av nya läroplaner och gymnasiereformen 3. Systematiskt kvalitetsarbete 4. IKT i utbildningen 5. Matematikutveckling 6. Läs- och skrivutveckling 7. Ledning och stimulans till elever som kan/vill nå längre 8. Utveckling av teknikämnet 9. Fritidshemmens verksamhet 10. Skapande skola 11. Uppföljning av nya SYV-organisationen 12. Utbildning och program för ledarskap 4

22 KAPITEL Inledning 2 Syftet med kvalitetsredovisningen är att ge vårdnadshavare och andra intresserade en övergripande bild av utbildningsverksamheterna i Vallentuna kommun och deras resultat. Redovisningen ska också ge inblick i vilka övergripande insatser som genomförts under året för att ytterligare förbättra verksamheterna och resultaten och vad som planeras inför nästa år. Kvalitets- och utvecklingsarbetet sker i faserna planera, genomföra, följa upp och utvärdera. 1. Redovisningens upplägg Istället för att presentera varje verksamhetsform för sig utgår huvudrubrikerna från den röda tråden i kvalitetsarbetet med mål, resultat och utvärdering samt utveckling och åtgärder. Varje aktuell verksamhetsform presenteras under varje rubrik. Detta upplägg på kvalitetsredovisningen är valt med tanke på att Vallentuna har en helhetssyn på all verksamhet från förskolan upp till gymnasieskolan. Målen är till stor del gemensamma och uppföljning och utvärdering utgår ofta från att se samband över årskurser och stadier. Genomförda och planerade utvecklingsinsatser berör ofta flera olika verksamhetsformer. Detta är ett sätt att skapa ett gemensamt förhållningssätt där alla drar åt samma håll, och på så sätt skapa bättre resultat på sikt. Redovisningen inleds i kapitel 3 med att utbildningsverksamhetens organisation och omfattning beskrivs. Bland annat beskrivs antal elever i olika verksamhetsformer och dess fördelning på olika huvudmän, personaltäthet och personalens utbildningsnivå. Kapitel 4 beskriver de mål och det utvecklingsarbete som har bedrivits på kommunnivå under I kapitel 5 finns en sammanställning över kunskapsresultaten, främst i grundskolan och gymnasieskolan. Vuxenutbildningen berörs till en liten del. Här finns också en kort sammanfattning av de slutsatser vi har dragit utifrån resultaten. Dessa slutsatser ligger sedan till grund för det utvecklingsarbete som har prioriterats och planeras inför Hur elever och vårdnadshavare upplever verksamheten i förskolan, skolan och fritidshemmet sammanfattas i kapitel 6. Detta baserar sig på enkäter som genomförs årligen. Utifrån kommunala mål, resultaten och andra utvärderingar har utvecklingsområden för 2011 prioriterats. Dessa, tillsammans med de kommunala målen beskrivs i det avslutande kapitlet. Alla kommunuppgifter i redovisningen när det gäller mått för personal och resultat avser kommunal verksamhet om inte annat anges. Mått för Riket innefattar både kommunal och enskild/fristående verksamhet. Mått för förortskommuner innefattar endast kommunal verksamhet i dessa kommuner om inte annat anges. 5

23 KAPITEL 2. Utbildningsverksamheternas mål 2 Utbildningsverksamheterna styrs av skollagen och läroplanerna. Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser för verksamheterna beslutade riksdagen om en ny skollag som ska börja tillämpas från och med 1 juli I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. Det finns tre läroplaner: Läroplan för förskolan (Lpfö 98), läroplan för obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94), samt läroplan för de frivilliga skolformerna, (Lpf 94). Från och med 1 juli 2011 börjar den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) att gälla. Förskolans läroplan har revideras och ska börja tillämpas 1 juli Från och med detta datum finns även en läroplan för sameskolan. De kommunala målen för utbildningsverksamheterna som fastställs av politiker i Vallentuna kommun, har satt fokus på utvalda områden i de nationella målen. Uppföljning av de kommunala målen redovisas i barn- och ungdomsnämndens och utbildningsnämndens verksamhetsberättelser. Den uppföljning och utvärdering som redovisas i kvalitetsredovisningen utgår däremot från de nationella målen för att bilden ska bli fullständig. Det utvecklingsarbete som är prioriterat och finns beskrivet i denna rapport har prioriterats utifrån de kommunala målen, utvärderingar av resultat och måluppfyllelse samt Skolinspektionens tillsyn och kvalitetsgranskningar. 3. Kvalitetsarbetet i praktiken Processen i systematisk kvalitetsutveckling är cyklisk. Genom att uppföljningar och utvärderingar av föregående års resultat påverkar nya mål och vilka insatser som planeras knyts cirkeln ihop. Följa upp Utvärdera Planera Genomföra förbättringar Figur 1: Faser i kvalitetsutveckling. 6

24 KAPITEL 3.1 Planera 2 I planeringsfasen fastställs målen för verksamheten. Med utgångspunkt från de nationella målen i läroplanen formulerar politiker i nämnderna mål för alla de kommunala verksamheterna. Varje förskola, skola och fritidshem bör också diskutera hur de nationella målen kan förtydligas och konkretiseras i den egna verksamheten och formulera egna mål för verksamhetsåret. Både politiker och verksamheterna utgår från utvärderingar och analyser av föregående års resultat när man sätter nya mål. Med stöd av t.ex. nyckeltal görs en beskrivning av nuläget och hur man förhåller sig till det önskvärda läget (målet). Utifrån nuläget formuleras strategier och planer för hur man ska nå målen. Åtgärder och förändringar som man planerar att genomföra för att förbättra dokumenteras. Hur och när uppföljning ska ske är viktigt att besluta redan i detta skede. 3.2 Följa upp Uppföljning av förskola, skola och fritidshem sker genom att fortlöpande samla in uppgifter relaterade till mål, strukturella förutsättningar, arbetssätt och framgångsfaktorer för goda resultat. Detta material ligger till grund för utvärdering, som till skillnad från uppföljningarna innehåller analys och värdering. Förvaltningen samlar in en stor mängd data under året som sedan sammanställs och utgör underlag för utvärdering både på kommunal nivå och på varje enhet. Uppföljning sker genom: insamling och sammanställning av personal-/elevstatistik insamling och sammanställning av kunskapsresultat, t.ex. betyg, prov och bedömningar enkäter (till elever, vårdnadshavare och medarbetare) inspektioner från Skolverket tillsyn av enskilda förskolor enheternas egna uppföljningar, t.ex. självvärderingar, pedagogisk dokumentation, kollegiala observationer Uppföljningarna sammanfattas bland annat i nyckeltal som i detta sammanhang står för mått som belyser viktiga aspekter i verksamheterna på ett överskådligt sätt. Nyckeltalen är utvalda utifrån vad som är väsentligt för att målen ska kunna uppfyllas, så kallade framgångsfaktorer, samt viktiga mått som beskriver resultat i förhållande till mål i läroplanen eller i den kommunala verksamhetsplanen. Exempel på nyckeltal är meritvärde, andel elever som nått kravnivån på nationella prov eller andel nöjda elever i elevenkäten. Nyckeltalen ska ge stöd vid utvärderingen samt ge överblick och tydliggöra verksamheten. 7

25 KAPITEL 3.3 Utvärdera 2 Uppföljningarna ligger till grund för utvärdering och analys både på kommunal nivå och på enhetsnivå. Värderingen sker i förhållande till mål i läroplan, lokal verksamhetsplan och till enhetens egna prioriterade mål. En analys av resultat och måluppfyllelse ingår också i utvärderingen. Syftet med analysen är att skapa förutsättningar för att de åtgärder man beslutar att genomföra är relevanta och trovärdiga. Erfarenhetsbaserad kunskap om den egna verksamheten är därför en viktig utgångspunkt. På förvaltningsnivå kan organisation, resurser, gemensamma satsningar och övergripande målsättningar vara områden som diskuteras vid utvärderingen. På enhetsnivå sätts organisation och arbetssätt på den enskilda enheten i fokus. Samband mellan förutsättningar, arbetssätt och resultat bör diskuteras. Frågeställningar kring vilka insatser som har givit effekt och vilka som inte har det, ger vägledning till vad man behöver göra för att utveckla verksamheten vidare. Vilken inverkan undervisningens utformning och organisation har haft på resultaten samt pedagogens betydelse är frågor som behöver lyftas och diskuteras. Förutsättningar Kvalitet i skolan Det pedagogiska arbetet Måluppfyllelse Lärande och utveckling Figur 2: Förhållandet mellan förutsättningar, det pedagogiska arbetet och lärande och utveckling, vilka påverkar kvaliteten i skolan. 3.4 Verksamheternas respektive förvaltningens ansvar Det är varje förskolas och skolas ansvar att planera, genomföra, utvärdera och utveckla sin verksamhet. I skolornas kvalitetsredovisningar redovisas förutom utvärdering mot nationella mål och riktlinjer, utvärdering av skolans egna mål och valda utvecklingsområden. Dessa områden bör grunda sig på en analys av den egna skolans/förskolans resultat i olika former av uppföljningar. Förvaltningens ansvar i kvalitetsarbetet är att följa upp att verksamheterna uppfyller de mål, krav och riktlinjer som finns och att se till att de har de förutsättningar som krävs för att nå dessa mål. Förvaltningen följer också upp, utvärderar och genomför åtgärder och insatser på en övergripande nivå utifrån de kommunala målen och de nationella styrdokumenten. 8

26 KAPITEL Förvaltningen behöver också stödja enheterna i deras kvalitetsarbete på olika sätt. Detta görs bl.a. genom att: 2 tillhandahålla en struktur och ett system för kvalitets- och utvecklingsarbetet, genomföra uppföljningar och ta fram underlag för skolornas, förskolornas och fritidshemmens utvärderingar, samordna gemensamma satsningar och projekt som till exempel viss kompetensutveckling, föra en dialog och ge feedback till enheterna utifrån deras resultat och specifika behov av utveckling, lyfta och sprida goda exempel på framgångsrika arbetssätt, hålla sig informerad om förändringar inom området som genomförs på nationell nivå samt informera verksamheterna om dessa. Kommunen samverkar också med andra kommuner kring kvalitetsarbete och kvalitetsfrågor. 9

27 KAPITEL Organisation och omfattning 3 I Vallentuna finns både kommunala och enskilda förskolor samt kommunala och fristående grundskolor. I förskolan går cirka 2000 barn och i grundskolan cirka 4000 elever. Kommunen har en gymnasieskola med både teoretiska och praktiska program där drygt 500 elever går. Cirka 2/3 av barnen folkbokförda i kommunen som går i förskolan är inskrivna i enskild förskola. Av grundskoleelever folkbokförda i kommunen går 1/6 i en friskola i eller utanför kommunen. 1/3 av gymnasieelever folkbokförda i kommunen går i Vallentuna gymnasium. Personaltätheten och andel behöriga lärare, respektive andel förskollärare och fritidspedagoger är i huvudsak god. 1. Organisation Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola och särskola, fritidshem, öppen förskola och ungdomsmottagning. Utbildningsnämnden ansvarar för gymnasieskola och vuxenutbildning. En målsättning för kommunens skolor är att skapa goda förutsättningar för en helhetssyn på barns lärande och utveckling. Nya skolor planeras utifrån ett F-9 perspektiv och gamla skolor byggs om för F-9 om elevunderlag finns och budget så medger. I Vallentuna finns tretton grundskolor och en gymnasieskola, varav tre grundskolor är fristående. Dessutom finns särskilda skolverksamheter för barn i behov av särskilt stöd inom Resurscentrums verksamhet. Det finns tolv kommunala förskolor och 30 enskilda. Som ett alternativ till förskola finns sex kommunala familjedaghem och tre enskilda. (T.o.m. oktober 2010 fanns fyra enskilda familjedaghem). De kommunala förskolorna och familjedaghemmen tillhör organisatoriskt en grundskola. Särskolan i Vallentuna har en enhet för träningssärskola och en enhet för grundsärskola. Den senare är till större del integrerad på Bällstabergsskolan. Dessutom finns en fristående särskola. 10

28 KAPITEL Förvaltningskontor 3 Bällstabergsskolan 2 förskolor, F-9, Särskola Ekebyskolan 3 förskolor, F-9 GustavVasaskolan 1 förskola, F-6 Hammarbacksskolan F-9 Hjälmstaskolan F-9 Karbyskolan 1 förskola, 3 famdagh, F-9 Karlbergsskolan 1 förskola, F-6 Kårstaskolan 1 förskola, F-6 Lovisedalsskolan 1 förskola, F-7 Ormstaskolan 2 förskolor, 3 famdagh, F-6, Särskola Resurscentrum Elevstöd Skoldatateket Resursenheter Skolhälsovård Öppen förskola Ungdomsmottagning Kostenheten Vallentuna gymnasium Nordostsektorns vuxenutbildning (KCNO) Figur 3: Barn- och ungdomsförvaltningens enheter. Fritidshemmens verksamhet är integrerad i skolan och erbjuds barn i förskoleklass till och med åk 6. Förvaltningens Resurscentrum (RC) har det övergripande uppdraget att organisera specifika elevvårdsinsatser i syfte att skapa optimala utvecklingsmöjligheter för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. De organiserar också modersmålsundervisning och ansvarar för skolhälsovården och ungdomsmottagningen samt särskilda skolverksamheter för barn i behov av särskilt stöd samt förberedelseklassen för nyanlända elever. Vallentuna gymnasium hade 2010 följande program; Naturvetenskap Samhällsvetenskap (ekonomi-, kultur-, språk-, sam-, Asperger-) Beteendevetenskap Kommunikation och media Fordon Bygg Handel- och administration Individuella programmet (IV) Vuxenutbildning sker genom Kunskapscentrum Nordost (KCNO) som är ett samarbete mellan kommunerna Danderyd, Täby, Vaxholm och Vallentuna. 2. Ledning Varje skola leds av en rektor tillsammans med skolans ledningsgrupp. Ledningsgruppen består av rektor och arbetslagsledarna samt i vissa fall av administrativt ansvarig personal. Arbetslagsledarna leder arbetslag med pedagoger. Organisationen med arbetslagsledare innebär en bättre kommunikation mellan verksamhet och ledning. För medarbetarna innebär det också att de blir sedda i vardagsarbetet och får ett nära ledarskap. 11

29 KAPITEL Ett tydligt och väl fungerande ledarskap samvarierar med goda studieresultat för eleverna, vilket medför att det är viktigt både för skolan och för förvaltningen att utveckla ledarna. Vallentuna erbjuder stöd och utbildning inom ledarskap genom kommunens ledarutvecklingsprogram och andra utbildningar Barn och elever 3.1 Antal barn och elever efter huvudman Verksamhet i Vallentuna kommun efter huvudman Antal enheter Antal barn/elever folkbokförda i Vallentuna Antal barn/elever totalt 1 Förskola kommunala (K) Förskola enskilda (E) Familjedaghem (K) Familjedaghem (E) 4 34 Förskoleklass (K) Förskoleklass (E) 2 31 Grundskola (K) Grundskola (E) Fritidshem (K) Fritidshem (E) 2 86 Grundsärskola (K) Grundsärskola (E) 1 2 Träningssärskola (K) Gymnasieskola (K) Tabell 1: Antal enheter samt antal barn/elever i förskolor och skolor i Vallentuna kommun, oktober Kommunen har inte någon uppgift på totala antalet barn och elever i enskild/fristående verksamhet, utan endast antalet elever från Vallentuna. 12

30 KAPITEL 3.2 Fördelning av barn och elever per huvudman 3 Förskola Kommunal Vallentuna Enskild Vallentuna Kommunal annan kommun Enskild annan kommun 0% 1% Familjedaghem Kommunal Vallentuna Enskild Vallentuna Kommunal annan kommun Enskild annan kommun 0% 2% 66% 33% 53% 45% Förskoleklass Kommunal Vallentuna Fristående Vallentuna Kommunal annan kommun Fristående annan kommun Grundskola Kommunal Vallentuna Fristående Vallentuna Kommunal annan kommun Fristående annan kommun 6% 0% 1% 3% 10% 6% 93% 81% Särskola Kommunal Vallentuna Fristående Vallentuna Kommunal annan kommun Fristående annan kommun Gymnasieskola Kommunal Vallentuna Kommunal annan kommun Fristående annan kommun 4% 7% 14% 41% 30% 75% 29% Figur 4: Barn/elever folkbokförda i Vallentuna, med uppdelning efter huvudman, oktober Utbudet i kommunen samt elevernas ålder spelar roll för hur stor andel av barnen och eleverna som går i kommunal respektive enskild eller fristående verksamhet. I förskolan är 71 % av enheterna enskilda. I grundskolan finns betydligt färre alternativ för de som vill välja en friskola. Få barn i de yngre åldrarna går utanför kommunen. I gymnasieskolan väljer betydligt fler elever att gå i en skola i en annan kommun. Fördelningen med 1/3 i den egna kommunala gymnasieskolan ligger i nivå med hur det ser ut i genomsnitt även bland övriga kommuner i Stockholms län. 13

31 KAPITEL 3.3 Förändring över tid av andel barn och elever i fristående verksamhet 3 Av barnen i Vallentuna som är inskrivna i familjedaghem har andelen som går i enskild verksamhet ökat kraftigt. Detta beror på att ett flertal kommunala familjedaghem har lagts ner. Antalet barn som är inskrivna i familjedaghem har som följd av detta minskat och andelen i enskild verksamhet ökat. Av eleverna folkbokförda i Vallentuna i gymnasieskola har andelen som går i Vallentuna gymnasium minskat. Det är dock vanligt i kommuner i Stockholms län att ungefär 1/3 av eleverna går i kommunens egna gymnasieskolor, eftersom det är relativt enkelt att förflytta sig över kommungränserna. Verksamhet Andel i enskild/fristående verksamhet (%) Förskola Familjedaghem Förskoleklass Grundskola Särskola Gymnasieskola Tabell 2: Andel barn och elever folkbokförda i Vallentuna i enskild/fristående verksamhet Andel barn i barnomsorg, fritidshem och förskoleklass Andel barn i barnomsorg och fritidshem är högre i Vallentuna jämfört med Riket. Jämfört med förortskommuner har Vallentuna en högre andel barn i barnomsorg, men en lägre andel barn i fritidshem 6-9 år. När det gäller barn år inskrivna i fritidshem har Vallentuna en märkbart högre andel. Detta kan bero på att Vallentuna har en bra verksamhet även för äldre barn, men också att Vallentuna saknar öppen fritidsverksamhet för den här gruppen. 14

32 KAPITEL 3 Vallentuna Riket Förortskomm Andel barn 1-5 år inom barnomsorg (%) Andel barn 6-9 år i fritidshem (%) Andel barn år i fritidshem (%) Andel barn 6 år i förskoleklass (%) Tabell 3: Andel barn folkbokförda i Vallentuna i barnomsorg, fritidshem och förskoleklass Antal barn per avdelning i förskola och fritidshem Grupperna i fritidshemmen som barnen tillhör rent organisatoriskt är mellan barn. Detta beror på att fritidshemmen är en integrerad del av grundskolan och skolans organisation i arbetslag styr vilken grupp barnen tillhör även på fritids. Detta ger kontinuitet och sammanhang för barn och personal. Verksamheten i praktiken sker dock ofta i mindre grupper inom avdelningen. Verksamhet Vallentuna Riket Förortskomm Förskola totalt Barn/avdelning Fritidshem Barn/avdelning 17,5 17,3 17,3 16,9 16,9 51,8 54,7 60,5 38,1 42,7 Tabell 4: Antal barn/avdelning i förskola och fritidshem okt

33 KAPITEL 4. Personal Behörighet och utbildning Andelen personal i förskolan med högskoleutbildning har återgått till den nivå den var 2008 efter en nedgång under Skillnaden mellan kommunala och enskilda förskolor är tio procentenheter. Det råder också stor skillnad mellan olika förskolor, både kommunala och enskilda. Alla lärare som erbjuds en fast anställning av kommunen ska vara behöriga lärare. De av lärarna som inte räknas som lärare med uttagen examen i tabellen ovan kan vara nyutexaminerade lärare, lärare som endast har fåtal poäng kvar till fullständig utbildning m.fl. Med anledning av nya behörighetskrav i den nya Skollagen kommer skolorna och kommunen göra en fullständig inventering av alla lärares utbildning och behörighet. Fritidshemmens mål är att öka andelen anställda med pedagogisk högskoleutbildning, men det är mycket svårt att få tag på utbildade fritidspedagoger. Vissa fritidshem inom kommunen har dock lyckats bra och har en hög andel personal med högskoleutbildning. Brist på utbildad personal försvårar bland annat utvecklingsarbetet mot fritidshemmets nationella mål och uppdrag, något Skolinspektionen påpekade behöver förbättras. För att kunna utvärdera och utveckla verksamheten krävs god kännedom om målen, barns utveckling och lärande och kompetens att anpassa den pedagogiska miljön och arbetet i verksamheten efter det. Vi vill ändå understryka att fritidshemmen ser att personalens engagemang oavsett utbildningsnivå är av stor vikt för barnens trygghet, trivsel och lärande. 16

34 KAPITEL 3 Verksamhet Vallentuna Riket Förortskomm Förskola totalt Andel (%) ped. högsk.utb. Förskola (K) Andel (%) ped. högsk.utb. Förskola (E) Andel (%) ped. högsk.utb. Familjedaghem totalt (K+E) Andel (%) utbild. arbete med barn Fritidshem Andel (%) ped. högsk.utb. Förskoleklass Andel (%) ped. högsk.utb. Grundskola Andel (%) lärare med uttagen examen Särskola Andel (%) ped. högsk.utb. Gymnasieskola Andel (%) lärare med uttagen examen Tabell 5: Utbildningsnivån i förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, fritidshem, särskola och gymnasieskola (Siffrorna baserar sig på mätningar i oktober för respektive år). 17

35 KAPITEL 4.2 Personaltäthet 3 Personaltätheten mäts på olika sätt inom barnomsorg och skolverksamhet. Inom barnomsorg mäts antal barn/årsarbetare. I skolverksamheter mäts antal lärare eller pedagoger (årsarbetare)/100 elever. Redovisningen av personaltätheten har därför delats upp på två tabeller. Inom fritidsverksamheten infördes 2009 i Vallentuna ett nytt sätt att rapportera in personal som gjorde att jämförelse med tidigare år inte är möjlig. Vallentuna har nu en jämförbar personaltäthet på fritidshemmen jämfört med både Riket och förortskommuner. Personaltätheten i grundskolan har ökat sedan Det finns variationer mellan olika skolor, då vissa har minskat och andra ökat sin personaltäthet. Vallentuna gymnasium har stabiliserat sin personaltäthet på en rimlig nivå efter anpassning till de förändringar i verksamheten som har varit. Verksamhet Vallentuna Riket Förortskomm Förskola totalt Barn/årsarbetare Förskola (K) Barn/årsarbetare Förskola (E) Barn/årsarbetare Familjedaghem totalt (K+E) Barn/anställd 5,8 5,5 5,8 5,4 5,5 5,7 5,2 5,6 5,4 5,6 5,8 5,7 5,8 5,2 5,4 4,8 4,8 4,8 5,0 5,2 Fritidshem Barn/årsarbetare Ej jämförbart 21,8 20,2 21,5 22,7 Tabell 6: Personaltäthet i förskola, familjedaghem och fritidshem (Siffrorna baserar sig på mätningar i oktober för respektive år). 18

36 KAPITEL 3 Verksamhet Vallentuna Riket Förortskomm Grundskola Antal lärare/100 elever Särskola Antal ped/100 elever Gymnasieskola Antal lärare/100 elever 7,6 7,8 8,3 16,1 35,5 7,6 9,2 prel 8,2 Tabell 7: Personaltäthet i förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasieskola (Siffrorna baserar sig på mätningar i oktober för respektive år). 19

37 KAPITEL Mål och utvecklingsarbete Barn- och ungdomsnämnden sätter mål för förskola, grundskola och fritidshem. Utbildningsnämnden sätter mål för gymnasieskola och vuxenutbildning. För att få en helhetssyn på utbildningen och se en röd tråd i utvecklingsarbetet har nämnderna till viss del gemensamma mål som berör alla verksamheter. Det gemensamma utvecklingsarbete som skett i kommunen under 2010 har prioriterats utifrån de kommunala målen, men också utifrån andra viktiga områden som visat sig i utvärderingar av olika slag. 1. Kommunala mål för utbildningsverksamheterna Gemensamma mål för alla utbildningsverksamheter Andelen medborgare som är nöjda avseende inflytande, tillgänglighet, service och dialog ska öka. Kommunen ska erbjuda valfrihet inom skola och förskola efter invånarnas behov. I Vallentunas skolor ska kränkande behandling, droger och brott inte förekomma. Individuellt anpassade studier. God vägledning 1.2 Mål enbart för förskolan, grundskolan och fritidshemmet Andelen elever som går ut skolan med fullständiga betyg ska öka årligen. Resultatet i Vallentunas skolor ska årligen överskrida det förväntade resultatet i enlighet med Skolverkets mätning. Resultatet i Vallentunas skolor ska på sikt ligga bland de 30 bästa kommunerna i landet. Fler elever kan läsa i åk 2. Goda resultat i matematik. Verksamheterna erbjuder trygga lärmiljöer. 20

38 KAPITEL 1.3 Mål enbart för gymnasieskolan 4 Fler elever fullföljer sin gymnasieutbildning. Elever på IV blir behöriga till gymnasieskolans nationella program. Fler elever ska studera på naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Lärlingssystemet inom gymnasieskolan ska fortsatt omfatta minst 20 platser. 2. Utvecklingsarbete 2010 Under 2010 genomfördes ett antal gemensamma utvecklingsarbeten som beskrivs nedan. Utöver detta arbetade varje förskola, skola och fritidshem med de utvecklingsområden de själva prioriterade. De gemensamma områdena valdes utifrån de kommunala målen, utvärderingar av resultat och måluppfyllelse samt Skolinspektionens tillsyn och kvalitetsgranskningar. 2.1 Matematikutveckling Berörda verksamheter: Alla Under 2010 fortsatte arbetet med utveckling av undervisningen i matematik. Den gemensamma handlingsplanen för matematikutveckling utgjorde grunden för arbetet. Exempel på insatser som gjordes under året var kompetensutveckling för lärare, träffar för matematiklärare med möjlighet att utbyta erfarenheter samt ökade inslag av laborativt arbete i undervisningen. Som en del av matematiksatsningen använde kommunen i början av 2010 PRIMgruppens tester för att genomföra en fördjupad utvärdering av elevernas grundläggande kunskaper i matematik i åk 2 och i åk 8 (UiM). 2.2 Systematiskt kvalitetsarbete Berörda verksamheter: Alla För att snabbt kunna ta fram prov- och betygsstatistik och göra mer avancerade analyser har ett it-verktyg köpts in. Detta möjliggör omedelbar återkoppling av resultat till skolorna efter att betygen har satts eller provresultat rapporterats in. Det ger också möjlighet till mer detaljerad information som till exempel vilka områden på de nationella proven som gick bra respektive mindre bra för eleverna. Den här informationen är viktigt för att skolorna och lärarna ska kunna göra relevanta analyser och utveckla undervisningen utifrån resultaten. Beslut har tagits under året att Vallentuna 2011 ska delta i samverkan kring enkäter inom VÅGA VISA, som är en samverkan mellan 15 kommuner i Stockholmsområdet. Samverkan innebär bland annat att resultaten från enkäterna kan jämföras med de andra kommunerna. 21

39 KAPITEL 2.3 Webbaserad skolportal, Skola Direkt 4 Berörda verksamheter: Alla Alla elever och vårdnadshavare fick under året tillgång till kommunens webbaserade skolportal Skola Direkt. Syftet med Skola Direkt är att stimulera elevens lärande för att nå bättre resultat samt öka kommunikationen mellan elev och lärare och hem och skola. Genom att använda Skola Direkt får eleverna och vårdnadshavare tillgång till bland annat kursmål, individuella utvecklingsplaner, skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling och lärarfeedback. De kan också föra en dialog med lärarna kring elevernas skolarbete. Vårdnadshavare med barn i kommunal förskola har också tillgång till Skola Direkt. De kommunala förskolorna har under året dessutom arbetat med att utveckla dokumentationen kring barnens utveckling och lärande. 2.4 Lärmiljöer Berörda verksamheter: Grundskolan, gymnasieskolan Under året har skolorna köpt in fler datorer, projektorer och digitala whiteboards som används i undervisningen. Gymnasiet har infört en-till-en-konceptet som innebär att varje elev får en egen bärbar dator. 2.5 Insatser för barn i behov av särskilt stöd Berörda verksamheter: Grundskolan, gymnasieskolan Skolorna har arbetat för att öka tillgången på kompensatoriska hjälpmedel och program. Exempel på hjälpmedel är Daisy-spelare som gör det möjligt för elever med lässvårigheter att lyssna på sina läroböcker och Talsyntes som är ett program där en syntetisk röst läser upp text i datorn. Skoldatateket arbetar kontinuerligt med att utbilda lärare och informera elever och vårdnadshavare om de möjligheter till stöd och hjälp som finns. 2.6 Vägledning Berörda verksamheter: Grundskolan, gymnasieskolan En ny organisation för studie- och yrkesvägledning har tagits fram. Syftet är att förbättra vägledningen för eleverna genom att öka samarbetet mellan studie- och yrkesvägledarna. En ny handlingsplan för vägledningen har också tagits fram. 2.7 Fritidshemmens verksamhet Berörda verksamheter: Fritidshemmen Gemensamma utgångspunkter för fritidshemmens verksamhet samt en handlingsplan för utveckling under har tagits fram. Arbetet bedrivs på varje fritidshem med stöd i ett nätverk inom kommunen. 22

40 KAPITEL 4 SAMMAN- FATTNING Utvecklingsarbete 2010 Matematikutveckling Systematiskt kvalitetsarbete Webbaserad skolportal, Skola Direkt Lärmiljöer Insatser för barn i behov av särskilt stöd Vägledning Fritidshemmens verksamhet 23

41 KAPITEL Kunskapsresultat 5 Kunskapsresultaten i kommunen är i många avseenden goda. Betyg och nationella prov ligger väl i nivå med övriga Riket. Målet är satt högre och mycket fokus ligger på att förbättra resultaten för att bli ännu bättre. I grundskolan behöver bland annat matematikkunskaperna förbättras, framförallt i de högre årskurserna samt att få fler elever godkända i alla ämnen. I gymnasieskolan behöver betygsresultaten bli bättre för elever på de yrkesinriktade programmen. 1. Grundskola I detta avsnitt redovisas läsutvecklingen i åk 2, resultat på nationella prov i åk 3 och i åk 5, simkunnighet i åk 5 samt betygsresultat i åk 9. Respektive skola följer varje elevs kunskapsutveckling i varje ämne genom dokumentation och skriftliga omdömen. De skriftliga omdömena ges till alla elever i alla årskurser i alla ämnen varje termin. På grund av begränsningar i de administrativa systemen kan vi ännu inte ta fram statistik som grundar sig på dessa bedömningar. Detta är något som förvaltningen arbetar för att kunna redovisa på sikt, och på så sätt få en ännu bättre översikt över kunskapsnivån i de olika årskurserna. Det skulle också ge varje skola ett bättre underlag för att diskutera resultat och arbeta med förbättringar av undervisning med mera. 1.1 Läsutveckling åk 2 Läs- och skrivförmågan är av största vikt för studieresultat i alla ämnen under hela skoltiden. Kommunens målsättning 2010 var att fler elever ska kunna läsa i åk 2. Uppföljningen visar en positiv trend av andel elever i åk 2 som når den nivå i sin läsning som Lundberg-Herrlin 2 har satt som en bör-nivå för åk 2. Detta är resultatet av en medveten och långsiktig satsning på läs- och skrivutveckling. Alla skolor har stort fokus på och arbetar systematiskt med språk-, läs- och skrivutveckling i förskoleklassen och de första åren i grundskolan. Elevernas utveckling följs kontinuerligt upp och särskilt stöd sätts in tidigt om det behövs för att hjälpa eleven. Kommunen prioriterar området särskilt i den kompetensutveckling för lärare som sker genom det s.k. Lärarlyftet, en nationell satsning på kompetensutveckling för lärare. Vallentuna kommer att fortsätta att satsa mycket på tidig läs- och skrivutveckling, eftersom det är tydligt att det ger resultat. 2 Litteratur: God läsutveckling av Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin 24

42 KAPITEL Läsutveckling åk 2 enl. Lundberg % 80% 83% 85% 84% 70% 60% 71% 75% Andel (%) som nått förväntad nivå Diagram 1: Andel (%) elever i åk 2 i Vallentuna som når förväntad nivå enligt modellen God läsutveckling av Lundberg-Herrlin Nationella ämnesprov åk 3 Nationella ämnesprov i matematik och svenska för åk 3 genomfördes för första gången Resultaten är totalt sett bättre 2010 jämfört med Det var delvis olika moment som testades de olika åren, vilket innebär att en direkt jämförelse inte är möjligt att göra fanns ett delprov i matematik som mätte uppfattning om när man ska använda de fyra räknesätten. Detta var ett mycket svårt delprov för eleverna. Momentet testades inte 2010, vilket har bidragit till ett bättre resultat totalt sett. Vid en jämförelse av Vallentunas resultat med resultatet för hela Riket baserat på ett urval av 400 skolor så når Vallentuna 2009 bättre resultat i samtliga delprov i matematik och i de flesta delprov i svenska. (Jämförelsen byts ut mot 2010 års resultat så snart det är möjligt) Flickorna har ett bättre resultat än pojkarna, särskilt i svenska. Ämne Totalt (%) Totalt (%) Flickor (%) Pojkar (%) Resultatintervall för skolorna 3 (%) Svenska Matematik Tabell 8: Andel (%) elever i åk 3 i Vallentuna som uppnått kravnivån på alla delprov i respektive ämne av de elever som genomfört samtliga delprov Lägsta respektive högsta resultat för skolorna exklusive RCs verksamheter. 25

Kallelse till sammanträde 1(2)

Kallelse till sammanträde 1(2) DANDERYDS KOMMUN Kallelse till sammanträde 1(2) Nämnd/Styrelse: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Torsdag 29 augusti 2013 kl. 19:00 Sammanträdeslokal: Ebba Grips rum, Djursholms slott Förtäring serveras

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 2 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

NORDANSTIGS KOMMUN. Kvalitetsredovisning för förskola och skola. Kvalitetsredovisningen fastställd i Utbildnings- och kulturnämnden 2009-05-25

NORDANSTIGS KOMMUN. Kvalitetsredovisning för förskola och skola. Kvalitetsredovisningen fastställd i Utbildnings- och kulturnämnden 2009-05-25 NORDANSTIGS KOMMUN Kvalitetsredovisning för förskola och skola 2008 Kvalitetsredovisningen fastställd i Utbildnings- och kulturnämnden 2009-05-25 2 Sammanfattning av innehåll 2008... 5 1. INLEDNING...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008

Kvalitetsredovisning 2008 BÅSTADS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret 2009-04-20 Kvalitetsredovisning 2008 I enlighet med Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet mm 1997:702 med ändringar 2005:609 samt 2006:279 och

Läs mer

Skolbild Falköping Sammanfattande resultatbilder 2013

Skolbild Falköping Sammanfattande resultatbilder 2013 2013 Skolbild Falköping Sammanfattande resultatbilder 2013 Uppföljning och analys av måluppfyllelse utifrån kommunens samlade grundskolbild 2013 och sammanställda förutsättningar för förskola och fritidshem

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

Bilaga till årsredovisning 2014. Barn- och utbildningsnämnden

Bilaga till årsredovisning 2014. Barn- och utbildningsnämnden Bilaga till årsredovisning 2014 Barn- och utbildningsnämnden 1 Statistik för förskola och pedagogisk omsorg 1.1 Personaltäthet och utbildningsnivå i förskolor i Danderyd Statistiska Centralbyrån (SCB),

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden 20-09-16 Tid 20-09-24, Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Presentation av skolan Kl. 18:30 19:00 Fika och frågestund för

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanfattning av Systematiskt kvalitetsarbete 2011-2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Information om kvalitetsredovisning 3-7 Ny lagstiftning Övergripande information

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K ALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-03-27 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare Övriga

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2008 Barn och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Sammanfattning

Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2008 Barn och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Sammanfattning Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2008 Barn och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Sammanfattning Administrativ chef Carl-Gustaf Sunnergren Adress Varvsgatan 8 Postadress Box 706, 572 28 Oskarshamn

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Kallelse till gymnasienämnden

Kallelse till gymnasienämnden GYMNASIENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till gymnasienämnden Tid Onsdag den 8 oktober 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010 Ordförandens förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-14 Ärende 1. Informations- och frågestund Beteckning BUN/2010:4 Läggs till handlingarna 2. Meddelanden BUN/2010:5

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista.

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista. Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till arbetsutskott med barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 11 februari 2014 kl. 08.30. Plats: Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Kallade ledamöter Linda Svahn

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2006 Barn- och utbildningsnämnden

KVALITETSREDOVISNING 2006 Barn- och utbildningsnämnden KVALITETSREDOVISNING 2006 Barn- och utbildningsnämnden Barn, elever och föräldrar Ekonomi Utveckling Verksamhet Medarbetare Galax Balanserat styrkort för Barn- och utbildningsförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Utbildningsinspektion i Norrtälje kommun

Utbildningsinspektion i Norrtälje kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:51 Utbildningsinspektion i Norrtälje kommun Beslut Kommunrapport Skolrapporter Beslut Norrtälje kommun Box 803 761 28 Norrtälje 2004-09-28 1 (4) Genomförd utbildningsinspektion

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Falköpings kommun S:t Sigfridsgatan 9 521 81 Falköping 1 (22) Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Falköpings kommun av förskoleverksamheten,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005 Barn- och utbildningsnämnden

Kvalitetsredovisning 2005 Barn- och utbildningsnämnden Kvalitetsredovisning 2005 Barn- och utbildningsnämnden GALAX Balanserat styrkort för Barn- och utbildningsförvaltningen HÄSSLEHOLMS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 6 1.1 Bakgrund... 6 1.1.1

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Hyllie

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Hyllie Inspektionsrapport från Skolverket 2006:26 Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Hyllie Stadsdelsrapport S kolrapporter Innehåll Stadsdelrapport Skolrapporter Holma rektorsområde Kroksbäcksskolans

Läs mer